788 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םילקש / םיטפשמ תשרפ * (8.2.2002) ב"סשת'ה טבשב ו"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הב תכלל ךרד שי


םנמואה .וניעט הפיא לואשל יואר ,ךכ-לכ תבאוכ הנש ירחא
שי ?רורטה תועורז תא עודגלו קבאמב עירכהל ונחוכב ןיא
ומשייל ךירצ לבא ,ןורתפ


רוביצה לש םוצע בור .השדח הלשממ המקוהו לארשיב שדח הלשממ-שאר רחבנ הנש ינפל קוידב
ונא ןיידעו ,הנש הפלח .רורטה דגנ קבאמב ישממ יונישל הווקת ךותמ ,ךפהמה רובעב עיבצה
.שפנה-חפמו באכה הברמל ,םוקמ ותואב טעמכ םידמוע

לע ץחלה רבגוה .שא תחת שיבמה ןתמו-אשמה קספוה ,לוכ-םדוק .םייוניש המכ ולח ,ןכא
יא יחטש .םילבחמה דגנ רתוי תופיקתו תושוחנ תולועפ וטקננ .תיטסירורטה תושרה ישאר
התייה וז הנש - רבד לש ורקיע לבא .תופוכת םש לעופ ל"הצו ,םוחתל ץוחמ תויהל ולדח
.הברה ךכ-לכ םידוהי תחא הנשב ועצפנו וחצרנ וימיבש הלשממ-שאר דוע היה אלו ,םדמ הבוקע

םימד-תוכיפש לש הנש

תא םינשה לכ ולגד לע תרח ןהכמה הלשממה-שארש םושמ אקווד םייתעבש תבאוכ וז הדבוע
יכ ריהצהש אוה .רקפה וניא ידוהי םדש ,בושו בוש קעז רשא אוה .םידוהי ייח לע הנגהה
תא תוארלו םייטסיטטסה םינותנה תלבט לומ דומעל לוכי אוה ךיא .רורטה תא רגמל רשפא
?אקווד ותנוהכ ימיב ךכ-לכ בר הבוגל רקדזמה ,ידוהי םדמ םודאה רוטה

-ךרוא שרדנ יכו ךשמתמ קבאמב רבודמש ,תורצק בישמ אוה ,ךכ לע לאשנ הלשממה-שאר רשאכ
םע םילשהלו םייתפש ךושנל אלא ןורתפ ןיא םנמואה ?הבושתה םע םלש אוה םנמואה .'וכו חור
לש םנוחטיבו םמולש לע ןגהל ידכ המקש ,אקווד תידוהיה הנידמב וז הארונ םימד-תכיפש
?רורטה תועורז תא עודגלו קבאמב עירכהל ונחוכב ןיא םנמואה ?םידוהי

הנה ,הלאשה תא םילאוש םא .וניעט המב לואשל יואר ,ךכ-לכ תבאוכ הנש ירחא ילואו
הריהצמ תנהכמה הלשממה םג .רורטה םע יהשלכ תורבדיה םייקל תונוכנה םצעב וניעט :הבושתה
.תוגיסנהו םירותיווה ךרדל ובושי ,ירק - ןתמו-אשמה ךרדל ובושי ,טקש ררתשיש עגרב יכ
.ץעורל ונל תדמועה איה תאזה תיסיסבה הדמעה

.המצועה אולמב הב תוכהל רשפא-יאש רורב ,תיניטסלפה תושרה םע תתלו-תאשל םינווכתמ םא
.הל ורסמנ רבכש םיחטש הנממ לוטיל רשפא-יאש רורב ,םיחטש דוע הידיל רוסמל םיננוכתמ םא
.םיטסירורט םמצע-םהב תוארל רשפא-יאש רורב ,רורטב ומחליי 'הירטוש'ש םיפצמ םא

רשאכ .הווקתו דודיע םילבחמב תכסונ ףאו ,בייואה תא עירכהל ונדעב תענומ תאזה הדמעה
שיתהל םיסנמו דעיה לא םיבורק םישיגרמ םה ,הנידמל םיאכז םהש איה ונלש אצומה-תדוקנ
םתוא הקיחרמ רורט תלועפ לכש םישיגרמ ויה ול .םיגילפמ םירותיו טוחסל ידכ ונתוא
.ןוסא רורטב םיאור םמצע-םה ויה ,םהיתופיאשמ

לובלבה רוקמ

ונילע האיבהו וניניע דגנל הסרק איהו ,ולסוא ימכסה לש תיסיסבה הייצפצנוקה התייה וז
.וז הסיפתמ רענתה רבכ רוביצה בור .םתומכ ויה אלש ,לוכשו ןוגי ,םימד-תוכיפש לש םילג
תמגמגמ תוגיהנמה רשאכ לבא .תשקבתמה הנקסמל רוביצה תא תסייגמ התייה תיתימא תוגיהנמ
לודגה לובלבל םרוג רבדה ,ןתמו-אשמה ךשמהל הלאשמ העיבמו 'םיבאוכ םירותיו'ל תונוכנ לע
.להקה תעדב

