681 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלשב תשרפ * (21.1.2000) ס"שת'ה טבשב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םינבר לש םתוכמס


רורבו רדגומ םוחתב קר תוכמס םיחמומל הקינעמ ןכא הרותה
הנותנ םייכרעהו םיינורקעה םיטביהה לכב וליאו ,דואמ
הכלהה קסופ ידיב האלמה תוכמסה


תריסמ ,קרפה לע דמועה ןיינעב ,הרותה תעד ,םתעד תא םיעיבמ הכלה יקסופו םינבר רשאכ
וז םצעב יכ ,הנעט תעמשנו הלוע ,םולש םכסה תרומת (ןורמושו הדוהימ םיחטש וא) ןלוגה
םנעמל םיסייגמ ףא ךכ םינעוטה .םינברל אלו ,םיאנידמ וא ןוחטיב יחמומ ,םיחמומל הלאש
.המודכו אבצ שיא ,אפור - החמומה תא םילאוש שפנ-חוקיפ יניינעבש תעבוקה ,הכלהה תא

ירדג תא םיניבמ םניא םימתבו תמאבש םישנא שי .יללכ םיגשומ לובלב לע הדיעמ וז הנעט
ןכא הרותה .רוביצה תא ןווכתמב םיעטמש שיו ,העידי רסוח ךותמ וז הנעט םיגיצמו הכלהה
לש ותוכמס לבא ,החמומ תעד לואשל ברהמ תשרוד םיבר םירקמבו ,הבר תוכמס םיחמומל הקינעמ
הנותנ םייכרעהו םיינורקעה םיטביהה לכב וליאו ,דואמ רורבו רדגומ םוחתב איה החמומה
.הכלהה קסופו ברה ידיב האלמה תוכמסה

שפנ-חוקיפ תוכלה

קסועה (טכש) םלש ןמיס שי תבש תוכלהב .תאזה הנחבהל תרדהנ השחמה אוה ונינפלש אשונה
ירה זירזהו ,תבשה תא החוד שפנ-חוקיפ לכ" :רמאנ ותליחתב ."תבש םיללחמ ימ לע" הלאשב
:םיאתמה החמומה תא לואשל אלא ונל רתונ אל .ןאכ רמאנ רבכ לוכה ,הרואכל ."חבושמ הז
םייאבצ םיניינעב ;'שפנ-חוקיפ' רדגומ הלוחה בצמ םא אפורה עבקי םייאופר םיניינעב
.המודכו ,םיאבכה תא לאשנ תופירש יניינעב ;ןוחטיב החמומ םע ץעייתנ

םישוע המ .םיחמומה ידיב םתוא הדיקפמ הניאו תויוכמסה תא הידיל תלטונ הכלהה םלואו
,אל ךא .ןוחטיב ישנא לואשל ךירצ הרואכל ?"לארשי תורייע לע ורצש םירכנ" לש הרקמב
תרדגומ הניאש ,הליגר ריעב :רוריבב תקסופ אלא ןוחטיבה יחמומל ונתוא הנפמ הניא הכלהה
ואב םא ."תושפנ יקסע לע" וא "ןוממ יקסע לע ואב םא" ןוחבל ךירצ ,'רפסל הכומסה ריע'
םיללחמ - "תושפנ יקסע לע ואב"ש ששח שי םאו ,תבשה תא םיללחמ ןיא - "ןוממ יקסע" לע
.םדגנ םיאצויו תבש

תצרחנ הדמע העיבמ הכלהה ןאכ ."רפסל הכומסה ריע"ב רבודמש הרקמב הכלהה הנד ךשמהב
לכו ."תבשה תא םהילע םיללחמ - שקו ןבת יקסע לע אלא אובל םיצור םניא וליפא" :רתויב
."םהינפל שבכיל החונ ץראה אהת םשמו ,ריעה ודכלי אמש" - ?המל תאז

ןכוסמ בצמ

םניא םייוגה ,םתנבה בטימ יפ-לעש ,םירמואו םיחמומה םיאב ובש ,בצמ ונמצעל ראתנ
ריצחה תא וחקיי ,וסנכיי םה .םהל ונת" :("שקו ןבת יקסע") ריצח תצקב אלא םיניינועמ
םדגנ תאצלו קשנב זוחאל ,תבש ללחל תארוקו הכלהה האב .םיחמומה ירבד - "םשפנל וכלייו
יחנומב) רפס-חטשל םייוגה לש םתסינכ םצע ,הרותה תסיפת יפ-לעש םושמ ,תאז לכ .המחלמל
ץראה אהת םשמ" - תישממ שפנ-חוקיפ תנכס הב שי (ינוחטיב ךרע לעב ,יגטרטסא חטש :ונימי
."םהינפל שבכיל החונ

