686 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אשת-יכ תשרפ * (20.2.2000) ס"שת'ה 'א רדאב ט"י * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


םיכרעו האופר ,עדמ


יחותינ דגנ תווצמו הרות ירמוש םידוהי וקבאנ םינש ינפל
תא םיבכעמש ימכ זא וגצוה םה .תוידומיל תורטמל םיתמ
וכייח םה עובשה .האופרהו עדמה תוחתפתה


תוריחה עקר לע ץראה הרעס תובר-אל םינש ינפל .רירמ ךויח עובשה וכייח םישנא הברה
,תונגפה זא ויה .םיתמ םדא-ינבב תוידומיל תורטמל תוחיתנ עצבל םיאפור םמצעל ולטנש
הכלהה יפ-לע תורוסא ןהש ונעט תוחיתנל םידגנתמה .הלשממבו תסנכב םינויד ,תואחמ
םיתממ םירביא תליטנ יכ ,ונעט דוע .ותנומא יפ-לע תומלו תויחל םדא לש ותוכזב תועגופו
.םבאכו םלבא תא הליפכמו החפשמה ינב לש םהיתושגרב השק העיגפ תעגופ

,תויביטימירפל יוטיב וז האחמב התאר תרושקתבו תילארשיה תוירוביצב תטלשה הבוגתה
וגצוה ,םדא לש תיתדה ותנומאב תובשחתהו תמה דובכ ומכ םיכרע .המדקהו עדמה תא תבכעמש
יכ ,םיאפור לש םהיתונעט וליעוה אל .האופרה תוחתפתה לע םייאמה ךושח םזילקירלקכ
דימת .םיאפורה לש םתרשכה תמרב ועגפי אלש םיפילחת שי יכו תויחרכה ןניא וללה תוחיתנה
.תרגפמ האופר ןאכ היהת ,תוחיתנה ורסאיי םא יכ ,תונקספב עבקש והשלכ אפור ףלשנ

םיעיתפמ ןומא יסחי

המו .ללכ-ךרדב רמשנו לבקתנ - החפשמה רושיא ילב םיתמב תוחיתנ רסואה קוחה .םינש ופלח
המרב האופר םייקל רשפאש ררבתהו ,םלועב תומדקתמהמ איה לארשיב האופרה ?האופרל הרק
.תמה דובכ ומכ ,םיישונאו םיידוהי םיכרע סומרל ילבמ ההובג

שי םויכו ,הכלהה ישנאל האופרה ישנא ןיב תורבדיה חתפתהל הלחה קוחה תובקעב ,וזמ הרתי
,הייסולכואב םירזגמה לכ ןיבמ .םינברל םיאפור ןיב םיעיתפמ ןומא יסחיו הלועפ-ףותיש
.םידדצה ינשל םימרותה ,הקומע תודידי ףאו הברק יסחי וחתפתה םינברל םיאפורה ןיב אקווד
םיאפורב ןומא םינתונ הכלהה ישנא וליאו ,םייתדה םיכרעה תא דבכל םיעדוי םיאפור
.תויתכלה תויגוסב םתעד-תווח לע םיכמתסמו

-יתלב םיחותינ לע וחמ רשא ,תווצמה ירמוש םידוהיה יכ ,ןיטולחל רורב רוחאל טבמב
האופר םייקל רשפא יכ םתנעטב וקדצ םה .'רוא-ידרומ'ו םיכושח ויה אל ,םיתמב םירקובמ
,רמ קבאמב ךרוצ היהש לבח .תמה דובכב םירושקה םיכרעהו הכלהה תרימש םע דבב דב תמדקתמ
.וז הטושפ הנקסמל עיגהל ידכ ,תוצאנו תושפכה יוור

םידיקפת יפוליח

,םיתמ יחותינ דגנ קבאמה ימיב ועמשנש ,תונעט ןתוא קוידב יכ .ךויחה עיגה עובשה לבא
תא זא ואשנש ,םישנא םתוא .'םירואנ'הו םיילרבילה םיגוחה ידי-לע אקווד עובשה ולעוה
ועבתו עובשה ומק ,תוחיתנל ודגנתהש םייתד םידוהי דגנ ףצק-ףצשב ומחלו עדמהו המדקה לגד
.םייברק םיאפור לש סרוק תרגסמב םיחותינ קיספהל

ורבע סרוקב .םיבלכ...ב אלא םדא-ינבב םיחותינב רבודמ ןיא םעפה יכ ?המל תאז לכו
-תיבל םיזקנ תרדחה לש הלועפ עצבל ושרדנ הכלהמבו ,תמדקתמ האייחהב תומלתשה םיכינחה
עצבל םיאפורה ושרדיי תומוד תולועפ ןכש ,ינויח הז לוגרת .םיבלכ לש המישנה-הנקלו הזחה
הזע הכימתל וכזו ,םיבלכב ליגרתה תא עצבל ודגנתה םהמ המכ ,תאז םע .םוריח ירקמב
.הלאכ םילוגרת ירמגל קיספהל ועבתש ,םייתרושקתהו םיילרבילה םיגוחה לש תינלוקו

