687 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םילקש - להקיו תשרפ * (3.3.2000) ס"שת'ה ןושאר רדאב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


תודהי דמלל ךיא


היטרקומד יכרע ,םיעדמו היגולונכט ידומיל לע רבדל םיברמ
טעמכ לארשי ידלי עודמ לאוש שיא ןיאו ,תיללכ תוברתו
םמע לש חורה תורצוא לע רבד םיעדוי םניא


תסנכה תאילמל .תילארשיה תרושקתה לש התדובע תוטישל תפסונ השחמה ונלביק רבעש עובשב
ודמליי יכ ןוכנל האור הנידמהש םיאשונה ורדגוה ובו ,יתכלממה ךוניחה קוחל ןוכדע שגוה
תודהי'מ טרפלה כ"ח שקיב ,לארשי תרוסמ לע תוללכב רבוד קוחה תעצהבש ןוויכמ .רפסה-יתבב
הלבקתנ ותעצה .לארשי תרות תא רפסה-יתבב דמלל שי יכ שרופמב ןייצלו ףיסוהל 'הרותה
.טלחומ טעמכ בורב

ישנא ולע ?לארשי תרות דומילל רהצומב דגנתמ ימ יכו ?הזה ןוקיתה תא חגנל רשפא ךיא
וגיצהל רשפא ,םיברע לע םג לח יתכלממה ךוניחה קוחש ןוויכמ :קירבמ ןויער לע תרושקתה
-יתב ידימלת תא ןייארל םיבתכ וחלש דימ .םיברע לע הרותה דומיל תא תופכל ידרח ןויסינכ
רוביצה יגיצנ תא רודישל ולעה ךכ-רחא .םעז תובוגת םהיפמ ועמש ןבומכו ,םייברעה רפסה
.שדחה קוחה לע תירפגו שא וכפש וללהו ,םיברעה

לככ .רבדמב ארוק לוקכ םלוק היה ,םתדמע תא ריבסהל םידרחה םיגיצנה לש םרות עיגה רשאכ
םתוא ופקת ,םיברע לע הרותה דומיל תא תופכל הנווכ םוש םהל התייה אלש ,ריבסהל וסינש
רוביצה ."ןארוק דומלל םכידלי תא בייחל םיסנמ ויה ול םיביגמ םתייה ךיא" ומכ תולאשב
.םיברע לע םעפה ,םידרחה לש ינחוכ תוטלתשה ןויסינ דועב רבודמש םשורה תא לביק רבכ

היעב לכל הבושת

ןיינע לש ופוגל יניצר ןויד ררועל ךירצ קוחל ןוקיתה היה ,הנוגה תרושקת ונל התייה ול
רבדל םיברמ .וב םינד ןיא המ-םושמש אשונ הז .לארשי תרותב לארשי ידלי לש עדיה תדימ -
ידלי עודמ לאוש שיא ןיאו ,תיללכ תוברתו היטרקומד יכרע ,םיעדמו היגולונכט ידומיל לע
.םמע לש חורה תורצוא לע רבד םיעדוי םניא טעמכ לארשי

,תונורחאה םינשה לש יתכלממה ךוניחה ירגוב ,םיריעצו רעונ-ינב םע עגמב אבש הצרמ לכ
וליפא .תודהיב ויעמוש להק לש םדקומ עדי לע ןעשיהל לוכי אוה ןיאש ונויסינמ עדוי
יאדו .םילפרועמ םירבד םירכוז םה רתויה לכל .שממ לש תואיקב םהל ןיא ך"נתה ירופיסב
.ל"זח רמאמ וא קוספ טטצל תלוכי םוש םהל ןיאש

.רעונה לע הרותה תא ואינשה ,לוכיבכ ,םה .'םייתד'ה םימשא הזב םגש ,איה תחוורה הנעטה
םילעמ םייניצר םישנאש רזומ .םייתדה ?םשא ימ .היעב לכל ער-אל ןורתפ תויהל לוכי הז
.ויתויעבב םלועה לכ תא םישאמ דלי .שממ תיתודלי הנעט וז יכ םישיגרמ םה ןיאו ,וז הנעט
.וישעמל תוירחא לוטיל רומא רגובמ םדא

םידוהי רעונ-ינבו םידלי ןוילימ לש תורוב קידצמ הז ,םימלשומ םניא םייתדהש חיננ
רבוחמ ידוהי רוד לדגל ,הרומו הרוה לכ לש םתוירחא וז ןיאה ?םתשרומבו םהיתורוקמב
?ידוהיה םעה לש םיכרעלו תרוסמל ,תשרומל ,םישרושל

