- ח"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רייאב 'ז * םישודק-ירחא תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


וחוכב ,םלועב השודק רידחמ ידוהי
ה"בקה לש


ינא - םגו ,לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - תובית-ישאר רייא
םג ךכ ,לארשי-ינב לכל םיכייש תובאהש םשכ * ךאפור 'יוה
לש ןמז אוה רייא * לארשי ללכ תבוטל השפנ הרסמש לחר
ק"כ תוחישמ * תוימשגב ,הטמל האופר םגו הלעמל האופר
ונרוד אישנ ר"ומדא


"ריא" בותכל ךירצ םא קפס שיש - (וז תבשב ךרבתמה) שדוחה לש ומש תביתכ תודוא
בקעי קחצי םהרבא תובית -ישאר "רייא"ש זמרה עודי - ןי"דוי ינשב "רייא" וא תחא ד"ויב
.1ןידוי ינשב "רייא" בותכל ךירצ ןכלו ,לחר

םע דחי תינמנש וניצמ ןכלש ,תובאה םע לחר לש תדחוימה תוכיישה יהמ :ןיבהל ךירצו
?לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - תובאה

:םיטבשהל תובאה ןיב שרפהה דצמ - רבדה אלפיי רתויבו

"תובא" םתויהל ,לארשי ינב לכל םיכייש (3"השולשל אלא תובא ןירוק ןיא") תובאהש 2עודי
ןכ-ןיאש-המ ,"בקעיו קחצי ,םהרבא ינב" םיארקנ לארשי ינב לכש ,לארשי ינב לכ לש
הז ךרד לעו .'וכו ןועמש ינב ,ןבואר ינב ,לארשי ינבמ קלח קר ללוכ טבש לכ ,םיטבשה
םהש םדא לכב תויהל ךירצ תובאה תניחב") לארשי ינב לכמ תשרדנ תובאה תדובעש - הדובעב
ותליסמב טבשו טבש לכ" ,םיטבשה תדובע ןכ-ןיאש-המ ,(2"לארשי תומשנ לכ רוקמו שרוש
הדובעה תשרדנ ןבואר ינבמ) אקווד הז טבשל תדחוימה הדובעה תשרדנ טבש לכמו ,"הלעי
.4(םיטבשה ראשב הזב אצויכו ,ןועמשד הדובעה תשרדנ ןועמש ינבמ ,ןבוארד

לחר לש התוכייש רתויב אלפיי - ןימינבו ףסוי ,דבלב םיטבש 'ב םה לחר ינבש ןוויכו
?לארשי ינב לכד "תובא"ה םהש בקעיו קחצי ,םהרבאל (ןימינבו ףסוי קר ואצי הנממש)

תרעמב הרבקנ אלש תוהמאה לכ ןיבמ הדיחיה איה לחרש ךכל םעטה רואיב םדקהב ןבויו
:הזל הז הריתסב םה הרואכלש םימעט 'ב הזב וניצמש - הלפכמה

ךל הנתונ ינאו וז הליל תביכש התיה ילש" האלל הרמאב) קידצה בכשמב הלזלזש יפל" (א
.5"ומע רבקהל התכז אל ("ךנב יאדוד תחת

הרבק לע לחר תאצוי ,םש ךרד םירבוע ויהו ןדארזובנ םתוא הלגישכ הינבל הרזעל אהתש" (ב
רכש 7שי הבישמ ה"בקהו ,'וגו עמשנ המרב לוק 6רמאנש ,םהילע םימחר תשקבמו הכובו
.8"םלובגל םינב ובשו 'וגו 'ה םואנ ךתלועפל

תויהל לחר אקווד הלוכי תוהמאה לכ ןיבש ךכל הביסהש - 9םימעטה 'ב ךוויתב רמול שיו
שיש ללגב ,איה ,"םלובגל םינב ובשו"ה לועפלו ,םהילע םימחר שקבלו תוכבל ,הינבל הרזעל
:10קידצה בכשמ לע רותיוו םע הרושקה תוכז הל

לחר הסנכנ ,סייפתנ אלו . . ה"בקה תא סייפל תוהמאו תובא וכלה"ש 11ל"זח ישרדמב אתיא
רמוא יווה ,םדו רשב ימחר וא ךימוחר םיבורמ ימ ימחר ,םלוע לש ונובר ,וינפל הרמא
דבע אל יבא תא בקעי דבעש הדובע לכש ,יתיב ךותב יתרצ יתסנכה ינא אלהו ;םיבורמ ךימחר
הל יתרסמש אלא יתקתשש יד אלו ,יתוחא תא וסינכה הפוחל סנכיל יתאבשכ ,יליבשב אלא
אל . . םדו רשב ינאש ינא המו" ,"םהל קותש ךתיבב ךתרצ ךינב וסינכה םא התא ףא ,ינמיס
."שממ הב ןיאש הרז הדובעל תאנק המ ינפמ . . םייקו יח ךלמ התאו . . ילש הרצל יתאניק

,תיתימאה תואיצמה אוה ה"בקה ,ירהש ,האניק לש גשומה ללכ ךייש אל ה"בקה לצאש טרפבו]
,[12ותומצעמ ותואיצמש ולצא שגרנ קרש ארבנה ןכ-ןיאש-המ ,ותומצעמ ותואיצמש

לארשי תא ריזחמ ינא לחר ךליבשב ,רמאו ה"בקה לש וימחר ולגלגתנ דימ" :םש םייסמו
,ונניא יכ הינב לע הכבמ לחר םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק ביתכד אוה אדה ,ןמוקמל
שיו ביתכו ,'וגו ךתלועפל רכש שי יכ העמדמ ךייניעו יכבמ ךלוק יענמ 'ה רמא הכ ביתכו
ךתלועפל רכש שי ,אירוגנס תדמל הפי" ,"םלובגל םינב ובשו 'ה םואנ ךתירחאל הווקת
."ךתוחאל ךיינמס תרסמש ךתקדצלו

בכשמ לע רותיוו התועמשמ התוחאל םינמיסה תריסמב לחר לש התלועפ :ןבומ וניא הרואכלו
ליבשב) קידצה בכשמ לע רותיוו ללגב השנענש דעו] ןורסיח לש ןיינע והזש ,קידצה
הז תוכזבש דעו ,הלעמ רותב בשחהל וז הלועפ הלוכי ךיאו ,[דבלב דחא הלילל (םיאדודה
?ןמוקמל לארשי תא ה"בקה ריזחי

רתויב הלענ ינחור ןיינע אוה "קידצה בכשמ"ש ןוויכש - תנתונה איהש - הזב הרבסההו
,התוחאל םינמיסה הרסמו הז לע רתוול לחר המיכסה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,וילע רתוול הלילחש
עריא ךיוא ראנ תוימשג עריא ראנ טינ ןבעגעגפא טאה יז") הלש תוינחורה תא הרסמש ,ונייה
בשחנ - הינב לע םימחר שקבל לכותש ,"הינבל הרזעל אהתש" ידכ הז לכו . . ("תוינחור
ובשו" ,"ןמוקמל לארשי תא ריזחמ ינא לחר ךליבשב" חיטבמ ה"בקהו ,הלודג יכה הלעמל רבדה
."םלובגל םינב

:לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - תובאה םע לחר לש תוכיישהו רשקה ראבל שי רומאה יפ-לע

ףסוי םיטבשה ינשל קר אל) לחר םג תכייש ךכ לארשי ינב לכל םיכייש "תובא"הש םשכ
שקבל לכותש ידכ השפנ הרסמ לחרש ןוויכ - לארשי ינב לכל (אלא ,הנממ ואציש ןימינבו
ךיישה ןיינע והזש ,"םלובגל םינב ובשו" ה"בקה חיטבמ התוכזבו ,לארשי ינב לכ לע םימחר
.לארשי ינב לכל

םימחר תשקבמו הכוב"ש ,לארשי ינב לכ תבוטל לחר לש התולדתשה דבלמש ,ףיסוהל שיו
יכ הינב לע הכבמ לחר" בותכה ןושלב זמורמכ - הניכשה רובע םג תלדתשמ איה ירה ,"םהילע
יכ" ןושלה רתוי םיאתמ "הינב"ל סחיב ירהש) "היל יעבמ םניא יכ" הרואכלש ףא ,"ונניא
יוליג רדעה לע (םג) הכבמ לחרש ,ונייה ,13"'וכ הנימ קלתסא . . אלעבד ןיגב" ,("םניא
הניכשה יוליג תבשה םג ("םלובגל םינב ובשו"ה לע ףסונ) איה תלעופ ,אלימבו ,הניכשה
.הדיתעה הלואגהב היהתש
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ,א"ישת'ה רייא שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,ירחא תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 61-59 'מע ,ינש קלח ,א"ישת
.כ"קס םש לאומש-תיבבו ו"ס ו"כקס ע"הא א"מר האר (1

