691 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ינימש תשרפ * (31.3.2000) ס"שת'ה ינש רדאב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


רוסא ימל ,רתומ ימל

ירמוש רוביצ לכל םודא וק איה - םהיתויואטבתה לע לארשי ילודג דגנ הריקח תחיתפ יכ
ןאכ דע .ויתוברב העיגפ םע םילשי אל הזה רוביצה .תווצמהו הרותה

לע ,םיגוחהו תודעה לכמ ,תווצמו הרות ירמוש םידוהי ינומה לש תרעסנה תירוביצה הבוגתה
ןגראל ךירצ היה אל .תינטנופסו תיעבט התייה - לארשיב לודג דגנ הריקחב חותפל הטלחהה
.םירעסנ תובבל תובבר ךותמ ,הטמלמ הצרפתה איה .האחמה תרצע תא

טילשהל םיסנמש ,םימרוג ידיב תרש-ילכ התשענ לארשיב טפשמה תכרעמ יכ ,ררבתמ בושו בוש
תפיכאו טפשמה תכרעמש םוקמב .ולוכ רוביצה לע םהיכרע תאו םמלוע-תפקשה תא התועצמאב
תוכירצש תוריזל התעפשה תא ביחרהל הסנמ איה ,המוחתל םיכיישה םיניינעב קוסעת קוחה
ונאש ןועטל םירמייתמ ןכא םא ,םייטרקומדה קחשמה יללכלו ירוביצ ןוידל תוחותפ ראשיהל
.תיטרקומד הנידמב םייח

קודה הלועפ-ףותיש

הרטשמה ,תרושקתה ןיב הלועפה-ףותיש קודה המכ דע ונלוכ ונחכונ תונורחאה םינשב
ןיינע תחפנמ תרושקתה .וז תא וז תונווכמו וז תא וז תוניזמ וללה תוכרעמה .תוטילקרפהו
,ךופה ךילהת ליחתמ זאו .תוטילקרפה לעו הרטשמה לע ץחל הליעפמ ךכו ,םייתצלפמ םידממל
-חוכ תא רובשל םיסנמ התועצמאבו ,תרושקתל ימינפ עדימ תופילדמ תוטילקרפהו הרטשמה ובש
.רוביצ וא םדא לש הדימעה

אוה ץחלה ,תינלאמש-תילרביל-תינוליח םלוע-תפקשה תאטבמ הלוככ הבור תרושקתהש ןוויכמ
םידוהי ינומה בלב תכלוהו תרבטצמ ךכ .דחא ןוויכל אוה בושמה םגו ,דחא ןוויכל דימת
םהיתועד יוכידו םהיפ תמיתס ,םהיתויוכזו םדובכ תסימר לש הפירח השגרהו קנחמ תשוחת
.םייתכלממ םיעצמאב

שפוח הז ,לארשי ינבר תא רתויב תויסראו תושק םילימב םיפקות םייתד-יטנא םימרוג רשאכ
םה םג םינברה ,ןכ) רוביצ דבוע תבלעה לע םיחלתשמה תא םישאהל עבתי אל שיא .יוטיבה
חיטשל תחתמ תאז םיאטאטמ ,םינבר יפלכ תיזיפ תומילא םיליעפמ רשאכ וליפא .(הנידמ ידבוע
ח"ש ףלא - ריעה בר תא ףקתש הרומחה הפיקתה לע תפצמ ערפתמ ותוא לביק המ וניאר ונלוכ)
- לאמשהמ רש וא טפוש יפלכ השק יוטיב תונפהל זעמ והד-ןאמ רשאכ לבא .(םימולשת השולשב
.ץראה תרעוס דימ

תומילא' לע תויטמרדב תוחוודמ תושדחה תורודהמ ,יתד-אל םדא ףקתומ והשלכ תומיעב םא
לע ,לשמל ,עמש םכמ ימ .הממדו טקש - םידרח םידוהי םיפיקתמו ךפהה הרוק רשאכ .'םידרחה
ד"בח לש תינרות הללכמ דיל רבעש ישיש םויב ישפוח-םעו צרמ ,יוניש ישנא לש תוערפתהה
,ואבש) םיניגפמהמ שקיבש היה ואטח לכש ,הבושת-לעב לייח תוירזכאב הכוה הבש ,ביבא-תמרב
ימלצ דועב ,תושק הכוהו ץראל לטוה לייחה ?הליפתל עירפהל אל (ןוישיר ילב ,בגא
.'תושדח אל' הז םייתדל םיציברמשכ יכ ,הנומתה תא םתיאר אל .םימלצמ תונותיעה

תרבטצמ תורירמ

תעה לכ םיחרפומש ,שממ תוימשיטנאה לובג לע ,םייסראה םיטוטיצה ףסוא תא ןאכ איבנ אל
םדאה דובכ תוממורש םימרוג םתוא .תווצמו הרות ירמוש םידוהי יפלכ ,ריוואה ללחל
םיססהמ םניא ,םיברע יפלכ תונעזג לש ץמש לכ תונגל ידכ םהילכמ םיאצוי רשא ,םנורגב
.רתומו רשכ לוכהו ,םידרחו םייתד יפלכ םיארונ םיינעזג םייוטיבב שמתשהל

