688 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ידוקפ תשרפ * (10.3.2000) ס"שת'ה ינש רדאב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


חקלהו םיסינה


עגרב לכוס םילבחמה וממזש ינחצרה עוגיפהש הדבועה
וליאכ וילא סחייתהל ונתיאמ עונמל הכירצ הניא ,ןורחאה
םיחקלה תא דימ קיפהל הבוח .חילצה


תמיזמ הרפוה אלוליא .חתפתהש יפכמ ירמגל תרחא חתפתהל לולע היה רבעש עובשב ישימח םוי
תשמח לש םתנווכ תועמשמ לע בושחל וליפא ררמצמ .דירחמו רוחש םוי היה הז ,וניביוא
.ץראה בלב םדא-ימוה תומוקמ השימחב ןמזב-וב ץצופתהל - םילבחמה

וז .הלסחל וחילצהו הילוחה תא ופשחש ןוחטיבה תוחוכל הכרעהו הדות עיבהל ונילעש רורב
תרימש ןעמל םימיכ תוליל םישועה םישנאה הל םייוארש הרקוהה תא אטבל תונמדזהה
לכל םייואר םה ךכ לעו - הנשב םימי 365 ,הממיב תועש 24 רמשמה לע םידמוע םה .וננוחטיב
.הכרבהו הדותה

,ולעופו ויצמאמ לע הדות םדאל העיגמ רשאכ םגש ,ונא םיעדוי םינימאמ םידוהיכ ,תאז םעו
קיקד הרעש טוח קרש ,עדוי וללה ןוחטיבה ישנאכ ימ .ה"בקה תאמ תואב החלצההו הכרבה
תודוהל ונילע הזה ריבכה סנה לעו .דירחמו ארונ ןוסא ןיבל הלודגה החלצהה ןיב דירפה
וכרד יכישממ ,לארשי יררוצ ידימ הלא רדא ימיב ונליצהש ,לארשי רמוש ,םלועה ארובל
.יגגאה ןמה לש תינטשה

הטושפה הביסה

םצעמ םיחקלה תא דימ קיפהל םג ונילע .תואלפנהו םיסינה לע ללהלו תודוהל יד אל לבא
לכוס השעמהש הדבועה .ןורחאה בלשה דע טעמכ עצובו ןנכות הזכ ארונ רורט השעמש הדבועה
תוכרעמב םיגהונ ךכ .חילצה וליאכ וילא סחייתהל ונתיאמ עונמל הכירצ הניא ןורחאה עגרב
אלו םיסינ לע ךומסל רוסא יכ ,שממ הנואת לאכ איה 'הנואת טעמכ'ל תוסחייתהה - תוינויח
.לזמה לע תונבל

יצוציפ לש ףרוטמ לג ןאכ ללותשה םינש עבראכ ינפלש הביסה המ ,תעד-רב לכ ומצע תא לאשי
םילבחמה םאה ?םואתפ הרק המ .ירמגל טעמכ ךעד אוה םואתפו ,םידבאתמ ידי-לע םיסובוטוא
?הביסה המ זא .אלש רורב ?םהלש הלועפה תלוכי תא ודביא

ןיבו (תיניטסלפה תושרה) 'םיבוט'ה ןיב ונחנא ונרציש הדרפהה :תילכתב הטושפ הביסה
ושע 'םיבוט'ה .תואיצמהמ תקתונמו תיתוכאלמ איה (ימאלסאה דאהי'גהו סאמחה) 'םיער'ה
תוביסמ .הבושת-ילעבל וכפהנ אלו ,םידליו םישנ חצר לש תוירזכא רורט תולועפ ןתוא קוידב
רשאכ םיחמש טלחהב םה לבא ,רורטה תכאלמב םהידי תא ךלכללמ םיענמנ םה דבלב תויטקט
.ןיע תצירקב התוא ודדוע ףאו ,םירחא ידי-לע תישענ תעשפנה םתכאלמ

ךילהתה לכ תא טטומל םייא ,ונתוא ףטשש ארונה רורטה לגש ,אוה םינש עברא ינפל הרקש המ
וניא רורטהש וניבה רשאכ .תימואל-ןיב הכימת דועו םיפסכ דועו םיחטש דוע םהידיל ריבעמש
.םלבנ רורטה ,םסק-הטמבכ ,םואתפ - וז ןמז-תדוקנב םתוא תרשמ

רסמ תובקעב תמאב םלבנ רורטה לבא ,םלועה תא םישרהל ידכ ,הוואר-תולועפ המכ ושענ םנמא
ןיא - רורט היהי אלש תמאב םיצור םהשכ יכ .תיניטסלפה תושרה םעטמ רבעוהש דחו רצק
.םיהז םידעיו תורטמ םע ,תחא תיניטסלפ הייסולכוא שי .'םיער'ו 'םיבוט' םש ןיא .רורט

