- ד"יק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ירשתב ד"י * תוכוסה גח ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הלודג וז הנשד תוכוסה-גחב החמשה
ורבעש םינשה לכבמ


,טלחומה ספאו ןיאמ םדאה לש ותואיצמ השדחתנ שממ הז עגרב
תחמשו תוכוסה-גח תחמשב שודיחה לדוג תוטשפב ןבומ ןכלו
םא" יכ ,"תושדח םינפ" קר אל ןאכ שי * הבאושה-תיב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * !ירמגל השדח תואיצמ,החמשה ןיינע תוללכ - "תחמשו" (א) :םיניינע 'ב ללוכ - "ךגחב תחמשו" יוויצה
םידעומ" ,גחה ןיינע םע הרושקה החמש - "ךגחב" (ב) ,החמש יניינע לכב תפתושמה הדוקנה
-םויד תיטרפה החמשה םג הנשי ,("תחמשו") החמשה ןיינע תוללכ לע ףסונ ,רמולכ ."החמשל
."החמשל םידעומ" ,("ךגחב") בוט

:הזל ףסונו

ארקנ תוכוסה -גח ירהש - תוכוסה-גחד החמשב דחוימ יוליע ונשי אפוג "החמשל םידעומ"ב
םידעומ" םתויה םע ,תועובשה גחו חספה גח ,םיבוט-םימי ראש ןכ-ןיאש-המ ,"ונתחמש ןמז"
םירמואש יפכ) "ונתרות ןתמ ןמז"ו "ונתורח ןמז" - אוה דחוימה םניינע ירה ,"החמשל
.(שודיקהו הליפתה חסונב

השעמל עגונב לבא ,"ונתחמש ןמז" םירמוא תועובשה גחו חספה גחב םגש העד םנמא וניצמ]
םניאש םיבר םנשיש ,ךכ ידכ דעו ,דבלב תוכוסה-גחב םירמוא "ונתחמש ןמז"ש עבקנ לעופב
.[םידעומה ראשב םג "ונתחמש ןמז" רמול ךתעד-אקלס-אק תמייקש ללכ םיעדוי

,"הבאושה תיב תחמש" - תוכוסה-גח תולילד החמשב דחוימ יוליע ונשי אפוג תוכוסה-גחבו
."וימימ החמש האר אל הבאושה-תיב תחמש האר אלש ימ" :ורמא הילע

החמשה דבלמ ירהש - תוכוסה-גחד 'א ליל - הז ןמזב החמשה תלעמ לדוג ןבומ הזמו
יכה החמש ,"הבאושה תיב תחמש" םג הנשי ,"ונתחמש ןמז"ד החמשה דבלמו ,"החמשל םידעומ"ד
.תילענ

םידקהל שי - "הבאושה תיב תחמש"ו ,"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה-גחד החמשה תוללכל עגונב
:תיללכ הלאש לע רואיב

תחמשד תוכרב עבשל עגונב וניצמש יפכ - שודיח לש רבדב קר ךייש החמשה שגרש םדאה עבטמ
תעבש לכב "תוכרב עבש" ךרבל ידכ "תושדח םינפ"ב ךרוצ שיש ,"ונועמב החמשהש" ,ןיאושינ
ןתחה םיאצמנ (ןיאושינל ךשמהב האבה) וז הדועסבש תורמל ירה ,תאז ילולו ,התשמה ימי
ןיאש ןמז לכ ,םוקמ לכמ ,"שונא בבל חמשי ןיי" ,החמש ידיל איבמה ןיי הב םיתושו ,הלכהו
."תוכרב עבש" ךרבל רשפא -יא ,שודיח לש רבד ןאכ

.ןמקלדכ ,"ונתחמש ןמז"ד החמשב דחוימה שודיחה והמ - רבסהו רואיב שורד הז יפ-לעו

,םיבר ןושל ,ונתחמש ןמז"ד קוידה הרות-יטוקלב ראובמ - "ונתחמש ןמז"ד החמשה תודוא
הטמלמש החמשה םע ,וישעמב 'יוה חמשי ,הטמל הלעמלמש החמשה ,דחי תוחמשה 'ב םירבחתמש
."וישועב לארשי חמשי ,הלעמל

הנשה לכב םג ונשי - "וישעמב 'ה חמשי"ו "וישועב לארשי חמשי"ד ןיינעה תוללכ ,הנהו
:הלוכ

לעפנ ותאירב םצעב ירה - דבלב םמוד תניחב ,ןותחת רתויה ארבנ וליפא ,םלועבש ארבנ לכ
השענו" ,הז ארבנ הווהתיש ה"בקה לש ותרימא - "יתרמא" :"ינוצר השענו יתרמא"ד ןיינעה
,ידימת ןפואב תווהתהה שודיח תודוא ט"שעבה תרות יפ-לעו ,לעופב ארבנה תווהתה - "ינוצר
.םמודה תואיצמ תווהתה ידי-לע "ינוצר השענו יתרמא"ד ןיינעה השענ שממ הז עגרבש ,אצמנ

ותחמש] "וישועב לארשי חמשי" - םדאה לצא החמשה ןיינע ונשי עגרו עגר לכבש ,ןבומ הזמו
תואיצמ תווהתה םצע דצמ - [תווהתהה ןיינע םצע ,"וישוע"ד ןיינעה דצמ ה"בקהב לארשי לש
רבד ,הווהמה יקולאה חוכה הלגתמ תווהתהה ידי-לעש ןוויכמ ,"ינוצר השענו יתרמא" ,םמודה
.החמשה ןיינעל םרוגה

ךורב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ איה שיה תווהתהש שדוקה-תרגיאב ראובמה יפ-לע טרפבו
ודבל אוה ,םולשו סח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש ,אוה
תווהתהבש תוקולא יוליגהש ,ונייה ,"'וכ שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחוכב
!שממ תוהמו תומצע יוליג םא יכ ,תוקולאב הגרדו הניחב הזיאמ יוליג קר וניא םמודה

יוליג וב ףסותינ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,םמודה תואיצמ תווהתה םצע דצמ - הז לכו
תניחב שי .. שממ םמודב םג"ש ל"ז י"ראה בתכש ומכ) תממודה שפנ תושבלתה ידי-לע תוקולא
.החמשה ןיינעב רתוי דוע ףסותינ יזא - (תינחור תויחו שפנ

וב היהת אלש ןפואב םג תויהל הלוכי התיה ה"בקה ידי-לע םמודה תווהתה םצע :רמולכ
וב ףסותינ םמודה תואיצמ םצע תווהתה דבלמ רשאכ ,ןכ םאו ,"תינחור תויחו שפנ תניחב"
ןיינעב ףיסומ הז ירה - "תינחור תויחו שפנ תניחב" וב השבלתנש הז ידי-לע תוקולא יוליג
.החמשה

-לעו ,חמוצה שפנ - תוקולא יוליג רתוי וב שיש ארבנ תודוא רבודמ המכו-המכ-תחא-לעו
לש ותמשנ המכו-המכ-תחא-לעו ,רבדמה שפנ המכו-המכ-תחא-לעו ,יחה שפנ המכו-המכ-תחא
המדא" םש לע ,"םדא ןייורק םתא" ,יתימאה םדאה אוהש ,"םימעה לכמ ונתרחב התא" ,ידוהי
."וישועב לארשי חמשי"ד החמשה ןיינעב רתוי דוע ףסותינש יאדוובו יאדווב ירה - "ןוילעל

-לעו ;הדובע לש ןיינע תלחתה ינפל דוע ,ידוהיה לש ותואיצמ תווהתה םצע דצמ - הז לכו
לכ השקוה" ,ןיליפת תווצמ :המגודלו] ה"בקה לש יוויצ םייקמ ידוהי רשאכ המכו-המכ-תחא
ןיליפתמ םידמלש היגוסה ךשמהמ ןבומכ ,הרותה תווצמ לע יאקד ,"ןיליפתל הלוכ הרותה
דחאתמו רשקתמ הז ידי-לעש ,ונייה ,"ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא" ,[תווצמה לכל עגונב
,ינומכ לוכי" ,"ינא שודק יכ םישודק םתייהו םתשדקתהו" בותכש ומכ] ה"בקה לש ותשודק םע
םתשדקתהו"ל םעט תניתנ אוה "ינא שודק יכ" ירהש - בותכה תוטשפמ םג ןבומכו ,"אתוחינב
- [ה"בקה לש ותשודק ומכ ןפוא ותואב איה לארשי לש םתשודקש ,ונייה ,"םישודק םתייהו
.זוע רתיבו תאש רתיב החמשה ןיינעב ףסותינש יאדווב ירה

ירה - יוליע רחא יוליעב ,החמשה ןיינעב ליעל תורומאה תוגרדה יטרפ לכ ירחאל ,ןכבו
הלודג החמשל דע ,"וישועב לארשי חמשי" ,החמש לש העונתב ידוהי אצמנ הלוכ הנשה לכ ךשמב
.רתויב

תיב תחמש"ו "ונתחמש ןמז"ד החמשב ךכ-לכ שודיחה לדוג והמ :הלאשה תלאשנ הז יפ-לעו
!?"הבאושה

רבודמש ןוויכמ ,םתס הווצמ םויק םע הרושקה החמשה תגרד יבגל םג הפסוה הב שיש תמא ןה
ןיינע אוה (אילת אהב אה רשא ,הטמל דצמ ןהו הלעמל דצמ ןה) הניינע לכש הווצמ תודוא
חמשי" ,החמש לש העונתב םיאצמנ גחה תסינכ ינפל םגש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,החמשה
שודיח תניחבב הניא תוכוסה-גח תחמשב הפסוההש ,אצמנ ,הלודג החמשל דע ,"וישועב לארשי
,ונייה ,רומג שודיחל דע ,שודיח לש בצמב קר תכייש תיתימא החמשש ןבומ ירהו ,לודג
!ירמגל הנוש בצמ היה הז ינפלש

.וז הלילד אזיפשואה ,ט"שעבה תרות יפ-לע - הזב רואיבה רמול שיו

אנא" ה"בקה לצאש םשכש ,ןבומ ,"םארובל ןימוד םיקידצ" ל"זר רמאמ יפ-לעש - המדקהבו
רשאכ ,ןכלו ,םתרותב םתומצע תא וסינכהש ,םיקידצ לצא אוה ןכ ,"תיבהי תיבתכ ישפנ
.וז הלילד אזיפשואה ,ט"שעבה לש ותומצע םע םירשקתמ יזא ,ט"שעבה לש ותרות תא םיריכזמ

:ונניינעל עגונבו

טלחומה ספאו ןיאמ תווהתהה תוללכ שודיח ןיינעב (ליעל הרכזוהש) ט"שעבה תרות העודי
הכוראב ראבתנש יפכ - "תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה" ,עגרו עגר לכב
רשבו םד השענש דע ,"ןוסנרפתי" ,הגשהו הנבה לש ןפואב ,ד"בח תודיסח תרותב תויטרפבו
הרות) לכשומהו ליכשמה ,לכשה ןיב "והומכ דוחי ןיאש אלפנ דוחי" - הזמ הריתיו ,ורשבכ
,ןכש ,"ורשבכ רשבו םד" רשאמ רתוי הלענ ןפואב אוה "אלפנ דוחי"ד ןיינעה רשא ,(ל"נה
-המ ,חומו בלבש תויחה תוימינפ םע דחייתמש רמול ךייש אל לגרבש בקעד רשבו םדל עגונב
.'וכ לכשומהו ליכשמה ,לכשה ןיב "אלפנ דוחי" השענ רשאכ ןכ-ןיאש

