683 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םיטפשמ תשרפ * (4.2.2000) ס"שת'ה טבשב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


שלח ימו קזח ימ


,ןונבלמ קלתסנש דע ונב ומחליי יכ םיריהצמ םילבחמה רשאכ
ונחנא ,ןונבלמ אצנש םיצור םתא םא - םהל םיבישמ ונחנא
ןונבלמ אצנ תמאבו םכל הארנ


םיבר םיצמאמ רחאל .רהנב הגדה תא לסיחש ףרוטה גדה לע אוה 'םלח ימכח' ירופיסמ דחא
לא קר ,וצרתש שנוע לכ יילע וליטה :גדה רמא .טפשמל והואיבהו ,וספותל םלח ישנא וחילצה
."ךל השענ ךכ אקווד" :וקספו םלח ימכח לש םהינפ ולהצ .שעוגה רהנה ךותל יתוא וכילשת
.רהנה ךות לא והוכילשהו והוספת

לארשי תנידמ .תוילאוטקאה תורתוכב םלח ירופיס תא ףילחהל רשפא ,ונימי תואיצמ חכונ
לומ עשי-תרסח תדמוע ('ןוכיתה חרזמב רתויב הקזחה תיאבצה המצעמה') הקזחהו הלודגה
םיריהצמ םילבחמה רשאכו .תומלוה תובושת אוצמל החילצמ הניאו ןונבלב הללאבזיחה תויפונכ
םיבישמו םלח ימכח םתואכ םיגהונ ונחנא ,ןונבלמ קלתסנש דע ונב ומחליי יכ בושו בוש
.ןונבלמ אצנ תמאבו םכל הארנ ונחנא ,ןונבלמ אצנש םיצור םתא םא - הללאבזיחה ישנאל

חורה תשלוח

אלא ,תיאבצ השלוח הנניא וז .ונילע הטלתשהש הארונה השלוחה רשפ תא ןיבהל רשפא-יא
םעפ .וידי תא לבוכ ינידמה גרדה לבא ,תוצחומו תוליעי תובושת שי ל"הצל .חורה תשלוח
תויתשתב השק הכמ הכה הזו ,ל"הצל קורי רוא ונתנ ,םישדוח השישכ ינפל ,הדיחיו תחא
םיריהצמו םימייאמ ונחנא וישכע .םישדוח המכ ךשמב רוזאב טקש האיבהש הכמ ,תוינונבלה
.םילהוצ וניביואו ,אבצה ידי תא םילבוכ לבא ,תורהצה

םירמוא הללאבזיחה ילבחמ ירה .ןיבהל םיחילצמ אלו להנתמה חוכיווה תא םיעמוש ונחנא
םורד ,םדידל ."השובכה ןיטסלפ תמדא לכמ" הקוליס דע לארשיב םחליהל ופיסויש םיריהצמו
,ןונבל םורדמ ונתגיסנ רחאלש ,ןיטולחל רורב .ךה-ונייה םה םילשוריו ביבא-לת ,ןונבל
.(היהת-אל-ויה) ןופצה יבושייב םידלי -ינגב אלא ל"הצ יבצומב אל םהלש םיליטה ועגפי

ןיא המל ,המצועב ביגהל רשפא םא ,עגר .הבר המצועב ביגנ הזכ הרקמבש ,ונל םירמוא
ל"הצ לייחב העיגפ לכ לע רתויב רקי ריחמ םויה תובגלמ ונתוא ענומ המ ?וישכע תאז םישוע
?ןונבל-םורדמ אצנ רשאכ ונתושרל ודמעי ,םויכ ונידיב ןיאש ,םיפסונ םילכ וליא ?ל"דצ וא

לכ ונידיב שי .ונלש חורה תשלוח ללגב קרו ךא ןונבלב םיעגפנ ונילייחש ,איה הרמה תמאה
תא ליעפהלמ םיענמנ ונחנא לבא ,וניתוחוכב העיגפה לע הרידא המצועב ביגהל םיעצמאה
םאש ,הילשאל םיספתנ ונחנא בושו בוש .בייואל תוספרתה ךותמו תעד תשלוח ךותמ ונתמצוע
תא םידבכמ - ןוכנה אוה ךפהה ןוכיתה חרזמב לבא ,ונתוא ודבכי ,'םיירסומ'ו םידמחנ היהנ
.ןססהל םיזבו קזחה

"ןודאה ינא"