העורהו באזה

ןאכ שי .םניינע תא תרשי יכ םיחינמ םה וישכעש םושמ הז ירה ,רזוח רורטה וישכע םאו
תושרב םיריכב .םהיתועיבת לכל תונעיהה-יאמ 'םתבזכא' תא םיעיבמ םה .תמאותמ הכרעמ
תאצוי םיחצרמה תיילוחו לבחה ררחתשמ םואתפו .רורטה ךרדל הרזח לע םירבדמ תיניטסלפה
.ךרדל

ול רסומ היה םוי לכ .באז םע םויק-וד יסחי חתפל הסינש ןאצ העור לע יממע רופיס שי
העורהו ,םויב םישבכ ינש עובתל לחה ,ןימשהו לדג רשאכ .טקשב ץבר ןכא באזהו ,זע וא שבכ
.ומצע העורה תא קזחהו ןמשה באזה ףרט זאו ,רדעה לכ לסוחש דע םימיה ופלח ךכ .הנענ

?ררועתהל ליכשנ םאה .ונדביא וננובאדלש םירכיא תמכחשדח שיתווצמה ןודיח

רפסב ימלועה ןחבמב ןורחאה בלשה םילשוריב המואה-יניינבב םייקתמ עובשה יעיבר םויב
ופתתשה ןחבמב .ימויה ם"במרה דומילב ז"יה רוזחמה םויס תוגיגח תרגסמב ,ם"במרל תווצמה
42 וליפעה רמגה בלשל .תווצמה ג"ירת תא וננישש רחאל ,תוצופתהמו ץראהמ םידלי תובבר
ףתתשהל םלועה יבחרמ ואב םיגיצנ הרשע .םהינגסו תווצמה ינתח ורתכוי םכותמש ,םידלי
.ד"בח-תדוגא-יריעצ די-לעש יתודיסח-יכוניחה זכרמה ידי-לע ךרענ לעפמה .רמגה בלשב

תימראב רופיס

רופיס תרבוח לכב .רבוניש אגרש תכירעב ,םידליל תורבוח תרדס וז - "תימראמ דחפמ ימ"
,םירויצ תועצמאב שגומה ,(המודכו וז-םג שיא םוחנ ,לחרו אביקע יבר) ל"זח ירופיסמ רכומ
הבר תלעות האיבה תרבוחה ,רבחמה ירבדל .תימראב רצק רבסה ףרוצמ םהמ דחאו דחא לכלש
.04-8449358 'לט .תימראב םישקתמה םידימלתל

תורודל דועית

ילוצינ תא ןימזמ ,התארוהבו הדועיתב ,האושה רקחב קסועה ,םימודקב 'ה"בהזל די' ןוכמה
,ואדיו תמלצמ תועצמאב השענ דועיתה .תורודל ןורכיז היהיש ידכ ,םרופיס תא דעתל האושה
.09-7922764 :םיטרפל .ןמוימ םינייארמ תווצ ידי-לע

םידלי-רדחל ןופדמ

םיליהת ,שמוח ,הקדצ תפוק - םידלי-רדח לכב עובקל שטיוואבוילמ יברה לש ותאירק העודי
ןטק ןופדמ אוהש ,ץע ןקתמ ונינפלו ,םינקתמ לש םיגוס המכ וחתופ תאז תובקעב .רודיסו
.09-9565603 'לט .הקדצ תפוקו ת"תח רפס ליכהל לוכיששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ידוקפ תשרפל


ןכומו םלש דמוע שדקמה-תיב

הלימה הבתכנ עודמ :הלאשה תלאשנ ."תודעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא" םילימב תחתפנ ונתשרפ
זמר - םימעפ ינש" :י"שר תאז שרפמ ?"תודעה ןכשמ ידוקפ הלא" רמאנ אלו םיימעפ "ןכשמ"
זמור 'ןכשמ' הלימה לפכ ,רמולכ ."לארשי לש םהיתונווע לע ,ןינברוח ינשב ןכשמתנש שדקמל
.וניתונווע ללגב וברחנש ,שדקמה-יתב ינשל

דיקפמ אוה ,ותלוזמ ףסכ הוול םדאשכ .'ןוכשמ' חנומהמ תרזגנ ןכשמ הלימה ,הז שוריפ יפל
תא ה"בקה ונתיאמ לטנ וניתונווע ללגב :ןאכ םג ךכ .האוולהה תא בישיש דע ,ןוכשמ וידיב
.ינשה שדקמה-תיב תומדב ונל ובישה ,תונוועה ורפכתנש רחאלו ,ןוכשמכ ןושארה שדקמה-תיב
.המלשה הלואגה דע ,ינשה תיבה תא םג ןוכשמכ חקל ,בוש ונאטח רשאכו

