730 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ץקמ תשרפ * (29.12.2000) א"סשת'ה תבטב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


וישכע םישרוש


םילימה תא ריכמ וניאש ישילש רוד ץראב לדג רשאכ
רבכ תיבה-רהש אלפה המ ,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"
?ונלש דוסיה-יכרע וטטומתה םאה .וביל תא טיטרמ אל


קר אל .רקויב דואמ-דואמ ,רקויב לארשי-םעל ולעי וללה תוריחבה יכ ,ררבתמ טא-טא
םירידא םימוכס ,(דמעומ לכל ח"ש ןוילימ 41) תוריחבה תלומעתל ובצקוהש םימוצעה םימוכסה
תועבטמב הארנכ םלשנ רתויב רקיה ריחמה תא .ינועה תקוצמ תלקהל תובר עייסל םילוכי ויהש
.ןאכ ונמויק םצע לש

ה"בקהו ,"םוקי אלו רבד ורבד ,רפותו הצע וצוע" ונב םייקתיש םיחוטבו םיללפתמ ונלוכ
.ןתמו-אשמה ןחלוש לע לארשי תלשממ ידי-לע עובשה וחנוהש תודירחמה תועצההמ ונתוא ליצי
אל ,ןוחטיב אלו םולש אל וב ןיאש ,הז םיתועיב טויס יכ הנתיא הנומא ונא םינימאמ
תונויערהש הדבועה םצע לבא .הלכ ןנעכ םלעייו ףולחי ,'לארשי ישדוק' אלו 'םעה תודחא'
.רתויב גיאדמ ןמיס הב שי ,הדער אל ץראהו ןחלושה לע ולע וללה

םיכרעה תסירק

רוביצה בור םהיפ-לעו ,עובשה תישארב ומסרופש להקה תעד ירקסב טעמ םחנתהל ילוא רשפא
גיאדמה .האלמה סוכה יצח ילוא וז .תיבה-רהב ונתונוביר לע רותיו וב שיש םכסהל דגנתמ
תא ועקעקיו ופיסוי םא ילוא .הזה ארונה רותיוול םג הנכומ רבכ םעה תיצחמ טעמכש ,אוה
.תיבה-רה לע רתוול םה םג ומיכסיו םיזוחא המכ דוע וענכיי ,ונלש דוסיה-יכרע

ךא .תוזעה תוחורב םג דומעי אוה יכ ונרבס ונמותלש ,ןורחאה זועמה טטומתהו סרק ךכ
הסג המשאה התייה אלו ,'התסה' תניחבב 'םילשורי תקולח' יוטיבה היה יצחו הנש ינפל
תדחואמ םלועל ראשית םילשורי יכ עקרמו העבג לכ לעמ חיטבה ונתלשממ-שאר .וזמ הטובו
תיניטסלפה תושרל תונוביר ןתמבו םילשורי תקולחב לעופב םינד התע .לארשי תונובירב
.תיבה-רה הז ללכבו ,ונשדוק-ריע לש הבילב

,ןתמו -אשמל חותפ לוכה .םיביציו םייתימא םיכרע םוש דוע ונל ןיאש ,איה רבדה תועמשמ
תופקתמו רורט ,ץחל תצק תועצמאב ,הנה .דואמ םידדועמ תויהל םיכירצ וניביוא .ליזנ לוכה
.לארשיב םעה לכ תא ודחיאש רתויב תוקצומה תודמעהמ ונתוא גיסהל רשפא ,תוימואל-ןיב
.תמסרופמה 'םיבלשה תינכת' תרגסמב אבה בלשל ךרעיהל רבכ רשפא

הלחמה שרוש

.ידוהיה םעה לש םויקה ישרושמ קתנתהל םמצעל וחינה םיבר םידוהיש םושמ הרוק הז לכ
תויהל ךירצ אלו ,לארשי-ץראב םייחה םצע ידי-לע םידוהי תויהל רשפאש ורבס םמותל
איהשכ תירבעהש ררבתמו .ויתורודל ידוהיה םעה תא ומייקש םיקומעה םישרושל םירבוחמ
.('ייב הללי'ל ךפהנ 'םולש'ה וליפא הרהמב יכ) הקיפסמ הניא המצעל

המ ,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םילימה תא ריכמ וניאש ישילש רוד ץראב לדג רשאכ
גפס ,"ונידיב תיבה -רה" האירקהמ שגרתהש רודה .וביל תא טיטרמ אל רבכ תיבה-רהש אלפה
רבכ תיבה-רהו םילשוריש ,ךכ -לכ קחרתה רבכ ונלש רודה .ומיא בלח םע םילשוריל הקיזה תא
.רבד ול םירמוא םניא

