696 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םישודק תשרפ * (5.5.2000) ס"שת'ה ןסינב 'ל * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


תידוהי הנידמל םעטה


םייחש ץרא-לבח שי .תומייק ןה יכ תומייק ןהש תונידמ שי
םידוהיה תנידמ לש המויק .הנידמ תמייק ךכו ,םישנא וב
וילאמ ןבומ וניאו ךכ-לכ טושפ וניא


תיאופר היעבל ןמיס הז םגו) תודבכו תופייע שיגרהל לוכי םייתשו םישימח ליגב םדא-ןב
.תיתימא הקוצמב תאצמנ ,המויקל הנש םישימח ירחא תודבכו תופייע השיגרמש הנידמ .(יהשלכ

ישיטפל ןמז אל הזש ןיבמ הנורחאה תעב ונכותב םיללוחתמה םיכילהתה תא קמועל ןחובש ימ
םייקתהל לכונ וללה םיכילהתה חכונ םא ,הגאדב הנורחאל םילאוש םיבוטו םיבר .קיטסלפ
.הגאדל הביס שי תמאבו .הנש םירשעו רשע דוע וליפא

םיינרופיצב זחאיהל

וב םייחש ץרא -לבח שי .תומייק ןה יכ תומייק ןה .ןמויקל הביס תושרוד ןניאש תונידמ שי
ךכ-לכ טושפ וניא םידוהיה תנידמ לש המויק .הנידמ תמייק ,הרומג תויעבטב ,ךכו ,םישנא
לכמ ןאכל ונצבקתה .הנש םייפלא ךשמב (רפסמ-יתמ דבלמ) ןאכ ונייח אל .וילאמ ןבומ וניאו
- ונתוא דחיאו ונתוא עינה דיחיו דחא רבד .תונונגסהו תופשה ,תויוברתה לכמו לבת תווצק
.םידוהי ונתויה

הב ואר ונביבסמש ברע תונידמ .הילאמ תנבומכ הספתנ אל איה הנידמה המקוהש רחאל םג
תא לסחל םעפ רחא םעפ וסינ ןכל .ימלסומ-יברע םיב ידוהי יא ;רז עטנו תילמרונ-אל העפות
.םדימ ונליצה ,וידסחו ויסינ בורב ,ה"בקהש אלא ,תאזה תידוהיה תושיה

ימכסה ונמע ומתחש תונידמה םג .התנתשה וז תיסיסב תואיצמש ומצע תא הלשמ וניא שיא
.הארנ ךכ-רחאו ,לבקל רשפאש המ תחקל בטומש החנה ךותמו ,םייניש-קוריחב תאז ושע ,םולש
- להקה תעד יבצעמ ןכל .תיתוברתה ןתסיפת תאו ןמלוע-תפקשה תא וניש אל םימכסהה
םידגנתמ תיניתשלפה תושרבו ןדריב ,םירצמב - םיאזחמהו םיררושמה ,םיאנותיעה ,םירפוסה
.רז עטנ ונחנא יכ .םולשה ימכסהל רהצומב

םיבייח ונחנא .דואמ קזח םויק רצי ידי-לע אוה וז השק תואיצמב םייקתהל דיחיה יוכיסה
הנידמה לע רמשמ לכמ רומשל םיבייחש הקומע השוחת ךותמ ,םיינרופיצב תאזה ץראב זחאיהל
קר התועמשמ תידוהי הנידמ םא .תידוהי הנידמ לש התועמשמב הרכה השורד ךכ םשל .תידוהיה
.הברהב תובוט תופולח שי - םייוליבו היטרקומדו קטייה

םויק תמחלמ

,תודהיה תשוחת תא ךלוהו רבוג בצקב דבאמ ץראב לודג רוביצ .הגאדה רוקמ ןומט ןאכו
ללכב ךירצ ימ ,םידוהי ונתויהל תועמשמ ןיא םא .תידוהיה הנידמה ןויער קחשנ אליממו
תא הגרדהב םיתרוכ ונאש ,םירואנו םיטרקומד תויהלב ךכ-לכ םיקוסע ונחנא .תידוהי הנידמ
.ונמויקל םיידוהיה תודוסיה לכ

אוה אלא ,דועייו ךרע וניאש דבלב וז אל ידוהי בושיי תמקהש ,רסמ ריבעמ טפשמה-תיב
.טסישפ בשחנ ,םירומג םייוג לש ץראל םתיילע תעינמל קבאנש ימ .תונעזג לש חיר ףידמ
חורה .הפיזנ גפוס ,לארשי ייברע לש תינמואלה הנצקהה תומגמ ינפמ עירתמש הרטשמ בצינ
.ידוהי םויק לעו תידוהי הנידמ לע רבדל האי הז ןיאש ,איה תיללכה

