697 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רומא תשרפ * (12.5.2000) ס"שת'ה רייא 'ז * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


ןוילימה הלועה לגרל


ןיא ךא ,ףחס ומע איבה היילעה רהנ םג ,שעוג רהנ לכ ומכ
ינומה תריהנ תא לבקל ונילע הבש החמשב םוגפל ידכ ךכב
לארשי-ץראל םימעה רבח יבחרמ םידוהיה


וטילחה המל רורב אל .ץראל "ןוילימה הלועה" לש ותעגה סקט בורב הניוצ עובשה תישארב
םינותנה .תובישח לכ הזל ןיא לבא ,םינש רשע ינפל אקווד הזה ןוילימה תא רופסל ליחתהל
םהמ 85%-כ ,םישדח םילוע ןוילימ הצרא ולע םינש רשעכ לש ןמז-קרפב - טלחהב םימישרמ
.םימעה-רבח תונידממ ואב (ףלא 850)

לע ורביד הנש הרשע-שמחכ ינפלש רכוז ימ .האלפומ העפות אוה הזה היילעה לגש קפס ןיא
ידכ דע היילעה הכעד םימי םתואב .ילילש הריגה ןזאמ ינפמ ריהזהל וליחתהו ,היילעה תומ
םואתפו .הינמרג וא ב"הראל תונפל ורחב תוצעומה-תירבמ םיאצויה לש םבורו ,קיקד ףוטפט
.םילוע ןוילימ ומע איבהש ,ףטוש רהנל היה קדה חוליקהו היפ לע הרעקה הכפהתה

אבינש ימ היה

רצק ןמז .ותארקל ךרעיהל ארקו הזה היילעה לג תא אבינש ימ היה יכ ןאכ ריכזהל יואר
תויוחתפתה תויופצ יכ שטיוואבוילמ יברה עידוה ,מ"הירבב ןוטלשל בו'צברוג תיילע רחאל
חספ ברע ,ןמז רובעכ .תואיצמהמ םישולת זא וספתנש םירבד - םידוהיל עגונב דואמ תויבויח
יברה המ לע ןיבה אל שיאו - םילועל הדובע תומוקמ ןיכהלו תוריד תונבל ארק ,ז"משת
.רבדמ

הרוה יברה .םיספדומו םיטלקומ ,םידעותמ םירבדה .םע-תודגאו םידיסח ירופיס הלא ןיא
לש בלושמ ןורתפ ןתמ ךות ,היילע תטילקל לדומ היהתש ,םילשוריב הנוכש תוריהמב םיקהל
םיברועמ ויהש םינקסעה וליפאו םיעמושה לכ ,רבד לש ותימאל .םילועל הקוסעתו רויד
.ותופיחד תדימ תא רקיעבו ןיינעה תא וניבה שממ אל ,הארוהה עוציבב

דיתעה תא קייודמב יברה הפצ המכ דע ררבתה זאו ,היילעה לג לש ןופטישה אב םואתפו
ונייהו ,םינוורק תונוכשו 'םילהוא ירע' הרהמב ץראה האלמתה ,וכרענ אלש ןוויכמ .שחרתהל
תא םיסנמה םש-ילעב םיאקיזיפ לשו ,תובוחר םיאטאטמה םיחתנמ לש םישיבמה תוזחמל םידע
.תופצר תפיטשב םחוכ

הטילק םימעה-רבח תונידממ םילועה תא טולקל ךרוצה לע - ףסונ רבד לע רביד יברה לבא
ןוטלשה ידי -לע עורזה חוכב וקתונ םהמש ,םיידוהיה םישרושל שדחמ םתוא רבחלו תינחור
ןיאו ,תודהיל רידא ןואמיצ םילועה ברקב שי ךכו ,דואמ טעמ השענ הז םוחתב .יטסינומוקה
.ותוורהל עדויש ימ

םיללצו תורוא

,ףחסה לש וקלח לדג תונורחאה םינשב .ףחס ומע איבה היילעה רהנ םג ,שעוג רהנ לכ ומכ
סנה לדוגב םוגפל ךירצ רבדה ןיא ןכ-יפ-לע-ףאו .םיגיאדמ םידממל הלע םידוהי-אלה רועישו
תא .לארשי-ץראל םימעה-רבח יבחרמ םידוהי ינומה לש הריהנל סחייתהל ונילע הבש החמשבו
הכרב איה התוללכב היילעה לבא ,םצמצל ךירצ םידוהי-אלה רועיש תא ,רותפל ךירצ תויעבה
.האלפומ

םג .םייתרוסמו םייתד םימרוג דצמ קר האב הניא םידוהי-אל לש םתיילע תא קיספהל העיבתה
,םידוהי ןיב תויחל ידכ ןאכל ואב יכ ,אלמ הפב םירמוא םה .תאז םישרוד םמצע םילועה
םימרוגה המל ןיבהל השק .םירומג םימשיטנא ףאו םירצונ ץראל תולעהל הביס םוש ןיאו
רשפאש יפכ ,הילע םיכרבמ םה ןכ-םא-אלא ,וז הרומח היעבל תושידא םיניגפמ םייתכלממה
ךופהיש ,וניתויפיצ תא ןיטולחל אלימ היילעה לג" :עובשה הטילקה תרש לש התבוגתמ דומלל
."רתוי תינוליח הנידמל לארשי תא

