690 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרפ / וצ תשרפ * (24.3.2000) ס"שת'ה ינש רדאב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


תוירבה תא בהוא


,ונרשב-וניחאב רבודמ יכ ,'ורוזג' רמול תורשפא ונל ןיא
אלא ,דרפיהל םילוכיש גוז-ינב ונא ןיא .ונתיאמ קלח
חא תויהלמ לודחל לוכי וניא חאו ,םיחא


הנשה תודרט תא הדיצה חינהל היה רתומ םירופ לש עובשב לבא ,םירופ םוי לכ אל םנמא
- תרחא 'החמש' ונלביק הרוהט תידוהי החמש םוקמב .'עדי אלד דע' ,תיתימא החמשל רסמתהלו
םינויכראהמ איצוה םידדצה ינשמ דחא לכ .ליחתה ימו תיסמ ימ הלאשב ינלוקו ףירח תומיע
."החמשו הרוא התייה םידוהיל"ו ,רבעה יטוטיצ לכ תא

יזכרמה ןויערה .ונלוכ ,ונחנא - דיספה ימ ירמגל רורב לבא ,חצינ ימ ערכוה אל ןיידע
-חולשמ ,םירופ לש תווצמה .דחאתהלו דכלתהל - "םידוהיה לכ תא סונכ ךל" אוה םירופ לש
תויהל הרומא תאזה תודחאה .םידוהי ןיב הווחאו הבהא אטבל ודעונ ,םינויבאל תונתמו תונמ
חוכה יכ ,תורודל רסמ םג ךכב שי ."דרופמו רזופמ דחא םע ונשי" ןמה תנעט לומ דגנ-לקשמ
.לארשי-תבהאבו תודחאב אוה םינמזה לכ ינמה לש םהיתומיזמ תא רפהל

תויכונא טושפ

לע םירבדמה שי םידדצה ינשב .םעה יקלח ןיב בוטיקה תפרחה לש רעצמ ךילהתב םינותנ ונא
םהיבגל הבוט תונכש .וכרדל שיא תכללו עגמ קתנל ,הלאמ הלא דרפיהל םיצור םה .'רחא םע'
איה תאזכ השיג לש תישעמה תועמשמה ךא ,דמחנ עמשנ ילוא הז המססכ .הבוט רדג - העמשמ
.םירזגל ידוהיה םעה תעירק

תרחא בשוחש ימ לכמ קתנתהל רתוי הברה יל חונש יאדו .תויכונאמ תעבונ םג תאזכ השיג
-לע תגהנתמו הפש התואב תרבדמו תבשוחש הרבח ךותב תויחל רתוי הברה םיענ .תרחא גהנתמו
,ינש ידוהיל תויתפכאה הפיא ,לארשי-ללכל תוירחאה הפיא לבא .םיכרעו םיסופד םתוא יפ
?יוחיאל ןתינ -יתלב ערק ךותב ויחיש ,םיאבה תורודה לע הבשחמה הפיא

םתס וז ןיא ."רומג קידצ ומכ רומג עשר בוהאל איה לארשי-תבהא" :רמא שטירזממ דיגמה
קידצ בהוא אוהש םשכ קוידב רומג עשר בוהאל שרדנ ידוהי .ךרד-תארוה אלא ,ףנכ-תרמא
םיבייח ומצע ותוא לבא ,עשרה לש וישעמ תא בוהאל ןפואו םינפ םושב רשפא-יאש רורב .רומג
.ה"בקה לש ודיחי-ונב ,לארשי-םעמ קלח אוה םג יכ ,בוהאל

.שממ םיחא תניחבב םה לארשי-םע ינב לכ יכ ,'אינת'ה רפסב ראבמ ידאלמ ןמלז-רואינש יבר
םיאתה םע קתניי -לב רשק רושק את לכ .דחא ףוג לש םיבר םיאת ומכ ןה לארשי לכ תומשנ
םע ושפנ םצעב רושק ידוהי לכ ךכ .םיאתה ראש לכ תומלשב היולת תישיאה ותומלשו ,םירחאה
.לארשי תומשנ ראש לכ

תודיחא הניא תודחא

םעה לש םינושה םיקלחהש ,המדנ םימעפל .הנורחאה תעב הבר הדימב המגפנ תאזה הרכהה
תורשפאה םהינפל תדמוע ,הפי םילוע םניא םיפתושמה םהייח םאש ,גוז-ינב ומכ םה ידוהיה
תויהלמ לודחל לוכי וניא חאו ,םיחא אלא ,גוז-ינב ונא ןיא .תועטה רוקמ ןאכ .הדירפ לש
.חא דימת לבא - ןבצעמ וא דמחנ ,בוט תוחפ וא בוט חא תויהל לוכי אוה .חא

