708 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יעסמ-תוטמ תשרפ * (27.7.2000) ס"שת'ה זומתב ה"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םולש היהי אל םגו


,םולש וא םילשורי ,םולש וא לארשי-ץרא הניא הלאשה
םיצור ונחנא םא ,איה תיתימאה הלאשה .םולש וא םיבשייתמ
םולש ילב םגו ע"שי ילב ,םילשורי ילב ראשיהל


ילארשיה סוזנסנוקה תריבשל התע להנתמה ןייפמקה חכונ םימהדנ םידמוע רוביצב םיבר
םילשורי" לע תירשפא המיב לכ לעמ וריהצה םושלש-לומת ךאש םישנא .םילשורי ןיינעב
איה םד-תלילע יכ ףצק -ףצשב וגאשו ,"םיחצנ-חצנל לארשי תריב ,לארשי תונובירב תדחואמה
תא קלחל רשפאש ונל םיריבסמו םויה םידמוע - םילשורי תקולחל ומיכסיש םהב דושחל
.עגרל ססהל ילב ,ץמצמל ילב ,השוב ילב .םיברעה ידיל תיבה-רה תא רוסמל רשפאשו םילשורי

לכ תא רודישל הלעמ איה הז רחא הזב .המר דיב הזה ןייפמקה תא תלהנמ איה ,תרושקתהו
םתדהא תאו םתכימת תא עיבהל םיססהמ םניא םיריכבה הירדשו ,םילשורי לש התקולחב םיכמותה
ןיינעב סוזנסנוקה לש הזה 'סותימ'ל םיארוק םה 'השודק הרפ' .הזה דירחמה ןויערל
.הטחשמה לא התוא םיליבומ דימו ,םילשורי

המחלמל םהינפ

רוסא ,ידוהי בלב םימעפמה תושגרה תאו תירוביצה הרעסה תא תדקממ םילשוריש יפ-לע-ףא לבא
אוה חוכיווהש םשור רוציל אוה הצור תרושקתהש המ יכ .ונל ןומטל םיסנמש תדוכלמל לופיל
.םולש וא םילשורי :רומאל .םילשוריב רחובש ימ ןיבל םולשב רחובש ימ ןיב

,רוביצה תא ענכשל םיצור ןאכ םג .ןלוגהו ע"שי יבשות לש םקבאמ תא דקופ המוד לרוג
באכמ דואמ שגרתי רוביצהש ירחא ,זאו .ףסכנה םולשה לומ יוניפה באכ - איה הלאשהש
,ןויצע שוגבו ןלוגב ,ףיטק שוגבו ןדריה תעקבב ,ןורמושבו הדוהיב תוררוגתמה תוחפשמה
.םולשה ןעמל 'באוכ רותיו' הזש ,ול וריבסי

,ףוס-ןיא דע רוזחל בושח הילעשו תירשפא המיב לכ לעמ קועצל שי התואש ,הלודגה תמאהו
םהינפ !םולש ךילהת ןיא .האנוה וז .רקש הז !םולש איבמ וניא הזה ארונה ךילהתהש - איה
םהל םיקינעמ ונידי-ומב ונחנאו ,םידוהיה תנידמ סרהל אלא םולשל םניא ותרובחו תאפרע לש
.םהיתופיאש תמשגהל םילכה תא

םינש עבש רבכ .םהיתונווכ תא ללכ םיריתסמ םניא םיניטסלפהש ,איה הלודגה הידגרטה
חיכויו והשימ םוקי .ונתיאמ קחרתמ קר יתימאה םולשהו ,םולש ךילהת לוכיבכ ןאכ להנתמש
,ךפהל .רעי אלו םיבוד אל .טרפב םיניטסלפה לצאו ללכב יברעה דצב יהשלכ תונתמתה הלח יכ
ךות ,ונמויק םצע תלילשל אוה םהידליל םיקינעמ םהש ךוניחהו רתוי תדקוי תישענ האנשה
.םלועב םוקמ םושב אוצמל ןיא התומכש תוימשיטנא תעירז

ושממתה תורהזאה

הלאשה .םולש וא םיבשייתמ ,םולש וא םילשורי ,םולש וא לארשי-ץרא הניא הלאשה ןכ-לע
וננוחטיב תא ונידי-ומב רוסמל וא ןוחטיבב ןאכ םייקתהל םיצור ונחנא םא - איה תיתימאה
תימצע האנוה לש הטעמ תחת הז לכו ,לירבי'גו תאפרע ידיל םייגטרטסאה וניסכנ תאו
.אווש-תוילשאו