םניא םה אלפה הברמל .םיבלכב לוגרתה דגנ תונעטה יעימשמל תיזכרמה המבה הנתינ םעפה
םילוגרתל ןיא ןיידע" יכ םינעוט םיחמומש יפ-לע-ףא ,האופרה תוחתפתה יבכעמכ םיגצומ
לכוי אל ,םיבלכ לע ליגרתה עוציבב ףתתשהל םיכסמ אלש אפור" יכו ,"םלוה ףילחת וללה
.לותחהו בלכה תויוכזב רבודמשכ הז הככ ."םייח ליצהל

ףילחת שי ןכא םאו ,בושח ךרע אוה ףא םייח-ילעב רעצ רוסיא .היגוסה םצעל םיסנכנ ונניא
םואתפ דציכ תוארל ןיינעמ היה לבא .םיבלכל רעצ תמירגמ ענמיהל שי ,וללה םילוגרתל
.םידיקפתה ופלחתהשדח שי"חספה תויווח"

םידלי-ינג ידימלתל תדעוימ תוליעפה .ד"בח-יריעצ לש 'חספה תויווח' דיריל המשרהה הלחה
ד"בח-רפכב חתפיי דיריה .גחב תורושקה תויווח ללש םידליל הנקמ איהו ,םיידוסי רפס-יתבו
תוצמה תייפאמב רוקיב :תינכתב .(11.4) ןסינב 'וב לענייו (2.4) ב-רדאב ו"כב ה"יא
הלואגהו תודבעה ימי תא השיחממה 'ןמז תרהנמ' ;םידליה בולישב יתייווח רמזחמ ;הלודגה
.דועו גחה יאשונב יתריצי הלעפה זכרמ ;םידליה ידי-לע 'תוצמ תוגוע' תייפא ;םירצמב
תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ - יש לבקמ דלי לכו ,םולשתב רוקיבה
.03-9607588 'לטב םשריהלו םידקהל ץלמומ .רדסה -ליל לע םיביהרמ םימולצת

תידוהי תרושקת

.'יח-לוק' וידר ףותישב ,תרושקתה תועוצקמ דומילל סרוק הלא םימיב םייקמ 'רפוש' ןוכמ
תוינכת יקיפמ ,וידר יבתכ רישכהל ותרטמו ,תווצמו הרות ירמוש םיריעצל דעוימ סרוקה
תיווז תאו םיידוהיה םיכרעה תא תרושקתה םלועל איבהל ולכויש ,תרושקתו םוסרפ ישנאו
.03-9678555 'לט .תווצמו הרות ירמוש לש הייארה

םייטנתוא םינוגינ

והשמ םג שיש בוט ,תידיסחה הקיזומה ךותל םג תרדוח 'תינרדומ'ה הקיזומה ובש םלועב
םינוגינ לש רוטילקתו תטלק ,'הקזחה ישפנ' תא וקיפה בלסרב ידיסח םיריעצ תצובק .יטנתוא
.02-6274011 'לט .תמאב 'ה ידבוע םידיסח םביל תא וכפש םהבש ,םיירוקמ

הקיזומב שדח

הרשע .ןוגיב לאימחרי םע ימאימ יחרפ לש ףסונ רוטילקת ,בצייתה :השיגמ 'ראטס-לג' תרבח
לש םירוטילקת ינש - וליגי הנירב םידיסחו .הלהקמה לש תרוסמה בטימכ םייתוכיא םיריש
.6188047 -03 'לט .םיירוקמ םיידיסח םינוגינשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אשית -יכ תשרפל


ידוהיה ראשנ אטחה תעשב םג
'הל ןמאנ

םהב יפא רחיו ,יל החינה התעו" :השמל ה"בקה רמא ,לגעה אטחב לארשי-ינב ואטחש רחאל
םהל לחמיש ה"בקה ינפל ןנחתהל לחה ונבר השמ ךא ,םעה לכ תא תולכל הצר ה"בקה ."םלכאו
'ה םחנייו" :רמאנש ומכ ,וליעוה השמ לש הלא וינונחת ."?ךמעב ךפא הרחי 'ה המל" :רמאו
."ומעל תושעל רביד רשא הערה לע

לע ה"בקה סעוכ המל רורב אל יכו .רבסה תשרוד "?ךמעב ךפא הרחי 'ה המל" השמ לש ותלאש
לכ יניעל הלגתנו םיתפומבו תותואב םירצממ לארשי-םע תא ה"בקה איצוה התע הז אולה ?ומע
!בהזה לגעב םייח םיקולא ריממ לארשי-םע וליאו ,יניס-רה לע םעה

"אנקתמ םולכ"

