694 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חספה גח * (19.4.2000) ס"שת'ה ןסינב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


ךרדב ךישמהלו דייטצהל


החונמל ,םישדח םידגבל םצמטצמ וניא גחה לש וניינע
לש לודגה םלועה איה גחה לש ותוהמ .תיגיגח החוראלו
הנשה לכ ךשמל קינעמ אוהש תוינחור תויווחו םיכרע ,םינכת


ףוקנבו ,םוי ףדור םוי .ינוגדח ףונה .השקו הכורא ךרדה .רבדמב ךורא עסמל ךלוה םדא
ןוזמה םילזוא טא -טא .םינפה תא תשרוח חורה ,שיתמ םוחה .ורבחל המוד םוי לכ השענ ןמזה
.םילדלדתמ תוחוכה םגו םימהו

לצ םגו םיעפוש ירפ יצע ,םיכז םימ ןייעמ אוצמל רשפא ובש ,רבדמ-הוונ שי םשו הפ לבא
אצויו ןוזמבו םימב דייטצמ ,םישדח תוחוכ באוש ,טעמ חנ ,ועסמ תא רצוע ךלהה .םיענ
תועובש תכלל ףיסוהל לוכי אוה הזה רבדמה-הוונ תוכזב .םיננער תוחוכב ךרדה ךשמהל
.אבה רבדמה-הוונל עיגי רשא דע ,םישדוחו

םירבצמה יולימ

,השקו ךורא עסמ הז .ונתיאמ דחאו דחא לכ לש םייחה עסמ םצעב אוה שיתמהו ךוראה עסמה
,םיירורפא םיתיעל םישענ םייחהו ,תקחוש הרגשה .תוגאדהו תודרטה ,םיישקה םיבורמ ובש
גחו גח לכ .םיגחה םה אולה ,'רבדמ-יוונ' הנשה-חול ךרואל ורזופ ךכ םשל .הוודח ילוטנ
,םינכתו תונויער ,םיננער תוחוכ לש עפש ונל קינעמו םוי-םויה תרגשמ ונתוא איצומ
.ץרמ הנשמב ונכרד תא ךישמהל םילוכי ונחנא ךכו .םיכרעו תויווח

גחה לש וניינע ךכו .םייחה ךותב יתימאה ורשקהמ קתונמ ,רצ טבמב גחב טיבהל רשפא
יאדו .םידידיו החפשמ-ינב חוריאלו תיגיגח החוראל ,החונמל ,םישדח םידגב תיינקל םצמטצמ
איה גחה לש ותוהמ .ולש ינוציחה דבורה אלא םה ןיא לבא ,גחב םימייק וללה םיביכרמה לכש
.הנשה תומי לכ ךשמל ונממ םילטונ ונאש תוינחור תויווחו םיכרעו םינכת לש לודגה םלועה

הנוש םיגחהמ דחאו דחא לכ לש ויפוא ןכל .ול םידחוימה םינכתו םיכרע ונל הנקמ גח לכ
תא םיאלממ ונא וז ךרדבו ,ול דחוימה ינחורה םלועב םיזכרתמ ונחנא גח לכב .ורבחמ
.הנשה תומי לכ תאשל ונילע םתואש ,תונויערו םינכת םתואב ונלש םיינחורה םירבצמה

תוריחל תאצל

שי הפיא .ונתיאמ םיקוחר םיארנ םירבדה הרואכל .תוריחה ןויער תא ומע איבמ חספה-גח
.ונשפנב תאצמנ איה - ונתיאמ קוחר-אל תמייק תודבעהש ררבתמ אלא ?דובעשו תודבע םויכ
תא תושעל ;ילש םייוואמלו תונוצרל אלמ יוטיב תתל תלוכיה איה תוריחה לש התועמשמ
דחאו דחא לכש הלאשה וזו .והשלכ ינוציח ץוליא ךותמ אלו ,תושעל הצור תמאב ינאש םירבדה
?תושעל הצור ינאש המ תא השוע תמאב ינא םאה ,חספה-גחב ומצע תא לואשל ךירצ

.חורו רמוח ,שפנמו ףוגמ בכרומ םדאה .'ינא' והימ הליחת ררבל שי הלאשה לע בישהל ידכ
בור םג .ףוגה יכרוצ קופיסל םישדקומ ונלש םיצמאמהו ןמזה בורש ,הלגת הלק הקידב
דצהמו ףוגהמ תועבונ ןהו ,םיירמוחו םיימשג םימוחתב ןה םיליגר םדא-ינב לש תופיאשה
?שפנה לע המו .ונבש ירמוחה