םאה .המלש טפשמ תא רוכזל יאדכ לבא ,קתנתהלו קתנל ,ךותחלו רוזגל רתוי הברה לק
יכ ,'ורוזג' רמול תורשפא ונל ןיא .תיתימאה םאה הניאש המצע לע הדיעמ ,'ורוזג' תרמואש
ונילע רזגנו ,לארשי -םע תא םיביכרמ וידחי ונלוכ .ונתיאמ קלח ,ונרשב-וניחאב רבודמ
.םיישקה לכ ףא-לע ,דחי תויחל

תורשפ השוריפ ןיא לארשי-תבהא .הפקשהו הנומא יניינעב םירותיו תבייחמ הנניא תודחאה
שיש םוקמב האב איהש תודחאה לש התלודג .תודיחא הנניא תודחא ,ללכב .תווצמבו הרותב
.תופקשה ילדבהו תועד יקוליח

תרושב תאצל הכירצ ונתיאמ .תווצמו הרות ירמוש םידוהי לע תלטומ תלפוכמו הלופכ תוירחא
,ל"זח רמאמכ ,ןורהא לש וידימלתמ תויהל ונילע .לארשי-םע יקלח לכל תודחאהו הבהאה
ןברקמו" - אבה בלשל עיגהל לכונ זאו ,"תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא"
."הרותלםירפס- ז תוחיש יטוקל

שטיוואבוילמ יברה תאמ
קחצי יול ןוכמ תאצוהב
,שידייב םרוקמב ועיפוהש ,'תוחיש יטוקיל' יכרכ תא השיגמש ,השדחה הרודהמב יעיבשה ךרכה
.ארקיו רפס תוישרפמ תחאו תחא לכ לע תוחיש שולש-םייתש ונינפלש ךרכב .תירבעל םוגרתב
.03-9606120 'לט .'מע 214

- בר ללש אצומכ

לטנזור םהרבא תאמ
רבחמה תאצוהב
תורפס רצואמ אקווד עובשה תשרפ לע םינינפ ךרעו טקיל רבחמה .ידוחיי לעפמב ישילשה ךרכה
םירפסל םיכרכה ועיפוה הכ דע .םינוש םירידנ תורוקממו די-יבתכ ס"שה ישרפמ ,ת"ושה
.02-5869263 'לט .'מע 388 .ארקיו תשרפל שדח ךרכ הזו ,תומשו תישארב

- םסוחי לעו וניתובא לע

יקסבונירמ רזוע-םייח תאמ
החפשמה תאצוהב
,תודיסחו הרות לש ךלהמ רצוא היה ,יקסבונירמ רזוע-םייח 'ר דיסחה להומה ,רבחמה
קיפסה אלש ,הז סרכ-בע רפסב ללוג הזה רצואה ןמ טעמ .םיידיסח םירופיסו תונורכיז
.03-9607299 'לט .'מע 422 .ומילשהל

- וניאישנ וניתובר

יקצנימק קחצי-ףסוי תאמ
'תונייעמ' תאצוהב
ד"בח יאישנ לש םהייחמ םירופיסו םהיתודלות תא תרפסמה ,םידליל הרדסב יעיבר רפס
,שטיוואבוילמ (ןוסרואינש לאומש יבר) ש"רהמ ר"ומדאב קסוע יחכונה ךרכה .םהיתורודל
.03-9606201 'לט .'מע 215 .ד"בח תודיסח לש יעיברה יברהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.וצ תשרפלץוחה םע םינפה תא רבחל

ושענש תודובעו ,לכיהה ךותב ,'םינפב' ושענש תודובעל הקלחתה שדקמהו ןכשמה תדובע
לכיהה ךותב הקלדוה איה - םינפב ושענש תודובעה תא תגציימ הרונמה .הרזעב ,'ץוחב'
התשענש תונברקה תברקה - ץוחב ושענש תודובעה תא למסמ ןוציחה חבזמה ,התמועל .המינפ
.שדקמהו ןכשמה רצחב

רמאנ חבזמה ןיינעב .וללה תודובעה יתש ןיב דואמ הקודה הקיז םיאצומ ונחנא ונתשרפב
הרונמה תקלדה ןיינעב םג העיפומ "דימת" הלימה ."הבכת אל חבזמה לע דקות דימת שא"
ךרוצל שאהש ,הרותל ושוריפב י"שר איבמש יפכ ,ךכמ םידמול ל"זח .("דימת רנ תולעהל")
.חבזמהמ אובל הכירצ הרונמה תקלדה

חבזמו הרונמ

וכותב הניכשה תא ןיכשמ אוה התועצמאבש הדובעה םגו ,ה"בקל 'ןכשמ' תניחבב אוה ידוהי לכ
ןתרטמו ,םדאל ץוחמ תושענש תולועפ שי :'תוימינפ' תודובעלו 'תוינוציח' תודובעל תקלחתמ
,ומצע םדאה ךותב תושענש תולועפ שיו ;השודק וב רידחהלו ינוציחה םלועה לע לועפל
.המינפ ושפנ ךותב 'ה רוא תא ןיכשהל ןניינעו