תורירמה .תכשמתמ העיגפו ,הפיאו הפיא ,הפידר לש השק השוחתב לארשיב קנע רוביצ יח ךכ
הזה באכה .םילשוריב דקתשא הלודגה הנגפהל םיפלאה-תואמ תא האיבהש איה תאזה תרבטצמה
.עובשה האחמה תרצעל םהיתבמ םיפלאה תא איצוהש אוה

לעו םהיתויואטבתה לע לארשי ילודג דגנ הריקח תחיתפ יכ ,םימרוגה לכל רורב היהיש יאדכ
גופסל ןכומ הזה רוביצה .תווצמהו הרותה ירמוש רוביצ לכל םודא וק איה - םהיתודמע
.ןאכ דע .הרותה ילודגבו ויתוברב העיגפ םע םילשי אל לבא ,הברהשדח שיארקיו ךרכ "תבש ןחלוש" :עיפוה

-תחיש' תכרעמ החמש ,'תבש ןחלוש' לש תומשו תישארב יכרכ ולבקתנ הבש תובהלתהה תובקעב
לכ תא סנכמ רפסה .ארקיו רפס לע ,ישילשה ךרכה תא לארשי-תיב ינומהל שיגהל 'עובשה
ןחלוש' רודמב םינשה ךשמב ועיפוהש ,שטיוואבוילמ יברה לש ותרותמ תודבועמה תוחישה
חתפמ םג שי .חספה-גחו לודגה תבש ,ןסינ שדוח לע תוחישל שדקומ הז ךרכב דבכנ קרפ .'תבש
-תדוגא-יריעצ די-לעש שטיוואבויל ןוכמ תאצוהב רואל-אצי רפסה .תורוקמ ינויצו טרופמ
תונח ,(חולשמ ימד תפסות ילב) ןופלטב ןימזהל וא תורחבומה םירפסה תויונחב גישהל .ד"בח
.03-9606120 :'הקיאדוי'

חתפנ דיריה

דיריה .ד"בח -יריעצ לש 'חספה תויווח' דירי ד"בח-רפכב ה"יא חתפיי בורקה ןושאר םויב
תוקתרמ תויווח ללש םידליל הנקמ אוהו ,םיידוסי רפס-יתבו םידלי-ינג ידימלתל דעונ
דלי לכו ,םולשתב רוקיבה .(11.4) ןסינב 'וב לעניי דיריה .םינושה וינכתבו גחב תורושקה
-ליל לע םיביהרמ םימולצת תרבוחו חספ לש הדגה ,תרדוהמ תישיא הזיראב הצמ - יש לבקמ
.9607588 -03 'לטב שארמ םאתל הבוח .רדסה

ץראהו הרותה ןואזומ

.ץראהו הרותה ןוכמ לש ,היתווצמו ץראה תשרומל שדח םירקבמ זכרמ ךנחנ םורד-רפכב
,הירוטסיהה ךרואל ,וצראל לארשי-םע ןיבש רשקה תא שגרמ ינשדח בוציעב גיצמ ןואזומה
.ץראב תויולתה תווצמה דחוימבו ,תווצמהו הרותה םויק אוה םהיניב רשקמה טוחה רשאכ
.07-6847088 'לט :םירוקיב םואיתלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ינימש תשרפל


האירבל ארובה ןיב רוביח רוציל

תוקסוע תובר תוכלה .םינוש םילכאמו םייח-ילעב לש הרהטהו האמוטה יניד תא תטרפמ ונתשרפ
וניא קוצינה" :ם"במרב אבומה ,ללכ שי הז ןיינעב .רוהטב אמט רבד עגונ םהבש םירקמב
."הרהטל אלו האמוטל אל רוביח

רוהט הקשמ םיקצוי רשאכ ,לשמל .הטמל הלעמלמ ותוא םיקצויש הקשמ - ושוריפ 'קוצינ'
הזה חוליקהש ,הכלהה תעבוק .חוליקה תועצמאב םהיניב רוביח הרואכל רצונ ,אמט הקשמ ךותל
הקשמהמ אמטנ וניאו רוהט ראשנ ןוילעה ילכבש הקשמהו ,רוביח בשחנ ונניא ('קוצינ')
.ןותחתה ילכבש

רבחמ םוחה

,רוהטה הקשמה רשאכ - ןוילעה ילכבש רוהטה הקשמה אמטנ ובש ,הז ללכמ אצויה דחא בצמ שי
ןיב רוביח רצונ הזכ הרקמב .םח ןותחתה ילכבש אמטה הקשמה וליאו רק אוה ,ןוילעה ילכבש
ילכבש םימבו קוצינב ברעתמו ןשע ןורמתכ הלוע ןימחה" ןכש ,ןוילעה הקשמל ןותחתה הקשמה
."ןוילעה

