- ד"ר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוויסב ה"כ * חלש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םע לועפלו ומצעמ תאצל םדאה לע
"חלש"ד ןפואב םירחא


- ךתוא םיכירצ המ םשל ךא ,ךלש םיכרצל קר גאוד התא"
* וידיסחמ דחאל ןקזה ר"ומדא רמא ,"ךמצע תא לאוש ךניא
יפלכ קר םירומא םניא ולא םירבד יכ ונתוא תדמלמ ונתשרפ
* "העד רוד" ישנאל םג אלא ,הגרדמה לפשב אצמנש ימ
'דמ תאצל וילע אלא ,תימצע תומלשב קפתסהל רוסא ידוהיל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תלוזה םע לועפלו ויתומא:ץראה תא רותל לארשי-ץראל םילגרמה חוליש ,"חלש"מ הארוהה

ועמש ונינזא רז אלו ואר וניניע" - יניס רה דמעמ תעב וחכונ רשא םישנאהמ ויה םילגרמה
םהיניע ומב וארש םישנא רשא ,רמול ןכתיי דציכ :רתויב הומת ןכש ןוויכמו ,"רחא אלו
דעו (ה"בקה דגנ חוכו קזוח הזיא ול שי וליאכ) קזח יוגמ ולעפתי יניס רהב ה"בקה תולגתה
!?יוגה דחפמ י"אל תולעל וצרי אל הז ללגבש

דצמ אקווד :תנתונה איה ,הברדאש ראבמו ,1הרות-יטוקילב ןקזה וניבר ןכ השקה םנמאו
רה דמעמב וחכונש ,וניבר השמ לש וידימלת ,העד רודהמ םתויהל ,םילגרמה לש םתלעמ לדוג
.לארשי-ץראל סנכהל וצר אל ןכל - יניס

:םירבדה רואיב

םוש םהל ויה אל רבדמב לארשי-ינב תויהבש ינפמ - אוה רבדמב הרותה הנתינש םימעטהמ דחא
ה"בקה ,ןכש ,(הרותה תלבקל ירמגל םירוסמ תויהל םילוכי ויהו) םלועה יניינעב תודרט
:ללכ הזב קסעתהל וכרטציש ילבמ הלעמלמ רבדמב םהיכרצ קפיס

דחא לכ"ו ,3"שבדב תיחיפצכ" - לכואה ביטו ,2"םימשה ןמ םחל" היהש ןמה תא ולכא
תובוט םינבא םג ודרי ןמה םעש - תאז דועו) 4"הצור היהש המ לכ (ןמב) םעוט לארשימ
7םהידגב תא םיצהגמ ויה דובכה יננעו ,6"םירמ לש הראב"מ םהל ונתינ םימ ;(5תוילגרמו
,ןכש ,תולקבו החונמ לש ןפואב התיה רבדמב םתעיסנ םגו .(...הסבכמב ךרוצ היה אלש ךכ)
.8"םיברקעו םישחנ גרוהו ךומנה תא היבגמו הובגה תא ךימנמ" םיננעה

הקוקזה) הרותה תלעמ תא וריקוהו הרות ןתמ תעב וחכונ םילגרמהש הז ללגב אקווד ,ןכלו
סנכהל אלו ,(רומאה בצמב) רבדמב ראשיהל וצר - (ל"נכ ,םלועה יניינעמ קותינ לש בצמל
םדאה לעש ,9"'וג ךדש ערזת םינש שש" - אוה םש םייחה רדס רשא ,תבשונ ץרא ,לארשי-ץראל
םיבכעמו םיענומו םדא לש ותעד םידירטמו םילבלבמה ,םיימשגה ויכרצ לכ תגשהב קסעתהל
'וכ ערוזו 'וכ שרוח םדא רשפא" 10י"בשר רמאמכו .הרותה דומילל יוארכ רסמתהלמ ותוא
."!?הילע אהת המ הרות

רדגב קר הז ירה - הרותב קסעתהלו םיישקה לע רבגתהל תוחוכה םהל שיש יל רמאת םא םגו
לש בצמב ראשהל תורשפאה הנשי רשאכ "קפס"ב סנכהל המלו ,ןויסנב דומעל ולכוי םא קפס
!?'וכ הסנרפה תודרט דצמ תונויסנ אלל הרותב תוקסעתה יאדווב רשפאמה החונמ

:רתוי קמועבו

ינחורה ונכותבו .םדא בושי םוקמ וניא רמולכ ,1117"םש םדא בשי אל" רשא םוקמ אוה רבדמ
םנכותב רבדמו בשומ ריע ןיב קוליחה והזד .12םדא תניחבמ הלעמלש לע זמרמ "רבדמ"
םדא" תניחב תולגתהל ילכ אוהש םוקמ לע הרומ - םדא ינב בושיי םוקמ - בשומ ריע :ינחורה
ותומצע לע זמרמ "רבדמ" לבא ;("םדא" רויצב המצמטצנש יפכ תוקולא תניחב ונייה) "ןוילעה
."םש - ןוילעה - םדא בשי אל" רשא םוקמ - 13"אוה םדא אל יכ" רמאנ וילע ,ךרבתי

תומצעה תולגתה התיה הרות-ןתמ תעב יכ ,אקווד רבדמב היה הרות-ןתמש םירואיבה דחא והזו
,אקווד רבדמב אוה הזל םיאתמה םוקמה ןכלו ,"אוה םדא אל יכ" תניחב ,(ךיקולא 'ה יכונא)
."םש םדא בשי אל" רשא םוקמ

הרושקה הרות-ןתמ תעב תומצעה תולגתה םהיניע ומב ואר םילגרמהש םושמ אקוודש ,אצמנו
בושיי םוקמ ,תבשונ ץראל סנכהלו ,רבדמ םוקממ דרפהל וצר אל ןכל - אקווד "רבדמ" תגרדב
אל יכ" תניחבמ הטמל) "ןוילע םדא" תניחבל בושי םוקמ אוהש הזמ לשלתשמה ,ןותחתה םדאל -
.ל"נכ ,("אוה םדא

- לארשי-ץראבש םיינחורה םייוליעה םע םג ובשחתה אל םילגרמהש ךכל הביסה םג יהוזו
תוימשגב תווצמו הרותה םויק ידי-לע ,םירוריבה תדובעבש יוליעה ונשי לארשי-ץראב אקוודש
םדא אל יכ" תניחב) תומצעה תולגתה יבגל ךרע םוש םהל ןיא ולא םייוליע לכ יכ - 'וכו
;אקווד רבדמבש ("אוה

םדאה תדובעש ,םלש קרפב ךיראמש יפכ - הבהאמ הדובע ןיינעב 14ם"במרב ראובמה ךרד לעו
םידבוע הז ךרד לעש) אבה םלועה ייחד רכשה וליפא ללוכ ,רכש לבקל ידכ תויהל הכירצ הניא
םהרבא תדובעכ ,הבהאמ הדובע ,המשל הדובע םא יכ ,("םינטקהו םישנהו ץראה ימע" ותוא
הב הגוש אצמנו 'ה תבהאב הרושק ושפנ אהתש דע 'וכ הלודג הבהא 'ה תא בהאיש" ,יבהוא
."דימת

ךנהש ("הזה םלוע ןיא ןסירעגסיוא טסרעוו") הזה םלוע ךל ןיאש ךל יד אל :הרואכלו
ותלוכיב ,הברדא - האלהו ונממ אוה אבה םלועש שוריפה ןיאו ...!?אבה םלוע יח לע רתוומ
,ול עגונ וניא אבה םלועד רכשהש ,אלא !אבה םלועב וקלח ול ןתנייש ה"בקה תאמ עובתל
!דימת הגשי ותבהאב ,"וחיש ךופשי 'ה ינפל" - ךורע-ןיאבש ןיינע ול שיש ןוויכמ

הז ידי -לעש ינפמ אוה ץראל סנכיהל הוויצ ה"בקהש הזד ועדיש ףא :םילגרמה תנעט יהוזו
דרפיהל וצר אל יכ ,תולעמה לכ לע ורתיו םוקמ לכמ ,'וכ םיינחור םייוליע םהב ופסותי
.רבדמבש תוקולאה יוליגמ ןפוא םושב

:הזב םיטרפ ינשו

ךראי הזש רשפא ירה - 15חדנ ונממ חדי לבד החטבה הנשיש ףאו .הנכס תקזחב הדירי לכ (א)
דרפיהל רשפא דציכ ,ןכש ןוויכמו ."רחא לוגלגב" קר םייקתי הזש ןכתייש דעו ,ןמז ךשמ
!?הזכ בר ןמז ךשמ רבדמבש תוקולא יוליגמ

עגונ המ ירה - קפס לכ ילב דימו ףכית ולא םייוליעל עיגהל םילוכיש וליפא חיננ (ב)
- (אבה םלועד רכשה ומכ אלא ןניאש) םירוריבה תדובע ידי לע עיגהל םילוכיש תולעמה םהל
!"דימת הב הגשת התבהאב" ,תוקולאב האלפנ תוקיבד לש בצמב תויהל םילוכי הז תרומת רשאכ

"'וג 'ה ונב ץפח םא .דואמ דואמ ץראה הבוט" בלכו עשוהי ירבד - אוה הז לע הנעמהו
:16

-ינבש ה"בקה לש וצפחו ונוצר אוה ךכ ,רמולכ ,"'ה ונב ץפח"ש ,תעדל םיכירצ לכ תישאר
,הברדאו .הנעמו הנעט םוש ילב ךרבתי ונוצר םייקל שי ןכ םאו .לארשי-ץראל וסנכיי לארשי
,'הב תוקיבד תוצרל (םילגרמה ובשחש יפכ) אל - "המשל" םשה תדובעד ןיינעה תיתימא והז
.ה"בקה לש ונוצר םייקל ,םא יכ