תשפחמ איה ."שממ לעממ הול-א קלח" ,התוהמב תינחור איה .ירמגל תורחא תופיאש שי שפנל
יתימאה 'ינא'ה איהו .תולעתההו השודקה תא ,תוינחורהו רהוטה תא ,הארובל הברקה תא
איהו ,תיקולאה המשנה איה ונתוהמ רקיע .המשנה לש תינוציח הפילק אלא וניא ףוגה .ונלש
איה םאה ?ןירוח-תב איה ונכותבש המשנה םאה .ודיקפת תא םייסי ףוגהש ירחא ראשית םג
תוזוחמל התוא ררוגו הילע טלתשמ ףוגה אמש וא ,היתופיאשלו הייוואמל יוטיב תתל הלוכי
?ללכ םהב הצור הניא המשנהש

ףוגה לש תולבגמהמ ,םיישיאה םירצמהמ האיצי ,'םירצמ תאיצי'ל חוכ ונל ןתונ חספה-גח
תשגרהו הוואגה תא רעבל ונל עייסמ ץמחה רועיבו ,בלבש הנומאה תא תקזחמ הצמה .רמוחהו
.הנשה תומי לכ ךשמב תימוי -םויה תודדומתהל תוחוכ םיבאוש ונא וז ךרדב .תימצעה תושיה

תיתימאה הלואגה - תירקיעה הלואגל הלודגה הייפיצה תא ונל הריכזמ םג םירצממ הלואגה
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו

.חמשו רשכ חספ
שדח שיםלועב םירדס

.חספה-גח תארקל יקינולסל ואציש םילארשיה ינומהל חספ רדס םינגראמ לארשיב ד"בח-יריעצ
,הילוגנומב ,ןיסב ,םאנטייווב ,היזנודניאב םיירוביצ םירדס ד"בח יחולש םינגראמ ןכ-ומכ
םייקתהל רומא לאפנב .דנליאתבו גנוק -גנוהב ,ןפיב ,הלי'צב ,רופגניסב ,ורפב ,לאפנב
.םילארשי םיאלימרת 1200-כ תופתתשהב ,םלועב לודגה רדסה

ןאכ שקה םיטרפ רתיל


חישמ תדועס

-רחא לוכאל בוט-םש-לעבה דסייש גהנמה תא לארשי תוצופתב םייקל גוהנ חספ לש יעיבשב
. חישמה לש יוליג ריאמ הזה םויבש םושמ ,'חישמ תדועס' תארקנה ,תדחוימ הדועס םיירהצה
תסנכ-יתבב תומייקתמ חישמ תודועס .תוסוכ עברא םיתוש םגו תוצמ םילכוא ,םיידי םילטונ
תאיבב הנומאה לע תוררועתה ירבד עימשהל םיגהונ הדועסה םצע לע ףסונו ,ץראה יבחרב םיבר
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ

ןורבחל םילוע

םימיב .חספ דעומה-לוח ימיב ןורבחל לארשי ינומה תיילעל ךרענ ןורבחב ידוהיה בושייה
'ג ,ןושאר םויב .םויה לכ החותפ ,קחצי םלוא תוברל ,הלוכ הלפכמה תרעמ היהת ינשו ןושאר
-רחא םייתש העשב) תיזכרמ תרצע הלפכמה תרעמ תבחרב ה"יא היהת ,חספ דעומה-לוח לש
הסינכ ,האלמ החטבא .ץראה יבחר לכמ תועסה .ידיסחה רמזה יבוט תופתתשהב ,(םיירהצה
.1-800-400-456 'לט .תישפוח

דוד ריע לא

,םייתייווח םירויסל רוביצה תא ןימזמ ,יברעמה לתוכה דיל ,דוד ריעב םירקבמה זכרמ
תא בורקמ שוחל ידכ ,לתוכל היילעה םע וללה םירתאב רוקיב בלשל יאדכ .םידיחילו תוחפשמל
.1800-252423 'לט .םילשוריל תירוטסיהה ונתקיזשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חספה-גחל


םיה לש טלחומ שוביי

תובוט תולעמ המכ" :םירמואו םירצמ תאיצי יסינ לע ה"בקה תא םיחבשמ ונא חספ לש הדגהב
וכותב ונריבעה אלו םיה תא ונל ערק וליא" :רמאנ "תובוט תולעמ"ה ןיב ."ונילע םוקמל
תטלחומ השביב םיב ונריבעהש לע 'הל םידומ ונא ןאכש ,םהרדובאה שרפמ ."ונייד - הברחב
.ונייד - טיטו שפרב ונריבעמ היה וליא םג ןכש ,טיטו שפר ךותב אלו

ומכ 'תובוט תולעמ' ןיב הריכזהל יוארש דע ךכ-לכ הבושח וז 'הלעמ' םאה ,הלאשה תלאשנ
ךכל שי תובישח וזיא ?שדקמה-תיב ןיינבו לארשי-ץראל הסינכ ,הרות ןתמ ,ףוס-םי תעירק
?טיטו שפרב אלו הברחב םיה ךותב ונריבעה ה"בקהש

