- א"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רדאב ז"י * הרפ / אשת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ חישמו הלואג יניינע רקיעה אוה השעמה תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה (א) חספה תוכלה / עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


,"םוי" לש דמעמב אוהש ול המדנשכ
רתויב לודג ובש ךשוחה


הלילב ןכ-ןיאש-המ ,אקווד םויב התייה שדקמה-תיבב הדובעה
ריאמ םויבש ,רבדה תביס * הרזעה ירעש תא םילעונ ויה זאש
ןמז אוהש הלילה תמועל ,'ה רוא יוליג תא למסמה שמשה רוא
,תולגה ןמזד ךשוחה לדוג דצמש אלא * םלעהו ךשוח לש
תא לטבלו ךשוחה תא רודגל ודעונש םישדח םיניינע ופסותינ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ותטילש- ק"הלב תוחנה דעו תכירעב ,ק"הלל םוגרתב ןושאר םוסרפ -

ךרמזי ןעמל 2רמאנש ,םויב התונשלו הלילב הליגמה תא תורקל םדא בייח" 1ארמגב אתיא
אוה חבש הליגמה תאירקו) "ךדוא םלועל יקולא 'ה (הלילב) םודי אלו (םויב) דובכ
.(ה"בקהל ןיסלקמ לכהו סנה תא ןימסרפמש

םימי קר ורכזנ הליגמבש ןוויכ ,םויב אוה הליגמה תאירק תווצמ רקיעש 3םינושארה ובתכו
ירבד"כ הליגמה תאירק לש ףקותהש 4םינורחאה וראיבו .(3*"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו")
.ןנברדמ הווצמ אלא הניא הלילה תאירקו ,םויב קר אוה "הלבק

והזש ,אתיירואדב ומכ ,ארמוחל אקיפס - םויב הליגמה תאירקבש 5תועד המכל וניצמ ןכלו
-ןיאש-המ) םויב הליגמה תאירקל שיש - אתיירואד ומכ אוהש - "הלבק ירבד" לש ףקותה דצמ
.(אלוקל אקיפס ,הלילב הליגמה תאירקב ןכ

:םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו

,(המחה תעיקש דע) אקווד םויב התיה שדקמה-תיב תדובעש - הלילו םוי ןיבש םיקוליחהמ
אתוכלמ" ירהש - הלעמל םג אוה ןכו .6הרזעה ירעש ןילעונ ויה זאש ,הלילב ןכ-ןיאש-המ
אוה זאש ,הלילב ןכ-ןיאש-המ ,םויב איה תומשנה תדובעש - 7"אעיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד
ןדע-ןגד ןיערת איליל תוגלפב קרו ,ומיתסא ןדע-ןגד ןיערתו ,(הלעמל םג) הניש ןמז
.8ןדע-ןגב אייקידצ םע אעשעתשאל אתא ה"בוקו ,ןיחיתפ

רמאמכו) 9"'יוה שמש"ד יוליגהו רואה לע הרומש ,שמשה רוא ונשי םויבש - הזב ןיינעהו
ןיערת זאו ,("םיקולא 'ה ןגמו שמש יכ 11רמאנש ארקנ ה"בקה לש ומש לע ןושמש" 10ל"זר
.רתסהו םלעה ,ךשוחה ןמז ,הלילב ןכ-ןיאש-המ ,שדקמה-תיב ירעש ןכו ,ןיחיתפ ןדע-ןגד

רתוי דוע הלילב שושחל םיכירצ הזלש - לאמשה דצל הטילשו הקיני היהת אלש ידכ ,םנמא
,תאז דועו ,12('וכ םירדפו םירבא דגנכ) הלילב תיברע תלפת םימכח ונקית - םויב רשאמ
הכירצ ,הז-תמועלד םיניינעב הפסוההו ךשוחה לדוג דצמ ,ןכש ,13"הבוח הועבק אנדיאה"ש
.השודקב םג הפסוה תויהל

אל" וא "אתנישל אלא איליל ירביא אל" םא אתגולפ שי 14ארמגבש יפ-לע-ףאש וניצמש והזו
טרפבו ,הרות םידמול הלילב םגש לארשי וגהנ רבכ ,םוקמ-לכמ ,"אסריגל אלא איליל ירביא
.הלילה ךשוח תא ריאהל ידכ ,15הרותה תוימינפ

ןקותמ הלילה לש ינשה ויצחש רמא ט"שעבהש 16וניצמ ,אפוג הלילב הרותה דומילל עגונבו
ריאהל היה ט"שעבה לש וניינעש ןוויכד - הלילה לש ןושארה ויצח תא ןקתל אב אוהו ,רבכ
לש ןושארה ויצחב הלילב ודומיל רקיע היה ןכל ,חישמה תאיב ינפלש לפוכמו לופכ ךשוחה תא
ןדע-ןגד ןיערת רשאכ ,הלילה לש ינשה ויצחב אלו ,ןימיתס ןדע-ןגד ןיערת רשאכ ,הלילה
.ןיחיתפ

"םירפוס ירבד" םע רושק תולגה ןמזד לפוכמו לופכ ךשוחה תראהד ןיינעה תוללכ ,הנהו
:אקווד

ירבד לע ו"ח רובעל ואובי אלש ידכ םימכח ופיסוהש םיגייסהו תורמוחה םה - םירפוס ירבד
.17"יתרמשמל תרמשמ ושע" ןיינע והזש ,הרות

דצמ ,יכ - 18םיגייסהו תורמוחה רקיע ופסותינ זאש ,תולגה ןמזב רקיעב שגדומ הז ןיינעו
איה הזל הצעהו ,'וכ ךשוחהל הטילש היהת אלש הריתי תוריהזב ךרוצ שי ךשוחה תורבגתה
.'וכ םיגייסו תורמוח תפסוה

רתוי םירפוס ירבד םיביבח 18*ל"זראמכ ,"םירפוס ירבד"ב הריתי הלעמ שיש - רתוי קמועבו
לע רבגתהל םילוכי אקווד םחוכב ןכלו ,19רתוי הלענ םוקממ םיכשמנ ןוויכ ,הרות ירבדמ
.תולגה ךשוח תא ריאהל דעו ,תולגה ךשוח

ירבד) ןנברדמ איה - (ל"נכ) ךשוחה תא ריאהל הניינעש - הלילב תיברע תליפתש והזו
אל) אוה דומילהש - הלילב הרותה דומלל לארשי גהנמל עגונב הז ךרד-לעו .אקווד (םירפוס
.ל"נכ ,הרותה תוימינפב טרפבו ,20אקווד הפ-לעבש הרותב (אלא ,בתכבש הרותב

- ןנברדמ הלילבו ,("הלבק ירבד") הרותה ןמ איה םויב הליגמה תאירקש םעטה םג והזו
םירפוס ירבד חוכב אוה (הלילב הליגמה תאירק ןיינע והזש) הלילה ךשוח תראהש ןוויכ
.אקווד

תאירקש ןוויכד - אקווד הלילב הליגמה תאירק רקיע תויהל ךירצ היה הז יפ-לע ,םנמא
תאירקד ןיינעה תוללכש ,אצמנ ,תולגה ןמזב ףסותינש ןיינע אוה םירופד סנה ללגב הליגמה
-לעו ,אקווד הלילב וניינע רקיע תויהל ךירצ ,ןכ םאו ,ךשוחה תא ריאהל ידכ אוה הליגמה
.םויב הליגמה תאירקמ רתוי הרומח תויהל הכירצ התיה הלילב הליגמה תאירק ,םינפ-לכ

הלילב אלא ונייחהש ןיכרבמ ןיא"ש 21רודיסב ןקזה וניבר בתכש הממ - הזל ךמס איבהל שיו
."םויב אלו

םוקמ-לכמ ,םישודקה וירבד לע ררועל ינא ימ יכ םגה"ש 22קדצ-חמצה בתכש המ עודי ,םנמא
אתיא 23די-יבתכה לש ךאלכיבה 'אבו .םויב םג ונייחהש ךרבל שיש קספו ,"'וכ איה הרות
ונייחהש ךרבל (קדצ-חמצה) ר"ומדא הוויצ שטיוואבויל הפ (ה"כרת) ר"תכה תנש םירופב"ש
."הליגמה תאירק םדוק רקובב

.ל"נכ ,ארמוחל אקיפס םויבו ,אלוקל אקיפס הלילב ירה - ןיינעה רמוחל עגונב ןכ ומכו

:םדאה תדובעב - ארמוחל אקיפס םויבו אלוקל אקיפס הלילבש ןיינעה ראבל שיו

אל יאדווב ירה - ךשוחו הליל לש בצמו דמעמב אצמנש ובצמ תולפיש עדוי ידוהי רשאכ
ינע" אוהש ובצמ תולפיש ועדויב ,קפס לש םוקמב תוכלה ומצעל קוספל ותעד לוקיש לע ךומסי
,"תעדב

ודמעמ לע רכזנשכ דימש ,ינעה לשמ 24םייח-ךרדב יעצמאה ר"ומדא בתכש המ ךרד-לעו -
אלא ינע ןיא") תעדב ינעל עגונב םג ןבומ הזמו ,'וכ ושפנ רמב הכבי הכב יזא ,ובצמו
.(25"תעדב