וררועתה ,םירוה

ןיינע תא ךתמזויב הלעת התא םא .ינויחו בושח ספתנ וניא רבדהש ,איה תיתימאה הבושתה
םישנאה .החנא טולפי והשימ וליפא ילוא .המכסה ינוהנה לבקת ,תודהיב רעונה לש ותורוב
רתוי הברה בושח .תיניצר היעב ךכב שיש םישיגרמ םניא ,םהלש םוי-םויה ייחב ,םמצע
.םייחהמ הנהייש ,עוצקמ דמליש ,(דליל) "בוט ול היהי"ש

תוברתל םיפושח םה .לודגה םלועה יחרזאכ םיכנחתמו םילדג םידוהיה תנידמב םידוהי םידלי
ןאכמ .בושח תוחפ ןיינע הגרדהב תישענ תודהיה .ילסרבינואה םיכרעה םלוסלו תימלוע-ללכה
השמ תדכ םישוריגו םיאושינ ,רויג ומכ ,ונייחב תופסונ תויגוסל תוסחייתהה תרזגנ םג
.בושח תוחפ השענ לוכה .המודכו לארשי רבק ,לארשיו

סיסב ילב יכ וניביש ,םירומו םירוה לש תיתימא תוררועתה קר .תאז רותפת הקיקח אל
.תידוהיה הנידמה לש המויקל םג תועמשמ ןיא ,תידוהי תשרומו םיכרעםירפס- בקעי ירמא

ןרטש ריאמ-בקעי תאמ
רבחמה תאצוהב
ורבחל םדא ןיבש םינידב תוקסועה ,טפשמ ןשוח ךורע-ןחלוש לש תוכלהה דומילל הלועמ רפס
'לט .'מע 414 .םינויעו םירואיב דצל ,ברה ךורע-ןחלושמ רוציק .םינוש םיכוסכסבו
.053-966804

- ןיי ריחמ

שילרסיא השמ יבר תאמ
לקנרפ רזעילא-ךלמילא תאצוהב
תליגמל רואיב .הרותה תוימינפ שיאכ הלגתמ אוה ןאכו ,הכלה שיאכ עודי (א"מרה) רבחמה
.03-6772582 'לט .'מע 162 .רדוהמו דקונמ ,רתסא

- ייח תוחילש

רימז לחר תאמ
תרבחמה תאצוהב
תא תללוגמ איה הז קתרמ רפסב .ץראב ד"בח ינג תשר לש תישארה תחקפמה התייה תרבחמה
הלביקש תוארוהו ,תופלאמ תויכוניח תודוזיפא רופס-ןיאב רוזשה ,התדובעו הייח רופיס
.03-9606120 'לט .'מע 336 .שטיוואבוילמ יברהמ

- ילש ןורבח

רגבט ןויצ-ןב 'פורפה תאמ
ר"ימש תאצוהב
בושייה יקבאמל ףתוש היהו ןורבחב קבדש ,היסורמ הלוע יאקיסיפ לש ויקבאמו וייח רופיס
'לט .'מע 224 .םה דח עדמו הרותש ןעטו תווצמ הרות תרימשל ברקתה םג אוה .ידוהיה
.02-5385702שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.להקיו תשרפל


רישכמ קר איה הסנרפה

יניס-רהמ ונבר השמ דרי ,לגעה אטח לע לארשי-םעל ה"בקה חלסש רחאל ,םירופיכה-םוי תרחמל
םתוא הוויצ ,ופסאתהש רחאל ."לארשי-ינב תדע לכ תא השמ להקיו" - לארשי-ינב לכ תא ףסאו
.תבשה תרימש לע

םכל היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעית םימי תשש" :ןושלב רמאנ תבשה תרימש לע יוויצה
."השעית" אלא ,"הכאלמ (השעת וא) ושעת םימי תשש" רמוא וניא ה"בקה ."ןותבש תבש ,שדוק
ול לא .השעמה ימי תששב ותכאלמ תא תושעל ידוהי ךירצ הבש ךרדה לע הארוה ןאכ שי
.הרתי בל-תמושת ילב ,הילאמ וליאכ תושעיהל הכירצ איה ;הכאלמב ולוכ-לכ תא עיקשהל

לגעל ןוקית

וניא ידוהיש ,איה הנווכה .תונלשר ךותמ אלו תומלשב תושעיהל הכירצ הכאלמה םצעש יאדו
וילע לבא ,ותסנרפל שורדה לכ תא תושעל ךירצ אוה .הסנרפה לע ובהי לכ תא םישל ךירצ
."רישעת איה 'ה תכרב"ו ה"בקה תאמ האב הסנרפה יכ דימת רוכזל

תרקוע הסנרפה יניינעל תאזכ השיג יכ ,לגעה אטח לע הרפכה רחאל אקווד רמאנ הז יוויצ
.הרז הדובע לש אטח חתפתהל לולע הנממש תועטה לש רוקמהו שרושה תא

