- ז"יר - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה לולאב ז"כ * םיבצינ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


הקותמו הבוט הנש

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ק"כמ הנשה-שארל יללכ בתכמ
ונרוד אישנ ר"ומדא


ןושארה הנשה-שאר תא ונל ריכזמ הנשו הנש לכבש הנשה-שאר
לכ לע ךלמל ה"בקה תא ןושארה םדא ךילמה ובש ,האירבל
דחא לכ לע תלטומה תוחילשה אופא יהוז * הלוכ האירבה
שדחל - ףט ,םג תדחוימ השגדהבו םישנו םישנא - דחאו
ה"בקה תוכלמב םלועה לש הרכהה תא קזחלו- שידיאמ ישפוח םוגרת -

ו"משת'ה ,בוט יכ וב לפכוהש םוי ,תוחילס 'ג .ה"ב

.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש


ימי לש םמוציעב ,הנשה-שארל רתוי םיבורק התע ונדמעבו ,לולא י"ח םוימ בתכמל ךשמהב
יוויצה תא רתוי דוע שיגדמ הז לכ רשא ,בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויבו ,תוחילסה
תודוקנב ןכו ,םדוקה בתכמב ונודינש תודוקנב רתוי קמעתהל יואר - "שדוקב תולעהל"
:האבה המדקהה רחאל תאז ,ןהילא רשקהבו ןלהל ןאכ ונודייש

"ןושאר םויל ןורכז ךישעמ תליחת םויה הז" אוה הנשה-שארש ךכ לע ונבכעתה םדוקה בתכמב
ןושארה םויה תא םיריכזמ ובש םויהו ,םייקתהל םלועה לחה ובש םויה אוה הנשה-שארש)
םאתהב ,םלועה ארוב - "ךלמה תרתכה" לש םויה אוה הנשה-שאר ךכיפלו ,(תישארב השעמל
ךלמ"כו "ולאוגו לארשי ךלמ"כ ,"םכילע ינוכילמתש" :לארשי ינב לא ה"בקה תשקבו יוויצל
."ץראה לכ לע

דימ דמעש ,ןושארה םדא ארבנ ובש םויה ,ןושארה הנשה-שארב דימ יוטיב ידיל אב הז רבדו
ואוב" האירקה תועצמאב ,ה"בקה ןוטלשו תורמ תחת לא ותא דחי האירבה לכ תא סינכהו
האירבה לכ ידי-לע לעופב םלועה ארוב רכוה ךכב ,"ונשוע 'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו הווחתשנ
.הלש ךלמכ

םידוהיה לכ לש הווצמהו ,תוחילשה איה וזש ,הנש ידמ ,הנשה-שאר ,אופיא ,ונל ריכזמ -
'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו הווחתשנ"ה תא קזחלו שדחל :םיאצמנ םה םהב תומוקמהו םינמזה לכב
- יניצרו יבבל רוביד ידי-לע ןכו היח אמגוד םיווהמש ךכ ידי-לע - עיפשהל ןכו ,"ונשוע
ה"בקה לא וניתושקבב הנשה-שארב םירמוא ונאש יפכ - רשא דע ,רומאה ןוויכב הביבסה לכ לע
-ורמאיו וניביו ועדיי םדא לכו יח לכ ,ארבנ לכש ,'וכ "ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדייו"
."הלשמ לכב ותוכלמו ךלמ לארשי יקולא 'ה" :וריבסי

* * *

.תווצמה ליג ינפלש םידלי ללוכ ,ףטו םישנ ,םישנא ,םידוהיה לכ לע הווצמו תוחילש וז

הגהנה וא ,רוביד ,השעמ יכ ,םיימוי-םויה םייחב וליפא םיאור ונא תופוכת :ןכ לע רתי
,םירגובמ לע םיעיפשמו בר םשור םישוע ,דלי לש תיעבט תומימתב ליגרכ םישענה ,דלי לש
.םתגהנה לע - ףאו

,הכלהב ףקות תונטקהו םינטקה ישעמל שי ,הריבסמ ,םייח תרות ,הרותהש יפכ ,ןכ לע רתי
.םלועה יניינע לש תישחומה תואיצמב ,םלוע תוכילהב םג אליממו

(הרותה דומיל - ) לבה ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא" ל"ז ונימכח רמאמ עודי ירהו
."ןבר תיב לש תוקונית

בתכמב רכזומכ .טרפב םישנא לשו תונידמ לש (םג) ןידה םוי ,הנשה-שאר םע םג רושק רומאה
םלועה תאו ,ומצע תא תוארל דימת ךירצ םדאהש (ם"במרה לש) השגדהל םאתהב ןכש ,םדוקה
רבדה סחייתמ - תוכז ףכל העירכמ דחא בוט רבד לש תפסותו ,(הצחמ לע הצחמ) לוקשכ ,ולוכ
.דליל םג

דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל הרות לארשי גהנמ םע םג רשק ול שי הז ןיינע
תוליפתב ,וליגל םאתהב ,ףתתשיו תסנכה-תיבב םייוסמ ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי
תאז םישוע םידליהו ,"אבר אימש אהי ,ןמא"ו "ןמא" הנעי ,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבו
'ה תדובעב םתגרדב תפסותב םירגובמ לע םג עיפשמ רבדהש דע ,תובהלתהבו תומימתב ,החמשב
ינוכילמת" לש רתוי םלשומ ןפואב לעופ ידיל אובי הזש דע ,האריבו הבהאב ,לוע תלבקב
- "ץראה לכ לע ךלמ"ו "םכילע

.הז השעמ ידי-לע ל"נה תיפוסה הערכהה האב םימעפו

* * *

."םדאה הז - ןטק םלוע"ב ףקתשמ - "לודג םלוע"ב שחרתמה לכש תובר םימעפ ןייוצ

לע ךלמ"ו "לארשי ךלמ" - תודוקנ יתש וב שיש ,"םכילע ינוכילמתש" לש ןיינעב םג ןכו -
:טרפב ידוהי לכ לש תינחורה ותדובעב םג תויוצמ ןה ירה - "ץראה לכ

- לארשי" לש תימוי-םויה הדובעה קלחבו "לארשיבש לארשי" לש תימוי-םויה הדובעה קלחב -
."ץראה לכב

םויקו הליפתה תדובע ,הרותה דומיל - שדוק ולוכ אוהש םייחה קלחב :תוטושפ םילמב
רשא ,'וכו הניש ,הייתש ,הליכאב ,"לוח" ארקנה םייחה קלחב םגו - לארשי ךלמ לש תווצמה
:יוויצה ללכב םה "לוח יניינע" םינוכמה הלא םג ירה הרותה לש חוכה תניתנו תוארוהה יפל
הליחת ,םידלי םג ללוכ ,ידוהי לכ לע תאז םייקל חוכ תניתנו יוויצ ,"והעד ךיכרד לכב"
רדגב התע תעל םהש םירגובמל רשאב רתוי דועו ,הדימה אולמב רתוי רחואמו ךוניחה תבוחכ
.תומילשב היתווצמ םויקו הרותה דומילב - תונושמ תוביס ללגב - ("םידלי") "םיליחתמ"

* * *

יפכו ."רתויב (הטמל אצמנה תא שחו) הטמל דרוי - רתויב הובגה לכ" לש ללכה עודי
תשוחת ול שי - המכחה לש תיתימאה תומילשה תא עדויה םלשומה םכחה אקווד :תאבומה אמגודה
ידכ לכה תא תושעל ידכ "דרוי" אוהו ,המכחב גשומ לכ ול ןיאש הז םע רתויב הקומע שגרה
.םכח תויהל ול עייסל

היולתו הרושק - האירבה לכ ריחב ןושארה םדאה לש ותומילש :ליעל רכזוהש יפכ ,הזל המוד
ינפל הכרבנ ,הערכנו הווחתשנ" לש בצמב היהיש רתויב תוחנה םמודה לע םג עיפשמ אוהש ךכב
."ונשוע 'ה

תונפל ,הנשה-שאר ברעב תסנכה-תיבל עיגמ ןבר תיב לש קונית רשאכ :ונבתכמ לש הדוקנבו
ה"בקה לא ויפ לבה עיגמ ,'וכו "ידוד הכל"ו "דודל רומזמ" רוביצה םע דחי רשו ,ברע
לכ לע ךלמו לארשי ךלמ :יולגבו לעופב - השענו הרתכהה תא לבקמ ה"בקהש ךכ ידיל איבמו
.ץראה

* * *

ללגב לארשי ינבל תדחוימ הביח ה"בקהל שי ,"והבהואו לארשי רענ יכ" רמוא ה"בקה
םימת" :החטבההו יקולאה יוויצה ןמ תעבונה ,םידוהיה לכו ידוהי לכ לש תימינפה תומימתה
לש היולג הבהאו רתוי הקומע הבהא הלגמו תררועמ וז תומימת ."ךיקולא 'ה םע היהת
לשו ,םידוהיל םידוהי לשו םידוהיל ה"בקה לשו ("ולעפ םימת" רשא) ה"בקה לא םידוהיה
ליעל רבסוהש יפכ) "םכילע ינוכילמתש" לש ןיינעה רשאכו ,"המימת 'ה תרות"ל םידוהי
תמשגה תא רבדה שיחמ ,השעמבו רובידבו הבשחמב יולג ןפואבו לעופב עצבתמ (םדוקה בתכמבו
לש ןפואל דע ,"ךדובכב ולוכ םלועה לע ךולמ" ךלמה תרתכה לש הלוגסה םויב תימינפה השקבה
- 'וכ "ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדייו"

,"ונצראב דובכ ןוכשל" דועיה םייוקישכ ,שממ המילשהו תיתימאה הלואגב -

לכ לע ךלמ אוה ארובה יכ ריכי ולוכ םלועה רשאכ ,םלועה לכ לשו ליבשב (םג) הלואג
.ץראהרומאה לכב החלצהל הכרבבו דובכב

הבוט המיתחלו הביתכלו

הקותמו הבוט הנשל

דחי םג תוינחורבו תוימשגב


(ק"יח)ש"וקל הארו .(225-26 'מע ה"שת'ה מ"הסב הספדנ) ה"שת'ה-ה"נרת'ה תוחילס 'ג רמאמל המישר האר :תוחילס 'ג
.348 'מע א"יח

יכ וב לפכוהש ישילש םוי ה"ד הרעה 632 'מע ד"כח ש"וקל הארו .ז,א תישארב י"שרפ :בוט יכ וב לפכוהש םוי
.בוט