.'היחרזא לכ תנידמ'ל ךופהת איה הרהמב .יוכיס םוש לארשי תנידמל ןיא הלאכ םיאנתב
תא ונייצי .שיוורד לש ויריש תאו םינמראה תאוש תא ודמלי הלש םייתכלממה רפסה-יתבב
אל בטומ ,ךכ-רחאו .םייחה -ילעב תויוכז תא וחפטיו םאה םוי תא וגגחי ,םלועה תוקוצמ
.בושחל

חרכהב הכילומ םיידוהיה םישרושהמ תוקתנתהה יכ ,ןיטולחל רורב הנש םייתשו םישימח ירחא
וניא ידוהי םויק ךכ ,םימ ילב םייקתהל לוכי וניא גדש םשכ .ידוהיה םויקה םצע ןדבואל
.תידוהיה תרוסמהו םיכרעה םלועמו תווצממ ,הרותמ קתונמ תויהל לוכי

,"לארשי עמש" הז המ עדויש דלי דוע .שממ םויק תמחלמ וישכע איה תידוהיה תוהזה תרבגה
שודיק השועש החפשמ דוע ,תבש תורנ הקילדמש השיא דוע ,ןיליפת חינמש ידוהי ריעצ דוע
.חילצנ ה"עבו ,לועפל שי הבש תיתימאה הריזה וז .תבש תדועסל תבשויושדח שיםינברה תוטלחה

:הלאה תוטלחהה ולבקתנ ,עובשה ינש םויב םילשוריב םייקתהש ,יצראה םוריחה סוניכב

םינבר דגנ תומילא לש הרומחה העפותה דגנכ תוצרמנ החומ יצראה םינברה סוניכ (1
יקצירטסיב יול ברה תפצ לש ישארה הבר לש חצרל ןויסינ ידכ דע העיגהש שדוקב םיתרשמו
.א"טילש

ידכ םישורדה םיעצמאה לכ תא טוקנל העיבתב קוחה ירמושלו טפשמה תכרעמל הנופ סוניכה (2
.ולא תורומח תועפות רגמל

תניחבב שדוקה תרמשמ לע םידמועה תורשכה יחקפמו לארשי ינבר ידי תא קזחמ סוניכה (3
."אוה םיקולאל טפשמה יכ שיא ינפמ ורוגת אל"

יוסישמו הלומעתמ ענמיהלו ידדה דובכבו תוניתמב גוהנל םיגוחה לכל ארוק סוניכה (4
.תורומח תולועפלו תוינוציקל םימרוגה

תועד רחא ףחסיהל אלו םימכח-ידימלתו הרות תעד דבכל רוביצה לכל ארוק סוניכה (5
.ילעמ-אלד ישניאו תובזוכ

םידוהיה רורחשל לוכה תושעל תדה ישארלו ןאריא תלשממל הנופ תישארה תונברה תצעומ (6
.קדצו הנבה לע ססובמה ,םלועב תידוהיה הליהקה םע שדח ףד חותפלו םירוצעה

שדוח -שאר ברע ,ישימח םויב הליפתל סנכתהל לארשי תיב לכל תארוק תישארה תונברה (7
.יברעמה לתוכה תבחרב םייקתתש תיזכרמ הליפת תרצעב ףתתשהלו ,רייא

הווחאו הבהא ריבגהלו הזב הז דובכ גוהנל רוביצה לכל םיארוק ונא דמועה תריפס ימיב
.תוערו םולש

קלוחמ םיליהת

לש תוכרע תוצפומ ותרגסמבש ,יצרא םיליהת עצבמ ומזי ןלוגה-תמרב תשק בשומב םישנ תצובק
רמול ארקנ רוביצהו ,םניח תוצפומ תורבוחה .תונטק סיכ תורבוח 28-ל קלוחמה ,םיליהתה
.06-6960525 'לט .לארשי-ץרא לע הרימשלו לארשי תודחא ןעמל םיליהתשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םישודק תשרפל


ןליאה לש הקיניה תורוקמ
ויתוריפו

תונושארה םינשה שולשב ןליא לש ויתוריפב שמתשהל רוסיאה - הלרע תווצמ העיפומ ונתשרפב
תא ותלרע םתלרעו ,לכאמ ץע לכ םתעטנו ץראה לא ואובת יכו" :הרותה תרמוא ךכו .ותעיטנל
."לכאיי אל ,םילרע םכל היהי םינש שולש ,וירפ

י"שר דמול ןאכמו ,("םילרע םכל היהי ...ותלרע םתלרעו") רוסיאה לפכנ הזה קוספב
תא ותלרע םתלרעו") םמצע תוריפה לע לחש הלרעה רוסיא (א :םיניינע ינש שי הלרע רוסיאבש
ךכו .("םילרע םכל היהי") םדאה תלועפב היולתה ,םינשה שולש לש בושיחה תרוצ (ב ;("וירפ
."ותעיטנ תעשמ ,ול הנומ יתמיאמ" :י"שר שרפמ

