779 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

בשיו תשרפ * (7.12.2001) ב"סשת'ה ולסכב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הרירב-ןיא תמחלמ


ידוהיה םעה עיגה ,תדה דגנ תוריזג םינוויה ורזגשכ
דרמה סנ תא ףינהו םק םיבכמ ץמוקו ,הרירב-ןיא תדוקנל
הרירב ןיא יכ ,חצינ םג אוהו .תינוויה הירפמיאב


ייחב .םיזעונ םידעצ טוקנלו םוקל אלא הרירב ןיא יכ שח םעש ,םיבצמ שי המוא לש הייחב
יכ רורב םיתיעל םלוא .קפאתהל תוסנל ,תויוחתפתה ךירעהל ,תופולח לוקשל לבוקמ הרגשה
.הרירב ןיאב - םילוקישה לכ לע רתוול םיבייח

לארשי-ץראב םיטילשמ םינוויה דציכ באכב םידוהיה ואר םינש .הכונח לש ורופיס םצעב הז
תא םיכשומ ,שדקמב םינמשה תא םיאמטמ ,לודגה ןהוכה תא םינממ םה .םהיתוחרואו םתוברת תא
םידוהיה .תיטסינלהה תוברתה לש הינממסב ץראה תא ףוטשל םיסנמ ,ןווי ילילאל םיריעצה בל
?ךכ-לכ רידא חוכ לומ תושעל ולכי המ .ושירחהו ובאכ ,ואר

- הרותה תווצמ תא רומשלמ םידוהימ וענמו תדה לע תוריזג רוזגל םינוויה ולחהשכ לבא
ץמוקו ,םיילנויצרה םילוקישה לכ וקלוס .הרירב-ןיא תדוקנל עיגה ידוהיה םעה .דרמה ץרפ
קבאנ לארשי-םע רשאכ יכ ,חצינ םג אוהו .תינוויה הירפמיאב דרמה סנ תא ףינהו םק םיבכמ
.ודגנ דומעל לוכיש םלועב חוכ ןיא - ריקה לא ובגו ושפנ לע

!םדה תזקהל ץק

.הרירב ןיא לש הרכה התואמ האב ימלועה רורטה דגנ ב"הרא הזירכהש המרוחה תמחלמ םג
לרוגכ היהי התירב-תולעבו ב"הרא ילייח לש םלרוגש וריבסה םהינימל םינשרפו םיחמומ
ןיא םעפהש העדי ב"הרא לבא .םיסבומו םיכומ וגוסנו םינגפאב םחליהל וסינש מ"הירב ילייח
הרירב יכ ,רורטה לש שחנה שארב המצועה לכב תוכהלו םוקל הבוח .וללה םילוקישה לכל םוקמ
.החכוה ןכא תאזה תושיחנה .ןיא תרחא

,םיזמור ,םיתתואמ .םייניעב תואיצמל טיבהלמ קמחתהל םיסנמ םישדוח רשע-השימח ,ונלצאו
רבכ רוביצה .םימכ ךפשנ םידוהי םד םייתניבו ,רקש-תוחטבהל םיתפתמ ,ךווית יצמאמל םינענ
.םידמולמה ירבדכ ,'ונרמגו גנבז' ןיא יכ ,ןיפיט-ןיפיט ומד תזקהל לגרתהל ליחתה

!יד - תבאוכו הרמ ,תחא הקעז התלע םעה תובכש לכ ברקמ .תמאה עגרל ונעגהש המוד עובשה
-תואיצמ תא ,השוחנו השק דיב ,תונשל םיחרכומ .תאזה םימדה-תוכיפשל ץק םישל םיבייח
םישנא ,םיוולש םיחרזא לש םהייח תא עדוגו וניתובוחרב ללותשמ ינחצרה רורטה הבש םייחה
!ךישמהל רשפא-יא ךכ .תוקוניתו םידלי ,םיריעצ םירענו םינקז ,םישנו

לסחלו קרפל ,ןכ

טוקנל טילחה תאפרע ,דחא דצמ) תוימינפה תוריתסה יאלמ לבהה-יטופטפל בישקהל סאמנ רבכ
אוה ,עמשמ .רורטב םחליהל ךירצ אוה ,ינש דצמ .טסירורט אוה ,עמשמ .רורט לש היגטרטסא
רבדב תשפוטמה הלאשה תא עומשל ונשפנ הצק .(לועפל ותוא ןברדל ךירצ קרו ,םיבוטהמ
.והשמל הביטנרטלא ללכב איה תאפרע לש תיטסירורטה תושרה וליאכ ,'הביטנרטלא'ה