,התייה ותלאשב השמ לש ותנווכש ,(הרותל ושוריפב תאז איבמ י"שרו) ל"זח םישרפמ ןכל
םוש וב ןיאו ה"בקל תורחת-רב וניא לגעהש רחאמ ,לגעה ידבוע לע סועכל ךירצ וניא ה"בקהש
."רוביגב רוביג ,םכחב םכח אלא אנקתמ םולכ" - תלוכי םושו חוכ

ארוב ,םייח םיקולא תרמהו םעה לש תיתימא הדיגב ןאכ ןיאש ,ה"בקה ינפל ןעט ונבר השמ
'ה לש האנק לע רבדל םוקמ היה ,יהשלכ תושממ לגעב התייה וליא .רחא םיקולאב ,ץראו םימש
השמ לאש ןכלו ,לבהו תוטש השעמ אלא ןאכ ןיא ,תושממ םוש וב ןיא לגעהש רחאמ לבא ;ומעל
."!?אנקתמ םולכ" -

קתנתמ אל

םוקמ ןיאו תושממ םוש ןיא המצע הרז-הדובעב יכ איה תמאהש רורב :ןיבהל שי ןיידע םלוא
ךיקולא הלא" ורמא ףאו תואיצמל ותוא ובישחה לגעה תא ודבעש ימ אולה לבא ,הב 'אנקתהל'
םהיניעב ירהש ,האנקל םוקמ שי םתייאר ןפוא דצמ ,ןכ-םא ."םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי
.'רוביג'ו 'םכח' תניחבב אוה לגעה

לש לספ אלא וניא לילאהש עדוי ידוהי .תאזכ תועטל םוקמ ןיא ידוהי לש ודיצמ םגש אלא
שיש תמאב ןימאמ אוה ןיא ,םילילא תדובע לש בצמל הלילח רדרדימ אוה םא וליפאו ,ןבאו ץע
וניאש רמוחו-לקו ,ה"בקהמ קתנתהל לוכי וניא ,ותוהמ םצעמ ,ידוהי .יהשלכ תושממ לילאב
.אווש-ילילאב םייח םיקולא רימהל לוכי

תוטש חור

םג ואב הנממו ,"תוטש חור םהב הסנכנ"ש אלא תאז ןיא ?לגעב לארשי-ינב ואטח אופא דציכ
וראשנ םמצע םה .םירצממ לארשי-ינב תא איצוה רשא םיקולאה אוה לגעה וליאכ םירובידה
.הרז הדובע דובעל םתוא התיסה םהב הסנכנש תוטש חורש אלא ,ה"בקל םינמאנ

- "?ךמעב ךפא הרחי 'ה המל" :ה"בקל רמוא אוה .ונבר השמ לש ותנעטב תימינפה הנווכה וז
וניאו 'םכח' וניא לגעהש תמאה תא םיעדוי םה םגו ,ךל םינמאנ ,"ךמע" םה אטחה תעשב םג
ונבר השמ לש הלא וירבד ."!?רוביגב רוביג ,םכחב םכח אלא אנקתמ םולכ" ,ןכ-םא .'רוביג'
."ומעל תושעל רביד רשא הערה לע 'ה םחנייו" ,לארשי-םעל הליחמהו החילסה תא ואיבה
(402 'מע ,זט ךרכ תוחיש יטוקל)

רוביצ-חילש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמזירכמ ה"בקה

וילע זירכמ ,בוט סנרפ :ןנחוי יבר רמא .(ב,אל תומש) "םשב יתארק האר" :השמל רמא ה"בקה
."'וגו לאלצב םשב יתארק האר" ביתכד ,ומצעב ה"בקה
(א,הנ תוכרב)


םיליחתמ המב

םיליחתמ המב איה הלאשהו ,םינפוא ינש הזב תויהל םילוכי ךא ,להקל יוצר תויהל ךירצ ןזח
,ונמיה החונ תוירבה חורש ,להקל יוצרה שיאה םימעפלו ,להקל יוצר רחבנש ןזחה םימעפל -
.ןזחה אוה
(פ"רת תוחישה רפס)


תועמדב וגפסנ

וגפסנ ךכ -רחא לבא ,הצילמו ןושל ילעב לש םהידי ישעמ םה הליפתבש םינומזפהו םיטויפה
.לארשי לש םהיתועמדב הפי-הפי
(בו'צידרבמ קחצי-יול יבר)


ףסה לע דמוע

-לעב :רוביצ -חילש שמישש ,וידיסחמ דחאל םעפ רמא שטיוואבוילמ (לאומש יבר) ש"רהמ יברה
.םיברה תא איטחהל ודיבו םיברה תא תוכזל ודיב - ףסה לע דמוע הליפת