םדאה תלועפ

ליחתמ ןליאה םאו ,ירפ בינמ ןליאהש ןמזהמ תוליחתמ הלרעה תונש שולשש בושחל היה רשפא
,הרותה תעבוק .הלרע תונש שולש תונמל זא ליחתנ ,ותעיטנ רחאל םינש שמח תוריפ בינהל
.ןליאה לש העיטנה תעשמ ,("םילרע םכל היהי") םדאה תלועפמ תונמנ םינשה שולשש

םיבשחתמ ןיא ,ותוא םיעטונו םינש שולש ול ואלמ רבכש ןליאמ ףנע םילטונ םא ,ינש דצמ
ךכו .תעבוקה איה העיטנה ןכש ,שדחמ תונמל םיליחתמ אלא ,םינש שולש ןב רבכ ףנעהש ךכב
בייח "(קיתו ץע לש ףנעמ השדח העיטנ רצויה) ךירבמה דחאו עטונה דחא" :הכלהה העבקנ
.הלרעב

ץפחהו םדאה

םהשכ םהש םירבד שי .'אצפח ירוסיא'ו 'ארבג ירוסיא' :םיגוס ינשל םיקלחתמ הרותה ירוסיא
,םמצעל םהשכ םירוסאה םירבד שיו ;םתושעל םדאה לע רוסיא לחש אלא ,םירתומ םמצעל
.ץפחה ףוג לע לח רוסיאהו

םילוכי םניאש ,האמוטה תורוקממ םתויח תא םיקנוי 'אצפח ירוסיא'ש ,אוה םהיניב לדבהה
'ארבג ירוסיא' ,םתמועל .םלועל םירוסאו םירוסא םה ןכל .השודקה םלועב ללכיהלו תולעתהל
אוה רוסיאה לכו ,רוסא וניא ומצע ץפחה ןכלו ,םימייוסמ םיאנתב ,השודקל תולעתהל םילוכי
.םדאה לע

דחוימ בוליש

,םירתומ תויהל םידיתע ויתוריפ םגו ,רתומ ומצע ןליאה - תניינעמ העפות שי הלרע רוסיאב
?םתויח תא תוריפהו ץעה םיקנוי אופא ןיינמ .םירוסא םה תונושארה םינשה שולשבש אלא

דיתע אוהש תוריפה םג ןכלו ,רוהט - ןליאה לש ופוג .ונימב דחוימ בוליש שי הלרעב אלא
האב תוריפה םיחמוצ החוכבש תויחה ,הלרעה תונש שולשב םלוא ;םירשכו םירוהט חימצהל
םילוכי םניאו םלועל 'אצפח רוסיא'ב םירוסא םישענ תוריפהש ךכ ידכ דע ,האמוטה תורוקממ
וז אל (תיעיברה הנשב) תוריפה ןכלו ,השדח תויח ןליאה לבקמ ןכמ רחאל .םירתומ תויהל
."'הל םילוליה שדוק" - שדוק םישענ םה אלא ,םירתומו םירוהט םהש דבלב
(103 'מע ,בכ ךרכ תוחיש יטוקל)

הנקיז :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרודל רודמ

אבש רודהמ רתוי בוט רוד לכ ןכש ."םוקת הביש ינפמ" :(בל,טי ארקיו) הווצמ הרותה
ורמאו ,םדוקה רודה לש םישעמה תא חבשמ רוד לכ - "ךישעמ חבשי רודל רוד" :רמאנ .וירחא
."םדא-ינבכ ונא ,םיכאלמכ םינושארה םא" :ל"זח
(האלפה)


הדימ דגנכ הדימ

וניאו עשר ארקנ ,ובר ינפמ דמוע וניאש םכח-דימלת לכ" :ורמא (א,גל ןישודיק) ארמגב
אלש אוה ושנוע ,ובר ינפמ דמוע וניא אוה םא - הדימ דגנכ הדימ אוה שנועה ."םימי ךיראמ
."םוקת הביש ינפמ" וב ומייקיש הכזי אלו ,םימי ךיראי
(רפוס םתח)


בושלו םוקל

ןיקזיש םדוק ,ולש הבישה ינפל וילא בושלו םוקל םדאהמ עבות ה"בקה - "םוקת הביש ינפמ"
.ופקות אולמב ורציו ומע וחוכ דועב אלא ,ערה ורצי וב
(רהוז)


האריל הכוז

תאריו ...םוקת הביש ינפמ" רמאנש ,'ה תאריל עיגהל הכוז הביש ינפמ םוקל ליגרה
.'המ האריל עיגהל םיכוז ,הביש ינפמ הדימעה ידי-לע ."ךיקולאמ
(םידרח)


