695 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ירחא תשרפ * (28.4.2000) ס"שת'ה ןסינב ג"כ * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


תמאב קועזל ךירצ


הלואגל םיפצמ ,חישמה תאיבב םינימאמ ונלוכש יפ-לע-ףא
םישנא תווצמכ תחא-אל םירבדה םישענ ,האובל םיללפתמו
תיתימאו תבקונ תויהל הכירצ הקעזה .הדמולמ


רבעשכ ,תחא הנשש ,(ויתודלות רפסב) רפוסמ ל"צז ןייטשנייפ השמ יבר לודגה קסופה לע
ףלח בוש" :ריבסה אוהו ,ויתוחנא רשפל והולאש .חנאנו בשוי ויברוקמ והואצמ ,ןסינ שדוח
ךותמ - יתימא ידוהי יח ךכ ."ונקדצ -חישמ ינפ תא םדקל םייואר ונאצמנ אלו ןסינ שדוח
.םידחוימ ןוצר ימיל םיעיגמ רשאכ תמצעתמו תרבוגש הייפיצ ,חישמה תאיבל הכורד הייפיצ

ירפסב ורמאנ הללכב ס"שת תנש לע םג .תדחוימ ןוצר תעש ,הלואגה שדוח אוה ןסינ שדוח
יהלשב אופא ונדמעב .הלואגל ןוצר תנש איה הלוכ הנשה יכ םידיעמה ,םיבר םיזמר םינומדקה
תיתימאה הלואגלו חישמה תאיבל הקעזהו הליפתה ונלוכ לצא רבגתהל הכירצ ,ןסינ שדוח
.המלשהו

תומלוע שיערהל

ובילמ התמצוע לכב תאזה הקעזה הצרפ ,א"שנת ןסינ שדוח יהלשב ,םינש עשת ינפל עובשה
לש ורבק-ןויצ לע תוחטתשהמ בש יברהשכ ,ןסינב ז"כב היה הז .שטיוואבוילמ יברה לש רוהטה
יברה אשנ תיברע תליפת רחאל .רתויב החותמו תיניצר וינפ-תשראשכ ,םדוקה יברה ,ונתוח
תאבהל לועפלו ה"בקה לא קועזל - ידוהי לכ לא תבקונ האירק םרקיעב ויהש ,םירצק םירבד
.דימו ףכית הלואגה

שדוח לש םינורחאה םימיה - הלואגה תאבהל ךכ-לכ לגוסמ ןמזבש ,יברה לאש ,ןכתיי ךיא
ךרפומ אל" .חישמה תאיב לע תומלוע םישיערמ םניאו ,לארשימ הרשע דחי םיפסאתמ - ןסינ
םגו ,ונקדצ-חישמ אובי אל רחמ םגו ,הז הלילב אובי אל חישמש ,ןלציל-אנמחר ,םלצא
םינווכתמ ויה וליאו ,יוויצה ינפמ הז ירה ,'יתמ דע' םיקעוצשכ םג ...!אובי אל םייתרחמ
."!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב ,תמאב םיקעוצו םישקבמו

,חישמה תאיבב םינימאמ ונלוכש יפ-לע-ףא .הרגשה ידי-לע קחשנ הז ןיינע םג ,ונרעצל
שישכ .הדמולמ םישנא תווצמכ תחא-אל םירבדה םישענ ,האובל םיללפתמו הלואגל םיפצמ
הליפתה לבא ,הנכ הנווכב ללפתהלו תמאב קועזל עדוי אוה - ול הקיצמה תישיא היעב והשימל
רבדכ תישענ ,וניתוקוצמו וניתויעב לכל םלשהו יתימאה ןורתפה תא המע איבתש ,הלואגל
.הרגשבש

םירבדה לבא ,"יתמ דע" ה"בקל םיקעוזו הלואגל םיללפתמ םנמא .ובאכ תא יברה עיבמ ךכ לע
,תיתימא תימינפ הקעזכ אל ;קועזלו ללפתהל םיווצמ ונאש םושמ ,"יוויצה ינפמ" םישענ
- תיתימא הנווכ ךותמ םישקבמו םיקעוז ויה וליא :שרופמב יברה רמואו .ונכותמ תצרופה
."!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב"

דחא ןורתפ

ןורתפ ונלש תויעבל ןיאש האורו ןיבמ ,תחכופמ הייארב ונימי תואיצמ תא ןחובש ימ לכ
ךפהמ ןאכ עצבל עדנ אל םא ונל יופצה לע הגאדב םירבדמ םישנא רתויו רתוי .ילנויצר
תינחורה הניחבהמ םג .ךפהמה תא עצבל םילגוסמ ויהיש תוחוכה תא םיאור אל ךא ,יטמרד
.ןהמ ץלחיהל רשפא דציכ םיאור ןיאו ,תורימחמו תוכבתסמ תויעבה