לכ .'םולש'ה תיירורהסל םיתפתמה ןורחא לש תוחכפתהל איבהל הרומא הילא ונעגהש הדוקנה
ורביד .וניניע דגנל ושממתה ,ולסוא ךילהת לחה ךאשכ ,םינש עבש ינפל ועמשוהש תורהזאה
ףלא 50-ל בורק לש אבצל ונעגה הנהו ,םירטוש יפלא המכ לעו ,'וחירי לש קי'צפו'צ' לע זא
ונילע תופכל וישכע םיסנמ םה ,םימד -ץחרמו ןייוזמ תומיע לע םימויאה חוכב .םילייח
.םתומכש לע רבעב םלח אל לארשיב שיאש םירותיו

םילשורי תריסמל וליבוי וללה םירותיווהש ,םינש תורשע ינפל עירתה שטיוואבוילמ יברהשכ
ינפמ ויתורהזאב קדצש םשכ ,הלימ לכב קדצ אוה לבא .תיארפ המזגה םיזגמ אוהש ובשח -
.ובוחב ןמוט תוגיסנהו םירותיווה ךילהתש תוארונה תונכסה

רוחבל םיבייח .'םולש ירומיה' החוד שפנ-חוקיפ .תשעתהל ,חקפתהל ,ררועתהל ןמזה עיגה
.םייחבשדח שיתכסמ ימויס

םימיב הווצמ לש החמש ףיסוהל ידכ ,תכסמ ימויס 'םימיה תעשת'ב ךורעל לדתשהל ידיסח גהנמ
לע ףסונ) תסנכ-תיב לכב הלאכ םימויס ךורעל ארק שטיוואבוילמ יברה .החמשב םיטעממ םהבש
ידכ תאז םישוע אל) םיברה תא תוכזל ידכ ,(הקדצב הפסוהו שדקמה-תיב יניינע דומיל ךשמה
.(הלא םימיב תרתומה הווצמ לש החמש ףיסוהל ידכ אלא ,ןיי תייתשו רשב תליכא ריתהל
וידרב ,7 ץורעב ,לארשי-לוק לש 'א תשרב םוי ידמ יח רודישב ה"יא ורדושי תכסמ ימויס
.דועו 'חמש ץורע'ב ,'המשנה לוק'ב ,'יח לוק'

הלואגל הליפת

תרצע יברעמה לתוכה תבחרב ה"יא היהת ,ברעב 6 העשב ,בא-םחנמ שדוח-שאר ברע ,ישילש םויב
ידכ ,יתצובק יוהיז לכמ םיענמנ תרצעה ימזוי .המלשהו תיתימאה הלואגל תינומה הליפת
.תיתימא לארשי תודחא ךותמ היהת הליפתהש

תוחולש לש תבש

ישנ - תוחולשה לש ונימב דחוימ סוניכ עבש-ראבב 'זיידרפ' ןולמב םייקתה הנורחאה תבשב
תבש תושעל ואבש ,תוחולש םירשעו האמכ ופתתשה סוניכב .ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ
ןניא וללה םישנה .תוררועתהו קוזיח ירבד עומשלו ןהל םידחוימה םיניינעב ןודל ,אתווצב
תדובעב םיבושחו םידבכנ םידיקפת תאלממ ןהמ תחאו תחא לכ אלא ,ןהילעב לש 'דגנכ רזע' קר
ידי-לע ןגרוא סוניכה .הבושייב תונבהו םישנה ברקב תנווגמ תוליעפ תמייקמו ,תוחילשה
.ד"בח-יריעצ לש םיפינסה ףגאשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.תוטמ תשרפל


רפכב ךפהמ

תאז תראתמ הרותה .ןשבה ךלמ גוע ירע תא שבכש ,השנמ-ןב ריאי לע רפוסמ תוטמ תשרפ ףוסב
ןה המ ."ריאי תווח ןהתא ארקיו ,םהיתווח תא דוכליו ךלה השנמ-ןב ריאיו" :םילימב
.םירפכה ,רמולכ ,"ןוהינרפכ" :(םוגרתה שוריפכ) י"שר שרפמ ?"םהיתווח"

חטשב רבודמ ,ןדריה רבע שוביכ תא תראתמ הרותהשכ ,(םירבד רפסב) הרותב רחא םוקמב םלוא
...בוגרא לבח לכ תא חקל השנמ-ןב ריאי" :רמאנ םש .ריאי ידי-לע שבכנש רתויב לודג
לש ופקיה לע רואית עיפומ ןכל םדוק טעמו ."ריאי תווח ןשבה תא ,ומש לע םתוא ארקיו
גצומ אופא עודמ ."המוח תורוצב םירע ...בוגרא רבח לכ ריע םישיש" :'בוגרא לבח' ותוא
?םינטק םירפכ המכב רבודמ וליאכ רבדה ןאכ