הליפתה רחאל

לוכה השביבש ,השביל םי ןיב לדבהה .ףוס-םי תעירק לש תינחורה התועמשמ יפ-לע ןבוי רבדה
תומלועה תא אופא למסמ םיה .וכותבש המ תא ריתסמו םילעמ םיה וליאו ,הארנו יולג
םלעההו רתסהה םי ערקנש - ףוס-םי תעירק לש הניינע הזו .ונתיאמ םיסוכמה ,םינוילעה
.םיסוכמה םינוילעה תומלועה ולגתנו

תולטבתה תשוחתב םדאה יורש הליפתה תעשב .'ףוס-םי תעירק' לש ןיינע שי םדאה תדובעב םג
יניינעלו ויקסעל הנופ אוהשכ ,ןכמ רחאל .יולגב ושפנב ריאמ יקולאה רואהו ,ה"בקל
תעירק' לש ןיינע שרדנ ןאכו .תימצעה תושיה תשגרה תרבוגו ,וז השוחת תמלעתמ ,ןילוחה
.ולוכ םויה ךשמב ושפנב ריאת תיקולאה תמאהש - 'ףוס-םי

ותוימינפב םג

.שממ ותוימינפל תרדוח איה ןיאש ןכתיי ,םדאה לש ושפנב הריאמ תיקולאה תמאה רשאכ םג
ןמזב ושפנב הריאהש ה"בקל תולטבתההש אלא ,תימצע תושי לש השוחת תמייק ןיידע וכות-ךותב
.יוטיב ידיל אובל אלו קחדיהל וז תימצע תושיל תמרוג הליפתה

רדוח יקולאה רואהשכ - 'הברח'ל ךפהנ 'םי'ה רשאכ ,איה 'ףוס-םי תעירק' לש תומלשה
קרו ךא שח אוהו ,תימצע תושי לש השגרה םוש ללכ וב תרתונ אלש דע ,םדאה לש ותוימינפל
.ה"בקל תטלחומה תולטבתהה תא

חוכה ןתינ

תוראשיה .טיטו שפרב אלו "הברחב וכותב ונריבעה"ש לע ה"בקה תא םיחבשמ ונאש חבשה והז
'םי' הז ןיא םנמא .רתסההמ קלח ראשנ ,רמולכ ;םימהמ קלח ראשנש ,הדיעמ טיטו שפר לש
.רתסהו םלעהמ תעבונה ,תימצע תושי לש השגרה תראשנ ןיידע לבא ,ירמגל ריתסמש ,שממ

ערה תא ירמגל קלסל חוכ ונל ןתנו ירמגל 'םי'ה תא ערק ה"בקהש - 'הבוטה הלעמה' וזו
דע ,ותוימינפב םג ערה תא ךופהל תורשפא ונל הנתינ ףוס-םי תעירקב .בוטל ולוכ וכפהלו
ריאי ףוס-םי תעירק תעשב ןתינש הז חוכ .תימצעה תושיה תשוחתמ ץמש וליפא ראשיי אלש
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה ןמזב יולגב
(1016 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

חספה-גח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהנכהה הלודג

לכוי ,רדסה לילב תוגהונה תווצמה לכ תא םייקל הרהטבו השודקב ומצע תא ןיכמ םדא רשאכ
.אובל דיתעלש חספו םירצמ חספ תשודק תא םועטלו שיגרהל
(הרות ינינפ)


הנשה לכ חספ

תא רענמ ןכמ רחאלו ,ותדועס תעשב רפסב ןייעמ לארשימ םדא הנשה תומי לכ ךשמב רשאכ
לכ םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל" :יוויצה תא הזב םייקמ אוה ,רפסהמ םירוריפה
."ךייח ימי
(בוללמ לדנמ-רזעלא יבר)


המשנב תוירחא

ץמחה תא קדב םא ,לדנעמ ,ותרשמ תא שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ לאש ,חספ ברעב ,םעפ
."ךתמשנב ךכל יארחא התאש תעדל ךילע" :יברה ול רמא ."ןכ" :תרשמה הנע .הוורואבו לולב
.דחפ בורמ תרשמה ףלעתה ,םירבדה עמשמל
(ב"שת תוחישה רפס)


רמשיהלו לוכאל

לוכאל ונילע רוסאתש הרואכל יואר היה ,ץמח תליכא רוסיאב ךכ-לכ הרימחמ הרותהש רחאמ
לוכאל איה המכחה ;הליכאמ רזנתהל המכח וז ןיא אלא .תוצמ אל ףא ,חספב ןגד ילכאמ
.םירוסיאמ רמשיהלו
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


םינימאמ לכו

.("יל 'ה השע הז רובעב") לואשל עדוי וניאש ןבה לש קוספ ותואב אוה עשרה ןבל הנעמה
יפלש ינפמ אוה עישרמה ןבהו ,םינימאמ ינב םינימאמ ,רבד לש ותימאל ,לארשי לכש ,ונדמלל
.תוטש חור וב הסנכנ יכ ,ךכ לע לואשל עדוי וניא םגו ,תאז לע עדוי וניא העש
(שטיוואבוילמ יברה)