הכירצ דבב-דב ךא ,עבטה יכרדב רשפאה לככ לועפל םיבייחו םיסינל קר תופצל רוסאש רורב
לכל תיתימאה העושיהו ןורתפה תא איבת איה קרש ,המלשה הלואגל הקעז ונלוכ בלמ ץרפתהל
.דחי םג תוינחורהו תוימשגה תויעבה ,ונל תוקיצמה תויעבה

ןיב דחאמה תא שפחל ,רבעה ןמ םיעקשמ לע רבגתהל ,דכלתהל ונלוכ םישרדנ הלא םימיב
תיבויח היישעב זכרתהל שי .הז םע הז תמעתהל תוחפ ,חקמתהל תוחפ ,חכוותהל תוחפ .םידוהי
דיה תחיתפ ,םיבוט םישעמ תיישעב תרובגת ,תווצמה םויקב תוקזחתה ,הרות דומילב תפסות -
.תיתימא לארשי-תבהאב תומצעתה ,הקדצל

לארשי -תבהא ךותמ ,םיבוט םישעמו תווצמ לש הלודג היישעב הוולמ ,הלואגל תיתימא הקעז
.הלא ןסינ ימיב דוע המלשה הלואגה תא ואיבי יאדו -םירפס- תודהיה לש המלוע תפקשה

רצלז באז ברה תאמ
הילצרה ללוכ תאצוהב
תוישרפ יפ-לע ונינפלש םיכרכה ינשב תרדוסמ גארפמ ל"רהמה לש הבחרהו הלודגה ותנשמ
.03-6190060 'לט .'מע 604 .תראופמו תשדוחמ הרודהמ .טרופמ םיאשונ חתפמ יפ-לעו עובשה

- רובידה תשודק

רפח יולה הדוהי ףסוי תאמ
רבחמה תאצוהב
ירפסמ טוקיל ונינפלש רפסב .קותשל יתמו רבדל ךיא תעדל ךירצ לבא ,רבדמ ארקנ םדאה
.03-6190858 'לט .'מע 320 .רובידה ןיינעב םינורחאהו םינושארה

- הדערב וליג

ונונאו ןועמש טקיל
רפסה זכרמ תאצוהב
.הל םיעגונה םינטקה םיטרפה דעו היתודלות ךרד ,הליפתה תבוחמ ,הליפתה לע ףיקמ טקל
'לט .'מע 578 .אלמ דוקינ דקונמ רפסה .הליפתל םירושקה תורמאו םירופיס םג ואבוה
.02-5370385

- יתרוכמ יתרייע

אריפש םייח תאמ
םייהדלפ תאצוהב
לש התומד תא בר ןחב ראתמ רפסה .'לטעטש'ה ,תידוהיה הרייעה לע תעדל םתיצרש המ לכ
.02-6513947 'לט .'מע 247 .הייח-תוחרואו הישנא תא ונינפל גיצמו הרייעהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ירחא תשרפל


תווצמל תרמשמ

-תיבל הרהזא וז ,םירבד לש םטושפ יפל ."יתרמשמ תא םתרמשו" :הרותה הוצמ ונתשרפ ףוסב
תרחא תועמשמ תנתונ ארמגה .השרפב םיעיפומה םינידה תרימשב רהזיי םעהש חיגשהל ,ןידה
ושע" - הלופכ הרימשב ךרוצה לע דמלל אב "יתרמשמ תא םתרמשו" ןושלה לפכ .הז יוויצל
."יתרמשמל תרמשמ

ירוסיא לע רובעי לבל םדאה לע רומשל ודעונש ,ל"זח ועבקש םיגייסלו םירדגל דוסיה הז
תרמשמ") םיפסונ םירוסיא ל"זח ועבק ,המצע הרותב שיש םירוסיאה לע ףסונ .הרותה
.הריבעה ןמ םדאה תא קיחרהל ידכ ,("יתרמשמל

?ףיסוהל המל

-םעב דיחי לכל אלא ,ל"זח לא קר אל הנפומ "יתרמשמל תרמשמ" תושעל יוויצה :וזמ הרתיו
ענמיהל ידכ ,םירתומה םירבדב םירדגו םיגייס ומצעל עובקל שרדנ דחאו דחא לכ .לארשי
ול עבקי םא השעי בוט ,המ-רבדב לשכיהל הייטנ ול שי יכ עדויש ימ .רוסיא רבדב לשכיהלמ
.לשכיהל לולע אוה ובש בצמל עיגהלמ והוקיחריש םירדגו םיגייס