בצוחה דיב ןזרג

תורוניצל תובישח סחייל וליחתה םדאה-ינבש ,ךכמ עבנ הרז-הדובעל שרושהש ,ריבסמ ם"במרה
ולחה ,תולזמהו םיבכוכה תועצמאב םירבועש םירבד שיו ליאוה .םלועל עפשה רבוע םתועצמאבש
.ךכ לע הדות םהל ריכהל שיש בושחלו תולזמהו םיבכוכה תא לילאהל םישנאה

וא רבד תתל םחוכב ןיאו ,הריחב-ילעב םניא תולזמהו םיבכוכה ןכש ,הרומח תועט וזש ןבומ
תא םהילא סחייל םוקמ םוש ןיא אליממו ,"בצוחה דיב ןזרגכ" אלא םניא םה .רבד עונמל
דרויש עפשה לע הטילשו חוכ םהל וסחייו 'םיכוותמ'ה תא םג ובישחה םדאה-ינב םלוא .עפשה
.הרזה הדובעה החתפתה הנממש תועטה שרוש ןומט ןאכ .םלועל

שארה תא ןיכרהל אל

ותושי לכ תא עיקשמ םדא רשאכ .המוד תועטמ תעבונה ,הרז הדובע לש רתוי הקד הרוצ שי
רתוי הלודג ותסנרפ היהת ךכ ,רתוי ןהב קוסעיש לככש החנה ךותמ ,תונוש תויקסע תולובחתב
עפשה תרבעהל רוניצ אלא וניא קסעהש חכוש אוה ףא .הרז-הדובע לש ןיינע ןיעמ ןאכ שי -
.עפשה רוקמ אוה ןיאו ה"בקהמ

הסנרפה יניינעל הנוכנ השיג יכ ,לגעה אטח לע ןוקיתה רחאל ונבר השמ ךכ לע הוויצ ןכל
'הווחתשמ' אוה ןיא ,ה"בקה תאמ אב לוכהש עדוי ידוהישכ .הרז הדובעל שרושה תא תרקוע
לש ןפואב ותכאלמ תא השוע אוה .יעצמא וא רישכמ םוש ינפל ושאר תא ןיכרמ וניאו
- ה"בקה לש ותכרבמ האב הסנרפה יכ עדויו רכוז אוהש ןוויכמ ,הילאמ וליאכ ,"השעית"
."השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו"
(190 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

תבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהרהטו השודק

,הנישהו הליכאה ,'םכל'ה ףא תבש םויב .(ב,הל תומש) "שדוק םכל היהי יעיבשה םויבו"
.הרהטבו השודקב תבשב גנעתהלו לוכאל ,שדוק תויהל ךירצ
(א"דיחה)


תואצוה רזחה

ידוהיהש תואצוההש ,ןאכ שי זמר ."עברא ןהש םייתש תבשה תואיצי" :רמאנ (א,ב) תבש תכסמב
לע ;םיילפכ-לפכב ,תיביר תפסותב ול ורזחוי ,הקשמבו לכאמב הגנעל ,תבשה דובכל איצומ
."עברא" הרזח לבקמ אוה "םייתש תואיצי"
(הרות ינינפ)


עובשה לכל הכרב

איבמ ,יוארכ תבשה תא םירמוש רשאכ ןכל .עובשה תומי לכ םיכרבתמ תבשהמש ,רמאנ רהוזב
.עובשה תומי לכב החלצהו הכרב רבדה
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


הרותה לכ דוסי

םכל היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעית םימי תשש ,םתוא תושעל 'ה הוויצ רשא םירבדה הלא"
יכ ,"'ה הוויצ רשא םירבדה הלא" םויקל םיעיגמ תבש תרימש ידי-לע .(ב,הל תומש) "שדוק
הרותה לכ םייק וליאכ תבש רמושה לכ" :אתקיספה ירבדכ ,הלוכ הרותה לכ לש דוסיה איה תבש
."הלוכ
(ןילבולמ הזוחה)


תועש ששו םירשע

,רמוא יווה .ה'יוה םש ןיינמכ ,תואלמ תועש ששו םירשע תב תויהל הכירצ הרות-ןב לש תבש
,הינפל תחא העש ףיסוהל שי ,שדוק-תבש םוי לש תושודקה תועשה עבראו םירשע לע ףסונש
.םיאבה לוחה ימיל תבשה גנוע תא ךישמהל ידכ ,הירחא תחא העשו ,שדוקה לע לוחמ ףיסוהל
(םירוביד יטוקיל)


לארשי לש םתוביבח

ינפל םה םיביבח המכ דע לארשיל ונבר השמ הארה ךכב .תבשב תונבל היה רוסא ןכשמה תא
לש שפנ חוקיפ לבא ,תבשה תא ללחל רוסא ,ךרבתי ודובכל תישענה ,ןכשמה תדובעב - םוקמה
.תבשה תא החוד ,שפנ חוקיפ קפס וליפא ,לארשימ םדא
(רפוס םתח)


