685 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הווצת תשרפ * (18.2.2000) ס"שת'ה 'א רדאב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


תיתימאה המצועה


אלא ,םיירמוח םיחנומב םינחבנ םניא םייתימא קזוחו המצוע
לש ופוסב תעבוקה איה ,תיארנ הניא חורהש יפ-לע-ףא .חורב
יזיפה חוכה לע תרבוגה איהו רבד


לש ודמעמ .םיימשג םיחנומב דדמנ לוכה .דואמ תינרמוח התשענ םייח ונחנא הכותבש הרבחה
הסיפתה דוסיב תדמועה החנהה .הרקוי ,חוכ ,ףסכ - תוינרמוח הדימ-תומא יפ-לע עבקנ םדא
תונהילו בוט שיגרהל רומא אוה ,תירמוח הניחבמ ומצע תא ססבל חילצמ םדא םאש ,איה תאזה
.וייחמ

דרוי ,האוג תונרמוחהש לככו הלוע םייחה-תמרש לככ .ונינפ לע תחפוט ,ןבומכ ,תואיצמה
הדוקנב רבשמ לע דיעמ הרבחב ןישוריגה לש הובגה רועישה .םייחהמ קופיסהו רשואה סלפמ
תואלמ םירטאיכיספהו םיגולוכיספה לש םהידי .יתחפשמה אתה - םדאה ייח לש רתויב הבושחה
רתוי םישנאל שי ילוא .תחנ רסוחו תויהת ,תודרח ,םיחתמ םיאלמ ונימיב םייחה .הדובע
.תומלש תשוחתו רשוא תוחפ הברה לבא ,ףסכ

הניפסה ינפ ןאל

יחורב םא -יכ חוכב אלו ליחב אל" - רצק קוספב וז תמא חסינ רבכ הירכז איבנה ,השעמל
,("חוכ"ו "ליח") םיירמוח םיחנומב םינחבנ םניא םייתימא קזוחו המצוע ."תואבצ 'ה רמא
םיחנומב הדידמל תנתינ הניאו תיארנ הניאש יפ-לע-ףא ,חורה .("יחורב םא-יכ") חורב אלא
.יזיפה חוכה לע תרבוגה איהו רבד לש ופוסב תעבוקה איה ,םיירמוח

.דואמ הריבשו השלח הרבח איה תילארשיה הרבחה יכ ,באכבו רעצב תודוהל ךירצ וז הניחבמ
םישלח לבא - םיסוטמו םיקנט ,קט-ייה ,שפנל ג"לת - םיירמוח םיחנומב םיקזח ונחנא ילוא
.חורב דואמ

ונרעצל לבא ?ינרדומהו קזחה ,לודגה ל"הצ לומ הללאבזיח ימחול תואמ המכל שי ךרע הזיא
וליאו ,םחליהל ףיסוהל םיעבשנו םייתפש םיקשוח םה ,םהב םיכמ ונאשכ יכ ,רתוי םיקזח םה
לבא ,םילוכש םירוה לא תונעטב אובל רשפא-יאש ןבומ .חוכ דוע ונל ןיאש םיקעוז ונחנא
.הלוכ הרבחה לש התשלוחו התוריבש תא תפקשמ תיללכה הבוגתה

םויקל תונושארה םינשב .יכרע-ינחורה ןבומב ךרד ןדבואמ רקיעב תעבונ תאזה השלוחה
ויה תופיאשה .תידוהיה הנידמה תא ססבלו תונבל - יהשלכ האדיא ןאכ התייה דוע הנידמה
הקזח הנידמ ,תמייק הדבועל התייה הנידמהו וגשוה ןה רשאכו ,דבלב םיירמוחה םינבומב
.תופיאשו תואדיא דוע וראשנ אל - תילכלכו תיאבצ הניחבמ

בלה-תמושתב הנודינ אל - הב תקצל שי ןכות הזיאו התועמשמ המ ,תידוהי הנידמ יהמ הלאשה
.טושל הכירצ איה ןאל גשומ םוש ונל ןיא לבא ,תראופמו תללכושמ הניפס ונינב .היוארה
.שממ וב ןיא חור ילב רמוחש תפסונ החכוה וזו ,לוכסתהו הכובמה םיעבונ ןאכמ

תרבטצמ העפשה

םילועה םיניינעה םה המ .הרבחה לש התשלוח תא ריבגמש ףסונ טביה לע תעדה תא תתל יואר
,תויותיחש - ?םינותיעה תורתוכבו תושדחה תורודהמב תועיבקב םיבככמהו םויה-רדס לע
םיניינעב קוסיעה לש ןוכנה ןונימה רבדב הלאשל סנכיהל ילבמ .תונוסאו םילדחמ ,םיעשפ
.הרבחה לע םהלש תרבטצמה העפשההמ םלעתהל רשפא-יא ,הלא

