700 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רבדמב תשרפ * (2.6.2000) ס"שת'ה רייאב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


?ןוחצינה ץמחוה םאה


תלחנ תא ונידיל ריזחהש ריבכ סנ התייה םימיה תשש תמחלמ
ולחה זא לבא ,רוצמה תשוחתמ לארשי תא איצוהו תובאה
תעדה ןויפרו חורה תשלוח ונילע טלתשהל


לש ריבכה סנה ללוחתה עובשה .םימיה תשש תמחלמ הצרפ ,םינש שולשו םישולש ינפל ,עובשה
ץראב םידוהי ינוילימ לש םהיתובבלו ,הקיתעה םילשורי הררחוש וכלהמבש ,ןוחצינה
."ונידיב תיבה-רה" האירקה עמשמל המוצע תושגרתהב וטטר תוצופתבו

רורב היה ."הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ" יכ ןועטל זעה אל שיא םהה םימיב
התשע 'ה די" יכ ,םילייחה ןורחא דעו ל"הצ ידקפממ ,םיטושפה םיחרזאה דעו םירשהמ ,לוכל
תינחורה תוררועתההו ה"בקל הידוהה תשוחת ומעו ,ספתנ-יתלב ,אלפומ היה סנה ."תאז
.המחלמה רחאלש םימיב םעה ינומה תא הפטשש הלודגה

.לחר רבקלו הלפכמה תרעמל ,יברעמה לתוכל תוליבומה םיכרדה תא ופטש םדא תורהנ
תרימשב םילדבהל רבעמ ,םעה תורדש לכ תא הפיקה תובאה ירבק לעו לתוכה ינבא לע תוקפרתהה
םינב ובשו" ,םצראל םיבשה םינב לש תיעבטה תושגרתהה התייה וז .םלועה-תופקשהבו תווצמ
."םלובגל

המצעמ ונייה

איבנה ירבד רשאמ בצמה רואיתל רתוי תועלוק םילימ ןיא ,םינש שולשו םישולש רחאל ,םויכ
םלוע ובש בצמל ונעגה ."ךשוחל רואו רואל ךשוח םימש ,ער בוטלו בוט ערל םירמואה יוה"
.הכרבל - הללקהו הללקל התייה הכרבה .ךפהתה םיגשומה

לארשי -ץרא יחטש ראשו ןורבח ,םילשורי תרזחה - םימיה תשש תמחלמ לש האלפנה הכרבה
.'המצוע'ו 'קזוח' תבשחנ השיבמו תלהובמ החירב ,תאז תמועל .'שוביכ'ל התייה - ונידיל
רבעל םיניטסלפ 'םירטוש' דצמ ירי ףאו הרעבת יקובקבו םינבא יודיי ,האנש לש תואיצמ
ימשג אלא ןניא ףוצרפב תוקיריש ונל םיריבסמ ךכו .'םולש' ,ןבומכ ,הז - ל"הצ ילייח
.הלימה ןבומ אולמב ךופה םלוע .הכרב

,וננוכתהש ילבמו וניפיצש ילבמ .ה"בקה תנתמ לש הצמחהה תשוחת ללגב םייתעבש לודג באכה
ושחרתה הלא םיקלחב .הנש םייפלא ךשמב ונשפנ הגרע םהילאש ץראה יקלח ונידיל ולפנ
הניחבהמ םג .תולגה לכ ךרואל ידוהי לכ םלח הילעש לארשי-ץרא יהוזו ,ך"נתה יעוריא
הנידמכ םייקתהל תלוכי ונל וקינעהו רוצמה תשוחתמ וללה םיחטשה ונתוא ואיצוה תינוחטיבה
.תירוזא המצעמ ונבשחנ ףא ,ונידיב היה יניסש העשב .הנגה-ינב תולובג םע ,תילמרונ
.עיתפמב םיאב םהשכ וליפא ונעירכהל ולכוי אל יכ וניביואל החיכוה םירופיכה-םוי תמחלמ

םילפקתמו םיגוסנ ונחנא זאמו ,תעדה ןויפרו חורה תשלוח ונילע טלתשהל ולחה זא לבא
'הקזח'ה לארשי לע תורהצהה לכ וליעוי אל .םימיה תשש תמחלמ יגשיה לכ תא םיזבזבמו
,הגאדה הברמלו .ונתקדצב ןוחטיבה תאו הנומאה תא ונדביא יכ ,םישלח ונחנא .'תחטוב'הו
.תאז םיעדוי וניביוא םג

םישרוש קימעהל

יוטיב איה תועבצאה תשלוח .תועבצאב הנניא היעבה ,וידימ םיצפח ליפהל ליחתמ םדא רשאכ
ריחמ תא םויכ םימלשמ ונחנא .םינפבמ אובל ךירצ ןוקיתה ןכל .הלודג תימינפ השלוחל
הלוכי תידוהיה תשרומל תשדוחמ תורבחתה קרו ,הלש חצנה-יכרעמו לארשי תרותמ תוקתנתהה
.תושביה תומצעב השדח םייח-חור חיפהל