לומ םידמוע ונחנא וישכע .הלחמה לש םייולגה הינמיסב לופיטב םיקוסע ונייה םינש ךשמב
ררועל םיבייח .הבוט הקלח לכ לכואש ,ריאממה עגנב תוריהמב לפטל םיבייחו ,הלחמה שרוש
.םידוהי ונתויה תדבועל תועמשמ תתל ,תידוהיה הקיזה תא חפטל ,ידוהיה ץוצינה תא שדחמ
םצעב המ ריעצה רודל ריהבהלו ,ויתורודל לארשי-םע לש דוסיה-יכרע תא רצבל ונילע הבוח
.תידוהי הנידמ םייקתתש ללכב בושח המלו ןאכ םישוע ונחנא

,םייטילופ םישיא לש תוימדתבו הנטק הקיטילופב הברה ונתוא קיסעהל וסני םיאבה תועובשב
חופיטבו םישרושה תקמעהב תוחוכה לכ תא עיקשהל םיבייח וישכע .רקיעה ןמ תוטסל רוסא לבא
.הנכסב ןותנ ונמויק םצע םהידעלב יכ ,תודהיה יכרעםירפס- גנ-טמ ןתיאל ליכשמ

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
.רפסה תא דומלל םישקבמש ימ ברקב הבר החלצהל הכז אינתה רפס לע 'ןתיאל ליכשמ' רואיבה
לש ןושארה וקלח לע רואיבה םייתסמ ךכבו ,גנ-טמ םיקרפה לע ,יעיבשה ךרכה רואל-אצוי התע
.03-9606733 'לט .'מע 320 .אינתה

- ןוממב תויולתה תוכלה רצוא

ףלוו לאוי-בקעי ברה תאמ
ןויצ ירעש ןוכמ תאצוהב
רשעמו הקדצ תוכלהמ ,ןוממב תורושקה תויגוסה ןווגמב תוכלהה תא שיגמה בחרה רוביצל רפס
.08-8642821 'לט .'מע 170 .תודמצהו תיביר יניד דעו םיפסכ

- הטימשה טוקלי

לטכייט מ"ח ברה תאמ
יתודיסח-יכוניחה זכרמה תאצוהב
םיאתמ .אלמ דוקינ םידקונמו תוריהבב םישגומ ,םיקרפ 45 .הטימשה יניד תארוהל הלועמ רפס
.08-9208462 'לט .'מע 113 .רפס-יתבל דחוימב

- השרפל הרטפה ןיב

ביבש הדוהי ברה תאמ
סמ ןבואר תאצוהב
השרפה ןיבל הרטפה לכ ןיב רשקה תא ורפסב ראבמו הלגמ ,ןויצע רוא תבישיב מ"ר ,רבחמה
-9931025 'לט .'מע 246 .דעומה לש ונכותל םידעומה תורטפה ןיב ןכ-ומכו ,תארקנ איה הבש
.02שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ץקמ תשרפל


דוס תונש םייתשו םירשע

רתפש רחאל .ותוכלמ תפוקת הליחתמו ,םירצמב ףסוי לש ורסאמו ויבש ימיל ץקה אב ונתשרפב
תרפסמ ןכמ רחאל .ךלמל הנשמ והנימו הלודגל הערפ והלעה ,הערפ לש ויתומולח תא ףסוי
.ויחאו ףסוי לש םתשיגפ לע השרפה

ויבא תבהא לדוג תא עדי ףסוי אולה :הלודג הלאש תררועתמ םירבדה תולשלתשהב םינייעמשכ
העדוה ץירה אל ,הלודגל ועיגהב ,התע עודמ .וילע לבאתמ ויבא המכ דע ןיבהש רורבו ,וילא
אל ,ריסא וא דבע ותויהב ,ןכל םדוקש ןבומ ?ויבא שפנ תא היחמ היה ךכבו ,יח אוהש ויבאל
רגשל ישוק םוש ול היה אל ,ךלמל הנשמ רבכ אוהשכ ,התע ךא ,תאז תושעל ותורשפאב היה
ואובי ויחאש ןיתמה אלא ,תאז השע אל עודמ .יח אוהש בקעיל עידוהלו ןענכ ץראל חילש
?תינשב םאוב דע אלא רבדה תא הליג אל זא םגו ,םירצמל

?וטרחתה אל המל

אל םהמ שיא הנש םייתשו םירשע ךשמבש ןכתיי ךיא :ףסוי יחא לע תררועתמ תפסונ ההימת
?יח ונדועשו ףסוי תא ורכמש בקעיל רפיסו הדוותה אלו השעמה לע הבושתב ררועתה