םירבד ורסח

וליאו ,ןוכשמל חקלנש ץפח ותוא תעה אובב םיבישמ ,ןוכשמ םילטונ רשאכ :ןיבהל שי ךא
שדקמה-תיבב ןכש ,שממ ותוא ונל בישה אלו ,ןושארה שדקמה-תיב תא ונתיאמ לטנ ה"בקה ,ןאכ
!םיבושח םירבד השימח ורסח ינשה

תאז ושריפ אלו ,ןוכשמ תועמשמב "ןכשמ ןכשמ" תוליפכה תא שרפל ל"זח ורחב המל ,ללכבו
?ינשהו ןושארה ,שדקמה-יתב ינשב ןכש ה"בקהש - "םכותב יתנכשו" - הניכש תועמשממ

ומעל 'ה תבהא

.לארשי-םעל ה"בקה לש ותבהא לע דמלמ 'ןוכשמ' לש ןבומב 'ןכשמ' לש שוריפה אקווד אלא
אל שדקמה-תיבש ,איה רבדה תועמשמ ,ןוכשמ תליטנ לש ןיינע שדקמה-תיב ןברוחב םיאור רשאכ
,ונתיאמ ולטנ קר ה"בקה .ותומלשב אצמנ ןוכשמש םשכ ,ותומלשב אצמנ אוה אלא ,הלילח דבא
.ונילא רוזחל ידכ ןכומו םלש דמוע שדקמה-תיב לבא

ובש תיב הזש - תוהמה םצע תא םינשמ םניא ינשל ןושארה שדקמה-תיב ןיב ויהש םילדבהה
.הלעמ לש שדקמה-תיב דגנכ ןווכמ הטמ לש שדקמה-תיב רשאכ ,עבק לש ןפואב ה"בקה ןכוש
הרהמב הנבייש ,ישילשה שדקמה-תיבל ןכו ינשהו ןושארה שדקמה-תיבל תפתושמ וז הדוקנ
.'ןוכשמ' תניחבב אלא וניא שדקמה-תיב ןברוח ןכלו ,ונימיב

ףא ךיראה

לש ןהיתונווע לע" י"שר ירבד ךשמהב םג תזמרנ לארשי-םעל ה"בקה לש הלודגה ותבהא
-ינבשכ םג .ןכשמה תא ה"בקה םהל ןתנ ןכ-יפ-לע-ףאו ,לגעב ואטח לארשי-ינב אולה ."לארשי
ךיראהו תובר םינש ןיתמה אלא ,ובירחהל ה"בקה רהימ אל שדקמה-תיב תמקה רחאל ואטח לארשי
.וניינבב שדקמה ראשייו הבושתב ובושי לארשי-ינבש הווקתב ,ופא

,יוארכ גהנתמ וניא תלוזהש יפ-לע-ףא - ותלוז םע םדאה תוגהנתהב הארוה דומלל שי הזמו
,ךפהל .ושפנ ךותב יטרפה 'ןכשמ'ה תיישעב ,תווצמו הרות יניינעב ול עייסלמ ענמיהל ןיא
ריאמ" קוספה םהינשב םייקתי זאו ,רשיה ךרד לע ותולעהל ףואשל ךירצ הז ובצמ ללגב אקווד
.ונקדצ-חישמ ידי-לע ישילשה שדקמה-תיב ןיינבל הנכהה וזו ,"'ה םהינש יניע
(175 'מע ,אי ךרכ תוחיש יטוקל)

ןוחטיב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמךשוחבו רואב

תומש) "םהיעסמ לכב לארשי תיב לכ יניעל ,וב הליל היהת שאו ,םמוי ןכשמה לע 'ה ןנע יכ"
,הכשחה תעב - "הליל שאה דומעו" ;ןנעה ךישחי אלש גואדל שי החלצה תעב - "םמוי" :(חל,מ
."םהיעסמ לכב לארשי תיב לכ יניעל" תויהל הכירצ וז הגהנה ;'הב חוטבל שי ,הליל ןיעכ
(ףסוי סדרפ)


היישעו ןוחטיב

'הב ןוחטיבה םע תוצירחהו היישעה .םדאה דצמ היישעב ךרוצה םוקמב אב וניא 'הב ןוחטיבה
.םדאה ול רוביש הרשיה ךרדה וז -
(לוריבג-ןבא המלש יבר)


םייח הממ

ול שיש ימ לבא ,'הב ןוחטיבהו הנומאהמ - יח אוה ןיאמ ול רורב ,הסנרפ ול ןיאש ימ
?יח אוה ןיאמ ,הסנרפ
(החסישפמ םינוב-החמש יבר)


ינעל לק

- ול םיארוק ויסכנו ורשוע ירהש ,'הב חוטבל רישעל השק המכו ,'הב חוטבל ינעל לק המכ
.ונב חטב ,ונב חטב
(בוסאסמ בייל-השמ יבר)