תועטל םילולע םיחמומ םתוא .םיחמומל תוכמסה תא הקינעמ הניא הרותה תאזכ הלאשב ,רמולכ
,ואצייו וסנכיי םייוגהש ובשחי םיחמומה .ןיטולחל ותוא תללוש הכלההש ןוכיס לוטילו
שבכיל החונ ץראה אהת םשמו ,ריעה ודכלי אמש" ששחה רבוג רפס-ריעבש ,הרובס הכלהה םלוא
."םהינפל

,המחלמל תאצלו תבש ללחל םיבייחש תעבוק הכלהה םא .תושרדו םילופלפ אל ,השעמל הכלה וז
המכ דע דיעמ רבדה - "שקו ןבת יקסע לע" אלא ואב אל םייוגהש םינעוט םיחמומהש יפ-לע-ףא
ריע"ל םירכנ לש (!תינמזה וליפא) םתסינכ ,הרותה תעד יפ-לע .הזכ בצמב הנכס הרותה האור
.ץראה לכל הרומח שפנ-חוקיפ תנכס המע תאשונ ,יגטרטסא חטשל ,"רפסל הכומסה

?םירוסה ידיל ןלוגה תא (!תותימצל) רוסמל רתומ הרותה יפ-לע םא קפס דוע והשימל שישדח שיתונליאה גחב ל"הצ תונמלא

ה"יא היהי עוריאה .ל"הצ תונמלאל תדחוימ טבשב ו"ט תביסמ ד"בח-יריעצ םימייקמ הנש לכבכ
.(דבלב ל"הצ תונמלאל תדעוימ הביסמה) צ"החא 4:30 העשב ,(23.1) טבשב ז"ט ,ןושאר םויב
,ד"בח-יריעצ לש תיתרוסמ תוליעפ וז .ץראה ירפמ דוביכ דצל ,הרישע תינכת הפצמ תופתתשמל
.דעומו גח ימיב אקווד ל"הצ תונמלאל דודיעו החמש קינעהל התרטמש

םילשורי ךחכשא םא

םירקבמל .בחרה רוביצל םיכרענ םילשוריב הקיתעה ריעבו ידוהיה עבורב םיכרדומ םירויס
,םייעוצקמ םיכירדמ תווצ תייוולב ,םישדוקמה םירתאה לע שגד םע ,םינוש םילולסמ םיעצומ
.02-5808113 :םיטרפל .םילשורי לש תיכרעהו תינחורה התועמשמ תא םידמלמ םגש

הריש תבש

שיגמ יפור'ג ידנמ חיטבמהו ריעצה רמזה .רישעו בר לובי התע ףסאנ תידיסחה הקיזומה הדשב
.םירכומ םיטיהל ושענ רבכש המכ םהב ,םישדח םיריש הרשע ובו 'םויה תעדיו' טילקתה תא
.02-5385514 'לט ,'זפ-לג' :הקפה

תובא' םהב ,םיריש הרשע ובו ,ירוקמ רוטילקת אוה ףא שיגמ דנווטסיל תימע אלפה-רענ
.03-6188047 'לט .ןוסלדנמ םירפא תופתתשהב ,'םינבו

השדח הריש

םירישה ובו ,'ךתרות אלול' ,דוד-ןב יכדרמ לש חילצמה רוטילקתה תא השיגמ 'זפ-לג'
הדוגא' רוטילקתה תא קיפה ןמלוא ידוא רמזה .'יתמ דע'ו 'הארו םימשמ טבה' םיירלופופה
.02-5385514 'לט .םיריש רשע-םינש ובו 'תחאשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חלשב תשרפל


םינטקה םיטרפב אצמנ ה"בקה

,םיטבשה רשע -םינש דגנכ ,םירזג רשע-םינשל םיה ערקנ ףוס-םי תעירק תעשבש ,םירפסמ ל"זח
ללוח המ םשל ,הלאשה תלאשנ .םיה ךותב ול דחוימה ביתנב דעצ םיטבשהמ דחאו דחא לכו
?דחא ביתנב רובעל לוכי היה םעה לכ אולהו ,תובר הכ 'תועיקב' ה"בקה

םג ערקנ ,ימשגה םיה ערקנ רשאכ .ףוס-םי תעירק לש תימינפה התועמשמ יפ-לע רבסוי רבדה
םיאור ןיאש דע ,וכותב שיש המ לכ לע הסכמ םיהש םשכ .רתסהה תא למסמ םי .ינחורה 'םי'ה
הסכמ ןוילעה 'םי'ה ךכ ,םימל תחתמ םיאצמנש םיאלפומה םירבדה לכב םיניחבמ ןיאו םימ אלא
,ערקנ - רתסהה לש הזה 'םי'הש ,התועמשמ ףוס -םי תעירק .אלפומה יקולאה עפשה תא ריתסמו
.רתויב םילענ םייקולא םייוליג זא ואר לארשי-ינב ןכלו

תפלוחו האב

םדאה .דואמ הלודג תיללכ תוררועתהל איבהל הלוכי איה ,האלפומ הכ תיקולא תולגתה שישכ
טרפ לע בשוח אוה ןיא .הלודג תיללכ תוררועתהב יורשו ותואיצמ לש םיליגרה םירדגהמ אצוי
.תיללכ תוררועתה לע אלא ,'ה-תדובעב רחא וא הזכ