םינשה הנומשב ונילע תחנש ןוסאה רוקמ איה יכ ,םלועה ןמ קלסל שי תיניטסלפה תושרה תא
קר .םידקת-רסח רפסמ - םידוהי תואמ-שמחמ רתוי הלאה םינשב וחצרנ הללגב קר .תונורחאה
יעוגיפ רופס-ןיא ועצובו םידוהי יפלא ועצפנ םילבחמל הדי-לע הנתינש תישפוחה דיה לשב
.הלבחו רורט

לכ לוסיחו םקשנמ םיניטסלפה קוריפ - רבדה תועמשמו ,ונדיל ןוחטיבה תא ריזחהל ונתבוחמ
ונכתיי ןיידע זא םג .רורט ינונגנמ אלא םניאש ,םהלש 'ןוחטיב'הו 'הרטשמ'ה ינונגנמ
תויונגראתהה תא עודגל ךורע -ןיאל הבוט תלוכי ונל היהת לבא ,הלבחו רורט לש תונויסינ
.םילבחמב דימ עוגפלו ןביאב תוינלבחה

ימו .ונשפנ ישקבמב ונתלוכי לככ םחליהל אלא הרירב ונל ןיא .תוששחלו םיסוסיהל יד
.הזה ןמזבו הלאה םימיב ,ונל םיסינ השעי ,וניתובאל םיסינ השעששדח שיםיאפורל תבש

,לארשיב האופרה לגס ירבחל תדחוימ תינכת ה"עב םייקתת 'ד"בח םע תבש' תוינכת תרגסמב
ברה תבשה יחרוא ןיב .דרעב דרע ףונ ןולמב ,(4-5.1.02) תבטב א"כ-'כ תומש תשרפ תבשב
-יריעצ זכרמב םיטרפ .לבגומ תומוקמה רפסמ .רינ לט ר"דהו ,ריעה בר ,רקספיל ןויצ-ןב
.(העדוה ריאשהל ןתינ) 154 החולש 03-9607588 'לט ,ד"בח-תדוגא

ןורבח תבש

יגיצנ םיאב ןתרגסמבש ,'ןורבח תותבש' תרוסמ תא םישדחמ ןורבחב ידוהיה בושייה ישדחמ
ןורבח תעדות תאבהל תוליעפ םימייקמו תסנכה-יתבב םירקבמ ,ץראב תונוש םירעל בושייה
ןולמב תיזכרמ תרצע ה"יא היהת תבשה-יאצומב .םי-תבב וז תרוסמ םייקתת תבשה .רוביצל
.םינמאו רוביצ-ישיא ,םינבר תופתתשהב ,םי-תב 136 ןוירוג-ןב תורדש ,ןאס

הכונח יקחשמ

.םיקלח 24 ןב ,הפצר לזאפ :הכונחה ימיל תיכרע םיקחשמ תרדס הקיפה 'סיוטארשי' תרבח
תווצמ תא בלשמה ,םיקלח 250 ןב ירגתא לזאפ .תובושתו תולאש 288 םהבו ,היווירט יפלק
'לט .קחשמ בגא םיגהנמו תווצמ ,םיכרע הנקמה ,הכונח תויעיבר יפלק .ויגהנמו גחה
.03-9068044

הכונחל הקיזומ

.הפוריא הצוח עצבמב םעפהו ,'9 תווצמ תרובח' תטלקה תא הכונח תארקל השיגמ תוקפה םעונ
תרבח .02-6514110 'לט .גחה יריש ובו ,'הכונח לע רוכמ' טילקתה שדחמ רואל-אצי ןכ-ומכ
.03-6163438 'לט .'שגר' לש ירישעה טילקתה - 'חמציו' תא השיגמ הידמוקלוושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.בשיו תשרפל


"הטושפ" הדובע לש התלעמ

םתועמשמ ."ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו" :רמאנ ונתשרפ תא חתופה קוספב
יקוספש עודי םלוא .ןענכ ץרא ,ויבא רג הבש ץראב בשייתה בקעיש ,איה םירבדה לש הטושפה
.הז קוספ םג ךכו ,טושפה שוריפה דבלמ ,תוימינפו תוקומע תויועמשמ םבוחב םינפוצ הרותה

- "ץראב בקעי בשיו" :בקעי לש ותדובע ךרדל זמור הזה קוספהש ,רמוא שטירזממ דיגמה
םיימשג םיניינעב קסעתה אוה ;תויצראב ,'ץרא'ב ותוקסעתה תאו 'ובשומ' תא עבק בקעי
לש תועמשמ םג הב שי 'ירוגמ' הלימה ."ויבא ירוגמ" :איה הבושתה - ?ןכ השע המל .םיתוחנ
תיקולאה השודקה תא ףוסאלו רוגאל ידכ ,תימשגה תואיצמה ךותב לעפ בקעי .ףוסיא ,הריגא
.ה"בקה ,םימשבש ויבא - 'ויבא' ליבשב תאזו ,הב הנומטה