תקעוז ריקה לע תבותכה לבא ,בוט קר ונלוכל לחאלו םיימיטפוא תויהל םיצור ונייה דואמ
לש המויקל סיסבה לכ תא םירערעמו ,רתויב ריהמ בצקב ונב םילכוא סרהה יכילהת .'וליצה'
ודביאש עגרב ודבאו וסרקש תומצעמל ףאו תונידמל תואמגוד האלמ הירוטסיהה .תידוהי הנידמ
.רעשב תדמוע רבכ תאזה הנכסה .תימינפה המצועה תאו חורה תא

קזחתנ םא .םיידוהיה םישרושה תקמעה לשו חורה קוזיח לש הלודג הכרעמב חותפל םיבייח
םישקה םירגתאב דומעל לכונ - תידוהיה הרכהה תא ססבנו הנומאה תא ריבגנ ,תינחור הניחבמ
.בורקה ןמזב ונל םייופצ דועשםירפס- ימלשורי דומלת

יבצה ץרא שוריפ םע
לארשי-ץרא דומלת ןוכמ תאצוהב
הגיגח ,םיחספ תותכסמה ועיפוה ןכל םדוק .ימויה ףדב וישכע תדמלנה ,ןיטיג תכסמ ונינפל
'לט .םידמולה לע דואמ לקמ 'יבצה ץרא' רואיבו םייניע תריאמ הרודהמ .הרז-הדובעו
.08-8524633

- 'ה ךישעמ ובר המ

רבונרב והימרי 'פורפהו גרובזניג ףסוי ברה תאמ
ר"ימש תאצוהב
השיגהמ .היגולונכטו עדמ יניינע לע שטיוואבוילמ יברה לש ותנשמ תא זכרמ ףיקמה רפסה
460 .הנומאבש תויגוס דעו תינרדומה היגולונכטל תשרדנה תוסחייתהה ךרד ,עדמל היוארה
.03-9606018 'לט .'מע

- דומלתה ןדיע

סנפרה םושרג ברה תאמ
םייהדלפ תאצוהב
,םינבלצה ידיב ץראה ןברוח דעו הלודגה תסנכ ישנא תומימ לארשי-םע תודלות תא רקוס רפסה
.02-6513947 'לט .'מע 381 .רוד לכב לארשי ימכח לש םלעופו םתוישיא רואית ךות

- םייח םס

איקוק םירפא ברה תאמ
רפסה ןוכמ תאצוהב
ןווגמב רסומו דוס ,שורד יניינע לש אלפנ טקל שיגמ ,היזורגבש ךיצלחא ריעהמ ,רבחמה
-9242897 'לט .'מע 183 .היזורג ימכח תרות תרדההב קסוע ןוכמה .הרותב םימוחתו םיאשונ
.08שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
רבדמב תשרפל


ללכה םע רבחתמ טרפה

הווטצנ ןיינמה עוציב ךרוצל .לארשי-ינב תא תונמל השמ תא ה"בקה הווצמ ונתשרפ תליחתב
םתוא הריתכמ הרותהש םישנאה ,םיטבשה יאישנ רשע-םינש תאו ויחא ןורהא תא ומע תחקל
."םה לארשי יפלא ישאר ,םתובא תוטמ יאישנ" :ראותב

ינב תריפסב ונבר השמל עייסל היה םיאישנהמ דחאו דחא לכ לש ודיקפתש ,בושחל היה רשפא
רשע-םינש ,רמולכ .םיטבשה לכ תריפסב השמ םע ויהי םיאישנהש ,הוויצ ה"בקה םלוא .וטבש
.םיטבשה רשע -םינש לכ לש דקפמה תעב תויהל םיכירצ ויה םיאישנה

םיאישנה דיקפת

טבשה לע העפשהל םצמטצמ וניא םדיקפת .םיטבשה יאישנל שדח דיקפת ןתינ ,השעמל ,ןאכ
ןושלב זמרנ הז רבד .םעה לכל תובייוחמ םהמ דחאו דחא לכל שי אלא ,דבלב םהלש יטרפה
,רמולכ ."הדעבש תובישח רבד לכל םיארקנה" :י"שר שרפמש יפכו ,"הדעה יאורק הלא" :קוספה
.ולוכ לארשי-םעל תובישח לעב רבד לכל םיארקנה םה םיאישנה רשע-םינש

ןורהאו ונבר השמ םיכירצ ויה עודמ יידמל ןבומ .ךכב ךרוצ היה המל ןיבהל ונילע םלוא
לאוגה - השמ) םעה לכ לש םיגיהנמה םה ןכש ,לארשי-ינב לכ תריפסב םיברועמ תויהל ןהוכה
,לארשי-ינב ראשל טבש אישנ ןיב שי רשק הזיא ךא ;(לודגה ןהוכה - ןורהאו ,גיהנמהו
?וטבש ינבמ םניאש

