699 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יתוקוחב תשרפ * (26.5.2000) ס"שת'ה רייאב א"כ * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


לתוכהמ םיצור המ


- םלועב רתויב קיתווה ידוהיה תסנכה-תיב ילוא אוה לתוכה
הז םאה .הנש םייפלאכ תופיצרב םידוהי םיללפתמ ובש םוקמ
?תוריעסמו תוממוקמ תויצקובורפל םוקמה


ןונגסב הליפת לתוכה תבחרב םייקל םישנל רשפאל הלשממל הרומה ,עובשה ץ"גב תטלחה חכונ
יטפושש השוחתה תרבוג - הרותב תוארוקו תותילטב תופוטע ןהשכ ,יביטוורסנוק וא ימרופר
ריבס לבא ,טפשמה םלוע לש ןשה לדגמב םינופס םה ילוא .םעב תוחורה-ךלהמ םיקתונמ ץ"גב
שחור בחרו לודג רוביצש ןומאה תדימ לע תאזכ הטלחה לש היתוכלשהל םיעדומ םניאש חינהל
.ןוילעה טפשמה תיבל התעמ

ינידמה חתמה לש ומוציעב .תאזה תעב ונל רסח היהש ןורחאה רבדה תמאב איה וז הטלחה
הזע המחלמ רשאכו ,הרעבת תללותשמ הזע לבחו ןורמוש ,הדוהי יחטשב רשאכ ,ינוחטיבהו
- רוביצב םינושה םיקלחה ןיב םיחתמה ומצעתהו ורבג הבש הפוקתב ;ןופצה לובגב תלהנתמ
.יברעמה לתוכה - יתרוסמו יתד ידוהי לכ לש םישדוקה שדוקב העגפו ץ"גב תטלחה האב

תוישיא תועד

ידוהיה ןונגסב םש םיללפתמ הנש םייפלא .יברעמה לתוכה דיל םידוהי םיללפתמ הנש םייפלא
םיללפתמ ובש םוקמ - םלועב רתויב קיתווה ידוהיה תסנכה-תיב ילוא אוה לתוכה .יתרוסמה
,וז השיגר הדוקנב וינרופיצ תא ץעונו ץ"גבה אב םואתפו .הנש םייפלאכ תופיצרב םידוהי
םוקמל אקווד סינכהלו ,המימי םימימ םוקמב םיגוהנה הליפתה ירדס תא רפהל הרומ אוהשכ
.תויביטוורסנוקהו תוימרופרה תויצקובורפה תא הזה שודקה

יפלא תואמ לש םשפנ רופיצב העיגפה ןובשחב האבוה םאה ?טפשמ הז םאה ?קדצ הז םאה
הרתונ דוע ילואש ןומאה תיראש תיפוס הסרהנ ךכבש םידבכנה םיטפושה םיניבמ םאה ?םידוהי
תאזכ הטלחהש תיתימאה הרעסה לש הנוכנ הכרעה התשענ םאה ?טפשמה תכרעמל הז רוביצב
?םעה ךותב תללוחמ

טפשמה -תיב ידי-לע הנורחאב טוקנה 'יטופישה םזיוויטקא'ל תקהבומ המגוד איה וז הטלחה
טפשמה-תיב ומצעל לטנש תוכמסל אלא ,קוחה דוביכלו קוחה ןוטלשל רשק הזל ןיא .ןוילעה
הקימעמש לככ .טפשמה-לכיה וניא ןהב עירכהל םוקמה רשא ,תקולחמב תויונש תויגוסב ברעתהל
םהיתועדמ תועבונ ויתוטלחה יכ השוחתה תרבוג ,הלאכ םיניינעב ץ"גבה לש ותוברועמ
.הפמה לש דואמ םייוסמ דצב תומקוממה ,םיטפושה לש תוישיאה

ףקשל םירומא םניאו ,ירוביצ חתפמ יפ-לע ונלצא םירחבנ םניא ןוילעה טפשמה-תיב יטפוש
ררבל ךירצש ,יעוצקמ יטפשמ ףוג תויהל םירומא םה .רוביצב תופקשההו תועדה תוגלפתה תא
םג ותוכמס תא ביחרהל טילחמ טפשמה-תיבש עגרב םלוא .קוחה יפ-לע טופשלו קוחה תא
קדצ רסוח ןאכ שי - תסנכה םוקמב ומצע תא דימעמ אוהו ןהב עירכה אל קקוחמהש תויגוסל
.האוגה תורמרמתהו רבוגה לוכסתה ןאכמ .הנידמב תונושה תוכרעמה ןיב ןידעה ןוזיאה תרפהו

