682 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלשב תשרפ * (28.1.2000) ס"שת'ה טבשב א"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ךוניח םילטבמ ןיא


וליפא ןבר-תיב לש תוקונית םילטבמ ןיא" ל"זח רמאמ
תובישח לע ,בגשנ יכרע רסמ ומע אשונ "שדקמה-תיב ןיינבל
םידליב םג טלקנש רסמה ,ךוניחהו דומילה


םהיתועיבתש חיננ םא םגו ,םירומה וזירכהש הדובעה ךוסכס לש הרוקה יבועל סנכיהל ילבמ
רסמה לע םתעד תא ךרוצה יד םינתונ םה םא קפס - שפנ דע םימ ואבו ןיטולחל תוקדוצ
םידליה תא חולשלו רפסה -תיב ירעש תא רוגסל רשפא ףסכ ליבשב םא .התיבשה םצע לש ילילשה
?ךכ -לכ םיבושח םניא םידומילהו ךוניחה תמאב ילוא ,התיבה

ןבר-תיב לש תוקונית םיתיבשמ אל - ךופהה רסמה תא םייתדה רפסה-יתב םיריבעמ וז הניחבמ
םידלי לטבל תוירחאה תא םינפ םושב וילע לבקי אל םימש-ארי ךנחמו הרומ .םידומילמ
-תיב ןיינבל וליפא ןבר-תיב לש תוקונית םילטבמ ןיא" :ל"זח ורמא ךכ לעש ,םתרותמ
רסמהו ,ךוניחהו דומילה תובישח לע ,בגשנ יכרע רסמ הכותב תאשונ תאזה הרימאה ."שדקמה
.םידליה שפנב םג טלקנ הזה

האב תאזה הפיאשה .שדקמה-תיב ןיינבל ההימכהמ רתוי הלודג הפיאש ןיאש עדוי ידוהי דלי
םישגינו לודגה עגרה עיגמשכ ,הנהו .םויו םוי לכב וניתוליפתב תובר םימעפ יוטיב ידיל
דוע לודג רבד שי - םידליל םירמוא ,תורודה לכ לש שפנה-תאשמ ,שדקמה-תיב תא תונבל
!ןבר -תיב לש תוקונית ידי-לע הרותה דומיל אוהו ,רתוי

ךוניחה םלענ

הז רפסה-יתב .ךוניחה לש וכרע תדירי תא תפקשמ ,ונצראב השדח הניא יכ ףא ,םירומה תתיבש
.דבלב עדי תיינקהב םדיקפת תא םיאור םירומה .םיכרע בצעמו ךנחמ םרוג תויהל ולדח רבכ
הקחדנ םידימלתה לש תירסומהו תיכרעה המרה .םינויצב םידדמנ ךוניחה תכרעמ לש היגשיה
.ללכב םא ,םיילושל

יוארה גירחל הכפהנ רפסה-תיבב תיכרעו תיכוניח תוסחייתהש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגה
יתד ,רפס-תיב לע תרושקתה-ילכב תועידי םעפל םעפמ םיאור ונחנא ךכ .תולודג תורתוכל
-תיב רשאכ 'םימהדנ' םיאנותיעה .דימלת לש ותרופסתבו ושובלב ברעתהל זעהש ,ללכ-ךרדב
רפסה-תיב ,םתעדל .וניינעמ םה םידומילה תועש ירחא דימלתה לש וישעמ םגש טילחמ רפסה
.אל ותו ידומיל רמוח דמלל רומא

תולד לע תונעט ויה רבעב םא .תידוהיה הדוקנה ןיטולחל הדבא תאזה םיכרעה תקיחש ךותב
לע רבדל המ ללכב ןיא םויכ ,םהידימלתל םייתכלממה רפסה-יתב םיקינעמש ידוהיה ןעטמה
עדוי וניא ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב דומיל תונש הרשע-םיתש םייסמש רעונה .ידוהי ןעטמ
-לק ,ך"נתה לש םייללכה םירופיסה תא וליפא ריכמ וניא אוה .תודהיה לע רבד יצחו רבד
.הפ-לעבש הרותה לע גשומ םוש ול ןיאש רמוחו

תוילשא ילב

רשאכ רבוג באכה .הארונה תורובה חכונ תוכבל קקותשמ ,רעונ םע שגפיהל ול ןמדזמש ימ לכ
תוידוהי תומשנ ךלומ האור התא .תודהיה לע רתוי תעדל ותהימכ תא אטבמ אקווד הזה רעונה
אלש טילחה והשימ אלא ,םימשא םניא םהש עדוי התאו ,תיתימא תודהיל הגרע תואלמ ,תורוהט
.םהישרושל יעבטה רוביחה תא םהל קינעהל

