- ג"לר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה תבטב 'כ * תומש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


,םיקידצה לש םתרות דומיל ידי-לע
םמע רוביחו אתווצ השענ


םדאה רבחתמ הדי-לעש ,רוביחו אתווצ ןושלמ איה הווצמ
-לעש ,םארובל םימודה ,םיקידצב םג ךכ * ה"בקה םע םייקמה
אתווצ השענ ,םתומצע תא וסינכה הבש ,םתרות דומיל ידי
דחוימב שגדומ הז ןיינע * דמולה ןיבל םניב רוביחו
אתווצ השענ םוי לכב ודומיל ידי-לעש ,אינתה רפס דומילב
ק"כ תחישמ * ןקזה ונבר ,לודגה וניאישנ םע רוביחו
ונרוד אישנ ר"ומדא- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -


.ןקזה ר"ומדא לש אלוליהה םוי אוה - שדוק-תבש יאצומ - הז שדוק-תבשה םוי לש ותרחמ

הז םע דחיב ירה ,לוחל ןכש-לכמו 1"בוט-םויל הניכמ תבש ןיא"ש יפ-לע-ףאש - המדקהבו
תבשה םוימש ,ונייה ,2"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ש תבשה םויל עגונב וניצמ ךדיאל
.אבה עובשה ימי לכ לע - תוינחורב ןהו תוימשגב ןה - תוכשמהה לכ םיכשמנ

,לוחה תומי לש (םיינחורה וא םיימשגה) םיניינעה ךרוצל תימשג הנכהש - הזב ןיינעהו
ןה) לוחה תומיל תבשה םוימ הכשמהב ףסותי הדי-לעש תינחור הנכה לבא ;תבשב הרוסא
.תבשה םויב תרתומ - (תוימשגב ןהו תוינחורב

הכירצש - תבטב ד"כב ןקזה ר"ומדא לש אלוליהה םויל תינחורה הנכהל עגונב םג ןבומ הזמו
.3הז שדוק-תבשה םויב תויהל

:4רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ

תרמואו ,םישנ המכ םע תחחושמ תינברה ותגוז תא עמש ,ורדחמ ןקזה ר"ומדא תאצב ,תחא םעפ
."טגאז רעניימ" :ויתודוא

רבודמשכ המכו-המכ -תחא-לעו .ודובכ ינפמ ,ומשב הלעב תא ארקת אל השאש 5םירפסב אתיא -
הרמא אלא ,ומשב תינברה ותגוז ותארק אל ןכלו .לארשיב אישנ היהש ,ןקזה ר"ומדא תודוא
- ."רעניימ"

תווצמ טימ ,רענייד ךיא ןיב הווצמ ןייא טימ" :וכרדכ ,ןוגינב - ןקזה ר"ומדא רמאיו
,(ה"בקה לש ונא תווצמ המכב ,ךלש יננה תחא הווצמב=) "ס'נטשרעביוא םעד ןעמ זיא לעפיוו
.(תוקבדב עקשו=) תוקיבד'ראפ ךיז טאה ןוא ,חתפה תזוזמ לע ןעשנו

ןויצ תונב ידי-לע ,6"המלש ךלמב ןויצ תונב הניארו הניאצ" :רמא ותוקבדמ ררועתנשכ
,"המלש ךלמב") תוקולאב ("הניארו") הייארהו ,ילכה תלבגהמ ("הניאצ") האיציה תישענ
.(7"ולש םולשהש ךלמ"

ר"ומדא ק"כ ויבא תודוא - 8ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד יפ-לע הז רופיס ראבל שיו
:'ה תדובעב ונכות ראיב ,(והואר םירחא םגש) םייוסמ ערואמ האר רשאכש ,ע"נ (ב"שרוהמ)

הארוה הזמ דומללו ,טושפ רבד םג ,רבד לכ לש תוימינפה תא תחקל תדמלמ תודיסחה תרות
.הדובעב

ופסותינ ,תינברה ותגוזמ ןקזה ר"ומדא עמשש תחא הביתמ רשא אלפי אל ירה ,ןכש ןוויכו
.הדובעבו םינוגינב ,תודיסחה תרותב םיניינע

:םירבדה רואיבו

תווצמה םויק ידי-לעש ,ונייה ,(רוביחו) אתווצ ןושלמ איה "הווצמ"ש 9תודיסחב ראובמ
.תווצמה הווצמ ,ה"בקה םע הווצמה םייקמש םדאה לש רוביחו אתווצ השענ

לכש לודג םכח :ורובע רבד הזיא תושעל טושפ שיאל הווצמה לודג םכחמ - 10הזל לשמהו
וניאש דבלב וז אל ,תולכשומב קסוע וניאש טושפ שיא ירה - לכשהו המכחה ןיינע אוה ותוהמ
תואיצמ ,לודג םכח לצא ,ןכש ,ללכ םלועב וניא וליאכ ,תאז דוע אלא ,ולצא םוקמ ספות
רבד הזיא תושעל טושפ שיאל הווצמ םכחה רשאכ ,םנמא .ללכ תואיצמל תבשחנ הניא לכש הניאש
אתווצ השענ יזא - וחוכ יפל ומייקמש ףא - םכחה יוויצ תא םייקמ טושפ שיאהו ,וליבשב
.לודג םכחהל טושפה שיאה ןיב רוביחו

וילא ללכ ךרעב הניא םיארבנה תואיצמש יפ-לע-ףאש - תווצמה םויקל עגונב לשמנב ותמגודו
אתווצ הז ידי-לע השענ ,םוקמ-לכמ ,םחוכ יפל אלא וניא םהלש תווצמה םויק םגו ,ךרבתי
.ה"בקה םע רוביחו

:11םארובל ןימודש םיקידצל עגונב םג ןבומ הזמו

םימייקמ רשאכ ,םוקמ-לכמ ,ללכ וילא ךרעב םניא םיארבנהש ףא ,ה"בקהל עגונבש םשכ
םג ךכ - ה"בקה םע רוביח(ב הזמ הריתי)ו אתווצב םישענ ,םחוכ יפל ,ה"בקה לש ויתווצמ
,םהילא תוכייש ונל ןיא םתלעמ לדוג דצמו ,ללכ םהילא ךרעב ונא ןיאש ףא ,םיקידצל עגונב
ונא ןיאש תויה םע ,ירה ,12םתומצע תא וסינכה הבש ,םתרות דומיל ידי-לע ,םוקמ-לכמ
,רמאמה לעב םע רוביחו אתווצ הז ידי-לע השענ ,דבלב ונתגשה יפל אלא םירמאמה תא םיניבמ
."רענייד" :ל"נה רופיסב ןקזה ר"ומדא ןושלכ - (ולש=) "ענייז" םישענש דעו

:אינתה רפס דומילל עגונב דחוימב שגדומ הז ןיינעו

תרותב בתכבש הרותה רפס אוה אינתה רפס"ש 13עודיה ובתכמב בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םג שי ךכ ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות שי הרותד אילגבש םשכ :רמולכ ."ד"בח תודיסח
רפס אוה תודיסחה תרותד "בתכבש הרות"הו ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות ,תודיסחה תרותב
.אינתה

רפס ,תודיסחה תרותד בתכבש הרותב ןהו ,שמוח ,וטושפכ בתכבש הרותב ןה - בתכבש הרותבו
ח"ומ ק"כ ךישממש יפכ ,דבלב ונתגשה יפל אלא הניא ונלש הנבההש רתויב שגדומ - אינתה
,םינטקבש ןטקה דע םינואגבש לודגמ ,לארשי לכ .שמוחכ אוה אינתה" :14ל"נה בתכמב ר"ומדא
לודגה לכו ,המואמ עדוי דחא םוש ןיאו ,עדויש המ עדוי וכרע יפל דחא לכו ,שמוח םידמול
."גשומה תאלפה רתוי עדוי רתוי

-לע ,םוקמ -לכמ ,דבלב ונתגשה יפל אלא וניא אינתה רפסב ונלש דומילהש יפ-לע-ףא :ןכבו
אינת דומלל ר"ומדא ח"ומ ק"כ רדיסש "רועיש הרומ"ה יפ-לע - םוי לכב אינתה דומיל ידי
ר"ומדא ,לודגה וניאישנ םע רוביחו אתווצ השענ - (םינפ-לכ-לע תודחא תורוש) םוי לכב
.אינתה רפסב ותומצע תא סינכהש ,(15השדח המשנ היהש) ןקזה

:16ל"נה בתכמב ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתוכ דועו

לע (ןקזה וניבר לש) וזלה שפנ-תריסמה ללגב(ש) . . (יעצמאה ר"ומדא) וניבר ןב רפיס"
תודימו םימש-תארי ,הרות לש ןיינע לכב רשא ,הלעמ לש ןיד-תיבב וקספ ,תודיסחה תרות
."הנוילעה לע ויתובקעב יכלוהו וירשוקמ די היהת תובוט

יכלוה" ללכב םישענ (םינפ-לכ-לע תודחא תורוש) םוי לכב אינת םידמול רשאכש ,ןבומו
,(ןקזה ר"ומדא לש) "ויתובקעב

,םדאב הנותחת רתויה אגרד "בקע"ה תויה םעש ,"ויתובקעב יכלוה" ןושלה קויד ראבל שיו -
םירבאה ראש לכמ רתוי שפנה םע רושקו שפנהל לטב אוהש ,אקווד בקעהב הלעמ שי ,ךדיאל ירה
תויה םעש ,ןדיד ןודינב ותמגודו .(17התע הז רואל אציש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמב ראובמכ)
לש םצעה םע רוביחו אתווצ הז ידי-לע השענ ,בקע תניחב ,דבלב ונתגשה יפל ונלש דומילה
- ןקזה ר"ומדא