םיגורטק ריסמ

קוספה לע 'המכח תישאר'ב רמאנש יפכ .םינידהו םיגורטקה לכ תא ריסמ 'הב ןוחטיבה
לכמ והריתסיו דסחה והפיקי ,ןוחטיבה ידי-לע - "ונבבוסי דסח 'הב חטובה" (י,בל םיליהת)
.םלועה יעגנ לכמ והליציו ןיד-לעב
(קדצ-חמצה)


ךירצ םאה

ךירצ םא ומצע תא לואשל וילע .אל וא הז רבד תושעל ינא לוכי םאה - בושחל םדאל רוסא
לכוי ותרזעבש 'הב חוטבל ול שי ,השעמה תא תושעל ךירצ םא יכ .רבדה תא תושעל אוה
.ותושעל
(הרות ינינפ)


םיבוצע הממ

ךינפ המל :ורבח תא לאושה דחא דיסח ,'יעצמאה ר"ומדא' ,רעבוד ונבר םעפ עמש דלי ותויהב
אוה שרופמ קוספ ירה :רמאו דליה הנענ .היוקל הסנרפהו השק בצמה :הלה בישהו ?םילופנ
-ינב לש תובצעל הביסה - "םהיבצע" ."םדא ידי השעמ ,בהזו ףסכ םהיבצע" :(ד,וטק םיליהת)
ידי לע םדאה ול שכור בהזהו ףסכה תא יכ םהל המדנש ,"םדא ידי השעמ בהזו ףסכ" ,איה םדא
.וחוכו וישעמ

אצומ ןיאשכ

'הב חטוב אוהו רשב יניעב ותעושיל אצומ םוש האור וניא חטובה רשאכ ,אוה ןוחטבה רקיע
.החמשה ידי-לע השענ ןוחטיבה קוזיח .ודבל
(שדוק תורגיא)

עובשה תרמיא


םיללצו תורוא

דסייל ידכ הלאיב תינלופה הרייעל עיגה ,בולוקוסמ ר"ומדאה ,ןרטשנגרומ גילז-קחצי יבר
לכ אולהו ,וז תונגראתה ונל המ םשל" :ונעטו ריעה ישנאמ ומק .לארשי-תדוגא לש ףינס הב
."?םה םישודק לארשי

אל אוה .ןכשמה תא ךכ-רחאו םילכהו ןוראה תא הליחת תושעל הרוה ונבר השמ :םהל בישה
לאלצב םלוא .בוחרה עצמאב והודימעי םא וליפא תירבה ןוראב עגפיש ידוהי אצמייש ןימאה
ששח שי ,ןגמ תמוח ןוראל היהת אל םא .ךממ ןומהה תא ריכהל ביטימ ינא :ול רמא
.םילכהו ןוראה תא ךכ-רחא קרו ןכשמה תא הליחת תושעל שי ןכלו ,והוללחיש

.םיללצה תא םג ריכהל ביטימ התא ,רמולכ ."תייה ל-א לצב" :ונבר השמ ול רמאתודיסחה יכרד


החמשב םיברמ

רתכל תופסוה) רמוא ט"שעבה .הנשה תומי לכ םיחמש םידיסח לבא ,החמשב םיברמ רדא סנכנשמ
םידיסחה יניעב תבשחנ ,רבד לכבש חמשמהו בוטה תנחבה ידי-לע ,החמשה" :(טסק ןמיס בוט םש
."אתיירואדמ הווצמל

יתש .תודידיו החמש - םידיסח לצא ורסח אל םלועמ םירבד ינש" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ
תומלעתמ ןה םימעפלש אלא ,ןתואיצמבו ןתוהמב תומייק ןה םלועלו ,תוידיסח תונוכת ןה הלא
.(ומר 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגיא) "ןתולגל םיכירצו

תוחישה רפס) "שא לש רודכו החמש לש רודכ אוה דיסח" :םירמוא ויה םינושארה םידיסחה
םינידה לכ תא םילטבמ ,רישו הווצמ לש החמש" :רמא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ .(6 'מע ג"שת
תובצע לע ןנואתהש דיסחל .(חסש 'מע ולש שדוק-תורגיא) "תוימשגבו תוינחורב - םיגורטקהו
ינשע אלש' תירחשב רמוא ידוהי רשאכ ,איה הלודג האילפ :'קדצ-חמצ'ה בישה ,ותוא תדקופה
.(איר 'מע זע לדגמ) ידוהי אוהש ורכזב ,םויה לכל החמש ול קפסל רבדה ךירצ ,'יוג