ךכב ןיא ךא ,ער םג שי בוט רבד לכבש דע ,םיללצו תורוא ןיב ונמלועב םייקה בוברעה הז
םילועה רוביצ תא ברקל רקיעבו ,היילעה לג לע ךרבל ונילע .בוטה לש וכרעמ תיחפהל ידכ
.םינבומה לכב היילע וז היהת זאו ,שרדמה-יתבלו תסנכה-יתבל ,תרוסמהו תודהיה םלועלשדח שיתוכולהתל תונכה

היה רבכש לעפמ ,רמועב ג"ל לש םידליה תוכולהת תארקל םיכרענ ץראה יבחרב ד"בח-יתבב
לכב ,םידלי יפלא -תואמ תוארל ןנערמ שודיח הז היהי ,בוטיקה תפרחה לש םימיב .תרוסמל
-יריעצ זכרמ ."לארשי ידלי לכ דחי" - המססב ,םעה תודחא תא םיניגפמה ,ץראב בושייו ריע
לש שדח ןורפס - דלי לכל דחוימ יש הז ללכבו ,תוכולהתל שורדה דויצה תא ןיכמ ד"בח
-ידומלת ידלי ופתתשי הבו ,םילשוריב ה"עב היהת רתויב הלודגה הכולהתה .םיקידצ ירופיס
.ריעה יבחר לכמ הרותה

תונויליג תואמ-שמח

-ה ןויליגה תעפוה תא הלא םימיב ןייצמ תיסורה הפשב 'עובשה-תחיש' ןויליג לש הליבקמה
םיקתוע יפלא-תורשעב עובש ידמ ץפומ אוהו ,(היילע=) 'הינזשוחסוו' ארקנ ןויליגה .500
איבמ אוהו םילועה רובעב דחוימב ךרענו בתכנ וב עיפומה רמוחה .תיסורה ירבוד רוביצל
.ד"בח-תדוגא-יריעצ םעטמ עיפומ ןויליגה .תודיסחהו תודהיה רבד תא םהילא

לארשיל ליבונר'צמ

תודליו םידלי 21 הצובקב .ליבונר'צ ידלי לש 51-ה הצובקה ץראל העיגה רבעש ישימח םויב
ונייוצ הלא םימיב .1900 לעמ אוה טקייורפה תרגסמב הכ דע ולעוהש םידליה רפסמו ,םידוהי
לע םיגיאדמ םינותנ ומסרפ םלועה יבחרב םינוש םימרוגו ,ליבונר'צ ןוסאל הנש הרשע-עברא
ועגפנש םירוזאב תררוגתמש הייסולכואה לע הנירקה לש היתועפשה לעו ןוסאה לש ויתוכלשה
םתאלעהו םידליה לש םתלצה טקייורפב ךישמהל ד"בח -יריעצ תא םינברדמ הלא םינותנ .הנממ
.לארשילשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.רומא תשרפל


תובשלו דובעל

הריכזמ ונתשרפב םג .תומדוקה תוישרפב טורטורפב םימעפ המכ וניווטצנ רבכ תבשה תרימש לע
ידכ ,םידעומה תשרפל המדקהכ ,בגא ךרדב קר םירכזומ םירבדה ךא ,דחא קוספב הרותה תאז
רוסאש ןכ-ומכו ,ןיד-תיב ידי-לע תעבקנ הניא תבשהש) דעומל תבש ןיב לדבהה תא ןייצל
.(בוט -םויב תרתומה 'שפנ לכוא' תכאלמ םג הב תושעל

הבוחה םצע תא קר ןייצת הרותהש היה יוארה ןמ ,בגא ךרדב קר ןאכ תרכזומ תבשהש ןוויכמ
אולהו ."הכאלמ השעת םימי תשש" :תרמואו המידקמ הרותה םלוא ,"תובשת יעיבשה םויב" לש
תרזוח איה המ םשלו ,השעמה ימי תששב הכאלמה תיישע לש הזה ןיינעה תא הרמא רבכ הרותה
?ןאכ ךכ לע

םימיה תקולח

לצא תבש ןיינע המ" :םידעומה ןיינעב תבשה רוכזא םצע לע ,תיללכ הלאש ןאכ לאוש י"שר
תא לליח וליאכ וילע ןילעמ ,תודעומה תא ללחמה לכש ,ךדמלל" :בישמ אוהו ."?תודעומ
."תותבשה תא םייק וליאכ וילע ןילעמ ,תודעומה תא םייקמה לכו ,תותבשה