תתחשומ הרבחב םייח ונחנאש השוחתה תא קימעמ םיעשפו תויותיחש רבדב יביסנטניאה חווידה
תויהל םיבייח ,תויותיחש ףושחלו םיעשפ לע חוודל תרושקתה לש התבוח םא םג .תיניירבעו
לש הנסוחל םרות וניא רבדהש יאדו .רוביצה לע הלאכ תורתוכ לש תרבטצמה תועמשמל םיעדומ
.הלש הדימעה חוכלו הרבחה

דומיל - ונלש םיינחורה המצועה תורוקמל תורבחתה ידי-לע איה םעה תא קזחל הדיחיה ךרדה
ביבס אלא ,ינרמוח ריצ ביבס עונל םיכירצ םניא ידוהי לש וייח .תידוהיה תרוסמהו הרותה
,תווצמה ,הרותה .תועמשמו הייצרופורפ םיירמוחה םייחה םילבקמ ורואלש ,יכרע-ינחור ריצ
.המצועו חוכ ידוהי באוש ןהמו םייחה תוהמ ןה - תלוזל הרזעה ,תידוהיה תרוסמה

לכונש ידכ ,םיקזח תויהל םיבייח ונחנאו .רמוחב םג רבדה ףקתשי ,חורב םיקזח היהנשכ
.םייקתהלו דומעלשדח שיד"בח םע תבש

תבשה .ףיטק שוגב םילקד ףוח ןולמב ,"ד"בח םע תבש" ןגראמ עבש-ראבב יזכרמה ד"בח-תיב
ויהי תבשה יחרוא .(10-11.3) ס"שת ב-רדאב 'ד-'ג ,ידוקפ תשרפ שדוק-תבשב ה"יא היהת
דיסח םויכ ,ץוביק ןב ,החפשמ אפור ,רינ לט ר"דהו דלוונירג יבצ ברה קיתווה ךנחמה
-6233197 'לט .ץראה זכרממו עבש-ראבמ תנגרואמ העסה .לאיזוע יבא םע טויפו הריש .ד"בח
.07

םידליל החמש

יאצומב דחוימ םישנ ברע םייקמ ,תושק תולחמב םילוח םידליל עייסמה ,'םייחל וק' ןוגראה
יקסניטוב'ז 'חר ,'דיווייד גניק' ימלואב ,(26.2) א-רדאב 'כ ,אשית-יכ תשרפ ,האבה תבשה
,ץיבוכימ 'פורפה תאמ האצרה ,הכלמ -הוולמ תדועס :תינכתב .ברעב 7:30 העשב ,קרב-ינב 9
גצימ ,תיניס הלרגה ,יתונמא עפומ ,רדיינש יאופרה זכרמב תיגרוריכורינה הקלחמה להנמ
.6776050 -03 'לט .דועו ילוק-רוא

החמשה לביטספ

-שאר ימי ינשב ,'החמשה לביטספ' רדא שדוח לגרל םייקתי ךומסה רעיבו תפצב הקיתעה ריעב
תואנדס ,םיינחור תונייעמ ילויט ,תוילקיזומ תועפוה :תינכתב .(7-8.3) ב-רדא שדוח
-6921364 'לט .שארמ םואיתב הניל ירודיס .דועו תוננובתה ,םינוגינ ,תידוהי הקיטסימב
.06

םיידיסח םינוגינ

בקעיו ןמרה םחנמ עוציבב ,םיירוקמ םיידיסח םיריש לש רוטילקת השיגמ 'תוקפה םעונ' תרבח
םיחמש םירישמ ,םיגוסהו תורצחה לכמ םיבוהא םיריש לש תוזורחמ שש טילקתב .ץיברוה (ף'ג)
.02-5374144 'לט .תוקבד ינוגינ דעושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.הווצת תשרפל


ןמשבש ןמש

ךילא וחקיו" - ןכשמב הרונמה תקלדה םשל ךז תיז ןמש תחקל יוויצה עיפומ השרפה תליחתב
שיש ,םינייצמ ל"זח .הרונמה תקלדהל רשכוה תיז ןמש לכ אל ."רואמל תיתכ ךז תיז ןמש
.רתויב הלועמה ןמשה ,"ןושאר ןמש" שורד היה הרונמה תקלדה םשלו ,ןמש לש םיגוס השולש

הארוה קיפהל ונילע דחוימב .'ה תדובעב תינחור הארוה םג ומע אשונ הרותב ןיינע לכ
דחא לכ ךותב - "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" רמאנ וילעש ,שדקמהו ןכשמה יניינעמ תאזכ
הזה ןיינעה שי ,ידוהי לכ לש ושפנב ,יטרפה ןכשמה תיישעב םגש אופא רורב .לארשימ דחאו
.'הרונמה תקלדה'ל שמשמה ,'ןושאר ןמש'ה לש

דוסבש דוס

הלגנה קלחה הז - םימ .הרותב תוגרד שולש ןאכ שי .ןמשו ןיי ,םימ לע רבודמ הרותב
הגרדה תא למסמ ןמשה .דוסבש דוס ,ןיזרד ןיזר - ןמשו ;הרותה יזר - ןיי ;הרותבש
.ןייהו םימה לעמ הלועו ףצ אוהש םיאור ונא וטושפכ ןמשב םגש יפכ ,רתויב הנוילעה