אבא תיב ינוגינ

,ץראה תוניגנמ הלא ."ץראה תרמזמ וחק" :םהל רמא ,םירצמל וינב תא חלש וניבא בקעישכ
.אבא תיב לש םינוגינכ שפנה תא םייקמה רבד ךל ןיאש
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


םיאנת השולש

ותנווכל המכסה םעפ ונממ שקיב שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שר יברה ידיסחמ דחא
דומעה לא שגיי אלש (א :םיאנת השולשב ךכל םיכסה יברה .תונזח תרשממ ותסנרפ תא אוצמל
הלימ לע םיימעפ רוזחי אלש (ג ;הליפתה תעב תילטב ושאר תא הסכיש (ב ;הווקמב הליבט ילב
.(םינזחה ךרדכ) תחא
(ד"בח ימגתפ רצוא)


תוינפ ילב

ותוחילש תא אלממש ,הניגנה ילכ ומכ אוה הליפתה-לעבו ןזחה םא - "ןגנמה ןגנכ היהו"
."'ה חור וילע יהתו"ל אוה הכוז - תוישיא תוינפ לכ אלל המשל
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


בלהו שארה

הלודגה דובכה -תרדה תא גישמ לכשה - דמוע אוה ימ ינפל עדוי ושארש ימ אוה הליפת-לעב
לכשהש המ תא שיגרמ וביל העשב הבו ;םלועה ארוב ינפל ודמועב םדאה תא אלמל הכירצש
.גישמ
(שדוק-תורגא)

עובשה תרמיא


תמאה הפיא

הצרפש תקולחמב ברעתהל םעפ ארקנ ,הטפאמ 'לארשי בהוא'ה ,לישה-עשוהי-םהרבא יבר קידצה
םיימומרע םירחוסהו ,םיסגו םיטושפ םישנא ויה םילעופה .םהילעופ ןיבל םירחוס ןיב
.םימכחותמו

םעפהש התייה ולצא השבגתהש הנקסמהו ,םידדצה ינש תונעט תא קידצה עמש םימי המכ ךשמב
םירמוא" :וביגהו םהיתונעט תא לבקמ וניא אוה יכ ושיגרה םילעופה .םירחוסה םע קדצה
."!קדצ ןיאו תמא ןיא הפ םג הנהו ,תמאה תאצמנ ןאכש

םוקמה לע תמאל יובאו ,תמא יהמ ןיבהל םירמייתמ ימ םיאורשכ םלועל יובא" :קידצה הנענ
."תנכוש איה ובשתודיסחה יכרד


רובידה חוכ

רובידה ."הזמ רתוי דוע השועו הברה בשוח ,טעמ רבדמ דיסח" :םגתפה רוגש םידיסח ברקב
ךכל םינווכתמו ,םישנא םירמוא ,"רבדמ קר ינולפ" .תוניצר רסוחו תוינוציח גציימ ומצע
תולעמ רובידה חוכל שי תאז םעו .רמוא אוהש המל ןווכתמ וניאו יניצר םדא ונניא אוהש
.תולודג

תשרפ תליחת) ייחב ונבר ירבד םיאבומ (בכקת 'מע תישארב הרותה רוא) תודיסחה תרותב
ןה בוטל ןה ,בר חוכ רובידל :וירבד ןכות הזו .רובידה חוכ לש וכרעב גילפמה (שגיו
,"היח שפנל םדאה יהיו" (ז,ב תישארב) בותככ ,םדאה תייווה רקיע םג אוה רובידה .בטומל
חור" :ומוגרתכ) תרבדמ שפנ ,רמולכ ,"היח שפנ" ותויה איה םדאה תייווה רקיעש ונייה
רובידה) "םיתפש בינ ארוב" (טי,זנ היעשי) רמאנכ ,'ירפ' רובידה ארקנ ןכ-לע .("אללממ
.ןליאה תילכת אוהש הז ירפכ ,(ןתבונתו םייתפשה ירפ אוה

ררועמ רובידה

האצי ישפנ" :(ו,ה םירישה-ריש) בותככ ,שפנה םצע תא ררועמ הליפתבו הרותב רובידה
,"הנרמאת - יתומצע לכ" (י,הל םיליהת) רמאנש והז .(ישפנ תא ררוע ורוביד) "ורבדב
רשאכ ?םירומא םירבד המב ךא .רובידבו הרימאב יוטיב ידיל האב שפנה תומצעש ונייה
.(בצשת 'מע ד קלח םירוביד-יטוקיל) תימינפ תויח ךותמ ,תובהלתהב אוה רובידה

:(ו 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) הבשחמה לע רובידה תלעמ תא ריבסמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
ריאמ - "םלוכ תא היחמ התאו"ב ןוגכ ,םייוסמ ןיינעב הליפתה תעב קמעתמו ןנובתמ םדאשכ
הנווכב רמוא אוה ןכמ רחאל רשאכ םלוא .האריב וא הבהאב לעפתמ אוהו ,ושפנב יקולא רוא
תולעפתההו ,תוננובתהה תעב רשאמ רתוי הברה רואה ולצא ריאמ - ןנובתה ןהבש םילימה תא
.תמדוקה תולעפתהה ןמ הרתי איה התע