הלוגס ןמז

אלמיו ,ונממ םישקבמש תושקבה לכל הנעיי ה"בקהש ,הלוגס ןמזו ןוצר תע אוה חספה-גח
.הבוטל דחאו דחא לכ בל תולאשמ
(הניב ילחנ)


הצמ תפורת

,הרומש הצמ ול חולשל גהונ היה יברה .אפור היה ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר ידיסחמ דחא
יברהש הצמה :רמוא היה אוה .םילוח אפרמ היה הזבו ,תופורת הנממ ןיכמו הנחוט היה אוהו
'אתווסאד אלכימ' םג איה ,דבלב (הנומא לש לכאמ) 'אתונמיהמד אלכימ' הניא יל חלוש
.ילוח ינימ לכל האופר הב שי - (האופר לש לכאמ)
(א"שת תוחישה רפס)


ךרדה עצמאב

והשמ ריבסהל הצר םאו ,"ונייד" תרימא עצמאב קיספמ היה אל שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא
םייוסמ בלשל זמור 'ונייד' לכש ונדמלל .הירחא וא הינפל רבסהה תא רמוא היה ,וז הקספב
דמוע ינא הבש הגרדב יל יד :רמול יאשר םדא ןיא .הריחבה-תיב ןיינבל דעו םירצמ תאיצימ
.ךרדה עצמאב אוה ןיידעש דימת רוכזל וילע אלא ,התע
עובשה תרמיא


"ול חתפ תא"

אוה יכ רפיסו ,קסמודרמ 'המלש תראפת' לעב קידצה לא עיגה םיישקל ועלקנ ויקסעש רחוס
וניא המל יברה ולאש .םיטטומתמה ויקסע תא בצייל ידכ רצק ןמזל האוולהל תופיחדב קוקז
לכל םיפסכ בייח רבכ ינא" :רמאו יכבב שיאה ץרפ .האוולה םהמ שקבל םירחא םירחוסל ךלוה
."יל תוולהל םיכסי אל שיא .יבצמ תא םיעדוי םירחוסה לכו םלועה

לוכי וניא רבכש ימ - 'ול חתפ תא ,לואשל עדוי וניאשו' רמאנ הז לע ירה" :קידצה הנענ
."בוטה ךרצוא תא ול חותפל ,ה"בקה ,התא חרכומ ,וירבחמ תווללו לואשל

.ויתובוח לכ תא םליש אוהו ,אלפומ ןפואב ויקסע וחילצה םואתפו ותיבל רזח שיאה ,ןכאותודיסחה יכרד


ידיסח חספ

םירבדה תא תרבחמו ,חספה-גח יניינע לכל קומעו ימינפ דמימ הקינעמ תודיסחה תרות
םיפלא-תשולש ינפל שחרתהש עוריא קר הנניא םירצמ תאיצי .ידוהי לש תישיאה ותדובעל
רועיב .תויטרפה תולבגמהו םיישיאה םירצמהמ האיצי לש תישיא הדובע אלא ,הנש תואמ-שולשו
ויגהנמו גחה תווצמ םג תאז רואל .'וכו תימצעה תושיה תשוחתו הוואגה רועיב אוה ץמחה
.תדחוימ תועמשמ תודיסחה לש המלועב םילבקמ

םימ'ה תנכהבו תאבהב ומצעב ףתתשמו ךלוה היה ב"שרה ר"ומדא ק"כש היה שטיוואבוילב רדסה
לש םיחיגשמהו םיעיפשמה םגש ןבומ .חספה-גח ברעב הרומשה הצמה תייפא ךרוצל ,'ונלש
םימ'ה תאבה רחאלש היה גהנמה .הז דמעמב ףתתשהל םיכלוה ויה םירוחבה לכ ןכו הבישיה
ןולחה דעבמ טיבמו ורדחב בשוי היה יברה .רצחב לודג דוקירב םיאצוי לוכה ויה ,'ונלש
.רצחה רבעל

ןושמש 'תה םג םהיניב היה ,דוקירב ואצי םירוחבהו 'ונלש םימ'ה תא ואיבהש רחאל ,םעפ
םימ'ה תאבה רחאל דקר רעקסבטיו ןושמש דציכ יתיאר" :יברה רמא .קסבטיוומ ל"ז רנלימ
,ןושמש 'תה לש וינפב טיבהשכ יכ ,דיעהש ימ היה ."שפנבש הדיחיה ולצא הריאהו ,'ונלש
.וב טיבהל היה רשפא היה אלש דע ךכ-לכ תורהוז וינפ יכ האר

