689 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ארקיו תשרפ * (17.3.2000) ס"שת'ה ינש רדאב 'י * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


בבותסמ לגלגה ךיא


םיעלקנשכ הווקת ןתונ אוה יכ דואמ חמש גח אוה םירופ
םייעבטה םיכילהתה יפ-לע רשאכ ,הכובסו השק תואיצמ ךותל
שאייתהל אל .אצומ ןיאש הארנ


.שארמ תופצל לגוסמ היה אל שיאש ,תודח תוכופהת לש רופיס ולוכ אוה םירופ סנ לש ורופיס
םידוהיה .הזכ רבד הרקיש ותעד לע תולעהל שיא לוכי היה אל ןמה תריזג הזרכוהש םדוק
,יכדרמ ,םגיהנמ .שורוושחא לש ותדועסב קלח לוטיל ונמזוה או ,רתויב דבוכמ דמעממ ונהנ
החלצהה תגספמ םידוהיה םילפונ תחא -תבבו לגלגה בבותסמ םואתפו ."ךלמה רעשב בשוי" היה
.רתסא ירבדכ ,"דבאלו גורהל ,דימשהל ,ימעו ינא ונרכמנ יכ" - רתויב ארונה דמעמל

.ךלמה תעבטב המותח ,ךלמה תונידמ לכל תאצוי הדמשהה תריזג .עיתפמב אוה ףא שחרתמ סנה
,הרואכל ."בישהל ןיא - ךלמה תעבטב םותחנו ךלמה םשב בתכנ רשא בתכ" יכ םיעדוי לוכה
,םואתפו .וילע יכדרמ תא תולתל ידכ המא םישימח הובג ץע ןיכמ רבכ ןמה .הצרחנו הלכ
תא ביכרהל ןמה תא הווצמ ךלמהו לגלגה ךפהתמ רקובבו ,"ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב"
ךשמהב ."ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעיי הככ" וינפל אורקלו ריעה בוחרב סוסה לע יכדרמ
.יכדרמל ןיכה רשא ץעה לע ןמה הלתנ ,ןייה התשמב םיעוריאה תובקעב ,םויה

םמורמו ליפשמ

להנתמ םלועה הרואכל .ומלוע תא ה"בקה גיהנמ הבש האלפומה ךרדה תא ףקשמ הליגמה רופיס
שי ןכל .וחתפתי דציכ שארמ תופצל רשפאו ,םיעובק תוגהנתה יקוח עבטל .עבטה ךרד יפ-לע
םינוש םינונגנמ לש םתלועפ ךרד תא םיניבמ םהש ,םייחה לש םינושה םימוחתל םיחמומ
.תונושה תויוחתפתהה תא ךירעהל םיעדויו

ךכו .עבטה יכרדל רשק םוש ילב ,םיעוריאה תא תנווכמה תרתסנ די שי ליבקמבש ,ררבתמ ךא
םילפונ הנחלצהה םורממ .שארמ תופצל לוכי וניא שיאש תוריעסמ תויוחתפתה ללוחתהל תולוכי
םיכילהתה יכ .רתויב ההובגה הגספל הגרדמה לפשמ םילוע ןיע-ףרהבו ,תיתחת לואשל תחא-תבב
ידע םיאג ליפשמ" אוהו ,םיכילהתה תא תטוונמש ה"בקה לש ודיל הווסמ אלא םניא םייעבטה
."םורמ דע םילפש היבגמו ץרא

רשאכ ,הכובסו השק תואיצמ ךותל םיעלקנשכ הווקת ןתונ אוהו דואמ חמש גח אוה םירופ ןכל
לע תחנומ הדח ברח וליפא" :ל"זח ורמא ןכל .אצומ ןיאש הארנ םייעבטה םיכילהתה יפ-לע
עורגה בצמהמ םג עישומו ליצמ ה"בקה יכ - "םימחרה ןמ ומצע ענמי לא ,םדא לש וראווצ
.הווקת לכ הספא רבכש המוד רשאכ ,רתויב

אובת העושיה

תונקסמל הכילומ ונלצא םיללוחתמש םיכילהתה תניחב .השק תואיצמ ךותב םייח ונחנא םג
לבא ,"דבאלו גורהל ,דימשהל" לע יולגב םירבדמה םיבייוא םיפקומ ונחנא .רתויב תוימיספ
וליאכ ,סיסב לכ תורסח אווש -תוילשאל םיתפתמ הללגבו ,תופייע םישח םעהמ םילודג םיקלח
.לארשי לע םולש אובי ,וניביוא לש םהיתושירד תא וקפסיו וענכייו ורתווי םא

תנידמ הטילחה וליאכ הארנ .רתויב םיגיאדמ ונכותב םישחרתמה םיינחורה םיכילהתה םג
תידוהיה םתוהז תועמשמ לע םיהות רעונהו םידליה .התוהז יביכרמ לכמ קרפתהל םידוהיה
םהל רסחש דיחיה רבדהש הרובס ךוניחה תכרעמ לבא ,םתשרומ לש חורה-תורצוא לכמ םיקתונמו
ומע תחקלו ץראהמ קלתסהל םידוהיל ארוקש ,ינוציק יניטסלפ ררושמ לש ויריש דומיל - אוה
.ויתמ תא םג

