771 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תישארב תשרפ * (12.10.2001) ב"סשת'ה ירשתב ה"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תידוהיה הביטנרטלאה


אל םלועמ .'ןתמו-אשמ' לשו 'תורבדיה' לש הביטנרטלא ןיא
שי .תמייק וז תורשפאש בושחל רוביצה תא ולשהש ףא ,התייה
תחא הביטנרטלא קר


היה .תנכוסמ וז היינב תטישש ירמגל רורב היה 'יאסרו ימלוא' לש תורקתה תסירק ירחא
לע הלעה אל שיא .ןידל דומעל םיכירצ ןהלש עוציבה ינלבקו תורקתה יננכתמש ,ןכ-םג רורב
.היינב יניינעב תונויארלו םינוידל םנימזהל ותעד

,דוסיה דע הטטומתה ולסוא לש היצפסנוקה .ולסוא תורקת לש ןתסירק ןיינעב הרק ךכ אל
םישיגרמ אל וליפא םה ,ןידל םידמוע םניאש דבלב וז אל הזה םיעוויעה-ןויער ילכירדא לבא
םיירוביצה םייחהמ וקלתסי תוחפל םישנא םתואש היה יוארה ןמ .םהיתבב תבשלו דבכתהל ךרוצ
תואמש הקתפרה ,המלש הנידמ וסינכה הכותלש תפרוטמה הקתפרהה לע םשפנ-ןובשח תא ושעיו
לכ לעמ רסומ ונל הפיטמ ,התפצוח בורב ,הרובח התוא ,אל ךא .םהייחב הילע ומליש םידוהי
.ולסוא תורקת תסירקמ תשרדנה םיחקלה תקפה תא החוכ לכב תמלוב ףאו עקרמו ץורע

תונידמ יתשל םוקמ ןיא

-ץרא לש הבילב תיניטסלפ תושי תמקהש ,אוה הנורחאה הנשה יעוריא לש יזכרמהו רורבה חקלה
-תוכיפש תא ךורע-ןיאל הריבגמ איה אלא ,םולשו טקש האיבמ הניאש דבלב וז אל ,לארשי
.הנממ תוברואה תונכסה ולפכויו התונחצר רבגת ןכ ,רתוי הקזח היהת וז תושיש לככ .םימדה

רורב ,טקש לש תומייוסמ תופוקתל םילבחמה םע םימכסהה וליבוי םייטקט םיכרצל םא םג
םויבו ,קשנ תחרבהלו תומצעתהל םילבחמה ידי-לע ולצוני טקשה תופוקתש ,ירמגל וישכע
.המכ יפ תנכוסמו השק היהת איהו ,שאה ץורפת הדוקפ

םושמ הב ןיאש ,הנטק ץרא-תרבכ וז - יונישל תנתינ הניאש תיסיסב הדבועמ עבונ רבדה
םיסנמ ןאכ .הנידמ לש המויקל שורדה חטש לש יחרכה םומינימ שי .תוינידמ תויושי יתשל
ץראה לכש םירובס םיברעהש ןוויכמו .הז ךותב הז םיבלושמ ,קנח-יחטשל םימע ינש סינכהל
קוחדל ידכ םיעצמאה לכב שמתשהל וסניש אוה יעבט ךא ,םהמ התוא ונלזג ונחנאשו םהלש
.ןאכמ ונתוא

םיניינועמ םניא םיניטסלפהש - הנורחאה דיווייד-פמק תדיעוב התלגתהש הרמה תמאה תאז
,הפיחו םילשורי תא - לוכה םיצור םה .ךוסכסה ץקב םיצור םניא םה .רתויב הבידנה העצהב
השעיש אלא ,קבאמה ךשמהל הציפק שרק שמשי ונדיצמ רותיו לכש ,ןאכמ .ןולקשאו ופי תא
.רתוי ינחצרו רתוי ןכוסמ ,רתוי השק ותוא

"ונל הנתנ ,ונוצרב"

שרדנה חקלה תא תמשיימ הלשממה ןיא עודמ .רוביצה לש ולוככ ובורל וישכע רורב הזה חקלה
ולסוא ילכירדאש םושמ ?ולסוא זאמ ןאכ התנבנש הצצפה תא לרטנל ידכ לועפל הליחתמו
,ןוסאה תא ונילע ואיבהש דבלב וז אל .הזה ךלהמה תא עונמל ידכ םהיניש רועב םיקבאנ
.תוסירהה םוקיש תכאלמ תא םיענומ םה וישכע

לשו 'תורבדיה' לש הביטנרטלא ןיא ,ןוכנ .הביטנרטלא ןיאש המב לכ לעמ םיזירכמ םה
ןאכ ןיא .תמייק וז תורשפאש בושחל רוביצה תא ולשהש ףא ,התייה אל םלועמ .'ןתמו-אשמ'
הביטנרטלא קר שי .םדמ הבוקע חצנ תמחלמב ןיינועמ והשימ ןכ-םא אלא ,תונידמ יתשל םוקמ
.לארשי-םע ידיב לארשי-ץרא - תחא