ףסויש רחאל .ונתשרפב איה ףסוי תריכמ לע םיטבשה לצא הטרח םיאור ונחנאש הנושארה םעפה
ינב ועדי ,םירצמל תינשב םבוש דע רסאמב םהמ דחא ריאשהל ןווכתמ אוה יכ עידוהו םרסא
לע ונחנא םימשא לבא ,ויחא לא שיא ורמאיו" :ףסוי תריכמ ןוועב םהילע אב רבדה יכ בקעי
."תאזה הרצה ונילא האב ןכ-לע ,ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא ,וניחא
?ןכל םדוק הבושת השע אל םהמ שיא עודמ

יללכ םרח

לכ תא ולליקו (םיטבשה) ומירחה" :תמדוקה השרפב י"שר שוריפב הנומט וללה תולאשל הבושתה
השעמה לע טרחתי םהמ והשימ אמש וששח ןכא ףסוי יחא ."םהמע ה"בקל ופתישו ,הלגיש ימ
םתצקמל ןיאש ,םהידי תא ולבכ ךכבו ,הלגיש ימ לכ תא ומירחה ןכל .וילע תודוותהל הצריו
.רבדה תא תולגל םלוכ ומיכסי ןכ-םא אלא ,תולגל תושר

תא תולגלו השעמה לע תודוותהל םלוכ תא ענכשל חילצי םיחאהמ והשימש ,ששח היה ןיידע ךא
היולת היהת אל תולגל יתמ הטלחהה יכ ,ועבק ךכב ."םהמע ה"בקל ופתיש" - ?ושע המ .רבדה
.תאז תולגל ולכוי ,רבדה הלגתיש ה"בקה הצרי רשאכ קר .ה"בקב אלא ,םהב

הלעמלמ ןמיס

לש הדיריה לע ,םירתבה-ןיב תירב תריזג םייקתתש ידכ ,רבדה תא תולגל הצר אל ןכא ה"בקה
לע ,םינש םייתשו םירשע ונב לע רעטצהל בקעי לע ושנוע אלמתיש ידכו ,םירצמל לארשי-ינב
אוה םג ןכלו ,תאז עדי ,ושדוק חורב ,קידצה ףסוי .הנש םייתשו םירשע ויבא תא דביכ אלש
.המואמ תושעל לוכי היה אל

ףסוי וניבה ,"םירצמב רבש שי יכ" האר בקעיש רחאל ,םירצמל בקעי ינב ודרי רשאכ םלוא
לא ולע םהו ,ויחא לא ףסוי עדוותה ןכל .תולגתהה ןמז עיגה יכ ה"בקהמ ןמיס הזש ויחאו
."יח ףסוי דוע" - ול ורשיבו בקעי
(129 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

ךרדל ןוגינ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמךרדל ןוגינ

.ץראה תניגנמ - ?"ץראה תרמז" יהמ .(אי,גמ תישארב) "ץראה תרמזמ וחק" :וינבל רמא בקעי
.םדדועיו םקזחיש ןוגינ ,לארשי-ץרא לש הנוגינ תא ,רמזה תא וינב ידיב ןתנ בקעי
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


יללכ חתפמ

.םילוענמה לכ תא חותפל לוכי אוה ובש ,יללכ חתפמ שי ןמואל םלוא ,ולשמ חתפמ לוענמ לכל
.ןוגינה והז
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


בלה יודיו

ולילחב ללחמה העור קוחרמ עמש עתפל .רעיב לייטל דחא ץיק םויב עסנ ץי'זוממ לארשי יבר
ןכמ רחאל .העורה תרמזל בישקה הכורא העש ךשמבו ,הבכרמה תא רוצעל יברה הוויצ .רמזמו
ןיבו ידוהי ןיב ,םדאש העשב .יודיו תניחבב והירה ןוגינו ןוגינ לכ :ויברוקמל רמא
.ול בישקהלו דומעל ךירצ ,הדוותמו דמוע ,ידוהי וניאש

םינוגינב תוגרד

ןוגינ" .המואמל ןווכמ וניאו רבד רמוא וניאש - "הטוש ןוגינ" :ןוגינב תוגרד שולש שי
.םיער תבהאל וא תוננובתהל ,הבושתל ררועמה ,םינושארה םידיסחה לש ןוגינ - "אלוממ
תומלועה יפ-לע ןווכמ אוהו ,םיר"ומדאה דחא רביח וא רחבש ןוגינ - "ןווכמ ןוגינ"
.םינוילעה
(םירוביד יטוקיל)


תועמדב םיטויפ

הפי-הפי וגפסוה ךכ-רחא לבא ,הצילמו ןושל ילעב לש םהידי השעמ םה םינומזפהו םיטויפה
.לארשי לש םהיתועמדב
(בו'צידרבמ קחצי-יול יבר)