תבשה תשודק

דומלל םג ,הדובעבו הרותב ,השודקל לצנל הרות-ןב ךירצ תבשה םוי לש תועשה ששו םירשע תא
רתונה ןמזה תא ךא ,ןושילו לוכאל םג םיכירצש ןבומ .דומלל םירחא לע עיפשהל םגו ומצעב
.הרותה דומיללו הליפתל לצנל םיכירצ
(םירוביד יטוקיל)


תבשב שא

םויב תוצרופ תוקולחמה בור .(ג,הל תומש) "תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל"
הרותה התאר .תקולחמל הרשכ העש וזו ,וידחי םיפסאתמו םינפתמ םישנאה הז םויב ןכש ,תבשה
.תבשב התוא וריעבי אלש תקולחמה שאל םג הרהזא - "שא ורעבת אל" ריהזהל
(קחצי תדקע)

עובשה תרמיא


ללפתהלו קועצל

וללפתה ובש ,ידיסח תסנכ-תיב דיל םעפ רבע ,'הדובעה דוסי' לעב ,םינולסמ םהרבא יבר
אוה יכ הארנ היהו ,םיללפתמב ןנובתהו הכורא העש דמע אוה .םתליפתב קועצל וגהנש םידיסח
.הארמהמ לעפתמ

."וללפתהש םיינש םש יתיאר" :בישה ,ךכ-לכ לעפתה הממ ויברוקמ והולאש רשאכ

."וקעצ םתס רתיהו תמאב וללפתה םיינש" :ריבסה יברהו ,וירבד רשפל םיברוקמה והתתודיסחה יכרד


דחיב דדובתהל

.תודדובתההו תושירפה תעפות ידוהיה םלועב דואמ הצופנ התייה תודיסחה תולגתה םדוק
יניינעמ םישרופו םדא-ינב תרבחמ םיקתנתמ ,םידדובתמ ויה 'ה תא דובעל וצרש םידוהי
רשאכש ,רפוסמ וללה םישורפה דחא לע .םהיתומא עבראל ץוחמ וטיבה אל ףאש ויה .הזה םלועה
ותוא םיכילומ ויה םירחא םישנאו ,תחפטמב ויניע תא הסכמ היה שרדמה-תיבמ אצוי היה
תדובעל םייחה תא שידקהלו םלועה יניינעמ קתנתהל ידכ תאז לכ .רוויע היה וליאכ ,ותיבל
.'ה

'מע ,א קלח םירוביד יטוקל) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא .תובר תולעמ שי ןכא תודדובתהל
אלל איה - םלועה יניינע לכמ קתנתהל ידכ לוכה תושעלו םלועהמ רזניהל תלוכיה" :(270
-ילעב םישענ וז הדובע ידי-לע .הגרדמ-ילעב םה וז ךרדב םיכלוההו ,הלודג הגרדמ קפס
."רתויב ההובג הגרדמב ,שפנ-ילעב ,רמולכ ,הרוצ

תילכתה וז ןיא

ר"ומדא ק"כ ךישממ .וז םייח-ךרדמ תודיסחה הגייתסה ,תודדובתהה לש היתולעמ ףא-לע םלוא
רבוגה ןורסיח הב שי ,תודדובתהה תלעמ איה הלודג יכ ףא" :(272 'מע םש) ריבסמו ץ"יירה
םישורפ םישענ תודדובתהה ידי-לעש ,ךכב אטבתמ ןורסיחה .הבש תובוטה תולעמה לכ לע
.םלועהמ םיקתונמו

ולוכש םלועב םייח .הלכשה לש רתויב תוהובגה תוגרדל םיעיגמ םנמא תודדובתה ידי-לע"
יתימאה דדובתמה ...םהינימל ףנכ-ילעב ,םיאשדו תונליא ,תורהנו םירה ,ץראו םימש - בוט
ןיאב םיטטושמ ויתונויער .הלכשהבש רתויב תוהובגה תוגרדמב תודדובתה ידי-לע הלעתמ
הדיריב שיש הנוילעה הנווכל ללכ םיאתמ הז ןיא םלוא ...רתויב םינוילעה תומלועב עירפמ
."ללכב םלועה תאירבבו ףוגב המשנה

תא העור היה רשאכ ,תודדובתה לש תוהובגה תוגרדב דמע ונבר השמ םגש ,ריבסמ אוה ךשמהב
לש" :ה"בקה ול רמא ,ברקתהל שקיבו יקולאה יוליגה תא הארש העשב םלוא .רבדמב ורתי ןאצ
וניא אוהו .תולגתהל תודדובתהמ - ותדובעב השדח הגרד הליחתמ וישכע ."ךילגר לעמ ךילענ
דוס תא השמל הלגמ ה"בקהש דע ,ה"בקה םע 'חקמתמ'ו תודדובתהה םלועמ דרפיהל הצור
.םלועה תאירב לש הנוילעה הנווכה וזש ,םירוריבה

