704 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חרוק תשרפ * (29.6.2000) ס"שת'ה ןוויסב ז"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םיקספנ םניאש םייח


ךלהתהשכ םג .םייקולא ,םיינחור םייח םה קידצ לש םייח
םירחא םירושימב םייתימאה וייח ולהנתה ,ונכותב ופוגב
םייאליע-םיינחור םירושימב ,ירמגלשש .זומתב 'ג ,שטיוואבוילמ יברה ק"כ לש אלוליהה םוי ,שודקהו לודגה םויל ונא םיברקתמ
וז אל יכ האור - םיקהש םירידאה לעפמבו יברה עטנש ןליאב ןנובתמה לכ ךא ,ופלח םינש
וידימלת ,יברה לש וידיסח - הרוק רומגה ךפהה אלא ,ןויפרו הריבש לש םינמיס ןיאש דבלב
.וילעפמ תא םימיצעמו יברה לש וכרדב תוקבדה תא םיקזחמ וירשוקמ לכו ויחולשו

החמש אלא ,החמש םתס אלו ,החמש ושוריפש ,'אלוליה' ,לארשי גהנמ יפ-לע ,ארקנ הז םוי
יוטיב ידיל האב ךכב אקוודו ,הזה םויה לש תיתימאה תוהמה וז יכ .הנותח תחמש - הלודג
.קידצה ייח לש תימינפה םתועמשמ

תרבוג העפשה

וייח ולהנתה ,ונכותב ופוגב ךלהתהשכ םג .םייקולא ,םיינחור םייח םה קידצ לש םייח
.םיקספנ םניא וללה םייחה .םייאליע-םיינחור םירושימב ,ירמגל םירחא םירושימב םייתימאה
םינוילעה תומלועב ןה - םתוקלתסה רחאל םיקידצ לש םתעפשהו םהייחש ,רמוא רהוזה ,הברדא
.זוע רתיבו תאש רתיב םיכפמ - הזה םלועב ןאכ ןהו

ותעפשה ןיא התעמ .היילע לש םוי הז ומצע קידצל יכ ,'אלוליה' ארקנ תוקלתסהה םוי ןכל
וידימלת םג .המכו המכ יפ ועפשו ורואמ קינעהל לוכי אוה אלא ,ימשגה ףוגה ירדגל תלבגומ
.רתוי הבר הדימב ותעפשה תא לבקל םילוכי וילא םירושקה לכו

ולוק תא םיעמוש ונניאו וניניעב ותוא םיאור ונא ןיאש לע באכהו רעצה לודג םנמא
,"רפע ינכוש וננרו וציקה" דועייה םויקל הכזנש םיללפתמו םילחיימ ונא ןכלו ,ונינזואב
,תולעתהו החמש לש םוי הז תאז םעו ;ימשגה הזה םלועב ןאכ יברה םע הארתנו רוזחנ זאש
איה אלא ,הלילח תקספנ הניאש דבלב וז אל יברה לש ותעפשהש םינימאמ ונחנאש ןוויכמ
.תמצעתמו תבחרתמ

לוכב קדצ

קעז המל םיניבמ לוכה םויכ .וירבד לכב יברה קדצ המכ דע םיאור ונחנא םויה אקווד
תוילשאל ונמזב ספתנש ימ םג .לארשי-ץראב תוגיסנהו םירותיווה תוינידמ לע עירתהו
הנכסל אלא ,ןוחטיבל אלו םולשל אל הכילומ הניא תאזה ךרדהש םויכ ןיבמו האור ,םולשה
.תיתימא תימויק

.ורואל הכילהבו ויתוארוה םויקב ,יברה לש ויכרדב תוקזחתה לש םוי אוה הזה םויה ןכ-לע
חישמ הז הנה" - יברה לש הלודגה ותאובנב הנומאה תא קזחנו ררוענ ובש םוי הז - רקיעבו
.שממ בורקב ונלאגיו אובי ,"אבשדח שיאלוליהה םוי יגהנמ

םיגהונ ,בורקה ישימח םויב לוחיש ,זומתב 'ג ,שטיוואבוילמ יברה לש אלוליהה םוי תארקל
ןושארה אלוליהה םוי תארקל ,א"ישת תנשב יברה עבקש םיגהנמה יפ-לע וירשוקמו וידיסח
.םדוקה יברה תוקלתסהל