,תודהיה תורוקממ הזה קותינה םע םילשהל םינכומ םניא םירוה רתויו רתויש ררבתמ רשאכו
תונקסמה תא קיסהל הנכומ תכרעמה ןיא ,םייתד רפס-יתבל םהידלי תא חולשל םיפידעמ םהו
ללגב םייתדה ךוניחה תודסומב םירחוב םירוהה לוכיבכש ,ןועטל םיסנמ הז םוקמב .תושקבתמה
ןכא םירוההש ,תיתימאה הביסה תא .רתוי תוברה דומילה תועש לשב וא םיירהצה תחורא
.קיחדהל םיפידעמ םה ,םהידליל יתימא ידוהי ךוניח קינעהל םיניינועמ

ונידליש םיפאוש היטוונמ .תיללכה תכרעמה תא תונשל יוכיס ןיאש הארנ תיחכונה תואיצמב
תניינעמ הניא תודהיל הקיזה תדימ .םייגולונכט ,םייטרקומד ,םיינמוה ,םלועה יחרזא ויהי
תא םושרל וזרדזיש בטומו ,תאז תעדל אופא םיכירצ ידוהי ךוניחב םיניינועמה םירוה .םתוא
.תותיבש ויהי אל םג םש .םייתד רפס-יתבל םהידלישדח שיןורבחל היילע

,ה"ע לחר-החונמ תקדצה תינברה לש התריטפל הנשה-םוי לוחי ,טבשב ד"כ ,בורקה ינש םויב
ריעה תריסמ רחאל תודחא םימעפ ללוח הרבק .ןורבחב קיתעה ידוהיה ןימלעה-תיבב הנומטה
תינומה היילע ה"יא היהת התריטפ םויב .םייעובשכ ינפל התייה הנורחאה םעפהו ,םיברעל
עוריאה .ד"בח תקלחב צ"החא 4 העשב םיפסאתמ .הניחתו הקעז הליפת תרצעל ,הרבק ןויצל
.ןוחטיבה תוחוכ ידיב חטבואי

ד"בח םע תבש

.ףיטק שוגב םילקד ףוח ןולמב ,"ד"בח םע תבש" ה"יא היהת ,םיטפשמ תשרפ ,האבה תבשב
גנוע' תיעובשה תינכתה ,'םורד וידר' עויסב ,עבש-ראבב ד"בח-תיב ידי-לע ןגרואמ עוריאה
הריש .ד"בח דיסח השענש ,ץוביק ןב ,החפשמ אפור ,רינ לט ר"דה היהי תבשה חרוא .'תבש
'לט .הרזחו עבש-ראבמ תנגרואמ העסה .'הכלמה תבש' תינכתהמ ,הכלמ ירוא םע טויפו
.07-6847910

תוכרבו תואקתפרה

הדמולה .תיתייווח ךרדב ןינהנה תוכרב דומילל הלועמ הדמול השיגמ 'רלוקס הרות' תרבח
ודמלי ,תוקתרמ תואקתפרה ידכ ךות .'ןינהנה תוכרבו רנבא' תארקנ איהו 12-6 ינבל תדעוימ
.תוביהרמ בשחמ תויצמינא בלשמ תוכרבה דומיל ךילהת .ןינהנה תוכרב יניד תא םידליה
.9606120 -03 'לטבו תורחבומה תויונחב גישהל

הנוכנ האירק

-ביהרמ רפס עיפוה וישכע .האירקהו תויתואה דומילל תויתרוסמה תוטישה תוללכתשמ טא-טא
השחמה יעצמא הוולמ ,הנוכנו הלק הטישב האירקה דומילל ,'אתוקניד אסריג' ומשו ןיע
-6527291 'לט ,'םייח תרות' תאצוהב .םיטרפ לע הדפקהו חבושמ ריינ ,אלמ עבצ .םירויצו
.02שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ורתי תשרפל


?ימל - "רומאל"

תרשע תא ורמאב 'ה לוק תא לארשי-םע לכ עמש ובש יניס-רה דמעמ תא תראתמ הרותהשכ
."רומאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו" :תרמואו המידקמ איה ,תורבידה

.רחא והשימל םרמואלו םריבעהל ידכ והשימל םירמאנ םירבדהש ,התועמשמ "רומאל" הלימה
-ינב לא 'ה ירבד תא רוסמל וילעש ,איה הנווכה ,"רמאל השמ לא 'ה רבדיו" בותכשכ ,לשמל
רמול היה ךירצ ימל ?ןאכ "רומאל" הלימה לש התועמשמ המ ,םישרפמה ךכ לע םילאוש .לארשי
?'ה ירבד תא םמצעב תא ועמשו יניס-רה דמעמב וחכנ לארשי-ינב לכ אולהו ,םירבדה תא