שפחלו ונמצע לשמ םירוסיא עובקל םיכירצ ונאש הרותה ירוסיאב יד אל יכו ,הלאשה תלאשנ
ימכח ופיסוהש םירוסיאהו הרותה ירוסיא לכ לע דיפקהל חילצנ יאוולה ?תושדח תורמוח
ךל הרסאש המ ךייד" - ונמצע לשמ םירדגו םירוסיא רוציל ונל המו ,תורודה לכב לארשי
!?"הרותה

'ה ןוצר

יואר אל ,הרותה לש היתושירד לכ תא אלמל דואמ השקש ןוויכמ :רתוי דוע ןועטל רשפא
ךרדמ ירמגל רוסלו שאייתהל לולע תורמוח הברה ולומ האריש םדא .םיגייסו תורמוח ףיסוהל
ידי-לע םרגנש ,םיאטחה לכל שרושה ,תעדה ץע אטחמ וז הנעטל היאר איבהל ףא רשפא .הרותה
.("וב ועגת אל") הוויצ אל ה"בקהש רוסיא ופיסוהש

קלחו הרותה ןמ קלח םה ל"זח ופיסוהש םיגייסהו םירדגה לכ .הדוסי תועטב וז הנעטש אלא
רשאכו ,ל"זח ידי-לע ועבקיי םימייוסמ םיגייסו םירוסיאש ,'ה הצר ךכ .ה"בקה לש ונוצרמ
.'ה ןוצר תא םיאלממ ונחנא ,םתוא םימייקמ ונחנא

תרחא הז ןדע-ןגב

ה"בקה לש ויוויצמ קלח םה ףא ,ומצעל עובקל דחאו דחא לכ שרדנש םירדגהו תורמוחה ןכ-ומכ
איהש ,"םתשדקתהו" ,"ויהת םישודק" השע-תווצמ לע ףסונ תאזו ."יתרמשמ תא םתרמשו" -
.םירתומה םירבדב םג ומצע תא שדקל שרדנ םדאהש ,"ךל רתומב ךמצע שדק" הווצמה

ובש בצמב ,ןדע-ןגב היה ,אטחה ינפל ,ןושארה םדא .המוקמב הניא תעדה-ץע אטחמ היארה
.קזנ םורגל םילולע ףא םהו ,םיגייסבו תורמוחב ךרוצ היה אל םג ןכל .הזיחא םוש ערל ןיא
םייקל םדאה לוכי םתועצמאב אקוודש ,םיגייסבו תורמוחב ךרוצ שי ונלש תואיצמב םלוא
.'ה ןוצר תא תומלשב
(253 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

םהב יחו :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמשפנ חוקיפ

ארקיו) רמאנש :לאומש רמא הדוהי יבר רמא ?תבשה תא החודש שפנ חוקיפל ןיינמ :אינת
.םהב תומיש אלו - "םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא יטפשמ תאו יתוקוח תא םתרמשו" :(ה,חי
(ב,הפ אמוי)


ונמויקל הבורעה

לש ומויקל הבורעה םה קרו םה .תויחל ידוהי לוכי התועצמאבש ךרדה םה "יטפשמ"ו "יתוקוח"
.םישק םיבצמב םג ,םינמזה לכב ידוהי םע
(ןרהא הטמ)


תויח תווצמ

תווצמ אל ,טהלו םייח תואלמ תויהל תווצמה לע .תויח תויהל הכירצ תווצמב - "םהב יחו"
."הדמולמ םישנא תווצמ" תניחבב ,תותמ
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


ריאת הרותהש

םה .תויח אלל לבא ,תווצמה תא םימייקמש ימ שי יכ ,שחומב ונא םיאור םייחה תואיצמב
יחו" היהיש תשרוד הרותה .שממ לעופב המייקל םתוא איבמ הז ןיא לבא ,הרותה תא םידמול
היחי םייחה ימוחת לכבשו ,ויניינע לכב םדאה לש ושפנב וריאי היתווצמו הרותהש ,"םהב
.הרותה יפ-לע
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


םימכח תונקת

השעי רשא" םיטפשמהו םיקוחה תא םג אלא ,בתכבש הרותה תא קר אל םייקלו רומשל םדאה לע
.תובהלתהו תויח ךותמ םייקל ךירצ םתוא םג ,לארשי ימכח וגיהנהש תונקת - "םדאה םתוא
(ןאנרדמ יכדרמ-םולש יבר)