ןנברד אקיפסש םג והזו .קפס לש ןיינעב רימחהל ךרוצ היהי וללגבש ששח ןיא ולצא ,ןכלו
הלא רובע הליחתכלמ ודעונ ,םיגייסו תורמוח ,ןנברדמ םהש םיניינעה לכש ןוויכ - אלוקל
.קפס לש ןיינעב רימחהל ךרוצ היהי וללגבש ששח ןיא םלצאש ,ךשוח לש בצמו דמעמב םיאצמנש

לולע - םוי לש בצמו דמעמב אוהש ול המדנו ,ומצע שגרהו תושי לש ילוח ול שיש ימ לבא
תונטקה תויתואב העידי ול שיש ינפמ ,קפס לש ןיינע ריתהלו ותעד לוקיש לע ךומסל אוה
ומצע תא קיזחמו ,ץורית ול שי אישוק לכ לע ,("ךאלעטניפ עצראווש יד ןענייל ןעק רע")
לש םוקמ לכב !"ךמצעב ןימאת 26לא" :ול רמולו ריהבהל םיכירצ ןכלו ...ג"הבכשר ,"ןדמל"ל
.תורמוחה לכב רימחהלו רדהל ךילע אלא ,ךמצע לע ךומסת לא קפס

ךירצ ,קפסה לע אבש ,יולת םשא ןברקש םעטה רואיבב 27הנוי וניבר בתכש המ ךרד-לעו]
ובל לכב טרחתמ םדא תיאדו הריבע לע יכ - יאדווה לע אבה תאטח ןברקמ רקויב רתוי תויהל
ךרבתמ אוה ,הריבע קפס לבא ,(28תוקולאמ דרפנ תויהל לוכי וניאו הצור וניא ידוהי ירהש)
וב ורימחה הז םושמו ,הרומג הטרח הילע טרחתמ וניאו ,הריבע יתישע אל אמש רמול ובבלב
.[רתוי

רתוי הרומח םויב התאירקש אלא דוע אלו ,םויב םג איה הליגמה תאירקש םעטה והזו
םישמש) ובש ךשוחה ירה ,םוי לש בצמו דמעמב אוהש ול המדנ רשאכ ,יכ - הלילב התאירקמ
,רתוי הב רימחהלו הליגמה תאירקל רתוי דוע אוה קוקז אלימבו ,רתויב לודג (רואל ךשוח
.ובש ךשוחה תא שרגל ידכ

תוריהזה לדוגל עגונב - בצמו דמעמ לכב דחאו דחא לכל לכשה רסומ דומיל שי הזמו
:דימת תויהל הכירצש

,תורמוחו םיגייס ידי-לע תוריהזה תויהל יאדווב הכירצ - הליל לש בצמו דמעמב

ןוויכ ,רתוי הלודג תוריהז תויהל הכירצ - םוי לש בצמו דמעמב אוהש ול המדנ םאו
רוקמו תישאר ,"קלמע םייוג תישאר" 29רמאנ הז לעש ,קלמע תפילק ןיינע אוה תושיה ןיינעש
.30תוערה תודמה לכל

הז ידי-לעו - החמת" 31בותכש ומכ ,קלמע תייחמ םע רושקש םירופד ןיינעה תוללכ םג והזו
,"קלמע רכז תא - (ה"בקה) 32"החמא החמ"

תניחבל םיעיגמ הז ידי-לעש ,ונייה ,33תמא תובית-ישאר "החמא החמ" "החמת"ש ,ריעהלו -
הישיר ף"לא" ,"תמא"ד ןיינע והזש ,34"םיקולא ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא"
.35"'וגו ןושאר ינא רמול ,הפוסב ו"ית התיעצמאב ם"מ אתיב אפלאד

,טילפו דירש ונממ ראשנ אלש ,25"דבוא ידע (קלמע לש) ותירחא" השענ הז חוכבו

הרהמב המילשהו תיתימאה הלואגהל םיכוז הז ידי-לעש ,36"םלש אסכהו םלש םשה" השענ זאו
.ונקדצ חישמ ידי-לע ונימיב
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה הדועסב םירופ תחישמ)
.י"שרפבו א,ד הליגמ (1

.גי,ל םיליהת (2

.(א,ד) םש הליגמ ש"ארו 'סות (3

.חכ,ט רתסא (3*

.םש הליגמל ןבא-ירוט .א"מס ק"ודהמ הדוהיב עדונ ת"וש האר (4

.ב,ה םש ןבא-ירוט (5

.א"פס תודימ האר (6

.א,חנ תוכרב (7

.9 'מע א"ישת מ"הסב ןמסנה .א,בצ א"חז האר (8

.םש ןמסנהבו ,310 'מע ח"יח ש"וקל האר (9

.א,י הטוס (10

.בי,דפ םיליהת (11

.הלר ס"ר ח"וא רוט .ב ,וכ תוכרב (12

.םש רוט (13

.א,הס ןיבוריע (14

.ךליאו 44 'מע ד"לח ש"וקל םג האר (15

.דל 'מע ז תרבוח "םימתה" (16

.נ"שו .א"עס,ה ק"ומ (17

.א,הפ תוטמ ת"וקל האר (18

.דועו .ד"ה א"יפ םש ימלשורי .(הנשמב) ב,חפ ןירדהנס האר (18*

.מ"כבו .א,ז ש"הש ת"וקל .ךליאו א"עס ,גנ תומש א"ות האר (19

.םש ןמסנהבו ,ךליאו 3102 ע"ס ה"ח ה"משת תויודעוותה האר (20

."הליגמה תאירק רדס"ב (21

.ד"יקס ח"וא (ד"נשת תאצוה) צ"צ ת"וש (22

.ל"נה ת"ושל תורעהב קתענ - ("ד"בח ידיסח תדוגא" תיירפסב) 855 י"תכ (23

.(ד,ה) ב"פ (24

.א"ער ,אמ םירדנ .א"עס ,חס תובותכ (25

.ד"מ ב"פ תובא (26

.ג"רתס ח"וא ז"הדא ע"ושב אבוה .(ןנירמאד אהו ה"ד) ב,א תוכרב (27

םויה"ב קתענ) זמקת 'מע םש .(זומת הכ "םוי םויה"ב קתענ) דפש 'מע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא (28
.דועו .(ןויס אכ "םוי

.כ,דכ קלב (29

.מ"כבו .א,הצ א"גמ א"ות האר (30

.אצת פ"ס (31

.א,בי תלהק (32

.א,הס ב"חזל יבצ-תרטע האר (33

.גכ,ד ב-םיכלמ (34

.א"ה א"פ ןירדהנס ימלשורי (35

.חלשב פ"ס י"שרפ (36
רקיעה אוה השעמה


הכזש ימ לע תלטומ הלודג תוירחא
יברה תא עומשלו תוארל


השודקל םילבלבמה םיניינעה תא ךופהל

תוקדב) תורז תובשחמ ומכ ,םיינחור םיניינע ןה - םילבלבמה םיניינע שי דחאו דחא לכל
,אחיוור אנוזמו ייח ,ינבל עגונב ,םיימשג םיניינע ןהו ,הזב אצויכו (םינפ-לכ-לע
:ם"במרה ןושלבו ,'ה תדובעל השורדה ףוגה תחונמו שפנה תחונמל עירפמ םהב ןורסיחהש
רבד עדיי וא ןיביש רשפא -יא ירהש ,אוה םשה (תדובע) יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויה"
והולבלבי אל הלא םיניינעש קר אל לועפלו לדתשהל ךירצו ."'וכ הלוח אוהו ארובה תעידימ
.השודקל םמצע םילבלבמה םיניינעה תא ךופהל ,הזמ הריתי אלא ,'ה תדובעל

:המגודלו

ולבלבמו םילוליג דבוע ודגנל דמועו הליפתב דמוע רשאכש ש"בירה תאווצ םשב אינתב ראובמ
תולג תניחבב שבלתמ התראה ץוצינ"ש הניכשה תולגו תדירי ןיינעב ןנובתהל ךירצ ,ותליפתב
,"הליפתה תנווכ איה 'ה תדובע םילבלבמה םירבד רבדמה הז םילוליג דבוע רובידב טרפ ךרד
קמועב ותליפתב רתוי ץמאתיו רבגתיש ידכ" איה ("ול 'ה השע תאז המ") הזב הנווכהש עדילו
."'וכ הלודג הנווכבו בלה

...'ה תדובעל םילבלבמה םיניינעה לכל עגונב הז ךרד-לעו

,'ה תדובעב ץמואו חוכ ףסותי םדי-לעש םמצע םילבלבמה םיניינעה תא םילצנמש הז ידי-לעו
.השודקל םתוא םיכפהמ ,םהב שבולמה יקולא ץוצינה תא םילגמש הז ידי-לע

תודיסחה רואל הלוכ הביבסה תא איבהל

ק"כ - יברה תא תוארל תוכזה ול התיהו ,ידיסח בא לצא ךנחתהו לדגש והכיז ה"בקהש ידוהי
ראפ א") הרות ירבד ונממ עומשלו - חישמה תאיב דע רודה אישנ אוהש ,ר"ומדא ח"ומ
אל אוה םא םגו] ונורכזב םיקוקח הלא םירבדו ("רעטרעוו ראפ א ןופ רעמ יצ רעטרעוו
הלטוהו תוחוכה ול ונתינ יאדווב - [תיקולאה שפנד ןורכיזה חומב םירבדה םיקוקח ,רכוז
,הלוכ הביבסה לע לועפל תוירחאה וילע