חוור ךרוצל העקשה

קוסעל קקותשמ ומצע אוה .בקעי יבגל הדירי איה םיימשגהו םייצראה םייחה םע תוקסעתהה
אקווד .היילעה ךרוצל איה וז הדיריש אלא .וייח תוהמ איה תיקולאה תוינחורהו ,תוינחורב
.הלודגה תינחורה היילעל עיגהל רשפא ,םיימשגה םלועה יניינעל הדיריה ידי-לע

הרותבש םשכ ,רחסמל ןאכ זמור 'ןענכ' ."ןענכ ץראב" - קוספה ךשמהב זומר הז םגו
אקווד לבא ,םיפסכ םיעיקשמ הליחתבש ,אוה רחסמ לש וניינע .רחוסל יוניכ אוה 'ינענכ'
לש וייחב םג ךכ .לודגה חוורל ךכ-רחא םיעיגמ ,העקשהה ידי-לע תרצונש הדיריה ידי-לע
חוורל ךכ-רחא םיעיגמ םיימשגה םלועה יניינעב קוסעל הדיריה ידי-לע אקווד - ידוהי
.לודגה ינחורה

תוידדצ תוינפ ילב

תוחילשה .תולענו תולודג תולועפ אקווד שפחל ידוהיל ןיא :ךרד-תארוה קיפהל ונל שי ןאכמ
םייקולאה תוצוצינה תא תולעהלו ,םיטושפה םלועה יניינעב אקווד קוסעל איה וילע תלטומה
יפ-לע םוי-םוי ייח לש תוטושפהו תונטקה תולועפה .הנותחתה ,תיצראה תואיצמב םינומטה
.םימשבש וניבא ,'ויבא' לש ונוצר תא תומישגמש ןה - הרותה

קסוע םדא רשאכ .ה"בקה לש ומשל קרו ךא תישענ איה - דחוימ ןורתי הב שי וז היישע
אוה רשאכ ךא .תונוש תוידדצ תוינפ םהב ברעתהל תולולע הגשהו הנבה לש םילענ םיניינעב
.תוידדצ תוינפמ הייקנ הדובע וז - םיטושפ םירבדב קסוע

לוע-תלבק

הז יכ ,'םשה תואבצ' םשב לארשי-ינב םיארקנ ןכלו ,לוע-תלבק ךותמ 'ה תדובע לש הלעמה וז
ןיב לדבה ויניעב ןיאו ,לוע-תלבקב וילע תולטומה תומישמה תא אלמל - לייח לש וניינע
.התוחנ המישמל ההובג המישמ

לכ לש תיטרפה הלואגה תא האיבמ - ימשגה םלועבש השודקה תוצוצינ ףוסיא - וז הדובע
.ונקדצ-חישמ ידי-לע ,תיללכה הלואגל םיאצוי הנממו ,ידוהי
(76 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

תיטרפ החגשה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןטק הלע

שי הנווכו תיטרפ החגשהב הז ירה ,ינש דצל דחא דצמ ןטק הלע תכפוהו חורה תבשונ רשאכ
.רבדב
(בוט םש רתכ)


עגר לכב החגשה

המ ,ךתחגשה ילב דחא עגר רייוצי וליא ,םימלועה ןוביר :רמוא היה ךאלמה םהרבא יבר
המלו םה המ !םיתמה תייחתו חישמה תאיב ,אבה םלועהו הזה םלועה ונל ופיסוי המו ונתיי
.ךידעלב םה

תוביס בבסמ

ידכ ,םייוסמ ןמזב ,םייוסמ םוקמל עיגי ידוהיש תוביס בבסמ ה"בקהש איה תיטרפ החגשה
.לארשי-תבהאבו 'ה תדובעב קוסעלו ,תיקולא תויח וכותב רידחהל
(שטיוואבויךמ צ"יירה ר"ומדא)


תומוהתב םג

וליפאו ,המדאה לע אוהש איה תמאה לבא ,םימשב קר יוצמ ךרבתי םשה יכ םירובסה שי
זבזבל לבח .עגר לכב וילא תשגל לוכי רתויב טושפה ידוהיה םג .רתויב םיקומעה תומוהתב
.ןמזה תא
(ןילוטסמ רשא יבר)


םלועה תאירב זאמ

המדא לת דיל רבע וכרדב .אשד-תואנל שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא עסנ ד"סרת ןוויסב ד"יב
דחא לע ורזחו ,שטיוואבוילמ ורזח םידיסחה ינש .ןליא תחת ,םידיסח ינש ובשי וילעש ,ןטק
,םינש תחאו םישישו תואמ-שש םיפלא-תשמח :ונבל יברה רמא .שטיוואבוילב ועמשש םירמאמה
וז ץרא תסיפ הניתמה - תוקד ךכו ךכו ,תועש הרשע -שמח ,םוי רשע-השולש ,םישדוח העשת
.תודיסח ירבד לע ורזחיו הילע ובשיש ,לדנעמו ץרפ לש םאובל