םויכ .תרחא תוינידמ טוקנל שי ,ינחצר רורט לש תפסונ הנשב הלילח םיצור ונא ןיא םא
זמר קר איה קשנה תניפס .ארונ ןוסא איה תיניטסלפ הנידמ תמקהש ,ןיטולחל רורב
לומ .םוקל הל רוסא תאזכ הנידמ - תשקבתמה הנקסמה .תאזכ הנידממ ףקשנה םויאה לאיצנטופל
.תולבגמ םוש ילב ,המרוח תמחלמ להנל הבוח רורטה

אוהש םויה םידומ םיבר .םינש תורשע שטיוואבוילמ יברה רמא וללה םיטושפה םירבדה תא
.הב תכלל ךירצ - ךרדה תקדצב תודוהל יד אל לבא ,לוכב קדצשדח שיתבש ולוכש םוי

ולוכש םוי" ןמיסב הלוכ תדמועה תבש - ולוכ םלועה תא וישכע הפיקמו ב"הראמ האב המזויה
יבחרב םידוהי םינוגראו םינבר ינוגרא וזירכה ,רדא שדוח םיכרבמ תבש ,וז תבש לע ."תבש
םהיתושרד תא ודחיי תסנכה-יתב ינבר .המלשה הלואגב הנומאה תקמעהל תשדקומה תבש - םלועה
.התוהמ תרהבהלו הלואגל הייפיצה לש התובישח תרבסהל

םיסנכתמ םיחולשה

220-מ רתוי לש יתנשה יצראה סוניכה הירבטב 'תרמצ' ןולמב חתפיי בורקה ןושאר םויב
ושבוגי סוניכב .ד"בח-יריעצ תרגסמב םילעופה ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ ,יברה יחולש
ןכ-ומכ .שטיוואבוילמ יברה תדלוהל האמה תנשו 'להקה' תנש ,הבורקה הנשל הלועפה יכרד
היגולונכטב שומיש ךות ,םינומהל תודיסחו תודהי תלחנהל םיינשדח תונויער וגצוי
הבורקה הלואגל ונביבסש םלועה תאו ונמצע תא ןיכהל המישמהמ קלחכ - תאז םג .תמדקתמה
.ונקדצ-חישמ ידי-לע אובל

הליפת תרצע

הליפת תרצעב ףתתשהלו אובל ,לארשי ינבר תאירק יפ-לע ,רוביצה ארקנ השקה בצמה חכונ
הליפתב ופתתשי .צ"החא 3:45 העשב ,רדאב 'ב ,ישימח םויב ,יברעמה לתוכה תבחרב ,הקעזו
.תובישי ישארו םיבושיי ,םירע ינבר ,םינברה ילודג

ד"בח םע תבש

דוע לע עידוהל םיחמש ד"בח-יריעצו ,ע"שי יבשותל 'ד"בח םע תבש' תינכת תמייקתמ תבשה
'ץיב-דנרג ןולמב ,(9.3 -8) רדאב ה"כ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבשב ה"עב םייקתתש ,תינכת
הריש הוולתו ,הלואגה שדוח ,ןסינ שדוח לש ותועמשמב דקמתת תבשה תינכת .ביבא-לתב
'לטב המשרהו םיטרפ .לבגומ תומוקמה רפסמ .םידליל תדחוימ תוליעפ .תיתימא תידיסח החמשו
.(העדוה ריאשהל רשפא) 154 החולש ,03-9607588שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םיטפשמ תשרפל


הרותב יולת הווהה םג

תשרפ האב ,םימשה ןמ הרותה-ןתמ לעו יניס-רה דמעמ לע רפוסמ הבש ,ורתי תשרפ רחאל
תעבוקו תמייוסמ תואיצמ תראתמ הרותה ןהמ המכב .תוכלהו םיניד לש הרוש תטרפמו םיטפשמ
?אקווד וז תואיצמ תטקונ הרותה עודמ .ןידה תא

ןיד םאה ."שיא תא רוש חגיי יכו" :תוומל םדא חגנש רוש לש וניד תא תעבוק הרותה ,לשמל
לכ דחאו רוש דחא" :הנשמה תרמוא ?םדא גרה סוס וא רומח םאו ?רוש לע אקווד לח הז
םדא ףקתש םייח-לעב לכ לע לח ןיד ותוא ,רמולכ ."םהב אצויכ ףועו היח ןכו ...המהב
."הווהב בותכה רבידש אלא" :הנשמה הבישמ ?רוש לע רבדל הרותה הרחב אופא המל .וגרהו
.ןמז ותואב רתוי החיכשה המגודה תא תטקונ הרותה ,רמולכ