הריבשה תלעמ

- וב וניחבי אלש - ןולחל דעבמ טיבמ יבא היה תובורק םיתיעל" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
דומילב םבצמ תא :יל רמא אוה .רצחה ךרד םיכלוה ,הבישיה ידימלת ,םירוחבה ךיא ןנובתמו
;תודיסח לש חיגשמהמ עדוי ינא ,תודיסחב םבצמ תא ;הלגנ לש חיגשמהמ עדוי ינא ,הלגנה
םעפ .'תולדג'ה תילכת תעגונ 'תונטק'ב .ימצעב תוארל יילע תאז - םיכלהתמ םה דציכ לבא
.(ד"שת תוחישה רפס) "ונלש םימל קוקז אוה" :יל רמאו רצחב ךלהתמ אוהשכ דחא רוחב האר

.םיבוסמה לכ רובעב תומלש תוצמב רוסחמ היה ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לצא חספה תדועסב ,םעפ
,איה תמאה" :רמאו יברה הנענ .אקווד תומלש תוצמה ויהיש קדקדלו שפחל םהמ המכ וליחתה
.(109 'מע ב"שת תוחישה רפס) "תורובשב אקווד איה תומלשה רקיעש

רבד םילכואש ומכ אל רורמה תא לכוא היה (ב"שרה ר"ומדא) יבא :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס
תורוש יתש ויניעמ תוגלוז ויה ןכ-יפ-לע-ףא .קותמ רבד םילכואש ומכ - ךפהל אלא ,ףירח
.(26 'מע ,ב ךרכ א"ישת םחנמ תרות) !תועמד לש

םידחופ יממ

היהש ,יוג ררוגתה הנושארה המוקב .היינשה המוקב התייה בוטסורב ב"שרה ר"ומדא לש ותריד
היה ,ול העירפה תוליעפהשכ .ידמ הבר העונת התייה וילעמש המוקב רשאכ תונבצעב ביגמ
םישלוג םימה יכ יברה לש ותלכ הניחבה ,חספל םילכה תלעגה לש המוציעב ,םעפ .קעוצו הלוע
לע קועצל אובי טעמ דועש ,"הטמלש יממ" תדחופ איהש יברל הרמא איהו ,הניפ לכ םיסכמו
ןיא ונממ ,הלעמלש הז םע המו ,הטמלש יממ םידחופ" :יברה ביגה .ותרידל םידרויש םימה
."!?םידחופ

ורמא אל ,זנכשא גהנמכ .הנליוול ךומס ןטק רפכל ןקזה ונבר ןמדזנ ,חספה-גח סורפב ,םעפ
לכש רחאלו ,הליפתה םויסל וכיח וידימלתו ןקזה ונבר .תיברע תליפת ירחא ללה םיבשותה
תא הליג ,תסנכה-תיב ירעש תא רוגסל שמשה אב רשאכ .ללה ורמא ,םתיבל וכלה םיללפתמה
.ללה םירמואה תסנכה-תיבב םידיסח שיש תושגרתהב רפיסו ברה לא דימ ץר .ידיסחה ןיינמה
רשאכ ,ללה רמול הפצוח םכל שי ךיא" :ןקזה ונבר לע קועצל לחהו תסנכה-תיב לא רהימ ברה
הנענ .ןחלושה לע חוכב ופורגאב הכה ורבדבו ,"!'םיגהונ ונניא ונאו' שוריפב בתוכ א"מרה
לע ופורגאב הכהש םתיארו ?'םיגהונ ונניא ונאו' בתכ א"מרהש העשב םתחכנ םאה" :יברה
..."הז האנ גהנמ ונל ןיא ,וננובאדל ,ונא :רמולכ ,תחנב בתכ ילוא ?תאז ובתוכב ןחלושה


הלואגל הייפיצב


תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ :רמאנש ,םינב םע תושעל דיתעו תובא םע אלפ השוע"
רתוי םה ,םינבה םע תושעל דיתע ינאש תורובגו םיסינ ירהש ,תובאל יתארה אלש המ ונארא -
"תובאל יתישעש הממ
(ח השרפ חלשב אתליכמ)

היהש השעמ


שקה לע רדס

הדובעה תוגולפמ תחאב לייח זא יתייה .חכשא אל (1945) ה"שת תנש לש חספה גח תא
.םינמרגה וליעפהש תוירגנוהה

םינמרגה .ונילא תברקתמ תיזחהש ונעדיו ,םיחתותה ימער תא ונעמש רבכ חספ ינפל םייעובש
ךפהל ונלחיי ןבומכ ונחנא .ותומדקתהב יסורה אבצה תא רוצעל וחילציש ונימאה ןיידע
.רומגה

ונאצי אל חספ ברעב .גוסנ ירגנוההו ינמרגה אבצה תא וניאר רבכ חספה םדוק םידחא םימי
הארמהו תונולחהמ ונטבה .בוחרל תאצל רשפא היה אלו המוציעב התייה אבצה תגיסנ .הדובעל
ןוויכל םהינפ .םיחרוב שממ ,רדס ילב םיכלוה וניביוא ףוס-ףוס .הנטק המקנ ונל היה
.הירטסוא

ונחנא םג אצנ הלילב יכ העדוה ונלביק םיירהצה תועשב .בר ןמז הכרא אל ונתחמש לבא
.הריי - (שוקאר-ורטעפ) הרייעב ראשייש ימ יכ .הירטסוא ןוויכל ,ךרדל

