- ט"כר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה ולסכב ב"כ * בשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ודימעה תודיסחה יוליגל םתלועפב
הנכסב םמצע תא וניאישנ


אילגד הרות-ןתמ ןמז אוה ץיקה ישדוחד ישילשה שדוחהש םשכ
-ןתמ ןמז אוה ףרוחה ישדוחד ישילשה שדוחה ךכ ,הרותבש
תורודב הרותה תוימינפ יוליג * הרותה תוימינפד הרות
זובזב"ד ןפואב השענ ד"בח יאישנ ידי לע טרפבו םינורחאה
רבכו חישמה תאיבל תוכימסב םידמוע ונא * "ךלמה תורצוא
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * המחלמב ןוחצינה תויהל ךירצ
ונרוד- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

ט"פרת ולסכ ט"יד רמאמה אוה ונכותש ,אתשה ולסכ ט"יב רמאנש ונוזרפ תקדצ ה"ד רמאמה
5ש"רהמ ר"ומדאו 4קדצ חמצה ,3יעצמאה ר"ומדא לש םהישורדב םג ונשי - 2הנותחה ןמזב ,1
.(הווש םנכות לבא ,םייוניש המכב)

רמאנ רבכש רמאמ םירמואו םירזוחש וניאישנ וניתובר לצא וניצמש אלפ הז ןיא ללכב
:יכ ,הז ינפלש תורודב

היהתש תילכש העפשה דימלתה לצא ףסותיש הרקיעש ,דימלתל ברמ העפשה תודוא רבודמשכ
,ילכש שודיח הזיא העפשהב תויהל ךירצ - 'וכו הב קימעיו ולכשב תנבומ

םירבדה תא וניביש ליבשב קר הניא ,יברה ידי-לע ("תודיסח ןגאז") ח"אד תרימא ,םנמא
תרימא :המצעלשכ הרימאהב םג ןיינע שי אלא ,'וכ הדובעב הארוה םהמ וקיפיו ,םהב וקמעתיו
וירחאלש םיאישנה ידי-לע הז ךרד-לעו ,י"בשרמ לחה ,לארשיב אישנ ידי-לע הרותה תוימינפ
.רודל רודמ

ץורפלו ריסהל ידכ תודיסח רמאמ םייברה םירמוא םימעפלש - הזב םיניינעהמו
לועפלו ךישמהל ולכוי הז ידי-לעש ,ריואה רהטלו ,רתסהו םלעה לש ןיינע ("ןכערבכרוד")
.הז בצמו דמעמב שרדנש םייוסמ ןיינע

דוחיב םיעובק םירמאמ ויה םייברהמ דחא לכלש 6ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש המ ךרד-לעו
.םיברב םהילע םירזוח ויה ןמזל ןמזמש ריוואה תרהט ליבשב

,יכ - שודיח תפסות אלל ,ןשי רמאמ םירמואו םייברה םירזוח םימעפלש אלפיי אל ןכלו
תודיסח רמאמ רמול וכרצוה וללגבש בצמו דמעמהל המודה בצמו דמעמ ררועתמו רזוח רשאכ
םשכו ,בצמהו ןמזה ייונישל םימיאתמה םייונישב ,הז תודיסח רמאמ םירמואו םירזוח ,ל"נה
.התע םג ותלועפ רמאמה תרימא לעפי ןכ ,ותלועפ תא רמאמה תרימא לעפ ותעשבש

-שאר א") הנשה-שאר - אוה ל"נה וניאישנ וניתובר ישורדב הז רמאמ לש ונמז
.ולסכ ט"יב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ורמא ,הנותחה ןמזב ,ט"פרת תנשב ךא ,7("רמאמ רעקיד'הנשה

ולסכ ט"יש יפל והזש - תוטשפב - הליחת יתבשח ,ולסכ ט"יל הז רמאמד תוכיישה רואיבבו
הז" םתלחתהש 9ולסכ ט"ימ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירמאמ וניצמש דעו ,8"תודיסחל הנשה-שאר" אוה
."ךישעמ תלחת םויה

:ותרימא ןמזל רמאמה ןכות ןיב רתוי תימינפ תוכייש שי ,תמאב לבא

ליחתמ הז ןיינעבו) 10"םילשורי (ןיינב) וז חצנהו" - אוה הז רמאמ לש ירקיעה וניינע
.'וכ תורצואה לכ תא םיזבזבמ ןוחצינה ןיינע ליבשבש ,(11יעצמאה ר"ומדא רמאמב

הרותה תוימינפד תולגתהה תוללכש ןוויכ - תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"יל תוכיישה יהוזו
.תורצואה זובזב לש ןיינע אוה תודיסחה תרות ידי-לע

ח"ומ ק"כ רמאש יפכ ,הרותה תוימינפ תולגתהד ןמזה אוה ללכב ולסכ שדוחש - המדקהבו
- ל"ז ר"ומאאל ונווכתהב - ןתוחמה :ולסכ שדוחב הנותחה ןמז תועיבקל עגונב 12ר"ומדא
ולסכ שדוחש יפל והזש רמוא ינא לבא ,13הלבק יפ-לע הז ןיינע ריבסמ אוהו ,לבוקמ אוה
.הרותה תוימינפ לש הרות-ןתמד שדוחה ,ישילשה שדוח אוה

ןוויס שדוח תמגודב אוה ,ףרוחה ישדוחב ישילשה שדוח אוהש ולסכ שדוחש - 14הזב ןיינעהו
םתלחתהש - ץיקה ישדוחד ישילשה שדוחבש םשכ ,ןכלו .ץיקה ישדוחב ישילשה שדוח אוהש
אילג לש הרות-ןתמ ןמז אוה - םיקידצה תגירדמ ,הטמל הלעמלמ רדסה אוה זאש ,ןסינמ
תגירדמ ,הלעמל הטמלמ ,ירשתמ םתלחתהש - ףרוחה ישדוחד ישילשה שדוחב םג ךכ ,הרותד
.הרותה תוימינפ לש הרות-ןתמ ןמז אוה - הבושת-ילעב

אוהש ולסכ ט"י טרפבו ,הרותה תוימינפ לש הרות-ןתמ ןמז אוה ללכב ולסכ שדוחש ןוויכו
תוללכ והזש ,תורצואה זובזב תודוא רבודמ ובש רמאמה הז ןמזל ךייש - תודיסחל הנשה-שאר
.תודיסחה תרותב הרותה תוימינפ תולגתהד ןיינעה

:ןיינעה רואיבו

,15'וכ הבכרמ השעמב ןישרוד ןיא - הרותה תוימינפ דומילב תולבגה ויה םינושארה תורודב
רמאו ל"זיראה אבש דע ,הזב אצויכו ,16וברקב גאוד ובלש ימל אלא הרות יזר ןירסומ ןיא
.17"המכחה תאז תולגל הווצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב"ש

ויהו ,הרותה תוימינפ תולגל ימל הריתי תוריהז התיה ל"זיראה לש ונמזב םג ,םנמא
הוויצ ל"זיראהש ,תאז דועו .הרותה תוימינפ דומלל םירשכומ תויהל םיאנת המכ םיכירצ
לא" :18ו"חרה ריהזה ןכו) לאטיו םייח ברה ודימלת תלוז בותכי אל וידימלתמ דחא םושש
,ו"חרה םגו ,("'וכ ךל ונבתכש המב יתלוז ה"הלז ירומ םשב םיבתכנה םיסרטנוק םושב לכתסת
.19םיבתכה תא ואיצוהו םולח תלאש ושע ןמז רחאלו ,ויבתכ תא זונגל הוויצ ותוקלתסה םדוק

,הזב תורהזא המכ ויה - הרותה תוימינפ הליגש ט"שעבה לש ונמזב ,ןכ ירחא וליפאו
.'וכ םתוימשגמ םירבדה טישפהל עדוי אלש ימ הלבק ירפס דומלל אלש ותרהזא 20עודיכו

תודיסחה תרותב - הרותה תוימינפ הליגש - ןקזה ר"ומדא לש ושודיח היה הז ןיינעבו
תלבגה אלל ,לארשי לכל - (ןיבהל לכות תימהבה שפנ םגש דעו) ישונא לכשב ןבומה ןפואב
חלשו תומוקמ המכל ומצעב ךלה אלא ,וילא ואוביש דע ןיתמה אלש אלא דוע אלו ,םיאנת
.תודיסחה תרות םסרפל ידכ תונידמ המכל םיחולש

הכפתשנ תודיסחה תרותו ,םידיסח יוביר וברתנ ,יעצמאה ר"ומדא לש ונמזב ,ןכ ירחאלו
.תוצוח לכ שארב ("ןסאגעג ךיז טאה")

- הז לע דיפקהו קיידו - 21יעצמאה ר"ומדא גיהנהש רדסה ידי-לע םג השענ הז ןיינע
ועמשש תודיסחה ירמאמ תא רוזחל םיבייח ויה ,שטיוואבוילל םיעיגמ ויהש םיחרואהש
םידיסחה דחא רשאכש ,ךכ ידכ דעו .םהיתומוקמל םבושב םכרדב ורבעש םוקמ לכב שטיוואבוילב
ןנואתהו יעצמאה ר"ומדאל "תודיחי"ל סנכנ - תודיסחה ירמאמ תרזחב רתויב ןייטצהש -
ןופ לאז עלעביצ א" :יעצמאה ר"ומדא ול בישה ,םירמאמה תרזחמ תושי לש שגר ולצא השענש
..."ן'רזח וטסלאז תודיסח רעבא ןרעוו ריד

ףסותינו ךלוה רודל רודמו ,רתויב םידיסחה וברתנ ,קדצ-חמצה לש ונמזב ,הז ירחאל ןכו
,לכשב תודיסחה יניינע תרבסהל עגונב ןה וניאישנ וניתובר ידי-לע תודיסחה תרות תולגתהב
םגרתל הוויצש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע ,הז ונרודל דע ,םוקמ לכב םוסריפהל עגונב ןהו
לע טבה ילבמ ,דחאו דחא לכ םע תודיסחה יניינע דומללו ,תונוש תופשב תודיסחה יניינע
!תווצמה םויקב ובצמו ודמעמ לע וליפא טבה ילבמו ,הרותד אילג תעידיב ובצמו ודמעמ

- הרותד הלגנ יבגל וליפא ,הרותה תוימינפד רקויה לדוג דצמ :הלאשה אופיא תלאשנ
!?הלאכ םירקי תורצוא םיזבזבמש ןכתייה

רשא ךלמה ירצוא תולוגס לכ"ש ,22ונוזרפ תקדצ ה"ד רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמ הז לע
- "וינפל רשא םיכלמה וצביקש גלפומו בר רשועה לע ףסונ ,תובר םינש ךשמב ףסאו ץבק
."המחלמה תא חצנל ליבשב זבזבל לוכי" - "המואמ הזמ לטונ וניא הכולמה תגהנה ךרוצל"ש

- המחלמה ןוחצנ רבכ תויהל ךירצו ,חישמה תאיבל תוכימסב ונא םידמועש ןוויכש ,ונייהו
.תודיסחה תרות תולגתהב הרותה תוימינפ לש םיסומכה תורצואה תא םיזבזבמ ןכל

לע טבה ילבמ ויתורצוא תא ךלמה זבזבמ המחלמה ןוחצנ ליבשבש ןיינעה רואיבב ,הנהו
דמוע ומצעב ךלמהש ,23רמאמהב יעצמאה ר"ומדא ףיסומ - תורצואה רקוי תלעמ תאלפה לדוג
.'וכ דגנמ וייח ךילשמו ,המחלמה ירשקב

זובזב) תודיסחה תרות יוליגב וניאישנ וניתובר לש םתלועפש - לשמנהב םג אוה ןכו
:'וכ הנכסב םמצע תא ודימעהש ןפואב איה (המחלמה ןוחצנ ליבשב תורצואה