תואיצמה ןמ המגוד

ךא ,ןידה תא שיחמהל ידכ ,והשלכ םייח-לעב לש םש טוקנל הרומא הרותה התייה הז קוספב
בצמ ראתל אלב ,תוללכב רבדל היה רשפאשכ םג תמייוסמ תואיצמ תראתמ הרותהש םיאצומ ונא
,הפרטנש המהב הדשב םיאצומ םא ."ולכאת אל הפירט הדשב רשבו" :הרותה תרמוא ךכ .םייוסמ
.הנממ לוכאל ןיא

?תיבב הפרטנ םאו ?הדשב הפרטנש המהב לע קר לח רוסיאה םאה :הלאש התוא ןאכ תלאשנ בוש
אלא ."ףרטיל תומהב ךרדש םוקמ ,הווהב בותכה רבידש אלא ,ןכ תיבב ףא" :י"שר שרפמ
יד ;המהבה לש התפירט םוקמ תא ןייצל הכירצ הרותה התייה המ-םשל ,איה תלאשנה הלאשהש
הצוחנ הניא תמייוסמה המגודה רשאכ םגש ונדמל ןאכמ ."ולכאת אל הפירט רשבו" רמאתש היה
המגוד תטיקנ ידי-לע הכלהה תא השיחממ הרותהו ,"הווהב בותכה רביד" ללכה לח ,ןידה םצעל
.תואיצמה ןמ

תורמאמ הרשע

םיעוריאב קר 'ה די תא תוארל איה תיעבטה הייטנה :'ה תדובעב הארוה הנומט הז רבדב
בושחל רשפא םייעבטו םייתרגש םיעוריאב וליאו ,ןפוד-תואצוי תויושחרתהב וא םייסינ
.הרקמב וליאכ םילהנתמ םירבדה יכו ,"גהונ וגהנמכ םלוע"ש

,תיתרגשהו תיעבטה תואיצמה ,'הווה'ה םג - "הווהב בותכה רביד"ש ,הרותה ונתוא תדמלמ
םימייקמ רשא ,הרותבש תורמאמה הרשעב ,"בותכ"ב היולת איה אלא תיאמצע תואיצמ הניא
.עגרו עגר לכב האירבה תא םייחמו

הדרפה ןיא

הז ןיינע י"שר שיגדמ ןכלו ,הרותה-ןתמ רחאל האירבב וללוחתנש םישודיחהמ אוה הז רבד
השודקה ןיב קתנ היה יניס-רה דמעמ םדוק .הרותה-ןתמ רחאל דימ האבש ,םיטפשמ תשרפב
םוי-םויה ייחב וליאו תסנכה-תיבב ומוקמ - םיקולאה .תימשגה תואיצמה ןיבו תיקולאה
םע תימשגה תואיצמה תא רבחל חוכ קינעה יניס-רה דמעמ .עבטה יקוח םיטלוש םיימשגה
.השודקה

םיימוי-םויהו םיטושפה םירבדה תא ףא ,םלועב טרפ לכ ןווכמ ה"בקהש ,הרותה ונתוא תדמלמ
.החגשהה די תא תולגל חוכה ןתינ םדאלו ,תיטרפ החגשהב אוה רבד לכ .רתויב
(141 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקל)

רקשו תמא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתויטנ ילב

תוריבע וא תונורסח ומצעב אוצמל ומצע םע רימחהל ,ןימיל הייטנ לכ .עצמאה ךרד איה תמא
ומצע םע לקהל וא ויתונורסחמ םלעתהל ומצע םע לקהל ,לאמשל הייטנ ןכו ,תומייק ןניאש
.תמאה ךרד ךפה םה הלאה םירבדה ינש - 'ה תדובעב
(םוי-םויה)


קחרתהל ךירצ

רמאנש הדיחיה הריבעה וז הרותב תויונמה תוריבעה לכמ .(זי,גכ תומש) "קחרת רקש רבדמ"
.ונממ חורבל ,רקשה ןמ קחרתהל בייח אוה אלא ,רקשמ םדאה ןיאש יד אל ןכש ."קחרת" הב
(ילופינאמ אשוז יבר)


'המ םיקחרתמ

.ךרבתי 'המ ומצע תא קיחרמ אוה ,רקש לש דחא רוביד וליפא רבדמ םדאשכ ."קחרת רקש רבדמ"
.רקש ירבד תרימאב ומצע תא קיחרה אוהש קוחירה חכונ ול ודמעי אל םיבוטה וישעמ לכ
(הרות ינינפ)


הדימ דגנכ הדימ

ותוא הוולמה ןרקש ךאלמ ידיב ותוא םירסומש אוה ושנוע ,רקש רבוד תויהל לגרתמש ימ
.הווצמ איהש הריבע לעו הריבע איהש הווצמ לע ול רמוא ךאלמה .ותומרלמ לדח וניאו ,דימת
(והילא יבד אנת)


תמא רבוד

תקסע .אל :רמוא ?הליפתב תרהזנ .אל :רמוא ?הרות תדמל :ינולאשי אבה םלועל אובאש העשב
התאו ,"קחרת רקש רבדמ" םייקמ התא ירה :יל ורמאי .אל :רמוא ?םיבוט םישעמבו תווצמב
.אבה םלועה ייחל התא יואר דבלב הז םעטמו ,תמא רבוד
(קסנ'זילמ ךלמילא יבר)


