692 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

עירזת תשרפ * (7.4.2000) ס"שת'ה ןסינב 'ב * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


סנה אב םואתפו


שקבלו ,וידסח לע 'הל הדות תתל יואר הנושארבו שארב
ונתלוויא ינפמ םג ונילע ןגהל ףיסוי יכ ,וינפל ןנחתהלו
םיסינ שיש בוט המכ .ונתריחב עורו


תוגייתסה םהב שי .םיילנויצר םילכב ןיינעו היעב לכל סחייתהל םיטונ םיילנויצר םישנא
.םילבוקמהו םיינויגהה םיישונאה םיכילהתהמ גרוחש המ לכמו ילנויצר וניאש המ לכמ תיעבט
.ןויגיהב ריבסהל רשפא-יאש םירבד שי יכ ,תחא-אל תודוהל םיצלאנ הלאכ םישנא םג לבא

-תמר תא ריאשהו ,ונתלוויאמו ונמצעמ ונתוא ליצהש סנה רשפ תא ,לשמל ,םיריבסמ ךיא
תימלועה לעה-תמצעמ אישנש ןימאי יתפ קר .םותחו רוגס היה רבכ לוכה אולה .ונידיב ןלוגה
תונוכנה .םיטרפה לכ תא ומכיס רבכ םהירזועש םדוק הירוס אישנ םע הגספ-תשיגפ םייק
.םינקירמאה ידיב הדקפוה רבכ ,תישממ הרומת םוש ילב טעמכ ,םיגילפמ םירותיוול תילארשיה
טושפ ירוסהו ,לודגה סנה שחרתמ םואתפו .תיבמופ הזרכהב תאצלו תווצק רוגסל קר ראשנ
.(עמשמ יתרת) ףסכ לש שגמ לע ול םישיגמש המ תא לבקל ברסמ

עבטהו סנה

יכ םימיה -תשש תמחלמ רחאל םינש המכ אטבתה רבכ שטיוואבוילמ יברה ,רבד לש ותימאל
םילשורי תוברל ,המחלמב וררחושש םיחטשה לכ תא רוסמל תונוכנ ועיבה לארשי תולשממ
רוביצ-ישיא םע תושיגפב ,תאז םע .תחקל ובריס םיברעהש סנ השע ה"בקהש אלא ,הקיתעה
."?סנה לע ךומסל רשפא ןמז המכ" :ורמואב ,וז תואיצממ ותגאד תא יברה עיבה םינוש
.תועודי תואצותהו ,תחקל ומיכסה ןכא םיברעהש ןמז עיגה ,ונרעצלו

םירבדמו םינפ םיפיעזמ ,'הל תודוהל םוקמב ,ונלצאו ,םיסינ םיללוחתמ ןיידע תאז-לכבו
שארב יואר ןכ -לע .ןלוגה-תמר תא ונתיאמ תחקל ומיכסה אלש ,םירוסה לש 'םתאיגש' לע
ינפמ םג ונילע ןגהל ףיסוי יכ וינפל ןנחתהלו שקבלו ,וידסח לע 'הל הדות תתל הנושארבו
.ונתריחב עור ינפמ םגו ונתלוויא

תאז וניאר .ידוהיה םעה לש וייח-חרואב עבטהו סנה םיבולש המכ דע החיכומ תאזה תואיצמה
ייחב קסע ,תויעבטה תוכרעמה ךותב ידוהיה םעה םייקתה דחא דצמ .הירוטסיהה ךרוא לכל
יקוח תרגסמבש ,רורב העשב -הב .תולבוקמ םיכרדב תוריזג םעו תויעב םע דדומתהו הסנרפ
דצל .ודגנ ודמע םייעבטה תוחוכה לכש םושמ ,םייקתמו דרוש ידוהיה םעה היה אל עבטה
דורשל תלוכיו חוכ ול וקינעהש םייעבט-לע תוחוכ ידוהיה םעה לע ולעפ תיעבטה תוליעפה
.םלעיהלו דחכיהל ול םימרוג ויה םמצעל םהשכ םייעבטה םיאנתהש םוקמב

היופצ-יתלב הלואג

-ךרדב לועפל שרדנ אוה דחא דצמ .ידוהי לש םוי-םויה ייחב םג םייקתהל ךירצ הזה בולישה
עדוי ינש דצמ .ל"זח ועבק ,"סנה לע םיכמוס ןיא" .םיילנויצר םילוקיש לוקשלו עבטה
וראווצ לע תחנומ הדח ברח וליפא" .קוספ ףוס הנניא תילנויצרהו תיעבטה תכרעמהש ,ידוהי
.סנה םג דמוע עבטל לעמ יכ ,"םימחרה ןמ ומצע ענמי לא ,םדא לש