אוהש שיגרמ םדאהו רוא יוביר המע האיבמ איה ןכש ,ןורתי דחא דצמ שי תאזכ תוררועתהל
איה ,תרדגומ-יתלבו תינללוכ הראשנ תוררועתההש ןוויכמ ,ינש דצמ .רחא םלועב ולוכ ןותנ
.םדאה ייח לע ישממ םתוח ריתוהל ילבמ ףולחל הלולע

תיטרפ הדובע

האבש ,תישעמ תוררועתהל התוא םגרתל דימ שרדנ םדאה אלא ,תיללכ תוררועתהב יד אל ןכל
הלודגה תוררועתהה תא םיטרופש השוחת זא תויהל הלוכי םנמא .םינטק םיטרפב יוטיב ידיל
הירחא ריתותו םדאה ייחב המתוח תא תוררועתהה עבטת וז ךרדב קר לבא ,םינטק םיטרפל
.םיישממ םירבד

הדובע גציימ םיטבשהמ דחאו דחא לכ .םירזג רשע-םינשל םיה תעירקב זמורמ הז ןיינע
הכ תיקולא תולגתה שי רשאכש ,ה"בקה ונדמלמ .תודחוימה ויתונוכת יפ-לע ,תמייוסמ תיטרפ
אלא ,ולוכ םעה לכל תפתושמה ,תיללכה תוררועתהב קפתסהל ןיא ,ףוס-םי תעירק ומכ האלפומ
.לארשי-םעמ דחאו דחא לכ לש תונוכתהו דיקפתה יפ-לע ,תיטרפ ,תישיא הדובע תשרדנ

'ה שערב אל

תולודג לועפל אוה רקיעהש ,םיבשוחו םימדמה שי :'ה-תדובעב הבושח הארוה דומלל רשפא הזמ
םהל הארנ אל .תחא-תבב ולוכ לארשי-ללכ תא ןקתל ,תומלוע שיערהל ,הכפהמ ללוחל ,תורוצנו
.'םינטק' םירבד ןוקיתל םילענה םהיתוחוכ תא עיקשהל יאדכש

דמלל ךירצ .'םיטושפ' םירבדב אקווד יוצמ ה"בקה .'ה שערב אל - הרותה ונתוא תדמלמ
,תבש תרימשב םירושקה םיניינע ןקתל ,םוי-םויה ייח לש 'תונטק'ה תוכלהה תא םידוהי
ץק תא ברקתש איה תאזה היישעה אקווד .דועו ןינהנה תוכרב ,החפשמה-תרהט ,ןוזמה תורשכ
.ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תא איבתו ונתולג
(304 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

האופר :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתולחמל האופרה

תומש) "ךאפור 'ה ינא יכ ,ךילע םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ" :חיטבה ה"בקה
.תולחמ ינימ לכל האופר ומצע הז ,"'ה ינא יכ" םיעדוישכ .(וכ,וט
(םירמ ימ)


הלחמה תעינמ

יל הנתינ אלו ,בוט יתואירב בצמב ינא יימי לכ" :ואפור היהש ,ם"במרל רמא םירצמ ןטלוס
וילעש ,ה"בקה אוה םיאפורה לודג :ם"במרה ול בישה ."האופרב ךתלוכי תא ןוחבל תונמדזה
ונדמלל ,"ךילע םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ" :ה"בקה רמא ."ךאפור 'ה ינא" :רמאנ
הליחתכלמ ול חינמ וניאש ימ אלא ,וילוחמ הלוחה תא אפרמש ימ וניא תמאב בוטה אפורהש
.תולחל

תיחצנ האופר

ידימ תואבה האופרכו העושיכ אלש ,תויחצנו תולודג ןה ,'ה תאמ תואבה האופרהו העושיה
.לובג אלל האופר וז יכ ,"ךילע םישא אל" רמאנ 'ה תאמ האבה האופרב אקווד ןכל .םדא
(יכדרמ תלכת)


םירביאה תא קזחל

תא קזחל (ב ;הלוחה רביאה תא תואפרל (א :ףוגה תולחמ תאופרב תויללכ םיכרד יתש שי
יילוחב הזמ המגודה .ותוא םיאפרמו הלוחה רביאה לע םירבגתמ םהש דע ,םיאירבה םירביאה
.םיבוט םישעמו הבושת - הדובעה יכרד יתש ןה ,שפנה
(םוי-םויה)


שאייל אל ,אפרל

הווקת םוש ול ןיא םיאפורה תעדלש ,ול רמאו ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא לא עיגה הלחש ידוהי
הנתינש ןאכמ" :ל"זח ךכ לע ורמאו ,"אפרי אפרו" :רמאנ הרותב :יברה ול רמא .אפריהל
.שאייל תושר אל לבא הרותה ול תנתונ אפרל תושר ;"תואפרל אפורל תושר