ךרבד שאר

עמש תא ןירוק יתמיאמ" - מ תואב תחתפנ הנשמה ."יכונא" - א תואב םיחתפנ תורבידה תרשע
םיליהת) רמאנש והז .'תמא' תויתוא הלא ."יאק יכה אנת" - ת תואב תחתפנ ארמגה ."תיברעב
.'תמא' תויתואה איה הפ-לעבשו בתכבש הרותה תישאר - "תמא ךרבד שאר" (סק,טיק
(ם"ירה ישודיח)


יברהמ הפיזנ

.הקדצל לבור השימחו םירשע ןתיי ויפמ איצויש רקש רבד לכ לעש ,וילע לביק רישע דיסח
.הסנרפ םידוהיל היהת ,םירקש רומא :דמלמה ול רמא ,וידלי לש דמלמל ותטלחה לע רפיסשכ
.וז תואטבתה לע יברה וב ףזנ ,שטיוואבוילמ (לאומש יבר) ש"רהמ יברה לא דמלמה עיגהשכ
תוקחל רשפא-יא

.תמא הניא בוש ,התוא םיפפוכמו םיקחמש תמא .תמאהמ ץוח ,ףפוכלו תוקחל רשפא לוכה
(קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר)

עובשה תרמיא


תולוענ תויונחה המל

תא הליהקה ישאר ונימזה .תבשה םויב םהיתויונח תא חותפל םיבר םידוהי ולחה תחא הרייעב
.םיטפשמ תשרפ תבשב עיגה ברה .הז ןיינעב השרד תאשלו אובל קצולמ ןיקצורוס ןמלז ברה
לכ ןכלו ,ירצונ גח לח םויהש ,ול ורמא .הפ לא הפמ אלמ תסנכה-תיבש האר ,שורדל הלעשכ
.תורוגס תויונחה

ןכמ רחאלש קוספבו ,"תובשת יעיבשה םויבו" רמאנ עובשה תשרפב :רמאו ותשרדב ברה חתפ
ןיב רשקה המ ,יתהמת דימת ."ךיפ לע עמשיי אל ,וריכזת אל םירחא םיקולא םשו" רמאנ
?םיינשה

תויונחה ןיא הבש ,וז התבש התנתשנ המ ,םילאוש םכידלישכ אולה .יתהימת הבשייתנ וישכע
יעיבשה םויב תובשל שי - הרותה תרמוא הז לע .ירצונ גח םויהש ,םהל םירמוא ,תוחותפ
.םייוגה יגחב רושק רבדהש "וריכזת אל"ו ,תבשה תשודק ללגבתודיסחה יכרד


החמשב תודבע

תויהל שרדנ ידוהי ."םכיקולא 'ה תא םתדבעו" :(הכ,גכ םיטפשמ) ידוהיהמ תשרוד הרותה
- אוה ונבר השמ לע ורמאנש םילענה םיראתה דחא ."םידבע לארשי-ינב יל יכ" - 'הל 'דבע'
.רותחל םדאה ךירצ הילאש תומלש אופא איה 'תודבע'ה ."'ה דבע"

תויהל לוכי ה"בקל ידוהי ןיב רשקהש ,(ךליאו חש 'מע ו"סרת האר) תודיסחה תרותב רבסומ
,ותמועל .ותוהמ םצע דצמ אבו יעבט ויבא לא ןב לש רשקה .'ןב' תניחבבו 'דבע' תניחבב
'ןב' - ךכ 'ה-תדובעב ףא .וילא ומצע תא דבעשמ אוה ךא ,ונודא לא ועבטב רושק וניא דבעה
השוחתו) ונוצר תא אלמל תיעבט הקושת שחו ה"בקל הזע הבהא שיגרמ ועבט םצע דצמש ימ אוה
דצמ אב ה"בקה םע רשקהש ימ אוה 'דבע' ;(דחוימב תוהובג תומשנב קר יולגב תמייק תאזכ
םירבד תושעל הצור היה ומצע דצמ אוה .תיעבט השוחתמ אלו ,וילא דבעתשהל םדאה תטלחה
.(ונבור לצא בצמה הזו) 'דבע'ל ול תויהלו ה"בקל דבעתשהל טילחהש אלא ,ירמגל םירחא

ונייחב םידבע

תודיסחה תרות .היירבע המא ,ירבע דבע ,ינענכ דבע :םיגוס השולשל םיקלחנ הרותב םידבעה
השולש ןייפאל ידכ וז הקולחב תשמתשמ (92 'מע ,דכ ךרכ ;256 'מע ,זט ךרכ תוחיש יטוקל)
:'ה ידבע ברקב םיגוס

