792 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

שדוחה / ידוקפ-להקיו תשרפ * (8.3.2002) ב"סשת'ה רדאב ד"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תיתימאה הביטנרטלאה


ןיאש ,הנקסמ ידיל האיבמ תואיצמה לש תילנויצר הניחב
יתימא ןורתפל דיחיה יוכיסה .עבטה-ךרדב אצומ הזה ךוסכסל
תיעבט-לע ,תיקולא הלואג - אוה


תוקונית הארמל עוזעזה םצע לע ףסונ .ידוהי לכ לש וביל תא םיערוק הזה עובשה יעוריא
רבכ ונביל יכ ,תררמצמה הדבועה םואתפ תטלקנ ,המימשה בהלב ולעש תומלש תוחפשמו םיפורש
.ותוולשמ רוביצה תא איצומ הזכ םימד ץרפ קרו ,םיינש וא ידוהי לש חצר חכונל סג השענ

,םילשוריב לארשי-תיב תנוכשב ,תבשה יאצומב עוגיפה ירחא .םישוע המ איה הלודגה הלאשה
יעצמא תטיקנ לע ורביד דחא דצמ .הבוגת לש םינוויכ ינש תרושקתה-ילכב עומשל רשפא היה
ךרוצה לע הנוכשה יבשות ורביד ינש דצמו ,רורטב רתוי השוחנו הפיקת המחלמ לעו ןוחטיב
.וניתורצמ ונתוא עישוהל ה"בקהמ שקבלו הבושתב ררועתהל

הריתס ןיא

איהש ,תחא תומלש םירצוי וללה םינוויכה ינש ,ךפהל .םיינשה ןיב הריתס ןיאש איה תמאה
ןסינ שדוח רדגומ הבש ,שדוחה תשרפ תא םיארוק ונא עובשה .לארשי-םע לש ומויק תודוסימ
יפ-לע םוי-םויה ייח תא םילהנמ ונא ,הז םע ."הנשה ישדוחל םכל אוה ןושאר ,םישדוח שאר"
.ןושארה שדוחה אוה ירשתו ,יעיבשה שדוחה אוה ןסינ שדוח ויפ-לעש ,ידוהיה הנשה-חול

,ירשתב חתפנה חולה :הנש-תוחול ינש יפ-לע תחא הנועבו תעב יח ידוהיה םעהש ררבתמ
גציימה ,(םיסינ ןושלמ) ןסינב ליחתמה חולהו ,יעבטהו יצראה םיניינעה ךלהמ תא גציימה
.ה"בקה לש תיעבט-לעהו תיסינה הגהנהה תא

תכלל ,ותסנרפל דובעל שרדנ ידוהי לכ .לארשי-םעב ללכהו טרפה ייח תא ןייפאמ הז בוליש
ה"בקל ללפתמ אוה העשב -הב .תיעבטהו תיצראה תרגסמב וייח תא להנלו ,ותלחמ תעב אפורל
עבטה ,ידוהי לצא .םיינשה ןיב הריתס ןיא .ויאולחתמ ואפרל ונממ שקבמו הסנרפ ול ןתייש
ךרוצה תא תורתוס ןניא סנל הייפיצהו הליפתה .יעבט-לעה סנה רבוע וכרדש רוניצ אלא וניא
.תחא תומלש תורצוי ןה אלא ,יעבטה רושימב תויעב םע דדומתהל

תובגלו תחצינ הכמ ותוכהל .םייעבטהו םייצראה םילכב רורטה םע דדומתהל םירומא ונחנא
םיעצמאה לכ תא טוקנל הבוח .ידוהי לש ושארמ תלפונה הרעש לכ דיב רתויב רקי ריחמ
ונא ,הז םעו .הארונה םימדה-תוכיפש תא קיספהלו ,תוריהמב קבאמב עירכהל ידכ ונתושרבש
.תיחצנו הלודג ,תיסינ העושת - 'ה תעושתל לחייל םישרדנ

שקבלו דחאתהל

םיכירצ ונא ,רורטב םחליהל ןוחטיבה תוחוכמו הלשממהמ עובתל םיכירצ ונאש הדימ התואב
םישרדנ ונא .תחטבומה הלואגה תא ונל איביו וניתורצל ץק םישיש ה"בקהמ שקבלו עובתל
תא תוברהל ידכ ,תווצמה םויקבו הרות דומילב ,דסח ישעמב ,הקדצב ,הליפתב ףיסוהל
.לארשי-םע לש ויתויוכז

יהוז ,ךפהל .תילנויצר תודדומתהמ החירב השוריפ ןיא יעבט-לעהו יסינה קיפאה לא היינפה
רשפא .םיברעה ןיבל וניניב תומיעל ילאיר ןורתפ םוש ןיא .תיתואיצמהו תילנויצרה הייארה
אל םה .םייקתי תומיעה לבא ,המצועה אולמב םהב תוכהלו םיבייואה תא עיתרהל ךירצו
.םניבו וניניב םויק -ודל תיתואיצמ ךרד ןיאו ,ןאכמ ודייאתי

