- ט"מר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רייאב ד"י * רומא תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


םג השורד ,דבלב הבשחמב יד אל
תלוזל הרימא


תושעהל תוכירצ ,"רומא" ,תלוזה םע תוקסעתההו הלועפה
םידוהי לצא המ-רבד רשאכ * "הכר ןושל"ב ,הרימא לש ןפואב
םצע דצמ ןכש ,דבלב ינוציח ןיינע הז ,הרושכ ונניא
" םהלש הנעטה תוכז םג ןאכמו יוליעה תילכתב םה םתואיצמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ערגינ המל


:רומא תשרפ תבשמ הארוהה רואיב

דומלל שי שארל לכל ,ןכלו ,(הרותה תוישרפ לכבכ) םיניינע יוביר םנשי רומא תשרפב
אטבתמ ("שדוקה-ןושלב ול וארקי רשא ומש") השרפה םשב יכ - השרפה םשמ תיללכ הארוה
םישיגדמ - וז השרפבש ןיינע לכ תודוא םירבדמ רשאכ :תרמוא תאז .וז תשרפד יללכה ןכותה
."רומא" המשש השרפב רמאנש ןיינע והזש

,("ןגאז ןייא ןיא ןטלאה") תדמתמ הרימא תודוא יוויצ - אוה "רומא" תבית שוריפ ,הנהו
.תלוזה לא הרימא לש ןיינע םג שורד אלא ,דבלב הבשחמב קפתסהל ןיאש ונייה

:וכופיהו רבד הז ירה ,הרימא לש ןיינעל םיקוקז המ םשל - ןבומ וניא ,הרואכלו

הנווכהש רמול חרכהב ירה ,("רומא")" "הרימא" לש ןיינע תודוא תרבדמ הרותה רשאכ
םשב תארוק הרותה התיה אל - ןכות לכ אלל םירבדל יכ) 'וכ יתימא ןכות תלעב איהש הרימאל
:הלאשה תלאשנ ןכ םאו .'וכ ותבשחמו ולכשב םירבדה ויה הרימאה םדוקש ,ונייה ("הרימא"
ולגתיו ודריי ותבשחמו ולכשב םיאצמנה םיניינעהש - הרימא לש ןיינעל םיקוקז המ םשל
!?רובידב

,'וכ תועמשמו ןכות לעב ןיינע תודוא ןאכ רבודמש תויה :תנתונה איהש - הזב רואיבהו
לכ הזמ חמצת אל הזכ ןפואב יכ ,דבלב ותבשחמו ולכשב אצמנ ןיינעהש הזב קפתסהל ןיא
דחוימ יוויצ ונשי ,ןכלו ,וריבח לש ובלבש המ עדוי םדא ןיא ירהש ,תלוזה לצא תלעות
.תלוזה לא הרימא לש ןפואב םירבדה תא תולגל ,"רומא"

בוט ןיינע ודיב שי רשאכש ,ונייה - "ךומכ ךערל תבהאו" יוויצל םאתהב אוה הז ןיינעו
םגש לדתשהל וילע ,('וכ תועמשמו ןכות לעב ,בוט ןיינע ותבשחמב שיש - ןדיד ןודינבכ)
.הז ןיינעמ תלעותו האנה קיפהל לכוי תלוזה

,םתלועפ ולעפי םירבדהש חרכהב ירה - םיאתמה ןפואב היהת תלוזה לא הרימאהש ידכ ,הנהו
רחאמו .הליטב הרימא וז ירה ,המואמ תלעופ הניא תלוזה לא (יוליגהו) הרימאה םא יכ
ןאכ רבודמ יאדווב ירה - ("רומא") "הרימא" םשב רבדל תארוק "םייח תרות"ו "תמא תרות"ש
.םתלועפ םילעופ םירבדהש ןפואב תלוזה לא הרימא תודוא

אלא ,דבלב הבשחמ לש ןיינעב קפתסהל ןיאש ,"רומא" - השרפה םשמ תדמלנה הארוהה יהוזו
.םתלועפ ולעפי םירבדהש ןפואבו ,תלוזל םג תאז רמולו תולגל לדתשהל םיכירצ

ןייא ןיא ןטלאה") תדמתמ הרימא ,"רומא" - ידימת יוויצ לש ןונגסב תשגדומ וז הארוהו
."תיחצנ איה הרותה" יכ ,םייחצנ םה הרותה יניינע לכש הזל ףסונ - ("ןגאז