הביש ןקזל דובכ

הנקש ןקזה יפלכ קר אל "ןקז ינפ תרדהו" תווצמ תא םימייקמש םידוהי תוארל חור-תחנ
ןקז םה םידבכמו ,ןבל ןקז ינפל ץרא-ךרד םידוהיל שי .טושפה ןקזה יפלכ םג אלא ,המכח
.ןבל
(תוחישה רפס)


קותשלו רבדל

- םדאה לש הלודגה ותערגמ וזו ,קותשל םידמול הנקיזה ימיב ,רבדל םידמול םירוענה ימיב
.קותשל עדוי אוהש םדוק רבדל דמול אוהש
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


תעמשמ דומלל

יכרד לש תיחולחלה םה םידיסחה ינקז .םידיסחה תדע לע הלודג הבוט העפשה םידיסחה ינקזל
תשרדנה תורסמתהה לע ,דיסחל תויהל הכירצש תעמשמה לע דומלל םילוכי םהמ .םידיסחה
.ידיסח ןוגינבו ידיסח רופיסב םישחש גנועה לעו ,םידיסח תודעוותהל
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


?ןקזל שנוע

.גלפומ ןקז היה אוה :םירמואו ותומ םע םישנא םימילשמ ,םיעשת ןב םדא ומלועל ךלוה רשאכ
?תוומ שנוע עיגמ ןקזל יכו ,ותומ םע םימילשמ עודמ
(הצבורטסואמ רעב-בד יבר)

עובשה תרמיא


ונבו באה

שרד םעפ .לודג בבוש ותודליב היה ,בוקארקמ רפוס ןועמש ברה לש ונב ,רפוס המלש ברה
דליה בבותשה העש התואב .םיחכונה לכ תא ריעסהש יכבב ץרפ ותשרד תעבו ,תסנכה-תיבב ויבא
.החמשמ להוצ אוהשכ ,תסנכה-תיב רצחב

."!?חמש התאו הכוב ךיבא" :ורבעל ארק דליה תא הארשכו ,הצוחה אצי םיללפתמה דחא

לודג אבא יל שיש לע חמש ינאו ,ינומכ בבוש דלי ול שיש לע הכוב יבא" :דליה ריטפה
."ותומכתודיסחה יכרד


החכות ןיא

םיאצמנ ונאש םידומ לוכה .(הטוס ףוס הנשמ) "החכות ןיאו" אוה אחישמד אתבקע ינמיסמ דחא
וניא הרואכל הז ןמיס ךא ,םינמיסה ראש תושממתה תא םיאור ונא ןכאו ,אחישמד אתבקע ימיב
אלא .והנשמל רוביצו והערל שיא רסומ תופטהו החכות דואמ הברהל םידע וננה ירהש ,ןבומ
תא הז רטנקל ןויסינ אלא תיתימא החכות וז ןיאש םושמ ,"החכות ןיא" - הבושתה הנומט ןאכ
ןיא" :י"שר שוריפ םע דחא הנקב הלוע רבדה) בלל תרדוח הניאו העיפשמ הניא איה ןכלו ,הז
.("ינומכ התא - ול רמוא ,וחיכומשכו ,תואטחב םילשכנ םלוכש ,חיכוהל לכויש םדא ךל

:רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .הנכ תרוקיבלו תיתימא החכותל הבר תובישח תסחיימ תודיסחה
םיגהונ תוידיסח תויודעוותהב ."יתימאה הבוגה לע ךדימעת איה יכ ,תרוקיבה תא בוהא"
תמועל .תונכו הבהא ךותמ האב איה רשאכ ,םיאלפ הללוח תאזה החכותהו ,הז תא הז חיכוהל
הבורמ הקזנ ,תיתימא הבהא הירוחאמ ןיאשו תלוזב העיגפ םושמ הב שיש תרוקיב ,תאז
.התלעותמ

תימצע החכות

שי ,החכותה ןיינעב" :(גי 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגיא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו
אל הנה תמאב לבא ,ליעוהל היוצר םתנווכ םא םג הנה םימעפלו .תולודג תויועט הזב םיעוטה
הרותה ןידכ החכותה התייה םאש העשב תאזו .םילקלקמ דוע אלא ,םינקתמ םניא רשא דבלב וז
."םיקוחרה תא ברקל םיכוז ויה ,תודיסחה תארוהכו

הווקתב ,םמצעל החכותה ירבד תא םינווכמ ,תלוזה תא חיכוהל םישקבמה ,םייתימא םידיסח
,ךלמילא יברו אשוז יבר םישודקה םיחאה וגהנ ךכ .רסמה תא וניביו ועמשי םיעמושה םגש
םיבר םיריזחמ וז ךרדבו ,לוכיבכ ,ורבעש תורומח תוריבע לע הז תא הז םיחיכומ ויהש
תא חיכוהל ךירצ םדא" :(252 'מע ח"שת םירמאמה רפס) תודיסחה תרותב רמאנ ךכ .בטומל
."עמשי ינשה םגש דע ומצע