שפנ-תוריסמ

ןיינועמ וניא שיא ירה .ףסונ תעד-לוקישל איבת רוביצב ררועתתש הרעסהש חינהל ריבס
םירעסנו םיעוגפ םידוהי ינומה ןיב םלוע-תמחלמ להנתת הבש הריזל לתוכה תבחר תא ךופהל
חינהל ריבס .םייביטקובורפה ןהיסקט תא לתוכב אקווד םייקל ןשפנ הקשחש םישנ ןתוא ןיבל
.שפנ-תוריסמב םהילע ונגי םידוהי ינומהש םושמ ,ויהשכ וראשיי לתוכב הליפתה ירדסש

וניטפוש הבישה" םישקבמ ונאשכ הליפתב ןווכל ונילע המכ דע השיחממ תאזה השרפה םלוא
הבש ,ןירדהנסה תא - "וניטפוש" תא בישי ה"בקהש םילחיימו םיללפתמ ונא ."הנושארבכ
.יניסב השמל הנתינש הרותה יפ-לע וטפשיש ,םימש-יאריו תמא יטפוש ובשיי

ה"בקהש - "הכותב ןוכשתו בושת םימחרב ךריע םילשורילו" - ללפתנ הליפת התוא םע דחיבו
ידי-לע ,ישילשה שדקמה-תיב תא הנביו ונשדקמ-תיב דירש דמוע ובש םוקמב ותניכש תא הלגי
.שממ בורקב ונלאגיו אובי ,ונקדצ-חישמשדח שיהקעזו האחמ

ידיל רוסמל הטלחהה לע הקעזו האחמ לש האירק רבעש עובשב םסרפ ד"בח ינבר ןיד-תיב
הלא םיכלהמ יכ םיריכזמ םינברה ."םילשורי שדוקה ריעב םילבוגו םיכומסה םיחטש" םילבחמה
תרימאב ףיסוהל רוביצל םיארוקו ,ץראב םיבשויה םידוהיה לש םנוחטיבו םמולש תא םינכסמ
.תירחש תליפת רחאל םוי ידמ םיליהתב נ"קו 'כ םיקרפה

הקיזומה בטימ

'תוקפה םעונ' ,'ראטס-לג' - לארשיב תידיסחה הקיזומה םודיקב םיליבומה םיפוגהמ השולש
רמזה הדשב בטימהמ םהבו םירוטילקת הנומש תב הליבח וקיפהו וידחי ורבח - 7 ץורעו
,רכיירטש לאכימ ,רכוארג ידד ,דירפ םהרבא לש םיחבושמ םיפסוא תללוכ הליבחה .ידיסחה
תא .תיתוכיא ואירטס תכרעמ םג םילבקמ הליבחה ישכור .דועו דנווטסיל תימע ,ימאימ יחרפ
תורחבנה הקיזומה תויונחבו 'ראטס לג'ו 'תוקפה םעונ' תויונחב גישהל רשפא 'בטימל ות'
.ץראה יבחרב

םירופיס לש יפוי

לע םיטרס ינש השיגמ איה וישכעו ,הלש הרופה לוביב העיתפמ 'השודק לש תוצוצינ' תרבח
קחשמה ,םוליצה לש ההובגה המרה תא ןייצל שי .םידליל ל"זח ירופיסמ םהבו ,שדוקה תרהט
ירוטילקתבו ואדיו תוטלקב םישגומ םיטרסה .רתויב תקתרמל הרדסה תא םישועה ,הקפההו
.06-6572182 'לט .בשחמ

חתמה תא קלסל

תונמא" - םירוטילקת השולש לש הרדס שיגמ ,תיביטנרטלא האופרל החמומ ,ץיברוה ןליא
.02-6512197 'לט .רוטילקתל הבשקה תועצמאב ישפנ חתמ קוליסל תדחוימ הטיש ,"היפרההשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.יתוקוחב תשרפל


הרותב למע עיקשהל

אלש תווצמ - 'תודע' ;תוילכש תווצמ - 'םיטפשמ' :םיגוס השולשל תוקלחתמ הרותה תווצמ
תווצמ - 'םיקוח'ו ;לכשב ןניבהל רשפא ונתינש רחאל לבא ,ונמצעמ ןתוא םיניבמ ונייה
.ןהב הגשהו הנבה םוש ונל ןיאש

תא תולגל לוכי םדא .ןהיניב ימינפ רשק שיו ,'הקיקח' תועמשממ םג איה 'םיקוח' הלימה
ץמאמ תשרוד רבכש הלועפ - בתכב ;יספא ץמאמב ךורכש רבד ,רובידב ויתובשחמו ונוצר
הקיקחה .בר חוכ תלעפהב הכורכה הלועפ - ןבאה לע הקיקח תועצמאבו ;לק יכ-םא ,םייוסמ
ץמאמו חוכ שרוד 'םיקוח'ה םויק םג ךכ .בר חוכו דחוימ ץמאמ תשרודש הלועפ אופא תלמסמ
.הנבה םוש םהב ול ןיאש םירבד םייקל שרדנ אוה ןכש ,םדאה דצמ