םיטסל" תומואה תנעט לומ .הרותה לש ןושארה קוספל ושוריפב י"שר איבמש הביטנרטלאה וז
לעו 'תנגוה הרשפ' לע המ-רבד םימגמגמ םידוהיה ןיא ,"םייוג העבש תוצרא םתשבכש ,םתא
ה"בקה לש ץראה לכ" :תיתימא תושיחנ תגציימה ,תצרחנ הבושת םיבישמ אלא ,'הביש תוכז'
הנתנו םהמ הלטנ - ונוצרבו ,םהל הנתנ - ונוצרב ;ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה
."ונל

הדמעה רשאכ .תידוהיה תודחאה תא תונבל שי הביבס .התלב ןיאו ,הדיחיה הביטנרטלאה וז
ןורתפה תמאב הז יכ .םלועה תא םג ענכשת איה ,ימינפ עונכש ךותמו תושיחנב עמשית תאזה
.ישעמהו - קדוצה ,דיחיהשדח שי"שמוחה תוגיגח"

.'שמוחה תוגיגח' ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ולחי ,(24.10) ןוושחרמב 'ז ,יעיבר םויב
-יתבב שמוחה דומיל תליחת לגרל ,ץראה יבחר לכמ ב תותיכ ידימלת תובבר ופתתשי תוגיגחב
ולהוא'ב 'םיחרוא תסנכה'מ ,התולשלתשהו הרותה לע ילוק-רוא ןויזיחמ ונהיי םידליה .רפסה
תנדסמ ,ףלק לע הביתכב תישיא תוסנתהמ ,ותדובעב ם"תס-רפוסב הייפצמ ,'וניבא םהרבא לש
קר םירוקיבה .תרכזמל יש לבקמ דלי לכ .דועו תסנכה -תיבב תיתייווח תינכתמ ,הריצי
.03-9607588 :שארמ המשרהב

"ותעב רבד" חול

עדימה לכ תא ליכמה ,'ותעב רבד' חולב לארשי-םע תא טונג יכדרמ ברה הכזמ הנש לכבכ
,םיתיעה תורוק ,םינמז ,םיגהנמ ,תוכלה ,םיימויה םירועישה לכ רפסב .םוי לכל שורדה
.03-6188161 ,רפסה רחבמ :הצפה .דועו ימונורטסא עדימ

8 "רפוש יפד"

שפונ ,םייתד םינוגראו תודסומל ,'רפוש יפד' ךירדמ לש ,תינימשה ,השדחה הרודהמה העיפוה
םיגוויס האממ רתויב םייקסע םינותנ ףלא הרשע-שמחכ וב שיו 'מע 320 רפסב .תיתד תונכרצו
ירתא דעו תואווקממ ,השודק ישימשת דעו םירע ינברמ ,תובישי דעו תסנכ-יתבמ .םינוש
.03-9678555 'לט .יתדה רוביצל תוריית

תוידוהי תוקפה

דחא םוי :השדחה הקפהה .ררחסמ בצקב םייכוניח םירוטילקת קיפהל םיפיסומ סייבורג םיחאה
ןודא' ,ואדיו תטלק שיגמ ץנלק הדוהי רמזה .ודיצב לכשה-רסומש יתלילע רופיס ,ינפל
.03-9696120 'לט ,הקיאדוי .וירישמ רשע-הנומש הבו ,'םלועשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.תישארב תשרפל


הדימ דגנכ הדימ

ה"בקה .שחנה לע תשוהש שנועה לעו ,שחנה לש ויטעב אבש ,תעדה ץע אטח לע רפוסמ ונתשרפב
ימי לכ לכאת רפעו ךלת ךנוחג לע ,הדשה תייח לכמו המהבה לכמ התא רורא" :שחנה תא לליק
לע ךלהמ היה יתישארבה שחנה .ינומדקה שחנהמ הנוש ונל רכומה שחנהש ,אופא רורב ."ךייח
.אטחה רחאל ונממ ולטינ הלאו ,וילגר

חוכ - ונממ הלטינש תפסונ הנוכת ינומדקה שחנל התייהש ,הלוע םירבדה ךלהמ רואיתמ
םע רבדל לוכי היה שחנהש ןאכמו ,השיאה ןיבו שחנה ןיב םלש חיש-וד תראתמ הרותה .רובידה
ונממ הלטינ וז הנוכת םגש רורב ,רבדל לגוסמ וניא ונימיב שחנהש ןוויכמ .םדאה-ינב
?הזה שנועה תא הריכזמ הרותה ןיא עודמ .אטחה תובקעב

לוכמ רורא

יכ ,שחנה לא םיקולא 'ה רמאיו" :שחנה לא ה"בקה רמואש המדקהב זומר רבדהש ,רמול שי
ןאכמ .וישעמ לע שנועכ האב הללקהש רורב ירהש ,הרואכל תורתוימ הלא םילימ ."תאז תישע
חוכ ידי-לע ואטח תא עציב שחנה ."תאז תישע" ובש רבד ותואב אוה שנועהש ,םידמל ונא
.ונממ לטינ הזה חוכהו ,"רורא" היהנ המצע וז הנוכתבו ,וב ןחינש רובידה