:זצק'א 'מע םיבצנ ת"הואבו .'בהו 'אה "תוחילסה ימי" ה"ד תורעה 616 'מע םש ש"וקל האר :תוחילסה ימי
תוחילס תבש ק"שע בתכמ הארו .הלעמל ןוצר תעו ןמז אוה זאש תוחילסה ימיב םיריאמ (ר"הדמ ג"י) םהו
.ה"ר ראפ געט עטצעל יד ןיא ה"ד הרעה ה"משת'ה

.ג"ה ג"פ םירוכב ימלשורי .נ"שו .א,חכ תוכרב :שדוקב תולעהל יוויצה

.א,זכ ה"רמ ,ה"רד ףסומ תליפת :ךישעמ תלחת םויה הז

.ב,דל .א,זט ה"ר :םכילע ינוכילמתש

.ו,דמ 'יעשימ ,(תויכלמ תכרב) ה"רד ףסומ תלפת :ולאוגו לארשי ךלמ

תכרבבו שודיקב ןכו .("'וכ ךולמ 'וכ וניקולא" תכרב תמיתח) ה"רד הדימעה תליפת חסונ :ץראה לכ לע ךלמ
.הרטפהה

.(ב,צ) ו"נת ז"וקת םג הארו .רומא פ"ס ג"ח .ב,אכר א"ח רהז .א"יפ א"רדפ :האירקה תועצמאב

.ו,הצ םילהת :ונשוע . . ואוב

.א,טס ה"לשב אבוה .ג"יש ת"רל רשיה 'ס - בלה לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבד יכ :יבבל רוביד

.ג,המ םיבצנ ת"וקל .'יהת םימת (גי,חי םיטפוש) פ"הע ן"במר האר :תומימת

.ב"פר םילכ 'לה .ב"ה ד"יפ ןילכוא תאמוט 'לה ם"במר .ךליאו ב,בי ןילוח :הכלהב ףקות . . םינטקה ישעמל

.375 'מע כ"ח ש"וקל הארו .הפוסב הדנ תכסמ .ב"עס,חכ הליגמ הארו .ו,ג קוקבח :םלוע תוכילה . . הכלה

.ב,טיק תבש :ל"ז ונימכח רמאמ

פ"הע ל"זחממ ריעהלו .ביזתשא אמלע :(תמדוקה הרעהב קתעוה) התלחתב רהוזה תמדקהבו :םייקתמ םלועה
ר"ב) ושע ידי םידיה ןיא תויסנכ יתבב יוצמ בקעי לש ולוקש ןמזב 'וכ בקעי לוק לוקה (בכ,זכ תודלות)
.(א,אעק א"חז הארו .כ,ה"ספ

יתמיא 'וכ (בי,ב ש"הש) ץראב וארנ םינצנה :התלחתב המדקה א"חזל י"בשר ירמאמ 'סב :ןבר . . תוקונית
הרותה אוה םלועה םויק ,'וכ ביזתשא אמלע 'וכ ןוניא ןיגבו אתיירואב ןאעלד יקוני לק 'וכ ישילשה םויב
.זל 'יעס ת תוא א"ואמב ז"דעו .ש"ייע 'וכ אטח וב ןיאש לבה תוקוניתה דומיל םג המו

ג"ה ג"פ ה"ר ימלשורימ) ה"רד ףסומ תלפתב םירמואש ומכו :םישנא לשו תונידמ לש . . ןידה םוי ,הנשה-שאר
.'וכ ודקפי וב תוירבו ,'וכ רמאי וב תונידמה לעו :(דועו .א,ט"כפ ר"קיו .התליחתב

.ךליאו א"עס,מ ןישודיקמ ,ד"ה ג"פ הבושת 'לה :(ם"במרה לש) השגדה

ל"ירהמב ז"דעו .איה הרות וניתובא גהנמ :םשו .(ב,כ ,תוחנמ) לספנ ה"דות האר :איה הרות לארשי גהנמ
ימלשורי הארו .איה הרות גהנמהו :153 'מע ארודמ םינשי םיגהנמבו .ד"ס ו"עשס ד"וי ע"וש א"מרב אבוה
.א"ה ד"פ םיחספ

ר"בשת דמלמל - רעפלעהאב - רזוע היה הלגתנש םדוק ט"שעבה רשא ,ריעהל :אבר 'ימש אהי ןמאו ןמא הנעי
.(מ"כבו .156 'מע א"שת'ה תוחישה רפס) 'וכו ר"שהי ןמא ,ןמא םהמע רמואו

א"חז .א"לפס נ"רדא הארו .(א,אק .ב,ק) ותלחתל בורק ט"סת ז"וקת .ג ידוקפ אמוחנת :םדאה הז ןטק םלוע
.וכק 'מע ו"כרת מ"הס .ב ,דלק

.622-32 'מע ד"כח .594 'מע ט"יח ש"וקל הארו .ה"פר תועד 'לה ם"במר האר :'וכו הניש היתש ,הליכאכ
.דועו

.ג ,ב"יפ ר"בדמב - ןחוכ יפל אלא וחוכ יפל שקבמ וניאד :חוכ-תניתנו תוארוהה

ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר .(א,גס תוכרב הארו) ו,ג ילשמ :והעד ךיכרד לכב
.(ב"נרס - ךליאו מ"שת ת"הק תאצוהב) הארנ דוע ה"ד ב,הע (ת"הק תאצוה) מ"ההל ת"וא הארו .ב"ס ו"נקס ח"וא

תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא-ירעש .דועו .ג,טל .ג,דל רומא ת"וקל :"הובגה לכ" לש ללכה עודי
.ךליאו ב"לפ םש .ב"יפ

.ד,ט"פ ר"תסא האר - םתליפת תלעמ :ךכ ידיל איבמ . . ןבר תיב לש קונית

ז"דעו .תבשב ה"רד 'א םוי לח וז הנשב יכ :"ידוד הכל" "דודל רומזמ" . . ברע תונפל ,הנשה-שאר ברעב
.זא תוליפתה תישארב עובשה ימיב ה"ר לחשכ

ונקת 'מע (ת"הק תאצוה) ו"סרת ךשמהב ספדנ) ו"סרת לארשי רענ יכ ה"ד הארו .א,אי עשוה :רמוא ה"בקה
.גפש-בפש 'מע חלשב ת"הוא םג הארו .(ךליאו

'וכ תומימתב ומע ךלהתה :פ"הע י"שרפ הארו .גי,חי םיטפוש :ךיקולא 'ה םע 'יהת םימת . . יקולאה יוויצה
ת"הוא הארו .(א,זי ךל-ךל פ"הע ושוריפ םג הארו) השע תווצמ וזו :פ"הע ן"במרבו .וקלחלו ומע היהת זאו
.(ךליאו אמתת 'מע םיטפוש) פ"הע

מ"ההל ת"הוא ;אשת פ"ס א"ות האר) החטבהו דיתע ןושל (םג) םה הרותבש םיוויצד :החטבההו . . יוויצה
.("תבהאו"ל עגונב - (נ"שו) ב"יס תופסוה

.ש"ייועי ,היהת םימת בותכה םע הז בותכ רשקמ (במתת 'מע) םש ת"הואבו .ד,בל ונתשרפ :ולעפ םימת

.ח,טי םילהת :המימת 'ה תרות

.("'וכ ךולמ 'וכ וניקלא" תכרב) ה"רד הדימעה תלפת :ךולמ . . תימינפה השקבה

.ד"וי,הפ םילהת :ונצראב דובכ ןוכשל

איש 'מע תורגא - צ"יול יטוקל הארו .ומוקמב ז"הדא רודיסו ל"זיראה רודיס האר :הקותמו הבוט הנשל
.ךליאו
יבר יצוצינ


הנשה-שאר


-תדרחו תוניצר היוור התיה יברה תציחמב הנשה-שאר תריווא
טקל * "הדערב וליגו" תניחבב ,ןוחטיבו החמש דצל ,שדוק
ויגהנמו ויתוחרואל ,גחל תויוסחייתה לש רצק


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:יברה רמא (טעש 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת בא-םחנמב ף"כ תחישב

-שארב המיתחהו הביתכה לע בו'צידרבמ קחצי-יול יבר צ"הרה לש ומגתפ עודי
איה הביתכה םא ירה ,בותכל רוסא םירופיכה-םויו הנשה-שארבו ליאוהש ,הנשה
.רבדה רוסא - אל םא ךא ,שפנ-חוקיפ לש 'רתיה'ה ונשי - בוטל

תלחתמ הבוט המיתחהו הביתכה .הבוט המיתחו הביתכ אהתש חרכהב ,אליממ
תא םיכישממ םוי םיעברא ךשמב אתתלד אתורעתאו הנכה ידי-לעש ,םויה
םייחל רתלאל םיקידצ לש םרפסב ,הבוט המיתחו הביתכ אהתש ,אליעלד אתורעתאה
.םיבוט

..."עלעשטנעמ רעניילק א"

:(8 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת ירשתב 'ו לילב יברה עימשה םיאבה וירבד תא

הבוט הנש"ל איה ותנווכ - "הקותמו הבוט הנש" ה"בקהמ שקבל שגינ ידוהישכ
הנשה ךשמב ותגהנה לע טבה ילבמ ,הבחרה ודימ אלא ,םיאנת לכ אלל "הקותמו
ויה ירהו ,יעבדכ ולצא התיה הנשה בור קרש הישפנב שניא עדי ןכש) תפלוחה
הנשב היהת ותגהנהש יפכ אל וליפאו ,(יעבדכ אלש התיה ותגהנהש םידחא םיעגר
(שלח םעפו רתוי קזח םעפש םדו-רשבמ רתוי ונניא יכ אוה עדוי ירהש) האבה
.תונובשחו םיאנת אלל איה ותשקב אליממו

השוע וניא שיאו שיאל בייח וניא ה"בקה ירהש - וז השקבל יאכז תויהל ידכ
שי השקב םישיגמ רשאכש ,םירפסב רמאנה יפ-לע ,הצע הנשי - 'תובוט' ול
:(רתוי וא תוחפ) השקבה ןיעמ גוהנל