,םירצממ האיציה יסינ וניתובאל ועריא ובש שדוחה ,ןסינ שדוחב םלוגמה ןויערה והז
שי רשאכ .המלשהו תיתימאה הלואגה יסינ תא וב תוארל הכזנ ל"זח ירבד יפ-לעש שדוחהו
םינימאמ תאז םעו .םייעבט תונורתפ שפחלו עבטה ךרדב םמע דדומתהל םיבייח ,םיישקו תויעב
.ללכ םהילע ונבשח אלש העושיו ןורתפ איביו םיסינ ונל השעי ה"בקה יכ ,ונא

לוקשלו ךורא חווטל ןנכתל ונילע דחא דצמ .הלואגב הנומאה תא םג ןייפאמ הזה בולישה
תיתימאה הלואגלו חישמה תאיבל ונא םיפצמ ינש דצמ ."גהונ וגהנמכ םלוע" לש םילוקיש
ןיימדל רשפאש המ לכמ הלעמל ,("תעדה-חסיהב") היופצ-יתלב ,תיסינ הלואג - המלשהו
.ךירעהלו

,אובל הבורקה חישמה תאיבב הנומאה תא קזחל ונלוכ םישרדנ ובש ןמזה אוה ןסינ שדוח
.שממ בורקב - "אב חישמ הז הנה" יכ ונל חטבוה רבכש טרפבושדח שיםינומשה תלוליה

-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא לש ותוקלתסהל הנש םינומש ואלמי ,ןסינב 'ב ,הז ישיש םויב
םינשב .פ"רת תנשב בוטסורב קלתסנש ,ד"בח תודיסח לש ישימחה האישנ ,שטיוואבוילמ (רעבוד
ןכשמו הליפתו הרות לש תיב תויהל רזחו ,ושרדמ-תיבו ותיב בוטסורב לאגנ תונורחאה
הצובק ץראהמ תאצוי אלוליהה םוי לגרל .וילתכ ןיב לועפל הרזחש םימימת-יכמות תבישיל
ןכ-ומכו ,שדוק-תבשבו אלוליהה םויב בוטסורב ה"יא ההשתש ,םיעיפשמו םידיסח לש הלודג
.שטיוואבויל הרייעב רקבת

חרזמב חספ ירדס

םיאלימרתה רובעב קוחרה חרזמב םיירוביצ םירדס ד"בח יחולש ה"יא וכרעי הנש לכבכ
םירדס ויהי .תחכשנ -יתלב היווחכ םילייטמל םירוכזו רבד-םש ושענש םירדס - םילארשיה
םג ךרעיי הלא לע ףסונ .רופגניסבו גנוק-גנוהב ,ןפיב ,ןיסב ,ודוהב ,דנליאתב ,לאפנב
םתוא ןכדעיש יאדכ ,חרזמב םילייטמה םירכמ לע ול עודיש ימ .ורפבש וקסוקב ירוביצ רדס
.ותכלהכ רדסה תא גוגחל וכזי םה םגש ידכ ,םירדסה לע

לעוש-תלוביש תוצמ

תודחוימ תוצמ גישהל םילוכי ,הטיח חמקמ תוצמ לוכאל םילוכי םניא תויתואירב תוביסמש ימ
.הילגנאב רטס'צנמ לש ןידה -תיבמ םייהטסוו רשא ברה ןיידה תחגשהב ,לעוש-תלוביש חמקמ
.02-5384342 :םילשוריב ,03-5793595 :קרב-ינבב םיטרפל

הקיזומב שדח

ינשב .ךבילרק המלש 'ר ירישמ ,םירש םירבח - לופכ םובלא םישיגמ 'תוקפה םעונ'
'לט .םיידיסחה םירמזה יריכב ידי-לע םירשומ ,ויריש יבוטמ 27 וצבקנ םירוטילקתה
הרשע ובו ,ןד יווה - ינשה וטילקת תא שיגמ ןוסלדנמ םירפא הלועה רמזה .02-5379444
.03-6288047 'לט ,'ראטס-לג' :הקפה .םיטיהל ושענ רבכש המכ םהב ,םיריששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.עירזת תשרפל


רהטיהלו תוקנתהל

וסינכהל שיו אמטנ הזכ דגב .עגנ וב הלגתנש דגב לש וניד תא הרותה תטרפמ ונתשרפ םויסב
דגבה תא בטיה םיסבכמ ,טשפתה אל עגנהש םיאורשכ ,יעיבשה םויב .םימי העבש ךשמל רגסהל
רגסהה רחאל םא ,זאו .םימי העבש לש רגסהל בוש ותוא םיסינכמו ,עגנה תא ירמגל םיקנמו
."רהטו תינש סבוכו" - הרותה תעבוק ,עגנה רזח אל ינשה