החמשמ ץופקל

ויחש םידיסח ינש לע (50 'מע א"שת תוחישה רפס) ויתוחישמ תחאב רפסמ ץ"יירה ר"ומדא
דימת ,ועבטב הרוחש -הרמ לעב היהש ,תודיסחב ליכשמו לודג תעד-רב ,ףסוי 'ר :תחא ריעב
,םעפ .חמש דימת היהש ,דמלמה םהרבא 'רו .תודיסח לש ןיינעב תועש זכרתמ היהו ,רהרוהמ
תועש הברה ךכ-לכ :םהרבא 'ר הנע ?חמש התא המ :םהרבא 'ר תא ףסוי 'ר לאש ,הליפתה ירחא
תויהל םיכירצו ודובכ ץראה לכ אולמ אולה .תילכתה לא תעגה אל ןיידעו ,בשוח רבכ התא
!החמשב

רובידה ,הבשחמה :יברה ול בישה .החמש ידיל עיגהל ול השקש 'קדצ-חמצ'ל בתכ דחא דיסח
תושרהו הריחבה ול תונותנ םהבו ,םדאה תגהנהב רקיעה םה (שפנה 'ישובל' תשולש) השעמהו
;תוחמשמ תובשחמ קר בושחל ,ותבשחמ לע רומשל ךירצ םדא .ונוצרכ תושעלו רבדל ,בושחל
החמש אלמ אוה וליאכ גהנתהל ול שיו ;הרוחש-הרמו תובצע יניינעב רבדלמ רהזיל וילע
ופוס זאו .(תאזכ החמש ובילב שיגרמ אוה ןיא ןיידעש ףא) תוחמש תועונת תוארהל ,ובילב
.(גכש 'מע ולש שדוק-תורגיא) תמאב ןכ תויהל

,הרייעב תוטלובה תויומדהמ היהש ידוהי שטיוואבויל הרייעב ררוגתה ט"שעבה ימיב
יהמ .המשנ אלב ףוגכ הנווכ אלב הווצמ" :רמול גהונ היה אוה .חמשה לארשי יבר - ויוניכו
- 'םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכנא' יוויצהמ האב הווצמהש ?הווצמה תנווכ
,ספאו ןיא ,קי'לארשי ,ינא םאו .ץוב ינימ לכמ םדאה תא ץלחמהו איצומה ,אוה-ךורב ארובה
-יטוקיל) "החמש בורמ דוקרלו ץופקל יילע ירה ,ךרבתי דיחיה ל-אה לש יוויצ םייקל יתיכז
.(וטק 'מע א םירוביד

חישמה אובישכ ודקרי ךכ

הכירצ לוע -תלבק ךותמ הדובעב םג" :ןקזה ונבר רמוא .שאר-תולק הלילח השוריפ ןיא החמש
ק"כ .(206 'מע ט"שת םירמאמה רפס) "'ה דבוע תויהל הכזש לע ,שפנה תחמש תשגרומ תויהל
תא אצומו ,ינחורה ובצמ לע קדצ-ןובשח השוע 'ה דבוע רשא שי" :רמא ב"שרה ר"ומדא
תטלחהו תמאה תרכה ןכש ,ימינפ קופיס שיגרמו החמשב אוה לבא ;םנקתל טילחמו ויתונורסח
.(טס 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק תורגא) "תומיענו החמש תואיבמ ןוקיתה

יברה ,ויבא תיב ינפלש ןגב םידיסח ודקר ב"שרה ר"ומדא לש התשמה ימי תעבש תגיגחב
רבעל טיבהו ותיב ןולח דיל ש"רהמ יברה בשי העש התואב .םילגעמ תורשע ורצונו ,ש"רהמ
םירוביד-יטוקיל) "!חישמה אובישכ הירק תוצוחב םידוהי ודקרי ךכ ,הנה" :רמאו הנענ .ןגה
.(דל 'מע ,א קלח


הלואגל הייפיצב


(גי,חכ לאקזחי) רמאנש ,תופוח רשע - חישמה ךלמלו ,תחא הפוח אלא םישוע ןיא ןתח לכל"
.(תורקי םינבא רשע םש תונמנו) "ךתכוסמ הרקי ןבא לכ ,תייה םיקולא ןג ןדעב
(חס םיחספ ,ה"לש)

היהש השעמ


םולחב ןיד

תקזחה ימד הלא ,'תודמעמ'ל םימרותה תמישר תא ומצעב ךורעל גהנ ץירוקמ סחניפ יבר קידצה
יפ-לע ולעפ ףסכה תא ץבקל ואציש םיחולשה .וב םידמולהו שרדמה-תיב ,שדוקה רצח
.ויתומישר

ודקפ הנש ידמ .הארטסוא תוביבסב ררוגתהש ,לואש 'ר ריבגה םג היה םיעובקה םימרותה ןיב
.הבידנ המורתל וכזו ראופמה ונועמ תא םיחולשה

.םבר םהל רסמש תומישרהמ רדענ לואש 'ר לש ומש יכ תולגל םיחולשה ועתפוה תחא הנש
.םהל רכומ היה אלש ,דוד-קחצי ,שדח םש המישרל ףסונ תאז תמועל