-ךרדב אצומ הזה ךוסכסל ןיאש ,הנקסמ ידיל האיבמ תואיצמה לש תילנויצר הניחב אקווד
תומיעה לוהינ םניינעש ,םיינמז ,םייקלח תונורתפ םה םייצראה תונורתפה לכש ןאכמ .עבטה
רוציתש ,תיעבט-לע ,תיקולא הלואג - אוה יתימא ןורתפל דיחיה יוכיסה .ולוסיח אלו
.ןיטולחל הנוש תואיצמ

תא ררועל ןמזה הז ,שדוחה תשרפ תא םיארוק ונאשכ ,ןסינ שדוח םיכרבמ תבשב ,וישכע
תא תוארל הכזנו ,הלואגה תשקבב ,לארשי-םע יקלח לכ ,וידחי דחאתהל ,הלואגל הייפיצה
.ונשארב ונקדצ-חישמ םע הלואגה שדוחל סנכיהלו 'ה תעושישדח שיהלואגל הייפיצו הנומא לש תבש

קזחלו ררועל ידכ" וז תבשב דחאתהל רוביצל האירקב עובשה םינופ ץראה יבחרב לארשי ינבר
בצמה חכונ ."ונימיב הרהמב דוד-ןב חישמ תאיבלו המלשהו תיתימאה ונתלואגל הייפיצה תא
סח וניאש ,רזכא בייוא לומ המחלמב םינותנ ונא יצחו הנשכ הז רשא" ,לארשי-םע לש השקה
הנומאה תא קזחל םינברה םיארוק - "םוי דלי המ עדוי שיא ןיאו ,ףטו םישנ ,םישנא לע
.'ה תעושיל תוכזל תדחוימ הלוגס איהש ,הלואגב

ןיינעה תובישח לע תבשה תושרדב רוביצה תא ררועל" תסנכה-יתב ינברל םיארוק םינברה
-לעו ,הלואגל הייפיצהו חישמה תאיבב הנומאה תובישח תא םיאתמה ןונגסב םוקמ לכב ראבלו
."םימחרבו דסחב ונלאגל רהמיש ה"בקהמ שקבל תובבלה תא ביהלהל הז ידי

םידחאתמ ונלוכ

יבחרב ד"בח -יתב .הלואגה ןיינעל 'עובשה תחיש' ןויליג לכ דחוימ םינברה תאירק חכונל
ןכאש ידכ ,םינושה תסנכה-יתב םע םואיתב ,תודחוימ תויוליעפ וז תבשב םימייקמ ץראה
תרימאב תבשה ףיסוהל דואמ יאדכ .ונתעושי תא רהמיו שיחיש ה"בקהמ שקבל ונלוכ דחאתנ
.םיליהתה רפס לכ תא רומגל - בוט המו ,םיליהת

ורכזל ברע

,ד"יה יבאז םעבחר רבעשל רשה לש ורכזל דחוימ ברע תמייקמ םי-תבב 'םעונ יכרד' תתומע
'בגה ,םירש ופתתשי .ןויצל-ןושארב 'ןדרג יטיס' ימלואב ,ןסינב 'ג ,האבה תבשה יאצומב
לש ורכזל יד השענ אל יכ ,רמוא ,הליקסוב ירוא רמ ,'םעונ יכרד' ר"וי .םינמאו יבאז לעי
.050-555925 'לט .ותחצנהל ושדקוי ברעה תוסנכהו ,יבאז רשהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ידוקפ -להקיו תשרפל


תוערפה ןיא - הווצמ השמשכ

םיטרופמ הווצתו המורת תוישרפב :וילכו ןכשמה תיינבב תוקסוע תומש רפסב תוישרפ עברא
לע רפוסמ ידוקפ -להקיו תוישרפבו ,וילכו ןכשמה תיינב רבדב השמל ה"בקה לש םייוויצה
.וילכו ןכשמה תיישעב ,לעופב תוארוהה עוציב לעו םעל םייוויצה תרבעה

וחק" :'ה רבד תא לארשי-ינבל רסומו םעה לכ תא ליהקמ ונבר השמ - להקיו תשרפ תחתפנ ךכ
,ןכשמה תיינב ךילהת תא השרפה תללוגמ ךשמהב ."תשוחנו ףסכו בהז ...'הל המורת םכתיאמ
.יפוסה עוציבה לשו הכאלמה לכ לש םוכיסה אב ידוקפ תשרפבו

עוציבל הארוה ןיב

ןיבל 'ה יוויצ ןיב הדירפמה תחא השרפ שי ;דחא ףצרב תובותכ ןניא הלא תוישרפ עברא םלוא
תוישרפ ינפלו הווצתו המורת תוישרפ רחאל הבותכה ,אשית-יכ תשרפ וז .לעופב עוציבה
.םירחא םיניינע לע רבודמ הבו ,ידוקפ-להקיו