עגרו עגר לכב תווהתהה שודיח תודוא ט"שעבה תרותב יעבדכ ןנובתמ ידוהי רשאכ ,ןכבו
והמ הישוקה תלפונ יזא - 'וכ "אלפנ דוחי"ד ןפואב ולכשב תאז ןיבמו ,טלחומה ספאו ןיאמ
ותואיצמ לכ השדחתנ שממ הז עגרב ןכש ,"הבאושה תיב תחמש"ו "ונתחמש ןמז"ד שודיחה לדוג
,הז ינפלש עגרב היה בצמו דמעמ הזיאב אנימ -אקפנ לכ ןיא ,אלימבו ,טלחומה ספאו ןיאמ
,"תושדח םינפ" קר אל ןאכ שיש ךכ ,טלחומה ספאו ןיאמ ותואיצמ השדחתנ הז עגרבש ןוויכמ
!ירמגל השדח תואיצמ םא" יכ

דחיב - אוה הז עגרב טלחומה ספאו ןיאמ ולש תווהתהה שודיחש ןנובתהל ףיסומ רשאכ טרפבו
:יוליעה תילכתל דע ,יוליע רחא יוליעב ,ליעל תורומאה החמשה ןיינעב תוגרדה יטרפ לכ םע

לש ותומצעו ותוהמ"מ ותווהתהש ,םשגה תואיצמ םצע ,ובש םמודה קלח תווהתה - שארל לכל
שיה םע רושק ימשגה שיהש רהוזה ירואיבב יעצמאה ר"ומדא ראבמש יפכו ,"ה"ב ליצאמה
.יתימאה

דחא לכ רמואש יפכ ,ידוהי לש תויחה תגרדל דע ,רבדמו יח ,חמוצד תויחה - הזל ףסונו
הז םויבש ,ונייה ,"יתמשנ יב תרזחהש 'וכ ךינפל ינא הדומ" :םויה תלחתהב לארשימ דחאו
עגונב ןהו ,שפנה תויח םצעל עגונב ןה - הז לכו ,שיל טלחומה ספאו ןיאמ ותואיצמ תשדחתמ
ינשע אלש" ,"יוג ינשע אלש" :רחשה תוכרבב םוי לכב ךרבמש יפכ - ידוהי לש המשנה תגרדל
,"דבע וא ירכנ תמשנ (ותמשנב) הב קבדנ אלש" ןפואב אוה ותווהתה שודיחש ןוויכמ ,"דבע
רתוי דוע ףסותינ םדי-לע רשא ,יוליע רחא יוליעב תוקולא תולגתהב םיפסונ םיבלש ,ונייה
.ל"נכ ,החמשה ןיינעב

ןיינעה תוטשפכ ,תווצמה יניינע לכ - הווצמ םויק םע הרושקה החמשה םג הנשי ,הזל ףסונו
לש הרתכו אגת םשב תוכלהה וארקנ ןכלש) תווצמד ןוצרה לע יאקד ,"ינוצר השענו יתרמא"ד
אוהש ,(שדוקה-תרגיאב הכוראב ראובמכ ,אוה-ךורב ןוילעה ןוצר הלגתמ םהבש יפל ,הרות
הלענ ןפואב איה הז ןיינעבש החמשה םג ,אלימבו ,תווהתהה ןיינעבש ןוצרהמ רתוי הלענ
.רתוי

הנכות לכש הווצמל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,הווצמו הווצמ לכל עגונב - הז לכו
-גח - אפוג םהיניבו ,"החמשל םידעומ"ד ןיינעה תוללכ והזש - החמשה ןיינע אוה הניינעו
חיב תחמש האר אלש ימ" ,רשא ,"הבאושה תיב תחמש" - תוכוסה גחבו ,"ונתחמש ןמז" ,תוכוסה
."וימימ החמש האר אל הבאושה

- "הבאושה תיב תחמש"ו תוכוסה גח תחמשב שודיחה לדוג תוטשפב ןבומ ליעל רומאה לכ פ"עו
לש ותואיצמ השדחתנ שממ הז עגרבש ןוויכמ ,ללכו ללכ עגונ וניא הז ינפלש בצמה ,ןכש
,החמשה ןיינעבש םייוליעהו תוגרדה יטרפ לכ ול ונתינש ןפואבו ,טלחומה ספאו ןיאמ םדאה
.הכוראב ל"נכ ,יוליעה תילכתל דע

םיחקולש ירחאל ,שממ לעופב "הבאושה תיב תחמש"ב דוקרלו חומשל - רקיעה אוה השעמהו
וב ןילדגמו הליפת וב ןילדגמש םוקמ ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב החמשהמ חוכ-תניתנה תא
תאז םיכישממ ךכ-רחאו ,ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב שרדמה-תיבו תסנכה-תיב טרפבו ,הרות
דע ,הז ינפלש םינשבו הרבעש הנשב "הבאושה תיב תחמש" יבגל הפסוה לש ןפואבו ,בוחרב םג
וז הנשד תוכוסה-גחב ,ןכש - דחי םג םלוכ ףוריצב ורבעש םינשה לכל ךרעב םג הפסוהל
."הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע ריאמ היה אלש רתוי ןוילע שדח רוא .. ריאמו דרוי"

הלואגה תא רתוי דוע םירהממו םיברקמ - הבאושה תיב תחמשד םידוקירב םיפיסומש לככו
."הנשיחא"ד ןפואב המילשהו תיתימאה

ונצראב ,"'ה ינפל רכרכמו זזפמ - אחישמ אכלמ דוד - דוד ךלמה" תא תוארל םיכוזש דע
.שממ ונימיב הרהמב ,שדקמה-תיבבו שדוקה ריע םילשוריב ,השודקה
,ו"משת'ה תוכוסה-גחד 'א ליל תחישמ םיעטק)

(הגומ יתלב - 193-180 םידומע 'א ךרכ ,'ו"משת תויודעוותה םחנמ תרות'

חישמ םע תויחל


תא תצרופ "הבאושה תיב תחמש"
תולגה ירדג


הדיתעה הלואגל רושקה תוכוסה-גחב דחוימב

:"הבאושה תיב תחמש"ל עגונב - "רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל ליעל רומאה לכמ הארוהה

ויתפש תמיקע" ,הפב הרישה ידי-לע - שממ לעופב "הבאושה תיב תחמש"ב חומשלו תאצל שי
םג ללוכ ,"הנרמאת יתומצע לכ"ד ןפואבו ,(וטושפכ השעמ) םיילגרב דוקירל דע ,"השעמ יוה
םילעופש המכו-המכ-תחא-לעו ,דוקרי ומצעב בוחרהש דע ,םיברה תושרב םידוקירו החמש -
רובידה יכ ,בוחרב םירבוע קר וליפא וא ,בוחרב םירדש לארשי-ינב לצא דוקירהו החמשה
לודג ללכ" ,"ךומכ ךערל תבהאו" ןיינעב המכו -המכ-תחא-לעו) תיחצנה הרותה יניינעב םהמע
תורנ" םישענ םה םגש דעו ,"הבאושה-תיב תחמש" - תועיבק לש ןפואב םלצא לעופ ("הרותב
..."הבאושה תיב תחמש"ב חומשל םיפסונ םידוהי לע םילעופש ,"ריאהל

הלואגה תא רתוי דוע וזרזיו ורהמי "הבאושה תיב תחמש"ב הפסוהה ידי-לעש ןוצר-יהיו
תיב תחמש" המכו-המכ-תחא-לעו ,רדג תצרופש החמשה תנוכת ירהש - המילשהו תיתימאה
יאדווב ,"וימימ החמש האר אל הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ" ל"זח ורמא הילע ,"הבאושה
ןיינעמ םשור ראשנ אלש ןפואב ,תולגה ירדג תצירפ - שארל לכלו ,םירדגה לכ תצרופש
."ונתינע תומיכ ונחמש" בותכש ומכ - החמשב הפסוהה םא יכ ,תולגה

'א םויד הרטפהב בותכש ומכ - הדיתעה הלואגה םע רושק ותוללכב תוכוסה גחש ,ףיסוהל שיו
םילשורי לע םיאבה םייוגה לכמ רתונה לכ היהו" :אובל דיתעלד םידועיה תודוא תוכוסד
ירבדמ םג ריעהלו ."תוכוסה גח תא גוחלו תואבצ 'ה ךלמל תווחתשהל הנשב הנש ידימ ולעו
הכוסו יל שי הלק הווצמ" - הכוס תווצמב םלועה תומוא תא ה"בקה הסני אובל דיתעלש ארמגה
."'וכ התוא ושעו וכל המש

,םויב הנמזש) הרטפהה תרימא ינפל דוע ,דימו ףכיתו ,שממ לעופב ןכ היהיש - רקיעהו
ירחאל דימ - "הבאושה תיב תחמש"ד ןמזה תלחתהב ,(הרותה תאירקו תירחש תליפת ירחאלו
,וניניעב הניש וניאר אל הבאושה תיב תחמשב םיחמש ונייהשכ" ארמגב אתיאדכ ,תיברע תליפת
תיב תחמשל ךליאו ןאכמ ,םייברעה ןיב לש דימתל םשמ ,החנמ תליפתל 'וכו הנושאר העש דציכ
."הבאושה

,בוט-םוי תדועסו שודיק ינפל דועו ,דימו ףכית "הבאושה תיב תחמש"ב ליחתהל שי ,ןכלו
,החמשב בוט-םוי תדועס לוכאלו ,חמשמה ןיי ,ןייה לע שדקל ידכ ןמז ךשמל וקיספי ךכ-רחאו
."הניש םעט ונמעט אל"ש ןפואב "הבאושה תיב תחמש"ב וכישמי הז ירחאלו

רעקידעבעל א" םא יכ ,ספדנה רפסב וא ,דבלב רובידב ראשיי אלש - רקיעה אוה השעמהו
-רפסהד םילגרה השענ ידוהיהש הרות-תחמשד םידוקירל עגונב עודיה םגתפה ךרד-לע) "רפס
-לע המילשהו תיתימאה הלואג - הנממ הלעמל ןיאש הלודגל דעו ,הלודג החמשב דוקיר ,(הרות
.ונקדצ חישמ ידי

ונצראב "הבאושה תיב תחמש" גוגחל םיכישממ ,אלימבו ,שממ דימו ףכית - ונל היהת ןכו
ףכית ,רומאכו .. םישדוקה-שדוקל דעו ישילשה שדקמה-תיבב ,שדוקה ריע םילשוריב ,השודקה
.שממ דימו
ט"משת 'תויודעוותה' ,ט"משת'ה תוכוסה גחד 'א ליל תחישמ)