יח לכל םייח קבש הלה יכ ,םהל עדונ ריבגה ירוגמ םוקמל םעיגהב .הדיחה הרתפנ הרהמ דע
וז ןכש ,הרקמהמ דחוימב ועתפוה אל םיחולשה .דוד-קחצי ,ונב ידיל ורבע ושוכרו ופסכ יכו
.םבר לש ושדוק-חורב ולקתנש הנושארה םעפה התייה אל

םעפ לכב .תודחא םינש ךשמב 'תודמעמ'ה ינתונ תמישרב עיפוהל ףיסוה דוד-קחצי לש ומש
.הנוגה המורת םהל קינעהו בר דובכב םלבקל גהנ ,ותיבב םיעיפומ םיחולשה ויהש

םינש המכ עריאש תא ורכזש םיחולשה .המישרהמ דוד-קחצי לש ומש קחמנ תחא הנש ,םואתפו
!?ריעצה ןבה תא דקפ ימואתפ תוומ םאה .ודרחנ ,ןכל םדוק

הדקפ ףוגה תתימ אלש אלא ,ןכא :הבושתה תא ולביק דוד-קחצי לש וירוגמ םוקמל ועיגהשכ
ךרדמ רוסל ריבגה לחה הפלחש הנשב יכ ,םהל ורפיס םוקמה ישנא .שפנה תתימ אלא ,ותוא
.ויתובקעב הכלה ותחפשמ לכו רשיה

ךשמנש ימינפ ךילהת .הערל וילע עיפשהו ושאר תא ררחס וקלחב לפנש ברה רשועה יכ הארנ
רידהל ולחה הליהקה ישנא .לוכ-ןיעל וארנ לועה-תקירפ ינמיסו הצוחה עתפל ץרפ םינש המכ
.דוד-קחצי לש ותביבסמ םהילגר תא

םרחה ול חונ תמייוסמ הדימב יכ היה הארנ ,ךפהל .ךכ לשב רעטצמ הארנ אל ומצע רישעה
אלב ,וחור לע הלועה לככ תושעל אוה לוכי תידוהיה ותביבסמ קתונמ ותויהב .הליהקה דצמ
.יהשלכ תרוקיב ינפמ שושחל ךרטציש

היה ,דוד -קחצי לש ותיב די-לע םירבוע םיחולשה ויהש םעפ לכב .םינש המכ רבדה ךשמנ ךכ
.האנה המורתה דספה לשב םעפו תינחורה ותורדרדיה לשב םעפ - םיימעפ ץמחנ םביל

תא ופשפש םה .םידעוימה םימרותה ןיב ומש תא בוש תולגל םיחולשה וממותשה תחא הנש
לע םישנאה ורפיס תוקרוב םייניעב .ןיינעה רוריב דע בר ןמז ףלח אל .המהדתב םהיניע
אוה .ותוא ריכהל רשפא-יא תועובש המכ הז" .רשיה ךרדל דוד-קחצי לש תימואתפה ותרזח
.ורמא ,"העונתו דעצ לכמ תרכינ ולש םימשה-תאריו ,יתימא הבושת-לעבכ גהנתמו הארנ

םלביק ,תלדה החתפנשכ .דוד-קחצי לש ונכשמ ןתפמ לע םיחולשה ובצייתה םינרקסו םישגרנ
הנפ ,הפאמ ינימו הקשמ םהל עיצהש רחאל .המינפ םנימזהו דחוימ םינפ-רואמב תיבה-לעב
םתא םאה ,אל יתמו יתיבל סנכיהל יתמ םכל הרוה ימ ,ייחא יל ורמיא" :הלאשב עתפל םהילא
."?הארוהה הלבקתנ רחא םוקממ אמש וא ,ךכ לע םתטלחה םכמצעב

תולשלתשה לכ תא וינזואב וללוג םה .םתייווהכ םירבדה תא םיעתפומה םיחולשה ול ורפיס
לש ויניע יכ וניחבה םרופיס תא ומייסשכ קר .ויבא תיב תא דוקפל וגהנ זאמ ,רופיסה
.תועמד תוגלוז דוד-קחצי

קונח לוקב דוד-קחצי רמא ,"ואולמו םלוע לע הסורפ ותדוצמו ושרדמ-תיבב קידצה ול בשוי"
.יכבמ

יתטימ לע ןשי ידועב ,תועובש המכ ינפל" :וירבד תא שרפל לחהו הקומע הפיאש ףאש אוה
דעוסו ,חראתהל גהונ ינא םהבש ראפה-תונולממ דחאב ינא בשוי ימולחב .םולח יתמלח ,הלילב
.הרומג הפירט איה הדועסהש ןבומ .הנשד הדועס

וילא תוולתהל יל ארקו ,ןיד-תיב חילשכ ומצע גיצהש ,הרוצ-רודה שיא ילומ עיפוה םואתפ"
.תונרוק םינפ ילעב םידוהי השולשב יתנחבה ,ןידה-תיבל יעיגהב .ןידה-תיב בשומ םוקמל
.ץירוקמ סחניפ יבר קידצה אוה םהמ דחא