.אראו פ"ר א"ות (2

.ב,זט תוכרב (3

.נ"שו .54 'מע ג"כח ש"וקל םג האר (4

.וט,ל אציו י"שרפ (5

.די,אל 'ימרי (6

.זט-וט םש (7

.(ךליאו 236 'מע ל"ח ש"וקלב ראבתנ) ז ,חמ יחיו י"שרפ (8

.פ"הע (דודל ליכשמ .ח"פש .בטיה ראב) י"שר ישרפמב הזב ט"וקשה האר (9

.פ"הע א"וג םג האר (10

.דכ ר"כיאד אתחיתפמ - םש 'ימריל ק"דרו י"שרפ (11

.(ל"ומה) תצק רסח (12

.ב,כ ג"חז םג הארו .(טנ 'מע םשל צ"יול יטוקל הארו) ב,טכ ב"חז (13

* * *

ותלחתה 'יוה םש ירהש) 2"ךאפור 'ה ינא" תובית ישאר "רייא"ש 1ל"זיראה יבתכב אתיא
.(ד"וי תואב

בתכיהל הכירצ "רייא" תבית וליאו ('יוה) דחא ד"וי ונשי "ךאפור 'יוה ינא" קוספבש ףאו
:רשפא ךרדב רמול שי - 3ןיד"וי ינשב ('וכ תורטשב)

5שרדמה ירבדמ םג חכומדכו .י-נדא םש םע רושק 'יוה םשש 4תומוקמ המכב ראובמו עודי
לכל ןודא התאש יפל ,'יוה היל רמא ,ימש המ ינא (ןושארה םדאל) ה"בקה היל רמא"
,ארקנ ינא בתכנ ינאשכ אל . . ביתכ םלעל ,םלועל ימש הז"ד ןיינעה םג והזו ."תוירבה
ירהש ,דחא ןיינע םה ולא תומש ינש ןבומ הזמש ,6ת"לד ף"לאב ארקנו ,א"ה ד"ויב ינא בתכנ
.י-נדא - איה 'יוה םשד האירקה

,ד"וי תואב - (ביתכה) 'יוה םש תלחתה :ןיד"וי ינש םנשי 'יוה םשבש אצמנ הז יפ-לעו
.ד"וי תואב - ('יוה םשד אירקה אוהש) י-נדא םשד םויסהו

וסיפדה - 'יוה םש תא סיפדהל וצר אל רשאכש םירודיסו םישמוח המכו המכב וניצמ ןכלו
םויסה דגנכ - ינשה ד"ויו ,(ביתכה) 'יוה םש תלחתה דגנכ - ןושארה ד"וי ,ןיד"וי ינש
.(אירקה) י-נדא םשד

םגש ןוויכמ - "ךאפור 'יוה ינא" תובית ישארה םע רייא שדוחד רשקה קתמוי הז יפ-לעו
."רייא" תביתב ומכ ,ןיד"וי ינש םנשי 'יוה םשב

עבטב םג אטבתמ - ("ךאפור 'יוה ינא" ,האופרה ןיינע םע רייא שדוחד רשקה) הז ןיינעו
:וטושפכ םלועה

דעו) 'וכ ןיבלבלמ תונליא - תושדחתהה עבט תא םלועב םיאור ובש ןמזה אוה רייא שדוח
עגונב המכו-המכ-תחא -לעו ,םייח ילעבל עגונב הז ךרד לעו ,(7ךכ לע תדחוימ הכרב העבקנש
זאש ןוויכמ ,'וכ ףוגה תואירב םע םירושקה םיניינעל רתויב םיאתמה ןמזה והזש - םדאל
."ךאפור 'יוה ינא"ד ןיינעה ונשי

ןוויכמד - חספ ירחאלש תבשהמ לחה תובא-יקרפ דומילל םימעטה דחא םג והזש 8עודיכו]
אלו ,המשנה תואירב םע תאז רשקל ךרוצ שי ןכל ,ףוגה תואירב יניינעל אוה לגוסמ הז ןמזש
תדחאתמו הרושק המשנה תואירבש ןפואב אלא ,ומצע ינפב ןיינע איה המשנה תואירבש ןפואב
ילימ") תובוט תודמב הגהנה ,"תובא" תכסמד ןיינעה ןכות והזש - ףוגה תואירב םע
תארוה דצמ תישענה "תוירבל בוט"ד הגהנה - וריבחל םדא ןיבש םיניינעב (9"אתודיסחד
.[("םימשל בוט") הרותה

אפור" ,האופרה האב ךכ-רחאו ,ילוח ונשי הליחתכלש ןפואב הניא וז האופרש ,ןבומו
םעטו ,הליחתכלמ) ךילע םישא אל 'וג הלחמה לכ" :צע הז קוספב שרופמכ אלא - "םילוח
"ךילע ךישא אל"ד ןפואב איה "'יוה ינא"ד האופרה ,ונייה ,"ךאפור 'יוה ינא יכ (רבדה
.הליחתכלמ

:10הרותה תארוהכ - םדו-רשב אפור ידי-לע הטמל תכשמנ הלעמלד האופרהש עודי ,הנהו
ודי-לעש חוכו תושר ול םינתונש ,ונייה ,11"תואפרל אפורל תושר הנתינש" ,"אפרי אפרו"
לש וחוכ שבלתנ םהבש - "האופר ינממס"ל עגונב הז ךרד לעו) הלעמלמ האופרה ןיינע ךשמוי
.('וכ ה"בקה

"םילוח אפור"ד האופרה ןה ,האופר ינפוא 'ב םנשי הלעמלד האופרה ןיינעבש םשכ :ןכלו
ינא" ידי-לע) הליחתכלמ "ךילע םישא אל"ד האופרה ןהו (האופרה האב ךכ-רחאו ילוח ונשיש)
(א) :ולא םינפוא 'ב םנשי ,םדו רשב אפור ידי-לע תכשמנה האופרב ןכ ומכ ,("ךאפור 'יוה
- ילוח ידיל אב וניא הליחתכלש וזכ האופר (ב) ,'וכ האופר ינממס ידי-לע הלוחל האופר
ידיל אב וניאש ול ברע ינא ונירוהש ולא םיכרדב ומצע גיהנמה לכ" :12ם"במרה בתכש ומכ
.ילוח ידיל אובי אלש ןפואב ותגהנה היהת דציכ ול הרומ אפורהש ,ונייה ,"וימי לכ ילוח

םג ונשי ,"ךאפור 'יוה ינא" תובית ישאר ,רייא שדוחד יוליעהש ,רמול שי - הז יפ-לעו
.ה"בקה לש וחוכב איה וז האופר םגש ןוויכמ ,םדו רשב אפורד שובלה ידי-לע האבה האופרב

אפורה ךירצ ,ןכל - ה"בקה לש וחוכב איה םדו רשב אפורד האופרה םגש ןוויכמ ,הנהו
.ה"בקה םע האופרה ןיינע תא רשקל

:םהמו ,םיטרפ המכב אטבתמ הז ןיינעו

קלסל וילע - םיאתמה ןפואב ותרזעל הנופה תלוזה לש ותאופרב קוסעל לכויש ידכ (א)
םא יכ ,'וכ תישיאה ותבוט תודוא בושחי אלש ,ולש תוישיאה תועיגנהו תוינפה לכ תא ומצעמ
חוכה תא ול ןתיש ה"בקהמ שקבל אוה ךירצ ןכלו ,ותרזעל הנופש תלוזה לש ותבוט תודוא
ןיינעב קוסעל לכויו ,הזכ ןיינעב לשכיי אלש ידכ ,ולש תוישיאה תועיגנה לכמ ררחתשהל
.(םיאפורה תעובשב םג גוהנש יפכו) יעבדכ האופרה

האופרה חטש לכל ולש השיגה רשאכ קר תויהל הלוכי הז ןיינעב תיתימאה תומילשהש ,ןבומו
לכ אפור" ,יתימאה אפורה ידי-לע וילע הלטוהש "תוחילש" אוה אלממ לכבש העידיה - איה
."רשב

תאיציד ןיינעה ירחאל אב ("ךאפור 'יוה ינא") רייא שדוחש המ םג והזש - ףיסוהל שיו]
הליחת תויהל ךירצ ,יעבדכ היהי (רייא) האופרה ןיינעש ידכ :יכ ,(חספה גח) םירצמ
.['וכ תועיגנו תוינפ לש םילובגו םירצימה לכמ ררחתשהל ,רמולכ ,םירצמ תאיציד ןיינעה