,ןאכמו ,"הדשה תייח לכמו המהבה לכמ" רורא היהיש שחנה תא לליק ה"בקה :וזמ הרתי
תולוק עימשהל תלוכי שי ןהל .תויחהו תומהבה לכמ תוחנ ותוא השוע ונממ רובידה תלילשש
דבלמ) תולוק עימשהל תלוכי םוש ןיא שחנל וליאו ,המודכו תוגאש ,תומהנ ומכ ,םינוש
.(ישממ לוק רדגב הניאש ,הפישנ

ותלודגו ותמרוע יפל

רובידה חוכ תליטנב קפתסה אלו ,תולוק עימשהל תלוכיה תא םג שחנהמ ה"בקה לטנ ןכא עודמ
רמוא ."הדשה היח לכמ םורע היה שחנהו" קוספה לע י"שר ירבדב הנומט ךכל הבושתה ?ונממ
."לוכמ רורא - לוכמ םורע ,ותלפמ התייה ותלודגו ותמרוע יפל - לוכמ םורע" :י"שר

ףאש ,םירוציה לכמ לודגה םייחה-לעבכ שחנה תא ארב אוה .הדימ דגנכ הדימ שינעמ ה"בקה
-לע ,םדאה תא איטחהל ידכ "ותלודג"בו "ותמרע"ב שמתשה שחנהש ןוויכמ .רובידה חוכב ןחינ
.ונממ החקלנ לוק עימשהל תלוכיה וליפאש ,"לוכמ רורא" השענו ,הדימ דגנכ הדימב שנענ ןכ

דחא השעמ

םא ."תונערופ תדיממ הבורמ הבוט הדימ"ש ,ל"זח ורמא :'ה תדובעב הארוה דומלל רשפא ןאכמ
ידי-לעש המכו-המכ-תחא -לע ,"לוכמ רורא"ל "לוכמ םורע"מ ךפהתהל רשפא דחא אטח ידי-לע
.רתויב הנוילעה דעו רתויב התוחפה הגרדהמ - הצקה לא הצקה ןמ ךפהתהל רשפא הבוט הלועפ

שחנה ןמ האב האופרה ,רבדמב לארשי-ינב תא םישחנה וכשנ רשאכש ,ומצע שחנב ונאצמש םשכו
בוטל ערה תא ךופהל חוכה ןתינ ומצע 'שחנ'ב םגש ,ןאכמ ."תשוחנ שחנ השמ שעיו" - ומצע
.םייחה רוקמ ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעל עיגהלו רואל ךשוחה תאו
(13 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

םדא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמורצויל המוד

ןושלמ אוה 'םדא' ."ונתומדכ ונמלצב םדא השענ" :(וכ,א תישארב) רמאנ םדאה תאירב לע
,איה "ונתומדכ ונמלצב םדא השענ" לש תועמשמה .ורצויל המוד אוה ןכש ,'ןוילעל המדא'
.הלעמלש םיניינעב הגשה ולצא תויהל הלוכי ןכל .םדאב תומייק הלעמלש תוגרדמה לכש
(םירוביד יטוקיל)


ךאלממ רתוי

?קצוקב תדמל המ ,ויבא ולאש ,קצוקמ רגייא המלש יבר לש ונב ,הלבייל יבר רזח רשאכ
אוה ,םדאה הצור םאש ;ךאלמ אוה ךאלמו ,םדא אוה םדאש ,םירבד השולש םש יתדמל :בישה
רמג תאו ,'תישארב' קר ארב ה"בקהש ,"םיקולא ארב תישארב"ו ;ךאלממ רתוי תויהל לוכי
.םדאל חינה הכאלמה

תושעל אילפמ

ןמ רפע" אוהש ,ףוגב שבלתהל ,"שממ לעממ הול-א קלח" איהש ,םדאה תמשנ הלוכי דציכ
םירבדה ינש תא רבחל וחוכבש ,תושעל אילפמה ,'ףוס-ןיא'ה חוכב קר אוה רבדה ?"המדאה
.תחא תואיצמל וידחי ודחאתיש ולאה
(ש"ת םירמאמה רפס)


םדא תויהל הרובג

הלודג הרובג וז ןיא ,ךאלמ ,ךאלמ :ארקו םורמל ויניע תא ןירבוקמ השמ יבר אשנ תחא םעפ
ץראל דר .םתוא סנרפלו םינב לדגל ,תותשלו לוכאל ךירצ התא ןיא .םימשב ךאלמכ םייקתהל
.ךאלמ ראשית םא הארנו ,הסנרפו םינב לודיג ,הקשמו לכאמ לע לומעתו