רתסה ןיא

ךרבתי םשהש אוה רובס ,םדאל ערש העשב :ץירוקמ סחניפ יבר תא םעפ לאש דישרבמ לאפר יבר
יבר הנע ?ותנומא תא קזחל ידכ השעי המ .ותנומאב קזחתהל ול השקו ונממ וינפ תא ריתסמ
.םינפ -רתסה ןאכ ןיא בוש ,םינפ-רתסה הזש םדא עדוי םא :סחניפ

'ה תדובעב הארוה

.ולש םשה תדובעב הרושקה ,יהשלכ הארוה ורובעב הנופצ ,עמוש וא האור ידוהיש רבד לכב
(בוט-םש-לעבה)


םינש תואמ

הזיא ןקתלו ררבל הכירצ וז המשנ .וננוכ רבג ידעצמ 'המ יכ עדוי תיטרפ החגשהב ןימאמה
ררבתהל ךירצש רבדה ,םלועה תאירב תעשמ םג וא ,םינשב תואמו ,ינולפ םוקמב ןוקיתו רוריב
איה ,הארבנו הלצאנ זאמ ,וז המשנ םגו .ונקתלו וררבל אובתש המשנ התואל הכחמ ןקתיהל וא
.הילע לטוה רשא תא ןקתלו ררבל ידכ התדירי ןמזל הכחמ
(םוי-םויה)

עובשה תרמיא


םינפ ןיבלהל אל

תלחממ לבס םג אוה .רתויב טושפ רוחב ,םותי ריעצ ותיבב קיזחה שוהובמ קחצי יבר קידצה
ורבעל תחא םעפ טלפ ,דבכנו רישע ידוהי ,םידיסחה דחא .ונממ קחרתהל םישנאל המרגש ,רוע
.לוזלז תלימ

ורבח ינפ ןיבלי לאו שאה ןשבכל והוליפיש םדאל חונ' ,ל"זח ורמאשכ" :קידצה ביגה
לפשב יורשה ידוהיל םג אלא ,ודמעמב םדא ,שממ ורבחל אקווד ונווכתה אל ,'םיברב
."הגרדמה

דבלבו ףרשיהל הנכומ התייה רמת .הז ל"זח רמאמ לש ורוקממ ,ךכל היארה" :קידצה ףיסוהו
םע רמת תא ףורשל רשפאמ היהו ,הדומ היה אל םא אולהו .םיברב הדוהי ינפ תא ןיבלהל אלש
."ומילכהל התצר אל תאז-לכבו ,ונממ לפשו הזבנ היה אל ,הידליתודיסחה יכרד


ןווי תפילק

ןיבש םיסחיב רתויב תוקומעה תויגוסה תא הריבסמה ,הבחרו הכורא הרות איה תודיסחה תרות
.'וכו םדאה שפנ יכבנב ,תווצמהו הרותה תוהמב ,תומלועה תולשלתשה רדסב ,האירבל ה"בקה
ןיא :הרהזא רורמת הביצמו תודיסחה האב וז הדוקנב .המצע ינפב המכחכ םג תקתרמ וז הרות
.המצע ינפב 'הלכשה'כ תודיסח דומלל

הרתיה תונתלכשה .היפוסוליפל הקומעו תימינפ תודגנתה תורוד ךשמב הרבע לארשי-םעב
היפוסוליפב ידמ רתוי םיקסועש ימ אקווד םיתיעל .'ה תדובעב תורירק איבהל הלולע
םג .תילכשה םתרכהל דוגינב תדמוע תישעמה םתוגהנתהו ,םירבדה לש יטרואתה דצב םיבהאתמ
םיברש םושמ ,תודגנתה הררוע ,םינש תואמ המכ ינפל לארשי-םעב החתפתהש ,'הריקח'ה תרות
לשכיהל ילבמ ,תונרקחהמו הלכשההמ בוטה תא איצוהל הסנמ תודיסחה תרות .הליפה םיללח
.היתוערגמב

הז תמועל הז

לש הלכשהל הריקח לש הלכשה ןיב המ" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ תא םעפ לאש דחא 'ליכשמ'
דמולה וליאו ;עבוכהו ןטק-תילטה תא ריסהל ופוס ,הריקח דמולה" :יברה בישה ."?תודיסח
הריקחה דומיל .הנכהב יולת לוכה .עבוכל תחתמ הפיכ ףיסוהלו טנבא רוגחל ופוס ,תודיסח
הנומא לש תומימחב אוה תודיסח דומילו ;לוע תקירפ לש תורירק ךותמ ,ללכ-ךרדב ,אוה
.(וסק 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "םימש תארי לש לוע תלבקבו