םיניינע םינומט וז הכלהב םג .'ה תדובעב תוארוה םג תוזמורמ הרותה תוכלהבש עודי
.ה"בקה ןיבו וניב רשקלו ידוהי לש 'ה תדובעל םיעגונה םיאלפנ

עפש לש חוליק

הזה םלועל טרפבו ,האירבל זמור 'ןותחת'ה .יתימאה ןוילעה אוהש ,ה"בקל זמור 'ןוילע'ה
אוהש רוביח םייק םהיניבו ;"ונממ הטמל ןותחת ןיאש ,הגרדמב ןותחתה" אוהש ,ימשגה
(ה"בקה) 'ןוילע'המ עפושש ,עפשו תיקולא תויח לש ידימת חוליק - 'קוצינ' תניחבב
.(האירבה) 'ןותחת'ל

,ימעפ-דח ונניא האירבה השעמ ןכש ,ידימת חוליק ,'קוצינ' תניחבב אוה הזה יקולאה עפשה
."תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה" רמאנש ומכ ,עגרו עגר לכב םייקתמ אוה אלא
ןכ-אל םאש ,האירבה ךותב םלועל אצמיהל בייח ,שיל ןיאמ םלועה תא ארבש יקולאה חוכה
.ספאו ןיאל - ןושארה ובצמל דימ םלועה רוזחי

םדאה תלועפ

וחוכ ןיב הזה רוביחה ."הרהטל אלו האמוטל אל רוביח וניא קוצינה"ש ,הרותה ונתוא תדמלמ
האמוט יניינעל אלו ,האירבה לש המויק ךרוצל אלא וניא ,האירבה םע ארובה לש יקולאה
ןכש ,ה"בקב האירבה לש התוקבד תדימ לע עיפשמ וניא הזה יקולאה חוכה ,רמולכ .הרהטו
.הלעמלמ האב הניאו םדאה תדובעב היולת האירבה לש הרהטה תדימ

,םימ ומכ) הלועפלו הדובעל זמור םוח .םח 'ןותחת'ה רשאכ ?רוביח בשחנ הזה רוביחה יתמ
,ותדובעב ,םדאה רשאכ .(םיממחתמ םה םדאה דצמ םומיח תלועפ ידי-לעו ,םירק םה םעבט דצמש
ןיב רוביח רצונ ךכ .יקולאה עפשה םע רוביחה רצונ זא ירה ,'םח ןותחת' לש תואיצמ רצוי
.םדאה תדובעל הלעמלמ ןתינש עויסהו רזעה הלגתמו ,יקולאה חוכה ןיבו םדאה
(27 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

טחוש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמובור וא ויצח

רמול ךרוצ ןיא .(זמ,אי ארקיו) "רוהטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל" :הרותה הרומ השרפה ףוסב
טחשנ ןיב ,ךל הרוהטל ךל האמט ןיב אלא ,םה םישרופמ רבכ ןכש הרפל רומח ןיב לידבהל שיש
.ובור טחשנל הנק לש ויצח
(י"שר)


הרעשה טוחב יולת

קר םימעפל היולת הטיחשה תורשכ .הרעשה-טוח ,והשמ אוה "ובור"ל "ויצח" ןיב לדבהה
.םוניהיגל ןדע-ןג ןיב ,האמוטל הרהט ןיב דירפמ ןטק והשמ קר םימעפש ונדמלל .והשמב
(החסישפמ םנוב יבר)


ימ ןיב לידבהל

לידבת הטיחשהש םוקמב םימעפל ,ונרעצל לבא ,אמטה ןיבו רוהטה ןיב לידבהל הדעונ הטיחשה
םניא םה רשאכ ,םידוהי ןיב האנשו דוריפ איבמש תקולחמ עלס תישענ איה ,תומהבה ןיב
.היוארה הטיחשה רבדב המכסהל םיעיגמ
(הרות ינינפ)


ראפ תנוהכ

,ודיב תלכאמו שיא קר ונניא טחושה .שדוקה-תורשמב ראפ-תנוהכ איה לארשי תדעב טחוש תרשמ
הרות ירועיש עובקלו ותדע לש ירסומה הבצמב ןיינעתהל וילע אלא ,ותדעל רשכ רשב קפסל
.םיברב
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


טחושהו ברה

,ברה לש איה הנושארה העדה .לארשי תדעב םרדס אוה הז - תיב-לעב ,ריבג ,דמלמ ,טחוש ,בר
.הדעה יגיהנמ ,לארשי-תיב ידומע םה הלא השולש .דמלמה וירחאו ,טחושה וירחא
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