דחוימ חוכ

יתוקוחב םא" - ונתשרפ תא חתופה קוספב םג יוצמ דחוימ חוכ תלעפהו ץמאמ לש הז ןיינע
םויק הז לוכי" :י"שר לאוש 'וכלת יתוקוחב םא' םילימה לע ."ורמשת יתווצמ תאו וכלת
םא' םייקמ ינא המ אה .רומא תווצמה םויק ירה ,'ורמשת יתווצמ תאו' רמוא אוהשכ ?תווצמה
."הרותב םילמע ויהתש - ?'וכלת יתוקוחב

קוספה ךשמה רבדמ ךכ לע ירהש ,תווצמה םויק לע רומא "יתוקוחב"ש שרפל רשפא-יא ,רמולכ
ןכש ,הרותה לש ליגר דומילל איה הנווכהש שרפל רשפא-יא ןכ-ומכ .("ורמשת יתווצמ תאו")
ןווכמ "יתוקוחב"ש ןאכמ ."ורמשת יתווצמ תא"ב ללכנ אוהו הווצמ אוה הרותה דומיל םג
."הרותב םילמע ויהתש" - הרות דומיל לש דחוימ גוסל

בלב הקיקח

הדובע ךותמ ,למע ךותמ הרות דמול ידוהישכ :"יתוקוחב" לש םישוריפה ינש םירבחתמ ןאכו
דומילב עגייתמ אוהשכ .ידוהיה לש ובילב הקיקח הרותה תרצוי ,'הקיקח' לש גוסהמ השק
."םימ וקחש םינבא" תניחבב ,ובילב הרותה קקחית ,ןבאה בלכ וביל םא וליפא ,הרותה

תוחוכ הדומילב עיקשהלו הרותב לומעל ךירצ ידוהי .ליגר ץמאמב הרות דומלל יד אל
דומיל אקווד .םיבר תוחוכ תעקשהו דחוימ ץמאמ תשרוד ןבאב הקיקחה תלועפש םשכ ,םילודג
.ושפנב יוניש ללוחמו םדאה בלל רדוח הזכ

לכשהמ הלעמל

ךירצ הרותה דומיל םג אלא ,לכשהמ הלעמלש לוע-תלבק ךותמ םייקל ךירצ תווצמה תא קר אל
קר דמול וניא ידוהיש ,ושוריפ הרותב למע ."יתקקח הקוח" ,"יתוקוחב" לש ןפואב תויהל
ןיבמ אוהש הרותב םיניינעה םגש עדוי אוה ןכ-ומכ .לכשהמ הלעמל אלא ,ולכשב בייחתמש יפכ
ןיאש םשכ"ו ,ה"בקה לש ותמכח איה הרותה ןכש ,תילכש הגשהמ הלעמל םצעב םה ,ולכשב גישמו
."ותמכח גישהל לוכי וניא ךכ ,ארוב גישהל ארבנ לכש םוש תלוכיב

הרותב למעה ידי-לעש םושמ ,'םיקוח' ןושלמ ,"יתוקוחב" ןאכ ארקנ הרותה דומיל ןכל
.'םיקוח' םצעב םה 'םיטפשמ'ה םגש הרכהל םיעיגמ
(313 'מע ,זי ךרכ תוחיש יטוקל)

הסנרפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםידודנו הסנרפ

ץלאנ ,היוצמ הסנרפה ןיאשכ .(ח,וכ תומש) "םכצראב חטבל םתבשיו עבושל םכמחל םתלכאו"
רשאכש ,החטבהה תועמשמ אופא יהוז .וצראמ רגהלו םידודנה לקמ תא וידיל לוטיל םדאה
.הנממ רגהל וכרטצת אלו םכצראב חטבל ובשת ,עבושל םכמחל ולכאת
(הכרד תפסות)


םולשו הבהא

רשאכ םלוא ;הז לש ומחל תפ תא ףוטחל הסנמ הזו והערב הרחתמ דחאה ,היוצמ הסנרפה ןיאשכ
.םולשו הבהא םהיניב שיו חטבל םיבשוי םג םישנאה ,עפשב היוצמ הסנרפה
(ףסוי לש ונורא)


םייעמב ךרבתמ

אלא ,עבשו הברה לכוא םדא היהיש רמול ךירצ ןיא - (ח,וכ תומש) "עבושל םכמחל םתלכאו"
."ךימימ תאו ךמחל תא ךריבו" :(הכ,גכ תומש) רמאנש ןינעכ .ויעמב ךרבתמ אוהו אעמק לכוא
(םינהכ תרות)


אעמק לוכאל

אלו וצריש לככ לוכאל ולכוי ןכ-םאו ,בוט לכב וכרבתי לארשי-ינבש החיטבמ הרותה אולהו
רתוי עוקש תויהל ול רוסא ,בוט לכב עפושמה םדא וליפאש ,ונדמל ןאכמ אלא ?דבלב "אעמק"
.ףוגה יכרוצ קופיסבו הייתשבו הליכאב יידמ
(הלאיבמ לכימ-השמ יבר)