תומיל הנוכנה תוסחייתהה לע ,רתוי הבחר םלוע-תסיפת ןאכ ונל תנתונ הרותה ,רמולכ
תשש ,"םימי תשש" .םידעומהו תבשה ימיו השעמה ימי - תוצובק יתשל םיקלחתמ םימיה .הנשה
.הכאלמב קוסעל ךירצו רתומ םהבש םימי ,הכאלמו השעמ ימי - תחא הביטח םה ,לוחה ימי
תרמואו הרותה המידקמ ןכל .הכאלמב קוסעל רוסא םהבש ,םידעומהו תותבשה ימי םידמוע םלומ
תותבשה ןיבל השעמה ימי ןיב רורבה לדבהה תא שיגדהל ידכ ,"הכאלמ השעת םימי תשש"
.םידעומהו

המשנו ףוג

לש ושפנב םג תומייקה תומגמה יתש תא תלמסמ םידעומלו תותבשל השעמה ימי ןיב וז הקולח
וז" ל"זח ירבדכ אלא ,הכאלמב קוסעל רתומ םהבש םימי קר םניא השעמה ימי תשש .ידוהי
יכרדל תוסחייתה ךות ,םלועב תויחל הנוכנה ךרדה וז .הכאלמב קוסעל הווצמ - "השע-תווצמ
.עבטה יכרדב םילכ תיישעו עבטה

םג ידוהיב שי םלוא ,עבטה תולבגמל לובכה ,ידוהי לש ףוגה דצמ תרזגנ וז תוסחייתה
םייחה םה םייתימאה םייחה ,המשנה דצמ .םלועה תולבגמו עבטה ירדג לעמ תדמועה ,המשנ
יניינעמ ירמגל קתונמ אוהו ,"ולוכ םויה לכ" ללפתמה םדא לש בצמ תויהל לוכיו ,םיינחורה
.םלועה

תרבוג המשנה

ימי .ינש דצמ םידעומהו תותבשהו דחא דצמ השעמה ימי ידי-לע תוגצוימ וללה תומגמה יתש
תותבשה וליאו ,עבטה יכרדבו האירבה תולבגמב רושקה ,ידוהי לש ופוג תא םילמסמ השעמה
דומעל ידוהיה שרדנ הדיצמו ,האירבה ירדגמ הלעמלש ,תיקולאה המשנה תא םילמסמ םידעומהו
."תובשת" לש בצמב

,ימשגה ףוגה לע םג עיפשהל החוכב שי ,עבטה תולבגממו ףוגהמ הלעמל איה המשנהש ןוויכמו
תיתימאה הלואגב ,תולגהמ םג ףוגה תא םיאיצומש דעו ,המשנה לש ףקותה ריאי וב םגש דע
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו
(242 'מע ,זי ךרכ תוחיש יטוקל)

הנוהכ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןושאר חותפל

- "ותשדיקו" :לאעמשי יבר יבד אנת ."ותשדיקו" :(ח,אכ ארקיו) הרותה תרמוא ןהוכה לע
.ןושאר הפי הנמ לוטילו ןושאר ךרבלו ןושאר חותפל ,השודקבש רבד לכל
(ב,טנ ןיטיג)


הפי הנמ

לוטיל"ב שי השודק וזיא לבא ;"ותשדיקו" ללכב הז ;אחינ - "ןושאר ךרבלו ןושאר חותפל"
,ןושאר הפי הנמ לוטיל ול רתומ ,השודקבש רבד לכל ןושאר אוהש ימ אלא ?"ןושאר הפי הנמ
.ןהוכל המורת ומכ ,השודקבש רבד ולצא תישענ הפיה הנמהו
(הרות ינינפ)


תימצע השודק

םהמ לבקמ אוהש םשכו ,החפשמ תשודק איה ותשודקש יפל ,םיבורקל ומצע אמטמ טוידה ןהוכ
תוכייש הל ןיאו ,תיטרפ ,תימצע ותשודק ריזנה ,תאז תמועל .םהל אמטימ םג אוה ךכ ,השודק
ותולעתהש ,לודגה ןהוכה םג .החפשמ-ינבל אמטיהל יאשר ריזנה ןיא ןכל .החפשמ תברקל
.םיבורקל ומצע אמטל יאשר וניא ,ומצע חוכמ איה ףא האב לודג ןהוכ תשודקב
(רזנ ינבא)


ההז הברק

לכ הנותנ תויהל הכירצ ותעד אלא ,םייטרפה ויניינעמ םמורמ תויהל ךירצ לודגה ןהוכה
ןהוכ לצא יכ ,רתויה םיבורקה ותחפשמ ינבל ףא אמטיהל ול רוסא ןכל .לארשי ללכל ןמזה
.לארשימ םדא לכ יפלכ שח אוהשמ רתוי ותחפשמ ינבל הברק תשוחת היהתש רוסא לודג
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


ערו חא

לכל ערו חא ,"ויחאמ" תויהל ךירצ לודגה ןהוכה - (י,אכ ארקיו) "ויחאמ לודגה ןהוכהו"
.ויחא לש ותחמשבו ונוגיב ומכ ,ותחמשבו םעה תרצב שיגריש ,דחאו דחא
(ןילבולמ הזוחה)