חצנל ןורכיז

ומשב ארק אוה םלוא ,ובש תורוצבה םירעה םישיש לכ םע ,בוגרא לבח לכ תא שבכ ריאיש רורב
ול ויה אלש יפל" :י"שר שרפמש יפכ ,תאז .ןמצע םירעה תא אלו ןביבסמש םירפכה תא אקווד
."ןורכיזל ומשב םארק ,םינב

- "היתונב לכבו ןובשחב" :רמאנש ומכ) ריעה לש 'תונב' םיארקנ ,ריעל ביבסמש םירפכה
םירפכהש ,שיגדהל ריאי הצר ךכב .(הביבסמש םירפכה םה "היתונב"ו ,ריעה איה "ןובשח"
.םירעה לש 'תונב' םה םירפכהש םשכ ,(ןורכיזה ןיינעל) םינב תניחבב ול ויהי וללה

השודקל האמוטמ

ובשייתה ןהבש םירעה תומש תא וניש ןבואר ינב םג .דכלש םירפכה םש תא הניש ריאי קר אל
תומשל םהיתומש תא ובסהש ידי-לעו ,הרז הדובע לש תומשב וארקנ וללה םירעה .ןדריה רבעב
.השודקל האמוטמ םוקמה תא וכפה - 'ה תא םש ודבעו םירחא

וכפהנ ,הרז הדובע םש לע וארקנש ,םירפכ םתוא .טלבומ יוטיב ידיל רבדה אב ריאי לצא
הדובע לש תומוקמ םתויה תחת .וללה תומוקמב לחש ינחורה ךפהמל זמורה םש ,"ריאי תווח"ל
השודק לש רואו השודק לש תויח - רואו תויח לש ןיינע ,"ריאי תווח" וישכע ושענ ,הרז
.הרהטו

רפכב רוא

תא הארש רפכ-ןב המוד וניא" :ורמא ל"זח .םירפכב אקווד דחוימ יוטיב ידיל אב הז רבד
רדגב ךלמה תייאר ןיא ןכלו ,ךלמל בורק אצמנ רפכ-ןב ."ךלמה תא הארש ךרכ-ןבל ךלמה
רבדה םרוג ,ךלמה תא האור אוה רשאכו ,ךלמהמ קוחר אצמנ רפכ-ןב ,ותמועל .ולצא שודיח
.ושפנב הלודג תולעפתה

היה הזו .ה"בקה ,םלוע לש וכלמ - 'ךלמה'מ רתוי לודג קוחיר אופא םילמסמ םירפכה
רואמ רתויב םיקוחרה תומוקמה ,'םירפכ'ה וליפאש - ריאי לש ותלועפב לודגה שודיחה
."הזה םויה דע" השודק לש תויחו רוא לש םיזכרמ ושענו וככדזנו וררבתנ ,השודקה
(117 'מע ,חל ךרכ תוחיש יטוקל)

הלואגו תולג :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתולגב החכש

,םוקמל םינב ,םיכלמ ינב םה יכ םיחכוש לארשי-ינבש ,החכשה איה התיצמתו תולגה רקיע
.ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמל םינב
(ןילרקמ ןרהא יבר)


חישמ לע רבדלו דחאתהל

םשה ןוצרב ואיבי ,חישמ לע ורבדיו ודחאתי לארשי לכ רשאכ .תודחא אוה חישמה תאיבל ילכה
.ונימיב הרהמב קדצ-לאוג חישמ ידי-לע המלשה הלואגה תא ךרבתי
(ו"צרת תוחישה רפס)


תויולג שולש

השקהו ,לארשי לצא לארשי תולג ,םייוגב לארשי תולג :התרבחמ השק תחאו ןה תויולג שולש
.ומצע לצא םדאה תולג - ןלוכמ
(זלעבמ םולש יבר)


תולגה ימיל עגעגתנ

'ה תדובעב ונקסע אל עודמ ,הלאשב ונמצע תא רסיינ .תולגה ימיל עגעגתנ ,חישמה אובישכ
לש הדובעה ןמז הז ,תולגה ימיב ,וישכע .הדובעה רדעה לש לודגה באכה תא שוחנ .יוארכ
.חישמה תאיבל הנכהה
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


תולגה םע המלשהה

ןכ-םא אלא תולג תארקנ תולג ןיא .התוא תאשל ולגרתהש ,ךכב התייה םירצמ תולג לש הרקיע
.המע םילשהל םילגרתמ
(רוגמ ריאמ-קחצי יבר)


ךראתמ "בקע"ה

הלדג ,('בקע'ה) אחישמד אתבקע לש ןמזה תפוקת ."בקע ילע לידגה" :(י,אמ םיליהת) רמאנ
.ונעשונ אל ןיידע ונביל ןובאדו ונרעצלו ,רתויב ךראתה תולגה ןמז .רתויב הכראתנו
(קחצי-יול יטוקיל)