תולעהלו ךושמל

הבש ריעה לע עיפשהל טחושה לש ודיקפת ."ךשמו אלא טחשו ןיא" :תרמוא (ב,ל ןילוח) ארמגה
-לע ,ךרבתי םשהל הברקלו ,םלועה יניינעו תימהבה שפנה יקסעמ התולעהלו הכשמל ,בשוי אוה
.לארשי-תבהאו הרותה תבהא ,'ה תבהא ידי
(שטיוואבוילמ יברה)


תוירחאמ ששח

טחוש תויהל בריס ךא ,הטיחשה תונמוא תא דמל שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ידיסחמ דחא
רתעיהל ןאממ אוה עודמ יברה ולאש רשאכ .ריעה טחושכ וב וצפח ומוקמ יבשותש ףא ,לעופב
תיצר יממ" :יברה ול הנע ."הלודג הכ תוירחא יילע לבקל ינא ששוח" :הנע ,להקה תשקבל
..."!?תוירחאהמ ששוח וניאש יממ ,טחוש תויהל שקבאש

טחושב לקהל אל

הטיחש ינידב םירימחמה ןמ וניא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא יכ ,םידיסחה ינואגמ דחאל וריעה םעפ
םא ,הטיחש ינידב יטרפ ןיינעב םימעפל לקה יברה םנמא .איה תועט :דיסחה הנענ .טחושו
איה טחושה תוכיא יכ ,םירתיה שפחלו לקהל הלילח ומצע טחושב םלוא ,ךמסו דוסי הזל אצמ
.ידימתו יללכ ןיינע
עובשה תרמיא


הנחבה ןיא

דומלל (הקניפסמ 'ףסוי ירמא' לעב ר"ומדאה םימיל) סייו ריאמ-ףסוי יבר עסנ וירוענ ימיב
.ןיידה ויבא שמיש הבש ,שטאקנומב ,ותיבל רזח חספה-גח תארקל .ראווגנוא תבישיב

ךשוחב תכלל רענל היה השק .הטלעב היורש הלוכ ריעהשכ ,הלילה עצמאב ותוא האיבה תבכרה
לע קפד ,רוא ונממ הלועש ידוהי תיב תבכרה תנחת דיל הארשכו ,וירוה תיב דע זעה רוקבו
,תלדה תא ול חותפל בריס שיאה ."ידוהי" :בישה רענהו ,"?םש ימ" :לאש תיבה-לעב .תלדה
.ותיבל תופייעה וילגר תא ררגו םשמ הנפ רענהו

רמרמתהו ,ותיב תלד לע קפדתהש אוה ןיידה לש ונב הארנה לככ יכ שיאה ןיבה רקובב
תווצמ" :רענה בישה ."לודג דובכב יתיבל ךסינכמ יתייה ,התא ימ יל תרמא אל המל" :וינפל
."ידוהי םתסל ןייד לש ונב ןיב הלידבמ הניא םיחרוא-תסנכהתודיסחה יכרד


הלואג לש שדוח

תלוכיה תאו םיסינה תא למסמש שדוח הז .הבר תועמשמ ול שי ידיסחה םלועב ןסינ שדוח
הגהנהה תא למסמ ירשת שדוח דועב .םינוש םילושכמו םיישק לעמ יסינ חרואב תולעתהל
.תיסינה הגהנהה תא גציימ ,הלואגה שדוח ,ןסינ שדוח ,םלועה תא ה"בקה גיהנמ הבש תיעבטה

םישדוח -ישאר וב עבק ,ומלועב ה"בקה רחבשמ" :(וט השרפ הבר תומש) שרדמב רמאנ ךכו
ירשת שדוחש ,רבדה שוריפ ."הלואג לש שדוח-שאר וב עבק ,וינבו בקעיב רחבשמו ;םינשו
לש דצה ,יעבט-לעה דצל רושק ןסינ שדוח וליאו ,םלועה לש תיללכה ותגהנה םע רתוי רושק
.הלואגה

סנהו עבטה

הרושקה ,תיעבטה הגהנהה איה תחאה .ומלוע תא ה"בקה גיהנמ ןהבש הגהנהה תורוצ יתש הלא
תא תדדשמו עבטל לעמ תדמועש ,תיסינה הגהנהה איה היינשה .עבטה יקוחבו םלועה ירדסב
הגהנהה תטיש לש ןושארה שדוחה אוה ,םלועה תאירב תא ןייצמה ,ירשת שדוח .עבטה תוכרעמ
אוה ,םילודגה םיסינה םהל ושענו םירצממ וניתובא ולאגנ ובש ,ןסינ שדוח וליאו ;תיעבטה
.תיסינה הגהנהה לש ןושארה שדוחה

."םינשו םישדוח-ישאר" ה"בקה עבק ולוכ םלועל .שרדמה ירבד רתוי בוט ונבוי תאז רואל
בקעיב רחבשמ" לבא .תיעבטה הגהנהה תא ןייצמהו ירשתב ליחתמה ,ליגרה הנשה-חול הז
ןסינב ליחתמה ,הנש-חול דוע ה"בקה עבק ידוהיה םעל - "הלואג לש שדוח וב עבק ,וינבו
.תיסינה הגהנהה תא ןייצמהו