רוסאו ,ו"ח רתוי עורג בצמל ועיגי אלש םהילע לועפיש ךכב קפתסהל ול רוסא - אפוג הזבו
וליפא קפתסהל ול רוסאו ,ךורע-ןחלושה תרימש לש בצמו דמעמל םתוא איביש ךכב קפתסהל ול
ונממ םישרודש עדיל ךירצ אלא ,ןידה תרושמ םינפל וגהנתיש בצמו דמעמל םתוא איביש ךכב
!תודיסחה רואמלו תודיסחה רואל הלוכ הביבסה תא איבהל

השודק יניינעב םג ,תואיצמהמ תאצל

םנשי :המגודלו .וניינע יפל דחאו דחא לכ - רחא תויהלו תימצעה תואיצמהמ תאצל ךירצ
יפכ םיאתמה םוקמב הניא הבינעהש וא ,לפוקמ אל ןקז םע בוחרל םיאצוי רשאכש םיבשוחה
םיכירצ=] !"ךיז ןופ ןייגסיורא ייז ןפראד" - ...ישונאה רדגב םניא יזא ,הנידמה יסומינ
הדובעל עגונב םג ללוכ ,וניינע יפל דחאו דחא לכ הז ךרד-לעו [םתואיצממ תאצל םה
האיציה תויהל הכירצ ולא םיניינעב םגש ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ,השודק יניינעב
.ותואיצממ
- 325,317,309 'מע ,ןושאר קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה םירופ תחישמ)
(הגומ יתלב

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


הניא "הלגע לעב"הו "סוס"ה תבשחמ
תואיצמה תא הנשמ


ינניא ירה :ןעוט ידוהי רשאכ ,הבורקה הלואגה לע םירבדמ דציכ
?האור

ט"שעבה תרות עודיכ - ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ודיחי ונב אוה לארשימ דחאו דחא לכ
דלונש דיחי ןבד תוביבחה תמגודב ,ה"בקה לצא לארשימ דחאו דחא לכד תוביבחה לדוג תודוא
.םתנקז תעל םינקז םירוהל

ןיעמ רבכ לעפנ ,תולגה ןמזב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ םגש ןבומ ליעל רומאה יפ-לעו
..."ךייתוקינמ םהיתורשו ךיינמוא םיכלמ"ד ןיינעה

"המחנ"ה האב הז לע הנה !יולגב תאז לכ האור וניאש ןעוטו ידוהי אב ןכ-יפ-לע-ףא לבא
תואיצממ המואמ הנשמ הניא "ןבת"ה תודוא "סוס"ה תבשחמש עודיה םגתפהמ תנבומה - העודיה
:רבדה

אדוחיו האליע אדוחי יניינעב םירבדמו ,םיסוסל המותרה הבכרמב םידוהי םיבשוי רשאכ
"ןבת"ה תודוא םיבשוח םיסוסהש יפ-לע-ףא הנה - הרותד הלגנב םייוסמ ןיינעב וא ,האתת
,'וכ הבכרמהמ םיסוסה תא ריתהל לכויו ,וצפח זוחמל רבכ עיגי יתמ בשוח "הלגע לעב"הו
אדוחיו האליע אדוחיש ןיינעה תוללכב המואמ הנשמ הז ןיא - ךרדה למעמ חונלו ןימח תותשל
!האתת

- "ןבת"ה תודוא םתבשחמש ,תימהבה שפנו ףוגה - ובש "סוס"ה ונשי דחא לכ לצא ,הנהו
שונא בבל םחל" - תימשג הליכאל קוקז ףוגהש הזכ ןפואב ארבנ םדאה יכ ,םיימשג םיניינע
."דעסי

הליכאמ אלו) "תודיסח רמאמ" דומילמ ותויח לבקל לוכי ףוגה היה הרואכלש יפ-לע-ףאו
,ןכ-יפ-לע-ףא - 'וכ המשנה ןמ ןוזינ היהי ףוגהש ,אובל דיתעל םנמא היהיש יפכו ,(תימשג
...תימשג הליכאל קוקזש ןפואב ףוגה תא ארב ה"בקה

"הלגע לעב"ה רשאכו .תילכשה שפנה - ובש "הלגע לעב"ה דחא לכ לצא ונשי הז ךרד-לעו
..."ןבת"ה תליכאב "סוס"ה חנומ זא ,ןשי

האליע אדוחיל סחיב המואמ הנשמ הניא "הלגע לעב"הו "סוס"ה תבשחמש םירמוא הז לעו
תוללכ םשל - איה "הלגע לעב"הו "סוס"ה תאירבד הנווכה תילכת :הברדאו ,האתת אדוחיו
.'וכ םלצא תוקולא יוליג ,האתת אדוחיו האליע אדוחיד ןיינעה

,יולגבו לעופב םירבדה תא םיאור ןיאש הנעטהש - ליעל רבודמהל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
!תיתימאה תואיצמה תא הנשמ הניא

ןפואב םבצמו םדמעמ היהי - תולגה ימי ףוסב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ םגש ןוצר-יהיו
רוא היה לארשי -ינב לכל"ש ,םירצמ תולגמ האיציה םדוק היהש יפכו ,"םתובשומב רוא"ד
..."םתובשומב

תודוא ליעל רבודמכו ,"הילזמ ףיקת"ו "הילזמ אירב"ש ,רדא שדוחב םיאצמנ רשאכ טרפבו
,"רדאב הישפנ יצמיל . . ירכנ ידהב אניד היל תיאד לארשי רב" ,ל"זח ןושלב קוידה
."טייקש'יוג" םע םירושקה םיניינעה לכ תא לטבל לדתשהל םיכירצ רדא שדוחבש ,ונייה
,ינש ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1056-1054 'מע

יבר יצוצינ


שדוקה ריעב "חספ עצבמ"


דחא ,'חספ עצבמ' לע ח"וד גיצהל ונרחב ונינפלש המישרב
תא ראתמ ח"ודה * ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ לש ,םיבר ינמ
* ג"כשת תנשב םילשוריב ח"אצ ףינס ידי-לע ךרענש עצבמה
םיבחרנ םיעטק םיאיבמ ונא ,ולש ירוטסיהה ךרעה ללגב
םינשמ תופסות ולא יא םדיצל * םנושלכו םבתככ וכותמ
תורחא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:ג"כשת ןסינ לש ח"ודה םויס ךותמ םיטרפ 2-ב חתפנ

:א"טילש ר"ומדא ק"כ לש יללכה בתכמה"

ברה תולדתשהב .תירבעל דימ םגרות - א"טילש ר"ומדא ק"כ לש יללכה בתכמה לבקתהב"
ילתפנ 'רל חלשנ סרפסקא ראודב .'עידומה'ב בתכמה לש ובור םסרופ םינולס גילעז-לאירזע
הלהו יאלפ סחנפ רמ לצא ורקיב ךבנזיא בייל-םולש 'תהו יולב [ט"רה] .םוסריפ םשל סוארק
תועידי' רפוס שרב םחנמ רמ לצא רקיב ךבנזיא .ל.ש 'תה .'םינפ לא םינפ'ב ומוסריפ חיטבה
.םוסרפ חיטבה הלהו םילשוריב 'תונורחא

יזכרמל - חלשנ ןכ ,(ש"נאמ אלש םג) םילשוריב םיבר תסנכ-יתבב ץפוהו לפכוש בתכמה"
."רלגיו יבצ 'תה ידי-לע התשענ תירקיעה הספדהה תדובע .ץראב ש"נא

םינפ-תלבק

ינקסע יבושחמ הז היהשכ דחוימב .םינפ תלבקל הכוז היה יברה תציחמב תוהשמ רזחש חרוא לכ
:םילשוריב ד"בח

:םינולס ז"ערהל םינפ תלבקו תודעוותה"

ןוכישב נ"כהיבב ןושאר ט"וי יאצומב םינפ תלבקו תודעוותהל ש"נא ונמזוה ח"וגאעצ םעטמ"
."רכינ להק ףתתשה .א"טילש ר"ומדא ק"כ תויודעוותה תטלקה העמשוה .ד"בח

םירופב הדגה

תסנכה-יתבב היילתל רקיעב דעויש ,םילשורי ח"אצ ףינס םעטמ רזוח חלשנ ה"כשת רדאב 'דב
:רמאנ ובו ,םילשוריב ש"נא לש

.ויחי םהילע 'ה ,הרותה תוימינפב םהילע הרפש םתלחנו םקלח רשא ונימולש ישנא לא"

תונייעמ ,הרותה תוימינפ תצפהל - ותלוכי בטימכ יאדו השועו - הווצמ ונתיאמ דחא לכ"
.המלשה הלואגה בוריקב קלח לטונ ךכבו ,תודיסחה

ידיסחמ דחא לכ יכ (ש"נאמ םיבוטו םיבר תעצה יפל) עיצהל םידבכתמ ונא וז תרגסמב
ירפסמ רפס - וירכמו וידידיל חלוש אוהש ,ולש 'תונמ חולשמ'ה ישל ףרצי ד"בח ידהואו
,הלואגה בוריקב ,הלודג תוכזו ולבקמ יניעב דבכנ ןורוד הז יש היהו ,םישודקה וניתובר
.וחלושל