םצעב התייה וז .'ןווי תפילק' - םידיסח וניכ ,המצעל הרטמ תכפוהה ,הרקעה תונתלכשה תא
לכמ רתוי :אוה ךופהנ .תוינחורה תא וללש אל םה .לארשי-םעב םינוויה תמחלמ לש התוהמ
לש רתויב תוקומעו תוטשפומ תולאשב וקסע םה .היפוסוליפה תא וחתיפ םה םהל המדקש המוא
ירהש ,התמכחבו הרותב וקסעי םידוהיש ודגנתה אל םג םה .הילעמש תוחוכהו האירבה תוהמ
,ימלת ידי-לע אקווד השענ הרותה לש ןושארה םוגרתהש ,הדבוע .לכשו המכח ךירעהל ועדי
.ינוויה ךלמה

תמכחב ומחל םה :קויד רתיל .הרותבש יקולאה דוסיה דגנ רקיעב הדקמתה םינוויה תמחלמ
אל םינוויה .ונבר השמ ידי-לע ה"בקה תאמ ונל ורסמנש יפכ ,היתודוסיו תיקולאה הלבקה
ןוחבלו לוכה לעמ לכשה תא םמורל ושרד םה .הנומאה איהש ,תידוהיה אצומה-תדוקנל ומיכסה
.רוהט לכש לש הדימ-תומא יפ-לע רבד לכ

ןיב לדבהה .תינוויה היפוסוליפה תמכח לומ - "הז תמועל הז" תניחבב איה הלבקה תמכח
תמכח וליאו ;המכח ,לכש - 'היפוסוליפ' תארקנ תינוויה המכחה :ןמשב םג אטבתמ םייתשה
לחה ורסמנש תודוסיב הנומאה לע ,םדוקה רודהמ הלבקה לע אוה שגדה - 'הלבק' תארקנ לארשי
.יניס-רהב ונבר השממ

זכרתמ אוה לבא ,הנבהו לכש לש לכיה שי םנמא - 'הלכיהב הדוקנ' תרדגומ הלבקה תמכח
תודוסיה יפ -לע קר לבא ,תעדלו ןיבהל ךירצו לוכי לכשה .הנומאה איה ,'הדוקנ'ה ביבס
.יניס-רהב הרובגה יפמ רסמנש הממ לחה ,רודל רודמ ורסמנש

"תודיסחה לכ ונל המל"

המל" :(הכקת 'מע ,גי ךרכ שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ אטבתמ ךכו
אל םישודקה וניתובר וניתובא .ץרא יכשחמ ריאהלו 'ה תא דובעל אל םא ,תודיסחה לכ ונל
,םידבוע היהנש םא-יכ ,םימכחו םיליכשמ היהנ יכ ונתיאמ םישרוד םניאו ונתיאמ ושרד
."םלש בבלב ךרבתי םשה תא דובעל

חכושש ימ .לעופב הדובע איה תודיסחה תילכת" :תודיסח רמאמב בתוכ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
תא ללחמ אוה - 'יוה םש בקונו רמאנ וילע - הדובע ילב תודיסח לש הלכשהה תא חקולו תאז
.(ללחו בקנ ןושלמ 'בקונ') "'יוה םש


הלואגל הייפיצב


ףא םיגהונ - יאנומשח תכונח תורנ לבא ,םיגהונ םה ,םייק שדקמה-תיבש ןמז לכ ,תונברקה"
."םלועל ןילטב ןניאו ,ונתולגב ןברוחה רחאל
(ךתולעהב תליחת ,ן"במר)

היהש השעמ


םידופת העשת

ונפירצל ונבש תוידוהי תונב םישולשכ דועו ינא .ד"שת הכונחה תולילמ דחאב היה הז
דויצ רצייש הגיראה לעפמב השק ונדבעוה םויה לכ .היקבולסב ףרודסנרב הדובעה-הנחמבש
.סא -סא ילייח יווילב הנחמל ונרזחוה ברע תעלו ,ינמרגה אבצל

םע תחא לכ ,ונמצע ךותב תוסנוכמ ונייה ונחנאו ,הזע םיגלש תרעס הללוחתה ץוחב
הכונחה ימי ולעו ופצ ייניע דגנל .יתייה הרשע-עבש תבכ .היתובשחמו היתונורכיז
םע תבשוי ימצע תא יתיאר .(ןילופ) הצלקב החפשמה קיחב ,יתורענו יתודלי תונשב ,םיזילעה
,הייכונחה ביבס ,הווח ,אמיאו ,דלפנרפש ןורהא-לאיחי 'ר ,אבא תרבחב ייתויחאו ייחא תשש
.ריוואה תא אלממ תוביבלה חירשכ