תוירבה םע תושירפ

(ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ויבא תוקלתסה רחאל) םינש רשעכ לש ןמז קרפב היה ב"שרה ר"ומדא ק"כ
לש ותרמאב תוקומע השגרהו הרכהל עיגה וללה םינשב יכ ,רמא ןכמ רחאל .דדובתמ לש רדגב
וז ךרד ."םדא-ינב ךותב תודידבהו ,תוירבה םע תושירפה הבוט" :ילופורטסואמ ןושמש יבר
.(288 'מע םש) תודיסחה תפאוש הילאש הנווכה תילכת איה

!?ןדע-ןגב דדוב

ןיא תודדובתהו תושירפ" :ךכ הז רמאמ רבסומ (191 'מע ג"שת תוחישה רפס) רחא םוקמב
לש תועמשמה .םדא-ינב תרבחמ תוקתנתהו םלועהמ תורזניה ,םלועה רובסש יפכ ,ןתועמשמ
."ןוכנה ונבומב רבד לכ לצנל איה תודדובתהו תושירפ

םדאהשכ .ומצע לע םדאה לש הקזח תימינפ תוננובתה - השוריפ תודדובתה" :הבחרה רתיב
-ינב ךותב תודדובתה וז - ומצע אוה ןכיהו בלה ןכיה ,שארה ןכיה ןחובו ומצעב ןנובתמ
.(311-310 'מע ש"ת-ו"צרת תוחישה רפס) "םדא

לש הירבד לע שטיוואבוילמ יברה ביגמ (הלקת 'מע חי ךרכ שדוק תורגיא) ויתורגיאמ תחאב
היהת החרוכ-לעבש ןיינע הזיא ךותל ץופקת רשא" הל הרומו ,דדובתהל הטונ איה יכ השיא
יברהו .רבדה לש תלעותה בור תא הארת רצק ןמז ךותבש הווקתב ,"התיבל ץוחמ םדא-ינב ןיב
םיבר קר אל .הרשע יב אקווד אוה השודקבש רבד לכ רשא ...ל"זר ירבד םיאלפנ" :םייסמ
תרות ילודגמ המכ םשב רמאנה ,תודיסחה םגתפ ןכ-םג עודיו .תומלשב םיבר אלא ,םתס
."םידוהי דוע םע 'וכו תויהל רשאמ ןדע-ןגב ידיחי תויהל רתוי עורג רשא ,תודיסחה


הלואגל הייפיצב


רכשב ...לוטלטה ךותמ דובעשה ךותמו רעצה ךותמ הרותה ודמליש לארשי לע הריזג הרזגנ"
."לפוכמו לופכ חישמה תומיל לארשיל ןרכש םלשל ה"בקה דיתע ,ורעטצנש רעצה ותוא
(טי השרפ אבר והילא יבד אנת)

היהש השעמ


רוהטה דוסיה

רצחל רשאמ ראופמ ןומראל רתוי המד הרוגידסמ בקעי-םהרבא יבר קידצה לש ושרדמ-תיב
תונולח םע ,םילוגע םילדגמ ינש ורמתיה תיזחה תוניפ יתשבו ,ח תרוצב היה הנבמה .ר"ומדא
תאו ,תובחר שיש תוגרדמ וליבוה תישארה הסינכה תלד לא .םיננגוסמ םיחותיפו םיינועבצ
.ההובג הדלפ רדג הפיקה ולוכ ןכשמה

רתויל חוורמ םוקמ וב היה .קנע היה הליפתה לכיה .רתוי דוע ראופמ ןיינבה היה םינפב
לע םיפיה םירויצה .הרקתל ךמת-ידומע לכיהה ךותב ויה אל תאז-לכבו ,שיא םיפלא-תשולשמ
הבוג זכרממ הלשלתשהש תיקנעה הזנורבה תשרבנ ,םיטושיקהו ץעה יחותיפ ,הרקתהו תוריקה
םוקמל ונקה הלא לכ - ראופמה טוהירה ,םוקמה תא וריאהש תיכוכזה תורונמ תואמ ,לכיהה
.ןיע-ביהרמ הארמ

הרייעמ ,דורמו ינע דמלמ אקווד יכ ועדי קידצה לש םיברה וידיסח ןיבמ דבלב םיטעמ
ךכ היהש השעמו .הז ראופמ טעמ-שדקמ תמקהל ןושארה ףסכה םוכס תא ןתנש הז היה ,תחדינ
.היה