ריעצ םדאהשכ

לע אלא ,אוטחל חוכ דוע וב ןיאו הנקז תעל עיגמ אוהשכ קר אל תווצמה תא םייקל םדא בייח
.םייחו ץרמ אלמו אירב ריעצ ,תויחה אולמב ןיידע אוה רשאכ םג ןתושעל םדאה
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


םימי תוכיראל הלוגס

,וייח דוסיל תמאה תא השועש ימ .'תמא' תויתוא - "םתא" ."םדאה םתא השעי רשא" :רמאנ
םימי תוכיראל ,"םהב יחו"ל הלוגס וז ,תמא יכרדב ךלוהו ובבלב תמא רבדמ ,תמאה לע הדומ
.םינשו
(םירפא הנחמ לגד)


ידוהי לש תויח

ךרואו ונייח םה יכ" :רמאנש יפכ ,תווצמהמו הרותהמ איה לארשימ דחאו דחא לכ לש תויחה
.תווצמבו הרותב הרושק הניאש תרחא תויח לארשימ םדאל היהתש רוסא ."ונימי
(ם"ירה ישודיח)

עובשה תרמיא


םולש שישכ

העשב ללפתמ קדנופה לעבש וארו ,קדנופב םעפ ונסכאתה ןי'זורמ לארשי יבר לש וידיסח
םיללפתמ םה םגש םילודג םיקידצ שי ירה" :בישה ידוהיהו ךכ לע ול וריעה םה .תרחואמ
."רחואמ

רוחיאה תא לבקמ אוה הנשד הדועס וז םא ,רוחיאב ותחורא תא לבקמ םדאשכ" :ול ורמא
."ותשא לע םערתמ אוה - [קלס תצימח=] 'טשרוב' וינפל םישיגמ םא ךא ,הנבהב

רוש ןיב לדבה ןיא ,םולשב םייח םא לבא ,תיבב הבירמ שישכ רומא הז לכ" :ידוהיה הנענ
."טושפ 'טשרוב' ןיבל סובא

."תאזכ הרמא רמול ידכ קר םלועל אב םדא" :ביגה ,ןי'זורמ יברל תאז ורפיסשכתודיסחה יכרד


הלואגה לע רבדל

ונא ןכ-לע .הלואגל הייפיצה תא םיריבגמו םיררועמ ,טרפב חספה-גח ימיו ,ללכב ןסינ ימי
תרבגהל תובבלה תא וררועו הלואגה לע וז הפוקתב רבדל וברה וניאישנ וניתובר יכ םיאצומ
.חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה

תא יתישע ,םלוע-לש-ונוביר" :רמול ןקזה ונבר גהונ היה חספ לילב 'רדס'ה תכירע םויסב
"!'םילשוריב האבה הנשל' - ינוצר תא התא אנ-השע ,התע .ותכלהכ רדסה תא יתמייקו ךנוצר
.(235 'מע ו"צרת תוחישה רפס)

חישמה תאיבל 'ילכ'ה יכ ,ןייצ אוה .הבורקה הלואגה לע רבדל הברה ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
תודוא ורבדי םלוכו ודחאתי לארשי-ינב רשאכ" .הלואגב הנומאה ביבס לארשי-תודחא - אוה
"ונימיב הרהמב קדצ לאוג חישמ ידי לע המלשה הלואגה תא ךרבתי םשה ןוצרב וכישמי - חישמ
.(330 'מע ו"צרת תוחישה רפס)

הגספל םיבורק

שרדנ םירה ספטמ .רהה שארל ברקתמ רבכו ,הובג רה לע ספטמה םדאל ונרוד תא לישמה אוה
תויהל םיכירצ וידגב ;םיכרדה תא תעדל וילע ;חוכ-לעב תויהל וילע :םיאנת המכב דומעל
,הגספל ונא םיבורק רבכ .שפנ -תוריסמב אופא ספטל ונילע .ולא םיאנת ןיא ונל .םימיאתמ
רתונ דועש ןטקה חטשה תא רובעלו תוחוכה לכ תא ריבגהל שי התע .ץמאמה לדוגמ םישושת ךא
.(316 'מע םש)

זחאיהל רשפא ןכש ;אוה רקי - ןבא וא ףנע ,בשע לכ ,הזכ בצמב :םירה ספטמל ןוימד דועו
,זחאיהל רשפא המב תוארל ידכ ,רואב ףוחד ךרוצ שי ןכ-ומכ .לגרב וא ףוגב ,דיב ,וב
ףוחד ךרוצ שי .בוט רבד לכ רתויב רקייל םיכירצ ונא ףא .רתויב אוה רקי - רוא ריאמשכו
.(316 'מע םש) הרותה תצברהבו דומילב ונייה - ריאהל רואב