םיכרד הרשע-םיתש

ורפס םימדוקה םיניינמב .םימדוקה םיניינמה תמועל הז ןיינמ לש ודוחייב רושק רבדה רבסה
תא אטבמ ןיינמ לש הז גוס .םיטבשל הקולחה תא ןייצל ילב ,דחא רוביצכ לארשי-ינב לכ תא
.והנשמל דחא ידוהי ןיב תוקולחו םילדבה ןיא הבש ,המשנה םצע דצמ לארשי-םעבש הלעמה
.תידוחייה ותלעמ יוטיב ידיל האב ךכבו ,טבשו טבש לכ דרפנב ונמ ונתשרפבש ןיינמב םלוא

;הייאר לש ןפואב 'ה תדובע - ןבואר) תונוש םיכרד הרשע-םיתש םיגציימ םיטבשה רשע-םינש
רחסמב םיקסוע - ןולובז ;הרותב םיקסוע - רכששי ;העימש לש ןפואב הדובע - ןועמש
אצמנ .וינב תא בקעי ךריבש תוכרבב םיארנ םירבדהש יפכ ,(המודכו ;הרות ידמול םיסנרפמו
.םמצע םיטבשה לש תוידוחייה םהיתולעמ תא םג אטבמ ונתשרפבש ןיינמהש ,אופא

וכופיהו רבד

,טבש לכ לש תויטרפה תולעמל תוסחייתה וב שי דחא דצמ :וכופיהו רבד הזה ןיינמב שי ךכ
תוחפהו דחאמ רתוי הווש וניא םילודגבש לודגה רשאכ ,הוושב לארשי לכ םינמנ ינש דצמו
.דחאמ תוחפ הווש וניא םיתוחפבש

לשו טבש לכ לש תויטרפה תולעמה םג .לארשי-םע לש תומלשה תא רצוי הז בוליש אקוודש אלא
הז בוליש .תחא תומלש םירצוי םה וידחיו ,םעה לש םלשה ןיינבהמ קלח ןה לארשימ םדא לכ
םגש שיגדהל ידכ ,לארשי -ינב ןיינמב םיטבשה יאישנ לכ לש תופתתשהב יוטיב ידיל אב
.לארשי-םע לש תללוכה תומלשהמ קלח אלא ןניא טבש לכ לש תויטרפה תולעמה
(1 'מע ,גכ ךרכ תוחיש יטוקל)

יול טבש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתדחוימ הכרב

לכמ רפסמב ןטקה היה יול טבש .(טל,ג רבדמב) "ףלא םירשעו םיינש ...םייולה ידוקפ לכ"
הביר ה"בקה ,םטעמל ידכ השק הדובעב םהייח תא וררימ םירצמהש םיטבשה לכ יכ ,םיטבשה
היה אלש ,יול טבש לבא ;"ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי רשאכו" :בותכה ירבדכ ,םתוא
.םיטבשה ראשכ לודג היה אל ןכלו ,וז תדחוימ הכרבל הכז אל ,םירצמ דובעשב
(ן"במר)


הסמעמל אל

ויה לארשי -ינב אלא ,םתסנרפל ודבע אל יול טבש ינבש יפל ,םיטבשבש ןטקה היה יול טבש
.םעה לע הדבכ הסמעמל ויהי אלש ,רתוי טעומ םרפסמ היה ןכל .םמייקלו םסנרפל םיכירצ
(קסירבמ בד-ףסוי יבר)


םישנה תא ושריג

ינב לכ והומכ ושע ,ותשא דבכוי תא םרמע שריגש העשבש יפל ,םיטבשבש ןטקה היה יול טבש
תא םה ףא וריזחה טבשה ינב ראשש ןאכמ דומלל ןיא ךא ,ותשורג תא ריזחה םרמע םנמא .טבשה
.םהיתושנ
(םייחה רוא)


קייודמ רפסמ

ל"זחו ,הניכש הנחמל ביבס ונח םייוולהש יפל ,ףלא םירשעו םיינש לש רפסמב היה יול טבש
ךכיפל ."לארשימ תובבר יתשו םיפלא ינשמ תוחפ לע הרוש הניכשה ןיא" :(ב,דס תומבי) ורמא
.הז רפסמ לע יול טבש תא ה"בקה דימעה
(הרות ינינפ)


השוריב סוחיי

לארשי-ינבש יפל ;םירשע ליגמ קר ונמנש לארשי ראשכ אלו ,הלעמו שדוח ןבמ ורפסנ יול ינב
דמעמ לעב םדאה בשחנ רבכ זאש ,םירשע ליגמ קר ונמנ ןכלו ,םמצע סוחייב םייולת ויה
שדוח ןבמ רבכ םניינמ לח ךכיפל ,השוריב םהל אב םסוחיי יול ינב ,תאז תמועל .יאמצע
.הלעמו
(ןוזנתנ לואש-ףסוי יבר)