לכאמבש ץוצינה

לע אל יכ" :(גי,ח םירבד) רמאנש יפכ ,ובש 'ה רבדמ אלא ,ומצע לכאמהמ הניא םדאה תויח
המלש הנומאב חוטב ידוהי רשאכ ."םדאה היחי 'ה יפ אצומ לכ לע יכ ,םדאה היחי ודבל םחלה
הליכאש רבדה לעפנ ןכא ,הבורמ לכאמ ומכ עיבשהל וחוכב ,טעומ לכאמב אצמנה 'ה יפ אצומש
.םייעמב תכרבתמ תטעומ
(ג"שת םירמאמה רפס)


ץר התא ןאל

:שיאה ול בישה ?זפחנ התא ןאל :ולאש .קושב ץר-ץא ידוהי האר בו'צידרבמ קחצי-יול יבר
ףדור התאו ךינפל הצר ךתסנרפש ךל ןיינמ :קחצי-יול יבר ול רמא .יתסנרפ ירחא ינא ץר
.הנממ חרוב ךתוליהבב התאו ךבג ירוחאמ איה ילוא ,הירחא

יואר ילכ

,ותסנרפל ילכ תושעל קר ךירצ םדאה ."השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו" רמאנ הרותב
ותסנרפש ,הזב אצויכו האנוה לש תלוספו גיס לכמ רוהט היהי ילכה רשא וחוכ לכב לדתשהלו
היהת הסנרפהש - םירבד ינשב הנוילעה הכרבל יואר ילכה זאש ,הרותה יניד יפכ היהת
.יוארה םוקמל ךלת הסנרפהשו ,חוורב
(םוי-םויה)


םיחתפנ תולכיהה

םינוילעה תולכיהה ירעש לכ ,רתויב ןטק םוכסב וליפאו ,הסנרפב ורבחל עייסמ ידוהי רשאכ
.וינפל םיחתפנ
(קדצ חמצה)

עובשה תרמיא


םיעירפמל הצע

,הרות דומלל ינא הצור" :הלאשב ידוהי םעפ אב ,'הדוהיב עדונ' לעב ,אדנל לאקזחי ברה לא
יתוא םילטבמו םירחאו הלא םיניינעב החישל םינוש םישנא יילא םישגינ ןמזה לכ ךא
."ידומילמ

האוולה םהמ שקב ,םירישע םה הלאה םישנאה םא .ךל ןתא הבוט הצע" :רמאו ברה ךייח
םהילע הקזחו ,הנוגה האוולה םהל ןת ,םיינע םה םאו ;ךינפמ וחרביש חינהל שיו ,הדבכנ
..."ךילא בושל ורהמי אלשתודיסחה יכרד


תוללקב תוכרב

תולעל םיארוק ןיאש ןכ-םג גוהנ .ליגרה ןמ ךומנ לוקב אורקל גוהנ 'החכות'ה תשרפ תא
תוללק תועיפומ וז השרפבש םושמ ,הז לכ .ומצעמ הלוע ארוקה אלא ,וז השרפ תאירקל הרותל
.הרותה ךרדמ רוסי םע לארשי-םעל יופצה לע תוארונ תורהזאו תושק

הרתיו .תוכרב אלא ןניא וללה תוללקה ,םיניינעה תוימינפבש הלגמ תודיסחה תרות םלוא
לש שובלב אלא םלועל אובלו תדרל תולוכי ןניאש ,ךכ-לכ תונוילע תוכרב הלא - וזמ
.'תוללק'

,אובת תשרפ תבשב ותיבב ןקזה ונבר היה אל םעפש ,(לולאב זי םוי םויה) רפוסמ ךכ לע
.(הווצמ-רב ליג ינפל זא היה אוה) רחא םדאמ האירקה תא ,יעצמאה ר"ומדא ,ונב עמשו
קפתסנ םירופיכה-םויבש דע ,בל-באכל ותוא האיבה החכותבש תוללקהמ ול המרגנש שפנה-תמגע
:הנע ,"?וז השרפ םיארוק הנש לכב ירה" :דליה תא ולאששכ .תונעתהל לכוי םא ןקזה ונבר
."תוללק תועמשנ אל ארוק אבאשכ"