יפ-לע .תידוהי תובשייתהל עקרק תוצקהל הנידמל רוסא יכ ,ץ"גבה עבק רבעש עובשב קרו
הזיחאה תרבגהל וקבאנש ימ לכו תונורחאה םינשה האמב תומדאה ילאוג לכ ,הטלחהה חור
.ןויוושהו היטרקומדה יכרע תא ומינפה אל ,לארשי-ץרא לש םינוש םיקלחב תידוהיה

ונל ריכזמ םירופ לבא ,דואמ תוגיאדמ תונקסמל םיכילומ וללה םיכילהתה ,עבטה ךרדב
.המלשהו תיתימאה הלואגב ,תיסינה העושיה אובתו בבותסי אוהו .ול בבותסמ לגלגהששדח שיםירופ תוליעפ

םייקל רוביצה תא דדועל התרטמש ,םירופב הלודגה תוליעפל ד"בח-יריעצ לש תונכהה תומלשנ
,םילוחל ,ןוחטיבה תוחוכ ישנאל וקלוחי תונמ-חולשמ לש תויקש יפלא-תואמ .גחה תווצמ תא
הליגמה תא םמע וארקי ד"בח ידיסח .'וכו אלכ-יתבב םיריסאל ,םישדח םילועל ,םישישקל
םייפלאכל וקנעוי תונמ-חולשמ לש תורדוהמ תוליבח .םירופ תווצמב רוביצה תא וכזיו
יבחר לכב םיסוניכו םיעוריא תורשע םייקמ ד"בח -יריעצ לש היילעה ףגא .ל"הצ תונמלא
.םימעה-רבח תונידממ םילוע יפלא םיפתתשמ םהבש ,ץראה

דיריל םימשרנ

-יריעצ לש 'חספה תויווח' דיריל םשריהל זרדזהל ןמזה הזו ,חספל םיננוכתמ םירופ ירחא
ללש םידליל הנקמ איהו ,םיידוסי רפס-יתבו םידלי-ינג ידימלתל תדעוימ תוליעפה .ד"בח
'וב לענייו (2.4) ב-רדאב ו"כב ה"יא ד"בח-רפכב חתפיי דיריה .גחב תורושקה תויווח
לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ - יש לבקמ דלי לכו ,םולשתב רוקיבה .(11.4) ןסינב
.03-9607588 'לט .רדסה-ליל לע םיביהרמ םימולצת תרבוחו חספ

םירופ תדועס

,םירופ-ןשושב תדחוימ םירופ תדועס תמייקמ םילשוריב 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
לש וריכזמ ,רנורג בייל -הדוהי ברה יפמ תודיסחו הרות ירבד .ב-רדאב ו"ט יעיבר םוי
.02-5374927 'לט .הבוח שארמ המשרה .םישנלו םירבגל םידרפנ תומוקמ .שטיוואבוילמ יברה

הרותב אורקל

.הרותב םינוכנה האירקה ילגרה תאו האירקה ימעט תא דומלל ךל עייסת השידח בשחמ תדמול
.תורטפההו תוכרבה םע ,(דרפסו זנכשא חסונב) הרות ישמוח השימח לש אלמה חסונה רוטילקתב
.03-5700840 'לטשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ארקיו תשרפל


ה"בקה לש תונובשחב ברעתהל אל

וסעכש ,אינתה רפסב ןקזה ונבר ריבסמ ."הרז הדובע דבוע וליאכ סעוכה לכ" :םירמוא ל"זח
הרוק לוכהש ןימאהל ךירצ םדא .'הב הנומא רסוח לע דיעמ ,וב עגפש תלוזה לע םדא לש
ןיאו ,םימשהמ וילע רזגנ רבדהש תעדל וילע ,והשימ ידי-לע עגפנ םא ןכלו ,תיטרפ החגשהב
.תלוזה לע סעכל (ודיצמ) םוקמ

,ורבח שנעיי ותועצמאבש חילשה תויהל רחבש לע ,ןידה תא תתל דיתע עגופהו קיזמה םנמא
עור לע שנענ קיזמה .עגפנלו קזינל רשק הזל ןיא לבא ,הער הריחב התייה וז ודיצמ יכ
.םימשה ןמ וילע רזגנ רבדהש תעדל ךירצ קזינהו ותריחב

הלעמלמ הריזג

רשאכ .ורבח תא קשע וא לזגש םדא ןיינעב ,ונתשרפב רמאנה לע הלאש תררועתמ תאז רואל
ףסוי ויתשימחו ...לזג רשא הלזגה תא בישהו" - הרותה הווצמ הבושתב בושל שקבמ ןלזגה
ענמש לע יוציפ ,(זוחא םירשע) שמוח ףיסוהלו ומצע הליזגה םוכס תא בישהל וילע ."וילע
.חיוורהלו ףסכב שמתשהל ורבחמ