תא ונחצינש ,םיקזחה ונחנא .הירוס םע ןתמו-אשמה ירכועב תדמוע הארונ תעד תשלוח התוא
םהש ילבמ ,םהיסוטממ םינומשכ ונלש ריוואה-ליח ליפה ןונבל תמחלמב .םעפ רחא םעפ םירוסה
.קשמד לע םימייאמ ,ןלוגה-תמר לע םיבצומה ,ל"הצ יחתות .דחא סוטמב וליפא עוגפל וחילצי
לע ונתוא דירוהל םיחילצמ םה ןכ-יפ -לע-ףאו .תסרוק התלכלכו ןשוימ הירוס לש האבצ
.וניכרב

הירוסל .ינידמה ןתמו-אשמב העיגפל ששחמ ,ןונבלב יוארכ ביגהל הנכומ הניא ונלש הלשממה
ךרועה תמיתחב ,ימשיטנא רמאמ הירוס לש ימשרה ןותיעה םסרפ עובשה קר .הלאכ תוששח ןיא
תדגא תא האיצמה" לארשי יכ ,רתוי אלו תוחפ אל ,ןעוטה ,ירוסה הרבסהה רש רושיאבו ישארה
."םיצאנה ועציבש הלאמ םירומח" לארשי לש 'היעשפ' יכו ,"םלועה תא דודשל ידכ האושה

יכ .ןתמו-אשמה תא קיספהל רוסא לבא ,הפי אל תמאב הזש רמאת ונלש הלשממה ,הגאד לא
:תולוק -ילוקב קעצ לבא ,ותשא ינפמ הטימל תחתמ חרבש ידוהי ותואכ .'םיקזח' ונחנא
."הצור ינאש ןאל ךלוה ינא ;ןודאה ינא תיבב ילצא"םירפס- א תוחיש יטוקל

שטיוואבוילמ יברה תאמ
קחצי יול ןוכמ תאצוהב
םרוקמב ועיפוהש ,'תוחיש יטוקיל' יכרכ לש שדוקה-ןושלל םוגרתב תנקותמו השדח הרודהמ
.03-9606887 'לט .'מע 275 .ארקיוו תומש ,תישארב תוישרפל תוחיש ונינפלש ךרכב .שידייב

- ג"בלר םע שמוח

ןהכ 'כו רנרב 'ב תכירעב
תוילעמ תאצוהב
.(םושרג ןב יול יבר) ג"בלרה רואיב םע הרות ישמוח השימח לש השדח האצוהב ינשה ךרכה הז
רפס לש ויצח תא ףיקמ יחכונה ךרכהו ,םינש המכ ינפל עיפוה ,תישארב רפסל ,ןושארה ךרכה
.02-5353655 'לט .'מע 414 .די-יבתכ יפ-לע ,תקייודמ תיעדמ הרודהמ .תומש

- ד-ג ךלמ שדקמ

רפואל 'מ יכדרמ ברה תכירעב
ד"בח-רפכ - לשא תאצוהב
תורגיא .שטיוואבוילמ יברב םירושקה תורצוא לש עפשב םישודג ,םהימדוקכ ,םיכרכה ינש
ךרכ לכ .תוזונג רודמו ןויעו רקח ,םירופיס ,שדוק-תוחיש ,תונוש תולאשל תובושת ,תורידנ
.03-9606120 'לט .'מע 200-כ

- תוומלצ איגב

רלדא יניס תאמ
םייהדלפ תאצוהב
רפסה .האושה ימיב זוכירה תונחמב ידוהי רענ לש םייח תנש לש ררמצמ רופיס ללוגמ רפסה
.02-6516061 'לט .'מע 149 .שונא םלצ לע םג רמש ,ותנומא לע רמשש ימש ,שיחממשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םיטפשמ תשרפל


םיריזחמ ונחנאו הוולמ ה"בקה

לע הווצמ :רומאל .תושר אלו הבוח וזש ,ל"זח םירמוא "ימע תא הוולת ףסכ םא" יוויצה לע
דיגמ" קוספה לע ירהש ,הז יוויצ םייקמ ומצע ה"בקה ףאש ןאכמ .קקזנל ףסכ תוולהל ידוהי
- תושעל לארשיל הווצמ ה"בקהש המ" ,ל"זח ורמא ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד
."ימע תא הוולת ףסכ םא" יוויצה תא םג םייקמ ה"בקהש ,אופא רמול ונילע ."השוע אוה

וניא הלה יכ ףאו ,ול עיגמ אלש יפ-לע-ףא ףסכ םדאל םינתונש ,איה האוולה לש התוהמ
.ןמזה אובב האוולהה תא ריזחהל בייח לבקמהו הנתמ וז ןיא ,תאז םע .הרומתב רבד ןתונ