,יל היהש הפי ןרוטקמ רצחבש היוגל יתתנ ןכל םדוק רפסמ םימי .חספל יתננוכתה ינא
תליכאמ ענמיהל ידכ ,חספב ותוא לוכאל יתבשח .סרית-חמק לש דחא ג"ק יתלביק הרומתבו
לבא ,ךרדל הדיצ יל היהתש ידכ ,חמקה תא תופאל וא לשבל יל רשפאל היוגהמ יתשקיב .ץמח
.אוהש תומכ חמקה תא ימע יתחקל הרירב-ןיאב .יל רוזעל המיכסה אל איה

תפסונ םעפו ,הביבסה לכב ולפנ תוצצפ .תיריווא הפקתה הלחה האיציל תונגראתהה ךלהמב
ונתווקת םלוא .םיישפוח םישנאכ גוחנ ,ונתוריח ןמז ,רדסה-ליל תאש הווקת ונבילב הרועינ
ריוואה ןמ תוצצפהה קר .הרייעה ינפל םידחא םירטמוליק הרצענ תיסורה הפקתהה .רהמ הגומנ
.םעפ ידמ וכשמנ

יירבח .דיב םילימרתה םע ,שקה לע ונחנא ונבכש רדסה תא ךורעל בשי לארשי-םעש העשב
,"תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ" ונלאש .הדגהה חסונ תא הפ-לעב רמול ונלחתה ינאו
.שממ לש הבושת התייה אל ונתיאמ שיאלו

םישנא השימח ,שיבכה לע תורושב רדתסהל הדוקפ ונלביק היינשל תחא הצצפה ןיבש תוקספהב
הלא ."השטיוד סקלופ" ,םירמוש םגו םיניארקואו םינמרג סא-סא ילייח ודמע ביבסמ .הרושב
.סרק -בלצב םירטועמ םהילוורשו םיבור םהידיב ,םייחרזא םידגבב וכלהתה

.םידוהי יפלא ודעצ רוחאמ .רותה שארב םידעוצה ןיב יתייה .הלחה הירטסוא ןוויכל הדעצה
םידוהי לש תוקעצ ונעמש ןמזה לכ .ףוסב ודעצש ימ תא תולקמב וכיה סא-סאה ילייח
."ונתוא םיכמ ,רתוי רהמ וכל" :ונירוחאמ

לובגה תא ונרבע .תולחממו השקה הדובעהמ ,בערהמ םישושת ונייה .דואמ השק התייה הכילהה
יתחתפ הדיעצה ךלהמב םימעפ המכו ,ןטק רודיס היה ידיב .הירטסוא חטשל ונסנכנו ירגנוהה
.ךרדה-תליפת תא יתארקו ותוא

םירהה לע .תובצחמ לש לודג חטשל ונתוא וסינכה .ןטראגרמ-טנס הרייעל ונעגה רקוב תונפל
.ונפוס הזש םיחוטב ונייה .היירי תונוכמו םיבור םיזחוא ,םילייח ודמע ביבסמ

רחאלש ורפיס םה .רוחאמ וראשנו םילוח ויהש ,ונלש םירבח יתיאר עתפל .ךרדהמ תצק ונחנ
הרונ ,תכלל לוכי היה אלש ימ .וניתובקעב םתוא ושריגו םינמרגה ועיגה ךרדל ונתאצ
.םוקמב

יתדמל ומעש ,'ש ריעהמ ןהכ ירבח תא םש יתאצמ .םירבח שפחל ,תוצובקה ןיב טטושל יתלחתה
."?הצמ תכיתח הצור" :יתוא לאש עתפל .הבישיב

."!םויה חספ ירה" ,תושגרתהב יתבשה ,"הצור ינאש ןבומ"

,הינחב ,ןאכ יכו ,חמק טעמ גישה יכ רפיס אוה .הפורש הצמ לש הנטק הכיתח יל טישוה אוה
לשב ךכ-לכ אל ,יכיחל דואמ הברע הנטנטקה הצמה .ריעבהש שא יבג-לע ותוא הפאו קצב של
.חספ לש תמייוסמ השוחת יל הקינעהש ינפמ אלא ,המעט

.תכלל ךישמהל הדוקפ ונלביק החונמ לש תועש המכ ירחא .הארונ השלוחו תופייע יתשח
בצקב דועצל ול ודמע אל ויתוחוכש ימ .שלחו בער יתייה .דואמ יל השק התייה הכילהה
דואמ דבכ בלבו הרירב -ןיאב .הלעתל ותפוג תא םיכילשמו וב םירוי םירמושה ויה ,שורדה
.הכילה בגא התוא יתלכאו ילימרתמ םחל תכיתח יתאצוה

