693 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

לודגה תבש / ערוצמ תשרפ * (14.4.2000) ס"שת'ה ןסינב 'ט * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


תורוד-ירודל יאכז םוי


החמש לש לודג םוי אוה ,ןסינב א"י ,בורקה ןושאר םוי
לא ונתיאמ תחאו דחא לכ לש ישיאה רשקה קוזיחו תוררועתהו
שטיוואבוילמ יברה


.םתדלוה-ימי תא םג אלא ,םיקידצ לש אלוליהה ימי תא קר אל ןייצל גוהנ ידיסחה םלועב
םוי הז .תורוד-ירודל יאכז םוי אוה ,לארשיב אישנו קידצ לש המשנ םלועל תדרוי ובש םוי
,םיבוט םישעמבו םימש-תאריב ררועתהל ,וכרדלו ותרותל ,קידצל םירושקה לכ םיארקנ ובש
.קידצה הרוה רשא ךרדב הכילהב והער תא שיא קזחלו

.שטיואבוילמ יברה לש ותדלוה-םוי ,ןסינב א"י תא דחוימב םינייצמ ונחנא ונלש רודב
ורואל וניכז ונאו ,יברה לש השודקה ותמשנ הזה םלועל הדרי ,םינש ח"צ ינפל ,הז םויב
.לודגה

ונלש הנתמ

רבודמשכ .םלועב םוי ותואב ריאהש רואה לע ,החמש םוי אוה קידצ לש תדלוה-םוי ,ללכב
םויל ןסינב 'אב רחב ה"בקהש םירמוא ל"זח .המכו המכ יפ הלודג החמשה - לארשי יאישנב
החמש ,םכתחמש ברעמ ינירה :ה"בקה רמא ,קחצי דלונ ןסינב דחאבש יפל" ,ןכשמה תמקה
."החמשב

תוכזב .רדאב 'ז ,ונבר השמ לש ותדלוה-םוי ןיינעב (ב,גי הליגמ) ארמגב רמאנ אלפומ רבד
השמ תמ הז שדוחבש םושמ ,ותמיזמ עוציבל רדא שדוחב רחב אוה .ןמה תריזג הלטבתנ הז םוי
הז שדוחב יכ עדי אל ןמהש ,םירמוא ל"זח םלוא .לארשי-םעל ער ןמיס ךכב האר אוהו ,ונבר
ותדלוה-םויש ,אופא ונא םיאור ."התימה לע רפכיש הדילה םוי אוה יאדכ"ו ,השמ דלונ םג
ןמה תריזג הלטבתנ ותוכזבש דע ,תורוד-ירודל תוכזו החמש לש םוי השענ לארשי אישנ לש
.הנש ףלאמ רתוי רובעכ

רשקה קוזיחו תוררועתהו החמש לש לודג םוי אופא אוה ,ןסינב א"י ,בורקה ןושאר םוי
ררועל דחא לכל יואר ובש םוי הז .שטיוואבוילמ יברה לא ונתיאמ תחאו דחא לכ לש ישיאה
,ושדוק תורצחב רוקיב ,'תודיחי'ל הסינכ - יברה םע ול היהש ישיאה עגמה לע ןורכיזה תא
.'וכו ונממ בתכמ תלבק ,השודקה ודימ 'הווצמ תוחילש'ל רטש תלבק

תדלוה-םויבש גוהנ םלועב .יברל תתל םילוכי ונחנא המ ,בושחל ונילע ובש םוי הז רקיעבו
.בהזו ףסכ לש תונתמב ץפח אוה ןיאש תובר םימעפ ןייצ יברה .החמשה לעבל תונתמ םינתונ
תמקהב וברי ,התצפהבו הרותה דומילב ופיסוי םידוהישכ אוה ,רמא ,וביל תא חמשיש רבדה
.לארשי-תבהאב וקזחתיו דסחו הרות ילעפמ

ה"בקהמ הנתמ

יבחרב תידוהי הייחת לש תוליעפב םיבאשמו ןמז ,םירידא תוחוכ עיקשה יברהש יפ-לע-ףא
תוארלמ רתוי הלודג האנה ול ןיאש ,אטבתה תחא-אל .הרות-שיא ראשנו היה ותוהמב ,םלועה
ישודיח לש םיצבקלו םירפסל הארה תדחוימ תוביבח .הרותה דומילב תובהלתהב םיקסוע םידוהי
-תחנ .םהישודיח תא רתוי הבר תוריהמב רואל-איצוהל םירבחמ דדוע םימעפ רופס-ןיאו ,הרות
.תודיסחו הרות יניינעב םישדח םימוסרפו םירפס לביק רשאכ ול התייה תיתימא חור