שומישל האוולה

-לע-ףא ,תוחוכו הכרב לש עפש לארשי-םעל ןתונ אוה - ה"בקה לצא 'האוולה'ה לש הניינע הז
תרימש ידי-לע ,ול רזחות 'האוולה'הש שרוד ה"בקה ,תאז םע .םהל יאכז וניא לארשי-םעש יפ
.ויטפשמו ויקוח

םצע תא ריזחהל םיבייח הלאשהבש םושמ ,'הלאשה' אלו 'האוולה' ארקנ ה"בקהמ ןתינש עפשה
רחא ףסכ ריזחהל בייח הוולהש אלא ,האיצוהל ידכ תנתינ האוולה וליאו ,לאשוהש ץפחה
וליפא םהב שמתשהל יאשר ידוהיו ,שומישל םידעוימ ה"בקהמ םינתינה תוחוכה םג ךכ .המוקמב
.תווצמו הרות לש הרומתה תא ה"בקל ריזחהל ותבוחמ לבא ;םיתוחפ םיניינעל

שושחל אל

שי .תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ רוא אוה ה"בקה ןתונש םיאלפנה םירבדה דחא ,לשמל
םימש-תארי לש ההובג הגרדל הליחת עיגהל םדאה ךירצ תודיסחה דומיל ךרוצלש ,םירובסה
תאז ול ןתונ ה"בקה - "הנתינ האצוהל" האוולהש ,םירמוא ךכ לע .אטח ששח לכמ תוריהזו
.ההובג הגרדל העיגה אל ןיידעשכ וליפא ,תודיסחה רואב שמתשהל ידכ

ללגב .ה"בקה לש ומע ונאש םושמ ,"ימע תא" - קוספה ךשמהכ איה תאז ןתונ ה"בקהש הביסה
עפשה תא םידוהיל 'הוולמ' אוה ,לארשי-םעל ה"בקה לש ,תיתומצעהו תימינפה ,המוצעה הבהאה
.רתויב אלפומה יקולאה

םימחרבו דסחב

ול ןיא ידוהיהש האור ה"בקהשכ ."השונכ ול היהת אל" - קוספה ךשמה תא םג םייקמ ה"בקהו
ירה ,ליעומ רבדה ןיא ,םירוסייו לאמשה וק ידי-לע 'םולשת'ה תא עבות אוהשכ םגו ,'םלשל'
."השונכ ול היהת אל" רמאנ הילעש ,םתס העיבת רדגב וז זא

דסחב בוריקב - ןימיה וקב לועפל ליחתמ אוה ,תלעות ןיא לאמשה וקבש האור ה"בקה רשאכ
,החלצהו הכרב עפש ,בוט בור לארשי-םע לע ףיערי ה"בקה .הלגנהו הארנה בוטבו םימחרבו
.בוחה תא 'םלשל'ו הבושתב בושל לארשי-םע תא ררועת וינבל ה"בקה לש הבהאהו
(158 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

רשוע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרבכ םא

אלב םלועל היה בטומ ."ךמע ינעה תא ,ימע תא הוולת ףסכ םא" :(דכ,בכ תומש) תרמוא הרותה
רצונ רבכ םא - "ףסכ םא" לבא ,תוירבה תא ותומכ תיחשמו םגופה רבד ךל ןיא ןכש ,ףסכ
.םיכרצנל וב רוזעל - "ימע תא הוולת"ל ,םיבוט םירבדל ותוא לצנ ,ףסכה
(ןהכ יתפש)


ןודקיפכ ףסכה

ה"בקה לש סופורטופאה אוה רישעה .םיינעל ותיתל ודיב ןודקיפ אוה רישעל ןתינש ףסכה
.םינושה םיכרצנהו םיינעה ןיב וקלחל
(חקור השעמ)


םיחתפ ינש

רבעל דחא - הז דגנכ הז ,ול םיחתפ ינשו ,םוניהיגה ןיבל ןדע-ןג ןיב דמוע רשועה לכיה
.םוניהיגל רחאהו ,ןדע-ןג
(אינתה לעב ,ןקזה ר"ומדא)


הב ץוקו הילא

ןמ ץוקה תא ץלחלו ףולשל םיעדויה םה םיטעמ .הב לודג ץוק לבא ,הנמש הילא אוה רשועה
.הילאה
(שדוק-תורגיא)


ומשל ףסכ

תא אנוש ךניאו ,עצבה יבאת םירישעה תא אנוש התא עודמ :הלופשמ בייל יבר תא ולאש
לש ותימאל ,ןכ -םאו ,תויחל ליבשב ףסכ םישקבמ םיינעה :םהל בישה ?עצבה יבאת םיינעה
םהש ירה ,תויחל ידכ ףסונ ףסכל םיקוקז םניא םירישעה וליאו ;םייח םישקבמ םה רבד
.ומשל ףסכ ירחא םיפדור