,ךכב הצור אלש ימ ירה - לארשי-ץראל סנכהל "'ה ץפח" והזש הלגתנש ירחאלש - הפסוהבו
עיגה אלש דבלב וז אל הנה ,תומואה דיב ראשת אל לארשי-ץראש ותלוכיבש המ לכ השוע וניאו
!"ודורמת לא 'הב ךא" בותכה ךשמהכו ,ה"בקהב דרומ אוה ירה אלא ,ךרבתי ונוצר תוימינפל

תלבק דצמ קר תויהל הכירצ הדובעהש םגהד ,ונייהו ,"דואמ דואמ ץראה הבוט" - תינשהו
ונוצר םימייקמש אפוג הז ידי-לע ,םוקמ לכמ ,ה"בקה לש וצפחו ונוצר אוה ןכש יפל ,לוע
םימעפ 'ב ,"דואמ דואמ"ל םיכוזש ,תוקולא יוליגד יוליעב םג ףסותנ ,לוע תלבקב ךרבתי
.(תחא םעפ "דואמ") "דואמ בוט" תישארב השעמב רמאנש הממ רתוי הלענ ןפואב - "דואמ"

תגשה ליבשב םנמאו .17האירבב ונשיש "הלבגהו הדידממ הלעמל" לע הרומ "דואמ" ,הנהד
הלגתמ םש אקווד יכ ,רבדמב ראשהל שיש םתנעטב םילגרמה וקדצ ,תחא םעפ "דואמ" תניחב
לעש - "דואמ דואמ ץראה בוט" רשא בלכו עשוהי ובישה הז לעו ;"אוה םדא אל יכ" תניחב
.דאמ םימעפ 'בל םיעיגמ ץראל הסינכה ידי

תלבק ךותמ הדובעה) אפוג והזש אלא ,יוליע םהב ףסותי ךכ-רחאש דבלב וז אל :דועו תאז
,ןוצרה תגרד םע רושק תוקיבד שופיח יכ - "תוקיבד שפחל" הדובעהמ רתוי הלענ איה (לוע
אוהש - "'ה ונב ץפח" - "ץפח"ה תגרד םע הרושק ,ךרבתי ונוצר םויק ,לוע תלבק וליאו
.(דואמ םימעפ 'ב ,"דואמ דואמ"ל םיכוז הז ידי-לע ןכלו) ךרבתי ונוצר תוימינפ

:הדובעב הארוהה םג יהוזו

דחאו דחא לכ תדובעבו .לארשי-ץרא ןענכ ץראמ תושעל - אוה ץראל הסינכ לש ינחורה הנכות
םברקל ,לארשי-ינב םע ןה - תלוזה םע םג דובעל םא יכ ,ומצע תדובעב קפתסהל אל - אוה
עבש ומייקיש םהילע לועפל ,ותביבסבש םידוהי םניאה םע ףא - תאז דועו ;תווצמו הרותל
ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל" וניווטצנש 18ם"במרה קספכ ,חנ ינב תווצמ
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - האירבה תנווכ םימילשמ הז ידי-לעו ,"חנ ינב

ךכו 'וכו ומצעל הרות דומליו "רבדמב"ב רגתסהל ול בוט :ןועטיו אובי דחאש ןכתיי םנמא
.תוקיבדה תילכתב ה"בקה םע אוה קבדתיי

,לכה לע רתוומ יננה :אוה הנוע ?"םירוריבה תדובע" םע היהי המו - וילא םינעוט רשאכו
!המשל הדובע ,הליפתב קסעתהלו הרות דומלל לכואש קר

:הנעמה הז לעו

תויהל ה"בקה הוואתנש המ - ה"בקה ןוצר םייקל קר אלא ,תוקולא יוליג שפחל ךרוצ ןיא (א
."המשל"ד ןיינעה תיתימא והז יכ ,'וכ תונובשח אלל - םינותחתב הריד ךרבתי ול

"ךרבתי ול הריד" (לארשי-ינב תדובע ידי-לע) השעייש ידכ םלועה תא ארב ה"בקהש ןוויכמו
אלא ,(תווצמ ג"ירתה םויק ידי-לע) לארשי-ינב לש םמלוע "ןיינב" קר אל םיקוקז הזלש -
םלועה תומוא םגש הז ידי -לע ,(ה"בקה לש ומלוע אוהש) ולוכ םלועה לכ "ןיינב" םג
ותוחילש תא ידוהיה םייקמ - (םלוע לש ובושי לועפל איה ןתרטמש) והדיד תווצמ םימייקמ
.ותביבסבש םידוהי-םניאה לצא חנ ינב תווצמ עבש םוסריפ ידי-לע ,םלועה בושיי לועפל

ילב ה"בקה ןוצר םייקל) וז הדובע ידי-לע אקווד ,הברדא ירה - םדאה תגרדל עגונב םג (ב
,רומאכו) "דואמ דואמ ץראה הבוט" ,תוקולא יוליגב רתוי תילענ אגרדל םיאב (תונובשח םוש
.(רתוי תילענ אגרדב אצמנ וישכע םגש אלא ,רתוי לודג יוליעל אובי ךכ-רחאש קר אל

אלא דבע אלש . . וניבא םהרבא תלעמ איהו" - המשל הדובע תודוא ם"במרה בתכש המ והזו
:"הבהאמ

דוע אלא ,אבה םלועד רכש לע רתיווש הזב קר אל האטבתה וניבא םהרבאד "הבהאמ הדובע"ה
ונמזמ חקלש ,םהרבא לצא וניצמש יפכו - "דימת הב הגוש"ד הדובעה לע םג רתיווש ,תאז
ותוקולא םסרפל הז ןמזב קסעו 'הב תוקיבדב תויהלו ומצעל הרותב קוסעל ול רשפא היהש
תושעל 'וג וירחא ותיב תאו וינב תא הווצי רשא ןעמל" ,ותחפשמ ינבל ןה - םלועב ךרבתי
תדובע תודוא 20ם"במרבו ל"זחב הכוראב רפוסמכ ,ולוכ םלועה לכל ןהו ;19"טפשמו הקדצ
.םלוע יאב לכל תוקולא םסרפל םהרבא

דדובתהל אל ,"חלש" לש ןפואב תויהל הכירצ םדאה תדובעש ,רומאה ןיינעמ הארוהה
ותמכחמ עיפשהלו ולש תומא 'ד רגסהמ תאצל ךירצ אלא ,ומצע תומילש תגשהב קפתסהלו ומצעל
.םירחאל

,בוט רבד םדאל םינתונ רשאכד ,21"ךומכ ךערל תבהאו" - (הרות ןתמ תעב) וניווטצנש יפכו
רוסאש תעדל וילע ,תמייוסמ המכחב חתפתהל ול םירשפאמה םידחוימ תונורשכ - ןכ םג ללוכ
."ךומכ ךער"ל הזמ קלחל ךירצ אלא ,ומצעל וז הבוט קיזחהל ול

ה"בקה יפמ דמל רשאכד - הרותה תמכחל תוכיישב - וניבר השמ לש ותגהנהב וניצמש יפכו
רדס דציכ" 22ל"זח רמאמכו .לארשי-ינבל ףכת הרסמו הבוט ןיע הב גהנ ,הרותב שדח רבד
השמ ןהל הנוש וינב וסנכנ 'וכ וקריפ השמ ול הנוש ןרהא סנכנ הרובגה יפמ דמל השמ ,הנשמ
- "ןקריפ השמ ןהל הנשו םעה לכ וסנכנ 'וכ ןקריפ השמ םהל הנשו םינקז וסנכנ 'וכ ןקריפ
דמיל ומצעב אוה אלא ,םעה לכל ןיינעה תא ורסמי םהש םירחא לע ךמס אל וניבר השמ ,רמולכ
!"םעה לכ"ל םג ןיינעה הנש אלא ,םעה ימכח םע קר אלו ,םימעפ עברא ןיינעה ותוא

תמכחמ וכשמנ ןלוכש - המכח יניינע לכב תויהל ךירצ ךכ ,הרותה תמכחל עגונב אוהש םשכו
לעבו ןעדמ לש ובוחו ותוירחא יהוזש - ("אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" 23רמאמכ) הרותה
תורשפא הנשי םא אלא ,'וכ הצע וא האופר לבקל וילא ואוביש דע תוכחל ךירצ וניאש ,המכח
רשאכ אקווד אלו .ומצעמ תאז תושעל וילע (רתויב טושפ שיא אוה הלה םא םג) תלוזל רוזעל
הלצה דעב וליפא אלא ,(הלוכ הרותה לכ תא החודה) שממ שפנ-חוקיפ לש ןיינעב רבודמה
לדתשהלו אוה ויניינעמ קיספהל וילעו ,אגלפ אלטק יל המו הלוכ אלטק יל המ ירה ,אתרופ
.תלוזה תלצהו תבוטב

אלא - ותבוח ידי תאצל ,"יתית יכיהמ" לש ןפואב קר אל תויהל הכירצ הזב תוקסעתההו
ךרד לע ותרזע תחלצהב רסחי תאז אלול יכ - "והרק רשא" ,שפנב ול עגונ תויהל ךירצ
וניא" זא יכ "הווש ןגמ (25םניחב אפרמשכ) ןגמב ןגמד איסא" אפורל עגונב 24וניצמש
.[26"ילוחה ןיינעב ךכ לכ ןייעמ