תיבה תסנרפל ישוקב הקיפסה המועזה ותרוכשמ .דואמ הקוחד התייה דמלמ ותוא לש ותסנרפ
רחשל לכוי םויה אובבש ידכ ,הנטק הטורפ םעפב םעפ ידמ שירפהל גהנ ןכ-יפ-לע-ףא .םוצמצב
.הרוגידסמ קידצה ,ובר ינפ תא

אל םיכרד-תוינסכאל םגו לגרב השוע היה ובר לא וכרד תא .יברל עוסנל גהנ הנשב םעפ
לצא בצייתהל תעדה לע הלעי אל ירהש ,'ןוידפ' ימד רובעב ךסח תולדה ויתוטורפ תא .קקזנ
.'הייאר ןברק' אלב יברה

ףוסאל חילצה ולש הנטקה 'ןוידפ'ה תפוקב .דחוימב םילודג וברל ויעוגעג ויה הנש התואב
תכשוממ הכילה לש םימי המכ רחאל .תושגרתהמ וביל טטר יברה לא ךרדה לכ .םלש ףסכ לבור
.ודעיל עיגה ,תורצק תונמדזמ תועיסנו

חתפה לא ברקתה תודעור םיילגרב .ליג תועמדב וחלחלתנ ויניעו יברה תיב לומ בצינ אוה
יניינעב רבודמ םאה ,תופיחדה רשפל ולצא ורקח הלא .שדוקה לא וסינכהל םיאבגהמ שקיבו
דיסח יעוגעג םתס אלא ,הז אלו הז אל יכ וחכונשכ .תרחא תיניצר היעבב תוחפל וא תושפנ
תא תוארל לכות זא ,ישיש םויל ןתמה" :סומינב ותוא וחד ,ןאכל דמלמה תא ואיבה וברל
."םיחרואה לכ םע יברה

הנתמה תאשל ןכומ היה אל אוה .דמלמה לש רעובה וביל לע םיננוצ םימ וכפש וללה םילימה
ול וריבסהו ותשירדמ ושגרתה אל םיאבגה .דימ יברה לא סנכיהל עיגפמב עבתו ךכ-לכ תכשוממ
.ירשפא וניא רבדהש

אלמתתש דע םוקמה תא בוזעי אל יכ ,םיאבגל עידוה אוה .רתוול ןכומ היה אל דמלמה
ורבע ,העש הרבע .םשמ זז אלו תיבה ינפלש תוגרדמה םרג לע בשייתה אוה .השע ךכו .ותשקב
.םש ונדוע דמלמהו - המלש הממי הפלח ,םייתעש

דמלמה לש ותונשקעמ יברה לעפתה .קידצל תאז רפסל ישארה יאבגה טילחה יצחו הממי רובעכ
לא וילגר תא אשנ רהמ-שיח .תושגרתהמ ושפנ תא עדי אל דמלמה .המינפ וסינכהל הרוהו
,טורמה למיירטשה תא שבחו היולבה תבשה תטופק תא שבל ,תוריהמב ופוג תא לבט ,הווקמה
.שדוקה לא המינפ סנכנו

המח די ול טישוהו םינפ-רואמב ולביקש קידצה לא ברקתה תועמוד םייניעבו םעופ בלב
הנש" ,לצנתמכ ריבסה ,"יבר" .ףסכה לבור םע ותקתפ תא דמלמה שיגה תדעור דיב .םולשל
."ךוסחל יתחלצהש המ לכ הזו ןבר-תיב לש תוקונית יתדמיל המלש

וקביחו ודי-ףכב עבטמה תא לטנ אוה .הקומע הבשחמב וניצרה תאז םעו קידצה לש וינפ ורהז
ינפלו יינפל תלבוקמ ךתניתנ" :רמאו דמלמל עבטמה תא בישה עגר רובעכ .רקי רצוא היה ומכ
הכרב ךל איבי יכ התא חטבומו ךיניעב בוטכ וב השע .ינממ עבטמה תא חק התע .ה"בקה
."החלצהו

,ינומלא דמלמ - ריעב תוינסכאהו שרדמה-יתב ןיב הרבעו םייפנכ העומשה הל התשע רהמ-שיח
הכרב עפשב הכזי ,וב קיזחיש ימ לכש ,הלוגס-עבטמ קידצהמ לבקל הכז ,הקוחר הרייעמ
.החלצהו

ונממ תונקל ושקיב רשא םידיסח לש הלודג הרובחב ףקומ דמלמה ומצע אצמ רצק ןמז רובעכ
הרבג ףוסבל .ותוא םיליבומ ריעה ירישעש ,'זרכמ' ןיעמ םוקמב חתפתה הרהמ דע .עבטמה תא
ןיבט ףסכ םילבור םיפלא -תרשע עבטמה דעב םלישש ,לשימודארמ ןייטשנרוה ריבגה לש ודי
.ןיליקתו