םידוהי ברקל ידוהי לש ותדובע תא למסמ ,לארשי לכ לש םהיתונברק וברקוה וילעש ,חבזמה
הרותה רוא תא תלמסמ ,רוא הניינעש ,הרונמה .תווצמהו הרותה רואל 'ץוחב' םיאצמנש
.השודקה רואב ושפנ תא ריאמ אוה ,הרות דמול ידוהי רשאכ - ("רוא הרותו")

תאצל הצור אל

רושק אוה - "דימת רנ" תגרדב ידוהי דמוע ותועצמאבש ,הרונמה תקלדהכ והומכ הרותה דומיל
הגרדב אצמנ ,"ותונמוא ותרות" תגרדל עיגהש ימ .ותרות ידי-לע וב קבדו ה"בקה םע דימת
.ה"בקה םע תדמתמ תוקבד לש ההובג

'הצוחה' תאצל ונוצרב ןיאו וז ותוקבדב ראשיהל הצור אוהש ,ןועטל הזכ ידוהי אופא לוכי
אוה ,הרותה רואל וברקל ךירצש ידוהי 'ץוחב' שיש ול םירמוא רשאכ .תווצמה םויקב קוסעלו
.'םינפב' אצמנש 'דימת רנ' אוה ;ינוציחה םלועה םע קסע ול ןיאש בישמ

ינש ידוהיל הגאד

דמועש חבזמהמ אובל ךירצ 'םינפב' תקלודה הרונמה רוא םגש ,ונתשרפב הארוהה האב ךכ לע
הרואכלו ,ימינפה חבזמה ,תרוטקה חבזמ דמוע ,לכיהה ךותב ,הרונמה דיל םנמא .'ץוחב'
,ינוציחה חבזמהמ אקווד שאה תא תחקל הווצמ הרותה םלוא .שאה תא םשמ תחקל היה רשפא
.'ץוחב' דמועה

ובצמ ול תפכא היהיש ךירצ ,'םינפב' אצמנש ידוהי ותוא לצא ריאי ןכא הרותה רואש ידכ
תמשנ 'ה רנ" ריאי ידוהי ותוא לצא םג יכ חיטביש רחאל קר .'ץוחב' אצמנש ידוהי לש
הדובעה ןיב ,םינפה ןיבו ץוחה ןיב הזה רוביחה קר .אוה-ושפנב םג הרותה רוא ריאי ,"םדא
תועיבקהו תוידימתה תא האיבמה איה ,ינש ידוהיל תויתפכאהו הגאדה ןיבל תישיאה תישפנה
."דימת רנ" ,"דימת שא" - הניכשה רוא לש
(50 'מע ,זי ךרכ תוחיש יטוקל)

הלוע ןברק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמבלה רוהרה

אלא האב הלועה ןיא םלועל" :יאחוי-ןב ןועמש ןבר רמא .(ב,ו ארקיו) "הלועה תרות תאז"
."בלה רוהרה לע
(הבר שרדמ)


תיללכ הטרח

לודג אטח אטוח אוה ךכב ןכש ,וב רהרהי אל ,אטחש אטחה לע טרחתמו הבושתב בש םדאש העשב
לע ותעד ןתיי אלו תיללכ הטרח טרחתי אלא ."הריבעמ םישק הריבע ירוהרה" ירהש ,רתוי
.רבעש הריבעה יטרפ
(ןילבולמ הזוחה)


םירוהרהה רוקמ

הריבע ירוהרה" :ךכ תאז שרפל שי ."הריבעמ םישק הריבע ירוהרה" :(א,טכ אמוי) ל"זח ורמא
.הריבע רבעש ןמיס ,םישק םירוהרה ידיל אבש ימ ."הריבעמ" - םיאב ,םדאל םילפונש ,"םישק
.רוהרה םג ןיא אטח ילב
(שטירזממ דיגמה)


שדוק שא

םמורתהל ךרדה - "הלועה תרות תאז" :(ב,ו ארקיו) "הדקומ לע הלועה איה הלועה תרות תאז"
.שדוק שא לש תובהלתהב דומלל - "הדקומ לע" איה ,הרותה תולעמב תולעתהלו
(ןירבוקמ השמ יבר)


תימינפ תובהלתה

תטלוב היהת אל 'ה-תדובעבו הרותב תובהלתההש ,זמרל ,הריעז איה "הדקומ" הלימב מ תואה
.המשנה לש הכות-ךותב ,בלב קומע ,תימינפ תויהל הילע אלא ,ץוח יפלכ
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