:הזב םיניינע ינשו

,ה"בקה לש ודובכב ףיסוהל ידכ אלא ,ומצע דובכ ליבשב הניא ותאירב תילכת - לכ תישאר
ןפואב וארב ה"בקהש המו ."ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" 27ל"זח רמאמכ
תושי הרסח םולכ - ומצע יניעב םמורתיו לדגתי םדאהש ידכב הז ןיא לודג םכח היהיש
תא ביטיהל ותמכח תא לצנמש הז ידי-לע ה"בקה תא שמשל ידכ אלא ...!?םלועב הרז הדובעו
!ה"בקה לש ומלוע

:('וכו םחל רסוחמ) רמה ימשגה ובצמ לע ןנואתהש וידיסחמ דחאל 28ןקזה ר"ומדא הנעמכו
ץלא טסגאז וד") "!םולכ גאוד ךניא - ךילא םיקוקזש המ לבא ,קוקז התאש המ אוה הז לכ"
אל ןקזה ר"ומדאש ,ןבומ .("טינ וטסגאז ריד ףראד ןעמ סאוו ףיוא ןוא טספראד וד סאוו
אל םדאהש ,תמאה והז ,רמולכ - תמאה לע ודימעהל ידכ קר אלא ,ו"ח וב עוגפל ידכ תאז רמא
לש ודובכב ףסותי ודי-לעש ידכ (לוכיבכ) "ול םיכירצ"ש המ קר םא יכ ,ומצע ליבשב ארבנ
.ה"בקה

לככ תלוזל רוזעל לדתשמ אלא תימצעה ותומילש תגשהב קפתסמ וניאש ידי-לע - שארל לכלו
.ארבנ הז ליבשב יכ ,רשפאה

קר הנש םינומש םיעבש היחו הטמל המשנ תדרוי םימעפלש ט"שעבה לש ומגתפ ןכ םג 29עודיכו
אלא ,ריכמ אוהש ידוהיל אקווד ואלו !תוינחורב טרפבו תוימשגב ידוהיל הבוט תושעל ידכ
אל םלועמ רשא לבת יווצקב ידוהיל םג תויהל הכירצ לארשי-תבהאש רחא םוקמב ףיסוהש ומכ
!ותוא האר

הניא - תמייוסמ המכחב לודג םכח תויהל ול םירשפאמה תונורשכ םע ותאירב :ונניינעב ןכו
!ותלוזל הבוט תושעל תאז לצניש ידכ אלא

רשפא - (תלוזה תבוט ליבשב ומצע תומילש לע רתוומש) וז השיג ידי לע אקוודש ,תינשהו
לכמ ומצע תא טישפהל - אוה תיתימא הגשהל ןושארה יאנתה יכ .התתימאל המכחה תא גישהל
,אנקסמה הליחתכלמ עבוק וניאש המכו-המכ-תחא-לעו) אוהש דצ הזיאל 'וכו הייטנ לש ןיינע
;"םימכח יניע רוועי דחושה" - 30בותכה ןושלבו .(...ןיינעב ןייעל ליחתהש ינפל דוע
!ומצע תושי - אוה םכחה ייחב ירשפאה לודג יכה דחושהו

םכחל ומצע קיזחמ םא טרפבו (אמגודל) האופרה תמכחב לודג םכחל ומצע תא קיזחמה שיא
החכוה ותועט םא טרפבו !ותועטב תודוהל ול השק המכ - ...הקזח ינש 'גמ רתוי רבכ לודג
ינימ לכ שפחי אלא ,ןפוא םושב תודוהל ול םיאתי אל יאדווב זאש ,ינש םכח ידי לע ול
יכ ,תמאה שופיחב ןיינועמ אוה ןיא ומצע תושיד דחושה דצמ יכ .ושודיח ץרתל 'וכ תורבס
...ותושי לע ןגהל קר םא

,ללכ ול עגונ הז ןיא - לעופב ינולפ הלוח תאופרל עגונ הזש וילא םינעוט רשאכ םגו
הלהש טרפבו ,ינשה לצא השענה ול עגונ המו ,ותואיצמ תומילשב קר ןיינועמ אוה ,ןכש
!..."המדנ תומהבכ" (ותעדל)

איה המכחב ותוקסעתה לכו ,ולש תושיו תואיצמ תודוא בשוח וניא םכחהש הז ידי-לע אקווד
היהת המכחה תגשה םגש םיחוטב - ללכו ללכ תוינפ אלל ה"בקה לש ותוחילש תואלמל ידכ קר
.התתימאל

יניינעב םג ולשלתשנש יפכ - לוע תלבקד הדובעל עגונב םירומאה םיניינעה 'ב ןכות והזו
."םינותחתב תזמור" ,םלועה תומואל עגונב םג ,םלועה

ןיינעה תוללכ יבגל םילגרמה תשרפ רופיס יטרפד הפסוהה תנבומ ,ליעל רומאה יפ-לע
:םדאה תדובעב דומילו הארוהל עגונב - "חלש"ד

לארשי -ץרא תושעל ידכ ומצעמ תאצל ךירצ ידוהיש תיללכ הארוה הווהמ "חלש"ד ןיינעה
.'וכ

הנעמהו ,רבדמב ראשהל אלא ץראל סנכיהל וצר אלש - םילגרמה חולישד רופיסה יטרפמ ,םנמא
.ומצעמ האיציל עגונב רתוי תויטרפב םידמל - "דואמ דואמ ץראה הבוט"ו ,"'ה ונב ץפח"ד

רוד" תודוא רבודמ :הברדא - ו"ח דורי בצמו דמעמב אצמנש ינפמ וניא ומצעמ תאצל ךרוצהש
,ןכ-יפ-לע-ףאו ,'וכ הבהאמ הדובע ,'הב תוקיבד ,הלענ יכה בצמו דמעמב םיאצמנש ,"העד
הז ידי-לע ,רשא ,'וכ לארשי-ץראל תכללו ומוקממ תאצל ,לוע תלבקד הדובעה םהמ תשרדנ
."דואמ דואמ ץראה הבוט"ד ןיינע והזש ,ובצמו ודמעמב םג ףסותינ
יתלב - 658-650 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ו"משת'ה חלש תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ
.נ"שו .ח"ס ו"משת חלש ש"וקל הארו .ונתשרפ שיר (1

.ד ,זט חלשב (2

.אל ,םש (3

.ג ,ה"כפ ר"ומש (4

.א ,הע אמוי (5

.א ,ט תינעת (6

.ב ,ח בקע י"שרפ (7

.דל ,ד"וי ךתולעהב י"שרפ (8

.רהב פ"ר (9

.ב ,הל תוכרב (10

.ו ,ב 'ימרי (11

.מ"כבו .ךליאו ג ,ד רבדמב ת"וקל האר (12

.טכ ,וט א"ש (13

.י"פ הבושת 'לה (14

.ט"לפס אינת .ג"הס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה האר (15

.ךליאו ח ,די ונתשרפ (16

.מ"כבו .ג ,במ ונתשרפ ת"וקל האר (17

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה (18

.חי ,חי אריו (19

.ז"ע 'לה שיר (20

.חי ,טי םישודק (21

.(בל ,דל) אשת פ"ס ת"הע י"שרפב אבוה .ב ,דנ ןיבוריע (22

.דועו .ב"ער ,אסק ב"חז (23

.א"עס ,הפ ק"ב (24

.םש י"שרפ (25

.כ"תס מ"וח רוט (26

.ו"פס תובא (27

.דועו .194 .191 'מע ח"שת מ"הס (28

.מ"כבו .רייא 'ה "םוי םויה" (29

.טי ,זט םיטפוש (30
חישמ םע תויחל


תניחב תא הלגמ תוחילשה םויק
דחאו דחא לכבש "חישמ"


הרותה תוימינפ תצפהב הפסוה ידי-לע דחוימבו

,הרות דמללו דומלל (דחאו דחא לכבש השמ תניחב דצמ) לארשימ דחאו דחא לכ לש ותוחילש
."הברה םידימלת ודימעהו" - ("'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"ל ךשמהב) הנשמה ןושלבו

ידי-לע ,םיברב הרות ירועיש דוסייב תוברהל - העשה תשירדו וצ רבד-לע הנורחאל רבודמכו
הרותב רועיש דסיי (היליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,ףטו םישנ םישנא) דחאו דחא לכש הז
תובא-יקרפב) הנשמה ירבדכ ,לארשימ הרשעל - בוט המו ,"רועיש דיגמ"ה ומצעב היהיו
השימח םינפ-לכ-לעו "הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד יוליעה רבד-לע (וז תבשב םידמולש
וליפא . . השולש וליפא . . השימח וליפא ןינמו" הנשמה ךשמהכ ,םיינש וא השולש וא
.חבושמ הז ירה הברמה לכו ,"םיינש

הלואגה תא לעופב םיאיבמו םיזרזמו םירהממ הרותה דומיל ידי-לעש - רקיע הז םגו דועו
תוילגה ןיא" ,הרותה תוכלה לע יאקד ,"הדפת טפשמב ןויצ" בותכש ומכ ,המילשהו תיתימאה
לכבש קר אל) ושוריפש ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןוויכו ,"תוינשמה תוכזב אלא תוסנכתמ
םיעברא לש םמוציעב ,שממ םויה ,םוי לכ אוביש (אלא ,אובי ףוס לכ ףוסש הכחמ אוה םוי
ןמ תוריח" ,"תוחולה לע תורח" ,םתומילשב םה םינושארה תוחולה יזא - םינושארה םוי
.הרות ןתמ ינפלש םירצממ תוריחל דעו ,"תוילג