םישוע ,קיפסמ וניא םיאורקה רפסמש םוקמבו) הרותל תולעל דחאו דחא לכ לדתשי שדוק-תבשב
ישימח םויב .המשנ-רנ םיקילדמ העיקשה ינפל יעיבר םויב .(הרותה תאירקל םיניינמ המכ
רחאלו ,יברה לש וירפסמ דחאב ותוא םיחינמ ,'שפנ-ןוידפ' םיבתוכ ,הליפתה ירחא ,רקובב
.(00-1-718-7234444 :'סקפה רפסמ) שודקה ןויצה לע ותוארקל ידכ ותוא םירגשמ ןכמ
,רסמש ןורחאה תודיסחה רמאממ םיקרפ םידמול ,יברה לש ויתודסומל הקדצ תפסות םינתונ
תודעוותה םימייקמ ןכ-ומכ .שודקה ומש תויתואב םיליחתמש הנשמ יקרפ ןכו ,'הווצת התאו'
.תידיסח

תולודג תויודעוותה

.זומתב 'ג אלוליהה םוי לגרל תולודג תורצעו תויודעוותה םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
ולעופ לעו יברה לע ורפסיש םיחרוא ןכו ויסנרפו םוקמה ינבר ופתתשי הלא םיעוריאב
.ויתוחרואב תכללו ויכרדב קובדל רוביצה תא וקזחיו

קוזיחלו תודיסחהו הרותה תצפהל תוליעפה תא הז שודק םוי לגרל םיריבגמ ד"בח ידיסח
םישנהו ,םירעה תוצוחב ןיליפתה תחנה ינכוד ורבגותי .אובל הבורקה הלואגב הנומאה
.שדוק-תבש תורנ תווצמב תונבהו םישנה רוביצ יוכיזל תוליעפה תא ורבגתי

ד"בח תונטייק

יבחרב ד"בח -יתב םיליעפמש ,ד"בח תונטייק לש ןושארה רוזחמל המשרהה תמייתסמ הלא םימיב
םייתד-םייתכלממו םייתכלממ רפס-יתב ידימלת ,לארשי ידלי לכל תודעוימ תונטייקה .ץראה
תונטייק .תונטייק 200-כ התרגסמב תולעופו ,לארשיב הלודגה איה ד"בח תונטייק תשר .דחאכ
.תססותו הזילע תידיסח חורב ,םיכרעו םינכת דצל תויווח לש עפש םידליל תוקינעמ הלא
.ימוקמה ד"בח-תיבב המשרהו םיטרפשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חרוק תשרפל


תוסיפת שולש ,תויתוא שולש

םצע לע קר אל וקלח םה .המלש תינויער הטיש הדמע ותדעו חרוק לש תקולחמה ירוחאמ
לש הסיפתה לומ .יניסב השמל הנתינש יפכ ,'ה-תדובע לש הסיפתה תוללכ לע םג אלא ,הנוהכה
.'חרק' הלימה לש תויתואה שולשב תוזמורמה ,תויפולח תוסיפת שולש ודימעה םה הרותה

קלחל םיכייש רובידהו הבשחמה .השעמו רוביד ,הבשחמ - שולש ןה םדאה לש יוטיבה יכרד
ךייש השעמה ,םתמועל .(הבשחמה םע רבוחמ רובידהו תינחור איה הבשחמה) םדאה לש ינחורה
.ימשגה םלועה ךותב םירבד עצבל אוה השעמ לש וניינע ןכש ,ימשגה קלחל רתוי

הנוהכה דמעמ

השעמה ,דחא דצמ .'ה תדובעב השעמהו רובידה ,הבשחמה ןיב ןוכנה בולישה תא תדמלמ הרותה
תניחבמ .שגרו הנווכ - ינחור ןכותב השעמה תא אלמל םדאה שרדנ ינש דצמו ,רקיעה אוה
םלוא ,ההז חרואב תווצמה השעמ תא םימייקמ םלוכ ןכש ,ידוהיה םעה ינב לכ םיווש ,השעמה
.םילודג םילדבה שי ןאכ - שגרהו הנווכה תניחבמ

תא םילמסמ םינהוכה .הנוהכה דמעמב ךרוצה תא הרותה השיגדמ ,השעמה לש ותובישח דצל ןכל
.תוינחורו השודק לש רתוי תוהובג תוגרדל םעה תא םמורל םדיקפתו ,הרתיה תוינחורה

םיווק השולש

תרותב רבסומ .םיווק השולשמ תבכרומ תאזה תואה .ה תואב יוטיב ידיל אב הזה בולישה
,רובידהו הבשחמה תא םילמסמ ,וידחי םירבוחמה ,ינמיהו ןוילעה וקהש ,תודיסחהו הלבקה
:'ה תדובע לש ןוכנה הנבמה הזו .השעמה תא למסמ ,רצקה ,ילאמשה וקה .םירבוחמ םה םגש
וקה םע רשייתמ השעמהו ,השעמהמ דרפנ דמעמב םידמוע ,ינחורה דצה םהש ,רובידהו הבשחמה
.םהלש ןותחתה