,ףסכה תא םלשל בייח ומצע ןלזגה ?לזגנל ףסכה תא בישהל ךירצ ןלזגה עודמ ,איה הלאשה
לזגנהש םירמוא ונא םא לבא ,הליזגה השעמ לע שנעיהל בייח אוהו ולש ףסכ הז ןיאש ןוויכמ
?שמוח תפסותב דועו ,הרזחב ףסכה תא לבקל ךירצ אוה עודמ ,םימשהמ שנוע ךכב תוארל ךירצ

דבעידב העידי

רזגנש ונל ןיינמ .הלעמלמ הרזגנש הרזגה יהמ תעדל םילוכי ונניא ונחנאש ,איה הבושתה
ןכמ רחאלו ,המ-ןמזל ונממ לטינ ףסכהש ךכל םצמטצמ ושנוע ילוא ?חצנל ףסכה תא דבאל וילע
.ול ובסוהש םיפיקעה םיקזנה לכ תפסותב ,ותושרל רזחוי

ספתנ אל ןלזגה םא .ושחרתה םירבדהש ירחא ,דבעידב קר הלעמלמ רזגנ המ תעדל לוכי םדאה
הברה" ןכש ,םירחא ידי-לע הבשוה אל םג הליזגהו) הליזגה תא בישהל ומצעב טילחה אלו
רזח ןלזגה םאו ;חצנל ףסכה תא דבאל וילע רזגנש םדאה עדוי זא-יכ - ("םוקמל םיחולש
ונממ לטניי ףסכהש ורזג הלעמלמש חיכומ ומצע הז רבד ,הליזגה תא בישהל טילחהו הבושתב
.שמוח תפסותב בשוי ןכמ רחאלו םייוסמ ןמזל קר

יתימא סויפ

לולע ותלוזב עגפש םדא .ורבחל םדא ןיבש תיללכה תוגהנתהה לע דומלל רשפא הז לכמ
םאו ,תלוזה לע הרזגנ העיגפהש ןוויכמ ,ךכ-לכ רומח רבדה ןיא םצעבש ,רציה תצעל תותפתהל
לבא ,ארובה לומ ןובשח ול שי רתויה לכל .תאז השוע רחא והשימ היה ,וב עגופ היה אל אוה
?תלוזה תא סייפל וילע עודמ

ךירצ אוה .עגופהו קיזמה לש וניינעמ הניא ה"בקה לש ויתונובשחש ,הרותה ונתוא תדמלמ
תיתימא השוחת ךותמ תאז תושעל וילעו ,ורעצ תא תיחפהלו ורבח תא סייפל ידכ לוכה תושעל
תא דימ האיבמש הבושתה הלודגו ,המלש ותבושת היהת ךכ קר .ותלוזל ללועש המ לע באכ לש
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה
(13 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל)

םירופ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמיכדרמו השמ

לוקש יכדרמ היהש דמלמ - "שיא" .(ה,ד רתסא) "יכדרמ ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא"
,יכדרמ ףא ,ומע ץרפב דמע השמ המ ."דואמ וינע השמ שיאהו" וב רמאנש ,ורודב השמכ ורודב
ףא ,לארשיל הרות דמיל השמ המ ."וערז לכל םולש רבודו ומעל בוט שרוד" :וב רמאנש
."רוכמת לאו הנק תמא" :רמאנו ,"תמאו םולש ירבד" :וב רמאנש ,יכדרמ
(הבר שרדמ)


תלוזהו התא

היה םגו ,"ךלמה רעשב בשוי" היה ןכש ,ןמה תריזג ינפמ שושחל ךירצ היה אל ומצע יכדרמ
רתסא) רמאנ תאז-לכבו .לארשי -ינב ראש לכ לע אופא התייה הריזגה .הכלמה רתסא לש הדוד
ידוהיל הרוקש רבד יכ .תישיא ול הרקש רבד - "והרק רשא לכ תא יכדרמ ול דגיו" :(ז,ד
.ךמצע ךל הרק וליאכ ךב תעגל ךירצ ינש
(שטיוואבוילמ יברה)


ידיחי-ידוהי

יפל ?(הדוהי טבשמ אלו ןימינב טבשמ אוה ירהש) אוה ינימי אולהו ידוהי ומש ארקנ המל
אלא ידוהי ארקת לא ,ידוהי ומש ארקנ ךכיפל ,םלוע יאב לכ דגנכ ה"בקה לש ומש דחייש
.ידיחי
(הבר שרדמ)


ונהנו ולכא

- ?הילכ רוד ותואבש לארשי לש םהיאנוש ובייחתנ המ-ינפמ" :תרמוא (א,ד הליגמ) ארמגה
תולכאמ ולכאש ךכב קר אל היה לארשי לש םאטח ."עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנש ינפמ
.דואמ לודג ושנוע ,ואטחב חמשש ימ .הזמ ונהנש אלא ,םירוסא
(שבד תורעי)