:םידקהבו - הזב ןיינע דוע

- רחא ןונגסב םג שדוקה-ןושלב אטבתהל לוכי ("רומא" תביתבש) תלוזה לא יוליגד ןכותה
םשש רחאמו ."'וג לארשי ינב לא רבד" אוה ליגרה ןושלה :הברדאו ,הזב אצויכו ,רוביד
.רבדב תדחוימ הארוה הנשיש ,ןבומ ,(הזב-אצויכו ,"רבד" אלו) אקווד "רומא" אוה השרפה

:הזב רואיבהו

"הרימא"ו ,השק ןושל לע הרומ "רוביד"ש - אוה "הרימא" ןושלל "רוביד" ןושל ןיב קוליחה
.(ג,טי ורתי י"שרפ) "הכר ןושל לע הרומ

הלועפהש - (הזב אצויכו "רבד" אלו) "רומא" ןושלה קוידמ תדמלנה הארוהה יהוזו
רשאכ ונייה ,"הכר ןושלב" ,אקווד "הרימא" לש ןפואב תויהל הכירצ תלוזה םע תוקסעתההו
וילע ליטהל לוכיש ןפואב ומע רבדמ וניא ,םייוסמ ןיינעב וילע לועפל ידכ תלוזה םע רבדמ
.'וכו םעונ יכרדב ,"הכר ןושלב" ומע רבדל ךירצ אלא ,דחפו המיא

דמעמל עיגי תלוזה רשאכ ירה - ("הרימא") "הכר ןושלב" םירבדה תא לבקמ תלוזה רשאכו
ןושלב" ,"הרימא" לש ןפואב אוה םג רבדי ,תלוזה לא העפשהב קוסעי ומצעב אוהש בצמו
.םירבדה תא לביק ומצעב אוהש יפכ ,"הכר

:תבשה ןיינעב םג שגדומ - "הכר ןושלב" ,"רומא"ד ןיינעה תוללכ

אזגור לש ןיינע ללכ ךייש אל תבשה םויבש ןבומ הזמו .גונעת וניינע תבשש ליעל ראבתנ
אוה תלוזה לא רובידהש יאדווב ,ןכ םאו ,גונעתה ןיינע ךפיה והזש רחאמ ,הזב אצויכו
לש ןפואב איה תבשה םויד הדובעה תוללכש םשכ ,אקווד "הכר ןושלב" ,"הרימא" לש ןפואב
.גונעת

ןיד לש ןפואב םה הרות יפ-לעש םיניינע וליפאש הזב אטבתמ תבשה םויד יוליעה ,הנהד
ןיניד לכו" ("אנווגכ"ב) תבש ליל תליפתב םירמואש יפכו ,תבשה םויב םה םילטבתמ ,'וכ
לש םיניינעה לכ םילטבתמ (תוצח רחאל תבש ברעמ לחה) תבשה םויבש ,ונייה ,"הנימ ןירבעתמ
.(שא ורעבת אל תווצמ) קדצ -חמצהל תווצמה רפסב הכוראב ראובמכ 'וכ אזגורו ןיד

לש ןיינע ךייש אל זאו ,'וכ תומלועה תיילע לעפנ זאש - תבשה םויד ןיינעה תוללכ והזו
םה (םיימשג םיניינע םג) תבשה יניינע לכ ,ןכלו ,"רמאק אל םכתבש שרפ" ירהש ,'וכ תלוספ
אל םכתבש שרפ" ירהו ,"שרפ" תניחבב אוה גונעתמ הטמלש ןיינע לכ יכ ,גונעת לש ןפואב
."רמאק

,ןבומ - גונעת אוה תבש לש וניינע יכ ,ללכ אזגור לש ןיינע ךייש אל תבשה םויבש רחאמו
לש ןפואב השענ הז ןיינעש יאדו אלא ,'וכ השק ןפואב היהי תלוזה לא רובידהש ךייש אלש
.גונעת לש ןפואב - םעונ יכרדב ,אקווד "הכר ןושלב" ,"הרימא"

תויהל הכירצ - "הכר ןושל" ,"הרימא" לש ןפואב תלוזה לא העפשההו תוקסעתהה ,הנהו
דורי בצמו דמעמב אצמנ תלוזה רשאכ וליפא ,ונייה ,תלוזה לש ובצמו ודמעמב בשחתהל ילבמ
,(ןיד לש ןיינע ךייש אל זאש) תבשה םויד יוליעה לדוג תודוא עדוי וניאש דע ,'וכ
.אקווד "הכר ןושלב" ,"הרימא" לש ןפואב ומע רבדל םיכירצ זא םג - הזב אצויכו