תזמורמ תחאה .תורחא תוסיפת שולש םיגיצמ םהו תאזה הסיפתה תא םילבקמ םניא ותדעו חרוק
אלא ינמיה םע רשייתמ וניא ילאמשה וקה - דחא לדבהב ,ה תואל דואמ המוד איה .ק תואב
םישלו ינחורה דבורהמ ירמגל קתנתהל רשפא ,רקיעה אוה השעמה םא :רמולכ .רתוי הטמל דרוי
.ימשגה דצה לע קרו ךא שגדה תא

ןוכנה בולישה

ןיאו ,'ה תדובע לש ינחורה דצה ,שגרהו הנווכה אוה רקיעה :ןיטולחל תדגונמ הסיפת וא
השעמה וקו ,(רובידו הבשחמ) םיווק ינש קר שי הבש ,ר תואה וז .תימשגה היישעל תועמשמ
.ירמגל רסח

קתנ ןיא הבש אלא ,ה תואל דואמ המוד איה םג .ח תואב תזמורמ חרוק לש ותנעט רקיע םלוא
הבשחמל הווש הגרדב השעמה תא דימעמ חרוק .השעמה וקל רובידהו הבשחמה יווק ןיב
דחוימ דמעמ תתל הביס ןיא ,לארשי-ינב לכ םיווש השעמה תניחבמש ןוויכמו ,רובידלו
.םינהוכל

השעמה לש ותובישח דצלש אוה 'ה ןוצר יכ ,ותרותו 'ה דגנ םה וללה תונויערה לכש אלא
.'ה תדובע לש ינחורה טביהלו םינהוכל דחוימ דמעמו דחוימ שגד ןתניי
(111 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

תקולחמו םולש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתודחא ןיא

.דיחי ןושלב ,"חקיו" אלא "וחקיו" רמאנ אל .(א,זט רבדמב) "םריבאו ןתדו ...חרק חקיו"
ומצע דצל ךשומ דחאו דחא לכ אלא ,םיצינה ןיב תיתימא תודחא ןיא תקולחמבש ,ונדמלל
.דבלב ומצע לע בשוחו
(הרות ינינפ)


םיינעו םירישע

,"תוזע הנעי רישע" ןכש - םירישעה :םיינעהו םירישעה םה תקולחמה ילעב ,בור-יפ-לע
ודמע תקולחמה שארב :חרוק תקולחמב םג היה ךכ .דיספהל המ םהל ןיאש ןוויכמ - םיינעהו
.תקולחמהמ דיספהל המ םהל היה אלו םהיסכנמ ודריש רמאנ םהילעש םריבאו ןתדו רישעה חרוק
(רפש ירמא)


המודמ םולש

אלו המודמ םולש בטומ .תמא הדוסיש תקולחממ ףידע ,םלש בלב אלו ץוח יפלכ השענש םולש
.תיתימא תקולחמ
(ןילבולמ הזוחה)


קחרתהל

."יאמשו לליה תקולחמ וז ,םימש םשל איהש תקולחמ איה וזיא" :רמאנ (זי,ה תובא) הנשמב
םישנא .םימש םשל תקולחמ םמצעל תושרהל םילוכי יאמשו לליה לש םתגרדב םישנא קרש אלא
.םימש םשל איה וליפא ,תקולחמ לכמ קחרתהל םיכירצ ונומכ םינטק
(ןי'זולוומ םייח יבר)


תוסנל

ןיקיזחמ ןיאש ןאכמ" :י"שר שרפמ .(בי,זט רבדמב) "םריבאלו ןתדל אורקל השמ חלשיו"
םימעפ המכו המכ יתיסינו ליאוהש רמול ,הקזח לש ןיינע תקולחמב ןיאש ,ונדמלל ."תקולחמב
ידכ ךרד לכ תוסנל םדאה לע הבוח אלא ;דוע תוסנל םעט ןיא ,יתחלצה אלו יבירי םע םילשהל
.םולשל עיגהל
(הקרוומ קחצי יבר)


רהזיהל

תואלתהו תורצה בור ונרעצל ןכש ,םימש םשל איהש תקולחממ טרפבו תקולחמ לכמ רהזיל ךירצ
.הנממ ונליצי ןמחרה .םימש םשל תקולחממ תודלונ
(אינתה לעב ןקזה ונבר)


תופרהל

הכשומ הזו ודיצל הכשומ הז ,תילטב םיזחואה םיינשל םילושמ הז םע הז םיקבאנה םישנא ינש
.לפונ דגנכש דצה דימ ,ךושמל קיספמו הפרמ םהמ דחאש עגרב לבא ,ודיצל
(ןלשימרפמ ריאמ יבר)