סנכיהל דמלמה שקיב ,אלפומ הכ חרואבו הבר הכ תוריהמב השממתה קידצה תכרב דציכ ותוארב
.רתוי הבר תולקב תלדה וינפל החתפנ תעכ .ול תודוהלו יברה לא

ףלא םעפה זחא וידיבש אלא ,טפורמ למיירטש ותואבו הבולע הטופק התואב שובל היה אוה
האולמב המשגתה יברה לש הרוהטה ותכרב" ,דעור לוקב שחל ,"יבר" .ויחוורמ רשעמ - םילבור
."רקובב יתאבהש יפכמ רתוי האנ 'ןוידפ' תתל חמש ינאו

:רמאו ,וידיבש ףסכבו דמלמב טיבה אוה .דחוימ רואב וריאה הרוגידסמ קידצה לש וינפ
,ינמוד .ראופמו לודג ,שדח שרדמ-תיב םיקהל יתעדב הלע הנורחאל .יריקי ,אנ-עמש"
ונממ יואר ןיא ,המימתו הכז הנומאו תיתימא 'ה תבהא ךותמ םלועל אבש ,הז 'ןוידפ'ש
."םיקאש טעמ-שדקמ ותוא תיינבל הנושארה 'וביל תבדנ'ה תויהל
ןוארב יבוב םע םיידוהי םייח
"הקושע הטורפ לכ איצוהל השודק הבוח" :ןוארב


םילקשה תא ידוהיה םעל בישהל
םילוזגה

תורבח דגנכ ל"וחמו לארשימ םיידוהי םינוגרא המכ ולהינש קבאמ החלצהב םייתסה הנשכ ינפל
ילרנ'ג :םלועב תולודגהמ ,חוטיב תורבח שמחב רבודמ .האושה תפוקתמ הפוריאב חוטיב
סנאילאו ,תויצייוושה סיסיוורס-לשננייפ -ךיריצו רוטרטניו ,תיתפרצה הסקא ,תיקלטיאה
לש ןהילעב תא תוצפל תורבחה ותואינ ,ימואל-ןיב ירוביצ ץחל לש םינש רחאל .תינמרגה
.םהישרוי תא וא ,האושל המדקש הפוקתהמ חוטיב תוסילופ

הרות רמוש ידוהי ,ןוארב יבוב אוה םיקנבה לומ תלעופה תימואל-ןיבה הדעווב לארשי גיצנ
ןיא זאמ .תוצופת יניינעל והינתנ הלשממה שאר ץעוי שמישש תעב ותוליעפב לחהש ,תווצמו
.היעבהמ הפרמ אוה

תויניצ תושירד

תושעל וגהנ הברעממ םגו הפוריא חרזממ םיבר םידוהי" :היעבל עקרה תא ריבסמ ןוארב
תבשל ףוע ןהל היה אלש תוחפשמ .הייסנפ תונרק וא ןוכסיח תוינכת וחתפו םייח יחוטיב
המ םיעדוי ונניא' ,םהידליל םיבר םירוה ורמא המחלמה ץורפב .ואובי םימיל ןהיפמ וכסח
-יאו תופידר לש הכורא הירוטסיה .'תוקיר םיידיב םכתא ונרתוה אל ךא ,ונלרוגב הלעי
."דיתעל גואדל הייטנה תא העיבטה תואדו

עובתל המחלמה רחאל דימ ואבו ודרשש טעמה-יתמ .םהישרוי םע האושב ודמשוה םילעבה בור
תודועת םדיב שי םא ולאשנ םישנא" :ןוארב .תורבחה לש תויניצ תובוגתב ולקתנ ,םפסכ תא
.תוימרפה תא ומליש אל םינורחאה םישדוחב יכ םהיפלכ ןעטנ ףא .םהירוה לש הריטפ
,הריטפ תודועת קיפנהל וגהנ אל קנאדיימבו הקנילברטבש ריבסהל וצלאנ םיללמואה םילוצינה
."םהל ליעוה אל הז לכ .םיחתופמ דואמ ויה אל ראודה יתוריש םגו

םיחותפ םיווקה

רתכוה אוהו ,םיידוהיה םינוגראה םע ןתמו-אשמל סנכיהל תורבחה ומיכסה הנשכ ינפל ,רומאכ
תלבקל םיווקהו ,תקולחמב ודמעש םיאשונה לכ םידדצה ןיב ומכוס םייעובשכ ינפל .החלצהב
.וחתפנ תויפסכ תועיבת