,עבטה ךרדב יח אוה דחא דצמ :םירושימ ינשב תחא הנועבו תעב אופא םייקתמו יח לארשי-םע
וניאש והשמ ,יעבט-לע דוסי דימת וב שי ינש דצמ .עבטה תולבגמ יפ-לעו עבטה יקוח יפ-לע
.ויקוחלו עבטל ףופכ

להנתמ לוכה ,דחא דצמ .םכותב יח אוהש םירושימה ינש תא שיחממ לארשי-םע לש ומויק םצע
לככ - םיכובו םיקחוצ ,םיתמו םידלונ ,םיתושו םילכואה ,םדא-ינב לש םע הז .עבטה-ךרדב
תויזחתה לכ ףא-לע חורפלו דורשל יהשלכ האלפומ ךרדב םיחילצמ םה ,תאז םעו .םדאה
ואבינ הירוטסיהה ךלהמב םימעפ המכ .ןתומכשב הסנתנ אל רחא םע םושש תודמשההו תופידרהו
תויזחתה לכלו םיחמומה לכל געול וליאכ ,אוהו ,ידוהיה םעה לש ונויליכ תא םינוש םיחמומ
ליבקמבש ,ידוהיה םעה והז .םייקו יח לארשי-םע - (םיליגרה עבטה-יקוח יפ-לע תונוכנה)
.ה"בקב םדוסיש םייעבט-לע םיקוח ,ולשמ םויק יקוח ול שי עבטה יקוחל

דימו ףכית

שיו עצבל לגוסמ אוהש םירבד שי םדא לכל .וללה םירושימה ינש םימייק 'ה-תדובעב םג
אוה םימייוסמ םירבד - םינלצעל ץורית קר הז ןיא .עוציבל םינתינ-יתלב ול םיארנש םירבד
לכש ,ול םירמוא ךכ לעו .םויה ויתויורשפאו ויתוחוכ בצמ יפ-לע ,עצבל לגוסמ וניא תמאב
ה"בקהש רחאמ לבא ;תיעבטה הגהנהה התייה ויבגל תספותה הדיחיה הגהנהה ול ןוכנ היה הז
םיארנש םירבדה תא םג עצבלו ויתולבגמ לעמ תולעתהל וחוכב שי - תיסינ הגהנהב םג וגיהנמ
.ונממ יעבט קלח אוה 'סנ'ה םגש ,ידוהי לש וחוכ הז יכ .םיירשפא-יתלב ול

יפ-לע לועפל חוכה לארשי-םעל ןתינ ןכש ,שממ דימו ףכית האבש הלואגב ןימאהל ונילע ןכל
ךילהתב אובל הלואגה הכירצ יעבטה רדסה דצמ םנמא .תיעבט-לע הגהנה - "הלואג לש שדוח"
לוכי אוה - ובש יסינה דמימל הלעתמ ידוהיש עגרב לבא ,'וכו ןמז שרוד םגש ,םייוסמ
.שממ דימו ףכית ,ןיע-ףרהכ אובת הלואגהש םורגל

תא ןייצמה הנשה-חול לש ןושארה שדוחה ,הלואגה שדוח ,ןסינ שדוח לש ותועמשמ וזו
.הלואגה לש הגהנהה ,תיסינה הגהנהה


הלואגל הייפיצב


ינש וב שיש ,ןסינ םשב ארקנ ,'םישדוח שאר םכל הזה שדוחה' ,שדוחה תשרפ לש האירקב"
יסינל תולגה לש הליפנה תכיפה לע םג זמורש ,רמול שיו ;םיסינ יסינ לע זמורש ,ם"ינונ
"הלואגה לש םיסינ
(א"שנת שדוחה תבש שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


חישמל הנתמ

-ער ידוהי ררוגתה ,זירבאזמ באז יבר קידצה לש ובשומ םוקממ קחרה-אל ,דחא בושייב
תאז השעש ,שפנ -בולעו דדוב םדא היה אוה .םידוהיה ויחא לע ןישלהל גהנש ,םיללעמ
.תונוטלשהמ לביקש תומודמ וא תויתימא האנה תובוטל הרומתב

וללה .םידוהיל בר קזנ ובסה ,דוסי תורסחכ ויתונשלה וררבתה ללכ-ךרדבש יפ-לע-ףא
,אצמנ אל ןורתפ לכו בר ןמז ףלחשכ .שיאה ישעמל ץק םישיש ןויער שופיחב םחומ תא ועיגוה
.םימש ידימ ןורתפ שפחל םיבשותה וטילחה

.העושי ולצא שקבל ,באז יבר לש ושרדמ-תיב רבעל הימעפ המש הדעה יאושנ לש תחלשמ
.הנושמ התימב ןישלמה תא ללקל - תיתרגש-יתלב התייה קידצה ןמ םתלאשמ