ןיזר'ה ךותב תוגרד שולש ,'םינמש השולש' שי ומצע ןמשב םגש ,ונתוא תדמלמו הרותה האב
הרותה תוימינפב םגש אלא ,הרותה תוימינפ ,תודיסחה תרותל זמור ןמש ,ללככ .םמצע 'ןיזרד
ןיזר' - רתויב הנוילעה הגרדהו ,הבש 'דוס'ה קלח ,המצע-הבש 'הלגנ'ה קלחה שי המצע
.המצע הרותה תוימינפב 'ןיזרד

תודיסחו רסומ ,הריקח

יוארכ ה"בקה תא דובעל םדאה תא ררועל ןתרטמש תורות שולשו תוטיש שולש שי ,לשמל
איה הריקחה תרות .תודיסחה תרותו רסומה תרות ,הריקחה תרות - תוערה תודימה לע רבגתהלו
שפנבש םיילילשה םידדצהו תוערה תודימה תונגב תקסוע רסומה תרות ;התוהמב תילכש הריקח
תוקלוסמ וז ךרדבו ,לכשב שבולמה יקולא רואב שפנה תא הריאמ תודיסחה תרותו ;םדאה
.תוערה תודימה

שי המצע תודיסחה תרותב םגש ,שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא
םה תודיסחבש הריקחהו רסומהש רורב .תודיסחה חורב םהש אלא ,הריקחה תמכחמו רסומה תמכחמ
.תודיסחבש תודיסחה - הזמ הלעמל הגרד שי ךא ,תודיסחה תרותמ קלח

הרותה תוימינפבש תולטבתהה

ךותל רדוח ןמשה וליאו ,םמוקמב םיראשנ ןייהו םימהש ,איה ןייהו םימה לע ןמשה לש ותלעמ
הלגנ דמול םדאה רשאכש ,איה תינויערה תועמשמה ."ולוכב עפעפמ" - אצמנ אוה ובש רבדה
.וברקב 'תעפעפמ'ו וכותל תרדוח חרכהב אל דמלש הרותה ,הרותה תודוס וליפא וא הרותד
.ומע תמצעתמו םדאה לש וכות-ךותל תרדוח ,הרותבש 'ןמש'ה ,תודיסחה תרות ,תאז תמועל

דומילב יד אל .'ןמשבש ןמש'ב שמתשהל שי הרונמה תקלדה ךרוצלש ,םירמוא ךכ לעו
האבה ,הרותה תוימינפבש תולטבתהה איהש - 'תיתכ ןמש'ב שמתשהל ךירצ אלא ,תודיסחה
תמשנ 'ה רנ ,שפנבש הרונמה תא קילדהל םילוכי זא אקוודו ,הליפתה תדובע רחאל דחוימב
.םדא
(170 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

םינפ-תוזע :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהשודקד תוזע

שדוק" םילימה וב ותרחנ ןכל ."םינפ-תוזע לע רפכמ ץיצ" :םירמוא (א,חפ םיחבז) ל"זח
רבודמשכ .'השודקד תוזע' םג שי יכ ,הנוגמ הדימ איה תוזעה דימת אלש ונדמלל ,"'הל
.וז הדימב שמתשהל רתומו ךירצ ,הרותה דובכבו 'ה דובכב
(רפוס םתח)


םימש דובכ

לש וישעמ דוע לכ - "ידגנל עשר דועב םוסחמ יפל הרמשא" :(ב,טל) םיליהתב רמאנש והז
דובכל עגונ רבדהשכ לבא ,יפל םוסחמ םישא ,ישיא חרואב ידגנ םינפומ - "ידגנל" םה עשרה
.קותשל ול רוסאו ןלבסו וינע תויהל םדאל רוסא םימש
(רפוס בתכ)


הפצוח השורד

היהי אל חישמה תאיב םדוקש םימיב ."אגסי אפצוח אחישמ תובקעב" :רמאנ (הטוס ףוס) הנשמב
לכמ םשרתהל אלו ידוהיכ גוהנל ידכ הפצוח לש הלודג הדימ זא שרדית .ידוהיכ גהנתהל לק
.ביבס הרוקש המ
(ןילבולמ ןהוכה קודצ יבר)


רקובל גואדל

והמ ."םינפ -תוזעמו םינפ-יזעמ םוי לכבו םויה ינליצתש" :םירמוא ונא רחשה תוכרבב
ונב היהת אלש םישקבמ ונא אלא ?שדחמ תאז םירמוא םוי לכב אולהו ,"םוי לכבו םויה"
.הליפתה ינפל רחמ םג םינפ-תוזע
(הרות ינינפ)


םינפב תרכינ

תוזע ךכיפל ."וינפב עשר שיא זעה" :(אכ ילשמ) רמאנש יפכ ,םדאה לש וינפב תרכינ תוזע
.םדאה ינפב תרכינ תוזעהש יפל ,'םינפ תוזע' תארקנ
(ארונטרב)