התליב העש התואבש ,לחר ,ינממ הלודגה יתוחאב יתרהרה .ירמגל הנוש חור-בצמב יתייה תעכ
וספת םישדוח המכ ינפלש ,םינפ-אושנ טחושו בר ,אבאב יתרכזנ .ץינשרפב רחא הדובע-הנחמב
יבג תא הדיערה תרומרמצ .וינפ ךרואל ,ונקז תיצחמ תא וחליגו בוחרב סא-סא ילייח ותוא
.התיבה ןכמ רחאל רזחשכ ,תויובכה ויניעבו ארונה והארמב יתרכזנשכ

תבישיב דימלת ,רשכומו ראות-הפי ריעצ ,םהרבא יחאב יתרהרהשכ ינורג תא וקנח תועמד
-תויח והואיצוה ,הקסינ הרייעב תסנכה-תיבב אבא םע ללפתמ ודועב ,דחא םוי .ןילבול-ימכח
ךירצ אל ךכ-לכ הפי רוחב"ש םושמ קר ,תוומל וב ורי אבא יניע לומו הצוחה תויצאנ ףרט
."םידוהיה ברקב אצמיהל

םיריעצה ייחא תעברא לעו אמיא לע םג ןמז רובעכ רזגנ המוד לרוג יכ יתעדי אל דוע זא
םידחא םישדוח תוומל הרונ אבא .ץיוושואב ופסנש ,ה'לגייפו ה'לשיומ ,יסוי ,םייח - ינממ
.המחלמה םות ינפל

,הביבסהמ ריעצ ,ץנאה היה הז .ןולחה לע תושיקנ יתש ידי-לע תובשחמה לכ ועטקנ םואתפ
איבה םעפ .ונל רוזעל הסינ תירשפא תונמדזה לכבשו ,ףירצל ברקתהל יהשלכ ךרדב חילצהש
.ויקרועב םרוז ידוהי םד ןיא םא ונמצע תא תולאוש ונייה דימת .ירפ םעפו םחל

ופידהש ,םייופא המדא-יחופת ויה תיקשב .קלתסהו תיקש המינפ ךילשה ץנאה .חתפנ ןולחה
.וניניעב תצינ רוא לש קיזו ונמצעל ונרמא ,"!הכונח סנ" .ןובאית ררועמו םיענ חיר
וניאר .העשת - המדאה -יחופת רפסמל ונלוכ בל תמושת תא תונבה תחא הבסה היינש רובעכ
.שממ לש חור-תוממורתהל ךפהנ ןטקה קיזה .יללכה ךשוחה םיב תימימש רוא ןרק ךכב

הרושב םתוא ונרדיס .םלכואל ,םידופתב זוחאל די חולשלמ וענמנ תונבה לבא ,ושירחה ןלוכ
דגנכ ,העמק םהמ קחורמ ,יעישתהו ,הזל הז םיבורק םידופת הנומש - הפצרה לע הרשי
האנ ךל ,יתעושי רוצ זועמ" :ףירצה תוניפ לכמ הטקש הריש התלע תחא-תבב ,םואתפו .'שמש'ה
..."חבשל

,ונייחב תופיה תועשה לא תורזוח ,תומוצע םייניעב ונתצקמ ,בר ןמז ונרשו ונבשי ךכ
.ףולחל ול חינהל תונאממ ,םוסקה עגרב תוזחוא

ונמוקממ ונרתינ ,ונלומ ודמעש סא-סאה ישנא ינש הארמל .תוארפב תלדה הצרפנ עתפל
תרושב ןיחבה םהמ דחא .םהינזואל תולוקה ועיגה ,טקשב רישל ונלדתשהש ףאש הארנ .התעבב
דבכה ופגמב סמר שא תוקרוי םייניעבו ,םיריהמ םידעצב םהילא שגינ אוה .המדאה-יחופת
."!העשת ...םיינש ,דחא" - לוקב רפוס אוהשכ דופת רחא דופת

תינמרגב תוסג תוללק רטמב וחתפ םה .םיינשה יניעמ וטבינ האנשו עור לש ץק-ןיא תומוהת
תחאו תחא לכל תופלצה עשת ,םהידיבש םינטקה םיבלגמב ונב םיפילצמ ,ףירצב ללותשהל ולחהו
.ונתיאמ

תונבה לכ .םידופתה תא ונל ןתנ ימ תעדל ועבת םה .םתעד הררקתה אל ןיידע תאזב םג ךא
לע ורמשת זא דע םא" .וריהזה ,"עשופה תוהז תא ףושחל תועש עבראו םירשע ןכל שי" .וקתש
."רקויב ךכ לע ומלשת ,ןכתקיתש