לודג גורטיק וילע ררועתנ ,תודיסחה תרות תא םסריפו הליג ןקזה ר"ומדא רשאכש 24עודי
.םלועהמ קלתסיש הלעמל וילע קספנש דעו ,הלעמל

- .ליבאנרעשטמ םוחנ 'ר ק"הרהל "שפנ ןוידפ" זא חלש ןקזה ר"ומדא -

ףילחהל המצע לע הלביק ,האל-הרובד תינברה ,ןקזה ר"ומדא לש ותבל רבדה עדונ רשאכ
.תודיסחה תרות יוליגב שדוקב ותדובע ךישמהל לכויש ידכ ...היבא תא ("ןטייבפא")

ר"ומדאש האל-הרובד תינברה הששח הנשה-שאר לילב .הנשה-שארל תוכימסב היה הז ערואמ
הצפק - 25םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ ירהו ,"ימתחתו יבתכת הבוט הנשל" הל רמאי ןקזה
.הקלתסנ - הילדג םוצ םויבו ."םתחתו בתכת הבוט הנשל" :ול הרמאו המידקהו אופיא

ינא :12ט"פרת תנשב הנותחה ןמזב רמאש המ עודיכ - 26ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא הז ךרד-לעו
תא םימישאמ ,הצוחה תחא הפיט תכפשנ רשאכו ,'וכ םיעיפשמו םיכפוש ודי-לעש ,"ךפשמ" יננה
םג - אל יתואו ,הנותחל םלוכ תא ונימזי םא וליפא .יל תפכיא אל ימצע לעש אלא ."ךפשמ"ה
...27ןזאלראפ טינ רימ ןלעוו םידיסחש יננה הווקמ לבא .יל תפכיא אל

,ו"ח יעבדכ אלש םיגהנתמ םידיסח רשאכ ירהש - ונילע תלטומש תוירחאה לדוג ןבומ הזמו
.הצוחה ךפשנש ומכ בשחנש ,"ךפשמ"הל םג עגונ הז ירה

ונתמשאב הנה ,יעבדכ וילא םירשוקמ ונייה אלו יעבדכ יברה לא ונתייצ אלש ללגב ,ןכאו
...י"שת תנשב עריאש המ עריא

(:םייס כ"חאו .דאמ הכב ר"ומדא ק"כ)

,ונל עיפשמ יברהש תועפשההמ - "םייח ונא ויפמ" וישכע םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו

םיכירצ ,תועפשהה תא םיחקולו םילבקמו ונא םיצור תוימשגה תעפשהל רושקה לכבש ןוויכו
םיחקולשכ ,אלימבו ,תורשקתהה ןיינע אוהש ,תוינחור ליבשב - יאנת לע איה העפשההש תעדל
-לע קר אל אוה תורשקתהה ןיינע ירהו ,תורשקתהד יאנתה םויקב םיבייחתמ יזא העפשהה תא
,28ולש תודיסחה תרות דומיל םג אלא ,'וכו םילהת רועיש תרימא ומכ ,תונקתה תרימש ידי
.29"תכרבתמ ןתכאלמ"ש ןפואב תוימשגב תועפשהה םג םיכשמנ הז ידי-לעש
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה ולסכב א"כ ,בשיו תשרפ תבש תחישמ םיקלח)

.ךליאו 113 'ע ט"פרת מ"הס .ךליאו ב,בל א"ח םיסרטנוק מ"הס (1

.ט"פרת ולסכב ד"י - ר"ומדא ק"כ תנותחל התשמה ימי תעבשב (2

.ךליאו ד,ז ב"ח הבושת-ירעש .ךליאו א,בכש חלשב ח"ות האר (3

.ךליאו רתע 'ע חלשב ת"הוא האר (4

.ךליאו בנ 'ע ז"כרת מ"הס .ךליאו הפר 'ע (ט"משת תאצוה) ו"כרת מ"הס - ט"כרת .ז"כרת ל"נה ה"ד האר (5

.(זומת חכ "םוי םויה"ב קתענ) זסר 'ע ו"ח ולש שדוק-תורגא (6

ז"דעו) ת"חמשמ הז רמאמ אצמנ (טפקתת 'ע ב"ח) ה"סקת מ"הסב - .ה"ר ישורדב הז רמאמ ונאצמ אל ע"על (7
.(ל"ומה) ה"רד םירמאמה ךשמהב אוה ילואו .(ל"נה ו"כרת מ"הסב

.(ותלחתב "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .טנר 'ע א"ח ב"שרוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (8

95 'ע ת"יש'ה מ"הס) י"שת ,(ךליאו 45 'ע ו"שת מ"הס) ו"שת ,א"צרת ,(ךליאו טכ 'ע ב"פרת מ"הס) ב"פרת (9
.(ךליאו

.א"עס ,חנ תוכרב (10

.םש ח"ות (11

.(64 'ע ט"פרת ש"הס) ט"פרת ולסכ 'כ תחיש (12

.זיר .הר 'ע שדוק-תורגא צ"יול יטוקל האר (13

.דועו .75 'ע א"ח ש"וקל םג האר (14

.ב,אי הגיגח (15

.א,גי םש (16

.(ב,במק) ו"כסר ק"הגא אינת (17

(ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כל םייחה ץע סרטנוקל הפסוהב כ"ג הספדנ) הפוסב תונווכה רעשל ו"חרה תמדקה (18
.(ע"נ

.וכרעב םילודג תכרעמ (א"דיחהל) ג"הש (19

.נ"שו .ה"לס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) ט"שכ האר (20

.144 'ע ד"כח .ךליאו 328 ע"ס א"יח ש"וקל .אסש 'ע ד"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג האר (21
.דועו

.(123 'ע ט"פרת .ב,ול םש םיסרטנוק מ"הס) ו"פ (22

.א,גכש םש ח"ות (23

.ךליאו 39 'ע ת"ש'ה ץיק ש"הס .ךליאו א"עס ,וסרת ד"ח .ךליאו א,גמ .ךליאו א,אמ א"ח ד"וקל (24

.ב,טנ תבש .א,וט ב"חז .א,גכ תינעת האר (25

.21 'ע א"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (26

ןמקלדכו ,הצוחה ךפשיי אלש ,תומילשב "ךפשמ"ה לש ותלועפ תישענ זאש ,יעבדכ וגהנתיש ,רמולכ (27
.(ל"ומה)

.(ןויס דכ "םוי םויה"ב קתענ) דצ 'ע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (28

.ב,בל תוכרב (29
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


ומע ה"בקה םוקמ לכב


?תולגב םיאצמנשכ החמשב תויהל רשפא דציכ

רושקה לכב תדחוימ "הלוגס"ו דחוימ "לזמ" ונשי - הכונחל ולסכ ט"י ןיבש הלא םימיב
םיאצמנ רשאכ םג ,גונעתו החמש ,החונמ ךותמו היתווצמו הרות ,תודהי יניינעב הפסוהל
.תולגה ןמזב ןיידע

:רתוי תויטרפבו

תויהל ידוהימ םיעבותש ,ערה-רציה לאוש ,ןכתייה - תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנש ןוויכמ
!?גנוע לש בצמל דע ,בבל בוטו החמש לש בצמב

,הטושפ הנומאב ,הזמ הריתיו ,תואדווב עדוי לארשימ דחאו דחא לכ :ול םירמוא ךכ לע
ונלוכ וניבא ונכרב" ,רומאכ ,לארשימ םיבר םע דחאתמשכ טרפבו) ומע דחי אצמנ ה"בקהש
םג ,ה"בקה ומע ךלוה - "וננוכ רבג ידעצמ 'המ - ךלוהש םוקמ לכבו ,("ךינפ רואב דחאכ
תא ךיקולא 'ה בשו" תולגהמ בש ומע דחיו ,"םהמיע הניכש ולגש םוקמ לכב" ,תולגב ותויהב
."ךתובש

בצמ לכבו םוקמ לכבש ועדויב - גונעתו החמש לש בצמב אצמנש אלפ לכ ןיא ,ןכש ןוויכמו
הלואג - תימינפהו תירקיעה הכרבל דעו . . תוכרבה לכ ול ןתונו ,ומיע ה"בקה אצמנ
שדקמה-תיבב הרונמה תקלדה תא תוארל םיכוז זאש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה
.(הכונח ימיד ןיינעה תוללכ ליחתה הנממש)
- 81-80 'מע ,ב ךרכ ז"משת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ז"משת ולסכב ב"כ ,'תיללכ תודיחי' ךותמ)
(הגומ יתלב


?'ה תדובעב העינמ וניא תולגב םלועה "ךשוח" םאה

.השודקו רואב ףיסוהל - ותילכתל ולצנל שי ,'וכ רתסהו םלעה ,יוצר יתלב בצמ לכ

:תולגה ןמז תוללכל עגונב חוכ-תניתנו הארוה םידמל הזמו

,"תיברעב" ,"ץרא הסכי ךשוחה" ,ךשוחו םלעה לש בצמב ,תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ
םא-יכ ,"ודובכל אלא וארב אל"ד ןיינעה תא םיאור אל ,םלועה לע םילכתסמ רשאכ :תוטשפבו
לבא ,"אכושח אשירב" ,םלוע לש ותיירב דצמ רדסה אוה ןכש תעדל שי - ךשוח לש ןיינע
ןיינעה תא לצנל - רחא ןונגסבו ,רתוי הלענ רואל ךשוחהו םלעהה תא ךופהל - הזב הנווכה
- ךשוחה םוקמב םג (דחא 'ה) תודחאה ןיינע תא לועפל ונייה ,עמש תא אורקל ידכ "תיברע"ד
ךכב םג יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ - רתוי לודג יוליעל םיאב הז ידי-לעש ,תיברעב
תירחש לש עמש-תאירקב וליאו ,הירחאל םייתשו הינפל םייתש םיכרבמ תיברע לש עמש-תאירקבש
.דבלב הירחאל תחאו הינפל םייתש -

ושוריפ תודוא םידיסחה רופיס עודיכ - "תיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" קוידה םג והזו
...'ה תאריד ןיינע והזש ,המיא ןושלמ אוה "יתמיאמ"ש ,ןקזה ונבר םע ודמולב דיגמה לש

ידי-לע - הברדא אלא ,'ה תדובעל ענומ וניא ("תיברע") םלועה ךשוחש דבלב וז אל ,רמולכ
."יתמיאמ" - 'ה תאריב רתוי לודג יוליעל םיאב הז
יתלב - 874-873 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ולסכב ט"י תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


הריד"ד הנוילעה הנווכה םילשהל
"םינותחתב


דיסח תויהל ורבחל עייסל

םא - דיסח תויהל וריבחל עייסלו רוזעלו םידסח תולימגב קוסעל ומצע לע לעופ דיסחשכ
,לאעמשיד דסח הז ירה ,םיירישו תורתומ ולצא םיבשחנש םיניינעמ קר ןתיל ומצע לע לעפי
;"גרוברטפמ ותאיב רחא" הבתכש שדוקה-תרגיאב ןקזה ונבר ללושש

,איה טרפב תובישיה ידימלתמו ללכב םידיסחמ ("ךיז טנאמ ןענאמ") העיבתהו השירדה
קר אלו ,םיחרכומ םירבדל םלצא םיבשחנש ,םיירקיעה םהיניינעמ וליפא תלוזהל ןתיל ,אופיא
םנשי ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הזב םיחרכומש איה תמאהש ןכתיי אלא הזב םיחרכומש םהל המדנש
סאוו טייצ א לאמא אד זיא'ס") םמצע לע בושחל םיכירצ אלש ,םינמזה ןמ ןמזב ,םינמז
םידסח תולימג ידי-לע תלוזה לש ותבוטב לדתשהל ,םא יכ ,("ךיז ףיוא ןקוק טינ ףראד'מ
.תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפל עגונב
יתלב - 185-184 'מע ןושאר קלח ,ב"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה ולסכב ט"י תחישמ)
(הגומ


