698 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רהב תשרפ * (19.5.2000) ס"שת'ה רייאב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


ףרוע השק םע


ךרדב םיכלוה רשאכ ,תיבויח הנוכת תויהל הלוכי תונשקע
תויהל הלולע תונשקע .םילושכמ ינפמ םיעתרנ אלו הרשיה
םוהתל םירדרדימ רשאכ ,הללמוא הנוכת


תונשקע ."ףרוע השק םע" יוטיבה אוה לארשי-םע לע הרותב םינשנו םירזוחה םייוטיבה דחא
.םילושכמו םיישק ינפמ םיעתרנ אלו הרשיה ךרדב םיכלוה רשאכ ,תיבויח הנוכת תויהל הלוכי
ילבחב זוחאל םינכומ אלו םוהתל םירדרדימ רשאכ ,הללמוא הנוכת תויהל הלולע תונשקע
.םינונחתהו תורהזאה לכל בישקהלו הלצהה

ינפמ ריהזהל םיסנמ םישדוחו תועובש ךשמב .עובשה ונלוכ וניאר הנורחאה תונשקעה תא
ובש בצמ רוציל רוסאש ,םיריבסמ .בייוא ידיל םילשורי יתאפ תריסמ לש הרומחה תועמשמה
םיננחתמו םיריצפמ .לק קשנ חווטב ויהי ,יברעמה לתוכה ףאו ,םילשוריב תולודג תונוכש
.היתולובג לע שממ דומעי ןייועו רז אבצ רשאכ ,רפס-ריעל םילשורי תא ךופהל אלש

וליאכ) "סיד-ובאל הנש םייפלא ונללפתה אל" ,ללכבו ,אווש-תודחפה הלאש ?םיבישמ המו
הלשממה הטילחמ ובש םוי ותואב ,םואתפ ,הנהו .(והירמש-רפכלו ביבא-לתל קר ונללפתה
ןורמוש ,הדוהי יחטש לכ תחא-תבב םיחקלתמ ,םיניטסלפה ידיל םילשורי יתאפ תא ריבעהל
ילייח לע היח שא םירוי םיניטסלפ 'םירטוש' הבש ,תיתימא המחלמ תללוחתמו ,הזע לבחו
.ל"הצ

הציפנ תואיצמ

ךירצ ,םדא לכב םייקה ,יעבטה תודרשיהה רצי םג .קעדזהל רומא אירבה ןויגיהה קר אל
ונרצי התואש תואיצמב המולגה הארונה הנכסה תא תחא-תבב םישיחממ הלאה םיעוריאה .ךרדיהל
הבוקע תוברק תריזל ךופהל חטשה לכ לולע ןיע-ףרהכ לבא ,דמחנ הארנ הז עגרל .ונידי-ומב
.םדמ

יכמות לש םתטישל וליפא .ונרציש בצמה ץיפנו ירירבש המכ דע ונלוכל ררבתמ םואתפ
הנכס ךותל םידוהי יפלא-תואמ אופא ונסנכה .היינש לכב ץצופתהל לולע אוה ,ךילהתה
.םילשורי ירעשל םג תאזה הנכסה תא םיאיבמ וישכעו ,תימויק

לעפוה תיניטסלפה תושרה ידיל ונרסמ ונחנאש קשנהשכ ,םירומחה םיעוריאה רחאלש היה יופצ
(םיניטסלפה םע 'ןומא יסחי' החתיפו ךילהתה תא 'תמדקמ'ש הלשממ לש הנוטלשב תאזו) ונדגנ
ילוא ,לק קפס םבילב לחלחי ילואש וניוויק .היינש םעפ ובשחיו םיארחא םישנא ומוקי -
םיטילחמ החוכבו ,הקיתעה תידוהיה תושקיעה הלועפל תסנכנ ןאכ לבא .תנכוסמו תיעטומ ךרדה
.םוהתל תורדרדיהה ךילהתל תפסונ הפונת תתל

תושקיע לומ תושקיע

.הכלההו הרותה לש רורבה הלוק עמשיהל ךירצ ,םעה בל תא האלממ הדרחהשכ ,תאזכ העשב
ינבר .תכלל שי הבש הנוכנה ךרדה לע לארשי תרות תרמוא המ תעדל םיכירצ לארשי-תיב ינומה
.הרותה לש התעד תא ארומ אללו סוסיה אלל עימשהל םיכירצ לארשי

םוש לוטיל רוסא תושפנ-חוקיפ יניינעב .םייעמשמ-דחו םירורב םירבד תרמוא הרותה
םיבייחתמו םיחיטבמ םהשכ וליפא ,רפסל הכומסה ריעל םירכנ סינכהל תרסוא הכלהה .םינוכיס
ששחה םושמ ,תבש לוליח ךות וליפא םדגנ דומעל םיבייח ."שקו ןבת יקסע" ליבשב קר ואבש
."םהינפל שבכיהל החונ ץראה אהת םשמו ריעה ודכלי אמש"