:הילשא לכ קלסלו םתנווכ תא ריהבהל ידכ ונרבעל בס םהמ דחאשכ ,תאצל ודמע רבכ םיינשה
חרצ ,"הריית תיעישת תב לכו תיפרוע הרושב ןכדימענ ,עשופה תוהז תא ולגת אל םא"
.קלתסהו

ללחב דמע ארונ חתמ .שפנ-חפמל תחאב הכפהנ חורה-תוממורתה .ונילע רבע דואמ השק הליל
.הריזגה עור תרבעהל ,םימלועה ןובירל תישירח הליפת ונבילב ונאשנ תרחמה םוי לכ .ףירצה

ותשו גוגחל וכלה סא-סאה ישנא .םירצונה לש םגח לח ברע ותואב :עריא םנמא סנהו
ונילע רבע ונל ובצקש דעומה .ונתוא וחכשו םידודש ולפנש דע וזלעו ודקר םה .הרכושל
ןיינעה לכו ונתליפתל העש ה"בקה ,ןכאו .ךכב ורכזייו ובושי אלש ללפתהל ונפסוה .םולשב
.םלש היה ונתוא דקפש הכונחה סנ יכ ,ונעדי םג זא .היה-אלכ חכשנ ולוכ

םג ילש יטרפה הכונח גח סנ רופיס תא רפסלו החפשמ םיקהל ,הצרא תולעל יתיכז ,'ה ךורב
.יידכנ תששלו יידלי ינשל
(ןויבס-תעבג ,יזוגא הנשוש 'בגה ,רופיסה תרפסמל ונתדות)

םיידוהי םייח
םיבכמה ימימ רופיס :ביבח אבס תומדב ןקרב


הדוהי תובקעב הדוהי

םהירושיכ תאו םקוסיע תא ובזעש ,םימסרופמ הבושתב םירזוח לש םירופיס ונרכה רבעב דועב
םימסרופמ רתויו רתויל םידע ונא .המגמ יוניש ןמתסמ הנורחאל ,הרות דומילל ורסמתהו
.תידוהי היישעל ושכרש םירושיכבו ןויסינב םישמתשמש

הארמל םלהב םתסה -ןמ וכוי ,םדוקה ולוגלגב ,ןקרב הדוהי םיטרסה קיפמו ןקחשה לש וירבח
,ביבח אבס תומד - 'תוכיא תוקפה םולח' לש רצויה-תיבמ ,השדחה הקפהב םלגמ אוהש דיקפתה
.םיבכמה ימימ רופיס ודכנל רפסמו הלודג ארמג לומ בשוי ,ויתודימ יפ-לע דרוי ונקזש

תיבב הרות רועיש

םירתתסמה ,הרומו םירענ תרובח לש הרופיס הז .םיבכמה ימימ רופיס שיגמ 'דלי לש הרובג'
,הפוצ םגו המסס םהל שי .םינוויה יניעמ קחרה ,הרות הב םידמולו םילשורי דיל הרעמב
זעונ עסמב .םיאנומשחה דגנ םהלש תיתמחלמה תינכתה תא ףשוחו םינווי םילייח גוזל תתוצמה
וילע תשגרתמה הפקתמה ינפמ וריהזהל ידכ יבכמה הדוהי תא שוגפל רענה אצוי תואלת ףוצרו
האגה ותדימע תוכזב ,העיתפמ ךרדב ררחתשמ ףוסבלו הנועמ ,רקחנ ,ספתנ אוה .ואבצ לעו
.תודהיה תונורקע לע תינשקעהו

היישעל הנפו ףנעה תא שטנ תונורחאה םינשב .(57) ןקרב הדוהי קיפה םיטרס השישו םירשע
,תודהיב עובק רועיש ותיבב חראמ ,הרות דמול ,תווצמ םייקמ אוה .יכרע-ידוהיה םוחתב
.הנהכ דועו עובשה תשרפ לע וידר תינכת תשגהב ףתתשמ

ריכהל הטלחה

רמוא ,"שטיוואבוילמ יברה רצחב יתרקיב רשאכ ,ז"משת תנשב רבכ תצוה יבילב ץוצינה"
קינעה אוהו ,וינפ לע ופלח םדא-ינב ינומהש העשב יברב יתיפצו העשכ םש יתדמע" .ןקרב
."הניכשה לש התוחכונ תא שממ םש יתשגרה .תישיא הכרבו הקדצל רטש דחאו דחא לכל