ןושל" - "תינש סבוכו" :י"שר שרפמ ?יקנ רבכ דגבה אולהו ,דגבה תא בוש סבכל המ םשל
הליבט וז אלא ,ןויקינ םשל ןובסבו םימב תרזוח הציחרל הנווכה ןיא ,רמולכ ."הליבט
.האמוטהמ ותוא רהטל ידכ ,הווקמב

יוקינה רחאל הרהט

היינש םעפו רגסהה ינפל תחא םעפ - םיימעפ דגבה תא סבכל ךרוצ שי ןכאש ,תועד שי
דגב סבכל םיכירצש ,הרותה העבק ךכ - המעט עודי אלש הווצמ וז ,הלא תורבסל .וירחאל
.םיימעפ עוגנ

דגבה ,רמולכ ."הליבט ןושל" איה היינשה הסיבכהש שיגדמו ,וז העד לבקמ וניא י"שר םלוא
רהטל - רחא ךרוצ שי וישכע .תפסונ הסיבכב ךרוצ םוש דוע ןיאו עגנהמ ןיטולחל יקנ רבכ
.הווקמב הרהט תליבט - היינשה הסיבכה לש התועמשמ וזו ,עגנה תאמוטמ דגבה תא

ימצע יוקינ

רקיעב םיאב םיעגנהש עודי .ונלוכ לש םיינחורה םייחל זמר םג ןומט י"שר לש הז שוריפב
רבדל" ידכ דע איבהל לולע ערה ןושל ןכש ,יזכרמו יללכ אטח הז .ערה ןושל ללגב
ןוועו אטחמ הבושתב הרזחה תונורקעל םג םיזמור םיעגנהמ הרהטה יניד ןכ-לע ."םיקולאב
.ללכב

ומצע תא תוקנל - 'עגנה תא סבכל' וילע הנושארבו שארב ,ןוועו אטחב לשכנ ידוהי םא
הסיבכ'ה .ה"בקהמ החילסו הליחמ שקבלו הבושתב וילע בושל ,אטחה ךרדמ רוסל וילע .אטחהמ
.ירמגל ול לחמנ אטחהו אטחה םגפמ ותוא הקנמ תאזה 'הנושארה

תדמתמ הבושת

אטחה ןכש ,ומצע אטחה תא תוקנל הניא התרטמ .'היינש הסיבכ'ל ידוהיה קקזנ ןכמ רחאל לא
הצורמ" היהי םדאהש ידכ ,הרתי הרהט ךרוצל איה 'היינשה הסיבכה' .ונניאו רבעוה רבכ
."אטחה םדוקכ ךרבתי וינפל ביבחו

םלוא ,ירמגל ומלענו ורסוה רבכ ויאטח םנמא ."הבושתב וימי לכ" תויהל ידוהי ךירצ ןכל
שרדנ אוה ךכ ,ותדובעב הלעתמ אוהש לככ .רתוי הקומע הרהט ךרוצל איה תפסונה הבושתה
תניחבב איהש ,תפסונה הבושתה תועמשמ וזו ,השודקו הרהט לש רתוי תוהובג תומרל עיגהל
םיכירצ דימתו ,לובג ןיא השודקלו הרהטל יכ .רסוה רבכ עגנהש רחאל ,היינשה הסיבכה
ףוס-ןיא אוהש ,ומצע ה"בקה םע םירבחתמ ךכ אקוודו ,ףוס ןיא דע ,דועו דוע תולעתהל
.לובג-ילבו
(92 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל)

שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמךל ונתיי רתכ

האישנ ,שטיוואבוילמ (ב"שרה) רעבוד-םולש יבר ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי אוה ןסינב 'ב
רמאש ןושארה רמאמהו ,א"רתכ תנשב ןוושחרמב 'כב דלונ יברה .ד"בח תודיסח לש ישימחה
םירופ תדועסב היה םיברב רמאנש ןורחאה רמאמה ."ךל ונתיי רתכ" םילימב חתפנ םיברב
."ךשוחל םש ץק" 'וגו "קלמע םיוג תישאר" ליחתמה ,פ"רת

ינחור ןמש ךפ

,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ,ובס ארק ,שארה תואפ תחנהו תרופסתה םויב ,שולש ןב ב"שרה היהשכ
ךפ שטירזממ דיגמה ברהל רסמ ט"שעבה :םהל רמאו ,תינברה ותגוזו ש"רהמ יברה ,דליה ירוהל
- ינתוח םג ךשמנ הז חוכב .ויתורודל תואישנל ןקזה ר"ומדא תא וב חושמל ידכ ,ינחור ןמש
.וחשומ יננה הז חוכבו ,ךתוא יתחשמ הז חוכבו - יעצמאה ר"ומדא

דימתמ חתמ

ותוא קדבש דחא רוספורפ .םינוש םיאפור ידי-לע קדבנו ופוג תואירבב שלח היה ב"שרה
ושארש הממ רתויל באת וביל - יורש אוה ובש דימתמה חתמהמ תעבונ ופוג תשלוח יכ ,אטבתה
.ליכהל לוכי ובילש הממ רתוי ןיבמ ושארו ,ןיבמ