תא וינפל חוטשל ,קידצה םע שגפיהל ונווכתה םה .םיירהצ תעל ישיש םויב ועיגה זירבאזל
.םבושייל רוזחל דימו םתקוצמ

לע ץמחנ ובילו קיצמה ןישלמה לע םרופיסל בישקה באז יבר .קידצה לצא ולבקתה םאוב םע
ןיינע" .וינפ ומכרכתנ ,תחלשמה תשקב תא ועמושב .הגרדמה לפשל ותולפשב עיגהש הז ידוהי
ושע ,ועמשת ילוקב םא" .רמא ,"וב זפחיהל יואר אלו ללכ טושפ ונניא ,ידוהי תללק לש הזכ
."תושעל המ הארנ ןכמ רחאלו תבשה תא ימע

אצמית תבשה ךלהמב יכ ,וויק םביל רתסב .זירבאזב תבשל ראשיהל אופא וצלאנ תחלשמה ירבח
יורש קידצה היה תודועסה שולש לכב םלוא .םתשקב תקדצב קידצה תא 'ענכשל' רשוכ-תעש
.ןילוח יניינעב ומע חחושל ללכ רשפא היה אלו ,תולעתהו השודק לש םלועב

.חלצ אל הז ןויסינ םג ךא ,ןיינעה תא תולעהל םיחרואה דחא הסינ הכלמ-הוולמ תדועסב קר
.קידצה ול שחל ,"ותיעב רבד לכ"

,ונבר" .קידצה רדחל תינשב תחלשמה ירבח וסנכנ ,הליפתה רחאל ,רקובב ןושאר םויב
לכ תא' רמאנ רבכ אולה .םיברב םימש םש שדקתיש ידכ וניתורצפהל תואיי יכ ונא םישקבמ
."'דימשי םיעשר

,לארשי -םע תא לאגיו חישמה אובי רשאכ" .קידצה ינפ לע הלק קוחש-תב התלע םתעתפהל
וליבוי' :םיליהתב ךלמה דוד רמואש ומכ ,תונתמ חישמה ךלמל ואיביו םלועה יכלמ לכ ואובי
."?ואיבי תונתמ וליא ועדת םאה" .באז יבר חתפ ,"'ארומל יש

תא לואגל חישמה אוביש םויב" .קידצה רמא ,"ועמשו ותיכסה ,ןכבו" .רדחב הדמע הקיתש
-תיב לעב ,דב דודמיו ותונחב דומעי םידבה רחוס .םהיניינעב םיקוסע לוכה ויהי ,ונמע
תונולח ףילחי גגזהו םיילענ ןקתי רלדנסה ,ש"יי םהל גוזמיו ויתוחוקל תא תרשי חזרמה
.םירובש

-תיבל ?ידוהי ץר ןאל .ץורל וליחתיו םהילכ תא וחיני םישנאהו לוקה עמשיי םואתפ"
,םידוהיה ובישי ,'?םתעמש אל יכו' .םייוגה םינכשה ולאשי ,'?םיצר םתא המ' .תסנכה
ףד דועו שמוחב השרפ דוע ,הליפת דוע ףוטחל ידכ תסנכה-תיבל םיצר ונאו אב חישמה'
.'!ארמג

-תיבל וצוריו םהיקסע תא םה םג ובזעי תושומנה ינורחאו הלודג העיקת עמשית םואתפ"
.תסנכה

לכ יכ ,זירכתו אצת לוק-תב .הלוגס-ידיחי לש הצובק וכותל ףוסאיו לודג ןנע אובי זא"
לוק ומיקי ןנעל ץוחמ םירתונה .לארשי-ץראל ןנעב סוטל רחבנ ,המלש הבושתב בושל הכזש ימ
!?תולגב ראשינ חצנלה ?ונילע המ ,םלוע לש ונוביר :םביל-רמב וקעזיו

וראשייש ויהי בושו .וכותל ןכ-םג םפסאיו ןנעה אוביש דע הטרחבו הבושתב ערקיי םביל"
ןנעהו המלש הבושתב לוכה ורזחי ףוסבל .םתוא םג ףוסאי ןנעהו םביל קמועמ וננחתיו ץוחב
.םילשוריב שדקמה-תיבל ,ומצעבו ודובכב חישמה םשארבו ,לארשי תדע לכ תא ץבקי

שנועה ינפמ וששחי םה .לודג דחפ םהילע לופיי ,רפושה לוק תא םלועה ימע ועמשישכ"
ידכ םיכלמה לכ אופא וסנכתי .תולגה תונש ךשמב לארשי-םעל ובסהש תורצה לכ לע םהל עיגמש
ול קינעהל ,תוילגרמו תובוט םינבא ול איבהל ועיצי .ןידה םוימ לצניהל דציכ הצע סכטל
.האלה ךכו ,תוחבושמ תוצרא