לוכאל הווצמ

,םלכואל וילע הבוח ,ילוחה תעב האופר ךרדב לוכאל םדא ךירצש םילכאמה ,הרותה יפ לע
ךרבתי םשהו ,ול ונתייש המ לכ לכאיש ,ול רמוא יננהו .איה הרומג הווצמ תאז ותליכאו
.המלש האופר ול חלשי
(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא)


ןוחטיבו הווקת

קקותשיו הלוח אוהש עדייש (א :םיניינע ינש ומצעב הלוחה ררועיש רתויב ץוחנ הלחמ תעב
.םשה תרזעב אפרתי יכ רומג ןוחטיבו הווקת ךותמ ,אפריהל לוכיש העידיה (ב .אפריהל
(םוי-םויה)

עובשה תרמיא


תוטרח יתש

תא םישגה דחא םוי .לארשי-ץראל תולעל דואמ קקותשה שטירוואמ בוד-םהרבא יבר קידצה
לש הבר ,רלה לאומש ברה ודיצל םידמוע ויה תוליפתב .תפצב עקתשהו ץראל הלע ,ושפנ-תאשמ
.ןמלז 'ר ,ושמשו ,תפצ

'רתכ' תשודק תא רמוא קידצה יכ שמשה שיגרה ,תבשה תוליפתמ תחאב ,םינש שולש רחאל
ול הרוה תרחמל ,ןכאו .'תושדח' ויהיש שח אוה יכ םישנא המכל רמאו ,תדחוימ תובהלתהב
תונושארה םינשה שולשב" :בתכ ךכו ,ליבונר'צמ יכדרמ יבר קידצה לא בתכמ בותכל קידצה
תונש שולש ויה הלא .ןאכל יאוב לע יתטרחתהש דע ,המואמ יתשגרה אל ,ץראל יתיילעל
."לארשי-ץראל יתילע אלש םינשה לע יל רצ וישכע .יתשגרה ,'רתכ' תעשב ,תבשה .הלרועתודיסחה יכרד


תונליאל הנשה-שאר

שי .תונליאל הנשה-שאר ,טבשב-ו"ט תא םינייצמ ,םדאה-ינב ,ונאש ךכ לע תעדה תא תתל יואר
לוכאל גוהנ ,ןונחת וב םירמוא ןיא - לארשי יגהנמו ינידב םג הבר תועמשמ הזה םויל
ןכלש ,"הדשה ץע םדאה יכ" (טי,כ םירבד) קוספה לע םיססבתמ םירבדה .'וכו ןליאה תוריפמ
.םדאה םע ןכ-םג רושק ןליאה לש וגח

לש הז ןיינע יוטיב ידיל אב ןהבש תודוקנ המכ לע שטיוואבוילמ יברה דמוע ויתורגיאב
."הדשה ץע םדאה יכ"

ןנגכ ךנחמה

:םיכנחמו םירומל רסמ הנה

םינבכ ,םידליה םה תוריפהו ,לארשי-תיב תואבצ 'ה םרכ ,הדשה ץע םדאה יכ בותכה רמא"
ל"זר ורמא ןכלש ,ומרכ םרכה לעב רסמ ודיב רשא ,ןנגהו גיהנמה תוירחא הלודג המו .תונבכ
ונא םיאורו .ומרכ רטונל 'ה והנימ רשא ותוכז הלודג המו .'ה תכאלמ ארקנ םידליה דומילש
-תורגיא) "ונממ חמוצה ןליאב בר חבשו יפוי תמרוג ,ןיערגב ,הנטק וליפאו ,הבטה לכ רשא
.(בנ תרגיא ,א ךרכ שדוק

-תחא-לעו ,ךר ןליא ליתשב לק יוניש לכ רשא ,הדשה ץע םדאה יכ ,רעונהל עגונהב טרפבו"
.םולשו-סח בטומל וא בוטל ןליאה ייח ךלהמ לכ לע עיפשהל לוכי ,ןיערגב המכו-המכ
ןכ-םג ורדחש אלא ,תוינסרה תוחור תובשונ דבלב בוחרב אל רשא ,הלא ונימיב דוחייבו
לש (תוכזה םג אליממ ךרדבו) תוירחאה המכ יפ הלודג ירה ,תובישיל וליפאו ךוניח תודסומל
.(בלת'ב תרגיא ,ח ךרכ שדוק-תורגיא) "רעונה ןיב עמשנ םלוקו עיפשהל םדיבש הלא לכ