ר"ומדא ק"כ לש "חספ לש הדגה" תא - שפנ לכל הוושה רפסכ - םיעיצמ ונא דוחייב"
הדוי וב ןייעמ לכ רשא ,םיגהנמו הכלה ןובילו םיקומינו תורוקמ לש םולב רצוא ,א"טילש
ינפל םוי םישולש חספ תוכלהב השירדהו הלאשה םע םג רבדה רושקו) וב ותוא הכיזש ימל
.(גחה

ונחוכ יאב ידי-לע - חספ לש הדגה ירפס לש תלזומ הריכמ םייקתת ורקובבו םירופה לילב"
לכו ,(י"ל 1.50 םוקמב רפסל [תילארשי הריל=] י"ל 1 ריחמב) ד"בח תסנכ-יתבב - םידבכנה
.וידידילו ול הכוז אצמנ זרדזמה

."הלהנהה ,םיחמשו םירשכ חספו םירופ תכרבב"

:דוע םשרנ תולועפה ח"ודב

."חספה תארקל םירופ רחאל םג תלזומה הריכמה המייקתה ןכ"

."תודגה 150-מ הלעמל ורכמנ" :תואצותהו

"תוקרבהו םישודיח האלמ"

:יולב ט"רהל "לארטש רעשידיא רעד" ןואטבה ךרוע לגס הילדג ברה בתוכ ה"כשת טבשב י"חב

!הבר הדות - תבט ט"כ םוימ ךבתכמל ףוריצב יתלביק תיד"בחה הדגה תא"

תוקרבהו םישודיח האלמה וז הדגהל םדוק בל יתמש אלש לעו רחואמב ילא האבש לע יתרעטצה"
."ונלש הדגהה תספדה רמגב ילא העיגהש אלא ,םהמ קלחב שמתשמ יתייה חטבש

"דואמ ןוכנ"

רמיצ לאירוא 'ר בתוכ הז ןיינעבו ,יברה לש הדגהה תצפהל "עצבמ" ךרענ ז"ישת תנשב רבכ
:ודידיל (ז"ישת רייא שדוח שארד 'ב)

טעמכ רשפאו ,המכסהה יכ ךל יתבתכ אלה ,הפוקב רוסחמהו חספ לש הדגהה חולשמל רשאב"
שדוק-די-בתכ יתיאר) ומצעב א"טילש ר"ומדא ק"כ תאמ האב הלא םיחולשמ לע ,הארוהה רמול
יולת תויהל ךירצ הז עודמ ןיבמ ינניא אליממו ("ךישמהל םיכירצו דואמ ןוכנ" ןושלב
.הפוקב ןורסיחב

בותכל ךירצ ליעוי אל םא ,וא םינולס גילעז 'רמ שקבל ךירצש וא - ירה רסח םאו"
."וז הרטמל וחלשיש ןאכ תוריכזמל

תופסוה

תנמ לע לבת יווצק לכל וחלשנ הלאו ותדגהל תופסוה יברה ךרע ג"כשת חספה גח תארקל
.תופסוהה לש םידדוב םידומע םתוא ומסרפיש

:רמאנ םילשוריב ח"אצ ח"ודב

ושענ גחה ברעבו ,הדגהל תופסוהה יספוט ביבא-לתב זכרמהמ ולבקתנ חספה גח ברע לילב"
."םילשוריב ש"נא תסנכ-יתב הנומש לכב םתקבדהל םידחוימ םיצמאמ

אחספד אחמק

ג"י םישדקומ ובו ,ג"כשת חספה גח רחאל יברל חלשנ םיטרופמ םידומע העברא ןב ח"וד
."הצמ תיזכ עצבמ"ל םיפיעס

לארשי -תדוגא ,םילשוריב תיתדה הצעומה :לש 'אחספד אחמיק' ילעפמל םיבתכמ וחלשנ .1"
תורדוהמ תוצמ תקולחל תיפסכ תופתתשה תשקבב ,'המלש לכיה' ,תידרחה הדעה ,םילשוריב
רקיעש ונע וללהו םינוש הקדצ ימרוגל תושקב ונפוה ןכ .הנעמ לכ םהמ לבקתנ אל .םינומהל
הצעומה ר"וי ,ןטרגניו רמ חיטבה םינולס ז"ערה תולדתשהב .דבלב תוימשג קופיס אוה םתרטמ
ךס תתל תולדתשה רחא תואינ ולצא ןירפלה לאכימ 'תהו יולב ט"ר רוקיבב .המ תרזע ,תיתדה
."י"ל 40 אוה ףא םרת ןיקנושש ברה לש "תולועפה תבחרהל דעווה" .י"ל 40

5 םרת ןייטשלסקו לאלצב-השמ 'ר .תוצמ םורתל ושבקתנ םילשוריב ש"נא ןיב תוצמה ירחוס
ךינעה-ןושרג 'ר .(תוצמ 30-כ) "לטור" 1 - םינולס בייל 'ר ,(תוצמ 150-מ הלעמל) "לטור"
.הייפאל הרומש חמק וליק 45 - (תופתושב) םובלא עשוהי 'רו ןהכ

,ןה ןהיכרוצל הלילב םג תויפאמה ודבע - אתשה שדוקה-ץראב די-תוצמב רוסחמה תאפמ .2"
.(הנש לכבכ) וניריעצ ידי-לע הייפא םשל הייפאמ תריכשב ישוק היה ןכלו

לאלצב -השמ 'ר ףוס ףוס הנענ ,םילשוריב תויפאמ רפסמ םע תולדתשהו ןתמו אשמ רחא"
."וחוקיפ תחת תובדנתהה תייפא םשל (רכשב) הייפאמה תא ונתושרל דימעהו ןייטשלסקו

שדוקב ןילעמ

:תוצמה ןיינעב ח"ודה ךשמה ןלהל

יפל הרדוס המישרה .תוצמ םהל תתל שיש רוביצ ישנא לש המישר תוריכזמה ידי-לע הנכוה .3
רבכ יכ זכרמה םעטמ הלבקתנש העידיה תורמל .םיקלחמה לע לקהל ידכ ,םהירוגמ תובוחר
ליעל םירכזנל םג תתל ,תדחוימ הבישיב ,ףינסה תלהנה הטילחה ,הלשממה ירשל תוצמ ורסמנ
יפכ) תחא הצמל הדיריהו ,תוצמ שולש לש המלש תכרעמ ונתיאמ םילבקמ םה הנש ידמ יכ ,תוצמ
.םגפל םעט םורגל הלולע (זכרמה תוזיראב גוהנש

שדקה תורגיא ןכו ,תוצמה תזיראל תודחוימ ריינ תויקש ורסמנ ביבא-לתב זכרמה םעטמ .4
ךרע :ונכותו דחוימ בתכמ לפכושו ןכוה םילשורי ףינס ידי-לע .דקתשא לש תומגרותמה
.ד"בח תרות יפ-לע תוישעמה תווצמה

...אוהה הלילב

סויג לע םינוממה .ןסינ 'י ,'ה םויל רוא ןייטשלסקו תייפאמב המייקתה הייפאה .5"
םושיר יפל) הייפאב ופתתשה .רלגיו יבצ 'תהו ,ץינייר בקעי 'תה ,יולב ט"ר ויה םיבדנתמה
יכדרמ ,אירול דוד םהרבא ,הקוק הדוהי ,גרבצלוה ןמחנ :(ןוסרואינש ש"ר ידי-לע םוקמב
,ןהכ ןבואר ,ץינייר בקעי ,ןייטשנרב ןימינב ,ןהכ רזעילא ,פוקי'ג םייח ,לגנא רטלא
היעשי ,גרבסיו המלש ,ץיבזוי עשוהי ,גרבצלוה םהרבא ,ןייטשנרוב ךלמילא ,ןמרקב ןועמש
השמ ,ןייטשדלוג סחנפ-לאפר ,ןייטשבלג םייח ףסוי ,ךבנזייא םהרבא ,לצרה םהרבא ,לצרה
השמ ,ןיקלבוק ךלמילא ,פוקשרה ריאמ ,רלגיו יבצ ,ץינייר המלש ,גרבצנימ ריאמ ,רלדא
יבצ ,תוילגרמ םוחנ ,ךבנזיא יבצ ,םיובנשריק םחנמ ,םימחר םולש ,ןייטשלסקו לאלצב
ןמלז-םייח ,ןמ המלש ,ןהכ לימעל-רשא ,ןהכ לאקזחי-לאומש ,ןיילק עשוהי-השמ ,ןייטשלסקו
היעשי ,יולב בקעי ,ץיבובוקעי ןנחלא ,ןוסרואינש ןבואר-המלש ,ןיקפיל השמ ,גרבסיו
.גרבצלוה בוד ,בהז ישמ יבצ ,יולב היבוט ,ןונח

גילעז לאירזע ברה ידי-לע ונתושרל ודמעוהש םיגהנו בכר ילכב המייקתה תוצמה תקולח .6"
-ריעב רפסה-תיב לש) םורטשרבליז יכדרמ-ןרהא 'רו (ד"בח ןוכיש הרות-דומלת לש) םינולס
'ר ךרעב םייתעש גהנ םהמ) ןסינב ג"י ,א"י ,'י םימיב ,תועש 18-כ לש ללוכ רפסמב (םינג
."(תובדנתהב - קב םוחנ-םייח