- רתויב דורי בצמו דמעמב אצמנש םדא תודוא רבודמ רשאכ םגש ('ל קרפ) אינתב ראובמכו
,אוטחל ול םרוג ומוקמ"ש ,ונייה ,"ומוקמל עיגתש דע ךריבח תא ןידת לא" ל"זח ורמא
הרעוב רונתכ רעוב ורציו . . תונרק יבשוימ תויהלו םויה לכ קושב ךליל ותסנרפ תויהל
,"םילקבש לק ינפב וליפא" ,"םדאה לכ ינפב חור לפש יווהו" ל"זח ורמא ןכלו ,"'וכ הפואמ
.רתויב לודג ולש ןויסנהש רחאמ

ןודי אלש דבלב וז אל ,ונייה ,"תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יווה" :ל"זח ורמא וזמ הריתיו
ןד יווה" - ל"זח ןושל קוידכ :הברדא אלא ,("ךריבח תא ןידת לא") 'וכ וילע גרטקיו ותוא
."תוכז ףכל םדאה לכ תא

רחאמ ,םייוצר יתלב םיניינעב לשכנש הזב ותוא םישאהל רשפא יאש דבלב וז אל :תרמוא תאז
,"תוכז ףכל" ותוא ןודל םיכירצ אלא - 'וכ הבשנש קונית אוה יכ ,ללכ ותמשאב הז ןיאש
.ורובע "תוכז" לש ןיינע והזש ,ונייה

דציכ - 'וכ םייוצר יתלב םיניינעב לשכנש םדא תודוא רבודמ רשאכ :ןבומ וניא הרואכלו
ךוכיזו ךז ןושלמ - "תוכז" וזיאו "תוכז" וזיא ,ורובע "תוכז" לש ןיינע והזש רמול רשפא
!?אטח לש ןיינעב שי -

:הזב רואיבהו

דמעמב אצמנ ידוהי רשאכש ,ןבומ ,"ןחוכ יפל אלא יחוכ יפל שקבמ יניא" ל"זר רמאמ יפ-לע
הרעוב רונתכ רעוב ורציו . . תונרק יבשוימ תויהלו םויה לכ קושב ךליל ותסנרפ"ש בצמו
תונויסנב דומעל לכויש ידכ רתויב םילענ תוחוכ ול ונתינש יאדווב ירה - "'וכ הפואמ
.םהב לקתנש

ךכ ידכ דע םילענ תוחוכ ונתינ אל - "להוא יבשוי" םהש םידוהי םתואל :תרמוא תאז
איה םתדובע ,ןכלו ,("תונרק יבשוי"ד תונויסנהכ) רתויב םישק תונויסנב דומעל ולכויש
ייז טאה'מ") םתוא וסינכהש םידוהי םנשי - תאז תמועל לבא ."להוא יבשוי" תויהל
ולכויש רתויב םילענ תוחוכ םהל ונתינש רחאמ ,"תונרק יבשוי" לש םוקמב ("טקעטשעגניירא
םילענה תוחוכה תא ולגיש ידכ - הזכ בצמו דמעמב םתוא וסינכה ןכלו ,ולא תונויסנב דומעל
.םהל ונתינש

אצמנ אוהש הדבועה םצע יכ "תוכז ףכל םדאה לכ תא ןד יווה" ןושלה קויד ןבומ הז יפ-לעו
לע הרומ הז ירה ,"'וכ רעוב ורציו . . תונרק יבשוימ תויהל . . ותסנרפ"ש בצמו דמעמב
תוחוכ תולגל וחוכב יכ - "תוכז" לש ןיינע הז ירה ןכלו ,ול ונתינש םילענה תוחוכה
.ולא םילענ

אלו לשכנ רשאכ לבא .ןויסנב דומעל לכויש ידכ ול ונתינש תוחוכל סחיב אוה הז לכ ,הנהו
"חוכב" התיהש "תוכז"ה זאש) ךרדה תא רבעו םגפו אטחו ,(תונוש תוביס ינפמ) ןויסנב דמע
ףכל םדאה לכ תא ןד יווה") תוכז וילע דמלי תלוזהש םיקוקז - (לעופ ידיל האב אל
הלגתת זאש ,םיאתמה בצמו דמעמל עיגהל וילע עיפשיו ומע קוסעי תלוזהש ,ונייה ,("תוכז
.ול ונתינש םילענה תוחוכה יוליג - ובש "תוכז"ה