םידימלת ודימעה"ד ןיינעהב דחאו דחא לכבש השמד תוחילשה םויק ידי-לעש ןוצר יהיו
ונקדצ חישמ ,"דיתעל םלאוג" ,"חלשת דיב אנ חלש"ד תוחילשהל שממ דימו ףכית הכזנ "הברה
רבדמ חישמש הז ידי-לע המייקתנ ("חלשת דיב אנ חלש") וניבר השמ לש ותשקבש ,רמול שיד -
השמ ידי-לע ץראל סנכיהל וכז וליאו ,("ונורג ךותמ תרבדמ הניכש"ש ךרד לע) ונורג ךותמ
יתלב םיניינע וברעתנש ןוויכ אלא ,תולג הירחא ןיאש ןפואב ץראל הסינכה התיה וניבר
לאוג אוה ןושאר לאוג" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה היהת ,'וכ םייוצר
.שממ דימו ףכית לבא - "ןורחא

הזבש ,"חישמ" אירטמיגב ד"וי תפסותב "חילש"ש - חישמל "ךל חלש"ד תוכיישהב ףיסוהל שיו
תצפהד תוחילשה ידי -לע טרפבו ,ושפנ תוחוכ רשע לכב תוחילשה תדובע ידי-לעש זמורמ
,לארשימ דחאו דחא לכבש "חישמ"ה הלגתמ ,"הרותב םיקסועו םיבשויש הרשע"ד ןפואב הרותה
תאיבל דעו ,תיללכה הדיחיה הניחב ,ונקדצ חישמ לש ותמשנמ ץוצינ איהש ,הדיחיה תניחב
.שממ לעופב ונקדצ חישמ

,הרותבש הדיחיה תניחב ,הצוח (הרותה תוימינפד) תונייעמה תצפהב הפסוהה ידי-לע טרפבו
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד הלואגה שדוח - זומת שדוח םיכרבמ תבשד חוכ תניתנהכ
ידי-לעש . . לבת יווצק לכב הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב ףסותינ הז ידי-לעש
יתא הצוח ךיתוניעמ וצופי רשאכש חישמ לש ותחטבה םויק ףכית םילעופו םיזרזמו םירהממ הז
.אחישמ אכלמ אד רמ
'מע ,ג ךרכ ,נ"שת'ה תויודעוותה םחנמ-תרות ;נ"שת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש תחישמ)
(361-359

יהויחבמ ריתי


םה רודה אישנ לש ויניינע לכ
לארשי ליבשב


"!חלש" - דחאו דחא לכ לע תוחילש

"חלש" ,המשב ללכנ הנכותש ,חלש תשרפב - איה וז הנשב זומת שדוח םיכרבמ תבשד תועיבקה
...

רודה ינב לש תואיצמ תשגדומ אפוג "אישנ"ד ראותב רשא ,רודה אישנ - אוה הלואגה לעב
ראותה ךייש אל ,םהלש אישנ אוהש רודה ינב לש םתואיצמ ילול ,ןכש ,םהלש אישנ אוהש
."אישנ"ד

לש ויניינע לכש ,ןבומ הזמש ,"לארשי ליבשב אלא הלודג ךל יתתנ םולכ" - ל"זח ןושלבו
."לארשי ליבשב" םה םג - 'וכו ומע ועריאש תוערואמה ,רודה אישנ

לעב לש ותדובעב ףסותינ הדי-לעש ,זומת ג"י-ב"יד הלואגהש ,ןדיד ןודינב הז ךרד לעו
דחאו דחא לכ לצאש ,ונייה ,רודה ינב לכל תכייש - "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ב הלואגה
."הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב :"חלש"ד ןינעה תויהל ךירצ

תצפהב קוסעל דחאו דחא לכ לע - "חלש" - תוחילש ליטה הלואגה לעב :תצק רחא ןונגסבו
,"תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ"ש וניצמ ה"בקה לצאש םשכ ירהש ,הצוח תונייעמה
ןימוד"ש ,(תובא יקרפל החיתפב םירמואש יפכ ,"םיקידצ םלוכ ךמעו") םיקידצב םג אוה ןכ
.לארשיב אישנ - המכו-המכ-תחא-לעו ,"םארובל
(הגומ יתלב - 643-642 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת'ה תויודעוותה םחנמ-תרות ;ו"משת חלש שרפ תבש תחישמ)


םידליה ךוניח

.לארשי ץרא שוביכו הסינכל תוכיישבו רשקב םילגרמה תוחילש - אוה חלש תשרפד ןכותה

,"לארשי -ץרא" ומוקמ השעיו ושבכיש דעו ומוקמ תא רותל ךירצ ידוהיש - הדובעב וניינעו
."לארשי ץרא ןאכ השע" (ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע םסרפתנש) קדצ-חמצה םגתפכ ,שדוקה ץרא

םישענו םידחאתמ ,תושרה יניינע םג ,ידוהי לש ויניינע לכש - תודחאה ןיינע שגדומ הזבו
.תוקולאו השודק ,שדוקה ץרא ,"לארשי ץרא" תניחבב םלוכ

לארשי תונבו ינב תא ךנחל - הכרדההו ךוניחה תלועפב םיירקיעה תודוסיהמ איה וז הארוהו
דומיל ,הליפתה תעב קר אל ,"לארשי ץרא" ,תוקולאו השודק םירודח ויהי םהיניינע לכש
,הייחש וא לויט ,הייתשו הליכא ,ןילוח יניינעב םיקסועש העשב םג אלא ,'וכו הרותה
אירב" היהי "אשידק ןוהלד אפוג"ש ידכ איה ולא םיניינעב תוקסעתההש ןויכמ ,הזב אצויכו
...ךרבתי ותדובעל "םלשו

שדקמ" ,'וכ םנחלושו םתטמ ,םרדח ושעי םה םגש םינטקה םידליה תא ךנחל - דחוימבו ללוכ
רודיס ,(הזב אצויכו) שמוח םרדחב םיסינכמש הז ידי-לע ,ח"מגו הליפת הרות תיב ,"טעמ
...שממ לעופב (הקדצו הליפת הרות) םהב שומישה תא ררועי הזש ,הקדצ תפוק ןכו ,םילהת
(520-519 'מע ,ג ךרכ ,ז"משת'ה תויודעוותה םחנמ-תרות ;ז"משת'ה ןוויסב ט"י ,חלש 'ג תחישמ)

יבר יצוצינ


"םייח ץפח"ה שיאה ימ


הילכ יאשונו הכלה דומלל יברה ארק ח"משתב תודעוותהב
'םייח ץפח'ה הכז המ ינפמ ריבסהו ,'הרורב הנשמ' ללוכ
ץפח'ה ןיבש רשקה לע טעמ * לארשי תוצופתב לבקתנ ורוביחש
רבחמל יברה לש תונוש תויוסחייתהו תודיסחהו 'םייח
וירפסלו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תוליהק ברקב םג הצרעהב רכזומ ומש ,םידיסחה גוח םע הנמנ אל "םייח ץפח"הש ףא
דומלל ןתינ ךכ לע .הבר הכרעה ול ושחר ונרוד אישנ יברהו םדוקה יברה םג .םידיסחה
.תואבה תורושהמ

תובישח תודוא ומע חחוש יברה .הקווירטסמחרמ ר"ומדאה ק"כ יברה לצא רקיב ז"כשת תנשב
:(23 'מע 'המכחה לצב') רפיס ראשה ןיב .תועיבקב תודיסחה דומיל

ושגפנו תודידיב היה ומע - 'םייח ץפח'הש ,רמוא היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
לאשנ היה וליא - תווצמו הרות יניינעו תודהיה קוזיחל תופיסאב תובר םימעפ
!"הרורב הנשמ" ורפס דומילכ הצוחנ ט"שעבה תרות דומילש רמוא היה ,וייחב

יברה אצי (190 'מע ,א ךרכ ח"משת'ה תוחישה רפס) ח"משת תבט 'ה שגיו תשרפ שדוק-תבשב
-תיבה לש ותדלוהל הנש 800-ל רשקב טרפבו ךורע-ןחלושה דומילב דחוימב ףיסוהל האירקב
:ףסוי

לע ךוראה ורוביח ןה ,ףסוי-תיבה לש ותרות דומילב ףיסוהל - שארל לכלו
תומורת" ,תוקוספ תוכלה ,ךורע-ןחלוש ,רצקה ורוביח דחוימבו ןהו ,רוטה
תדחוימ השגדהו . . ןושעי רשא השעמה תא תעדל ורוביחמ ,"'וכ תומורתמ
חרוא" םיווהמה םיניד יקספ - אוה ןכ ומשכ רשא ,"םייח חרוא" קלחל עגונב
הרומ בר לואשל רשפא-יא ירהש ,םוי םויה ייחב לארשימ דחאו דחא לכד "םייח
םג ללוכ - (ךורע-ןחלושה יקלח ראש ןכ-ןיאש-המ) 'וכ לעשו דעצ לכ לע הארוה
,"המר דיב םיאצוי לארשי-ינב" רשא ,א"מרה תוהגה - ךורע ןחלושהד 'הפמ'ה
ןכו ,א"מרה לש םיניד יקספה לע יאק "המר די"ש (תוחצה ךרד לע) זמרה עודיכ
תוכלה ,ןקזה וניבר לש ךורע-ןחלוש - אטישפו ,ךורע -ןחלושה ילכ יאשונ
,הרורב הנשמה לש ורוביח - םייח-חרוא ךורע-ןחלושה לכל עגונבו ,ןהימעטב
.לארשי תוצופתב ורוביח לבקתנש הכז ,"םייח ץפחה שיאה" ותויהל רשא