רשאכו ,םילשורי ירעשל בייוא םיאיבמ רשאכ רמוחו-לק ,רפסל הכומסה ריע לכב ךכ םאו
םה יכ שרופמב םירמוא םיניטסלפה אלא ,"שקו ןבת יקסע"ב רבודמ ןיאש ןיטולחל רורב
.ןולקשאו וכע ,הלמרל 'הבישה תוכז' תאו ןורמושו הדוהי יחטש לכ תאו םילשורי תא םיעבות
הרוסא םירכנה ידיל וללה םיחטשה תריסמש ,קפס לש וליצ-לצו קפס םוש ילב ,אופא רורב
.ץראה יבשות לכ לש םהייח ןוכיס הזב שי ןכש ,הרותה יפ-לע תילכתב

הרות ירמוש םידוהי םלומ דומעל םיכירצ ,םוהתל רדרדיהל םישקעתמה םידוהי שי םאו
םלועל"ש ונא םינימאמ ירהו .תוחמלו עירתהל ,ריהזהלו קועזל התוחפ אל תונשקעבו תווצמו
."דובא אלשדח שירמועב ג"ל לש םידליה תוכולהת

-יריעצ םינגראמש תולודגה םידליה תוכולהת ה"יא וכרעיי ,רמועב ג"ל ,בורקה ישילש םויב
ןהבש ,תוכולהת לש תובר תואמ ומייקתי ץראה יבחרב ."לארשי ידלי לכ דחי" המססב ,ד"בח
םיטלש ופיני םידליה .רוביצב םירזגמהו םיגוחה ,תודעה לכמ לארשי ידלי ינומה ודעצי
הז אוה רתויב טיטרמה עגרה .לארשי תרוסמל ונלוכ לש רשקה תאו םעה תודחא תא םיאטבמה
הכולהתה .םימש תוכלמ לוע םהילע םילבקמו 'לארשי עמש' אתווצב םיארוק םידליה יפלא ובש
.ריעה יבחר לכמ הרותה-ידומלת ידלי תבברכ ופתתשי הבו ,םילשוריב היהת רתויב הלודגה
.ימוקמה ד"בח-תיבב - תוכולהתה לע םיטרפ

ןורפס םג שיו

שדח ןורפס - דחוימ ישב תוכולהתב ףתתשמש דלי לכ הכזי ,תונורחאה םינשה תרוסמכ
ךרוצה לעו םניח תבהא לע תפומ רופיס שיגמ ,'עבטמה לש ינשה דצה' ,ןורפסה .ינועבצו
תאצוהב םייכוניחה תינורפסה תרדסב רשע-השישה ןורפסה הז .תוכז ףכל תלוזה תא ןודל
.03-9606120 'לטב רבעב ועיפוהש םינורפסה תיברמ תא גישהל רשפא .ד"בח-יריעצד"בח םע תועובש

-ראבב יזכרמה ד"בח-תיב ןגראמ ,'ד"בח םע תבש' תוינכתה הל וכזש הלודגה החלצהה תובקעב
ינשו םימי ינש תללוכ תינכתה .ףיטק שוגב םילקד ףוח ןולמב ,"ד"בח םע תועובש" עבש
ברה ויהי תבשהו גחה יחרוא .אלמ ןויסנפ יאנתב ,(אשנ תשרפ תבשו תועובשה-גח ליל) תוליל
ןכו םישנה רובעב תוננכותמ תודחוימ תואנדס .םורטשרבליז קחצי-ףסוי ברהו דורב םחנמ
לכ םע ,המשנל םירבצמ יולימו ףוגל החונמ בלשל תונמדזה וז .םידליל תוינכת וכרעיי
.07-6233197 'לט :המשרהו םיטרפל .תודיסחה לש ינחורה רשועהו החמשהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.רמועה תריפס ,רהב תשרפל


ןמזה ירדגב השודק רידחהל

ונא םימייקמ םויו םוי לכב ןכש ,םידחוימ םימי םה תועובשה-גחל חספה-גח ןיבש םימיה
:םיטביה ינשב תווצמה לכמ הנוש וז הווצמ .רמועה תריפס תווצמ - תדחוימ הווצמ

,ךכב אוה הווצמה ןיינעו ,יאמצע םויק הווצמה תא םימייקמ ובש ץפחל שי הווצמ לכב (א
איה הווצמה ,רמועה תריפס תווצמב ,תאז תמועל .הווצמ םויק ךרוצל הז ץפחב םישמתשמש
עבוקש םרוג אוה ןמזה ,תווצמה לכב (ב .םינומו םירפוס םתואש םימיה גשומ לכ תא תרצויה
.ומצע ןמזה תא םינומו םירפוס רמועה תריפס תווצמב וליאו ,הווצמה תא םייקל שי יתמ