לע תרפסמ איה ,ןכשמה יניינעב תקסוע הניא אשית-יכ תשרפש דבלב וז אל :וזמ הרתי
ראותמה יזכרמה עוריאה .'ה רוא תארשהלו ןכשמה ןיינעל דוגינ תילכת םידגונמה םיעוריא
םילבוסו וילע םימלשמ ןיידע ,הז ונרוד דע ,תורודה לכש אטח ותוא ,לגעה אטח אוה הב
,תוחמשה תוישרפה עצמאב אקווד לגעה אטח רופיס תא 'ה עבק עודמ ,הלאשה תלאשנו .וניגב
?ןכשמה תיישעב תוקסועה

בושח רסמ

תושעל ידוהי לש ודיקפתל תזמור ןכשמה תכאלמ .ונוקל ידוהי לש ותדובעב בושח רסמ שי ךכב
יל ושעו" :ידוהי לכ הווצמ ה"בקה .הניכשה תארשהל 'ןכשמ' וביבסש םלועה תאו ומצע תא
.דחאו דחא לכ ךותב - "םכותב יתנכשו שדקמ

יולימל םיעירפמש םיניינע סנכיהל םילוכי לעופב עוציבה ןיבו יקולאה יוויצה ןיבש אלא
לולע - הארוהה יולימ ןיבו ה"בקהמ הארוהה ןיב - תאזה רפתה-תדוקנב קוידב .'ה ןוצר
.ןכשמה לש וניינעל תילכתב םידגונמה םיניינעל םדאה תא רורגלו ערה רציה רודחל

החטבה אוהש יוויצ

דימ םירבוע םירבדה - ונבר השמ ידי-לע םעל רסמנו דרוי יקולאה יוויצה רשאכ ,תאז תמועל
,עירפהלו ברעתהל הסנמ ערה רצי םא םג .םירחא םיניינע לש קספה םוש אלב ,לעופב עוציבל
םייתסי ןיינעה רבד לש ופוסב לבא ,םימי המכב ןכשמה תיישע תא בכעל קר לוכי אוה
.החלצהב

- רוד לכבש 'השמד אתוטשפתא'ה ידי-לע ,רוד לכב ךכו - ונבר השמ ידי-לע רסמנש יוויצה
ואיביו 'ה ןוצר תא ואלמי לארשי-ינבו לעופב עצבתי ןכא יוויצהש ,החטבה לש חוכ וב שי
בורב תורבוחמ ידוקפו להקיו תוישרפש הדבועהמ זמרה הז ."ןכשמה תא אלמ 'ה דובכ" ידיל
ןכשמה תכאלמ םויס ןיבו ונבר השמ לש יוויצה ןיב קספה םוש ןיאש שיחמהל ידכ - םינשה
.שממ לעופב
(936 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

הלואגל הייפיצה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהלואגל ןכומ

:רמוא היה אוה .ותטימל ךומס ולש ןיליפתהו תילטה תא חינמ היה החסישפמ םנוב-החמש יבר
.ימע ןיליפתהו תילטהו תויהש אלל ךרדל אצא ,אב חישמש הבוט הרושבב ינוריעישכ

חישמ ביבס תודחא

ןוצרב וכישמי ,חישמ לע ורבדיו ודחאתי לארשי-ינב רשאכ .תודחאה אוה חישמה תאיבל ילכה
.ונימיב הרהמב ,קדצ-לאוג חישמ ידי-לע המלשה הלואגה תא ךרבתי םשה
(ו"צרת תוחישה רפס)


הבכרמ וא רומח

אוביש רמאנ תאז-לכב עודמ .רומחה לע בכורו ינעכ אלו הבכרמב אוביש חישמה ךלמל יואר
אוהש בושחל ליחתי ,הרודה הבכרמ לעב ,אשנתמ ריבג לכ אלש ידכ ?רמוח לע בכורה ינעכ
.חישמה
(רוגמ ריאמ קחצי יבר)


הלואגל הקושת

אלא ,תינחורה ותבוט ללגב אל םגו תימשגה ותבוט ללגב אל הלואגל קקותשהל ךירצ ידוהי
ול תויהל" - םלועה תאירבבש הנוילעה הנווכהו ןוילעה ןוצרה ומלשוי הלואגה אובבש ינפמ
."םינותחתב הריד ךרבתי
(שטיוואבוילמ יברה)


רבוג ךשוחה

לש לודגה ךשוחה םג .אובל בורק רחשה רואש םושמ ,רתויב ךשוחה רבוג רחשה תולע ינפל
הזמ לודג רוא ,חישמ לש ורוא תחירז תא אוה רשבמ ,תומוצעה היתורצ לכ לע ,וז תולג
.המחנו העושי - הרצ רחאו ,האופר - הכמ רחא :הדימה איה ךכ .הרות ןתמב ריאהש
(הניב ירמא)