תרומשאב) המדרתב ןמזה תא ץימחהל אלש ידכ ,קזחתהל שיו ,הלואגה ףס לע ונא םידמוע"
רמול שי ,ידוהי םישגופ רשאכ .(עודיכ ,הנישה תקזחתמ ,םויה ריאמש םדוק ,הנורחאה הלילה
טרחתת ,םויה רוא עיגי רשאכ ,טק-טעמ דוע !םויה ריאמש ינפל םדרית לא ,יחא ,אנ-עמש :ול
.(317 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "ךכ לע

תעדה חסיהב

קוספה תרזעב ןינמל הרשע תונמל גוהנ היה ורבע םימיב עודמ םעפ ריבסה שטיוואבוילמ יברה
אבומ) "ךתאריב ,ךשדק לכיה לא הווחתשא ,ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו" :(ט,חכ םיליהת)
:(ח,ה םיליהת) רחא קוספ רמול גוהנ הלא תורודב וליאו ;(טצ ןמיס י"שרל סדרפה רפסב
ןמיס ךורע-ןחלוש רוציקב אבומ) "םלועה דע םאשנו םערו ,ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה"
.(ג ףיעס וט

לע רבדמה קוספ ,תסנכה תיבב הליפתל םיאתמה קוספב ורחב םינושארה תורודבש ,איה הביסה
רבדהש ירה ,חישמה תאיבל ונא םיברק רשאכ ,םינורחאה תורודב םלוא .'ה תיבל הסינכה
העישוה" - הלואגל הליפת אוה ,הליפתל תסנכה-תיבב ונפסאתהב ,רמול ונא םיאצומש ןושארה
!"ךמע תא

תאיבב ונתנומא :"תעדה חסיהב" אב חישמש (א,זצ ןירדהנס) רמאמה תא יברה ריבסה ךכו
דציכ םיניבמ םניא לכשהו תעדהש יפ-לע-ףא ;תעדו םעטמ הלעמלש ,המלש הנומא איה חישמה
םעטה לעמ איהש הנומא ךותמ ,רמולכ - תעדה חסיהב אב חישמהש ,ורמאש והז .תירשפא הלואגה
ףס לע םידמוע ונאש קהבומ ןמיס איה חישמה תאיבל יואר רודה ןיא יכ הנעטה םצע .תעדהו
חסיה' - הלואגה אובת ךיא םוקמ םוש םיאור לכשהו תעדה ןיאש הזכ אוה בצמה רשאכ .הלואגה
.(171 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל) הבורקה הלואגל תוא אוה הזה 'תעדה


הלואגל הייפיצב


,ה"בקה לצא לועפל םיחרכומ םהש 'ושקעתי'ש לארשימ הרשע ואצמיי ףוס-לכ-ףוסש ןוצר-יהי"
"שממ דימו ףכית המלשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב איבהל ...ולעפי יאדוובו
(א"שנת ןסינב ח"כ ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


תבש לש תוצירח

תא יתעגוה ףרה ילב .תבשה - תחא תיזכרמ הגאד יבילב הנניק רעיב הדובעל יתחלשנש עגרהמ
.תבשב הדובעה תבוחמ םיקמוח ךיא ,הלאשב יחומ

הדובעה להנמשכ ,תוביטחלו תוצובקל םישנהו םירבגה וקלוח ןאיובב תשורחה-תיב דרשמב
תולשחנה תוקילבופרהמ תחא ,שאבוחמ שישק היה ילש ףתושה .די-רוסמל םישנא ינש הצקמ
,ףרה אלל ןשיע אוה .ןושארה עגרהמ ותוא יתבביח ינאו ןאסקארוב היה ומש .תוצעומה-תירבב
.ללכהמ תאצוי הרוצב בל-בוט שיא היה אוה ךא ,ער חיר ףדנ וידגבמ

.רעיה לא ועסוהו םירווש-תולגע לע תוביטחה וסמעוה תונורחאה תוארוהה תא ונלביקש רחאל
תוריהמב רוסמב ךשמ אוה ךא ,יפתוש לש בצקב דומעל יחוכ לכב יתיסינ ,דובעל ונלחתהשכ
ולגרוה אלש ,תושלחו תונידע םיידי לעב ,ריעצ רוחב זא יתייה ינא .יליבשב ידמ הבר
ןכלו ,הזה בצקב דומעל לגוסמ ינניאש רהמ הליג ביבחה ישאבוחה .הלא ןיעמ תושק תודובעל
.יקלח תא םג אלמל ידכ ,וילע לטומהמ רתוי השע