"הצוח"ה םוקמל תאצל םיחרכומ

,הרותה תוימינפל דע ,הרותה דומילב קוסעלו השודק לש תומא 'דב רגתסהל התא לוכי
,הנוילעה הנווכה םילשהל ידכ לבא ;"תומלוע י"ש" ,רתויב לודג רכש לבקת יאדוובו
דע "הצוח"ה םוקמל תאצל התא חרכומ - םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש
תונייעמל דע ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב "הצוח"ה תא ריאהלו ,ןותחת רתויה "הצוח"ל
.אקווד הצפה לש ןפואבו ,הרותה תוימינפד
(98 'מע ,ב ךרכ ,ז"משת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ז"משת'ה הכונחד 'א ,בשיו תשרפ תבש תחישמ)


"קסע" לש ןפואב הרות דומיל

הרות דמול" אלו ,"הרותב קסוע" ןושלה קוידב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רואיב עודי
"קסע"ה והזש ומכ תורשקתהו הניתנו הריסמ ךותמ תויהל ךירצ הרותה דומילש - הזב אצויכו
...ולש

רפס שומי אל" תבוח-ידי תאצל רתיה שפחמ וניא - "קסע" לש ןפואב אוה הרותה דומיל רשאכ
;תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ דומיל ידי-לע "הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה

םייקל חרכומש ינפמ ,הרירב-תילו חרכה ךותמ אוה ולש הרותה דומילש ימ שפחמ הזכ רתיה
אוה הרותה דומיל רשאכ ."היל אחינ אריקפהב אדבע" - ומצע דצמש ףא ,ה"בקה יוויצ תא
םויה ךשמב עגרו עגר לכב ,רמולכ ,"דימת הגשי התבהאב" :הברדא ירה - "קסע" לש ןפואב
."ךיבא יקולא תא עד" ,הרותהמ קלח והזש - ארובה תעידיב ,הרותב רהרהמו בשוח ולוכ
יתלב - 859-858 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ולסכב ט"י תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


"הכונח ימד"


ןיינע "הכונח ימד" הכונחב תתל לארשי גהנמב האר יברה
גהנ ומצע יברה םג * וב רדהלו וקזחל שיש הלענ יכוניח
םינייטצמה הבישיה ידימלתל הליחת - "הכונח ימד" תקולחב
המישר * רתוי םיבחר םילגעמל ןכמ רחאלו ,ח"אד דומילב
הנושאר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ירדסב םיפתתשמו םידמולה תובישיה ידימלתל "הכונח ימד" יברה קליח תונושארה םינשב
ירדסב םינמזה ירמושל ,ונובשח לע ,הכונח ימד קינעהל יברה הרוה ןכ .תודיסחה דומיל
.םלועב ד"בח תובישי ראשב םג תודיסח

ר"ומדא ק"כ" :בתכנ (110 'מע) ןוסגילז ןורהא-לאכימ ברה תאמ 'גחב גחה תוכלה' רפסב
לכל (ףסכ לקש) הכונח ימד קלחל (כ"שת-ב"ישת םינשב) הכונחד ישימחה לילב גהנ א"טילש
."770 שרדמה-תיבבש םימימתה ידימלתמ דחאו דחא

תונמחרו דסח

הכונחד ישימחה רנה לילב התיה הבישיה ידימלתל הכונח ימד יברה קליחש הנושארה םעפה
תודיסח דומיל לש רדסה תא םירמושה םידימלתה 'קה ורדחל וסנכנ ,ותארוה יפ-לע .ב"ישת
.ולסכב ט"ימ םימעפ שולש תוחפל רדסב ויהש הלא םגו ,רקובב

לארשי 'ר ח"הרה עיפשמה ידי-לע הזרכוהש המישר יפ-לע) םידימלתה וסנכנש רחאל
םידימלת המכ ןאכ םיאצמנש ,עיפשמל רמאו ,םידימלתה לכ לע יברה טיבה - (ןוסבוקיי'זד
יברה לא שגינו) ותושרב אלש וסנכנש ןכתייש ,הנע עיפשמה .םיחכונ תויהל םיכירצ םניאש
וינפ לע קוחש תבשכ) יברה רמא זא .(הסינכה תושר םהל הנתינש םידימלתה תמישר תא רוסמל
:ףיסוהו ..."ןמזה אוה תעכ אל לבא ,רחא והשמ הז תונמחרבו דסחב תכלל םיצורשכ" :('קה
."ושרוגי אל ןאכ םיאצמנ רבכש ולא"

'םחנמ תרות') החיש רמול לחה אוהו ,וניצרה וינפ ,'קה וחצמ לע ונימי די ריבעה יברה
םימימת-יכמות ידסיימ וניאישנ וניתובר תנווכ :הנכותש (231-227 'מע ,ד ךרכ ,ב"ישת
תוחוכה םהמ דחאו דחא לכל שי ירה ,ןכש ןוויכמו ."ריאהל תורנ" ויהי הידימלתש ,התיה
םהבש ,הכונח תולילב טרפבו ;'וכו תועינמ שיש המדנ םא םג ,לעופב הז ןיינע איבהל
"לאמשמ"ו "ץוחבמ ותיב חתפ לע" אקוודו ,םלועה ךשוח לע לועפל ידכ הכונח תורנ םיקילדמ
."ךלוהו ףיסומ"ד ןפואבו

ךרבתמ - לטונה לכ

:יברה הכב ,םימימתל וירבד םויסב

הכונח תועמ םכל ןתא .הכונח תועמ קלחל אוה הרות לארשי גהנמו .םויה הכונח
ל"זר רמאמ ךרד לע אוה ,וניבר ירבד יפ-לעו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ תפוקמ
,הנטק רתויה עבטמ וליפא ,תומכה עגונ וניאש ,'ךרבתמ בויאמ הטורפ לטונה'
רסו םיקולא ארי רשיו םת שיא'מ איה וז הטורפש ןוויכמ לבא ,הטורפ וליפא
םג אלא תוימשגב קר אל ותנווכ - החלצהב היהיו ,הלטונה ךרבתמ - "ערמ
.תוינחורב

:(230 'מע) אבה עטקב המייתסנ החישה

ידסיימ לש הנווכה תא ומילשת ,ריאהל תורנה ,םתא רשא ךרבתי םשה רוזעי
תחנ ,םכמ תחנ ולבקיו ,םימחרבו דסחב היהישו ,הבישיה ילהנמו הבישיה
.םיטרפה לכב ,יתודיסח

םידימלתה ןמ דחא לכל - דחא ףסכ לקש - הכונח תועמ השודקה ודיב יברה קינעה ףוסבל
."הכונח טוג א" :רמאו וסנכנש

ןה) יברה ידי-לע ןכמ רחאל ההגוה ,םימימתה ידימלתל הרמאנ החישהש תורמל יכ ןייוצי]
שדוק-תורגיא) בתכ םהמ דחאל .םידוהי המכו המכל הרגיש ומצעבו (שדוקה ןושלב ןהו שידייב
:(דעק 'מע ,'ה ךרכ

לבא ,רבעה הכונחב ילא וסנכנשכ םידימלתה ינפל יתרמאש הממ המישר הפ רגסומ
,ןהכל ומצע תא בישחהל ךירצ ידוהי לכש . . לארשי-ינב לכל איה תכייש
.'וכ ותחפשמ ינבב טרפבו ומצעב השודק ךישמהל אוה וניינעש

ערגינ המל

:ותחיתפ) יברל ךורא בתכמ ל"ז קורב לואש-םייח ברה ת"הרה עיפשמה בתכ א"כשת ולסכב 'דב
ןב לואש םייח") ותמיתח רחאלו ("הזה ףרוחב תויטרפב הבישיה בצממ ק"כל בותכל וננה"
:תואבה תורושה תא ףיסוה ("קורב האל לטיג

ידימלת לכל םינתונש הכונח תועמב תחפוקמ יהת לא ונתבישיש ק"כ תא םישקבמ ונחנא"
ונתבישי ידימלתל םג תתל ק"כ תא םישקבמ ןכלו ,ונחנא ערגנ המלו ק"כ תואישנ לש תובישיה
."ו"ח םיחפוקמ היהנ אלש הכונח ימד

ךרכ 'םחנמ לכיה') ראשה ןיב רמאנ וב ,אבה בתכמה תא יברה תוריכזממ לביק ךכל הבוגתב
:(10 'מע גע ןויליג 'תורשקתה'ב תומלשב םעפ רבכ טטוצ - ור 'מע ,ג

וחלשת רשא ןפואבו - ח"אד םידמולה םידימלתה לכ תניחב רדסל םכשקבל וננה
אל ,א"טילש ר"ומדא ק"כל 'יש דימלת לכ לש תוניחבהמ תואצותה תמישר תא
. .הנש לכב ליגרכ ,ומשב רשא הכונחה ימד תקולח ינפל דחא םוימ רחואי
ןחביי אלש דימלת לכ לבא ,תוניחבה תואצותב היולת הניא הכונחה ימד תלבק.
הכונחה ימד ילבקמ ללכמ ומצע איצומ יטמוטוא ןפואב - היהיש םעט הזיאמ
...ל"נה

קליח אל יברה עודמ

(ל"ז) ןטרגמיוב רעבוד 'ר ח"הרה ובתכמב חוויד הנש התואב 770-ב עריא לעופבש המ לע
:(א"כשת תבטב 'ט) הפוריאב וידידימ דחאל

אלימבו .תורעשה המכ שי .עודי ןיא ?המל - הכונח ימד אתשה קליח אל א"טילש יברה"
תובישיה ראשב םגו .'וכו הדיקשב רתויו בוט רתוי דומלל [770=] הבישיב תוררועתה התשענ
."תושק תוניחב ויה ש"דא ק"כ לש הכונח ימד וקליח םרט

.רבדה תביס לע דמע אל שיא ןכאו

..."הריתסה ראבל םבוטמ"

םימימת-יכמות תבישי תלהנהמ יברה עבת זא ,כ"שת תנשל ,רוחאל תחא הנש רוזחל ילוא יאדכ
היה ןורחאה הז .תודיסחב רודמו הלגנב רודמ ליכיש םידימלתה לופלפ ץבוק םסרפל דולב
ידמול םידימלתהב וליאכ אוה בוכיעה רקיעו") ץבוקה תעפוה-יאל םימרוגה ןמ היהו 'שודיח'
.("ח"אד תודיסחה תרות

:(ונת-הנת 'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגיא) ךורא בתכמ הבישיה תלהנהל יברה בתכ ךכל הבוגתב

-לע רשא ,הכונח ימד םהל ונתנש 'יש םידימלתה תמישר הלבקתנ ןמז הזיא ינפל
ק"כ ןושלב רשא ,תודיסחה תרות םידמולה ולא ליבשב אוה ןיינעה ,הארוהה יפ
ם"ר המישרהבו ,ל"ז בוט-םש-לעבה תרות איה איה ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא
...וברי ןכ ,ךרעל םידימלת [240=]

שדקומה רודמב ופתתשי םהבש םילופלפ ץבוק םסרפל ותעצה יכ ,ריבסמו יברה ךישממ ןאכ
,םינש המכ הבישיב םידמול תוחפל םקלחש ,םידימלתה יוביר ךותמ םידימלת העבש תודיסחל
ולכי יאדוובו ,"םהלש תויתוא"ב המיאתמ הרבסה ילעב תויהל םיכירצ ויה יעבט ןפואבו
םירפסב םיניינע וראבתי ח"אדב םיפסונ תומוקמב ןויע תועצמאבש םיאשונ בתכה לע תולעהל
.םירחא

:םייסמ יברהו

רדעהל ,הכונח ימד ילבקמ [240=] ם"ר תמישרהמש ,הריתסה ראבל םבוטמו
...רומאהל םימיאתמ העבש םינפ-לכ-לע אוצמל תורשפאה

ערפמל אל

הנושארה הנשב עריאש ףסונ רופיס לע ץראב ותחפשמ ינבל ןהכ לאוי ברה ת"הרה חוויד ותעשב
:(16 'מע 789 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב םסרופש יפכ ןלהל) הכונחה ימד תקולחל (ב"ישת)