רבחל

םדא רמאי לא ,שממ םיכפה ינש םהש םישנא ינש םיאורשכ .םיכפה ינש רבחל אוה םולשה רקיע
ינש ןיב רבחל - םולשה תומלש רקיע והז ,הברדא אלא ,םהיניב םולש תושעל רשפא-יאש
.םיכפה
(בלסרבמ ןמחנ יבר)

עובשה תרמיא


ףוסה דע ןימאהל

הניאש השיאמ היינפ לביק ,שטיוואבוילמ יברה לש ותואישנל היינשה וא הנושארה הנשב
,ףיסוהו המלש האופרב הלעב תא ךריב יברה .הלעב לש ותואירב בצמ ןיינעב ,תווצמ תרמוש
.תבש תורנ קילדהל ליחתתש ,תבש תורנ קילדהל הגהנ אל הכ דע םאש

לש ותואירב בצמ ןיב רשקה תא הניבמ איה ןיאש ,הנעטו יברה תוריכזמל הרשקתה השיאה
.תבש תורנ תקלדה ןיבל הלעב

ךכ םושמו יילע תכמוס תא םא - הל רומא" :רמאו יברה ביגה ,יברל ךכ לע רפיס ריכזמהשכ
.ךלעב לש ותואירבל ליעות ךדי-לע תבש תורנ תקלדהש יל ינימאה ,הכרב תשקיבו יל תבתכ
."!יילא הנופ ללכב תא עודמ - יב הנימאמ תא ןיא םאותודיסחה יכרד


רודה קידצ להוא

תא ,שטיוואבוילמ יברה ,ומוקמ אלממו ונתח שיגדה ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ תוקלתסה ירחא
להואה תא דוקפל הברהש ךכב ,המגוד הארה ומצע אוהו ,ונויצ לע תוחטתשהה לש התובישח
עיפומ היה "ןויצה לע ריכזא" הנעמה .וילא ונפוהש תושקבה לכ תא םשל איבמ היהו שודקה
.הכרב תשקב לע יברה לש הבושת לכב טעמכ

לואשל רשפא-יא רבכ וישכעש ךכ לע ןנואתהש דיסחל בישהשכ ,תוקלתסהה ירחא םישדוח המכ
קזח דומעי םא" :(וסר 'מע ,ג ךרכ שדוק-תורגיא) ול בתכ ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ תא
ימחו-ירומ ק"כ ןויצ לע הלאשה חלשיו ,רציה ייותיפל בל םישי ילבמ ,וילא ותורשקתהב
."ובישהל דציכ ךרד יברה אצמי - ר"ומדא

"תמ יורק וניא"

.ןויצה לע תוחטתשהה ןיינעב תולאש תרדס לע יברה בישמ (חנת 'מע םש) ויתורגיאמ תחאב
לכואשכ םג" :יברה בישמ ."הזב הנבה ול ןיאש" בתוכה תנעט לע יברה ביגמ הנושארבו שארב
םג הז לכ השועו ,ולש המשנהו ףוגה לע לעופ הז ךיא םדוקמ ןנובתמ וניא חטב ,ןשיו התושו
."אוה ןכ הז ןיינעב םגו .הלועפה תישענ ןפוא הזיאב ןיבמ וניא םא

תלוזל הבשחמ םינווכמו םולשו-סח םיתמל םירבדמכ הארנש" הנעטה לע יברה בישמ ןכמ רחאל
-ןב בלכש םכסומש ןוויכ ,ןכ רבדה ןיאש ומצעב ןיבמ יאדווב" :ראבמ יברה ."םולשו-סח
.ןכ ושע תורודה לכב םיקידצו םיארומאו םיאנת המכו הנופי

ינפמ וילא םיאב ויה אל ,הכרב שקבל יברהל םיאב ויהשכ םג הנה - ותיישוק ראבל הרצקבו"
יכ ,ףוגב םא-יכ ךייש וניא התימה ןיינע לכ .ותמשנ תלעמ ינפמ אלא ,ולש ףוגה תלעמ
,'וכו עלקה ףכ ,םוניהיגל ללכו ללכ תכייש הניאש קידצ תמשנ טרפבו ,תיחצנ איה המשנה
-סח יורק וניאו רתוי תילענ הגרדמל היילע השוריפ ,תוקלתסה ונייה הב התימה ןיינע ירה
.(אע ףד ג"ח) רהוזב בותכש ומכו .תמ םולשו