ץמח לכוא ינאש הארונה השגרהה לבא ,תכלל ךישמהל יתלוכיו יילא ובש ייתוחוכ םנמא
שפנ-חוקיפ לש בצמב אצמנ ינאש ימצע תא ענכשל ךירצ יתייה .חונמ יל הנתנ אל ,חספב
.הלוכ הרותה לכ תא החוד שפנ-חוקיפ ירהו ,יתימא

ידמ םושרל יתגהנ ןטקה ירודיס לש ןושארה ודומעב .ןכמ רחאל םיישדוח אב יפוסה רורחשה
,1945 סרמל 28" :רודיסה לעש המישרה תמייתסמ ךכו .ונרבע םהבש תומוקמו םיכיראת םעפ
-תיב - וטטערול .הבצחמ - ןטראגרמ-טנס .הירטסואב תוומה תדעצ - רדסה-ליל ,חספ ברע
םירוגס םימי השולש .תונורקל ונסנכוה ,תבכרה תנחת - לדיזיינ-טמרג .םינבלל תשורח
.ןכרוקצנוג הנחמל תוומה תדעצ - לירפאל 16 .ןזואהטואמ הנחמ - חספ-לש-יעיבש .תבכרב
."ב"הרא אבצ ידי-לע רורחשה - 1945 יאמל 4 .םימי השולש

."היונבה םילשוריב האבה הנשל" .לארשי-ץראל העיסנ לש המוציעב יתגגח אבה חספה גח תא

רודל ורפסת ןעמל' ורפס יפ-לע .קרב-ינבמ יול הדוהי-ףסוי ,השעמה לעבל ונתדות)
('ןורחא
שיפ יכדרמ 'ר םע םיידוהי םייח
הנש םישולש לש למע .תודגהה ףסואו שיפ


תורודה ךרואל םינבה תעברא

לש הדגה - דחא רפסל שדקומ ,קרב-ינבמ 79 ןב יאלמג ,שיפ יכדרמ 'ר לש ותיבב םלש רדח
.תוצופנו תורידנ ,תונטקו תולודג ,תושדחו תונשי ,תודגה םייפלאכ ולש יטרפה ףסואב .חספ
'ך"נתה תיב'ב הווארל התע תוגצומ ןהמ האמכ .תונורחאה םינשה םישולש ךשמב ןתוא ףסא אוה
.חספה-גח רחאל דע ,ביבא-לתב

םינושה ויתורוזפ תומוקמב ,ידוהיה םעה לש וידודנ רופיס תא ללוגמ תודגהה יפדב לועלע
תאזכ .תורדוהמ הילימיסקפ תורודהמב ושדוחש שיו תוירוקמ שי ףסואב .תונווגמ תויוברתבו
ןהישארשכ הדגהה תויומד לכ תועיפומ הב ,13-ה האמהמ ,'םירופיצה ישאר תדגה' ,לשמל ,איה
.םירופיצ ישארכ

ןיינעמה ןבה

ותולע .הנולצרבב 14-ה האמב רייוצ הלש רוקמה קתועש ,'בהזה תדגה' איה דחוימב תראופמ
תוחפ אל תדחוימ .רלוד תואמ -הנומשו ףלא איה םירפסוממה הילימיסקפה יקתועמ דחא לכ לש
,הילטיאל הדדנ הדגהה .הנולצרבב 14-ה האמב הרייוצ איה ףאש ,'וביירס תדגה' איה
ובש יקלטיאה ןואזומה להנמ .הילע םדי תא םישל םינמרגה וסינ היינשה םלועה-תמחלמבו
םשו ,וברייסל המחלמה רחאל הואיבה הלאו ,םידוהי םינזיטרפ ידיל הבינגה הרוצא התייה
.םויה דע תאצמנ איה

ונטלחה .םייוסמ דומעב תודגהה תא חותפל היה ךירצ" .םינבה תעברא ןמיסב תדמוע הכורעתה
רחא בוקעל תקתרמ ךרד ,בגא ,וז .שיפ רמוא ,"םינבה תעברא תא ראתמה דומעב ןתוא חותפל
,"הרותב הגוהו בשויה רפס שיאכ דימת טעמכ גצומ םכחה" .םינבה תגצהב תונונגסה ןווגמ
רתויב ןיינעמה .יידמל תומוד תונוכתמב םיגצומ לואשל-עדוי-וניאשו םתה םג" .שיפ ריבסמ
."הדגהה רייצמ יח ןהבש הפוקתהמו הביבסהמ העפשוה ותרוצ דציכ תוארל רשפא .עשרה אוה

ויעשרו רוד רוד

הארנ האמה תישארמ תינקירמא הדגהב .ברח קיזחמה יוגכ עשרה גצומ הינמרגמ 1692-מ הדגהב
,ללובתמ ידוהיכ עשרה גצומ המחלמה ינפלש ןילופב העיפוהש הדגהב .ירירש קבאתמכ עשרה
הדגה .הפק-תיבב ןיילבכ עשרה הארנ 1932 תנשמ םדרטסמאמ הדגהב .ינלופ ליצא ידגבב שובל
.ויעשרו רוד רוד .יקרוט ןיצק תומדב עשר הגיצמ הנשי תילארשי-ץרא