.הנוילעה לע םדי היהת ,תובוט תודימו םימש-תארי ,הרות לש ןיינע לכב ,אלימבו

,ץוחבמ דגנמ ונשי רשאכש) ץוחבמש דגנמ יבגל קר אל אוה "הנוילעה לע םדי"ב ןווכמהו
תויהל לוכי םימעפל רשא ,אפוג ובש "דגנמ"ה יבגל םג אלא ,(וחצנל הנוילעה לע ודי היהת
.ץוחבמש דגנמה רשאמ רתוי לודג היהי ובש דגנמהש

עצמאב עיגה ,אנזאילל הנושארה םעפב ואובבש ,סעקנומ לאומש 'ר דיסחה תודוא םירפסמ -
םיתבה דחאבש ןיחבה ,ןולל םוקמ ושפחבו ,הטלעב םייורש ויה הרייעה יתב לכ רשאכ ,הלילה
לש ותיבל סנכנו ,תלדב לאומש 'ר קפד .ןקזה ר"ומדא לש ותיב הז היה - .רוא ןיידע ריאמ
רחא תיב ךל תאצמ אל יכו :ןקזה ר"ומדא ול רמא .ןאכ ןולל הצורש ורמואב ,ןקזה ר"ומדא
:ןקזה ר"ומדא ול רמא .ידוהי תיב אוה הז תיב םג :לאומש 'ר ול בישה ?וב ןולל ןכיה
ןופ רעסערג זיא יוג ןיימ ,יבר" :רמאו לאומש 'ר הנענ .ךתוא שרגיש יוגה תא אופיא ארקא
'ר לש ותורשקתה הליחתה הזמו - (...ךלש יוגהמ רתוי לודג ילש יוגה=) ...!"יוג רעייא
- .ןקזה וניבר לא סעקנומ לאומש

לכמ ולטבל ,ובש יוגה ,ובש דגנמה לע ןוחצינה היהיש - "הנוילעה לע םדי"ב ןווכמה והזו
,לכו

.ובש דגנמהמ האב ותואיצמ לכש ןוויכ - ץוחבמש דגנמה םג אלימב לטבתי הז ידי-לעו

יפ -לע קר וניא (ובש דגנמהמ האב ץוחבמש דגנמה לש ותואיצמש) הז ןיינעש ,ריעהלו
קידצ" ןיב 18ארמגה תקלחמ - "םיעשרב תורגתהל" עגונב :תשרופמ ארמג יהוז אלא ,תודיסח
,ןכש ,םיעשרב תורגתהל ול רוסאש ,"רומג וניאש קידצ"ל ,םיעשרב תורגתהל ול רתומש "רומג
עלוב עשר" תויהל תורשפאהש ,אצמנו ."עלוב וניא רומג קידצ ,עלוב ונממ קידצ . . עשר"
ןבומ הזמו .רומג קידצ וניאש ,("עשר רענעגייא ןייז") ובש "עשר"ה דצמ אלא הניא "קידצ
.ץוחבמש דגנמה אליממ ךרדב לטבתנ יזא ,ובש דגנמה לטב רשאכש

* * *

יפ-לע-ףא) דקתשאד תבטב ד"כב התיהש הקולחה לע - ס"שה םויס ךורעל ךירצ תבטב ד"כב
םימי 'בב תודעוותה ךורעל ישוקה ינפמ ךא .19(ולסכב ט"יב ס"שה תקולח הכרענ וז הנשבש
.התע ס"שה םויס ךרעיי ,(תבטב ד"כ ,רחמ ןהו ,תבטב ג"כ ,םויה ןה) םיפוצר

סע טעוו ,לופלפ הלגנ א תבש ןגאז") הלגנב לופלפ רמאיי אל תבשה םויב ונדמועב ,םנמא
םויסב) ןמקלד ןיינעהש טרפבו ,תודיסח יפ-לע אלא ,("םיברל הארוה ענדאמ א סעפע ןייז
.20םינורחאה םירמאמה 'אב ר"ומדא ח"ומ ק"כ וראיב (ס"שה

21רמאנש ,אבה םלוע ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב תוכלה הנושה לכ" :ונינש ס"שה םויסב
."תוכלה אלא תוכילה ירקת לא ,ול םלוע תוכילה

אלא ,טושפה שוריפה תא ללוש וניא שרדהש ,"'וכ אלא 'וכ ירקת לא" תשרדב 22ללכה יפ-לעו
םהל שיש אלא דוע אלו ,תמא םהינש ("תוכלה"ו "תוכילה") םישוריפה 'ב ירה - וילע ףיסומ
.ןמקלדכ ,שרדה ךרד -לעש שוריפהל םיאב טושפה שוריפהמש ,הזל הז תוכייש

תדירי תילכת יהוזש ,םלועה רוריבב ידוהי לש ותדובע תוללכ לע יאק - "םלוע תוכילה"
ידי-לע השענ הז ןיינעו .םלועב וקלחו תימהבה-שפנו ףוגה תא תולעהלו ררבל ,ףוגב המשנה
."תוכלה הנושה"ד ןיינע והזש - הרותה דומיל

:רתוי תויטרפבו

,םלע ןושלמ (ב) ,רתסה ונייהד ,םלעה ןושלמ (א) :23םישוריפ 'ג שי "םלוע" תביתב
.ןמז ןושל (ג) ,(ףקות) חוכו תורענ ושוריפש

:"םלוע תוכילה" קוספהל םג םיכייש םישוריפה 'ג לכו

םישוריפה 'בל תוכיישה תנבומ - םלועה רוריב ןיינע אוה "םלוע תוכילה"ש רומאה יפ-לע
אלא אבה-םלוע לע אל יאק םלועה רוריב ירהש ,ףקות ןושלמו רתסהו םלעה ןושלמ ,םינושארה
םלעהה ףקות רוריב אוה "םלוע תוכילה"ד ןיינעהו ,םלעהה ףקות אוה ובש ,הזה-םלוע לע
.םלועבש

:"םוי לכב תוכלה הנושה לכ"ד השרדה יפ-לע תנבומ - ןמז ןושל ,'גה שוריפד תוכיישהו

לבא ,"תוכלה הנוש" תויהל ךירצש קר םיעדוי ,"תוכלה אלא תוכילה ירקת לא"ד שרדהמ
?"םוי לכב תוכלה הנוש" תויהל ךירצש םידמל ןיינמ

דומילש ,ונייה ,ןמז ןושלמ ,"םלוע תוכילה" רמאנש הממ םידמל הז ןיינעש - הזב רואיבהו
,24"ידדהא יקספימ ימוי"ש ןוויכו ,ןמז לכב תויהל ךירצ ("תוכלה" - "תוכילה") תוכלהה
תוכלה הנושה" ושוריפ ןמז לכב תוכלהה דומילש ,ןבומ ,25"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ"ו
."םוי לכב

שרדה שוריפש ,אצמנ ,םלועה רוריב השענ תוכלהה דומיל ידי-לעש רומאה יפ-לע ,םנמא .אי
,םלועה רוריב ,"םלוע תוכילה" - טושפה שוריפל איבמ - "תוכלה אלא תוכילה ירקית לא" -
.שרדה ךרד-לע שוריפהל איבמ טושפה שוריפהש ,ךפיהל אוה רדסה ללכ ךרדבש ףא

תרשה יכאלמ ורמא (הרותה לבקל) םורמל השמ הלעש העשב" 26ל"זר רמאמ יפ-לע הז ראבל שיו
רמא . . הבושת ןהל ריזחה השמל ה"בקה ול רמא ,27םימשה לע ךדוה הנת . . ה"בקה ינפל
איה הטמל הרותה תניתנש ,ונייהו ,"'וכו םכיניב שי ערה רצי . . םתדרי םירצמל ןהל
.אקווד םלועה רוריב ליבשב

ילולש ןוויכד - שרדה שוריפל טושפה שוריפה איבמ ןדיד ןודינב םגש ןבומ הז יפ-לעו
,הרותה תוכלה ונל ויה אלו ,הטמל הנתינ הרותה התיה אל םלועה רוריבד ןיינעה

םהש יפכ םיפוגב תומשנל וליפא וא ,הלעמל תומשנל ,תרשה יכאלמל תנתינ התיה הרותה -
ולעי לארשי ינבש ןפואב תויהל לוכי היה הרות-ןתמש 28תודיסח ישורדב אבומכ ,הלעמל
,אוה ,29"יניס רה לע 'ה דריו"ד ןפואב היה הרות-ןתמש ךכל םעטהו ,הרותה לבקל הלעמל
- םלועה רוריב ליבשב

."תוכלה הנושה"ד ןיינעהל איבמ (םלועה רוריב) "םלוע תוכילה"ש ,אצמנ

תוצעה 'א והזש - "םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ" 30ל"זח ורמא .בי
.חישמה תא איבהלו תולגהמ רטפיהל

ןיינעב) החישו רמאמ לע אוה דסוימ - (םינגב תבשויה ה"ד) ליעל רמאנש רמאמה :ןכבו
לש די-בתכה - .31ז"סרת תבטב ד"כל רואב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רמאש (םיכאלמה
תבשה רחא ה"יאו) 32הז רמאמ לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש החנה הנשי לבא ,יתיאר אל רמאמה
.33םולש-תרות תוחישה רפסב הספדנ - החישהו .(וקיתעהל ןתא