תוקולחמ ומכ יברה תא רעיצש רבד ןיא .לארשי-תבהא לש תולועפ ול ובסה הלודג החמש
תוימשגב ,ידוהיל רוזעל ידכ ץמאמו ןמז ךסח אל אוה .םידוהי ןיב תובבל דוריפו
םהיתוקוצמל רוזמ אוצמל ידכ ויניעמ הניש דידמ היה הלילה לש תונטקה תועשב .תוינחורבו
.תובבלב לארשי-תבהא המצעתהו םידוהי ןיב םולש ןכשוה רשאכ חמש המכו .לארשי ינומה לש

הרותב הפסוה - ןסינב א"י לגרל ,יברל קינעהל םילוכי תחאו דחא לכש 'תונתמ'ה הלא
הנומאה יובילו ,הצוח תודיסחהו הרותה תונייעמ תצפה תרבגה ,לארשי-תבהא קוזיח ,תווצמבו
.חישמה תאיבל הייפיצהו

הלואגה שדוח ,ןסינ שדוחב ונל קינעי ה"בקה יכ םילחיימו םיללפתמ ונלוכש הנתמה םג וזו
תאיב - וייח ימי לכ רתח וילאש דעיה גשויו יברה לש הלודגה ושפנ-תאשמ אלמתת רבכש -
.שממ בורקב ,המלשהו תיתימאה הלואגהו ונקדצ-חישמשדח שיתויוליעפו תויודעוותה

ומייקי - שטיוואבוילמ יברה לש ותדלוה-םוי - ןסינב א"י ,ןושאר םויבו שדוק-תבש יאצומב
תיזכרמ תודעוותה .הז הלוגס-םוי ןויצל תוידיסח תויודעוותה ץראה יבחרב ד"בח-יתב ה"יא
םלועה יבחרב ד"בח ידיסח .ד"בח-רפכב ברעב ןושאר םויב ה"יא היהת לארשי-תיב ינומהל
.תווצמב םיברה יוכיזלו תודיסחו הרות תצפהל תוליעפה תא הז םויב םיריבגמ

חספל תוכרעיה

םימיב תולבקמ תוחפשמ תובבר .חספה-גח תארקל תוכרעיהה תא םימילשמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
חכונ ,הנשה .םייסיסב ןוזמ יכרצמו ןיי ,תוצמ תוללוכה ,גחה ימיל ןוזמ תוליבח הלא
םידגבב ,ןוזמ יכרצמב ,ףסכב ,הבחר דיב םורתל רוביצה ארקנ ,ינועה ידממב לודיגה
םילוע רובעב רקיעב ,םיירוביצ םירדס ומייקתי תובר םירעב .םיקקזנ בל חמשל ידכ ,המודכו
תידיסח הריוואב רדסה תא גוגחל םישקבמה םיקיתוול םגו םימעה-רבח תונידממ םישדח
.תירוקמ

תורשכ תופורת

רואל-האציש חספל תורשכה תופורתה תרבוחב רזעיהל לוכי ,חספה ימיב תופורתל קקזנש ימ
הדעו ידי-לע הרשוא תופורתה תמישר .תיללכה םילוח-תפוקב תורשכלו תדל הקלחמה םעטמ
,םולשת אלל תצפומ תרבוחה .תורשכה יפוג יגיצנו לארשיל םיישארה םינברה השארבש תדחוימ
.חספל תורשכ תופורת ורחביש ידכ םיאפורה ינפל הגיצהל יוצרו

תבש ררקמ

םיררקמבש ,רוכזל יואר .תבשב ררקמ תלעפה ןיינעב תוריהב-יא ורצי םינוש םימוסרפ
תריגסו תחיתפ םיבר םימגדבש ןוויכמ ,תבשה ינפל המוקממ הרונה תאצוהב יד אל םיינרדומה
יטמוטוא ינורטקלא דוקיפ שי ןירדהמל םיררקמב .םיפסונ םיילמשח םילגעמ הליעפמ תלדה
.הכלהכ תבשב הלעפהל עונמה תלועפ תא םיאתמששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ערוצמ תשרפל


תקייודמ הלימ לכ

רחאל .ערוצמה לש וינידבו תערצה יעגנב הרותה הקסע הבש ,עירזת תשרפל ךשמהב האב ונתשרפ
טוריפב ונתשרפב תחתופ איה ,םתאמוט ינידו םיעגנה ירדג תא תמדוקה תשרפב הרידגה הרותהש
אבוהו ,ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" :השרפה תחתפנ ךכו .ערוצמה לש ותרהט יכרד
."ןהוכה לא

המ םשלו ,ערוצמה ינידב םיקסוע רבכ ונחנא אולה .תורתוימ הרואכל וללה המדקהה תולימ
תשגל הלוכי הרותה התייה הרואכל ?"ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" רמול ךרוצ שי
.םמצע הרהטה ינידל רשי

הליל אלו םוי

,"'וגו ערוצמה תרות היהת תאז" :קוספה תולימ תא טטצמ אוה .י"שר בישמ תאזה הלאשה לע
,"ותרהט םויב" השיגדמ הרותהש ןוויכמ ,רמולכ ."הלילב ותוא ןירהטמ ןיאש דמלמ" :שרפמו
.הלילב אלו םויב אקווד תושעיהל הכירצ ערוצמה תרהטש דמלל רבדה אב