'הל רבחתהל

םעפה" ןושלמ אוה "יול" .(זי,ג רבדמב) "יררמו תהק ןושרג ,םתומשב יול ינב הלא ויהיו"
השולשב ומצע ררבל ךירצ ,'הל תוולתהלו רבחתהל הצורש ימ ,רמולכ ."יילא ישיא הווליי
ןושלמ - "תהק" ;רתויב קדה ערה תא םג ,ובש ערה תא שרגל וילע - "ןושרג" :ולא םירבד
ךכמ רמרמתהל - "יררמ" ;ארובה תדובעל םדבעשלו ושפנ תוחוכ תא ףוסאל וילע ,הפיסא
.'ה לא יתימא בוריקל עיגה אל ןיידעש
(ד"שת םירמאמה רפס)


וחור הבדנש ימ לכ

םשכ .םהיתחת םייוולה וסנכנ ןכמ רחאלש אלא ,םירוכבל תורישה תדובע הדעונ הליחתכלמ
םדא לכ לוכי ךכ ,ךכל ודעונ אל הליחתכלמש ףא ,ןוילע יתרשמ תויהל וכז יול טבש ינבש
הטימש תוכלה ףוס) ם"במרה ירבדכ ,ךכל יואר אוה ןיא ועבט דצמ םא םג ,יול תגרדל עיגהל
םישדוק-שדוק שדקתנ הז ירה ,ותרשל 'ה ינפל דומעל ותוא וחור הבדנש ימ לכ" :(לבויו
."םייוולו םינהוכל הכזש ומכ ...וקלח 'ה היהיו
(שדוק-תוחיש)


םייואר לוכה

יכרוצל םיקוקז ויה ןלוכ" :שרפמ (ח,ב רבדמב) י"שרש ךכב םג יוטיב ידיל אב הז רבד
לוכי וניא םדאש ,ללכ שי תוחילש ינידב ."םתוחילשב םהיתחת םיאב םייוולהש אלא ,שדקמה
דובעל םייואר לארשי לכש ,אופא אצמנ .ומצעב ותושעל יאשר אוה ןיאש רבד לע חילש תונמל
.רוביצה יחולשכ תאז תושעל םייוולה ולכי ןכלו ,םייוולה תדובע תא
(תוחיש יטוקיל)

עובשה תרמיא


תונויסינ ינש

,ותליהק ינב ברקב רתויב דבוכמ דמעממ הנהנ ,אטיל לובג דיל תינמרג הליהקב ,דחא בר
,'םיליכשמ'ה ושעש הצרפ דגנ ברה אצי םימיל .דואמ ותוא ודביכ 'םיליכשמ'ה וליפאו
.ותוזבלו ופרחל וללה ולחה תאז תובקעבו

.תופקתהה ינפמ וילע ןגהל ידכ ,ברעתהל ושקיבו םינולסמ ףירח ליזייא יבר לא ברה הנפ
דובכה ןויסינ - תונויסינ יגוס ינשב םינברה תא הסנמ ה"בקה" :רמאו ליזייא יבר ךייח
אלו ךמצעב הפי תרדתסה ,דובכה ןויסינב דומעל תשרדנ רשאכש יתיאר .תונויזיבה ןויסינו
הרזעל םואתפ קקזנ התא ,תונויזיבה ןויסינל םיעיגמ םירבדהשכ המל .הרזע תשקיב
..."?ץוחבמתודיסחה יכרד


שדוקה-ץרא

ודיפקה ,םילשורי תא וריכזהשכ .'שדוקה-ץרא' - לארשי-ץראל םידוהי וארק תורודה לכ ךשמב
אלא ,םילשורילו לארשי-ץראל הביחה תא קר אל תאטבמ וז תוסחייתה .'שדוקה-ריע' :ףיסוהל
.ןהיפלכ םידוהי םישחש השודקה תושגר תא רקיעב

לע ודמע ,שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לצא הרות-תחמש ליל לש תודעוותה תעב ,םעפ
דחא .לוח לש רישכמב שמתשהל םיכירצ ויה םחתופל ידכש ,םירוגס 'הקשמ' יקובקב ןחלושה
הרות-תחמש תא גגח אוהש ןוויכמ) םחתופל לארשי-ץראמ אבש חרואמ שקבל עיצה םיבוסמה
םוי ידמ שקבמ ידוהי לכ" :יברה רמא .(לוח ולצא היה רבכ הרות-תחמש לילבו ,תרצע-ינימשב
.'ךשדוק תורצחל וניתויולג ףוסאתו' ,השודקה ונצראל לארשי-םע תא הלעי ה"בקהש ,ומויב
א"ישת םירמאמה רפס) "תוסגו לוזלז הז ירה - ךרעה -לק רבד ליבשב לארשי-ץרא תא לצנל
.(94 'מע