רבדמל םמודמ

:וללה םיבלשה לכ תא רובעל םדאה לעו ,רבדמו יח ,חמוצ ,םמודל תקלחתמ םדאה תדובע םג

םמוד םיגוסה 'ד אוה ללוכ טרפבו ,םדאב שי םלועב שיש המ לכו ,ןטק םלוע ארקנ םדאה"
תלחתהו ,ליח לא ליחמ ךלוהו .ולא םיגוס 'ד וארובל םדאה תדובעב םגו .רבדמ יח חמוצ
.ומצע ודיצמ הפסוה לכ ילבמ ,לבקמ אלא וניאש ,תרמוא תאז .םמודה גוסל המודב וניינע
המכ החימצמ תחא הטיח רשא ,חמוצל הלעתמ םמודמ .תודליהו תונטקה ימי םה ללכב רשא
- דמולש דומילו לבקמש ןיינע רשא ,תרמוא תאז .תוריפ אשונ ןליא חמוצ - ןיערגמו ,םיטיח
.ירשפאה לככ ומצע תוחתפתהל ולצנמו ,וקמועלו ובחורל ,וכרואל ותוא דבעמו וב ןנובתמ
תאז .יחה גוסל רשב תעיגיו שפנ תעיגיב הדובע ידי -לעו ןמזה ךשמב ,הלוע הז גוסמ
תובא תשרומ ,ותביבס לע ןכו ,היוצר-יתלב איה םאב ,ולש תויעבטה לע אוה רבגתמש ,תרמוא
תילכתה וניא הז םג לבא .'וכו ולש הביבסהל רושק וניאו ומוקמ הנשמו ,הזב אצויכו
ינויע לכש לעב םדא ,רבדמה גוס אוה ,רתוי ןוילע גוסל תולעל וילעו ,הנורחאה הרטמהו
חקיפ לעוש ומכו ,םייח-ילעבב םג ונשי רשא ,לעופבש םיניינעל ךיישה ישעמה לכש קר אלו
דומילב קפתסמ וניא ונוקל ותדובעב וליפא רשא ,תרמוא תאז .הזב אצויכו 'וכ תויחבש
תעידיב קסוע םג םא-יכ ,הנישעית אל רשא הלאו השעי רשא השעמה תעדל ליבשב חרכומה
התלגתנ ונרודב רשא ,הרותה תוימינפ איה התוללכש ,ךיבא יקולא תא עד בותכש ומכו ,וארוב
.תודיסחה תרותב הראבתנו

גוסל - אדירג לבקמ - םמודה גוסמ היילעב אוה םדאה תלועפ תליחתש ,ןבומ ל"נה לכמ"
-שארל הזמו ,הדשה ץע םדאה יכ בותכש ומכו ,תונליאל הנשה-שארב הלח וז הלחתהו ,חמוצה
.(ח'ה תרגיא ,די ךרכ שדוק-תורגיא) "םדא יניינעל הנשה-שארו המהב יניינעל הנשה

,הדשה ץע םדאה יכ ,בותכה רבד אלמ ארקמו ,תונליאל הנשה-שאר תרחמל ונא םיאצמנ ירהו"
האבה הנשה לכ ךשמ לע שדח רואו תויח ,םישדח תוחוכ תעפשה םוי אוה הנשה-שאר ירהו
תיתימא החמש ךותמו השודקו הרות יניינע לכב ליח לא ליחמ הכילהו החימצ םג ללוכ ,ונילע
.(גצ'ט תרגיא ,דכ ךרכ שדוק-תורגיא) "תימינפו


הלואגל הייפיצב


אבה םלוע םישרוי םהש - 'ץרא ושרי םלועל' ;םלוע יקידצ ולא - 'םיקידצ םלוכ ךמעו'"
ישי עזגמ רטוח אציו' רמאנש 'רצנ' ארקנ .חישמ הז - 'יעטמ רצנ' ;םימלוע ימלועלו םלועל
."'הרפי וישרושמ רצנו
(ב ע"רד תויתוא שרדמ)

היהש השעמ


םימשה ןמ בוכיע

,לארשי-ץראל תולעל הרתי תוקקותשה (א"רגה) הנליוומ והילא יבר ןואגה קקותשה וימי לכ
ךשמב .הרהטבו השודקב הרות הב דומלל ידכו ץראב תויולתה תווצמה תא םייקלו תוכזל ידכ
-ץראל תולעל ומצע תא ןיכהל לחה ותנקיז תעל קרו ,וז הלאשמ שממל חילצה אל םינשה לכ
.הרפע תא ןנוחלו שדוקה

ותשא םג ואובי וירחאש הנווכ ךותמ ,ודבל הליחתב תולעל א"רגה טילחה תונוש תוביסנ לשב
גלפומה הליג תמחמש ,השישיה ומיאמ ןכ-םג דרפיהלו ,םהמ דרפיהל אופא ץלאנ אוה .וידליו
ריתוהל ץלאנ ףא אוה ,יד אל ךכב םא .ךוראה עסמה תואלתב דומעל תלגוסמ התייה אל
ודמע אל הלא לכ ךא .ובילל דואמ םירקי ויה ,ןייצל רתוימ ,רשא ,וירפס לכ תא וירוחאמ
.לארשי-ץראל ההמכ ושפנש ,א"רגה לש וכרדב