שדוקה םתוח

התייה השודקה - "'הל שדוק םתוח יחותיפ וילע תחתיפו" (ול,חכ תומש) ץיצב רמאנש והז
- "םתחנ יינפבו בתכנ יינפב" .שדוקה םתוח עובט היה וינפ לעש ,ןרהא לע ,וילע םג תרכינ
.ותוימינפ המותחו הבותכ םדאה לש וינפב
('זובי'זממ ךורב יבר)


ףוצח ינע

תבש) תויחבש ינעה אוה בלכהש יפ-לע-ףא ."תויחבש זע" אוה בלכהש ורמא (ב,הכ הציב) ל"זח
רודה ינפ" ויהי אחישמ תובקעבש (טמ הטוס) הנווכה יהוז .םינפ-זע אוה תאז-לכב ,(א,חנק
םתפצוח היהת ןכ-יפ-לע-ףא ,תעדבו ןוממב םיינעו םילד ויהי תוירבהש םגה - "בלכה ינפכ
.דואמ הלודג
(קיתעה ונזנגמ)


הפצוחה דגנ

תא ,שדוקה רזנ תא ןואגבו המרב דגנמ תאשל םיכירצ ,םיפוצחו םינפ יזע אלמ םלועהש ןמזב
.םינפה-יזע ינימ לכל דגנ-לקשמכו הבושתכ ,ץיצה
(הרות לש הנייעמ)

עובשה תרמיא


תרצונ ךכל

לכ .הגיזמ -תיבמ סנרפתמ ינא" :ובצמ לע וינפל ןנואתה ילופשמ אבסה לש וידיסחמ דחא
תוקסועה ,םהיתוחיש תא עמושו ,םירוכישו םינייתש ,םילפש םישנא ברקב דמוע ינא םויה
."הלאכ םייחב יתצק .םינוגמ םירבדב ןלוככ ןבור

:קידצה ול בישה

ישמ ידגבב שובל בשת םשו ,םישודק םירפס אלמ ,יקנו האנ רדחב תויהל הצור תייה התא"
ה"בקל שי הרהטבו השודקב 'ה ידבועש ,ךל רמוא ינא לבא .הרהטבו השודקב 'ה תא דובעתו
תא ה"בקה ארב תאז -לכבו .םירוהטו םישודק םורמ יכאלמ - תובבר אובירו םיפלא יפלא ףלא
-ףאו ,תועינמו םיישק םיפקומה םידוהימ אקווד אלפנ גונעת גנעתמ אוהו ןותחתה הזה םלועה
ה"בקל םורגל ,ךל הנתינש תוכזה וזו תארבנ ךכ םשל .'ה תא םידבועו םירבגתמ ןכ-יפ-לע
."איבהל םילוכי םניא םורמ יכאלמ לכש ,יאליע חור-תחנתודיסחה יכרד


דובעל ךירצ

יד אל .הדובע הלימה לע אוה ןאכ שגדה .ארובה תדובע איה תומדא-ילע םדא לש וייח תילכת
,הדובע ךותמ אקווד תושעיהל םיכירצ םירבדה .תווצמה םויקו הליפתה ,הרותה דומיל םצעב
תווצמהו הרותה םויקב עיקשמ אוהש הדובעה תדימב אוה םדאה לש יתימאה ונחבמ .למעו העיגי
.ויתודימ ךוכיזבו

יואר אוה ,ונילע תלבוקמה הדימ-תמא לכ יפ-לעש ידוהי ראותמ (וט קרפ) אינתה רפסב
אוהש הווצמ לכ םייקל דיפקמ ;הלק הריבע וליפא וימימ רבע אל אוה .רוהטו שודק בשחיהל
אל=] "אסריגמ הימופ קיספ אל" תגרדל דע ,הרות דומילל יונפ עגר לכ לצנמ ;םייקל לוכי
.תומלשה לילכ אוה ,הרואכל .תוימשג תוואת םוש ול ןיא ;[הרותב תוגהלמ ויפ קספ

קידצ ןיב םתיארו םתבשו" (חי,ג יכאלמ) קוספה רמאנ הזכ ידוהי לעש ,אינתה לעב רמוא
ןכמ רחאלו ,עשרל קידצ ןיב קוספה ןיחבמ הליחתב ."ודבע אל רשאל םיקולא דבוע ןיב ,עשרל
הרותה לכ תא םימייקמ םהינש ."ודבע אל רשאל םיקולא דבוע ןיב" - רתוי הנידע הנחבה האב
םירבדהש םושמ ,"םיקולא דבוע" ארקנ ןושארהש אלא ,הרות לוטיבמ וליפא םירהזנו הלוכ
ילב ,וילאמ ול אב לוכה יכ ,"ודבע אל" ארקנ ינשה וליאו ,ותעיגיו ותדובע חוכמ םיאב
ךירצ ןיאו ותדובעו ותרותמ ולטבל ,ללכ ודגנל דמוע ורצי ןיאש ינפמ" ,רציה םע קבאמ
."ללכ ומע םוחלל