םימכחה תוכרב

-רב ןועמש יבר .(א,ט ןטק דעומ) ארמגב םיאצומ ונחנא תוכרב אלא ןניאש 'תוללק'ל המגוד
רזחשכ .והוכרביש ידכ םירג-ןב הדוהי יברו ייסמע-ןב ןתנוי יבר לא ונב תא חלש יאחוי
,רוצקת אלו ערזת" :ול ורמא םה .וכרבל םוקמב והולליק םימכחהש ןנולתה ,ויבא לא ןבה
,ויבא ול ריבסה .'וכו "ךנולמ םייקתיו ךתיב ברחי ,סינכת אלו איצות ,איצות אלו סינכת
אלו םינב דילות - "רוצקת אלו ערזת" .תולודג תוכרבל השעמל תוזמור הלא 'תוללק' יכ
- "סינכת אלו איצות" .ןהילעב ותומי אלו תולכ סינכת - "איצות אלו סינכת" .ךל ותומי
,רבקה ברחי - "ךנולמ םייקתיו ךתיב ברחי" .ךתיבל תונמלא ובושי אלו ךיתונב תא אישת
.ינמז ןולמ אלא וניאש ,הזה םלועב ךימי וכיראיו ,עבק-תיב אוהש

הרישי ןושלב םהיתוכרב תא ורמא אל המל ,ךרבל םימכחה וצר ןכא םא ,הלאשה ןאכ תלאשנ
האר) תודיסחה תרות הריבסמ ?תוללקכ ןושאר טבמב םישרפתמש םיחוסינב ןתוא וריתסהו
תולוכי ןניא ןה ,רתויב תואלפנו תולענ תוכרבב רבודמ רשאכש ,(א,חמ ארקיו הרות-יטוקל
.'תוללק'כ ץוח יפלכ הארנש שובלב אובל תובייח ןהו היולג הכרב לש הרוצב דימת שבלתהל

ןיברע לארשי לכ

ל"זר ."ויחאב שיא ולשכו" (זל,וכ ארקיו) קוספה תא תודיסחה תרות הריבסמ ,לשמל ,ךכו
,תרמוא תודיסחה תרות םלוא ,הזב הז ןיברע לארשי לכ ןכש ,"ויחא ןוועב שיא" :ושרד
לכש ןוויכמ ,ורבחל ליעוהל לוכי דחאש ,איה הכרבה .תוכרב אלא םניא וללה החכותה ירבדש
.(361 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל) הזל הז םיכיישו הזב הז םיברועמ לארשי

.תוקיתמו תוברע ןושלמ - "ןיברע" :םינפוא ינשב ל"זח לש הז רמאמ שרפמ ןקזה ונבר
דחא ידוהי .תבורעת ןושלמ - "ןיברע" .ברעו קותמ רבדכ ינש ידוהי תוארל בייח דחא ידוהי
.(144 'מע א"שת תוחישה רפס) ינש ידוהי םע גזמתהלו ברעתהל בייח

ונבר שרפמ ."ועבשת אלו םתלכאו ...דחא רונתב םכמחל םישנ רשע ופאו" (וכ,וכ) קוספה וא
רשע" .(כק תבש האר) םחלל הלשמנש ,הרותה וז - םחל :(חמ 'מע ארקיו הרות יטוקל) ןקזה
םידמולש הרותה תא 'תופאל' שי - "םכמחל םישנ רשע ופאו" .שפנה תוחוכ תרשע ןה - "םישנ
רונתב"
.שפנה תוחוכ תרשע לכל תרדוחה הבהא ,הליפתה תעב תררועתמה 'הל הבהאה יפשרב
וזכ הרוצב הרות םידמולשכ קר .ארובה תודחאב ,'דחא'ב תוננובתהמ האב הבהאה שא - "דחא
'תלכעתמ' איה ןיא ,הבהאה שאב 'היופא' הרותה ןיאשכ וליאו ,המשנב הרותה ירבד םיטלקנ
,בושו בוש םכדומיל לע ורזח - "ועבשת אלו םתלכאו" :םירמואו םיפיסומו .המשנב בטיה
.םהב םכשפנ עבשת אל םלועלש דע ,שממ םישדחכ םכיניעב םירבדה ויהי םעפ לכבו


הלואגל הייפיצב


רדהו דוה ...רמאנש ,חישמל (רדההו דוהה תא) םהינש ןתונ ינא :ה"בקה רמא אובל דיתעל"
"הרותב עגי אוהש ימ לכל אלא ,ןתונ אוה דבלב חישמה ךלמל אלו .וילע הוושת
(בסתת זמר םיליהת ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


המחלמה םויס

תועיבק .היינשה םלועה-תמחלמ םויסל םינש שמחו םישימח ואלמי ,רייאב ב"כ ,תאזה תבשב
.תאזה הנשב ומכ קוידב זא הלח שדוחה ימיב םימיה

ןזוג זוכירה הנחמב םיפסונ םידוהי תואמ המכ םע יתיליב המחלמה לש םינורחאה םימיה תא
ולפנ תעה לכ .םייוניעו תולחמ ,בער יאנתב ,םויב תועש הרשע-םיתש ,ךרפ תודובע ונדבע .2
.םיבובז ומכ םיללח ביבס

דדוע ,יצאנה רטשמה ידגנתממ םתס וא ידוהי אצוממ אוה םא ונעדי אלש ,הדובעה להנמ
.המחלמה לש ברקה הציק לע תועידי ונילא ריבעהל גהנ הנורחאב .דמעמ קיזחהל ונתוא