תודיסחה לש ם"במר

,יברה לע רמא אוה .(ץ"בשרה) לאלצב-לאומש יבר דיסחה היה שטיוואבוילב 'םיעיפשמ'ה דחא
תוכיראב ,תרדוסמו העובק הכלה ולצא היה תודיסחב ןיינע לכ .תודיסחה לש ם"במרה אוהש
לש 'תובבלה תבוח' :ראותב יברה תא וריתכה םידיסחה ינקז .ונפוא לע רובד רבד ,רבסהה
.תודיסחה תדובעו תרות

תימצע הדובע

-אל הדימ הארשכ .תוצילעו החמש וילע הרכינ ,םידיסח לצא הבוט הדימ האר ב"שרה רשאכ
ךכ לע רבדל לוכי היה אוה .שילש תועמדב הכוב היהו ,ורעצמו ול ביאכמ רבדה היה ,הבוט
.ומצע םדאה דצמ הדובע היהתש הצר לבא ,רבדה תא ןקתלו

הלעמל החמש

.יינקז-ייתובא לצא החמש וז ,םיברב תודיסח ירבד רזוח וא דמול דיסחשכ :ב"שרה םעפ רמא
.וינב-ינבלו וינבל ול ,תוינחורבו תוימשגב בוט בור המע האיבמ וז החמש

שיגרמ קידצה

."וב אצמנ אוהש םלוע לכב קידצה תאז שיגרמ ,קידצ לע םיבשוח רשאכ" :רמא ב"שרה
עובשה תרמיא


ןישרודו ןילאוש

.לודגה תבשב שרד אלו לבוקמה גהנמהמ ,םייהנמ לש הבר ,שריה-יבצ יבר גרח תחא הנש

:בישה ברהו ,רבדה רשפל ותליהק ינב והולאש

- ןושל לפכב תאז ורמא המל .'חספה םדוק חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש' :ורמא ל"זח
ברה לא םיאב הליהקה ינבש ,'ןילאוש' שי ובש םוקמב :איה הנווכה אלא ?'ןישרודו ןילאוש'
תא ריבסהלו השרד שורדל - 'ןישרודו' םייקל ברה בייח ,חספה תוכלה תא ותוא םילאושו
השרמ דחאו דחא לכו תולאש םילאוש םניא הב םיתבה-ילעבש ,םייהנמכ ריע םלוא .תוכלהה
.'ןישרוד' תבוחמ ברה רוטפ תאזכ ריעב - םירוסיא ריתהלו תוכלה קוספל ומצעלתודיסחה יכרד


הלואגל םיפוסיכ

עיגהב רמוחו -לק ,הלואגל הייפיצבו םיפוסיכב תידיסחה היווהה היוור הנשה תומי לכ םא
תודיסחה ירמאמ .לאגיהל םידיתע ובשו םירצממ וניתובא ולאגנ ובש שדוחה ,ןסינ שדוח
קוסעל וברה תודיסחה יר"ומדאו ,התלודגלו הלואגל תויוסחייתה םיאלמ ןסינ שדוחב ורמאנש
.םהיתונחלושבו םהיתוחישב הלואגב

(א,אי הנשה-שאר) עשוהי יברל רזעילא יבר ןיב תקולחמה קמוע תא תפשוח תודיסחה תרות
יברו ,"לאגיל ןידיתע ירשתב ,ולאגנ ןסינב" :רמוא רזעילא יבר .הלואגה דעומ ןיינעב
אובת ובש שדוחה תלאש קר וז ןיא ."לאגיל ןידיתע ןסינב ,ולאגנ ןסינב" :רובס עשוהי
.הלואגה לש התוהמ לע רקיעב תקולחמ ןאכ שי אלא ,הלואגה

םיסינ םיחרכומ

ארבנ ובש שדוחה אוה ירשת .ארובה תגהנהב תולדבנ םיכרד יתש םילמסמ ירשתו ןסינ םישדוחה
אוה ןסינ ,ותמועל .םלועה תוכרעמ ךותב האבש ,תיעבטה הגהנהה תא גציימ אוה ןכלו ,םלועה
הגהנהה תא גציימ ןסינ ןכל .םירידא םיסינ ךותמ םירצמ תאיצי העריא ובש ,הלואגה שדוח
.עבטה תוכרעמ תא דדשמה ,ה"בקה לש ('םיסינ -יסינ' ןושלמ םג אוה 'ןסינ') תיסינה