םינמאנה וידימלתמ דחא תא א"רגה וילא ארק ,ןנכותמה העיסנה דעומ ינפל םידחא םימי
התייה ,"בייל יבר ידיל תרגיאה תא רוסמו קופשינשל עס" .המותח תרגיא וידיל רסמו
.דימלתל הארוהה

הקוחר התייהש ,קופשינש הרייעה לא ,ךרדל אציו דימלתה םק ,תורתוימ תולאש לואשל ילב
ותוא לש ותוהז לע הייהתב וחומ תא דימלתה עיגוה ךרדה לכ .הנליוומ הכורא ךרד-תרבכ
וברש תחא םעפ ולו ונורכיזמ תולדל חילצה אל אוה .ועמש תא עמש אל וימימש ,"בייל יבר"
,ותעיסנ םדוק רפסמ םימי ,וידיל תרגיאה תריסמ רשא ,לוגד בר ותוא לש ומש תא ריכזי
רמא ,"הבושח הבישי-שאר וא ,בייל יבר ותוא אוה הרייעה בר יאדו" .ול הבושח הכ התייה
.ובילב

ותיב לא ונווכל עדי אל םוקמה יבשותמ שיאו הרייעל עיגה רשאכ ותעתפה התייה הלודג המ
.ןוחטיבב םיבשותה וקספ ,"'בייל יבר' םוש קופשינשב ןיא" .'בייל יבר' לש

םדא רתאל חילצה ,תושירדו תוריקח רופס-ןיאו םיילגר תותיכ לש תוכורא תועש רחאל קר
,שפחמ אוה ימ תא הרייעה יבשותל עדונשכ .בייל היה ומש ךא 'יבר' ראותל םיאתה אל םנמאש
ףוריצהמ םישנאה ועשעתשה ,"?בייל יבר !רידאה ןואגה !?בייל יבר" .םר קוחצב לוכה וצרפ
.ךחוגמה

ררוגתמ ,ול רמאנ ךכ ,םש ,הרייעה הצקל א"רגה דימלת הנפ ותמשנ יקמע דע בזכואמ ,ךכו
.בייל ומשו ,םיפירח תואקשמ רוצייל תשורח-תיבב רונתה ליעפמכ דבועה טושפ םדא

תרגיאה תא ןוויכ א"רגהש תעדה לע לבקתמ אל ,דחא דצמ .הבר התייה דימלתה לש ותכובמ
,הלילח ,ןכתייה .רחא בייל ןאכ ןיא אולה ,ינש דצמ .טושפה םירונתה ליעפמ לא הבושחה
?העט וברש

למלממ ויפו םיליהת רפסב תונותנ ויניע ,םיטושפ םידגב שובל ,ידוהי בשי רונתה דיל
.שרח

בישה ,"?ךנוצר המ" .שיאה ינפ לע הלע לק ךויח .סוסיהב דימלתה םגמג ..."?בייל יבר"
.חילשה לש ואוב תרטמ תא עדויש ימכ ,ודי תא טשפ רבכו ,הלאשב

.הנוכנה תבותכל עיגה ןכאש הוויקו תשורחה-תיב לעופל ובר תרגיא תא שיגה דימלתה
םייסשכ .א"רגה בתכש תוטעמה תורושה לע תוריהמב ופרפר ויניעו תרגיאה תא חתפ ידוהיה
אל ךא ,השעמהמ עתפוה דימלתה .רעובה רונתה לא תצרמנ די תעונתב בתכמה תא ךילשה ,אורקל
.ביגה

."וילא ףרטצהל יתעדב ןיא יכ ךחלושל רומא" :רמאו א"רגה דימלת לא טבמ רישיה בייל
."ותנווכמ וב רוזחיש יואר אוה םג יכ ינרובס" :ףיסוה עגר רובעכו

לכ ריסחהל אלב ,ותוא תורוקה תא וינפל ללוגל א"רגה ושקיב ,הנליוול דימלתה לש ובושב
ידוהי םש שגפו םיפירח תואקשמל תשורח-תיבל עיגה םיבר םישופיח רחאל דציכ רפיסשכ .טרפ
תא רסמ ןכא יכ ועדויב ,הלקה דימלתה שח תעכ .ושארב א"רגה ןהנה ,בייל ומשו טושפ
.יוארה שיאל תרגיאה

ךותב סנכתה אוה .רעצ לש תשראב א"רגה ינפ וסכתנ ,שיאה לש וירבד תא דימלתה רסמשכ ךא
."עסא תאז-לכב" :רמאו ומוקממ א"רגה רענתה ףוסבל .בר ןמז וכשמנש תובשחמב עקשו ומצע

חלש גרובסגינקל ועיגהב .וכרדל אצי א"רגהו העיסנל תונכהה לכ ומייתסנ םימי המכ רובעכ
הנכותו 'הפורתל םילע' םשה הל ןתינ םימילש תרגיא ,וידליו ותשא ,ומיא לא הכורא תרגיא
.ללכה תלחנ השענ