איה השקבה (א יכ ,ןכ רבדה ןיא ,הרצקב ,הנה ,ותלוזל ותבשחמ ןווכמש בתוכש המו"
היינש הנווכ (ב .ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל שקבמה לע בוט ץילמי ותקדצ בורב קידצהש
הלשמנו ,לודג ללכ איהש ,קידצה תמשנמ טרפ איה ותמשנ הנה רשוקמו דיסח לכ רשא ,הזב
אוהש ףא ,רביאו רביא לכש ומכו .ב קרפ אינתב ראובמכ ,הלש תויטרפה תומשנל סחיב שארל
ךכ-רחא תקלחתמ חומהו שארהמו ,חומבו שארב תשבלתמ המשנה הליחת הנה ,המשנהמ ותויח לבקמ
אוהש ןוויכ ,שארה רשא ,יברו דיסחב ןכ-םג אוה ךכ ,וניינע יפל רביאו רביא לכל תויחה
,אירב רביאה ןכ-םג היהיש ידכו ,רביאו רביא לכ לש תונושה תויחה לכ וב שי ,קזחו אירב
.המלש שארה םע ולש תורשקתהה היהתש ךירצ

ךרטצמה לכ דיסחה לבקמ הז ידי-לע רשא ,יברל דיסח לש תורשקתהה ןיינע תוללכב והזו"
."תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,ול

"אצמנ אוה ןאכ"

עדוי יניא" :תחא ריעב חילשל יברה הרוה (במש 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגיא) ויתורגיאמ תחאב
קידצ להוא לש ןיינעה םהל ראבל ךירצ היה ללכב לבא ,וריעב םהילע עיפשהש םתוא יפוא
ןיאש ןוויכ ,הזב אצויכו תואקתפ ול תתלו וחוכ תא תופייל םהילע םג ןכל רשא ...רודה
."שודקה ןויצ לע םמצעב רקבל םתלוכיב

לע הכילהה אוה תוחטתשהה ןיינע" :ןויצה לע חטתשהל שי דציכ יברה ריבסה ויתוחישב
ףסותינ הז ידי-לעו .וינפ תומד תרוצ תא םירייצמו .אצמנ אוה ןאכש העידי ךותמ ,ורבק
'מע ,י"שת םחנמ תרות) "ללכ תונובשחו םייוניש אלל ותוחילש םויקבו ,תורשקתהב זועו חוכ
.(108


הלואגל הייפיצב


המיאתמ הנכה םג תישענ - םעהו הרותה תומלשב הרושקה ,ץראה תומלש לע ףקותב הדימעה"
יכרדו םעונ יכרד ,החונמ ךותמ ,םירתבה ןיב תירבב ה"בקה חיטבהש לארשי-ץרא לכ תשוריל
."םולש
(נ"שת זומתב 'ז ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


דוקירה דוס

יבא .הפוחל םהיתונכה תא םימילשמ הלכהו ןתחה דועב הלילק תזורחמ הנגינ םלואב תרומזתה
בלבו תונרוק םינפב תונחלושה ןיב רבע ,הדירולפב ד"בח יחולשמ ,ןוטסיב ףסוי ברה ,הלכה
.תושגרתהל םיאלמ םיפתוש ושחש םינמזומה םע קשנתהו קבחתה ,םיידי ץחל אוה .רשוא ףצומ
.התדלוהל וכזש דעו הלכה ירוה יאושינ זאמ ופלחש םינשה תא חכש אל םהמ שיא

ברה .קרוי -וינבש שובטלפמ רכומ ידוהי ,ויבא תיב דידי ,ה"יב ןוטסיב ברה ןיחבה עתפל
ישיאה רשקה .ואובל ללכ הפיצ אל ךא ,הנותחל הנמזה ותיבל חלש אוה םנמא .עתפוה ןוטסיב
.הדירולפל קרוי-וינמ הסיטב הכורכה החרט קידצה אלו ףפור היה םהיניב

בוט -לזמ ילוחיא םהיניב ופילחהש רחאל ,וחרוא תא ןוטסיב ברה לאש ,"?יתיכז המב"
.תועמשמ-בר ךויח ה"י ךייח ,"ךל רפסא ךכ-רחא ,ךכ-רחא" .םייבבל

החפשמה דידי דצל בשייתהו שגינ ןוטסיב ברהו ,הדועסל בסה להקה ,המייתסה הפוחה
הנש םירשעכ ונתוא חקול אוה ךא ,טעמ רזומ ךל עמשיהל יושע ירופיס ,ןכבו" .שובטלפמ
.וירבד תא ה"י חתפ ,"רוחאל

יתנמזוה ינא ףא ,וידידי לככ .תובר םינש ומע דדוימ יתייהו ךיבא תא יתרכה ,ךל עודיכ"
יתוא רעיצ רבדה .ןטב-ירפב םתדקפנ םרט ךתייערו התאו םינש המכ ופלח .ךתנותחב ףתתשהל
.םכל רוזעל לכוא דציכ רהרהמ ימצע תא יתאצמ םעפ אלו דואמ