לודג ןויסינ

,ותמועל .םלוע לש ונובירב חוטבל לק ,המואמ ול ןיאש ,ינעל .לודג ןויסינב דמוע רישע
חוטבל ידכ רתוי הלודג הנומאל קוקז אוה ,ונב חטב :ול םירמואו םיצרוק ויסכנש ,רישעה
.'הב
(בוסאסמ בייל-השמ יבר)


דחוימ דיקפת

רישעה דיב הנתנ הנוילעה החגשההש יפל ."םירישע דבכמ יבר" :רמאנ (א,ופ ןיבוריע) ארמגב
םימיאתמ ושפנ תוחוכ םג ןכלו ,םלועב תורוצנו תולודג לועפל ידכ םישורדה םיעצמאה לכ תא
.תדחוימו הרתי תורשפא ול הנתינ םימשה ןמש םדא דבכל שי .דחוימה ודיקפת יולימל
(שדוק-תוחיש)


תמאב עבש

יל הקיצמ ךא ,בורל םידסח-תולימגו הקדצ השוע יננה :ןקזה ונבר תא םעפ לאש דחא רישע
ינאש רחאמ הלודג האצוהל ילצא בשחנ וניא איצומ ינאש ףסכה יכ ,תמאה דצמ הז םא הלאשה
."בושחש המ הזו ,תמאב עבש השענ ינעה" :יברה ול הנע .לודג רישע
עובשה תרמיא


הרתי האנה

הלגעב ובשי הרובחה ינב .וילא הכרדב האצי הקניפסמ ריאמ-ףסוי יבר לש וידיסחמ הצובק
תועצמאבש ,'ןוידפ' תניתנ ידי-לע וברל דיסח ןיב רצונש רשקה תלעמ לדוג רבדב וחחושו
.תמאה םלועב ומע ביטיהל ובר דיתע ,וברל ןתונ דיסחהש הזה םוכסה

יברה ,יברל 'ןוידפ' תתל םוקמבש ,ינא השעא המ" :חנאנו ,ןויבאו ינע ,דיסח םש בשי
."!תיפסכ הכימת יל ןתונ דימת

ןכא 'ןוידפ' יל ןתונש ימ" :יברה ול רמא ,קידצה לא סנכנ ינע ותואו הקניפסל ועיגהשכ
הלודגה הווצמה תא םייקל ינא לוכי ךתוכזב ןכש ,הרתי האנה יל םרוג התא ךא ,יתוא הנהמ
."םידסח-תולימג לשתודיסחה יכרד


דסחה תוכזב

,הלא תורודב אקווד םידסח-תולימגו הקדצה לש ןתובישח תא דואמ השיגדמ תודיסחה תרות
ןמיס שדוקה תרגיא) אינתה רפסב ןקזה ונבר בתוכ ךכו .הלואגה ינפלש םינורחאה תורודה
ל"זר ורמאש ומכ ,הקדצה תדובע איה ,אחישמ תובקעב ,וללה םיתיעב 'ה תדובע רקיע" :(ט
."'הקדצב אלא ןילאגנ לארשי ןיא'

,הקדצ ןתמבש תולעמה הנומש תא תוכיראב תודיסח רמאמב םעפ ראיב 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
,םיטושפ םידיסח םג וחכנ דמעמ ותואב .םידסח-תולימג לש הדובעה אוה רקיעהש שיגדהו
קוסעל וטילחה ,יברה ירבדב וננובתהו םתיבל ורזחשכו ,הביבסב יאלקח בושיי יבשות
ךא ,ךכל וקקזנ אלש יפ-לע -ףא ,הזל הז םיפסכ םיוולמ ויה - ?ושע המ .םידסח-תולימגב
.םידסח-תולימג תווצמ םויק םשל קרו

לאש אוה .םריכמ וניאש רמאו 'קדצ-חמצ'ה םהב טיבה ,םבר לצא בוש ורקיב רשאכ ,ןמז רחאל
.םהילע רבע המ ול ורפסיש שקיבו יברה אלפתה ,םהיתומש תא ול ורמא רשאכו ,םהיתומשל
לש החוכ תא ואר" :יברה ביגה ,םידסח-תולימג תווצמב קוסעל םתטלחה לע ול ורפיס רשאכ
."םריכהל יתחלצה אל ימצע -ינאש דע ,םדאה תא ירמגל הנשמה ,םידסח-תולימג תווצמ