רוביצה רקיעה

הנורחאה איה םייברעה-ןיב לש דימתה תלועו ,רקובה תונברקב הנושארה איה דימתה תלוע
ןברקב המייתסה םג שדקמב הדובעהו ,רוביצה ןברקב וליחתה שדקמב םויה תודובע .ברעב
.םיברה יוכיז - רוביצה אוה רבד לכ לש הרטמהו ףוסה הלחתההש ונדמלל .רוביצה
(הרות ינינפ)


ןושארה ןברקה

רתוה אלש םושמ ,תאז .םימלש אלו הלוע ןברק היה ןושארה םדא בירקהש ןברקהש ,רמאנ שרדמב
ןברקה לעב םג ובש ,םימלש ןברק בירקהל לוכי היה אל אליממו ,רשב לוכאל ןושארה םדאל
.'הל לילכ הלוכש ,הלוע היה בירקהש ןברקהש ןאכמ .רשבה ןמ לכוא
(הניב ירמא)


שאל הוואג

לע" - ומצע תא היבגמו הלעמש ימ - "הלועה איה" רמאנש ,שאב אלא ןודינ וניא האגתמה לכ
.שאב ןודינ - "הדקומ
(ינועמש טוקלי)

עובשה תרמיא


הלעמלו הטמל

קידצה .ותכרב תא שקיבו ןי'זורמ לארשי יבר לא אב םייוסמ ןיינעב העושיל קקזנש ידוהי
.ול הנענ וניא המל ,תורישי לאש שיאהש דע ,םימעפ המכו המכ היה ךכ .ול בישהלמ קמחתה
."ךל רוזעל לוכי ינניא" :קידצה בישה

.וביל קמועמ ,רמ יכבב ץרפו הווקת לכ הספאש ידוהיה האר

.רוזעל םילוכי אל ,הטמל םיאצמנשכ" :ארקו חנאנ אוהו ,קידצה לש וביל תא עזעז ויכב
-ונוביר ,התא לבא .רוזעל יחוכב ןיא ןכל .ויכרד לכב 'ה קידצש םיאור ,הלעמל םילועשכ
."!ידוהיה תא התא העישוה - םש םגו ןאכ םג אצמנ התא אולה ,םלוע-לשתודיסחה יכרד


הנבההמ הלעמל

ןיבהל םדאה ףאוש ןכלו ,ושפנב רתויב בושחה חוכה אוה לכשה .ותוהמב ילכש רוצי אוה םדאה
איהש ,וז תיעבט הייטנ .ןויגיהו לכש םוש םהב ןיאש םירבד לבקל דואמ ול השק .רבד לכ
קקזנ 'ה-תדובעב ןכש ,תווצמהו הרותה ייחב ידוהיל עירפהל הלולע ,התוהמ םצעב תיבויח
.ולכשב םירבדה תא ןיבמ אוה ןיא רשאכ םג ,'ה ןוצרל תויצלו לוע-תלבקל ידוהי

הנבה םוש םהב אצומ אוה ןיאש םיניינעב לקתנ אוהשכ ביגהל ידוהי אופא ךירצ דציכ
,גישהלו ןיבהל לגוסמ אוה לוכה אלש ,ןיבמ אוה לכש לעבכ אקוודש ,תורשפא שי ?ןויגיהו
אוה אולה .וניבהל לגוסמ אוה ןיאש ,הלענ ילכש םעטו ןויגיה וללה םירבדב שי םתסה-ןמו
ןכלו ,לומתא ןיבה אלש םירבד םויה ןיבמ אוהו רתוי םיכחמ אוה םויל םוימש עדוי ומצע
ןיאש דע ,הלענו קומע הכ אוה םעטה לבא ,ןויגיהו םעט שי וללה םירבדב םגש חינהל ינויגה
.וקמועל תדרל לגוסמ אוה

סוסה הפיא

םירכיא תרובח הבשי ,תבכרה האצמוה רשאכ :אבה רופיסה תא םידיסח םירפסמ תאזה השיגה לע
ךשוממ ןויד רחאל .םיסוס ילב תעסונה הלגע - וז הנושמ העפות ןיבהל התסינו חדינ רפכב
ולחהו תבכרה הדמע ובש םוקמל םירכיאה ועסנ .יהשלכ תימרת ןאכ תרתתסמ יאדווש ,וטילחה
לש ובנז הצק תא וליפא וליג אל ,םתבזכא הברמל .והשלכ םוקמב םירתסומה םיסוסה תא שפחל
רתתסמ יאדו לבא ,ןאכ ןיא םנמא לודג סוס :הנקסמל ועיגהו םתחדפב םירכיאה ודריג .סוס
.ותולגל השק ןכלו ,דואמ קזחו ןטק סוס הזיא תבכרה ךותב