ןד יווה") תוכז וילע דמלל םיכירצ 'וכ אטחש ירחאל םגש תרמוא "תמא תרות"ש רחאמ ,הנהד
אל יכ) תיתימאה תואיצמל םיאתמ תוכז דומילהש רמול חרכהב ירה - ("תוכז ףכל םדאה לכ תא
ירחאל וליפא יכ - רבדה םעטו .(ו"ח יתימא וניאש רבד רמול הווצת "תמא תרות"ש ןכתיי
תלועפל םיקוקזש אלא ,ול ונתינש םילענה תוחוכה (חוכבו םלעהב) ולצא םיאצמנ 'וכ אטחש
ולגתי זאו ,םיאתמה ןפואב וילע עיפשיו ומע קוסעיש ,ונייה ,תוכז וילע דמליש תלוזה
.ןכל םדוקמ דוע ולצא ויהש - ולש םילענה תוחוכה

תושעל אוה הצור" לארשימ דחאו דחא לכש ('ב קרפ ףוס ןישוריג תוכלה) ם"במרה ןיד-קספכו
ונוצר תא ולצא תולגל םיכירצש ידוהי תודוא רבודמ רשאכ וליפאו ,"'וכ תווצמה לכ
םכנוצרל" היב ןנירק זא םג ירה - ינא הצור רמאיש דע ותוכהל םיקוקזש דע ,יתימאה
לטבל ידכ הז ירה - היפכ לש ןיינעל םיקוקז ויהש המו ,יתימאה ונוצר והז יכ ,"והוחבזת
...("ופקתש אוה ורצי") יתימאה ונוצר לע ריתסהו םילעהש ,דבלב ינוציח ןיינע

ןפואב איה דיתעבו הווהב הגהנההש ונייה ,דיתעלו הווהל עגונב קר ךייש ליעל רומאה
.דובכ לש סחי ךותמו ,הכר ןושלב "הרימא" לש ןפואב תלוזה לע העפשה - "רומא"ד

"ינש חספ"ד ןיינעה ןכותמ תדמלנה ,רבעה ןוקיתל עגונב תדחוימ הארוה הנשי - הזל ףסונו
:(רייאב ו"טל ךומסה)

תורוהל - אוה "ינש חספ" לש וניינעש (גנ 'מע םוי-םויה) ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
.יוצר יתלב ןפואב ויהש רבעה יניינע תא ןקתל םילוכי דימת יכ) דובא הרקמ ןיא םלועלש

:ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו

םנשיש םיאורו ,רבעב הגהנהה תוללכו ,לומתאד הגהנהה ןפוא תודוא םיננובתמ רשאכ
םיכירצ - ליעל הרומאה הארוהל םיאתמה ןפואב הגהנהה התיה אל םהבש םימייוסמ םיניינע
.רבעה תא ןקתל תורשפא הנשי אלא ,דובא הרקמ הז ןיאש תעדל

שארל לכל ירה - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ ל"נה םגתפה תא עמש אוהש רחאמ ,הנהו
ול ןיא :תרמוא תאז .רבעה יניינע תא ןקתל ךירצו לוכי אוהש ,וילא םירבדה םינווכמ
תויה יכ - הזב אצויכו ולוכ רוביצל עגונב ,לארשי ללכל עגונב ורמאנ םירבדהש בושחל
,ולוכ רוביצלו לארשי ללכל עגונב םג םנמא איה הנווכהש יפ-לע-ףא הנה ,תאז עמש אוהש
!וילא םירבדה םינווכמ שארל לכל ירה

- רבעה יניינע ןוקיתל עגונב "ינש חספ"מ םידמלש הארוהה תודוא רבודמ רשאכ ,הנהו
ןקתל הצריו ,יוצר יתלב ןפואב התיה רבעב ותגהנהש שיגריש - אוה רבדב יאנתהש ,ןבומ
.תאז

אלא ,וניבר השמ לש "העצה" רותב אב אל "ינש חספ"ד ןיינעה תוללכש הרותב רפוסמש יפכו
וניבר השמל ונעט םהש ,ודעומב חספה תא בירקהל ולכי אלש םישנא םתוא לש הנעטה ירחאל
ועדיו ושיגרה םהש ,ונייה ,"לארשי ינב ךותב ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל"
.תאז ןקתל וצרו ,יעבדכ וניא םבצמו םדמעמש

,"ינש חספ"ד השרפה רמאת םדי-לעש וכז - 'וכ םהל עגונ היה רבדהש הז ידי-לע קרו
והזש - רבעה יניינע תא ןקתל תורשפא םהל הנתינו ,הלבקתנ ("ערגנ המל") םתעיבתש ,ונייה
."ינש חספ"ד ןיינעה תוללכ