שפנב הקושת

רשקה תא קימעמ הזה ןוימדהו ,םלועב הרותה לש התלועפ תא םג תונייפאמ וללה תודוקנה יתש
.ונתרות ןתמ ןמז ,תועובשה-גחל (הנכה שמשל הניינעש) רמועה תריפס ןיב

לש בוט-םוי תרחממ תונמל וניווטצנ"ש ,אוה רמועה תריפס תווצמ לש הניינעל םירבסהה דחא
הארמ ןיינמה יכ ...דבכנה םויה לא לודגה ץפחה ונשפנב תוארהל ,הרותה תניתנ םוי דע חספ
תריפס לש התלועפל סחייתמ הז רבסה .אוהה ןמזה לא עיגהל וצפח לכו ועשי לכ יכ םדאב
לע הרותה לש התלועפל הנכהכ ,םלועה תואיצמ לע םג העפשה הל שי ךא ,םדאה שפנ לע רמועה
.תואיצמה

םלועה לש ומויק

אל ולוכ םלועה ."הרותה ליבשב" אלא וניא ומויק לכש םלועב תולגל איה הרותה לש הרטמה
תא םילבקמ לארשי םא" ,תישארב ישעמ םע ה"בקה הנתה האירבה תעבו ,הרותה ליבשב אלא ארבנ
איה הרותהש ,ןאכמ ."והובו והותל םכתא ריזחמ ינא ,ואל םאו ,ןימייקתמ םתא ,הרותה
.ומויק סיסב תא םלועל תנתונה

אלא ,האירבה ךותב טרפ קר ונניא ןמזה .הרותה ןתמ לש וניינעמ איה ןמזה לע הלועפה םג
-יא .ןמזו םוקמ - םירדג ינשמ תבכרומ האירבה .הלוכ האירבה לש םיידוסיה םירדגהמ אוה
ובש ןמזהו ומוקמ - וללה םיטביהה ינשל סחייתהל ילבמ האירבב והשלכ ןיינע לע רבדל רשפא
.שחרתה

םלועה דובעש

התרטמש ,הרותה -ןתמל הנכה איה ,ומצע ןמזה תא םינומו םירפוס הבש ,רמועה תריפס תווצמ
השודקה תא םירידחמש ידי-לע .'ה תדובעל םתוא םג דבעשלו םלועה ירדג ךותל רודחל
תחאו תחא לכש ,תויטרפה תווצמה ראש תא םייקל ךכ-רחא םילוכי ,ןמזה ירדג ךותל תיקולאה
.םלועב ףסונ םייוסמ טרפ תשדקמ ןהמ

תדובע ונל ריזחי אוה ןמחרה" :רמועה תריפס רחאל םיללפתמש הליפתה םייקתתש ןוצר יהיו
לש האלמה תומלשהו תומימתה היהת זאש - "הלס ןמא ונימיב הרהמב המוקמל שדקמה-תיב
.הלס ןמא ונימיב הרהמב ,ישילשה שדקמה-תיבבו ,תישילשה הלואגב ,תשלושמ תומלש ,הריפסה
(7 'מע ,חל ךרכ תוחיש יטוקל)

הטימשה תנש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתולבויו תוטימש

ורסמנ המל ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל השמ רמא .(ב,הכ ארקיו) "'הל תבש ץראה התבשו"
,ולגי אלש ךנוצר ...לבויה תאו תיעיבשה תא םיללחמ ויהש ינפמ :ול רמא ?תויוכלמל לארשי
.תולבויה לעו תוטימשה לע םריהזה
(אמוחנת שרדמ)


תותבש שולש

םויבו" :רמאנש ,שפנה תתיבשל הדעונ תבשה .הטימשהו םידעומה ,תבשה :ןה תותבש שולש
םה םידעומה .שפנ לכוא תכאלמ ףא ,תוכאלמה לכ הב ורסאנ ןכלו ;"שפניו תבש יעיבשה
לכוא תכאלמ םהב הרתוה ךכיפל ;"םינמזהו לארשי שדקמ" :הכרבה חסונכ ,ןמזה תתיבש תניחבב
ץוח ,תוכאלמה לכ הב ורתוה ןכל ,"'הל תבש" הב רמאנש ,םלועה תתיבש איה הטימשה .שפנ
.המדאה תדובעמ
(בושטידיזמ שריה-יבצ יבר)


בוט-יכ םיימעפ

םויב "בוט יכ" לפכוה תישארב ימיבש םשכ .תישארב ימי תשש תמגודב ןה הטימשה תונש שש
,ינע רשעמ שירפהל ךירצ הטימשל תישישה הנשבו תישילשה הנשב ךכ ,ישישה םויבו ישילשה
.תלוזל ביטיהל
(המכח ךשמ)


םינשה ששל הכרב

ידי-לע - הטימשה תונשב םג ךכ .תבשה םוימ םיכרבתמ השעמה ימי תשש לכש ,רהוזב רמאנ
.הירחא תואבה הדובעה תונש שש תוכרבתמ תיעיבשה הנשה לש התשודק תרימש
(הרות ינינפ)