ונייה םימותי

חנאנ היה ,"ןונעת אל םותיו הנמלא לכ" קוספל עיגמ היה בו'צידרבמ קחצי-יול יבר רשאכ
ונמצע ונא ירהו ,םותיו הנמלא תונעל אלש ךתרותב תרהזה התא ,םלוע לש ונוביר :הכובו
ריאשמ התא המל ?ךתונמחר ןכיה ;בא ןיאו ונייה םימותי :(ד,ה הכיא) רמאנש יפכ ,םימותי
!?ךכ-לכ תובר םינש הרמה תולגב ונתוא

חישמה תומיל איבהל

ןמזב םלועב שיש רבד לכב ."חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" :רמאנ (ה,א תוכרב) הנשמב
תויהל תוכירצ םימיה לכבש תוישעה לכ .חישמה תומיב האריי רבדה דציכ ןנובתהל שי ,הזה
."חישמה תומיל איבהל" - תחא תילכתל תונווכמ
(נ"שת תוחישה רפס)

עובשה תרמיא


תבכרה תילכת

,ינשה הצקל הנידמה לש דחא הצקמ לזרבה תוליסמ לע עונל ולחה תובכרו תבכרה האצמוה רשאכ
דחא .השדחה האצמהה לע תולעפתהב ורבידו ןי'זורמ לארשי יבר לש ותציחמב םידיסח ובשי
.לארשי-ץראל תויולגה ץוביק ךרוצל שמשל ולכוי תובכרהש ,אטבתה םידיסחה

היהי ךכ" :רמאו ,רחא םוקמב הדימעהו המירה ,ןחלושה לע הדמעש סוכ לטנ ,קידצה קעדזה
,םייוגה רובעב הדעונ תבכרה .ינש דצל דחא דצמ סוכ םיריבעמש ומכ - תויולגה ץוביק
."לארשי לש םדובכ תא תוארלו אובל ולכוישתודיסחה יכרד


ישילשה תיבה

ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג"ש (ט,ב יגח) ינשה שדקמה-תיב לע אבינ יגח איבנה
רמא דחו ןיינבב רמא דח" :ותלודג התייה המב (א,ג ארתב-אבב) ארמגה הריבסמ ."ןושארה
תיבהמ המא םישולשב הובג היהש - "ןיינבב" ותלודג האטבתה תחא העד יפל ,רמולכ ."םינשב
תיבהמ רתוי םינש רשע םייקתהש - "םינשב" ותלודג התייה היינש העד יפלו ;ןושארה
.ןושארה

תארשה ,השודק ,תוינחור לש זכרמ אוה שדקמה-תיב אולה :הלודג הלאש ררועמ הז רבד
תאז תחת .תוקולא יוליגו השודק לש תפסותב אטבתהל רומא "הזה תיבה דובכ" .הניכשה
לש םינש המכ דועבו הבוגל תומא המכ לש תפסותב תאטבתמ תיבה לש ותלודגש ,ונל םירמוא
?שדקמה-תיב לש ותלודג תאטבתמ ךכב יכו .םויק

תמועל הברהב דורי ינשה תיבה היה השודקה תארשה תניחבמש ,עודיה יפ-לע תרבוג הלאשה
שדוקה-חור ,הניכשה ,שאה ,ןוראה - םייתוהמ םירבד השימח וב ורסח ןכש ,ןושארה תיבה
.םימותו םירואהו

םידימלת ינש

הובג היהש ךכב אטבתה ןורתיהו ,ינשה שדקמה-תיבב דחוימ ןורתי היה תאז-לכבש רמול ונילע
:םידימלת ינשמ לשמ תרזעב תאז הריבסמ תודיסחה תרות .רתוי ךורא ןמז-ךשמ םייקתהו רתוי
.ומצע תוחוכב שדחלו םירבד ןיבהל חוכה וב ןיא לבא ,ובר תרות תא תומלשב טלוקש דימלת
ןדעתה ובר םע ודומיל ידי-לע .ומצע תוחוכב שדחלו ןיבהל לגוסמ ינשה דימלתה ,ותמועל
.ובר םע דמל אלש היגוסב םג קימעהלו ןיבהל לגוסמ רבכ אוה וישכעש דע ,הלעתהו ולכש

ותרות תא תומלשב ליכמ אוהש ,ותלעמ ."הפיט דבאמ וניאש דוס רוב" ארקנ ןושארה דימלתה
ארקנ ינשה דימלתה .ומצע תוחוכב שדחלו דומלל חוכה וב ןיא :ונורסח .ובר לש תינואגה
תוחוכב שדחלו ןיבהל חוכה וב שיו דומילב ךרד וברמ לביקש :ותלעמ ."רבגתמה ןייעמ"
.ברה לש וישודיח קמועל םיעיגמ םניא םיימצעה וישודיח :ונורסח .ומצע