םדא רשאכש ,סעכה תדימל הלוגס 'המכח תישאר' רפסב תאבומ רובידה לש הזה חוכה ללגב
תא ריבגהל רובידה לש וחוכב .ירמגל םלעייש דע וסעכ טוקשי ךכ .רבדי אלו קותשי - סעוכ
.ותבהא תא ךכב לידגמו ףיסומ אוה ירה ,הבהא ירבד רבדמה םדאב ומכ ,ןשילחהל וא תודימה
.(ה 'מע םש) ולטבמו ושילחמ רובידה רדעהו ,וריבגמו וקזחמ רובידה :סעכב ןכו

ויפב דימ הרמוא היה ,יהשלכ הגשה וחומב תלפונ התייה רשאכש ,גהנמ היה שטירזממ דיגמל
ךותל ותגשה תא איבמ היה רובידה תועצמאב .ותנווכ תא דימת וניבה אל םיעמושהש ףא -
ירמאמ) ןכ-םג הגישהל ,םלועה ףוסב אוהש ףא ,רחא םדא םג היה לוכי ךכו ,םלועה ירדג
.(דסת 'מע םירצקה ןקזה ר"ומדא

תישממ תואיצמ

."!גדכ ותוא ערוק יתייה" :ותמחב קעצ םעפ .ורבח םע ביר היה 'זובי'זמ ריעה ינבמ דחאל
הז יפתכ לע הז םהידי חינהל וידימלתל דימ הרוה אוהו ,ט"שעבה ינפל ורמאנ םירבדה
םידמועה ינש יפתכ לע תושודקה וידי תא חינה זא .תומוצע םייניעב ודיל ךכ בצייתהלו
תא שיאה ערוק דציכ ואר םה - הלודג המיא ךותמ םידימלתה וקעדזנ עתפלש דע ,ול ךומסב
שדוק-תורגיא) רתוי ןוילע םלועב איהש אלא ,תישממ תואיצמ רצוי רובידה יכ .גדכ ובירי
.(ביק 'מע ו ךרכ צ"יירה ר"ומדא

,ותגוז תא לאוש היה ,'קדצ-חמצ'ה ,ויבא לש 'להוא'ל עסונ היה ש"רהמ יברהש םדוק
.היתובורקמ תחא רובעב המ-רבד השקיב םעפ .שקבל וא לואשל המ הל שי םא ,הקבר תינברה
לכ לש ותוהמ םש ,תמאה םלועב :ריבסהו .ויבאל רפסל לוכי אוה ןיא הז רבדש ,יברה הל רמא
,םיימשג םיצפח םיאור ונחנאש יפכ שממ ,תישחומ תואיצמ אוה רובידה ,איהש יפכ תיארנ רבד
םימחר ררועל קר יתלוכיבו ,רבדה תא רוסמל לוכי וניא ןכל .ער חיר ףידמ - סואמ רובידו
.(55 'מע ןייעמו סרטנוקל אובמ) הרובעב


הלואגל הייפיצב


יחור התייה הזה םלועב :לארשיל ה"בקה רמא ...התייה 'ה לשמ ,לאלצבב התייהש הניבה לכ"
."םתייחו חור םכב יתתנו ,רמאנש ,םכתא היחמ יחור - אובל דיתעל לבא ,המכח םכב תנתונ
(חמ השרפ הבר תומש)

היהש השעמ


םייניע רואמ

ליטע ותבל ארק ,ייווד שרע לע (ויריכמ יפב הנוכ ךכ) רקוטסילאיב ל'דוי 'ר בכששכ
."הרות דומילמ תחא העש וליפא הלילח לטבתי לבל ,ךלעבל רזע ייה" :התוא הוויצו

לכו הלעב תא דואמ הכירעה איה .וז הרהזאל ללכ הקוקז ליטע התייה אל רבד לש ותימאל
היהי ושארש ידכ ,ןילוח יניינעב ותוא הדירטה אל םלועמ .הל רקי היה הרות דומיל לש עגר
.הרותה דומילל קרו ךא יונפ

.אטילבש ה'זמול ריעב דלונ אוה .עונצ שיאו םוצע דימתמ ,לאינד 'ר היה ליטע לש הלעב
.שדוקה-ץראל םהידלי םע תולעל םיינשה וטילחה הירוה תריטפ רחאל .השיאל ליטע תא אשנ םש

םינדקש ,םימכח-ידימלת בורל ואצמנ םהבש ,בושייה ינב ןיב לאינד 'ר טלבתה אל םילשוריב
םה .לאינד 'ר לש תודחוימה ויתולוגסב וריכה ןיע-ידחו רבד-יעדוי ,תאז-לכבו .םיעונצו
-עשוהי יבר ןואגה םג היה םהיניב .תובוטה ויתודימבו ולש תדחוימה םימשה תאריב וניחבה
.הרתי הברק וב גהנ רשא ,ןיקסיד בייל