יללכ רוצי

היולת םיאורבה לכל ארובהמ תעפושה תויחה ןכלו ,יללכ רוצי אוה ,םיארבנה ריחב ,םדאה
תארקנ שפנהש םשכ - "היח שפנל םדאה יהיו" :(ז,ב תישארב) רמאנש והז .םדאה ישעמב
יחה לכ תויח תא עבוק וישעמב םדאה ךכ ,ףוגה תא תויחהל תלגוסמ איהש םושמ ,'היח'
.םלועבש
(הרות יטוקיל)


לומתא וניא םויה

ימו ,דימת םדקתהל םדאה לע .הגרדמב דריש ןמיס ,לומתאה םוי ומכ אוה םויהש םדא האור םא
.רוחאל גוסנכ והומכ ,םוקמב רצועש
(החסישפמ קחצי-בקעי יבר)


הלילו םוי

םדאה לש םיינחורה םייחב םג ךכ ,ךשוח ררוש הלילבו רוא ריאמ םויבש ,הלילו םוי שיש םשכ
-סח רשאכו ,'םוי'ב םדאה אצמנ ,וב הריאמו תטשפתמ םדאה תמשנ רשאכ .הלילו םוי יבצמ שי
.'הליל'ב אצמנ אוה ,ול ריאמ וניא המשנה רוא םולשו
(ט"פרת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


אטח ףיסוהל אל

דיגה ימ" :ה"בקה ול רמא ."אבחיאו יכנא םוריע יכ" :ה"בקה ינפמ אבחתה ,םדאה אטחש רחאל
אלא ,אטחב דוע עוקשל ול לא ,םדאה אטח םא םגש ,םידיסח תאז ושריפ ."התא םוריע יכ ךל
.רהטיהלו ה"בקה ינפל בצייתהל וילע

:רופיס ךכ לע ואיבהו

חיטבהל ,םירמוש ובצוה םיכרדהו םירשגה לכב .ךרדב תחא םעפ עסנ ,יאלוקינ ,יסורה ראצה
היה ראצהש העשה הפלחשכ .םירשגה דחא לע דקפוה ,ידוהי ,דחא לייח .יונפ היהי ביתנהש
.רהנב ץוחרל דריו וידגב תא טשפ .םויה ראצה רובעי אל הארנכש בשח ,הב רובעל רומא
.היונפ ךרדהש ודיב ןמיסו םוריע םימהמ קניז .ראצה תבכרמ ילגלג קושקש תא עמש םואתפ
יתבזעש יתאטח םנמא" :ידוהיה בישה .םוריע וינפל בצייתהל זעה ךיא ולאשו ראצה ול ארק
."!?רסיקה לש ועסמ תא בכעאו אוטחל ףיסוא ךכ לשב םאה ךא ,יתרמשמ תאתודיסחה יכרד


םיסוסה תא םותרל

שדוח לש 'הרוחסה תא זוראל' םיכירצ ובש ןמזה לעכ תישארב תבש לע םירבדמ תודיסחה תרותב
תלבק םינוק הנשה-שארב .בורל הרוחס םינוק ובש ,'דירי' תניחבב אוה הזה שדוחה .ירשת
,הווצמ לש החמש םישכור תוכוסה -גחב ,הבושתב םידייטצמ םירופיכה-םויב ,םימש תוכלמ לוע
,הנשה לכ תדובעל םיאצויש םדוק ,וישכע .הנשה תומי לכ ךשמל החמש םיבאוש הרות-תחמשמו
םיכרצה תא קפסיו ודעיל םלש עיגי הזה ברה שוכרה לכש ידכ ,'הרוחסה תא זוראל' םיכירצ
.םיליגרה לוחה תומי לש

השענ אוהו יוניש וב לח ,תממורמו תדחוימ הריוואב יורש םדא רשאכש ,איה הצופנ העפות
תושוחתה ןיב רעפ רצווייש ןכתיי ?םוי-םויה ייחל בש אוהשכ הרוק המ לבא ,רחא םדא
תבש לש הניינע הז .הנשה תומי לכ לש ןילוחה תרגש ןיבל ירשת שדוחב ותוא ואלימש תולענה
הרגשה ייח םע ירשת שדוח לש םילענה םיכרעהו תובוטה תוטלחהה לכ תא רושקל - תישארב
.תאזה תבשה ירחא םיסנכנ םהילאש

ידוהיש יפ-לע-ףא ,רומאל ."וכרדל ךלה בקעיו" - תישארב תבש יאצומב זירכהל םיגהונ ןכל
ךלוה אוה ,םייתרגשו םירופא םוי-םוי ייח לש ךרד ,וכרדל ךלוהו ירשת שדוח תא בזוע
.ןילוחה ייח ךותב השודקה תנכשהל המגודו למס שמשמש ,וניבא בקעי לש וחוכב

דוסיהו הנכהה

םלוא ,תובוט תוטלחה תלבקב ררועתהלו וידחי דעוותהל םידיסח םיגהונ םיכרבמ תבש לכב
יאישנ לש הרמאה העודי וז תבש לע אולהש ."ריתי אליחב" איה תודעוותהה תישארב תבשב
."הנשה לכ היהת ךכ ,תישארב תבשב ומצע תא ביצמ םדאהש יפכ" - ד"בח