רחאמו ,ןטהנמב ןלואב ל"ז ןוזגילז אבא-םהרבא ר"ד ח"הרה לש הנותחה המייקתה ברע ותואב
בורק םוקמ םמצעל חיטבהל םדקומ ועסנ ,םש החיש רמאיו םינפה תלבקב ףתתשי יברהש ועדיש
םידימלתל הכונח ימד קליחו החיש רמא ,םינפה תלבקל עסנ יברהש ינפל ,העתפהב .יברל
ונעט ,םינפה תלבקל עוסנל ומידקהש רחאמ ,הכונח ימדו דמעמה תא ודיספהש םירוחבה .ורדחב
לבא ,אלש ונעו ,עוסנל תושר םירוחבל התיה םא הלהנהה תא לאש יברה זאו ,"ערגנ המל"
ינפל קר תושר תתל הלוכי הלהנהה :יברה רמא .םילבקמ ויה תושר םישקבמ ויה םירוחבה וליא
.ערפמל אלו השעמ

השודקד תוכשמה ל"ת

ויה הנש ידמ ,(ללכב דעו) כ"שת תנש דעו זאמ .הנושארה הנשה התיה ב"ישת ,רומאכ
.הכונח ימדכ רלוד דחא לכל קינעמ ןכמ רחאלו החיש םהינפל עימשמ יברה ,םיסנכנ םידימלתה

.ומצע "הכונח ימד" גהנמל יברה סחייתה םהבש םידמעמ םתואמ "תוצוצינ" הזב איבנ

המויסבו ,(123-117 'מע ,ג"ישת 'שדוק תוחיש') הכורא החיש יברה עימשה ג"ישת תנשב
:רמא

...הכונח ימד קינעהל לארשי גהנמ ירה

ז"ישת תנשב .הכונח ימד לש תימינפה תועמשמל ויתוחיש םויסב סחייתה ח"ישתו ז"ישת םינשב
ידי-לעש דוחייה תלעמ תא ראיבו המכח לע זמורה ןמשב היהש הכונח סנל וירבד תא דחיי
'מע ,ז"ישת 'שדוק תוחיש') רמא וירבד םויסב .ה"בקה םע - דחוימב התוימינפו - הרותה
:(זנק

ןמ ,םיחפט הרשעמ הטמל ודירוהל ידכב תוימשגב הזיחא השורד ןיינע לכל
"איה הרות לארשי גהנמ"ב תאז רשקא אליממ .השעמה לא רובידהו הבשחמה
.הכונח ימד קינעהל

ןשי ןייל הנווכה 'תאזכ'ש י"שר שרפמ ,'וגו תאזכ חלש ויבאלו קוספה לע
ןאכו ,ד"מל ו"ית היירטמיגב 'תאזכ'ש שרפמ ה"לשה .ונמיה החונ םינקז תעדש
וראשנ זאמ (א :ךכ לע השקמ קדצ-חמצה .תולגב ויהי םידוהיש הנש ל"ת וזמרנ
וזכש הרושב בקעיל רשבי ףסויש שי םוקמ המ (ב ?הנש י"ר קר תולגב םידוהי
השודקד תוכשמה ל"ת לע בסומ רבדהש קדצ-חמצה שרפמו ?(תולגב והשי םידוהיש)
יכונא'ד היילעה היהת 'ונדרי דורי'ד הדיריה ידי-לעש ."לקש"ב תוזומרה
.שדוקה לקשב השודקד תוכשמה ל"ת תא וכישמהו ,הלופכ היילע - 'הלע םג ךלעא

ךרבתי םשה רוזעי ,לקש ארקנ רלודו 'תיטרפ החגשה'ב אוה רבד לכש ןוויכמו
ותלוכי יפכ השעי דחא לכו .השודקד תוכשמה ל"תה תא ךישמהל םכמ דחא לכל
םויקו ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,הדמתהבו הדיקשב דומיל - וילע לטומהב
.הליפתה תדובעב השרושו הרקיע ,הדוסי רשאו ,רודיהב תווצמה

דע ,םלועב וקלחו תימהבה שפנבו תיקולאה שפנב 'שדוקה לקש' תא וכישמי ךכו
.ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ ידי-לע 'יוהל שדוק ולוכ היהי ולוכ םלועה רשא

ימשג ףסכ

םיניינע תלעמ לדוג םירפסב ראובמ יכ יברה ריבסה (הכק 'מע י"חשת 'שדוק תוחיש') י"חשתב
םג ךכ - תווצמה תיישעב רבדהש םשכו .הווצמה תנווכל ראשה ןיב תמרוגש ,המצע היישעבש
.'הרות לארשי גהנמ'ב

:ףיסוה ןאכו

'ףסכו בהז יפלא' אל .ימשג ףסכב תאז םינתונו .הכונח ימד קלחל לארשי גהנמ
םהב ימשג רבד ןהש תוימשג תועמ אלא (בהזו ףסכ םינוכמש=) האריו הבהא
.ושפנ ייח תונקל לוכי (זל קרפ אינתב ראובמ)

לכ תא םייקלו קזחל - לעופב היישע לש ןיינע והזש ,הכונח ימד התע ןתא
דומילב קזחתהלו ררועתהל םילגוסמ ולאה םימיהש הכונח ןיינעב ליעל רומאה
.ושפנ ייח הנוק םדי-לעש ,הרותה תוימינפ

תובישיב הכונח ימד

ב"ימ - ןלהלד חסונכ) רמאנ ובו תובישי ילהנמ המכל בתכמ יברה רגיש ב"ישת תנשב רבכ
:(זע 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגיא - ולסכב

!הכרבו םולש

לילב וא ישימח לילב תודעוותה ךורעל 'יש ותרות דובכ תא שקבל יננה הזב
םלש רדס םידמול רשא הבישיה ידימלת םע הבוטל ונילע אבה הכונח לש ינימש
500 - ימשב הכונח ימד םהמ דחא לכל קלחלו (דבלב אינת קר אלו) ח"אדב
.קנארפ

דומע 'ו קלח "םימתה"מ ריעהל) שדח רינב וא עבטמב היהיש בוט המ רשפא םאו
.(וצ

ינובשח לע היהי ל"נה רשא ומצעמ ןבומ

תומש תא ןכ םג ינעידוהל ובוטמו .הזבש אחרטה לע שארמ ןח תאושת ןח תאושת
.םמא םש ףוריצב ,ל"נכ הכונח ימד םהל ןתנש םידימלתה

"םימדקומ םיאנת" ילב

וקורמב שטיוואבויל תודסומ שארב דמעש ,רקספיל לאכימ ברל יברה בתכ ןכמ רחאל שדוח
:(אלק-לק 'מע םש שדוק-תורגיא)

םידמולה םידימלתהל הכונח תועמ תניתנה ןיינעמ . . ובתכמ יתלביק םעונב
אוביש ןוצר יהיו ,םיאתמה ןפואב ןיינעה תא רדיסש לע ח"ת ח"תו ,ח"אד
תמישר הפ רגסומו ,אליעל היישע יכ ,שממ לעופה לא עגונב תובוט תולועפל
חטבו ,הכונחד ישימחה רנב ילא ןאכ וסנכנש םידימלתהל יתרמא רשא םירבד
ימד לבקל םיפסונ םידימלת תשקבל הנעמב - ןאכו .םהינפל בוטה ןושלב םמגרתי
:יברה ריהבמ - הכונח

,תודיסחה דומילב וליחתה אל ןיידעש םידימלתה ולא לש םתשקב לע הנעמב
והז אל הנה ,תודיסחה דומילב התע ליחתהל םיחיטבמו לבקל ןכ םג םיצפחש
ליבשב אלו ומצע דצמ תויהל ךירצ תודיסחה דומילו ,דעומל ןוזח דועו ןיינעה
חטב ירה ,יכה ואלב ח"אדה דומילב וליחתי םאו ,הכונח תועמה םילבקמש הז
,הנמ םייתאמ ללכב שיו ,הכונח תועמ תלבקמ רתוי הברה הלודג תלעות איבי

אלימבו ןמזה ךשמב ולאכ םיניינע דוע היהי יאדוובש םהל זומרל לוכי ודיצמ
.םימדקומ םיאנת םע הז רשקל ילבמ הז דומילב וליחתיש בוטהמ

םירבדה ולעפיש

יברה בתכ) וקורמב םילעופה ישארמ אוה ףא ,'יש בוסוטמ המלש 'ר ח"הרהל תרגיאב ,ןכאו
:(הצק 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגיא ,ג"ישת טבשב ה"כב ,ךכ-רחא הנש

,הזב רימחהל יאדכ ןיאש יתבתכ רבכ המודמכ הנה ,הכונח ימד תקולחל עגונב
עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה םש לע אהי ולו ,תתל - קפס שי קר םאש ונייה
.םדקהב וברקתיש

.(דנק 'מע זט ךרכ שדוק-תורגיא האר - זיראפ א"רל י"חשתב הז ןיעמו)

'מע 'ויתוחרואב הכלנ') ג"ישת ולסכב ב"כב - שדוקה-ץראב ד"בח תובישי ידימלתל עגונב
:זיראפ םהרבא יבר ר"דשה ח"הרהל יברה בתכ (90

ימיב הנה וז הנשב םג ירה ,דקתשאמ יתשקב ךרד לעש ,יתשקב ,רקיע ןורחאו
םישישקה םידימלתהל הכונח ימד ימשב קלחי הבוטל ונילע םיאבה הכונחה
גוסל עגונב ןהו םוכסהל עגונב ןה - הרבעש הנשב ומכו ,ח"אד דומילב
.םהל ןתנש ולא לש םאה םשו םהיתומש יל ובתכי חטבו .םידימלתה

ד"בח תבישי לש עיפשמהל יברה הדוה (ו-הלר 'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת הכונח ירחא
:בונמנ ןסינ ברה ח"הרה תפרצב

,םהל ןתנש הרבסההו םידימלתהל הכונח תועמ תקולחמ ותעידי לע ח"ת ח"תו
.לעופב םיימוי-םויה ייחל עגונהב םירבדה ולעפי רשא ןוצר יהיו

.בק 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגיאב יברה לש תוארוה דוע םיאצומ הז ןיינעב]
.[טצק .סק 'מע ,ד"וי ךרכ .זס 'מע ,ח ךרכ

ונידיב וניתובר גהנמ

ונאלימל יברה 'תוחילש'ב ותייערו קילרג לדנעמ-ןושרג ברה ח"הרה ועסנ ט"ישת תנשב
-תורגיא) בתכו רטש ףריצ ,םתעגהל םינושארה םימיב םהילא רגיש יברהש תרגיאב .הילטיאבש
:(ביק 'מע יח ךרכ שדוק

ןוצר יהיו .תוימשגב םג ףסכב והז וליאכ אוהו הכונח תועמ - הפ רגסומ
תא אשת ישורדב תומוקמ המכבו רוא-הרותב ראובמכ שדוקה לקשב םלש לקש היהיש
.שאר

ברה ח"הרהשכ ,םעפ .שדוקה-ץראל םיחולשה תא יברה רגיש (ח"לשתבו ז"לשתב) ו"לשת תנשמ
ובתוכב םיחולשה רובע הכונח ימד יברה ול רסמ ,קרוי-וינב ההש תפצמ ל"ז ןלפק בייל-הירא
:(615 'מע ,ז"משת ת"הק ,'םיחולשה רפס')

תפצבש) 'יש םתיב ינבו םיחולשהמ דחאו דחא לכל הכונח תועמ הזב ףרוצמה
.ו"ת ק"הראבש 'וכו (ו"ת םילשוריו

"ויחי םהילע 'ה תודימלתהלו םידימלתהל" תרגיא יברה םסריפ "ג"לשת'ה הכונח ימי"ב
ךרבתיש ןוצר יהי וז הלוגס תעב") הכרבב תחתופה (303-302 'מע ד"וי ךרכ תוחיש-יטוקיל)
:םילימב המתחנ תרגיאה ."ריאהל רנ"ה דיקפת לע יברה דמע הכשמהב .("םכמ תחאו דחא לכ