הרותב םיבר תומוקמב ןכש ,תאז דומלל םילוכי ונייה אל המצעל איהשכ "םויב" הלימהמ
הנווכה ,"תובשת יעיבשה םויב" הווצמ הרותהשכ ,לשמל .המלש הממי איה "םוי" לש תועמשמה
היה רשפא ןאכ םג ןכל .יעיבשה םויה לש הממיה לכ ךשמב ,תבש לילב םג הכאלמ רוסאל איה
.הלילה תוברל ,ותרהט םוי לש הממיה לכ - ושוריפ "ותרהט םויב"ש שרפל

טרפ לכב קיידל

- ל"נה המדקהה תוליממ םידמול ונא תאז ?הלילב אלו םויב איה ןאכ הנווכהש ונל ןיינמ
דמלל האב (תורתוימ ןה הרואכלש) וללה םילימהמ תחאו תחא לכ ."ערוצמה תרות היהת תאז"
:תילכתב םיקייודמ תויהל םיכירצ םירבדהש

"היהת" .ןיטולחל רורב רבד ,וילע עיבצהל רשפאש ,םייניעב םיאורש רבד ,השוריפ - "תאז"
לכ לע דיפקהל שי - "תרות" ."אהת התייווהב" ,שממ אוהש יפכ היהי רבדהש ,התועמשמ -
- ןכמ רחאל האבה הלימה םגש ,ןבומ ןכ-לע .הרעשה טוחב םייולת ערוצמה יניד ןכש ,טרפ
.הלילל אלו םויל הנווכהש ,קיידל הדעונ - "ותרהט םויב"

תרהטמ הרותה

ןוקיתל םג תזמור "ערוצמה תרות היהת תאז" םילימה תמדקהש ,רמול שי םיניינעה תוימינפב
הז ."ער םש איצומ" םילימהמ רזגנ ערוצמ .'ה תדובעב 'ערוצמ'ה ןיינע לש ישיאה ימינפה
ולש ערה ןושל ירבד .האמוט לש םילימ ,םיער תומש הלגמו איצומ אוהש - ערוצמה לש וניינע
.תאזה האמוטה תא הלגמו איצומ אוה ורובידבו ,האמוטה תורוקממ םיקנוי

ידי-לע איה ערוצמה לש ותרהט - "ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" :הרותה תרמוא
לש ויתומש הלוכ הרותה לכ" :ל"זח רמאמכ) השודק לש תומש ןה הרותה תולימ .הרותב קסעה
לש תויתואלו תומשל ,'בוט םש'ל 'ער םש'ה תא םדאה ךפהמ הרותב קוסיעה ידי-לעו ,("ה"בקה
.ושפנ לע השודקו הרהט לש רוא ףיערמ רבדהו ,השודק
(78 'מע ,בי ךרכ תוחיש יטוקל)

לודגה תבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתווצמל וסנכנ

ווטצנ םה .תווצמל לארשי וסנכנ הבש הנושארה תבשה וזש יפל ,"לודגה תבש" תארקנ תבשה
.תבשב זא לח ןסינב ירישעהו ,שדוחב ירישעב חספה ןברק לש השה תא תחקל
(םהרדובא)


לודג ימ

,לארשי -םע ןכ-ומכ .'לודג' ארקנ תווצמה לועב סנכנו הרשע-שולש ליגל עיגהש דלי
תארקנ וז תבש ןכלו ,לודג ,'הווצמ-ןב' השענ ,חספה תחיקל ,הנושארה הווצמב זא הווטצנש
."לודגה תבש"
(הרות לש הנייעמ)


תושרדב םיכיראמ

גחה תא םייקל דציכ עדיי םעהש ידכ ,חספה תוכלה דומילבו תושרדב םיכיראמ הז םויב
."לודגה תבש" וז תבש תארקנ ךכיפל .ותכלהכ
(ל"ירהמ)


הכשמנ החונמה

לכב .תבשה םוי תא ול רחבו ,החונמ לש דחא םוי הערפמ השמ שקיב םירצמב לארשי ויהשכ
אל בוש וז תבש יאצומב לבא ,יוניעלו העיגיל גנועו החונממ םיאצוי לארשי ויה תבש יאצומ
םג הכשמנ תבשה תחונמ יכ ,"לודגה תבש" תניחבב איה תבשה ןכל ,םידבעושמ תויהל ורזח
.הירחאלש םימיב
(ל"ירהמה)


םיברב שרד

םהילע ולביק לארשיו ,םיברב ונבר השמ שרד ,םירצמ תאיצי ינפלש ,וז תבשבש אבומ םישרדמב
."לודגה תבש" איה וז תבש ךכיפל .'ה תוכלמ תא
(םידגמ ירפ)