,סנל םוקמ היה םש .םירצמ תלואגמ הנוש המלשהו תיתימאה הלואגהש ,רובס רזעילא יבר
םיעוקש ויה לארשי -ינב .הלואגה רוא תא ריכהל לוכי היה םרטו ךכדזה םרט םלועהש ןוויכמ
תא רובשל אלא הרירב התייה אל ןכל .םמצעב םשמ ץלחיהל םילוכי ויה אלו האמוט ירעש ט"מב
-ןתמ רחאל האבש ,המלשהו תיתימאה הלואגה םלוא .הלעמלמ הלואגה תא איבהלו עבטה תוכרעמ
אובל הכירצ וז הלואג - לארשי-םע לש הדובעה ידי -לע םלועב השענש ךוכיזה רחאלו הרות
,ולאגנ ןסינב" ותדמע תועמשמ וז .הלעמלמ םיסינ ידי-לע אלו םלועה תורגסמ ךותב אקווד
."לאגיל ןידיתע ירשתב

תלואג התייהש םשכ ,םילודג םיסינב אובת הנורחאה הלואגה םגש ,עשוהי יבר רובס ותמועל
ךכדזנ םלועהש ףא ןכש ."לאגיל ןידיתע ןסינב ,ולאגנ ןסינב" ,רמוא אוה ןכלו ,םירצמ
ןיבל םלועה תואיצמ ןיב קחרמה ןיידע ,הלואגה רואל ילכ השענו תורודה ךשמב שדקתנו
שחרתהל בייח .עבטה יכרדב טא -טא אובת איה יכ תופצל רשפא-יאש דע ,לודג הכ אוה הלואגה
.םירצמ תלואג ןמזב םיסינב ךרוצ היהש םשכ שממ - הלואגה רוא עיצפי וכלהמבש לודג סנ

ןסינ :הערכהה

םיאנתה ינש ןיב (ב,זצ ןירדהנס) תפסונ תקולחמ ןיבל וז תקולחמ ןיב הקיז אוצמל רשפא
ןיא - ואל םאו ,ןילאגנ - הבושת ןישוע לארשי םא :רמוא רזעילא יבר" :הלואגה ןיינעב
ןכש ;הבכעל לכוי אל רבד םוש ,הלואגה ןמז עיגישכש ,עשוהי יבר רובס ותמועל ."ןילאגנ
,עשוהי יבר תעדל .הלעמלמ אובת איה אלא ,"םיבוט םישעמו הבושתב אל" היולת הניא הלואגה
תא וצלאיש הלאכ תוביסנ רוציי ה"בקה - הלעמלמ אובת הלואגה ךרוצל שרדיתש הבושתה םג
.הבושתב בושל לארשי-םע

םג .הכלהה העבקנ ןכא ךכו ,עשוהי יברל הדוהו קתש רזעילא יברש ,רמאנ ארמגה ךשמהב
-תומש) שרדמב תוטשפב רמאנש יפכ ,ןסינ שדוח והזש איה הערכהה ,הלואגה שדוח לע תקולחמב
"םישדוח שאר םכל הזה שדוחה רמאנש ,ןושארה שדוחב ןושאר ארקנש חישמ אובי" :(א,וט הבר
.(ןסינ שדוח והזש)

תימינפ היהת איה תאז-לכב - הלעמלמו םיסינ ךותמ - 'ןסינב' אובת הלואגהש ףא םלוא
לכ ךשמב לארשי -םע לש הדובעה ןכש ,(םירצמ תלואגבכ אלש) תואיצמה ירדג ךותל רודחתו
םלועה לכוי ,הלואגה רוא עיצפי רשאכש ,ךרדה תא הללסו עקרקה תא הניכה רבכ תורודה
.םייעבטה וירדג ךותבו תוימינפב ולבקל


הלואגל הייפיצב


ונאש יפ -לע-ףא ,ונקדצ-חישמ ,םירפא :ול םירמואו ןסינב דומעל םלועה תובא םידיתע"
לע ורבע אלש ,תושק תודימ ךילע ורבעו ונינב תונווע תלבסש ;ונממ לודג התא ,ךיתובא
"םינורחאה לעו םינושארה
(זל השרפ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


"גרוברטפל יעס"

רצ םחל איבהל החילצה היפכ למעב .היינע הנמלא הררוגתה שטיוואבוילל הכומס הרייעב
הנמלאה התייה ,ןקרפל ועיגהו היתונב ורגב רשאכ .םינשה ךשמב המייקתה ךכו ,הידליל
?הנותחה תואצוהל אלו הינודנל אל הטורפ הדיב ןיאשכ ןאישהל לכות דציכ :םינוא-תרסח

שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא לא עוסנל הל וצעי הנמלאה לש היבורק
.שטיוואבוילל העסנו היבורק תצע תא הנמלאה הלביק .ותכרבו ותצע תא שקבלו

דודיע ירבד השאר לע ףיערה אוה .היינועו היתורצ לע ול הרפיסש הנמלאל בישקה ב"שרה
הדמעש םדוק עגר ,ףוסבל .םימלשו םיארי םינתחל היתונב תא אישהל חילצתש הל לחיאו הכרבו
."?תייה רבכ גרוברטפב" :עתפל התוא לאש ,תכלל