לומתאכ םויה

ונאש ינפמ - ?"םויה םג לומת םג ישי-ןב אב אל עודמ" :רמוא היה בוסוקמ לדנמ-םחנמ יבר
.לומתא ונייהש םשכ םויה םיארנ

הנומאו תומימת

שי הרותה תא .םדאה תא תועטהל לולעה ,לכשה רחא תכלל ןיא ,'אחישמד אתבקע' רוד ,ונרודב
.הטושפ הנומאו תומימת ךותמ םייקל
(שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא)


תצחול לענ

רתויב השק לבא ,לובסל רשפא רצ עבוכש ,שחומב םיאור .אחישמ תובקע לש רודב םייח ונחנא
תא ונל חולשל אלא ,ונילע ץוחלל ךירצ ה"בקה ןיאש ,אופא ןבומ .תצחולו הנטק לענ לובסל
.ונקדצ-חישמ
(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא)

עובשה תרמיא


תמאב םיכחמ ונייה ול

וילא ואב רשאכ .קי'צייבולוס רעב-ףסוי 'ר ןואגה לע רופיסה תא רפסמ היה 'םייח-ץפח'ה
.םהיתורצפהל הליחתב בריס ,םריעב תונברה אסיכ לע תבשל והונימזהו קסירב ריעה יסנרפ
אובל ברסמ התאו ,ךל םיכחמ םידוהי ףלא השימחו םירשע ,יבר" :םיסנרפה דחא ארק
השימחו םירשע .למיירטשה תאו יליעמ תא יל ינת" :תינברל רמאו ןואגה שגרתה ."!?םהילא
."?המהמתהל לכוא ךיאו ,יל םיכחמ םידוהי ףלא

ףלא השימחו םירשעש עמששכ המהמתהל הצר אל קסירבמ ןואגה" :'םייח-ץפח'ה רמוא היהו
תמאב הכחמ לארשי ללכ לכ יכ חישמה עדי ול :םכשפנב ועיגה וישכע .ול םיכחמ םידוהי
ונא ןיא וננוסאלש אלא ?אובל רהממו וליעמב ףטעתמו ותרוגחב רזאתמ היה אל םאה - ואובל
."שפנו בל לכב ול םיפצמתודיסחה יכרד


הייפיצה תא קזחל

ירקיע ג"יב ,ם"במרה .ואובל תופצל םג אלא ,חישמה תאיבב ןימאהל קר אל שרדנ ידוהי
םיחסונמ ךכ ."ול הכח - המהמתי םא" :(ג,ב קוקבחב קוספה ןושלב) שיגדמ ,ולש הנומאה
."אוביש םוי לכב ול הכחא הז לכ םע ,המהמתיש יפ-לע-ףאו" :'ןימאמ ינא'ב םג םירבדה

תוכלהמ אי קרפ תליחת) חישמה תייגוסב קסועה קרפה תליחתב ם"במרה בתוכ וזמ הרתי
אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא וב ןימאמ וניאש ימ לכו" :(םיכלמ
אלא ,חישמה לש ואוב םצעב ןימאמש ימ וליפאש ,הזמ עמשמ ."ונבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ
."ונבר השמבו הרותב רפוכ" אוה ירה ,ותאיבל הכחמ וניאש

:איה ןידה -םויב םדאה תא םילאושש תולאשה תחאש ,(א,אל תבש) ארמגה ירבד ןכ-םג םיעודי
הייפיצ לש ישממ שגר וב היהיש ידוהי לכמ תשרוד הרותהש ,רורב הז לכמ ."?העושיל תיפיצ"
.וב הנומאה םצע לע ףסונ ,חישמה תאיבל

הווקתה תוכזב

שרדמב .אובת איה התוכזבשו התוא םישיחמש םיירקיעה םירבדהמ םג איה הלואגל הייפיצה
!?םינבל הרזח ןיא אמש ,םלוע-לש-ונוביר :ה"בקה ינפל קחצי רמא" :רמאנ (הכיא טוקלי)
שיו :רמאנש ,םילאגנ םה דימ - יתוכלמל הפצמ אוהש רוד שי .ןכ רמאת לא :ה"בקה ובישה
."םלובגל םינב ובשו 'ה םואנ ךתירחאל הווקת

ןיא וליפא :ולשת זמר םיליהת טוקליב ורמא" :בתוכ ('יוויק' ךרע 'תומדק רבדמ') א"דיחה
רשאכש ,ריבסמ אוהו ,"יוויקה רכשב הלואגל םה יאדכ ,(הייפיצה) יוויקה אלא לארשי דיב
ךכ לע .לאגיהל תויוכז יד ול ןיאש ,ודגנכ ןועטל םילוכי ,הלואגה תא שקבמ לארשי-םע
."ונלאגתש יאדכ יוויקה רכשבו ,יוויקה ונל שי"ש ,לארשי-םע בישמ