אדבע" :ל"זח ורידגה ינענכ דבע לש ויפוא תא .רתויב התוחנה הגרדה וז :ינענכ דבע
ועבט דצמ ,םדאה ובש בצמ הז ,'ה-תדובעב .(תורקפהב דבעל חונ=) "היל אחינ אריקפהב
רורד תתל ,'אריקפה'ל קקותשמ ומצע אוה ;'ה ןוצר תא תושעל ללכ הצור וניא ,ימצעה
.'ה ןוצרל תייצל ,לוע -תלבקב ,ומצע לע הפוכ אוהש אלא ;וביל-תוואתלו וירציל

דומיל לע גנעתמו חמש אוה .ולצא חרוטל הניא 'ה תדובע .רתוי ההובג הגרד וז :ירבע דבע
אוה תאז-לכבש אלא .םלועה תוואת רחא הייהנל ,'אריקפה'ל זב ףאו ,תווצמה םויקו הרותה
דבעכ והירהו) ובלמ ורקענ םרט תוערה תוואתהו ,הזה םלועה יניינעב שיש גנועה תא שיגרמ
םיכרצמה תא איבהל איה ותדובע לבא ,תיבה יכרוצ םע ההדזמו החפשמהמ קלח השענש ,ירבע
.(הליכאל םייואר םניאו דבלב םלג-ירמוח םה ןיידעו ,התיבה

שפנה תוואתש דע ,ה"בקה םע ךכ-לכ רושק םדאה .רתויב ההובגה הגרדה וז :היירבע המא
וניא אוה .ונוצר תא אלמלו 'ה תא דובעל - דחא ןוצר אלא ול ןיאו ,בוטל וכפהתה תימהבה
דע ,תטלחומ ה"בקל ותודבעתשה .שממ ןהב סאומ ףאו םלועה תוואתב גנועו םעט םוש אצומ
םימלשומ םתוא השיגמו םילכאמה תא תלשבמש ,היירבע המא ומכ) ולש-ונוצר אוה - 'ה ןוצרש
.(תלוספ לכ ילב ,ירמגל

בוליש שרדנ

:הלודג הלעמ וב שי תאז-לכב ,רתויב הכומנה הגרדה תא גציימ 'ינענכ דבע'ש יפ-לע-ףא ךא
ךותמ וארוב תא דבוע אוהו ליאוה .תוישיא תושוחת לש תבורעת לכמ הייקנ וארובל ותדובע
ןוצרל דומצ אוה .הדובעה ךותב ישיאה ומעט תאו ולכש תא ברעמ אוה ןיא ,דבלב לוע-תלבק
ויתושגרו ולכשש ,ששח תוחפ שי .הווטצנש יפכ םירבדה תא םייקל ןותנו רוסמו ,ודבל 'ה
.שגרו הנבה ךותמ םירבד םייקמש ימ לצא תורקל לולעש יפכ ,םלשומה תויצהמ ותוא וטי

תויצה ןיב בלשל איה הנווכה תילכתש םושמ ,אקווד 'ירבע דבע'ל לשמנ לארשי-םע ,תאז םע
ןוצרל ןיטולחל דומצ תויהל םדאה ךירצ דחא דצמ .גנועו הנבה ךותמ היישע ןיבל םלשומה
םירבדהש ידכ ,ותדובעב החמשו םעט שיגרהלו ןיבהל וילע ינש דצמו ,'ינענכ דבע'כ ,'ה
.תימינפ תוהדזהו תישפנ תויח ךותמ ושעיי


הלואגל הייפיצב


,םלועב תומחלמה תפוקת םויסלו רמגל הפיאשה תרכינ הנורחאה הפוקתבש ךכל תיתימאה הביסה"
ינפמ איה ...תודחאו םולש ,רשויו קדצ יפ-לע םלועה םויק לש השדח הפוקת תלחתהו
"'םיתאל םתוברח ותתכו' הרותה הזירכה ויתודואש ןמזל םיברקתמש
(ב"נשת םיטפשמ תבש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


תידוהי הוואג

,ידוהי ריעצ דוע תריש ומע .םודאה אבצל סייוג רשאכ קידניא לרעב 'ר היה םירשע ןבכ
ולביק דחוימב .םתודהי לע רומשל ץמאמ לכ תושעל םיינשה וטילחה םסויג םע .בוטה ורבח
.תורשכ לע דיפקהל םהילע

ררועל אלב תאז ושע םה .דבלב תוריפמו תוקרימ ,םחלמ ונוזינ יאבצה םתוריש לכב ,ןכאו
םיקמחתמ ויה ,וילע םתעד עיבהלו לכואה ןמ םועטל םהירבח םהב וקחדשכ .הרתי בל-תמושת
.תונוש תונאותב

תנוכתמב ולהנתה הנחמב םייחה .בר ץמאמב םהל הלעש רבד ,ורתיו אל תוליפתה לע םג
סנכנ דקפמה היה ,העובק העשב ,רקוב ידמ .ודיתעו ומולש תא ןכיס הנממ גרחש לייח .החושק
.םוד דומעלו שבלתהל םילייחה לע היה הקדמ תוחפ ךותב .תוקעצב םילייחה תא ריעמו להואל