ובר תרות ןכש ,רתוי לודג ןושארה דימלתהש קפס ןיא - הרותב העידיה תמר לע םירבדמ םא
ינשה דימלתה הלוע - דומלל םידימלתה לש םתלוכי לע םירבדמ םא לבא ;ולצא הרומש התומלשב
.ובר םע דמל אלש תויגוסב קימעהל תלוכי ול שי ןכש ,ןושארה לע

תולעמה בוליש

.'הלעמלמ' אבש תוקולא יוליג שי .םלועב יקולאה רואה יוליגב םג םימייק הלא םיבצמ ינש
רוא ,'הטמלמ' יוליג שי ,ותמועל .םלועה לש ובצמב יולת וניאש רתויב ןוילע רוא והז
ולש רשקה לבא ,רתוי הובג ןושארה רואה .ומצע םלועה לש ותוככדזה ידי-לע ריאמש יקולא
.ומצע םלועה ירדג ךותמ עבונ אוה לבא ,תוחפ הובג ינשה רואה ;ףפור םלועה םע

ןוילע יקולא רוא וב ריאה .'הטמל הלעמלמ' לש ןפואב הניכשה התרש ןושארה שדקמה-תיבב
ךוכיזב יולת היה אלש רחאמ ,ימשגה םלועה םע ויד רבוחמ היה אל הז רוא לבא ,רתויב
.םלועה לש םדקומ

השימח וב ורסח םנמא .'הלעמל הטמלמ' תצרופש השודק לש הלעמה התייה ינשה שדקמה-תיבב
םע בטיה תרבוחמ התייה וב הריאהש השודקה לבא ,ךכ-לכ הלענ היה אל יקולאה רואהו םירבד
"ןיינבב" התייה ותלודגש ךכב זמרנ הז רבד .תמדקומה ותוככדזה רחאל האב איה יכ ,םלועה
התייה ךכב .ימשגה םלועה יגשומ ,ןמזהו םוקמה יגשומ תא םינייצמ הלא ינש ."םינשב"ו
.ימשגה םלועה דצמ אקווד האבש השודקב - ינשה תיבה לש ותלודג

הרהמב הנבייש ,ישילשה תיבה .ברחנ - תחא הלעמ קר ליכה ינשה תיבה םגש רחאמ םלוא
.חצנל דומעי ןכלו ,ינשהו ןושארה תיבה לש תונורתיה ינש תא בלשי ,ונימיב


הלואגל הייפיצב


;םלוע יקידצ ולא - 'םיקידצ םלוכ ךמעו' :וירחא ביתכ המ .'ךלבא ימי ומלשו' :רמאנ"
הז - 'יעטמ רצנ' ;םימלוע ימלועלו םלועל אבה םלוע םישרוי םהש - 'ץרא ושריי םלועל'
"רצנ ארקנש ,חישמ
(ב ע"רד תויתוא שרדמ)

היהש השעמ


םילשורימ בתכמ

,ראופמה דיסחה ברה נ"פ" :בתכנ הילעו הבצמ העובק םיתיזה רהבש םיאיבנה תקלח ילופישב
,('רוחב לאקזחי' םשב ק"היעב ארקנה) ל"צז רענידאר לאקזחי יבר ,םינויבאל ןתנ רזיפ
."ה.ב.צ.נ.ת ,ד"צרת טבשב ו"ט םויב

םילשורי לש היינוע תא רבחמה ,קתרמו באוכ ישונא רופיס וכותב לפקמ הז םותס חסונ
:השעמה רבד הזו .ץראל-ץוחב הלוגה תודהי םע םהה םימיב

דחא םוי .הנבוקב טנלסמ לארשי יבר לש וידימלת םע ותורחבב הנמנ רענידאר ןמחנ-םירפא
-םירפא הבישיה-רוחב לגלגתה ךכ .ןתחל וב קשח רשא ,הקירמאמ לודג ןתשורח הבישיב רקיב
דע ,הבר הכרב םהב הארו םיקסעב וידי חלש אוה .תולבגומ-יתלבה תויורשפאה ץראל ןמחנ
.ומצע תוכזב גלפומ רישע השענש

טילחה אוה .ותלחמל רוזמ ואצמ אל םיאפורהש דע ,דואמ הלח ןמחנ-םירפאו םימיה ופלח
ץראב ורוקיב .םחרי ילוא ,ונשדקמ-תיב דירש דיל הליפת חוטשלו שדוקה-ץרא ינפ תא תולחל
-עשוהי יבר ןואגה םהיניב .םילשורי ילודגמ המכל עדוותנ הכלהמבש ,תמייוסמ הפוקת ךשמנ
.רגניזלש ףסוי-אביקע יבר ןואגהו ןיקסיד בייל