ויזמ ולבקיש םיכאלמהל עיגמ המ ינפמ ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ראיב ל"נה החישב .גי
תויתוא תא ןיקשנמו ןיפפגמ םיכאלמהש יפל והזש - ע"גב לודגה וניבר ר"ומדא ק"כ רוא
.'וכ אייח 'ר דבלמ עויס םיכירצ לכה ירהש ,34הלעמל םתולעהל ידכ הטמלש הליפתהו הרותה

'רד אקהרוגמ רבל ,יתחנו יקלס יכ יכאלמ ילזא והלוכב" 35ארמגה ירבדל איה הנווכה -
."תיחנו קילס הישפנמד אייח

לע הנה - 'וכ עויס םיכירצש הלא ללכב אוה ןקזה וניברש בושחל םילוכי הז יפ-לע ,םנמא
ךירצ היה אל ןקזה וניברש חכומ ונממש רופיס רפיסו ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ךישמה הז
.ללכ עויסל

:(רתוי תוכיראב 36ויתוחישמ תחאב ר"ומדא ח"ומ ק"כ םג ורפיסש) רופיסה רבד הזו

- הז לע ושינעה ,ןקזה וניברל רבדה עדונשכ .םולח תינעת יעצמאה ר"ומדא הנעתה תחא םעפ
תרימאל סנכיהל וחינה אלש - הלאכ םיכרדמ החונ התיה אל ןקזה וניבר לש ותעדש ןוויכ
ימולחב :ובישהו ,תמלח המ יעצמאה ר"ומדא ונב תא ןקזה וניבר לאש ךכ רחאו .םיימעפ ח"אד
הארמה יפל - דיגמה ברה ק"כו ,רהנה בחור ינפ לע ץע ףד חנומ רבעל רבעמו ,לודג םימ רהנ
אלו ,ףדה לע ןקזה וניבר רבע ךכ רחאו ,ענענתהו ,ףדה לע רבע - יעצמאה ר"ומדא ראיתש
.ענענתה

טינ סעפע ,יתעדי אל ,הז לע תונעתהל םיכירצ המ :ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רמאו -
- .ל"כע .[ךכ-לכ ארונ רבד הז ןיא=] ךאז עקידלאוועג אזא

יתישע יכונאו ,םיקידצ השע (דיגמה ברה) יברה ,ךלש שודיחה המ :ןקזה וניבר ובישהו
.ןכ םג הבושת-ילעב הברה ל-אל הדות

אבתאל אתא חישמ" 37רמאמה ךרד-לע אוה ,הבושת-ילעב הברה השע ןקזה וניברש הז ןיינע -
לש שודיחה והזו .הבושתה תדובע תויהל הכירצ םיקידצ לצא םגש ,ונייה ,"אתבויתב אייקידצ
ליבשב ירהש) םלועב שדח ןיינע לועפל ךרצוה ,15השדח המשנ ותויהל ,רשא ,ןקזה וניבר
םיעוט םלועה"ש 38תודיסחב ראובמכ - אוהו ,(השדח המשנב ךרוצ ןיא תונשיה קוזיחו תלדגה
ןכ וניא תמאהו ,הבושתל םיכירצה םה םה תוריבע ילעבו ךרעה יתוחפ םישנא אקוד(ש) רמול
- .הבושתה ןיינע תויהל ךירצ ,םהימי לכ םיקידצ ויהש הלא לצא םג אלא ,"'וכ

:ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רמא כ"חאו

,טגאז'מ יוו ,ןדע-ןג ןקיטכיל א ןבאה געמ רע

-לע-ףאו ,ןדע-ןג אלו ,אובל-דיתעלד םייוליגה אוה רקיעהש םישיגדמ ללכ ךרדבש ,ריעהלו]
,[39אקווד ןדע-ןגד ןיינעה ןאכ רכזנ ןכ-יפ

הברהל ריאה אוה .ראומ ןדע-ןג ול היהיש יואר=] שפנ םעד טכיילרעד ןדיא ךאס א טאה רע
-ךורב ףוס-ןיא רוא תומצעד םייחה ייח רוקממ םייחה רואו יתימאה רואב ,[שפנה תא םידוהי
.40אוה
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,תבטב ג"כ ,תומש תשרפ תבש תחישמ קלח)

.ב,ב הציב (1

.א,חפ .ב,גס ב"חז (2

.(ל"ומה) תצק רסח (3

.(התלחתב ביק תרבוח "תומישר"ב ספדנ) "אשרו .ד"צר לולא"מ - טבשב ג"כ "םוי םויה" (4

.נ"שו .ג"סרתתס םולשו םייח יכרד האר (5

.אי,ג ש"הש (6

.(אי) א ,א"פ ר"שהש (7

תאצוה) ט"שכ הארו .(רייא 'ט "םוי םויה"ב (רוציקב) קתענ) ךליאו טפר 'מע ג"ח ולש שדוק-תורגא (8
.נ"שו .ךליאו ג"כרס תופסוהב (ט"נשת

.מ"כבו .ב,זמ .ג,המ יתוקוחב ת"וקל (9

.73 'מע ת"ש'ה מ"הס .(ןוושחרמב 'ח "םוי םויה"ב קתענ) טסש 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (10
.דועו

.ב ,ו"פ ר"תסא .ה ,י"פ ר"בדמב .ח ,ז"ספ ר"ב הארו .ג ,ד"פ הבר תור (11

.נ"שו .24 'מע ז"כח ש"וקל האר (12

.אסר 'מע ד"ח ולש שדוק-תורגא (13

.זסר ע"ס םש (14

.ךליאו 127 'מע ה"שת ש"הס .ךליאו א,חעת ג"ח ד"וקל (15

.ךליאו דסר ע"ס םש (16

מ"הסב ז"חאל ספדנ .(ג"ישת תבטב אכ) הק סרטנוק - (ה"פ) ה"פרת ,אינורטב אב ה"בקה ןיא ה"ד (17
.ךליאו בסר 'מע ה"פרת מ"הס .דכק 'מע ג"ח םיסרטנוק

.ב,ז תוכרב (18

.וז הנש ולסכ ט"י תחיש םג האר (19

.(ךליאו 141 'מע ג"שת מ"הס) ט"פ ג"שת חרזממ ריעה ימ ה"ד האר (20

.ו,ג קוקבח (21

'קיצנא .(ג"מרת) חס ףלא הבושת ג"ח ז"בדרה ת"וש .ג"מפ ג"ח נ"ומ ןייעו .ג"ס ילא תוכילה 'ס האר (22
.(ותלחתב 'ב ךרכ) ירקת לא ךרע תידומלת

.(160 'מע ח"שת מ"הס) ח"פ ח"שת םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ה"ד האר (23

.י"שרפבו א,ז ריזנ (24

.ב"ער ,דצ ג"ח .ב,דסר .א"עס ,הר א"ח רהוז (25

.ךליאו ב,חפ תבש (26

.ב,ח םילהת (27

.224 'מע י"שת .ךליאו 153 'מע ט"שת .214 'מע ד"שת .114 'מע ת"ש'ה מ"הס (28

.כ,טי ורתי (29

.ו"מ ו"פ תובא (30

,יכ ,םירמאמה םידסוימ םהילעש וניאישנ וניתובר ישורד תא ןייצמ וניא ללכ ךרדבש רמא ר"ומדא ק"כ (31
עגונ הז ןיא ללכבש םג המו .תלעות וב ןיא םהילא ןויצה ,אלימבו ,וספדנ אלש "םיבתכ"הב םה הלא םישורד
.'וכ

.*1372 י"תכ שטיוואבויל תיירפסב - הקתעה (32
------------
.ל"ומה .ךליאו זצקת 'ע (א"שנת תאצוה) ו"סרת ךשמהב ז"חאל ספדנ (*

.ךליאו 85 ע"ס (33

ע"ס א"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמ .ךליאו ב"עס ,גמ ץקמ א"ות םג הארו .ב,אר ב"ח .ב,גכ א"ח רהוז האר (34
..נ"שו .ית

.ב,הפ מ"ב (35

.(ךליאו ב,הנשת ד"ח ד"וקל) ב"צרת ולסכ ט"י תחיש (36

.מ"כבו .ב,בצ צ"עמש ישורד ת"וקל .ב,גנק ג"חז האר (37

.מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל הארו .ד,ס ה"ר ישורד ת"וקל (38

.(ל"ומה) רואיבה ךשמה רסח (39

םדוק רפעל בושל וכרטצי מ"החת ןמזב ויהיש םישנאה םא תועדה רבד-לע םג רכזנ - .החישה םויס רסח (40
.ל"ומה - (הע 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג האר) הייחתה
חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


םימיה ירבד ירפסמ קזחתהל


?תיללכה תולגה תביס יהמ

תא ררבל ידכ - אוה תומואה ןיבל לארשי ולגש תולגה ןיינע תוללכש תומוקמ המכב ראובמ
,ךכ-לכ לודג ףקותב ריאמ וניא הקובאה רוא רשאכ ןכש ,ולוכ םלועבש השודקה תוצוצינ
םיאצמנ ובש םוקמל ואובי לארשיש ךרוצ שי ,השודקה תוצוצינ לכ תא וילא בואשל לכויש
וררבתי הז ידי-לעו ,"הירטמסל הלוג םכמ דחאו הירברבל הלוג םכמ דחא" - השודקה תוצוצינ
.ולוכ םלועה לכבש השודקה תוצוצינ