.יתעדי אל ןיידע ,תאז תושעל ךיא .הב דובעא אלש רמוא יבילב יתרמג ינאו הברקתה תבשה
דחא ףא לבא ,יחומב ורבע תוינכתו תונויער ינימ לכ .ייניעמ הניש ודידה ךכ לע תובשחמה
.ישעמ היה אל םהמ

ראשנו ינשה לע לפנ ץע םא .םיצעה יבטוח ודבע הבש תויטיאלו תוריהזל בל םישל יתלחתה
ינש תא דירוהל ךיא ןנכתל ידכ תובר תועש וזבזב ,עקרקה לע לופיל םוקמב ריוואב יולת
.םסיכל אל ,ביטקלוקל ךלה םולשתה ?ורהמי המל ,ףוס-ףוס .םיצעה

םישנאה ןתוא ורזג דימ .תוימשר תועדוה םהבו םיפד הדובעה להנמ קליח יעיברה םויב
היה יגהנמש ןוויכמ .ןתוא אורקל וליפא וחרטיש ילב ,תוירגיס ןהב לגלגל ידכ ,םיעובירל
.התובישחב דימ יתנחבהו ילש העדוהב יתלכתסה ,ידיל ןמדזנש רבד לכ אורקל

ורבעיש ימ רובעב הימרפ לע תשורחה-תיב להנמ עידוה רשנמב .םימשמ הרזע שממ התייה וז
השימח לש דחוימ סרפ ולבקיו ,"םיציבונאחאטס" וזרכוי םה .םיזוחא םישימחב םתסכמ תא
חילצהש ,ןוד רהנה ןגאב םחפ הרוכ ,בונאחאטס ייסכלא לש ומש לע ארקנ סרפה .יקסיו רטיל
ץורחה הרוכה .היירכ לש השדח הטיש תאצמה ידי-לע תימויה ותסכמ תא השימח יפ ליפכהל
ךפהנ זאמ .ןוילעה טייבוסל רחבנו רתויב הובגה תונייטצהה תואל הכז ,ןילאטס ינפל גצוה
.רוצייה תרבגהל המסס ומש

דרשמב תבשה םוי תא תולבל לכוא ,המישמב חילצא םא .ימצעל יתרמא ,יתעושי רוקמ הנה
!הז םויב דובעל ךרטצא אלו סרפה תלבק םשל ישארה

םיזוחא םישימח העובקה ונתסכמ לע ףיסוהל חילצנ אל ונדבל יפתושו ינא יכ ,יל רורב היה
תועצמאב .תירשפא םג תירשפא המישמה רעיב הדובעל םיפסונ םירבח םע יכ יתנמאה .םיפסונ
םיצעה תצקמ ידיל ריבעהל םירחאה םילעופה תא ענכשל לכוא יקסיו םירטיל השימח לש סרפה
עודמו ,םהלש תוסכמה תא וללה ואלימ אל ךכ ןיבו ךכ ןיב .יבילב יתרמא ,םהלש םירסונמה
?וב קלחתנ ונלוכ רשא רקיה סרפה לע תורחתהל יל ורזעי אל

יתנווכ ?והשמ תותשל הצור תייה" .ןאסקארוב ינפל יתינכת תא יתחטש רקובב תרחמל
."?בוט יקסיו ,יתימא יקסיוול

יתוא ספת אוה ."?יתימאה רבדל ןווכתמ התא" ,ישאבוחה קעצ ,"?ךתנווכ המל !?המ"
,יב הטשת לא ,יל רומא ?ךיא ?הפיא" .ךכ-לכ שגרנ ויתיאר אל םלועמ .יתוא לטלטו ןרוטקמב
."רמאת רשא לככ השעא .רקיה ידידי

תא רובענ ונינש םאש ,ול יתרבסה .לומתא הלבקתנש הדובעה להנמ תעדוה לע ול יתרפיס
יאנת קר יל שי לבא .התוש ינניאש םושמ ,יקסיווה תא לבקל אוה לכוי ,סרפב הכזנו הסכמה
.יתרבסה ,"דובכ לש ןיינע הז יליבשב" .תבשה םויב סרפה תא לבקל ךלא דבלב ינא - דחא
.ןורכיש ול המרג יקסיווה לע הבשחמה קר .דימ םיכסה ישאבוחה

ולמלמ ,"!בוטו יתימא יקסיו טעמ םוגלל לכונ" .ענכשל השק היה אל םירבחה רתי תא םג
.תוקרוב םייניעב