םיניינעב םג ןיינעתהל אפורה ךירצ ,הטושפכ ףוגה תאופרב תוניינעתהה םע דבב דב (ב)
לעב םדאל יוארכ) רשויו קדצ יפ-לע הגהנהה תוללכ תללכנ הזבש ,שפנה תאופר םע םירושקה
תורמל - תאזו ,'וכ ותגהנה תא ביטהל ותרזעל הנופה לע עיפשהלו לעופלו ,(האירב שפנ
.ףוגה תואירב לש ןיינעב וילא הנפש

םיאפורה לכש יפכ ,הטושפכ ףוגה תואירבב םג עייסמו ףיסומ הז ןיינעש יפל - רבדה םעטו
- עורז יבולש וידחי םיכלוה שפנה תואירבו ףוגה תואירבש הדבועב םיריכמו רבכ םידומ
."אירב ףוגב האירב שפנ"

הנה ,'וכ םימייוסמ םילכאמ לוכאל אלש הווצמ אפורה רשאכש - תוטשפב םג םיאורש יפכו
ירהש ,אפורה וילע רסאש םיעט לכאמ לוכאל ותוואת לע רבגתיש םדאה לע לועפל שי שארל לכל
אל יזא - 13"םעטי לכוא ךיח"ד הוואתה לע רבגתהל לכוי אלש שפנה תואירבב ולצא רסחי םא
םע שפנה תאופר ןיבש רשקה תוללכל עגונב ןבומ הז ךרד לעו !אפורה תארוה המואמ ליעות
.ףוגה תאופר

םיימשג םיניינע םגש שגדומ (רייא שדוחל תכיישה) האופרה ןיינעבש - רומאה לכמ םרומה
שיש ,םדו רשב ידי-לעש האופרה תוללכל עגונב ןה ,ה"בקה םע רשקל ידוהי ךירצ םייעבטו
,המשנה תואירב םע ףוגה תואירבד רשקל עגונב ןהו ,ה"בקה םע הרושק איהש דימת רוכזל
.הזב אצויכו

הניינעש ,(רייא שדוח) חספה גח ירחאל תובא תכסמ דומיל ןיינעב ליעל ראובמה ךרד לעו]
.[("תוירב") םדא םלועה יניינעב ("םימש") השודקה ןיינע תא ךישמהל -

:םישודק תשרפ - עובשה תשרפמ תדמלנה הארוהה םע רשקה ןבוי הז יפ-לע

השרפה יניינע לכבש תפתושמה הדוקנהו הוושה דצה לבא ,םיניינע יוביר - עובשה תשרפב
."םישודק" - (השרפה יניינע לכד םשה) השרפה םשב תאטבתמ

,השודק לש ןפואב איה וז תושירפ ,םנמא .14"םישורפ" - אוה "םישודק"ד שוריפה ,הנהו
ןיינע - "םימעה לכמ ונתרחב התא" בותכש המ ךרד לעו ,תונוילע לש ןפואב תושירפ ,רמולכ
לכמ ונתממורו" :וזמ הריתיו ,םימעה ראש לכמ םילדבומו םישרפומ לארשי ינבש ,תושירפ לש
.תוממור לש ןפואב אלא ,םתס תושירפ קר אל - "תונושלה

םלועה תואיצמ םע ללכ תוכיישו רשק ול ןיאש - השוריפ םתס תושירפ :םהיניבש קוליחהו
םלועה םע תוכיישו רשק ול שיש - השוריפ השודק לש ןפואב תושירפ ןכ-ןיאש-המ .וביבסמש
ותויהבש אלא ,15הרצי תבשל ,הארב והות אל" ירהש ,םלועה יניינעב קסוע אוה ,וביבסמש
.םלועה יניינעב השודק ךישממש דעו ,םלועהמ הלעמלש בצמו דמעמב אוה אצמנ םלועב

םלועה םע תוכיישו רשק ול היהי אלש ךכ ויתומא 'דב רגתסהל אל - ידוהי לש ודיקפת
.השודקה רואב ולוכ םלועה תא ריאהל ודיקפת :הברדא אלא ,וביבסמש

לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל הרובגה יפמ וניבר השמ הוויצ ןכו" :16ם"במרה ןיד קספכו
לדתשהל וילע אלא ,ויתומא 'דב רגתסהל לוכי וניא ידוהיש ,ונייה ,"חנ ינב ווטצנש תווצמ
יאב לכש ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב - םירבדב הייפכ ידי-לע ,תעגמ ודיש םוקמ לכב לועפל
.רשויו קדצ יפ-לע וגהנתי םלוע

דחאו דחא לכש ,תעגמ ודיש המכ דע לועפלו עיפשהל - לארשי ינבל עגונב הז ךרד לעו
.הרותה תווצמ ג"ירת לכ תא םייקי לארשימ

,הז רבד ונממ שקבי וריבחש דע ןיתמהל ול ןיאש ,ןבומ - 17"ךומכ ךערל תבהאו"ש ןוויכמו
- ךכב ךרוצ ול ןיאש רמוא רשאכ וליפאו ,וריבח לע לועפלו עיפשהל ומצעב תכלל וילע אלא
אלימבו ,רתוי הלודג וילע תונמחרה יזא ,ךכב ךרוצה תא שיגרמ וניאש ןוויכמ :הברדא ירה
.תלוזה לע לועפל וילע תלטומה תוירחאה רתוי הלודג

ויקסע ךרוצל יוג םע שגפנ רשאכ םגש - םלועה תומוא לע העפשהל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
ינב תווצמ 'ז םויקל רושקה לכב וילע עיפשהל ידכ וז תונמדזה לצנל וילע ,םלועה יניינעב
.ל"נכ ,'וכ הברדאו ,ךכב ץפח וניאו שקבמ וניא ינולפ םא וליפא - תאזו ,חנ

,השודקו תושירפ לש ןפואב גהנתהל ךירצ ידוהיש - "ויהת םישודק"ד הארוהה תוללכ יהוזו
תוממורו תושירפ לש העונתב אוה דמוע ,םלועה יניינעב ותוקסעתה םע דבב דבש ,ונייה
.םלועה יניינעב השודק ךישמהלו לועפל וניינע ,ןכש ,םלועה יניינעמ

השודק ךישמהלו לועפל ,"ויהת םישודק"ד ןפואב גהנתהל חוכה ול ןיינמ לאוש ידוהי רשאכו
- הזל הנעמה הנה !?18"םימעה לכמ טעמה םתא"ד בצמו דמעמב םה לארשי ינב רשאכ ,םלועב
- "ינא שודק יכ" - ה"בקה לש וחוכב ךלוה ידוהיש ןוויכמ :"ינא שודק יכ (ויהת םישודק)"
,"םימעה לכמ טעמה" ותויה תורמל ,םלועה לכב השודק לועפל חילצמש ךכב אלפ לכ ןיא בוש
.'וכ בורל טועימ ןיב קוליח לכ ןיא - ה"בקה לש וחוכל סחיב יכ

,ןכש - רייא שדוחבש האופרה ןיינעל םישודק תשרפ ןיבש תפתושמה הדוקנהו רשקה והזו
ל"נכ ,תוקולאו השודק םע םלועה יניינע םג םירושק ידוהי לצאש הדוקנה תשגדומ םהינשב
.הכוראב
,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה רייא שדוחה םיכרבמ ,םישודק תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1592-1588 'מע ,'ג ךרכ.(ב-א ,חפ) ג"ס רייא שדוח רמאמ רכששי-רעש האר (1

.וכ,וט חלשב (2

.נ"שו .(דיקת 'מע) ב"ס רייא ךרע א"ח תידומלת הידפולקיצנא .ג"כס םש ע"וש .ו"ס ו"כקס ע"הא א"מר (3

.מ"כבו .א"ער ,דע קלב ת"וקל .ב,גק א"ות .םש רכששי-רעש (4

.ו תקוח אמוחנת (5

.א,אע ןישודיק (6

.ד"יס ג"יפ ז"הדאל ןינהנה תכרב רדס .ו"כרס ח"וא ע"ושוט .ג"יה י"פ תוכרב 'לה ם"במר .ב,גמ תוכרב (7
.הרעהב הכת 'מע (ט"לשת ת"הק) פ"שגה הארו