ותיבל בש אוהו התייה אלכ המלענ ןמחנ-םירפא לש ותלחמ - סנה עריא הרצק הפוקת רובעכ
.םילשורי ידוהי ןעמל קתע ןוה ןמחנ-םירפא םרת וירחא םגו ץראב ורוקיב ימיב .םיל רבעמש
םימותיה-תיב ןמז רובעכ םקוה הילעש עקרקה תשיכרל לבור ףלא רשע-הנומש םליש רתיה ןיב
.'ןיקסיד'

.ויבא יכרדב רענידאר לאקזחי קבד הליחתב .לאקזחי ,ןב חינה ,ומלועל ןמחנ-םירפא ךלהשכ
.םילשורי יבשותל הבידנ דיב הקדצ חולשל ףיסוה םגו תווצמהו הרותה ךרדב ךלה אוה

ףא לחהו ,תינרדומ תינקירמא החפשממ הריעצ אשנ אוה .ויאושינ רחאל המ-ןמז עריא הנפמה
יסומינב גוהנל לחהו 'םינשוימ'ה וידגב תא וילעמ לישה טא-טא .ךרדה דרומב שולגל אוה
ובש תסנכה-תיב תאו וירבח תא שטנ ,םדוק ותריכה אלש ,השדח הביבסב רוגל רבע אוה .םוקמה
.ולדח םילשורי יבשותל ויתומורת םג .ויבא תשרומ םע דבלב שולק רשק לע רמשו ,ללפתה

םלועה םע רשקה .םילשורי יבשותל רתויב השק התייה ,םלועה-תמחלמ ץורפ דעומ ,ד"ערת תנש
וידחי ורבח םינושה 'םיללוכ'ה ישאר .ריעה יינעב הכימתה יפסכ םג ומעו קספנ בחרה
-תיב תקזחהבש ברה יפסכה ישוקה םלוא ,'התו םחל תיב' ארקנש יזכרמ לישבת-תיב ומיקהו
ילוא ,תונשיה םהיתומישרב טטחל הקדצה-יאבג ולחה .המזויה לש המויק לע םייא הז לישבת
.םתרזעל ואוביש םיינש וא םש ןהמ ולדי

ול הרק המ" .ונעדוימ רענידאר לאקזחי לש ומש לע םיאבגה דחא לש ויניע ולפנ םואתפ
.םיאבגה והמת ,"?שדוקה-ריע יינע ןעמל תומורת םירהל עתפל לדחש ,הז בידנ ןב בידנל
.הבושת התייה אל םהמ שיאל

.םחל -תפ ידכ דע םרוסחמו ריעה ידוהי תוקוצמ תא וטריפ ובו ,שגרנ בתכמ וחסינו ובשי
רגניזלש ףסוי -אביקע יבר לש ותיב לא ,הטאר המלש 'ר ,םיאבגה דחא ץר ,בותכל ומייסשכ
.בתכמה לע ותוא םג םיתחהו (ומע ,ל"ז ןמחנ-םירפא ,בתוכמה יבא לש זעה רשקה לע םעדויב)
םיכסהש ירכנ עסונ ןוגה םולשת תרומת גישה םשו ,ןונבלבש תורייבל המלש 'ר אצי ןכמ רחאל
.ודעיל בתכמה תא ריבעהל

.שדוק -תבש םוי רקובב רענידאר לאקזחי לש ותיבל עיגה םילשורימ הקדצה-יאבג לש םבתכמ
תאצל וידליו ותשא ודמע ,ונחלוש לע בתכמה חנוהשכ קוידב .תבש רמש אל רבכ םימי םתואב
ףלח ,םיחלושה תומשב ןיחבהשכ .החתופל לחהו המותחה הפטעמה תא לטנ אוה .ןורטאית תגצהל
.התחיתפב ךישמה אלו הצחמל החותפה הפטעמה תא חינה אוה .דער ופוגב

םע .תימינפ שפנ-תרעס ךותמו םיבצע תטירמב לאקזחי לע ורבע ,תבשה תאצ דע ,תואבה תועשה
דובכ תלעמל" :אורקל לחהו ןטקה בתכמב זחא אוה .הפטעמה תחיתפ תא םילשהל רהימ תבשה תאצ
'וכו ראופמה דיסחה ברה ונתעדוימ ןב ,א"טילש לאקזחי יבר ,םינויבאל ןתנ רזיפ ,ינברה
..."ל"צז רענידאר ןמחנ-םירפא יבר ,םילשורי ינמאנמ