ה"בקהמ הזיו

היילע - המשכ תויהל הכירצ לארשי-ץראל היילעש תובר םימעפ שיגדה שטיוואבוילמ יברה
םשש ,ץראל-ץוחב רקיעב אוה תווצמהו הרותה תרימשב ךרוצה יכ הנעטל דוגינב .תינחור
ץוחנ רבדה ןיא ,םידוהי ןיב םיאצמנשכ ,לארשי-ץראב וליאו ,םייוגה ןיב םיאצמנ םידוהיה
ןירטלפב םיאצמנש ןוויכמ ,תלפוכמו הלופכ השודק הצוחנ לארשי-ץראבש יברה ריהבה - ךכ-לכ
.ךלמ לש

-ץראל םיעסונ רשאכ" :(גצק 'מע ,גי ךרכ שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב בתוכ אוה ךכו
,'הנש תירחא דע הנשה תישארמ הב ךיקלא 'ה יניע' השודקה ונתרות תרמוא הילע ,לארשי
םדא-ינב לצא קר אל 'הזיו'ב דייטצהל שי - 'השודקה ץראה' הל םיארוק םידוהי-אל וליפאשו
הפסוה ידי-לע םילבקמ וז 'הזיו' .ולש ןירטלפ תארקנ לארשי-ץראש ךלמה לצא רקיעב אלא
םדוק דוע ליחתהל הכירצ הפסוההש ןבומו ,רודיהב תוצמה םויקבו הרותה דומילב ,תודהיב
."[ץראל היילעה םדוק=] ןכל

-ץראש גואדל" אוה ,"שדוקה-ץראל םתאיבה הנוילעה החגשההש הלא" לש םדיקפת ,יברה ירבדל
,'הנש תירחא דעו הנשה תישארמ ,הב ךיקולא 'ה יניע דימת ...רשא ץרא' היהת שדוקה
ךרוצ שי ,(תולגה ףוסב לבא ,הלואגה תלחתה םדוק םנמא) תולגה ףוסב םידמוע רבכש ןוויכמו
לכב טשפתתש לארשי-ץרא הדיתע' דועייה םויקל םהב יולתה תא תושעל ןנוכתהל ליחתהל
לכל ותרותו 'יוה רבד אצי םשמש ולדתשי לארשי-ץרא יבשותש ךכ ידי-לע ,תאז .'תוצראה
."תויולגה לכל ,תוצופתה

הלואגל הדיחיה ךרדה

,הקוזיחו הניינב ןעמל תובר לעפו ,שדוקה-ץרא יבשות תא רתויב דדוע יברהש יפ-לע-ףא
.םיפצמ ונא הלש ,המלשהו תיתימאה הלואגה הלחה אל ןיידעש ,רתויב הרורבה הרוצב ריהבה
:(המשת תרגיא ,ג ךרכ) ויתורגיאמ תחאב בתוכ אוה ךכו

לדתשמו ,הווקמה הלואגה וז ןיאש לארשי-ינבל ריבסהל לדתשמ ה"בקהש ךיא שחומב םיאור"
אל ןיידע תוביס המכו המכ ינפמו ,אתרופ הלצה והזש וניביש ,םימחרבו דסחב הז ריבסהל
ךריע םילשורילו םויו םוי לכב םיללפתמ ונא הילע רשאו וניאיבנ ואבינ הילעש הלואגה האב
ךרבתי םשה תאמ אקווד אובת הלואגה ...'וכ וניניע הניזחתו 'וכ ךדבע דוד חמצ תא 'וכ
ןילאגנ לארשי ןיא' :םהמו תומוקמ המכב ל"זר ירמאמב ראובמכו תווצמו הרותב איה הרושקו
לארשי תונבו ינבמ השיאו שיא לכ לעו .'הקדצב אלא ןילאגנ לארשי ןיא' ;'הבושתב אלא
,ךשוחהו תולגה ץק ,ץקה תא אוה ברקמ ,השוע איה וא אוה רשא הבוט הלועפ לכב רשא תעדל
-םע תלואגל הדיחיה ךרדה יהוזו .ונקדצ-חישמ ידי-לע תיתמאהו המלשה הלואגה תא ברקמו
."לארשי


הלואגל הייפיצב


אובל דיתעל לבא ,'רפסמ יתמ םתראשנו' רמאנש ,רפסמ (לארשי-ינבל) םהל שי הזה םלועב"
"רפסיי אלו דמיי אל רשא םיה לוחכ לארשי-ינב
(ב השרפ רבדמב הבר שרדמ)

היהש השעמ


תלצאנ האדוה

-היקבולסוכ'צ לובגב ,אוואימו ארטיינ תורייעה די-לעש אצינס ריעב ט"צת תנשב עריא רבדה
םיקוקז ויה אל ,םלגרהכ .קתע ןוהב דמאנ םייוושש םילכ ובנגנ הייסנכה ןמ .הירגנוה
ןכתיי יכו .רבדב םידוהיה לש םדי יכ וילאמ היה רורב ןכש ,השירדו הריקח םושל םירמכה
?תרחא