"דחוש"מ תוריהז

ד"לשת שדוק תוחיש) ד"לשת סחנפ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא - "עודי רופיס שי"
:ותצעב לאשו וידימלתמ דחא םעפ וילא עיגהש ,'םייח ץפח'ה תודוא" - (298 'מע ,ב ךרכ
,לארשיב הארוה הרומ ברכ שמשלו אובל לארשיב השודק הליהקמ העצה וינפל העצוהש ןוויכמ
.תונברב גהני ךיא תיללכ הכרדה שקבמ אוה

הדבועה ירה ,'וכו דחוש לש ץמש לכמ יקנ תויהל ךירצ ברהש ןוויכמד 'םייח ץפח'ה ובישה"
יניעב ןח תאשל הצרי ותמחמש 'דחוש' לש ןיינע תויהל הלוכי ץ"שה תרזח םע ול םיניתממש
...ןידה יפ לע ןודי אלו ,ותליהק ינב

:ןאכמ דמלו יברה ףיסוה

רשפא הזכ טעומ רבד וליפאש ,'דחוש'ה ןיינע תודוא האלפנ הארוה ןאכמו
!ןידה תרושמ הטי ותמחמש 'דחוש' לש ןיינע היהיש

...?ףלעתה והשימ םאה

'מע ,ב ךרכ ב"משת תויודעוותה) ב"משת תבטב ד"כב - יברה ידי-לע רפוסש ףסונ רופיסו
:'םייח ץפח'ה לע (701
םידוהי לש 'תחלשמ' הכלה ,םידוהיה דגנ הריזג םעפ הרזג ןילופ תוכלמ רשאכ
רשאכ .המואמ לועפל וחילצה אלו ,הריזגה לוטיב ןעמל לועפל ידכ םידבוכמ
ול ורפיס - (המואמ ולעפ אלש) תואצותה לע חוודל ידכ 'םייח ץפח'ה לא ובש
.המואמ ליעוה אל רבדה לבא ,םהלש תונעטה לכ תא ול ורמאו ,רשה םע ורבידש
היה רבדה םא !?השעמ תעשב ףלעתה םכמ והשימ םאה :'םייח ץפח'ה םהל רמא
!!ףלעתמ םכמ והשימ היה - תמאב עגונ

רוכז תשרפ ,ארקיו תשרפ שדוק תבשב ,יברה יפמ טוריפ רתיבו תפסונ םעפ רפוס הז רופיס
:(592 'מע ,'א ךרכ ו"לשת תויודעוותה) ו"לשת

,הנוממה רשה לא תחלשמ הרגוש .הטיחשל עגונב "הריזג" הררועתה ןילופב םעפ
הפשב וטלשש הלאכ ויה תחלשמה ירבח ןיב .הריזגה לוטיבל לועפל ידכ
םיפיסומ םהשכ ,שידיאב ורבידו תינלופה הפשב וטלש אלש םירחאו ,תינלופה
לא ואב םהו הריזגה לוטיבב החלצה הגשוה אל לעופל .'וכו םהידיב תועונת
םורתל ולכי אל יכ תולצנתהב וריבסה תינלופ ורבד אלש וללה .'םייח ץפח'ה
אל עודמ :הלאשב 'םייח ץפח'ה םהילא הנפ .םהידיב תועונתמ דבל רבד
.תמאב םכל עגונ רבדהש טלוק רשה היה - םכמ והשימ ףלעתה וליא !םתפלעתה

יניינעב לועפל עבתשכ הז רופיס לע יברה רזח ,תויודיחיבו םיברב ,תונוש תויונמדזהב
יזא ,שפנה םצעב עגיי ןיינעהשכש ,רמא יברה .הכלהה חוכמ םיבייחתמה םיקבאמבו תדה קוזיח
.יעבדכ ןקותי

אוושל ומש תאישנ

לע בר באכב יברה רביד (697 'מע ,'ב ךרכ ב"משת תויודעוותה) ב"משת תבטב ד"כ תודעוותהב
:רמא הכו .וכרדמ הקוחר םתגהנה לעופב רשאכ ,אוושל 'םייח ץפחה' לש ומש תא םיאשונש ימ

ץפח' ארקנ וירפסמ דחאו ,דועו ,הרורב-הנשמ :םירפס המכ בתכ 'םייח ץפח'ה
המל םאתהב - ןושלה תרימשד ןיינעה תודוא הכוראב ראובמ הז רפסב יכ ,'םייח
ץפח' םשב ארקנ - הז ורפס םש לעו ."'וגו םייח ץפחה שיאה ימ' רמאנש
.'םייח

הנומו ,ןושלה תרימשד ןיינעה לדוג תא הכוראב ראבמ 'םייח ץפח' ורפסבו
לע דסוימ הז לכו .ןושלה תרימש םע תורושקה השעת אל תווצמו השע תווצמ המכ
!!םיבותכה ךשמהב בותכש המ טרפל הצור ינניא - ''וגו ימ' קוספה

םירוביד רבדל ידכ ,'םייח ץפח'ה לש ומשב םה םישמתשמ - הז לכ ירחאלו
תרימשד ןיינעה לדוג תודוא 'םייח ץפח' רפסב ראובמהמ ירמגל ךפיה - ל"נה
!!ןושלה

ויפ םדא חתפי לא" :א,טי תוכרב) ארמגב שוריפב רמאנ - "ןטשל הפ חתפת לא"
ןיינעה רמוחו לדוג 'םייח ץפח'ב הכוראב ראובמה יפ-לע טרפבו ,("ןטשל
ןפואב רבדל 'םייח ץפח'ה לש ומשב םישמתשמ ןכ-יפ-לע-ףאו - !ןושלה תרימשד
!לארשי תאנשו ,ערה ןושל ,תונציל ,הפונח ,םירקש :ןושלה תרימשמ יכפה

:קעזו ףיסוה יברה

תא םיעדוי םהו ,ןיד אמלעב ןיידע םהש 'םייח ץפח'ה לש םידימלת םנשי
ןיא - ןכ-יפ-לע-ףאו ,ולא םירבד תרימא תעב םיחכונ ויה םקלחו ,ליעל רומאה
!!ףצפצמו הפ הצופ

השעמל איבמש דומלת

'מע ,'א ךרכ ח"משת תוחישה רפס) הרורב הנשמה דומילב ךרוצה תא יברה ריכזהשכ ,םימיל
:שיגדה (191

עגונב - דחוימבו ללוכ ,השעמ ידיל איבמה ןפואב תויהל ךירצ דומילהש אטישפ
-הנשמה רבחמ לש וכרדכ ,"הלוכ הרותה לכ" ,"הרותב לודג ללכ" ,לארשי תבהאל
,לארשי תבהאד חרכהה לדוג תודוא וירפסב ךיראהש ,םייח-ץפחה - הרורב
ערה-ןושל קבא וליפא) יוצר-יתלב רובידמ תילכתב רהזיהל ,'וכ וכפה תלילשו
ינב" - הזמ הריתיו ,"םכיקולא 'הל םתא םינב" ,לארשי שיא לע (הזב אצויכו
תוכהל ,םולשו סח ,די תמרהד ןיינעה תלילש רמול ךירצ ןיאו ,"לארשי ירוכב
.לארשי-ינב דגנ רתסלפ יבתכ בותכל וא

'םייח ץפח'ב םימחול

םנשי 'םייח ץפח'ל . . !לארשי תד התיה 'םייח ץפח'ה לש ותואיצמ לכ
םידימלת ידימלתו ,םייחב םידימלתו ,("םירוביח עקידעבעל") םייח םירוביח
...םייחב

(228 'מע ,א ךרכ ה"לשת שדוק תוחיש) ה"לשת ולסכ ט"י תודעוותהב יברה עימשה הלא םירבד
ףקותב דגנתהש םייוסמ גיהנמ עימשהש םירבד דגנכ בל באכב הרמאנש החיש לש המוציעב
.'ידוהי והימ' קוח ןוקיתל

ץפח' אוה ורוביחו ומשש ינפמ אל - יברה רמא - 'םייח ץפח'ה דגנכ םחול גיהנמ ותוא
םחלנ הנש םיעבש רבכש םיברב ךכ לע ברברתה הלהו .ומלוע תפקשהו ותטיש ינפמ אלא - 'םייח
.ותעד דגנכ אוה

לש םחבשב אלא רבדי אלו םייוצר-יתלב םירבד רבדל ץלאיי אלש ותווקת תא עיבה יברה
:םירבדה לע ביגמ אוה עודמ ריבסהו ,לארשי

אלש ידכ םינפ לכ לע תוחמל ,ארוסיאמ ישורפאל דצמ ,יתבוחו ,הרירב יל ןיא
ותוא לש םירומחה םירבדה תעמשה תעשב ויהש םתוא םע םולשו סח ספתנ היהא
.וקתשו ינולפ

:תונמדזה התואב יברה רמא דוע

םייחב םיגהונה 'םייח ץפח'ה לש םייחב וידימלת - 'םייחב וערז' םנשי םא
ךירצ דציכ וירפסב 'םייח ץפח'ה קספש המ ומייקי יאדווב - "וכרד יפ-לע"
לע תוחידב תושעל ןיא ...'שיא ינפמ ורוגת אלו' הרותה יפ לע גוהנל ידוהי
.'םייח ץפח'...הו הרותה ,םשה ןובשח