תא םיבכעמש םיירקיעה םימרוגהמ אוה הייפיצה רדעה ךכ ,הלואגה תא השיחמ הייפיצהש םשכ
,ול בוט םייקה בצמהש ךכב ריהצמ אוה וליאכ ,הלואגל הפצמ וניא לארשי-םע םא .הלואגה
לע השקבהו הייפיצה רדעה יכ ,רמוא ףא יאחוי-רב ןועמש יבר .תבכעתמו תיחדנ הלואגה ךכבו
לע אלא ולפנ אל ,דוד ימיב המחלמב ולפנש םיפלא ןתוא לכ" :השק גורטק ררועמ ,הלואגה
.(זי רומזמ םיליהת שרדמ) "שדקמה-תיב ןיינב ועבת אלש

ידוהי לכ לע הבוח

י"שרב תאבומה הסרגה תא תורתוס ןניא הלואגה תעיבתו הלואגה תשקב םא ,םילאוש שי
,"ץקה תא וקחדי אלש" איה לארשי תא ה"בקה עיבשהש תועובשה תחא היפלש ,(א,איק תובותכ)
."יאדמ רתוי ךכ לע םינונחתב וברי אלש" :שרפמ י"שרו

ןמיס העד-הרוי רזנ-ינבא ת"וש) םירובס שי .םיקסופה ירפסב תוכיראב הנודינ וז הלאש
םג ועבשוה וז העובש דצלש ,םירמוא שי .השעמל הכלה הניא וז העובשש ,(ךליאו מ ק"ס דנת
םג ורטפנ ,םתעובש לע ורבע םהש רחאלו ,ידמ רתוי לארשי תא ודבעשי אלש םלועה-תומוא
רמאנ ןכ-ומכ .דבלב הנש ףלאל תופקת ויה וללה תועובשהש ,העד םג שי .םתעובשמ לארשי
רבדל םוקמ ןיא בוש ,ישישה ףלאהמ הנש תואמ-שמח ופלח רבכש רחאלש ,תודיסחה ירואמ ירפסב
וז אל םויכש ,ט ללכ ,ב קלח 'לכור תקבא' הארו) ץקה ןמז רבכ והז ןכש ,'ץקה תקיחד' לע
.(איה הבר הווצמש אלא ,הלואגה לע םינונחתב תוברהל רתומש דבלב

תיתייעבה 'ץקה תקיחד'ש ,תיעמשמ-דח עבוק (ופ ןמיס ו"ח רפוס-םתח ת"וש) 'רפוס-םתח'ה
- ןמצעלשכ הליפתהו הייפיצה לבא ,המודכו תישעמה הלבקה םוחתב תולועפ ידי-לע אקווד איה
ידוהי לכ לע תלטומה הבוח וז ,ךפהלו ,והשלכ רוסיא ןהילע לוחיש שיא לש ותעד לע הלע אל
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא השיחמ איהו


הלואגל הייפיצב


המלשהו תיתימאה הלואגל 'הלוגס ןמז' ותויה - הז שדוק-תבשה םויב תודחוימה תולעמהמ"
ןמזה דצמ ןהו עובשה תשרפ דצמ ןה ,הלואגה ןיינע רתויב שגדומ וב ...ונקדצ-חישמ ידי-לע
"[שדוחה תשרפ ,ןסינ םיכרבמ תבש] הנשב
(נ"שת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


טק-טעמ דוע

דחא ריעה .אובל הבורקה חישמה תאיב לע ןחלושה תכירע ןמזב רבדל הברה דחא קידצ
אוה ,קידצה לש וינפ וניצרה ."אב אוה ןיאו ,חישמל םיכחמ םיבר הכ תורוד" :םיחכונה
:רפיסו חתפ זאו ,הקיתשב עגר ףטעתה

רפכמו ריעל ריעמ דודנל םיינשה וטילחה .יוג רחאהו ידוהי דחאה ,םינצבק ינשב השעמ
םע ןהב קולחיו הבידנ דיב תומורת ידוהיה לבקי ,תידוהי הרייעל ועיגי םא היהו ,רפכל
.תידוהי-אל הרייעל ועלקיישכ ךפהלו ,יוגה ורבח

םחל טעמ גישהל וחילצה ישוקבו ,תומועז ויה תומורתה .םינפ לזמה םהל ריאה אל תחא םעפ
ועיגה ,םילוטלטו בער לש םימי השולש ירחאו ,םיכרדב םיינשה ודדנ .םנובער תא עיבשהל
ונעגה" :ויניע ורואו ,הרייעה תובוחרב הנוכתה תא ידוהיה ןצבקה האר .תידוהי הרייעל
."חספה-גח ברע םויה" .ורבחל רמא ,"ןמזב קוידב