רוע דוביע

אוה ,ותייווה םצעמ ,המהבה רוע .תורוע דוביע ןושלמ איה הדובעש ,רמוא ןקזה ונבר
העיגיו הדובע הזב עיקשהל ךירצ ,וככזלו ותוקנל ,ותוא דבעל םיצורשכ .ףנוטמו ךלכולמ
וז - 'םדא'ל 'ארפ ריע'ה תא דבעל ,םדאה תדובעב םג .הגרדהו רדס הל שיש הדובע ,הבר
-יטוקיל) ןוזפיחבו תוריהמב אל ,הגרדהבו רדסב תושעיהל תחרכומש הדובע .ידמל השק הדובע
.(696 'מע ,ב קלח םירוביד

.ומצע לע העד לעב תויהלו עגייתהל שיש - אוה הדובעה ןיינע" :רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
המ טילחהל - בלה לע .עוקש לכשה םהבש םירבדב טולשל - לכשה חוכ לע .ףוגה ירביא לע
,העימש ,הייאר - שפנה ישוח לע .תוחדלו אונשל המ תאו ,קושחל המבו בוהאל המ ,תוצרל
.(םש) "השעמו רוביד הבשחמ - שפנה ישובל לע .םעטו חיר

תישאר יכ ,(רדע 'מע ,א ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב בתוכ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
לע תיבה-לעב םדא היהנ הז ידי-לע" .םישוחלו תוחוכל םיגייסו תורדג עובקל איה הדובעה
ןיינעב ןייעל ךירצה םדאל ?המוד רבדה המל .תרדוסמ הדובעב ליחתהל רשפא זאו ,ומצע
הנקסמל אב זאו ,ןיינעב ןייעמו החונמב בשוי ,תלדה תא לעונ ,ותיבל סנכנ אוהש ,םייוסמ
םוש לע דומעלו ןנובתהל ול רשפא-יא ,דצ לכמ חותפ םוקמב אוהשכ לבא .תושעל וילע המ
."רבד

בושח טרפ לכ

ןמ המכ .ןקתל וילע דוע המכו ןקית תונורסחהמ המכ תעדל ,ומצע תא ןוחבל ךירצ דבועה"
.תושק רתויה תודובעה תחא איה - וז הניחב .שרגל דוע וילע ערה ןמ המכו שריג רבכ ערה
לכב 'ה תא דבועש ימ םג הנה ,ומצע רקויו תבהא דצמו ,תואיגשמ דואמ רהזיהל םיכירצ ןכש
.(185 'מע ב ךרכ צ"יירה ר"ומדא תודלותה רפס) "וז הניחבב לשכיהל לולע ושפנו וביל

רבדה ומכ ןטק יכה רבדה תא בישחהל ךירצ הדובעב קסועה" .טרפ לכל תובישח שי וז הדובעב
רתויב הנטקה תועטה" .(83 'מע ש"ת תוחישה רפס) "ןטק רבד ןיא - הדובעב .לודג יכה
.(696 'מע ,ב קלח םירוביד -יטוקיל) "רתויב לודגה ןורסיחלו תועטל איבהל הלולע הדובעב

לכ ;ךל תומיענ ויהי - החכותו תרוקיב לכ" :צ"יירה ,ונבל םעפ רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
איבמ חבשה וליאו ,תולדתשהו תוצירח האיבמ - תרוקיבה .ךילע םיסואמ ויהי - הידוהו חבש
.(חסת 'מע ,א ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) "תולצעו תואיגש


הלואגל הייפיצב


רואל םהמ דחא ךרצנ אל ,רבדמב לארשי ויהש הנש םיעברא לכ :רמוא יאחוי-רב ןועמש יבר"
."ךרוא אב יכ ירוא ימוק :רמאנש ,ןכ אובל דיתעל ףאו .הלילב הנבלה רואל אלו םויב המחה
(זכת זמר תומש ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


בוליגומב ח"מגה

תא ררועלו תורייעהו םירעה ןיב דודנל גהנ אוה .םלקמ דיגמה היה םימסרופמה םידיגמה דחא
.םימשבש םהיבאל לארשי בל

.הבר התייה םש הכאלמה-ילעב לע ותעפשה .בוליגומ התייה םעפ ידמ דוקפל גהנש םירעה תחא
הכאלמ ישנא .הכלהו רסומ ירפסב םיעובק םירועיש הב ודסונ ,ריעב ותלועפו ויתושרד תוכזב
ירפסבו 'םירשי תליסמ' ,'תובבלה תבוח'כ םירפסב םיאיקב ןמזה ךשמב ושענ םייפכ-ידבועו
.הכלה

הכאלמה -ילעב ויה ,ריעל עיגמ היהש תמיא לכש ,הלודג הכ התייה דיגמה יפלכ הכרעהה
.וינפ תא לבקל םיצרו םתכאלמ תא םיבזוע