.תיללכה המכשהה ינפל ,רקוב לכ םוק םיכשהל ורבחו לרעב וצלאנ תירחש תליפת ללפתהל ידכ
םרטבו םהירבח תא ריעהל אלב ,םתטימל םירזוחו םיללפתמ ,רתס תניפל טאלב םיקמוח ויה םה
םמצע םימישמ ,םהיתוטימל ורזח ,רודיסהו ןיליפתה תא בטיה ונמטש רחאל .דקפמה עיפוי
.םינשי

לולע היה ריהז-אל דחא דעצ .השעמב הכורכ התייהש הברה הנכסה תא ריבסהל ךרוצ ןיא
םה .רקוב לכב ללפתהל וחילצה ןכ-יפ-לע-ףא .הזמ רומח ףא ילואו הקוחרה ריביסל םרגשל
.םישקה תונויסינב דומעלו םתודהי לע רומשל םהל ועייס ןהו שפנ-תומוצעת הליפתהמ ובאש

עיפוהשכ .הטימל ומע וחקלו רותסמב ורודיס תא ןומטל חכש לרעב .דוסה הלגתנ דחא רקוב
ובצינש םילייחה ןיב רבע דקפמה .םוד בצייתהו שבלתה ,הטימהמ לרעב קניז ,חתפב דקפמה
.הז רחא הזב םתוא רקסו םהיתוטימ דצל

לקתנ עתפל .אבה לייחה לא ויניע תא טיסהל דמע רבכו ןיע-ףרהל וב טיבה ,לרעבל עיגהשכ
.חנצ לרעב לש וביל .הרבעל הנפ אוה .הטימה תא התסיכש הכימשל תחתמ הלק הטילבב וטבמ
.הלגתנ רודיסהו הכימשה תא דקפמה ךשמ הדח העונתב

,לרעב טילחה היינש התואב .רבע לכמ רודיסה תא ןחוב ,דקפמה לאש ,"?הזה רבדה המ"
התא המו" .רמא ,"הליפת רודיס" .הב האג היהי תוחפל ,התלגתנ ותודהיו ספתנ רבכו ליאוהש
תשרא לע רמש ךא דחופמ היה לרעב .תוער תרשבמ המינב דקפמה לאש ,"?הזה רבדב השוע
.םר לוקב רמא ,"וב ללפתמ" .הנתיא

טיבה אוה .ויפמ תוקתענ ויתולימ יכ יה המודש דע ,םעז ךכ-לכ .שא וקרי דקפמה לש ויניע
חלשמ יתייה ריביסל" .לוזלזב הטימה לע רודיסה תא ךילשהו ,ודיבש רודיסבו לרעבב
הרוי יתייה רודכ !?ריביסל" :ורבד תא ןקיתו ויתואירל ריווא ףאש אוה .ארק ,"!ךתוא
."!ךב

ףלחתה עגר רובעכ .ורשבב םיטחמכ ויה םיטבמה .שאר דעו לגר ףכמ לרעב תא רקס דקפמה
,ךב קסעתהל קשח וא הנווכ ןיא ילו ,טפשמל ךדימעהל ךרטצא ךכ םשל" .זוב לש טבמב םעזה
וא ריביסל ךתוא חלשל לכוי אוה .ןוילעה ירוזאה דקפמל ךתוא חלשא .בולע ידוהי דגוב
."טפשמ אלב םג ךב תוריל

לככ .ןוילעה ירוזאה דקפמה לומ דמוע ,ודיב ורודיס ,לרעב ומצע אצמ םייתעש רובעכ
.תומותח םינפב דקפמה לאש ,"?הז המ" .וביל תומיעפ בצק תא בצייל חילצה אל ץמאתהש
לש ויניעב רשייה ןנובתמ ,דקפמה לאש ,"?וב השוע התא המו" .לרעב הנע ,"דקפמה ,רודיס"
בותכ הפש וזיאבו" .לרעב הנע ,"ןכ" .דקפמה רקח ,"?תועיבקב" .רמא ,"ללפתמ" .לרעב
,"?שדוקה-ןושל ארוק התאו" .לרעב בישה ,"שדוקה-ןושל" .רוקחל דקפמה ףיסוה ,"?רודיסה
.לרעב רמא ,"ןכ" .דקפמה לאש

לרעבל ןמיסו ויניע תא םירה םואתפ .וב ףדפדל לחהו לרעב לש ודימ רודיסה תא לטנ דקפמה
ינדמל .ללפתהל עדוי ינניא ינא .שדוקה-ןושל יתוא דמל ,אנא" .שחלב רביד אוה .ברקתהל
."ךמע ביטיאו

ןיינעה לכו ינא הזוה םאה ?תושעל יילע המ" :תוריהמב לעפ וחומ .םלה זוחא היה לרעב
בצמה תא לקוש אוה דועב ..."?בישא המ ?תדוכלמ ללכב וז ילואו ?ןוימדה עותעת אלא וניא
לרעב .םידוהי ברקב ידמל ץופנ םש ,דקפמה לש החפשמה-םשב עתפל רכזנ ,ויתולימ תא בשחמו
."בל-ץפחב" :רמאו ץמוא רזא