ןייב םיסינ

:ןיי םע םירושק םירופב םיירקיעה םיסינהש יפל אוה ,ןיי תותשל הווצמ שי םירופבש םעטה
ועיגה הזמו ,הבריס איהו הכלמה יתשו תא איבהל שרד "ןייב ךלמה בל בוטכ" שורוושחא
.ןייה התשמב היה ,ןמה לש ותלפמ ,השעמה לש ופוס םגו .המוקמב הכלמל רתסא תא תונמל
(הרות לש הניי)


ןופלדו אתזייו

ןתנ םהמ דחא לכו ,ןמה לש ויצעוי ויהש םושמ ץעה לע ולתנ ןמה ינב תרשעש אבומ שרדמב
:הלאשה תלאשנ .שורוושחאל חיטבהש תורכיכה םיפלא-תרשע ןיינמ תא םילשהל ףסכ רכיכ ףלא
העיגפב רבודמ רשאכ אלא ?ףסכ ןצבקה ןופלדל ןיינמו ,המכח הטושה אתזייוול ול ןיינמ
...רישע השענ ןופלדו םכח אתזייו השענ ,םידוהיב
(הרות ינינפ)


םירופ-כ םירופיכ

ףא הלודג םירופ תשודק ,רמולכ .םירופ ומכ - םירופ-כ אוה םירופיכה-םויש רמאנ רהוזב
תולעתהל רשאמ ,החמשב םייורש רשאכ הלעמה םורב ראשיהל רתוי השק יכ .םירופיכה-םוימ
.תוינעתו םיפוגיס ידי-לע םמורתהלו
(הרות לש הניי)


הרותל זמר

,תילגתמ איהש םדוק המשנה תוימינפ איה "הסדה" .(ז,א רתסא) "הסדה תא ןמוא יהיו"
.המשנה תוימינפ תילגתמ הדי-לעש ,הרותה וז - "ןמוא יהיו" ידי-לע אוה היוליגו
(שדוק-תוחיש)

עובשה תרמיא


םניח תונתמ

תע וז וישכע" :םיחכונל םואתפ רמא ,'ץיבוכלמ חנ יבר קידצה לצא םירופ תדועסב ,םעפ
תתל לכוא - ארובה תדובעב הנתמ שקבל הצורש ימ לכ .'ול םינתונ ,די טשופה לכ'ו ןוצר
."ול

,'ה תדובעב םימייוסמ םירבד שקיב דחאו דחא לכו תונמדזהה תא לצנל ורהימ םידיסחה
תא אלימ חנ יבר תריטפ רחאש) ןירבוקמ השמ יבר םג היה םיבוסמה ןיב .םהל הנענ קידצהו
."?ךשקובמ המ" :קידצה ולאש .רבד שקיב אל אוהו ,(ומוקמ

."ימצע תוחוכב תולעתהל הצור ינאו ,לייח ינא .םניח תונתמ הצור יניא" :השמ יבר בישהתודיסחה יכרד


קלמעב המחלמ

-י סכ לע די יכ" קוספה לע .חישמה תאיב דע ,חצנ-תמחלמכ קלמעב המחלמה תא תעבוק הרותה
ןיאו םלש םשה ןיאש ,(ט םיליהת שרדמ) ל"זח םירמוא "רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ ,ה
ךל השע רשא תא" דימת רוכזל וניווטצנ םג ןכל .קלמע לש וערז החמייש דע םלש אסיכה
."חכשת אל" :הריהזמו תרזוח הרותהו ,"קלמע

תישעמ תורשפא םוש ןיא הלא ונימיבש העשב קלמע תריכזב םעטה המ ,תלאוש תודיסחה תרות
תאיבב קר היהת קלמעב תיפוסה המחלמה אולה ?"קלמע רכז תא החמת" יוויצה תא םייקל
?תורודה לכ ךשמב םויו םוי לכב קלמע תא רוכזל ונילע המ םשל ןכ-םאו ,חישמה

םעה לש ימשגה וערז לומ תימשג המחלמ קר הנניא קלמעב המחלמהש ,תודיסחה תרות הבישמ
גוס גציימ קלמע .ימינפה 'קלמע'ה לומ םדאה שפנב תללוחתמה תימוי-םוי המחלמ וז .יקלמעה
דדומתהל הדיחיה ךרדהו בוטל וכפהלו ונקתל רשפא-יאש ער ,םדאה שפנב םייקש ער לש םייוסמ
."םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת" - הרותה תארוהכ איה ומע

תורוצ שבול

-אל תודגנתה גציימ אוה ."וב דורמל ןווכתמו ונוביר תא עדוי" אוהש קלמע לש וניינע
.ול ענכיהלו ונממ דחפל ךירצ היה ,ונוביר תא עדויש ימ ,הרואכל .השודקל תילנויצר
רסוח ךותמ אל השודקל דגנתמ אוה - קלמע לש ודוחיי יוטיב ידיל אב הז הדוקנב קוידב
.עדויו ריכמ אוהש םושמ אקווד אלא ,הרכהו העידי