האחמה תבוח

הצר אל השעמל יכ יברה הליג ,(274-273 'מע םש) ץקמ תשרפ שדוק-תבשב ,תפסונ תודעוותהב
ינופלט רודישב םג הרבעוהש תודעוותה - ולסכ ט"י דובכל ופסאתהש םידוהי לש םנמזמ תחקל
רחאל .ודובכב העיגפה דגנכ תוחמלו ןגהל םיאצוי אל 'םייח ץפח'ה ידימלתש ךכ לע רבדלו -
:רמא ןכמ

יפלו - 'םייח ץפח'ה ידימלת לש תיאשח הפיסא המייקתה :היה ךכ היהש השעמ
.ודובכ לע ןגהל הרטמב - שממ לש םידימלת ויה םיפתתשמהמ המכ ירה םליג
.יאשחב היהי הב רבודש לכש הפיסאה םויסב הטלחהה הלבקתנ ,לעופל

ץפח'ה .הדועיימ רבד םוש הפיסאה הגישה אל םצעב :ללכ ןבומ וניא רבדה
לע הכלה ירוריב לש רפס אוהש ,הרורב הנשמ ונשי .םירוביח המכ רביח 'םייח
יניינע וללכנ ובש ,'םייח ץפח' םשב רפס רביח ךכ-רחא .'םייח חרוא' קלח לכ
רוצנ 'וג םייח ץפחה שיאה ימ" םילימב חתופ הז ורפס .םימש תאריו רסומ
תא וריכזה הפיסאה החתפנ רשאכ .לארשיב ומש ארקנ הז םש לעו ,"ערמ ךנושל
לש ןפואב רבדל ולחה העשב הבו 'םייח ץפח' (אלא ,'הרורב הנשמ'ב אל) ומש
ומחל רמולכ ,וירבדמ ךפיה לש ןיינעב ולחה ןאכו ,"ערמ ךנושל רוצנ"מ ךפיה
.יעבדכ ודובכ לע ונגה אלש אלפ לכ ןיא ןכלו ,ודגנ

ךשמהמ תוארל וחכונש םושמ איה םעפה דוע הז רבד לע םירבדמש הביסה
.ודובכ לע ללכ ןיידע וחמ אלש (ימאימבו סל'גנא-סולב) תופיסאה

םואלו" ירהש ,הז תמועלהב תושילח רבדה לעופ השודקב הפסוה הנשי רשאכ
תורבגתה ,ךפיהל רבדה לעופ יזא ,השודקב תולפש הנשי רשאכו ,"ץמאי םואלמ
.הז תמועלהב

תולפשו הדירי לועפל - 'םייח ץפח'ה דגנ רבדל בצייתה דחאש העשב ,ןכל
.הפילקהב תורבגתה רצווית אלש ידכ ,ךכ לע האחמ תושעל םיצלאנ יזא ,השודקב

'הרורב הנשמ'ה טוטיצ

התנפש השאל תרגיא יברה רגיש (המש 'מע ,גכ ךרכ שדוק תורגיא) ה"כשת ןושאר רדאב ד"כב
יניינע ןיא ללכבו" :םידקמו ("לארשי יגהנמו ינידב תולאש המכ תבתוכ וב") בתכמב וילא
הוראביו הנפת םהילא ,הריעב הארוה ירומ המכ ירהש ,הזב ךרוצ לכ ןיאו ,תולאש קוספל
."(בתכמב בתכה לע ןתולעהל השק תובר םימעפלש) ןהיטרפ לכל תולאשה

:ךישממ יברה

תלילש חסונבו ,הנושארה הלאש לע הנעא םינפ לכ לע הבתכ רבכש ןוויכ הז לכב
.'וכו גהנמה ךמתסמ המ לע ,השאב שארה יוסיכ תייעב

:בתוכו

םגש ףא) אמלעב גהנמ אלו ,םייח תרות השודקה ונתרותב רומג ןיד והז הנה
תובישח - םינידה ןיב םגש אלא דוע אלו (ול הלודג תובישח לארשי גהנמ
רהוזה רמאמ רכשהל עגונהב קיתעהל ינא רחוב . . הז ןיד םויקל הדחוימ
אהנב :(ה"ע ןמיס עמש תאירק תוכלה הרורב הנשמב קתעוה) אשנ תשרפד שודקה
ןאכרב לכב ךרבתמ הלעבד אלא דוע אלו אמלע ינב ראש לע ןיבושחב וקלתסי
.'וכו ןינב ינבו ןינבב ארתועב אתתלד ןאכרבו אליעלד

,(700 'מע ,ג ךרכ ט"לשת שדוק תוחיש - ט"לשת ךליו-םיבצנ תשרפ שדוק תבש) תרחא החישב
שיר ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא איבהש "לגרה ינפל םוי םישולש לגרה תוכלה"ש ןידל עגונב
ןייצ ,חספה גחל עגונב קר ןכ וניצמ רבחמה ךורע-ןחלושבו רוטבש יפ-לע-ףא ,ט"כת ןמיס
:ןוילגה ילושב יברה

...הזב דועו ['הרורב הנשמ'ה=] ב"נשמה ינויצב םינורחאב האר

(144 'מע ,א ךרכ ח"כשת שדוק תוחיש) ('ב תודעוותה) ח"כשת תישארב תבש תודעוותהב ףא
:יברה ריכזה

ןיינעש ,ואיבמ הרורב-הנשמהו םייח-חרוא ךורע-ןחלושב שרופמ ןיד ונשי
.םדאה תולפשבו ל-אה תולדגב תוננובתה שרוד הליפתה

ינפל םיללפתמש ןכתייה ,הזמ "שער" ושעיש יתיאר אל םיברה וניתונוועבו
...ל"נהב (יעבדכ)םיננובתמש

הרות לש התתימא

החיש ,ח ךרכ תוחיש יטוקילב הספדנו ךכ רחא ההגוה) ו"כשת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
ללכבו םימדוקה םייוויצה תא ולטיב יניסב ונתינש תווצמה ךיא יברה ראיב (אשנ תשרפל 'ג
אלו ,םירומג לוח ימי ויה הרות ןתמ רחאלש תועשה אליממו ,הרמב הנתינש תבשה תווצמ הז
- "לארשיל הרות הנתינ תבשב" ל"זח רמאממ ךכל הריתס ןיאו .תבש לש רדג םוש ןהילע לח
רמאנ הרמב ווטצנש םדוק םירצמב םגש וניצמש המל המודב ,ה"בקה תבש ובש םש לע ושוריפש
."תבשה"

:ונושל הזו יברה ןייצמ 47* הרעהב

בתכו ד"צת ןמיס ףוס הרורב-הנשמב אבוה - "דחא לודג" םעט ןבומ הז יפ-לעו
הזל רכז אוה תועובשה גחב בלח ילכאמ תליכאד - 'ןוכנ םעט' אוהש הז לע
ולכא ןכלו 'וכו לשבלו טוחשל הבר הנכה ךירצ היה רשבל הרות ןתמ ירחאלש
לכו אוה רוסאו אוה תבשד רמימל היל יווה הרואכלד - בלח ילכאמ העש יפל
.(לארשי תלואג רפס םשב הז םעט אבוהש ומכו) םויה

,"דחא לודג" לש ומעט תא חבשל ןייצמ הרורב הנשמה עודמ בטיה ןבומ יברה לש ורואיב יפל
,תבש רוסיא ינפמ יתכלה ישוקב אלו 'וכו אחריט לש ינכט ישוקב בלחה תליכא תא קמינש
.הכלהל תבש וז התיה אל יברה ירבד יפ-לע ירהש

םעטה קתעוה ובש 'םיגהנמה ימעט' רפסה תא יברה ריכזה הבש (הגומ יתלב) החנהב ןויעמ
,'ו ךרכ 'םש ילהא' הארו] תבש תשודק לשב יתכלה רוסיאב תאז קמנמש לארשי תלואג רפסמ
הכלהל ךכמ דומלל ןיא ךא" - ךכ לע רמאו [105 'מע 2 ןוילג 'ד"בח סדרפ' .הבחרהב אר 'מע
קסופכ 'הרורב הנשמ'ה ,ןכאש אצמנ - "'םיניד יקספ' אלו 'םיגהנמה ימעט' קר אוהש םושמ
.הרות לש התימאל ןווכל הכז םיניד

הרורב-הנשמב לפלפתמ

ןמיס ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש) קספנה תא יברה איבמ (36 'מע ,בכ ךרכ) תוחיש יטוקילב
ןורחאה בוט םוי יאצומב ותדועס הכשמנש ימ"ש ((םש בקעי-קחו םהרבא-ןגממ) 'ג ףיעס ,אצת
אלו תיברע ללפתה אל ןיידעש ףא הדועסב ץמח לוכאל רתומ םיבכוכה תאצ רחאל דע חספ לש
ןוזמה תכרבב ךכ-רחאש תורמל ,ץמח אוה לכוא חספ לש ןורחא תדועסב :רמולכ ."ללכ לידבה
.הזה תוצמה גח םויב אוה רמוא

:יברה בתוכ 62 הרעהב

ןוזמה תכרב ךריב אל ןיידע םא םנמא" בתכ ('א ןטק ףיעס) םש הרורב-הנשמב
רתב ןנילזאד םושמ אוביו הלעי רמול ךרטצי ירהד ץמח לוכאל ול ןיא יאדווב
."ירתסד יתרת היהי ןכ םאו חפק ןמיס ףוסב ליעל אתיאדכ הדועסה תלחתה