םיעגפנה ןיב .הפגמ ידממל העיגה טעמכש ,םייניע תלחמ םילשוריב הטשפתה תע התואב
הז יכ ועדי םיבורקה וירבח קר .םירחאל תאז תולגל הצר אל אוה .לאינד 'ר םג היה הלחמהמ
תאז .ויניע לע תוחל תויטרו םיפגומ תונולחה יסירתשכ ,ותיבב לאינד 'ר בשוי תועובש המכ
.רואל ללכ ופשחיי אל ויניעש םימי שדוח ךשמב דיפקהל וילע וויצ רשא ,םיאפורה תארוהב

,הבטוה אל לאינד 'ר לש ותייאר םלואו ,תונולחה וחתפנו םיסירתה ומרוה ,שדוחה ףלחשכ
.רתויו רתוי ותייאר השלחנ םויל םוימ ,ךפהל .באכהו רעצה הברמל

דבלמ ,תינשו .תמכ בושח רוויעה יכ רמאנ רבכ אולה ,תישאר .םוצע לבס לבס לאינד 'ר
?ךליאו ןאכמ השעי המו ,ומלועב רבד לאינד 'רל היה אל םירפסה

שיאו ,םילשורי יאפור לכ ןיב ,הרוסמה ותשא תייוולב ,לאינד 'ר ץצורתה הכורא הפוקת
.ותלחמל רוזמ אוצמל חילצה אל םהמ

ץרופ היה םעפל םעפמ .הקומע תובצעל ספתנ לאינד 'ר .ךעדו ויניע רואמ ךלה םויל םוימ
הליגו והשלכ רפס חותפל הסינ םיאפורה תעדל דוגינב רשאכ באכ שח דחוימב .קוניתכ יכבב
ץרפתמ היה זא-וא .הלימל הלימו תואל תוא ףרצל חילצמ אוה ןיאו וב תודגוב ויניע יכ
."ךתרותמ תואלפנ הטיבאו ייניע לג" :ה"בקה ינפל ןנחתמו יכבב

לדנעמ -רזעלא יבר קידצה תשא ,ןמרדיב תינברה תא ליטע השגפ ,בוחרב התכלב ,דחא םוי
ינב םולשלו ליטע לש המולשל הניינעתה ,המצע תוכזב תקדצ התייהש ,תינברה .בולעלמ
ןיינעב הבבל רמ תא חישהל הלחהו ,רשוכ-תעש הינפל יכ ליטע השח עגר לש קזבהב .התחפשמ
ררועל קידצה הלעבמ שקבת יכ הל החיטבהו החור תא עיגרהל הרהימ תינברה .ללמואה הלעב
.לאינד 'ר רובעב םימש ימחר

גהנ םש ,הלעב רדחל הסנכנו הגהנממ הגרח התיבל הרזחשכ דימ .המייקו החיטבה תינברה
השקיבו ויניע רואמב הקלש לאינד 'ר לע ול הרפיס .הליפתב תובר תועש קוסעלו דדובתהל
ושארב ןהנה קרו עגרל ותליפת תא קיספה אל לדנמ-רזעלא יבר .הליפת וילע ריתעהל ונממ
.רבודמ המב עדוי רבכש ימכ

תדע יגיהנממ םימיל היהש ,ל'דוד יבר קידצה ,ונב תא לדנעמ-רזעלא יבר חלש תרחמל
.הפוטע הליבח וידיבו לאינד 'ר לש ותיב לא ,םילשוריב םידיסחה

תשא םע התשיגפ לע ותשא יפמ עמש ,תקהבומ 'םידגנתמ' תחפשמב לדגו דלונש ,לאינד 'ר
,םידיסחו םיר"ומדא לש םמלועמ קוחר היה וימי לכ .ביגהל דציכ עדי אלו ,בולעלמ קידצה
?ןיינמה ןמ דיסח השעמכ ,יברה תכרב תא שקבמ אוה ,ול השק העשב ,וישכעו

,לדנעמ -רזעלא יבר קידצה לש ונב ,ל'דוד יבר לש ואוב לע ליטע ול העידוהשכ ,תאז-לכבו
רפסב ארקי םא יכ רמל רוסמל שקיב אבא" .תלדה לא וילגר תא ררגו דובכ-תרדהב ומוקממ םק
.ל'דוד יבר רמא ,"וילוחל רוזמ אובי ,ומויב םוי ידמ העשה תיצחמכ הז