.ולצא תולבוקמה הדימה-תומא יפ-לע םירבד ריבסהל םדאה לש תיעבטה ותייטנ םג איה תאזכ
ריאשמ ןיידע אוה ,םהילע םילח םניא םיישונאה םיגשומה רשא םירבד שיש ןיבמ אוהשכ םג
.םילבגומה םיישונאה ויגשומ תא םירבדה לע שיבלהל תאז-לכב הסנמ אוה - 'ןטק סוס' הזיא

תא ןיבהל רשפאש ל-אב ןימאהל הצור ינניא" :םעפ רמאש ,רפוסמ קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר לע
ויתובשחמו ה"בקה .ארובה ןיבל םדאה ןיב יפוס-ןיאה קחרמה תא תאטבמ וז הרמא ."ויכרד
.ללכב לכשה ירדג לעמ אלא ,ישונא לכש לעמ קר אל ,ןויגיהו לכש לכ לעמ ירמגל ןה ויכרד
שיש ןכתיי ךיא אלא ,תומייוסמ תווצמ םיניבמ ונניא המל אופא הנניא תיתימאה הלאשה
.ונלכשב סופתלו ןיבהל םילוכי ונאש תווצמ

הקוחה תאז

ללכו ללכ תנתינ הניאש הווצמ וז .תבשה םיארוק ונא התואש הרפ תשרפב ףקתשמ הז ןויער
,םדאה לכמ םכחה ,ךלמה המלש וליפאש דע ,הנבההו לכשה ירדג לעמ ךכ-לכ תדמוע איה .הנבהל
,המודא הרפ לש השרפו ,יתדמע (תווצמה לכ לע=) הלא לכ לע" :(טי השרפ הבר-רבדמב) הדוה
."(בכ,ז תלהוק) 'ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא' ,יתשפשפו יתלאשו יתרקח

."הרותה תקוח תאז" :םילימב תחתופ איה ,המודאה הרפה יניד תא תטרפמ הרותה רשאכ םלוא
תקוח תאז" אלא ,(המודכו "חספה תקוח תאז" ומכ) "הרפה תקוח תאז" תרמוא הניא איה
ןוצרל תויצ ךותמ קרו ךא הווצמ םויק - 'הקוח' לש הז ןויער יכ ,זמר ןאכ שי ."הרותה
-הרפ תווצמ תא קר אלו הלוכ הרותה לכ תא ןייפאל ךירצ - הנבהו העידי םוש ילב ,ןוילעה
.ונלש הנבהה ינפמ אלו ה"בקל תולטבתה ךותמ תווצמה לכ תא םייקל ונילע .המודא

ילכש םעט ילב - המודא הרפ תווצמ תא דחוימבו - תווצמ המכ ריאשה ה"בקהש הביסה וז
ידי-לע :"הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ,יתרזג הריזג ,יתקקח הקוח" תניחבב ,ינויגה רבסהו
הלא תווצממ םידמולו ,הרותה תווצמבש ילכש-לעה דוסיל תועדומ םיחתפמ ונא וללה תווצמה
הלעמלש ןוילעה ןוצרל תולטבתה ךותמו לוע-תלבקב תווצמה לכ תא םייקל שיש - ןלוכ לע
.תעדו םעטמ


הלואגל הייפיצב


.הרות-ןתמ תעשב ןכו .'ונרכזת יכ שונא המ' ורמאו תרשה יכאלמ וגרטק םלועה תאירב תעשב"
"חצנ ןדיד זא - םהמ םילודג ונחנא היהנש ,חישמה תומיבש לקנ ןובנל תעד ךא
(ב,ד ףד ,א קלח השמ חמשי)

היהש השעמ


הירגנוהב םד-תלילע

וליאכ ,הארונה םדה תלילע תא םייניבה-ימיב לארשי-םעל ונמיז חספל םירופ ןיבש םימיה
-ימי תלחנ הניא וז הלילעש ררבתמ .תוצמה תייפא ךרוצל םירצונ לש םמדב םישמתשמ םידוהיה
,הירגנוהבש רלסא-הסיט רפכב הנש הרשע -שמחכ ינפל רקיבש ,ידוהי יאנותיע .דבלב םייניבה
.וז הלילע לש התותימאב םיענכושמה םישנא םש אצמ

חספל םירופ ןיבש םימיב הלחה השרפה .תונורחאה םדה תולילעמ תחא השחרתה רלסא-הסיטב
יתבב תתרשמכ הדבעש ,הרשע-עברא תבכ היירצונ הרענ ,ישומיוש רתסא .(1882) ב"מרת תנשב
.תידוהיה הליהקה שמש ינזואב התגאד תא החישה הרענה לש המא .דחא םוי המלענ ,םידוהי
רפכב םג ,יגאדת לא" :העיגרהל שקיב ,הרתי הניבב ןחינ אל הארנה לככש ,ףראש המלש ,שמשה
רמא ,"םלשו אירב אצמנ אוה ףוסבל ךא ,םידוהיה תא ומישאה ףכיתו דלי םעפ םלענ ינולפ
.הל