יניינעב ולפנש השודקה תוצוצינ תא איצוהל קר הניא וז הדובעב הנווכהש ןבומ ,הנהו
,ותאירב תנווכ המלשנ ,ץוצינה ררבתנש ירחאל ,ןכ-םאד ,םרוקמו םשרושל םתולעהלו םלועה
!ותואיצממ לטבתהל רבדה ךירצ אלימבו

- םלועבש םיארבנה ראש ןהו םלועה תומוא ןה ,םלועה תואיצמ ראשית דיתעל םגש ןוויכמו
- םלועה תומואל עגונב ןה ,ומצע ימשגה רבדב רוריב לועפל איה הנווכהש רמול חרכהב ירה
תא שמשל - םתאירב תנווכ הלגתתש ,ונייה ,"םכירכיא רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ודמעו"
רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" - םלועבש םיארבנה לכל עגונב הזב-אצויכו ,לארשי-ינב
."'וג
'מע ,ב ךרכ ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ה"משת'ה ולסכב ב"כ ,בשיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 899-898


?םלועב טלוש תולגה ךשוחשכ הנומא עובתל רשפא ךיא

,ףוס םי תעירקד סנה ,םייולג םיסינ ואר לארשי-ינב רשאכ ,םהה םימיב אמלשב ,םינעוטה שי
ןיאש ,הז ונרודב לבא ;ודבע השמבו 'הב ונימאה - רשב יניעב וארש םייולג םיסינ ראשו
היה וליא - ?ודבע השמבו 'הב ונימאיש עובתל םילוכי דציכ - םייולג םיסינ םיאור ונא
השמבו 'הב ןימאמ אוה ףא היה יאדו - אוה ןעוט - ויניע ומב ףוס םי תעירקד סנה תא האור
!ודבע

יתינ" אלא ,םירבדה תא תמאל ידכ םיסינב ךרוצ ןיא ולא ונימיבש - רומאכ - הזל הנעמבו
,לגעה ידבוע לש םפוסב עריא המ ואריו לארשי ימי ירבד ירפס תא וחתפי ;"יזחנו רפס
ןב םעברי ימיב בהזה ילגע ידבוע ,לארשי-ץראל וסנכנש ירחאל תורתשעהו םילעבה ידבוע
ולא םע היה המ - ךדיאלו ;הלא ונימיב םהמ ראשנ המ ,תורודה ראש לכב הזב אצויכו ,טבנ
- ותרות ,ה"בקהל םינמאנ ויהש ולא ,"םחניי אלו רקשי אל לארשי חצנ"ל םינמאנ ויהש
..."םהב יחו" רמאנ םהילע ,היתווצמו , "תיחצנ איה הרות"

ןושלכ ,לארשי-ינב לש םעבטו םתואיצמ ךפהל דע ,יוצר יתלב רבד אוה תולגה בצמ ,םנמא
,"ךלמה םהיבא - המכו-המכ-תחא-לעו ,"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל םהל יוא" :ל"זח
ינב ושיש" ,"ישפנ ילע םולש" :חסונב ,ןוצר-תועיבש לש שגר ללוש הזכ בצמש ,אטישפו
אלו לארשי ץראמ ונילג וננוצרמ אל"ש ונעדויב ,הז םע דחיב לבא ;הזב אצויכו "יעמ
ידי-לע ונלאגי אוהו 'וכ ונתוא הלגה ונכלמ וניבא ,לארשי ץראל בושנ ונא וניתוחוכב
,תולגב ןיידע םיאצמנש ןמז לכ ירה ,(ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ) "ונקדצ חישמ
ףקותב תאז תושעלו ,ה"בקה לש תוחילשהו דיקפתה תא אלמל שי - ה"בקה לש ונוצר ינפמ
םג - ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ונב אוה לארשימ דחאו דחא לכש העידי ךותמ ,םיאתמה
.תולגב אצמנ רשאכ
יתלב - 1047-1046 'מע ,ינש ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ה"משת'ה תבטב 'כ תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


דומיל דחא לכמ עבות ןקזה ונבר
תודיסחו הלגנ


רודה אישנבו ומצעב עגופ ,תייצמ אלש ימ

- תודיסחה תרות דומיל ןהו הלגנה תרות דומיל ןה ונתאמ דחאו דחא לכמ עבות ןקזה ונבר
הז בויחש ,הרותה דומילב דחאו דחא לכ לש ובויח תודוא הרות-דומלת תוכלהב קסופש יפכ
רתסנ ןהו הרותד הלגנ ןה ,הרותה תועוצקמ לכ לע אלא ,הרותב דחוימ עוצקמ לע וניא
.הרותד

עוועראפ" ,ךדיאל וא ,הז וקב הבוח ידי תאצל םיצורש "םידיסח ץיפש" םנשישכ :אלימבו
תויהל ךירצ אלא ,אה אלו אה אל :םהל םירמוא - הז וקב הבוח ידי תאצל םיצורש "םידיסח
וידחי םידחאתמש יפכ ,תודיסחה תרותו הלגנה תרותד תורואה ינש ,אקווד "רוא ינש"
...אקווד

לש הלהואב םיאצמנה הלאמ טרפבו ,ללכב םידיסחה לכמ ךכ לכ ףקותב םיעבות הז םעטמו
הלגנ דומילב רתויב הדמתהו הדיקש םלצא היהתש - תויטרפ יטרפב הבישיה ידימלתמו ,הרות
דצמ "טייקידעבעל"ו תויח קר אל) "טייקידעבעל"ו תויח ךותמ היהי דומילהש אלא ,הרותד
.הלגנה דומילב תודיסחה תרות הפיסומש ("טייקידעבעל"ו תויח םג אלא ,ולש הגשהו הנבהה

,ונייה ,חוכ-תניתנ םג (הב שי אלא ,דבלב העיבת קר אל) איה םייברה לש "העיבת" ירהו
המצעלשכ חוכ -תניתנהש ךכל ףסונ ,דחיב תודיסחו הלגנ דומלל םישורדה תוחוכה ונתינש
יפלכ קר אל הלווע הווהמ ו"ח תוחוכה לוצינ רדעה יכ ,םאולימב תוחוכה תא לצנל תבייחמ
יפלכ םג אלא ,רוטפ אוה ירה ,םוקמ -לכמ ,יאשר וניאש ףאש ,"ומצעב לבוח" תניחבב ,ומצע
!רודה אישנ תודוא רבודמשכ המכו-המכ -תחא-לעו ,"םירחאב לבוח" תניחבב ,םירחא
- 243-241 'מע ,ןושאר קלח ,ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"ישת'ה תבטב ד"כ תחישמ)
(הגומ יתלב


םידוהי םידליל םירוה תויהל תוכזה לדוג

אל - הנש ו"דר םש ויהיש הריזגה תודוא ועדיו ,תולגב ויה לארשי-ינבש ךכ לע טבה ילבמ
היהיש ( - הברדא אלא ,םחורב לופיל אלו קזחתהל קר אל) םהב יולתה לכ ושעו הזמ ולעפתה
לע ולביקו ,רתויו רתוי יובירו היילע לש ןפואב ,"דואמ דואמב 'וג ובריו וצרשיו ורפ"
.שממ לעופב ,לעופב ןכ היהיש 'ה תכרב הז

םירצימה לע טבה ילבמש - םירצמ םש-לע וארקנ תויולגה לכש ,הז תולגל עגונב םג אוה ןכו
תא ואלימו וברו ורפ" :םשה יוויצ תונובשח לכ ילב םייקל םידוהי םיכירצ ,'וכו םילובגו
."הושביכו ץראה

,םיידוהי םידליל םירוה תויהל - רתויב תילענהו הרקיה תונמדזהב םיננובתמ רשאכ טרפבו
דלי דוע דלונש הזמ (ולש יוויצה םימייקמש הזל ףסונ) ה"בקהל שיש הלודגה חור-תחנהו
!ידוהי
'תויודעוותה- םחנמ-תרות' - ט"משת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,תבטב ג"כ ,תומש תשרפ תבש תחישמ)
(שידיימ םוגרת - 183 'מע ,ב ךרכ ,ט"משת'ה

יבר יצוצינ


"ה"בקה לש אוה ןמזה"


* ןמזה תא דודמלו ןועשב טיבהל ןיא הרות םידמולשכ
ךיאו ,שפנ-תוריסמ ןיינעב איה עמש-תאירקב תוננובתהה
לש םירוהרהה תביס התיה המ * ?ןמזב תאז דודמל רשפא
לילה תוצחב קוסעל יברה גהנ ןיינע הזיאבו הבישיה דימלת
- ןמזה ןיינעב יברה לש תויואטבתהו םירופיס רורצ *
הנורחאו היינש המישר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,םייוסמ רבדב קסע יברהשכ ,תאז לכבו .םילימ ריבכהל רתוימ יברה לצא ןמזה רקוי לע
ךשמ לע ותעד תא ללכ ןתונ ונניא יכו ןיטולחל וב עוקש אוה עגר ותואב יכ וילע היה רכינ
סנכיהל וכזש םיבר .'תויודיחי'ה ןמזב יוטיב ידיל רבדה אב ראשה ןיב .שורדי רבדהש ןמזה
יברה לעו ,תאצלו םייסל םזרזל ידכ תלדה לע שקונה ריכזמה לע ורפיס 'תודיחי'ל יברה לא
תוכורא תועש דוע ול תוניתממ אל וליאכו ומלוע לכ םה קרו םה וליאכ םמיע רבדל ףיסוהש
.םישנא תלבק לש