הווצמה חוכ

היה רשאכ .םידסח -תולימג תווצמ לש התלודג תא שיחממש אלפנ רופיס עריא 'קדצ-חמצ'ה לצא
וא םולחב ,וילא הלגתמ ,אינתה לעב ןקזה ונבר ,ובס היה ,דומילב תונוש תולאשב השקתמ
קקותשהש יפ-לע-ףאו ,תויגוס המכב דואמ השקתה םעפ .ויתוישוק תא ול ץרתמו ,ץיקהב
.ךכל הכז אל ,ובס לש ותולגתהל ללפתהו

.םילבור המכ לש האוולה שקיבו טושפ ידוהי וילא הנפ ךרדבו תסנכה-תיבל אצי דחא רקוב
ליחתהו תסנכה-תיבל עיגהשכ .ול ןתיי זאש רמאו הליפתה רחאל וילא אובל ול הרוה יברה
דועב ,הליפתה ירחא דע ידוהיה תא החדש ךכב הרושכ גהנ אלש ותעדב הלע ,הליפתל תונכהב
רהימ ,תילטה תא יברה ריסה .וישכע להנתמה קושה םויב ורחסמ יכרוצל ףסכל קוקז אוה
הוולהו ותוא רתאל חילצה םיבר םיצמאמ רחאל .שיאה תא שפחל קושל אציו ףסכ לטנ ,התיבה
.ףסכה תא ול

תא חינהל רמגשכ דימ .ןיליפת חינהל לחהו ותילטב ףטעתה ,תסנכה-תיבל רזח קדצ-חמצ'ה
ויתולאש לכ תא ול רתפ ןקזה ונבר .בחר ךויח וינפ לעשכ ,ובס תא עתפל האר ןיליפתה
.םידסח-תולימג תווצמ לש התובישח תא דדוע דחוימבו

רוסחמ לכ

םוי ותוא - ידוהיל יהשלכ הבוט השוע ינניאו םוי רבוע רשאכ" :םעפ רמא ןירבוקמ השמ יבר
."ללכ ילצא בשחנ אל

םירחוסל םיפסכ תוולהל גהונש טושפ ידוהי לע ול ורפיסו ואבש ,רפוסמ גארפמ ל"רהמה לע
םיכוז םה - רחסמ וב םישועו ףסכ ונממ םיוול םה רשאכ יכ ,םירחוסה וניחבה .קושה םויב
יכ עדונ םימיל .הביסה תא אצמ אלו רבדה רשפל רוקחל הסינ ל"רהמה .הליגר-יתלב החלצהל
.הרהט תליבטב תובר םינש ךשמב דואמ רהזנ טושפ ידוהי ותוא

העשב תוקחוש םינפ דימעהלש ,רמא רדנסכלאמ לאיחי יבר :םידסח-תולימג לש גוס דוע שיו
עיגה קצוקמ לדנעמ -םחנמ יבר לא .דסח-תולימג הז םג - אתוחידבד אתלימ רמול שקבמ הטושש
ךרע ףאו תופי םינפ רבסב יברה ולביק .דחוימב ובישחמ היה אל קידצהש ,םייוסמ בר םעפ
:םהל בישה .רבדה רשפל םבר תא ולאש םהו םידיסחה יניעב אלפל היה רבדה .ודובכל הדועס
םשל ."וינפל ץורל דבעו וילע בוכרל סוס וליפא" ,ורוסחמ יד ינעל תתל ךירצש ,ורמא ל"זח
רוסחמ םג ול קפסל הווצמ - ךכל הוואתמ םדאה םאש ,ונדמל ןאכמ אלא ?סוס ול תתל המ
...הז


הלואגל הייפיצב


לע חצנמל' רמאנש ,הנומש - חישמה תומי לשו ...היה םימינ העבש לש שדקמ לש רוניכ"
."'רושע ילע' רמאנש ,רשע - אבה םלוע לשו ;תינימש המינ לע ,'תינימשה
(ב,גי ןיכרע)

היהש השעמ


הארונה הדיערה

םיעברא קוידב .ך"שת תנשב רדאב 'בל 'א ןיבש ארונה הלילה תא חכשי אל םלועל הדבד םהרבא
:טרפו טרפ לכ בטיה רכוז ןיידע אוה ךא ,זאמ ופלח הנש

תונוטלשהש ,ףוחה ךרואל הפיו השדח ריע התייה וז .וקורמבש רידגא ריעב יתלדגו יתדלונ"
דיב תיבה תא הלהינ ,הקילוס ,ימיאו ,יאנועמק רחוס היה ,ףולחמ 'ר ,יבא .דואמ הב ואגתה
.ומש והילא ,םינש שמחכב ינממ ריעצ ,יל היה דיחי חא .המר

לש ויחולש ידי-לע רידגאב המקוהש ד"בח תבישיב דומלל יתלחתה ילש הווצמה-רב תפוקתב"
העבג לע היונב התייהש ,הבישיה ילספס תא ושבח םירוחבו םירענ האמכ .שטיוואבוילמ יברה
.ףוחהמ קחרה-אל ,האשינ