הכומסה סטייה-ןוארק תנוכשל יתעסנ .ברע תעש התייה וז .ןויער יחומב ץצ דחא םוי"
יתשגינ ינאו יברה אצי העש רובעכ .ותיבל שטיוואבוילמ יברה אציי ובש עגרל יתנתמהו
ותגוזו לטיג-לטעווצ ןב קחצי-ףסוי רובע אמייקו איח אערזל הכרב שקבמ ינא ,יבר' .וילא
...'האל-הרובד תב' :ןקית דימו יב טיבה יברה .'הרובד תב לחר-אלייב

יתישרה ,קינד"בח ינניאש ןוויכמ .'!הכרב םהל יתתנ רבכ אולה' :ףיסוה היינש רובעכ"
.'החטבה םישקבמ ונא ,הכרבב םיקפתסמ ונניא ,יבר' :רמולו ףוצח תויהל ימצעל

דוקרנ התאו ינא' :ןושלה הזב יברה רמא זאו ,חצנל ייניעב ומדנש תודחא תוינש ופלח"
.'הנותחב

לבא' :רמאו יברה יילא ךייח .'?תונותחל אובל גהונ וניא יברה אולה' :ותוא יתלאש"
.שיאל הילע יתרפיס אל הז עגרל דעש ,החישה המייתסנ ךכ .'היהא וזה הנותחב

,רטפנ ךיבא .ןוסדהה רהנב םיבר םימ ומרז םייתניב .םכתב הדלונ הנשמ תוחפ רובעכ"
.יבילמ החכתשנ יברה םע יתחיש םג .ףפורתה תוחפשמה ןיב רשקהו

רכוז דוע התאש יתחמש .ךתב תנותחל הנמזה ילש םיבתכמה תביתב יתאצמ םייעובשכ ינפל"
תילכלכ הקוצמב יורש ינא הנורחאלש דוע המ .הנותחל סוטל יתעד לע הלע אל לבא ,יתוא
.הדירולפב ןולמב הייהשלו הסיטל רתוימ ףסכ יל ןיאו ,השק

םג ומעו שטיוואבוילמ יברה ימולחב עיפומ (ס"שת ב-רדאב ה"כ) ןורחאה תבש לילב ,הנהו"
תעכ .הנותחב דוקרנ ונינשש ךל יתחטבה ירה' :רמואו יילא הנופ יברה .לדיי 'ר ,ךיבא
אווש תומולח' .הרתי תובישח םולחל יתסחיי אלו יתררועתה ...'הקסעב ךקלח תא םייקל ךילע
.יבילב יתרמא ,'ורבדי

עודמ'" :יילא הנפו ,ךיבא אלב םעפה ,בוש יילא אב יברה .ינש םולח יתמלח תבשה יאצומב"
סוטל יסיכב היוצמ הטורפה ןיאש (םולחב) ול יתינע םעפה .'?ןוטסיב לש הנותחל עסונ ךניא
.יתנעט ,'דיסח ינניא לבא' .'ףסכב ובשחתה אל םלועמ םידיסח' :הנענ יברה .הדירולפל
.יתררועתהו ,יברה קספ ,'ןכ התא'

דואמ ומד יברה ןיבל יניב םירבדה יפוליח .תישילשב םולחה בש ינשל ןושאר ןיבש הלילב"
.'יהשלכ הרוצב ,אצמיי רבכ ףסכה' :םילימב וירבד תא יברה םייס םעפהש אלא ,שמאמ הלאל

דואמ דרטומ הארנ התא' .דואמ דימא שיא ,רבח יתשגפו ידרשמל יתכלה ינש םוי ירהצב"
.לאש ,'?היעב שי ;הנורחאל

.יתינע ,'םלוכ ומכ ,הסנרפ תודרט םתס ,אל'"

ןיא .רירמ ךויח יתכייח .'תוגאדה לכ תא חכשו הרצק השפוחל אצ' ,רבחה עיצה ,'אנ-עמש'"
עגר ותואבו ,ייתובשחמ תא ארק רבחה .תושפוח לע יתיא רבדמ אוהו עובשה תא רומגל ףסכ יל
,'ךל רוזעי הז .דבלב דחא םויל וליפא ,השפוחל אצו חק' .רלוד תואמ-עברא וסיכמ איצוה
.חוכיוול םוקמ ריתוה אלו רמא

ירה ?בוט-לזמ ול לחאל ןוטסיבל רשקתמ ךניא עודמ' :יתשא יתוא הלאש יתיבל יתעגהשכ"
.'םיימוי דועב ותב תא ןתחמ אוה

,תומולחה תשולש ,הנש םירשע ינפל יברה תחטבה :דחא גראמל םיטוחה לכ ורבחתה םואתפ"
...רבחהמ יתלביקש ףסכה

.אלפומה ורופיס תא ה"י םייס ,"ךתב תנותחב ,ןאכ יתוא אצומ התא ךכ"