ופתתשה .סעלאו בד 'ר והנשמו ץיבזוי עשוהי 'ר ויה הקולחה תותווצ לע םינוממה .7"
רשא ,גרבצנימ ריאמ ,ןמרקב ןועמש ,ץיבוניבר הדוהי םימימתה :םינוממה דבלמ הקולחב
תועשה רפסמ ןיאש ןייצל שי) ,פוקשרה ריאמ ,אפלאו בד-םולש ,ןילק םחנמ-לארשי ,ןומולס
."(טיעממ שיו הברמ שי ,הווש ל"נהמ דחא לכ בדנש

תומש הלאו

,הלשממ ירשו תסנכ-ירבח ,םינבר - תוצמ ולביקש רוביצה ישיא תא טרפמ ח"ודב אבה ףיעסה
תא םיגציימה םישנאה ןווגמ אוה דואמ ןיינעמ .םינקסעו םירוטקוד ,חור ישנאו םירוסופורפ
:םהיתומש טוריפ הנה .ץראב הייסולכואה ירזגמ לכ

:אתשה תוצמ ולבק .8"

,ןרהא ןבא-רה ,םולש-שיא לאכימ ר"ד ,רוניד ןויצ-ןב 'פורפ ,ולש קחצי ,לאפר קחצי"
,םייח-ןב .ז 'פורפ ,רקב ילע יבצ ,ןמלגיז .א.י 'פורפ ,והיעשי .ב.ש ,המחנ ץיבובייל
,הנביל רזעילא ,ןירפלייה .ל 'פורפ ,בונירמ םייח ,הנוי-יבא לאכימ ,לבשא בד 'פורפ
'פורפ ,ץיבלמחר 'פורפ ,רסוניג המלש ,רז יכדרמ ,ןירטשקנרפ לרק 'פורפ ,ןדס בד 'פורפ
לרק 'פורפ ,השמ ןרוד ,ןהכ םייח ,ד"וע גרבנזור ר"ד ,ץיבוביל 'יעשי 'פורפ ,ךייר לרק
,ראולסרב רמ ,ןהכ .י ,ףסוי בד ,רהזג 'פורפ ,יקסבורטסוד 'פורפ ,הנידמה אישנ ,ןוארב
,קלוק רודואית ,ץיאטנב .י 'פורפ ,רזש ,תרש השמ ,ןמסוז .י ,סילג יבצ ,םיסנ ישארה ברה
,רהוז .מ 'פורפ ,הרומז .מ ,יותס .ש ,ירש ןבואר ,ןוסלנצכ עבש-תב ,לצנבנ .א.י ר"ד
'פורפ ,חקור 'פורפ ,רודירמ והילא ,קדנוצ .ה 'פורפ ,גרוב .י ר"ד ,יקצרובד הירא 'פורפ
,ןשלוא קחצי ,ןיקשוד יכדרמ רדנסכלא 'פורפ ,קוטשניו ר"ד ,רשילא והילא ,ןומיס .א
קחצי 'פורפ ,יקצילוא הירא 'פורפ ,רלדא .ש 'פורפ ,ןמקורד םהרבא 'פורפ ,גרבוזיא עשוהי
לארשי ,ןזור סחנפ ,ףסוי ןודרוג 'פורפ ,דלווגנורק םייח ,לאומש יקסרוביוס ,רעב
,.פ הדוהי ,ןומלט בקעי ,ןמטלא .א.ב קדנוצ ,רלדא .א ,ןח ברה תיב ,לקנארפ סקמ ,יליזרב
.ד.ש ,ןיקיל והילא ,קיניו .צ.ח ,דגיבא 'פורפ ,ןמגרב .ה.ש ,הנוב .א ,ןידי לאגי
עשוהי ,דדלא לארשי ,םולש םשרג ,רמייהטרו .ח.א ,הרימא .ב ,הרזמ ןימינב ,ןיטיוג
םהרבא ,שרב םחנמ ,רסונג ולש ,חמצ המלש ,יקצולופ סנה ,דדלא ר"ד ,הנקלא קיליב ,ללהרב
ץרפ ,טדטשנזיא .ש ,ינמ .א ,רודגיבא .מ ,ץרפ .מ ,דליטשור ר"ד ,ןיצקא ןימינב ,טסרא
ר"ד ,יקסבלסיו יבצ ,םע-רב השמ ,יקסבודס .א ,ואדנל .י ,הידה הרזע ,חילמלא םהרבא ,ןח
-רב השמ ,ןתיא ןבואר ,היקוק ףסוי ,ריפס סחנפ ,ןבא אבא ,אריפש השמ ,לקנרפ .א ,גרבליז
.פ ,רלב .י.א ,ןומגא לאומש ,ץישפיל םייח ,ביל .ג ףסוי ,זול שידק ,ןידי ירוא ,עלס
,ןטול .ג ,טנרגא .ש ,ןמטוג והילא ,ןמגרב סקילפ ,ךיירטשנטור ןתנ ,ןלוג השמ ,סופירד
.מ ,ירעי השמ ,יבכרה יבצ ,יקב .ר ,יזזה םייח ,רנסלפ .מ ,יולה ןימינב ר"ד ,ירבצ לחר
לארשי ,רשטוק לאקזחי ,ןח ןמלז ,ןמכור בייל ,ןילרב םייח ,טרנייב םייח ,סילקטש
,ןור .א ,סניפ .ש ,יאגולק קחצי ,אריפש ןימינב ,רוארפ עשוהי ,ץיבוסורג .נ ,ןירפלייה
יול ,ץיבורוה דוד ,רבואלג רזעילא ,לאימח םייח ,לוכשא יול ,ןרא ןמלז ,ןהכ הדוהי
.י.י ,ןיביי לאומש ,סנגמ ןתנוי ,ןירטסה .ש ,יודנל השמ ,הלשממה שאר ,רלשיט ,ימהרבא
רודואית ,סזומ דירפגיז ,ןוליא דוד ,סילאכימ 'פשמ ,ןייטשנטכיל חנ ,יחמק בד ,ןילביר
,ןיקבוד והילא ,ךברוא .א ,יקסבשרש .ש ,הגנילק סנה ,(?בל באז) ,ןרטש לאירבג ,הקשרג
,ינבדבוד ךורב ,גיטפהרו חרז ,יניס-רוט .נ.נ ,ץכ ןויצ ןב ,לוק השמ ,ןשוש-ןבא םהרבא
,רנזואה ןועדג ,דרקיפ .ל.י ,טילבנרוק 'פורפ ,ןיבר םייח ,יאגרש .ז.ש ,ןמצריבג השמ
.יקסבושריו םייח ,ןוסלטייפ

א"טילש ר"ומדא ק"כ תאמ שדוק תרגא ,תוצמ שולש הליכהש הזירא ולבק ל"נהמ דחא לכ"
."םילשוריב ח"אצ לש בתכמו

םיכרצנל תוצמ

לש הלודג תומכ ונידי לע הרסמנ ןכ .םיכרצנ םע יטושפל םג הקולח התיה ךכל ףסונ .9"
המלש ברהל ךרעב תוצמ 30 ונידי לע ורסמנ ןכ .םינג-ריעב רפסה-תיב ידימלת רובע תוצמ
."ןומטקב ותדע ינבל ירובצ 'רדס' להנמה רביירש ירדנסכלא

ורסמנ םהיתובותכו םהיתומשש רוביצ ישנאו םיריכב םידיקפ 60-כ לש םיתבל וקלוח ןכ .10"
.םינג-ריעב ד"בח רפסה-תיב םע רשק םימייקמה - םורטשרבליז יכדרמ-ןרהא 'ר ידי-לע ונל

בתכמ ול חלשנ ח"אצ םעטמ .ריעה שארל תוצמ ורסמנ אל הקולחה תותווצ לש תועט ללגב .11"
."הרבסהו תולצנתה

םיברסמה

הארנכ) הביס טוריפ אלל הרשע ,לבקל ובריסש םישיא רשע-םינש תמישר טרפמ ח"ודב 12 ףיעס
.םהל היה רבכש ינפמ םיינשו (תינורקע

ןוקתיו .א ר"ד ,בולידנמ .א 'פורפ ,(רצואה דרשמ) ןונרא בקעי ר"ד :לבקל ובריס .12"
םר ר"ד ,קלמינבא 'פורפ ,ןמטוג ןועמש 'פורפ ,רמייהנדוב ןועמש 'פורפ ,(ןוילע טפוש)
'פורפ ,גרבנייפ .נ 'פורפ ,סוארטש רטלו 'פורפ .(תיתד היפכ תעינמל הגילה ר"וי) באומ
.לייוו .א.ג

'פורפ ,קבלא ךונח ר"ד :םהלשמ הרומש תוצמ םתושרבש ןוויכ - לבקל וצר אל ךכל ףסונ"
."בל באז

הדות יבתכמ

הלא ןיב .ד"בח-יריעצל הדותה יבתכמ יחלוש תמישר תא טרפמ ,ח"ודה תא םתוחה ,13 ףיעס
:ןלהלדכ ןכו ,הנידמה אישנ תא םיאצומ ונא