זפחנ ,עובשה ימוכיס תא ךרעש רחאל .ללוחתהש אלפב הדובעה להנמ שיגרה ישיש םויב קר
.רחמ ולבקת רשא יקסיווה לכ לע ובשח !תאז םתישע ,םירבח ,ייה" .ןאסקארוב לאו יילא
."!ההא

ןרעיכ ,ותצעו ויתוארוה ילב יכ ישארה להנמל רפסל חכשנ אלש ול יתחטבהו ודי תא יתצחל
."המיעטל יואר התא םג" ,יתפסוה ,"בגאו" .גשיהל עיגהל םילוכי ונייה אל ,יעוצקמ

השיא םג התייה םיחכונה ןיב .ישארה דרשמב ,הדובעה להנמ תייוולב ,יתעפוה רקובב תרחמל
ןייארל האבש ,תירוזאה תיטסינומוקה הגלפמה ןואטיב ,ימוקמה 'םודאה בכוכה' תבתכ ,הריעצ
רוביגל יתייה .תיביטקלוקה הקופתלו יתמחלמה ץמאמל הברה ותוצירחב םרתש רוביגה תא
.הדובע לכמ יתרטפנש ןבומו ,םויה

הכשמנ םהבש ,םיאבה תועובשה לכב םג היה ךכ .הז 'ונגשיה' לע ונרזח ןכמ רחאלש עובשב
הגולפה לכ לש תיללכה הסכמלש ,הדבועה תא שיא הליג אל ךיא גשומ יל ןיא .רעיב הדובעה
.ולצינ ייתותבש ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .דחא ץע ריזג ולו ףסותינ אל

('ינב ךל ךל' ורפס יפ-לע ,אריפש םייח לש ורופיס)
ליג חנ 'ר םע םיידוהי םייח

םייח תלצהל רוביצ-יסחימ

שיא ,הטוהר הפש לעבו תוכילה םיענ שיא ,םילשורימ ליג חנ 'ר היה םינש שש ינפל דע
םילופיטל םיקקזנל תיפסכ הרזע תשגהב הקסעש הדוגא התייה ויתוחוקלמ תחא .רוביצ-יסחי
.םייקתהלמ הלדחו הלשכ הרהמבו ,הדוגאה ישאר לש םתלוכימ דבכ היה אשמה .םירקי םייאופר
אלל ורתונ התעו הדוגאה ןחלושל ועיגהש ,בלל םיעגונה םיישונאה םירקמל ףשחנש ,חנ
רוביצ-יסחיב ותדובע תא בוזעל טילחה םיטבל רחאל .בצמה םע םילשהל לוכי היה אל ,תבותכ
."יעשי ןרק" ארק םיקהש הדוגאל .רגתאה םע דדומתהל הסנתש השדח הדוגא םיקהלו

יזכרמ ריצ אלא ,חספ-לש-יעיבש תרטפהמ קלח קר ןניא "יעשי ןרקו יניגמ" םילימה ,זאמ
ילבמ תאזכ הדוגא להנל רשפא-יאו .וצרמו ונמז לכ תא הדוגאל שידקמ אוה ,השעמל .וייחב
ישונא רופיס דוע המע תאשונ היינפ לכ רשאכ ,הלילהו םויה תועש לכב תוינפל ןכומ תויהל
.באוכ

תידוסי הקידב

תופורת םיכרוצה םיכנו םינקז ;ל"וחב תורקי תולתשהל םיקוקזה םילוח :םיבר ןכא םיכרצה
תופתתשה תא וצימש ,םידלי יכוסח תוגוז ;םתושרבש םייפסכה םיעצמאהמ הלעמלש ,תורקי
.הלאב אצויכו ,תוירופ ילופיטב הנידמה

.היינפ לכ תוידוסיב םינחוב םה .םיילאיצוס םידבועו םיאפור ,םינבר םה הדוגאה ירבח
םוקמב החוורה ימרוגו םיאפורה םע תישיא חחושמו םיכמסמה תא תמאל גאוד םירבחה דחא
.םירבחה לכ תפיסאב הטלחהה תלבקתמ ןכמ רחאל .הנופה לש וירוגמ

ל"וחל הסטה

,ליג רמוא ,"יפסכ עויסלו תוסחייתהל הכוז ,היוארו הנוכנכ תררבתמו תקדבנש היינפ לכ"
עיגהל עויסה יושע םימייוסמ םירקמב .רתויב םישקה םירקמל הנפומ לודגה ףסכה םלוא"
."םיבידנ לש תומורת יפסכמ עיגמש עויס ,םילקש יפלא-תורשעל