.המדקהב לאומש שרדמ (8

.א,ל ק"ב האר (9

.טי,אכ םיטפשמ (10

.א"עס ,ס תוכרב (11

.כ"ה ד"פ תועד 'לה (12

.אי,בי בויא - בותכה 'ל (13

.פ"הע י"שרפ (14

.חי,המ 'יעשי (15

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה (16

.חי,טי ונתשרפ (17

.ז,ז ןנחתאו (18


ידכ ,תוינחורה לע םג אלא ,הלש תוימשגה לע קר אל הרתיו לחר
הינב לע םימחר שקבל לכותש ,"הינבל הרזעל אהתש"

תואירבו ףוגה תואירבש הדבועב םיריכמו םידומ רבכ םיאפורה לכ
"אירב ףוגב האירב שפנ" - עורז יבולש וידחי םיכלוה שפנה

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תויהל הכירצ ונקדצ חישמ תאיב
!שממ םויה !םויה


?ץקה תקיחד םושמ הלואגל העיבתב ןיא םאה

- "םויה" תויהל הכירצ ונקדצ חישמ תאיבש זירכמו שיגדמ יננה הנורחאל :ר"ומדא ק"כ
."ואנ חישמ"

הז ןיינע תודוא תונעטב םיאבש ולאכ םנשי

!דימ ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבדמ יננהש הז לע איה ידגנ הנעטהש יתיכזש יקלח ירשאו -
-

.'וכו ץקה תא קוחדל ןיאש םרמאב

הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ח"י תליפתב רמוא ידוהי לכ :ילש שודיח הז ןיא - רבדל הבושתהו
תורמל :וזמ הריתיו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" םימייסמ הז ירחאלו ,"חימצת
המכ ירחאל הנה ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" לארשימ דחאו דחא לכ רמא תירחש תליפתבש
!"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" בוש םירמוא ,החנמה תליפתב ,דבלב תועש

"םוי לכב"ש םינעוטה םנשי - "אוביש םוי לכב ול הכחא 'וכ ןימאמ ינא"ד חסונל עגונב]
- "אוביש" תביתל עגונב וליאו ,("אוביש םוי לכב" אלו) "םוי לכב ול הכחא" :ליעלדא יאק
םירמוא ח"י תליפתב לבא ."ךל המל אנמחרד אשבכ ידהב"ו ,ה"בקה לש וניינע הז ירה
.["םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" םימייסמו ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" :שוריפב

."ןויצב ךולמת יתמ - ךל ונחנא םיכחמ יכ" םג םירמוא "השודק"ה חסונב :א"מפר

הליפתהמ אוה קוידה רקיע ןכלו ,"ןויצב ךולמת יתמ" - אוה ןושלה םש לבא :ר"ומדא ק"כ
."םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"

?םיבוט-םימיו תותבש יברעב אב וניא והילאש ארמגב רמאנ

יברעב אל אב והילא ןיאש לארשיל ןהל חטבומ רבכ" (ב,גמ ןיבוריע) ל"זרמאמ עודי :א"מפר
"וינפ ליבקהל ןיכלוהו תבש יכרצ ןיחינמש") "חרוטה ינפמ םיבוט םימי יברעב אלו תותבש
!?תבש ברעב - רחמ הז רבד ןכתיי דציכ ,ןכ-םאו .((םש י"שריפ)

תובית-ישאר והזו) "תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת" רמאנ איבנה והילא תודוא :ר"ומדא ק"כ
!וז אישוק םג ץרתל לכויש ינחוטבו .("וקית"

ןיכלוהו תבש יכרצ ןיחינמש" ,לארשי-ינב רובע חרוט לש ןיינע והזש ארמגה ירבדל עגונבו
ברעב אובי םא איבנה והילא לע תמוערת היהת אל לארשי-ינבלש ינחוטב - "וינפ ליבקהל
!תבש דובכל םילכאמה ראשו "לגוק"ה תא ןיכהל תיבה-תלעבל עירפי הזש יפ-לע-ףא ,תבש

- ה"בקל עגונבו "תומואה ןיבמ ינבלו יל ינאדפ"ד ןפואב היהת הלואגה ירה :א"מפר
.תבש ברעב איבנה והילא תאיב לע תונעט ול ויהי אלש יאדווב

.אוה ןכש יאדווב :ר"ומדא ק"כ
םחנמ-תרות' - (ל"צז רוגמ ר"ומדאה םימיל) רתלא םחנמ-סחנפ יבר ג"הרה םע ר"ומדא ק"כ תחישמ עטק)
(674 'מע ,ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה

רקיעה אוה השעמה


לע םימילעמה םירבדה תא ריסהל
המשנה


ומצע םע הדובע םידקהל שי תלוזה םע חילצהל ידכ

וניא התע תעלש [תילכתו הנווכ םשל אלא הרקמב הניא יאדוובש השיגפ] ידוהי םישגופ רשאכ
,ותמשנ לע םיריתסמו םימילעמה םירבדה תא ונממ ריסהל (קר) םיכירצ - תווצמו הרות םייקמ
תחנה ,תווצמו הרות םייקל ליחתי ,אלימבו ,ה"בקה םע ותורשקתה ,ותמשנ תילגתמ זאו
.הזב אצויכו ,תבש תרימש ,ןיליפת

יזא ,ומצעב לעפישכו ,ומצע םע הדובעה הליחת תויהל הכירצ תלוזה םע הדובעב חילצהל ידכ
.ול ךרטצמה לכב םייחה תוללכב החלצהל רוניצ םג השענ הז לכו .תלוזה לע םג לעפי
(הגומ יתלב - 322 'מע ,א ךרכ ,א"ישת םירופ תחישמ)


השודק םה ויניינע לכ ,יעבדכ ותגהנה רשאכ

,לוח היה אל ןושארה םדא אטח ילול"ו ,השודק לש ןפואב םיניינעה לכ ויה האירבה דצמ
,םבילב ןתנ םלועה תא םגו ביתכו ,אטחה ידי-לע קרו ,'וכ ןדע-ןגב והחיניו רמאנ ירהש
ימי ןקתל - םדאה תדובע אוה הזלו . . לוח תישארב ימי םג השענ לוח םדאה השענשכ ןכלו
.[ש"רהמ ר"ומדאל ו"כרת ושדקל תבשה םוי תא רוכז ה"ד רמאמ] "'וכ לוחה

ךירצש - "ןטק םלוע" ארקנש לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעל עגונב הז ךרד-לעו
רשאכש ,ותגהנהב אלא יולת רבדה ןיאו ,השודק יניינע םה םמצע דצמ םיניינעה לכש עדיל
םיניינעה לכ םישענ ,אלימבו ,השודק יניינע םה ויניינע לכ יזא ,יעבדכ היהת ותגהנה
לכ"ש אינתב ראובמכ] השודקה ינפמ ירמגל םילטבתמש ןוויכ ,םירתסהו תומלעה אלל ,לקנב
,םיקוספ 'ד איבמו ,"'וכ ביתכדכ ,'ה ינפל שממ ויה אלכ ויהו םילטובמו םילטב תופילקה
ויניינע םישענ יזא ,יעבדכ הניא ותגהנה רשאכו ;[הגונ תפילקו תואמטה תופילק 'ג דגנכ
.לוחד ןידבוע
(הגומ יתלב - 187 'מע ,ןושאר קלח ,א"ישת אראו תשרפ תבש תחישמ)


השודק יניינעב ללוכ - "ומצעמ תאצל"

םדא תויהלו םירדגהמ תאצל ךירצ=] "רערעדנא ןא ןרעוו ןוא ךיז ןופ ןייגסיורא ףראד'מ"
ןקז םע בוחרל םיאצוי רשאכש םיבשוחה םנשי :המגודלו .וניינע יפל דחאו דחא לכ - [רחא
...ישונא רדגב םניא יזא ,הנידמה יסומינ יפכ םיאתמה םוקמב הניא הבינעהש וא ,לפוקמ אל
םג ללוכ ,וניינע יפל דחאו דחא לכב הז ךרד-לעו !"ךיז ןופ ןייגסיורא ייז ןפראד" -
תויהל הכירצ ולא םיניינעב םגש ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ,השודק יניינעב הדובעב
."רערעדנא ןא ןרעוו ןוא ךיז ןופ ןייגסיורא" ,ותואיצממ האיציה
(הגומ יתלב - 325 'מע ,א ךרכ ,א"ישת םירופ תחישמ)

יבר יצוצינ


"בר ךל השע"