ינעה תא שיגרהל

אוה ןיאו חושק וביל ,ומצעב חוטב שח ,םימרכו תודש ול שיש ,רישעה ,םלועה עבט דצמ
הדרח שח רישעה םג ,עורזלו שורחל רוסא הבש ,הטימשה תנשב לבא .ינעה תקוצמב שיגרמ
ינעה רעצב םינשה לכב שוחל ול םרוג הז רבד ."לכאנ המ" הלאשב םימשל ויניע אשונו
.ול רוזעלו
(רומה רורצ)


בושיחל ללכ

םויק תונש תא קלח :אבה ללכה תא רוכז ,דמוע התא הטימשל הנש וזיאב תעדל ךנוצר םא
םא .הטימשה תנשב דמוע התא יכ עד ,תיראש אלל ,קוידב קלחתי רפסמה םא .עבשב םלועה
.הטימשה ךותב התא םינש המכ הארמ תיראשה תרתי ,תיראש הלבקתנ
(חרפו רותפכ)


ץראה ילש

אלו :י"שר שרפמ .איה ילש ץראהש ועדתש ידכ ,עבש וטימשהו שש וערז :לארשיל ה"בקה רמא
.יתוכלמ לוע וחכשתו םכצרא חבשב םכבבל םורי
(א,טל ןירדהנס)


ץראה ןוצר

.ותעושיב וחטב אלו 'הב ונימאה אלש יפל ,תולג לארשי םיבייחתמ הטימש םויק-יא ןוועב
ןיא רשאכ ןכל .'הב הנומאה תא וקזחי הכרדש הנוצרש ,ץראה ןוצרל דוגינב אוה הז רבד
.הב ויחיש הצור ץראה ןיא ,הטימשה תא םירמוש
(רקי ילכ)

עובשה תרמיא


רקשו תמא

םיבהוא םיבר המל" :'שודקה ידוהיה' הנוכש ,החסישפמ קחצי-בקעי יבר תא םידיסח םעפ ולאש
."?תמאה תא םיבהואה םה םיטעמו ,רקשה תא ךכ-לכ

:קידצה בישה

."רקשב בוהאל רשפא-יא תמאה תא לבא ,תמאב בוהאל רשפא רקשה תא - הטושפ הביסה"תודיסחה יכרד


דובא אל םלועל

ייחב ךרד-תארוה םג םישמשמה ,םיבושחה םימגתפה דחא תא תידיסחה היווהל קינעה ינש חספ
.("ןלאפראפ ןייק אטינ זיא סע" :שידייבו) "דובא אל םלועל" - םוי-םויה

הז ןיא םלועל יכ ונדמלמ ינש חספ" :םויה לש וניינע לע ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא ךכו
וא שפנל אמט היהי יכ שיא" :קוספה תא שרפמ אוה וז ךרדב ."ןקתל רשפא דימת ,ידמ רחואמ
'םכל' היה רבדה םא וליפאו ,'הקוחר ךרדב' וא 'אמט' אוהש ימ וליפא" - "םכל הקוחר ךרדב
.(רייאב ד"י םוי-םויה) "תאז ןקתל ודיב זא םג - ונוצרמ התשענ תוקחרתההש -

הפידע היינשה תונמדזהה

,ףיסוה ףא אוה .תופוכת םיתיעל וב שמתשהו הז םגתפ ריכזהל הברה שטיוואבוילמ יברה
םינתונ ,ןקתל תמאב םיצור םאש אלא ,ןקתל רשפא דימתש קר אל אוה ינש חספמ דומילהש
תחאב בתוכ אוה ךכו .הרשיה ךרדב רשאמ הרתי הדימב וליפא תאז תושעל תוחוכ הלעמלמ
.דובא אל םלועל ידוהי לצאש אוה ינש חספד לכשה-רסומהש ...םגתפ עודי" :ויתורגיאמ
ןיינעב םג זמורמכו ,םיטרפל עגונב הנושארהמ הפידע היינשה תונמדזההש םימעפ ,הברדאו
תרגיא ,גכ ךרכ שדוק-תורגיא) "'וכו הליחת ץמח רועיבל ךרצנ היה אלש ,ינש חספד
.(זיתת'ח

.ןמז לש הלבגמה ןיא ינש חספ לש ןוקיתבש ,ןייצמ אוה (ביתת'ח תרגיא ,םש) רחא םוקמב
ןיינע ירהש" :דבלב דחא םוי אוה ינש חספ ירה ,םימי תעבש ןב אוה ןושאר חספ דועב
ןוצרל היהיש דעו ,ול ןילחומש דע םשמ זז וניאו ,אדח אעגרבו אדח אתעשב אוה הבושתה
לוכי ןוקיתה אלא ,ןקתל רשפאש דבלב וז אלש ,ןאכמ ."'תי וינפל ביבחו הצורמו 'ה ינפל
.ינושארה בצמה רשאמ רתוי ההובג הגרדמב תויהל