.הכונח תועמ הזב ףרוצמ - איה הרות לארשי גהנמ םג רשא - לארשי גהנמכ

ויה וניאישנ וניתובר םגש דעו" :רמאנ ,"לארשי גהנמ" םילימה לע ןוילגה ילושב הרעהב)
.("(םהידליל) הכונח תועמ םינתונ םמצעב
תודיסחה ינייעממ


בשיו תשרפ


(א,זל) 'וגו בקעי בשיו

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

ירה ,הזה םלועה תוירמוחבו תויצראב - "ץראב" קידצה לש ותבש ימי לכ - "בקעי בשיו"
"ןענכ ץראב" .(הארי ןושלמ "רוגמ") םימשבש ויבא תאריב ,ה"בקב קבד - "ויבא ירוגמ" אוה
דמול וניא ("המרימ ינזאמ ודיב ןענכ" ןושלמ "ןענכ") םיעשר ןיב אצמנ אוהש יפ-לע-ףא -
םישעמבו הרותב תוברהל קרו ךא איה ותנווכ לכ - "בקעי תודלות הלא" אלא ,םהישעממ
.ורצויל חור תחנו גונעת דימת ףיסוהלו - "ףסוי" ,קידצה לש ויתודלות רקיע םהש ,םיבוט

:עשרה תאז תמועל .קידצה תדימ ןאכ דע

תוערל קר ןה ותבשחמו ותנווכ ,הזה םלועב ותבש ימי לכ - "העור היה הנש הרשע עבש ןב"
לוע תא וילעמ קרופו םימשבש ויבא תושרמ אצוי אוה - "ןאצב" ,םלועה תוואתב ומצע תא
ינב תא" .תורענ ישעמב םירבועו םיפלוח וימי - "רענ אוהו" .(האיצי ןושלמ "ןאצ") הרותה
ינב תאו" ;(ע"החא תויתוא ףוליחב ,העלב ומכ "ההלב") רשב יללוז םע הנמנ אוה - "ההלב
לע חכוש אוה הז ידי-לע - "ויבא ישנ" ;(ןיי ףוליז ןושלמ "הפלז") ןיי יאבוסו - "הפלז
.םלועב ותריצי תילכת לעו (החכש ןושל ,"ינשנ" ומכ ישנ) םימשבש ויבא

:קידצה רכשב רבדל בותכה רזוח ךכ-רחא

לא הער םתביד תא" ;ורצויל חור-תחנו גונעת דימת ףיסומש ,קידצה ונייה - "ףסוי אביו"
ןכלו ,םימשבש םהיבאל םברקמו בטומל ורוד יעשר תא ריזחמ קידצה - "םהיבא

םיכח רב ירא" םגרתו - "ול אוה םינוקז ןב יכ 'וג ףסוי תא בהא" ;אליעלד - "לארשיו"
."ןנברד אקולח"ל זמור - "םיספ תנותכ ול השעו" ;"היל אוה
(34 'מע ב"עו א"ע זי ףד תישארב תשרפ הרות-רוא)

* * *

:דיגמה ברה שרפמ דועו

- "ויבא ירוגמ ;םייצרא םיניינעב שבלתהו הלענה ותגרדמ דרי בקעי - "ץראב בקעי בשיו"
ןושלמ ירוגמ) םימשבש ויבא לא םתולעהלו םהב םיאצמנה השודקה תוצוצינ תא טקלל ידכ
ןענכ ,"ןענכ ץרא" ארקנה ,הזה םלועב קר תירשפא וז הדובע - "ןענכ ץראב" ;("ץיקב רגוא"
םלועב קר ,ןכש ."ארגת רבג תב" םגרתו ,"ינענכ שיא תב" (חל ןמקל) בותככ ,רחוס ןושלמ
.תווצמו הרות לש 'הרוחס'ה תא שוכרל רשפא הזה
(ב-א ח"י ףד תישארב הרות-רוא)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

ויבא םשל קרו ךא תויהל הכירצ ("ירוגמ") םדאה לש םירוריבה תדובע - "ויבא ירוגמ"
.ינחור וא ימשג ,סרפ לבקל תנמ-לע אלו ("ויבא") םימשבש
(77 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)


(ג,זל) םיספ תנותכ ול השעו

תניחב ,הלענ רוא יוליג תכשמה איה ,ףסויל בקעי ןתנש ,םיספה תנותכ לש תימינפה תועמשמה
.("ףיקמ" תניחב אוה דגב) תוליצאד "םינוילעה םיפיקמ"

לגוסמ היה אוה קר יכ ,(ויחא ראשל אלו) ףסויל קר הז יוליגו וז הכשמה קינעה בקעי
.ול וכז אלש ןוויכמ ,םיחאה תאנקל םרגש אוה הז יוליג .הזכש הלענ רוא ליכהל

,הטושפכ האנק לש ץמש ,ךכ-רחא לשלתשנ הנממ ,התיה םימש-םשל וז האנקש יפ-לע-ףא םלוא
.היוצר-יתלב האנק

ןימינב ןעמל שפנ-תוריסמל םאיבהו ,םירצמל ואבשכ ויחא תא ףסוי רעיצ תאז ןקתל ידכו
.היוצר-אלה םתאנק אטח ןקות ךכבו ,ויחא
(ב"ע דצ ףד ,ב קלח תישארב םייח-תרות)


הניבוסת הנהו . . הדשה ךותב םימלא םימלאמ ונחנא הנהו
(ז,זל) יתמלאל ןיוחתשתו םכיתמלא

לטבל - איה ("הדש") הזה םלועב םדאה תדובע - "הדשה ךותב םימולא םימלאמ ונחנא הנהו"
,תחא 'המולא'ל שפנה תוחוכ לכ תא ץבקלו טקלל ,תימהבה שפנהו ףוגה לש דוריפהו תושיה תא
.'ה תדובעל םישדקומ םלוכ ויהיש

,תחא 'המולא' תניחבב םדא השענש רחאל - "יתמולאל ןיווחתשתו םכיתומולא הנבוסת הנהו"
אישנל ונייה ,"ץראה לע טילשה אוה"ש ,קידצה ףסוי לש 'ותמולא'ל לטב תויהל וילע ,ל"נכ
.לארשי םע תמוק רויצ לש 'שאר'ה אוהש ,רודה
(810-808 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)


(טכ,זל) רובב ףסוי ןיא הנהו רובה לא ןבואר בשיו

(י"שר) ותינעתבו וקשב היה קוסע . . םש היה אל ותריכמבו :ןבואר בשיו

רשפא הז רבד .ותינעתבו וקשב זא קוסע היה אוה ,ףסוי תריכמ תעשב חכונ היה אל ןבואר
תויולגה לכ שרוש איהש ,םירצמ תולגל ךשמהב איבהו םירצמל ףסוי תריכמ תא

אוהש ןפואב ,תימצעה ותומלשב קרו ךא קסעתהל םדאל ול לא :בושח חקלו הארוה ונינפל
.לארשי-תבהא ךותמו תלוזה םע םג קסעתהל ותבוחמ אלא .ותלוזמ ירמגל חכוש
(446 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)


ןתיו . . םיפואה רש לעו םיקשמה רש לע . . הערפ ףצקיו
(ג-ב,מ) םיחבטה רש תיב רמשמב םתא

:שרפמ "קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כ

חקמב החיתרה - םיחבטה רש .הליכאה תוואת - םיפואה רש .הייתשה תוואת - םיקשמה רש
.רכממו

שי ימשג רבד לכב יכ ."בלו בל אלב" םתושעל שי ,םדאל םה םיחרכומש ףא ,ולא םירבד
'ילכ' השענ אוה ירה ,ימשגה רבדל קקותשמו הוואתמ םדאהש העשבו ,ערו בוט לש תבורעת
תדימב קרו ךא תויהל הכירצ םהב םדאה תוקסעתה ןכל .אוהה רבדב ברועמה ערה ןמ לבקמו
.חרכה תשוחת ךותמו חרכהה
(2114 'מע תישארב תשרפ ,ו ךרכ תישארב הרותה-רוא)


(י,מ) םגירש השולש ןפגבו

(ר"דמ) עיסת םירצממ ןפג רמאנש ,לארשי ולא - ןפג

לארשימ דחאו דחא לכב שי ךכ ,םישנאו םיקולא חמשמ ןייהש םשכ .ןפגל ולשמנ לארשי-ינב
וז הבהא םלוא .וניתובאמ ונל השורי איהו ,'הב חומשל תרתסומה הבהאה איהש ,'ןיי' תניחב
.יולגב תיארנ הנניא ותואיצמו ןפגה יבנעב רתסומו יובחה ןייה ומכ ,דואמ תרתסומו היובח
,ימצע שוטיב ידי-לע םג ךכ ,ץוחל אצויו ןייה טחסנ ,תגב םיבנעה תכירד ידי-לעש םשכו
האבו היתונופצמ תרתסומה הבהאה תאצוי - "היהת לכל רפעכ ישפנו" תניחבב ,תולפשו הוונע
.םדאב יוליג ידיל
(א,אל ףד רוא-הרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
בשיו תשרפ שדוק-תבש
ולסכב ג"כ

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

.9:08 העשב (האבה) שדוק-תבש ליל :דלומה

.1"ןושארה םויב ותרחמלו שדוק-תבשה םויב תבט שדוח-שאר" םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.(תיבב הכישמהלו) תסנכה-תיבב תודעוותה

הכונח ברע ,ןושאר םוי
ולסכב ד"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

,הובג םמוקמ .(רקובב םג) 2ברעמל חרזממ תורנהו ,םורד לתוכב הייכונחה - תסנכה-תיבב
םיליחתמ .4העיקשל םיניתממ ןיאו ,ונילע ינפל החנמב ןיקילדמ .3םיחפט הרשעמ הלעמל
.5עודיה ןוגינב 'וללה תורנה' םירש ךכ-רחא .ןימי דצמ קילדהל

רוזחל ךירצ םקילדהש רוביצה חילש וליפאו ,תסנכה-תיב תורנב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
ותיב-ינב תא םג איצוהל קילדמ ןכ םא אלא ,ותיבב 'ונייחהש' ךרבי אל ךא ,ותיבב קילדהלו
.6םתבוח ידי

םלוכש) תסנכה-תיבב הקולד הרונמ היהתש יאדכ ,הכונח-רנד תוררועתהב ףיסוהל ידכ"
.7"תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ

תעדכ ,ןוסכלאב הינקשכ שדקמהו ןכשמה תרונמ תא רייצל - הנשויל הרטע ריזחהל ןוכנהמ"
המלו .ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ תויכונחה םגש רמול םוקמ שי הז-יפ-לעו ,ם"במרהו י"שר
.8"לוגיע יצחכ אלו רשויב ויה הינקש הרונמה ףוגב תונשל

הכונחד 'א ,ינש םוי
ולסכב ה"כ

:תיבב הקלדה

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,'תווצמב וינפל האנתה - והונאו יל-א הז' יוויצה"
.9"האנ

- םיאושנה .הכונח רנ םיקילדמ ,העיקשה תלחתה רחא ,בירעמל החנמ ןיב ,ינש םויל רוא
תלאשל * .11בוט-םויו תבש לש ולאב אל ,םיליגרה םישובלבו עבוכב לבא ,10טנבא תריגחב
האור םא .ול וניתמי ,םירועינ תיבה ינבש העשב רוזחיו תיבל ץוחמ אצמנ באה םא :םיבר
יאשר ואובבו ,תיבה רובע וקילדיש םידליה דחאמ וא ותשאמ שקבי ,םינשי םהשכ עיגיש
,דיפקמ וניא באהש רוריבב םידליה םיעדוי םא .םתקלדהב תאצל אלש ןוויכ םא ומצעל קילדהל
-ינב םא הלילה לכ קילדמ ,קילדה אל .זא וקילדי ,םיבכוכה-תאצמ העש יצח ךות םיקילדמו
.12ךרבלו םציקהל ןוכנ ,םינשי םלוכ םאו .םירועינ ותיב

.13רתויב ךר ליגמ הכונח תורנ קילדהל םינבה תא םיכנחמ ,ונימיב

-לע הזב ואצי אלא ,הכונח תורנ וקילדה אל (ליג לכב) תונבהו םישנהש ,ברה תיב תגהנה
.14ןהילעב - ךכ-רחאו ,ןהיבא ידי

תינברה ותגוזל הווצמ היה ,הכונח ינפל ותיב תא בזוע היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כשכ
15(םירבגה דחאמ תעמוש התיה תוכרבה תאש ףא) המצעב הייכונחה תא קילדתש ע"נ הרש אנרעטש
.