ללגב אטוחש ימ שי" :(ביר 'מע ה"סרת םירמאמה רפס) ב"שרה ר"ומדא ק"כ תאז ראבמ ךכו
אוה וז החכש ידי-לעו ,יקולא ןיינע לכ ירמגל חיכשמ הוואתה יוביר .תוקולא יוליג רדעה
תא האר אוה ,תוקולא יוליג האר קלמע ירה .וב התייה תרחא הדימ קלמע ךא .ער השעמב לשכנ
הזו .לארשי-םע דגנכ דמע ןכ-יפ-לע-ףאו ,ףוס-םי תעירקו םירצמ תאיצי לש םילודגה םיסינה
."הרתיה ותפצוחו ותוזע ללגב קר

םדא שי .תונוש תורוצ תשבול קלמע לש תורירקהש ,ריבסמ אוה (דיר 'מע םש) רמאמה ךשמהב
םכחתמש ימ שי .ונממ ולעפתי אל םירחאש ידכ ,אלפ וניאש אלפנ יקולא ןיינע לע רמואש
,ויפב תמא הרואכלש ףאו) לעפתהל שי הממו ,אלפ הז ןיא ה"בקה תוממור יבגלש ,רמואו רתוי
.(הזמ לעפתהל וילע ,דואמ אלפנ רבד הז םדאה יגשומבש רחאמ ךא ,אלפ הז ןיא ה"בקה יבגלש
רקי יקולא ןיינעו ,תוקולאה תמכחב קסועש םדא - קלמע תפילק לש רתוי הקד הגרד שיו
."ומוקממ זוזי אלו הנתשי אלו לעפתי אלש ,ושפנב קזח םכסה השוע" אוה לבא ,ויניעב

קפסו קלמע

תווצמבו הרותב תואדו - בוט רבד לכב תואדו שי השודקב" .(240) קפס היירטמיגב קלמע
ןיינע לכב קפס ליטמו ררקמו קלמע אב .תומימחו תולעפתה ךותמ לוכהו ,תיטרפ החגשהבו
- איה הריבשהו .התנקת יהוז התריבש אלא ,הנקת הל ןיא - תורירק לש וז הפילק .יקולא
'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס) "העיגיו הדובע ךרדב םימש תוכלמ לוע תלבק ידי-לע
.(דסק

דציכ (זר'ו תרגיא זי ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב ץעיימ שטיוואבוילמ יברה
ייותיפל ללכ בל םושל אל ,הזב תירקיעה הדוקנה":שפנב קלמעה רידחמש תוקפסה לומ דדומתהל
ןיאש ,תויהל הכירצ הנעמהו הצעה ירה ,קפס ליטהל תורירקל האיבמה הלובחתב אבשכו ,רציה
תינולפ הווצמ םייקל ךירצ ,דומלל אוה ךירצש ןויכ ,תונעמו תונעטב קסעתהל יונפ ןמז ול
."הז תא ושעי םה םגש וידידיו וירבח לע עיפשהלו

השע רשא" רמאנ אלו ,"קלמע ךל השע רשא תא רוכז" רמאנ המל :לאש םינושארה םידיסחה דחא
ןמ שורפה םדא ,"ךל" תניחבב אוהש םדאב אלא עוגפל לוכי וניא קלמע :בישה אוהו ?"םכל
- תידיסח הרובח ךותמ קלח אוהש ימ ,"םכל" ,תוירבה םע ברועמה םדא .ומצעל יחו רוביצה
.קלמע לש ותנכס ינפמ ןגומ


הלואגל הייפיצב


םאש ,םירופ ןכ ןיאש המ ,אובל דיתעל םילטב ויהי ,םירצמ תאיציל רכז םהש ,םידעומה לכ"
"חישמה לש הלואגה לא ועיגה אלו םילטב לארשי ויה ,םולשו-סח ןמה תבשחמל לוטיב היה אל

(טמ 'מע םירופל שדח רוא ,ל"רהמ)
היהש השעמ


םירופב בוח

היהש ינפמ אל .םלוכמ רתוי ינורכיזב קקחנ םירופ ותוא לבא ,יתיווח רבכ םירופ ימי הברה
חולשמ' תווצמב דחוימ םעט שוחל יתיכז התוכזבש תמייוסמ היווח לשב אלא ,דחוימב חמש
.'תונמ

.ביבא -לתב ד"בח תבישי דימלת ,הרשע-שולש ןבכ רענ יתייה תע ,י"שת תנשב השעמה תליחת
תא השעש ,שמחו םיעברא ןבכ ,דמחנ שיא .קי'צלרשי והיתתמ ומשו חבט זא דבע הבישיב
.םידימלתה םע חחושל הברה אלו ןקתש היה אוה .תוליעיבו תוצירחב ותכאלמ