אבהל ףאו ,רבד םלועמ ונממ לביק אל ,והאר אל םלועמש והשימל הקדצ קינעהל
לכ אלל ,ותוכרטצה תא ול קינעמ אוה תאז-לכבו ,הבוט הלה ול ריזחי אל
:ול רמולו 'ה ינפל תשגל תוכז שי יזא ,םיאנתו תונובשח

רשא תא יתתנ תאז תורמלו ,("עלעשטנעמ רעניילק א") ןטק םדא יננה
"רז" ידוהיל ,יתצפחש המ תרומת חיוורהל יתלוכי רשא תא וא ,וילע יתעגייתה
-המכ-תחא-לע אופא ךילע .הרזחב ונממ לבקל המ יל ןיאו ,ויתיאר אל םלועמש
."תונובשח" תכירע אללו םיאנת תדמעה אלל קינעהל המכו

ןושארה רבדה

:יברה רמא (119 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) כ"שת ולסכב ט"י תודעוותהב

- הנשה-שאר לילב בירעמ תליפת ירחא דימש ,הנשה-שארב לארשי לש םגהנמ
,ידוהיל הבוט תושעל לדתשהל :אוה םישועש ןושארה רבדה ירה - רובש ידוהישכ
."םתחתו בתכת הבוט הנשל" תלוזל לחאלו

היחו םלועל תדרוי המשנש בוט-םש-לעבה לש תמסרופמה הרמיאב רושק רבדהו
.ידוהיל הבוט תושעל ידכ הנש םינומש -םיעבש

תורתומ תורזנתה

ךורע-ןחלוש=] ע"ושב אתיאד המב ,אינתה לעב [שודקה ןואגה=] ק"הגה םשב יתעמש הזכו"
תרשעב םינפ-לכ-לעד הנווכהד ,ם"וכע תפמ רהזיל שי הבושת ימי תרשעבד [א,גרת םייח-חרוא
םירבד ."וישעל ךייש תורתומהד ,ם"וכע תפ יווה הזד ,תורתוממ רהזיהל םיכירצ ,הבושת ימי
,ידארב ד"בא ,גרבנייטש םחנמ םהרבא יברל ,םהרבא הזחמ 'תובושתו תולאש'ב םיאבומה ,הלא
.תודעוותהב יברה ידי -לע וטטוצ ,ו"ל ןמיס 'א קלח

ונרוד אישנ לש תומא 'ד

(ירשת שדוח) םיגחה תפוקתב םאב ,ןאכל רוקיב - העיסנ [רבד לע=] ד"ע הלאשהל הנעמב"
דחאל ג"כשת ןסינב א"יב יברה בישה ךכ - "[תחלצומו הבוט העשב=] צ"מוטשב אהיו אוה ןוכנ
ימל תומוד תובושת תורשע דוע ויה הנהכ .ותציחמב תוהשל אובל שקיבש םידיסחה ינקזמ
.ירשת שדוחל תופידע - ןנכותו ,יברה לא אובל ושקיבש

:(8 'מע ,א ךרכ ב"משת תויודעוותה) ב"משת הנשה-שארד 'ב םוי תודעוותהב יברה רמא ךכו

טרפבו ,ונרוד אישנ לש ויתומא 'דל הנשה-שאר תארקל םיאבש ולאכ םנשי
תולימגו הדובע הרותב קסעו ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ההש הז םוקמבש
.ןיד אמלעב ותויח םייחב םינש רשע ךשמב םידסח

הרות ירבד םידמולו םיללפתמו ,הז םוקמב דחי םלוכ םיפסאתמ רשאכ ,ןכלו
תיתימאה הלואגה תא םילעופה ונתדובעו ונישעמ תוללכמ קלח הז ירה - 'וכו
.המילשהו

שפנ-תוריסמ ילעב

תומוקמל - שפנ-תוריסמ ךותמ - ועסנש ולא לש" םתלועפ תא סנ לע הלעה יברה ,תאז םע
תוללכו רפוש תעיקתו הרותה תאירק ,הנשה-שארד תוליפתה תא םש ןגראל ידכ ,םירחא
."'וכ הנשה-שארד הרותה תוימינפ יניינע דומיל םג ללוכ ,הנשה-שארד תוררועתהה

תודוא רבודמ רשאכ טרפבו ,"ךומכ ךערל תבהאו" רובע - יברה ךישמה - וז שפנ-תוריסמ
ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבואה"ד ןפואב אוה םבצמו םדמעמש ןכתייש םידוהי םע הלועפ
םיכירצ ןכלו ,הז בצמו דמעמל עיגהל םילולעש ,ונייה ,חוכב לבא ,לעופב אל םנמא] "םירצמ
- רחא םוקמל םה םיעסונ ןכלו ,[הליחתכלמ "ךילע םישא אל"ד ןפואב ,תאז עונמל לדתשהל
.'וכו הנשה-שארד תוליפתה תא םש ךורעל ידכ

. . וז תודעוותהמ המילש הלח םרובע ןתא - וז תודעוותה םע םתלועפ תא רשקל ידכו"
."ל"נה תומוקמל ועסנש ולאמ דחא לכל וקלחי םהש ,'רדסמה דעו' תועצמאב

רפוש עצבמ יפתתשמל

העדוהה לע א"טילש ר"ומדא ק"כ תנעמ" 770-ב שרדמה תיב ילתוכ לע התלתנ ו"לשת ירשתב 'וב
:"רפוש תעיקת עצבמב םיפתתשמה תודוא ד"בח-תדוגא-יריעצמ

ותעב רבדו ;[ןח תאושתו לבקתנ=] ח"תו 'תנ

(ץוצינה לא רואמה בוריק ;בורק ותויהב 'וג ואצמהב)

[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

בר השעמ

םשר ןהבו 770-ב ותורחב ימימ ויתומישרמ רסומ ץיבורוה יולה 'יש בקעי 'ר ת"הרה
:יברה לש ויתוגהנהמ

:"םירופיכה-םויו הנשה-שאר תוגהנהמ" - ב"לשת ירשת

.'וכו "שודקה ךלמה" ,"םיתמה היחמ"כ הכרב ץ"שה םייסמשכ ואסיכמ טעמ םמורתמ (א

ונרכז"ל ץ"שה עיגהשכ ומוקמל רזחו ,וירוחאל תועיספ 'ג עספ הרשע-הנומש ףוסב (ב
.(?)"םייחל

."הלס ךוללהי"ב ומוקמב בשייתה ,השודק ירחא (ג

.אטח לע הכמ אל - תודימ ג"י רחאש "ונעשפ יכ ונכלמ ונל לחמ ונאטח יכ ונל חלס"ב (ד

.הכיה (הדובע רדסב) "ונרצוי ונל חלס ונרוצ ונאטח" תרימאב (ה

םעפ הכיה (ץ"שה יודיוובש) "'וכ רפכ 'וכ לחמ 'וכ חלס תוחילס הקולא םלוכ לעו"ב (ו
.(?) תחא

טיסמ רמוגשכו .וילא רוזחמה חקול םיטויפ רמול ךירצשכו ,ןמזה לכ םיליהת רמוא (ז
.םילהת תרימאב ךישממו רוזחמה

לכ לכתסמ ךכ-רחאו ,"םעהו םינהוכהו" תוביתהב ץ"שה זחואשכ וינפ לע לפונ "םיערוכ"ב (ח
...ץ"שה לע ןמזה

םיכאלמה יטויפ

יכ הרואכל עמשמ םהמש םיטויפ תרימא יבגל םינורחאבו םינושארב םיאצומ ונא ךורא ןויד
.'וכו תונוילע תודימו םיכאלמל תונפומ וניתושקב

:"םלהליו [ל"ז] ('יש) ןויצ ןב םחנמ [ח"הרה] ךרבאה"ל יברה בתכ ז"טשת תוחילסה ימיב

ונילע [םימחרה תדימ=] טויפה תרימא [רבד לע בתכש המב=] ד"ע כ"שמב
(תהק תאצוה) תוחילסל יתורעהב ספדנ םגו רבכמ הז ראבתנ 'וכ ילגלגתה
ר 'ע (תהק תאצוה) םלשה רוזחמבו .ופוסבש םיגהנמ טוקילב ירשת יסרטנוקבו
.םש הרעההב

רוזחמבש 'םיגהנמ יטוקיל'ל יברהמ הפסוה-הרעה 'םיניינע ןכות'ב הספדנ ד"כשת תנש יהלשב
:40 'עה כר ףד ת"הק תאצוה םלשה

.םימחר יסינכמ רמול בתוכ חלש (תשרפ שיר) פ"ר יטנאקירב םג
תודיסחה ינייעממ


הנשה-שאר


תישיא תוירחא

ונתינש םיריבכה תוחוכה ,םדאה לש ותוכז תא ןה ונל ריכזמ ,םדאה תאירב םוי ,הנשה-שאר
לצנל ותבוח - ולש המוצעה תוירחאה תא ןהו ,ולוכ םלועה לע עיפשהל ול םירשפאמה ,ול
.םאולימב ולא תוחוכ

בושחלו תוירחאמ טמתשהל ןיאש - אוה ידיחי ארבנ ןושארה םדאש הזמ םידמלנה םירבדה דחא
ימ לע היה אל ,םלועב ידיחי היהש ,ןושארה םדאל ןכש ;םירחא ידי-לע ושעיי םירבדהש
.תוירחאה תא ליטהל

תועמשמ ,ולוכ םלועל ןהו ומצעל ןה ,וישעמ לש תכלה-תקיחרמ תועמשמל וביל םש םדאשכ
תועינמה לכל שי ךרע הזיא ןכש .בכעמו ענומ לכ לטבתמו טעמתמ - האירבה תרטמב הרושקה
.תאזכ תוירחאו תוכז לומ ,ןהינימל
(480 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


דיחיה לש וחוכ

בייחו לוכי דחא םדאש ,ךדמלל .לודג רפסמב וארבנש םירוציה ראשכ אל ,ידיחי ארבנ םדאה
ותונובירב ריכהל תוירבה לכ לע עיפשה ןושארה םדאש םשכ ,התומלשל הלוכ האירבה תא איבהל
.ארובה לש

אצויכו "םלועה תא תונשל רשפא-יא"ש ןועיטה תא ללושו וז תובייחתה ונל ריכזמ הנשה-שאר
המע תאשונה ,השדח הנש הליחתמ הז םויבש ןוויכ) תאז עצבל חוכ ונל ןתונ םג אוה .הזב
.(םישדוחמ תוחוכ