ךלהמב .רתוי הברה תיטיא הבוגתה .תועיבת לש רידא םרז עיגי וישכעש ויה תויפיצה
ילוצינ לש תוינפ םיפלא-תעבראכ קר םלועה לכמ ועיגה םיווקה תחיתפל םינושארה םייעובשה
תלבקלו םירוריבל םג אלא ,תועיבתל קר אל םיחותפ ונלש םיווקה" .םהיבורק וא האוש
תחאב וכסח ותחפשמ יבורקש תורשפא תמייק יכ רעשמש ימ לכ" .ריהבהל ןוארב שקבמ ,"ץועיי
."ףסכ ןיא םניח ונילא רשקתהל ןמזומ ,וללה חוטיבה תורבחמ

הליזגה תא איצוהל

םידוהי םיחטובמ תובבר לש תומש םהב ואצמו הפוריאב םינויכרא המכב ורבנ הדעווה ירבח
לש םשוכר לכ טוריפ אצמנ ובש ,הירטסוא תלשממ לש הנויכרא ,לשמל ,אוה הזכ .המחלמה ימימ
ומסרופי םידחא תועובש דועב .חוטיב תוסילופ ויה םהיניבמ םיפלא-תרשעכל .הנידמה ידוהי
.טנרטניאה ירגאמב הלא תומישר

םע הלועפ ופתיש רשא חוטיבה תורבח ידימ הקושע הטורפ לכ איצוהל השודק הבוח וז"
ןיינעל םישידא ראשיהל ונל רוסא" .ןוארב רמוא ,"םידירשב תויניצבו עורב וגהנו םיצאנה
."'תשרי םגו תחצר' תניחבב ,אוהש תומכ בצמל חינהלו

תיסורב ,1800-9300011 - תירבעב :(םניח גויחה) םה םירוריבלו תועיבתל םינופלטה ירפסמ
.1800-9300014 - תילגנאבו שידייב ,1800-9300012 -גרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


תילט אלל תיציצ

?תוניפ עברא ילעב םידגבב תיציצ םירשוק ןיא עודמ :הלאש

יוויצה לבא ,תיציצ וב שיש ,תופנכ עברא לעב דחוימ דגב שובלל םיגהונ ונחנא :הבושת
.תוניפ עברא ול שיש דגב לכב תויציצ םישל אוה הרותה לש ירוקמה

.הזל םימעט ושפיח םיקסופהו ,לקהל םיבר תורוד הז וגהנ וללה םידגבה בורב ,השעמל

עברא לכש ינפמ ,'תופנכ'כ ראווצה ישד תא בישחהל אלש וגהנ םיליעמבו תופילחב ,תוצלוחב
.תוניפה תחא תא לגעל ורימחהש שיו .םינפלמ ןה תוניפה

.תופנכ עברא תורצונ ךכו ,רוחאמ חותפ ('קוטריס' וא) 'קארפ' ארקנה ךורא ינבר ליעמ
ידכ .תיציצב ובייחל םוקמ שי ,רוחאמו םינפלמ ןה תופנכהו ,חותפ דגבה ךרוא בורש ןוויכמ
ידי-לע ולגוע אלש םיליעמ קושב םייוצמ הנורחאל) תוניפה תחא תא וב לגעל שי ,ורטופל
.(ןרציה

םא ,רועיש וב שי םא םג ;בויח רועיש וב ןיא ולופיקבו ,לופיק ידי-לע וב שומישה :ףיעצ
.רוטפ - ראווצה תא תוסכל ורקיע

רקיעב ,תיציצמ ותוא םירטופ ךא ,תופנכ עברא וב שי םילייח םישבולש (ץ"פכש) :ןגמ-דופא
.דבלב הנגהל אלא השיבל תאנהל יושע וניאש םושמ

אלא השיבל וז ןיאש ינפמ - םירחא .הליל תוסכ ןרקיעש ינפמ ,םירטופה שי :תוכימש
שיו .דבלב רמצ תכימשב הניפ לגעלו רימחהל וקספ דועו 'םהרבא-ןגמ'ה .דבלב 'האלעה'
.הניפ הב לגעל שי ,םויב םג הב םינשיש הכימש לכש ,וקספש

תועבצא שולש לש קחרמב תוחפל לגעתהל הליחתמ הניפה רשאכ ,תועד הברהל ,ארקנ 'לוגיע'
.דצ לכמ (א"וזחהל מ"ס 7.2 ,'הרות ירועיש'ל מ"ס 6)
ףוסב וספדנ) ורודיסבש תיציצ 'להו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ב,חי ;בי-ז,י 'יס ע"ושוט
'הקוספ הכלה - תיציצ' .א,ו רזעילא ץיצ ת"וש .םש ח"הכו ב"נשמ ,ש"הורע .(310 'מע ,א"ח ע"ושה
ילהא' ץבוק .נ"שו ,א"יסו ח"ס י-ט 'יס ףסוי תיראש ,ףסוי טוקלי .נ"שו ,חי ק"ס חי 'יסו ,י ס"וס
.המק 'מע ח ןויליג ,'םשזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il