תא םיריתומ םידימלת האור היהשכ .לכואב לוזלז - ותקיתש תא רפהל ול םרוג היה דחא רבד
.םהל ריעה דימתו גילבהל לגוסמ היה אל ,םחלה לש השקה קלחה

וליא" :דח טבמ יב ןתנ אוה .םחלה תויראש תראשהב ךכ-לכ ול עירפמ המ ,ויתלאש תחא םעפ
."םירשואמ ונייה ,הלאה םחלה תויראש ץיוושואב ונל ויה

.יתלאשו יתפסוה ,"?ץיוושואב םכל היה ןכ המ"

התא לוכה" :טלפ אוהו יב וטיבהו ורזח דימו ולפשוה ויניע .וינפ ונתשה היינש התואב
."ךל רפסא ילוא ,םימי ךיראא ינאו רגבתת התא ,רוזעי ה"בקה םא ?תעדל הצור

,יל עדונ ח"כשת םירופ ינפל .ד"בח-רפכב ונררוגתהו החפשמ יתמקה םייתניב .ופלח םינש
רחב לבא ,ד"בח ידיסח םע הנמנ אל אוה .רפכב רוגל ועיגה ותשאו קי'צלרשי והיתתמ יכ
.םוקמב רוגל

ומע יתדעצו ,שולשה ןב ינב דיב יתזחא ,הפי תונמ-חולשמ תליסלס יתנכה .עיגה םירופ
חולשמ' ול חלש אל שיאש יתחנה .קיר וליאכ ,טקשו רוגס היה תיבה .והיתתמ לש ותיב רבעל
.והוריכה אלו שדח היהש םושמ הארנכ ,'תונמ

ךויח .הבישיה ימיב והארממ שישק היה רבכ אוה .והיתתמ דמע ןתפמה לעו תלדה לע יתשקנ
ךממ תובגל ידכ םג יתאב" .המינפ סנכיהל וננימזה אוהו וינפ תא ריאה העתפהו החמש לש
.יתרמא ,"ןשי בוח

.הנש הרשע -הנומש ינפל הרצקה ונתחיש תא ול יתרכזה .עתפוה ,"?רבדמ התא בוח הזיא לע"
.למלמ ,"!הא"

ךירצ יתייה הליחתב .בשייתהו תויסוכ יתשו הקדוו קובקב איצוה ,הווזמל שגינ אוה
,ףטשב ויפמ חלק באוכה ורופיסו ,וביל רוגס חתפנ ,תיסוכל תיסוכמ ,טא-טא םלוא ,ובבודל
.ורצועל היה רשפא היה אלש דע

היה ודודשו תדבוכמ החפשמ התייה ותחפשמש ,ןילבול דילש בוסירופמ ואצומש יתדמל וירבדמ
עיגה ץיוושואל .ופסנ םלוכ .םידלי העבשל באו יושנ היה המחלמה ינפל .בוסירופמ ר"ומדאה
,ךרפה תדובע ,תולחמה ,רוקה ,בערה תא דרש אוה .המחלמה תפוקת לכ תא םש הליבו א"שתב
.'תוומה תדעצ' תא ףוסבלו ,תולפשהה

.רמא ,"יתדרש זא ,הצר ה"בקה" .דמעמ קיזחה ךיא - יתוא ןרקס דחוימב דחא רבד

:רפסל לחהו רדחה ללחב המולע הדוקנ רבעל טבמ חלש והיתתמ .יתישקה ,"?ןפוא הזיאב לבא"

בבותסה הנושארה הפוקתב .ועוצקמב גולוכיספ ,דנלוהמ ללובתמ ידוהי היה קולבב ונתיא"
ןמזמ יתחכש רבכ ירה' ,בושו בוש לאש ,'!?ןאכ השוע ללכב ינא המ' .ירמגל לכסותמ ונכותב
.'הלאה םירוראה םינמרגה ואבש דע ,יתודהי תא

םיליגרתב ונתוא ןמאל לחה אוה .ליעומ והשמ תושעל וילעש טילחהו תשעתה המ-ןמז רובעכ"
.הנחמב םייחה םע דדומתהל םייגולוכיספ

םנסוחב לוכמ רתוי עגופה רבדה יכ ,הנקסמל עיגה הנחמה ייחב קמעתהש רחאל ,וירבדל"
הנטקה רכוסה תייבוק ,המועזה םחלה תנמ תא םילבקמ םישנא .בערה אוה ,םיריסאה לש ישפנה
.התמצוע לכב בערה תשוחת הבש עגר רובעכו ,דימ םתוא םילסחמו חולדה קרמה תחלצו