העבשמ הלעמל היהיש םיקיידמ ןיאו - םיחפט השולש לעמ ,אסיכ לע הייכונחה תא םידימעמ
ןמ 18הלעמל תצק 'שמש'ה .17םיחפט הרשע לעמ אל ךא ,16םיחפט השולשל ךומס וא םיחפט
.19תורנה

,תורנה קילדהל לכויש ידכ ר"ומדאל הברקל םייחפטו חפט הרונמה לטלטל היה ךירצו הרק"
.20"קילדהו ומצעב ךריב תאז לכבו .המוקמב התוא ןידימעמ ויה ךכ-רחאו

.21לוח לש רנמ וא שמשהמ אלא ,רחא הכונח רנמ הכונח רנ םיקילדמ ןיא

,22ןולחה לע אלו םירדחה דחא חתפ לע הכונח רנ םיקילדמ ויהש וניאישנ וניתובר גהנמ
אוהש אצמנו לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ידכ ,הזוזמה לומ ונייהד סנכנה לאמשמ
.23תווצמב בבוסמ

לע הליכאה םוקמ תא ףידעהל שיו ,תועיבקב לכוא אוה ובש תיבב תורנה תא קילדהל ךירצ
.24םש קילדהלו ותיבל רוזחל ךירצ ,וריבח תיבב יארקאב לוכאל ךלוהה .הנישה םוקמ

תורנה םא םיקיידמ ןיאו ,רדחה חתפ ללחב ,חתפה-תזוזמ יבועל ךומס היכונחה תא םיחינמ
.25םורדל ןופצמ וא ברעמל חרזממ םיחנומ

תוחיטבה יללכו םוקמה יאנת םא] הכונח רנ יטרפה םרדח חתפב וקילדי םידליהש ןוכנו יאדכ
.26הכונחב םהלש 'טעמ-שדקמ' ךוניח ןיעמ םג הזב שיו ,[תאז םירשפאמ

דחא אלו ,סנכנ רנו אצוי רנ היהי אל ןכ-ומכ .לוגיעב אלו הרשי הרושב ודמעי תורנה
,רנל רנ ןיב קספה תויהל בייח .(תבהלשה הבוג אוה הז ןיינעל עבוקה) ךומנ דחאו הובג
תיבה ינב לש תויכונחה תא קיחרהל שי .הרודמכ וארייו וזל וז תובהלשה וברקתי אלש ידכ
.27דוחל ןהמ תחא לכל רכיה היהיש ידכ ,וזמ וז

28קולדל הילעש ןמזה ךשמ לכ המוקמב התוא םיריאשמו ,המוקמב תחנומ הייכונחהשכ םיקילדמ
.

תא םיקילדמ ובש 'שמש'הו ,תיז ןמשב םיקילדמ .תוכרבה לכ םויס רחאל איה הקלדהה תלחתה
.30הרונמה לש ינמיה הצקב םיליחתמ .29הוועש לש רנ אוה תורנה

.25הקלדהה רמג רחאל - 'וללה תורנה' תרימא

.31תושדח םוי לכב ויהי תוליתפהש וגהנ

.32העש יצחכ תורנל ךומס םיבכעתמ

.33תוחפה לכל תוקד םישימח תורנה וקלדיש םיקיידמ

.25הכרב אלל ,ותוא םיקילדמו םירזוח - ותקילד ןמז רועיש ךותב הבכש רנ

.25ןיידע םיקלוד תורנה םא םג הייכונחה תא לטלטל םיאשר - הז רועיש רחא

.25ינימשהו ןושארה םויב םגו ,תורנה דגנכ אלש 34הכאלמ תושעל םיאשר - הז רועיש רחא

ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .הרותה דומילב םג תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הכונחה ימיב
.35הרות דמולו הכונח תורנל תוכימסב הכונח רנ תקלדה ירחא בשוי היה

לש ותב ,תידוהי ידי-לע היהש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל שיש םירמוא שי
.36לודג ןהכ ןנחוי

.37ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ

:תודעוותה

החפשמה גוחב - םוקמו םוקמ לכב וכרעי [38םויו םוי לכב] הכונח ימי ךשמבש ןוכנו יאדכ
תוביסמו תויודעוותה - ןמזהו םוקמה יאנת יפל ,'וכו הדובע תומוקמ ,רפס-יתבב ןכו ,39
תודסומה לכב] 41תונבו םינב ,ףטל ןהו םישנל ןה ,םישנאל ןה ,40אמויד ינינעב החמש לש
המכ דעוותהל - הכונחב םהב םידמולש תודסומבו ,תחא םעפ תוחפל םידימלתה םע דעוותהל שי
דחאש ךכ-רחאו ,אמויד אניינעמ הרות רבד רמול ,תורנה תקלדה ןמזב - תודעוותהה .םימעפ
תודוא ןהב רפסלו .[42םידימלתל הכונח ימד זא וקלחי ןכו .םלוכל הכונח רנ קילדי םידליה
תופתתשהב ,םיגוסה לכל תיללכ הביסמ ךורעל הליחת .ונממ דומלל שיש םיחקלהו הכונח סנ
ולכויש ידכ ,תומוקמה ברימב ,דרפנב גוס לכל תיטרפ הביסמ ךכ-רחאו ,ב"ויכו ברה ,עיפשמה
.43םידליל רשקב ןכו .ףתתשהל לוכה

:44הכונח ימד

.46םילודג ןהו םינטק ןה ,45תונבו םינב] םידליל הכונח-תועמ תתל לדתשהל הרוה יברה
-לכ-לע [47וינתחל םגו ,ןיאושינה ירחא םג ,ויתונבל ןתונ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא היה ןכו
עגונב דחוימבו ללוכ ,תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - בוט המו ,הכונח ימי ךשמב םיימעפ םינפ
,םוי לכב םג הכונח ימד תתלו ,השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל - ךוניחה בצמ תורדרדיהל
הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) תבשבמ ץוח
.48ישימחה וא יעיברה לילב -

ימ .49תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו ,השאהמ שיאה ושקבי - םיאושנהו
הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,תומלשב הז גהנמ ומייק אלש
.45חבושמ

םש-לע ולו - דימלת רדגב אוה םא קפסש ימל וליפאו ,םידימלתה לכל הכונח-ימד קלחל שי
.50םדקהב וברקתיש עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה

:ךוניח

תויתואה תא 'ןוביבס'ה לע בותכל לארשי-ינב גהנמ עודיו ,'ןוביבס'ב קחשל 51לארשי גהנמ
םע תורושקה 'תוגצה' םיכרוע תומוקמ המכבו ,52"םש היה לודג סנ" :תובית-ישאר ,ש-ה-ג-נ
לכה - תונבל רשקב טרפבו - ןבומכ] 'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס
םיסנכ ןוגראל רתויב םילגוסמ הכונחה ימי ךכו ,[םכח תארוה יפ-לעו תועינצ לש ןפואב
.53'ה תואבצ - לארשי ידליל

:הקדצ

ןוממב ח"מג . . הכונח ימיב םיבייוחמ ונא"ו ,54הכונח ימיב הקדצב תוברהל םיגהונ
שדוח לכ לש הקדצה תויבגמ תא םילשהל םיאתמה ןמזה הזו ,הקדצ לש תיבגמ םיכרוע .55"ףוגו
.57'הכונח תאז'ב טרפבו ,56ולסכ

ררועתהל דחאו דחא לכ לעש ,תובר םימעפ יברה עידוה ,הלוגס ימיב הקדצל תויבגמה ןיינעב
.58ךכ לע והוריכזיש אלב םג ,ומצעמ יעבדכ בדנלו

:הכונח עצבמ

םויק תא קזחל םתרטמש 59תולועפ רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה תונורחאה םינשב
הקוקז 'ךלמ לש ןירטלפ' רותבש ,ו"ת ק"הראב הזל דחוימ ןיינעו .הכונח יגהנמו תווצמ
הרימשו הנגהל "ץוחבמ (ק"הרא=) ותיב חתפ לע" םג עיפשיש ,ךשוחה לוטיבלו ,דחוימב רואל
.60היבשות לעו הילע

ןכותב ןהו וטושפכ הכונח עצבמב ןה ,דחוימב - הברדאו ,הזב ולעפי םישנה םגו] לועפל (א
תילכתב תויהל הכירצ הזב הלועפהש אלא ,'רוא הרותו הוצמ רנ'ב םוקמ לכב ריאהל ימינפה
תיב לכב הכונח רנ תקלדהל [61טושפ םגו ןבומכ ,ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואב םג ,תועינצה
ולדתשי - םיקילדמ םישנאה ןיאש תומוקמבו .[42הנתמב הכונח-תרונמ םהל תתל ףאו] ידוהי
שיא קילדיש ףידע םימעט המכמש יפ-לע-ףא) הכונח רנ קילדת (הדלי וא) השאש תוחפה-לכל
.62(השא אלו

.םמצעל הייכונח וקילדי ,םיכר םידלי םג םללכבו ,םירבגה לכ (ב

תא םהל רפסל - ידוהי רפס-תיבב םלועמ ודמל אלש ולא םג - לארשי ידלי תא ףוסאל (ג
קילדהל םהל רשפאלו ,(המודכו תוינגפוסב םג יוצר) םתוא חמשל ,הכונחה סנ רופיס
תוחוכב םיאצמנהו ,אלכ-יתבב וא האופר-יתבב התע-תעל םיאצמנה םידוהיל רשקב ןכ .הייכונח
,תחא הכונח תרונמ תוחפל היהת ל"הצ בצומ לכבש לדתשהל .63רתאו רתא לכב - הרטשמהו אבצה
ףידעו ,הכונח ימד תקולח םע הרות ירבד םהל רמול ןכו .רחא לייח הב קילדי םוי לכבשו
לע הקדצ תפוק םהל היהתשו ,הכונח ימד וקלחיו הרות ירבד ורמאי םמצע םילייחה םגש
.42לתוכה לע וא ןחלושה

.הכונח תורנ קילדהל םידוהיה םינכשהו םירבחה לע עיפשהל (ד

.הכונח תועמ ולבקי ,תונבו םינב ,לארשי ידלי לכש לדתשהל (ה

.ןהיתורבחל תודליהו ,םהירבחל הכונח תועמ ונתי םידליה םג רשא בוט המ (ו

ונתי תאז תרומתו ,שדוק-תבשבמ ץוח ,הכונחה ימי ךשמב הקדצ תתל םידליה תא ררועל (ז
.תבשה םוי רובע םג - םיילפכ תבש ברעב

דובכל - הרותב רשא הכונח יניינעמ הכונחה ימימ םוי לכב דומילב ףיסוהל םתוא ררועל (ח
.הכונחה ימי

ןיינעה שיגדהל ידכ ,םייבמופו םיירוביצ תומוקמב הכרבב ונמזב הכונח רנ 64קילדהל (ט
הנשי םאו .רתויב יזכרמהו ירוביצה םוקמב ,בשומו רפכ ,הרייעו ריע לכב .'אסינ ימוסרפ'ד
-ידי םיאצוי םניאש םיפסאנל עידוהל שי .בוט המ - םיפסונ תומוקמב םג קילדהל תורשפא
םוקמב םיפסאנשכ .דחאו דחא לכ לש ותיבב הכונח רנ קילדהל םררועלו ,65וז הקלדהב םתבוח
,הווצמ ישוע םסרפל הווצמו .ןהב ווטצנש חנ-ינב תווצמ רבד לע םררועל שי ,םידוהי-אל
.'וכו תונומתה םוסריפ ידי-לע ללוכ