העיבתה חוכ

ינש חספ ,עודיכ .ידוהי דצמ האבש תיתימא העיבתב שיש חוכה לע ונתוא דמלמ םג ינש חספ
המל" העיבתב ואבו ,חספה תברקה תעב םיאמט ויהש םידוהי ויהש רחאל לארשי-םעל ןתינ
הווצמ לכ םייקל םיכירצ יתמו ךיא םיללכ ועבקנ הרותב - הנושמ העיבת וז הרואכל ."ערגינ
תנעט תא ןועטל שי םוקמ המ ,םישרדנה םיאנתב ודמע אל םה םא ;ןברק לכ בירקהל דציכו
?"ערגינ המל"

אוה לארשי -ינב לש םדיקפתו ,ומצעמ ןתונ ה"בקהש םירבד שיש ,ונתוא דמלמ ינש חספ אלא
הרקיע לכ .הטמלמ השירדו העיבת ידי-לע קר םיאבש םירבד שיו ;'ה יוויצ תא םייקלו לבקל
,"ערגינ המל" וקעזש ,לארשי-ינב לש העיבתהו השירדה ידי-לע אלא האב אל וז הווצמ לש
.ינש חספ לש יוויצה שדחתנ םתעיבת חוכמו

- האלפנ הארוה ונא םידמל ןאכמ" :(מ"דשת ינש חספ) שטיוואבוילמ יברה ךכ לע רמוא
וניא ,היתווצמבו הרותב ,םימש-תאריב רושקה ןיינעב והשמ ול רסחש שיגרמ ידוהי רשאכש
ונל ןיא' רמוא וניאו ,(לוכיבכ) ה"בקה לע אל וליפאו ונבר השמ לע אל ,דחא ףא לע ךמוס
."!'ערגינ המל' :עבותו קעוצ אלא ,'םימשבש וניבא לע אלא ןעשיהל

- הברדא אלא ,םולשו סח הרותה ךפה הניא וז העיבתו השקבש דבלב וז אל" :יברה ףיסומו
תא שקבמ ידוהי רשאכש ,ונקיתש ,הלודגה תסנכ ישנא ידי-לע ,ןכ גהנתהל התוויצ הרותה
יכ ...חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא' ותליפתב רמאי - הדימעה תליפת תעב ה"בקהמ ויכרצ
!'ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו' ,'םויה לכ וניוויק ךתעושיל

לכב וז העיבתו השקב לע רזוח אלא - תחא הליפתב תאז שרודו שקבמש ךכב קפתסמ וניאו"
,ךלמה דוד םע דחי - םיקעוצו םישקבמ לארשי-ינב ...!םוי לכב םימעפ המכ ,הליפתו הליפת
- הלואגה לע םיקעוצו םישקבמ לארשיש הז ידי -לעש אצמנו ,'!יתמ דע' - אחישמ אכלמ דוד
העיבתו השקב אלול האב התייהש יפכמ הרתי תוזירזבו תוריהמב אובת הלואגהש םה םילעופ
."וזהלואגל הייפיצב


ןוויכ .חישמה ךלמ ינפל ןודנו ךלנו אוב :ול רמוא אוהו ורבחל בייח םדא חישמה תומיב"
הבוט ןבא לטונ .תוילגרמו תובוט םינבא אלמ אוהש ותוא םיאצומ ,םילשורי לובגל םיעיגמש
"?וזמ רתוי ךל בייח ינא םולכ :רמואו ,ול הנתונו תחא
(בל השרפ יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


הנותח סמ

לבא ,םירקבל תושדח םהילע ותחנש תונושמו תונוש תוריזגל םיליגר ויה רבכ םידוהיה
בייח ותב תא אישמה ידוהי ,התעמ .ריהב םויב םערכ הירטסוא ידוהי לע האב השדחה הריזגה
.'הנותח סמ' םולשתב

תא וסנרפ ישוקב ךאש ,םיבר םידוהי לש םתלוכי יפכמ הברה ,דואמ הובג היה סמה םוכס
.םהיתונב תאשהב ךורכה דבכה לטנה תחת וערכ סמה אלב םג רשאו םתיב

ןתח הל אוצמל דואמ השקתה הקרפל ותב העיגהשכ .ה'קדוי היה םיעצמא-טועמו טושפ שיא
ידסחב ,ףוסבל .םימי םתוא גהנמכ ,עיצהל וילע היהש תדבוכמה הינודנה לשב תאזו ,ןוגה
.הינודנה ימד לע רתוול םיכסהש ,הלועמ ןתח גישהל חילצה ,'ה