טחמ :דיסחה השקה ."ןבקרוקב האצמנש טחמ" ןידל עיגהו ,תופירט תוכלה םעפ דמל דחא דיסח
םישגפנשכ אופא עודמ ;יפוד וב ןיא ומצע ןבקרוקה םג .לוספ הב ןיא ,המצעל איהשכ ,וז
םגו ומצעמ - ףקותב עבותו רקודה םדאל איה לשמ 'טחמ' אלא ?הלאש תררועתמ םיינשה
האנ" םג אוה תוחפל ירה ,תלוזה ןמ ףקותב עבות אוהש ףא יכ ,אוה רשכ הזכ םדא .םירחאמ
םג .םירחאל חונו ומצעל חונה םדאל זמור 'ןבקרוק' ,אסיג ךדיאל .ומצעמ םג עבותו "םייקמ
אוה ןיא םירחאמ םג יכ ותוכזל רמאיי ,יוארה יפכ ומצעמ עבות וניאש ףא יכ ,אוה רשכ הלה
ומצעל חונה םדא תלמסמ - דיסח ותוא םייס - "ןבקרוקב האצמנש טחמ"ה םלוא .המואמ עבות
...ותלוזמ עבות ךא

םדקומ יאנת

,רוגמ ר"ומדאה לש שרדמה-תיבב םעפ ךלהתהש ,ישטניפ 'ר קידצה ,ץליפ לש הבר לע רפוסמ
ברה ,ודוד .םיקירה דחאכ ,םישק םייוטיבב ומצע תא חיכומ אוהשכ ,'תמא-תפש'ה לעב
ועמשישכ ,ונלש םיכרבאה יכ ,ונלש ישטניפ 'ר לע ךכ רבדת לא" :רמאו תאז האר ,בוסיראפמ
הנכמ יתייה ינא ול" :ףיסוהו ."ךיתומצע תא רובשל םילולע ,ישטניפ 'ר תא הזבמ התאש
:ישטניפ 'ר בישה ."?ךמצע לע ךכ רבדמ התא עודמו ,עגפנ תייה יאדו ,הלאכ םייוניכב ךתוא
."האנש ךותמ אלו הבהא ךותמ םירמאנ םירבדהש ירמגל יל רורב ,ימצע לע ךכ רבדמ ינאשכ"

'חיכות חכוה' יוויצל םדוק" :(העת 'מע ,ב ךרכ שדוק-תורגיא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמואו
אלו' רמאנ ןכמ רחאלו .החכותל םדקומ יאנת והז ןכש ,'ךבבלב ךיחא תא אנשת אל' רמאנ
ויה אלש ,(אוה אלו) םשא התא יאדו ,החכותה הלעפ אל םאש ,ונייה ,'אטח וילע אשית
."בלה ןמ םיאצוי םירבדה


הלואגל הייפיצב


:לאינדב שרופמ רבכ ?הלגתמ אוה ךאלמכ וא הלגתמ אוה םדו-רשבכ ,הלגתמ אוהשכ ,חישמ"
ומעו רוא ילגלג אוביר תואמ-שמח ול םירסומש דמלמ .'התא שנא-רבכ ,אימש יננע םע וראו'
"םיבורכו םיפרש ,שדוקה תויח
(חל קרפ יתבר תולכיה יקרפ)

היהש השעמ


ינומלא עישומ

ץ"יירה יברה ידי-לע יקצדורוג החמש 'ר דיסחה חלשנ ,ו"פרת תנשב ,ויאושינ רחאל דימ
דסי ריעל ואוב םע .םוקמב םיידוהיה םייחה קוזיחל לועפלו דנקרמסב ררוגתהל שטיוואבוילמ
ףלאכ וב ודמל םייוסמ בלשבש דע ,חתפתהו לדג םויל םוימש ,םירענלו םידליל 'רדח' הב
.רעונ-ינבו םידלי

תונוטלש .ודסיימ שאר לעמ הפחירש הנכסה הרבג ךכ ,'רדח'ה חילצהש הדימ התואב םלואו
ויה םיסינה ,ללכב .םעפ רחא םעפ םהידימ ץלחנ סנב קרו וילע םהיניע תא ומש ד-וו-ק-נה
איה יברה וילע ליטהש תוחילשה יולימ תוכז יכ ןימאה וביל לכב .וייחמ דרפנ-יתלב קלח
.וידעצמ דעצ לכב ול הדמעש

םהידיב .ורצועל ואבש םיקבזוא םירטוש ותיב תלד לע וקפדתה דנקרמסל ואוב רחאל הנשכ
:קתפ ףרוצ קיתל .ד-וו-ק-נה לש יזכרמה הטמה ןמ םהילא חלשנש ,ישיאה וקית תא וקיזחה
.תד ידומילל רפס-יתב ,רמולכ ,"'עלאקש יקסבלסוגוב' ןגראמ ,יקצדורוג החמש"