ןכש לכו ,הכונח תאז םויב םג הכרב אלל קילדהל - תסנכה-יתבב תירחש תקלדהל המודב (י
-רופיס םע ,םיבר םידלי דחוימבו ,לארשימ הרשע דמעמב תופיסאו םיסוניכב ,םימיה ראשב
.66סנה םוסריפ

:תיברע

םדוק רכזנ םא ,ורמואל חכש .67'םיסינה לעו' זירכהל ידכ הרשע-הנומש ינפל םיקיספמ ןיא
.68רזוח וניא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה"
רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב
ונל השעי אוה ןמחרה" רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ךא ,רזוח וניא - "'ה" רמא
.69. . ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ

:תירחש

רחא דע תוחפל ,הכרב אלב (שמא לילבכ ומוקמ) תסנכה-תיבב הכונח רנ קילדהל םיגהונ
.71שמש ידי-לע םיקילדמ תעכ םג .70הליפתה

,דומעל לבאה רזוח ,ללה רחאל .25ללה תרימאמ ץוח ,הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב
.72שידק יצח תרימאל

.73םידומו השודק תונעל קיפסהל ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא

'ודוה' יקוספל ללה תרימאב םיעיגמ רשאכש ,לארשי גהנמ .(הכונח ימי לכ) םלש ללה
הרותב םיארוק .שידק יצח .74[הרעס-] 'םערוטש'ו 'שער' לש ןפואב תאז םירמוא 'אנא'ו
. . יהיו" :יולל ,"חבזמה תכונחל . . תולכ םויב יהיו" :ןהכל .אשנ תשרפב םילוע השולשל
,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ."בדנימע ןב ןושחנ . . דחא רפ" :לארשיל ,"תרוטק האלמ
.75בקעי תיב ,וללהי ,לבקתת שידק ,ןויצל אבו

.76ותפוח םויב ןתח וליפא ,הכונחב םינעתמ ןיא

הכונחד 'ב ,ישילש םוי
ולסכב ו"כ

קילדמ .(הנשה ולש הנושארה הקלדהה וז ןכ-םא אלא) 'ונייחהש' םיכרבמ ןיא תורנה תקלדהב
.(תולילה לכב ןכו) ןימיל לאמשמ ךישממו ,שמא םג ויהש תורנל לאמשמ ,שדחה רנה תא הליחת
.77"וללה תורנה" :רמוא תורנה לכ תקלדה רחא

,"רעוצ ןב . . דחא רפ" :יולל ,"תרוטק האלמ . . ינשה םויב" :ןהוכל םיארוק :תירחש
.78הכונח ימי ראשב הזב אצויכו ,"ןולח ןב . . ישילשה םויב" לארשיל

הכונחד 'ה ,ישיש םוי
ולסכב ט"כ

.79א"סקת תנשב ינשה ורסאממ ןקזה ר"ומדא תוריחל אצי וב

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,80תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.81ךכ ךרוצל תודיחיב

ןמזל בורק ןיקילדמ םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(82ביבא-לת
.75המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש

.83תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה
.ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה םשב ,וז תבש תרחמלש 'א םוי תא לולשל ידכ (1

.ז"ס א"ערת 'יס א"מרו ע"וש (2

.ב ק"ס א"אב ה"ערת 'יס םידגמ-ירפ (3

פ"ע ,תורנה ןמ הלעמל שמשהש - נ"כהיבב םג - דימת םיגהונש אמ ק"ס םייחה-ףכב 'כ ,שמשה םוקימ יבגל
.ק"מהיבב ג"הכ תמגוד שמשהש וצ קרפ רשיה-בק 'סמ אבומ ןכו ."ול לעממ םידמוע םיפרש" ל"ירהמ

,401 'מע ג"כשת שדוק-תוחישב .ט"ערת 'יס ח"רפו ב"רעת ס"ר ח"ב האר ,ךליאו החנמה גלפמ םיכרבמ אלא (4
הכונח ימיבש רבד-לע [ה"ע ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה] ל"שרה םע רביד ש"דא ק"כ" :אתיא ,הכונחד 'ג רנמ ד"ר
רשא ,םסרופמו עודי ,ןכאו ."החנמה גלפ ןמזב היהי נ"כהיבב תורנ תקלדהש ידכב ,3:30 העשב החנמ וללפתי
'תורשקתה' ע"עו .'וכו םיסוניכ ויהש םימיב וליפא ,החנמה גלפ ינפל קילדהל אל דואמ קייד ר"ומדא ק"כ
.76 'מע 740 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב - םש רפוסמה קוידו ,4 הרעה 13 'מע ,גע ןויליג

.םוי לכב יברה לש ןיינמב תאז ונגינ תונורחאה םינשב .גנ ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס (5

.םש הבושת ירעשו ז"סוס א"ערת 'יס א"מר (6

ב"רעת מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (7
-תיבב קילדהל ץופנ ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכנח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא .א ק"ס ףוס
.(ןמשב אלו ,בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה תורנב - ונייח תיבב םיגהונ ןכו - תסנכה

-תילבש ח"אצל יברה הרוהש ,11 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' הארו] 44 הרעהו 169 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (8
,הזב וילע וקלח ם"במרה ימיב דוע לארשי ילודגמ המכש ןוויכ ,הרונמה תרוצ ןיינעב רתוול ןתינ הרירב
אדיפק ןיא לבא ,הרונמה תמגודב םינק התוא םישועשכ רבודמהו .[ס"שב שרופמש תועבורמ תוחולה רויצב כ"אשמ
םע] םינק אלל היכונחב קילדהל וגהנ םימדוקה תורודב םידיסחהמ םיבר הברדאו ,אקווד וזכ הרוצב תושעל
הכונחב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ םוליצ ספדנ 50 'מע תישארב-ימי 'סב ףאו ,[456 'מע ה"ח ש"וקל האר ,ןפוד
הייכונחב קילדה (ותיבב םג גהנ ךכש א"יו) הירפסב יברה ההששכ םימעפל ךא .תאזכ הייכונחב קילדהש ,י"שת
.ןפוד אללו םינק אלל ,הטושפ

י"כרבו ר"א הארו .[445 'מע ה"ח ש"וקלו ,ז"הדא רודיס האר ,ילכ צ"אש ףא] 207 'מע א"ח נ"שת ש"הס (9
.ג"ס ג"ערת 'יס

.םינש כ"וכ גוהנל יברה דיפקה ןכו .םיגהנמה רפס (10

.םינש כ"וכ גוהנל יברה דיפקה ןכו .ד"בח-ללוכ חול .םש 'גהנמו הכלה ירעש' .םיגהנמה רפס (11

הרורב-הנשמבו .ךרבי אל - םציקה אל םאש ,ד"בח-ללוכ חולב .ב"רעת ס"וס כ"ונו ע"וש .רחשה תולע דע (12
.ודיב תוחמל ןיא םינשישכ םג ךרבלו לקהל גהונהש ,םש

.483 'מע ב"ח תוחיש-יטוקל האר - הברדאו ,םע בורב הקלדהה התיה אל ברה תיבב

ב"ס "הכונח עצבמ" ןלהל האר ,ךר ליגב םינבה םיליחתמ הכונח תורנב םגש יברה גיהנה תונורחאה םינשב (13
םכנחל םילדתשמו .נ"שו ,11 'עה 14 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' .101 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ו ,הרעהבו
.(251 'מע ב"יח תוחיש -יטוקל 'ע) םירודיהה לכ םע

א"שנת ש"הסב ןכו .84 הרעה 194 'מע א"ח נ"שת ש"הס .312 'מע 'ל קלח ש"וקל .ש"ייע ,םיגהנמה רפס (14
זט ךרכ ,'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .34 'מע א"ח ה"לשת שדוק-תוחיש .110 הרעה 165 'מע א"ח
.31 הרעה ןלהל הארו .םש ןייוצמהבו ,בנר-ו חמר 'מע

.ט ק"ס ה"ערת 'יס הרורב-הנשמב ןייעו .םש 'ל קלח תוחיש-יטוקל (15

ילואו .ורובע ךרבל רחאל ןתי אל - ךרבל עדויהש ,(מ"כבו ,ב ק"ס ברע 'יס א"וק) ז"הדא ד"פע ,ע"צ הרואכל
.םיברל הארוה וז ןיא כ"או ,הלעב םוקמב ךרבל התצר אלש ,הלש יטרפ ע"וה

.םיגהנמה רפס (16

לכבו ,תורנה סיסב יפל - םיחפט הרשע ןיינעלו ,תבהלשה יפל הבוגה בשחנ - המא םירשעו םיחפט 'ג ןיינעל
.(נ"שו 'ב תוא הס 'יס ו"ח קחצי תחנמ ת"וש האר) הייכונחה סיסב יפל אל ,ןפוא

.ו"ס א"ערת 'יס ע"וש (17

הרעה ליעל ןמסנהבו כ"קס גערת 'יס הרורב-הנשמ האר .תורנה ראש לש וזמ הלעמל היהת תבהלשהש בושח (18
.16

אקווד שמשה היהיש םידיפקמ םניא ש"נאמ םיבר .כ"ונו ה"גהב א"ס ג"ערת 'יס ע"וש ,םיגהנמה רפס (19
וגהנ ךכש א"יו ,(הרונמל לאמשמ םיחינמ שיו ,המודכו טומפ ג"ע) דרפנב ,דצב ותוא םיחינמו ,"לעממ"
.וניתובר

קחרמה רדגוה אל םש הנייוצש ת"ושב) הזזה הווהמ חפט לוטלט יברה תעדלש ,עמשמו .םש םיגהנמה רפס (20
.ב"ס חצק 'יס מ"וח .יר ע"ס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה-ירעש 'עו .(ללכ

.ה"גהב א"ס ד"ערת 'יס ע"וש (21

.ש"ייעו ,456 'מע ה"ח ש"וקל (22

.םש ז"טו שובל ,ז"ס א"ערת 'יס (23

'מע) רדה-תבוח 'סב ,ךוניח תודסומו תובישי לש תוימינפ ןינעב .םש א"מו ז"ט ,א"ס ז"ערת 'יס א"מר (24
רדחבש הקלדהב תאצל אלש ונווכי - וצרי םאו ,לכואה רדחב אנידמ םתבוחו תיב-ינבכ םידימלתהש בתכ (וק
תוא די 'יס ג"ח ד"ויו ג תוא ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ-תורגיא ת"ושבו .הנישה רדחב הכרבב וקילדי זאו לכואה
דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכ הנישה רדחב קילדהל םהילע ןידה ןמש ובתכ (חמ 'יס ז"ח) קחצי-תחנמו (ה
.ו"ח הקילד תנכס ינפמ הרימשל רות רידסהל םהילעו .םהמ

.םיגהנמה רפס (25

םיאשר םידליהו ,יזכרמה םוקמב תיבה-לעב קילדמ ,דחא תיבב רבודמש ןוויכו .162 'מע א"ח ח"משת ש"הס (26
.24 הרעהב רומאהמ רמוחו-לקב ,םרדחב קילדהל

.ולש 'מע 'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו ,םינורחאו ד"ס א"ערת 'יס ה"גהו השמ-יכרד (27

.19 הרעהבו םינפב ליעל הארו .א"ס ה"ערת 'יס םינורחאו ע"וש (28

.םעטה ש"ייעו ,םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,םיגהנמה רפס (29

.םיפסונ תורוקמ ונמסנ םשו ,ז"הדא רודיסמ םיגהנמה רפס (30

.32 'עה 15 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנה ע"עו .יברה גהנ ךכ (31

ותיב ינב םע דחי העש התואב קוסעל שי - ןלהלדכו .ב"ס ב"ערת 'יס םינורחאה פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (32
.הווצמ לש החמשב וא הרותב