תידוהי הלודג

,"ויחאמ" רקיעב תויהל תוכירצ ,לארשיב גיהנמה לש ,לודגה ןהוכה לש ותונוילעו ותלודג
.םירז תורוקממו תומכחמ האבש הלודג אלו ,הרות לש הלודג ,תידוהי הלודג
(הרות ינינפ)


תוירבה דובכ

םומ-לעב ןהוכל רוסא :(זי,אכ ארקיו) "ברקי אל םומ וב היהי רשא םתורודל ךערזמ שיא"
ןיאש יפל .הנוהכב םילסופ םירועיכה ףא אלא ,דבלב םומ-לעב אלו .הנוהכה תדובעב שמשל
.וידגב יפויבו וירביא תומלשב אלא ןומהה לצא דבוכמ םדאה
(םיכובנ הרומ)


ותוא םילדגמ ויחא

:םירמוא םירחא .רשועבו המכחב ,יונב ,חוכב ויחאמ לודג היהיש - "ויחאמ לודגה ןהוכהו"
- "ויחאמ לודגה ןהוכהו" רמול דומלת ?ותוא םילדגמ םינהוכה ויחאש ,ול ןיא םאש ןיינמ
.ויחא לשמ והלדג
(א,טי אמוי)

עובשה תרמיא


תידימ העושי

ךרבל דבכתנו הווצמ-תדועסב םעפ ףתתשה ,הקניפסמ 'ףסוי ירמא' לעב ,סייו ריאמ-ףסוי יבר
ידיל אלו םדו-רשב תנתמ ידיל אל ונכירצת לא אנו" םילימל עיגהשכ .םיברב ןוזמה לע
.םימעפ המכ םילימה לע רזחו דואמ בהלתה ,"םתאוולה

לכו םידיסחה ינפ תא לבקל ליחתי םיעגר המכ דועב אולה" :ובילב בשחו ריעצ דיסח םש דמע
.םדו-רשב תנתמ אוהש ,'ןוידפ' ול ןתיי דחאו דחא

דעב ללפתמ קידצשכ" :רמאו דיסח ותוא לא םואתפ הנפ ,ןוזמה תכרב תא קידצה םייסשכ
.לעפש העושיה דעב םולשת אלא םדו-רשב תנתמ רדגב לביקש 'ןוידפ'ה ןיא ,הנענו וירשוקמ
,ןמז רחאל העושיה האב םאו .הרומת אלב ,'הנתמ' תניחבב ףסכה ראשנ ,הנענ אלו ללפתה םא
היהי אל לבקמ ינאש ףסכהש ,יתללפתה ךכ לע .'האוולה' תניחבב אוה ףסכה םייתניב ירה
."ןתלועפ תא דימ ולעפי ייתוליפת אלא ,'האוולה' אלו 'הנתמ'תודיסחה יכרד


תידיסח הביבס

,םיידיסחה םירופיסה .יורש דיסח הבש תיללכה הריוואל בר שגד ןתינ תודיסחה לש המלועב
,ידיסח רואבו םימש -תאריב ,הרותב הגופסה הביבס םירצוי הלא לכ - תונורכיזה ,םינוגינה
.םייתימא םידיסח תלדגמ תאזכ הביבסו

וידחי םיפסאתמ ש"נא לש םהינב ינבו םהינב רשא תעב" :םעפ רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
הזיא םידמולו תוררועתה ירבדב םירבדמו םידיסח ינוגינ םירמזמו םידיסח ירופיס םירפסמו
יברה ק"כ דוהו ,םיר"ומדאה ילכיהב םיפסאתמ םהיתובא תובאו םהיתובא הנה ,יתודיסח רמאמ
ינבב ,םהיניינע לכב עשוויהל םתיב-ינבו םידיסחה לכ דעב הליפתו הניר אשונ אלוליהה לעב
ר"ומדא שדוק-תורגיא) ןוצר יהי ןכ ,ןכא םירמואו םינוע םלוכו ,יחיוור ינוזמו ייח
.(ולק 'מע ,י ךרכ צ"יירה

הרדשה-טוח

המ" - "ונקלח בוט המ ונירשא" הליפתב םירמואש המ תא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ (םש) שרפמ ךכו
- "ונתשורי הפי המו" ;תידיסח הליפתב - "ונלרוג םיענ המ" ;ידיסח ןוגינב - "ונקלח בוט
.לארשי-תבהאבו תובוט תודימב

.ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא ,"חורב אלו םשגב אל ,רועיש םהל ןיא ולא םירבד השולש"
;םיברב הרותה תוימינפ דומיל ;תודעוותהבו דומילב ,קידצ לש אלוליהה םוי תרימש"
הזמ עיגמה בוטה בורל ףוס ןיאו ,הלעמל םימרוגש חורה-תחנל רועיש ןיא .תידיסח תודעוותה
ךרכ ולש שדוק-תורגא) "םישנא השולש -םיינשמ רתוי אל ךכב םיפתתשמ םא םג ,תאזו .הטמל
.(הלר 'מע ,ד