בוט-םויל הנכה

ארקמ' ארקנ בוט-םויו 'שדוק' תארקנ תבשה יכ ,בוט-םויל הנכה םג איה בוט-םוי ינפלש תבש
-גח תא הניכמ איהש ךכב הלודג תאזה תבשה ןכל .וינפלש תבשהמ לבקמ אוהש ,רמולכ ,'שדוק
.חספה
(ןילרקמ ןרהא יבר)


גוזה-ןב עיגה

תסנכ :ה"בקה הל רמא .גוז-ןב ןיא הלו גוז-ןב שי םלוכל יכ ,הנעט תבשהש ,רמאנ שרדמב
תויהל לארשי וכפהנ ,השה תחיקל לש הנושארה הווצמה םויק םעש ,אצמנ .ךגוז-ןב איה לארשי
.תבשה המלשנו הלדגתנ וז תבשבש ירה .תבשל גוז-ןב ושענ ךכבו 'ה ידבע
(תמא תפש)


תדחוימ הלח

התוא םינכמ ויהו ,גחה ליבשב תדחוימ הלודג הלח תופאל לארשי תוליהקב גהנמ היה םינפל
תבש" הנוכמ גחה ינפלש תבש ךכיפל .הליכאל םיינעל וקליח הלחה תא יכ ,"היינע הלח" םשב
."לודגה
(וב לכ)

עובשה תרמיא


הלילב תוקד שש

תלבק .הלילה תועשב ('תודיחי') תוישיא תושיגפל םישנא לבקל גהנ שטיוואבוילמ יברה
.רקובה רוא דע תחא אל הכשמנ םישנאה

לש ינשה הרבעמ םג בטיה עמשנש ,שבי לועיש יברה ףקתנ ,םיחרואה תלבק לש המוציעב ,םעפ
םלוא ,יברל ושיגהל שקיבו ,הת סומרת ןיכהל רהימ ,רנורג בייל-הדוהי ברה ,ריכזמה .תלדה
.רדחה ןמ תאצל ריכזמל זמרו התה לע רתיו יברה

תושרהל לוכי ינא ךיא" :וריכזמל יברה ריבסה ,םישנאה תלבק המייתסנשכ ,רקוב תונפל
הקד תכרוא הת סוכ תייתשש ,ריכזמה הנענ ."?ץוחב םיניתממ םישנא דועב ,הת תותשל ימצעל
.תוקד שש תכרוא םח הת סוכ תייתש" :יברה ביגה .יברה לש ותואירבל ץוחנ רבדה יכו ,תחא
..."?הלילה עצמאב תוקד שש םישנא וכחי ץוחבו הת התשאו בשא ינאש תעדה לע הלעי יכותודיסחה יכרד


דיסחו יבר

ךירדמכ קר אל ספתנ ,קידצ ,יבר .רתויב קומע ישפנ רשק אוה םברל םידיסח ןיב רשקה
וצ הז - "רמא יברה" .לוכה אוה יברה ,דיסחה יניעב .הזמ הלעמל הברה אלא ,ךרד-הרומכו
.ןברדמו עינמ ,בייחמ

םניאש ימ דצמ ההימת םיתיעל תררועמ םברל םידיסח דצמ וז תטלחומ תורסמתהש אופא אלפ אל
םילוכי ,םייתרוקיב ,םיליכשמ םישנא ךיא :תורכומ תולאשה .הז רשק לש וקמועל םיעדומ
תא ךכ-ידכ-דע דבאל רשפא ךיא ?םייח-וצ םהל אוה יברה רבדש דע ,םבר ינפל ךכ-לכ לטבתהל
?רחא והשימל ירמגל הדבעשלו תימצעה תוישיאה

התייה יברה לש ותוהמ וליא .'יבר' גשומל דיסחה לש תוסחייתהה םצעב הנומט הבושתה
םוקמ היה אל ןכא - תומוד תונוכתו בל-בוט ,ןוזח-שיא ,חקיפ ,ןדמל אוהש ךכב הצמתמ
ןיטולחל לטבתיש הביס םוש ןיאו ,'וכו חקיפו ןדמל תויהל יושע דיסחה םג .וז תולטבתהל
.ירמגל רחא ןיינע אוה יברש אלא .יברה ינפל

קנע ספיספ

הול-א קלח" איהש המשנ שי ידוהי לכלש הדבועה רוכזא רחאל דימ ,אינתה רפס לש ינשה קרפב
ןיאש ,ריבסמ אוה .לארשי -םע לש ללוכה יתמשנה הנבמה לע הבחרהב רבחמה דמוע ,"שממ לעממ
קנע ספיספ ןיעכ ,גרודמו רדוסמ הנבמ ןאכ שי אלא ,םישנא לשו תומשנ לש יארקא ףסוא הז
תוהמ רביא לכל .ףוגב םירביא לש - אוה וב שמתשהל רחוב אוהש יומידה .המלש הנומת רצויש
תוהמ םיביכרמ דחי םלוכו ,םירביאה לכ ןיב הקומע הקיז שי ךא ,תוידוחיי תונוכתו תיאמצע
.םלש םדא לש