ינשב הגוהנה םיחרואה תסנכה תא ,ויגהנמו גחה תוכילה תא ורבח ינזואב ראית ידוהיה
ינבל יוארכ ,רדהו ראפ בורב ךורעה ,ןחלושה לא םישגומה םילכאמה יוביר תא ,רדסה-תוליל
.םיכלמ

החוראב ךביל תא דעסת התא" .האנק יוגה רבחה אלמתה ,ידוהיה ןצבקה לש וירואית עמשמל
וניא םוקמה ינבמ שיא" .ועיגרהל רהימ ןמאנה רבחה .בצעב למלמ ,"בער ראשא ינאו הנשד
והשימ ךתוא ןימזי הליפתה ירחאו ,תסנכה-תיבל ימע אוב .ידוהי ךניאש עדוי וניאו ךריכמ
."עבושל לכותו ,ותיבל

הרהמ דע ,םנמאו .הנמזהל םיפצמ ,תסנכה-תיב חתפב םינצבקה ינש וניתמה גחה שדקתה לילב
.תרחא החפשמל יוגה ורבחו תחא החפשמל הנפ ידוהיה ןצבקה .בל-יבידנ םיחראמ םיינשה ואצמ

םילישבתה תוחירו םיאנ םילכב ךורע ןחלושה .רשואמ ויניע וצצנ ,וחראמ תיבל וסנכיהב
-לעב גהנמכ קוידב גוהנל וריהזה ורבחש רכז ךא ,לכואה לע לפנתה טעמכ .תיבה תא םיאלממ
.תיבה

,ונובער תא ריבגה ןייה .הקירה ונטב לא תחאב התלוכת תא קירה ןצבקהו ןיי סוכ וגזמ
םהידי לוטיל םיחכונה תא ןימזה תיבה-לעבש אלא .הנושארה הנמה תא וישכע לבקל הפיצ אוהו
תוכרבה תאו ,וידי תא לטנ :וירבדכ יוגה השע תולשוכ םיילגרב ."הכרב אלל" - םהל ריכזהו
.עדי אל אליממ

.חלמ -ימב הלובט 'ספרכ' תסורפ לביק ,ותמהדתל .לכואה רות עיגה יכ חוטב היה וישכע
...חלמ-ימב קרי תסורפ ול םינתונו בערמ ףלעתמ טעמכ אוה

חראמהו ,הכיתח לבקל הווקמ חרואה .םיינשל התוא הצוחו הצמ חקול תיבה-לעב םייתניב
.רוריפ וליפא ול ןתונ וניאו םירכה ןיב הצמה תא חינמ

,"הנתשנ המ" םירש םידליה ."אינע אמחל אה" - הדגהה ךותמ האירקב תיבה-לעב חתופ זאו
ןמ אורקל תיבה -ינב םיפיסומ םידליה ירחא .ותעדמ אצוי טעמכ אוהו - ורותב דלי לכ
האיציהו םירצמב תודבעה לע םירופיס תוקרוב םייניעב רפסמו ףיסומ תיבה-לעבו ,הדגהה
.הנממ

לכו תרקרקמ ונטב ,ותוא םיבבוסה ישעמ תא תוקחל לדתשמ ,יוגה ןצבקה בשוי העש התוא לכ
הברה הכ םחבשבש םיברעה םילכאמה תעש עיגת ףוס-ףוס יתמ - דחא רבדל תונותנ ויתובשחמ
.רפסל ורבח

ךרשנ תולשוכ םיילגרב .םיידי לוטיל בוש םימק זאו ,היינש ןיי סוכ םיתוש רבד לש ופוסב
?םינדעמה ושגוי וישכע ילוא .ותווצמכ השועו חראמה ירחא ןצבקה

לבא ,ובילב יוגה רמוא ,םולכמ בוט רתוי .השק הצמ תכיתח לבקמ אוה תינחיר הלח םוקמב
?תיגיגחה החוראה הפיא

דחאו דחא לכל קלחמ תיבה-לעב .הווקתה וב תררועתמו תרזוח זאו ,עוקפל תדמוע ותונלבס
חבושמ ןדעמ הז יאדו" .תחלצהמ טעמ לטונ דעוס לכש בל םש חרואה .ןבל קסר ןימ םיבוסמהמ
קילחמ תחא-תבבו השודג ףכ לטונ - םכחתהל טילחמ אוה .ןצבקה ובילב רהרהמ ,"דואמ רקיו
.ויפ ךותל התוא

עגר ותואב .ךשמתמ לועישב ץרפ אוהו תועמד ואלמתה ויניע .ותוא וקנח טעמכ תרזחה ידא
תקירטב תיבה ןמ אציו ףעזב ומוקממ םק םיבוסמה לכ ןוהמיתל .יוניעה תא קיספהל טילחה
.תלד