,בושו בוש רזח הילעש ,האירקב יברה אצי ו"משת יהלשב
וז ותאירקב * "בר ךל השע" הנשמה ירבד תא לעופב םייקל
םוי -םויה ייח ךות לא ל"זח תארוה תא יברה דירוה
העצה לע יברה ביגה דציכ * שדח דמימ הל קינעהו םיישעמה
יבר ירבד לע * ...ולש 'בר'ה היהי ומצע יברהש ,והשימ לש
"עצבמ"ל וכפהש היחרפ ןב עשוהי


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

דימעה יברה ,םירחא םיבר םירבדב ומכ לבא ,(ו,א תובא) הנשמה תארוה איה "בר ךל השע"
קר ונניא 'בר' התעמ .תססותו תישעמ תויח םהל קינעהו ידוהיה ייח דקומב ל"זח ירבד תא
,עפשומה לש ינחורה ובצמ רחא בוקעל ודיקפתמש ימ אלא ,וילאושל בישמה הכלה קסופ
.ךרוצה תדימב ,ותוא ןוחבל וליפאו ,ונברדל ,וררועל

ךרכ תוחיש -יטוקל) ו"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא ךכו
.(248 'מע ט"כ

התע תעל ידיב ןיאש אלא ,הזמ רתוי דועו) תישפנ השקבב - יתשקבו יתעצה
לכ רשא ,רתויב ןוכנו יאדכש . . רבדה ומסרפיש - ('וכ רתוי םיאתמ יוטיב
,"בר ךל השע" הנשמה תארוה תא ומייקי ,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ תחאו דחא
תדובעב םבצמו םדמעמל עגונב "ןחבמ"ל דומעל ידכ וילא ואובי ןמזל ןמזמו
לכב לארשימ דחאו דחא לכ לצא יאדוובו יאדווב ףסותי הז ידי-לע רשא ,'ה
.רואו ףיסומו ךולה ,השודקו בוט יניינע

:(184 'מע ,ד ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') יברה ףיסוה תונמדזה התואב

לאשאש ןכתייש עודי יווהל ,םינוש םיניינעב 'וכ םיקתפ ילא םיבתוכש ןוויכמ
...!ברה לש ומש המ ,"בר ךל השע"ד הארוהה תא תמייק רבכ םאה :בתוכה תא
...הנעמה ינפל אובתש ןכתיי וז הלאש

תוכזו הבוח

ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') תוכוסה גחד 'ג ליל תחיש ךלהמב ,ןכמ רחאל םיישדוחמ רתוי תצק
םויק תוציחנ תודוא םיטרפ רפסמ ףיסוהו ,םירבדב יברה בוש ךיראה (ךליאו 206 'מע ,א
:ומידקהב ,וז הארוה

,תומכב ,רפסמל קיפסמ הז ןיא ןיידע לבא ,םירבדה ולבקתה - המכו המכ לצא
.םירבדה תא לבקל םיכירצו םילוכי ויהש ולא לש

םייקל ,תוכזה םגו ,בויחה רבד לע םעפה דוע ררועלו ריכזהל שי ,ןכלו
לע לועפל ,תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה ,רומאכ ,וז הארוה
.הנשמה תארוה תא ומייקי םה םגש םירחא

:(212 'מע םש) יברה רמא וירבד םויסב

דוע הז ןיינעב רבדלמ שירחהלו קפאתהל לכוא אל אמתסמו ,הז לכב ךיראהל שיו
.םעפ דועו םעפ

אוהשכ הז ןיינע םויק לע זרזלו ררועל תאש רתיב יברה ךישמה ז"משת תנש ךלהמב ,ןכאו
.םיפסונ םיכבדנ םעפל םעפמ ול ףיסומ

!ומייק אל ןיידע

יברה ןנואתה (515 'מע םש ז"משת 'תויודעוותה' ,אריו תשרפ תבש) תויונמדזהה תחאב
."יעבדכ הזב םיקסוע אל ןיידע ,םימעפ המכו המכ הז ןיינעב רבוד רבכש תורמלש"

:הרישי הרוצב רביד יברהו

ךל השע"ד הארוהה תא םייק רבכ םאה לוממ דמועש םייוסמ ךרבא לצא לאשא אל
ותדובע יניינעל רשקב ומע רבדתהל בר ותואל ךלה םימעפ המכ ,ןכ םאו ,"בר
אלו ,אקווד ולצא לואשל יתרחב עודמ :"תקדוצ הנעט" ול היהתש ןוויכמ - 'וכ
ילעב םידבוכמ םידוהי ,ילא בורק םיבשויה ולא לצא ,שארל לכלו .םירחא לצא
לאשא אל עודמ - ...םדובכ יפל יוארה םוקמב םיבשויש םישיגרמש ,הביש ןקז
,הבוח ידי תאצל ידכ קר אלו ,"בר ךל השע"ד הארוהה תא ומייק רבכ םאה םלצא
- םלצאו .וירבדכ תושעל ,רקיעהו ,'וכ ומע רבדתהל םעפל םעפמ תכלל םא יכ
!וז הארוה ומייק אל ןיידעש ןוויכמ ,לאשא אל

עגונ םלצאש ולא אקוודש שושחל שיש ,הז ןיינעב ול בתכש והשימ לע רפיסו ףיסוה יברה
יכה-ואלבש ולא םא יכ ,וז הארוה ומייקי אל ,"בר ךל השע"ד ןיינעה רתויב חרכומו
...!הווה ךכו .וז הארוה ומייקי םה - יוצרה ןפואב םיגהנתמ

...אל ותו יונימ

,(115 'מע 'א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' - תודלות תשרפ תבש) ח"משת תנשב ,תרחא תונמדזהב
רבד לש ותימאלש יפ-לע-ףא ,םלועה יניינעמ תוגאד םמצע לע םיאיבמה םתוא לע יברה רביד
.הבוטל ויהי םיננעה לכש שוריפב ול םיחיטבמש המכו-המכ-תחא-לעו ,וז הגאדל םוקמ ןיא

ךכ .האלה ןכו ,ינש ןיינעב הגאד תררוג דחא ןיינעב הגאד םירבדה עבטמש ,ףיסוה יברה
תוארל הכוז היה ,החמשו ןוחטיב לש הצמב םדאה היה וליאו .הנבל הרמה תא ענומ הזש
!רתוי הבורמ הדימב "תוגהנה עקס'םש-לעב" ויניינעב

:"בר ךל השע"ל יברה סחייתה ןאכו

וניא ירהש ,"בר ךל השע" - ולש "בר"ה םע רבדתהל ול היה ולא םיניינע לכב
המו ,"םימכח יניע רוועי דחושה" ,'וכ דחושמ ותויהל ,ומצע לע ךומסל לוכי
קרו ךא אטבתה "בר ךל השע" הארוהה םויקש אלא ...!לודג םכח וניאש םג
!ידימ אל ותו ,ברה יונימב

:(516 'מע םש - חלשיו פ"ש) הז ןיינע דדיחו יברה ףיסוה ןכמ רחאל םייעובש

.'וכ ותארוהכ גהנתהלו ומע רבדתהל שי אלא ברה יונימב קפתסהל ןיאש ןבומו

:ךדיאמו .לבקמה לש ודיצמ והז

יונימה תלבקש תעדל וילע ,יונימה תא לביקש ךכל ףסונש ,ברהל עגונב ןכו
.דימלתה לש הגהנהה לע תוירחאה תא וילע הליטמ

ברל יבר ןיב

רכזנש רבד ,ודימלתל ברה לש "םינחבמ" םויק לע תשרופמ הרוצב יברה רביד ,ףרוחה ךשמהב
והשימ רשאכ ,ו"משת לולא שדוחב רבכ ךכל םידקת היה תמאב ךא .ןוזח שדוק-תבשב זמורמב
.בר רותב יברב רחוב אוה יכ בתכ ובו תוריכזמל קתפ סינכה

'מע ,ו"משת לולאב 'ו ,255 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב םסרפתה) הנעמ לבקל הכז ךכל הבוגתב
:(30

!?ל"נהל תוכיישה איה המו ,לעופב תוניחב ויהיש התיה תאז תושעל העצהה

עמשוממו ףופכ תויהל

'ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת סחניפ תשרפ תבשב ,עצבמה לע הזרכהה רחאל הנש טעמכ
."בר ךל השע" הארוהה םויק תודוא םעפה דוע זרזלו ררועל יברה ארוק ,(122 'מע

שיניא עדיו ,וז הארוה םויקד תוציחנהו חרכהה לדוג םימעפ המכ רבודמכו
תודוא םעפה דוע זרזלו ררועל ,םא יכ ,רבדב ךיראהל ךרוצ ןיאש ךכ ,הישפנב
.שממ לעופב הארוהה םויק