הזו ,ימוקמה רמוכה לא הרהימ איה .םאה לש היתוששח תא וריבגה ךא הלא וירבדש ןבומ
םירצונל תושעל םידוהי םיגהונ המ םיעדוי לוכה"ו םיאבו םיברק חספה ימיש הל ריכזה
לע דשחה תלטה ךות ,הרטשמה תריקחל ןיינעה תא ריבעהל םאב ץיאה רמוכה ."הלא םימיב
.םידוהיה

,יבס-באו שמשה ,ברה םהבו הליהקה ידבכנמ םידוהי רשע-השימח ורצענ ןכמ רחאל רצק ןמז
ועיגה םתצקמ .עשפה עוציבל דשחה רקיע לפנ וילעו ,הליהקה טחוש היהש ,ץרווש המלש 'ר
.םדגנ תודשחה תא ךירפהל םהילע השקהש רבד ,תירגנוהב וטלש אלו ,היצילגמ רבכמ-אל רפכל

הגלפמה תא ןיינעל המתר םגו םידוהיה דגנ העווז תלומעת תונותיעה הלהינ םייתניב
םואנ טנמלרפב אשנ הז .הצמשל עודיה יצוטשיא דמע השארבש ,ירגנוהה טנמלרפב תימשיטנאה
אלא םניאש ,היצילגמ ואבש םידוהיה םירגהמה לכ תא הירגנוהמ שרגל ארקו ,האנשו סרא ףטונ
."םיינחלופ חצר יגהנמבו תולפת תונומאב םיפוטשה םירעבנ תדע"

ינשהו ,שש ןב דחא ,שמשה לש וינב ינש תא תיבהמ האיצוה איה .םיעצמאב הלחב אל הרטשמה
םהל םורגל וחילצה םירקוחהו ,תידוסי חומ-תפיטש ורבע םיחאה .הרשע-עברא ןב ,ץירומ
.תסנכה -תיבב הרענה תא טחוש שמשה תא ,לוענמה רוח דעבמ ,'ואר' יכ ורפסיש

.הרשע-עבראה ןב ,ץירומב החטבמ תא הרטשמה המש ןכלו ,תודעל רישכ היה אל ששה ןב דליה
קהבומ ימשיטנא ,יזוחמה טפשמה-תיב לש רקוחה טפושה ינפל ץירומ בצייתה טפשמה עיגהשכ
."ןושאר רוקממ" הטיחשה השעמ תא ללוגו ,ומצע תוכזב

עדונו טנמלרפ רבח ןכ-םג היהש ,ומש שווטוא ףזוי ,ירגנוה ןיד-ךרוע גציי הירוגנסה תא
ץירומ יכ דימ ואר םיחכונה לכ .רענה ךבתסה ,ץירומ תא שווטא רקחשכ .ןוגהו רשי שיאכ
.וחומל הרדחוהש הסרגה לע יכותכ רזוח

םוקמ לע עיבצה רענה .תירקש איה רענה לש ותודע יכ חכוה ןכודה לא יבס-בא הלעשכ םג
ודיב טחושה זחאש ילכ ךות לא ןיפיט-ןיפיט םדה חלק דציכ רפיסו ,הרענה ראווצב הטיחשה
ןיא יכו ,םד לש המצוע-בר חוליק םרוג ראווצב ךותיחש ןיטולחל רורב היה .היינשה
.ילכ ךותל םדה תא לבקל םגו טוחשל םג ,תחא הנועבו תעב ,םדא לש ותורשפאב

תורשפא ןיא השעמל יכ םהל חיכוהו תסנכה-תיב לא םיטפושה תא חקל ףא שווטוא ןידה-ךרוע
.הסינכה תלד לש לוענמה רוחל דעבמ רבד תוארל ללכ

רבד תא הרתי הטלבהב םסרפלמ הירגנוהב תימשיטנאה תונותיעה הלדח אל ןכ-יפ-לע-ףא
תוחפשמ .ויבא דגנכ דיעהל םיכסהש רענה תא סנ לע התלעה ,הדיצמ ,הייסנכה .הלילעה
.'ץימאה ידוהיה רענ'ל תונתמ וחלש הנידמה יבחרמ תוירצונ

שמתשהל רומח רוסיא לח םידוהיה לע יכ חיכוהלו תומשאהה לכ תא ךירפהל חילצה רוגנסה
וכוז תאז תובקעב .םד תפיט הב האצמנש תלוגנרת תציב וליפא הפשאל םיכילשמ םהש דע ,םדב
.םידוהיה

-רטשמ לע זירכהל הצלאנ הלשממה .םידוהיה דגנ םימורגופ תוזוחמ המכב ררוע ןידה-קספ
אוה דוע לכ יכ ,זירכה ,הסיט ןמלק ,הלשממה שאר .רומח שנועב םיערופה לע םייאלו יאבצ
.עשפמ םיפח םיחרזאב עוגפל חיני אל ,ודיקפתב ןהכמ