:ידוהי לש ותולדג תא םיאור הזבו

העיבתו הנעטב אב אוה ירה ,ןכ-יפ-לע-ףא - יוצר יתלב בצמו דמעמב אצמנ אוה רשאכ וליפא
!ותעיבתו ותנעט תלבקתמ ףוס-לכ-ףוסו ,"ערגנ המל"

םה ירה - "ערגנ המל" הנעטב אובל םישנא םתוא ולכי דציכ :ןבומ וניא הרואכל ,הנהד
!?"םכל" - םתמשאב היה רבדהש טרפבו ,הרהטה ךפיהד ןפואב אוה םבצמו םדמעמש ועדי

םירבד םניה יעבדכ םניאש םיניינעה לכ ירה ,"םידוהי" םהש רחאמ - אוה רבדה םעט אלא
םה םתואיצמ םצע דצמש רחאמו .םתואיצמ םצעב ללכ יוניש םילעופ םניאו ,דבלב םיינוציח
."ערגנ המל" םה םינעוט ןכל - יוליעה תילכתב

תנתינ זאש - "ערגנ המל" העיבתו הנעטב אוביו ,תאז שיגריו עדייש חרכהב - ךדיאל לבא
.רבעה יניינע תא ןקתל תורשפאה ול

עגונב ןבומ ןכ ומכ ,"דמל ןשייבה אל" ירה הרותה דומילל עגונבש םשכ :תרמוא תאז
- ("אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" רמאמכו ,הרותמ םיחקלנ םיניינעה לכ יכ) הבושתה ןיינעל
יכ ,רבעה יניינע תא ןקתל ונוצרבש עובתלו שורדל ךירצ אוה אלא ,'וכ שייבתהל ול ןיאש
.רבעה יניינע תא ןקתל תורשפאה תא ול םינתונו ותנעט תא םילבקמ זאו ,"'וג ערגנ המל"

םידמולש תובא-יקרפד יעיבר קרפ םע םג רושק ("ערגנ המל" הנעטה השורדש) ליעל רומאה
."היובא ןב עשילא" לש ורמאמ אבומ (כ הנשמ) םשש - וז תבשב

:הזב רואיבהו

תוברתל אציש (א"ה ב"פ םש ימלשורי .א,וט הגיגח) ארמגב רפוסמ "היובא ןב עשילא" תודוא
."רחאמ ץוח םיבבוש םינב ובוש" הרמאש "לוק תב" עמשש תויה ,הער

םיבבוש םינב ובוש" םירמוא רשאכ - תונעטב וילא אובל םילוכי דציכ :ןבומ וניא הרואכלו
!?"רחאמ ץוח

היה - "רחאמ ץוח םיבבוש םינב ובוש" הרמאש "לוק תב" עמשש תורמלש ,הזב רואיבה עודיו
לדתשמ היה םאש יאדוובו ,"ערגנ המל" העיבתו הנעטב אובלו ,הבושת תושעל לדתשהל ךירצ
ובוש" הרמאש "לוק תב"ה תורמל ,תלבקתמ ותבושת התיה ,"סנכנו קחד"ד ןפואב הבושת תיישעב
."רחאמ ץוח םיבבוש םינב

אוהש תורמל ,ונייה - "אצמ ץוח ,השע תיבה-לעב ךל רמואש המ לכ" ל"זר רמאמ ךרד לעו
רמוא תיבה-לעב רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףא ,"השע תיבה-לעב ךל רמואש המ לכ" ןכלו ,"תיבה לעב"
.ולוקב עומשל ךירצ וניא - "אצ" ול

םינב ובוש" הרמאש "לוק תב" עמש "רחא"ש תורמל :ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
תא ותרותב בתכ ומצע ה"בקהש רחאמ ,וז "לוק תב"ל עומשל ךירצ היה אל ,"רחאמ ץוח םיבבוש
"לוק תב"ל עומשל ךירצ וניא ןכלו ,"אצמ ץוח השע תיבה-לעב ךל רמואש המ לכ"ש ללכה
.("רחאמ ץוח םיבבוש םינב ובוש") השודקה לובגמ תאצל ול תרמואה