ןוגינו רופיס

רואהו ,רואה תא םיליבגמ םילכה .םיבורמ םה םילכה רופיסב :ןוגינל רופיס ןיב לדבהה
,םילכ שי ןוגינב םג םנמא .םיבורמ תורואה ןוגינב ,תאז תמועל .ומצע תא ליבגהל חינמ
.םהילע הבורמ רואה לבא
(ט"שת םירמאמה רפס)


תוינפ ילב

,הניגנה ילכ ומכ אוה ןגנמה םא .(וט,ג ב-םיכלמ) "'ה די וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו"
."'ה די וילע יהתו"ל הכוז אוה ,תוידדצ תוינפ לכ אלל ןגנמ אוהש
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


ישיא ןוגינ

וב ררועש דחוימ ןוגינ היה דיסח לכל .םיידיסח םינוגינ רחא טוהל היה ורבע םימיב דיסחה
ותוא הלעמו ותוטשפמ וקתנמ ןוגינה היה ,ןוגינה תא רששכ .בלה תורירמ וא גנוע תשוחת
.ןילוחה םלועמ
(םירוביד יטוקיל)

עובשה תרמיא


תויולג תובשחמ

לא הכונח תארקל םעפ עסנ ,'ףסוי ירמא' לעב ,הקניפסמ ריאמ-ףסוי יבר לש וידיסחמ דחא
תעדל םילוכיה םיקידצ רודב שי םא ,הלאשב החיש םהיניב החתפתהו ידוהי שגפ תבכרב .ובר
אוה םג הנפו ותעיסנ תינכת תא שיאה הניש ."הקניפסב ,שי ןכא" :דיסחה רמא .תובשחמ
.הקניפסל

תא קידצה קילדהש רחאל .להקה ךותב ופפוטצהו הכונחה תורנ תקלדה תעשב קוידב ועיגה םה
ףסוי" :שריפו ."והוריכה אל םהו ,ויחא תא ףסוי רכיו" קוספה לע הרות ירבדב חתפ תורנה
תויולג םהיתובשחמש ונימאה אל - והוריכה אל םה לבא ,םהיתובשחמב שיגרה ,ויחא תא ריכה
..."?ונ" :רמאו םיינשה רבעל הנפ ,הלא םילימ ורמואבו ."וינפלתודיסחה יכרד


הלילב םולח

ןיינעל תודיסחה תסחייתמ דציכ .םדא לש וייח תייווהמ דרפנ-יתלב קלח םה תומולחה
ילודג ."ורבדי אווש תומולח" תניחבב ,םהמ םלעתהל - איה תחוורה השיגה ?תומולחה
אלו םהמ םידרטומ תויהל אל ,תומולחל סחייתהל אלש םהידיסחל וצעי תורודה לכב תודיסחה
.םהמ תעד חיסהל טושפ .םתבטהב וליפא וא תומולחה ןורתפב קוסעל

עיגהש ימ ,המגודל .םהיתומולחל םתעד תא ונתייש יואר הגרד ילעב םידוהי ,תאז םע
שיגרמו ,(הרות לוטיב ןווע וליפא וב ןיאו ,הריבע םוש רבוע וניאש) 'ינוניב'ה תגרדמל
,"הליפת וז ,בלבש הדובעל ןפוא םושב וביל חותפל לוכי אלו ןבאכ השענש" ,'בלה םוטמט'
.ותולפשב תוננובתה ידי-לע ,ומצע תא שטבל (טכ קרפ אינת) ןקזה ונבר ול ץעיימ

בור וביל תא םישי דוע" :ויתומולחב ןנובתהל איה ותולפש תא שוחל םיכרדה תחא
ןקזה ונבר ךכ לע איבמ ."הלעמל הלוע ושפנ ןיאש םושמ ,חור-תוערו לבה םהש ,ויתומולח
םייפכ יקנ ,'ה רהב הלעי ימ" לש הגרדל עיגה אלו ליאוהש ,(הכ ףד ארקיו) רהוזה ירבדמ
,םלועה יניינעמ ויתומולחב ול םיעידומו וב םיקבדתמו ארחא-ארטסה תוחוכ םיאב ,"בבל-רבו
.ומולחב ותוא םירעצמו רקש ירבד ול םיעידומו םיצצולתמ םה םיתיעלו

תודיסח םולחל

יטוקל) יברה בישה ,ותוא םילבלבמה תומולח לע שטיוואבוילמ יברל בתכש הבישי דימלתל
ירוהרהמ אלא האור םדא ןיא ,ל"זר ירמאמב םג זמורמו עודי" :(553 'מע ,וט ךרכ תוחיש
- הביסה םיטעממשכו .םויה ךשמב רשא ,'וכו הלטב הבשחמה תודלות םה תומולחה רשא ,וביל
לעש עמש-תאירקב רהזיהל שי ,תומולחל תוביס דועש ןוויכו .בבוסמה טעמתמ אליממ ךרדב
."הרשכ ורדח חתפב הזוזמהו ,ארזע תליבטב ריהז היהי ,רוהט ופוג היהיש ,הטימה