םש ויה םלוכ

תא רמא ה"בקה ,רמולכ .םיאבה תורודל תנווכמ "רומאל" הלימהש ,רמול היה רשפא הרואכל
,ךכ שרפל רשפא-יא רבד לש ותימאל םלוא .םהירחא םהינבל םורמאיש ידכ לארשי-ינבל םירבדה
ירבדכ ,םיאבה תורודה לכ תומשנ םג אלא ,אוהה רודה ינב קר אל וחכנ יניס-רה דמעמב ןכש
-םא .'ה ירבד תא םמצעב ועמשו םוקמב ויה ,תורודה לכב ,םידוהיה לכש ,אופא אצמנ .ל"זח
?"רומאל" הלימה תועמשמ יהמ ,ןכ

.יניס -רה דמעמ לש תירקיעה ותוהמ לע תזמור "רומאל" הלימהש ,שטירזממ דיגמה ראבמ
רודחת אלא ,דבלב תווצמה םויקו הליפתהו הרותה ימוחתב ראשית אל השודקהש ,אוה 'ה ןוצר
ירבד תא רידחהל - "רומאל" הלימה תנווכ וז .םלועה לש תירמוחהו תימשגה ותואיצמ ךותל
.ימשגה םלועה ךותל 'ה

הדרפה ןיא

המצעל תואיצמ איה הרותהש ,םירמואה תעד תא לולשל אוה יניס-רה דמעמ לש וניינע רקיע
ידוהיכ גהנתהל וילע ,הרות לש הביבסב אצמנ ידוהי רשאכ ,םתטישל .ומצעל תואיצמ םלועהו
.ויתוחרואו ויתומכסומ יפ-לע גהנתהל וילע ,םלועל ותאצב וליאו ,ינרות

תא רידחהל םהילע הווצמ אוה ,רמולכ ."רומאל" לש ןפואב לארשי-םעל הלגתמו ה"בקה אב
וילע ,םלועה יניינעב קסוע אוהשכ םג ,ידוהי .םלועה ךותל ,תיקולאה השודקה תא ,וירבד
.'ה ןוצר יפ-לעו הרותה יפ-לע גהנתהל

ירקיעה שודיחה

.רוסא - רוסאש המש ,טושפו רורב רבד הז .םירוסא םירבדמ רהזיהל וילעש ךכב קר רבודמ אל
-לע אלא ,םלועב תולבוקמה תומכסומה יפ-לע ולהנתי אל םירתומה םירבדה םגש ,איה הנווכה
.הרותה לש התפקשהו החור יפ

תנווכ וז אל .תקפסמ הניא - הרותה דומילו הליפתה תעשב ה"בקה תא שיגרמ ידוהיש הדבועה
התושו לכוא אוהשכ םגש ,איה ידוהי לש ותילכת .הזה םלועל ותמשנ תדיריו םדאה תאירב
תחאה תואיצמה אוה ה"בקהשו ,"ךיקולא 'ה יכונא"ש שיגרי ,ותכאלמבו ורחסמב קסועו
.יניס-רה לע הרותה-ןתמב שדחתנש ירקיעה שודיחה הזו .םלועה לש הדיחיהו
(148 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

בונגת אל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלוכה בונגל רוסא

בונגל רוסאש ,ונדמלל .בונגל רוסא המ רמאנ אלו ,"בונגת אל" :(גי,כ תומש) רמאנ הרותב
.ןוילעה תעד תא אלו תוירבה תעד תא אל ,ףסכ אל - רבד םוש
(ןהכ יתבש)


ףסכב םד

רוסאש המכו המכ תחא לע .הליכאב הרוסא ,תלוגנרת לש םד תפיט הב שיש הציבש אוה ןידה
.הבינגב עיגהש ףסכ ,םדא לש םד וב יוצמש ףסכב שמתשהל
(םוחנ ןוזח)


לוכל רקפה

םאש ידכ ,רקפה אוהש ושוכרו ותיב לע םוי לכ זירכהל גהונ היה בו'צידרבמ קחצי יול יבר
.רקפהה ןמ הכוזכ היהי אלא "בונגת אל" לע רבוע הלילח אהי אל ,בנג אובי

בונגל הצרת אלש

אל םדאהש דבלב וז אל - "בונגת אל" :יוויצה תא ךכ שרפמ היה קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר
.ותעד לע ללכ הלעת אל תאזכ הבשחמש ;בונגל ןוצר םוש ול היהי אל םגש אלא ,לעופב בונגי

תעד תבינג

והירה - רתסב התושו לכוא רבד לש ותימאלו ,תבשל תבשמ םצ אוהש בושחל הביבסל חינמש ימ
.ומצע תעד תא בנוג
(ץינ'זוקמ דיגמה)