תוללכ לע םיעיפשמש ,"המכחה תויחו רוא" םיריאמ תישארב תבשבש ,רמאנ ןקזה ונבר םשב
םיבושחה םימיה ןהו ,םידעומהו תותבשה ,לוחה תומי ןה - הנשה לש םינושה םימיה לכ .הנשה
.תישארב תבשמ םילבקמו םיקנוי םלוכ - םדאה לש םייטרפה וייחב

הקלח ,הרשי איה העיסנה ,בטיה םיסוסה תא םימתורשכ" :תאזה תבשה לע אטבתה ב"שרה יברה
בושח ןכלו ,הנשה תומי לכ לש םייחה ךלהמל דוסיהו הנכהה איה וז תבש ,רומאל ."החוטבו
תומי לכ ךשמל סיסב ויהיש ,םינוכנה תודוסיהו םיסופדה תא הב עובקלו יוארכ הלצנל ךכ-לכ
.הנשה

ןורחאה ןורקה

םילוכי ןיידע" :צ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא .תפסונ תונמדזה ןיעמ תבשחנ םג תישארב תבש
אנעשוהב ,םימתוח םירופיכה-םויב ,םיבתוכ הנשה-שארב .הבושת תושעלו רשוכה תעש תא לצנל
יטוקל) "לכיההמ םיאצוי ןיא ןיידע תישארב תבש דע לבא ,'םייח יקתפ' םיקיפנמ הבר
.(א"ישת 'מע םירוביד

םינוש םיגוס הב שיש ,תבכרל תאז לישמה (62 'מע א"ישת םחנמ תרות) שטיוואבוילמ יברה
'תורירמו הייכב' בותכ םהילעש תונורקה לע ולע אלש םיעסונ םתוא ליבשב" :תונורק לש
וילעש ןורק דוע םירבחמו םיפרצמ ,(דוקרל םיבהואו החמשה וקל רתוי םיכיישש ןוויכמ)
לבקל תעסונש תבכרה לע תולעל םה םג ולכוי ,םימש םשל ודקרי םאו ,'םידוקירו החמש' בותכ
- ףסונ 'תויונמדזה ןורק' תניחבב איהש ,תישארב תבש העיגמ תאז לכ ירחאלו ."חישמ ינפ
."תישארב תבשב תאז םילשהל םילוכי ...ירשת שדוח לש הדובעה תא תומלשב ואלימ אלש ימ"

תישארב תבשש ןכתיי ,הרות-תחמשו תוכוסה-גח ,םירופיכה-םויו הנשה-שאר תמועל םנמא
ירבדב ונאצמ ךכו .תדחוימ הלעמ שי 'םייריש'ב אקווד םימעפל לבא ,'םייריש' ןיעמכ תיארנ
ב ייחת ךיינבו תאו ...ןמשה תא ירכמ יכל" הידבוע תשאל עשילא איבנה ירבד לע ל"זח
אקוודש אצמנ ."םיתמה ויחיש דע - רתונב ייחת ךיינבו תאו" - ושרד הז לעש ,"רתונ
.תישארב תבש לש החוכ הז .יחצנ חוכ היה 'רתונ'ב


הלואגל הייפיצב


הבשחמב ולעש תומשנה לכ וארבייש דע אב חישמה ךלמ ןיא םלועל ...םדא תודלות רפס הז"
"םדא לש ורפסב תורומאה תומשנה ןה ולאו ,תוארביהל
(דכ השרפ הבר תישארב)

היהש השעמ


בהז לש תועבטמ

לע םילימרת וסימעה (ילופינאמ) אשוז יברו (קסנ'זילמ) ךלמילא יבר םיקידצה םיחאה
.םשפנ תא ךכזל ידכ ,תולג תונש שמח ךורעל םהילע ולביק םה .םיכרדב דודנל ואציו םהיפתכ
,תולגהמ ךכל בוט המו .הוואגו תימצע תושי תשגרה לש ץמש לכ םבילמ רוקעל ושקיב דחוימב
."םשה תא תטעממו ןוממה תא תטעממ"ה

וארנ תינוציחה םתומד יפ-לע .רפכל רפכמו ריעל ריעמ וכלה םה .םכרדל םיינשה אופא ואצי
םישודקה םיחאה ינש ועדי וללה םינשה תצורמב .םיחתפה לע םירזחמה םיבולע םינצבק ינשכ
לכ .שממ לש תומולהמ וגפס ףאש עריא םעפו ,בורל תונויזיב וגפס ,הקוצמו בער לש םיתיע
,םקלחב ולפנש הלפשהו ןויזיב לכ לע ויה םיחמש ,ךפהל .רעצ לש בוטרוק םהל ובסה אל הלא
.התרטמ תא הגישמ םתולגש ועדי זא יכ