חנצ ,ורדח תלד תא לענ אוה .ותמשנ יקמע דע לאקזחי תא עזעזל הלא תורושב היה יד
בתכמה תאירק הכשמנ הכורא העש .ויניעמ תועמד םרז ץרפ עגר רובעכו ותסרוכ לע תודבכב
עיגהשכ .תועמד לש שדח ץרפו תודבכ תוחנא תרדס ונממ תטחוס תפסונ הרוש לכשכ ,רצקה
לש םהיתומש תא ל"ז אבאמ יתעמש המכ ,יוא" .ויתוחוכ ול ודמע אל ,הטמ םימותחה תומשל
..."הלא תעד-ייקנ

תיברמ תא .לודג ףסכ רורצ ודיבו ,דומלגו דדוב שיא םילשוריל עיגה םידחא םישדוח רובעכ
.ישיאה ודוס תא ובילב רומשל שקבתנש ,רגניזלש ףסוי-אביקע יבר ןואגה ידיל ריבעה ףסכה
המ-םושמ .בולעו לד ףתרמב ןכתשה ומצע אוה .ריעב תובר תוינע תוחפשמ וסנרפתה הזה ףסכב
.ותומ םוי דע םילשורי ירד תיברמ והוריכה ךכו ,'רוחב לאקזחי' יוניכה וב קבד

תאו רטפנה לש ודוס תא עדי רגניזלש ףסוי-אביקע יבר ןואגה יברוקמ לש ןטק ץמוק קר
לש ויתואלת רואית ובו ןטק בתכמ ידי-לע המרגנש הרזח ;הבושתב האלפומה ותרזח רופיס
.םילשוריב ןטקה ידוהיה בושייה
םיידוהי םייח


"יכחל ינושל קבדת"

'פורפה ,סקילפ םחנמ ברה בער םיתבוש (תורושה תביתכ תעשל ןוכנ) םימי רשע-השימח רבכ
,ינהכ קחצי ('לימ) מ"לא ,סאה עשילא 'פורפה ,רלושטלא ןועדג ('לימ) מ"לא ,קלופ ילא
-ןג תעבג לע ,ץראה תוצק לכמו הייסולכואה ינוג לכמ םיפסונ םירבח םיעבשכ דועו
.םילשוריב תסנכה לומ ,םידרווה

,לצב תולעמ 36 ,דבכה םוחה םג .םימ לע םימייקתמ םה (תותבשל טרפ) םימי רשע-השימח
םיישיאה םהיקוסיע לכו םהיתוחפשמ תא םהירוחאמ וחינהש ,םגוסמ םישנא עיתרמ וניא
.הלודג הקעז קועזל ואבו םייעוצקמהו

קועזלו רוצעל

תוחנומה תויחרזמה היתונוכשמ המכ תוברל ,התראפתו הדוה אולמב םילשורי תיפצנ להואהמ
םוצה ונניא התיבשה לש ירקיעה רסמה" .דיוויד-פמקב םיחותינה ןחלוש לע הלא םיעגר םצעב
,"!ךישמהל רשפא-יא ךכ :םירמואו םימק םישנאש הדבועה .םייחה ףטש תריצע אלא ,אקווד
יגיהנממו 'ילכלכו ינידמ ןסוח ןעמל םירוספורפה גוח' שארב דמועה ,קלופ 'פורפה רמוא
תוברהלו תינעתב חותפל שי לארשיל הרצ תעשבש ,ידוהיה טביהה םג םייק הזמ ץוח" .להאמה
."ה"בקל הקעזבו הליפתב

הרפוע ותב תא םינש שמחכ ינפל לכש ,הרומ-ןולאב רדסהה תבישיב מ"ר ,סקילפ םחנמ ברה
בושח ,יתב ןדבואבש באכה לכ םע" .התיבמ קחרה-אל ,םיחצרמ ידי-לע התעיסנב התרונש ,ל"ז
.יתחפשמ לשו ילש יטרפה ןוסאה םע ללכ הרושק הניא וז יתתיבש יכ ,ועדיי םישנאש יל
םירוה המכ םישועש שומישהמ דואמ גייתסמ סקילפ .שיגדמ אוה ,"הרקמ לכב ןאכל אב יתייה
.ישיאה םבאכב ,ינידמה ךילהתב םיכמותה ,םילוכש