ינפל קר ירשפא בקעי-קחו םהרבא-ןגמבש ןידה יכ ,לודג ןויע ךירצ - יברה ךישממ - לבא
-ןחלוש) הלדבהו בירעמ םדוק ןוזמה תכרב ירחא לוכאל רוסא ךשחתשמ ירהש ,ןוזמה תכרב
םיקסופה ןושל תמיתסמש (ח ןטק ףיעס) םייחה-ףכ םג הארו .(טצר ןמיס םייח-חרוא ךורע
.ירש ןוזמה תכרב םדוק םגש עמשמ

אוביו הלעי רמול ךרטצי' בתכדמ" :ונונגסו הרורב הנשמה-ירבדמ יברה קיידמ 64 הרעהב
יתרת היהי יכ . . אוביו הלעי רמול לכוי אלו" - אלו] 'ירתסד יתרת היהי ןכ םאו 'וכ
תיברע ללפתהו תבש יאצומל ותדועס הכשמנש ימד איבמש ח"פק ןמיסב ןידה ךרד לע) ירתסד
הלעי תרימאמ ורטפל וז 'הריתס'ב ןיא וירבדל םגש ,הזמ עמשמו - [(תבש לש ריכזמ וניא
.אוביו

:בשיימ יברהו

'םירתוס וירבד' םש יכ ,(ח"פק ןמיסב) ל"נה ןידל המוד וניאש רמול שיו
םוי תליפת ללפתה הליחתש" (זי ףיעס) םש ונחלושב ןקזה ר"ומדא ןושלכ
הבהא רבודמהש ,ןדיד ןודינב ןכ-ןיאש-המ ;רבעה םוי ריכזמ ךכ רחאו וירחאלש
.ןויע ךירצ ןיידעו .(ץמח תליכא)
. . םנמא' תוביתה םוקמב הרורב הנשמד ןושאר סופדב" יכ יברה טטצמ ןוילגה ילושב
.(םהרבא-ןגמה ןיד לע גילפ הז יפלו) 'יאדוובד טושפ הארנ יתעד תוינעלו' אתיא 'יאדווב
."םינפבכ אוה - ומצע רבחמה ידי-לע ןקותו הגוהש - (הז ירחאלשו) א"סרת סופדב לבא

"ךכ ךשמה"

ונבר לש ךורע ןחלושב קמעתהלו דומלל םלועמו זאמ וגהנ םידיסחה תודע יכ ,ןייצל יואר
יברה םעפ אטבתה וז חורבו .המלשהכו ףסונ ןויעכ קר היה הרורב הנשמב ןויעהו ,ןקזה
דומילב תדחוימ תובהלתהב וקסע אל םידיסח" :(טחוש ןימינב-ארזע 'ר ח"הגהל) 'תודיחי'ב
."הרורב-הנשמה

ט"כשת ןסינ שדוחב יברה לא 'תודיחי'ל סנכנו ד"בחל ברקתהש רוחבב השעמ ,תאז-לכבו
:לאשו (הלר 'מע ,'ג ךרכ םחנמ לכיה)

הליחתכל"ד) החנמ תליפת ןיינעל (חי ןטק ףיעס ,'א ףיעס ,גלר ןמיסב) קסופ הרורב-הנשמה
אלש דועב ותליפת רומגיש ונייהד אקווד המחה תעיקש םדוק ללפתהל רהזיל םדא לכ ךירצ
יתיארו ."רוביצב ךכ-רחא ללפתהלמ תודיחיב הנמזב ללפתהל בטומו" ("וניניעמ שמשה הסכתנ
?גהנתהל ילע ךיא - יתלאש .ןכ םיגהונ םניא םידיסחש

.וישכע גהונ התא ךיא :ותוא לאש יברה

.הרורב הנשמה לש רומאה ןיד קספ יפ לע :בישה לאושה

.אבהל םג ךכ ךשמה ,ןכ םא :יברהתודיסחה ינייעממ


חלש תשרפ


(ב,גי) ךל חלש

(י"שר) ךתעדל

.'לארשי -ץרא' ונממ תושעלו םלועב וקלח תא 'שובכל' תיקולא תוחילש הנתינ ידוהי לכל
םיכרדה תא אוצמלו שפחלו ולכשב שמתשהל בייח חילשה :'ךתעדל' תויהל הכירצ וז תוחילש
םילימה תא אוצמלו יטרפה בצמה תא ךירעהל - תוחילשה םויקל רתויב תומיאתמהו תובוטה
.הזב אצויכו תלוזה םע רבדל ךיא תומיאתמה

,םידיסחה דחא לע תמייוסמ תוחילש ליטה םעפש ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לע רפוסמש יפכו
'תודיחי'המ דיסחה אציש רחאל .לעופב המייקל ךיא םיטרפ-יטרפו םיטרפ לואשל ליחתה הלהו
..."םיה לא ינוליטהו ינואש" רמואו ,קנופמ דיחי ןב ומכ גהנתמ הלהש ,יברה רמא
(ח"משת תוחישה רפס ,ח"משת חלש פ"ש תחיש)


(ל,גי) םעה תא בלכ סהיו

.םילגרמה תא ללוכ ,םעה לכ תא קיתשהל חילצה ,עשוהי אלו ,בלכ אקווד

ךרדב ונייה ,(בכ קוספ י"שר) ולש ותליפת ידי-לע םילגרמה תצעמ לצינ בלכ :רבדה םעט
ךרדב ,(ונתשרפ שיר י"שר) השמ תליפת ידי-לע לצינ עשוהי וליאו ,"הלעמל הטמלמ האלעה"
הנותחתה הגרדה לש תולעתההו תולטבתהה תא בלכ אקווד לעפ ךכ םושמ ."הטמל הלעמלמ הכשמה"
-הטמה לא םג רודחל רשפא 'האלעה' ידי-לע אקווד - הדימה איה וז ןכש ,(םילגרמה) רתויב
.רתויב הטמ
(90 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גל,גי) קנע ינב םיליפנה תא וניאר םשו

(י"שר) שונא רודב םימשה ןמ ולפנש לאזעו יאזחמש ינבמ

תשרפ ףוסב רפוסמכ ,המוצע הליפנ םהל התיהו ומשגתה םתדירי םעו םלועל ודרי ולא םיכאלמ
םתאיצי םע לארשי -ינבל היופצ המוד הדיריש זמרל ידכ םתוא וריכזה םילגרמה .תישארב
יניינעב קוסעל וכרטצי הב ,לארשי-ץראל םתסינכבו ,םלועהמ םיקתונמ םה םש ,רבדמהמ
.םלועה

רשאמ ךרעב אלש םילענ תוחוכ ונתינ ידוהיל ירהש .היארל המוד ןודנה ןיא תמאב ךא
וז אל ןכלו ,דח אלוכ ה"בוקו לארשיו ,שממ לעממ הקולא קלח איה המשנה ןכש ,םיכאלמל
תא ךופהל וחוכב - הברדא אלא ,ותגרדמ ותוא דירומ וניא םלועה יניינעב קסעהש דבלב
.ךרבתי ול 'הריד' םהמ תושעלו םלועה יניינע
(ו"משת חלש ,תוחיש-יטוקיל)


(די,די) םהילע דמוע ךננעו 'ה התא הארנ ןיעב ןיע רשא

,"ודבלמ דוע ןיא" דציכ ,תוקולא יוליג ואר לארשי-ינב - "'ה התא הארנ ןיעב ןיע"

ךממ ירהש ,"ךננע" םצעב אוה ריתסמהו םילעמה ךשוחהו 'ןנע'ה ףא - "םהילע דמוע ךננעו"
.לוכה
(ל 'מע ,רבדמב הרות-יטוקיל


(כ,די) ךירבדכ יתחלס

ןיכהש יפכ ,הבושתה ןפוא יפ-לע - "ךירבדכ" ;הלעמלמ האב הליחמהו החילסה - "יתחלס"
.בלה קמועמ הטרחבו הבושתב וביל תא םדאה

,החילסב תובר תוגרד שיש - "חולסל הברמה ןונח" הרשע-הנומש תליפתב םירמוא ונאש והז
.ולש הבושתה תגרד יפל דחאו דחא לכל
(בע 'מע ,םירבד הרות-יטוקיל)


(גל,די) הנש םיעברא רבדמב םיעור ויהי םכינבו

.'תופילק'ה תקיני שרוש אוה ,ברקעו ףרש ,שחנ םוקמ אוהש ,רבדמהש ,תודיסחה תרותב ראובמ
ןמיס תובא השעמו .הפילקה לש החוכ תא העינכה ,תירבה ןורא םע ,רבדמב לארשי-ינב תכילה
.תימהבה ושפנו ופוג הזש ,יטרפה 'ורבדמ' תא לטבל ידוהי לכל תרשפאמ וז הכילה :םינבל

םישחנ גרוה היה םהינפל ךלוה היהש ןנעה (א :תוימשגב םג יוטיב ידיל אב וז העפשה
םוקמל קירו םמוש םוקממ רבדמה תא הכפה תושפנ אוביר םישיש לש םתואצמיה (ב .םיברקעו
רבדמה תממש הכפהנ ךכבו ,בורל תונליאו םיאשד וחימצה םירמ לש הראבמ םימה (ג .בושיי
.החירפל
(16 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(הל,די) ותומי םשו ומתי הזה רבדמב

וילע רמאי רשא" ,עבצאב וילע תוארהל רשפאש ,("יל-א הז") השודקה דצל תזמור 'הז' הלימה
ןכשמל תזמור 'םש' הלימה וליאו ;דבלב ה"בקה לע אלא ךכ רמול רשפא-יאו ,"הז אוה יכ
.'תופילק'ה