האור אוה םלועה יניינעב םויה ךשמב בשוח אוהשכ המל ,יברה תא לאש רחא הבישי דימלת
םויה לכ עוקש אוהשכ וליאו ,םירוהרה םתואמ הלילב םלוח אוהש תובורק םיתיעל וב םייקתמש
'מע ,בכ ךרכ שדוק-תורגיא) בישמ יברה .הלילב ךכ לע םולחל הכוז אוה ןיא ,הרותה דומילב
.שודקה רהוזל ןייוצמו ,טכ קרפ אשידק אינת רפסב ראובמהמ םג ןבומ הזב רואיבה" :(ומר
.(ליעל ואבוה םירבדה) "םש-ןייע

.םימעפ םיעברא תודיסח רמאמ לכ דומלל וידיסחמ דחא לע םעפ הוויצ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
תובשחמ ךל ולפיי היהתש םוקמ לכב הנה ,םימעפ םיעברא רמאמ לכ דמלתשכ" :ול רמאו
,הלילב םימלוח תאז ,םויב םיבשוחש המש ,ללכ הזו .רידת תודיסח בושחת אליממו ,רמאמהמ
לדגת ךכו ,הנישה תעב ,חמוצו לדג םדאה יתמיאש ,אוה ףסונ ללכ .תודיסח םולחת ןכבו
בכוש היה ,יברה והוויצש םירבדה תא םייקל ליחתהשכש ,דיסח ותוא רפיסו ."תודיסחב חמצתו
.תודיסחב עוקשו יורש היה יכ ,תדרל הצור היה אלו הסרוכה לע

הלילב תולגתה

רבד לכב תשבולמה תיקולאה תויחה לע דימת בשוח םדא רשאכש ,(ש"בירה תאווצ) רמוא ט"שעבה
תיקולאה תויחה תא ,ףוגה רצממ שפנה רורחש תעב ,הלילה םולחב תוארל הכוז אוה ,ימשג
תא האור ינא :"ךתנומת ץיקהב העבשא ,ךינפ הזחא קדצב ינא" רמאנש והז .יוסיכ אלל ,המצע
,ותנומתש שח ינא ,ימשג רבד לע ץיקהב לכתסמ ינא רשאכ ןכש ,הלילה ןוזחב שממ ךינפ
.איה ךלש ,ותויחו ותרוצ ונייה

אב דחא ידוהי יכ ,(ד"כשת רבדמב תשרפ תבשב) תודעוותהב םעפ רפיס יברה :ךויחב םייסלו
אוה יוארש ול רמאו וילא אב עודי קידצ יכ הלילב םלחש ,ול רמאו ב"שרה ר"ומדא ק"כ לא
לעב םא" :ב"שר יברה ול רמא .ול םינימאמ םניא םידיסחה ,אקע אד ךא ,לארשיב יבר תויהל
..."םידיסחה לא ךליש ול אנ-רומא ,בוש עיפוי םולחה


הלואגל הייפיצב


םוש היהת אלו ותעושיל םיאמצ ויהי לוכה רשאכ אוה חישמה תאיב ןיינעל 'התעב' לש ןמזה"
"ל"ז וניתובר ירמאמ המכו המכ ליכשמל ונבוי הז יפ-לעו .לארשי תעושיל תרחא הצע
(ו תומש קידצ ירפ)

היהש השעמ


רזחוה עיבגה

דחוימ עבטמ םהידיסחמ ימל תעל תעמ קינעהל ,ןי'זור תיב יקידצ לש םהידיב היה גהנמ
.הכרבלו הרימשל

-םחנמ יבר קידצה ונבו ןאיובמ 'קחצי דחפ' לעב קידצה ידיסחמ ,רנטרט ךורב-לארשי 'ר
,לביק דחא עבטמ אלו .הלא תועבטמ לבקל וכזש לזמ-ינב םתוא םע הנמנ ,ץיבונרשטמ םוחנ
.תועבטמ המכ אלא

ררצ אוה .וניע-תבב לעכ םהילע רמש אוהו ,רקי לכמ ךורב-לארשי 'רל םירקי ויה תועבטמה
לזמ תראהל קוקז היהשכ ,םימעפל .חוטב רותסמ םוקמב םנימטהו חבושמו רקי ישמ דבב םתוא
תא איצומ ,רותסמה תניפל שגינ היה ,דדועתהל שקיבשכ רופא םוי םתסב וא ,תדחוימ
.הנומאבו החמשב ויתודג דע אלמתמ היה ובילו הביחב םהב טיבמ ,תועבטמה