וקזחוהו אלכ אתל וסנכוה השולשה .תורכזנה תורייעה לש הליהקה ישאר תשולש ורסאנ תרחמל
.תפות-ייוניע ונוע ןכלהמבש תוכשוממ תוריקחל ואבוה רקוב ידמ .םימויאו םישק םיאנתב וב
.םתמשאב אלמ הפב תודוהל ותואייש ידכ תאז לכ

הבינגב תודוהל םהילע יכ השולשל ועידוה םירמכה .תועובשה גח ינפל םידחא םימי היה הז
תורייעה יבשות ,םידוהיה לכ ושרוגי ,וריהזה ,ואל םא .םנושלכ ,"ונתרחב התאה גח" דע
.םהיתבמ ,ל"נה

תועובש ינפל םידחא םימי .בקעי-ןב השמ 'ר ,יבס-בס היה םירוסאה להקה-ישאר תשולשמ דחא
ונתחקל ואובי םיעשרהשכ ,םויה ,םירקי םיחא" :וירבח ינשל תושגרתהב עידוהו רקובב םק
ולצניי ךכבו הייסנכהמ םירקיה םילכה תא יתבנג ינא יכ הדואו םוקא ,הריקחב ונתונעלו
."שוריגמ תושודקה תוליהקה שולש

.ותעדב ןתיא היה אוה לבא ,הל ומיכסה אלו השמ 'ר לש ותינכת עמשמל ומהדנ םיינשה
ושרוגי תושודקה תוליהקה שולש ינבו ונתשולש תא וגרהי ,הדוא אל םא" ,רמא ,"אנ-ואר"
ישקובמכ תושעל יל וחינה אנא ?הז לכמ ונל אציי המ .םפטו םהיתושנו םה ,םידודנל וכליו
."!ללכה תאו םכתא ליצהלו

.תימויה םתריקחל םיסגלקה ידיב וחקלנ השולשהו תלדה החתפנ ,םהיניב םיניידתמ םה דועב
תודוהל ינא ןכומ ,םידבכנ םינודא" :עידוהו השמ 'ר עתפל םק הריקחה תליחת ינפל עגר
םג העיתפה תימואתפה האדוהה .םירקוחה ןיב רבע שחר ."םילכה תא יתבנגש אוה ינא .השעמב
.רועיש ןיאל הלודג התייה םתחמשו ,םתוא

וילא ןמזלו יבמופ טפשמ אבסל ךורעל םירקוחה תווצ טילחה הריהמו הרצק תוצעייתה רחאל
לש ב םויל עבקנ טפשמה דעומ .םעה ןומה תאו רוזאבש תונידמהו םירעה יצירפו ינזור לכ תא
םיצפחה תא בנגש ,בקעי -ןב השמ ידוהיה" לש יבמופה וטפשמ םייקתי זא .תועובשה גח
."הייסנכהמ םישודקהו םירקיה

תא ושדג םיחמשו םיזלוע .אצינסל ואבו וצבקנ רוזאה לכמ לארשי יאנושו עיגה טפשמה םוי
ויחא תאו ,ונובלעבו ונויזיבב ידוהיה תא תוארל םייניע-ןויליכב םיפצמ ,ריעה תוצוח
.םינוא-תורסחו תולכ םייניעב וב םיטיבמ - ןוגיל החמשמ םהל ךפהנ םגח רשא - םיללמואה

ליחתהל דמוע יבמופה טפשמהש םעל םיעידומו םילצלצמ הייסנכה ינומעפ .ארונה עגרה עיגה
לובגה ירבע ינשמ לארשי יאנוש לכו ,תיקנע המיב הנכומ תבצינ םש .ריעה רכיכב דימ
אבוי ףכית .םילפשומהו םיאונשה םידוהיה לש םדיאל םיעירמ ,םהינומהב הביבס םידדוגתמ
.ץרחיי וטפשמו ידוהיה

תמדקב בצייתה עגר רובעכ .הייסנכה ישנא ידיב לבומ ,יבס הארמל עמשנ ןומהה תעורת לוק
,תוהש לכ אלל ,וירחא דימ .המשאה-בתכ תא הובג לוקב אירקהל לחהו הייסנכה שאר המיבה
,הישדוק תא הזיבו הייסנכה יצפח תא בנג רשא ,בקעי-ןב השמ ידוהיה" :ןידה-רזג םג ןתינ
."וארייו וארי ןעמל ,הזה םוקמב ןאכ הלתייו קנחיי

לש ולרוג תא םיכבמ ,םידוהיה ובצינ קוחרמ .היתוביבסו רכיכה לכב עמשנ ןומהה תלהצ לוק
'םשאנ'ה ,השמ 'ר ,יבס אוה - הכב אלו םש דמע דחא ידוהי קר .שפנה ליצא הליהקה שאר
הוולש וינפ לעו בהלושמה ןומהה לא טבמ תורישיימ ויניע ,הפוקז ותמוק .ומצעבו ודובכב
הפיכה תא רדסל - הנטק תחא השקב השמ 'ר שקיב ,ןידה-רזג עוציב ינפל עגר .תרבסומ-יתלב
.הנענו שקיב .ןידה-רזג עוציב תעב לופית לבל ושאר לעש