ןויער הכוז ינרדומה ןדיעב לבא ,תוניצר רסוחב רומאה ןויערל סחייתהל וטנ רבעב םנמא
לילעב וניאר ,וננובאדל ןכש .יניצר סחיל ,ולוכ םלועה תא תונשל דיחיה לוכי ויפל ,הז
דצבש ןבומ ,ערה דצב ךכ רבדה םאו .םלועה לכ תא בירחמ דחא םדא היה םימש ימחר אלולש
.הנהכו הנהכ לועפל רשפא בוטה
(439 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


תוערו םולש

תחא שפנ דבאמה לכש ךדמלל" (א :ידיחי םדא ארבנ המ ינפמ םימעט ינש ונל םינתונ ל"זח
לודג אבא :ורבחל םדא רמאי אלש ,תוירבה םולש ינפמ" (ב ."אלמ םלוע דביא וליאכ לארשימ
."ךיבאמ

תוממור תשגדומ ןושארה םעטה יפל :הז תא הז םירתוס םימעטה ינשש הארנ הנושאר הפקשהב
ןיא"ש ןוויכמ ירה ,הז יפלו ."אלמ םלוע" אוהש דע ,"ידיחי"כ םדאה לש וקזוחו ותולדג
םלוע" דחא לכ ןכש ,ףקותה אולמבו ,תועד-יקוליחל םורגי רבדהש יעבט ,"תווש םהיתועד
?תוירבה םולש לש קומינה םע הז םעט בלתשמ אופא דציכ !אוה "אלמ

םה - הברדא אלא ,הזל הז םידגונמ םימעטה ןיאש דבלב וז אל ,רבד לש ותימאל לבא
.והער תא דחאה םיקזחמו םימילשמ

,אוה "אלמ םלוע" תלוזה םג ירה ךא ,"תווש םהיתועד ןיא"ו "אלמ םלוע" אוה םדאה םנמא
השיג .המיאתמה תוניצרב הב קמעתהלו יוארה דובכב ותלוז תעדל סחייתהל םדאה לע ,ןכ-לעו
.אמייק-רבו יתימא םולשל האיבמ וזכ

וז הרתכה ןכש ,"ולש םולשהש" ךלמ ,ךלמה תרתכה םוי ,הנשה-שארל דחוימב ךייש הז ןיינע
דחא שיאכ ,םלוכו ,"שממ דחאכ םידחאל" ,לארשי תודחא תרצונש הז ידי-לע ראשה ןיב תישענ
.לארשי לע ךלמל ה"בקה תא םיריתכמ ,דחא בלבו
(ב"משת לולאב י"ח בתכממ)


םלועה שוביכ

םיה תגדב ודרו ,הושביכו ץראה תא ואלימ" :ותשא הווחלו ול רמאנ םדאה תאירב םע דימ
םלועה תא שובכל ,אופא אוה םדאה לש ודיקפת ."ץראה לע תשמורה היח לכבו םימשה ףועבו
.רבדה עוציבל תלוכיה םג ול הנתינ ול רמאנש יוויצבו ,ולוכ

תושונא ,תושונאה תורישל ,תומהבהו תויחה ללוכ ,הביבסה תאלעה - ועמשמ הז "שוביכ"
.ארובה תרכה ידיל הלוכ האירבה תאבהו ,תיקולא המשנב הרודחה ,תיתימא

'היח'הו תוירמוחה תא ,ומצע תא הליחת שובכל וילע ,םלועה שוביכל שגינ םדאש ינפל ךא
.םלועה שוביכ תדובעב ליחתהל ותלוכיב ןכמ רחאל קרו ,ינרות םייח-חרוא ידי-לע ,ובש
(426 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ןטק םלוע

לש םיגוסה ללוכ ,ולוכ םלועה לכל השדח הפוקת תלחתה ,"ךישעמ תליחת" אוה הנשה-שאר
םיגוסה תשולשש יפ-לע-ףא ,אקווד םדאה תאירב םויב עבקנ הז םוי ךא .יחו חמוצ ,םמוד
.וינפל וארבנ םירומאה

תא וכותב ליכמ םדאה .לודגה םלועה ןיעמ ,"ןטק םלוע" תניחבב אוה םדאהש ךכל זמור רבדה
וייח ימי ךשמב .רבדמו יח ,חמוצ ,םמוד - לודגה םלועה בכרומ םהמש םיגוסה תעברא לכ
אוהש דע ,יחהו חמוצה ,םמודה תמגודב לוכיבכ םהש ,תוחתפתה לש םינוש םיבלש םדאה רבוע
הגרדל עיגמש רחאל םגו .חורו לכש ייחל רבועו רגבתמ אוה רשאכ ,תאז - םדא תגרדל עיגמ
.חמוצלו יחל ףאו םמודל הוותשמ אוה ןמזהמ קלח ירה ,וז

וז הרכה לעפו ,"ונשוע 'ה ינפל . . הווחתשנ ואוב" ותאירב םע דימ זירכה ןושארה םדא
ארבנ הנעמלש הרטמה תא םילשהו ארובל ןכשמו שדקמ האולמו ץראה תא השע ךכב ;םלועה לכב
,ובש "םמוד"ה לע עיפשהל בייח ובש "םדא"ה :ןכ ,השאו שיא ,ידוהי לכב ףאו .םלועה
ואוב" האירקל ונעייו ,השודקו תוינחור ירודח ויהי םה םגש דע ,ובש "יח"הו ובש "חמוצ"ה
לש םמויק תא קידצמ ,ונשוע 'ה ונל ןתנש הרות לש םייח ,הזכ םייח-חרוא קר ."הווחתשנו
.האירבה לשו םדאה
(413 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


תונוכנ תוטלחה

טילחמ םדא לכו ,שדוק-תדרח אלמתמ בל לכ ;תוררועתה תשגרומ ,םיארונה םימיה לש םאוב םע
תגהנהב רכינ יוניש הלעפש אלל וז תוררועתה תרבועו תפלוח םימעפל ךא .וכרד תא ביטיהל
.םדאה

םיעגונה םיניינעל אל ,םירחאל םיעגונה םירבדל תנווכמ וז תוררועתה :ךכל תוביסה תחא
-תועורז םיקבוחה םיניינעב תוטלחהלו םינוידל ולא ןוצר-ימי םילצונמ םיתיעל .ומצע םדאל
לבקתמ רבדהש םג המ ,לוכה ןוצר תא העיבשמ וז השיג .שיא תובייחמ ןניאש תורהצהלו םלוע
...הלוכ האירבה תא ףיקמ הנשה-שאר אולהש ,תעדה לע בטיה

ןיא ללכ -ךרדבש תוטלחה ,הלא םיניינעב תוטלחה תלבקו תוימלוע-ללכ תויעבב תאז תוקסעתה
םוי-םויה ייחב ישיאה שפנה-ןובשחמ תעדה תא החיסמ ,לעופה לא ןאיצוהל טילחמה לש ודיב
.ומצע םדאה לש

ילכב אלא ,רמז-ילכ תקהלב שמתשהל התנווכ ןיא ,רפוש תעיקת - הנשה-שאר לש םויה תווצמ
ןרק אלא ,תואלפנ תוילקיסומ תוריצי עימשמה ללכושמ ןגנ-ילכ אל - הז ףאו ,דיחיו דחא
שארב תויהל הכירצ בלה-תמישש ,ןאכמ ."רפושב ןירשכ תולוקה לכ"ו ,המהב לש הטושפ
םיטושפ םירבדל םג תוינחורו השודק תסנכה לע שגד םע ,ומצע םדאה לע ,דיחיה לע הנושארבו
.םוי-םויה ייחבש םיליגרו
(436 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

לש ונוגינ תא םינגנמ ויה םהבש םיעודיה םינמזהמ םה ,הבושתל םיררועמה תוחילסה ימי
.1'תובבה עברא' לעב ,ןקזה ר"ומדא

םימיב טרפבו ,הביתה ינפל דרויה רשא ,תובר םינשמ גהנמו םישודקה וניאישנ תארוה
שוריפ תוחפה לכל תעדל ,םיטויפה לכ לע טרפבו ,תוליפתה לכ לע הליחת רובעי ,םיארונה
השע םא ףאו .טרפב ץ"שה ינידו ,ללכב הליפתה יניד תעדל וילאמ ןבומכו ,וטושפכ תולימה
,ןבומכ .2ץ"ש רותב הביתה ינפל דרויש םדוק םימי המכ הנש לכב םג ןכ השעי ,הנש ינפל ךכ
דומלל [הנשה-שאר ימיב 'רפוש עצבמ'ב ולא םידיקפתל םיאצויה לכ ללוכ] אירקמהו עקותה לע
.3ןהב תוחיכשה תוקפסהו תויועטה ללוכ ,ןתכלהכ תועיקתה יניד תא בטיה

,םיבצינ תשרפ שדוק-תבש
לולאב ח"כ

תא ןיכרבמ ןיאש יפ-לע-ףא ,4םיליהתה לכ תא ,תירחש תליפת םדוק ,םירמוא וז תבשב םג
.5שדוחה

בוט בורב עיבשמהו עבשומה ,יעיבשה שדוחה תא ךרבמ ומצעב ה"בקה וז תבשבש ,רמא ט"שעבה
.6הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,הנשה לכ לע לארשי תיבל

.7(וט,ל) ". . ךינפל יתתנ ,האר" :םיליחתמ ,'ריטפמ' תיילעל ןכו ,'יעיבש' תיילעל

.8'םימחרה בא' םירמוא

.4םיכרבמ תבש לכבכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה ירחא

.9ו-ה םיקרפ ,תובא-יקרפ - החנמב

.7'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא .תבש יאצומ

לולאב ט"כ ,ןושאר םוי
ט"נשת 10הנשה-שאר ברע

םע ללפתהל ןכו ,7תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל םויה תכלל ול רתומ העבש ךותב לבא
.11רוביצה

.7הליפתב אל לבא ,רחשה תולע רחאל וליפא ,ןונחת םירמוא תוחילסב

תונורחאה תואצוהב 'תוחילס'ב ונקותש םייוניש המכו המכ שי "תודימ הרשע שולש" טויפב
.(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגומ)

.קוספב קוספ להקו ןזח םירמוא "ונמע טפשמב אובת לא" עטקה תא

.12דחא קוספכ דחיב םירמוא "טופשי אוהו" ,"אובת לא" םיקוספה תא

.14רוגס רדחב תאז השעי ,דמלתהל קיפסה אלש ימו ,13רפושב םיעקות ןיא הליפתה ירחא

תוחפה לכלו) 17םירשכ םישנא הרשע ןיינמב ,16'םירדנ תרתה רדס' םירמוא 15הליפתה ירחא
.18(השולש וינפל ויהיש ךירצ