הרומתב .רודיסה ךותמ ללפתהל ןוילעה ירוזאה דקפמה תא דמלל לרעב לחה ךליאו םוי ותואמ
םירושיא םהל רדיס דקפמה .ורבח לש םג - ותוכזבו ,לרעב לש תורישה יאנת דואמ ולקוה
,ךומסה רפכב 'תרשל' םחלוש היה תבש לכ ינפל ןכ-ומכ .רשב לוכאל םהילע םירסואה םייאופר
.התכלהכ תבש םירמושו םידוהי לצא םיחראתמ ויה םשו

לרעב .ישיאה וגהנ שמשלו ומע אובל לרעבל עיצה אוה .רחא רוזאל דקפמה רבע ןמז רובעכ
םע ביטיהל ופילחמל הארוה דקפמה וירחא חינה תאז-לכב .בוטה ורבח תא שוטנל ןכומ היה אל
.'וידידי'

ירחא .(תיאלפ ךרדב ןכ-םג) ןמז רחאל ררחוש לרעב .עודי אל - דקפמה לרוגב הלע המ
.לארשי-ץראל הלע ןמז רובעכו ,בוטה ורבח תוחא תא השיאל אשנ רורחשה

(קידניא לרעב 'ר ,השעמה רוביג לש ונב ,קרב-ינבמ קידניא בקעי 'ר רופיסה חלושל ונתדות)

רקנש ןויצ-ןב 'ר םע םיידוהי םייח
"רישל יב קחד ץי'זדוממ יברה" :רקנש


םיוות תרבוחב לעלעל הצר קר אוה
ץי'זדומ לש

יכ המוד תודיסחה תורצח לכמ .התייווהמ דרפנ-יתלב קלח הניגנהו הרישה ויה תודיסחה רחשמ
- ץי'זדומ תרמאו הניגנ תרמאשכו .ץי'זדומ רצח איה הניגנה םלוע םע רתויב ההוזמה רצחה
.רקנש ןויצ-ןב 'ר תרמא

תומדב ,שממ לש הגיגח וישכע תנמוזמ רקנש לש ותריש ירחושלו יאצי'זדומה ןוגינה יבהואל
ינוגינ' .ץי'זדומ יר"ומדא ינוגינמ השישו םישיש לש ףסוא םהבו םירוטילקת העברא
- 'םיבוהא םלוכש םינוגינ'ו 'םילגר השולש ינוגינ' ,'םיארונ םימי ינוגינ' ,'תותבש
.(תוקפה םעונ לש רצויה-תיבמ) 'י"ח ץי'זדומ' םשה תא אשונה דחא זראמב לוכה

הריש תונש םיעבש

םיעבש הז רש אוה .ונרודב 'ידיסחה רמזה' תובאמ דחא ,קדצב ,בשחנ (80) רקנש ןויצ-ןב 'ר
.ידוהיה םלועב תירשפא המיב לכ לע עיפוהו םינחל תואמ-שמחכ ומצעב ןיחלה ,רתויו הנש
לכב םינש תורשע םירשומ ,'הרוא התייה םידוהיל'ו 'ליח-תשא' תמגודכ ,וירישמ םיבר
.לארשי תוליהק

רתוי יתוא םיריזחמ ץי'זדומל יירשק" .ץי'זדומ תריש םע ההוזמ אוה לוכל לעמ ,רומאכ ךא
םייניעו תוצרמנ תועונת לעב ,הובג-אל ידוהי ,ןויצ-ןב 'ר רמוא ,"רוחאל הנש םישישמ
.קראפ-ורובב ררוגתמ םויכו ןטהנמב דייס-טסיא תנוכשב דלונ אוה .ריעצ לשכ תויח תואלמ

ןועש ומכ רישל

ותריש .ב"הראל הפוריאמ (בואט לואש יבר) ץי'זדוממ יברה אוב רחאל רצק ןמז היה הז"
זא ,ינא יתייה םכותב .וידיסח םע ונמנ אלש ימ םג ושרדמ-תיבל הכשמ יברה לש תדחוימה
לש םיוות תרבוח לע ולפנ ייניעו יברה ירוחאמ יתדמע תחא םעפ .'תעדו הרות' תבישי דימלת
יתלעלע ,יתודלי רחשמ םיוות יתארקש ןוויכמו ,תרבוחה תא יתחקל .ץי'זדומ תיב תוניגנמ
.'?םיוות ארוק התא ,רוחב' :לאשו יברה יילא בבותסה עתפל .תוניגנמ ימצעל יתמזיפו הב
אל ברסל ךא השובמ יתקמסה .להקה לכ לומ רישל יב קחד ,'ונ ,ונ' .הכובמב יתינע ,'ןכ'
.יתלוכי