לקנרפ יולה םהרבא
הקיטמיתמל רוספורפ
תירבעה הטיסרבינואה
ג"כשת תוצמה גח ברע םילשורי

ד"בח תדוגא יריעצ 'בכל
.ןאכ

,םירקי םיחא

תורומש תוצמ תכרעמ הנשה םג ונל חולשל ידמע םתישע רשא םכדסח ולידגתו ,ונתוא םתרכז
.םיידוסי הרות ירקיע לכשו םעט בוטב אטבמ יולה-בתכמ אלא דוע אלו

.י.נ ןילקורבב ר"ומדאה ק"כל תודות תושגר תא ורסמת וצרת םאו ,םכל ןח ןח

החמשל םידעומו רשכ גח תכרבב

לקנרפ יולה םהרבא

* * *

דעסה רש

ג"כשת ןסינב 'כ םילשורי ה"ב
1963 לירפאב 14
23/0

ד"בח יריעצ תדוגא דובכל
927 .ד.ת
םילשורי

,.מ.נ.א

.ןח תרושת לע ןח ןח

הכרבב

דעסה רש - גרוב ףסוי ר"ד

* * *

הלשממה שאר דרשמ

ג"כשת ןסינ ד"י ,םילשורי
1963 לירפאב 8

דובכל

ד"בח תדוגא יריעצ
927 .ד.ת
.םילשורי

,.נ.א

.יל חולשל םתלאוהש תורומשה תוצמה רובע תודות בר

.רשואמו חמש גחל יתכרב תא םג אנ לבק יתדות םע

,הכרבבו בוט לכב

קלוק ידט

* * *

.ג"כשת חספ לש גח ורסא םילשורי

.םילשורי ,ד"בח תדוגא יריעצ 'בכל

,םירקיהו םידבכנה יתובר

םשל יתיבל איבהל םתלאוהש תורומש תוצמ תכרעמ תנתמ לע םכדובכל הודמ ינא יבל קמועמ
.הצמ תליכא תוצמ םויק

הנומא לש םכתנווכו לארשי תבהא לע החמשו הדות אלמתמ םיברקתמ לשו םיבורק לש םבל
.תרדהנה םכתרושת י"ע יוטיבל האבש ,המלש

הדותבו הרקוהב

.רעב קחצי

* * *

.י"ל 5 ךס-לע האחמה יולה .ב ר"ד טפושהמ הלבקתנ ןכ

.ןסינ ןוילג "ד"בח ןואטב" - הבושתכ וחלשנ רעב 'פורפו לקנרפ 'פורפלתודיסחה ינייעממ


אשית תשרפ


(גי,ל) לקשה הרג םירשע שדקה לקשב לקשה תיצחמ

;ותיצחמ תא תתל שיו הרג םירשע ולקשמ םלש לקשש תוכיראב הרותה ונל העידומ המ םשל
?הרג רשע ,לקשה תיצחמ ונתיש רמול היה ףידע הרואכל

אוה ומוכסו ולקשמ אל - רמולכ .לקש לש תיצחמ תתל ךירצש ןאכ תקיידמ הרותה :אלא
.הרג םירשע ולקשמש םלשמ תיצחמ תויהל ךירצ אוהש אלא ,רקיעה

.הרז -הדובע לש אטח ,(ב"פ םילקש) לגעה אטח לע רפכל האב לקשה תיצחמ :ןיינעה ןכות
תודחא .תודחא ידי-לע אוה אטחה ןוקית ,ןכ לעו .תוקולאמ דוריפו הריפכ איה הרז-הדובע
.רבד יצח קר אלא ,ללכ תואיצמ ונניא ומצע אוהש הרכה ידיל אב םדאהשכ קר ןכתית תיתימא
.'הל רבחתמו רשקתמש ידי-לע קר תירשפא ותומלש ,רמולכ

רשע - תימינפה תועמשמבו - הרג רשע אוה לקש יצח :לקשה תיצחמ תתל הרותה הווצמ ןכל
'ךישממ' אוה ,ולש תוחוכה רשע דובעיש ידי-לע .ה"בקהל דבעשל ךירצ ידוהיש שפנה תוחוכ
הז םימילשמ וידחי םיאצחה ינש .תונוילעה תושודקה תוריפסה רשע - םיפסונה הרגה רשע תא
.שדוק לקש - תחא תומלשל הז תא
(926 'מע ,'ג ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

ומילשמ ימו .'רבד יצח' קר .'תיצחמ' אוה ומצעלשכ ידוהי :ךדמלל ,אקווד תיצחמ :דועו
.ףסונ ידוהי (ב ;ה"בקה (א - ?םלש רבד תויהל

רבד' םישענ דחי םהינשו תלוזל רזוע םדא רשאכ יכ .הזב הז םייולת הלא םישוריפ ינש
ותויהב 'םלש רבד' השענו ,זוע רתיבו תאש רתיב 'ה תכרבל הכוז םג אוה הז ידי לע ,'םלש
.ה"בקב קובד
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(גכ,ל) רורד רמ

קחצי-יול יבר לבוקמה ק"הגה ,ריעה בר .יכדרמ 'ר ומשו דיסח רטפנ בלסונירטקי ריעב
.אשת יכ תשרפב היה רבדה .ודיפסהל שקבתנ ,ל"ז ןוסרואינש

רמאמ תא ריכזהו ,היסורב זא ררשש דוריה ינחורה בצמה לע קחצי-יול 'ר עירתה וירבדב
ףא ."איכד ארימ ןנימגרתמו ,רורד רומ ביתכד ?ןינמ הרותה ןמ יכדרמ" :(טלק ןילוח) ל"זר
םיבר :'רורד רומ' תניחבב אוה - קחצי-יול יבר ק"הגה ךישמה - וז הנידמב םויכ ונבצמ
דואמ 'רמ' אוה בצמה רבד לש ותימאל ךא ,ויבשויל 'רורד'ו שפוח איבה ןוטלשה יכ םיבשוח
...'רורד רמ' -
(קחצי-יול תודלות)


(הל,ל) תרטק התא תישעו

:בתוכ (ה"מפ ג"ח) םיכובנ-הרומ ורפסב ם"במרה

וב ןיצחורו ןיפרושו רשבה וב ןיכתחמו ,םוי לכב תובר תומהב . . ןיטחוש ויה רשאכו"
תומוקמ חירכ וחיר היה ,ןיינעה הז לע ותוא םיחינמ ויה וליאש קפס ןיא ,םייערכהו ברקב
ידגב חירו וחיר ביטהל . . םוי לכב םימעפ יתש תרוטקה וב בירקהל הוויצ הז ינפמ ,רשבה
."וב דבועה לכ

:ןקזה ר"ומדא תא דיסח םעפ לאש

חיר תא ריבעהל ידכ אלא האב אל ,רתויב תילענ הדובע איהש ,תרוטקה תדובעש ןכתיי יכו
!?תונברוקה

הבושתב בושלו ויאטח לע טרחתהל םג ךירצ היה ןברוקה איבמש עודי :ןקזה ונבר ול בישה
ראשנו ,יעבדכ התיה אל הבושתהש הרוק םימעפל ךא .ונווע לע ןברוקה רפיכ זא קרו ,המלש
...הז ןוחרס ריסהל - תרוטקה האב ךכ לע ,אטחה ןוחרסמ ןיידע
(63 'מע ,ב קלח םירופיסו תועומש)

* * *

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסוהו

הינש םעפ ,ול הצרתנ הנושאר םעפ .םירבדב וסייפו ורבחל אטחש םדאל ,המוד רבדה המל לשמ
.םירבד יובירב אלא סייפתנ אל - תישילשו

ורבח אטח אל וליאכ ,ובילמ אניטה תא ריבעה ירה ,הנושארה םעפב ול הצרתנשמ :הרואכלו
?םירבד יובירב אלא הצרתי אל אופא עודמו ,ןושאר אטחכ והירה ינשה אטחה ,ןכ-םאו ,ויפלכ

ראשנ רבעהמ ער חיר טעמ םוקמ לכמ ,ול לחמנו הליחמ שקיבש יפ-לע-ףא - חרסש םדאש ,עמשמ
.וב

לבא ,'ה תחילס תא לעופ םדאה בירקמש ןברוקה םנמא .ןכ ה"בקה יפלכ תונוועו םיאטחב ףא
תא םג ריבעהל ידכ ,תרוטקה תא ןברוקה רחאל םיריטקמ ךכיפל .ראשנ ןיידע אטחהמ 'חיר'
.הזה 'ערה חיר'ה
(העומשה יפמ)

* * *

.ערה-רציה לש תפוניטהו אמהוזה תא לטבלו ריבעהל האב תרוטקהש ,(חיר ב"ח) רהוזב אתיא
."ער חיר" תרבעהל האב תרוטקהש ,ם"במרה זמרש םג והז

אלש ,הליכאל םייואר םניאש םינממסמ התיה תרוטקה :םיניינעה תוטשפב םג זמורמ הז רבד
םג תולעהל האב איהש ןבומ הזמ .הליכאל םייואר ויהיש אוה םתברקהב יאנתש ,תונברוקכ
תזמרמו ,ער החירש ,הנבלח םג התיה תרוטקה ינממס ןיב :וזמ הרתי .רתויב םיתוחנ םיניינע
.השודקל ולעתנו ולא םיניינע וכפהנ ,'הל םוריטקהש ידי-לעו .רתויב םילפש םירבד לע
(402-401 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקיל)