הללק לכב ורבח תא לליק אוה .רמרוממו סועכ ,בלככ בער ,תובוחרב ץצורתה הכורא העש
.למלמ ,"!ול הארא דוע ינא" .תירשפא

םילימה תא ררוב ודועב .ורבעל תחנב ול עסופה ,ידוהיה ורבחב ןיחבה םייתעש רובעכ
."הנשד הכ החורא יתלכא אל ןמזמ ,הא" :ארקו רבחה וילא ךייח ,וב חיטיש תושקה

רשפ תא ןיבה אל ידוהיה רבח .םיפודיגו תופרח תרדס ורבעל יוגה חיטה ,הבושת םוקמב
.עריא המ קוידב ול רפסל ושקיבו ומעז

תיתש" ,ורבחל רמא ,"!ךתומכש הטוש" .לגלגתמ קוחצב ידוהיה ןצבקה ץרפ ,רופיסה עמשמל
רבכ רורמ םג ,דובעשהו תולגה ירופיס לכ תא תעמש ,חלמ-ימב 'ספרכ' תלכא ,ףירחה ןייה תא
'ךרוע ןחלוש'ל עיגמ תייה ,טק-טעמ דוע ןיתממ תייה ול .חורבל תטלחה זא קוידבו - תלכא
..."הלודגה הדועסהמ הנהנו

לכ תא ונלכאו תולגה לכ תא ונרבעש ירחא ,וישכע" :רמאו ורופיס תא קידצה םייס
הדועסה לא עיגנ טק-טעמ דוע אולה .הלואגה ןמ שאייתהל איה הארונ תוטש ,םירורמה
."!הלודגה
יספלא דעלג םע םיידוהי םייח
שדוחה שודיקל הייפיצב :יספלא


קתרמ רופיסכ שדוחה שודיק

.םיידוהי םיכרע תלחנהל ונחינ ובש קחשמה ןורשיכ תא םותרל וטילחהש םירבח השיש םה
םה ןכש ,'ןורטאנת' םתוא םינכמ םידליהו ,'ריאת ןורטאת' םשב םתוא םיריכמ םירגובמה
םייתכלהו םיירוטסיה םיקרפ תויחהל ,הרטמ הל המש הצובקה .םיאנתה ימימ םירופיס םיגיצמ
.תוזחמל םתכיפה ידי-לע ,הנשמה ימימ

תקסוע הגצהה .'חריה ללגב לוכה' תארקנש הגצה ץראה יבחרב םילעמ םה םישדוח המכ רבכ
גוהנל םידיתע ונאש יפכו תיבה ימיב לארשיב גוהנ היהש יפכ ,הייארה יפ-לע שדוחה שודיקב
.הלואגה ןמזב ,בורקב

תושדחתהל הייפיצ

תא תועטהל םיסותייבה לש לשוכ ןויסינ תראתמה ,הנשה-שאר תכסמב אתיירב לע תססובמ הגצהה
םיעדוותמ םיריעצה םיפוצה תיתלילעה הגצהה תועצמאב .רקש-ידע תרזעב ,םילשוריב ןידה-תיב
םירהה ישאר לע תואושמה תקלדהל ,םידעה תריקח ךרדל ,ורוביעו שדוחה שודיק תייגוסל
ךפהנ שדוחה שודיקכ ךובסו טשפומ ןיינעש דע ,תוזע הכ תושוחת תררועמ הגצהה .דועו
.בורקב ותושדחתהל הייפיצ ררועמה ,קתרמ ןיינעל

בשות ,ןויצע -רהו ריאמ-ביתנ תובישי רגוב ,(28) יספלא דעלג אוה 'ןורטאנת' להנמ
,ריאמ ישי ,רביירש ריבד ,ןייטשנרב ןורהא - םירחאה וירבח .תבל באו יושנ ,תובש-ןולא
םחנמ 'ר אוה ישישה רבחה .ןכ-םג רדסה תובישי ירגוב ,וליג-ינב םה - ףרודיינ לייאו
דוע ןורטאתב קסע יול .הירנ בושייב ררוגתמה ,הנומשל בא ,48 ןב הבושת-לעב ,יול
תוקפהל ןויסינהו ןורשיכה תא םורתל טילחה הבושתב ותרזח רחאלו ,םדוקה ולוגלגב
.תוידוהי

דחוימ רגתא

רופיס לע תססובמש ,'אלפומה רחוסה' - םידליל הגצה דוע הלעמ הצובקה וז הגצה םע דבב דב
תומורת ינידב קוסעתש תישילש הגצה םויבב םיקוסע םה תעכ .הרותה ךרע תא אטבמה ל"זח
רועישב םידליל וריבעהל השקש ,ךובס אשונ תחקל ,ונרובעב דחוימ רגתא הז" .תורשעמו
.דעלג רמוא ,"הזחמל וכפוהלו ,ליגר