.ותמשנ תא חפנ "דחא"ל עיגהשכו "לארשי עמש" לודג לוקב ארק השמ 'ר - עיגה ארונה עגרה

ימימ דחאב .םיללעמ-בר ,יוג בנג אצינסב רהוסה-תיבב אלכנ שיערמה ערואמה רחאל רצק ןמז
תודוותהל ידכ ,רמוכ וינפל איבהל שקיב ,םכרדכ .תומל הטונ אוה יכ בשחו ערב שח ורסאמ
הבינגה תא עציב רשא אוה יכ ,רמוכל בנגה הליג ויודיווב .ותומ ינפל ויאטח לע וינזואב
.הייסנכה ןמ תמסרופמה

םיהדמה ויודיווב וחס לוכה .בחרה רוביצל רהמ-שיח ףלדו הנידמה ישאר ינזואל עיגה רבדה
לע ןגהל ידכ וייח תא בירקה יכו עשפמ ףח השמ 'ר היה השעמל יכ הליגש ,יוגה בנגה לש
וינב תשולש תא ונמיז ףא הנידמה ישאר .םייוגה לע וליפא םוצע םשור השע רופיסה .הליהקה
.הנידמה יבחרב תורעי המכו לודג ףסכ םוכס ,יוציפכ ,םהל ונתנו השמ 'ר לש

ד"יה השמ 'ר לש וינב תשולש .החפשמ םש תאשל םדא לכ בייחש קוחה קקחנ הפוקת התואב
,'גינה' - ינשה ;םישודק ןב תוביתה-ישאר ,'ק"ב' - ןושארה :םיאבה תומשה תא םהל ורחב
.ותדכנ ינאו .'גינוה' - ינשל המודב ,ישילשהו ;היילת שידייב אוהש

(םילשורי ,ךארב רתסא 'בגה רופיסה תחלושל ונתדות)
םיידוהי םייח


הנוכש דועו הנוכש ,תיב דועו תיב

רויד ואצמ ויתוברוחב .ינדריה יבשב ידוהיה עבורה ידירש ויה תורמו תוכורא םינש"
תא רמשל ושקיב םינדריה .םהיתומהבל םירידו תוורוא ושמיש ןהמ םיקלחו ,םייברע םיטילפ
רקבל םילארשיל וריתה אל ףא ,לארשי םע קשנה תתיבש םכסהל דוגינב .וחיצנהלו ןברוחה
ריעה [...] ז"כשת רייאב ח"כב וציקל אב הז לכ .יברעמה לתוכה - עבורב ונשדוק דירשב
תמדקהב תולולכ הלא תורוש ."הנשויל הרטע הריזחה לארשי תנידמ .וידחי הל הרבוח היוצחה
רש אוה בתוכהו ,ז"משת תנשב רואל-אציש ,'םילשוריב הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה' רפסה
.יול דוד ,הלשממה-שאר ןגסו ןוכישהו יוניבה רש זא ,םויכ ץוחה

הכ םניא בוש םירבדה ,םילשורי דוחיא רחאל םינש גל ,םויה ?םנמואה - "וציקל אב הז לכ"
.ליחתמ קר אוהש המוד אלא ,םת אלש דבלב וז אל םילשורי לש התומלש לע קבאמה .םירורב
רתוי גיאדמ .ןריתסהל וחרט אל םלועמ ןכש ,םילשורי ןיינעב םיברעה תועיבת לע הומתל ןיא
.הז ןיינעב ונכותב ימינפה םוסרכה

"םילשורי קנוח"

תכאלמב תיזכרמ תומד ,ןד יתמ םערתמ ,"אוושל םילשורי םש תא תאשונ לארשי תלשממ"
תודחא לע ההובג-ההובג םירבדמ" .'םינהוכ תרטע' תתומע ישארמו םילשורי חרזמב תובשייתהה
ףאו ריעה חרזמב םידוהיה ילגר תא םירצמ לעופבו ,'םיחצנ-חצנל לארשי תריב' ,םילשורי
םשה רתוי םהל היה םיאתמש ףא ,'םילשורי ףטוע' םינוכמה םיבושיי םיניטסלפל םירסומ
."'םילשורי קנוח'

םינש רבכ לעופ ,'םילשורי ןעמל םורופ'ב וירבח ראשכ ,אוה .םירטקמה ןזמ וניא ןד יתמ
העקשהבו טקשב .םידסיימה רוד תא הנייפאש ,'םנוד דועו םנוד ,תיב דועו תיב' תטישב
.עבורל םיידוהיה םייחה תא ריזחהלו םיתב תורשע לואגל וחילצה רבכ הרידא תיפסכ