(הגומ יתלב - 106 'מע ,'א ךרכ

יבר יצוצינ


יברה תציחמב תוכוסל תונכה


םעברא םינוש םישיאל קינעהל יברה גהנ תוכוסל ךומס
"תוכשמהה לכ תא ךישמהל" :לחאמ היה הניתנה תעב * םינימה
םיראתמה םינמוי המכמ םייטנתוא םיעטק ןאכ םיאיבמ ונא *
הקולחה תעב םיניינעה ךלהמ תא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,ו"נשת ירשת ,"םחנמ לכיה" ,ןיישדנומ עשוהי ברה תכירעב) 'ד"בח יגהנמ רצוא' רפסב
:אבה רואיתה אבומ (טסר ,סר םידומע)

םשלו ורובע םיגורתא ול םינתונו יברה רדחל םיסנכנ ויה [ירשת ג"יב] להואה ןמ ורזוחב"
יברה היהשכו ,הסינכה רדחב םוחינה אלא ,ורדחל םחוא וסינכה אל תונורחאה םינשב .הקולח
ח"הרה יברה לש ורדחל ואיבה םיגורתאה תא" .םיגורתאה תריחבב םש קסעתה להואה ןמ רזוח
י"ר ח"הרה לש ותריטפ רחאו ,'יש ןייטלא מ"ר ח"הרה ונתח ט"חלביו ה"ע ןוסבוקיי'ג י"ר
.'יש הירא-רוג מ"יר ח"הרה ונתחו ל"נה מ"ר ח"הרה םואיבה ,(ה"לשת ןוויסב ז"יב) ל"נה

איבהו ,יברה לש ורדחל גחה ברעב 'יש יקצירטסיב בייל 'ר ח"הרה סנכנ .. ףסונב"
- אוה םג רסמ ה"ע יקצדורוג ןימינב 'ר ח"הרה .גורתא ןכו תוברעו םיסדה ,םיבלול
.הירבלקמ לביקש םיגורתא השולש - תוריכזמה תועצמאב

וא בלול ,םהמ קלח קר םיתיעלו) םינימה תעברא תא תוכוס ברעב ןתונ היה ר"ומדא ק"כ"
יבושיימ םיגיצנל ןכו 'לרוגב הכוז'ל ,םיריכזמל ,םהידבכנו ש"נא ינקזמ המכל (םיסדה
וא ,המגודל ,'ד"בח-רפכ רובע' הזש הניתנה תעשב םהל רמוא היהו) תונוש תונידממ וא ש"נא
'תוכשמה עלא ןייז ךישממ' דחא לכל רמוא יברה היה הריסמה תעשב .(המודכו 'תפרצ רובע'
.המודכו

םיגורתא ול םיאיבמ ,יברל ד"בח-רפכ יגיצנ םיסנכנ ויה ,םינימה תעברא תקולח ירחא"
."ותכרב תא םהל ןתונ היה יברהו ,םרפכב ולדגש

וקורמו תפצמ םינימ 'ד

הכרב עבוק םוקמ לכו תליאמו וקורממ ,תפצמ יברל םיאבומ ויה 'םינימ' דועש ןייוצי
:ז"לשת תנשמ םינמויה דחאב ראותמ ךכו .ומצעל

םיסדהו םיבלול םע יקצירטסיב בייל 'ר סנכנ רקובב 11.00 העשב .ז"לשת תוכוסה גח ברע"
לע םיסדההו םיבלולה םע הליבחה תא חינהו (הנש לכב גוהנכ) א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ורדחל
.םיסדה םג ןכמ רחאלו םיבלול השימחכ הכותמ לטנו הליבחה תא חתפ א"טילש ר"ומדא .ןחלושה
תוברע לטנ ק"כ .עדוי וניאש הנעו ?לארשי -ץראמ םה םאה :לאשו תפסונ הליבח הנשיש ןיחבה
ואצמ יבצ ופתושו אוהש הנעו ?הז המ לאשו גורתא הבו הספוק הנשיש ןיחבה ךכ-רחאו תודחא
.ב"לל וריזחה וב לכתסה וידי ינשב גורתאה תא ק"כ לטנ .יברל ותיתל וטילחהו הפי גורתא
.הווצמ לע םלשל קיידמ יננה :ףיסוהו .('טייהרעטנוזעג טצונ') תואירבב וב שמתשה :רמאו
.ופתוש םע הזב קלחתיש ול רמאו ףסכ םע הפטעמ איצוה

תא לאש אוה .א"טילש ר"ומדא ק"כל םיגורתא רסמו הירארוג ריאמ-קחצי 'ר סנכנ ךכ-רחא"
ק"כ ?ןירדהמ םתס והזש וא בלולה לעש [םוחה םורקה] 'ךאמ'ב [יתכלה] ןיינע שי םאה ק"כ
הרוק םימעפלש ג"מי לאש .בלולה לע בוט רמוש הזש םושמ תאז םיחקולש הנע א"טילש ר"ומדא
אלא - ערפמל לע הנניא הלאשה :א"טילש ר"ומדא ק"כ הנע ?לוספ בלולה אצמנו לפונ "ךאמ"הו
והנע א"טילש ר"ומדא ק"כ .םיבלול ןכ-םג ול שיש ג"מי רמא ךכ-רחא .לוספ היהנ הז וישכע
."םידחא םיבלול ונממ לטנ א"טילש ר"ומדא ק"כו שקעתה ג"מי לבא .ב"למ חקול אוה םיבלולש

תולאש יברה תא לואשל הלא תויונמדזה םילצנמ ויה םיגורתאהו םיבלולה יאיבמ :בגא]
םידומע (ה"נשת אצת תשרפ ק"שרע) טנ ןויליג 'תורשקתה'ב ונאבהש המ המגודל האר .תונוש
.[15-14

תוכשמהה לכ 'ךישמהל'

:מ"שת תנשמ ונמויב ראית רבוסוס 'יש מ"ירה

יברל רסמו ןייטלא 'רה 'ןותחתה ןדע ןג'ל סנכנ תיברע תליפת ירחא .ירשת ב"י 'ג םוי"
.בייל ונבל ארק ןכו 'ןותחתה ןדע ןג'ל ל"נהל ארקו םיגורתאה תא רחב יברה .םיגורתא

'ןותחתה ןדע ןג'ל וסנכנ ךכ-רחא .הליגרה העשב ותיבמ עיגה יברה .ירשת ד"י 'ו םוי"
.םיסדהו םיבלול ,םיגורתא יברל ורסמו יקצירטסיב .ל 'רה ,ןיקסר .ל 'רה ,ןייטלא ברה

םינשה לכבכ אלו ,רסמ בוקודוח 'רהש המישר יפ-לע) ןותחתה ןדע ןגל וסנכנ ךכ-רחא"
:םינימ 'דה תא ורחבו (תונידממ םיגיצנ וסנכנ םעפה ,וריעמ דחא לכ וסנכנש

ר"ומדא .קישטייר ד"ש 'רה ,יקצדורוג .ב 'רה ,לדנימ .נ 'רה ,בוקדח א"מח ברה :םינברה"
טלאז ריא' :םינימ 'דה תא ומצעל רחבש דחא לכ תא ךריבו 'קה ורדח חתפב דמע א"טילש
הנש היהתש ,תוכשמהה לכ תא וכישמתש=] ראי עכליירפ א ןייז לאז ,תוכשמה עלא ןייז ךישממ
.'וישעמב 'ה חמשי ןוא ,וישועב לארשי חמשי ,הלופכ החמש ,וניתחמש ןמז ,[החמש

עלא ןייז ךישממ לאז'מ' :ךריב ךכ-רחא ינחורה דעווהו םינברה וסנכנ - ד"בח רפכ"
ייס ,הלופכ החמש ,ונתחמש ןמז (ןעמעלא וצ תוכייש זיא סאוו) רעירפ טגאזעג יוו ,תוכשמה
ןא ךיז טבייה סאוו םכתחמש םויבו טימ ןעמאזוצ וישעמב 'ה חמשי ייס וישועב לארשי חמשי
.'תבש

סאוו ןכאז עלא יד' :(ק"הא ת"ות רובעו היסור גיצנכ) ספרטופ לדנעמ 'ר ח"הרה עיפשמל"
ןעניפעג סאוו ןדיא יד וצ ךאנ טרפבו ,ןרעדעי וצ תוכייש א ןבאה רעירפ טגאזעג טאה ןעמ
םידוהיל טרפבו ,דחא לכל תוכייש םהל שי ליעל ורמאנש םירבדה לכ=] 'הייבשבו קוצמב ךיז
.[הייבשבו קוצמב םיאצמנש

ישנא לכ ליבשב ,תוכשמהה לכ ךישמהל' :יליוושלאכימ [השמ] 'רהו דעווה - ד"בח רה תלחנ"
ד"בח-רה-תלחנב רג םא ברה תא לאש) 'ד"בח-רה-תלחנ םע דחיב 'וכו הראכובו וקורמו היזורג
לכ םע דחיב ד"בח-רה-תלחנ לש תונברהל אוה יזא' :(א"טילש ר"ומדא ףיסוה בויחב הנעשכו
.'הראכובו היזורג ישנא

,החמש ךותמ היהישו תוכשמהה לכ ךישמהל' :לרוגב הכז ,(ןיקסר .ל 'ר) תודסומ - וקורמ"
.'םלוכב וניתחמש ןמזו ,םכתחמש םויבו

תוכשמהה לכ וכישמתש ,לרוגב םיכוז םתא' :תודסומה לרוגב םיכוז ,ש"נאד ד"ב - תפרצ"
.'ד"בח יניינע לכו לרוגב םיפתתשמה לכ רובעו ,םהבש םיניינעה לכו תפרצ לכ רובע

,החמשה יניינע לכ םע תוכשמהה לכ ךישמהל' :שטייד םולש-םייח 'רה - ו"ת םילשורי"
.'םעה תומילש םע דחיב ,הרותה תומילש םע דחיב ץראה תומילש םע דחיב ,ליעל רבודמכ

-ארי ,דיסח היהיש' :ותוא ךרב ךכ-רחא ,סדה חקייש א"טילש ר"ומדא רמא .ש.ח לש ונבל"
.'םימשבל סדהב שמתשהלו ,ןדמלו םימש

ריאמ-קחצי ברה רובע םיסדה חקיש קדוס ןמחנ 'רהל רמא .(רנזלט 'רהו קדוס 'רה) הילגנא"
.ץרעה

דעו וסנכנ ךכ-רחא .(וגאקישמ) ץכ בקעי 'רה ,גנילרמש ןמלז 'רה ,תוריכזמה ירבח וסנכנ"
."ד"בח-רפכמ גורתאה תא א"טילש ר"ומדאל ורסמו (ד"בח-רפכ יבשותו) ד"בח-רפכ

"?דקתשא ךל יתמליש םאה"