רתויב המיעטה הלחה וז יכ ןיימדלו םחלה תסורפ תא קיזחהל םכילע' :הצע ויפב התייה"
םג .סיכב הנטק הכיתח ריאשהל ,ףוסבלו .רוריפ ירחא רוריפ התוא לוכאלו ,םעפ-יא םתלכאש
ולכאת ,םייניעב רוחש שממ םכל היהישכ .ןטק רוריפ ונממ וריאשהו טא-טא וקקל רכוסה תא
תותשל םכילע .םכימימ םתמעטש רתויב םיעטה לישבתה הז יכ םכמצעל ורמא ,קרמהו .םתוא
.'ולכותש לככ ךורא ןמז ךשמב ,המיגל רחא המיגל ותוא

לש ויתוצע .םהישאר תא םירהל ונלש קולבב םיריסאה ולחה רצק ןמז רובעכ ,םנמאו"
.דדומתהל םהל ועייס גולוכיספה

ולסיחו דוסה תא ופשח קולבה 'ופאק' לש ועויסבו ,הרזומה העפותב וניחבה הנחמה ידקפמ"
."דורשל ונחלצה ךכ .ותרות תא ונמנפה רבכ קולבב םירחא םיברו ינא לבא .גולוכיספה תא
.ותחפשמ לעו ומצע לע רפיסו ףיסוה והיתתמ

תא בוש אלימ אוה .םירופ תדועסלו החנמ תליפתל יתרהימ ינאו רחואמ היה רבכ ,םייסשכ
."!םייחל" - תומוצע םייניעב ארקו ריוואב תיסוכ םירה ,תויסוכה

תא רפסל יל תמרגו תאבש רשואמ ינא" .הדות-תוריסא םייניעב יב טיבה ,ונדרפנשכ
-ץראב ,םויה םיבשוי ונחנאש הדבועה םצע :הזמ ץוחו .דואמ יילע תלקה" .רמא ,"רופיסה
,דימשהל שקיבש בייואו רצ ותוא לע לודגה ןוחצינה הז ,'םייחל' םירמואו ,םירופב ,לארשי
..."דבאלו גורהל

תאש םייח ;'םייחל' תוכרב ומע ףילחהלו האנ תונמ-חולשמ ול איבהל הנש ידמ יתגהנ זאמ
.יל קר הליג םדוס

(ד"בח-רפכ ,גרבנטור יבצ 'ר רופיסה רפסמל ונתדות)

ןהכ ףסוי 'ר םע םיידוהי םייח
םידלי לצא הקוצמה ינמיסב ןיחבהל :ןהכ ףסוי


הנשה תומי לכ "םינויבאל תונתמ"

תיב תרוצב ,תוינורקה .'ימענ ידסח' תדוגא לש תוינורקה תא תוארל רשפא ץראב םירע המכב
,םיבדנתמ םיליעפ לש תוינוכמ תועצמאב תוררגנ וא ,בוחרה תונרקב תובצומ ,ןטק םיפער
.םוקמל םוקממ

םיחלוש םה ,םתיב ןולחל תחתמ תרבוע תינורקהש תמיא לכ - עובק גהנמ םהל ושע רבכ םיבר
דעוימה ןטקה חתפל דעבמ ,תינורקה ךות לא לשלשל ,ףסכ וא ןוזמ ירצומ םע םידליה דחא תא
.םיבער תויפ ועיבשי וללה תומורתה יכ םה םיעדוי .ךכל

תועינצב יח

.קרב-ינבב קצוקמ ר"ומדאה בוחרב ,קנע ןסחמב אוה 'ימענ ידסח' לש יזכרמה הלעפהה דקומ
- השבלהו ןוזמ ירצומ רופס-ןיא םיאלממ ,םיעובר םירטמ תואמ לע ערתשמה ,חטשה תיברמ תא
ואצמי תודחא תועש ךותבו ועיגה התע הזש תשורח-יתבו ןוזמ-ילעפמ ,םיאלקח לש םהיתומורת
.םהידעיל םכרד תא

ןהכ .קרב -ינב בשות ,ןהכ ףסוי 'ר ,ץרמנו רקי שיא דמוע הזה דחוימה לעפמה ירוחאמ
הזה עונצה שיאהש ותעד לע הלעמ היה אל ותיבל עלקנ היהש רז .הרתי תועינצב יח ומצע
שדוח ידמ קינעמ ;תוקקזנ תוחפשמ ףלאכל ןוזמ תוליבח עובש ידמ קפסמה ,רידא לעפמ להנמ
-שמחכ לש העובק תישדוח הכימתו ;םימותי תולכו םינתח םיעבראל םישדח למשח ירצומו טוהיר
.ותפוקמ תונמלא םיעשתכל רלוד תואמ

רוסחמ עדי

םימי םתואב .הנש םירשעכ ינפל רבכ ףסוי 'ר לש ובילב הלע דסומה תא םיקהל ןויערה
רקובב םילוע ויה םידליהשכ" .הקוצמה ינמיסב ןיחבהל דמלו ,םידימלת תעסהמ סנרפתה
ולעש שיו ,תוכייחמ םינפו םיחופנ םיקית םע ,הפי םישובלה שי יכ יתיאר סובוטואל
תושעל ךירצש יתטלחה .תובוצע םינפו תיקשב בולע ךירכ םע ,תובחס-ייולבב סובוטואל
."והשמ