בנגמ דומלל

ומצע דימעמ (ב ;תכל ענצה (א :בנגמ הדובעה יכרדב םירבד העבש דמל ילופינאמ אשוז יבר
;הווקמו חטוב (ו ;תוזירז (ה ;הלודג החרטב למע (ד ;לודג רבדכ בושח ןטק רבד (ג ;הנכסב
.תובר םימעפ הסנמו רזוח ,הנושארה םעפב חילצה אל םא (ז
(םוי-םויה)


הבינגל םיפתוש

אוהו בנוגה םדא האורהש ונדמלל ,םיבר ןושלב ,"ובונגת אל" :רמאנ (אי,טי) ארקיו רפסב
.בנג בשחנ אוה םג - בונגלמ וענומל רבד השוע וניאו שירחמ
(ארזע ןבא)


בצמ םושב

,ינממ בנג ינולפ :םדא רמאי לאש ,ונדמלל ,םיבר ןושלב ,"ובונגת אל" םג הרותב רמאנ
.בונגל רוסא בצמ לכב אלא ;םלוע לש וכרד ךכ יכ ,םירחאמ בונגל יאשר ינא ףא ךכיפל
(ץישבייא ןתנוי יבר)

עובשה תרמיא


שפנ-תוריסמ

ותיב תלד לע תוקיפד עתפל ועמשנ ,ןילופל היסור ןיב המחלמה לש המוציעב ,הלילה עצמאב
יכדרמ יבר לש וידיסחמ ,םימת היעשי 'ר תא ולומ האר ,תלדה תא ברה חתפשכ .ריעה בר לש
.'ץיבוכלמ

תנכוסמ התייה בוחרל האיציהו ,שממ ברק-הדש התייה ריעה .הדרחב ברה לאש ,"?הרק המ"
ועבוכש רחאמ ,וליעמב ושאר תא הסכמ אוהשכ ,ףשנתמו םשנתמ דמע ומצע היעשי 'ר .רתויב
.ךרדב לפנ

."תינולפ ארמגב י"שר ירבד תנבהב יתישקתה" .היעשי 'ר בישה ,"דחוימ רבד םוש"

.ברה קעדזה ,"?המחלמ תללותשמ ץוחבשכ הלילה עצמאב םיאב הז ליבשב"

.היעשי 'ר הנענ ,"?י"שר ירבד תא ןיבא אלש הביס וז ,םיטטוקתמ ינלופהו יסורה םאו"תודיסחה יכרד


הרותה חוכ

תועמשמ םוש ןהל ןיאש תויגוס הרותב םידמול ונחנא המ םשל ,הלאשה הלוע םעפל םעפמ
שי .דומלתב יוצמש יפכ ,םלועל ויהי אלו ויה אלש תולאשב םיכובס םינויד וא ,תישעמ
,ןבומכ ,תקפתסמ הניא תודיסחה תרות םלוא ,'לכשה תא דדחל' ידכ אוה הז דומילש ,םיבישמה
.רועיש ןיאל קימעמ רבסה תנתונ איהו ,הזכ רבסהב

ונבר בישמ ךכ ךותבו ,הרותה לש התוהמב האלפומ הנבה קינעמ אינתה רפסב ישימחה קרפה
,הרותה דומילל הקומע הכ תועמשמ ןתונש רפס דוע ןיאש ,רמול רשפא .ל"נה הלאשה לע ןקזה
תא דמול םדאה רשאכו ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח" איה הרותהש ,ראובמ םש .אינתב ה קרפ ומכ
דצ לכמ שממ םידחוימו םידחאל תויהל" ,ומצע ה"בקה םע האלפנ תודחאתה דחאתמ אוה ,הרותה
."הניפו

םיתיע תועיבק

היה אל םא ףא" :תישעמ תועמשמ םהל ןיאש םירבד םידמול המ םשל ,הלאשה לע בישמ אוה ךכו
ךכש רחאמ ,םוקמ -לכמ ,ולא תועיבתו תונעט לע טפשמל אובל ,םלועל הזה רבדה היהי אלו
םדאהשכ ירה - ךכ קספה היהי ,ךכ הזו ךכ הז ןועטי םאש ,ה"בקה לש ותמכחו ונוצרב הלע
ספותו גישמ הז ירה ,םיקסופ וא ארמג וא הנשמב הכורעה הכלהכ ,הז קספ ולכשב גישמו עדוי
."היב אסיפת הבשחמ תילד ,ה"בקה לש ותמכחו ונוצר ולכשב ףיקמו

- הרות דומלל םיכירצ" :הרות דומלל םיכירצ המל תוביס שולש הנומ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
תילכתה תא םייקל ידכ - הרות דומלל םיכירצ .שממ לעופב ,השעמב הרותה יניד תא תעדל ידכ
איה הרותהש ,תיקולאה שפנה תא קזחל ידכ - הרות דומלל םיכירצ .הטמל המשנה תדירי לש
.(זער 'מע ,ה ךרכ ולש שדוק-תורגיא) "הנוזמ