לש השק הרדס םע דלונש ,םייתנשכ ןב קוניתל לודג עויס התומעה הרשיא ןורחאה שדוחב
רחא הרקמב .הממיב תועש עבראו םירשע ךשמב תויחא לש הדומצ הרימשל קקזנו ,םידלומ םימומ
תולע .וייחל תידימ הנכס הרצונו ,טשווב רידנ םומ ולצא הלגתנש קונית ל"וחל סטוה
'יעשי ןרק' .רלוד ףלא השימחו םירשע האמכל העיגה ,ל"וחב זופשאהו חותינה ,הסיטה
.םילקש ףלא השימחו םיעבשב הפתתשה

תמאב םיקקזנל קר

האנוה לש תונויסינ שי ןאכ םג ,םייחה לש םירחא םימוחתב ומכ יכ ,תולגל עיתפמ אל
החוור יפוג ינימ לכמ המרמב םיפסכ תאצוה אוה םתוחמתה םוחתש םישנאב ונלקתנ" .תימרתו
קינעהל םילוכי ונא ךכו םיאמרה תא דואמ רהמ תופשוח ונלש תוינדפקה תוקידבה לבא ,דסחו
.ליג רמוא ,"תמאב ול קוקזש ימל עויסה תא

הרזע' תמגודכ ,םילוחל עויס ןתמב םיקסועה םירחא םימרוג םע קודה רשקב תדמוע הדוגאה
הכימתב ,יאופר דויצ תלאשהב רקיעב תוקסוע הלא תודוגא םלוא ;דועו 'םייחל וק' ,'אפרמל
עויסב תוקסועה תודוגאה תא" .םירשק תלעפהבו תיאופר הנווכהב ,םיינפוס םילוחל דעסו
הרזעל תוינפ) ליג רמוא ,"תחא די תועבצא לע תונמל רשפא ,םילוחל רישי יפסכ
.(02-6521986 'לט .םילשורי 6489 ד"תל תונפהל שי תומורתלוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


חספה ירחא ץמח

?חספה רחאל וירצומבו ץמחב שומישל םירזוחשכ רהזיהל שי המב :הלאש

ידוהי לש ותולעבב היה אל ץמחהש אדוול שי חספה רחאל ץמח ירצומ תיינק תעב :הבושת
רוסא חספב ידוהי לש ותושרב היהש ץמח .ןידכו תדכ 'ץמח תריכמ'ב רכמנ אלא ,חספה ךשמב
.איהש הרוצ לכב וב שמתשהל וא ורכמל ןיא - האנהב

תאצ ינפל הלחה םתייפאש ןכתיי ןכש ,גחה רחאל דימ תותיפו םחל תיינקב רהזיהל בושח
."חספה וילע רבעש ץמח" תניחבב םה ןכ-לעו ,גחה

רושיא וגיצי ןכ םא אלא ץמח ןהב תונקל ןיא ,חספה ינפלמ יאלמ תויונחב םייק דוע לכ
.חספה ינפל יוגל ןצמח תא ורכמש ,תכמסומ תונברמ בתכב

,קרמ תוקבא ,ויגוסל חמק ןוגכ ,ןמז ךרואל םידימע םירצומב ךכ לע דיפקהל שי דחוימב
.םהב אצויכו הריב ,םיחרממ ,םיקינקנ ,רשב ירומיש ,רשב יפילחת ,םיפיטח ,יקסיו ,תוירטא

תונברה תחגשהב אצמנש לעפמ לכ - (םינכוס וא םיגיצנ ידי-לע תויונחל םירכומה) םילעפמ
ץמח" ששחמ הייקנ חספה רחאל הז לעפממ העיגמה הרוחס .חספ ינפל ירכנל וצמח תא רכומ
."חספה וילע רבעש

םיקפסה ןיא םא קודבל םיבייח ,םיקפסמ הרוחס םינוקה תוינכרצו תויונח ילעב םלוא
ץמחה תריכמ תא ועציבש אדוול שי הלאכ םירקמב .ןוזמ ירצומ לש יאלמ םהינסחמב םיקיזחמ
.גחה רחאל הרצויש הרוחס אלא םהמ תונקל ןיא - ואל םאו ,חספה ינפל

ןמצע ןהו םילעפמהמ רשייה ןהירצומ תא תולבקמ (תכמסומ החגשהבש) תולודגה קווישה תותשר
.גחה רחאל דימ ץמח ירצומ ןלצא תונקל רשפא ןכ-לע .גחה ינפל ץמח תריכמ תועצבמ
.כ"ונו חמת 'יס ח"וא ע"ושזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il