םשאר לע התחנ ,הנותחה דעומל הייפיצבו תושגרתהב םיכרענ ותחפשמו ה'קדוי דועב ךא
.םתחמש תא תיבשהל המייאש ,השדחה הריזגה

,ךרדל אציו םילטלטימ טעמ ה'קדוי זרא .ובר לא עסונ - ?הקוצמ תעשב דיסח השוע המ
בושו בוש ותעדב ךכח אוה .שיבה ולזמ לע ובילב הכב העיסנה ךלהמ לכ .הקוחרה קסנ'זילל
.יברל רמול המ

רחאל .תרומרמצ וב הריבעה ,ותב יאושינ ולטובי הריזגה לשבש תורשפאה לע הבשחמה םצע
לכ לע תונעטל הדיחיהו תחאה תבותכה יכ ,תזעונ הנקסמל עיגה ,ןאכלו ןאכל רבדב לקשש
.ומצעבו ודובכב ה"בקה - רתוי אלו תוחפ אל איה תוריזגה

ףוטע ,ורדחב היה יורש קידצה .ותמשנ קמוע דע שגרנו רעסנ היה רבכ קסנ'זילל עיגהשכ
.הרותב קסוע ,ןיליפתב רטועמו תילטב

.קידצה רדח לא הפוסכ ץרפתה אוה .שוביכל תנתינ-יתלב התייה ה'קדוי לש וחור תרעס
.ןחוב טבמ ה'קדויב ןתנו רפסהמ ושאר תא םירה קידצה .קעז ,"!יבר"

.ה'קדוי ארק ,"יברה לצא ינא הצור הרות-ןיד .הרות-ןיד יל שי !יבר"

דצה תא ןאכל ןימזהל ךילע .םירבדה רדס תא התא עדוי" ,ועיגרהל קידצה הסינ ,"ןכבו"
."םכינש תונעט תא עומשל היהי רשפא זאו עבתנה

לע טרחתה טעמכ רבכו העמק תשעתה עגר ותואב ,"...לבא" ,םגמגל ה'קדוי לחה ,"...לבא"
.ותזעה

.ורבד תא םילשהל ךלמילא יבר ודדוע ,"?המ לבא"

.ה'קדוי םגמג ,"!ה"בקה אוה ילש עבתנה לבא"

שג ,ןכבו" :רמא עגר רובעכ ךא .ויניעב ההימת לש טבמו ךלמילא יבר לאש ,"!?ה"בקה"
."םיפסונה םיניידה ינש תא ןאכל ןמזי יכ ול רומאו יאבגל

ה'קדוי .קסנ'זילמ ךלמילא יבר קידצה לש ורדחל םיניידה ינש ואבו וסנכתה הדועיה העשב
תועמד ויניע וגלז ויתונעט ףוסל עיגהשכ .באכבו טהלב ורמאנש וירבד תא תוצרהל לחה
בא לכ לע תלטומה הלודג הווצמ וז ןיאה !?יתב תא אישהל יתבוחמ הז ןיאה" .שילש
..."ינממ תאז וענמי םהיתוריזגב םייוגהש ןכתיי דציכ !?לארשיב

אופא וניתמה לוכה .הזכש רזומ הרות-ןידב ופתתשה אל םלועמ .וקתשו ובישקה םיניידה ינש
.םירוהרהב עקש רשא ,ךלמילא יבר לש ויפ אצומל

ןידה -ילעב ינשש יוארהמ ,הרות-ןיד יפל" :רמאו חתפ אוהו דיפלכ וינפ וטהלתנ עתפל
ירהו ןידב דצ אוה ה"בקה ןנד הרקמבש רחאמ םלוא .ןידה-קספ רוריב ןמזב רדחה ןמ ואציי
."רדחב ונמע עבותה םג אופא ראשיי ,'ודובכ ץראה לכ אולמ'

תכסמ וכותמ ףלשו םירפסה ןורא רבעל העיספ עספ אוה .עגרל ךלמילא יבר קתתשנ בוש
תא ארקנ הבה" .אמ ףדב רפסה תא חתופ ודועב ,רמא ,"ןאכ היוצמ הבושתהש ינמודמכ" .ןיטיג
.ארמגה ירבד

ןירוח-ןב ויצחו דבע ויצחש םדא - ןירוח-ןב ויצחו דבע ויצחש ימ ,השודקה ארמגה תרמוא"
תאשל .ןירוח-ןב ויצח רבכש ,רשפא-יא החפש אשיל ;לארשיב תיב םיקהלו השיא תאשל הצורו
?(היברו הירפמ) לטבי ?אופא השעי המ .דבע ויצח (ןיידעש) רבכש ,רשפא-יא ןירוח-תב
םלועה ירה .הרצי תבשל ,הארב והות אל רמאנש ,היברו הירפל אלא םלועה ארבנ אל אולהו
."!םייקתהל בייח