תואמ-שמחמ הלעמל אוה הריבה גרוברטפל הנטקה שטיוואבוילמ קחרמה יכ ,תעדל שי
.םהה םימיב המכו-המכ-תחא-לע ,הלא םימיב םג הכורא ךרד - םירטמוליק

התנע ,"יבר ,אל" .הלאשה רשפ תא הניבה אל ,הירוגמ רוזא תא הבזע אל הדועמש ,הנמלאה
.הכובמב

.יברה הל רמא ,"גרוברטפל יעסית םא ישעת בוט יכ ינרובס ,ךכ-םא"

התקוצמל שרופמ ןורתפ .קידצה ינפלמ הנמלאה האצי תבזכואמ ףא רבד לש ותימאלו תלבלובמ
ףסכ וליפא הדיב ןיאש העשב תאזו ,הרורב אל התרטמש הכורא העיסנל החלשנ קרו ,הלביק אל
.העיסנה ןומימל

.םתייווהכ םירבדה תא ול הרפיס איהו ,רבדה רשפל הלאש ,התכובמב ןיחבהש ,םידיסחה דחא
העיסנה ןומימל ףסכ םהיניב ופסאו התרזעל וסייגתה וללהו וירבחמ המכ לא הנפ דימ
,"ןכ תושעל ךיילעו וגב םירבד שי יאדו ,גרוברטפל עוסנל ךל ץעי יברה םא" .גרוברטפל
.העיסנה ימד תא הל וקינעהו הנמלאה בל תא ודדוע

תאשונ איה יכו הרורב תבותכ םוש הידיב ןיא םצעב יכ ,הרכזנ תבכרב התייה רבכ רשאכ קר
ןיאב הב השעא המו ,הגאדב הרהרה ,איה תיקנע ריע גרוברטפ אולה .עדונ-אלה לא הינפ תא
.תעסונ רבכ תבכרה ,בישהל ןיא השענה תא לבא !?רכמ וא בורק לכ םש יל

ששוח בלבו תודבכ םיילגרב .גרוברטפל הנמלאה העיגה העיסנ לש םלש הלילמ רתוי רחאל
.הלודגה ריעה לש המוהה בוחרה לא ףיצרהמ האציו ןורקהמ הדרי

יכ השחש דע ,וצפחש ןאל התאשל הילגרל החינה איה .תילכת אלל תובוחרב הטטוש תובר תועש
.תומוק יתש ןב ראופמ תיבל ליבוהש ,שיש תוגרדמ םרג לע הבשייתה איה .םילזוא היתוחוכ
.המונתב העקש איהו םינפל טמשנ השאר .תופייעמ תומצענ היניע דציכ השח אל איה

םידעצב הילא ברקתה הלה .ףסה רמוש לש םימעוזה ויטבמב הניחבה אל םג התופייע בורב
תא ךב הסשא וא הרטשמל ארקא םרטב ןאכמ יקלתסהו ירהמ" .תוסגב התוא ריעהו םיצרמנ
תא האשנ רבכו הלהבב המוקממ הקניז הללמואה הנמלאה .תוקעצב הילע םיערה ,"!ייבלכ
.םוקמהמ תקחרתמ ,הילגר

רשפ המ תוארל ידכ הצוחה תאצל רהימ רשא ,תיבה-לעב לש וינזואל עיגה רמושה לש ולוק
.השיאה לש םיידוהיה הינפ יוותב ןיחבהל ידכ תדחוימ תוננובתהל קקזנ אל אוה .תוקעצה
הנימזהו רמושה לש הסגה ותוגהנתה לע וביל קמועמ הינפל לצנתה ,הידעצ תא קיבדה רהמ-שיח
.ותיבל סנכיהל

סנכיהל תנמזומ איה עתפל הנהו תוגרדמהמ בלככ השרוג התע הזש הנמלאב הזחא הבר הכובמ
.ידיסח תיבמ יאצומו" ,תיבה-לעב הל רמא ,"ידוהי ינא םג" .ראופמה תיבה ךות לא דובכב
השושתה הנמלאל ועיצהב ףיסוה ,"יתיבל סנכנה ןוזמה תורשכ לע דיפקמו תווצמ רמוש ינא
.העיבשמ החורא

איה .גרוברטפל האוב תביסבו תחרואב ןיינעתהל תיבה-לעב לחה השפנ תא טעמ הבישהש רחאל
ץעיש הצעה לעו שטיוואבוילמ קידצה לא התיינפ לע ,הירוגמ םוקמ לעו התחפשמ לע ול הרפיס
.הדהאבו ןיינעב הל בישקה תיבה-לעב .גרוברטפל עוסנל - הל