םויו םוי לכב הרותה דומיל" :הרותל םיתיע תועיבק לש התוציחנ תא השיגדמ תודיסחה תרות
תאריו הרות לש ריווא תיבב רצוי דומילה .ותיב ינב תושפנבו דמולה שפנב ,שממ שפנב עגונ
.(םש שדוק-תורגיא) "םימש

"דמול וניאש יממ ירמגל רחא שיא אוה - הרותל םיתיע עבוקש ימ" :רמוא אוה דועו
סג היהנ ,םוי לכב הרות דמול וניאש ימ" ,ןיפולחלו .(הפש 'מע ,א ךרכ שדוק-תורגיא)
.(זס 'מע ,א קלח םירוביד-יטוקיל) "לארשי ללכל קיזמו רובו

הכרבל ילכ

,םיכרצה לכ תא קפסמו סנרפמה אוהש הדבועה ןמ קר עבונ וניא תיבה באו לעבה לש ודובכ"
הרותב 'חנומ'ו דמול באהו לעבה יכ ,שוחלו תעדל ךירצ תיבה .ינחורה ןיינעה דצמ אלא
"יתימא תיב-םולשל הכוז אוהו ותיב ינב יניעב ירמגל רחא ןח ול שי זאו .םימש תאריבו
.(י 'מע ,א ךרכ םירוביד-יטוקיל)

רידגמ וז הנעט .הסנרפה תודרט ללגב הרותל םיתיע עובקל םילוכי םניאש םינעוטה שי
אלש המו ,הנשה -שארמ ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמ" :תושפיט - תחא הלימב ץ"יירה ר"ומדא
.הנשה-שארב ול עבקנש הממ רתוי תחא הטורפ חיוורי אל ,םלועבש תולובחתה לכב ,םדאה השעי
,ח ךרכ שדוק-תורגיא) "הטושפ תושפיט ,איה תושפיט - םימ תניחטב דומילה תועש תא ףילחהל
.(זק 'מע

"תוינחורבו תוימשגב - הבוט הסנרפל ילכ אוה םיברב הרות-דומיל" אקווד ,הברדא
רוא יסנפ םה ,תסנכה-תיבב ,םיברב הרות ירועיש" :דועו .(וס 'מע ,ג ךרכ שדוק-תורגיא)
'מע ,י ךרכ שדוק-תורגיא) "םתיב-ינבלו םמצע םידמולל ,תוינחורבו תוימשגב החלצה רוקמו
.(טכש

אל השודקה הרותה - םיברב הרותל םיתיע תעיבק לע ררועל ומצע רוסמיש ימ" :חיטבמ יברה
-יטוקיל) "תוינחורבו תוימשגב ,החלצהו הכרב עפש ותיבל איבת איה .ול תבייח ראשית
עגיו ףייע אוהשכ ,ותיבל ברעב עיגמ ידוהי רשאכ" :דועו .(120 'מע ,א קלח םירוביד
השודקה הרותה יזא ,ורועיש לע רמושו - רוקה ןמ אופק וא שמשה ןמ ףורש - ומוי תדובעמ
.(126 'מע םש) "ותיב ינב לעו וילע םימחר תררועמ המצעב


הלואגל הייפיצב


השענ ,הרותה תא ולביקש ןוויכ ;רבדמ יושע םלועה היה ,הרותה תא לארשי ולביק אלש דע"
'ה םואנ הל היהא ינאו רמאנש ...ןויצל ןכ השוע ינא אובל דיתעל ,ה"בקה רמא .רוש םלועה
."הכותב היהא דובכלו ביבס שא תמוח
(דכ השרפ הבר תומש)

היהש השעמ


החמשו יכב

אוהש ,שדוח-שאר ברע לכב וגהנ הרייעה יבשות .ךרעל ו"צת תנשב ,קצולס הרייעב עריא רבדה
-לעבה ןמדזנ ובש ,שדוח -שאר ברע ותואב םג היה ךכ .תונעתהל ,'ןטק רופיכ-םוי' עודיכ
.קצולסל בוט-םש

ופסאתי הלילה תוצחב יכ תסנכה-תיבב םיאבגה וזירכה ,החנמ תליפת רחאל ,ןכל םדוק םוי
.אמויד יניינעב השרד הרייעה לש 'דיגמ'ה אשיי הירחאלו 'תוצח ןוקית' תרימאל לוכה

ןוקית' תרימאל ,קצולס יבשותמ םיבר תסנכה-תיבל ואבו ופסאנ הלילה תוצח ינפל המ-ןמז
.וירבד תא תאשל המיבה לע דיגמה הלע ,ןוקיתה תרימא המייתסהשכ .'תוצח