.היעב וינפל הלעהו םוקמה בשות ידוהי יאלקח וילא אב ,ריעב דיגמה עיפוהשכ ,תחא םעפ
,םהיכרוצ תא םילבקמ םיקקזנהו םיינעהו ,הפי ןיעב הקדצ םינתונ ןכא ריעה ירישע ,וירבדל
.םיילכלכ םיישקל תחא אל םיעלקנ ,ותומכ םיאלקחו הכאלמ-ילעב ,ינוניבה דמעמה ינב םלוא

,תובר תואצוה ונל שי םיבר םישדוח ךשמב .האוולה אלא ,הלילח ,הקדצ לבקל םיצור ונניא"
ונא םייניבה-תפוקת תא רובעל ידכ .האבה ףיסאה תפוקתב קר םיאור ונחנא ונלמעל רכשה תאו
.שיאה ןעט ,"הלבקל יממ ןיאו ,האוולהל םיקקזנ

תוחפל הב ואצמייש היה חרכה ,תאזכ הוולמ-תפוק חותפל ידכ ,םהה םימיה יקוח יפ-לע
םוכסהמ קוחר היה ףסאתהש םוכסה לבא ,תאזכ ןרק דסייל ולחה ריעה ישנא .לבור םיפלא-תשמח
.שרדנה

.דיגמה ןיינעתה ,"?הפוקב שי רבכ ףסכ המכ"

.ותלוכי בטימכ תושעל חיטבה דיגמה .שיאה בישה ,"לבור םייפלא"

ותוא הנפה רוריבה .רסחה םוכסה תא םילשהל לגוסמ ריעה יבשותמ ימ קודבל דיגמה לחה דימ
.גלפומ רישעו םכח-דימלת ,םימיב-אב שיא היה היעשי 'ר .רוש היעשי 'ר לא

םייפלא לש םתיברמ ,ךפהל .ללכו ללכ ןצמק היה אלש איה תמאה .הלילשב בישה היעשי 'ר
ףתתשהל םיכירצ םירחא םג יכ ,התייה ותנעט .ודי-לע ומרתנ הפוקב ויה רבכש םילבורה
.הווצמב

הקדצ תורטמל בר ןוה ליחנה רבכ ותאווצב יכ ,היעשי 'ר ןעט וב ריצפהל הסינ דיגמה רשאכ
."ישפנל ינוחינה אנא" ,ריהבה ,"יקלח תא יתתנ רבכ" .ח"מגה תפוקל םג ןהבו

דיגמה .םידיגמלו םינשרדל לגר-תסירד הנתינ אל ובש ,ולשמ שרדמ-תיב היה רוש היעשי 'רל
רזענ אוה .ושרדמ-תיבב השרד ידי-לע תרבוע היעשי 'ר תא ענכשל ךרדהש טילחה םלקמ
דיגמה תא ןימזהל וענכשל חילצה הזו ,ריבגל םיילענ רפת םימי םתואב קוידבש ,רלדנסב
.ושרדמ-תיבב ימעפ-דח ןפואב שורדל

םיקוחרה בל יריבא יילא ועמש" - והיעשי רפסמ קוספ טוטיצב םלקמ דיגמה חתפ ותשרד תא
."?וירבדל וניזאי יכ איבנה רובס דציכ ,הקדצמ םה םיקוחר םא" :השקה דיגמה ."הקדצמ

םהייחב והשלכ בלשב ךא ,הקדצל םדי תא וחתפ םהימי לכש םיבידנב רבודמ אלא" :בישה דימו
."!הנממ םיקחרתמ םמצע םה

םיחכונה לכש דע ,ךכ-לכ יח היה ורואית .םימשב ךרענה ןויד ראיתו דיגמה חתפ ךכ-רחא
:םהיניע לומ להנתמ חוכיווה וליאכ ושח שרדמה-תיבב

האוולה תלבקל םיקקזנש ,בוליגומב הכאלמה-ילעבו םיאלקחה לש םתקוצמ היה ןוידה אשונ
.המיאתמ ןרק םיקהל תגשמ םדי ןיאו ךרוצה תעב

וגה רשא ,םיארומאהו םיאנתה תא דובכה אסיכ ינפל איבה ,לארשי לש םניגמ ,לאכימ ךאלמה
לליה ,ולש אתגולפה -ןב .סלפו םידייס ףכ ודיבו ,יאמש שישקה אנתה .הכאלמב וקסעו הרותב
.יאקסרובה אתפלח-רב יסוי יברו רלדנסה ןנחוי יבר .םיצע תביטחל ןזרגה ודיבו ,אישנה
םהירבח לע בוט םיצילממ םלוכו .אב טייחה ארמז אבא םג .םיחפנה קחצי יברו עשוהי יבר
.רסומהו הרותה ,הכאלמה ךרדב ,םהיתובקעב םיכלוהה ,בוליגוממ הכאלמה-ילעב - הטמל