יונישב הנמלאה הניחבה עתפל .יתחפשמה וסוחייו חונמה הלעב לע םג הלגלגתה החישה
,למלמ ,"ןימאמ אל ינא" .דוערל לחה ופוג לכו דיסכ וריווחה וינפ .החראמב לחש ימואתפ
..."ןימאמ אל ינא"

וניא הלומ בשויה יכ הנמלאל ררבתה זא .טעמ ששואתהל חילצה רשא דע תוקד המכ דוע ופלח
זאמו יסורה אבצל סייוג ריעצ רוחב היהשכ .םלועמ התאר אל ותואש ,הלעב יחא ,הסיג אלא
.הלודג הכרב םהב הארו םיקסעב וידי תא חלש אבצהמ ררחוששכ .ותחפשמ ינב םע וירשק וקתונ
.לודג רישע אוה תעכ

םג אלא ,ךכ-לכ היופצ-יתלבה השיגפה םצעמ קר אל .תמהדנ תויהל השיאה לש הרות אב התע
.שטיוואבוילמ קידצה לש ושדוק-חורמ רקיעבו

הנמלאה לש היתונב לכ .ויתוינייחא לש הנותחה תואצוה לכ תא וילע לביק סיגהש ןבומ
דוע העדי אל ךליאו םוי ותואמ ,המצע הנמלאהו ,החוורבו דובכב ואשינו ןגוויז תא ואצמ
.הגאדו רוסחמ
רטלאו יש 'ר םע םיידוהי םייח
הרותה תורישב הימונורטסא :רטלאו


םישדוח שאר םכל הזה שדוחה

הווצמ הרותה ,עודיכ .שדוחה שודיק תייגוס איה רתויב תוכובסה תוינרותה תויגוסה תחא
-לע אקווד אלא ,בושיח תועצמאב אל שדוחה-שאר תא עובקל הבוח ןירדהנס שיש ןמזבש ונתוא
יפ-לע םישדוחה תא םיעבוק ,ןירדהנס ןיא רשאכ .הנבלה דלומ תא ואר יכ םידיעמש םידע ידי
יכרדב םיאיקב תויהלו הנבלהו המחה ךלהמ תא תעדל םימכחה םישרדנ ךכ ןיבו ךכ ןיב .בושיח
.ידמל תוכבוסמ בושיח

לעופה ,'הנשה רוביעו שדוחה שודיק ידומילל ןוכמה' לש ןושארה רוזחמה םייתסה עובשה
היגוסב עדי תונקל שקבמש ימל עייסל הדעונש ,השדח המזוי וז .הנביב-םרכ תבישי די-לע
תא ודמלו םייעובש ןויע-ימיל ץראה לכמ םישנאה וסנכתה ףרוחה לכ ךשמב .וז הכובס
.שדוחה שודיקל םירושקה םיניינעה

תוחמתהל ביבחתמ

םייעדמה ,םייתכלהה םיטביהה לע הימדקאה ןמ םיחמומו םינבר וצרה ןויעה-ימי תרדסב
;'הכלהב םינמזה' רפס רבחמ ,שינב םייח ברה :םיצרמה תמישרב .היגוסה לש םיישעמהו
,ןמפוה יור ;הפיחמ הקיזיפל ר"ד ,רנלו החמש 'ר ;לאדיו םיסינ 'פורפה ידרחה םונורטסאה
תא דסיי ,'ץיבוניבר םוחנ ברה ,תימוקמה הבישיה שאר םע רשא) םימודא-הלעממ הימיכל ר"ד
חורהו הנביב-םרכ תבישיב ךרבא ,רטלאו יש 'רו ('שדחה חריב הייפצל תילארשיה הדוגאה'
.ןוכמה ירוחאמ היחה

םוחתל תודלי ביבחת ךופהל חילצה ,הימונורטסאב דואמ ריעצ ליגמ ןיינעתמה (26) רטלאו
םיטקפסאל רתויו רתוי יתפשחנ םינשה םע" .םיינרות םינוויכל ותוא לעתלו תוחמתה
תינרדומה הימונורטסאה תא םותרל ונילע הבוח יכ יתנבה ןמזה ךשמבו ,ןיינעה לש םייתכלהה
.רמוא אוה ,"לארשי-םע לש םיינחורה םיכרצל

םוירטנלפב רוקיב

.הנורחאה תעב הרידא הפונת הרבצ הכלהו הרות ישנא לש םדיצמ תוניינעתהה ,רטלאו ירבדל
הרשע-שמחב רוא וארש ,אשונב םירפס םיעבראל בורק לש תטרופמ המישר גיצמ אוה החכוהכ
דומילמ הרישי האצות - ד"בח ידיסח םע םינמנ םירבחמהמ םיבר ,בגא .תונורחאה םינשה
.שטיוואבוילמ יברה ןקיתש 'ימויה ם"במרה' תנקת תרגסמב שדוחה שודיק תוכלה