ךישממ השעמל עגונב וליאו ,בר "הנממ"ש ךכב הבוח ידי תאצל קר אל ,אטישפו
םג ,וביל תורירשב גהנתיש םורגל הלוכי וזכ הגהנה ןכש ,םדוקמכ גהנתהל
השע"ד הארוהה האב הז לעו ...םולשו סח יוצר יתלב ןיינע תודוא רבודמ רשאכ
,("ךל") וילע בר ותושעל ךירצ אלא ,דבלב ברה יונימב יד אלש - "בר ךל
.שממ לעופב ויתוארוה יפ-לע גהנתיו וילא ףופכ היהיש ,רמולכ

בר ךירצ םכח םג

:יברה רמא ו"משת ןוזח תשרפ תבשב

ימ אוצמל ול השקש ,'וכ םימש תאריבו הרותב לודג אוהש ימ םגש ,ףיסוהל שיו
הטמלשמ השעי ,והומכ לודג םכח אצמי אלש יפ-לע-ףא" ירה - ונממ לודגש
,ותלוז האריש ומכ ול הכירצה הצעה ומצע יניינעב האור םדא ןיא יכ ,ונמיה
לש ןיינעב ךרוצ שי אד-ןוגכבש שרופמכו ,יואר וניאש ףא ,בר ךל השע והזו
תושעלו חורטל ךירצש רבד לע רמאי היישע ןושל" ,רשא ,"בר ךל השע" ,"היישע
."("הקדצה לע ןישעמ" ומכ) הייפכ ןושלמ היישעל דע ,ודי לע

השע" רמאמה ןיב רשקה תא יברה ראיב (הנשמה לע תובא יקרפל םירואיב האר) תרחא תונמדזהב
םג :רמולכ ומצעל םג הז רמאמב ןווכתהו אישנ היהש ,היחרפ ןב עשוהי ,רמאמה לעבל "בר ךל
אלא וילע ןיאש בושחל יאשר וניא אישנ םג" - םמצעל בר תושעל םיבייח ינומכ םיאישנו ינא
."ברל קוקז םג אלא - ויקולא 'ה

...ומצעב ברה םגו

םייקל ךירצ ,לארשיב הארוה הרומו בר םג" יכ ,יברה ףיסוה ז"משתה תוכוסה גחד 'ג לילב
,לארשימ המכו המכל . . הארוה הרומו בר ותויהל - הברדאו !'בר ךל השע' הנשמה תארוה תא
."בר ךל השע - הארוהה םויקד תובישחהו ךרוצה רתוי דוע שגדומ יזא

:רמואו יברה ךישממו

אלא שקבמ יניא" ירהש - ונממ לודגש ימ אוצמל לגוסמ וניאש הנעטל םוקמ ןיא
קר םאש ,חיכומ ,ךל השע הנשמב יוויצ ונשיש הדבועה םצע אלימבו ,"ןחוכ יפל
."תאצמו תעגי" ל"זח תחטבהכ ,בר ול אצמי יאדווב ,הזב עגייתיו תמאב הצרי

ומצעב עגייתהל

יברה ריהבה (224 'מע 'ב ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת טבש 'ח אב פ"ש תודעוותהב
,וחוכב םהש םיצוריתה תא אצמו ,עגייתה ומצע אוהש ירחאל" תויהל הכירצ ברה לא הכילההש
וניא זא (. . הרותב טרפבו) דבל (ןיידע) ןיבמ וניאש םיניינע דוע יאדווב םנשי ךכ-רחאו
."ינשה לצא לואשלו . . שייבתהל ךירצ

:ושיגדהב יברה ףיסוה ןאכ

- הברדא אלא ,עגייתהלמ ומצע תא רוטפל ידכב אל) איה "בר ךל השע"ד הארוהה
ןושל היישע ללוכ ,"בר ךל השע" :(ברה תדובע אלו) ולש ותדובעמ קלח (
תונמלו שפחל תכלל ךירצ אוה :[הל ךירצ אוהש ולכשב ןיבמש יפכ. . ] הייפכ
ביחרהלו רפשל ידכב אוה "בר ךל השע"הו ;'וכו ותא ץעייתהל לכויש "בר"
.דימלתה לש תעדו הניב המכחה

הלאשל לאשנה םיאתהל

:ןיינעב הארוה דועו

קרו ,וז הלאש לע תונעל ךרעב אוהש ימ לצא לואשל שארל לכל ךירצ - לואשל םיכירצ רשאכ"
פ"ש תודעוותהב יברה רמא ךכ ,"'וכו ונממ לודג לצא לואשל - תונעל כי וניא הלהש רחאל
.(224 'מע ,ב ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת אב

:רמאו יברה ךיראה ןכ ינפל

לע תונעל ךרעב אוהש הזכ "בר" תויהל ךירצ - ינש לצא לואשל םיכלוה רשאכ
.הלאשה

לצא םיבותכה תוטשפב הלאש לואשל ךלי ארקמל שמח ןבש םוקמ ןיא :המגודל
הז ירה ,תישאר !'וכו ס"שב תוקומע תויגוס דומילב קסועש לודג הבישי שאר
זא ,תינשהו .וקסע רקיעמ ותוא לבלבמו ,הבישי שארה לש רקיה ונמזמ לזוג
ומצע קתני הבישי שארהש דע ןיתמהל ךרטצי יכ ,שמח ןבה לצא םג רסחי
"ןיינעכ לאוש" תויהל ךירצש הז לע ףסונ] דליה תלאשל רסמתיו ודומילמ
אתכסמ יאהב יבר יאק יכ :ב דומע שיר ,ג תבש הארו .(ז הנשמ ,ה קרפ תובא)
תונפל ךירצ שמח ןבה אלא .[היתעדא ואל אמליד יתירחא אתכסמב היליישת אל
,ןמז ךוסחי הזו .ארקמ לש וטושפ םידלי םע דמולש ,(ולש) דמלמל ותלאש םע
.דליל תומיאתמה תויתואבו רהמ רתוי תונעל לכוי דמלמהש - רקיעה לע ףסונ

תובוט תולעמ המכ

:הנשמה ירבד תארוה םויקבש תולעמה תא םכסל ןתינ ,הז ןיינעב יברה תוחישמ

:םימש תארי .א

בר ול שיש הז ידי-לעש . . ברל אוה ךירצ .ומצעב דומלל לוכיש םדא םגש
תובא יקרפל םירואיב) 'םימש תארי וילע תכשמנ ,ותעמשמל רסו וילא לטב אוהו
.(ו הנשמ א קרפ

:(ןובשחו ןיד תניתנב ךרוצה רואל) תולעתה .ב

לעפי - ברה - םדו רשבל "ןובשחו ןיד" תתל ךרטצי ןמזל ןמזמש העידיה םצע
ןוזח תבש) השודקו בוט יניינע לכב ףיסוהלו ותגהנה תא ביטיהל ולצא
.(ו"משת

:הנוכנ הכרדה .ג

(ומצע תברקד העיגנה אלל) הנוכנה הכרדההו הארוהה תא לבקי . . הז ידי לע
בוט יניינע לכב לארשימ תחאו דחא לכ לצא יאדוובו יאדווב ףסותיו . .
.(םש ןוזח תבש תחיש) רואו ףיסומו ךלוה השודקו

:תודחא .ד

ןיינע תא ומצעב לועפל רתוי לק היהי "בר ךל השע" תארוה םויק ידי לע
תבש תחיש) תלוזה םע ותדובעל עגונב ןהו ומצעב ותדובעל עגונב ןה ,תודחאה
.(ז"משת חנ תשרפ

(ה)עיפשמ ךל (י)השע


םידלי ללוכ ,םישנהו םישנאה - לארשימ תחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו בוט
תונבו םישנל עגונבו) "בר ךל השע" הנשמה תארוה תא םייקי - םינטק םידליו
לודגש ימל ןמזל ןמזמ ךליש הז ידי-לע ,("תועיפשמ" ישניא ירמאד ןושלב -
דומילב ובצמו ודמעמל עגונב "ןחבמ"ל דומעל ןפואבו תנמ לע ,("בר") ונמיה
לכ" ,תושרה יניינעב םג ,'ה תדובעב ותגהנה תוללכבו ,הקדצה תניתנב ,הרותה
תא לבקי הז ידי-לע ,רשא ,"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ
.(ומצע תברקד דחושה אלל) הנוכנה הכרדההו הארוהה

תינבר שמשת רשא תרחא השא תריחבל הנווכה (הז רשקהב) "בר ךל השע" ,םישנ יבגל :רמולכ
.העיפשמו