.תאז לצנל טילחה החמש 'רו ,תיסורב בותכו אורק ישוקב ךא ועדי םיקבזואה םירטושה
םירטושה .תוממתיהב םהל רמא ,"יקסבלסוגוב ונניא ימשש םושמ ,תועט ןאכ הלחש הארנ"
.תועטה תא קודבל ידכ הרטשמה הטמל רוזחל וטילחה םה .עגרל ולבלבתה

רובעכ .םבוש דע ותיב תא בוזעי אל יכ בייחתהל םירטושה ונממ ושרד ותיב תא ובזעש םדוק
.םידודנו החירב לש עסמב לחה החמש 'ר .עדונ-אלה לא וכרדב היה רבכ תודחא תוקד

לש שדחה רוזאל םעפה .דנקרמסל רזח בושו ,הווקסומב ,הקבוחלמב ,הרכובב לגלגתה אוה
םידוהיה וירבח תא ענכשל חילצהו ריעה יתאפב םיזוחלוקה דחאב הדובעב בלתשה אוה .ריעה
הנממ אצי סנ ךרדב קרו ,הריקחל אבוהו רצענ ,תונוטלשל רבדה עדונשמ .תבשב דובעל אלש
.םולשב

לא החירב ביתנ הרכוב ידוהי ברקמ הצובק התליג ג"צרת תנשב .םינש המכ דוע ופלח ךכ
תבכרהשכ .לארשי-ץראל םשמו ןאטסינגפאו ןאריא ךרד רבע ביתנה .הנידמה תולובגל ץוחמ
םיטלמנה .השק היילע בקע התעיסנ תא טאהל הצלאנ ,ןאריא דילש ררעמ הרייעל העיגמ התייה
.םירומח יבג-לעו ,'םינמושמ' םיחירבמ תרזעב לובגה תא וחירבה םשמ ,תבכרהמ םיצפוק ויה

ךא ,םשוכר לכ תא םהמ לוטיל וגהנ םיימוקמה םילייחה .וספתנ םיחירבמהש עריא תחא-אל
םידוהיה תא .הרכוב יאצוימ םיספתנה ויה םא קרו ךא ,תאז .םכרדב ךישמהל םהל ורשפא
.טפשמל םידימעמו םירסוא ויה םיזנכשאה

םידוהי תבכרל ולע ומע .וז ךרדב ולזמ תא תוסנל הטלחה החמש 'ר לש ובילב הלמג דחא םוי
.הרוצ התואב לובגה תא חירבהל ונווכתהש םיפסונ

הנימי טיבה אוה .הציפקל ןנוכתהו תלדה לא ברקתה תלחוימה הדוקנל תבכרה הברקתהשכ
.קוניז תארקל ופוג תא חתמו תלדה תוידיב זחא ,ודיל שיא ןיא יכ חכונשכו ,הלאמשו

רוזח !חורבל הצור התא ןכיהל !?ךתעד ךילע הפרטנה" .רוחאמ וב וזחא תונתיא םיידי יתש
ויפמ הגה איצוהל חילצה אל אוה .םלהב היה הנושארה היינשב .שיאה וילא ארק ,"!ךמוקמל
רחאלו ,קוניזה תדוקנ תא תבכרה הרבע הכו הכ ןיב .רוחאל ושאר תא תונפהל זעה אל ףאו
.הנממ הציפקה ןויער לע רתוול ץלאנ ,הצואת הרבצו הבשש

רוזחל ידכ ,תרחמה םויל חור-רצוקב ןיתממ ,דרי םש ,תיפוסה הנחתל ךישמה ההותו דבכ בלב
.תירוקמה תינכתה לא

לומתאה םויב וינפ תא לבקל רומא היהש םדאה תא םש שגפו ןנכותמכ ץפק ןכא תרחמל
רבכ ,ןמזב הנממ וצפקו תבכרב ךתיא ואבש ימ לכ !?לומתא תייה ןכיה" .לובגה תא וחירבהלו
החמש 'ר תא ףפא קומע רעצ .ורבעל ההת ,"ךדבל תרתונ התא קרו םולשב לובגה תא ורבע
.םירבדה עמשמל

תנחתב םירדחה דחא רבעל עיבצה אוה ."רחואמ אל םעפ ףא" ,שיאה ועיגרה ,"רבד ןיא"
.לובגה תא והריבעי זא .הכשחה תדר דע םש ןיתמהל החמש 'רל ץעיו תבכרה