םישולשש הדבועה" .ץרפמה תמחלמ ימיב ,םינש המכ רובעכ הלחה וייחב תישעמה תינפתה
הדיח ייניעב התייה ,שפנב העיגפ םוש ובסה אלו לארשי לע ותחנ קאריעמ םיליט העשתו
בוחרל יתאצי ,המחלמה םויס לע ועידוהשכ ,םירופ לש ומוציעב" .ןקרב רזחשמ ,"הריעסמ
ןורתפ םהל שי םא םתוא יתלאש .םיריעצ םיקינד"בח ינש ילומ יתיאר םואתפ .םירוהרה זוחא
תא ררועו ייניע תא חקפ רבדה .'תיטרפ החגשה' גשומה תא םהיפמ יתעמש הנושארל .הדיחל
."יתודהי תא ריכהל ביטיהל יילעש יתטלחה .יתונרקס

רסמ םע הקפה

.תונורחאה םינשב ןהב ךרבתה ידרחהו יתדה קושהש תוקפהב תוחלצומהמ איה 'דלי לש הרובג'
.קרב-ינבמ ידיסח ךרבא ,יול השמ 'ר הכותבו םיקסעו ךוניח ישנא תצובק תדמוע הירוחאמ
,תורבחה ךרע ,הרותה דומיל תובישח תמגודכ ,םישגדומ םייכוניח םירסמ הפוצר הלילעה"
תויומדה םע ההדזמ דליה הייפצה תעשב" .השמ 'ר רמוא ,"לארשי ללכ ןעמל שפנ-תוריסמו
."הפטהכ וא הלעמלמ הבתכהכ וילא םיאב םירבדהש שיגרהל ילבמ ,ןלעופו תויבויחה

.'רפסמ ןקרב הדוהי' :ןתרתוכש תומוד תוקפה תרדסב הנושאר הקפה איה 'דלי לש הרובג'
ירוחאמש ייחב הנושארה הקפהה וז" .הלחתה לש תושגרתה ןקרב שח ,םוחתב רישעה ורבע ףא-לע
.רמוא אוה ,"יתימא יכרע רסמ שי םילימהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הייכונחב שמשה

?הכונחה תורנ דצל קלוד 'שמש'ה תא ריאשהל גהנמה םעט המ :הלאש

ותועצמאבש הז - ללכ-ךרדב) ףסונ רנ םיקילדמ ,ברע לכב םיקילדמש תורנה לע ףסונ :הבושת
'שמש'ה דבלמ ףסונ רנ קילדהל םיגהונ שיו .'שמש' ארקנ אוה ןכלו ,תורנה לכ תא םיקילדמ
היהי - תורנה רואב שמתשיו חכשי םאש ידכ ,תורנה ראשמ המ-קוחירב ותוא םיחינמ .(ומצע
.ורואל הז

םיבר םא םג .ךוניח ליגל עיגה םרטש ןטק ידי-לע וקילדהל רתומו ,השודק ןיא הז רנב
.םהמ דחאו דחא לכל 'שמש' דחייל שי ,םיקילדמה תיבה-ינב

שמשה=) םיפרש" קוספה יפ-לע ,הזב זמר ובתכו ,תורנה ןמ הלעמל שמשה תא םידימעמ
.הכונחב תורנ (36) ו"ל לוכה-ךסב שי םישמשה דבלמ יכ ,"ול לעממ םידמוע (קילדמה

וא םסיקב םישמתשמ םא) רנמ רנ תקלדהב לשכיהל אלש :'שמש'ה תקלדהל םיפסונ םימעט
אוהש ףא ,תורנה ןמ הלעמל ומוקמ ןכלו) תורנה תא קילדמה ןהוכה תא גציימ שמשה ;(רורפגב
תרואת שישכ םג 'שמש' ידי-לע קילדהל םיגהונ עודמ םיריבסמ ולא םימעט ינש .(םתוא תרשמ
.תסנכה-תיבב םויב םיקילדמשכ םגו ,רדחב למשח

,תיז-ןמשב הכונח תורנ קילדהל ,ד"בח גהנמ ןכו ,גהנ (זנכשא יגהנמ יבא) ל"ירהמ
,הליתפו ןמש לטלטל חונ הז ןיאש ןוויכמ (א :הזל םימעטה .הוועש לש רנ אוה 'שמש'הו
תורנל שמשה ןיב ףסונ רכיה תושעל ידכ (ב .תיז-ןמשל ותובישחב ינש אוה הוועש רנ וליאו
.ותרוצב וא וכרואב תורנהמ הנושה שמש וקילדי ,הייכונחב תורנ םיקילדמהו .הכונח
'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .כ"ונו ,גערת 'יס ח"וא ע"ושוט .גת 'מע 'םיגהנמ - ל"ירהמ' רפס
.נ"שו ,ד"ס ט 'יס ותיבו שיא רנ תווצמ ,כ"פ הכונח לאירבג יעטנ .וער-הרעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il