:זא םשרנש הטלקה טרס יפל ,א"משת תוכוסה גח ברעמ םיניינעה ךלהמ ןלהל

.םיבלולה תא רוסמל סנכנ ןייטלא ברה

.("ראי א רעביא ןבעלרעד טלאז ריא") האבה הנשל הכזת :(םיבלולה תא חקלש ירחא) יברה

?בלולה רובע דקתשא ךל יתמליש םא התא רכוז אמש :יברה

.ןכ :ןייטלא ברה

?חוטב התא :יברה

.ןכ :ןייטלא ברה

,חמש בוט-םוי םכל היהיש ,[תיוושכעה הליטנה רובע הארנכ] רלוד יל בייח תראשנ :יברה
.תוחמשמ תורושב ויהישו

.םיבלולה ראש םע םברעל ןיא :(ג"לירהל) יברה

ךסב שי םיגורתא המכ רופסל שי ;םיגורתאה לכ םיחנומ ןאכו ,תוברע ולא :רמא ךכ-רחאו
.לוכה

?תחא הליבחב ןלוכ תוברעה :(ג"לירה תא) לאש בושו

.ןכ :ג"לירה

.תחקל סנכיי ימ זירכהל שי :יברה

.םינימ 'דה לבקל וסנכיש םישנאה תמישר תא ול רסמ יברהו שגינ בוקדח ברה

[םילבקמה=] ולכויש ידכ (תואספוקהמ) םיגורתאה תא איצוהל יאדכ אמש :יברה רמא ךכ-רחא
.דימ םתחקל

?ףסונ ןחלוש איבהל םאה :יברה תא לאש ג"לירה

.םרובע חונש ךיא :ובישה יברה

ולא :(וקורממ םיסדהו םיבלול איבהש) וקורממ ןיקסר בייל-הדוהי ברהל יברה רמא ךכ-רחא
.הבוח ידי תאצל טושפ לכות ,םהמ חקו [?םכותמ רחב יברהש הממ] ורתונ

וסנכנ ,םינימ 'ד לוטילו סנכיהל םינמזומה םישנאה תמישר תא זירכה בוקדח ברהש רחאל
דחא טס לוטיל םכל ורמא אל םאה :ול רמא יברהו ,םינימ 'ד לש םיטס ינש לטנ ,זיראפמ דחא
יכמות" - םש תודסומה ליבשב [:רמאו ךישמה] .תובבלה בוריק םע היהיש ?םלוכ רובע
-תוצובק=] "ספורג"ה רובע ולט םתא ,רענזוועפ [ללה] ברה חקול "הקבר תיב" וא "םימימת
וליפיש וא ,טסה םהל ונתתו םהלש םיגיהנמה תא דחי וסנכת זאו ,[תודהיל םיברקתמ תושיגפ
.תוכשמהה לכ וכישמיש ;םימי 'ב םנשיש ןוויכמ אמשו ,לרוג

.ונשי והשימ דוע אמתסמו ,לגס [םולש-םייח ברה] ונשי ירה ,םילשורימ דוע םנשי :יברה

בלול לוטיל םתא םילוכי אליממ - רתוי לבקל םילוכי ,רתוי שי םיבלול [:רמא ךכ רחא]
םילשורימ ולא לכ רובע דחא קר ונשי גורתא ךא ,תוברע ןכ ומכו םיפסונ םיסדהו ףסונ
.םילשוריב דוריפ ושעת אלש ,"וידחי הל הרבוחש ריע" - ("עקיד'םילשורי עלא ראפ")
!תוכשמהה לכ תא וכישמת

[דוע] ןיא !?גורתא דחא לכ לטנ אמתסמ ,שוריפה המ :ביגה יברהו גורתא אצמ אל והשימ
,תוכשמהה לכ תא וכישמיש :רמא םינימ 'דה ןתנש תעב .ףסונ גורתא איבה ג"לירה !?םיגורתא
.החלצה תנשו (:ףיסוה םידחאלו) החמש הנש היהתשו

םיגורתא ינש ולטנ ד"בח-רפכמש יברל רמא םיריכזמה דחאו םינימ דועו םיגורתא ורסח בוש
.דחא םיריזחמו

םיכירצ םה ,ינשה דעווה רובע םג ךכו ,גורתא - דחא דעוול ,םידעווה ינשל יתתנ :יברה
!םיגורתא ינש לבקל

ינחורה דעווה ךירצ ד"בח רפכ רובע :זירכהו 'ןותחתה ןדע ןג' לש תלדל ומצעב שגינ יברה
וריזחישו ,םמע םתבוח ידי ואצי ד"בח רפכ ישנא ראשו ,דרפנב םתס דעווהו ,דרפנב לוטיל
.םירחא וחקל םא םיגורתא

גורתא :הנע (ל"ז) יקצדורוג ןימינב ברה ?ןאכ םירסח םיגורתא המכ :יברה לאש ךכ-רחא
!תוכשמהה לכ וכישמתש :וכריבו .'ג ברהל גורתא ודיבשכ אציו ורדחל ק"כ סנכנ ...דחא

.תוברע תורסח אל :בישה הלה .תוברע יתש דוע יתאבה ?תוברע תורסח :יברה לאש בושו
?םירבדה ראש לכו :יברה

לכ רובע :ונקית יברהו וקורמב תורייע המכ רובע חקול אוהש ןייצ יקצדורוג ברה
.(זיראפ)...מ םישיא 90 דוע רובעו ...הקנלבזק

.בומיזאל ןתא ינא :יקדצורוג ברה

םיסדה השולשמ רתוי םתלטנ יאדוובו ,דחא ףאמ וערגי אלש ולדתשתו תאז רדסל םכילע :יברה
.[םקלחל ולכותש=]

רובע תחקל התא לוכי :תילגנאב רמא םיחכונה דחאלו .תיתפרצב םיחכונה דחא םע רביד יברה
.םיסדה הברה םנשי יכ סדה דחא לכ

...ןאכ םיאצמנה ולאל ןה ,רטס'צנמ לכל דעוימ הז :(תילגנאב) הפי ןמלז 'ר ח"הרהל רמא
.לודג בלול הזש רמא הפי ןמלז 'ר

םג ןתית רטס'צנממ םיפסונ םישנא ןאכ םנשי םאו גחה לכ ךשמב הזב עגית לא :יברה ול רמא
.ןכ םג םהילע וכרביש םינימ 'דה םהל

.הפי ןיעב םידוהי םלצתשו ,תחלצומ הנש :רמא (ל"ז) ןידיירפ קחצי-יול 'רל

תספדהב העייס ותבש יברל רמא אוה .ותב תייוולב סנכנ ביבא-לתמ גנילרעמש ןמלז ר"רה
.(בלק הרודהמ) היקרוטב אינתה רפס
.םש ההוש ךלעב :תבל יברה
.ןכ :תבה
.חותמ םש בצמה התע :יברה
.רתוי בוט בצמה אבצה תסינכ ירחא :תבה
.תפצמ םיסדה יברל יתאבה :גנילרעמש ז"ר
.לודג חוכ רשיי :יברה
.בלול םג הנשה לבקל הצור ינא ל"נה
.םיסדה שקבמ התא דימת :יברה
.בלול םג הצור יננה םעפה :ל"נה
.בלול םג ךל ןתא :יברה
.חספה גח תארקל לארשי-ץראל עיגמ יברהש יתעמש :ל"נה
.חספל תוכחל ךרוצ ןיא ,חישמ םע םדוק אובל ילוא הווקמ ינא :יברה
.חספל אובל ךרענ יברהש יתעמש ירה :ל"נה
!הכונח ינפל דוע חישמ אובי יאדווב ,אמתסמ :יברה
!חספל אובי יברהש חוטב רוקממ עמשש יל רמא .ש :ל"נה
!ולסכ ט"יל רבכ תויהל לוכי ,ןכ :יברה

רמא ,שידיאב רבדל הל השקש רמא היבאשכו ,הרושכ הלצא לוכה םא שידיאב יברה לאש ותב תא
סדה הל ןתנ ,המע חחושש ירחא .("שיירביה ןדער טסנעק") תירבע רבדל תא הלוכי :יברה
.הלדבהל הזב שמתשהל הל הרוהו
!חוכ יל ןיא יכ - האבה הנשב ןאכל אובל ךרטצא אלש "רתיה" יברהמ שקבל הצור ינא :ל"נה

.חישמה תאיב ו"ח בכעתת םא - האבה הנשב םג אובת :יברה

.הקותמו הבוט הנשו חמש גח :םייסו

השדח הכוס

:רפוסמ (ט 'מע) ו"לשת תנש תישארמ "לארשי הנחמ תיב" ןואטבב

0-ב א"טילש ר"ומדא ק"כל תראופמ השדח הכוס ונב הנשה"
."'תהו ש"נא תולדתשה י"ע

:('י 'מע) םש רפוסמ דועו

ויבא םש לע ד"בח-תדוגא -יריעצ די-לעש היירפסל הנתמ תתל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוה תוכוסה גח ברעב"
."ולש יטרפה ס"שה תא ,'קחצי יול תירפס' ,ע"נ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ישיש םוי
תוכוסה גח ברע ,ירשתב ד"י

'םיטיח תועמ'ל המודב) םיכרצנה ולאל תוכוסה-גחל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
דחא לכלש לדתשהל בוט המו ,('םכל' תויהל םיכירצש) םינימ 'ד םיקלחמ ןכו 1.(חספה-גחל
2.ולשמ הכוס היהת דחאו

:3הכוסה תיינב

תיישעב םמצעב וקסע אל [קחצי-יול 'ר ח"הרה] ר"ומאא ןכו [צ"יירוהמ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ"
4."הכוסה

לכבש המ תמגודב ,המצעל הכוס החפשמ לכל תויהל הכירצ - "ורודת ןיעכ ובשת"ש ןוויכמ
וב הווצמ" הזב אצויכבו ,הווצמ איה הכוסה תיישע םגש טרפבו .הלשמ הרידב הרג איה הנשה
5."וחולשבמ רתוי

6.ךכס חינהלו גגה תא ריסהל ןתינ אלא ,אקווד תיבל ץוחמ הכוסה היהתש רודיה םוש ןיא

.תונפד עברא תושעל ונגהנמ 7.ךכסל םילוספה םירבדמ םג הליחתכל וליפא תונפדה תא םישוע
8

ידכו 10!ךימס רתוי דוע !רתוי ךימס :ךכ לע הווצמ היה ןקזה ר"ומדא 9.ךכסב םיברמ
.ודעב םתוארל ולכויש בקנ רוציל ,ךכסה יבועב לקמ םיבחות "הכותמ םיארנ םיבכוכ ויהיש"
11

12.הכוסל תדחוימ הפצר תושעל ונגהנמ ןיא

13.תונפדה לע אלו ךכסה תחת אל ,הכוס יונב ונגהנמ ןיא

:םינימה תעברא

14.אקווד גחה םדוק םינימה תעברא רובע םלשל ןיקדקדמ ןיא

יליתשמ םיגורתא שישכ םג 15.הירבלקמ גורתא לע ךרבל רדהל ,ןקזה ר"ומדאמ ונידיב הלבק
16.הירבלקמ םיגורתאה לע ךרבל שי ןיידע ,ו"ת ק"האב הירבלק