תוליעפה תפמ

.תוליעפה תפמ תא יתמ סרופ ,"'םורופ'ב תורבחה תויזכרמ תותומע המכ תולעופ חטשב"
התמקה חתפב תדמוע תעכו ,םיפוצה-רה לע םיתב המכו הבישי התולעבבש ,'תורוא-תיב' תתומע"
ןועמש םחתמ לע 'ללוכ' המיקהש ,'ןויצ יבשיימ' תתומע ;םוקמב הלודג תידוהי הנוכש לש
;רורחשה תמחלמבו ו"צרת תוערפב םידוהי ידי-לע ושטננש םינבמב תוחפשמ הבשייו קידצה
איה ,דומע-לא-סאר תנוכשב תוריד הרשע-עשתו האמ תב הנוכש לעופב הנובה ,'דעלא' תתומע
לע הלודג תידוהי הנוכש תמקהל תכרענה ,'ןויצ תמדק' ;םיתיזה רהבש 'םיתיזה הלעמ'
הרשיא ןורחאה עובשב) סיד-ובאב פ"רת תנשב םידוהי ידי -לע ושכרנש םימנוד םינומש
דילש דוד-ריעב תוחפשמ םירשעכ תנכשמה ,'דוד ריע' תתומע ;(תינכתה תא םילשורי תייריע
םישישכל םירוגמ יתבו םידימלת םייתאמכ םע הבישי התולעבבש ,'םינהוכ תרטע'ו ;לתוכה
."הקיתעה ריעב ימלסומה עבורב ,תוחפשמ

קבאמב הייכז

עבורב ףסונ תיב לש ולרוג לע ךשוממ יטפשמ קבאמב הייכז לע יתמ רשבתמ ונתחיש ךלהמב
םלצ שפיח רשאכ ,תועטב תיבה לא עיגה אוהש םושמ ,'םלצה תיב' ויפב הנוכמ תיבה .ימלסומה
.תיבה תשיכרל האיבה תאזה 'תועט'הו ,םייוסמ

.םיניינעה תא להנמ ה"בקהש םינימאמ ונחנא" :ימיטפוא ראשנ יתמ ,םיישקה לכ תורמל
."'ה םילשורי הנוב' בותכה תושממתה תא יולגב םיאור הבש ,םילשוריב דחוימבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


ךקוספ יל קוספ

?הרשע -הנומש תליפת םויס ינפל םימייוסמ םיקוספ רמול גהנמה רוקמ המ :הלאש

קוספה לע ,הכימ רפסל י"שר שוריפ ךותב תרחואמ הפסוהכ הנושארל עיפומ גהנמה :הבושת
ליחתמש ומכ םייסמו ליחתמה ארקמ םוי לכב רמואש ימ לכש" - (ט,ו) "ךמש הארי הישותו"
."םוניהיגמ ותליצמ הרותה ,ומש םייסמו

לכב) ןורחאה "ןוצרל ויהי" ינפל ,הרשע-הנומש תליפת םויסב רמול גהנמה רוקמ ןאכמ
לש הנורחאה תואב םייתסמו םדאה םש לש הנושארה תואב ליחתמה קוספ ,(םימיה לכבו תוליפתה
.(םשו םש לכל קוספ רמוא ,דחא םשמ רתוי ול שיש ימו) ומש

"םשו די יתומוחבו יתיבב םהל יתתנו" :רמאנ ךכ .ותמשנ לש תויחה רוניצ אוה םדא לש ומש
"ומש ןוני שמש ינפל" - "חישמ לש ומש"ב תדחוימ תובישח ונאצמ ןכ-ומכ ,(ה,ונ היעשי)
םש" בותככ) ומשב םגופ אוה ,ושפנ תא תיחשמ םדאה רשאכ .(א,דנ םיחספ .זי,בע םיליהת)
.םהיתומש תא םירכוז םניא םוניהיג יעשרש רהוזב רמאנ ןכל .(ז,י ילשמ ,"בקרי םיעשר

םירומש יואר .םישנו םירבג לש םינוש תומשל םיקוספ תמישר העיפומ םיבר םירודיסב
םברקיש רבד ,אלמה םמש יפ-לע ,םהיקוספ תא אוצמל הדימלתו דימלת לכל ועייסי םיכנחמו
.(םש לכל קוספ אוצמל םירשפאמה תונכותו םירפס קושב שי) הליפתל ןהו ך"נתל ןה רתוי

לש ומש יקוספ .יברה לש ומש יקוספ תא (םהלש יטרפה קוספה ינפל) רמול םיגהונ םידיסח
ילשמ חנמ=] צע ןשדת הבוט העומש ,בל חמשי םייניע רואמ" :םה שטיוואבוילמ יברה
.[ה,דכ רבדמב דנעמ=] ארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהוא ובוט המ"ו ,[ל,וט
גהנמו הכלה ירעש .בכק ס"וס ר"א .נ"שו ,םש ריהב רואבו פ תוא ריהבה רפס .ב,דפ תור שדח-רהוז
.נ"שו ,זכש 'מע א"ח םהרבאד אתולצ רודיס .י 'מע ה ךרכ ק"גא .גע 'יס א"ח ח"ואזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il