רובעכ .ןזואהטואמ הנחמל רבעמ תארקל ןנוכתהל וניווטצנ ,רייאב א"י ,ישילש םויב
,תוהובג תומירעב ומרענ תופוג תואמ :םימיא הזחמ הלגנ וניניעלו הנחמל ונעגה םייתעשכ
.רבוק ןהל ןיאו ,םייקנע םילהואב

לכ .שיא םיפלא-תשמחכ ופסאנ םירעשה דיל .הנחמה תשיטנ לע ונל ועידוה רחש םע תרחמל
םג ודעצ ונתיא .ןאל עדוי וניא שיא .הלחה הדעצה .הנירגרמ תכיתחו םלש םחל לביק דחא
.הדובעה תוגולפמ םירגנוה םידוהי

ורבעב ,רעיה ךותמ ועיגה תויריה .תוירי קחרממ ונעמש הבונדה לעש רשגה לא ונברקתהשכ
.יודיווה תולימ תא למלמל יתלחתה .בורק ונציק יכ םיחוטב ונייה .רהנה לש ינשה

םירמוש ודעצ ונדיצל .תופיצרב םימי העברא ,הכשמנו הכשמנ הדעצה .היה ךכ אל לבא
וריש ,סא-סא ילייח םיעונפוא לע ובכר רוחאמו םינפלמ לבא ,הערל ונב ועגנ אלש םירגובמ
קרי וא ירפ ףוטקל ידכ ךרדה ילושל העמק תוטסל הסינש וא ותכילהב רגיפש ימ לכב דימ
.תודשהמ והשלכ

םילייחה ונילע ורמש ביבסמ .טעמ חונל ,תודשה דחאב ונרצע הלילב קרו ונדעצ םויה לכ
רוחאמ רשאכ ,רטמוליק האמכ םימי העברא ךותב ונאמג ךכ .ונרבעל םינווכמ םינקב םיצאנה
.ונירבחמ תואמ לש םהיתופוג תורתונ

םשג ונילע ךתינ עתפל .סלוו ריעל ונעגה ,םיירהצ תעשב ,רייאב ו"ט ,שדוק-תבש םויב
המכ ,רעי יבועב אצמנה ןכריקסנוג הנחמ רבעל הדעצב ונכשמה םשגה קספיהב .תופעלז
.סלוו ירחא םירטמוליק

ךא ,םדריהל םיסנמ ,ץראה לע ונבשי .םישגרד אלל םיפירצ ךותל ונסחדנ הנחמל ונעגהשכ
ונטלחה ,ןיע םוצעל ונחלצה אל הזה הלילבש רחאל .ברה קחודה ללגב ,ירשפא-יתלב היה רבדה
וסכתה םירבח השימח לכו ץראה לע תוכימש המכ ונשרפ .רעיה ךותב ,ץוחב ןושיל אבה הלילב
.תחא הכימשב

םימ טעמו םרג האמ לש םחל תוסורפ לע םימחלנ ,רעיה ץובב םיססובמ ונחנאו ורבע םימיה
תולחממ םידודש ןאכ םילפונ ,םולה דע עיגהלו לוכה רובעל וחילצהש םישנא .םיחולד
.תוחוכ תסיפאמו

לכ וענמש ,םישומח םירמוש ובצוה רעיה ביבס .םידוהי ףלא רשע-השימחכ ויה ןכריקסנוגב
.החירב לש תורשפא

המחלמה ףוס יכ תירגנוהב ונל עידוהו ,הנחמה ןקז ונתוא ףסא ,רמועב ג"ל ,ישילש םויב
.דואמ בורק

םויה לכ ךשמב .שדוק-תבש ברע ,רייאב א"כ ,ישיש םויב ונא הנהו םימי השולש דוע ופלח
הארנש רבד ,םודאה בלצה יטרס תא םידנוע םהשכ ובבותסה סא-סאה ישנא .תובר תוירי ועמשנ
הרימשה תודמעמ םירמושה םידרוי דציכ וניאר בוריקב םיירהצה-רחא עבראב .דואמ רזומ ונל
.םפילחהל אב וניא שיאו םהלש

וינתומב היה וחוכש ימ לכ .הנחמה תא םיבזוע םילייחה תא ואר רעשל בורק ודמעש םישנא
דואמ רזומ הזחמ היה הז .לכוא טעמ גישהל ונחלצה יירבחו ינא םג .ןוזמה ןסחמ ןוויכל ץר
.החמשו הריש ךותמ 'תבש תדועס' הדעסו הצובק הל הבשי הניפ לכב -