המודב) הזל םיקוקזל ירשת יגח לכלו הנשה-שארל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
.19(חספה-גח םדוק "םיטיח תועמ"ל

הביתכ תשקבל ותיב-ינב רובעו ורובע (טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ בותכל םיגהונ
ר"ומדא ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב וחינהל .הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו
.20ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו ,ונרוד אישנ

ר"ומדא ק"כ ןויצ לע םיחטתשמ םוקמ בוריקב םיאצמנהו ,21םיקידצ ירבק לע חטתשהל םיגהונ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו 22ע"נ צ"יירוהמ

.7גחה דובכל הרהט הווקמב 24םילבוטו ,23םירפתסמ

הארוהכו .25הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
תווצמב [רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה שאר לכב" :רמאנ תיללכ
.26"הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 27החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.22םויו הליל םיליהת תרימאב

.28הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפשל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
.29םימחרה

.22םירופיכה -םויב אלא ,30עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

.22'ונייחהש'ו ,31"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה

.7'ונייחהש' 32ךרבי אל ,קילדמה שיא

הנשה-שארד 'א ,ינש םוי
ט"נשת ירשתב 'א

:הנשה-שארד 'א ליל

33הנשה-שארב ונשעי אל - בוט-םויב םג םינשעמו הנשה לכ םינשעמש ולא םגש ,ןיקיתו גהנמ
ורהזיי הרות ינבה רשא רבדה יוארו" :צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלכו ,העניצב אל םג ,
.22"םהיריכמ לע םג ועיפשיו ,הזב

ילעבו םילודגב םג םויה תדובע ןכלו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב אוה הנשה-שאר תדובע רקיע"
ינשב הנישב טעמלו ןמזה לכ םיליהת תרימאב ,הטושפ ומכ תיארנה הדובעב [איה] - הרוצ
ויהיש הזיא תוחישמ םג ןורחאה הצק דע םילטב םירבדב רהזיהלו ,ירשפאה לככ ולא תוליל
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ תובשל עגר ףא ןמז ול ןיא רשא דבעהכ)
.34"(ויבא

ק"כ לחה ,וז םיליהת תרימא רחאל ,תומייוסמ םינשב .22םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל
.35"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא

:תיברע

.36ל"ר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק ץ"ש

.22(הליענ תליפתב אלא) הבושת ימי תרשעד םישידקב 'אליעל' ןילפוכ ןיא

.וכרב ,שידק יצח ,תולעמה ריש

,רתויב הנווכה ררועל ידכ ,שחל תליפתב ףא לוק עימשהל וגהנ םירופיכה םויו הנשה-שארב
.37לודג לוקבו בלה תוימינפ תוררועתהב תויהל םיכירצש ןוויכ

.38שידקה םויסב ןכו ,וימורמב 'םולשה השוע' םירמוא הרשע-הנומש תליפת םויסב

'וכו םיקידצ ךא ,ארית לא ,י"ק ,ונילע ,לבקתת-שידק ,39רומזמ דודל :הרשע-הנומש ירחא
.40

לע תוימשג תועפשהל ילכ איה "רומזמ דודל" תרימאב הנווכהש ,רמא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
.41הנשה לכ

םירעש ואש") םינורחאה םיקוספה תא לוקב ץ"שה םייסמ ,להקה לכ ידי-לע ותרימא רחאל
.42להקו ןזח קוספב קוספ םירמוא ןיאו ,(". . הז ימ . . ואשנהו ,םכישאר

םג ,ונייהד .43אקווד דיחי ןושלב ,'םתחתו בתכית הבוט הנשל' :ורבחל רמוא דחא לכ
.44םיבר ןושלב םהילא תונפל םיגהונש םידבכנ םישנאל

.45שודיק

לע חלמ םיחינמ לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט הנשה-שאר תודועס לכב - בוט-םוי-תדועס
.46ןחלושה

.47םימעפ שולש - שבדב חופתה תליבט ןכו ,שבדב 'איצומה' תסורפ תליבט

םיכרבמו ,שבדב קותמ חופת םילכוא ,איצומה תסורפמ 48המיעטה רחאל ,וז הדועס תליחתב
אלל) ךינפלמ ןוצר יהי" :םירמוא 49הליכאה םדוק הכרבה רחאו ,חופתה לע ץעה ירפ ארוב
.22"הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ('וניתובא יקולאו וניקולא 'ה'

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ,םינימה תעבשמ םהש ,םינומיר וא םירמת וינפל שי םא םג
.7אקווד חופתה לע 'ץעה ירפ ארוב' ךרבל

םילכואש םיחופתה קסר תא םג רוטפל 'ץעה' תכרבב ןווכל - םיברל הארוההו לעופב הגהנהה
.50הדועסה חוניקב

לבא ,[םיעלותמ דעומ-דועב וקדבל ךירצו .גד שאר - השעמל] 51ליא שארו ןומיר םילכוא
.22חופתה לע םא-יכ 'ןוצר יהי' םירמוא ןיא

ר"ומדא ק"כ לבא ,הנשה-שאר תודועסב 'םייחל' רמול גהנ אל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
.52'םייחל' רמול גהנ ונרוד אישנ

.53ינשה םויב אל םג ,הנשה-שאר תודועסב ןוגינ רישל חינה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

:רמוא - 'ביטמהו בוטה' ליחתהש םדוק רכזנו ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' רמול חכשש ימ
. . ךורב ,הזה ןורכיזה םוי תא ,ןורכיזל לארשי ומעל םיבוט םימי ןתנ רשא . . ךורב"
.54"ןורכיזה םויו לארשי שדקמ

.55בוט-םויד 'ןמחרה' םירמוא ,הנשה-שארד 'ןמחרה' ינפל

ונילע שדחי אוה ןמחרה" :רמוא היה ,ןמזמה ר"ומדא ק"כ היהשכ ,הנשה-שארד ןוזמה תכרבב
.56ןמא וירחא ונעו ,םר-לוקב "'וכו

.57("םולשה" אלו) "םולש השוע" םירמוא ,ןוזמה תכרב ףוסב

:תירחש

.58הליפתה םויסו תועיקתה רחא דע המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבה

רמאמה תא רקובב הנשה-שאר ימיב דומלל 59עקותל הווצמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
ןבומ" :יברה ףיסוהו .(ג,דמר) 'ח"אד םע רודיס'ב ספדנה "רפוש תעיקת ןיינע ןיבהל"
.22"םיקסופב ראובמכ ,רפוש תוכלה תעידי בויח לע ףסונ והזש ,ומצעמ

.60בוט -םויו תבש לכב ןכו ,הליפתה םדוק תירחשב הרהט הווקמב םילבוט הנשה-שאר ימיב

ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל ,הרות-לארשי-גהנמ
הנעי ,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבו תוליפתב - וליגל םאתהב - ףתתשיו ,תסנכה-תיבב םייוסמ
.61"אבר הימש אהי ,ןמא"ו "ןמא"

המייסמ ,תלבוקמה המיענב חתופ ץ"שה .'תירחש לעב'ה אוהו ,רחא ץ"ש שגינ 'ךלמה' תרימאל
,םר לוקב 'ךלמה' ארוק וניא להקהו ,המיענב 'בשוי' דימ ךישממו ,םר לוקב 'ךלמה' תאירקב
.62(חסונה לכ תא ומצעל רמוא דחא לכ לבא) וירחא אלו ץ"שה םע אל

תרשעבו הנשה-שארב "םיקמעממ תולעמה ריש" תרימאל ןוראה חותפל םלועה גהנמכ ןיגהונ ןיא
.63להקו ןזח קוספב קוספ ורמואל וא ,הבושת ימי

.64ןבומכ ,הנשה תומי לכב ןכו ,שחלב ץ"שה םייסמ "הבהאב לארשי ומעב רחובה . . ךורב"

.22ןבומכ ,הנשה תומי ראשב ןכו ,ליגר לוקב ץ"שה םייסמ "לארשי לאג . . ךורב"

ןכמ רחאלו םר לוקב םרמוא רוביצה ,"רפסבו"לו "בותכו"ל ץ"שה עיגמשכ ,ץ"שה תרזחב
.65"ךומכ ימ"ו "ונרכז"ב אל לבא ,ץ"שה םרמוא

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו . . וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
. . םיראפמ ומש . . דקפ 'הו ןכבו" ,"רוכז ךלמ" ,"הערמ טלממ ךלמ" ,"עירתו ריעת"
לכו ,"שודק . . יבשוי לכ . . לודגמ חבש . . ונתובש . . יטבש . . ורפש . . ירמוש
יבשוי לכ" זורח ירחא ."שודק . . יבשוי לכ" .רפוש עקתב ". . דוהו רדא" טויפ לש ב"אה
םיכישממו ,ןוראה ןיחתופ ,"שודקו . . דחאב אוהו . . לבת טופשי" םירמוא ,ןורחאה "לבת
.66"המויא ירידא . . ךלמ 'ה"

םיגהונ (דועו ,םויה/םויא ,ךכרעכ/ךתשודקכ) 'רחא חסונ'כ רוזחמב םירגסומה תומוקמב
.67תואחסונה ינש תא רמול ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב

םמורתמו ,ץ"שה תרזחב תוכרב ימויסב ותבישימ םמורתמ היה ר"ומדא ק"כ ןהב םינש ויה
.68"רפסבו" ,"בותכו" תרימאב 'דומע'ה לע ותכימסמ

.69ףוס דעו הליחתמ ,דחאכ םלוכ להקהו ןזחה "ונכלמ וניבא" םירמוא

.70". . ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"ב םינגנמ

.71(קורושב 'כ ,אבשב 'ז) "תויכז" רמול ךירצ ". . ונבתכ ,ונכלמ וניבא"ב

.םותי שידק ,ירוא דודל ,ינש םוי-לש-ריש .לבקתת-שידק

.72הרותה תאירק ינפל הקספה תושעל וגהנ אל ונייח תיבב

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.םלשה רוזחמב בותככ ,דבלב תחא םעפ ולא לכ - "יתליפת ינאו" ,"ןוצרל ויהי" ,"םלוע