תא חתפשכ ךא .המישרמ-יתלב תינוציח תוזחו תובע ןקז לעב ,המוק-ךומנ ידוהי היה אוה
ויתורמא ושבכ הרהמ דע .ןזואל ברעו ךר תאז םעו ,םר היה ולוק .יתימאה וחוכ הלגתה ,ויפ
.ויפמ האציש הלימ לכ אמצב ותשו תוקקוש םייניעב וב וטיבה רשא ,םיחכונה תוביל תא

- תולילה תילכת ,תולילה - םימיה תילכת" :רמאנ ובש יאלפ שרדמ דמע וירבד זכרמב
-םוי - הנשה -שאר תילכת ,הנשה-שאר - םידעומה תילכת ,םידעומה - תותבשה תילכת ,תותבשה
."הבושת - םירופיכה-םוי תילכת ,םירופיכה

לש םרוכזאב היה יד .םיחכונה ברקב תוררועתה לש תרומרמצ הריבעה שרדמה ירבד תרכזה םצע
.םיפיסה תומא תא עינהל ידכ ,'הבושת'ו 'םירופיכה-םוי' ,'הנשה-שאר'כ םיגשומ

:שרדמה ירבד תא שריפו ,םהילאמ םינבומ תויהל םירבדל חינה אל דיגמה לבא

אלא הלילה ארבנ אל" ,ל"זח רמאמכ ,הרות םידמול םהב ןכש ,תולילה - םימיה תילכת
."אסריגל

הנשה לכ לע םימש-תארי לש הראה תכשמנ הנשה-שארמש ןוויכמ ,הנשה-שאר - םידעומה תילכת
.הלוכ

םה ;םתומלש אישל םידוהי םיעיגמ םירופיכה-םויבש יפל ,םירופיכה-םוי - הנשה-שאר תילכת
.םיכאלמ תגרדמל םיממורתמו ירמוחה םלועה לעמ םילעתמ

-םלועה ייחל םיכוז הבושתב םירזוחש ידי-לעו .וטושפכ ,הבושת - םירופיכה-םוי תילכת
.אבה

ףיסוה דיגמה .הבושת לש יכבב להקה בור העג רבכ ,דיגמה לש ויפמ הלא םירבד ואצישכ
לכ לע הקומעה םתעפשה תא תוארל היה רשפאש דע ,תוכיראבו םעט-בוטב וירבד תא ריבסהל
םיחכונה לכ בלב הלמג םנמא יכו םבילל ורדח דיגמה ירבד יכ םהילע היה רכינ .םיפסאנה
.המיבהמ דריו וירבד תא םייס דיגמה .המלש הבושתב בושלו יתימא יוניש תונתשהל הטלחהה

ומצע דיגמה םג .םהיתבל טא-טא רזפתהל םיסנכתמה ולחה ,םירבדה לש זעה םשורל םינותנ
.בוט-םש-לעבהו ,ומש ןגובלנצק ברה ,קצולס לש הבר קר התע ורתונ תסנכה-תיבב .ותיבל ךלה
.חמש ןוגינ םזפל לחה ,ול ךומסב בשיש ,בוט-םש-לעבה וליאו ,דומלל לחהו רפס חתפ ברה

זכרתהל ול עירפמ אוהש לעו הרותמ ומצע לטבמ אוהש לע ףעוז טבמ ברה וב ןתנ הליחת
תעכ .הכלהו הרבג קרש ותרישב ךישמהו ,ברה יטבמל בל םש אל בוט-םש-לעבה .ודומילב
ןושיאב הזילעה הרישה רשפלו רכומ-יתלבה חרואה לש ותוהזל תונרקס ברה לש ובילב הררועתה
.הליל

הנפה בוט-םש-לעבה .רישל םייסשכ ,בוט-םש-לעבה לא ברה הנפ ,"?השוע המ וז הרישל"
,הזה הלילב וקרמתנש לארשי לש םהיתונווע לע ינא חמש" :רמאו בל-בוט אלמ טבמ ורבעל
."דיגמה תשרד תובקעב

.המכסהל ושארב ןהנה דימו םירבדב עגר רהרה ברה

אצנ הבה ,המוקמב החמשהש רובס ודובכ םג םא" ,בוט-םש-לעבה םעפה וילא הנפ ,"ןכ-םא"
."!דוקירב

לוחמל וילא ףרטצהו ומוקממ םק אוהו ,ידמל םיינויגה ברל ועמשנ בוט-םש-לעבה לש וירבד
.ךשוממ ןמז ךשמנש