ןרופיצכ הכרע תא לגרבש הנטקה ןרופיצל םג קינעמש אוה םירביאה ןיב םייקש קומעה רשקה
ומכ םה םירביאה ראש וליאו ,המודכו בלה ,חומה אוה 'םדא'הש ,ןועטל היה רשפא .םדא לש
שארל םירבוחמ םלוכו וידחי םירושק םירביאה לכש רחאמ .ןכ-אל .םייח-ילעב לש םירביא
.םדא ףוג לש םירביא םלוכו ,םדאה לש תללוכה תוהמהמ קלח םלוכ םיבשחנ - חומלו

הנטקה ןרופיצה ןיבלו דיה ןיבל חומה ןיב םימוצעה םייכרעה םילדבהה ףא-לעש ,אופא אצמנ
.שארבש חומה לא םהלש רשקה תוכזב - הז לכו ,המלש תחא תוהמ םירביאה לכ םיבשחנ ,לגרבש
אוהש תוארוהה יפ-לע םילעופו םתויח תא ונממ םילבקמ ,חומה לא םירביאה םירושק דוע לכ
.תישונא תוהממ קלח ,םדא ירביא לש םרה דמעמהמ םלוכ םינהנ - םהילא רדשמ

לארשי-ינב שאר

שי .רופס-ןיא תומר ,עודיכ ,שי תומשנב .לארשי-תומשנ ןיבש רשקב ,לשמנב ררוש המוד בצמ
איה המשנ לכ ,תאז-לכבו .רתויב תוטושפו תודורי תומשנ שיו רתויב תוכזו תונוילע תומשנ
לש הטושפ המשנש ןכתיי ךיא .יקולאה הרוקמ םע ץימא רשקב הרושקו "שממ לעממ הול-א קלח"
לש תורשקתהה ידי-לע השענ רבדה אלא ?ההובג המשנ ומכ רוקמ ותוא םע הרושק היהת ץראה-םע
.'חומ'ו 'שאר' לש דמעמב תדמועש המשנ התוא םע - 'שאר'ה םע הטושפה המשנה

ארמגה תלאוש "וב הקבדלו" הרותה יוויצ לע .םימכח-ידימלת ולא ,ל"זח םירמוא ,'שאר'ה
םדי-לעו ,םימכחה -ידימלתב קובדל םדאה לעש ,הבישמ איהו ,"?הניכשב קבדיהל רשפא יכו"
-לעו ,ןומהה תומשנ תמועל 'שאר' תניחב אופא איה קידצה תמשנ .המצע הניכשב קובד היהי
.הניכשה םע - תומשנה לכ לש ןוילעה שרושה םע ןלוכ תורשקתמ ,המע רשקה ידי

"ןומהה תומשנ יבגל חומו שאר תניחב םה םהיתומשנש לארשי יפלא ישאר" שי רודו רוד לכב
םה .רודה אישנ ,רודה קידצ דחוימבו ,רוד לכבש םילודגה םיקידצה ולא .(אינתה ןושלכ)
אוה .וברל דיסח לש תטלחומה תולטבתהה ןאכמ .ונלש יתמשנה שרושה םע ונלוכ תא םירשקמה
,ויתוארוהל תייצמו וילא לטבתמ םדאהש לככו ,שארה אוה ,(לארשי-ינב שאר - י"בר) יברה
.רתוי םלשו רתוי בוט היהי דדוב רביאכ ודוקפת ןכ


הלואגל הייפיצב


ףס לע רבכ םידמוע ...הלואגה ןמז עיגה רבכש אקפס-קפסו קפס לכ אלל יאדוובו יאדווב"
"הלואגה תלחתה ףס לע ,חישמה תומי תלחתה
(א"שנת קלב תשרפ תבש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


ןטסיקפב רדס

םויב הנש התואב לח גחה .ז"משת חספה גח ינפל םימי השימחכ לגלגתהל ליחתה ןיינעה לכ
ברקב יזכרמ ליעפו עודי ד"בח דיסח ,טכה בקעי ברה לביק וינפלש ישימח םויבו ,ישילש
םהו ,ןריאמ יאשחב וקמח םיטילפ תואמ-שולש :העיתפמ העידי ,תירבה-תוצראבש ןריא יאצוי
גישהל ךרד םוש ןיא םיטילפלו םידוהי ןיא םוקמב .הנכשה ןטסיקפבש י'צארקב התע םיהוש
.אבו ברקה גחה תא גוגחל ידכ ,חספה יכרוצ ראשו תוצמ

ידוהי סקט לש ומויקש ,תינוציק תימלסומ הנידמ איה ןטסיקפ .תוצע-דבוא שח טכה ברה
ןיי ,תוצמ לש ןעטמ תולעהל ךכ-םתס רשפא-יאש ,ןכ-םג רורב היה .בר ןוכיסב ךורכ הכותב
.ריווא -ראודב המימת הליבחכ ודעיל וחלושלו סוטמ לע רדסה יכרוצ ראשו