א"טילש זלעבמ ר"ומדא ק"כ לש ורוקיב תעמ הרוכז ,הז רשקהב יברה לש תניינעמ תואטבתה
הצור ונניא יכ יברל זלעבמ ר"ומדאה רמא החישה לש והשלכ בלשב .מ"דשת תנשב יברה לצא
..."ה"בקה לש אוה ןמזה" :התייה יברה תבושת .יברה לש ונמזמ לוזגל

הלבגהו הדידממ הלעמל הפסוה

דומלל שיש יברה רמא (793 'מע ,א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת יחיו תשרפ תבשב
םימוחתה לכב קוסעל שיש - "טושפ גהנמ"ל ךפהש - "ןירדהמה ןמ ןירדהמ"ד הכונחב יוויצהמ
.הקדצ תניתנב ןהו הרותה דומילב ןה ,הלבגהו הדידממ הלעמל לש ןפואב

:ךישמהו

'רדס'ה רבכ םייתסי יתמ [הייפיצב] ןועשב םיטיבמ דומילה תעשבש הלאכ םנשי
םה ירה ,הרותה דומילב םיפיסומ םה רשאכ ףאו .ול שיש דומילה תועיבק וא
- לימ ךלהמ רועישמ הלילח וגרחי אלש [הלבגהו הדימב] תאז ףיסוהל םידיפקמ
תוקד 24 ףיסוי - תוקד עבראו םירשע והזש העידה יפל וא ,תוקד הרשע-הנומש
ול הנייהת - 24-ה לע הקד תפסות לע רבכ רבדמ ימו !("ןירדהמה ןמ ןירדהמ")
...!("ןגאז וצ תוכייש טינ") רבדל וליפא ךייש אל הז לע ,תוקד 25

...הקדל שפנ-תוריסמ

:(183 'מע (ב) א ךרכ א"ישת 'תויודעוותה') ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רפיס

םדוקו ,(דנלאשטייד) זנכשא תנידמב םעפ רקיב ע"נ [ב"שרהומ] ר"ומדא ק"כ
דעומ ברקתהב .תבכרה תנחתל םוקמה ידוהימ המכו המכ והוויל םשמ ותעיסנ
.תבכרה תעיסנל דחא עגר דוע ראשנש יברה ינפל ואטבתה תבכרה לש התעיסנ
:רמאו יברה הנענ

.הבושת תושעל לוכי דוע - דחא עגרב

!תוליגרה יוניש תויהל ךירצ - הז טעומ ןמזב ךא ,ןכ םנמא :ונרוד אישנ יברה ראבמ

שדוק-תוחיש) י"חשת חספ-לש-ןורחאב יברה רפיס ,המוד ןיינעמו םוקמ ותואב ףסונ רופיסו
:(ור 'מע י"חשת

ורביד ,זנכשא תנידמב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונב םע ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תויהב
תרות דומילל םובריקו ,תודיסחה תרות תודוא םיימוקמ םידוהי הברה םע
םהל רפיס םוקמב םעפ דוע ורקיבשכ םינש רפסמ רובעכ .בלבש הדובעו תודיסחה
םדוק ("ח"אד") תודיסח םוי לכב דמול אוה יכ ,תודיסחל ברקתהש םידוהיה דחא
ראובמה יפכ דחא 'יוה ןינעב ןנובתמ אוה עמש-תאירק םדוקו .הליפתה
רשא ,וזכ הגרדל רבכ העיגה 'דחא'ב ותוננובתה יכ םהל רפיס ךכו .תודיסחב
.("טונימ ןייא דלאב") המלש הקד טעמכ תכרוא איה

:יברה ריטפהו

-תוריסמ תמייק תאז לכבו ,שפנ-תוריסמה תדובע ןיינע איה 'דחא'ב תוננובתהה
דמע ןמז המכ [ךירעהלו] ןועשב השעמ תעשב טיבהל ךיישש הזכ ןפואב שפנ
.שפנ -תוריסמב

םיחקול .תידיסח תודעוותהבו חספ-לש-ןורחאב םיאצמנ .הזכ בצמ אוה התע םג
םירצממ תאצל רבכ ולעפ המכ דע ןובשח םיכרועו הדידמב אוה הז לכ ךא 'הקשמ'
.'וכו

תיעיבשה העשב שודיקמ תוריהז

םירהזנ שי" - (ג ףיעס אער ןמיס) ונחלושב ןקזה וניבר ירבד ביבס םימייק םיבר םינויד
העשבש יפל (. . םויה תוצח רחא תיעיבש העש ונייהד) הלילה לש הנושאר העשב שדקל אלש
.תאז םיבשחמ דציכ - "םידאמ לזמ אוה הנושארה

תובושת המכ ךכ לע בתכ ט"לשת תנשבו ז"טשת תנשב .יברה ךכ לע לאשנ תויונמדזה המכב
תדובע' ורפסב ןיול 'יש רעבוד-םולש ברה ראתמש יפכ) קרוי-וינב 'הרות לידגי' תכרעמל
.טסר-זסר 'מע 'א ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב וזכור יברה ירבד .(זט-וט 'מע 'שדוקה

טייג ןעמ" רמאש יברה םשב העומש לע הכמתסה יברה לא ונפוהש תולאשה תחאש ןייצל יואר
.[ןועשה יפל םיגהונ=] "רעגייז ןכאנ

."יעצמאה תוצח רחא תועש שש - ןיגהונ יתיארש" יברה ןייצ הבוגתב

:ריהבהו ףיסוה יברהו .בחרה רוביצה גהנמ ,רמולכ ,"רבד אמע"ל ותנווכש ןייצ הרעהבו
ןמז ןישדקמ יכה ואלב ויה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ תיבב יתיארש המ ,ךכ רחאלו ,ר"ומאא תיבב"
."תיעיבשה העשה ירחאל בר

תינברה ייחב) היירפסל ךלוהו 'קה ורדחמ אצוי היהש ,יברה תגהנה תא ןכא ואר םג ךכ
.7 העשה ירחא בר ןמז (הירפסב ההוש התיהש ,ה"ע

ןנובתמל רסומ

השמיש ,רתויב בוטה רסומה ףיטמ אוה ןועשה יכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תמסרופמה ותרמא
תנבהל המגודכ (21 'מע ו"כשת שדוק-תוחיש - ו"כשת וניזאה תשרפ תבש תודעוותהב) יברל
רבדב םידע םתא ויהתו לארשיב םהב הרתמ ינאש" - "םימשה וניזאה" קוספה לע ל"זח ירבד
."'וכ םהל יתרמא ךכש

:יברה ראבמ ךכו

םידע" קר אלא) לארשיל הארתה םיווהמ םהש ץראלו םימשל רמול ךרוצ ןיא
התלועפ תא לעפת םימשב לארשי-ינב לש תולכתסה תלועפ םצעש אלא ,("רבדב
.(לארשיל ה"בקה לש איה הארתההו)

אוה יכ ,ידימת רסומ ףיטמ אוה ןועשש ר"ומדא ח"ומ לש לשמהמ איה אמגודהו
!ףלוח עגרו עגר לכש ךכ לע הרומ

:הזב רואיבהו

ידוהיל רמואו ויפ תא חתופו לכש לעב אוה (םמוד אוהש) ןועשהש שוריפה ןיא
,בטיה רצויש ןועש .אליממ ךרדב ,יעבט ןפואב לעפנה רבד והז אלא ,רסומ
.יעבט ןפואב רסומ ףיטמ ,יעבדכ לעופו

תונווכ דילוהש ןוויכ

וא) הריפכ ירוהרה לע יברה ינפל ןנולתהש ,תיזכרמה 'םימימת יכמות' תבישי דימלתב השעמ
.(?הז גוסמ תומולח לע

הייסנכה ןועש יפל ךנועש תא תנוויכש הארנ :העיתפמו ןפוד-תאצוי התייה יברה תבושת
...היעבה שרוש ןאכמו ,םיכומסה תובוחרב היוצמה

.ומלענ תויעבהו ,ןכ תושעל קיספה רוחבה

םיתיע תרימש

ישיש םוי ירהוצב היה רבדה .'תודיחי'ל קינטוג ןהכה םייח רואינש ברה סנכנ ז"כשת ץיקב
םמורמ חור -בצמב יורש היה יברה .םיירהצב 12 העשב ךרעב ,בא-םחנמב 'ה
הנפ (180-173 'מע 'ו תרבוח 'ךלמל ק"ידצ'ב ומסרופ) םירבדה תליחתב .('טגיילעגפיוא')
:ול רמאו יברה וילא

ןמז קיפסמ םכל היהיש ידכ ,ןועשה לע ןיע ומישת םתא םלוא ,חחושנ ונחנא
.[םירהב שפונה תונועמ רתא=] ד"בח-רפכל 'יש ןיילק ברה םע דחי עוסנל ידכ

...קינטוג ברה רבעל ןחלושה לעש ןועשה תא בבוס יברהו

הלילה תוצחב

:שדוקב םישמשמהו יברה יריכזמ ורפיס תויונמדזה המכב

ומע איבמ היה ,770-ל בש ךכ-רחאו ותיבב םעפב םעפמ ההוש היה יברהשכ ,ח"משת תנש זאמ
המכ ונחלוש לע ורבטצה ב"נשת רדאב ז"כבש ,עריא ךכו .ונחלוש לע וחינמו ןועש תיבהמ
.םינועש

היה תוצח תעש העיגמ התיהשכ יכ ודיעה הלילה תועשב 'תודיחי'ל וסנכנש םידיסחהמ המכ
.הלואגהו תולגה לש ןיינעל החישה אשונ תא טיסמ יברהתודיסחה ינייעממ