:וירבדב ךישממ אוה .םירבדל קתורמ ריבגה היעשי 'ר יכ חכונו להקה תא רקוס דיגמה

לבא ,ךרד -ירשיו םימימת םידוהי ןכא םה בוליגומב הכאלמה-ילעב :רמואו גרטקמה בצייתמ"
.?םינתונ םניאו םירסחה םילבורה םיפלא-תשולש תא תתל םדיבש םירישעה םה ןכיה

אוה ,'היעבה תא רותפא דימו תושר יל ונת קר' .תוומה-ךאלמ םוקמל ץרפתמ עגר ותואב"
,בוליגומב ררוגתמה םיסכנ-ברו שישי ידוהי לש ותמשנ תא ןאכל איבא הלילה דוע' .שקבמ
."'םידסח-תולימגלו הקדצל בר ןוממ שידקה ותאווצב ירהש ,שורדה ףסכה גשוי ךכו

םינווכמ ימל בטיה ןיבהש ,היעשי 'ר לש ולוק היה הז .שרדמה-תיבב עמשנ קונח יכב לוק
.דיגמה ירבד

ימיב יכו התא בל-בחר יכ ינא עדוי" :רמאו היעשי 'ר לא דיגמה הנפ תפטלמו הכר המינב
,יח ךדועב ,םויה הווצמה תא השע .ןורחא םויל תוכחל המל .הקדצל בר ןוממ תשרפה ךייח
."!בוטה ךנוצרמ

יפלא תשולש תא דימ ריבעהל הדעו םע לבק חיטבהו היעשי 'ר םק וייחל לע תוגלוז תועמדשכ
.ח"מגה היהו םק ךכ .בוליגומב הכאלמה-ילעב לש ח"מגה תפוקל םילבורה
ןמרדיב בקעי םע םיידוהי םייח
"הרצ םיימעפ םוקת אל" :ןמרדיב ברה


,הירטסוא לש קר הנניא היעבה"
"ולוכ םלועה לש אלא

ותגלפמ הפתוש הבש ,הירטסואב המקש השדחה הלשממה דגנ האחמה לוק רבוג םלועה יבחרב
הליהקל לבא ,האחמ תולוקו תונגפה שי המצע הירטסואב םג .רדייה גרוי לש תינעזגה
דואמ ,םיקוחר םימי הריכזמה הננע םימשב ףחרל הליחתמ םואתפ .םילק-אל םימי הלא תידוהיה
.םימיענ אל

חילש ,ןמרדיב בקעי ברה אוה הניו לש תידוהיה הליהקה תגהנהב תוטלובה תויומדה דחא
ידי-לע וחלשנ רשא תוחפשמ רשע דוע ריעב תוררוגתמ ודיצל .הנש םירשע הז הירטסואב ד"בח
בשייתהל ולחה רשאכ הניוול עיגה אוה .ריעב תודהיה ייח תא קזחל ידכ ,שטיוואבוילמ יברה
תא םרובעב ומיקה תודעה ינקסע םע ד"בח יחולש .היזורגמו הרכובמ םידוהי םירגהמ יפלא הב
תסנכ-תיב לש ויתוברוח לע ,(תסנכ-תיב=) לפמט בוחרב ןכושה ,'ד"בח - ידרפסה זכרמה'
,תסנכ-יתב ינש וב םילעופ .םייח קקוש זכרמה וישכע .'חלודבה ליל'ב סרהנש ראופמ
.ןיד-תיב תכשלו תוחמש םלוא ,רעונ ןודעומ דצל ,ירכובו יניזורג

הדהא ייוליג

הנידמ תלגוסמ ונרודבש הדבועהמ הליהקה ישנא לש קומעה עוזעזה תא עיבמ ןמרדיב ברה
הלשממב האור ונניא אוה תאז םע .תינעזג היגולואדיא תלעב הגלפמ התלשממל ףרצל תיברעמ
.ולוכ םלועה לש היעב אלא ,דבלב הירטסוא ידוהי לש תימינפ היעב השדחה

הנורחאל שי םנמא .יטמרד יוניש םוש לח אל םמצע הירטסוא ידוהי לש םבצמב ,וירבדל
הירטסוא ידוהיש הדהא ייוליג םג שי תאז דגנכ ךא ,תוימשיטנאה ייוליגב תמייוסמ היילע
םיניגפמו תובוחרל םיישפוח תועוצקמ ילעבו םיטנדוטס יפלא םיאצוי םוי ידמ" .ועדי םרט
הברק ןיגפהל איה ףא תצמאתמ ,לסיש ,שדחה רלצנקה לש ותגלפמ ,'םעה תגלפמ' .רדייה דגנ
ןבומ .וניתודסומב רקבל אובל השדחה ץוחה-תרש השקיב עובשה קר .םידוהיה יפלכ בוט ןוצרו
."שדחה ןוטלשל 'רשכה' קינעהל אלש ידכ ,סומינב התוחדל יתצלאנש

יברה רכיכ

לש שדחה םנכשמ ךנחנ רפסמ םישדוח ינפל .תראופמ ךוניח תשר הירטסואב וחתיפ ד"בח יחילש
תשק לכב ,םידימלת תואמ םידמול םוקמב .'סופמק ד"בח רדואל' ארקנה ןיינבב ,תודסומה
.םיליגה