(חל,ל) וימעמ תרכנו הב חירהל הומכ השעי רשא שיא

אוהש םדא ךל שי .("אנרטקתא אריטק דחב" רמאמכ) תורבחתהו תורשקתה ןושלמ איה תרוטק
השוע אוה ךא ,היתניכשו ה"בוק םידחיימו םירשקמה םידיסחה גהנמכ גהונ - "תרוטק" ריטקמ
רמוא וילע .דיסח שיאכ םש ול אצייש ידכו ףדונ וחיר היהיש ,'הב חירהל' ידכ קר תאז
..."וימעמ תרכנו" :בותכה
(ד 'מע גכ ףד ,הפק 'יס בוט-םש-רתכ)

רודו רוד תורצוא


םדוקה יברה אובל םישישה תנש
ב"הראל


רודכה יצחל ע"נ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ עיגה ש"ת רדאב 'טב
,ןוטסיירגב ןולמב ההש שדוחכ * הקירמא תשבי ,ןותחתה
השע םישדוח יצחו העבראכו ,דווקיילב הרידב ףסונ שדוחכ
,לולאב ט"יב ,הנשה ףוס תארקל קר * ןוטסיירגב ןולמב בוש
שולש ךותמ םיעטק ןלהל * "770" - עבקה תיבב בשייתה
הפוקת התואמ שדוק תורגיא"לכ רסוחבו םוריעב"

תרגיא ,ד ךרכ ולש שדוק-תורגיא) אשראווב רוצנ היה ץ"יירה ר"ומדא ק"כש תעב תרגיאמ עטק
:(חנ'א

,אגירל ונלוכ עוסנל תעד לע ,רעבמעטפעס ןט4 'ב םויב ונבזע קצאווטא תא
ןיקטומש תרידב ונלוכ ונראשנו עוסנל היה רשפא-יאו דעומה ונרחיא רבכ לבא
םוריעב אשראוו תא יתבזע . . אשראוו תא יתבזעש םוי ירשת 'ח . . אשראווב
העיסנל תונכהל] ידמע יצפח תא תחקל תלוכיה אלו ןמזה היה אל ,לכ רסוחבו
.[טונימ םירשעכ לכה-ךסב תוהש היה

"םינפל םינפה םימכ"

ולש שדוק -תורגיא) ב"הראל היינואה לע הלעש םדוק ,אגירמ יברה חלשש תרגיאמ עטק הנהו
:(אסק'א תרגיא ,ה ךרכ

יהת וז יתעיסנו תונידמ ילובגו תוציחמ קספה םהל ןיא תורשקתההו הבהאה
יבבחמו ,םימימתה ידימלתו 'יש ש"נא ונדידי ישפנ יבוהאו יבבל ידומצ יניעב
ריעמ ירוגמ קיתעמ קר יננה וליאכ ,ויחי םהילע 'ה ,הווצמ ירמושו הרות
ק"כ דוה תוכזבו ךרבתי 'ה תרזעב - יננה יעסנב םג יכ ,אפוג הנידמב ריעל
הכ דע רשאכ םכמע םכתא - ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז םישודקה יתובר יתובא
.םינפל םינפה םימכ שגרב האבו קספה הל ןיאש תימצע הבהאב

"הלודג הביחו הבר הבהא"

:(הסק'א תרגיא ,ה ךרכ ולש שדוק-תורגיא) ב"הראל ואוב םע ש"נאל חלשש תרגיאמ עטק ירהו

קראוינ למנל החלצ ונאב ינש רדא שדוחל יעישתב ,וצ רדסל ישילשה ,הזה םויב
ש"נא ונידידי וניחא הלודג הביחבו הבר הבהאב ,ונינפ ולביק הפ .א"עי יתבר
-לע אדאנאקו תירבה תוצראב ןורושי תדע להק וניחאו 'יש םימימתה ידימלתו
,םינואגה םינברה תדוגא ,םיר"ומדאה תדוגא תאמ תודבכנ תוכאלמ תועצמא ידי
.הקדצה תודסומו ללכה ינקסע ,תומסרופמה תובישיה

םיפלא המכ ליכמה לודג יכה למנה םלואל - ידמע םיעסונה תייוולב - יסנכהב
רוסמל ,ונינפ לבקל ואב רשא שודקה להקה לכ בבלו יבבל תולאשמ יתאלמ ,שיא
יבשוי ,ויחי םהילע 'ה ,בקעי תיבו לארשי ינב וניחא תאמ םולש תשירפ םהל
.אפוריא תונידמ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אשית תשרפ שדוק-תבש
רדאב י"ח ,הרפ תשרפ

תליפת ינפל (תסנכה-תיבבש רתויב רדוהמה) 1הרפ תשרפל ינשה הרותה רפס תא לולגל יוצר
.2ארוביצד אחריט עונמל ידכ ,תירחש

לגעה תשרפ תאירקב .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
.בטיה האירקה תא עומשל רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,3לוקה תא טעמ םיכימנמ
יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ השרפה תאירק םויסב
דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,הרפ תשרפ תא ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק
.(בכ-א,טי רבדמב) "ברעה

.4(ול-זט,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא . . 'ה רבד יהיו" :הרטפה

.5םירופל ךשמהב ,תבשה םג דעוותהל שי :תודעוותה

:הנשב םיימעפ הרות-ישודיח ץבוק רואל איצוהל :'םיכרבא ללוכ' לכל הארוה :ינרות ץבוק
.6הנשה-שאר ינפלו ,חספ ינפלןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס י"בה ע"ושב ןייע (1
ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב לבא ,הרותה
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ תשרפ םגש

.'ותעב רבד' חול (2

השמ לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א ,בל) "לודג יוגל" דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (3
- ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל - זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ (". .
-ירפב - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי ר"רה ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה ןכ
הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו ,(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת 'יס שדח
.םירפא-ירעש 'סב ללכ

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (4

םילשהל יברה גהנ ןכאש יפכ ,ארגפד ימויו ט"וי לכ ירחאש תבשב ה"כ הרואכלו) גכק 'מע אכ ךרכ ק"גא (5
.(זא

ו"לשת שדוק-תוחיש .ג"לשת ףרוח ,(תיליע-תרצנ ריעה בר - םויכ) לצרה 'יש היעשי ר"רה ח"הרהל תודיחי (6
'בל תחא תוחפה לכל . . עיגהל לדתשהל" :(ארוגידס ללוכל) 256 'מע המכחה-לצב 'סבו .מ"כבו ,694 'מע ב"ח
."םישדוח 'גל וא


(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש:חספל תונכה

השעמה עדייו םהב יקב היהיש דע ,לגרה םדוק לגרה תוכלה דומליש דחאו דחא לכ לע הווצמ"
.1"השעי רשא

וב קובד ראשיי אלש ,השועש רבד לכב ןייעלו רהזיהל בוט ,2חספה ינפל םוי םישולש לכ"
.3"חספ ברע עיגישכ תולקב וריסהל לכוי אלש ןפואב ץמח

ינפל םוי םישולש הצמ תליכאמ רהזיהל שי ןכלש . . הצמה ןיינע רבכ םיליחתמ ולא םימיב"
.4"חספה

:םיסוניכ ןונכת

-גחד 'ב םוי אוה ל"וחבש ,חספ-דעומה-לוחד 'א םויל סוניכ עובקל ןיאש ,תוריכזמה תארוה
ידכ תאזו ,ק"הראב תעכ םיאצמנה ל"וחמ םיחרוא םג ויהי וילא םינמזומה ןיב םא ,חספה
בוט-םויכ רומשל (ל"וח יבשותכ) םהילעש םויה ותואב סוניכהל ועסיו ועטי אל הלא םיחרואש
.5

ותיבו שיא דחיב םיאצמנ חספה גחבש ,לארשיב גהונה" :יברה הנעמ - תועיסנ ןונכת
- חספ יניינעב ןוצרה יפכ רדהל רתויב השקש לע ףסונ .החפשמה שאר טרפבו ,(ותיבבו)
.6"ןיבהל לקו .רחא םוקמב םיאצמנשכ

תקולחל ןכו ,8שובלו ןוזמ ,7ןיטיח תועמל גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהב ליחתהל שי
.ןלהלדכ הרומש הצמ

:תודגה

.םירחא שדוק-ירפס ןכו ,ולשמ ,הקדצ תפוק - לידבהלו ,שמוח ,רודיס דלי לכל ויהיש יאדכ
שדח רודיס דלי לכל ונקי גחה םדוקש - בוט המו .חספ לש הדגה - אמרג ןמזהש ןיינעבו
.10לעופב הזב שמתשהל ץרמו תויח ול ףיסויש המ ,9הזב-אצויכו

:םילכ

אמש וב שוחל שיש תיכוכז ילכ םושב חספב שמתשהל אלש . . ולא תונידמב טושפ גהנמה"
ויהיש םירהזנה .11"תעל -תעמ ץמח הקשמ וכותב ההתשנ אמש וא ,םח ץמח הקשמ וכותל וריע
.12הכרב םהילע אובת ,ללכ םילכה תרשכהל קקדזהל אלשו ,חספל םידחוימ םילכ םהל