הדרחב טיבמ

םע הנמנ ,רלושטלא מ"לא ורבח ומכ ,ותרדגהכ "ונוא-תיירק תולחנתה"ב ררוגתמה ,ינהכ
בורק תריש ינהכ .בערה יתבושל םה ףא ופרטצהש ,תווצמ ירמוש םניאש םיחרזא תצובק
הפשל החמומו ןוכיתה -חרזמה םוחתב תימדקא הלכשה לעב אוה .ןיעידומה-ליחב הנש םישולשל
ידוהיכ ןאכל יתאב" .שיגדמ אוה ,"ילש תוחמתהה תריז קוידב וז" .תויברע תורפסלו
לומ לארשי לש תוינידמה לוהינ ךרד לע טיבמ ינא .הדרח לש הקומע השוחת ךותמ ,ילארשיכו
וז דציכ האורו ,1993 זאמ דחוימבו ןורחאה רושעה לכ ךשמב ,םיניטסלפהו ברע תונידמ
."תחפ-יפ ירבע לא ונתוא תרדרדמ

,םהבש בושחהש ,םימישרמ םיירוביצו םייתרושקת םיגשיה המכ םיתבושה ומשר רבכ םייתניב
.יול דוד ,הלשממה שאר םוקמ-אלממו ץוחה רש םלהואב ךרעש תוהדזהה רוקיב אוה ,ילוא

דיתעו רבע ילב

קוידב םילשורי תקולח לע הבשחמה" .םירצמה-ןיב ימיל שקבתמה רשקההמ ענמיהל רשפא-יא
ברה רמוא ,"תידוהי שפנ לכ תעזעזמו בלה תא תערוק ,באב 'טל זומתב ז"י ןיבש םימיב
ליבומו תיחכונה הלשממה הליבומש וקה" .ילמס קר אלו יתוהמ ןיינע ךכב האורה ,סקילפ
ןאכ קר שי ,דיתע ןיא ,רבע ןיא .הירוטסיההמ תטלחומ תוקתנתה לש וק אוה השארב דמועה
."וישכעו

יכחל ינושל קבדת" םיליהתב קוספה ירבד תדחוימ תועמשמ םילבקמ ,בערה יתבוש להואב ,םש
םילשורי תא הלעא" - קוספה לש ינשה ויצח םויקל הווקתה תעקוב םג םשמ ."יכרכזא אל םא
."יתחמש שאר לעגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


םידליל תולבא יניד

?'םימיה תעשת'ו 'םירצמה ןיב' לש תולבאב םידליה תא ףתשל םיבייח המכ דע :הלאש

גהנמל .'םירצמה ןיב' ינידמ המכ םימייקמ שולש ליג לעמש םידליהש גוהנ :הבושת
הווצמ-תרופסת .בא שדוח-שארמ תוחפלו ,םירצמה ןיב םידליה רעש תא רפסל רוסא ,םיזנכשאה
.באב העשת ירחא דע תוחדל שי

םינטק םידלי ידגב סבכל רתומ .סבוכמ דגב ושיבלהל ןיאו דליל םימיה תעשתב סבכל ןיא
םיליקמ .דחיב הברה אלו היסהרפב אל ךא ,םירחא םידגב דליל ןיאשכ וא ,רידת םיכלכלתמה
הצחר יפוחב רקבלמ ענמיהל גוהנ ןכ-ומכ .סבכל םיחרכומ אליממ רשאכ הסיבכ-תנוכמ אלמל
ןורחאה עובשב םידרפסלו ,בא שדוח -שארמ םיזנכשאל ורסאנ הצחרו הסיבכ .הייחש-תוכירבבו
.דבלב

(םתואירבל ץוחנ רבדה ןיאשכ) רשב תליכאמ םידליה תא עונמל יואר שדוח-שארמ ,םיזנכשאל
םיליקמ שי .הווצמ -תדועסמ וא תבש תדועסמ רתונש רשב םליכאהל םיליקמ שי .ןיי תייתשמו
ןייה לע לידבהלמ םיענמנה שיו ,םירבד תבש יאצומב הלדבה ןיי תותשל (לודגל םג)
לעמש ןטקל סוכה תא תותשל םינתונו ןייה לע םילידבמ םיבר ךא ,המודכו הריב לע םילידבמו
.ומצעב לידבמה התוש - ןטק ןיא םאו .םילשורי לע לבאתהל עדוי וניא ןיידעש ,שש ליג

,םתחורא רחאל ,תינעתה םויב .באב העשתב הרות םידמול םניא ןבר-תיב לש תוקונית ףא
לבאתמה לכו .םילשורי תכרבב ורמואל םא וקלחנש ןוויכמ ,'ןמחרה'ב 'םחנ' םידליה ורמאי
.התחמשב האורו הכוז ,םילשורי לע
.םייחה ףכו ןחלשה ךורע ,ב"נשמ ,א"גמ ,זנקת 'יסו א"ס דנקת 'יסו ד"יסו י"ס אנקת 'יס ח"וא ע"וש
.'ותעב רבד' חולו ד"בח ללוכ חול .א"כפ רענל ךונחזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il