יפוח רבעל ותחקל התייה הרומאש היינאה לע הלע םרטב ,הירטסוא לובגל ועיגהב םלואו
.ותיבל רזחו ויתובקע לע א"רגה עתפל בש ,לארשי-ץרא

שיאל קפיס אל ומצע א"רגה םגו עסמה לש תימואתפה העיטקל תיתימאה הביסה תא עדי אל שיא
.ףיסוה אלו רמא ,"ידעב ובכיע םימשה ןמ" .שממ לש רבסה

דוע תנגרואמ הצובקב לארשי-ץראל ואצי וידימלת לבא ,ותלאשמ תא םישגה אל םנמא אוה
.'םישורפה תוילע' יוניכל התכז םתיילעו ,תוצובק המכ דוע ואצי םהיתובקעב .וייח ימיב
תיילע' איה ןהב תטלובהו ,םידיסח לש תוצובק םג ץראל הפוקת התואב ולע םהילא ליבקמב
םהרבא יברו קסבטיוומ לדנעמ-םחנמ יבר םיקידצה לש םתושארב ,תמסרופמה 'םידיסחה
.קסילאקמ
חוור ןמלז-רואינש ברה םע םיידוהי םייח
תועתפהו םישודיח :חוור ברה ,ןוכמה ר"וי


דרפס חסונב ץראה תווצמ

תויולתה תווצמה לש תוכלהה םלועל ונביל-תמושת תא הנפמ ,תונליאל הנשה-שאר ,טבשב ו"ט
לכ םע דדומתהל ךירצ התעו ,הלא תוכלהב ךכ-לכ וקסע אל תונורחאה םינשה םייפלאב .ץראב
םישועש םינוכמ המכו המכ םילעופ ץראה יבחרב .תינרדומה תואלקחה לש םייתכלהה םיטביהה
בושייבש 'ץראב תויולתה תווצמל ןוכמ' אוה תיסחי םישדחה דחא .הז םוחתב הבושח הדובע
.לאיזוע-תיב

ףסוי הידבוע ברה ,ןויצל ןושארה אוה ואישנו ,תמדוקה הטימשה תנש ףוסב םקוה ןוכמה
לש וברו רזג תירוזאה הצעומה בר שמשמה ,חוור ןמלז-רואינש ברה אוה ןוכמה ר"וי .א"טילש
ילודג םע הפנע תובתכתה םייקמ אוה ריעצה וליג ףא-לע .וירוגמ םוקמ ,לאיזוע-תיב בושייה
תוחפ אל וטע ירפמ רוא ואר הכ דע .קסוע ןוכמה םהבש םיאשונב ,וננמזב הכלהה יקסופ
.ץראב תויולתה תווצמב םיקסוע םלוכש ,םימישרמ םירפס הרשעמ

לוכל הטימש

.א"סשת תנש ,הבוטל ונילע האבה הטימשה תנש תארקל תוכרעיהב ןוכמה תווצ קסוע הלא םימיב
.היקרוטמ וליפאו ,ןדרימ ,וחירי רוזאמ תיאלקח תרצות אוביל תוקסע רגס רבכ ןוכמה תווצ
רפסמל סנכיהל ,הלוטמ דעו תליאמ ,הנידמב םדא לכ לכוי האבה הטימשה תנשבש ,איה ונתרטמ"
לכל הווש ריחמב ,תיעיבש ששח אלל תוקריו תוריפ תונקלו 'הטימש תויונח' לש רתויב בר
.חוור ברה רמוא ,"שפנ

,חוור ברה ירבדל םלוא ,הז םוחתב םיקסועש ,םיקיתווה םינוכמה םע עובק רשק להנמ ןוכמה
-ןחלושה רבחמ ,'ףסוי -תיב'ה ןרמ לש ויתוקיספל תודמציהב אוה ונלש ןוכמה לש ודוחיי"
תיזנכשאה הקיספה ןיבל 'ףסוי -תיב'ה יקספ ןיב תועדה-יקוליח םיתיעל ,וירבדל ."ךורע
תווצמה תא םייקמ םיזנכשאכ גהונה דרפס תודע ןב םא ישממ קפס שיש דע ,ךכ-לכ םידח
.ןתכלהכ

ץע וא חיש

ךרבל רשפא םא ,לשמל .עקרק ילודיגב תורושקה תוניינעמו תובר תולאש תומרוז ןוכמה לא
דציכ - וא ;(ןכ :הבושתה) "ץע" היהיש ךירצ ירהש ,'קתונמ עצמ'ב לדגש גורתא לע תוכוסב
םיליתשה ועטינ ובש עגרהמ רבכ ובשחיי הלרועה תונש שולשש ןפואב תולתשמב םיצע לותשל
.המדאל ורבעוה םרטב דוע ,ןוליינה תויקשב