:"המגודל רדס"

וקקחי הז ידי-לעש ,רדסה תכירע םידימלתל תוארהל יוצר ,חספה גחל םיכומסה םימיב
עוגנל אלש ןפואב תאז רדסלו ןנובתהל שי ךא ,ולא םיניינעב תורושקה תוכלהה םנורכזב
.13םהיתובא יגהנמב

:הרומש הצמ תקולח

-יכרוצב םיקסועה לכו ב"וש ,םינבר טרפבו - לדתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
,די-תויופא תולוגע תוצמ - םירדסהל םינפ-לכ-לע - םהיריכמל חספה גחל חולשל - רוביצ
ורדסי (המודכו תונולמב ומכ) םייללכ םירדס םירדסמש תומוקמב ןכו ,הרומש תוצמ אקוודו
לכש ,ןבומ" .15םהירוהלו ד"בח ךוניח תודסומ ידימלתל גואדל שי - טרפב .14םינגראמה תאז
.16"חבושמ הז ירה - ירשפאה יפכ וז הרומשב רדהמה לכו הרומשה ילבקמ יגוסב הברמה
.17'תיזכ' :אוה וז הקולחל ילמינימה רועישה

:םייבמופ םירדס

ךורעי םהמ דחא לכ - ונייה ,םייבמופ םירדס וכרעי רתאו רתא לכבש םינברהש ,עיצה יברה
לכ תא ןימזיו ,"ריע לש הבוחרב" ,'וכו וידימלתו ותיב ינב םע דחיב ,ולש 'רדס'ה תא
ימוקמה ברהש ,תימוקמה תונותיעב תועדומ םסרפל .'יבמופה רדס'ב ףתתשהל םוקמה יבשות
ףתתשהל לכוי הצורה לכו ,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב ,בחרה להקל חותפה 'יבמופ רדס' ךרוע
אל ,ףתתשמה ןמ רבד םישרוד ןיאש - השגדהבו ,'וכו תוצמ שולשו תוסוכ עברא לבקל ,רדסב
לכוי הצורה לכ אלא ,רדסה םויס דע ראשיהל תובייוחמ אל םגו ,תרחא אלו תיפסכ הרומת
.18הצריש עגרב תאצלו סנכיהל

:ץמח תריכמ

תומוקמה לכל םיאתמ חוכ-יופי וא ,יללכה רטשל ופרצל ולכויש רצק הריכמ-רטש ץיפהל ןוכנ
ןמ הלילח לוטיל םילולעש םישנא םג הז ןיינעל ףרצל שי .19ץמח-ילכו ץמח םיאצמנ םהב
.20חספב ץמחה

םעונ יכרדב לדתשהלו ,21ןקזה ר"ומדא ק"כ תעדכ ,אקווד ןלבק ברעב ץמח תריכמל גואדל שי
.תאז ושעיש םינברה לכ לצאםייחה-ףכ ,םינורחא םשב ב ק"סוס םש הרורב-הנשמ ,חספה ינפל םוי 'ל ונייהו .ג"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (1
.ו"ס םש ןחלושה-ךורע האר - שרדמה-תיבו םיכרבא-ללוכ ,הבישיב טרפבו .םירוזחמ םשב ג ק"ס

.א"ס םש ז"הדא ע"וש ,ומצע םירופה םוימ םיליחתמ 'םוי םישולש'ה (2

.ג"כס ולת 'יס ז"הדא ע"וש (3

רחשה דומעמ קר הצמ לוכאל רוסא ןידה ןמ .טיש 'מע ח ךרכ ק"גאמ ,צק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (4
ןיגהונ הברהש ג"הנכ יריישמ איבה ז ק"ס םש בקעי-קוחבו .ד"ס אעת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,חספ ברע לש
ראבמ (ךליאו א,ברע ףד) הנק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגא ת"ושב .םינורחאב אבוהו ,שדוח -שארמ הצמ לוכאל אלש
ירה ,הווצמה תוביבח םושמ אוה םעטהש ןוויכש 'כ (טכ ק"ס ב"יפ) הווצמ-תוצמ 'סבו .ונגהנמלו םגהנמל רוקמ
המכ דע ררבל שי הרואכלו) ע"עו .כ"ע ,םמעטו םתיארמב ןיוושד ,לוכאלמ ענמיהל יואר ץמח לש תוצמב וליפא
-יעטנב כ"כו ,ומצע חספ ברע רקובב רימחהל םוקמ שי פ"כעו .ג"לס הנת 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע .שממ ץמח ןה
.(בכ הרעה ב"פ א"ח חספ לאירבג

םוכיסבו ,ה"נשת ןודנול ,'םוקמל םוקממ רבועהל ינש בוט םוי' סרטנוק הארו .דנ 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (5
.ופוסבש

.גצק 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (6

ןילאוש' ןינעל ,רוביחה ו"אובו ,תאז רשוק א"ס םש א"מרבש וריעהו .ךליאו ה"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (7
.(294 רופיס ,םידעומ ,םידיסח ירופיס האר) ש"ייע ,'ןישרודו

.דועו 339, 399 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה האר (8

ךירצ (ז"ס ט"כקת ח"וא ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט .ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) ןיד-יפ-לעש הממ ןכש-לכמב (9
.םיזוגאו תוילק ול תונקל

תודחוימ תודגה ךכ םשל ק"האב ח"אצ זכרמ י"ע תוצפומו וספדנ ןכאו .343 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (10
.ןודנב יברהמ ולבקתנש תוטרופמ תוארוהל םאתהב ונכוהש ,הדומצ תונומת תרבוח םע ת"הק תאצוהב

'סב הארו .םירוסיאמ םג םרישכהל אלש ש"נא ןיב גהנמה ץופנ ןכו .גע ףיעס אנת ןמיס ז"הדא ע"וש (11
ל"נה 'סב האר ,ת"ושה ירפסב תובר ונד 'וכו סקרייפו סקלרוד יבגלו .טנ ףיעס ג"יפ 'חספל םילכ תלעגה'
.העש ףיעס ג"יפ

.'י תוא ,ל"נה 'סל אובמב האר (12

.נש 'מע י ךרכ ק"גא (13

.37 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (14

.ופ 'מע אי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (15

.ו 'מע אי ךרכ ק"גא (16

.אי 'מע גי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (17

.ק"הראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ד"רמ ,851 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה (18

.ופק 'מע כ ךרכ ק"גא (19

.דק 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (20

המכ אטישפ (1 - הז רוסיא לע ורבעי םא םג לבא .תאז תושעל םהל רוסאש םירכומה תא וריהזיש ןבומ :םשו
- לטונהל עגונב וליפא (3 .יווה אל - ןוקיתה תויאדווכ יאדו - םידשחנהל עגונב םג (2 .הז ושעי אל ל"נהמ
אל ותו לטונש המ אוה לזוג םא יכ [די-גי םיפיעס חמת 'יס ז"הדא תעד עמשמ ןכ] הריכמה הלטב אל תועד המכל
- אבהלו ןאכמ והזד ל"י - הריכמה הלטבד [חיק 'יס ב"ח ריכש-הנשמ ת"וש האר :ה"א] רמואהל וליפא (4 .ידימ
השעב ףא וילע ןיקול ןיא תועיד המכל - השעמ וב ןיאש ואלו .וז העש דע אצמי לבו הארי לב רוסיאמ לצינו
-לבד רוסיאב חספה ימי תנומש לכ :עירכמ המ ע"צ - וילע ןיקולד רמאד-ןאמל וליפא (5 .[וילע רובעל] השעמ
ואלב יאק - היינקה לוטיב עגר - דחא עגרש אלא ,רתוי רצק ןמז וא - ןיקול ןיאש ןפואב אלא אצמי-לבו הארי
השעמ ןאכ ןיאש רמול שי הז יפל הברדא הנה - ערפמל הריכמה הלטבד רמול -יצמית-םא וליפא (6 .וילע ןיקולד
.חספה גח ךותב היינקל םוקמ ןיאו ,הריכמ ןאכ התיה אל םלועמ יכ ,הז לע ןיקול ןיאו

:הריכמה רטשל ןלהלד חסונה ףסונ ,תועדה לכל ןוכנ אהיש ידכו ,יברה לש וינוקיתו ויתוארוה פ"ע ,ףוסבלו

וליבשב רוכמל ,סרפ לבקל תנמ לע אלשו הנוקה ירכנהמ השרומ ,הצרי םאב ,היהי וחוכ אב וא רכומה לארשי"
."םירכמנה םיניינעהמ הנתמב תתל וא

.1399 'מע םש ןלהל ללוכה רעש ח"מהעבמ ורואיבו ,1120 'מע חספ 'לה ףוס ולש ע"ושב ספדנ - ורודיסב (21
יפל ץמח תריכמ' סרטנוקב ןכו ,'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' רפסב הכוראבו ,אנר 'מע 'הכלהב םידעומה' הארו
.ח"נשת ןילקורב ,ולש 'תואווקמ ינוקית' ס"וסב ספדנה ,ןיול 'יש ב"שר ג"הרהל 'וניתובר תנקת


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il