,ידיסח רופיסב רקויה תשגרה אוה דיסח לש הרדשה טוח :םעפ רמא םידיסחה ינקזמ דחא
.(171 'מע ט"שת םירמאמה רפס) תומוצע םייניעב תוקבד דוקירב ,ידיסח ןוגינב

הריאמ - תידיסח הבוט הגהנה .בלה תא הקנמו תעדה תולילצל איבמ - ידיסח םגתפ" :דועו
תאו תיבה תא דימעמו ,החמש איבמ ,ןוחטיבה תאו הווקתה תא קזחמ - ידיסח ןוגינ .תיבה תא
.(זומתב גכ םוי םויה) "הרוא ןרקב תיבה ינב

תעב ,םעפ ועמשו וארש המ םתבשחמב םמצעל רייצל תועיבק תושעל םיכירצ ויה םידיסח"
תוחוכה לע ףאו ,המשנה רוא לע עיפשמ היה הז רבדש יאדו .המודכו תידיסח תודעוותה
.(89 'מע א"ישת םירמאמה רפס) "םשור השוע רבדה היה םייולגה

"םיינרופיצ" ילב

םיינש רשאכ" :רפיסו ."םידיסחה ינקז ביבס ךכחתהל םיכירצ" :רמא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
ורבידש םיניינעב הנש יעבר תשולש יתקסע ,תועובש רפסמ שטיוואבוילב והש םידיסחה ילודגמ
.(16 'מע ,ט תרבוח 'תומישר') "זא

היה ךיא ורכזי הנשה ינמזמ ןמז לכבש ,םהיכנוחמ תא וריהזה םהיתורודל םידיסחה ינקז
ימי ,לולא שדוח ,םידיסח לצא ,םעפ םיארנ ויה ךיא .ורבע םינשב םידיסח לצא הז ןמז הארנ
ידעומו תותבש ,לוחה ימי ,ונתחמש ןמז ,םירופיכה-םויו הנשה-שארל המדקהה ,תוחילסה
.(207 'מע ט"שת םירמאמה רפס) "הנשה

דעב תושעל לוכי ינא המ :ומצעל בושחל וילע ,ויקסעב דורט ,קושב ךלוה דיסח רשאכ
רבדל וילע ,רחסמ יניינעב ,וירכממ קושה ישנאמ והשימ שגופ אוהשכו ?םידיסחהו תודיסחה
.'תודיסחה יכרדב תוקסעתה' וז .תידיסח תודעוותהל וא תודיסחב רועישל אוביש וביל לע
אכ ,םוי םויה) תודיסח תעידיב ןטקו לודג ןיב לדבה ילב ,איה ארבג תבוח - וז תוקסעתה
.(בא םחנמב

תא" .תלוזה תא רוקדל ילבו 'םיינרופיצ' ילב ךא ,תידיסח הביבס רוציל ךירצ דיסח
םיכירצ תלוזה יפלכ" .ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא ,"ץוצקל ךירצ תוינרקודה םיינרופיצה
לצא והשמ םיאורשכ .ןומה ללוחל רשפא הקלחו המיענ השיגב .בוריק ךותמו תחנב רבדל
לעפי רבדהו ,ומצע םע קוסעל ךירצ דיסח .ונמצע לע אלא ,וילע סועכל םיכירצ אל ,תלוזה
.(93 'מע א"ישת םירמאמה רפס) "תלוזה לע םג


הלואגל הייפיצב


,םולכ תומואה ןמ םתינהנ אלו הזה םלועב םידיחי םתבשיש ךרדכ :לארשיל םוקמה םהל רמא"
"םולכ םכמ הנהנ תומואה ןמ דחא ןיאו אובל דיתעל םכבישוהל דיתע ינא ךכ
(וטש אקספ וניזאה ארפס)

היהש השעמ


הלצה ףלק

היה טקשו עונצ .ץילדשב החסישפמ םנוב-החמש יבר קידצה יח םלועב ומש עדונש םדוק
ררוגתה םתרידבש םישישקה גוז קר .ונקנק לע תוהתל ללכ ובשח אל ץילדש יבשותו ויתוכילהב
.םעמ םרומ שיאה יכ עדי

ודומילו ותליפתמ .הרות דומיל וא הליפת ןמזב םרייד תא גוזה-ינב 'וספת' םעפ אל
תוטהל וגהנ ףא תעל תעמ .םדאה ראשכ ונניא יכ דימ וניבה ,ונוק תא דבעש העשב והארממו
.רבשנ בלב 'תוצח ןוקית' לש תולוק ,הלילה תוצחב ונועממ םיעקובה תולוקל בישקהלו ןזוא
.שיאה לש ודוס ףשחיי לבל ,םנושל תא רוצנל ועדי םיינשה םלואו