םינדמלה ןמ ףאו םיסחוימהו םירישעה ןמ קחרתהל - םיקידצה םיחאה לש םדיב טוקנ היה ללכ
ךכ םושמ .םירמוא ויה ,"וב קבד דובכה ,דובכב קבדה לכ" .םימסרופמה םינברהו םילודגה
ידעוסו תובדנה יצבקמ ברקבו םיטושפה םישנאה לש םתרבחב קרו ךא אצמיהל דימת ודיפקה
.יוחמתה-יתב

םהיניב ומכיס ךלמילא יברו אשוז יבר .ןציקל וברקתה םהילע ולביקש תולגה תונש שמח
.תודיסחה ךרד תא וריעב שיא-שיא ץיפהלו עבק לש םירוגמ-תומוקמ םמצעל שפחל

,ץיברוה לדנעמ-םחנמ יבר ןואגה ארתאד-ארמכ ןהיכ הבש ,הקסיל ריעל ונמדזה העש התואב
הטלחהה םבילב הלבקתנ רבכו םותל םתולג הדמע אליממש ןוויכמ .דחאכ סחוימו הרותב לודג
קשח םבלב ררועתנ ,יולגב תודיסחה תא ץיפהל ליחתהלו םילכה לא םיאבחנ תויהלמ לודחל
בל-ןינרמ הרות-רבד ויפמ ועמשי ילוא ,ובשח .םימש-תאריו הרותב גלפומה ,ברה תיבל רוסל
.םביל תא םמחתש תררועמ הרמא וא

םהל טישוה דימו ןחוב טבמ ברה םהב ןתנ .הבדנ ושקיבו חתפב םיינעכ ודמע ,ברה תיבל ואב
איצוהו וסיכל די חלש עגר רובעכ ."םידוהי ,םכילע-םולש"ב םינפ-רואמב םכריבו המח די
תא וכרישו ,ובל-תובידנ לע ברל םיחאה ודוה .םהמ דחאו דחא לכל עבטמ ,תועבטמ ינש וכותמ
.ויפמ הרות-רבד עומשל וכז אלש לע םיבזכואמ ,םשמ םהילגר

שיא וטיבה .בהז-רניד םהמ דחאו דחא לכ דיב יכ םתמהדתל םיחאה וליג ברה תיבמ םתאצב
וידיב קיזחהל דחפמ ךלמילא" :רמאו ויחאל ךלמילא יבר הנפ .םהינפ לע התלע הגאדו ויחאב
."לזגה ןמ הנהנ ךלמילא אצמנו ,תשוחנ עבטמל ןווכתנו ברה העט אמש ,הז בהז-רניד

ברה העט אמש ,הז בהז-רניד וידיב קיזחהל ששוח אשוז" :רמאו ושארב אשוז יבר ןהנה
אשוז אצמנו ,םה םימכח-ידימלת וינפלש םיינעה ינש יכ היה רובסו ,וניע-תעיבטב הקסילמ
."תוירבה תעד בנוג

תויהל התא לוכי ,יכה םושמ יא ,יריקי אשוז" :רמאו ויחא לא ויניע תא ךלמילא יבר אשנ
ול תתל ןווכתנ אלו ברה העט אמש ,עוגר ונניא ךלמילא ךא .התא םכח-דימלת אולהש ,עוגר
."תשוחנ לש עבטמ אלא

ירה ,בהז לש עבטמ תתל ארתאד-ארמה ןווכתה םנמא םאו" :ךלמילא יבר ףיסוה עגר רובעכ
םג ,הנה - ובילב ורמאב ,הוואגה תדימ ךלמילאב סנכיהל הלולע .םייתעבש רומח בצמה
.םימכח-ידימלתב םיגהונש ךרדכ ,בהז לש רניד ול םינתונ ,בולע ןצבק ידגב אוה שבולשכ
."!וינפ לע הרוש הניכשהש ןאכמ

יפוד ליטהלמ יבוהא יחא ךל הלילח" :רמאו אשוז יבר ררועתהש דע ,םירוהרהב םיינשה ועקש
ירניד יכו ןאכ התייה תועט יכ שמשכ רורב םלואו .הוואגה םתכב המיתכהלו הרוהטה ךתמשנב
."ול םריזחנו ארתאד-ארמה לש ותיבל בושנ הבה .ונלש םניא בהזה

.םירנידה ינש תא ונחלוש לע וליטהו הקסילמ ברה תיבל םיקידצה םיחאה ורזח .ושעו ורמא
ותרות-דובכל ול ףלחתנ םתסה-ןמ" ,ןואגל ורמא ,"לזגה ןמ תונהיל ,הלילח ,וננוצר ןיא"
."בהז ירניד םינצבקל םינתונ ןיא ירהש ,בהז לש עבטמב תשוחנ עבטמ

וניא שיא .ןאכ הלפנ אל תועט םוש ,ייתובר ,אל" .ויניעב ךויחו הקסילמ ברה םהב טיבה
םתא םייוארש םכב יתרכה .הבוט ןיע-תעיבט יל שי 'ה ךורב ?המ אלא .בהזב תשוחנ ףילחמ
."םה םכלש יכ תועבטמה תא הרזחב וחק .יתתנש יפכ םכל יתתנ ןכ-לעו ,הנוגה הבדנל