תודיסחו ארמג ונדמל .הנימב תדחוימ הריווא התייה וז .הבישיב הריוואה תא דואמ יתבהא"
יאוב םדוק יתרכה אלש יד"בחה םיגשומה םלועמ דסומ ,'תויודעוותה' ומייקתה םעפל םעפמו
.הבישיל

,הבישיל יכרדב יתיבמ יתאצי םרטב יירוה יל וקשנ ,רדאב 'א ,ןושאר םוי ותוא רקובב"
.הלילב יצחו רשע העשב ומייתסהו םויה לכ וכשמנ םידומילה .תיבהמ הכילה העש עברכ קחרמ
.הצוחה ונאצי יירבחמ המכו ינאו רפסה תא יתרגס

לייטלו ונגהנממ תונשל המ-םושמ ונטלחה ברע ותואב .התיבה דימ םיכלוה ונייה ללכ-ךרדב"
תחת דוערל המדאה הלחה ,בוריקב הלילב םיעבראו הרשע-תחאב ,העשכ רובעכ .חצה ריוואב תצק
ץרפתהו םיה ןמ הלע םימ לש רידא לושחנ .םי ילג לש הרידא המהנ העמשנ עתפל .ונילגר
.ריעהמ רכינ קלח ףטש לושחנה .ףוחהמ םירטמ תואמ לש קחרמל

תיב רתונ אל טעמכ םיפיה היתב לכמ .תוברוח ייעל רידגא הכפהנ תוינש םירשע-רשע ךותב"
הלעמ ןוויכל יירבחו ינא ונצר וניתומשנ יקמע דע םיתעובמו םירעסנ .ולית לע דמוע דחא
.ותיב תא שפחל ליחתה דחאו דחא לכו ,ריעה

תואטמסהו תובוחרה לכו םיברח ויה םיתבה .םוקמה תא יתרכה אל ,יירוגמ רוזאל יתעגהשכ"
יתדרחל .יתיב לש ומוקימ תא רתאל יתחלצה רקוב תונפל קר .המדאה ינפ לעמ וחמנ יתרכזש
.םיפלק לדגמכ ויתחת סרק ,וירייד תואמ לע ,תומוקה עבש ןב ןיינבה יכ ,יתיליג המוצעה
אל םהמ דחא ףא .השק םיעוצפ םדא -ינב השימח קר ץלחל הלצהה תוחוכ וחילצה םיריידה לכמ
.יתחפשמ ינבמ היה

.תובר תועש ךשמנש םירורמת יכבב יתצרפ .יילע ברח ימלוע לכ"

םידובאו םיבוזע ונשגרה .ףוחה רבעל ונדעצ וידחיו ,ץבקתהל יירבחו ינא ונלחתה טא-טא"
.םלועב

יתב לכמ םיזוחא םיעשתכ :ןוסאה לש םייתצלפמה וידממ תא טולקל ונלחתה ,םויה ריאהשכ"
,םידוהי ויה םייפלאכ ,הליל ותואב ופסנש םיבשותה םיפלא-תעשתכ ךותמ .לילכ וסרהנ ריעה
.רידגא ידוהי לכ טעמכ םהש

קרו השק ועצפנ הרשעכ ,וגרהנ םיעבשכ .םידימלתה תיברמ ופסנ הבישיב םג יכ ,ררבתה"
,ל"ז זבלא םייח ברה ,ילש רועישה דיגמ םג היה םיפסנה ןיב .ולצינ םידימלת םירשעכ
.ןיאושינה תירבב סנכיהל ןנוכתה עובש ותואבש

עייסל יתלדתשה תונטקה יידיב .יתיב םעפ היהש המ דיל יתיליב םיאבה םימיה תשולש תא"
םימי השולש רחאל .םימקועמו םירובש תיב יצפחו טוהיר יקלח ,םינבא תונפל ץוליחה תוחוכל
.ייריקי תשולש לש םהיתופוג ולגתנ ,םישופיחו תוריפח לש

תא יתאצמ ,יתררועתהשכ .יתפלעתה הארנה לככש םושמ קוידב רכוז ינניא תואבה תוקדה תא"
אלל ךא ,יתוא םחנל התסינ איה .יתרכה אלש ,היינמחר היידוהי השיא לש הידיב ימצע
.'שידק' םהירחא יתרמאו הרובקל יחאו יירוה תא יתיוויל םויב-וב .ליעוה

הנשכ דוע יתדמל םש .הקנלבזקב הלעפש ד"בח תבישיל יירבחו ינא ונעגה םימי המכ רובעכ"
.המימת