תע התוא לכ דמעש לייח וילא שגינ זא קוידבש אלא ,חירבמה תצעכ תושעל ןווכתה החמש 'ר
לש תחא הלימל ןימאת לא" :ול רמא השיחלב טעמכו תומותח םינפב .השענה רחא בקעו הנחתב
היהיש םדוק ךשפנ לע סונו תבכרהל דימ הלע .ד-וו-ק-נ ןכוס אלא וניא אוה .הזה שיאה
."יידמ רחואמ

ינומלאה לייחה חילצה ,ותוהז תא וינפל ףשח אלש ףאו םדוק והאר אל םלועמש יפ-לע-ףא
.םוקמה תא בזעו הנחתל העיגהש הנושארה תבכרל הלע אוה .החמש 'ר לש ונומא תא תונקל

ןמ וצפקש רחאל וירבח ינפ תא לביק ןכא 'חירבמ'ה יכ החמש 'רל עדונ םידחא םימי רובעכ
לכ לשכ ופוס היה ,ותצעל העש וליא .תונוטלשה ידיל רשייה םלוכ תא ליבוהו ,תבכרה
."דעומ עשופ" בשחנ ירהש ,םהמ עורג ףאו םירחאה

תא ונזוא לע שחלש לייחה והימו הנושארה םעפב ץופקל דמעש תעב וב זחאש שיאה היה ימ
המותס הדיחכ החמש 'ר לש ובילב ורתונ תורחאו ולא תולאש - ?היינשה םעפב הרהזאה ירבד
.ותומ םוי דע
םיידוהי םייח
"ריקה לע תבותכה" .םילשוריב סוניכב לארשי ינבר


לארשי ינבר לש םוריח-סוניכ

םינברה וארקש םוריחה-סוניכל ,םילשוריל ץראה יבחר לכמ עובשה וקעזנש םינברה תואמ
רשאכ ,חספ דעומה -לוחב שחרתהש עשפנה השעמה חכונ עוזעזה תא אטבל ואב ,לארשיל םיישארה
יקצירטסיב יול ברה ,ריעב ד"בח תליהק לש הברו תפצ ריעה בר תא סורדל הסינ דעומ ןיירבע
.א"טילש

תויולכנתה לג לש ואישכ קר ררבתה הסירדה ןויסינ .השק התייה סוניכב הרייטצהש הנומתה
תולימו ש"לצ םישקבמ ונחנא ןיא" .תורשכה תכרעמ ידבועו םינבר יפלכ הנפומה תופיקתו
דחא רבד קר םישקבמ ונחנא" ,לארשיל ישארה ברה ,א"טילש ואל ריאמ-לארשי ברה ארק ,"חבש
."הכלה וז 'ה רבד תא עימשהל ונל ונת ,לועפל ונל ונת ,תויחל ונל ונת -

ןגהלו דומעל

לע םתדימע ללגב קרו ךא ,םינבר תפיקת לש םישק םירקמ לע ורפיס סוניכב םינושה םירבודה
ידכל םיעיגמ םירבדה ,תמייוסמ תונחמ וא לעפממ רשכה תדועת ריסהל בייח ברשכ" .םתרמשמ
ריהזה ,"וכליו ורבגי תונכסה ,םינברה לע ונגיו וננימיל ודמעי אל םא .שממ תושפנ תנכס
.תישארה תונברה תצעומ רבח ,א"טילש רמע המלש ברה ,החנמה

םיפסונ םירקמ ןייצ ,לארשיל ישארה ברה ,א"טילש ןורוד-ישקב והילא ברה ,ןויצל ןושארה
קוושלו תומרל הסינ רשא םדא ספתש ןדריה-רמשמ לש תיתדה הצעומה ר"וי ומכ ,תופיקת לש
םישעמ םישועה עברא-תיירקב םישנא וא .תושק תוכמ גפסו ,םירשכ םה וליאכ הלרע תוריפ
אלו רודב םימכח-ידימלת שי" .ארק ,"וללה םישנאה לכ תא עיקוהל ונילע" .ברה דגנ םישק
םוקי הנש אלו ארק אלש םדאש תויהל לוכי אל .לוטייו אובי םשה תא לוטיל הצורה לכ
."!ויתוברב דורמיו

הפיאו הפיא

תופיקתב תושידאו לוזלז הניגפמש ,הנידמב קוחה תפיכא תכרעמ יפלכ התנפוה תירקיעה האחמה
רשאכ ,הנש יצח ינפל יכ ,ונייצ םינברה .םייתד םידיקפת יאשונו םינבר יפלכ תונפומה
השולשב ח"ש ףלא היה טפשמה-תיבב וילע תשוהש שנועהו יקצירטסיב ברה תא ףקת םדא ותוא
לע התייה תבותכה" .לארשי ינבר לש םמד תא םיריקפמ ךכב יכ ,וריהזהו ועירתה ,םימולשת
."םייניע ומצע קוחה תויושר לבא ,ריקה