,שמא םג ,וללה .הרותב וקסעש םיכרבא לש הרובח דיל בוט-םש-לעבה בשייתה רקובב תרחמל
.תוררועתהה ירבדל בישקהל ,להקה לככ ,ואב אלו םדומלתב וקסע ,ורבד תא דיגמה אשנש תעב
.שילש תועמדב הכוב םדיל בשויה שיאה יכ םיכרבאה וניחבה םואתפ

."?הכוב התא המ לע" ,ההימתב וילא ונפ ,"!ידוהי 'ר"

-תוואגבש לע ,םכילע ינא םחרמ" .בוט-םש-לעבה םהל בישה ,"ינא הכוב םימחר לש יכב"
.וקתשו םיכרבאה ינזואב םירבדה וסנכנ ."הרותה ןתונ תא םיחכושו הרות םתא םידמול םכביל

וליטהש םרחה לע םותחיש ושקבל וילא ואבשכ .קסירב לש הברל קצולס לש הבר הנמתנ םימיל
שיאה תא לבא ,דיסח ינניא םנמא" :ורמואב ףרטצהל בריס ,בוט-םש-לעבה לע 'םידגנתמ'ה
לכוא אל .ונממ תונרוקה השודקבו תמאב יתחכונ ימצעבו ,םעפ יתשגפ םירחהל םישקבמ םתאש
."ותמרחהל ידי תא תתל אופא

תויהל םיינש וכפה ,הכבו בוט-םש-לעבה בשייתה הדילש םיכרבא לש הרובח התואמ וליאו
.םיקהבומה וידימלתמ
םיידוהי םייח
"המשנ תצק" :תויחופמהו לגנ תחפשמ


החפשמל התייה לגנ תיישילש

תוחפל .םהירחא םהינבל םתונמוא תא ליחנהל םיפאוש םיידוחיי תועוצקמ ילעבו םיבר םינמא
םלוכו םידלי השימח ול שי .רשואמ םדא אוה ,עדונה תיחופמה ןמא ,לגנ השמ ,וז הניחבמ
ינפל תומב לע ותיא םיעיפומ ףא ,קיראו ליג ,ףסא ,וינב תשולש .תילקיזומה וכרדב םיכלוה
.להק

םשה ,םידליה ולדגו ודלונ םרטב ,רבעב .'לגנ תחפשמ לש תויחופמה תקהל' םהל םיארוק תעכ
םיעברא (54) השמ תא ריזחמ הזה רבעה .שלושמהמ תחא עלצ היה השמו ,'לגנ תיישילש' היה
.הרוחא םינש ששו

ןושאר ךויח

יתעמש דחא םוי" .ל"ז לוגוג לאומש לש ותלהקמב ,הנומש ןב דליכ לחה תילקיזומה וכרד תא
רופיסהו ותניגנ .האושה ימיב םיזגה יאתמ לצינ תיחופמה תוכזב יכ ,רפסמו ןגנמ לוגוג תא
תא חינה אל זאמ .השמ רמוא ,"תיחופמב ןגנל דומלל יתטלחה זאו יבילל ורדח הירוחאמש
.דחא םויל וליפא תיחופמה

ינפלו םיימדקה םיווקב םילייח ינפל עיפוהל תובר השמל ןמדזנ םימיה תשש תמחלמ ימיב
לע ןושאר ךויח תולעהל תחא אל חילצה ותניגנב .םייאופרה םיזכרמב םיזפשואמה םיעוצפ
.תועובש וא םימי רחאל ,השק עוצפ לש וינפ

ץצומ םוקמב תיחופמ

ונייה" .טוג םוחנ ורבחו בולנטרג יזוע וסיג םע ,תויחופמ ינגנ תיישילש םיקה אבצה רחאל
,"שממ לש הייצקרטא התייה וז .ידיסח ראוטרפרב העיפוהש ץראב הנושארה תויחופמה תקהל
.השמ רכזנ

רמוא ,"תויחופמ הפב ונל ןתנ אוה םיצצומ םוקמב" .תיחופמב ונגני וידלי םגש םלח דימת
דצלש םינש רשעמ הלעמל הז .םשגתה םג הזה םולחה .היגולוכיספל טנדוטס ,(25) ליג ךויחב
-תחאה ןב ,קירא םג הנורחאלו ,ףסאו ליג םינבה םידמוע ,םיקיתווה םירבחה םוקמב ,השמ
.הרשע

םג אוהש ,(28) ףסא .סבב ליגו דרוקא תיחופמב ףסא ,ולוס תויחופמב םינגנמ קיראו השמ
תא תצקמב השטשט אתווצב הדובעהש ,רמוא ,ומצע תוכזב רמזו 'יח לוק' וידרב רכומ רדש
.םיבורק םירבחל םתוא הכפהו וינבל בא ןיבש יעבטה קחרמה