.ייאטח לש הכוראה המישרה תא טרפלו תונמל ליחתה עבותהש העשב יביל תא האלימ השוב"
םשרתמ ןכא ןידה -תיב יכ יניחבהב יב הזחא הלחלח .תוומל יננודל עבותה שרד וירבד םותב
.עבותה תעד תא לבקל הטונו תונעטהמ

חתפו םימחר אלמ טבמב ירבעל טיבה אוה .ומוקממ ץירוקמ קידצה עתפל םק זא םלוא"
שי תוטעמ -אל תויוכז םג ךא ,ץרא ינמ הכורא הז ידוהי לש ויתובוח תמישר םנמא' :וירבדב
םהל קינעה ףאו תופי םינפ רבסב םלביק אוהו ותיבב ייחולש ובצייתה םינש המכ ךשמב .ול
ידוהי יכ ,ינרובס .םהיתוחפשמ ינבו הרות ידמול תקזחהל ושמיש ולא םיפסכ .הנוגה הבדנ
.'תפסונ תונמדזהל יאכז הז

."ילוכ תעובמו להובמ ,יתנשמ יתצקה וירבד תא קידצה םייסשכ"

ןילקרטהמ אצי ,ומוקממ םק עגר ירחא .תוחלה ויניע תא בגינו הקומע המישנ םשנ דוד-קחצי
רמא ,"הקומעה יתדות תא ול ורסמו קידצל תאז ונת" .ןמש קנרא קיזחה וידיב .דימ בשו
.וייחל לע ורשנ תולודג תועמד יתשו
רבוקמ םחנמ םע םיידוהי םייח
םינפה ןחלוש דצל רבוקמ ברה


תרוטקה חבזמ ,הרונמ שי רבכ
םינפה ןחלושו

ןוכמ' אצוי ,לקשה תיצחמ תווצמ לעו וילכו ןכשמה תכאלמ םויס לע םיארוק ונאש עובשב
,םידחוימ תועבטמ ןוכמה עבט הז ךרוצל .'שדקמה רצוא' - שדח טקייורפב םילשוריב 'שדקמה
,'שדקמה רצוא' המשו ,תדחוימ הפוקב רבטציש ףסכה .רוביצל םיעצומה ,רוהט ףסכ םיפוצמ
.שדקמה-תיבל רושקה לכב תירוביצה העדותה קוזיחלו רעונ-ינב םע תיכוניח תוליעפל הנפוי

תיבה-רהב ימלסומה ףקאווה לש תכלוהו תרבוגה העיגפה עקר לע ראשה ןיב דלונ טקייורפה"
יכ ,ןיבהל ונילע" .אשונב תוליעפה תא זכרמש ,סייו לליה 'פורפה ריבסמ ,"ויתורצואבו
.ומוקמו שדקמה לא שח אוהש רשקה תדיממ הבר הדימב עבונ הלוכ לארשי-ץראל רוביצה סחי
.סייו 'פורפה רמוא ,"םירביא - רתיה לכו בלה אוה תיבה-רה

בהז ג"ק םיינשו םיעברא

.'שדקמה ןוכמ'ב תחלצומו היירופ תוליעפ לש םישדוח רחאל אב 'שדקמה רצוא' טקייורפ
שדקמה ילכ ךותמ השולש ,םינמא תצובקו ןוכמה ירקוח תווצ ידי-לע ונבנ וז תרגסמב
םישישכ לש הכורא המישרל םיפרטצמ הלא .בהזה חבזמו םינפה ןחלוש ,הרונמה - םייזכרמה
.שדקמב ויהש םילכה השולשו םיעשת ךותמ ,ןוכמב התע דע ונבנש ,רתוי םינטק ,םילכ

ברה רמוא ,"רקיו בכרומ טקייורפ התייה םהמ דחאו דחא לכ תריציש ,םילכ השולשב רבודמ"
,םירטמ ינשכ ההבוג התנבנש הרונמה - ןזואה תא רבסל ידכ קר .ןוכמה ל"כנמ ,רבוקמ םחנמ
לש תללוכה תולעה .ג"ק םיינשו םיעברא לקשמב רוהט בהז הפוצמ איהו דרא יושע הדליש
.רלוד ןוילימכב תכרעומ הרונמה

הקיתע הקינכט

הנוכמה ךילהת םיפרוצה ועציב ,'תחא השקמ'כ השעיי יופיצהש ידכ :ןיינעמ טרפ
הנוכמש המל ותוא וכפהו תימיכ הסימת ידי-לע בהזה תא וקריפ הליחתב .גנימרופורטקלא
תודורטקלא תועצמאב זאו ,תקרופמה הסימתב הרונמה תדליש תא ולבט ןכמ רחאל .'בהז חלמ'
רוהט בהזב תחא-תבב הדלישה התפוצ ךכ .ותומדקל בהזה תא ובישה ,הסימתל למשח ומירזהש
.יצחו רטמילימ לש יבועב