דצמ הפיאו הפיא לש תוגהנתהה תא טילבה ,הפיח לש הבר ,א"טילש ןהכה בושי-ראש ברה
וליאו ,לעופב רסאמ תונש שולשב שנענ תסנכ-תרבח לש הינפ לע הת ךפשש םדא" :טפשמה תכרעמ
הילפה וז .תלזלזמ הקיספ ונלביק ,רוביצ-דבוע אוה םגש ,ריע בר םיפורגאב ופקתשכ
."!הארונ

(טעמכ) המלעתה תרושקתה

תעידיל אבוי אל הזה סוניכה םג" יכ ,ששח אטיב ,תובוחר לש הבר ,א"טילש קוק החמש ברה
ששח) "תורוש שולש -םייתשב ,םינורחאה םידומעה דחאב בתכיי רתויה לכל אלא רוביצה
.(וטילקהו ומליצ ,ואב תרושקתה יגיצנש ףא ,שממתהש

ברהו ,ד"בח ינברמו ןיקצומ-תיירק לש הבר ,א"טילש ןמקורד דוד ברה םירבד ואשנ דוע
,הירא אוה" .רמא ,"יקצירטסיב ברה תא םיריכמ ונלוכ" .תפצ לש הבר ,א"טילש והילא לאומש
וחורש 'הל םיללפתמו םילחיש םיכחמ תפצב ונלוכ .המר דיב 'ה לגד תא אשונ אוהו ,קזח אוה
."רבשית אלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הליפתב םירז םינוגינ

?הרות יקוספל וא תוליפתל םייוג ינוגינ םיאתהל רתומ םאה :הלאש

ןוגינב הליפתה תוכרב רומא - ללפתמ התאשכ" :(חנק ןמיס) םידיסח רפסב בתכ :הבושת
ןוגינ - הלאשו השקב רבדל :ךיפ אצומ רחא ךביל ךשמיי הזבו ,ךיניעבש קותמהו םיענה
לעב ,ןקזה ונבר רמא רבכו ."בלה תא חמשמש ןוגינ - חבש ירבדל ;בלה תא [?עינכמש] ןיכמש
."שפנה סומלוק איה הניגנה" :אינתה

תומוקמ ויה ,ונימי דעו ב"הראבו הפוריאב 'הלכשה'ה תפוקתמו הילטיאב 'סנסנר'ה ימימ
-יתבל (התרוצו החור םע) םייוגה תניגנ תסנכהב יוטיב ידיל האב תוללובתהה םהבש םיבר
.ףקות לכב ךכל ודגנתה טרפב םידיסחהו ללכב 'ה יארי .תסנכה

דע ,בחרה רוביצב ךכ-לכ הצופנ הרזה הניגנה הארנכ התייה ,ךכב ולקהש םינמזבו תומוקמב
.תסנכה -תיבל רוביצה תא ךושמל ידכ (תומייוסמ תולבגהב) הב שמתשהל ופידעהש

תודיסחה יר"ומדאמ ויה .השודקל םייוגה ינוגינבש תוצוצינ תולעהל תולוכי תוהובג תומשנ
.הרז העפשהל ששח היה אל רשאכ ,םייוגה לשמ םימייוסמ םינוגינ וצמיאש

הלאכ םיבר שיו) םנחלופב עובק שומישב אצמנה וא ,ירכנ ןחלופל דחוימה ןוגינ :השעמל
.השודקבש רבדל דחוימבו ,ללכ וב שמתשהל רוסא ,(תיסלקה הקיזומב

שיו רוביצב םיעודי םירישה דוע לכ - (תירבעב םג) עונצ וניאש ןכות ילעב םיריש תומיענ
המכ דע ןוידל םוקמ שי .הלא תומיענב שמתשהל םוקמ ןיא - םהב ורכזיי הרישה תעשבש ששח
ברקתהל יוצרו רתומ המכ דעו ,הליפתל סנכיהל וריתהל ידכ חכתשהל ירוקמה ןכותה ךירצ
.וז הקיזומל

הנשמב ךכב רהזיהל שי ,'ןטק רפכ' השענ ולוכ םלועהו 'חותפ לוכה'שכ ,ונימי יאנתב
."ארמוחל - וקיפס" :אשונב ותבושת תא שטיוואבוילמ יברה םייסמש יפכו ,תוריהז
השמ תורגא :ת"וש .םש ב"נשמו ןקזה ר"ומדא ע"וש ,א"גמ ,הכ,גנ ח"וא א"מר .א"שרהמו ב,וט הגיגח
ג"יח רזעילא ץיצ .ה 'יס ב"ח תעד הוחי .ז 'יס ח"וא ו"ח רמוא עיבי .איק ס"וסו ונ 'יס ב"ח ד"וי
.טי-זי 'מע ד"בח םינוגינה רפסל אובמ הארו .זט ס"וס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .בי 'יסזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il