היה הז .תירבעב 'זוגא' ,'ססיפ' היינאב וקורממ יאשחב יתאצי א"כשת תבט שדוח תישארב"
ונגלפה המייסוח -לא ףוחמ .היעסונ לכ לע םיב העבט הניפס התואש םדוק ךרעב םייעובשכ
ונעגה תפרצמ .רצק ןמז-קרפ וניהש ובש ייסרמב רבעמ-הנחמל ונכשמה םשמו ,רטלרביגל הליחת
.לארשי-ץראל

.לארשיב תויהל הצרא תרגסמ וזיאב יתלאשנ ,הסדה-תמרב ,'רעונה תיילע' לש ןוימה-הנחמב"
םג םשו הרות םינש עבראכ יתדמל םש ,ד"בח-רפכל יתעגה ךכ .ד"בח :תחא הלימב םהל יתבשה
.סופדה עוצקמ תא יל יתשכר

ידועו ,יחאו יירוה תא תוכבל ינא ףיסומ ןיידע ,זאמ ופלחש םינשה םיעברא תורמל"
יבאמ יתלביקש הדירפ תקישנ התוא לש קותמה הנורכיז יבלב רמתשנ םויה דע .םהילא עגעגתמ
."הבישיל יכרדב ,הנורחאה םעפב ,יתיב תא יתאצי ובש רמ רקוב ותואב ונדרפנש םדוק ימאמו
(לודג סופד-תיבב ריכב דבוע םויכ .םי-תב ,הדבד םהרבאל ונתדות)

םיידוהי םייח
ורקחש םידיחיה :(לאמשמ) דניקסבילו (ןימימ) הליש


תותומעה לש "קחצי באוי"

,טפשמ אלל ןיד וצרח ףאו ,םימייוסמ רוביצ-ישיא םחר אלל ופיקתה תרושקתה-ילכ רשאכ
.תויותיחשו םייוקיל ףושחלו רוקחל ,רקבל ,טטחל - תונותיעה לש הדיקפת הזש םתנעט התייה
.וז הנעט תונימא לע דבכ לצ הליטמ תותומעה תשרפ

תביסמב ,תוריחבה ינפל םימי עובשכ ,םישדוח העשתכ ינפל ףשחנ תותומעה לע רופיסה
רוקחלו אשונה לע לפנתהל הרומא התייה תונותיעה .תסנכ-ירבח ידי-לע ,תיבמופ םיאנותיע
.העיתפמ תושידא הניגפה איה םלוא ,היטרקומדה לש 'הרימשה בלכ'כ הדיקפתמ בייחתמכ ,ותוא
.השרפה תא רוקחל טילחה ,'ןושאר רוקמ' ןותיעהמ דניקסביל ןמלק ,דחא ריעצ יאנותיע קר
םלוככ םבור ופשחנ רבכ - המלש הנידמ םיריעסמו םינותיעה ידומע תא התע םיאלממה םינותנה
.ונותיעב םסרפש תובתכ תרדסב םישדוח הנומשכ ינפל

םישדוח לש למע

לש רשק ןיעמ לע הרמש תיללכה תונותיעה .השרפהמ םלעתהל ופיסוה םירחאה תרושקתה-ילכ
,לודג שער לוקב השרפה תא וצצופ קוחה תפיכא תכרעמ ישארשכ ,התע קר .ןיע תמיצעו הקיתש
.דש האפכש ימכ ןמא הנוע תרושקתה המצע תאצומ

,םייח -ץפח ץוביקב ררוגתמה ,השולשל באו יושנ ,תווצמ רמוש יאנותיע ,(30) דניקסביל
שולש ינפ -לע הסרפתהש ,תידוסי ריקחת תדובעב יתעקשה םישדוחו תועובש" :לכסותמ שח
תומלעתה ,םירחא םירקמב לבוקמכ אלש לבא .תותומעה תעפותמ רכינ קלח הפשחו תולודג תובתכ
םנושלכ וקתעוה ומכש םימלש םיעטק תונותיעב םואתפ אצומ ינא תעכ .תטלחומ התייה תרושקתה
."ילש םיריקחתהמ

טלושה וקה

תאזכ תונותיע .'תינלאמש תונותיע'ו 'תינמי תונותיע' ןיא ,דניקסביל לש ותסיפת יפ-לע
-אושמ ילב ,הייקנ ,הנוגה ,תיביטקייבוא תויהל הרומא תונותיע .תיתימא תונותיע הנניא
הנודינ ,תרושקתב טלושה וקה םע ההדזמ הנניאש תונותיע ,ונלצא לבא .דצ םושל םינפ
.םויכ טלושה דסממהו תרושקתה דצמ תלזלזמ תוסחייתהל