לש הידגבב השובל ,הריעצ הרענ לש התפוג הסיטה רהנ תדג לא הטלפנ דחא םויו ןמז ףלח
הפוגה םלוא .השרפה לכ תא םייסלו םימשאנה תא תוקנל ךכב היה יד ,הרואכל .ישומיוש רתסא
ופטח םידוהיה יכ ונעט העיבתהו הייסנכה .התוהזל החילצה אל הרענה לש המאו ,התחשוה רבכ
.רהנל הוכילשהו ישומיוש ידגבב הושיבלה ,םילוח-תיבמ הפוג

יכו ישומיוש לש התפוג וז ןכא יכ התלעה וזו ,טשפדובב תיגולותפ הקידבל החלשנ הפוגה
.הדבאתה הרענה

ןוילעה טפשמה-תיב ינפל יוכיזה לע הרערע איה .שאונ העיבתה הרמא אל ןכ-יפ-לע-ףא
רשע-השימח והש ןהבש םייתנש ןציקל ואב רוערעה תא החד הז םגש רחאל קר .טשפדובב
.םישק םיאנתב רצעמב םידוהיה

הנכמ אוה הלילעה תא .השרפה לכ לע ("לודגה טפשמה") רפס שווטוא רוגנסה רביח םימיל
."הרשע-עשתה האמה תפרח" - ורפסב
(םילשורי ,ץרווש יכדרמ ,רופיסה חלושל ונתדות)
ןמדרב ליג ר"ד םע םיידוהי םייח
תיטנג תוהז-תדועת .םנכודב םינהוכ


הנש 3500 ןב יטנג דוק

םינהוכ םה םא .םינהוכ ,ןבומכ ,םלוכ ?ןהכו אנהכ ,בונהכ ,ץכ תוחפשמ ינב לכל ףתושמ המ
הכ דע .ןהוכה ןורהא לש ,ןב רחא ןב ,רישי אצאצ תויהל םהמ דחאו דחא לכ רומא ,םייתימא
ךרד שי םאה .ןהוכ ןכא אוה ןהוכ קזחומש ימ יכ החנהה לעו תיתחפשמ תרוסמ לע ונכמתסה
?ןהוכה ןורהאל תאזה תיתלשושה הקיזה תא תואדווב חיכוהל

ינפל .ןודנולב 'גלוק תטיסרבינואב רקוח ,ןמדרב ליג ר"דה תא הדירטהש הלאשה התייה וז
,ןויערה וחומב הלע ,תסנכה-תיבב הרותל תולעל םיארקנה םינהוכב ןנובתהשכ ,םינש המכ
אצמ ןויערה .ןושארה םהיבאל םינהוכה לכ לש הברקה תא תינרדומה הקיטנגה תועצמאב חיכוהל
ןוינכטה לש האופרל הטלוקפב תירלוקלומ האופרל גוחה שאר ,יקצרוקס לרק 'פורפה יניעב ןח
.ירוקמה רקחמה תא וכרע םיינשהו ,ם"במר יאופרה זכרמב היגולורפנל הקלחמה להנמו הפיחב

םייוניש ןיא

השישו םיעברא תועצמאב רבעומ םדאה-ינב לש יתשרותה עדימה" :יקצרוקס 'פורפה ריבסמ
לצא םיהז תוגוז םיינשו םירשע .תוגוז השולשו םירשע - תוגוזב םירדוסמה ,םימוזומורכ
X םוזומורכמ בכרומ אוה רבגה לצאש ,דחא גוזב קר הזמ הז םינוש םה .םישנו םירבג
.X ימוזומורכ ינשמ השיאה לצאו ,Y םוזומורכו

Y םוזומורכמ ץוח ,םינוש םימרוגמ םיעפשומה םייוניש םירבוע םיישונאה םימוזומורכה לכ"
הנוהכהש ןוויכמ .תורודה ךרואל רמשנ םג ובכרה .ודוחיי ךכבו ,ונבל באמ תומלשב רבועה
ןורהאמ ,Y םוזומורכ לש בכרה ותוא ילעב תויהל םיכירצ םינהוכה לכ ירה ,ןבל באמ תרבוע
."תורודה לכ ףוס דעו

םינהוכ לש תוהז

העבראו םירשעו םיזנכשא םהמ העבראו םיעברא ,םינהוכ הנומשו םישיש ופתתשה רקחמב
יבחרמ ואב םיקדבנה .םינהוכ םניאש םידוהי םירשעו האמ וקדבנ האוושה תצובקכ .םידרפס
.קור תמיגד תועצמאב התשענ ,בגא ,הקידבה .לארשיו הילגנא ,הדנק ,ב"הראמ - ולוכ םלועה