,םיבכוכה תאצ רחא םיקילדמשכ םג גולפ אלב הזב םיקיידמ ,השעמלו .םעטה ש"ייעו ,םש םיגהנמה רפס (33
.רוחיאב םיקילדמשכ וא תבש יאצומב ןוגכ

'עה 16 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' האר] הכאלמ םישוע םניא םישנאה םג הז רועיש ינפלש ,ןושלהמ רורב (34
ז"הדא ע"ושל המלשהב םג האר ,טת 'מע 'םילשורי ןוכמ' תאצוה ,ל"ירהמ תעדכ [נ"שו ,36 'עה גע ןויליגו ,34
רוסיא דבלמ) השרפתנ אל הכאלמה תוהמ .נ"שו ,'הכנח' ךרע ףוס תידומלת הידפולקיצנאבו ,ד"סוס ע"רת 'יס
דעומה-לוחב רתומש המ לכו שפנ לכוא תכאלמ תוחפל רוסאל אלש רבתסמו ,(ט"קס םש םייחה-ףכב הריפתו סוביכ
עריאש ,8 'מע 832 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ ,ג"צרת ולסכ ןמוי 'תומישר'ב אבומה תא ריבסמ הז ילואו)
.(הכונח תורנ י"ע (הרות דומילל רשקב ,הארנכ) בתוכ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדאש

שדוק-תוחיש ,הגומ) ט"ס ה"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .618 'מעו 599 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (35
.ארמג רועיש דומלל בשי תורנה י"ע הנתמהה ירחאל דיימש ,(284 'מע א"ח ה"לשת

.םש א"מרהמ ,ג"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה (36

.26 הרעה 196 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (37

ךשוח לש 'רדג תצרופ החמש'ש ,ךליאו 186 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה הארו .401 'מע הכ ךרכ ש"וקל (38
.ש"ייע ,םלועה

.ולסכב חכ םוי-םויה ,וניאישנ וניתובר גהנמכ (39

תוחבשתו תוריש רמול (ב"ס ע"רת) א"מרה איבהש גהנמכו ,הז ןינעב םג 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ'כ גוהנל (40
ש"הס) "ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה תעדכ ,(122 'מע א"ח ט"משת ש"הס) םהב םיברמש תודועסב
.(207 'מע א"ח ב"נשת

.החמש תלעופ הכונח ימד תניתנ (א :הכונח ימד תניתנ גהנמל םג ךייש הז ןיינעש ,ריעהלו" (41
ח"משת ש"הס) "םהילע םיפסונ ,הכונח ימדב םיפיסומשכו ,םיבר םיצבקתמ - הכונח ימד תקולח לע םיעידומשכ
.(105 הרעה 165 'מע א"ח

.(196 'מע א"ח ד"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"ס ד"לשת בשיו פ"ש תחיש (42

(209 'מע א"ח ג"לשת שדוק-תוחיש - הגומ יתלב) ב"ס ג"לשת בשיו פ"ש תחיש פ"ע (43

.(358 'מע א"ח ז"לשת שדוק-תוחיש - ל"נכ) א"לס ז"לשת בשיו פ"ש תחישו

דומילב רתוי ופיסויש םדדועל 'המדקימ'כ ,'סרפ' ןתמ ,ךוניחה ןיינע [אלא ,דבלב םחמשל אל] - םנכות (44
םירשכ םינינעל שמשמש ידי-לע תוינחורל ךפהנ ןוממה םגש תוארהל ;(65 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה) הרותה
'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה) הקדצב תוברהל םכנחל - דחוימבו ;(290 'מע י"ח ש"וקל) השודק יניינעל טרפבו
.(63

.210 'מע א"ח נ"שת ש"הס (45

.199 'מע ,םש (46

.גפר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס (47

.הפוסב (הגומ יתלב) ל"שת הכונחד 'ה רנ תחיש ,ויתודכנל םג ןתנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס - ולסכב חכ ,םוי-םויהב אבומה ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ םייקל (48
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .194 'מע א"ח

.132 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (49

.גצק 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק הארו ,הצק 'מע אכ ךרכ ק"גיא (50

.185 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - וניאישנ וניתובר תיבב םג (51

.32 הרעה 360 'מע א"ח ח"משת ש"הס .(ב,ומ) 'ב רמאמ תבט-ולסכ שדוח ירמאמ רכששי-ינב האר (52

.545 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (53

.תורעהב 443 'מע ה"ח ש"וקלבו ,הרעהב ש"ייע ,םיגהנמה רפס (54

.ל"נה ש"וקלב ראבתנו אבוה ,םש םידגמ-ירפ (55

.215 'מעו 204 'מע 'ב קלח ו"משת תויודעוותה (56

.444 'מע ה"ח ש"וקל (57

.דועו ,1537 'מע ג"ח ,1169 'מע ב"ח ,652 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (58

ד"לשת תנשב ,בגא .י-ט םיפיעסו ג"סמ קלח םהילע ופסונו ,98 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ב וזכור (59
.(העש תארוהכ - תונבה ףאו) הכונח תורנ וקילדי ךר ליגב םידלי םגש הארוה התיה

.(303 'מע א"ח ח"לשת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב 'תה תחנה) ה"כס ח"לשת בשיו פ"ש תחיש (60

.דועו ,הכ-ד"כס מ"שת הכונח ק"שצומ תחיש (61

.237 'מע ד"לשת שדוק-תוחיש םג הארו .(הגומ) 99 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (62

.23 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (63

.(הגומ) 133 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (64

ע"ושב קספנש 'תסנכה תיב' הז ןיאש ףא ,הכרבבו תווצמל עיגה רבכש ידוהי ידי-לע ןיקילדמ ,השעמל הכלה
ש"הס האר] ןייוול עויסב הכרענש תימלועה הקלדהב הנש רחא הנש יבמופב וגהנש יפכו .וב הקלדהה לע ךרבל
ותארוהב (ריעה רככב וקילדה םש) 'וכו זירפבו ןודנולב םג ליבקמב נ"שת תנשמ לחה [189 'מע א"ח ב"נשת
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הליעפה ותופתתשהבו

'יס ע"ושב ה"כו ,דבלב אסינ ימוסרפ םושמ ,תסנכה-תיבב הקלדהל ש"בירהו א"בטירה םעט יפל םיאתמ הרואכלו
ח"ואח ז"ח) רמוא-עיבי ת"ושב ש"מכו ,(זסר 'מע זט ךרכ ,'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר) ז"ס א"ערת
.וכומסיש המ לע םהל שי ,ק"הראב גוהנכ תוביסמב םיכרבמה ףאש ,דועו (ו תוא זנ 'יס

- 'מ 9.75 ההבוג ןטהנמב תישימחה הרדשבש הלודגה הייכונחהש ,אבומ 76 'מע 740 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב]
ל"י ילוא ,םיקייודמ וללה םיטרפה םאו .ש"ייע ,יברה רושיאב ושענ הלדוג םגו התרוצשו - המא םירשעמ הלעמל
.ח"כס גסש 'יס ז"הדא ע"וש ,הרוק ןיינעל ןיבוריע תוכלהב ינהמד ,'ארתלמא' םירויצ י"ע רכיה ןידכ הזש
.[ע"עו

'ע) הרשע רבכ םש שישכ ךרבל ףידעו ,'דכו תופוקה דיל תויונחב קילדהל הנורחאל ולגרוה עצבמה יליעפ
'עו .חס ס"וס ב"ח א"חנמ ת"ושב פ"כו ,כ"חא ועיגיש יד ךרוצ םוקמבש ,ןיגהונ שיו ה"ד ז"ס א"ערת ל"היב
םא םג הרואכל הז לכו .הווארה ןולחב קילדהל ףידע - הרשע ןיאשכו ,(םש םייחה ףכבו ח"יס צ"רת א"מרב
.נ"כהיבב ז"דעו ,העש יצחמ תוחפ ךות תויונחה תורגסנ

.תמדוקה הרעהב ל"נכ ,הכרבב קילדהל חכומ הזמ םגו (הגומ) 98 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה (65

.ג"ס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (66

.'רטמו לט'ו 'אוביו הלעי'ב ומכ ,המודכו ןחלושה לע האכהב תאז ןמסל וגהנו (67

םדוק רמאי הליפתב חכשש ימש ןכש-לכש ובתכ ב ק"ס םש ר"או ג ק"ס ב"פרת 'יס ז"טבו .ד"בח-ללוכ חול (68
ןמזב םהה םימיב וניתובאל תישעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעתש ךינפלמ ןוצר יהי" ןורחאה ןוצרל ויהי
.". . והיתתמ ימיב .הזה

.א"ס ב"פרת 'יס כ"ונו א"מר ,ע"וש .םדוק רידתד םושמ 'שדחי אוה ןמחרה' הזל םידקי ,שדוח-שארבו (69

.ד ק"ס א"אב ה"ערת 'יס ג"מרפ (70

.וער 'מע םש 'גהנמו הכלה ירעש'ב הזל םימעט האר (71

.ד"ס הנ 'יס ז"הדא ע"וש ,ע"ומש תליפתל םויס אוהש ןוויכמ (72

.אי 'יס םיאולימה רעש קדצ-חמצ ת"ושמ ,םיגהנמה רפס (73

.ש"ייע ,146 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה - הכונחה ימיל דחוימב ךייש הז ןיינעו (74

.ד"בח-ללוכ חול (75

.ד"בח -ללוכ חול .ה"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה .ג"עקת 'יס א"מרו ע"וש (76

.דועו ז"הדא רודיסמ ,70 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (77

הגומ ,חס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"ושו ,א"ס ד"פרת 'יס א"מרה תעדכ ונגהנמ ק"הראב םגש ,ד"בח ללוכ חול (78
.ק 'מע 'ג ןוילג ,'םש ילהא' ץבוק הארו .הכ 'מע וט קלח ולש שדוק תורגיאב בותככ ע"יז ר"ומדא ק"כ י"ע
.נ"שו ,82 'מע ,ה"נשת ד"בח-רפכ ,א ןויליג 'ךלמ תראפת'

היהש ומכמ זוע רתיו תאש רתיב תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות ןוחצנ התיה א"סקת תנשב הינשה השפוחה (79
התיה א"סקת תנשב הנשלההו ,ןקזה ר"ומדא לע הרקיעב הנשלהה התיה זאש - (ט"נקת תנשב) הנושארה םעפב
,ו קרפ תודיסחה דומיל סרטנוקו ,ז 'מע םוי-םויה חולמ ,93 'מע םיגהנמה רפס - .תודיסחה תרות לע הרקיעב
.הכוראב ש"ייע

גרוברטפב - ינמז ןפואב - ותריד עבקי רשאו ,יטרפ ןועמל ותריד קיתעהל ול הנתינ השפוח הכונחד 'גב
84 'מע םולש-תרות תוחישה-רפסבו .(746 'מע ג"ח 'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס' ,צ"יירוהמ ר"ומדא תמישר)
- "(םטושפכ םג) הלואג יניינע ויה םהינשבד ,רמול שיו" :ע"יז ר"ומדא ק"כ בישהו .ישימחה רנב אציש אתיא
.44 הרעה 399 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקלב אבוה

ימיב 'וירובל רזח'ש ןפואב (ונילא עגונב) הלואגה תומילש התיה ,ט"נקת ולסכ ט"י ,הנושארה ותלואגב ףאו
שדוק-תוחיש) 23 'מע םירוביד-יטוקלב אתיאדכ ,קסבטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש - הכונח
.(101 'מעו 95 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה .597 'מע א ךרכ א"משת

.הזל םימעטה םש האר .םיגהנמה רפס (80

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (81
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.'ותעב רבד' חול (82

.םיגהנמה רפס .(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכב הכ ,םוי-םויה (83

.'רמוש'כ התוא ריאשמ אוהש תינברל עידוה ,ק"שעב נ"כהיבל ותיבמ יברה אצי רשאכש א"י

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il