תויחופמה ףסוא

הנומש-עבש שי" .תויחופמ לש םלועב םילודגה םיפסואה דחא יוצמ לגנ תחפשמ לש התיבב
רתויב הנטקה תיחופמה .השמ רמוא ,"דואמ םיבר םיפנע החפשמ לכלו תויחופמ לש תוחפשמ
שיו הנוכמב תורצוימה תויחופמ שי .מ"ס םישישכ הלודגהו ,יצחו רטמיטנס הכרוא םתושרבש
,תינפיה 'יקוזוס' תרבח איה תויחופמ לש םלועב תולודגה תוינרציה תחא ,בגא .די תדובעב
.ירמגל רחא ףנעמ ונל תרכומה וז

יסחיה הנטוק ,תישאר" .השמ רמוא ,"םירחא םילכל ןיאש תוידוחיי תונוכת המכ תיחופמל"
-וד איה וב הניגנהש דיחיה הפישנה-ילכ והז ,תינש .תדחוימ תונמוימ ךירצמ תיחופמה לש
תכבוסמ הב הניגנה תקינכט םג וז הביסמ .דחאכ הפישנו הפיאש ידי-לע תישענו ,תינוויכ
הניגנל תונתונה תועונת ,תיחופמה לע דיה תועונת אוה ,ירקיעה ידוחייה ןייפאמהו .רתוי
.הנדע תיחופמל שי הנורחאה תעב אקוודש הביסה םג וז וירבדל ."המשנ הב תוסינכמו טטר
.השמ רמוא ,"המשנ ,תויטנתוא טעמ םדאה-ינב םישפחמ היצזילטיגידהו היצמוטואה ןדיעב"גרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


תורבידה תרשעב הדימע

?תורבידה תרשע תא הרותב םיארוקשכ דומעל גהונ רוביצה המל :הלאש

איבמ א"מרה ךא ,ללכב הרותה תאירק תעשב דומעל ךירצ ןיאש ךורע-ןחלושב קספנ :הבושת
תוליהקב ץופנו םודק גהנמ ,תורבידה תרשע תאירק תעב ,תאז תמועל .םידמועו םירימחמ שיש
.הרותה-רפס לא להקה ינפשכ ,דומעל ד"בח גהנמ ןכו .דמוע רוביצהש אוה תובר

,םוי לכב םתליפתב תורבידה תרשע תא םיארוק ויה שדקמה-תיבב םינהוכהש ,ורמא ארמגב
,רמולכ ."ןינימה תמוערת ינפמ" הועבק אל םלוא ,תסנכה-תיבב םג תאז עובקל םימכח ושקיבו
וחיכויו ,הרותה ראש אל לבא ,תמא ןה תורבידה תרשע קרש ,ץראה-ימעל םירפוכה ורמאי אלש
.םוי לכב םיארוק םתוא קרש הממ תאז

גהנמה לוטיבב ותבושתב ם"במרה ךמת ,(ם"במרה יקספב האבוה אל םנמאש) וז היגוס רואל
רתויב םיליעפ ויה םיארקה) םינימל הפ-ןוחתפ תתל אלש ידכ ,תורבידה תרשע תאירקב דומעל
,הז ששח ללש 'שובל'ה .(תורחא תותיכל הז ןודנב הנווכהש ,שרופמ וז הבושתב ךא ;ותפוקתב
תרישב םג דומעל גוהנש ןוויכש ,םירמוא שיו ."וניניב םייוצמ םינימה ןיא" םויכש ינפמ
.וז תועטל םוקמ ןיא ,םישמוחה םויסבש 'קזח'בו םיה

והילא יכדרמ ברהו 'תעד הוחי'ה יכ-םא ,גהנמה תא וקזיחש שי םידרפסה םיקסופה ןיב םג
ןמ םה תורבידה תרשע קרש םירמואה שי םויכ םגש ינפמ ראשה ןיב ,הלילשל ם"במרהכ וקספ
.םימשה

לזלזמכ האריי אלש ,רוביצה םע דומעל בייח תבשל דימת גהונש ימ םג ,דומעל וגהנש םוקמב
.הרותל היילעה תליחתמ וא השרפה תאירק תליחתמ דומעי 'תעד הוחי'ה תעדלו .הרותה דובכב
(ואלב) ם"במרה :ת"וש .בצת 'יס שובל .כ"ונו ד ,ומק ח"וא ע"וש .ה"ה םש ימלשוריו ,א,בי תוכרב
תמא דודל :םירפס .ח,ו .טכ,א תעד הוחי .א ח"ואח ,ב ידבע ליכשי .בכ,ד ח"וא השמ תורגא .גסר
ד"בח-םיגהנמה רפס .נ"שו ,וכש 'מע הכלהב םידעומה .כ"ונו זל,ז םירפא ירעש .אי ,ןיע בוט .ה,ז
.31 'מעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il