תומש תשרפ


(א,א) המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

(הבר שרדמ) ולע תומש םתואב םירצמל ודריש תומשה םתואב ,םמש תא וניש אלש דמלמ

לש זוכירשכ .תונכוסמו תושק תויולגב ידוהיה םעה לש םויקה דוס תא ונל זמרמ קוספה
םיכירצ ,הרותה חורל טלחומ דוגינב דמוע הייח-חרואש הנידמ ,'םירצמ'ב אצמנ םידוהי
שי .םהיתובא ויה ימו םה ימ ועדייו ורכזי ("לארשי-ינב") םידליהש הנושארו שארב חיטבהל
לחר ,הקבר ,הרש תונבו בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ,המה םידוהי םידליש םתעדותל רידחהל
תא ואשי זאו ,(תוהמאהו תובאה לכ תומש לש ןוקירטונ איהש ,ל"ארשי תביתב זמורמכ) האלו
.םרומ שארבו ןואגב םידוהיה םהיתומש

דעומה אובבו ,בצמ לכב םהלש תידוהיה תוהזה לע רומשל ועדיי ,ולדגישכ ,הלא םידלי
.רבד לכל םידוהי - ודריש תומשה םתואב 'םירצמ'מ ואציי
(243 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)


(די,א) םהייח תא וררמיו

השק הדובעב" :(גנק ב"ח) םש אתיא ןכו .ונייח איהש ,הרותה לע יאק "םהייח"ש שרפמ רהוזה
וז - הדשב הדובע לכבו ;אתכליה ןוביל הז - םינבלבו ;רמוחו-לק הז - רמוחב ;הישוק וז -
."וקית הז - ךרפב םהב ודבע רשא םתדובע לכ תא ;אתיירב

- תקולחמב םייונש הרותה יניד בור יכ ,הרורב הכלה ונידיב ןיא תולגה ןמזב :שוריפ
הרותה תוקיתמל לארשי וכז םירצמ תולג תורירמ ידי-לעש םשכ .םיאמטמ וללהו םירהטמ וללה
-דיתעל הרותה תוימינפ תולגתהל הכזנ - וז תולגב אתכליה ןוביל ידי-לע ןכ ,הרות-ןתמב
.אובל

.הרותה תוימינפ יוליגל - תיחכונה תולגהו ,הרות ןתמ םצעל הרשכה התיה םירצמ תולג
(א 'מע ,טמ ףד רוא-הרות)


(בכ,א) והכילשת הראיה דוליה ןבה לכ

למסמ ,םירצמ תודש תא הקשהש ,סולינה .סולינה - רואיב לארשי ידלי תא עיבטהל שקיב הערפ
.הסנרפהו עפשה רוקמ תא

תא 'עיבטהל' אוה ףא שקבמ - בוחרה תעדו הנידמה גהנמ - וננמז לש ינרדומה 'הערפ'ה ףא
ושקובמו ותפיאש רקיע ,'תילכת' תודוא םיבשוח ךר ליגב דימ :"סולינה ימ"ב לארשי ידלי
.תחטבומו ההובג תרוכשמ תלעב הדבכנ הרשמל עיגהל אוה ריעצה לש

ידוסי ינרות ךוניח לבקל ידוהי רענ לכ בייח הנושארבו שארב .הדוסי תועטב וז השיג
,ה"בקהו .'תילכת' תודוא בושחל ליחתי ךכ-רחא קר .הזב אצויכו הלודג הבישיל דעו ,אלמו
...עפשב ותסנרפ תא ול םג איצמי יאדו ,לוכל סנרפמו ןזה
(111 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

* * *

,תדחוימ הצרעהב וילא וסחייתה ךכ םושמו ,םירצמה לש םתסנרפ רוקמ היה (סולינה) רואיה
.ה"בקהמ אלו (סולינה) עבטה תוחוכמ םתעפשה האב םתעד יפל .לילא ותוא ושעש דעו

רורב היה ןכלו ,םימשה רטמל םיקוקז ויה םש ,לארשי ץראמ ואב לארשי-ינב ,תאז תמועל
.הלעמלמ האב םתעפשהש םלצא

-ינב םגש לועפל שקיב ךכב - "והוכילשת הרואיה" הערפ תריזג לש תימינפה תועמשמה יהוז
.עבטה תוחוכל ןיטולחל םמצע ופיפכי לארשי
(15-14 'מע ,זט ךרכ תוחיש יטוקל)


(בכ,א) ןויחת תבה לכו

:רבדב תוהימת יתש

הערפ ףיסוה ןכ-םא עודמ ,תונבה לע הליחתכלמ הלח אלו םינבה לע קר התיה הריזגה (א
איה תב םאו" תוירבעה תודלימל רמאו ףיסוה עודמ םג איה הלאשה התוא) ?"ןויחת תבה לכו"
.("היחו -

?"היחו" רמא תוירבעה תודלימלו ,"ןויחת" רמא םירצמל :ונונגסב הערפ הניש עודמ (ב

- "ןויחת תבה לכו" :םירצמל ויוויצ רבד היה הזו .תונבה לע םג התיה הערפ תריזג :אלא
הילכ רזג םינבה לע .ירצמ םייח-חרואב ןתוא ולדגו וכנח .ןתוא ויחת (םירצמה=) םתא
.(תימשג התיממ רתוי רומחה רבד) תינחור הדמשה - תונבה לעו ,ל"ר תיזיפ

אל ןהמ ,ןכש ."היחו איה תב םאו" רמאו תוירבעה תודלימה יבגל ונונגס תא הניש ךכ םושמ
לקהל ידכ אוה ,הז טפשמ ףיסוהש הביסהו) םייחב ןריאשהל קר אלא ,תונבה תא ךנחל שקיב
.(םינבה תתמה תא ןהילע
(112-111 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)


(א,ב) יול תב תא חקיו יול תיבמ שיא ךלייו

םושמ ,"יול תב" הל ארוק בותכהו ,הנש םישולשו האמ תב זא התיה דבכויש ראובמ ארמגב
.(אי הטוס) תורענ ינמיס הב ודלונש

תא איצוהל לכויש ידכ אלא ?יעבט-לע חרואב תויהל השמ לש ותדיל התייה הכירצ עודמ
רבעמו לעמ תויהל וילע ,(וילא ןחלופ ידכ דע) עבטה ףקות טלש וב םוקמ ,םירצממ לארשי
."םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ שובח ןיא" (ה תוכרב) ל"זר רמאמ ךרד לע .עבטה יקוחל
(34 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)


(ה,ב) החקתו . . הבתה תא ארתו . . הערפ תב דרתו

?הערפ תב ידי-לע השמ תלצה התיה המל

היהת אבקונה תניחבש הצר ןכש ,תובקנה תא תויחהלו םירכזה תא תימהל רזג הערפש םושמ
הלבקה יפ -לע ,ןכש) תורובגו םיניד תניחבל הז ידי-לע םורגלו ,ארוכדה לע תורבגתהב
.(תורובג תניחב - "הבקנ"ו דסח תניחב אוה "רכז"

.ןבה תא הלדיגו התייחהש איה הערפ תב אקווד - הדימ דגנכ הדימ - ןכל
(הצר 'מע םילכ תכסמל תורעה ,קחצי-יול תרות)

רודו רוד תורצוא


לודגה ונבר

הנניא הרותל םיתיע תועיבקה ,םידיסח לצא
לארשי תבהא * שפנב תועיבק אלא ןמזב תועיבק
בוהאהש המ תא בהוא"ש םושמ 'ה תבהאמ הלודג
הנומאב "הימש ךירב" רמוא ידוהישכ * "בהוא
תנשב * תואלמתמ ויתושקב ,בלה קמועמ הטושפ
םידיסחל םרגש תודיסח רמאמ ונבר רמא ג"סקת
* תורעיבו תודשב ללפתהלו ריעל ץוחמ לא תאצל
ןקזה ר"ומדא ק"כ תוקלתסהל הנש 185 תאלמב

...ךלכלל םילוכי אלש ריווא בהוא

הזוחאה .הזוחא ארקנ הז תיניארקואה הפשב ,(עטוה) ךותיה תיבב דלונ ןקזה ונבר ק"כ דוה
.םהרבא 'רה ונתוחמ ןדנכ לביקש ,ןקזה ונבר ק"כ דוה לש ויבא ,ךורב 'ר ברהל תכייש התיה

דוה לש ומא - הקבר אתבסהמ םירופיס הברה ותודליב עמש קדצ-חמצ ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה
ונבר ק"כ דוה לש ריעצה ונב - השמ 'רלו ול םירופיס תרפסמ התיה איה - ןקזה ונבר ק"כ
אתבסהש המ לכ םשור היהו הנומש-עבש ןב זא היה קדצ-חמצ ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה .ןקזה
הארש ימש ,וזכ הרוצב םירופיסה תא םשר ,דלי זא היהש תורמלו .םהל תרפסמ התיה הקבר
.הנש םישולש וא םירשע ןב ךרבא םתוא בתכש בשח םתוא

שמח -עברא ןב דלי היה ןקזה ונבר ק"כ דוהשכ ,היה הקבר אתבסה הרפיסש םירופיסה דחא
- ודכנ ןב לש דומילה רדס תא הארו ,השמ 'ר לש ובס ,ךורב 'ר לש ותוזוחאל םעפ אב ,םינש
לאש .ודמלש המ לע ןגב ומצעל ורזוחבו ,ןגב ולש דמלמה םע ודמולב - ןקזה ונבא ק"כ דוה
אלש ריוואה תא ,קוריה תא בהוא ינא :ןקזה ונבר ול הנע ?בהוא התא המ :השמ 'ר ותוא
.ותוא ךלכלל םילוכי
(779 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