לא םדי תא טישוהל םא וססיהו םיכובנ הקסילמ ברב וטיבה ךלמילא יברו אשוז יבר
,יל המדנ" :רמאו תורדוח םייניע םיחאב ןתנ .הקסילמ ברה ינפ וניצרה עתפל .תועבטמה
.רומג לוטיב לש הגרדמל עיגהל ויה םיכירצ ,תופוצר םינש המכ ךשמב תולג וכרעש םידוהיש
אל הבהאבו המלשהב לבקלו שממ םימימת תויהל .תימצע הבשחה לש בוטרוק אלל ,שממ הענכהל
."תחנו בוט םג אלא ,םירוסייו תונויזיב קר

תא ולטנ רהמ-שיח .םיבקונה םירבדהמ םתמשנ יקמע דע ךלמילא יברו אשוז יבר ועזעדזנ
.ארתאד-ארמה תיבמ םייניע-ילפשומו המוק-יחוחש ואציו תועבטמה

.תפסונ תולג-תנש םהילע ולביק םוקמב-וב .עומשל םיכירצ ויה רשא תא עומשל וכז םה ,ןכא
ךברוא ןורוד 'פורפ םע םיידוהי םייח
"תירשפא הניא תיארקא תווהתה" :ךברוא 'פורפה


תא הלגמ םייחה לש הימיכה
םיקולאה

תמאכ הליחתכלמ תאז ולביקו ,םמיא בלח םע "םיקולא ארב תישארב" קוספה תא וקניש ימ שי
וסינו עדמה לש תודגונמ תוירואת םע דדומתהל וצלאנ 'הב הנומאל םכרדבש ימ שי .הקצומ
.םלועל ארובב הרכהה לא םתוא ןוויכ רשא אוה עדמה אקוודש ימ שיו .תוריתסה תא בשייל

דמועה ,ןליא -רב תטיסרבינואב הימיכל הקלחמהמ ,ךברוא ןורוד 'פורפה ,לשמל ,אוה הזכ
קוסיע תונש שמחו םירשעכ רחאל" .התרמהו הייגרנא תריבצ םוחתב תיתרקוי רקחמ תצובק שארב
שחרתהל לוכי היה אל האירבה השעמש ,רתויב רורבהו ץרחנה ןפואב עבוק ינא ,הימיכב רקחמו
.רמוא אוה ,"ארוב לש תנווכמ די ילב

עדמה ךותמ

תריש אבצב .דבלב יתרוסמ םייח-חרוא לע ורמשש ,האוש ילוצינ םירוהל דלונ (49) ךברוא
לש יברעמה הדיצב םחל םירופיכה-םוי תמחלמבו םיניצקל רפס-תיבב ךירדה ,ינלוג תרייסב
קר םייס ,לילגה-םולש תמחלמב םג ףתתשה וכלהמבש ,םיאולימ שיאכ ותוריש תא .הלעתה
.ןרס-בר תגרדב הנורחאל

לחה 'םייחה לש הימיכ'ב קסועה קרפל עיגהשכו ,הימיכ דומלל הנפ רידסה תורישה רחאל
השבגתה ,רמוחה תודוסיב עדיה תקמעהו םידומילה ידכ ךות .ולש םייחה לש הימיכב םג הנפמה
.ארוב ילב םלוע לש ומויק ןכתיי אל יכ הרכהה וב

תכתוחה החכוהה

,תויקנע תולוקלומ תופתתשמ ןהבש ,רתויב תוכבוסמ תוימיכ תובוגתב הוולמ םייחה תעפות"
תובוגתה ,עבטה יקוח יפ-לע" .ךברוא 'פורפה ריבסמ ,"ןדיקפת תא אלמל תוינואגב וננכותש
דמועה ,רדס-יא רצונו תוקרפתמ תובכרומ תולוקלומ ןהבש תובוגת אקווד ןה תוינטנופסה
.םייחה םיפוגה לש אילפהל תורדוסמה תוכרעמל דוגינב

רצוויי םלועהש יוכיסה .ספא איה ,תנווכמ די ילב ,הרקמב יחל ךופהי םמוד יכ תורבתסהה"
.סוטמ וכותמ איצותו תואטורג שרגמל סנכית ודנרוט תפוסש יוכיסהמ רתוי ןטק ירקמ חרואב
לככ ,אוה ךופהנ .הרקמב רצוויהל םילוכי ויה םייחה דציכ הריבסמה תיעדמ הירואת םוש ןיא
."תיעדמ הניחבמ רתויו רתוי לודג אלפכ תילגתמ םייחה תעפות ,רוקח םיקימעמש