ןכתסהל אלש ונטלחה יירבחו ינא .סלוו ריעה ןוויכל הנחמה תא םיפלא ובזע הלילה ךשמב
לע ידבל יתדעצ .בצמה תא ןוחבל הנחמהמ יתאצי ,שדוק-תבש ,תרחמל .רחמ דע הנחמב ראשיהלו
דע .תינלופ םירבדמ םילייח יתעמשו יתברקתה .םיקנט תריישב יתנחבה קחרממ .ישארה שיבכה
.ינלופ אצוממ ,תירבה תואבצ ילייח הלא יכ יל ררבתה הרהמ

לא הנחמל דימ יתצרו םיטיווקסיבו דלוקוש תצק יתשקיב .םתיא יתקשנתהו קנטה לע יתילע
החמש תואירקב םלוכ וצרפ ,יידיב 'תונתמ'ה םע יתעגהשכ .חור-רצוקב יל וניתמהש ,יירבח
..."!בוט יכ 'הל ודוה !םיררחושמ ונא" -

,םינמרג םייובש םג ואיבה םה .לכוא ונל ואיבהש םינקירמא םילייח הנחמל ועיגה תרחמל
.םישודקה תואמ תא ורבקיש

יוטיח ,הצחר ךרוצל ,האופר-תיבל ונחקלנ םש ,גנישרהל ונתוא וריבעה ישילש םויב
ןדע-ןגל עיגהש ימכ יתשגרה ,הייקנ הטימ לע םינש הז הנושארל יתילעשכ .תויאופר תוקידבו
.ןותחתה

הייהש רחאל ,םייתנשכ ירחא .הילטיא ןוויכל יכרדל יתאציו יתששואתה תועובש המכ רובעכ
ינכיזש לע ה"בקל תודוהל םילימ יפב ןיא .לארשי-ץראל תולעל יתיכז ,ןיסירפקב תכשוממ
,ירופיס תא ,רורחשה רחאל םינש שמחו םישימח ,הזה םויכ רפסלו המחלמה ימיא תא דורשל
.םיאבה תורודה ןעמל
(קרב-ינב ,גרבצניג ןתנ 'ר אוה תורושה בתוכ)

יקסמוטסב ריאמ 'ר םע םיידוהי םייח

-חתפ ,הדיספה הריעצה תרמשמה
החיוורה הווקת

םניא ,להנמכ רשאמ באכ רתוי םהילא גהנתמה ,יקסמוטסוב ריאמ 'ר תא םיפיקמה םידליה
המזויהו ץרמה םג .וילע הרבע הרישעו תלתופמ םייח תכסמ וזיא םתעד לע תולעהל םילוכי
הדבועה תאו ,(59) וליג תא םיריגסמ םניא ,הווקת-חתפב ד"בח הרות-דומלת לוהינב ולש
הארוהו ךוניח תונש םישולש וירוחאמש יאלמגכ ,הנפדה ירז לע חונל לוכי היה רבכ םצעבש
.ד"בח-רפכב יעוצקמה רפסה-תיבב

תרמשמב רבח היהו המודאה הפיחב לדג ,תובעה ידיסחה ןקזה םע ,הז ריאמש ןימאמ היה ימ
השע אוה לבא ,הגלפמה תרמצ דע ועיגהו וספיט וירבחמ המכ .'הדובעה' תגלפמ לש הריעצה
.'הבושתב הרזח'ה גשומ לע רביד והשימש םדוק הברה ,ןוויכ יוניש

דליה לע ביר

הסינ ,דימא םיצע רחוס ,ויבאש העשב היה הנש ןבכ .המחלמה ימיב ,הנליווב דלונ אוה
ידיב דיקפהל הצלאנ ותוא ךא ,וטגהמ טלמיהל החילצה ומא .תוומל הרונו וטגה ןמ חורבל
.ותודלי ימי וילע ורבע םשו ,םימותי םידליל דסומל ותוא הריבעה וז .היירכנ הרכמ

ודמע ולומ .דסומה דרשמב בצייתהל ארקנ דחא םוי .שמח ןבכ דלי ריאמ היה המחלמה םותב
םהמ דחאו ערכוה חוכיווה .ץומיאל ולבקל תוכזה לע םהיניב וחכוותהש ,םירז םירבג ינש
רחאהו ,ומא יחא ,ודוד השעמל אוה וב הכזש שיאה יכ ,ןיבה ןמז רחאל קר .הנטקה ודיב זחא
.וב קשחש רז םתס -

"רוא תוארל יתלחתה"

םוק ינפל םידחא םישדוח .לארשי-ץראל ואצי דודה םעו ,הנליוול בושל םאה החילצה םייתניב
רוזאב ריאמ השע תואבה םינשה תא .הפיח יפוחב ותחנו 'המדק' היינאב הצרא ועיגה הנידמה
םירעוסה םיקבאמה לכ .'םירוחשה םירתנפה' לש םזועמו השק הקוצמ לש דקומ היהש ,ןוטנטס
.ויניע דגנל ורבע ןהה םינשה לש