םיעיגמ - "ומתי" ,הליפתהו הרותה תויתוא ,םישודק םירוביד ידי-לע - "הזה רבדמב"
,"ךיקולא 'ה םע היהת םימת" תניחבל

.'םש' - 'הפילק'הו 'תוומ'ה םוקמל ולפנש השודקה תוצוצינ תא םילעמ ןכו - "ותומי םשו"
(בל 'מע ,םירבד הרות-יטוקיל)


(מ,די) 'ה רמא רשא םוקמה לא ונילעו וננה

ןינמ ;"ונממ אוה קזח יכ" ורמאש יפכ ,ןענכ יכלמ א"ל תא שובכל 'ה תלוכיב ורפכ םילגרמה
לע תפומו תוא םוש ונבר השמ םהל הארה אל ירהו ,'ה תלוכיב הנומאה לארשיל הרזח אופא
?ץראה לא םאיבהל אלש עבשנו םהילע 'ה ףצקש רמא קר ,הז

ואב .ידוהי לכבש תיקולאה שפנהמ תעבונ הנומאהו ,םינימאמ ינב םינימאמ םה םידוהי אלא
.'ה תלוכיב ורפכ ןכלו ,תיקולאה שפנה תשודק רוא לע רבגתה ערה רציש ךכל ומרגו םילגרמה
רבדמב 'וגו תאזה הערה הדעל יתמ דע") םישק םירבדב םהילע םיערהו 'ה ףצקשכ דימ םלוא
ענכנ ךכמ האצותכו ,("דואמ םעה ולבאתיו") םברקב םביל רבשנ - ("'וגו םכירגפ ולפי הזה
.תימצעהו תיעבטה הנומאה התלגתנו ערה רצי
(טכ קרפ אינת)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
חלש תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ו"כ

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

.םיקלח 12-ו ,צ"החא 4:34 ,יעיבר םוי :דלומה

."ישימחה םויבו יעיברה םויב זומת שדוח-שאר" :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תאמ םיעבות םירבדמה ישאר ירה תודעוותה לכב הנה ,אבורד אבור" .תסנכה-תיבב תודעוותה
;תויועיבקה ורמשישו ,ח"אד דומלל םיתיע ועבקיש ;םהיכרדו םהיתוגהנה וביטייש :םיבוסמה
.םייקלו 1תושעל תנמ לע היהי דומילה רשאו

-רוביד [רמאמ]ב בטיה ראובמ [םיישיא םיניינעב=] החכותה ןפואו ןיינע תוללכ הנהו"
.4הישפנד אבילא ודמלל ש"נאמ דחאו דחא לכל יואר רשא ,"5לשומה חור 2םא" :ליחתמה

םינפ תנבלה םושמ םהב ןיאש םיניינעו םירבד לע קר איה תודעוותהה תעב וז החכוה םנמא"
.5"הלודג הביחבו הבהאב וחיכוה והער תא שיאש ,םדקמו זאמ היהש ומכ ,םולכ אלו


וז תודעוותהמ רואה אוביש הזכ ןפואב םיכרבמ תבשד תודעוותהה ורדסי - ועמשי יתעדל םא"
. . ומצע תבשה םויב אקווד היהת האבהה תלחתהו ,םידעוותמהמ דחאו דחא לכ לש םתיבב םג
תיבב םג רפסלו ,םתיבב תבש תדועס דועסל ולכויש - הזכ ןפואב [תודעוותהה תא=] הרדסל
.6טרפב הז דחוימ םיכרבמ תבש רבד-לעו ,ללכב םיכרבמ תבש רבד-לע

.ג קרפ - תובא יקרפ :החנמ

ינש םוי
ןוויסב ח"כ

םעיגהב ,יאפוריאה אכבה קמעמ ה"ע תינברה ותייערו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תלצה םוי
.7(א"שת) ב"הראל םולשל

:םייזכרמה תודסומה תשולש דוסייב ,תונייעמהו תודהיה תצפהב השדח הפונת הלחה הז םויב
ר"ומדא ק"כ ,םדסיימ ידי-לע ורסמנש ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ו 'ת"הק' ,'לארשי הנחמ'
דחא לכ לש "לעופה דעו שאר בשוי"כ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ונתח לוהינל ,ע"נ צ"יירוהמ
.8םהמ

תויודעוותהו הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהל ,9הלוגס םויכ ונבר ק"כ ידי-לע עבקנ
תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי-לע עבקנ רבכ" :ונושלבו .תוידיסח
הלא תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב
.10"הקזח ינש שולשמ רתוי ךשמב לעופב השעמב

הלוגס ימי

הלוגס ימי ,זומת ג"י-ב"יו (ע"נ צ"יירוהמ ק"כ רסאנ וב םוי) ןוויס ו"ט ןיבש םימיה"
ןקזה ר"ומדאל עגונב (26 'מע םולש תרות) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ירבד י"פע ,םה
."ותוא ןירצועש ידי-לע ונמש ןתונ תיזהש ומכ והזש ,גרוברטפב
ישיש םוי

זומתב 'ב

ק"כ לש אלוליהה םוי ,זומתב ישילשה םוי אוה ,12שודקהו לודגה םויה ברע
תירקיעה ותאובנש ,רודה איבנו ונרוד אישנ ,'ה חישמ וניפא חור ,ר"ומדא
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ,13"אב (חישמ) הז הנה שממ דימו ףכית"ש

םיניינעהל המורת 15דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב ,14שדוק-תבש ברעב
םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה
.החנמ תליפת

תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא .(טנבא
חינהל .וינפל םידמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,םמצעל ורייצי - ר"ומדא
םא) וחלשלו .ר"ומדא ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה
:ןויצה דילש סקפה 'סמ) ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב
.(00-1-718-7234444

:שדוק-תבש תורנ תקלדה ינפל

.16הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ (תיב לכב) קילדהל

.תוליפתה תעשב וקלדיש ידכ ,ץ"שה לש דומעב המשנ-תורנ השימח קילדהל

לכ תא ררועל שי ,הרותל תולעל דחאו דחא לכ ךירצ חרוק תשרפ תבשבו ליאוה
.םימימתהו ש"נא לכ תא תוכזל ידכ ,הזל וננוכתיש הרותב אורקל םיכיישה.("דומלל" :ספדנ םוי םויהב) 4 הרעהב הנמסנ ,וז ק"גאב ה"כ (1

.("םאו" :םוי םויהב) ק"גאבו ,רמאמב ,(ד,י תלהק) קוספב ה"כ (2

םירמאמה רפסב הנורחאלו ,(716 'מע ב"ח 'םיסרטנוק - םירמאמה רפס') 'ד"מל סרטנוק'ב ותעשב ספדנ (3
-לעו ,םרוד אטח תא ,תוקדד תוקדב ,םמצעב םיאצומ רודה ילודגש המ תודוא רבודמ הז רמאמב .זטר 'מע ד"פרת
.רמאמה ינפל ספדנה בתכמבו ש"ייע ,רודה תא םיחיכומ הז-ידי

.ירשת דכ ,םוי םויה .בצר 'מע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (4

.םש םוי םויה ,די 'מע ד"ח ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (5

.ג 'מע י ךרכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (6

.וט קרפ א"ח 'ךלמ ימי' רפסב םירבדה תשרפ (7

.חי-זי םיקרפ ,ב"ח םש האר (8

תולעב לע םלועה תומוא ורערע ןוויס ה"כבש ,ג"פ תינעת תליגממ איבמ 274 'מע גל קלח תוחיש יטוקלב (9
וכלה" רשאכו "םימי השולש ןמז ונל ונת" ושקיבו ,"תחצינ הבושת" אסיספ ןב ההיבג םהל בישהו ,לארשי ץרא
וכלה ,תועוטנ ןהשכ םהימרכ ,תועורז ןהשכ םהיתודש ,םיאלמ ויהשכ םהיתב וחינה דיימ ,הבושת ואצמ אלו
וחרבו

ףוסב) ןוויס ח"כ םויבש אצמנ ,ןוויס ה"כב להנתה חוכיווהש ןוויכו "בוט םוי םויה ותוא ושעו . . םהל
י"ע - השדח הפונת האיבהש ,הז םויב ותלצה םע תאז רשקמו .םלועה תומואמ לעופב הלצהה התיה (םימיה תשולש
דע ,ןותחתה רודכ יצחד ("לארשי ץרא ןאכ השע") 'ץראה שוביכ'ד הדובעהב - הרותה םע ףקותב הדימעה
.ש"ייע ,יתימאה םמוקמל "וחרבו וכלה"ש ,ןמצע תומואה םג אלא ,םהיסכנבש השודק יצוצינה קר אל םיררבתמש

.545 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (10

.1321 ד"ח ש"וקלב ר"ומדא ק"כ בתכממ (11

.אמק 'מע ד"ח ק"גא ,טבש 'י יבגל ר"ומדא ק"כ ןושל (12

- "ו-הנש 'ע םירצקה ז"הדא ירמאמ האר - תואדווב והזש ,איבנ רותב אלא ,טפושו םכח רותב קר אל" (13
.792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס ,א"שנת לולא 'ג ,םיטפוש פ"ש תוחישמ

א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה םוי יגהנמ (14
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא)

-ינב םגש ןבומ ,ב"ויכב ףטו םישנ םג ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,ונרוד אישנ יברה תוארוה יפ-לע (15
.ןמויקב תוכייש תונבו םישנ םגש תוגהנהה ראשב ןכו ,הקדצל םמצעב ונתי תיבה

."'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (16


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il