דחוימה ןוגינב ,(73ריטפמה ןמ ץוח) הרותב םיארוק הנשה-שאר ימי ינשד תירחש תליפתב
ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו' תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל
.'ךריבש

.74"ןידה םוי הזב . . הרותל הלעש רובעב" :רמול ךירצ ךריבש ימ חסונב

.75תועיקתה ינפל םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא

.76רפוש תעיקת ינפל ןישוביכ ירבד רמוא הדעה לודגש ןיגהונ ןיא

.36ל"ר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק עקות-לעב

הבר הנכה איהש ,היליד ארועיש םופל דח לכ הבר הנכהב - תועיקתל תוררועתהל הנכה רחאל
הלע" ,78'ן"טש ע"רק' יקוספ ,"חצנמל" םימעפ 'ז תרימאו - 77הנשה לכ ךשמב 'ה תדובעל
ךרבמ עקותה ,[79טקשב ורמוא עקות לעבה םגו ,ותוא םירמוא לוכהש] "ןוצר יהי" ,"םיקלא
דע ,תוכרבה תעשב םג (יולג ויפ קרו) הסוכמ רפושה ."ונייחהש"ו ,"רפוש לוק עומשל"
.80ןמצע תועיקתב אל ךא ,תועיקתה

ונווכי םיעמושה םגו ,תועיקתבו תוכרבב םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ךרבמה ןווכי
.81"ומש ךורבו אוה ךורב" ונעי אלו ,7םתבוח ידי תאצל

רזוח תועיקתה ןיינעמ אלש קיספה םאו ,תועיקתל תוכרבה ןיב קיספהל ול רוסא עמושה םג
.7ךרבמו

,תוליפתהו תועיקתה ןיינעמ קר ,דמועמד תועיקתה רמג דע תועיקתה רחא םג קיספהל ןיא
.7ךרבלו רוזחל ךירצ וניא (בשוימד תועיקתה רחא) קיספה םאו

דע ותעיקתב ךיראמ עקותה .22רובידב אירקמ וניא לבא ,רודיסב ועבצאב הרומ - אירקמה
.82ועבצא אירקמה ריסמש

השולש םיעקות םירבשב .םימעפ שולש ת"רת ,םימעפ שולש ת"שת ,םימעפ שולש ת"רשת עקות
ךשמנ - רבש לכ .("וט ,וט-וא ,וט-וא ,וט-וא-וט" :עקת יברהש םירמוא שי) 83הצחמו תולוק
.84אקווד תוחוכ השולש

.85ןיטימורטב ןיברמ - העורתב

דמועמ תועיקתב וליאו .םהיניב והשמ קספהב ,תחא המישנב העורתו םירבש - בשוימ תועיקתב
.86םהיניב המישנ קספהב - תומישנ יתשב

.87שחלב (עקותה) הדוותי ת"רתל ת"שת ןיבו ת"שתל ת"רשת ןיבש ,רמאנ ז"הדא רודיסב

.89"ךינפלמ ןוצר יהי ,ןכבו" - 88להקה םג - םירמוא תועיקתה ירחא

ירשא" :תועיקתה רחאלש םיקוספה תשולש תא ןכ-םג ןגנמ תועיקתה םדוק םיקוספה תא רמואה
רמוא ךכ-רחאו .[90קוספב קוספ וירחא םינוע להקהו] "תראפת יכ" ,"ןוליגי ךמשב" ,"םעה
.22ךתיב יבשוי ירשא :וידחי להקה לכ

.ףסומ תליפת .שידק יצח ,"'ה יתעדי" .91"ינעה יננה" :רמוא דבלב ץ"שה ."וללהי"

.92עקרקה ןיבל 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל המודכו תובגמ םיניכמ

םיללפתמה םיעיגמשכ ,שחל תליפתב .ץ"שה תרזחב ןהו שחלב ןה םיעקות :דמועמ תועיקת
רוביצל ןמסל ידכ ןחלושה לע ודיב קפוד עקותה וא ץ"שה ,עוקתל שי םשש תוכרבה םויסל
,ץ"שה תרזחב אל ,שחלב אל ,דמועמ תועיקתב ללכ ןירקמ ןיא ,ונגהנמל .93עוקתל םידמועש
.94ךכ-רחאש תועיקתב אלו

קיספמ וניא ,ול עקתיש ימ שי םא וליפאו .ףסומ תוכרבב עקות וניא תודיחיב ףסומ ללפתמה
.95רוביצב אלא תאז ונקית אלש ,תועיקתה תא עומשל

,ופוסב "רפוש הלענ" טויפב .(חתפב 'ב) טבשב ריבעהל רמול ךירצ "זאמ דפוא" טויפה ףוסב
רמול ךירצ ,"ונעמל אל םא" טויפב .(חתפ-ףטחב ת"יח ,חתפב ו"ית) ןגמ קזחת רמול ךירצ
.96(ץמקב ו"אוה) סעכו ,(חתפ-ףטחב ן"ייעה) ונעמל

.97"ףקות הנתנו" תרימאל דמענ היה ר"ומדא ק"כ

.רוזחמב בותככ ,(תבשב לחשכ םג) םויה םג ,'ונילע'ב םיערוכ 98להקהו ץ"שה

תועבצא ,עקרקב שארב םיעגונ אלא ,דיה לע םילפונ ןיא םיערוכ תליפנל :ר"ומדא ק"כ גהנמ
תפצר לע המודכו תחפטמ שורפל םיגהונ ןיא .99המינפ הפופכ הניא ןהובהו תוצופק םיידיה
.100םישרק

עורכל לכויש ידכ הביתה ןמ קוחר תצק דומעי ןכלו ,הליפתה תעב ומוקממ רוקעל ץ"של רוסא
.101םוקל ול םירזוע ודיל םידמועהו ,תווחתשהלו

אלו ףסומב קר איה ,ל"וח גהנמל ,הנשה-שארב םייפכ תאישנש ,ר"ומדא רודיסמ חכומ
."ברעתו" םירמוא ןיאש ןכו .תירחשב

רתומו ,ךוניחל עיגה אלש ןיב ךוניחל עיגהש ןיב ,דמלתיש ידכ עקתיש ןטקל רמול רתומ"
.102"תווצמב םכנחלו םינטקה תא דמלל םילודגה לע הווצמש יפל . . םויה לכ עוקתל ול

.103ןמצעל ןה וכרבי אלא ,ןהל ךרבי אל םישנ רובעב עקותה

לארשי -ינב וניחאמ םיבר תוכזל (ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע) םילדתשמ ,הנשה-שאר ךשמב
דחוימבו ,ןתכלהכ בשוימד תועיקתה רדס םהל עוקתלו ךרבל ונייהד ,רפוש לוק תעימשב
.רהוסה-יתבו האופר-יתב ,םינקז יבשומב םיאצמנהו ,םירטושו םילייח

הנשה -שארב םג (הלגנב םג) םיעובקה וירועיש לכ דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.104'וכו םירופיכה-םויו

.ןפגה תכרבו ,'ועקת' .שודיק

ליחתהש םדוק רכזנ םא ,םויב הנשה-שארב ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' חכושה .םויה תדועס
רחא רכזנ םאו .רודיסבש חסונכ תדחוימה הכרבה תא רמאי ,'ביטימהו בוטה' לש 'ךורב' תבית
.105רזוח וניא ,וז הבית רמאש

.106ןשיכ הז ירה לטב בשויהו ,םויב הנשה-שארב ןושיל אלש םיגהונ

.לבקתת שידק .ונכלמ וניבא .התרזחו ע"ומש .שידק יצח ,ןויצל אבו ,ירשא ,רבדיו .החנמ
.םותי שידק .ונילע .ירוא דודל

,ןיעמ וא םימה ראב לא ריעל ץוחמ םיכלוה ,העיקשה ינפל ,החנמ תליפת רחא :ךילשת
ךילשתל ךלה אלש ימ .107ןטק תילטה ילוש םירענמ ךכ-רחאו ,105'ךילשת רדס' םירמואו
.108"תודימ ג"י"ב תכלל לוכי ,הנשה-שארב

הנשה-שארד 'ב ,ישילש םוי
ירשתב 'ב

לכבכ העיקשה ינפל אלו) ןלהלדכו ,םיבכוכה תאצ רחאל הלילב - תורנ תקלדה ןמז .תיברע
.109(בוט-םויו תבש ברע

.'ונייחהש'ו ,"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמו ,110הכרבה ינפל םיקילדמ םויה םג

תלכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדח ירפ תכרבמה ינפל חינהל םיגהונ תורנה תקלדה תעשב
.111שממ שודיקל ךומס תורנה תא קילדתו ,וב

תקלדה ןיב קיספהל הלוכי זאו שדח ירפ הכירצ הניא ,שדח דגב הנושארל תשבול איה םא
.7'ונייחהש' ךרבת תאז לכב - םישדח דגב וא ירפ הל ןיא םאו .שודיקה ןיבל תורנה

וא ,שדח ירפב לכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו ,שדקמה ינפל שדח ירפ חינהל םיגהונ - שודיק
.7'ונייחהש' ךרבי םוקמ לכמ - ול ןיא םאו ,שדח דגב שבולש

ודיפקה ןכו ,וגהנ שטיוואבוילב .22הדועסל םיידי תליטנ םדוק םילכוא שדחה ירפה תא
.112(ןייה לע אלו ירפה לע קר) הנורחא הכרב ךרבלו תיזכ לוכאל ,וניאישנ וניתובר

.113ןושארה הלילב קר םה ,בוט ןמיסל םילכאנה םירבד

:תירחש

ךלמ" ,"עירתו ריעת" םירמוא ,"וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
. . ונתובש . . יטבש . . ירמוש . . םיראפמ ומש" ."שודקו ארונ . . רוכז ךלמ" ,"טלממ
והוללה . . (ב"אה רדסב םיזורחה לכ) דוהו רדא" ."שודק . . יבשוי לכ . . לודגמ חבש
"שודק . . ןימאי אל ןה . . םישעמ םא ןודא" ."שודק . . לבת יבשוי לכ" ."רפוש עקתב
.114"ןוילע ךלמ ,"ךלמ ןורושיב יהיו ןכבו" םיכישממו

.םותי שידק ,ירוא דודל ,ישילש םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ונכלמ וניבא