-תיבמ וידעצ תא שיחה םנוב-החמש יברו תוצחל הבורק התייה העשה .תולילה דחאב הרק הז
תפלוחה תומדב עתפל ןיחבה תובוחרה דחא תניפב .וגהנמכ ,'ןוקית'ה תרימאל ,ותיבל שרדמה
.םיריהמ םידעצב וינפ לע

רוחבה בישה ,"ןכ" .רוחאל וינפ תא בסהו רצענ שיאה .םנוב-החמש יבר ארק ,"?לשיפ"
.רואב הדכלנש הליל רופיצכ ןהירוחב תוצצורתמ ויניע ,ריעצה

התע םג ,דימתכ .םש עיפוהל גהנש תורידנה םימעפהמ ,שרדמה-תיבמ קידצה ריכה לשיפ תא
וחכנ טיבה לשיפ .תחפוטמו תעפוש ותירולבו יעשמל חלוגמ ונקז ,תוצוצק ויתואפ ויה
ידי-לע הלילה ללחל ומש קרזנ המלו המ לע .חור-רצוק לש םירורב םינמיס הלגמ ,תונבצעב
.וריכה ישוקב ךאש והשימ

לאש ,"?םיפלקב טעמ קחשל יתיבל ימע אובל ךתעד המ" .בקונ טבמ וב ןתנ םנוב-החמש יבר
לע דומעל הסנמ ,לשיפ קתש ,היופצ-יתלבה הלאשה חכונ לבלובמו האתשמ .לשיפ תא עתפל
.םנוב-החמש יבר וב קחד ,"םיינש וא דחא קחשמ קר" .ןימזמה לש תרתסנה ותנווכ

.םיכסה המל עדייש ילבמ לשיפ ןניס ,"בוט ,ונ"

,הטבחב ןחלושה לע החינהו םיפלק תליבח םש-יאמ םנוב-החמש יבר איצוה ותיבל םעיגהב
ןפלק רתתסמ הזה םימשה-ארי ידוהיה לש המימתה ותוזח ירוחאמ ,ןכבו" .ליגרו קיתו השעמ
.לשיפ רהרה ,"יעוצקמ

תורוא .קחשמב ךישמהל שקיב ,תורחתה טהלב ףחסנש ,לשיפו ,דחא דועו דחא קחשמ וקחיש םה
םיפלקה תליבח תא וידימ ךילשה םנוב-החמש יברשכ ןולחה ךרד המינפ וצרפ רחש לש םינושאר
.לשיפמ םולשל דרפנו רמא ,"םויהל יד" .ואסיכמ תחאב םקו

ולהוא תא עטנו ץילדש תא םנוב-החמש יבר בזע םייתניב .הליל ותוא זאמ ופלח םיבר םימי
לע הוואג ושח םיבשותה .ץילדשב תדחוימ תושגרתה ררוע שודקו קידצכ ומש םוסרפ .החסישפב
.קידצל הינסכא םריע השמיש המ-ןמזש

לע רוחאל טבמב םידיעמה ,קידצה ייחמ םינוש םיטרפ םנורכיזמ תולדל םישנאה ולחה תעכ
.הכ הזו הכ רפסמ הז רשאכ ,תוירבה ברקב ומש הלעוה בושו בוש .ותלודג

ומשש ,ץילדש לש היחופיט ןב לע בר טהלב ורבידש םישנא תצובק ןיב לשיפ ןמדזנ תחא םעפ
רואש ליטהל וינפל התרקנש תונמדזהה לע רתיו אל ,תעד-לק ותויהב .ץראה לכב עתפל םסרפתנ
קחשמב םלש הליל םעפ ימע הליב ,וחבשב ךכ-לכ םירפסמ םתאש ,הזה לודגה קידצה" .הסיעב
רובעכ םלוא ,הסיסתו סעכ הליחתב וררוע לשיפ לש וירבד .קלתסהל רהימו סירתה ,"!םיפלק
.וירבד וחכתשנ תודחא תוקד

,זחופו קירכ עדונ םנמאש ,לשיפ לש וירבד .חכש אל ,ץילדשב תסנכה-תיב יאבג ,רזייל קר
תולחל ידכ ,החסישפל האציש תחלשמה ירבח םע הנמנ רזייל .ותחונמ תא ודרט ,ןרקשכ אל ךא
.ןיינעה תא וינפל תולעהל טילחהו ,ותכרבב תוכזלו קידצה לש וינפ תא ץילדש תליהק םשב

אוה .החסישפל ועיגה םדוק יחו ררוגתה הבש ריעה ינב תא דחוימ םינפ-רואמב לביק קידצה
,תחנ וור תחלשמה ירבח .ץילדשב םיבשויה םהיחא רתי לכ לע תוכרב עפש ףיערהו םתוא ךריב
.םהיניע תא ופיצה תושגרתה לש תועמדו

םיזולנה וירבד לע קידצל רפיסו קפאתהל יאבגה רזייל לוכי היה אל ורדחמ םתאצ ינפל עגר
.תואבל םידרח ,ותזועת לע םיבקונ םיטבמ וב ונתנ תחלשמה ירבח .לשיפ לש