יכ ,הבושת תושעל לדתשהל הסינ אלו ,"לוק תב"ל עמש עודמ - "רחא" תודוא הנעטה יהוזו
יפכו .ותבושת תא םילבקמ ףוס-לכ-ףוס ויה - "ערגנ המל" עבות היהו ,רבדב לדתשמ היה םא
האר) ןנחוי 'רו ריאמ 'ר ידי -לע "רחא" לש ונוקית לעפנ ףוס-לכ-ףוסש לעופב םיאורש
.(םש ימלשורי .ב,םש הגיגח
:"ינש חספ" - רייאב ד"ימ תדמלנה הארוהה יהוזו

ותלכיו וחוכבש דבלב וז אל הנה ,יוצר יתלב ןפואב התיה רבעב ותגהנהש האור ידוהי רשאכ
.רבעה יניינע תא םג ןקתל ותלכיו וחוכב אלא ,דיתעבו הווהב ותגהנה תא תונשל

אוה ירה ותואיצמ םצע דצמש ועדיב ,"ערגנ המל" הנעטו העיבתב אב אוה רשאכ - תאזו
,ונייה ,"ינש חספ" תשרפ - השדח השרפ ודי-לע ןתנתש הכוז אוה ירה זאו .יוליעה תילכתב
.רבעה תא ןקתל תורשפא ול תנתינש

.רייאב ד"י ירחאל שממ תוכימסב אב רייאב ו"טש רחאמ - רייאב ו"טל םג תכייש וז הארוהו

לח רייאב ו"טו ,ישיש םויב לח ("ינש חספ") רייאב ד"יש - וז הנש תועיבקב דחוימבו
:תבשה םויב

ימי תששב ויהש םיניינעה לכש ,ונייה ,"'וג םימשה ולוכיו" - אוה תבשה םוי לש וניינע
.'וכ גונעתו ןויליכ לש ןפואב ,יוליעה תילכתב תבשה םויב םה םילעתמ ,עובשה

-המכ-תחא -לע ירה ,יוליעה תילכתב תבשה םויב םילעתמ עובשה ימי תשש יניינע לכש רחאמו
לעפנש יוליעה רתויב שגדומ ובש ,ונייה ,שממ "תבש ברע" ,ישיש םויל עגונב אוה ןכש המכו
.תבשה םויב

ו"ט) תבשה םויב הלעתמ (ישיש םויב לחש) "ינש חספ"ד ןיינעה תוללכש ןבומ הז יפ-לעו
.יוליעה תילכתב (רייאב
-1421 'מע ,'ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה רומא תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1428


,תוכז וילע דמלל םיכירצ אטח ידוהיש ירחאל םגש תרמוא "תמא תרות"
תיתימאה תואיצמל םיאתמ תוכז דומילהש רמול חרכהב ירה

,"ןלאפראפ ןייק אטינ זיא סע" םגתפה תא ונרוד אישנמ עמשש רחאמ
שארל לכל אלא ,רוביצה ללכל עגונב ורמאנ םירבדהש בושחל ול לא
!וילא םירבדה םינווכמ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


"אילג אל אמופל אביל"


היולת איהש םירמוא ךיא ,הלואגה אובת יתמ עדוי רבכ ה"בקה םא
?ונב

ירבד :םש ךישממו . . דומעיש איבנ לכ" :ם"במרה בתוכ הרותה ידוסי תוכלהמ 'י קרפ שירב
הנה םירמוא ןיאו ,ותאובנל השחכה הזב ןיא וירבד ודמע אל םא . . רמוא איבנהש תונערופה
. םהל חלסנו הבושת ושעש רשפאו ,הערה לע םחינו דסח ברו םייפא ךרא ה"בקהש ,אב אל רבד
אלא וניא - איבנה רמואש תודיתעה ירבד םויקל חרכהה :רמולכ ."'וכ םהל הלתש וא .
.'וכ הבושתה ידי-לע יוניש תויהל לוכי - תונערופ ירבדב ןכ-ןיאש-המ ,םיבוט םירבדב

ןיינע והזש ןוויכמ ירה - "םתוא וניעו םודבעו" הריזגה תודוא עדי הערפ רשאכ םג :ןכלו
(הזב אצויכו הבושת ידי-לע) רבדב יוניש תויהל לוכיש הרותב ןיד-קספ ונשי ,תונערופ לש
לע שנענ ןכלו ,הערפ לש ונוצרב רבדה יולת ,ןכ-םאו ,םייקתת וז הריזגש חרכה לכ ןיאו
.הז