.הרותה תאירק .לומתאדכ הרות-רפס תאצוה

ינפל הרותה-תאירק רחא ,115הנשה-שארד 'ב םויב שחלב תומשנ ריכזהל וגהנ ד"בח יר"ומדא
.116תועיקתה

תכרבב וילע םג ןווכמו שדח 117דגב םויה שבול עקותהש םיגהונו - לומתאדכ .תועיקת
.7'ונייחהש' ךרבי תאז-לכב - ול ןיא םאו ,'ונייחהש'

.החנמ .לומתאדכ שודיק .םיליהת .ףסומ תליפת

החנמ ירחא

רבחל ,ןכ גוהני דחאו דחא לכ םג רשא ,יתעצהב ינאו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןושל
וניאישנ ונל וללס רשא ליבשבו ,תודיסחה דומילב הנשה שאר יאצומ תלחתהו הנשה-שארד תועש
.118הטמ הטמל דע תודיסחה רוא ויניינע לכב ונל םג ךשמוי -

תעל הנשה-שאר לכב להקהו אוה הדועסל וידי לטנ (ב"ישת תנשמ לחה) ומצעב ר"ומדא ק"כ
תוחישל ףסונ ח"אד רמאמ רמאו ,םיאישנה לכמ םינוגינ ןגנל הרוה תודעוותהה ךשמב ,ברע
.119(ל"זיראה ירבדמ םג מ"דשת תנשמ לחהו) םיאישנה לכ ירבדמ ריכזה ובו ,'וכו

:בוט-םוי יאצומ

.םימשבהו רנה לע םיכרבמ ןיא ."יתעושי לא הנה"ב םיליחתמ - הלדבה

רחא דע הנשה-שארב איצומה םע שבדה תליכא ןיינע ןיבהל" :ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
קר הנווכה םא ןויע ךירצ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הז לע ריעהו ,120"הבר-אנעשוה
םג וא ,םירופיכה-םוי יאצומו םירופיכה-םוי ברע תודועסו . . בוט םויו תבש תודועסל
.121עובשה ימיב

,יעיבר םוי
122הילדג םוצ ,ירשתב 'ג

.3.29 - (המידקמה העדל) ץראה זכרמב .רחשה תולעב - םוצה תליחת

.22רוביצ תינעת אוהש הילדג םוצב דבלמ ,תוחילס םירמוא ןיא הבושת ימי תרשעב

,"ונאפר"ל "לארשי לאוג" תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב "וננע" ץ"שה רמוא תירחש תליפתב
עמוש" תכרב ךותב "וננע" ץ"שה רמוא - ל"נכ ןיא םא .123םינעתמ השולש קר וללפתה םא םג
.7"הליפת

.7"הליפת עמוש" תכרבב קר "וננע" רמוא ץ"ש השענ םאו ,ץ"ש השענ וניא הנעתמ וניאש ימ

.124ספדנה "ד"בח - תוחילס" רדס ךותמ ,תוחילס תרימא - םיפא תליפנ ירחא .ןונחת
טויפב ."ונמשא" םיגלדמ ןכו ,"ואצמיהב 'ה ושרד"ל םיגלדמ ,"ךימחר לע יכ"ב םיליחתמ
םירמוא תוחילסה םויס רחאל .תיבו תיב לכ ןיב 'ןומזפ'ה תא רוזחל יברה גהנ 'תירוה'
.22שידק יצחו ,"עדנ אל ונחנאו" ,ךוראה "ונכלמ וניבא"

םדוק ,םיפא תליפנ רחא החנמבו תירחשב 'ונכלמ וניבא' םירמוא הבושת ימי תרשע לכב
."עדנ אל ונחנאו"

אלד ,הנשה לכב רמאנה לע תפסות םוש םירמוא ןיא ,הבושת ימי תרשעב הרות-רפס תאצוהב
.125םלועה גהנמכ

.126םינעתמ השולש קר שי םא םג ,םיאורק השולשל "השמ לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ

הנעתמ וניאש עידוהל ול רצו הרותל והוארק םאו .הרותל והוארקי אל הנעתמ וניאש ימ
.127הלעי - םשה לוליח ינפמ

לוקב רוביצה רמוא - "וננוועל תחלסו" ,"םוחר לא 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,רוביצה םע םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ ,ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו םר
.128ארוק-לעבה םע םמייסו

.ריטפמה אוה ישילשהו ,תירחש תליפתבכ "לחיו" םיארוקו הרות רפס םיאיצומ החנמ תליפתב
.הרותה רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .הרותה תאירק רחא שידק יצח םירמוא ןיא

תוכרב שולש רמוא הרטפהה תרימא ירחאל .(ח,ונ-ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" :הרטפה
."דוד ןגמ" דע

ץ"שהו ,"הליפת עמוש" תכרבב "וננע" םירמואו ,הרשע-הנומש ,129שידק יצח ,וללהי
.תירחש תליפתבכ

,"ירוא 'ה דודל" ,לבקתת שידק ,ךוראה "ונכלמ וניבא" ,ןונחת - ץ"שה תרזח ירחא
."םיקידצ ךא" ,"ארית לא" ,םותי שידק ,"ונילע"

ירבד רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.130החנמ תליפת רחאל תינעתה םויב ןישוביכ

.6.01 העשב ץראה זכרמב תינעתה םויס.(א ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס) 86-85 'מע א"שת תוחישה רפס (1

.נ"שו זטת ,גנש 'מע א"יח שדק תורגא (2

.56 ע"ס םיגהנמה רפס האר (3

.30 'מע םיגהנמה רפס (4

.זמ ףיעס א"פקת 'יס םירפא הטמ .אכת ס"ר שובל (5

.55 'מע םיגהנמה רפס (6

.ד"בח-ללוכ חול (7

.299 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה (8

.(401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה) דרפנב קרפ לכל ל"צ וירחאש אתיירבהו קרפה ינפלש הנשמה תא (9

.ש"ייע ,חמ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ה"רעב הנעתה אל יברהש הארנכ (10

.ב"כס אפקת 'יס םירפא הטמ (11

ויהי"ו "הניזאה ונירמא" םיקוספה תא "ונלוק עמש" עטקב םירמוא םירחא זנכשא יגהנמ יפל ,ב"ויכ (12
.ז"כל םעטה המ ב"צו ,(לוקב ינשה קוספה תא רמוא וניא ץ"שהש ינמודמכ) דחא קוספכ "ןוצרל

.ג"ס א"פקת א"מרמ ,ד"בח-ללוכ חול (13

.1364 'מע ,אפקת ס"וס ז"הדא ע"ושל המלשה (14

.'תוצח םדוק' :ז"הדא רודיסבו ,ד"בח-ללוכ חול (15

ט"משת ה"רע ואידיו ,יברה רמא ןכ - וינפל ךשמנ "(טרחתמ ינא) ןוהלוכב" תבית ,םירדנ תרתה חסונב (16
ךשמנ לוכשא תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכו ,תוליפתה רצוא רודיסב ךדיאמ .'בקעי תיב' רודיסב אוה ןכו)
.(וירחאל

יתיארש םירודיסה לכב יכ ,אוה קייודמ םא ע"צו ,ץמקב 'שה "ללכ םשור םוש השעי אלו" :דקונמ ונירודיסב
[םלשה ארוהנ ,'אוואניש - דימת תלוע' ,ה"לש רודיס ,(ק"מרהל) השמל הלפת :לש םיליגרה םיסופדה איצוהל]
ךמסומ םידקת םוש ע"על אצמנ אלו ,םשר ךרע םלשה ךורעבו חכ,גי ארקיו סולקנוא םוגרתבכ ,לוגסב דקונמ
.הזכ דוקינל

אל ,הארנכ .'הרשעבו' - ד"בח -ללוכ חולבו םיגהנמה רפסבו ,'המלש הדע היהיש בוטו' ןושלה רודיסב (17
.(138 'מע 779 ןויליג ,'ד"בח רפכ') רבכ ול רתוהש ימ אהי ריתמהש יברה דיפקה

.אק ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא האר (18

א"יפ הוצמ-רב תוכילהו תוכלה האר) הרתה שקבל לוכי לבא ,םיריתמל ףרטצמ וניא 'שיאל ךומס אלפומ' ןטק
.(גל פ"ס רענל ךונח .ד"יס

.קחדה תעשב אלא ,דחיב הרתה ישקבמ המכ ורמאי אלש בתכ ב"סוס םש םירפא הטמב

.369 'מע ד"יח תוחיש-יטוקיל (19

.718-723-4444 :אוה ןויצה י"עש סקפה 'סמ .95 ע"ס םיגהנמה רפס האר (20

.נ"ס םש םירפא הטמ הארו ,ד"ס א"פקת 'יס א"מר (21

.ה"ר יגהנמ ,םיגהנמה רפס (22

םדוק רפתסהל - הנשה לכ - רהזנ היה ל"זיראה ךא) ד"ס אנר 'יס ז"הדא ע"וש ,תוצח רחא םג רתומ אנידמ (23
.(הזב ונגהנמ ב"צו .ג"ס א"פקת 'יס םירפא הטמו טי ק"ס םש םייחה ףכ ,אקווד תוצח

יטוקיל .אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד יטוקל ,םויה תוצחמ (24
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ

רבודמ ד-גנק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ואבוהש תורוקמה בורבו ,אבה רוקמב םנמא .56 'מע םיגהנמה רפס (25
.וירחאל - םקלחבו ,ומצע ה"רב

.386 'מע ב קלח תוחיש-יטוקיל .בלק 'מע א"ח ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל םיסרטנוק - םירמאמה רפס (26

.41 ע"ס ג"שת םירמאמה רפס האר ,וז הליפתב ל"צש תוננובתהה ןכות תודוא (27

.במק 'מע הקדצ ירעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (28

.ה"נס אפקת 'יס םירפא הטמ ע"עו ,ו ק"ס א"פקת 'יס ת"עשמ ,ד"בח-ללוכ חול (29

םויב קר ךייש הזו ,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש םעטה רקיע (ט"ס י"רת) ז"הדא תעדל (30
.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - םירופיכה

תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא - הרטפהבו שודיקב ומכ ,ונבר תיב גהנמ ,םש (31
.[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי

.60 'מע םיגהנמה רפס - שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש ךריב (32

.ד ק"ס א"יקת 'יס הבושת ירעש הארו .א"ס ז"צקת 'יס םירפא הטמ (33

.הכת 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא (34

.חנ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (35

.יק .אס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .גסש 'מע ז"ח ק"גא (36