ונמע תושעל וחוכב אולה ?וניתונתמל חישמה קוקז םולכ :רמאיו הרובחבש חקיפה םוקי זאו"
הבה - ויניעב לוכמ רקיה תא ול חולשל ,יתצע תאז .וניתוצרא לכ תא ונתיאמ לוטילו המחלמ
חיכונ ךכבו ,ושארב תוכלמ רתכ םישנ ,תראופמ הרכרכב ותוא בישונ !הנתמב ידוהי ול חלשנ
.ונתונמאנ תא חישמל

רזח אלש הטושה ימ ןכש ,ואצמי אלו האופרל דחא ידוהי םהיתונידמ לכב םיכלמה ושפחי"
םיינקדקדו םיינתחדק םישופיח רחאל קר ?לארשי-ץראל ןנעה לע אשינ אלו המלש הבושתב
תא ואצמי םה .חישמה ךלמה םע חישו גיש ול ןיאו ןבא בלכ ובילש ,עשר דחא ידוהי ואצמי
ושאר תא ורטעי ,הרודה הרכרכב וחרוכ-לע והובישוי ,םכבושייב ררוגתמה בולעה ןישלמה
.לארשי-ץראל םמצעב והווליו תוכלמ רתכב

ואיבה ףאו חישמה לש וינפ תא רחשל ואב ברעמו חרזמ יכלמ לכש ,העומשה ץופת ךכ ךותב"
ומצע אוה םגו ?חישמל איבהל תומואה יכלמ םילוכי הנתמ וזיא יכו :לוכה וקחצי .הנתמ ול
ומוקממ חישמה םוקי .םיכלמה ונעי - 'ידוהי' .ול ואיבה הנתמ וזיא ,םיכלמה תא לאשי
."!ייניעב רתויב הבושחהו הלודגה הנתמה וז ירה !?ידוהי :רמאיו

םתא םיצור תאזכש הבושח הנתמו" .ותוא םיבבוסה תא הביחב רקסו זירבאזמ קידצה קתתשה
..."?ללקל
םיידוהי םייח
ןיליפת חינהל קילומש ויחאל עייסמ ידנמ :םיעוצפה


שא תחת םירופ עצבמ

דיל םירופב יריה עוגיפב השק עצפנש ,ןפוא קילומש לש וירוה ואב הנורחאה תבשה יאצומב
בכש ןיידע ,תבשה ברעב ונממ ודרפנשכ .םרכ-ןיע הסדה יאופרה זכרמב ורקבל ,הימוקרת
ליג לש תועמד .הסינכה תמוקב םהל ןיתמה התע .תיעיבשה המוקב ,ןורג-ןזוא-ףא תקלחמב
."םולש" הלימה תא םרבעל שוחלל חילצהשכ םירוהה יניעב ודמע

.ויפמ הגה איצוהל קילומש לגוסמ היה אל ,הנידמה אישנ ולצא רקיבשכ ,ןכל םדוק םיימוי
.העגפנ ולש רובידה תלוכיו ,ןושלה רוזאב םישיגר םיבצעב עגפ וראווצ תא חליפש עילקה
לאש ,"?יירבח לעו יילע םילבחמה ורי ונממש חטשה תא םיברעל תרסומ לארשיש ןכתיי ךיא"
ועיבה ןכל םדוק תועש םייתשו םיעבש .הנעמ לביק אלו לאש .קתפב ןמצייו תא קילומש
.ולרוגל דבכ ששח םיאפורה

בכרב העבש

םייקל םיפסונ םירבח םע ,תפצב ד"בח תבישי דימלת ,הרשע-עבשה ןב קילומש אצי םירופ לילב
תפנב ל"הצ ילייחל גחה תווצמו םירופה תחמש תא איבהל - שטיוואבוילמ יברה תאירק תא
ןפוא ידנמו ,ד"בח-רפכ תבישי דימלת ,(21) רלגיו רואינש וגיהנה הרובחה תא .ןורבח
.םילשוריב ד"בח תבישי דימלת ,קילומש לש לודגה ויחא ,(19)

.ןורבחב ךלמה דוד בוחרבש יאבצה סיסבב הליגמה תא ונארק ברעה תדר םע" :רלגיו רפסמ
רובשל ידכ ,הייטע רוטקיו ברה ,עברא-תיירקב ד"בח חילש לש ותיבל ונעגה יצחו עבש העשב
התנמ ונלש הילוחה .חטשב תוליעפל ונאציו תוילוח שולשל ונלצפתה ןכמ רחאל .םוצה תא
."םירופה חורב טשוקש ,לודג ו'גיפ בכרב ונעסנ .םירוחב העבש

בראממ ירי

םיבורק ונייה רבכ םירשעו עשת העשב" .רוזאב ל"הצ יסיסבל ,הימוקרת םוסחמ רבעל ועסנ םה
ונרבעל ורונ היינש התואבו הנוח בכר ינפ-לע ונפלח" .רלגיו ךישממ ,"םוסחמל דואמ
ץפנתה ימדקה ןולחה .םיעסונה ןיב םיפלוח ,בכרה לכ תא וצחו רוחאמ ורדח םיעילקה .תוירי
.אוה ףא