ורבחו והומידקהש ,ותבו ונב תובקעב ,לארשי-ץראל תולעל ךורב-לארשי 'ר טילחה םימיל
.תועבטמה ול ודבאי ךרדה ילוטלטב אמש ששח אוה .הווקת-חתפ דיל םייתד םיבשייתמ תצובקל
ףסכ עיבג םהמ השעו םכיתהש ,החמומ ףרוצל תועבטמה תא רסמ ךוראה עסמל ותאצ תארקל ןכ-לע
.שודיקל האנ

ר"ומדא ק"כ תועבטממ" :םילימה תא עיבגה לע ףרוצה טרח ךורב-לארשי 'ר לש ותשקבל
לע בוט-םויו תבש לכב שדקל ךורב-לארשי 'ר דיפקה ךליאו םוי ותואמ ."ץיבונרשטמ א"טילש
.הז עיבג

עסנ וילאש םוקמ לכל .הרדג הבשומב ומוקמ תא עבקו לארשי-ץראל ךורב-לארשי 'ר הלע
עיבגהו ,רנטרט ךורב-לארשי 'ר רטפנ י"שת תנשב .רקיה עיבגה תא ומע לטנ ,תבשה תא תובשל
םיר"ומדאה ידיסחמ אוה ףא ,םילשורי שיא ,יכורב עשוהי 'ר ,ונבל השוריב רבע דחוימה
.ןאיוב תיבל

יברה לש םיכתומה ףסכה תועבטממ ףרצנש עיבגה לע תבש ידמ שדקל גהנ עשוהי 'ר םג ,ויבאכ
רבדה ךשמנ ךכ .ומע עיבגה היה דימת ,דעומ וא תבשל ותיבמ עסנשכ ,אוה ףא .ץיבונרשטמ
.תובר םינש

.תיבה ןולסבש תיכוכזה ןוראמ ףסכה ילכ לכ תא טעמכ ונקורו ונועמל םיבנג וצרפ תחא םעפ
עיבג" :רמוא עשוהי 'ר היה ךליאו םוי ותואמ .םיבנגה ועגנ אל רקיה עיבגב ,אלפ הז וארו
."בנגיהל לוכי וניא הז

בושל ץלאנ תבשה רחאל דימו ,וינבמ דחא לצא חראתהל עשוהי 'ר עסנ םישדוח המכ רובעכ
עדיש ,ונב .ןבה תיבב רתונו עיבגה חכשנ ןוזפיחה ללגב יכ ,הליג התיבה עיגהשכ .ותיבל
דוש ךא .הרדגב ותיבל ןמאנ חילש דיב עיבגה תא חולשל רהימ ,ויבאל עיבגה רקי המכ דע
.בנגנ עיבגהו חילשה לש ותיבל םיבנג וצרפ הליל ותואב ,רבשו

,חוחשו בוצע ותיבב ךלהתה םיבר םימי .עשוהי 'רל קומע בל-ןורביש המרג ךכ לע העידיה
,הז עיבג" :רמול ליחתהו ,ןשיה וקוספ תא הניש תעכ .וייח קיז ונממ לטינש ימכו לבאכ
..."ןאיוב דיסחמ בנגיהל לוכי וניא

ידמש הדבועה םע ומילשה רבכ ותיב ינב .עיבגה אלל ,תותבשה עשוהי 'רל ויה תושק דחוימב
.םיעוגעגו באכ לש תועמד .תועמד החפשמה יבא יניע תוגלוז ,שודיקה לש ומוציעב תבש ליל

רחוסה .הקיאדוי יצפחבו תוקיתעב קיתו רחוס קרוי-וינל עיגה דחא םוי .הנש טעמכ הפלח
,יקצירטסיב רדנס 'ר םג היה םהיניב .ותלוכרמ תא םהל עיצהו םיעובקה ויתוחוקל ןיב רבע
.םיידוהי ךרע יצפח לש עבשומ בבוח היהש

הז עיבג" .האנ ףסכ עיבג ויניע ודצ עתפלשכ ,םינושה הקיאדויה יצפח תא קדב רדנס 'ר
ותוא ךל ןתא" .רחוסה רפיס ,"וריכמ ינניא וליפאש לארשי-ץראמ ידוהי ידי-לע יל רכמנ
."שממ תוטורפ ורובעב יתמליש ןכש ,בוט ריחמב

לע תוטורחה תויתואב ןיחבה אוה .דצ לכמ וב ןנובתהו רואה לא עיבגה תא רדנס 'ר אשנ
תא הקינש רחאל .םימיה תוברב ריחשה ףסכה עיבגש םושמ ,ןארוקל חילצה אל ךא ,עיבגה
."ץיבונרשטמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תועבטממ" :םילימה ויניע לומ וקיהבה ,בטיה עיבגה
.דואמ רדנס 'ר שגרתה ןאיוב דיסחכ