םוקמ לע םיטרפ לכ ויה אל ןטסיקפב םיטילפה לש םתואצמיה לע העידיה םצע דבלמ ,םצעב
.רבדל רשפא םתיאש םישנא לש תומש לעו םאצמיה

תא גוגחל םיקקותשמה םידוהי תואמ-שולש לש היינפמ םלעתהל ןכתיי אלש רורב ,ינש דצמ
.תאז תושעל ךרד םוש םהל ןיאו ,ותכלהכ חספה

םוי םכותבו םימי השימחמ תוחפ דוע ורתונ גחה תסינכ דע .בר ןמז ראשנ אל םג ?םישוע המ
.תבשה

תא דימ ריבעהל טילחה אוהו ,העידיה תלבק םע טכה ברה לש וחומב ופלח וללה םירוהרהה לכ
ףוסבלו ,הנומתה תמלשה ךרוצל ,תולאש המכ לאש יברה .שטיוואבוילמ יברה תעידיל ןיינעה
ומע תחקלו םשל סוטל םיכסיש ,הדעה יגהנמב אצמתמה ,יסרפ אצוממ ריעצ אוצמל ךילע" :הרוה
לכ ןומימב תאשל ולש תוריכזמל הרוי יכ ףיסוה יברה ."םיטילפה רובעב רדסה יכרוצ לכ תא
.תואצוהה

לבקל םיכסהש ,ןריאמ טילפ ומצעב ,הבישיהמ דימלת אוצמל חילצה טכה ברהו בר ןמז ףלח אל
ךסנ רבדהו ,יברה לש ותכרבב איה העיסנהש עדי אוה .תנכוסמהו השיגרה המישמה תא וילע
.ןוחטיב ובילב

,ןטסיקפל עוסנל הנידמה חרזאל ריתהל ובריס ב"הרא תונוטלש .תובר ויה ןיידע תוכושמה
לש תצרמנ הרדס רחאלו ,וטאמד וסנופלא רוטנסה סנכוה הנומתל .תנייוע הנידמ תרדגומה
לע איה העיסנה יכ ,הרהזא התוולנ רושיאל .רושיאה תא רידסה ,רבדב םיעגונה םע םינופלט
.ולרוגל תוירחא לכ המצעמ הריסמ ב"הרא יכו עסונה תעד

םירשקו םיבורמ םיצמאמ רחאל ,םיירהצב ישיש םויב .תינטסיקפ הרשא גישהל היה ךירצ תעכ
םשל .םיחיטשב רחס יכרוצל העיסנ - היה ימשרה יוסיכה רופיס .הרשאה םג הגשוה ,ולעפוהש
.םישורדה ףסכבו םיכמסמב חילשה דיוצ ךכ

עשת ,תודגה לש רקי ןעטמ אשנ ויתודווזמב .סוטמל חילשה הלע ,תוצחל ךומס ,תבש יאצומב
.'רדס'ה יכרוצ ראשו (ןטסיקפל סינכהל רוסא ןיי) םיבנע ץימ ,תורומש תוצמ ג"ק

ששח הזה עגרהמ .תרוקיבל ויצפח לכ תא חותפל הווטצנ י'צארקב הפועתה-הדשל ועיגהב
וביל .הלודגה תוצמה תליבח תא םג קריפו תוליבחה לכ תא הדיפקב ןחב לובגה רטוש .דואמ
זאו ,הרונמה רואל הצמ לכ תניחבב רטושה קפתסה העתפהה הברמל .דחפמ רפרפ רוחבה לש
.ומוקמל לוכה ריזחה

רוחבה .םש היה אל שיאה .םיטילפה לש םגיצנ חילשל ןיתמהל היה רומא הפועתה-הדשל ץוחמ
וניאש לע דשח ררועל אלש ידכ ,הכומנ המוקב רדח רכש ,ינקירמא םש אשנש ןולמ-תיבל הנפ
.םיטילפה לש םהיתובקע תא שפחל אציו ,תילעמב גחב שמתשמ

יכ ,ררבתה .ד"בחל םיטילפה תיינפ תא ריבעהש רשקה-שיא תא חילשה רתיא תועש המכ רובעכ
םילימב ראתל השק .תובוזע תותקב המכב טלקמ םיטילפה ואצמ תנייועה הביבסהמ דחפה ללגב
.ורבעל וארק - "!איבנה והילא אב הנה" .חילשה הארמל םתושגרתה תא

.שפנ תואמ-שולשל ףתושמ 'רדס' תכירעל תורשפא לכ ,ןבומכ ,ענמ ןכוסמהו שיגרה בצמה
םניב וכרעי הלאש ידכ ,םיטילפה ןיב םיכרצמה רתיו תוצמה ,תודגהה תא אופא קליח חילשה
.ןולמבש ורדחל םיטילפ לש הצובק ןימזה ומצע אוה .תונטק תוצובקב 'םירדס' םמצע ןיבל