עדיל םדאב חוכ ןיאש" (םש) רמול ם"במרה ךירצ המ םשל :אסיג ךדיאל השק הז יפ-לע םנמא
-ינב תעידיכ התיה ה"בקה לש ותעידי םא םג ירה - "תויהל םידיתעה םירבד ה"בקה עדי ךאיה
וב ךיישש תונערופ לש ןיינע והזש ןוויכמ ,הריחבה תא תחרכמ וז העידי התיה אל ,םדא
!?יוניש

."אילג אל אמופל אביל" - "ץק"ה ןיינעל עגונבש רהוזב אתיא :םידקהב - הזב רואיבהו
אביל" היהי םא אנימ-אקפנ יאמל ןכ-םא - אילג אימש יפלכש ןוויכמ :ןבומ וניא הרואכלו
!?אימש יפלכ אילג רבכש תואיצמה תא תונשל לוכי הז רבד יכו ,ואל וא "אילג אמופל

קוליח ונשיש ("הקולא הזחא ירשבמ") הטמל םדאמ לשמ ךרד-לע הזש - הזב רואיבה עודיו
,דבלב ותבשחמב אצמנ רבדהש ןמז לכש .לעופב רובידב ,יוליגב אבה רבדל ותבשחמבש רבד ןיב
הלגתנ רבדהש ירחאל ןכ -ןיאש-המ ,'וכ ותונשל לוכיו ,רבדה לע תיבה-לעב ןיידע אוה ירה
...ותונשל לוכי וניא בושו ותושרמ רבדה אצי - םלועה ריוואב לעופב רובידב

יוניש תויהל לוכי היה אל - "אמופ"ל "אביל"מ הלגתמ היה "ץק"ה וליא :הלעמל אוה ןכו
הלוכי הניא - "התיעב" תויהל הכירצ הלואגה םא ,ונייה ,(םדא לש ורוביד תמגודב) רבדב
-המ ;"התיעב" תויהל הלוכי הניא - "הנשיחא"ד ןפואב איה םאו ,"הנשיחא"ד ןפואב תויהל
םא יולת ובש ,םדאה לש ותריחבב יולת הז ירה - "אילג אל אמופל אביל" רשאכ ןכ-ןיאש
תויורשפאו םינמז המכ - אפוג "הנשיחא"בו ,"הנשיחא"ד ןפואב וא "התיעב" היהת הלואגה
.'וכ

הטמל םדאה לש ותעידיכ ה"בקה לש ותעידי התיה וליא :ונניינעב םג רמול שי הז ךרד-לעו
לש ןפואב רבכ אב הז ןיינעש ןוויכמד ,'וכ בוטל ערמ יוניש היהיש ךייש היה אל ירה -
;(ל"נכ) רבדב יוניש ךייש אל זאש ,"אמופל "אביל"מ הלגתנש רבד תמגודב הז ירה ,העידי
ה"בקה עדי ךאיה עדיל םדאב חוכ ןיא" ,םדאה תעידיכ ה"בקה לש ותעידי ןיאש ןוויכמ םנמא
.רבדב יוניש ךייש ןכל - "'וכ
יתלב - 1706-1705 'מע ,ג ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ינש חספ תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


תונייעמה תצפהל תוחוכה תא לצנל


!"ךתואיצמ לכ התשענ הזמו תוחוכ ךב עיקשה ונרוד אישנ"

קוסעל ,הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל - תוירחא ידוהי לע ליטמ ונרוד אישנ רשאכ
:ןועטלו והשימ אובל לוכי - הזב-אצויכו ,יללכה הרות-רפסל םידוהי םושרל ,"םיעצבמ"ב
דציכ התא עדוי יכו - הרות -רפסב תוא תשיכר תודוא ינולפ ידוהי םע רבדל התא לוכי דציכ
!?החפשמה-תרהטד ןפואב דלונ ינולפ םא התא עדוי יכו !?הז ינפלש עגרב ינולפ גהנתה

דמעמב אצמנ ינולפש םנמא ול ררבתמ - ינולפ לש ובצמו ודמעמ תודוא ול םירפסמ רשאכו
!רתויב דורי בצמו

ידכ והארמ לא טיבהל התא חרכומ םנמא - !"והארמ לא טבת לא" :ול םירמוא הז לע הנה
לבא ,(םתלועפ ולעפי םירבדהש ןפואב) ינולפ לע עיפשהלו רבדל דציכ עדתש

וילע לכתסהל ךירצ אלא ינוציחה "והארמ לא טבת לא" וילע טיבמ התא רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףא
...!בקעיו קחצי ,םהרבא ןב אוהש ,תיתימאה ותואיצמל םאתהב