הלאכ םירקמב .'םידליו םירוה' יברעב ןכו םיליגה לכ ינב םידימלת ינפל העיפומ הרובחה
םינייעמ םידליהו םירוהה .תססובמ איה םהילעש תורוקמה ובו ףד הגצהה ינפל םיקלחמ םה
.המיאתמ הריוואבו יסיסב עדי םע הגצהל 'םיסנכנ'ו תורוקמב הליחת

תוחילש תשוחת

םדא ןיבשו ורבחל םדא ןיבש תויגוס תונודינ ןאכ .םירגובמל תוזחמ םג םילעמ םה הז םע
חסונ לומ תישיאה הליפתה תלאשב תקסועה ,'םימשה עצמא' הגצהה ,לשמל ,איה תאזכ .םוקמל
הזכרמבש 'ה תדובע לומ תינתלכש 'ה תדובעב הנדש - 'הלעמל ךרדב' וא .דיחאה הליפתה
אשונב בחר ןויד חתפנש םיפצמ ,םוקל םיברסמ ,םהיתומוקמ לע םיראשנ םישנא םעפ אל" .שגרה
.דעלג רמוא ,"הגצהה הקסע ובש

גת לכב הנומאל רושקש המ לכ" :יספלא דעלג ?תוזחמל ל"זח ירופיס תכיפהב ישוק ןיא םאה
היעב וז ןיא ןכלו ,ונלש םייחהמ קלח אוה ,הכלהה יללכ לע תטלחומ הדפקהלו ל"זח ירבדמ
המב לע םיעיפומ ונא ףוס -ףוס - הוואגה שגר ומכ ,תורחא תולאשמ םידרטומ ונחנא .ללכ
תשוחתמ ענומה ,יכרע ,ידוהי ןורטאת תושעל ךרדה תא םישפחמ ונחנא ןאכ .תואושתל םיפצמו
."םוסרפו תוטלבתה רצימ אלו תוחילשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הצמ תיזכ

?רדסה-לילב הב םיבייחש הצמ תליכא לש יחרכהה םומינימה והמ :הלאש

תווצמ תא םייקל ידכ ,הכלהה יפל תובישחה רדס ןלהל ,הצמ לוכאל השקתמש ימל :הבושת
:רדסה-ליל יניד תאו הצמ תליכא

םיכרבמש ,הדועסה תליחתב ןושארה 'תיזכ'ב תאז לכאי ,דחא 'תיזכ' קר לוכאל לוכיש ימ (א
.'הצמ תליכא לע'ו איצומה' וילע

רכז) 'ןופצ' ןמיסב 'ןמוקיפא'ה לש 'תיזכ'ה תא םג לכאי ,רתוי לוכאל לוכיש ימ (ב
.ןוזמה תכרב ינפל ,הדועסה םויסב ,(עבושה לע לכאנ היהש ,חספה ןברקל

.רורמה םע ,'ךרוכ' ןמיסב 'תיזכ'ה תא םג לכאי ,רתוי לוכאל לוכיש ימ (ג

ןושארה :'םיתיזכ' ינש ןושארה 'תיזכ'ה תליכא תעשב לכאי ,רתוי לוכאל לוכיש ימ (ד
('ץחי'ב וניצח התואש ,תיעצמאה הצמהמ) ינשהו ,'איצומה' תכרבל (הנוילעה ,המלשה הצמהמ)
.'הצמ תליכא לע' תכרבל

רכז דחא - 'םיתיזכ' ינש 'ןמוקיפא'ה תליכא ןמזב לכאיש יוצר ,דוע לוכאל לוכיש ימו (ה
םירורמו תוצמ לע" :בותככ) ןברקה םע תלכאנ התייהש הצמל רכז דחאו ,חספה ןברקל
.("והולכאי

.די-תצמ שילשכ ,םרג 27 אוה הצמב 'תיזכ' רועישש ,'הרות ירועיש' יפ-לע גוהנל לבוקמ
11-מ רתוי םניא (הסיחד ילב) די-תצמב ק"מס 27 ירה ,חפנ תדימ אוה הז רועישו ליאוה ךא
'םיתיזכ'ב דוחייבו ,הז לע ךומסל שי ךרוצה םוקמבו ,(הנטק די-תצמ תיעיבשכ) םרג
.ןושארה 'תיזכ'ה ירחאש ןנברדמש
םימעט יטוקל' םע פ"שגה .ג,זעת .חי-זי.ח-ג,העת ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו א,זעת ;א,העת ע"וש
'הרות ירועישו תודימ' .ןופצ ;ךרוכ ;הצמ-איצומ ;ץחי :םינמיסב ,שטיוואבוילמ יברל 'םיגהנמו
.דס ןמיס הס תרבוח י"נ 'הרות לידגי' ץבוק .ב"ס ז"יפ
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il