17.קורי ותצקמ היהיש ןיקדקדמהכ אלו ,(הוועש הארמכ) בוהצ תויהל ךירצ גורתאה הארמ

18.('ךאלפענק' - 'םירותפכ' תארקנ הפיפכה) םיפופכ וילע ןיאש בלול םיחקול

;רשי בלול ;תצק דצה-ןמ אלו שממ בלולה עצמאב היהת הרדשהש דיפקה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
םג ונל העודי הנורחאה וז הדפקה .הרדשה ירוחאמ הפילקב םירבוחמ וילעשו ;קד וניאש
19.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנהמ

:בלולה תדיגא רדס

21.בלולה תא םמצעב םידגוא - םירדהמה 20.בוט-םוי ברעבו הכוסב בלולה דוגאל םירדהמ

ףיסוהל אנד-תמדקמ םידיסח גהנמ לבא .תוברע יתש ,דחא בלול ,דחא גורתא לע םיפיסומ ןיא
-לכ-לע - םיסדה השולש לע ףיסוהל לדתשהל יברה ררוע תונורחאה םינשב 21.םיסדה השולש לע
22.ןידה-ןמש השולשה דגנכ ,השולש דוע םינפ

23.בלולה ילעמ תויושעה תועבטב אלא ,םיסדהלו תוברעל םיעולקה םילסב םישמתשמ ןיא

24.בלולה תא דוגאל םיליחתמש ינפל םיניכמ תועבטה לכ תא

דחאו ולאמשמ דחא ,(דגואה ינפ לומ איה בלולה תרדש רשאכ) בלולה ןימימ דחא - םיסדהה
תוברעהש םילדתשמ 25.ולאמשמ תחאו בלולה ןימימ תחא תוברעהו .ןימי דצל תצק הטונ ,עצמאב
21.ךכ-לכ ואריי אל

בלולה טולביש אלו ,הז דיל הז ,הוושב חנומ תוברעהו םיסדהה ,בלולה לש ןותחתה הצקה
26.הטמלמ

םיסדהב תוסוכמ הנייהת תוכירכה יתשש םילדתשמו .תוכירכ יתש םישוע ומצע בלולה לע
26.הנוילעה הכירכה תצקמ םינפ-לכ-לע םגו ,תוברעו

דחיב תוברעהו םיסדהה בלולה תא םידגוא ,(27ןתיישע ירחאו) ל"נה תוכירכ יתשל ףסונב
שמח לוכה-ךס אצמנ .דחא חפט םוחתב תויהל תוכירצ ולא תוכירכ שולש .תוכירכ שולש ידי-לע
21.תוכירכ

הלאלש ןבומכו) םתכלהכ םירשכ םינימה תעברא הלעמו שש ליגמ םינבהמ דחא לכל תונקל יוצר
28.(םירדוהמ םינימה תעברא ויהי הווצמ-רבה רחאש

וב ילכב םימ ףיסוהל םג רוסא תבשבש טרפבו ,הבוט הרוצב וינימו בלולה תא ןסחאל שי
29.םינימה תעברא םיאצמנ

תוכוסה גח ,שדוק-תבש
ירשתב ו"ט

ירחא התיבה םסינכהל ןיאו 30.הכוסב בוט-םויו תבש תורנ םיקילדמ :תורנה תקלדה

31.הקלדהה

32.תבש לכבכ םיכישממו ,"דודל רומזמ" םיליחתמ .תבש תלבק

33."הנירב" םירמוא ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא "ידוד הכל" טויפב

34.בוט-םוי לש תיברע .אנווגכ

:שודיקה רדס

ךכ-רחאו ,"אתדועס איה אד" ,"דודל רומזמ" ,"ליח תשא" ,"םכילע םולש" :35שחלב םירמוא
רשא" ,"ןפגה ירפ ארוב" ,"ולוכיו ,ישישה םוי" (36בוט-םויד) "וניקתא" :לוקב םירמוא
."ונייחהש"ו 37"הכוסב בשיל" ,"ונב רחב

38.ךכסב טיבמ היה ,'הכוסב בשיל' ךרבמ ר"ומדא ק"כ היהש םדוק

םג תכייש 'ונייחהש' תכרב 39.התע הנכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' ךריבש ימ
40.הכוסה תיישעל

41.(םויב ןכו) "איצומה" תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה

בשיל' ךרבלו הב לוכאל תוענמנ ןניא תאז-לכב ,הכוסה ןמ תורוטפ םישנש יפ-לע-ףא
42.'הכוסב

םישדקמ ,םשג דרי וליפא .הכוסב תפ תיזכ לוכאל םיבייח תוכוסה-גח לש ןושארה הלילב
43תיבב הדועסה תא םירמוגו תיזכ םילכוא ,'ונייחהש'ו 'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב
שי ,ךכ-רחא םשגה קספ םאו 44.(תיבב הדועסה רומגל ןווכל שי 'איצומה' תכרב תעשבו)
.הכוסב ןוזמה-תכרב ךרבלו ('הכוסב בשיל' תינש ךרבל ילבמ) תפ תיזכ הכוסב לוכאל בושל
45.ןיתמהל ךירצ ,םייתעש וא העש ירחא קספיי אוהש הארנ םשג דרוישכ םא

בצמב גחה ימי ראש ךשמב םגו ,הדועסה עצמאב הכוסהמ םיאצוי ןיא םשג דרוישכ םגש ונגהנמ
הכוסל הסינכה ינפל םא ,םימיה ראשב לבא 46.'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םילכוא הזכ
47.הכותל םיסנכנ ןיא ,םשג דרוי

.(ק"מס 54 :הציבכ) 48הציבכמ רתוי תונוזמ ינימ וא םחל לע קר 'הכוסב בשיל' םיכרבמ
49.'הכוסב בשיל' םיכרבמ ,םימעוטש ינפל ,ךכ-רחאו 'תונוזמ' וא 'איצומה' הליחת םיכרבמו

21.הכוסל ץוחמ םיתוש םניא םימ םג - םירדהמה

50.הכוסב ןושיל ונגהנמ ןיא

-םויב 51.'הכוסב בשיל' ךרבמ ,"לויטו הניש"ל וריבח תכוסל סנכנהש ,קספנ ז"הדא ע"ושב
52.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,21שבדב איצומה תסורפ םילבוט תוכוסה-גחד בוט

21.האיציב וא הסינכב הכוסה תא םיקשנמ ןיא

21.(תבשב לח םא וליפאו) בוט-םויב םג דוקרלו ףכ אוחמל ,רישל םיגהונ

53.תוכוסה-גח לש ןושאר לילמ הליחתמ הבאושה-תיב תחמש

-ירעל דעומה-לוחב עוסנלו) תסנכ יתבב רקבל עצבמה תודוא ר"ומדא ק"כ רביד תובר םימעפ
הארוהה התיה א"משת תנשמ לחה 54.ללכב גחה תחמשו הבאושה תיב תחמשב חמשל ידכ (הדשה
.ךלמ תרדה םע בורבו ,"ריע לש הבוחרב" וז החמש ךורעל

דיחיב םגו ,ףוסו הליחת םיכרבמ תועדה לכל .םלש ללה םירמוא ץ"שה תרזח רחא :תירחש
.(הרות-תחמשו דעומה-לוח ימיב םג ןכו)

םגו ,"ודסח םלועל יכ .. אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ
:(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ".. ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב
רוביצהו ,".. לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;".. לארשי אנ רמאי" תחנב רמואו ,"ודוה"
ץ"שה ;".. ןרהא תיב אנ ורמאי" תחנב רמואו ,".. ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע
,".. ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,".. ןרהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ
רוביצהו ,".. 'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;".. 'ה יארי אנ ורמאי" תחנב רמואו
55.".. ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע

56."ללכ 'תונעשוה' םירמוא ןיא"ו 21המיבה תא ןיפיקמ ןיא תבשב

.םותי שידק .ירוא דודל .םוי-לש-ריש .לבקתת שידק - 'ללה' רחא

:ליגרכ אלא ,56"םלוע-לש-ונוביר"ו תודימ ג"י םירמוא ןיא ןוראה תחיתפב .'תארה התא'
,57ץ"שה ךילומ ןושארה תא ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ ."םימחרו העושי .. הימש ךירב"
םירמואו ינש רפס םיחינמ ."בשכ וא רוש" (בכ ארקיו) םילוע העבשל ןושארה רפסב םיארוקו
שדחל םוי רשע השימחבו" (טכ רבדמב) ינשה רפסב ריטפמל םיארוק .הלילגו ההבגה .שידק יצח
תוכרבב ,"'הל אב םוי הנה" (די הירכז) תוכוסד 'א םויד הרטפה .הלילגו ההבגה ."יעיבשה
,ךריבש ימ ,ןקרופ םוקי .תבש םיריכזמו םילגר שלש לש "לכה לע" םירמוא הרטפהה רחאש
.בוט-םוי לש ףסומ .שידק יצח .'וללהי' רמואו 58ינשה הרותה-רפס תא לטונ ץ"שה ,ירשא

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
59.תילטב תוסוכמ םינהוכה

,'ךרמשיו' ,'ךכרבי' :םילימהמ תחא לכב ,םנימילו םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
60.'םולש' ,'ךל' ,'ךילא' ,'ךנוחיו' ,'ךילא'

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
61.עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - "םלוע לש ונוביר" להקה רמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
תבית ינפל םינגנמשכ .קידצה .. םלוע לש ונובר" להקה רמוא ,"םשיו" הביתה ינפל םינהוכה
םינהוכהשכו ."הבוטל .. םשכו" - "םולש" תבית ינפל םינגנמשכ ."עשילא .. םאו" - "ךל"
61.ןמא םינועו ."ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תבית םירמוא

61.םינפה לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא "םורמב רידא"

יהי ןכ" אלו ,םשה תא םינהוכה םיריכזמשכ "ומש ךורבו אוה ךורב" םירמוא להקה ןיא
61.המודכו "ןוצר

לע" ,"רוכז" ,"אתדועס איה אד" ,"בישת םא" ,"ורמשו" ,"וניקתא" ,"דודל רומזמ" :שודיק
.לוקב םירמוא "הכוסב בשיל"ו "ןפגה ירפ ארוב" תוכרב קרו 62.שחלב - "ןכ

תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה 63."הכוסב בשיל" ךרבמ שודיקה םויסב
41."איצומה"

-םוי לש הרשע -הנומש .'הכרב' תשרפב םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ .תבש תחנמ לככ :החנמ
."ךתקדצ" םירמוא ןיא .בוט

,ןושאר םוי
תוכוס מ"הוחד 'א ,ירשתב ז"ט

:64בוט םויו תבש יאצומ

םירמוא ןיא .(רזוח - מ"הוח תוליפת לכב - חכש םאו) אוביו הלעי .ונתננוח התא :תיברע
65."שודק התאו"ו "םעונ יהיו"

לע לידבמשכ ."שאה ירואמ ארוב" תכרבו "םימשב ינימ ארוב" תכרב םיכרבמ .הכוסב הלדבה
35.שחלב םירמוא "ךל ןתיו" 66."הכוסב בשיל" ,"לידבמה" תכרב רחא ,ךרבמ ,ןייה