- ןושאר סופדב 'םייניע רואמ' רפסה היה הז .החתפו הליבחה תא וידימ לטנ לאינד 'ר
'ר .שטירזממ דיגמהו ט"שעבה ידימלתמ ,ליבונר'צמ םוחנ-םחנמ יבר עדונה קידצה לש ורפס
.הכירכה בג לעש תולודגה תויתואה תא אורקל ץמאתמ ,דצ לא דצמ רפסה תא ךפה לאינד

."ויתוליפתו ותגאד לע ול הדות-ריסא ינא יכ ךיבא תלעמ דובכל רוסמ" .רמא ,"חוכ רשיי"

השקתה ןיידע .םירפסה ןוראב רפסה תא חינהל לאינד 'ר שקיב ,תיבהמ ל'דוד יבר אצישכ
יברמ הנתינש הלוגסל תייצי ,הקיתו 'םידגנתמ' תחפשמל ןב ,אוהש ןויערה םע םילשהל
.ידיסח

,לחהו רפסה תא חתפ רשא דע ,חונמ ול הנתנ אל ,םידיסח עזגמ התייהש ,ליטע םלואו
.ומויב םוי ידמ התשע ךכ .וב אורקל ,םיבורמ םיצמאמב

תועובש אלא ופלח אל .וילא בושל לאינד 'ר לש ויניע רואמ לחה ,םלוכ תמהדתל ,הנהו
.הנושארבכ תויהל הרזח ותייארו םידחא

הינקרופ חמציו' םילימה לע גלדל ףיסוה 'שידק' תרימאב .דיסח השענ אל םנמא לאינד 'ר
רואמ' שודקה רפסה םגו ,לדנעמ-רזעלא יבר קידצה לש ודיסח השענ אוה ךא .'היחישמ ברקיו
.ןורחאה ומוי דע ונחלושמ שמ אל 'םייניע
ןניק ריאמ םע םיידוהי םייח
דוהיב תסנכ-תיבב םיעבורמ ןבא תוחול .הנוכנה הרוצה


תוניפ לגעמ וניא ידוהי

םירטעמ תוחולה .לארשי-תד לש קהבומה יתוזחה למסכ ,קדצב ,תספתנ תירבה תוחול לש םתרוצ
םינוגראו תודסומ לש םילמס רופס-ןיאב םיבלושמו ,הבישי וא שרדמ-תיב ,תסנכ-תיב לכ טעמכ
תא - תונורחאה םינשה תואמ-שמחב םהל עריא רזומ רבד ,תאז-לכבו .םלועבו ץראב םיידוהי
.תורצנב הרוקמש ,הנוכנ -יתלבו השדח הרוצ הספת תירוקמה םתרוצ

תא וטלקש ,םיבר .םילגועמ םישאר ילעב םינבלמ ינשכ תוחולה תא רייצל םיגהונ םיבר
וז .יניס -רהב השמל ה"בקה ןתנש תוחולה וארנ ךכש םיענכושמ ,םתודלי רחשמ תאזה הרוצה
רבדה יכ שיגדה שטיוואבוילמ יברה .תאז ןקתל וארקו ךכ לע וררוע רבכ םיבר .הרומג תועט
הרוצ אלו תוחולה לש הנוכנה הרוצה תא טולקי דליהש ידכ ,תיכוניח הניחבמ םג בושח
יכ ,ורפסב תואדווב חיכוה ,עבש-ראב לש הבר ,ץכ והילא ברה ןואגה .תורז תועפשהב הרוקמש
תא םיגיצמה םייעדמ םירקחמ םג ומסרופ .םילגועמ אלו םיעבורמ ויה םיירוקמה תוחולה
.תירוקמה תידוהיה הרוצה תא םיירצונה םירויצה וקחד ובש ךילהתה

םיעוביר ינש

השיש ןכרוא תוחולה" :תוחולה לש תוקייודמה תודימה תוטרופמ (א,די ארתב-אבב) דומלתב
,תירבה ןוראב תוחולה לש םמוקמ תא ארמגה תטרפמ ךשמהב ."השולש ןייבועו השיש ןבחורו
אלו םיעבורמ ויה תוחולהש ,ירמגל רורב םירבדב ןויעמ .תוחולה ירבשו הרותה-רפס דצל
קייודמ עוביר היה תוחולה ינשמ דחאו דחא לכש ,אוה םירבדהמ הלועש ףסונ טרפ .םילגועמ
.ןבלמ אלו (םיחפט השיש לע םיחפט השיש)

םירויצל ורדח רבכ תוירצונה תועפשההש רחאל וליפא .םדק ימיב תוחולה וריוצ וז ךרדב
,לשמל ,ךכ .תירוקמה הרוצה לע הדפקה םינוש תומוקמב םיאצומ ונחנא ןיידע ,םיידוהיה
ינשב רטועמ ,(הנש תואמ-שולש ינפל) ת"חנ תנשב ספדנש ,(ה"לש) 'תירבה תוחול ינש' רפסה
.תמאב תוחולה ויהש יפכ ,םיקייודמ םיעוביר ינש - םיעבורמ תוחול