.הקיתעה ריעבש 'ודראק'ה זכרמב ,ןיירושמ תיכוכז ןקתמב הרונמה תבצומ הלא םימיב

וילעש הז לש ולדוגבו ותומדב ,בהזה-חבזמ .םירחאה םילכה ינש םג םה ידמל םימישרמ
יעוקיר הפוצו ,יכ"נתה הטישה ץע אוה-אוה םירקוח המכ יפ-לעש ,ץעמ הנבנ ,תרוטקה הרטקוה
התומכש תדחוימו הקיתע יופיצ תקינכטב רבודמ" .םימעה-רבחמ הבושת-לעב ןמא ידי-לע בהז
.רבוקמ ברה רמוא ,"לארשיב תרכומ התייה אל

ינויער רסמ

ומצע ןחלושה הבוג .ויפויב ביהרמ ,רוהט בהז הפוצמו הטיש ץע ןכ-םג יושעה ,םינפה-ןחלוש
.םירטמ ינשכל והבוג עיגמ ,םינפה-םחל תא םיקיזחמה םיפדמה תכרעמ םע לבא ,יצחו המא

ירוחאמש ינויערה טביהב םג יללכ רסמ אצומ ,'שדקמה ןוכמ' שאר ,לאירא לארשי ברה
לש וייחב שדקמה לש ותויזכרמ תא םיאטבמ ,לכיהב ויהש וללה םילכה תשולש" :םילכה
וילעש בהזה חבזמו ,ינחורה רואה תא - הרונמה ,ימשגה עפשה תא למסמ ןחלושה .ידוהיה
."רמוחל חורה ןיבש רשקה תא למסמ ,תרוטקה הרטקוהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


תוכז דומיל

?ןגוהכ אלש המ-רבד השע ידוהי יכ ול םירפסמ רשאכ ביגהל םדא ךירצ דציכ :הלאש

קדצב" :(וט,טי ארקיו) רמאנש ,תוכז ףכל תלוזה תא ןודל הרותה ןמ השע-תווצמ :הבושת
םא ,הבוחל וא תוכזל ושרפל רשפאש והשמ רמא וא השעמ השעש םדא ,רמולכ ."ךתימע טופשת
םינוניבה ןמ םאו ;הכומנ ךכל תוריבסהשכ םג תוכז ףכל ונודל םיבייח - אוה םימש-ארי
רבדה ראשיי תוחפלו ,תוכז ףכל ונודל םיבייח זא םג - לשכנ םימעפלו רהזנ םימעפלש ,אוה
.ותבוחל ןיד ץורחנ אלו ונלצא קפס רדגב

עמושה לע לח - תמא רופיסהשכ םג ,בתכב וא הפ-לעב ,ורבח תא ץימשמ םדאשכ ,ךכ לע ףסונ
רוסיא םג וילע לח - םירבדל ןימאמ אוהש הארמ עמושה םאו .'ערה ןושל תעימש' רוסיא
תוחפל - רופיסה לכב קפקפל אל םאו ,ןומא-יא עיבהל עמושה ךירצ ןכל .'ערה ןושל תלבק'
.(הלאכ םירופיס עומשל הצור וניאש עידוי תוחפלו) ויתונקסמב קפס ליטהל וילע

םא םג ,לארשימ םדא לע בוט-אל רבד םיעמוששכ :בוט-םש-לעבה ונרומ םשב ונידיב לבוקמ
ינולפ אולה - ינולפ לע םירפסמש רבדה תמא םא :בר רעצ רעטצהל ךירצ ,ותוא םיריכמ ןיא
.בוט -אל בצמב אצמנ רפסמה אולה - תמא וניא םאו ;בוט-אל בצמב אצמנ

-ןושלש ,"םכבבלב ובשחת לא והער תער תא שיאו" (זי,ח הירכז) קוספהמ דמול אינתה לעב
ובילמ הנפדהי - הלעת םאו ,םלועל בל לע הלעת אלו" ,הבשחמב וליפא רוסא תלוזה לע ערה
םאו ...הרז הדובע דגנכ ערה-ןושל הלודג יכ ,שממ הרז-הדובע תבשחמ ומכו ,ןשע ףודנהכ
."[המכו המכ תחא לע - הבשחמב] ךכ רובידב

.ןבומכ ,תינורטקלאהו הבותכה תרושקתב עדימ לע םג םילח םירומאה םירבדה בור
.ג ק"ס ח"מאב ,החיתפ ,םייח ץפח .בכ ס"וס ק"הגא ,אינת .חיר תוא ג רעש ,הנוי ונברל הבושת ירעש
.ולסכ בי ,'םוי םויה' חול
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il