סנכנ 'םכישאר םירעש ואש' ילילצלו ןתינ תואה .הנושארה הנמה תא להקה םייס םייתניב
םה .והער דיב שיא םיזחוא ,םהיתואסיכמ ומק ה"יו ןוטסיב ברה .םייפתכ לע אשינ ,ןתחה
רבכ תרומזתה .דואמ הכורא העש ךשמנ םדוקיר .ןתחה לומ דוקירב ואציו לגעמה בלל וסנכנ
וגוז-ןבו הלכה יבא לש האלנ-יתלבה דוקירה תא תווללו ףיסוהל הצלאנ ךא ,התחנתא השקיב
.רכומ-יתלבה

,םביל לכב ושחו החטיבב ועדי םהינש קר .דוקירה דוס תא תעדל לוכי היה אל םדבלמ שיא
..."הנותחב דוקרנ התאו ינא" - יברה לש ותחטבה תמייקתמ שממ העש התואב יכ
רנורג בייל-הדוהי ברה םע םיידוהי םייח


יברה םע הנש םישימח

.רנורג בייל-הדוהי ברה וריכזמ אוה שטיוואבוילמ יברל רתויב םיבורק ויהש םישנאה דחא
תדובעב ול עייסשכ ,ד"בח תואישנ תא וילע לביקש םדוק דוע ותציחמב דובעל לחה השעמל
החיש ומע םייקל תונמדזה התייה וזו ,לארשיב רקיב עובשה .ד"בח ירפס לש רואל-האצוהה
.יברה לע הרצק

.רנורג ברה רמוא ,"לארשי-םעל תטלחומה תורסמתהה איה יברה לש וייחב תיזכרמה הדוקנה"
תואמל בישהו הרותב קסע ,ותכשלב ההש םויה ךשמב .ספתנ-יתלב היה יברה לש ומוי-רדס"
שולש 'תודיחי'ל לביקש תופוקת ויה ,הלילבו .תודסומ ילהנמו םינקסע ,םייטרפ םישנא
םישנאה תלבק .םיינשל תולילה רפסמ תחפ ןהבש רתוי תורחואמ תופוקתו ,עובשב םימעפ
."רקוב תונפל קר המייתסהו ברעב הנומש העשב הלחה 'תודיחי'ל

תושפוח ילב

המונתב קפתסהו ןשי אלש טעמכ 'תודיחי'ל לביק אל םהבש תולילב םג יכ ,הלגמ רנורג ברה
בישה ,ויתוחוכ לע רמוש אוה ןיאש הלעבל הריעה רשאכ יכ ,תינברה יל הרפיס םעפ" .הלק
דיל הלילב אופא ינא בשוי .ייתובושתל םיפצמ םלועב םידוהישכ ןושיל לוכי ינא דציכ' :הל
.'תובושת רתויש המכ רוסמל לכוא רקובבש ידכ ,תולאש רתויש המכ לע תונעל לדתשמו ןחלושה

ךותב לבא .תוליעפ לכ םיאפורה וילע ורסא ,רומח בל-ףקתה יברה לביק רשאכ ,ח"לשת תנשב"
םיעיגמ םוי לכב' .םיבתכמל בישהל ףאו שדוק-תוחיש ורדחמ עימשהל יברה לחה םידחא םימי
ולדשל םעפ וסינשכ .רמא ,'רחמ םילשהל לכוא אל םויה השעא אלש המו ,םיבתכמ דועו דוע
דע וכחי ךודישל הכרבל ןיתממש גוז וא חותינל קוקזש ידוהי' :ההימתב ביגה ,השפוחל תאצל
."'!?השפוחהמ בושאש

ךרוע לש תוירחא

הנומאו תודהי ץיפהל ידכ עוריא וא השיגפ לכ לצנל ףאש יברה יכ ,ןייצמ רנורג ברה
תצופתב ןיינעתה יברה .ב"הראב בושח ידוהי ןותיע לש ךרוע יברה לא סנכנ םעפ" :םלועב
תוחפשמ יתש שי םש וליפאש ראפתהו ססקטב הנטק הרייע לש המשב בקנ ךרועהו ,ןותיעה
,ךילע תלטומה תוירחאה לדוג לע תבשח םאה' :יברה ביגה .ןותיעה לע תויונמה תוידוהי
לומ ביצהל ךילע ?ידוהיה םלועה םע תוחפשמ ןתוא לש דיחיה רשקה אוה ךלש ןותיעה רשאכ
וקזחי ןותיעב םיעיפומה םירבדה םא ןוחבלו ססקטב וללה תוחדינה תוחפשמה יתש תא ךיניע
."'תידוהיה ןתקיז תא