רשקתהש רחאל .לארשי-ץראבש ןאיוב ידיסחמ דחאב אוה הז עיבג לש ורוקמ יכ ןיבה רדנס 'ר
קזחוה עיבגה יכ עדונ ,הרצק רוריב תדובע ורובעב עציב הזש רחאלו ,םילשוריב רבחל
.ויבאמ ושריש ,יכורב עשוהי 'ר לש ותושרב

,רנטרט ךורב-לארשי 'ר דיסחה לש ונב ,עשוהי 'ר לש ילכלכה ובצמ רומח ךכ ידכ דע"
.והער םע ותחישב רדנס 'ר המת ,"!?הזה רקיה עיבגה תא רוכמל ץלאנש

תא השע ךכו ,רכמנו בנגנ אלא ,וילעב ידי-לע רכמנ אל עיבגה יכ הלעה ףסונ רוריב םלוא
.וילעב ידיל בשוהו ,לאגנו עיבגה שכרנ רדנס 'ר לש ותרזעב .םיל רבעמ לא וכרד

ןייה לע הנושארל ךריבש תעב 'ביטימהו בוטה' תכרב עשוהי 'ר ךריב תושגרתהמ קונח לוקב
.'עיבגה תלואג' דובכל ,ונב תיבב הכרענש תדחוימ םירבח תביסמב ,עיבגל גזמנש

(לא-תיב בשות ,יכורב עשוהי 'ר לש ונב ,רופיסה חלושל ונתדות)

לגיפש יבצ ברה םע םיידוהי םייח
(90 שאלפ :םוליצ) רעונל םילכ תתל :לגיפש ברה


תידוהי תרושקתל תיברק הסיטמ

םוחתל תועדומה ידרחה וליפאו יתדה רוביצה ברקב תכלוהו תקזחתמ תונורחאה םינשב
ינוילימ וארי וא וארקי ,ועמשיש המ לע המחלמה תאש םיניבמ םישנא רתויו רתוי .תרושקתה
תומעזנ ןופלט תוחישב אל וליפאו ןולס תוחישב להנל רשפא-יא ,םלועבו ץראב םידוהי
.תרושקתה-ילכ - ירק ,ומצע הכרעמה הדשב אלא ,וידרל

לש המלועב לבוקמה לכ אל .תוריהז יעצמא תטיקנ תבייחמ םג תרושקתה םוחתב תובלתשהה
אלש םיפידעמ שי ךכ םושמ ילוא .תידוהי םלוע-תפקשה םע דחא הנקב הלוע ונימיב תרושקתה
ארקנ וללה תונויסינה דחא .םימל ץופקלו זעהל וטילחהש שי תאז םעו .וז הריזל סנכיהל
ברה - קתרמ םייח רופיס וירוחאמו ,'תידוהי תרושקתו הריצי ,הרותל הבישי - רשבמ לוק'
.לגיפש יבצ

ביבחתכ קחשמ

,ליעפה ותוריש ךלהמב .םיאולימב ברק סייט אוה ,הינתנ ריעה רגובו דילי ,(42) לגיפש
.םינחנצה דודגב רשק ןיצק היהש ,ןנח ריעצה ויחא ןונבלב לפנ ,ג"משת-ו"לשת םינשה ןיב
תוללוס ודמשוה ןהמ תחאב .תויעצבמ תוסיטב ףתתשהל יבצ ףיסוה ,וירוהל דיחי ןב רתונש ףא
.תוירוס םיליט

רחאלש ביבחת .קחשמה תונמאל עגונה לכב ינשמ ביבחת יבצ חתיפ ,סיטב יזכרמה וקוסיע דצל
.ביבא-לת תטיסרבינוא לש קחשמו ןורטאתל גוחב דומלל ךלהשכ ,תיעוצקמ המרל חתפתה ןכמ
.הלילעב תיזכרמ תומדל יבצ רחבנ ,ריוואה-ליח לש תימדתה טרס אוהש ,'םייפנכ' טרסב

תוהזה רוריב

רבגש ,ימצע רוריב לש עסמב יתייה" :יאבצה ותוריש ךלהמב דוע הלחה תודהיב ותוניינעתה
אבצה תפוקתב יתעסנשכ התייה הבושתב רוזחל יתטלחהב ךרדה ינבאמ תחא .תורישה ףוס תארקל
יבסש םושמ ,יתודלי זאמ יתוא הוולמ ללכב האושה .ואכד הדמשהה הנחמל יתעגהו ,ל"וחל
ימצע םע דבל יתייה ואכדב רוקיבב .םתחפשמ לכמ םידיחי םידירש ורתונו התוא ורבע יבאו
יתלביק םוקמב-וב .םשפנ תא ורסמ םהילעש םיכרעלו םיפסנל הקומע תובייוחמ יתשח םואתפו
."תורשכ לע דיפקהל הטלחה