.שיא םישולשכ ןולמה-תיבב חילשה לש ורדחל יאשחב ואבו וסנכתה ,ברעה תדר םע ,תרחמל
לא ובאשנ םיחכונהש לככו ןמזה ףקנש לככ ,טא-טא םלוא .ששח תשוחתבו טקשב לחה 'רדס'ה
.התנתשהו הריוואה םג הכלה ,הדגהה רופיס ךות

הרישה יעטקל םעיגהב .תולעתה תשוחתו חור-תוממורתה התע וספת הדרחהו דחפה לש םמוקמ תא
םה ןכיהו ואב ןיאמ וחכש וליאכ העש ךשמל .םלוק תא טעמ תאשל םיבוסמה וזעה ,הדגהבש
.םייוצמ

חילשה לש ורדחל םתצקמ ובש רקובב .םהיתותקבל הז רחא הזב וקמח תרחואמ הליל תעשב
'רדס' םייקתה הלילב .ינשה גחב םג הנשנו רזח רבדה .גחה תליפת תא ומע ומייקו ןולמב
ירחאש דע ,הלודג הכ חור -תוממורתה םיטילפה ושח ינשה םויב .תירחש תליפת תרחמה רקובבו
.םידוקירב וצרפ הליפתה

ושקתה םיטילפהמ המכ .ב"הראל הרזח וכרדב חילשה אצי ,דעומה-לוח לש 'א ,ישימח םויב
דחא .םהיניעב תועמד ודמע הדירפה יעגרב .תוביתנה-תיב םלוא דע ותוא ווילו ונממ דרפיהל
ונל תייה יכ ,ול רומא .םיקומעה ונתדות תושגר תא יברל רוסמ אנא" :חילשל רמא םהמ
."עישומ ךאלמכ
םיידוהי םייח

לגנו'גה הבעמב ידיסח ןוגינ

,ןתיא ,יבג .ה"בקה לש ומלוע תא ריכהל םה םג ואצי םליגב םיבר םילארשי םיריעצ ומכ
דיב הפמ םע תעכ ולגלגתה ,אבצבו הבישיב וידחי וכלהש םייתד םירבח העברא ,ןנחו ימרבא
תא העבראה ונוויכ (ז"נשת) חספה -גח ברקתהשכ .תימורדה הקירמא תשביב בגה לע לימרתו
םינגראמש חותפהו לודגה רדסה ןחלושל בסהל ולכויש ידכ ,הלי'צ תריב ,וגאיטנסל םהידעצ
.םילייטמל ד"בח יחולש

וביבסו ,שטיוואבוילמ יברה לש וחילש ,ןמרפ השנמ ברה תא ושגפ ד"בח-תיבל םעיגהב
-אלה םג .בל-תממחמו האלפנ התייה הריוואה .רדסל תונכהב ץרמב ול ועייסש םיבר םיאלימרת
ןמרפ ברה רשאכ היה אישה-עגר .םישידא ורתונ אל ,טלחומה בורה ויה הלאו ,הרובחבש םייתד
דחוימב רבוחש ןוגינ והז יכ םהל ררבתי םימיל קר .ידיסח ןוגינ דמלל לחהו וילגר לע םק
ב"י ןוגינ" .יטייבוסה אלכב ורסאממ שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא לש ורורחש לגרל
.ד"בחב ןוגינה ארקנ ,"זומתב

טווינב תועט

הלי'צ ןיב ,םוצע לגנו'גל ועיגה םה .הנופצ ,םלולסמב העבראה וכישמה גחה םייתסהב
ךכל םאתהבו ,םימי העברא ךשמיהל לגנו'גב רבעמה היה רומא תינכתה יפ-לע .היווילובל
וטלק םה .ינשה םויב רבכ םכרד תא דבאל םהל המרג טווינב תועט .םימבו לכואב ודייטצה
ןיערמ ראשו הירלמ ישותי ,םייסרא םישחנ ,ףרט-תויח ץרש לגנו'גה .בצמה תרמוח תא דימ
.יתוברת םדא לש לגר ףכ םלועמ הכרד אל התע ויהש םוקמב .ןישיב

םג .רתוי חלצומו שדח םויל םוקל הווקתב ןושיל ונבכשו להוא וניטנ ,ונרצע" :ןנח רפסמ
ונחנא ןכיה גשומ לש וליצ-לצ ונל היהיש אלב ,תועתל ונפסוה יעיברהו ישילשהו ינשה םויב
.דואמ ףופש היה ונחור-בצמ .םימהו ןוזמה לכ ומת ישימחה םויה ףוסב .םשמ םיצלחנ דציכו