הייפיצהו הנומאה

ךרדה תכרב תא לבקל ידכ ,תינקירמא החפשמ יברה לא הסנכנ םעפ" :רנורג ברה רפסמ דועו
סרה יברה' :ךויחב השיאה יל הרמא םשמ החפשמה ינב ואצישכ .לארשיב רוקיבל התעיסנ תארקל
םידיתע םהש ול עדונשכ .םתעיסנ לולסמ תא עומשל שקיב יברהש ררבתה ...'העיסנה תא ונל
ול עדונ יכ ,רמאו תחא ריעב ידוהי תובא -תיב לש ומשב בקנ ,היקבולסוכ'צב המ-ןמז תוהשל
םשב ושקבלו הליהקה שאר םע שגפיהל ,ריע התואל עוסנל םשקיב יברה .רשכ וניא םש ןוזמהש
."הרשכהה תולעמ תיצחמב תאשל חיטבה יברהו ,םוקמה תרשכהל גואדל יברה

םעו חישמה תאיבל הכורדה הייפיצה םע העש-העשו םוי-םוי יח יברה" :רנורג ברה םייסמו
,ידוהיה םלועה לכב הלואגל הייפיצה תא ררועל חילצה אוה .התארקל םלועה תא ןיכהל ךרוצה
וציקה' דועייה םויקל הכזנו ,שממ בורקב אובת הלואגה ןכאש הווקתו הנומא יאלמ ונחנאו
."המלשהו תיתימאה הלואגב יברה םע בוש הארתנו ,'רפע ינכוש וננרוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


ןוזמה תכרבב ןמא תיינע

?ןוזמה תכרב עצמאב ןמא תונעל רתומ םאה :הלאש

תאירקב דמועה ,לשמל .םהב םינוע ןיאש םיקלח שיו םינוע םהבש םיקלח הליפתב שי :הבושת
םלוא ,'וכרב'ו 'השודק' ,שידקל (תוירקיעה תוינעה תא) הנועש הכלהל קספנ היתוכרבו עמש
קתוש אלא ,השודקבש רבד םוש לע תונעל ול רוסא ('הדימע') הרשע-הנומש תליפתב דמועה
.רוביצה-חילש יפמ (שידקהו 'השודק'ה ירקיעלו 'וכרב'ל) ןיזאמו

?הז ןיינעל ןוזמה תכרב ןיד המ

הכילהב הרמואל רתומש) עמש-תאירקל המוד הניא ןוזמה תכרבו ליאוהש ,םינושארה ובתכ
הדימעה תליפת ומכ) דחא םוקמב הבישיב הלוכ הרמואל םיבייח אלא ,(ךליאו "ךבבל לע"מ
.הכרבל הכרב ןיב וליפא הב קיספהל ןיא ,(דחא םוקמב הדימעב תויהל תבייחש

(י,ח םירבד) הב רמאנש ןוויכמ ,ןוזמה תכרבב :ךכ תאז ראבמ ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב
תא ךרבל ךירצש ןאכמ ודמל ל"זחו ,"ךל ןתנ רשא הבוטה ץראה לע ךיקולא 'ה תא תכריבו"
תא ךרבל ךירצש איה קוספה תועמשמ ,'םילשורי לע'ו 'ץראה לע' ,'ןוזמה לע' :תוכרבה שולש
קיספהל הריתה הרותהש ,עמש תאירקב ומכ אלש ,םייתניב קספה אלל ,תחא-תבב הרותה ןמ ןלוכ
.תאז וליבגה ל"זח קרו ,("םב תרבידו") ךרוצה תעשב הב

ךרבמה לש וניד ןכאש ,םידרפסה םיקסופה לכב שרופמ ןכו ךורע-ןחלושה תועמשמ ,השעמל
אל ףא ,'וכרב'ו 'השודק' ,שידק וליפא הנעי אלו ,הדימעה תליפת עצמאב דמועכ ןוזמה תכרב
,'םולש תליאש'ל קר רוסיאה תא וסחייש םיזנכשאה םיקסופהמ שיו .'ביטמהו בוטה' תכרבב
.עמש-תאירק תוכרבב ומכ השודקבש רבדל תונעל ('ביטמהו בוטה'ב קר - םהמ) לקהל ונדו

.'ןמא' הילע תונעל ןתינ ,הכרב התוא םייסמ רחא םדאשכ ,הכרבל הכרב ןיב םלוא
,ג ,ףסוי טוקלי .ח ,ש"הורע .אי ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .ח,גפק ח"וא ע"וש .א"הס ב"פ תוכרב ימלשורי
,לקהל ןד בי ק"ס ןחלשה ידבב דמ 'יס ןחלשה תוצקב) .נ"שו ,םש אניינתו אמק 'הכלה רוריב'ו
.(וב רזחש ויפמ איבה י-ט ק"ס אי 'יס ח"וא ו"ח רמוא עיבי ת"ושבוזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il