רניבר'ל הניו ריעה תצעומ ידי-לע הנשכ ינפל בסוה סופמקל הכומסה רכיכה לש המש ,בגא
לש ותגלפממ ץוח ,שדחה םשב וכמת תוגלפמה לכ .(ןוסרואינש ברה רכיכ=) 'ץאלפ ןוסרואינש
.ןבומכ ,רדייה

הליהקל יקוח דמעמ

םימושירב יכ ףא ,םידוהי ףלא םירשעמ הלעמל ,תוכרעהה יפ-לע ,םויכ םייח הירטסואב
תידוהיה הליהקב תורבחהש הדבועב הצוענ ךכל הביסה .םיפלא-תנומשכ קר םיעיפומ םיימשרה
,ידוהי ותויה לע חוודמש ימו ,'תד' ףיעסה עיפומ הריגהה תונוטלש ינולאשב .קוחב תנגועמ
הליהקל .םיישדוח רבח ימד הל תולעהל ףאו תידוהיה הליהקב רבח תויהל קוחה יפ-לע בייח
שפוחו ןויוושה יאנתל םידירש הלא לכ .הלשמ טנמלרפ ןיעמ וליפא שי הירטסואב תידוהיה
.םידוהיה ויניתנל ףזוי ץנרפ רסיקה ותעשב קינעהש תדה

ברה ריבסמ ,םתודהי לע תימשר חוודלמ םידוהיה בור לש םתוענמיהל תוביסה תחא וז
םיששוחה שי ןכלו ,תוידוהיה תוליהקה לש תומישר יפ-לע ולעפ ש"מי םיצאנה" .ןמרדיב
םוקת אל" .ףולחת תאזה הננעהש ןימאמ אוה תוששחה ףא-לע ."הז גוסמ תומישרב בוש עיפוהל
."הרצ םיימעפגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הווצמ ישוע םסרפל

?םימרותה תומש תא המודכו תסנכ-תיבב םסרפל יוצר םאה :הלאש

םא (ב ,ומש תא ריכזהל שורדל םרותה לש ותוכז םא (א :הלופכ ןודנב הלאשה :הבושת
.רבדה יוצר ןורקיעכ

תוואתלו הוואגל ררגיהל אלש ידכ ,ותמורתו ומש תא םסרפל ןיינועמ םרותה ןיא תחא אל
רוסמל' םרותה לע םאה .םיפסונ םימרות דדועל ידכ ,םוסרפב ןיינועמ דסומה יכ ףא ,דובכ
?רוביצל ביטיהל ידכ 'ושפנ תא

ישועל רכש תתל איה ןיקיתו תדימו םימכח תדימש ,א"בשרה ךכ לע הנע הנש תואמ-עבשכ ינפל
.םעונ יכרד היכרדו ,תאז התשע המצע איהש הרותה יכרדב תכלל ונילעו ,םמסרפלו הווצמ
וליאש ,םלש בלב הנשעי - הווצמ השוע םדא היהי םאש ,ךדמלל בותכה אב" :הבר שרדממ איבמו
- 'םדימ והליציו ,ןבואר עמשיו' (אכ,זל תישארב) וילע ביתכמ ה"בקהש ןבואר עדוי היה
."ויבא לצא וכילומ היה ופתכב

התא ןאכמ" :א"בשרה םייס ,ךכ וגהנ (הנולצרב) ותליהקב םגשו ,םיבר םימידקת איבהש רחאל
,תווצמ לע בוט ןורכיזל םהל תויהל ,םימשל ןישידקמה תומש ןכ בותכל ןיגהונ ויהש ,דמל
."הווצמ ישועל תלד חותפלו

יאשר רוביצה ןיא ,ומש תא םסרפל שקבמה םרותהש ,םיפסונ םיקסופו א"מרה וקספ ןכו
םיצור םירחא םגו ,דיחי רבד אוהש ,המיב וא שדוק-ןוראב רבודמ ןכ םא אלא ,וענומל
.םיפסונ תומש םג םסרפלו םורתל םתוכז זאש ,וב ףתתשהל

יברה ריכזה ,רוביצה תבוט ןעמל תישיאה ותבוט לע רתוול םדא ךירצ םא הלאשל רשא
אוהש העשב יכ ןעטש דיסחל ,רעבוד יבר ,ד"בח לש 'יעצמאה' ר"ומדא תבושת תא שטיוואבוילמ
דבלבו ,לצב ךממ היהיש" :הנעו ,הוואג ןיעמ ולצא ררועמ רבדה ,םיברב תודיסח ירבד רזוח
.תלוזה לע עיפשהל אוה רקיעה יכ ,"תודיסח רוזחתש
'עה א"יפ טפשמו הקדצ .גכ,דנק א"גמ .גי,טמר ד"וי א"מר .אפקת ,א"ח א"בשרה ת"וש .ו,ה הבר תור
.338,הכ .328,אי תוחיש יטוקל .מ
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il