ינא" .תיללכה תונותיעהמ ויתימעמ םיכסחנה הלאכ ,וינפל םידמועה םיישקה לע רפסמ אוה
לע ףסונ .לשמל ,תיטילופה תכרעמב עדימ תורוקמל עיגהל ידכ רתוי השק לומעל ךירצ
,םיאנותיעה תדובע תא תנמשמה ,'חקו ןת' לש השוחתה םג ,ייפלכ תמייקה תיסיסבה תונדשחה
."ונלש ןותיעב רבודמשכ תמייק תוחפ

תושידאו טהל

-דח לע לבוק אוה םג .דניקסביל לש ותדובעב האג ,'ןושאר רוקמ' ךרוע ,הליש לאונמע
.הבבלכ אוה ןוטלשה רשאכ הרימשב תמדרנ תילארשיה תרושקתה" .תיללכה תרושקתה לש התוידדצ
םוש םהל היהי אלו ,ךרע-תולק תונתמ תלבק רוקחל היצביטומ םיאנותיעל היהתש ןכתיי ךיא
.ההות אוה ,"!?ןוטלשה תוניקת םצעל םירושקה רתויב םירומח םישעמ קודבל טהל

םישנאל עגונה לכב תויביטקייבוא רדעהמ ץוח" :תיתדה תיזחב םג ההז היעב האור הליש
תודסומה לש בוצקתה רועיש תא קודבל לודגה טהלה ןיב היירטמיס-יא שי ,םייתד םיאשונלו
תודסומל ,םיצוביקל תובצקהה ומכ ,הברהב תולודג תובצקהל תטלחומ תושידא לומ ,םייתדה
."הלאב אצויכו םיינוליח תוברתגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


םיניזאמ :תוריהז

וא לעופ לוקמרהשכ) החישל ןיזאהל םילוכי םירחאש העשב ןופלטב חחושמ םדאשכ :הלאש
ענמייש ידכ ,וקה לש ינשה ורבעמ שיאה תא ךכ לע עדייל ותבוחמ םאה ,(בכרב תירובידב
?המודכו םיישיא םיניינע לע חחושלמ

תדימ' הניא ףאו ,וניתורודב השדחתנ אל םדא לש ותויטרפו ודובכ לע הנגהה :הבושת
.תוכלהו תווצמ המכב תנגועמה ,הרומג הבוח איה אלא ,דבלב 'תודיסח

.(ורבח תיבב השענה תא האור םדא ובש בצמ עונמל הבוחה) 'הייאר קזיה' רוסיא הכלהב שי
,ןבומכ ,םיפקת הלא םימעט .תועינצב העיגפו ערה ןושל עונמל דעונ רבדהש ,בתוכ ן"במרה
.העימשב םג

םירהזנ םדא-ינב םתסש" םושמ ,(םינכש ןיב) "העימש קזיהל ןיששוח ןיא"ש בתכ יריאמה
,רהזנ אוה ןיא ,וירבדל ןיזאהל םילוכיש עדוי וניא שיאה םאש ,חכומ ומצע הזמ ."םרובידב
.תאזכ ןופלט תחישל ןיזאהל רוסאש רורבו

םושמ :הלאה םימעטב וקמינ ,ותעדמ אלש ורבח בתכ אורקל אלש ,םושרג ונברד םרח תא םג
בושחיש ,םדא תועטהל) "תעד תבינג" םושמ ;"דוס הלגמ - ליכר ךלוה" (גי,אי ילשמ)
.(ךרבחל השעת לא ,ךילע אונשש המ) "ךומכ ךערל תבהאו" םושמ וא ;(ודוס לע םירמושש

אטבתי אלש חיטבהלו ,םייוסח םירבד רפסי םדאש בצמ שארמ עונמל םיבייחש אופא רורב
.םיפסונ םישנא תאז ועמשי םא שייבתיש ןפואב

,"יירוחאל יתרזחו ,רבד יתרמא אל םלועמ" :יסוי יבר אנתה ירבד תא רוכזל יואר תאז םע
תא עמש אל והשימ םא קודבלו וב שייבתהל ךירצ היהש רבד םוש רמא אלש ,םושרג ונבר שריפו
.יבמופב רמאיהל םייוארה םירבד קר רביד יכ ,וירבד
בל יקקח ת"וש .א,ב םש יריאמ .א,טנ ב"ב ן"במר .ג"ה ו"פ תועד ם"במר .ב"עס ,וט ןיכרע .א,אל תבש
.נ"שו ,301 ,י 'ןימוחת' .טמ 'יס ד"וי א"ח


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il