.גיאדמ הארנ קילומש לש ובצמ לבא .בגבו ראווצב לק עגפנ ידנמ .דואמ לק יתעצפנ ינא"
וניסינו ץראה לע קילומש תא ונבכשה .םוסחמל עיגהו ץיאה גהנה .וראווצמ חלק בר םד
."הרזע וקיעזהו סיסבל וצר םירחא .םדה םרז תא וניתועבצאב רוצעל

תוחוכה ןיאמ

ריקחת ורבע םהירבח וליאו הסדהל ולהבוה םיעוצפה .הלצהו ןוחטיב תוחוכ ועיגה הרהמ דע
ךישמהל הטילחה הרובחה לבא ,תוצח ירחא העשה התייה רבכ ריקחתה םותב .תועש שולשכ ךשמב
דוקרל ונלחתהו הליגמה תא םהינפל ונארק .אבצ תוחוכ הברה םוקמב וזכרתה" .תוליעפב
תא ונאצמ ךיא ןיבמ ינניא ינא םג רוחאל הבשחמבש ,איה תמאה .םימומה ויה םה .םתיא
.רלגיו רזחשמ ,"ךכל תוחוכה

תאצל ידכ סנ ךירצ קילומשש ורמא םיאפורה .םיעוצפה ונירבח תא רקבל ונכלה תרחמל"
ונרזחו ,םירופ לש תוליעפה ךשמהב איה ול רוזעל ונלש ךרדהש ונטלחה .םולשב ןיינעהמ
וכרעי ,ונתיאל רוזחישכש וחיטבה םילייחה .העיתפמה ותמלחהמ םירשואמ ונחנא תעכ .חטשל
.םש היה לודג סנ ."הלודג הידוה תדועס ודובכלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


ץמח שי הפיא

?יוצמ אוה םירצומ וליאבו ץמח קוידב והמ :הלאש

האבש ,רחא ןגד ןימ וא לעוש-תלוביש ,הרועש ,הטיחמ היושעה הסיע ,ושוריפ ץמח :הבושת
האבש וא ,םח םוקמב דואמ רצק ןמז וא ,לצומ םוקמב תוקד הרשע-הנומש התהשו םימ םע עגמב
.חספל תרסאנו הצימחמ וז הסיע - םיפירח םירבד םע עגמב

-גח ךותב תבורעתה העריא םאו .ץמח וב ברעתנש לכאמ לכ םג אלא ,רוסא ומצע ץמחה קר אל
לוטיב' לש ןיד הזב ןיאו ,הב ברעתנש המ לכ תרסוא ץמח לש תירעזמ תומכ וליפא - חספה
.המודכו 'םישישב

:ץמח םיליכמה םינוש םירצומ לש יקלח טוריפ ןלהל

ומצע חמקה םגו - הלא םירצומ .קצבה ירצומ לכו ילסיב ,רקאווק ,יקסיו ,הריב :רומג ץמח
,םוקמה בר תועצמאב ,יוגל 'ץמח תריכמ'ב ןידכ םרכמל וא ,חספה תארקל רעבל שי - ללכב
.חספב ונתולעבב ץמח היהיש הרותה הרסאש ,"אצמיי לבו האריי לב"ב רובעל אלש ידכ

ששח) םיקינקנו רשב ירומיש ,תינוימ ,לדרח חרממ :ץמח יביכרמ ליכהל םילולעש םירצומ
,םהימודו זרוא יצופצפ ,לפאלפ תוקבא ,קרמ תוקבא ,סמנ הת ,הפק יפילחת ,(הטיח ןלימעל
להוכב שומישל ששח) םעט תויצמת ,םינוש םינילבת ,(םירועש תתלל ששח) תוקונית ןוזמ
לכ .דועו יטטאיד חלמ ,(חמקל ששח) םיחולמ םינטובו םיניערג ,תושבוימ םינאת ,(ץמח
םהב שמתשהל רוסא - הזכ רשכה ןיא םאו ,חספל דחוימ ךמסומ רשכה םינועט וללה םירצומה
.ל"נה 'ץמחה תריכמ'ב םתוא םג לולכל שיו ,חספב

,חספל דחוימ ךמסומ רשכה םינועט םינוגלשו תודילג ,םילקו םיפירח תואקשמ ,םיקתממ םג
.יוגל רכמנה ץמחה ךותב םחינהל שי - הזכ רשכה אלבו

ןלילכהל יוצר ,ןהב םישמתשמ ןיאש תופורת .ץמח אצמיהל לולע דחוימב םיפוריסב :תופורת
ח"פוק זכרמ) תופורתה תמישרב קודבל שי ,חספב ןהל קקדזהל םייושע םאו ,'ץמחה תריכמ'ב
.חספל תורשכ ןה םא (חספל תופורת תרבוח הנש ידמ םסרפמ תיללכה


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il