רענל ךונח

:יברה רמא ו"משת ןוזח תבש תחישב

תודליו םידלי ללוכ - לודג דעו ןטקמ - לארשימ תחאו דחא לכש יוויצ ונשי
.בר ךל השע . . םייקי - םינטק

'מע ב"וט ךרכ תוחיש-יטוקל) םיעיפשמ יונימ ןיינעב יברה ירבדמ דומלל ןתינ רבד לש ומעט
םינטקל םג עגונ אלא םילודגל קר עגונ וניא תו-םיעיפשמ ןיינעש שיגדה םש םג ,(446
.תונטקלו

:רבדה םעט

השק ותונטקמ םוקע היהי םא - הדשה ץע םדאש ןוויכמו ,ותונטקמ ליחתמ םדאה דוסי רקיע
.ותונטקב בר תושעל בייח ןטקה םג ,הארנכ ,ןכל .ןמז רחאל ונקתל היהי

המילשה הלואגה זוריז

:ז"משת תוכוסה גחד 'ג לילב 'קה וירבד תא יברה םייס ךכו

לכ רשאכ ןכש ,םתלועפ ולעפיו םירבדה ולבקתיש - רקיעה אוהו - ןוצר-יהיו
ומצעב אובי יאדווב ,תיחטש תוננובתהב וליפא ,ומצעב ןנובתי תחאו דחא
-לעו . . "בר ךל השע" הנשמה תארוה םויקב תוציחנהו ךרוצה רבד לע הטלחהל
דחיב ,לארשי ללכמ תחאו דחא לכב המלשהו תיתימאה הלואגה תא םירהממ הז ידי
תיתימאה הלואג - תירקיעה "הלצהו העושת"ל דע . . הניכשה תלואג םע
.אדח אעגרבו אדח אתעשב ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,המלשהו

* * *

המכ בתכ ,תג-תיירקב "םימימת יכמות" תבישיד מ"ר ,א"טילש רדנלדירפ םהרבא 'ר ח"הרה
:וז תרגסמב ןאיבהל ןוכנל ונאצמו ,"בר ךל השע"ד הארוהה לע תורעה

תויבבלב הנחינ השאה

םישנ ןיבהל הלוכי העיפשמש ינפמ ,עיפשמ אלו העיפשמ אקווד הכירצ השאש םעטה ראבל הארנ
ינפב וליאו ,תורתסנה היתויעב תולגל השאה הנכומ העיפשמ ינפבש טרפבו .רבגמ רתוי תורחא
.'וכ השוב לש השגרה שי (הלעב אוה םא וליפאו) בר

תלגוסמ ךכיפל תויבבלו שגר לש הבר הדימב השאה הנחינ" בתוכש ר"ומדא ק"כ בתכמב ןייע
,שיאה עבטכ אל השאה עבטש ןוויכו ."...םייעבטה םיימינפה תושגרה תא תולגלו ררועל איה
.שיא אוהש ברהמ רתוי הדימלתה ןיבהל העיפשמ השאל רתוי לק

תועינצ

בר םע ץעיתהל השאל תועינצה רדגמ וניאש ינפמ "תועיפשמ" בותכל קייד יברה :ראבל שי דוע
זאו העיפשמ םע ץעיתהל הל בוט ןכל ,הייח לכ תא םיפיקמה םיאשונב תובורק םיתעל (שיא)
.(תועינצו תיתימא הכרדה) תולעמה 'ב תוגשומ

םיבתכמ וא םינופלט אלו םיחילש אל

ןהיתויעב לכ עיצהל ןהיחולש ויהי ןהילעבש הזב ןתבוח ידי ואציש תובשוחש םישנ ןנשי
ןיעכ) תחאו דחא לכ לע לטומ "בר ךל השע" יוויצה .ןדיב הלודג תועט םנמא .ברה ינפל
.התבוח ידי האיצוהל לוכי חילש ןיאו (םירבגל - ןיליפת תווצמ

,"...ונמיה לודגש ימל ןמזל ןמזמ ךלי" החישב בתוכש ר"ומדא ק"כ ןושלמ הז קיידל רשפא
.חילש ידיב םירבד רוסמי אלו שממ ךליש ונייהו

לכ םע ובצמ ראבלו חלשמה לש ושפנ תוימינפ תא תולגל חילשה תלוכיב ןיא :רבדה םעטו
לבקל רשפאש הדיחיה ךרדה ןכלו .חילשל תולגל םישייבתמש תויעב שי ,תאז דועו .םיטרפה
.(העיפשמ וא) ברל ךלי ומצעב תחאו דחא לכשכ איה הנוכנ הכרדה

ךירומ תא תואור ךיניע ויהו

רשפא-יא ירהש ,םיבתכמב וא ןופלטה ךרד תוחישב ונתבוח ידי תאצל ןיאש ףיסוהל ןכתיי
ברה ירבד ןיבהל רשפא-יא ןכ ומכ .םינפ לא םינפ םירבדמ ןכ םא אלא ונבל לכ תולגל
הכזש ינפמ וירבחמ ףירח אוהש יבר רמאש ארמגב ראובמכ) ברה ינפ האור ןכ םא אלא תומלשב
רתוי ףירח היה (דומילה תעב) םינפה תא האור היה םא םנמא .וירוחאמ ריאמ 'ר תא תוארל
.("ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" ביתכד

שממ לעופב ברה ינפל תובציתה

ראובמכ .ערה ורצי תא דיערת ברה ינפ תייאר אקוודש ,וברל ומצעב ךליש הזב ןיינע דוע שי
ביטיהל ולצא לעפת ,םדו רשבל 'ןובשחו ןיד' תתל ךרטצי ןמזל ןמזמש העידיה םצע"ד ,החישב
ברה ינפל שממ תובציתה םירבדה עבטמו ."השודקו בוט יניינע לכב ףיסוהלו ,ותגהנה תא
.רתוי תלעופתודיסחה ינייעממ


םישודק-ירחא תשרפ


םישודק - ירחא

הבהא ךותמ תווצמה תרימש לש תרדוסמ הדובע ונייהד ,םלועה ךותבו םע הדובעל זמור - ירחא
.םיקידצה תדובע איהש ,גונעתו

הדידממ הלעמלש שפנ-תוריסמו לוע-תלבק ונייהד ,םלועהמ תושירפ לש הדובע - םישודק
.הבושתה תדובע - הלבגהו

:רמולכ .וללה תודגונמה תודובעה יתש תא רבחל שיש ,זמור תוישרפה רוביח - םישודק ירחא
-תוריסמו לוע-תלבקב ןהו גונעתו הבהאב ןה הרודח תויהל הכירצ ארובה תדובעב היישע לכ
.שפנ
(ה"משת ק"וחא תשרפ תבש תחישמ)


(אכ,זט) יתע שיא דיב

(י"שר) לומתא םוימ ךכל ןכומה
(ןתנוי םוגרת) דקתשא ןמ ןמזמ יד

(הביתה תויתוא עברא םע) "לומת" :ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא
רפסמכ ,(805) ה"תת היירטמיגב "יתע שיא די" ."יתע" רפסמכ ,(480) פ"ת היירטמיגב
."דקתשא"
(בש 'מע ,ב ךרכ רהוזל קחצי-יול יטוקל)


(גכ ,זט) דעומ להא לא ןרהא אבו

(י"שר) םינפלו ינפל תרוטקה הב ריטקהש התחמה תאו ףכה תא איצוהל

יריעצמ דחא ותוא האר ,שטיוואבוילב שטיראפמ לליה 'ר עדונה דיסחה לש וירוקיבמ דחאב
םג ויה ובש) ןיליפתהו תילטה קית ודיב ,ותיינסכאל תסנכה-תיבמ ךלוה אוהשכ םידיסחה
.קומעה ץובב ישוקב וילגר תא ךרשמ אוהו (םינוש הלבק ירפס

'ר בריס .ותיינסכאל ולש ןיליפתהו תילטה תא תאשל בדנתהו לליה 'ר לא ריעצה שגינ
:ומע וקומינו ומעטו ,לליה

ףכה תא איצוהל ידכ קר םישדוקה-שדוקל תדחוימ האיבו תדחוימ הליבט התיה לודגה ןהכל
םגש ,אופא ,םידמל ונאצמנ .הדובע הבושח ,הדובעה רחאל םילכה תחיקל םגש ירה .התחמה תאו
.הילע רתוול םיכסא אל .איה הדובע ,הליפתה רחאל תסנכה-תיבמ ןיליפתהו תילטה תחיקל
(העומשה יפמ)