.א פ"ס אי רמאמ ,'ןיעמו' סרטנוק .ג"ס אק 'יס ז"הדא ע"וש (37

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותהב האבוה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה - םלשה רוזחמ (38

.םלשה רוזחמ .םש םיגהנמה רפס (39

.גס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .40 הרעה 1320 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה .םלשה רוזחמ (40

.112 'מע ז"פרת תוחישה רפס (41

.חס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (42

.א,גמ םירוביד יטוקל (43

.טס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (44

.'ונייחהש' תכרב לע םג ןמא תונועש גהנמה ץופנ ,שודיק תועמושש םישנ ןיינעל (45

.ד"קס ג"פקת םייחה ףכו ,ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר (46

.הע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (47

.בכ ש"הדבב זל ןחלשה תוצק .ב"כסו ד"ס זסק 'יסו ג"ס דער 'יס ז"הדא ע"וש האר (48

האר - םעטה .ג"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ אלד ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד םיברל הארוהו גהנמ (49
.םיגהנמה ס"וסבש 'כמב

.פ-טע 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה האר - םיגהנמה 'סב רומאה תורמל (50

הנידמו הנידמ ישנא לכ" ללוכ ,ג"פקת 'יס ע"ושבו 'מגב םירכזנה םינימה לכל ,טושפו ןבומכ ,הנווכה (51
ןושלכ קר אוה ד"בח יגהנמב רכזנהש ןוויכ ,א"ס םש ז"הדא ןושלכ (שידיאב 'ןירהעמ' - רזג ומכ) "םנושלכ
."שודיח םהב שיש . . ה"ר ,לולא שדוח יגהנמ" :המישרה חתפב יברה

.טפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .טעק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (52

.תויודעוותהב ונגינ יברה לצא םלוא .5 'מע ב"שת תוחישה רפס (53

.ז"הדא רודיס (54

.ופ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ר"ומדא ק"כ הרוה ןכו ,םלשה רוזחמ (55

.ש"ייע ,הפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (56

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה .םלשה רוזחמ (57

.התעשב הווצמ הביבחש ןוויכ דמח-ידשמ אבומ םעטהו ,צ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (58

לח (דעומ דועבמ - ןבומכו ,יהשלכ תועט הלח םאב לעופב הגהנהה תעידי כ"שכ ,רומאכו) הז לכ הרואכלו (59
.ח"י םיבר םיאיצומה טרפבו ,'רפוש עצבמ'ב םיעקותה לכ לע םג

.צ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ב"ס ד"פקת 'יס םירפא הטמ (60

.536 'מע ,טכ תוחיש-יטוקיל (61

.בצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (62

.גצ 'מע םש (63

.הצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .זי ש"הדבב טי ש"הוצק הארו ,61 'מע םיגהנמה רפס (64

.ה 'מע ג"ח ק"גא (65

.חצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלשה רוזחמ (66

םתוחב םותח רבדה םאו ,ונייח תיבב ידימתו עובק גהנמ הז היה ןכא םא ב"צו .טצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (67
לככש ל"סד ןוויכ ,תואחסונה לכ רמול המודכו שטאשטובמ א"אה לעב צ"הרה גהנמל םיאתמ הז ירהש ,ךלמה
.ןדידל כ"אשמ ,קיזמ אלו ליעומ רתוי םירמואש

.וצ 'מע םש (68

.בק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (69

.ו ןוגינ א"ח םינוגינה רפס (70

.אק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (71

.וק 'מע םש הארו .תועיקתה ינפל אל םגו (72

.דק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלועה גהנמכ אלדו (73

.ךליאו ז"משת ק"הא ת"הק רוזחמב ספדנכ אלדו ,דק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ה ,וכ ללוכה רעש (74

.ט"ס ד"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (75

.וק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (76

.ב"נשת ה"רל תוחיש-יטוקיל (77

.ש"ייע ,זיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (78

.חיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (79

.נ"שו ,טיק ,גיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (80

.(ב,דכק ז"הדא ע"וש) הכרבה לע דבעידב וליפא קספה ששח שי זא יכ (81

.טיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (82

.נ"שו ,אכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (83

.ז"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (84

.נ"שו ,בכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (85

.(תומישנ 'בב שחלב םג ונגהנמ הארנכ) ט"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (86

ונייהד א"יו .םיימינפ םיעוגעג אלא ,ןוועו אטח לע יודיו אל - וניינעו .הבשחמב יודיול הנווכה (87
.נ"שו ,ש"ייע ,דכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - 'יברה ינפ רויצ'

.וכק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומ (88

.זכק 'מע םש הארו (89

.וכק 'מעב םש אבומ (90

יקוספ ןכו ,ארימג דע "...ר"היו" ,"ובהא . . אנו" ,"שעממ . . יננה" םילימה תא שחלב םירמואה שי (91
.הזב ונגהנמ ב"צו ,(ח"לס צ"קת םירפא הטמה ןושל האר) "יתעדי"

.ו"ה ו"פ ז"ע 'לה הנשמ-ףסכ - םינפה ןיינעל (92

ןיא"ש םעטהש ףא ,כ"ויב ןכו ,וז הליפתבש 'ונילע'ב 'קירלו לבהל' תוביתה ירחא הקיקרב ללכ םיגהונ ןיא
,ע"ומש עצמאב אוהש ינפמ אמתסמ .וז הרימאב םג הרואכל םייק (תבט ט ,םוי םויה) "הז קורמ תונהיל םיצור
.ב"ס זצ 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע

.זל 'יס ד"ח רזעלא תחנמ ת"וש (93

.דלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (94

.ז"ס ב"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (95

.ד"בח-ללוכ חול (96

.אלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (97

.תועינצ םושמ ילואו ,תוערוכ ןניא םישנהש םיליגר (98

.נ"שו ,בלק 'מע םש (99

.םינבא דבלמ רחא רמוח לכ הפוצמה הפצירב ןכו (100

.א"ס ב"צקת 'יס םירפא הטמ (101

.ו"צקת ןמיס ףוס ז"הדא ע"וש ןושל (102

.ב"ס ט"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (103

,י"שר םע םילהתב א"ואכ לש קרפב םיקוספהמ קלח םג םויה ל"צ ןכ .28 'מע די תרבוח 'תומישר' (104
.ח"ר לכב ונגהנמכ

.ז"הדא רודיס (105

,םויה תוצח רחא ןשיל ע"ושבש ןיליקמה תא םש איבה אלו) ד"בח-ללוכ חול .ח"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (106
.(ותעב רבד חולב הארו

.57 'מע םיגהנמה רפס (107

.כ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (108

.הל ק"ס ד"יקת 'יס הרורב הנשמ (109

'ו קרפ 'ק"שנ יניד רוציק' האר ,ג"לס ה"כרת םירפא הטמכ אלד ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש תועמשמ (110
.2 הרעה

.ט"ס ט"צקת 'יס םירפא הטמ (111

.דועו ,4 'מע ה"שת תוחישה רפס (112

.בפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (113

רשקל ,םיטויפה תרימאב (ש"נא םגו) םיזנכשאה ולגרוה ,תינכט הביסמ ,בגא .חצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (114
שי תוחפלו ,טויפה תועמשמל דוגינב ןבומכ תאזו ,אבה זורחה לש ןושארה ויצח םע זורח לכ לש ינשה ויצח תא
.ו"ח ףוריח ידיל אובל אלש ,'וניקלא השעמ'ו ,'ןוילע ךלמ' םיטויפב הזב רהזיהל

'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הזב גהנתהל דציכ ומצעב טילחי דחא לכ אלא ,םיברל הארוה וז ןיא םלוא (115
.יברה לש ד"מהיבמ תאצל םאו בא םהל שיש הלא וגהנ אל ,שחלב תאז םירמואש ןוויכו .56

.23 ע"ס (ג"נשת) םידעומה חבש (116

.370 'מע ב"ח 'ןינהנה תכרב רדס רואב'ו ,רת ס"וס ז"הדא ע"וש פ"ע - ירפ אלו (117

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,57 'מע םיגהנמה רפס (118

.חכ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (119

.א,גל םירעש האמ (120

ז"ח 'ךלמל קידצ' ,21 'סמ - ק"הלב 'םוי םויה'ב] ב"ח םוי םויה הארו .372 'מע ד"יח תוחיש-יטוקיל (121
-תוריתסב .304 'מע ט"צרת ,24 'מע ד"שת תוחישה רפס ,67 'מע םיגהנמה רפס ,['יתומישר' :רוקמה .298 'מע
(ה"נשת ,תג-תירק) 'ךלמ לש ודובכל' ץבוקבו ,זל תוא 43 'מע םש ד"בח םרכב ונד ,הז ןיינעב שיש הרואכל
.194 'מע ב"ח

.דסק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (122

.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעת ד"בח-ללוכ חול .גיש 'מע ז"טח ק"גא .45 'מע םיגהנמה רפס (123

טוקיל'ב יברה ינוקית תא 'א"נ'כ ףדה ילושב 134 ,131 'מעב וסיפדה ,ז"משת ד"בח רפכ ת"הק תרודהמב (124
טויפב ושעש יפכ חסונה םינפב תונשל ויה םיכירצו ,ןוקיתה תסריגכ עירכמ יברהש תורמל - 'תורוקמו םימעט
.115 'מעב תודמ ג"י

.סק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (125

.45 'מע םיגהנמה רפס (126

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (127

.18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' האר (128

ךדיאמו ,וב ךיראמו ,הלילגה ףוסל בורק וליחתמ ץ"שהש ,ק"ש תחנמבכ הז שידק-יצח תרימאב ונגהנמ (129
,34 'מע םיגהנמה 'ס) הסנכהה רחא ק"חה ומייסיש ךכ ,ןוראל הסנכההו 'וללהי' תרימאו הלילגב םירהממ
.ע"ומש םדוקש םידעצה 'ג ינפלו ,שידקה ירחא "...לע ודוה" :'וללהי' לע רוביצ -תינעתב הנע יברה .(ש"ייע

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל האר (130

ב"רת םירפא הטמ האר ,(כ"חא דימ הנמזב ש"ק - ןבומכו) כ"הצ ינפל תוינעת יאצומב בירעמ תמדקה תודוא
.תמייוסמ הדימב ומידקה יברה לצא םגש המודמכו .ט"כסזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il