תורז תועפשה

ריאמ רמוא ,"םיירצונ םיטנמלא רודחל וחילצה תסנכה-יתב ךות לא אקוודש ייניעב רזומ"
םירוטיעו םיטיהר בוציעב תיחמתמ ויתוקלחממ תחאש ,'ינולא' שישה לעפמ להנמ ,ןניק
לדתשמ אוהו ,ידרח עוצקמ-שיא ,רימא דמוע הקלחמה שארב .תסנכה-יתבל ןבאמ םיננגוסמ
.תוחולה לש ירוקמהו ןוכנה הנבמה תא תוחוקלל עיצהל

תוחול ינש וילעמו ,הפוריאב לודג תסנכ-תיבב רדוהמ שדוק-ןורא תונבל ומייס התע הז
הארמ חכונ דואמ םישגרתמ םישנא" .םיחפט השיש לע םיחפט השיש לש ירוקמה לדוגב ,ןבא
.רמוא אוה ,"םיירוקמה תוחולה לש הרוצהו לדוגה תשוחת תא קוידב ןתונה ,תוחולה

תועדומ רסוח

יכ ויפמ עומשל םיעתפומ םהו ,םילגועמ תוחול לש םיטנמלא תויעבטב םינימזמ םיבר ,וירבדל
הרוצה תא ללכ-ךרדב םיפידעמ םה ,תאז ריהבמ ינאש רחאל" .םיעבורמ ויה םיירוקמה תוחולה
םילגועמה תוחולה תרוצש ךכל םרג תועדומ רסוח קר יכ דיעמה רבד ,תירוקמה תידוהיה
.רימא רמוא ,"ונלצא השרתשה

,תירוקמה תידוהיה תרוסמה ןמ ול'גנאלכימ לש ונונגס תא ףידעהל תאז-לכב שקעתמש ימו
...םיינרק יתש וטלב ונבר השמ לש ושארמ יכ ותעיבק תא לבקי םג ילואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


רדסב שבלתהל

?םידגבה תשיבלב ןוכנה רדסה והמ :הלאש

-םעש ןוויכמו ."תראפתלו דובכל" םה הנוהכה ידגבש ,(מ,חכ תומש) רמאנ הרותב :הבושת
םיכירצ םתשיבלו םהידגב םג ,"שודק יוגו םינהוכ תכלממ" (ו,טי תומש) ארקנ ולוכ לארשי
.הזל םאתהב תויהל

םא אלא) הסוכמ תויהל וכרדש המ לכ ורשבמ הלגתי אלש ומצע הסכי ,טשפתמ וא שבלתמ םדאשכ
הדימ איה תועינצה יכ ,םירדח-ירדחב םג ךכ לע רומשל שי .(הצחר-רדחב תאז השוע אוה ןכ
.ארובה ינפל הענכהו השוב ידיל האיבמה ,הבוט

תליטנו שדקמב םינהוכה תדובע ןיינעל לשמל) הבושחה איה ןימי די הרותה לכבש רחאמ
לשב םיליחתמ - םיטשופו םיצלוחשכ .ןימי לענ םילעונו ןימי דצ תא הליחת םישבול ,(בלול
.לאמש

לענ לוענל שי ןכ-לע .לאמש די לע תורשקנ ןיליפתה יכ ,לאמשה תא םימידקמ הרישק לכב
.תינמיה לענה תא רושקלו רוזחלו תילאמשה לענה תא הליחת רושקל ,לאמש לענ הירחאל ,ןימי
.ךפהל - הצילחבו

.(םידדצה ינשמ השיבלל דעוימ דגבה ןכ םא אלא) ץוח יפלכ ימינפה דצה תא שובלל ןיא
םושמ םא ,רתויב הזב דיפקהל ךירצ םכח-דימלת .ןורכיזל הלוגס וז יכ ,הזב דיפקהל וגהנ
.ותרות תא חכשי אלש ידכ םאו הרותה דובכ

.דומילה תא חיכשהל לולע רבדה יכ ,תחא-תבב םידגב ינש שובללמ ענמיהל שי הלבקה יפ-לע

םירבגה תנפואכ אלש) לאמש דצ לע היהי דגבה לש ןימי דצש דיפקהל קיתע לארשי גהנמ
.(הרובגה תדימ) 'לאמש'ה לע (דסחה תדימ) 'ןימי'ה תא תוינחורב םג ריבגהל ידכ ,(םויכ
.הסנרפל הלוגס םג הזב שיו .ןוילע ליעמב תוחפל ,הזב םידיפקמ םידיסחהמ םיבר
הרות לארשי גהנמ .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,ב 'יס ח"וא ע"ושוט .ב,חיק תבש .א,טי םיחבז
.ע-טס 'יס שפנהו ףוגה תרימש .ד,ג ןחלשה תוצק .םשזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il