לודג םוסריפב רתאו רתא לכב דעומה-לוח תולילב תונורחאה םינשב תישענ הבאושה תיב תחמש
.ןמצע-ינפב םישנל 'וכו החמש תישענ ןכ .םע בורבו תרומזת תופתתשהב ,ריע לש הבוחרבו

ידכ ,םימה תא םעפ ידימ דעומה-לוחב ףילחהל הווצמ ,םימב וינימו בלולה תא םיחינמה
67.רודהו חל בלולה ראשייש

:בלול תליטנ

.ןכ-ינפל המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבהו .בלול תליטנ ינפל לוכאל רוסא
68

21.הנושארה םעפב טרפבו ,בלול תווצמ םייקל םימידקמו םימיכשמ

םא םגו ,69הכוסב םיכרבמ הליפתה םדוק וליפאו ,רחבומה ןמ הווצמ איה הכוסב בלול תליטנ
70.הכוסב ולטיל ידכ םשגה קספייש דע ןיתמהל רחבומה ןמ הווצמ ,םימשג םידרוי

תנמ-לע הנתמב" אוהש שוריפב רמול ןוכנ ,ךרבל רחאל םינימה תעברא תא םינתונשכ
21."לבקמלו ןתונל תלעות אוהו" ,71ןושארה םויב טרפבו ,"ריזחהל

לכ ןימי אוהש ולאמשב גורתאה תאו ,םדא לכ לאמש אוהש ונימיב בלולה תא לטונ די רטיא
72.םדא

21.לטונה ינפ לומ תויהל הכירצ בלולה תרדש

- ונייחהש תכרב ליחתמו ,בלולה לע ךרבמו ןימי דיב בלולה תא לטונ ,חרזמל וינפשכ דמוע
םירבחמ - הכרבה םויסב .(תילאמשה) תינשה ודיב גורתאהו (תינמיה) תחאה ודיב בלולהשכ
21.םתוא

21.תצק ןוסכלאב וזחוא רשא ,גורתאה לש ןוילעה שילשל רבחמ וינימו בלולה תא

עצמאל - חרזמל .תיחרזמ תינופצ ןרק ,תיחרזמ תימורד ןרקל - 73ןופצו םורדל :םיעונענה
.הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועב הכשמה" טעמ הליחת םידירומ האבהב - הלעמל .חרזמה
יתש - ברעמל .הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועה תאלעה" טעמ הליחת םילעמ האבהב - הטמל
21.ברעמ עצמאל - תישילשה םעפב ,תימורד תיברעמ ןרקל תונושארה םימעפ

תרימאב םיכמש םוקמ ,הזחה דע עיגהל ךירצ האבהב .םימעפ שולש האבוהו הכלוה - דצ לכל
21.'ונמשא'

םיענענמ הכלוה לכ רחא 74.הזחה ןמ הליחתמ ,הנושארה הכלוהה ללוכ ,הכלוהה םג
75.האבוהה תא םישוע ךכ-רחאו ,בלולה תא (םיסכסכמ)

76.םיעונענה לכב הלעמל היהי בלולה שאר

21.תצק והלגמש ,ןורחאה עונענהמ ץוח - דיב הסוכמ גורתאה םיעונענה לכ ךשמב

:תירחש

.דעומה לוח ימי לכב ןיליפת םיחינמ ןיא

דיב) גורתאה םג וילא םיפרצמ םיעונענלו ,(ןימי דיב) בלולה תא םיזחוא ללה תרימאב
21.(לאמש

,"ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"ב :ללהב םימעפ עברא וינימו בלולה תא םיענענמ
ףוסב רשא ןושארה "ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוהב"ו ,ולפוכבו ,"אנ-העישוה 'ה אנא"ב
"אנ-העישוה 'ה אנא"ב ענענמ וניא ,ללה םדוק תסנכה-תיבב בלולה לע ךריב םאו 77.ללהה
76.תחא םעפ אלא

תלימ תרימאל ותרימא ףרצמ לבא) ענענמ וניא - "'הל" ,םורד - "ודוה" :םיעונענה רדס
.ברעמ - "ודסח" ,הטמ - "םלועל" ,הלעמ - "יכ" ,חרזמ - "בוט" ,ןופצ - "יכ" ,(78"ודוה"
.ברעמו הטמ - "אנ" ,הלעמו חרזמ - "העישוה" ,ענענמ וניא - "" ,ןופצו םורד - "אנא"
79

:תונעשוה

ראשנ תונעשוהה תרימא תעב 80.וקיזחמו המיבה דיל ותיא דמועו ,דחא הרות-רפס םיאיצומ
81.חותפ שדוקה-ןורא

.והזחל םדימצמו ,וידי יתשב םינימה תעברא תא קיזחמ ר"ומדא ק"כ היה תונעשוהה תרימאב
82

ןיא לבא ,'ךתימא ןעמל' - תבשה םויד אנעשוהה םירמוא ,םויה לש אנעשוה תרימא ינפל
21.('הייתש ןבא') הז םויד אנעשוה תרימאב אלא ןיפיקמ

,וניקולא ךנעמל אנעשוה) םינושארה םיזורחה תעברא לכ שארב "אנעשוה" תבית םירמוא
אנעשוה ,ךתימא ןעמל אנעשוה) םויה ותוא רדסבש הבית לכ םדוק ןכו ,(.. ונארוב ךנעמל
ןהינפל תאז םירמוא - ןהב ןיפיקמ זאש - םר לוקב ןזחה םרמואש תוביתבו (.. ךתירב ןעמל
83.ןהירחאלו

ביבס םלש דחא ףקיה תושעל םיקיידמ .'ע וא 'ס תואמ םר לוקב רמול ליחתמ ץ"שהש ונגהנמ
21.'ת תוא תרימאב ותוא םימייסמו ,המיבה

84.ברעמ - םורד - חרזמ - ןופצ (ןועשה ןוויכב) ןה תופקהה

שדוח ב"י לכ ךשמב ומאו ויבא לע לבא ןכו ,ףיקמ וניא ,גחב (ל"ר) לבא ול עריאש ימ
85.אוה ףיקיש - םינימ 'ד ול ןיאש רחא םדא וינימ 'דב דבכל ול שיו .ףיקמ וניא

םירמוא (םימיה ראשד תונעשוהה םויסב םיקוספה ןכו) "עורז ךל .. יתרמא יכ" םיקוספה תא
21.הבר אנעשוהב קר

86.עודיה ןוגינב ".. ךמע תא העישוה" ןגנל ר"ומדא ק"כ הרוה תונורחאה םינשב

הרותה -רפס תא םיסינכמשכ םר לוקב םירמוא ,תונעשוהה ףוסבש ".. תעד ןעמל" קוספה תא
86.לכיהל

.םותי שידק ,ירוא דודל ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק

תונושארה תוילעה 'ג - שדוקה-ץראב ונגהנמ .םילוע העבראל םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ
,"יעיברה םויבו" - לארשי ,"ישילשה םויבו" - יול ,"ינשה םויבו" - ןהכ :ל"וחב ומכ ןה
87.דעומה לוח ימי לכב וז ךרדבו ."ינשה םויבו" דבלב םויה ןברק תא ארוק יעיברה קרו

:םימיה ראשב ןכו) ."םתחנמו" ,"ינשה םויבו" שדוקה-ץראב םירמוא ףסומ תליפתב תונברקב
.(האלה ךכו ."םתחנמו" ,"ישילשה םויבו" :ירשת ז"יב

:בלול עצבמ

,הזב אצויכו בוחרל םינימ 'דה םע םיאצוי תוכוסה גח ימיב רשא ,גיהנה ר"ומדא ק"כ
םילדתשמ בלול עצבמב םגו 21וז הווצמב םתוכזל לארשי תונבו ינב םיאצמנ םש תומוקמ
88.הכוסב והולטיש

לכוי להקהש ידכ םרסומ אוה םהילע ךרבמ אוהש םינימ 'דה רשא ,ר"ומדא ק"כ תגהנה העודי
והולאששכו ,תועיבקב ןכ גהנתהש (ןילופמ המודמכ) צ"הרה דחא לע רפוסמ" .םהילע ךרבל
-ינבמ המכו המכש הזמ רדה ךל ןיאש ,הנע ,רדהד ןיינעהב םיעגונ שומשמה ידי-לע ירהו
89."וז תילענ הווצמ וב ומייקי לארשי

ללוכ ,תווצמו הרות יניינעב םידוהי ררועל ריעל ץוחמ עוסנל שי ,דעומה-לוח ימי ךשמב
,םיסדהה ןיינמב הפסוה ללוכ ,םירשכ םינימ עברא םש םג ויהיש גואדלו ,תונייעמה תצפה
,םידליה תא ןכ ומכו ,'רבח תשא'ה תא םג העיסנל ףרצל - בוט המו ;םיסדה 'ג דוע תוחפל
90.תונייעמה תצפה יניינעב םג םכנחל

:הרות עצבמ

ראשנ ןכל ,ט"ויו תבש גנועו החמש תווצמ וב ןיא םגו ,הכאלמב רוסא דעומה-לוחש ןוויכ
ינמז דבלמ) "שממ הלילו םמוי הרותב קוסעל בייח" לש אלמה יוויצה דחאו דחא לכ לע וב
ימי לכש איה וז הנשד תועיבקהש ןוויכמ ,ןכלו .(ןבומכ ויעצבמו בוט-םוי תחמש ,הליפתה
דחוימ ןורתיב הרותה דומיל לש בויחה ףקות לע הארוה וז ירה ,םה םיפוצר דעומה-לוח
91.הלא םימיב

ינש םוי
מ"הוחד 'ב ,ירשתב ז"י

לע ןיידע ךריב אלש ימ אלא) ןכמ רחאלש םימיב ןכו בלולה לע 'ונייחהש' דוע םיכרבמ ןיא
.(וז הנשב בלולה

."המוח ינא םוא" :תונעשוה

.ישימחה םויבו - לארשי .יעיברה םויבו - יול .ישילשה םויבו - ןהכ :הרותה תאירק
.ישילשה םויב - יעיבר

לכב םיחקול ןיא לבא ,םהמ קלח וא םלוכ ,תוברעהו םיסדהה םיפילחמ דעומה-לוח ימי ךשמב
21.'וכו השדח הברע םוי

ישילש םוי
מ"הוחד 'ג ,ירשתב י"ח

."עישומה ןודא" :תונעשוה

יעיבר .ישישה םויבו - לארשי .ישימחה םויבו - יול .יעיברה םויבו - ןהכ :הרותה תאירק
.יעיברה םויבו -

יעיבר םוי
מ"הוחד 'ד ,ירשתב ט"י

."המהבו םדא" :תונעשוה

יעיבר .יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהכ :הרותה תאירק
.ישימחה םויבו -

ישימח םוי
מ"הוחד 'ה ,ירשתב 'כ

."רראמ המדא" :תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהכ :הרותה תאירק