ידיקפתב םינהכמ םהמ םיברש ,םימכח-ידימלת תורשע הנביב-םרכ תבישיב םיפסאנ עובשל תחא
סרוקה .תועש שולש תוכשמנש תואצרהל םיבישקמו ,'םיללוכ'בו תובישיב הארוה וא תונבר
סרוקה ךלהמב .םישגפמ םיינשו םירשע לש ךרעמכ יונב (דבלב ילמס םולשתב ,לוכל חותפ)
תוצובק ,עיקרה הנבמ תא ריכהל םידמולו יכאלמ-תיירקבש םוירטנלפב םידמולה םירקבמ
.חריה תעונתו שמשה ךלהמ ,םיבכוכה

הרתפנ םרטש היעב

רצק ןמזל זא הלגתמ חריה" .חריה תושדחתהב תופצל תישעמה ךרדה איה תוקתרמה תויגוסה תחא
קייודמה םוקימה תא עדוי אלש ימ" .רטלאו ריבסמ ,"תעקושה המחה ימודמדל ליבקמב ,דואמ
לש היופצה העפוהה תדוקנ תא בשחל דציכ םידמול ןוכמב ."וב ןיחבי אל ,חריה תעפוה לש
לבא ,חריל עיגהל חילצה םנמא םדאה" :רטלאו רידגמש יפכו ,ללכ טושפ וניא רגתאה .חריה
היעבכ ינרדומה עדמב רדגומ ןיידע ,ומוקימו שדחה חריה לש הנושארה ותעפוה ןמז בושיח
."הרתפנ םרטש

'לטל תונפל םינמזומ ,ףרטצהל םיניינועמה .אבה סרוקה ה"יא לחי בורקה רייא שדוחב
.08-8566560גרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


חספב תופורת

?חספב שמתשהל רתומ תופורת וליאב :הלאש

לוקב עומשל בייח ,וייחל הנכס ששח וליפא שיש הלוח :בטיה ריהבהל שי הליחת :הבושת
קר ,ןבומכ) ותאופרל ליעוי רבדהש יוכיס שי םא ,רומג ץמח וליפא תותשל וא לוכאלו אפורה
.םימד ךפוש הז ירה ,ךכב רימחמה .(תרתומ הפורת לקנב גישהל רשפא-יא םא

םג תויופידע רדס עובקלו ,תרתומ הפורת לש התאיצמ תא לקהל דעוימ ןלהל רומאה לכ
.הנכס םהב ןיאש םילוחל

שיש ןטועימב םגו ,תוינטקמ ןלימעב םישמתשמ תולולגה בורבש ,איה ץראב םויכ תואיצמה
.בלכ תליכאמ לספנ רבכש ןכתיי ,ץמח ןהב

.היעב לכ ןהב ןיא - תופיטו תוחשמ ,תוקירז ,תוליתפ

ץמח .ץמחמ םיקפומה םעט-ירמוחו תויצמת םיליכמ םתצקמש ,םיפוריסל דחוימב בל םישל שי
,(ל"וחמ דחוימבו) תויתפואמוה תופורתבו תוקתוממו תופוצמ תולולגב םג אצמיהל לוכי
.ץמח להוכה םימעפלו ,(ץמח) ןגד אוה הפורתה דוסי םימעפלש

-ירמוח הב ןיאש הפורת לוטיל יאשר ,הפורתה תורשכ תא ררבל ול רשפאמ וניא ובצמש ימ
הלח'ש לודג וא ,םיבאכמ לבוסה ןטק דלי לבא .דבלב םיבאכ ךוכישל קקזנ אוה םא םג ,םעט
.םיפוריסמ תולולג ףידעהל שי יכ םא ,תורחא תופורת םג תחקל םיאשר ,המודכו 'ופוג לכ

םהב הכזי אל הליחתכלמ ,ןיעב ץמח הב שיש הפורת וא רומג ץמח חספב תונקל ךירצה הלוח
,חספה םדוק תאז עדוי םאו .ךרוצה יפל םהב שמתשיו ענצומ םוקמב םחיני אלא ,ושוכרכ
.ןהב תוכזל אלש ןווכתיו ,ךרוצה יפכ םעפ לכב םהמ חקיי ,ץמח תריכמב םתוא לולכי

(תוינועבט תופורתו תוקונית ןוזמ הז ללכבו) חספל תורשכה תופורת לש תנכדועמ המישר
.םינוש םיינבר םיפוג לצא ןכו ,'תיללכ תואירב יתוריש' לש תחקרמה-יתב לכב גישהל רשפא
'םהרבא תנשמ'ב איבהש המ הארו .א"וקבו בכ ףיעס םש ברה ע"וש ;כ"ונו ד,א"ס במת 'יס ח"וא ע"וש
.וסת ,נת ןמיסל