בושחל ןמז

,ותכרעהל .םלועל ארוב לש ומויקב םידומ םינעדמ רתויו רתוי םויכש ,רמוא ךברוא 'פורפה
אופא עודמ ."רבעבכ םיגולואדיא תוחפו 'וטנ םינעדמ' רתוי הברה" םה ונימיב םינעדמה
רקחמה תכאלמו םייביסנטניאה םידומילה ,תישאר" ?'הב םינימאמ םינעדמה לכ אל ןיידע
.וב קסוע ומצעב אוהש עדמה לש תורזגנה לע בושחל ןעדמל יאנפ יד םיריתומ םניא תעגיימה
לש טלפמה ןכ-לעו ,םדאה תא בייחל רומא רבדה ,םלועל ארוב שי םאש וילאמ רורב ,תינש
."תיארקאה תווהתהה תיירואת לש ינויגה-יתלב ץומיא אוה םינעדמה תצקמ

ךורב ,הרות -ינב םלוכ") השישל בא ,קרב-ינבב ררוגתמ ,ידרח ידוהי םויכ ,ךברוא 'פורפה
ןעדמ ותויה ןיב הריתס םוש האור וניאש דבלב וז אל .השולשל בסו (האגתמ אוה ,"'ה
הלא ויניעב ,ךפהל ;הרות דומילל ולש יונפ עגר לכ לצנמה ,םימש-אריו ןימאמ םדא ותויהל
הרותב םיפסונ םידבר הלגמ ינא ךכ ,רתוי דמול ינאש לככ" :עבטמ ותוא לש םידדצ ינש
ינא ,'ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב' םויה דמול ינאשכ .ל"זח ירבדבו בתכבש
."רוציל תלגוסמ התייה 'לוכי לוכ' לש ודי קרש םוקי לש תומלש ילומ האורגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


שדוח-שארב ללה

?שדוח-שארב רמאנה 'ללה יצח' לש ותועמשמ המ :הלאש

םירבוס שיו .ןנברד תווצמ עבשמ איה םינוש םינמזב 'ללה' תרימא ,תועד הברהל :הבושת
.םיאיבנה ירבדמ וא ,הרותה ןמ איהש

:ותומלשב ותוא םירמוא ,רמולכ ,ללהה תא םירמוג (לארשי-ץראב) הנשב םוי רשע-הנומש
.תועובשה-גחבו חספ לש ןושאר בוט-םויב ,הכונח ימי תנומשב ,תוכוסה-גח ימי תנומשב

רמאנ ןכש ,הכאלמ תיישעב םירוסאו 'דעומ' םייורקה םה ללהה תא םהב םירמוגש םימי
תיישעב ושדקתנ אלש ,הכונחה ימיב ףאו ."גח שדקתה לילכ םכל היהי רישה" :(טכ,ל היעשי)
.םהב עריאש סנה ינפמ - הכאלמ

קיתע גהנמ ,םוקמ -לכמו .ללהה תא אורקל הווצמ ןיא ,הכאלמ רוסיא וב ןיאש ,שדוח-שארב
-שאר אוהש רבדה םסרפתיש ידכ םאו ,שדוחה שודיקל רכזכ םא ,רוביצב ללהה תא וב אורקל
,גלדל המ םיגהנמ יקוליח ויה .גולידב ותוא םיארוק ,דבלב גהנמ הזש שיגדהל ידכ .שדוח
חכשש ימ .'יתבהא'ו 'ונל אל' םיעטקה תא םיגלדמ (ןמיתל טרפ) לארשי תוליהק לכב םויכו
.םירחא םיקוספ לע גלדי ,םרמאו

הנוש ןברק ןיא (תוכוסה-גחבכ אלש) ובש ןוויכמ ,ללה יצח קר םיארוק חספ דעומה-לוחב
.םיפסונ םיקומינ ךכל ורמאנו ;דעומה-לוח ימימ םוי לכל

.גהנמ אלא וניאש ,הז ללה לע ללכ םיכרבמ ןיא ףסוי-תיבהו ם"במרה תעדל ,הכרבה ןיינעל
.םילבוקמ המכ תעד ןכו ,םיזנכשאה גהנמ ןכו ,וילע םיכרבמ א"מרהו ש"ארה ,םת-ונבר תעדל
טרפבו ,םידרפסה בורש אלא ,ופוסב ךרבל ןכו ,'ללהה תא אורקל' ךרבל וקורמב וגהנ ןכו
רוביצה-חילש קרש עירכה ורודיסב אינתה לעב .ףסוי-תיבה תעדכ הזב וגהנ ,לארשי-ץראב
.ךרבמ דיחיה םגש ד"בח גהנמ ,השעמלו .רוביצה לכ תא איצויו ךרבי
ברעמה תוביתנ' .ה-ד"ס זל קרפ ללוכה רעש .כ"ונו בכת 'יס ח"וא ע"ושוט .ב,י ןיכרע .א,חכ תינעת
,'ללה' ךרע תידומלת הידפולקיצנא .נ"שו ,טפר 'מע ,'ה תבש ףסוי טוקלי .77 'מע 'וקורמ יגהנמ -
.צש 'מע ט ךרכזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il