רתוי תילענ הבהא וזיא

ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוהו - ןעגניירבראפ רעש'תודיסח א - םידיסח תודעוותה התיה םעפ
.לארשי תבהא ןיינעב ורבידו ,איהה תודעוותהב חכונ היה יעצמאה

'ה תבהא יל היהתש ךרבתי 'ה ינכזי :ךרבתהו ודיב סוכה םידיסחה דחא חקל םירבדה ךותב
:רמאו ודיב סוכה תא יעצמאה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה חקל ןמז הזיא רובעכ .תיתימא
.תיתימא לארשי תבהאב ךרבתי 'ה ינכזי

ןיאב ההובג םשה תבהא תלעמ יכ ,םירמוא ולא ,םהיניב וחכוותה דמעמ ותואב ויהש םידיסחה
תבהא תווצמ לע םג לארשי תבהא תלעמ ההובג יכ םירמוא ולאו ,לארשי תבהא תלעמ לע ךורע
.ןקזה ר"ומדא ק"כ דוהמ לואשל וטילחהש דע ,הזב םיכובנ ויה תועובש המכו ,םשה

תבהאו םשה תבהא :ןקזה ר"ומדא ק"כ דוה תא ולאש היוארה תונמדזהבו הנוכנה הנכהה ירחא
הנוש ןניינע ירה הז םע לבא ,הבהאה שוחו ןיינעב ןהיתש ןתויה םעו ,תווצמ יתש ןה לארשי
.לארשי תבהא וא םשה תבהא םא ,רתוי תילענ איה הדובע וזיא ,םה םילאושו ,הזמ הז

תבהאו םשה תבהא ,ןעיו ,ןוגינ לוקו הרצקב הנוע ןקזה ר"ומדא ק"כ דוה היה ,עדונכ
רביד אלמ ארקמו ,לארשימ דחא לכ לש ושפנו וחור ,ותמשנב תוקוקח תחאכ ןהיתש לארשי
.בהוא בוהאהש המ בהואד ,לארשי תבהא הלודגד ירה ,'ה רמא םכתא יתבהא ,בותכה
(הכת-דכת 'מע ג ךרכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


שפנב תועיבק

.שפנב ןיינק תויהל הכירצ הרותה - "תינקינ הרותה" :בותכ

םע חכוותהל םידגנתמה ידי-לע ורחבנש השולשהמ היהש ,בולקש ינואגמ דחא) ןילטייצ י"רה
"?הרותל רשקב םכלצא המ" :ןקזה ר"ומדא תא לאש (תודיסחה ךרד תודוא ןקזה ר"ומדא

."דומילב תועיבק םהל שי םיתב-ילעב" :ןקזה ר"ומדא ול הנע

."?תודיסחה ךרדב םתשדיח המו ,ונלצא םג םייק ירה הז" :ןילטייצ י"רה ול רמא

ךא ,הארא דועו ,תובר םכל יתיארה רבכ תודיסחה ךרדב שדחתהש המ" :ןקזה ר"ומדא ול בישה
הכירצ תודיסחה ךרד יפ-לע וליאו ןמזב איה תועיבקה םכלצאש אוה שודיחה ,הז ןיינעל רשאב
."שפנב תועיבק - םא יכ ,ןמזב קר אל תויהל תועיבקה
(10-9 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


הרות-יטוקילה יוליג

תנשב ה"הללקוצז ש"רהמ ק"הרה ר"ומזאא ק"כמ ומצעב עמש רשא יתעמש ל"ז ץ"בשרה ירוממ
לודגה וניבר ירמאמ דמול היה קדצ-חמצה ק"הרה ויבא ק"כ רשא רמאש ,שטיוואבוילב א"כרת
,(רמאמ לכ תועש םירשע) דחא רמאמ דמול היה תועובש עברא ךשמבו ,תועש השמח עובש לכב
ק"כ רמאו ,חומה לע ףפוחה ריאמ רוא ךרדב ולצא קזחתנ ןיינעה היה תועש השימח לכ רחאו
ןיא רמאמ םעד טנערעלעג ךרוד טאה עטאט רעד יוו ,רעשל לכות ,ה"הללקוצז ש"רהמ ר"ומדא
לש רמאמ לכ דמול היהש ,[תועש םירשע ןתואב רמאמה תא דמול היה אבאה ךיא=] העש 20 יד
זמרב ,רתויב לודגה ןטשפכ טשפב ,ללכושמו אלמ םלוע היה ןפוא לכבו ,ס"דרפ ךרדב וניבר
ןעק סאוו ,תובירע תומיענ שורדב ןכו ,[רתויב הלודגה תונואגב=] תונואג עטסערג יד טימ
ןיעמ דוסה םלועב הככו ,טושפו ינומהה שיא םג [המע ףוחסל הלוכיש=] ןעמענ ךרוד
ובשיש תעב החמש הזיא תעשב רשא ,העודיה השעמה ול רפיס הז רחא דימו .דיתעלד םייוליגה
הווקת היה אלה (ע"נ ל"ירהמ ר"ומדא ק"הרה לע ותנווכ) יחא לאש קדצ-חמצה םע ןחלושה לצא
זיא הרות-יטוקילה יוליג רעד ןוא ,קדצ-חמצה ול בישהו ?ץקה תנש היהיש ח"רת תנש לע
...[?והמ - הרות-יטוקילה יוליגו=] ?סאוו
(בכש 'מע ב ךרכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


םירעשה תחיתפ

ונרומ םשב שטירזמב לביקש המ יל רמא - ןקזה ונבר - אבסה (:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ רפיס)
:בלה קמועמ הטושפ הנומאב רמוא רתויב טושפה ףא ידוהיו ןוראה תחיתפ תעשבש ,ט"שעבה
'ה אלממ - םלעל לארשי ךמע םע ךתוער אהי ,ךרתאו ךרתכ ךירב ,אמלע ארמד הימש ךירב
.התצקמ וא הלוכ ,ותשקב ךרבתי

.ןוראה תחיתפל ויחאו יבא וכלה ,אישנל רתכוה אבסהשכ (:צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ךישממו)
ןוראה תא חתופה יכ) הרות-רפסב בטיה קיזחהל יחוכב רבכ היהו הנש הרשע-שמח יל ואלמשכ
.ןוראה תחיתפל תכלל יבא יל הרוה (ץ"של ותוא רסומו הרות-רפסה תא חקול
(308 'מע ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


..'דנארב עטלאק' היה השמל

בא ,שודקה ויבאמ עמשש רופיס רפסמ ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ש"רהומ ר"ומזאא ק"כ דוה אבסה
ק"כ=] לודגה ונבר ובסמ עמשש תודיסחה לע וינפב רזחש ירחאל ,קדצ-חמצה יברה אבסה
.ג"סקת תנשמ "ולסכב ה"כב" שורדה תא ,ולש הווצמ-רבה ירחא םישדוח המכ [ןקזה ר"ומדא

הדובעהש םש רמוא אוה ,תודימה תולעפתה ליפשמו ןיחומה תולעפתה יברה םמורמ הז רמאמב
וליאו ,תלוזב לועפל ,רוא ריאמ תויהל אוה הדובעה רקיעו ,חומה תדובע איה תיתימאה
הניחבל ללכ ךרעב איה ןיא ךא ,הגירדמ ןכ םג איהש תורמל ,דבלב תודימה תולעפתה
.חומה תדובע לש הגירדמלו

לש הרובח המק - ג"סקת תנשב - הפוקת התואבש ,אבסל קדצ-חמצה יברה אבסה-בא רפיס
ןכו ,םירעוב תובבל ילעב ,םיגלפומ םידמול ,םילודג תונורשכ ילעב ,םיידיסח םיכרבא
םילוכי ויה אלו" ול בתוכ אבסהו ,הליהבמ התיה םהלש הליפתה תדובעש םישישק םידיסח
ןיב םתליפתב םמצע םילות ויהו ,םירעיבו תודשב ריעל ץוחמ םיכלוה ויהו ,ריעב ללפתהל
..."ץראל םימשה

ק"כ=] ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה םע תכלל יתיכזש םימיה דחאב
רבדל יתלחתהו קפאתהל יתלוכי אל ...(אשד תואנב זא ונייה יכ) לויטב [ב"שרהומ ר"ומדא
יתיארו ,בלה ילעב םידיסחה לע ,ל"נה "ולסכב ה"כב" רמאמה ירחא אבומה רופיסה תודוא
יצחכו ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לע קזח םשור השע ןיינעה תוללכש
האבה םעפבש רמאו ןועשה לע לכתסה ןכמ רחאל ...המואמ רביד אלו ויתובשחמב עוקש ךלה העש
.ה"יא הזב רבדנ

ילע הוויצ ,לייטל ונכלהש הנושארה םעפבו ,לייטל םימעפ המכ ךלה אל תונוש תוביס ינפמ
,רמאמ ותואב םיניינע המכ יל ריבסהל ליאוה ימייסבו ,"ולסכב ה"כב" רמאמה לע רוזחל
.רומאה רופיסה תודוא רביד ךכ רחאו