תמייק הניאש ,תדחוימ תיטנג תוהז םלועב םינהוכה לכל - תיעמשמ-דח הנקסמ הלעה רקחמה
קייודמה בכרהה .Y םוזומורכ לש בכרהב תוהז האצמנ םינהוכה לצא .םינהוכ םניאש ימ לצא
יתוברתה רוזיפה ףא-לעש ,איה רבדה תועמשמו ,תונוש אצומ תוצראמ םינהוכ לצא אצמנ הזה
.תידוחייה התוהז תא רמשל םינהוכה תלשוש החילצה ,םינשה םייפלא ןב יפרגואגהו

םידובא םיטבש

ןוויכמ ,םדא לש ותודהי תעיבק ךרוצל הטישה תא ץמאל ןתינ אל יקצרוקס 'פורפה ירבדל
םידוהי תויהל םילוכי םירומג םייוג םג .תיתחפשמ תויתלשושב היולת הניא תידוהיה תוהזהש
.הכלהכ רויג ידי-לע ,םימלש

םינוש םיטבש לש םהיתונעט רוריבב עייסל םילוכי רקחמה יאצממש ,רובס אוה תאז תמועל
תא םיאשונה םישנא לש הובג רועיש םכותב הלגנ םא" :םיטבשה תרשע יאצאצמ םה יכ םינעוטה
הב שיש הצובקב וא ,םידוהי יאצאצב רבודמ יכ חינהל היהי רשפא ,םינהוכה לש יטנגה דוקה
."םידוהי יאצאצ לש םייוסמ רועיש

םתוחה תא אשונ היירכנ םאלו ןהוכ באל ןב םג ןכש ,הבר תועמשמ ךלב ןיא תיתכלה הניחבמ
.קתרמו ןיינעמ טלחהב רקחמה תאז םעו ;רומג יוג אוהש ףא ,םינהוכה לש יטנגהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


היורש הצמ :חספה תוכלה

?'היורש הצמ'מ תוריהזה לש הניינע המ :הלאש

בטיה תישענ השילה התייה םינושארה תורודב :ךכ תאז ראבמ 'ברה ךורע-ןחלוש' לעב :הבושת
ךילהת לכ תא םייסל דיפקהל ולחה וימיב םלוא ;'היורש'מ ורהזנ אל ןכלו ,בר ןמז הכשמנו
ששח שי ןכל .תוקד הרשע-הנומש ךותב ,הייפאה דעו חמקהו םימה בוברעמ ,הצמה תייפא
.ץימחי - םימ םע עגמב ואובב ,התעו ,םימב בטיה שולינ אלש חמק טעמ ראשנ השק הסיעבש
.ונימיב 'היורש הצמ'מ םירהזנ ןכל

ידי-לעו ,חספה ינפל רבכ לטבתהש ,חמקב ץמח והשמ שי אמש :הזב ורמאנש םיפסונ םימעט
םג ךכ גוהנלו תועטל םילולע ,היופא הצמ ורשי וא ולשבישכ :וא .רועינו רזוח לושיבה
.חמקב

םיבר םיקסופ ,תאז תמועל .רפוס-םתחהו א"רגה ,ץ"בעיה ומכ ,הזב ולקהש םלוע-ילודג ויה
םהידימלת ,תודיסחה ילודג ךכ לע ודיפקה דחוימב .הזב ורהזנ ('םייח ץפח'ה ומכ)
.וידימלתו שטירזממ דיגמהמ לחה ,םהידיסחו

תויקש ךותב) תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה .היורש הצממ רתויב םירהזנ ד"בח גהנמל
.קרמב וא םימב הצמהמ רוריפ לופיי אלש ידכ ןכו ,םימ תפיט ןהילע לופית אמש ,(המודכו

ילכב ויהי אלש בטיה םיקדוב ,הרעקל וא סוכל (םימ ליכמה הקשמ וא) םימ םיכפושש םדוק
םידליה תא םג םיכנחמ .םילישבתה םע אלו דוחל הצמה תא לוכאל םירהזנ .הצמ ירוריפ
הצמ' לוכאל םישנל וליפאו םידליל םיליקמה שי תורחא תוידיסח תורצחב) הזב רהזיהל
.(םידחוימ םילכב ךא ,'היורש
ע"ושה ףוסב ספדנ) ו 'יס ןקזה ר"ומדא ת"וש .סת 'יס ףוס ת"עש .גסת 'יס ג"מרפו ףסוי יכרב ,רוט
,ךליאו ח"ס ז"לפ א"ח חספ לאירבג יעטנ .41 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .(1787 'מע ו-ה ךרכ ,ולש
.נ"שו ,זי ק"ס גנת 'יס 'הרות לארשי גהנמ'ו ,ךליאו גמ 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il