םיגצומ הבש הדגה ,לשמל ,איה תאזכ .תוירוקמ םיכרדב םינבה תעברא תא ןייפאל ורחבש שיו
עדוי וניאש) רומחו (םת) שבכ (עשר) היימנ ,(םכח) לעוש - םייח-ילעב תומדב םינבה תעברא
החותפ הדגה - תודגה עבראכ םינבה םיגצומ ,'םשו די' תאצוהב ,'האושה תדגה'ב .(לואשל
.הרוגס הדגהו םיקיר היפדש הדגה ,שאב תרעוב הדגה ,הליגר

ישימחה ןבה

הדגה םג שי .תופסונ תופשבו תיסרפב ,תינמיתב ,תיניזורגב תונשי תודגה הכורעתב
איה דחוימב תשגרמ .םירורפג תספוק לדוגב נ"רת תנשב הנליווב הספדוהש ,תירוטאינימ
םיקתועב הנחמב הלפכושו תפרצ םורדבש סריג הנחמב די-בתכב הבתכנש ,האושה ימימ הדגהה
.םיטעמ

יפ-לע םישוריפ הבו ,שטיוואבוילמ יברה לש סרכה-תבע ותדגה םג ףסואב תודגהה ללש ןיב
ןויער תא אצמ הבש הדיחיה הדגהה וז יכ ,תולעפתהב ןייצמ שיפ .ס"דרפה יקלח תעברא לכ
םג ברקל תדחוימ הבוח יברה תטישל רשא ,רדסה ןחלוש לא ללכ אב וניאש הז ,'ישימחה ןבה'
.לארשי-םע ךותל ובישהלו ותואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הריפסה ינידמ

תינש רופסל וילע םאה ,ברע ותואב דוע ותועט תא הליגו רמועה תריפסב העטש ימ :הלאש
?הכרבב

,תיברע תליפת רחא דימ ,הלילה תליחתב םייקל רחבומה ןמ הווצמ רמועה תריפס תא :הבושת
רפוסה .הדימעב םירפוסו םיכרבמ ."הנייהת תומימת" :(גכ ארקיו) יוויצה תא ואולמב םייקל
רפסו חכשש ימ ףאו) םיבכוכה תאצל םיניתממ הליחתכל ךא ,ותבוח ידי אצי - ךליאו העיקשהמ
.(הכרב אלב ,םיבכוכה תאצ ירחא בוש רופסיש יוצר ,ןכ-ינפל

ךכ םויה" רמול ןיא הכרבה םדוק םלוא .תיחכונה הריפסה יהמ עדייש דע ךרבי אל הליחתכל
,19:14 העשהמ לחה לאשנה ,ןכל .ךרבל לכוי אל רבכ םדא ותואו הריפס רבכ יהוז יכ ,"ךכו
.'ךכו ךכ היה לומתא' :הנעי ,הריפסל םויה המכ

לוכי - רחא אשונב קסע אל דוע לכ .יוארכ בוש רופסי - העטש ותריפס ירחא רכזנ םא
רוזחי - םירחא םירבדב קסעו ותעד חיסה םא ךא ,הליחתב ךריבש הכרבה התוא ךמס-לע רופסל
.ןוכנ רופסיש םדוק ךרביו

ינפל) םויב תרחמל רכזנ .יוארכ רופסיו בוש ךרבי - (העט וא) רפס אלש הלילה ךשמב רכזנ
.הכרבב רופסל ףיסוי םיאבה םיברעב ךא ,הכרב אלב רופסי - (שמשה תעיקש

העט וא) ריסחה יאדווש ימ ךא ,הכרבב האלה רופסל ףיסוי - םימיה דחאב רפס םא קפוסמה
ותכרבב איצוהל ןווכי רוביצה-חילשש יוצרו] הכרב אלב ךליאו ןאכמ רופסי - תחא הריפס (ב
.[םתבוח-ידי תאצל ונווכי ולאו ,חכשש ימ לכ

תלעותל ,םויה תריפס תא תירחש תליפת רחאל תסנכה-יתבב ריכזהל תובר תוליהקב בוט גהנמ
.ידמ םדקומ רפסש וא שמא העט וא חכשש ימ

תנקת אלא הריפסה ןיא ,'רמוע'ה תא םיבירקמ ןיאו ברח שדקמה-תיב דוע לכ ,םיקסופה בורל
הכזנו 'ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש' הריפסה רחא םישקבמ ונא ןכלו ,שדקמל רכז ל"זח
.הנוקיתכ הווצמה תא םייקל
גחל תוחיש-יטוקיל ,ב"וט תרבוח תוכלמ-רבד הארו .םש ברה-ע"וש .כ"ונו ,טפת 'יס ח"וא ע"וש
.נ"שו ,56-ו 35 תורעה א"נשת תועובשהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il