בהלתהו הרישה תא בהא יברה .'תולעמה ריש' היה םיוותה יפ-לע יתרשש ןושארה רישה"
.ריש דועו ריש דועו ריש דוע רישל יל הרוה אוה .ללכ רישה תא יתרכה אלש ףא ,הב יקוידמ
אלא ,תרהוד תבכר ומכ רישת לא' :יברה יל רמא .'ןויצ-ןב' :יתרמא .ימשל ינלאש ףוסבל
."יברהמ יתלביקש הניגנב ןושארה רועישה היה הז .'טאל-טאל .קת-קית ,קת-קית - ןועש ומכ

דחוימ ןוגינ

רמזל היה םינשה םעו ,ץי'זדומ רצחמ דרפנ-יתלב קלח ןויצ-ןב 'ר השענ העפוה התוא זאמ
לכ ינפל טעמכ ןוגינ םירבחמ ץי'זדומבש םושמ ,'האלמ הרשמ'מ רתוי וז .רצחה ןיחלמו
-תשמחמ רתוי ףיקמ ץי'זדומ רצח לש ילקיזומה ףסואהש ,ןייצנ םא יד .דעומו גח ,דמעמ
.תומיענו םיריש םיפלא

.רצחב םימסרופמ םידיסח ידי-לע ורבוחש םינחל םג ףסואב וללכנ ,םיר"ומדאה ינוגינ דצל
ינא" םילימל העודיה הניגנמה תא ןיחלהש ,ד"יה גוטסאפ דוד-לאירזע 'ר דיסחה ,םהיניב
ןושארה ר"ומדאה ידי-לע רבוחש ,"הרכזא הלא" טיטרמה רישה ,תאז תמועל ."ןימאמ
תאש םעפ יל רמא יברה" .ףסואב ללכנ אל ,ולגר תתירכ ךלהמב ,בואט לארשי יבר ,ץי'זדוממ
-ןב 'ר רמוא ,"תודחוימ הרהטו השודק ךותמ קר אלא ,ךכ םתס רישל רשפא-יא הזה ןוגינה
.ןויצגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


םוקמל םירזוח יתמ

עספ ,('הדימע'ה) הרשע-הנומש תליפת תא םייסש רחאל ומוקמל בושל ךירצ םדא יתמ :הלאש
?'םולש השוע' רמאו וירוחאל
דע ומוקמל רוזחל אלו דומעל וילע ,הרשע-הנומש תליפת ףוסב תינרוחא עסופ םדאשכ :הבושת
דימלתל אוה המודש ,הנוגמ הז ירה - דימ רזוח אוה םא .'השודק'ל רוביצה-חילש עיגיש
ךותמ וירוחאל עספ אלש ותליחת לע חיכומ ופוסש ,דימ רזחו וירוחאל עספו וברמ דרפנש
ץ"שה .'השודק'ה ליבשב רזוחש לוכל הארנ 'השודק'ל ץ"שה עיגמשכ לבא ;הדירפ לש דובכ
."תומא עברא ךוליה ידכ" דמוע אוה םגש גוהנ ךא ,דימ רוזחל ןידה ןמ לוכי ומצע

ץ"ש עיגיש ידכ" ןמזה רועיש תא ןיתמי תודיחיב ותיבב ללפתמה םג ,לקנב רשפא םא
תרזח הליחתהשמ ומוקמל רוזחל יאשר ,םוקמב קחוד שי תסנכה-תיבב םא ,תאז תמועל ."השודקל
םדוק םיטויפ םירמואשכ .רמוא ץ"שהש המל ןווכל ליבשב רזוחש לוכל הארנש ןוויכמ ,ץ"שה
תליחתב דימ םוקמל רוזחל תועדה לכל םיאשר ,(םיארונה םימיב םיזנכשאה גהנמכ) 'השודק'
.הרזחה

.הליפתבכ ,תודומצ םיילגרב דומעיש יוצר ,ןיתממו דמוע םדאהש העשב

םהיתועיספ שש ןיב וקיספי אלש ,םידמוע םהש העשב םהינפל םישנא ורבעי אלש םידיפקמ שי
םדוק םוקמל רוזחל ריתמ הז ןיא לבא .םלש דחא ןיינע ןהש ,(םינפל שולשו תינרוחא שולש)
.תאז עונמל ידכ הרזחה תלחתהב דימ רוזחל םילקמ שיו .רומאה ןמזה

גהנ שטיוואבוילמ יברה .שידק ץ"שה ליחתהש דע ןיתמהל שי תיברע תליפתב םגש ובתכש שי
,'ולוכיו' ףוס דע - תבש לילב ;'לבקתת' ץ"שה ליחתהש דע לוח ימיב תיברע תליפתב ןיתמהל
.הרשע -הנומש ירחאש שידק-יצח םויס דע - תבש יאצומבו
םש שדחה חמקה טקל .ה-ג"ס םש ז"הדא ע"וש .כ"ונו ,ב"ס גכק 'יס ח"וא ע"וש .ב,גנ אמוי
.תורעהבו גס,גכ לארשי ישא .(ב,ב)


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il