.םילשורי דיל ןויצ-תרשבמב (םיתווצ זכרמ) 'צ"רמ ללוכ'ל ואיבה ,ותרדגהכ ,רוריבה עסמ
םימכח-ידימלת לש םיתווצ חלוש ,(יתימאה ומש הז) דירש יסוי ברה תושארב ,'ללוכ'ה
'ללוכ'ב םינש המכ לש הפוקת ירחא .תודהיל רעונ ברקלו תוצרהל ,ץראב םינוש תומוקמל
.תונייד םינש שמח דומלל ךלה ,'ברה זכרמ'ב םינש המכ דועו

םילכ חותיפ

רבכ תמייק הבישיה .ןויצ תרשבמב תינוכיתה הבישיה שארב לגיפש יבצ ברה דמוע תעכ
,השדח המגמ לגיפש הב םיקה הנשכ ינפל .םידימלת םייתאמכ הב םידמולו ,הנש םישולשכ
.םידימלת םישימחמ הלעמל הב םירבחו ,'תידוהי תרושקתו הריצי'ל

תונבל איה ונלש תיזכרמה הרטמה" .לגיפש ברה ריהבמ ,"רבד לכל תינרות הבישי יהוז"
םילכ םהל קינעהל איה תיוולנה הרטמה .תובוט תודימו הרות לע תססובמה תוישיא םידימלתל
הביתכ ,תיתמיב העפוה ,םואנ - הריציה יגוס לכל איה הנווכה .הריציו יוטיב לש תלוכיו
תויהל ידכ םתוא לצנל םא וטילחי ,הלאה םילכה םהל ויהישכ .תיאנותיע הביתכו תיתורפס
וקסעי ןכאש עוצקמ-ישנא וא ,רתוי םיבוט םידקפמ ,רתוי םיבוט םינבר ,רתוי םיבוט םי"מר
."תיתרושקת הביתכבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


ישיש םויב תינעת

?תבש ברעב הלחש תבטב הרשע תינעת יניד םה המ :הלאש

ץוח ישיש םויב לוחל הלוכי הניא תועובקה תוינעתהמ תחא ףא ,חולה יללכ יפל :הבושת
תינעת .ןושאר םויל םיחדנ ךא ,תבשב לוחל םילוכי באב העשתו זומתב ז"י) תבטב הרשעמ
.(ישימח םויל םוצה תא םימידקמו תבשב לוחל היושע רתסא

שדקמה -תיב ןברוחב םייתסנש ,רוצמה לחה ובש םויה אוה ,"ירישעה םוצ" ,תבטב הרשע
.(4:37 :רתויב םירימחמל) רחשה תולעמ ליחתמ םוצה .ןושארה

ותוחדל םילוכי ויה אל ,תבשב לח היה וליפאו" :ךכ לע בתכ םהרדובא דיוד יבר קסופה
."םירופיכה -םויב ומכ ,'הזה םויה םצעב' :(ב,דכ לאקזחי) וב רמאנש םושמ ,רחא םויל
היהי ךכ-ומכו .ןכמ-רחאלש תולגהו ןברוחה לכל רוקמה איה רוצמה תליחתש םושמ ,רבדה תביס
.החמשלו ןוששל תולגהו ןברוחה לכו תומוצה וכפהיישכ ,חישמה תומיב דבוכמ םוקמ הז םויל

ןיא ."לחיו" הרותב אורקל וקיפסיש ידכ ,העש עברכב החנמ תליפת ןמז תא םידקהל שי
.'ונכלמ וניבא'ו ןונחת הב םירמוא

-גלפ ינפל םיללפתמ םא .12:16 העשהמ ללפתהל םיאשר "הלודג החנמ" ללפתהל םימידקמה
.ןכודל םילוע םינהוכה ןיא ,(15:47) החנמה

.17:17 העשב ץראה זכרמב :רמולכ .םיבכוכה תאצ םע - רוביצ-תינעת לכבכ םייתסמ םוצה
תבש תלבק ללפתהל םימידקמ ןכלו ,ךרוצ אלל תבשה םוי ךותב תינעתה תא ךיראהל ןיא
.תיברעו

-תאירק תא וארקש אצמנ ,םיבכוכה תאצ תעשב התוא םימייסמו תיברע תליפת תא םימידקמ םא
,הנמזב עמש תאירק תא רוביצב בוש אורקל יואר .ןכמ רחאל בוש הארקל שיו ,הנמז םדוק עמש
.ותיבל שיא להקה רזפתי םרטב ,הליפתה םויסב
.טמר ס"וס כ"ונו א"מר ,ע"וש .נקת 'יס ר"או י"בזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il