םהיתוביל ."וירבדב לשיפ קדצ םנמא" ,רמא ,"ןכ" .הוולשב הלאשה תא לביק קידצה אקווד
יתכלב ,הליל ותואב" .קידצה ךישמה ,"היה ךכ היהש השעמ" .המיעפ וריסחה םיחכונה לש
םוקמל רהממ אוה יכ דימ יתשח .תיזזת-זוחאכ הזה ריעצה רוחבה יינפ לע ףלח ,שרדמה-תיבמ
-חור לש ץוצינ ותוא ויניעב יתיאר ,וינפ תא יילא הנפהשכו ומשב ויתארק .יוצר וניאש
.הריבע רבוע לכב סנכנה תוטש

ול יתעצה .וממז תא עצבל ונממ עונמלו ריעצה דעב בכעל לכויש ןויער תוריהמב יתשפיח"
םיפלקה תא יתחנה אלו יתיבל ויתנמזה .'ןויתיפ'ה תא עלב אוהו ,םיפלקב ימע קחשל אופא
זא קר .ובכ ויניעבש דקויה ץוצינהו ובילבש הרזה שאה יכ ענכושמ יתייהש דע יידימ
."בוזעל ול יתרשפא

הפפא הקומע דובכ-תארי לש חורו םברקב עז תחלשמה ירבח לש םביל .רדחב הררתשה הקיתש
ןמ אצוי 'תוצח ןוקית' היה הז ,חא" :ריטפהו םנוב-החמש יבר ךייחתנ עתפל .םתוא
..."ללכה
ד"וע ,גייא (רסנפס) לארשי םע םיידוהי םייח
"הלואגה-גח ,ולסכב ט"יב העיגה היינפה" :גייא ד"וע


ינבוקה דליה לש יד"בחה ד"ועה

תא הריעסמ ,םיב העבט ומאש רחאל ,הדירולפ ץרפמ ימיממ השמנש ,ששה ןב ינבוקה דליה תשרפ
לש הכרדכ .בר ןמז דוע הריעסהל ףיסותש הארנו םישדוח המכ הז תינקירמאה להקה תעד
(רסנפס) לארשי ןידה-ךרוע אוה םהמ דחא .'םיבכוכ' המכ הרהמ דע הדילוה השרפה ,הקירמא
.ב"הראב וריאשהל םיעבותה ,דליה לש ויבורק תא גציימה ,גייא

רבדמה ,הרוחשה הפיכה שבוח ,ןקוזמה שיאה תא בטיה םיריכמ רבכ ב"הרא יבחרב םינוילימ
םירבד ,טועפה טילפה לש ומולש לע ןגהל הקירמא לש "ירסומה הבוח" לעו "תושפנ תלצה" לע
קלח ,ד"בח דיסח ,תווצמ רמוש ידוהי אוה גייא ד"וע ,ןכ .שבוכ ימינפ טהלב דימת םירמאנה
.ימאימב ד"בח תליהקמ

שוב לשממב

היסורב ,קסניממ ותחפשמ לש האצומ .ינבוקה דליה תשרפמ תוחפ אל ינועבצ וייח רופיס
קירמ הרייעב ןכמ רחאלו ,קרוי-וינב סניווק עבורב סליה-טסרופ תנוכשב לדג אוה .הנבלה
יתעמש אל םלועמ"ש רבדה שוריפו ,תימרופר הליהקב הרבח התייה החפשמה .דנלייא-גנולב
הדובעל לבקתה םייסשכו ,הי'גרו'ג תטיסרבינואב םיטפשמ דמל אוה ."ה"בקה לע ורבידש
.ןבלה תיבב םידיקפתל םיונימ ינפל םישנא תקידבל יארחאכ ,שוב לשממב

המייקתהש תודהי יאשונב האצרהל ןמדזנ אוה .םישולש ןב ותויהב לח וייחב הנפמה
יפוליח םע .תווצמו הרות ייחל תוברקתה לש יטיא ךילהתב לחה היתובקעב .ןוטגנישווב
עבותה לש ורזוע שמיש םש ,סנילרוא-וינל גייא רקע ,ןבלה תיבל ןוטנילק תסינכו ןוטלשה
םייקל ונגהנ" .ןיקביר גילז ברה ,ולהנמלו ד"בח-תיבל עדוותנ םג םשו יללכה ילרדפה
ינא ףוס-ףוסש יתשגרה" .גייא רמוא ,"םלוע לש ומורב םידמועה םיניינעב תוכורא תוחיש
שטיוואבוילמ יברה רצחל יתעסנ ךכ-רחא .וילא רבחתהל לוכי ינאש יתימאה רבדה תא אצומ
."ודיסחל יתייהו

"יתד תויהל השק אל"

וילע לביקשכ" .גייא לש ותושיחנמ לעפתה יכ ,ןיקביר ברה רמוא 'החפשמ תושדח'ל ןויאירב
לבא ,יתלשממ טילקרפ זא היה אוה .הרומג תויטלחהב תאז השע ,תודהי יניינעב המ-רבד
."טפשמה-תיבב םג ןואגב התוא אשנו ושארמ התוא ריסה אל ,הפיכ שובחל טילחהשכ