דחא ,דלונ אוה .הקוצמו רוסחמ טעמ-אל ותודליב עדי ומצע ףסוי 'רש הדבועה םג ךכל המרת
,םחלל ונבערש םימי ויה" .היקרוטמ לוכ-רסוחב הצרא ולעש םירוהל ,םידלי העבש ןיבמ
תויראשמ ונל תנתונו ותוא האיבחמ ימא התייה ,ירט םחל התיבה עיגמ היהשכ .ועמשמכ וטושפ
."רמול הגהנ ,'ירט םחלב םכתא עיבשהל תורשפא יל ןיא' .ןשיה םחלה

םינוילימ לגלגמ

,ריעה תויונחב ןוזמ ירצומ ףוסיא לש עסמל אצוי היה תבש תארקל :העונצ התייה הלחתהה
לע םיחווידו תוינפ דועו דוע וילא םורזל ולחה טא-טא .םיקקזנל םתוא קלחמ ןכמ רחאלו
.ומא םש-לע ארק התואש הדוגאל רסמתהל לחהו ותדובע תא בזע הז בלשב .םיכרצנ

.ץראה לכב םיבדנתמ תואמ ליעפמו רכשב םיעובק םידבוע השימחו םישולש קיסעמ אוה םויכ
שילשמ רתוי .ריעצה רמושה לש םיצוביק וליפא םהיניב ,םתרצותמ ול םימרות םילודג םילעפמ
הנומשב דמאנ לגלגמ אוהש יתנשה ביצקתה .םייתד םירדגומ םניא דסחה לעפמל םימרותהמ
.תורפס

רותב תודמוע תוקקזנ תוחפשמ תואמו ,בחרתמ ינועה .יראה תא עיבשמ ץמוקה ןיא ןיידעו
.םירופב קר אל םינויבאל תונתמ - 'ימענ ידסח' .םיכמתנה תמישרב ללכיהל תושקבמוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


יכדרמ תא תוכהל אל

?הליגמה תאירק ןמזב 'ןמה תאכה'ל םיצפנב שומישה לע הכלהה תעד המ :הלאש

רכז תא תוחמל הניינעו ,'הרות לארשי גהנמ' ללכב איה האכהה םיקסופה בורל :הבושת
.הליגמה תעימשל עירפמ רבדה ןיא דוע לכ ,םוקמ הל שיו ,קלמע

וז הלימ דימ ארקי - הילע רזח אל ארוקהו יהשלכ הלימ והשימ עמש אל שערה לשב םא
ידי אצי הפ -לעב םילימ המכ ארוקה וא עמושה םג יכ ,תספדומ איה וליפא ,ודיבש הליגמהמ
.הפוס דעו התליחתמ הרדסכ הליגמה תא ארק וא עמשש יאנתב ,ותבוח

.םיצפנב אל יאדוו ,המודכו ןשערב וא םיילגרב העיקר תועצמאב האכה לע אוה גהנמה םלוא
,תירפג הברהו טימניד טעמ) שממ ץפנ-ירמוח םיליכמ שומישב םויכ םיאצמנה םיצפנה
.רוביצל םינכוסמ םהו ,(קזח ץוציפו הקזח הרעב ללוחלו ,רמוחה תא ףיעהל הדיקפתש

וא ,רמוחה תא וצצופש םידליל ךומסב ודמעש םישנא םיצפנהמ ועגפנ תונורחאה םינשב
תעיטק ,תורומח תויווכ ,תובר תופירש :תואצותה .םהידיב ץצופתה רמוחהש ,םמצע םידליה
.הלילח ןורוויע ףאו ,תועבצא

ףא ,תסנכה -תיבב הליגמה תעימשל אובלמ םידוהי םיקיחרמ םיזעה םיצוציפהש ךכ לע ףסונ
רבוש - (דלי=) קונית ינפב תלד הלעננ" :וקספ ל"זח .ךכב-המ לש רבד הניא המצע הלהבהה
ורסא ןכ-ומכ ."תומיו קוניתה תעביי אמש ,(הרומג הכאלמב וליפא ,תבשב) ואיצומו תלדה
החיבנה ןמ תרבועמ השיא להבית אמש ,(תומייוסמ תולבגהב ,הרימש ךרוצל אלא) םיבלכ לדגל
.הדלו תא ליפתו

-תיבל היה יוארו ,םיצפנה תא םידליהמ תחקל הווצמ"ש ,םיברב ומסרפו וקספ םיעדונ םינבר
רוסמל - םיצפנה ירחוס לע עדויה דחא לכ לע הווצמש ןכו ,"םירחא ליהבמה ןטק תוכהל ןיד
.הרטשמל םהיטרפ תא
.(ה 'מע) ס"שת א-רדאב ב"י 'עידומה' .א,גפ ק"ב .ב,דפ אמויזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il