ךותמ אורקל ףיסוה ,"אלא" .םיניידה ויתימע תא וטבמב רקסו הלק התחנתא השע ךלמילא יבר
ןודאה תא ןיפוכ .ןירוח -ןב ותוא השועו ובר תא ןיפוכ םלועה ןוקית ינפמ" ,ארמגה
."ןידכו תדכ לארשי תב תאשל לכויו םלשומ ןירוח-ןב היהי זאו ותודבעמ וררחשל

ןוקית ליבשב ,םלוע-לש-ונוביר ,ןכבו" :שפנ-תרעסב ארקו ארמגה תא ךלמילא יבר רגס
ךתרותב תקספ ךכ !ובר תא ןיפוכ !ובר תא ןיפוכ ,'תבשל' אלא 'והות'ל רצונ אלש ,םלועה
."!השודקה

רבדה .רדחב הררתשנ החותמ הקיתשש ירחא םג דהדהל ופיסוה ךלמילא יבר לש הלא וירבד
.ארמגב הקזוחב תוזחוא וידי יתשו ,תומוצע קידצה יניע .רפסמ תוקד ךשמנ

ףנטצהש ה'קדוי לא הנפ אוה .ןהמ ריאה החמש לש ץוצינ .ויניע תא ךלמילא יבר חקפ עתפל
ךורבו אוה ךורב ,'ה ךורב" :סייופמו ךר היה ולוק .דמעמה תמיאמ דעור ולוכ ,ותניפב
הגאד רסהו ךתחפשמלו ךתיבל בוש .הלעמ לש ןיד-תיבב םג ןידה-קספ לבקתנ התע הז .ומש
."ךבלמ

,ותיבל עיגהשכ .רדחה ןמ אציו וירוחאל תודעור םיילגרב עספ ,האילפב ושאר דינה ה'קדוי
.הריזגה לוטיב לע ורשבתנ רבכ הירטסוא ידוהיש רחאל םידחא םימי היה הז
רפש םהרבא 'ר םע םיידוהי םייח
ןורימב םיגגוחהו םירמזילכה םע רפש םורבא 'ר


ןורימב רפש תחפשמ לש תרוסמה

םהבש םינמזו תומוקמ שי םלוא ,ללכב תודהיב םייזכרמה םיביטומה דחא קפס אלל איה תרוסמה
הרושה ןמ םדא .ןורימב רמועב ג"לב םירבדה ינפ ,לשמל ,ךכ .דחוימ ןפואב תטלוב איה
םה ,י"בשר לש ונויצ ביבס םינגנתמה םינוגינה יכ תועטב בושחל יושע םוקמל ןמדזמה
'םיניבמ'הו םיקיתווה קר .'םירמזילכ'ה לש םיינטנופסה םהייוואמב םיטלשנו םייארקא
העשה וליפאו ,םינוגינה תרשרשב ומוקימ ומכ ,ןוגינ לכ יכ םיעדוי םג םיעדוי הרובחבש
.התונשל םדא לכ דיב ןיאש ,םינש-תבר תרוסמ לש ןיינע םה ,ןגונמ אוה הבש

אוה .םורבא 'ר וירכמ יפב הנוכמה ,(76) רפש םהרבא 'ר אוה םיקיתוו םינקז םתואמ דחא
םייתאמכ ינפל םידיסחה תיילעב הצרא ולעש ןילרק ידיסחל רצנ ,הירבט ידיליל יעיבר רוד
תא רקעש רחאל םג .ימוקמה ףונהמ דרפנ-יתלב קלח אוה םויה דעו ותדלוה זאמ .הנש םישימחו
ג"לב הנשב הנש ידמ ןורימל תולעל םורבא 'ר דיפקמ ,ותדלוה ריע הירבטמ וירוגמ םוקמ
.וידכנו וידלי לכו אוה ,רמועב

הלילה עצמאב הכולהת

תעשב .רתויב םינמאנל קר רומשה הז ,לולסמה לכ תא רבועו תוחנה ומצעל השוע אל םורבא 'ר
ובע תחפשמ תיבמ תיתרוסמה הרותה-רפס תכולהת םע אצוי אוה רמועב ג"ל ברע לש םיירהצ
.היתובקעבש הלודגה החמשלו הקלדהל ,יאחוי-רב ןועמש יבר רבקל עיגמ ברע תעל .תפצב

תוצח רחאל םייתש העשה תוביבסב קר ליחתמ ,אלוליהב םורבא 'ר לש יתימאה וקלח םלוא
.רלדנסה ןנחוי יבר לש ורבק רבעל ,רהה הלעמב תדעוצה העובקה הכולהתה תאצוי זא .הלילה