.ישישה םויבו - יעיבר
,תוכוס ברעב הקדצב תוברהל שיש ובתכ םידיסח-תנשמו םייח-ץע-ירפב .369 'מע ד"י קלח תוחיש יטוקל (1
הרוה ןכמ רחאל םינש המכבו א"לשת תנשב לבא ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא תאז האר אלש רמא ר"ומדא ק"כו
.חסר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ךכ גוהנל

97 'מע א"ח ט"משת תויודעוותהב לבא ,הלאשה קר לולשל שרפל ןכתיי 10 הרעה 267 'מע כ"ח תוחיש יטוקלב (2
.ש"ייע ,תופתוש םג לולשל חכומ

.ש"ייע ,ךכסהו תונפדה יניינעב תויוצמה תויתכלה תויעבב העיריה תא טעמ ונבחרה ,גס ןויליגב ,דקתשא (3

.גנ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (4

.267 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (5

.וס 'מע בי קלח שדוק-תורגא (6

.נ"שו ,תוכוסה גח יגהנמ ,'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (7

.י ס"וס ט"לרת 'יס ז"הדא ע"ושבו ,ב"צתת 'יס השמ הטמב אידהל הארו (8

.נ"שו ,31 'מע ח ןויליג 'תורשקתה' .נ"שו ,וסר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .םש םיגהנמה רפס (9

ידכ ,גחה ינפל סורפ חפט (ללוגמה קלחל ץוחמ) ראשייש וגאדי ,יטסלפ יוסיכב םשגה ינפמ הכוסה תא םיסכמה
'יס ןחלושה תוצק .כ"ס ז"כרת 'יס ז"הדא ע"וש האר - גחב הכוסל םיסנכנשכ הסכמה תא חותפל םירתומ ויהיש
.ח ק"ס ןחלושה ידבב כק

.20 'מע 'ןזא עמשל' (10

.תוכוסה גח ינפלש הדובעה תומילש לע הרומ ךכסב יובירהש ,םשו .164 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה (11

לכאי אלש בוט" יכ ,תדחוימ הפציר הל ןיכהל םתבוחש טושפ ,הניגב םתכוס םינובה לבא .םש םיגהנמה רפס (12
.ט"ס ולש 'יס ז"הדא ע"וש - "םימ םע םש שמתשי םא הניגב ללכ

ןושח 'ז בתכממ םעטה םשו ,זסר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .1 'סמ ,ב"ח 'םוי םויה' ,םש םיגהנמה רפס (13
.םיינוציח םירבד תועצמאב אלו הכוסה ףוגמ תויהל ךירצ הכוסה יונש ,ל"שת תוכוסה גח תחישו ו"טשת

דיפקמ היה ומצעב אוה םלוא ,ר"ומדא ק"כ בתכ ןכו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכ .נ"שו ,םיגהנמה רפס (14
.רע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - דיימ םלשל

לע םיחולש ובישוה '.. םכל םתחקלו' השמל ה"בקה רמא רשאכ" :ז"הדא םשב םש אבומו .םש םיגהנמה רפס (15
ולטנ וניאישנ וניתוברש ,ךליאו עדר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו ."הירבלקמ םיגורתא איבהל םוחלשו ,ןנע
.הירבלק לש לע קר וכריב ךא ,לארשי-ץראמ גורתא םג ('ללה'ל וא) םיעונענל

לכ'ד םעטה ונשי הלגנ פ"ע םגו .הבכרה ששח תעינמ קר אל הזב היה ,וניאישנ וניתובר תוחישמ הארנכ יכ (16
.הצ 'מע 'י קלחו ,יק 'מע גי קלח שדוק תורגא - 'הל בלח

םיחופת ןיב גורתאה תא חינהל םיצורה ,בגא .עדר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .םש םיגהנמה רפס (17
.ונממ רושיי אלש ידכ ,ץקועה תא הליחת תורשהל שי ובש רמוחה תגשהל םילדגמל ונפי ,ביהציש ידכ

.אער 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .נ"שו ,םיגהנמה רפס (18

'יס א"מר) םירבוסש םיזנכשאל כ"אשמ ,םידרפסה גהנמכ והזש דמח-ידשמ איבהו .םש ד"בח יגהנמ רצוא (19
ויהי אלש םיקדקדמש םהמ שי ןכלו ,םילעה סכסכל ךירצש (1162 'מע ד"ח תוחיש יטוקלב ןכו ,ט ס"ר א"נרת
.םירבוחמ םילעה

תוחיש יטוקל) בלולב ןה תומילש ףיסומ רבדה .(12 'מע ד תרבוח) ר"ומדא ק"כ 'תומישר' .םיגהנמה רפס (20
.(א"משת אשנ ה"ד רמאמ) הריד לש תואיצמל הכוסה תיישע תלחתה איה וזש - הכוסב ןהו (129 'מע ב"כח

.דפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םויה תוצח רחא תאז תושעל גהנ יברה

.נ"שו ,ש"ייע ,םיגהנמה רפס (21

םישנאל תוארוה יתעמש" :םיגהנמה רפסב .םש ד"בח יגהנמ רצוא הארו .76 'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה (22
טס וא חס ,העשת תחקל - יתעמש אל לבא ,םיסדה הששו םירשע וא ,רשע השולש ,רשע םינש ,העברא תחקל םינוש
איבמ םש ד"בח יגהנמ רצואב "םיסדה

,םיסדה ו"ל םימעפ המכו ,םיסדה ו"כ - ד"לשת תנשב ,םיסדה ג"י ר"ומדא ק"כ לש ובלולב ונמ י"שת תנשבש
.ב"נשת תנשב דוגאל הרוה ןכו

הרורב הנשמב אבומה ע"עו) רשק הז ןיאש ,ו"ס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש הארו .הפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (23
.(ח ק"ס םש

.םש ד"בח יגהנמ רצוא ,תוינברל םיבלולה תא דגוא היהש ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרהל ר"ומדא ק"כ תארוה (24

האר ,םידדצל הוושב תוקלחתמ םיסדהב תופסוהה םג .ט-ח"ס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש הארו .ז"הדא רודיס (25
.בס ףיעס דפר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה

.ז"הדא רודיסמ הזל רוקמ םש איבהו ,ר"ומדא ק"כ גהנ ןכ - הפר ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (26

.ע תוא זפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ל"נה ח"הרהל ר"ומדא ק"כ תארוה (27

.נ"שו ,הכ קרפ רענל ךונח .ח-זנרת 'יס כ"ונו ע"וש האר (28

.ז"יס ולש 'יס ז"הדא ע"וש .ד"נרת 'יס ע"וש האר (29

.ורואל ןילכואש רנב אוה תורנ תקלדה רקיעש ןוויכמ תאז .ג"לס הכרת 'יס םירפא הטמ .ד"בח-ללוכ חול (30

םילוכי ,יתוחיטב ששח שי םא טרפבו ,תורנל םוקמ ןיאו הנטק הכוסה םא םנמא .ח"ס הע 'יס ע"וש רוציק (31
רדחל ,תבש וילע לביק םרטש ימ י"ע ,(ןהמ קלח קר - רשפא םא) ןריבעהל ךכ-רחאו תורנה רואל והשמב שמתשהל
וכרבש רנה היהיש לדתשהל שי ,רשפא םאבו .91-ו 38 תורעה גסר 'יס 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' האר .רחא
.(283 'מע ב"כח תוחיש יטוקל האר) שודיקה תכרב תעב ותוא ואריש םוקמב - וילע

.הרעהב ש"ע ,26 'מע םיגהנמה רפס .ז"הדא רודיס (32

.םש םיגהנמה רפס .רוא-הרות רודיסל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגה (33

.ד"בח-ללוכ חול (34

תרבוח ר"ומדא ק"כ 'תומישר' הארו .ומ 'מע (ז"ישת תרודהממ לחה) 'םוי םויה'מ ,38 'מע םיגהנמה רפס (35
.12 ע"ס 'ד

םש ,ה"רב ותוא םירמוא תירחשבש ע"צו .56 'מעו 28 'מע) םיגהנמה 'סבש הארוההמ טמשנ ,תבשד 'וניקתא' (36
'וניקתא' ,ךדיאמ .(28 'עה 1319 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה ,ט"ויב םג דמלנ םשמו ,8 'עה 57 'מע
םירמוא תבשב ט"וי לחשכ" :ז"חאל םש ףסונ קרו ,תבשב הלילש לכ אלל שודיקה ינפל פ"שגהב עיפומ ט"ויד
- "ןאכ ןיליחתמ תבשב ט"וי לחשכ" :250 'מע 'ה תלהת רודיסב ספדנהמ עמשמדכ אלדו ."'יששה םוי' הליחת
.ט"ויד 'וניקתא' זא א"אש

.גמרת ס"ר ז"הדא ע"וש (37

.ג ק"ס ג"לרת 'יס הרורב הנשמ הארו .טצר ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (38

.60 'מע םיגהנמה רפס (39

.הכרבה תעשב ז"ע ןווכל שי הרואכלו .א"ס א"מרת 'יס ז"הדא ע"וש (40

תכרבב כ"אשמ] איצומה ןינעל טכ 'מע ד"יח ק"גאב רומאה ד"ע - םמצעב וז הכרב ךרבל םיליגר םיבוסמה (41
,שודיקב אלו - ע"ושה ןידכ - הדועסה תליחתב קר םיכרבמ אליממו ,[שודיקה ןמ קלחכ הל םיניזאמש ,ןפגה
'תועיבק' םשל הב יד ןיא םתייתש םגו ,(םש ז"הדא ע"וש האר) שודיקה תכרב תא םמצעב םירמוא םניא ירהש
.(חש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר ,הכוסב בשיל םויה שודיקב םג ונגהנמל םיכרבמ הללגבש)

ג"הנכהו שובלה תעדל ךדיאמו ,'הכוסב בשיל' וב ךרבמ וניא שדקמה םג ,ז"הדא ע"וש יפל - םויה שודיק יבגל
הרואכל אוה ונגהנמו .(יח ק"ס ג"מרת 'יס םייחה ףכב אבומכ) 'הכוסב בשיל' ןיבוסמה םג וב םיכרבמ ,םתעיסו
.ע"עו .תוטישה יתש ןיב הרשפ

.ש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (42

.חי-ז"יס ט"לרת 'יס ע"וש (43

.א"ס חעק 'יס ז"הדא ע"וש (44

.ה"ס ט"לרת 'יס ע"ושה כ"ונב ןייע (45

.בש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ר"ומדא ק"כ תארוה (46

.433 'מע ד"יח תוחיש יטוקל האר (47

.אי ףיעס ט"לרת 'יס ז"הדא ע"וש (48

.ד"ס ג"מרת 'יס ז"הדא ע"וש (49

ד"בח יגהנמ רצוא הארו .325 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה .נ"שו ,חלר 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (50
.('וכו הנישה בקע הכוסל השודקה סחי תחפנ םא טרפבו ,'רעטצמ' םושמ םעטה רקיע) אש 'מע

תונוזמ ינימב םדבכל םילדתשמ ,תועיבק וז םא םיקפתסמו רצק רוקיבל םיסנכנהו .זט ףיעס ט"לרת 'יס (51
.הציבכמ רתוי