,בלה תדובע ןיינעו ,רוא ירואמ רומאה ןונגסב ,םיחומה תדובע ןיינע ריבסהל ליאוה זא
שורדה תחנה ףוסב רופיסה תא בתכש ול רפיס ש"רהומ ר"ומזאא ק"כ דוה ויבא ק"כש יל רפסיו
לש םהיתונורשכ תוהמ ול ריבסה קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ דוה ויבא ק"כו ,רוציקב ל"נה
תולעפתה קר" :וז ןושלב רמאו ,םתדובע תאלפהו ,לודגה ונבר ונקז ק"כ ידימלת םיכרבאה
ךירצ ךיאו ,אבסה תא (ר"ומאא ק"כ דוה יל רפיס ךכ) יבא לאש ."תרתוימ - אילגתיאב
תוקולא זא ואר לארשי לכ .ףוס םי תעירקב השמ ומכ תויהל ךירצ" :אבסה ול הנע ?תויהל
."תוקולא לע הלודגה תולעפתהה תאפמ ירמגל םילכה רדגמ םיאצוי ויהו שממ יוליגבו שחומב
לשבתהו רעב הז ,'דנארב עטלאק' היה השמל" :אבסה ול הנע ."?השמ םע היה המו" :יבא לאש
."הרירק הרוצב לכה לבא
(1075-1073 'מע ה ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"דרפנ" תויהל הצר אל

,ףא" ,רמול ליגר היה ותליפת תעב ע"נ ט"שעבה ונרומ יכ רמאל ונישלה העודיה תונישלמהב
הככ רשאו ,הלשממה לע ןורחו ףא ךרתבי 'ה דירוי רשא ללפתה יכ ןישלמה שריפו "ףא ,ףא
.לודגה ונבר םג גהונ

ךירצ היה רשאמ ,לודג רעצ ול היה הז רבד לע טעיואס ענייאטב לודגה ונבר לאשנשכו
היה םנמא .םידוהי םניאה םירשה ינפל ויכרד שרפלו ע"נ ט"שעבה ונרומ לש ותנווכ תולגל
ט"שעבה ונרומ לש תחא העונתמ םג דרפנ תויהל הצר אל ךא ,תובושת המכב םתוחדל ותורשפאב
.ןיע תיארמל ףא הלק העשל םג ע"נ
(גסש 'מע ב ךרכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


תוקלתסהה

ינקז-ידוד לחה זאמו ,ש"ברה ק"כ ינקז-ידוד תא דואמ בביחו ריקוה ןקזה ונבר ק"כ דוה
תוניגנ ותא דמל םינש עבש ליגב .ןקזה ונבר לא םוי לכ אובל וילע היה ,"רדח"ל תכלל
ימעטב .םיאיבנו הרות לש הניגנה ימעטמ םינוש םיבותכ לש הניגנה ימעטש ,ך"נת לש םימעטה
תורשע ,תורישה לש הניגנה ימעטב םייוניש הלבקב ןקזה ונברל היה המצע הרותה לש הניגנה
.תונוש תוניגנ הלא לכל - עוסנב יהיו ,ןנחתאו תשרפו ורתי תשרפבש תורבדה

דע ,ידאילמ ,םידיסחהמ קלחו ותחפשמ םע - ןוילופנ תמחלמב - עסנ ןקזה ונברש םויהמ
בשי אוה .ןקזה ונבר דיל ינקז ידוד אצמנ ,ןיד אמלעב ןקזה ונבר לש ןורחאה ומויל
.ורדחב ןשיו ןקזה ונבר לש ותלגעב

-בא לש ותציחמב תויהל יתיכז ,יבאל ינקז-ידוד רפסמ ,תולילו םימי םיינשו םיעבראו האמ
קינ'ומש חמי'הש הערה הרושבה העיגהשכ ,בא-םחנמ ה"כ ,רמה ברעהמ .ןקזה ונבר ,אבסה
רוא ,ג"כ ,בוצעה שדוק -תבש יאצומל דע ,ידאיל רבעל םדקתמו עשראב אצמנ רבכ ןוילופנ
.ןקזה ונבר ,אבסה-בא לש ותציחמב תויהל יתיכז - ג"עקת תבט ד"כל

קלתסנשכ .תובר וילע עיפשה ,ינקז-ידוד תא בריק ןקזה ונברש ימצעהו ימינפה רושיקה
םצ ינקז-ידוד היה - ג"עקת - זאמו ,ולוכ רובש - ש"ברה ק"כ - דליה היה ,ןקזה ונבר
.ןקזה ונבר לש ותדלוה םוי ,לולא י"ח םויב הנש הרשע-םיתש ךשמב
(616-615 'מע ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

תורעהו תובוגת"חאש"ה קחשמ לש הנומתה ןיינעב דוע

ק"כ םע הארנה צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ותנומת ןיינעב (בלר) םדוקה ןויליגב בתכמל ךשמהב
:יל עודיה תא ףיסוהל יננה ,חאש קחשמ םיקחשמ םהשכ ונרוד אישנ ר"ומדא

.ז"שת תנשב זירפב ותויהב ,ל"ז יבאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רסמ תירוקמה הנומתה תא
.ש"נא ברקב המסרפתנ הנומתהש הנושארה םעפה התיה וז

ונתח םע הנתה צ"יירה ר"ומדא ק"כש ,זא רפיס ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש רוריבב רכוז ינא
.ןווכתמב דיספהל הסני אל ונברשו 'תמאב' היהי קחשמהש

,םימעפ המכו המכ קר תחא םעפ קר אל רבדה הרק םיאפורה תארוה יפ-לעש ,רפיסש ףסונ רבד
.וללה םימעפה תחאמ איה הנומתהש ןבומו

לש ויחא) ל"ז מ"מרה לש ותב לצא הנומתה תא זא אצמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש יל המדנ
םע (ינש גוויזב) הנתחתה איה) ונתיבב ונבר תא הרקיבשכ בטיה הרכוז ינאש ,(ע"נ ב"שרה
.(קרב-ינבב םהימי ףוסב ורג העוט ינניא םאו ,גרבנייו רמ

,ןילופב וספדנש - םיסרטנוק - תודיסח ירמאמ םג ויה מ"מרה לש ונובזעבש הארנכ ,בגא
'סמ 'םימתה' יצבוק ןכו ,ל"ז יקסנאשליו לאלצבו ןיקנושש םוחנ םינברהל ונבר ןתנ םתואש
ל"ז יבאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןתנ ןכ-ומכ .ונברמ ל"ז אבא לביק םתואש ,'ו 'סמו 'ב
וילא הריזחהל תנמ לע ,ותעיסנ ינפל שדוק-תבש ברעב ול הרסמ אוה .רסאמה תמישר תא
!הקיתעהל אלו תבש יאצומב

ןמטוב רעבוד םולש
ביבא-לת

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
תומש תשרפ שדוק-תבש
תבטב א"כ

.1(גכ-בכ,טכ .גי,חכ - ו,זכ היעשי) "שרשי םיאבה" :הרטפה

ישילש םוי
תבטב ד"כ

תנשב ,א"עיז מ"גבנ ידאילמ ןמלז רואינש יבר ,לודגה ונבר ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
.2שטידאה ריעב דובכ ותחונמו ,ג"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

ןכו ;שודקה ומש תויתואמ תחאב ליחתמה תוינשמ קרפ תוחפל דומלל - הרותה דומילב (א
ישורדב ןיינע ןכו ,אשידק אינת ורפסמ קרפ ןכו ,ץפח ובילש םוקמב ולש ךורע-ןחלוש ףיעס
.3עובשה תשרפל רוא-הרותמ - ונמזבו ותיעב אוהש ןיינע בוט המו ,ולש תודיסח

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
:ןכו .4ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

,רתויב הלודג החמש - וטושפכ ,הז 'אבר אלוליה םוי'ב] החמש לש תודעוותה םייקל (ד
םויב תודעוותה תודוא הלאשה תא הליחתכלמ לטבמ הזש . . אקווד הנותח 'אלוליה'ב הרושקה
.6תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,[5אלוליהה

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש ,טושפ
.7םיכומסה םימיב המלשהו
.32 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (1

בתכמ האר ,ךרדב תוקלתסההו ידאלמ ןקזה ר"ומדא תחירב ,ןואילופנ תמחלמ יטרפ ד"ע .ד"בח-ללוכ חול (2
ד"ח ,ו"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה 'ןקזה ונבר ,ןמלז רואינש יבר - תודלותה רפס'ב דועו יעצמאה ר"ומדא
ימי' 'סב הבצמה םוליצ .אכש 'מע מ"שת ןילקורב שדוק-תורגיאב קדצ-חמצה תמישרב הרצקבו ,ךליאו 1025 'מע
.הז םויב 'ד"בח

.296 'מע א"כח תוחיש-יטוקל (3

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהו ,276 'מע םש תוחיש-יטוקל - םיניינעה 'ג (4

'אבר אלוליה'ש ךכב םיזמרה (דנר .טמר 'מע שדוק-תורגא) קחצי-יול יטוקלבש בתכמב ראובמה פ"ע טרפבו (5
-8 'מע אכ קלח תוחיש-יטוקל - החמש לש ןיינע איהש ךיא רתוי דוע ןבומ הזמש - תבט שדוחב התיה ז"הדא לש
.277

לש תובב 'ד ןוגינ ןגנל יברה הוויצ (262 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ תרות') ב"ישת תבט ד"כ תודעוותהב
."יצפולכ יצירו'ז עיינ" ןוגינו ,ז"הדא

.292 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (6

.(רוקמב השגדהה) הגומ - 66 הרעה 286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (7


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il