הקיתע השורי

תקלדה לש 'הקזח'ב ,ץרה שריה-יבצ 'ר ,םורבא 'ר לש ונתוח קיזחה הנש םישימחמ רתוי
,"שמש לשרה 'ר"כ לוכ יפב עדונש ,שריה-יבצ 'ר .רלדנסה ןנחוי יבר לש ורבק לע הקובאה
יבר ,תפצ לש הברמ 'הקזח'ה תא שרי ,ריעב תוירוביצה תורשמה תיברמב אשנש ינפמ תאז
'ר" קיזחה ,(104 ליגב) ג"כשת תנשב ,ותריטפ דעו זאמ .ד"מרת תנשב רטפנש ,רלה לאומש
םורבא 'ר אוה אולה ,ונתחל 'הקזח'ה תא שירוה ותומ םדוק .הקלדהה תרוסמב "שמש לשרה
.ונעדוימ

אוה .דוקיפה טיברש תא םורבא 'ר לטונ רלדנסה ןנחוי יבר לש ורבק לא הריישה תאצ עגרמ
וא ןוט לש ,םילקבש לק ףויז לכ .םרדסו םינוגינה תא 'םירמזילכ'ל ריכזמה אוה ,החנמה
.רפוכי-לב אטח ויניעב אוה ,לילצ

יתרוסמה לקמה

הנוכמ םהמ דחאש ,המשנ ינוגינ תרשרשב תרומזתה חצפת ,רבקה לע הקובאה תקלדה רחאל
םיגגוחה להק תא דבכיו ,םיצומחו 'הקשמ' יקובקב וקיחמ םורבא 'ר ףולשי זא .'רפש ןוגינ'
.רקובה רוא דע החמשה ךשמית הגיזמהו המיעטה רחאל .'םייחל' תרימאב

יבר לש ורבק לע הקובאה תא תיציו הכולהתה שארב רפש םורבא 'ר ה"יא דעצי ,רומאכ ,הנשה
הכילהה לקמ תא ודיב זחאי םעפה םג ,הנש ידמכו .הנומשו םישולשה םעפב ,רלדנסה ןנחוי
תולוגס וליפאו ,תימוקמה תרוסמהמ קלח ןכ-םג ןמזה ךשמב השענש לקמ ,ונתוח ול שירוהש
...וב וכרכנ רבכ תונושגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


רמועב ג"לב החמש

?רמועב ג"לב החמשה םעט והמ :הלאש

ןויצ לע ,םידוקירבו הרישב ,הבר החמשב הלודג הקלדה הז םויב ךורעל םודק גהנמ :הבושת
,שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב הרוא תוברהל וגהנ ל"וחבו ץראב תובר תוליהקב .ןורימב י"בשר
.י"בשר לש ויחבשבו ותרותב קוסעלו

ליגל םעיגהב םינבל 'הווצמ תרופסת' י"בשר ןויצ לע הז םויב תושעל םיגהונ ןכ-ומכ
.ללכב תווצמל םכוניחב ליחתהלו שארה תואפ תראשהב םכנחל ידכ ,שולש

תא ריכזהל ,םהידיב תותשקו ריעל ץוחמ לייטל םיאצוי 'םירדח'ה ידליש וגהנ ל"וחב
.םימשב תשקה התארנ אל וימיבש ,י"בשר

:וז החמשב ורמאנ םימעט המכ

.הז םויב "תומלמ וקספ" ,"תרצע דעו חספמ ותמ"ש ,אביקע יבר ידימלת (א

תודוס ול ולגתנ הז םויב יכ ,ותוקלתסה םויב חומשל הרוהש ,י"בשר לש אלוליהה םוי (ב
השרוהש המ לכ וידימלתל הליגש דע ושמש העקש אלו ,רהוזה רפסב ןכמ רחאל ובתכנש ,םירימט
.תולגל

.רבדמב לארשי-ינבל תדרל 'ןמ'ה לחה רמועב ג"לב ,שרדמה תעדל (ג

קר וז החמשב גוהנל ולחה עודיה לככש ףא - דחי םימעטה לכ לש ףוריצ ןאכ שי יכ הארנ
."יאכז םויל תוכז ןילגלגמ" ל"זח רמאמ יפ-לע תאזו ,אביקע יבר ימיב

,הרותה תוימינפ יוליג םוי ,הז הלוגס םויב רשא ,שיאה ירשא" :שטיוואבוילמ יברה רמואו
."היחנ אקווד הז דומיל רואבו ...הרותה תוימינפב םירועיש עובקל ץמוא ףסויו קזחתי
ב"ס גצת ח"וא ע"ושוט .ב,וצר ,א"עס ,אצר ,ב,זפר ג"ח רהוז .א,טכ תינעת .םש יריאמו ב,בס תומבי
ת"וש .ו"מ א"פ רייא 'סמ םידיסח תנשמ .ז"פ ע"הפס רעש ח"עפ .ה"ס םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו
ירעש .נ"שו ,ו ק"ס י"א 'עמ ,םיניד תפיסא ,דמח ידש .גלר 'יס ד"ויחו ,גסק ס"וס ח"ואח רפוס םתח
.הפ,הע,בע 'יס רמועב ג"ל - םידעומהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il