שואייה ףס לע

ביבס ונבשייתה .השוטנ תינאידניא םילע תתקב ונאצמ םש ,רה עלצ לע ונספיט .דרי ברעה"
לכל ,םיירהצב רחמ יכ ,ונעדי ונבילב .םינורחאה םחלה ירוריפ תא הקיתשב ונלכאו הרודמל
.דועצל ךישמהל וליפא לכונ אלו ונחוכ םתיי ,רחואמה

ונדמלש ןוגינב םירבחה דחא רכזנ ,תכעודה הרודמה ביבס תרהרוהמ הבישי ידכ ךות ,עתפל"
הרבג הטקשה הרישה .וילא ונפרטצה ונאו ותוא םזמזל לחה אוה .רדסה-לילב ד"בח-תיבב
לע םייתד םיריעצ העברא םיבשוי ,הרומג הטלעב ,ארונה לגנו'גה עצמאב .עגרל עגרמ הכלהו
.תולוק-ילוקב ידיסח ןוגינ םירשו טלחומ שואיי ףס

ינאידניא דייצ

.הצקה לא הצקהמ הנתשה ונחור-בצמ יכ אלפ-חרואב ונשח ומויסב .ןוגינה ךשמנ הכורא העש"
שחרתי רקובב רחמ יכ םיענכושמ ,תישפנ םיעוגר ןושיל ונבכש .ונילא ובש ןוחטיבהו הווקתה
.בוט היהיש םיחוטב ונייה לבא ,ונעדי אל תאז - ?ךיא .סנה

םיפוק דייצ םואתפ ונשגפ הלק העש רובעכ .הלודג הריש ךותמ דועצל ונלחתה רקובב"
ונאצמ רבכ םשמ .םייתעש ךלהמ ,ורפכל ךרדה תא ונל הארה אוה .ונתוארל םהדנש ינאידניא
.ונכרד ךשמה תא

תא םירהש אלפומה ןוגינה תא דחוימבו ,רדהנ רדס-ליל ותוא םלועל חכשי אל ונתיאמ שיא"
."ארונה לגנו'גה בלב ה"בקב ןוחטיבה תאו ונתנומא תא ונל בישהו ונחורגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


ןמוקיפאה לש וניינע

?ןמוקיפאה ירחא המואמ םילכוא ןיא המל :הלאש

םיאיבחמ לודגה קלחה תא .םיקלח ינשל תיעצמאה הצמה תא םיסרופ 'ץחי'ה בלשב :הבושת
םינועש' - "ינוע םחל") ומוקמב םיריאשמ ןטקה קלחה תאו ,הבושח הווצמ אוהש ,ןמוקיפאל
.הדגהה תא וילע רמול ידכ ('םירבד וילע

ונהייש ידכ ,הדועסה לכ ףוסב חספה ןברק לש השה תא םילכוא ויה שדקמה-תיב ןמזב
ןיא ותליכא רחאל .םילכוא םירשהו םיכלמהש ךרדכ ,הלודגו תובישח ךרד היהתו ותליכאב
.הפהמ חספה םעט רובעי אלש ידכ ,רבד םילכוא

,הדועסה ףוסב ,חספל רכז ,הצמ 'תיזכ' לוכאל ונילע הבוח ,חספ ןברק ונל ןיאש ,וישכע
.הביסהב ולכואל ךירצ הליחתכלו .(ןתפל ונייה) 'ןמוקיפא' ארקנה אוהו

.הדועסה םות דע ולכואל ואובי אלש ידכ ,דרפנב ותוא םיחינמו הפמב םיפטוע ןמוקיפאה תא
הפמב ףוטעה ןמוקיפאה תא חקול ('ןמוקיפאה רמוש' ,ןבה - תורחאב) באה ,חרזמה תוליהקב
תורורצ םתוראשמ" ,םירצממ וניתובא ואצי הככ :םידליל רפסמו ,רזוחו אצוי ,ופתכ לע
.(דל,בי תומש) "םמכש לע םתולמשב

תרומת םהמ ותוא םידופו) ןמוקיפאה תא 'םיבנוג' םידליהש זנכשא תוליהקב ץופנ גהנמ
,בנגה ןמ ולש תא בנוגהש ,ל"זח רמאממ יברה ריעהו .ךכ גוהנ אל ד"בחב לבא ,(יהשלכ הנתמ
.הבינג םעט םעוט אוה ףא

אמצי םאש ,ןכמ רחאל םיאמצ תויהל אלש ידכ ,ךרוצה יפכ תותשל שי ,ןמוקיפאה תליכא ינפל
.םימ תותשלו םיקסופ תצק תעד לע רובעל ול וריתי ,דואמ

לכאנ היה אלש ,חספה ומכ ,(12:37 :ץראה זכרמב) הלילה תוצח ינפל ולכואל רהזיהל ךירצ
.תוצח דע אלא
ר"ומדאל ,חספ לש הדגהל םיגהנמו םימעט יטוקל .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .חעת-זעת 'יס ע"וש
.'לארשי יטבש יגהנממ - םיגהנמ טוקלי' .שטיוואבוילמ
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il