(ל,זט) םכילע רפכי הזה םויב יכ

לכ תונוועב םיכלכלתמ לארשי ךכ ,הליכאל הפי אוהו וחידמ תפוניטה ךותל לפונ םא זוגא המ
(ו"פ ר"שהש) םהילע רפכמו םירופיכה-םוי אב ,הנשה תומי

וחידמ ןכלו ,ותוימינפב אלו דבלב זוגאה תפילקב אלא םיעגונ תפוניטהו ךולכלה ןיאש םשכ
תרסה ידי-לעו ,התומצעו התוימינפב אל ,המשנה תוינוציחב אלא םגופ אטחה ןיא ךכ ,וידו
.התומדקל תרזוח איה ינוציחה ךולכלה

לע" :"ויתומצע לע ול םיקוקח ויתונווע - עשר" (הרע 'מע ג"ח) רהוזב ורמאש והז
.שממ ותומצעב עגונ םגפה ןיא יכ ,אקייד "ויתומצע
(זש 'מע ארקיו הרותה-רוא)


ינפל םכיתאטח לכמ םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב יכ
(ל,זט) ורהטת 'ה

לכמ" אופא והמ ,םירוהטו םייקנ םלוכ ירה ,"םכתא רהטל םכילע רפכי" רמאנ רבכש רחאמ
?"ורהטת 'וג םכיתאטח

:אלא

.םוקמל םדא ןיבש םיאטח ונייה - "םכתא רהטל םכילע רפכי"

דע םהילע רפכמ םירופיכה-םוי ןיאש ,ורבחל םדא ןיבש םיאטח - "ורהטת 'וג םכיתאטח לכמ"
.ורבח תא סייפיש
(זמת 'מע ,ב ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)

* * *

.וטושפכ ןוועו אטחמ ומצע תא רהטל םדאה לע - "םכתא רהטל םכילע רפכי"

לע .(די ערוצמ) "תיבה תא אטיחו" ומכ ,ןויקינ ןושלמ אטח - "ורהטת 'וג םכיתאטח לכמ"
.רוהטו יקנל ומצע תא בשוח אוהש הזמ םג ומצע תא רהטל םדאה
(35 'מע ט"צרת םירמאמה רפס)

* * *

אלו .םיראופמו םיאנ םידגבל הוואתהו ,הליכאה תוואת - תוער תוואת לש םיגוס ינש שי
תדובעל הליכאה חוכב םישמתשמש ידי-לע ,בוטל ךופהל רשפא ןושארה תא :הז ירהכ הז ירה
.ותנקת יהוז ותריבש - ןורחאה ןכ-ןיאש-המ ;'ה

:בותכה זמרש והז

הזה ערה תא ,םדאה תא םיפיקמש ,"םכילע"ש םידגבל רושקה ערה ונייה - "םכילע רפכי"
.בוטל וכפוהל ןתינ אל ןכש ,(הרבעהו חוניק ןושלמ הרפכ) ירמגל ה"בקה ריבעי

תא ,"םכלש תאטח" ,ףוגה ךותל תסנכנש ,הליכאה תוואת ונייה - "ורהטת 'וג םכיתאטח לכמ"
.ןקתלו רהטל ןתינ הזה ערה
(חכ 'מע ארקיו הרות-יטוקל)


(די ,זי) אוה ושפנב ומד רשב לכ שפנ יכ

?"םד" אלו "םדא" םדאה ארקנ ןכ-םא עודמ ,םדאה רקיע אוה םדהש ןוויכמ

,ךרבתי םשהב רשקתמ אוהשכ ךא ,"םד" אלא וניא ומצע דצמ םדאה :שטירזממ דיגמה ברה רמוא
."םדא" ארקנ אוה יזא ,"םלוע לש ופולא" אוהש

לוכאל רוסאש (י תוכרב) ןאכמ ודמל ל"זרו ,"םדה לע ולכאת אל" (טי םישודק) בותכש והז
קרו ,"םד" תניחבב אוה םדאה הליפתה תעב ה"בקה םע תורבחתהה ינפל :רמולכ .הליפתה ינפל
."םדא" היהנ אוה הליפתה ירחאל
(גנ 'מע בקעיל וירבד דיגמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
םישודק-ירחא תשרפ ,שדוק-תבש
רייאב 'ח

.1םיישוכ ינבכ אלה :הרטפה

דחא םש ללפתמש וא ,הלימ-תירב וב תכרענש וא ,התשמה ימי תעבשב ןתח תסנכה-תיבב שי םא
.2'םימחרה בא' םירמוא ןיא - הריפסבש תותבשב (להומהו קדנסה ,ןבה-יבא) תירבה-ילעבמ

.ג קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
רייאב 'י

.3אמק ינש תינעת

ישימח םוי
רייאב ג"י

.ישימח תינעת

ה"ע ןהאסרואינש בייל-הירא-לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
.4ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,(ב"ישת-ט"סרת)

.5ןונחת םירמוא החנמב

ישיש םוי
ינש-חספ ,רייאב ד"י

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
.6"ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

.7ןונחת םירמוא ןיא

.8ינש חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמוא ד"מלה תונשבש א"י) יברה גהנ ןכו .ד"בח-ללוכ חול - םיזנכשאל םישודק 'פ תרטפה (1
רמול והונקית אל עודמ ריעה ז"חאלש תודעוותהבו ,םישודק 'פ תרטפה תא א"פ רמא ז"נפל
.('וכו קייודמ אוהש ,חולב בותככ

לש הרטפה ןיריטפמ ,הרותב תוישרפ 'ב ןירוקש תבש לכב" :אתיא (גי ,דפר) ז"הדא ע"ושב
תומ-ירחא םי[א]רוקש תבש[מ] ץוח ,הליחת ריטפמה ארוק הבו םימייסמ הבש היינש 'פ
'יס הליגמ) יכדרמב ראובמ םעטהו ."ח"כת 'יסב ש"מכ תומ-ירחא תרטפה םיריטפמש ,םישודקו
,םידרפסה ןכלו .םילשורי תובעות תא הריכזמ "טופשתה" םישודק תרטפהש ינפמ (אלתת
םיריטפמו ,תורבוחמה תוישרפה ראש גהנממ םינשמ םניא ,"שורדלה" םישודק 'פב םיריטפמה
,ןדידל ט"מ רואיב ךירצ כ"או .(ל-ח"כס ד"פ תועובשל חספ ןיב) ק"וחא 'פל םג התוא
הרואכלשכ ,םיזנכשאה גהנמכ םעפה םיגהונ ,םידרפסה גהנמכ תדרפנה םישודק 'פב םיריטפמש
.(אתא-תירק ,ןיקסיד 'יש המלש-םייח 'ר ת"הרה תרעה) הזב םמעט ךייש אל

.י הרעה ג"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'סב הארו .ד"בח-ללוכ חול (2

תורמל] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב (3
וחקלנ םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב הנעתה ר"ומדא ק"כש
אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה ,ןבומכ .[וללה םירבדה
וקב ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה לכה תבוח ךא ,ףוגה תואירב תשלוח לשב ומכ ,ךרוצל
,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה - "בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה
.הזל םעטה ראבתנ םשו

'ד"בח ימי'ב ותבצמ םוליצ .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח ללוכ חול (4
,תיעיבר הרודהמ .ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה) 'קחצי יול תודלות' 'סב ויתודוא האר .הז םויב
.(וט קרפ ,ה"נשת

תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב רטפנ
.'ד"בח ימי' - תפצ ק"היעב ד"בח

."ךנעי . . חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (5

.גיר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' ,ה"לשת רייאב ג"ימ בתכמ (6

רייאב ד"יב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל ךומס לימ ו"ט ךותב
םג חספד בויחה ונשי סירפמ [לאיחי ונבר וא] ח"רה תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל
'ומצע ינפב לגר' אוה ינש חספ (ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע
אלל םירזחמ םימיה תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה

םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
ירעש' 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע א"ח 'ס"שב םירואיבו
.מ"כבו ,ביר 'יס 'גהנמו הכלה

ךירצ ינש חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו .םש ז"הדא רודיס (7
(החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד-לע ,הרואכל) תויהל
מ"דשת תויודעוותה - "רייאב ד"י אוהש" םש [יריצב 'דו חתפב 'ח] (שדחמ) ףיסומ ןכלו -
.1056 'מע ב"ח

םוקמ-לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש חספ תליכאש ףאש ,'םולשו םייח יכרד' 'סמ איבה יברה (8
.בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו םויב התיה הברקהה
ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע
.(רנורג 'יש ל"יר

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il