תא םידימעמה ,תווצמ ירמוש םיאלקח םעו םימונורגא םע הלועפ-ףותישב דבוע ןוכמה
דע ,לשמל .תועתפהו םישודיח םג שי םשו הפ .יתכלהה רקחמה תורישל םהילוביו םהיתודש
תווצ .הלרוע רוסיא וילע לחו ןליא אוה היפאפה חישש בושחל לבוקמ היה םינש המכ ינפל
היפאפה יכ התלעה וזו ,'לט תווח'מ םיאלקח תרזעב ,אשונה לש הפיקמ הקידב עציב ןוכמה
.קרי ןידכ הנידו הנשמ תוחפ ךותב ירפ הבינמ

הכלהכ םייאלכ

,אצמו קדב םג ןוכמה .(תינועש) הרולפיספה ירפ ןיינעב םג ןוכמה עיגה המוד הנקסמל
הצרא ואביי ןוכמה ישנא .םייאלכ ןידמ םירוסאו שובח לע םיבכרומ לארשיב םיסגאה תיברמש
.ןירדהמל םירשכ םיליתש וחתיפו ,בכרומ-יתלב סגא תנכ ב"הראמ

םג" .םייאלכה יגוס לכו ,תורשעמו תומורת ,הלח תשרפה ומכ ,תווצמ לש הרושב קסוע ןוכמה
,ויבא .היוולסוגויב דלונ אוה .ךויחב ומצע לע חוור ברה רמוא ,"םייאלכ ןיעמ ימצע-ינא
אוה םויכו ,אינתה לעב םש לע ,ןמלז -רואינש ול ארק ,תפרצ-האונירבב ד"בח תבישי רגוב
...'םייאלכ' לש יפוי .ס"ש לש ןוכמ שארב דמועגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


טבשב רשע השימח

'עבוק ךיראת' אלא אוה ןיא אולהו ,תמייוסמ תויגיגחב טבשב ו"ט תא םינייצמ המל :הלאש
?תורשעמ ןיינעל

ינש-רשעמ תנשמ :הנשה) ץעה תוריפל רשעמה תנש םויס ןכא אוה טבשב ו"ט לש ורקיע :הבושת
וישכעו ,תונליאב ףרשה הלעו הנשה ימשג בור ואצי הז םוי דעש ןוויכמ ,(ינע-רשעמ תנשל
-רחאל וטנחש ולא לע הז םוי םדוק וטנחש תוריפמ םירשעמ ןיא ןכ-ומכ .ירפה תחימצ הליחתמ
.ןכמ

(טבשב ו"טו ירשתב 'א ,לולאב 'א ,ןסינב 'א) 'םינש ישאר תעברא'ש ןוויכמ ,תאז םע
טרפבו ,םדאל ינחור חקל םושמ םג וב שי הז םויש םינואגה וחיכוה ,דחי הנשמב םיעיפומ
."הדשה ץע םדאה יכ" (טי,כ םירבד) קוספה דוסי לע ןליאל םדאה תא ומיד ל"זחש

ןיינע) םישדוחמ תויחו גונעת ךותמ ארובה תדובעל ררועתהל םדאה לע הז םויב ןכל
ןהב תויחהל" אלא ,םדאה םויקל יחרכה ןוזמ תויהל וניא םניינעש ,ןליאה תוריפכ ,(החימצה
."יח לכ שפנ

תעבשמ תוריפ טרפבו ,ןליאה תוריפ ינימ תליכאב הז םויב תוברהל ל"וחב וליפא וגהנ
,םיקרח ,םיביכר ןיינעל ,םתורשכ תא קודבל שי ןבומכ) לארשי-ץרא םהב החבתשנש םינימה
.('ונייחהש' תכרב תוברל ,ןידכ םהיתוכרב ינידב גוהנלו ,תורשעמו הלרוע

יברה .םייתרוסמה לארשי יגהנממ וניא טבשב ו"טב םיצע תעטל ץראב ץופנה גהנמה
ןיינע" הזש ןוויכמ ,"ךורע-ןחלוש יגהנמב הז תא ברעל ןיא" :ךכ לע בתכ שטיוואבוילמ
-ץרא בושיי' םושמ קרס-יצעב ןיא (ב,טכ דימת) ארמגה יפ-לעש טרפבו ,"ירמגל ינוליח
.'לארשי

רפס -יתבב םג תצפומו ,תכשומו האנ הרוצב הקפוהש ,טבשב ו"טל 'הדגה' הצופנ הנורחאל
הנממ קחרי ושפנ רמושו ,אבס לארשי חורמ קוחרה רמוח הב לולכ ךא ,םיידרחו םייתד
.התומכשמו
.ח"ס םש ןקזה ר"ומדא ע"ושל המלשה .זט,אלק ח"וא א"גמ .א,ז תינעת .א,די םש 'מג .ב-א"מ א"פ ה"ר
.ס.וכ,ג"כח .וס-בס,ט"ח (יברה לש) שדוק-תורגא .ופק ,בפק 'מע הכלהב םידעומהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il