ותוריש תאו ,(תונוכמל םיטילבת ןונכת=) תונטלבמ ידומיל םילשה ל"הצל וסויג ינפל
דצל ,ןוינכטב תונוכמ סדנהמ ראותל םדקתה תורישה רחאל .םיה-ליח תוללוצב השע יאבצה
רועישב ומצע אצמ ךכ .םייחל תינחור תועמשמ השפיח ושפנ לבא ,הריעצה תרמשמב תוליעפ
םישנא יינפל יתיאר" .ריאמ 'ר רפסמ ,"ןוויכו רוא תוארל יתלחתה םואתפ" .'אינת'ה רפסב
המ ועדיו םיירסומ החפשמ ייח ולהינ ,תוינחור ונירקה םה .ןיטולחל הנוש םלועב םייחש
."םלועב םתרטמ

ךוניח וא ףסכ

דמל המימת הנש .שטיוואבוילמ יברה רצחב םקמתה ףוסבלו ,םיגוחו תובישי המכב הרבע וכרד
יברה .וכרד ךשמהל היחנה יברהמ שקיב הצרא ובוש םדוק .םילודגה םידימתמה דחא בשחנו םש
תא ."ךוניחב ךמוקמ ,ואל םאו ;ךלש יעוצקמה םוחתל הנפ ,ףסכה ךל רסח םא" :ךכ ךרעב בישה
.ךוניחב קסוע אוה זאמו ףסכה דחוימב ןיינע אל ריאמ 'ר

רבצש ןויסינה לכ תא עיקשמ אוה תעכו ,םידימלת לש תורוד ךניחו ךירדה םינש תורשע
לע תפטלמ די חינמ ,םירומ ןברדמ ,דומיל תוינכת הוותמ אוה .הווקת-חתפמ םיריעצה םידליב
.ךוניחב תואלפנ ללוחל תויתפכאו הבהא לש ןחוכב ןימאמו ,םידליה יפתכגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הרות-רפס תאצוה

?רוביצב האירקל ותאצוה םע הרותה-רפס דובכל תושעל גוהנ המ :הלאש

ןכו ,'תארה התא' יקוספ רמול גוהנ ,בוט-םויבו תבשב ('לכיה'ה) ןוראה תחיתפב :הבושת
יהיו' םירמוא םיזנכשאה .רבדמב תירבה-ןורא עסמב םיקסועה ,'ןוראה עוסנב יהיו' יקוספ
.לוח ימיב םג 'עוסנב

לש םימש ירעש םיחתפנ ,וב אורקל הרות-רפס םיאיצומשכ" :(םגרותמ) רמאנ רהוזה רפסב
."('הימש ךירב' תליפת) תאז רמול םדא ךירצו ,הלעמל הבהאה תא םיררועמ םהו םימחר

לכיהה םג חתפנ - ק"מרה ירבדכ - זאש ,ןוראה תחיתפ םע תאז רמול ובתכ םילבוקמה
תהבגה תעשב הנרמאי - ואל םאו .האירקל רפסה תחיתפ דע הנרמאי ,זא הרמא אלש ימ .הלעמלמ
.רפסה

ךרתכ ךירב" וב םירמואש יפל ,ףסומ םיללפתמש םימיב קר וז הליפת רמול םיגהונ םידרפסה
.לוח ימיב םג - םיזנכשאהו ,"ךרתאו

שיו .'רמוא עיבי'ה קספ ןכו .הרמואל ידכ קיספי אל 'הרמזד יקוספ'ב דמועה ,ד"בח גהנמל
.םיריתמ

.םנימי דיב ותוא םיזחוא - וכילומהו ולבקמה ,רפסה תא איצומה

תורימא םימידקמ םיזנכשאהו ."יתיא 'הל ולדג" רמואו ,הרותה-רפס תא טעמ היבגמ ןזחה
.בוט-םויו תבשב תופסונ

,ול םיקשונ - רפסה רבעמ תעב .שדוקה-ןוראל ןימימו הרצקה ךרדב המיבל רפסה תא םיכילומ
.תווצמב םזרזלו םכנחל ידכ ,וקשנל תוקוניתה תא םיאיבמו

לכ ןידה ןמ םיבייח ותהבגהו רפסה תכלוה תעב ךא ,דומעל ןירדהמ ןוראה תחיתפ תעב
תוחפלו) ותוולל וינפל רבוע רפסהש ימ לכ לע הווצמו ,ומוקמל עיגיש דע דומעל םיחכונה
.ומוקמל עיגמש דע (וירחא טיבהל
םירפא ירעש .דלק 'יס רהוזה ע"וש .כ"ונו א,טמק ;ב,דלק א"מר .ד"יפ םירפוס תכסמ .א,ור ב"ח רהוז
'יס ח"ואח ה ךרכ רמוא עיבי .104 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .וט ,תודלות (ב) יח-שיא-ןב .א"ס י"ש
.אסש 'מע א"ח םהרבאד אתולצ רודיס .חזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il