27 'מע אס ןויליג 'תורשקתה'בו ,הע 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .ח"ס זסק ןמיס ז"הדא ע"וש (52
.81 הרעה

.חפק 'מע א"ח וביסמב ךלמה .נ"שו ,246 'מע דכ קלח תוחיש יטוקל .םיגהנמה רפס (53

.וכש 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנ (54

ףוס גכת 'יס ר"או א"מ ,א"מר) המ 'מע (ךליאו ג"לשת) פ"שגה .41 'מעו 36 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (55
.(ט"ס םש ןחלושה ךורעכ אלדו - ב"ס

.ז"הדא רודיס (56

.ו"ס י"ש םירפא ירעש (57

.ז"מס םש (58

.58 'מע א"ח םירוביד יטוקל .ירשת וט ,םוי םויה האר (59

ל"צ ,וב ןינגנמ ןיאש נ"כיבב ללפתמה םגש ,הז ףיעס תועמשממ ,בגא .ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (60
.ש"ייע ,ע"שברה

.42 'מע םיגהנמה רפס (61

.ש"ייע ,36 הרעה ליעל ןמסנ (62

.חש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .11 'מע ל"נה 'תומישר' .םיגהנמה רפס (63

ג"הרהל ,ה"נשת ,ןודנול) "םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי" סרטנוקב ,ק"הראב אצמנה ל"וח ןב ןיינעל (64
קיסמו ,ןודנב וניתובר תובושתו םיקסופה תוטיש ץביק וב (םש ד"בח תליהקד צ"מוד ,ןיקסאר 'יש קחצי-יול 'ר
,העניצב שדקל ךירצש אלא ,רבד לכל ל"וח ןבכ וניד :רצק רוקיבל י"אל ע"פב אבה :ןלהלדכ יברה תובושתמ
הרות דומלל ןמז ךשמל אבה רוחב .י"א ינב גהנמכ גהניש ונגהנמ :ותיב-ינב םע אבה .הרוסא הכאלמד אטישפו
שי (צ"עמש תרחמל) ןיליפת ןינעלו ,ינש ט"ויב הכאלמ השעי אל :רוזחל תטלחומ ותעדו ג"הכו תונמוא וא
.ןושארה הרקמב ל"נכו ,ל"וח ןבכ גהניש תורוהל רבתסמו ,קפתסהל

.ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (65

.דכש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .12 ע"ס ד 'תומישר' (66

.ד"נרת 'יס ע"וש (67

ןמש ,העומשה יפמ ר"ומדא ק"כמ םש איבמו .תועיקת ןינעל צ 'מעבו ,גצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (68
איה םגש ,הינפלש הליטנה לע םג הלעת 'הכוסב בשיל' תכרבש ידכ ,בלולה תליטנ רחא 'תונוזמ' לוכאל יוארה
.'תועיבק' ןיעמ

ותליטנ תווצמש יפל אלא ,'ללה'ה םדוק הליפתה רחא בלולה לע ךרבל שי ןידה ןמ" :אתיא ז"הדא רודיסב (69
,ללפתיש םדוק רקובב ,ךכיפל - (םיאורה ינפמ תסנכה-תיבמ תאצל רשפא-יאו) רחבומה ןמ הוצמ איה הכוסב
."ךרבי ,הכוסב ודועב

.125 'מע בכ קלח תוחיש יטוקל (70

ה"ד ה"ס ט"מרת 'יס הכלה רואיבב אבומה האר) ינשה םויב םג תאז רמול שי ל"וחבש ,שוריפה הרואכל (71
רצוא האר - דעומה-לוחב םג ר"ומדא ק"כ תאז רמא השעמל לבא .אתיירואד אוהש ןושארה םויב ןכש-לכו ,(ילוספ
.גצר 'מע ד"בח יגהנמ

.ד"יס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש (72

,אוה הירבטו תפצב י"ראה פ"ע םיעונענה גהנמש אבומ דעת 'מע תופסוהב ,םלשה םינימה תעברא 'סב (73
.הזב ונגהנמ ב"צו .(חרזמב הנניא םילשורישכ ףא) םלועה םורדמ דימת ןיליחתמש

.צר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (74

:ר"ומדא ק"כ גהנ דוע .1162 'מע ד"ח תוחיש יטוקל (75

רצוא - שממ הזחה לא םעיגמו םאיבמ היה תפסונ העונתב ךכ-רחאו ,הזחה לומ לא םינימה 'ד תא איבמ היה
.םש ד"בח יגהנמ

ףוגה קלחו םידיה תיינפהב אלא םיעונענה ןוויכל הנפ אל .חרזמל וינפשכ דחא םוקמב דמע םיעונענה ךשמ לכב
.ןוילעה

םידיה קרו םיפוקז םינימהש ,הטמלו הלעמל עונענהמ דבלמ ,הזחה הבוגבו םיפוקז םינימה םיעונענה לכב
.םש ד"בח יגהנמ רצוא - הטמל תולפשומ וא םינפה הבוגל תומרומ

.ז"הדא רודיס (76

- ןושארה 'ודוה'ב םיענענמ ,ד"בח -ללוכ חולל ר"ומדא ק"כ תהגה יפ-לע לבא ,הזב קפתסנ םיגהנמה רפסב (
.ביש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא

,םיילגרה רוזיפ ,גורתאה תחנה ןוגכ ,והשלכ קספה השוע ר"ומדא ק"כ היה "'ה אנא"ב םיעונענה ינש ןיב
.םש - המודכו ויפתכ לע תילטה רודיס

.גיש-ביש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (78

.ל"זיראה גהנמו ,ט ק"ס אנרת א"גמ פ"ע (79

דובכ וניא הרואכלש ,ע"צו .המיבה לע הרותה-רפס תא וחיני ,םיבלול שי םלוכל םאש 'כ ד"בח ללוכ חולב (80
.ןכ ןיגהונ ןיא לעופבש המודמכו .ת"סל

.דיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (81

תא ןהב זוחאל א"או םינימה 'דב תוסופת םידיה יתשש ןוויכ ,פ"עב תונעשוהה תא רמא ןכלו .וטש 'מע םש (82
.(62 'מע 636 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) רודיסה

.דיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (83

.ס"רת 'יס א"גמב ראבתנ םעטה (84

.םש ר"א .ב"ס ס"רת א"מר (85

.זיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (86

,ישילשה םויבו יול ,ינשה םויבו ןהכה ארוק מ"הוחד 'א םויב ל"וחבש י"בה קספ א"ס ג"סרת 'יס ע"ושב (87
ןהכה ארוק א"מרהל וליאו ;ישילשה םויבו ינשה םויבו - אמויד אקיפסב ארוק יעיברהו ,ישילשה םויבו לארשי
,י"בה םייסו .ישילשה םויבו ינשה םויבו יעיברהו ,יעיברה םויבו לארשיה ,ישילשה םויבו יולו ינשה םויבו
.םויה ןברק תא םילועה לכ םיארוק ,אמויד אקיפס הב ןיאש י"אבש

םיחוד םיחמומ .686 'מע ם"במרה לע םישודיח ,םיניד יקספ) קדצ-חמצה בתכ ,א"מרה תקיתש תורמל ,םנמא
םניאש תונברקב םג םיארוק י"אב םג א"מרהו י"שר תעדלש (קדצ-חמצהל אוה הז עטק םא םיקופקפה תא ןיטולחל
תתגולפד 'כש ,א"ס ד"פרת 'יס א"רגה רואיבמ ןבומ ןכו ,ב ק"ס םש בקעי ירוכיבב כ"כו .םויה ותואל םיכייש
אמויד אקיפס ללכב םניאש םימיה תונברקב םג אורקל ןתינ א"מרהלשו ,ןה דח הכונחו ס"מהוחב א"מרהו רבחמה
ת"ושב שרופמכ ,ק"הראב םג הכונחד ת"הרקב טרפבו ,ללכב א"מר דיב םיאצוי ונאש ןוויכ ,התעמו .הז םויל
םלועה וגהנש םוקממ אב יאדווש) הזב קפסה לע יברה אלפתמ הכ 'מע ו"טח ק"גאבו ,חס 'יס ח"וא קדצ-חמצה
ש"נא וגהנ ןכו הז חולב עיפומש םינש תורשע הז ןכאו ,היגהש ד"בח-ללוכ חולל ןייצמו ,(י"אמ - תרחא
(ןאכ םידיסחה לכ ללוכ ,םלועה גהנמכ אלש) ק"הראב ש"נא תא יברה גיהנהש המל המוד ז"ה - א"מרהכ הכונחב
כ"ח ק"גא) ל"וחו י"א ןיב אלו םיזנכשאו םידרפס ןיב תקולחמ וזש ןוויכ ,הלימ תירבב ונייחהש ךרבל אלש
.(טש 'מע

תוילעה 'ג :אוה דעומה-לוחב הרותה תאירקב שדוקה-ץראב ונגהנמש יברה רפיס ,ט"משת ירשת ז"יל רוא תחישב
לארשי ,"ישילשה םויבו" - יול ,"ינשה םויבו" - ןהוכ :ונלש דעומה-לוחד 'א םויב .ל"וחב ומכ ןה תונושארה
קדצ -חמצה ירבדו הכונח ןינע ."ינשה םויבו" - דבלב םויה ןברק תא ארוק יעיברה קרו ,"יעיברה םויבו" -
הרוה ןכלו ,ולא וירבדכ ןיגהונ ןיא ק"הראבש ,יברל רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמ ,החישה רחאל .ורכזוה אל
,ה"ע האנ ב"ר ג"הרה תיינפל .החישה תמישרמ הז אשונ טימשהל ק"הלבו שידיאב תוחנהה יחינמל רוסמל יברה ול
רוריב יברל בותכלו ,תונשל אלש התע תעל הארוהה התיה ,חולב רומאהמ תונשל םא ,ד"בח ללוכ חול ךרוע
.הלבקתנ אל הנוש הארוה םגו ,םיאתמ רוריב יברל שגוה אל ףוסבל .אשונב

,א ןויליג 'ךלמ תראפת'ו .טצ 'מע 'ג ןוילג 'םש ילהא' :םיצבקב ,ןודנב תוטישה רוריב םסרפתנ םייתניב ךא
.הזב 'ודדוגתת אל' רוסיאמ רהזיהל שיש ,וירבד ףוסב קדצב ריעה ןורחאה רמאמב .82 'מע ,ה"נשת ד"בח רפכ
םיגהונ (ומצע תסנכ תיב ותואב םא ןכש-לכו ,דחא בר םלוכל שיש) תחא הליהקב רשאכ ,ש"נא יזוכירב רבודמהו
.388 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה הארו .םיגהנמה ינשב

ב"צו .תוריכזמה תועצמאב ר"ומדא ק"כ תארוה - "הכוסב בשיל" םהמע וכרביו ,תונוזמב םתוא ודבכיש ןכו (88
.רועישכ ולכאיש גואדל ןתינ דציכ

.ךליאו וצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .חל 'מע זט קלח שדוק-תורגא (89

.97 'מע א"ח ב"נשת שדוק תוחיש ,76 'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה (90

.267 'מע ז"ח תוחיש יטוקל (91זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il