יתשבחש ירחא .ידימ לק ,יתדל ךופהל היה לק" :תולעפתהה הממ ןיבמ אל ומצע גייא ,בגא
יאדכו ,רמא רבוד וניא ,השק הזש רמואש ימ .הפי רתוי הברה יילא וסחייתה לוכה ,הפיכ
..."רחא ץורית ול שפחיש

הפיכהו ןקזה תוכזב

דסיימ לש הלואגה -גח ,ולסכב ט"יב וילא העיגה ינבוקה דליה לש וניינע תא גצייל היינפה
ר"ומדא לש הלצהה םויב הלצה לש קית יידיל לגלגתמ הנהש ,יבילב יתרהרה" .ד"בח תודיסח
.תובדנתהב קיתב לפטל תואינ םוקמב-ובו ,רמוא אוה ,"ןבומכ ,לדבהה לכ םע ,ןקזה

ידוהי ותויה לשב ךכמ תוחפ אל ךא ,יעוצקמה ונויסינ ללגב וב הרחב דליה לש ותחפשמ
םג יילא ונפ םה .ינבוק ןיינעכ ספתיי אל קבאמהש ידכ ,ינבוק ןיד-ךרוע וצר אל םה" .יתד
.גייא רמוא ,"תירוביצ הניחבמ ןוכנ םהל הארנ הזש יל ורמא םה .ילש הפיכהו ןקזה ללגב
.ורזעב היהי ה"בקהש ותווקת תא המב לכ לעמ עיבמ גייאו ,עירכמ עומיש יופצ עובשהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


ינש חספ

?ינש חספ לש ויגהנמו ונכות המ :הלאש

בייח היה ,(ןסינב ד"י ,חספ ברעב) ודעומב חספ ןברק בירקה אלש ימ ,שדקמה ןמזב :הבושת
םויב עבקנ ינש חספש ,ןייצמ ץ"בעיה .'ינש חספ' הז םוי ארקנ ןכל .רייאב ד"יב ובירקהל
םירצמ חספ לש תוצמהמ ולכא לארשי-ינבש ןוויכמ (הברהב רצק ןמזב יד רהטיהל ידכש ףא) הז
.הז הליל דע תכשמנ איהה השודקהש ךכ ,רייאב ו"ט ליל דע

תליגמ'ב ירה ,לארשי ללכל אלו ןברקה תא וב ובירקהש ימל קר גח אוה הז םוי הרואכלש ףא
,אריעז אחסיפ" רכזומ (ב קרפ ,החמש-יכיראת תנייצמה ינש-תיב תפוקתמ אתיירב) 'תינעת
א"מרבו ךורע-ןחלושב .[וב םוצל אלשו דיפסהל אלש ,ןטק חספ=] "האנעתאל אלדו דפסמל אלד
הכלהה םושמ הארנכ ,ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיה תמישרמ הז ךיראת טמשנ (אלק ןמיס)
וריכזה םיזנכשאה םיקסופה בורו םידרפסה םיקסופה ךא ,"תינעת תליגמ הלטב" ןברוחה ירחאש
ארמגהמ וחיכוהש שיו) תינעת תליגמב ורכזוהש םירחא םיכיראתב ומכ ,ןונחת וב רמול ןיאש
וב םימיקמ ןיאו 'ןידה קודיצ' וב םירמוא ןיא ןכ-ומכ .(החמש םוי והז ןברוחה ירחא םגש
.'ךנעי ...חצנמל' וב םירמוא םיזנכשאה .הבצמ

תכסמב עיפומ ןהמ ריצקת) ויתוכלהו (בי-ט,ט רבדמב) םויה תשרפ תא הז םויב דומלל יואר
.(א,טצ םיחספ

ףא ,(רקיעה איהו ,םויב התייהש) חספה תברקהל רכז ,םויה תדועסב הצמ לוכאל לארשי גהנמ
לוכאל וגהנש םילודג ויה ךא .רייאב ו"טל רוא - םויה יאצומב קר התייה ינש חספ תליכאש
.ללכ הזב וגהנ אלש שיו .םויה יאצומב (קר וא) םג הצמ

רשפא דימת .'דובא הרקמ' ןיאש - וניינע ינש חספ" :בתכ שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא
,ונוצרב היה רבדהש ,'םכל' וליפאו ,הקוחר ךרדב היהש ימ ,אמט היהש ימ וליפא .ןקתל
."ןקתל רשפא תאז-לכב
גהנמו הכלה ירעש .זנ ס"וס םימכח ירבד ת"וש ,דמח ידש .ב,טלק ןילוח .ב,טי ה"ר .ב,בצ םיחספ
םויה' חול .נ"שו ,זנ 'יס ג"ח חספ ,לאירבג יעטנו ,ז"פ תועובשל חספ ןיב .דיר 'יס ב"ח ח"וא
.ותעב רבד חול .'םויזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il