לכ התשענ הזמו ,תוחוכ ךב עיקשה ונירוד אישנו ,תודיסח תדמל התאש תויה :תוטשפבו
ןייד ןראוועג זיא ןופרעד ןוא ,תוחוכ טגיילעגניירא ריד ןיא טאה ונרוד אישנ") ךתואיצמ
ינוזמו ייח ,ינבד הכרבה ללוכ ,ךיניינע לכש תוטשפב התא עדויש יפכו ,("תואיצמ עצנאג
,"ךדי םצועו ךחוכ" הז ןיא ,(רתוי יובירב דיתעב היהתו ,התע דע ךלצא התיהש) יחיוור
תא לצנל התא ךירצ - ("'וכ םכלוכ ןכה ודמע" רמאש) ונרוד אישנ לש ויתוכרב דצמ אלא
קוסעל - ונרוד אישנ ךילע ליטהש תוחילשה תא אלמלו ,ךל ונתינש תויורשפאהו תוחוכה
!"ותומכ םדא לש וחולש"ד ןפואבו ,הצוח תונייעמה תצפהב
- 1441-1440 'מע ,ג ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה רומא תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


םיברה תושרבו םע בורב רמועב ג"ל יעצבמ תא ךורעל

:רקיעה אוה השעמה

ונצראב המכו-המכ-תחא-לעו ץראל ץוחב ןה ,םוקמו םוקמ לכב רמועב ג"ל יעצבמ תא ךורעל
לכ תא תושעלו ,תודליו םידלי לש לודג יכה רפסמ ףתשל - "םע בורב" תאז תושעלו ,השודקה
."םע בורב" םיכרענה רמועב ג"ל יעצבמב ףתתשי ידוהי דלי לכש (תוכיאבו תומכב) תולדתשהה

תארקל הנכהה תולועפב ףתתשהל םילוכי הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש םידליה םגש ןבומו
םיברש םוקמב םינפ-לכ-לע) "םיברה תושר"ב תאז ןגראל יוארה ןמו ...רמועב ג"ל יעצבמ
.רמועב ג"לד החמשה תא םסרפל ידכ ,(וב םירבוע
(הגומ יתלב - 1425 'מע ,ג ךרכ ,ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"משת'ה ינש חספ תחישמ)

תודיסחה ינייעממ


רומא תשרפ


(וט,גכ) םכל םתרפסו

:שרפמ שטירזממ דיגמה

.תוריהבו תוריפס ןושלמ - "םתרפסו"

.ריהבו ראומ תויהל בייח "םכל"ה - "םכל םתרפסו"

-לע ,רמולכ ."תומימת תותבש עבש"ב ?"םכל"ה תא םיריאמ המב :ןקזה ר"ומדא ךכ לע ףיסומ
שדוק-תבשה םויכ ,"תבש" תגרדב ויהיש דע (עבשמ הלולכ הדימ לכשכ) תודימה עבש רוריב ידי
.רוריב ךירצ וניאש
(בנ 'מע םוי-םויה)


(וט,גכ) תבשה תרחממ םכל םתרפסו

.(ליעל האר) "םכל"ה תראה ,תימהבה שפנה רוריב לש הדובעה וז - "םכל םתרפסו"

.םלועה תאירב לש "ףקיהה ימי תעבש"מ הלעמל ,ןמזהמ הלעמלש הניחב וז - "תבשה תרחממ"
."תולשלתשה רדסמ הלעמל" :תודיסחה ןושלבו

שפנה לש תותחשומה תודימה הלא ,רתויב לפשה תא ררבל חוכה - "תבשה תרחממ םכל םתרפסו"
רתוי הובג-הובגה לכ" ,ןכש ,"תולשלתשה רדסמ הלעמל" ,רתויב ההובג הגרדמ עבונ ,תימהבה
."רתוי הטמ-הטמל דרוי -
(269 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקל)


(וט,גכ) הנייהת תמימת תותבש עבש

העבש תב הרונמל ולשמנ לארשי-ינבש עודיכ .לארשי-םעבש םיגוסה תעבשל זמור - "עבש"
דסחב 'ה תא דבועה שי) תודימה עבש יפ-לע ,'ה-תדובעב םיגוס העבש שיש םושמ ,םינק
.(ךכב אצויכו ,האריו הרובג ךותמ דבועה שי ,הבהאבו

.(עבש לופכ עבש) עבשמ המצעב הלולכ הדימ לכש יפכ ונייהד - "תותבש עבש"

דחא לכ ךכ ,הריפסה תומילשל בושח הריפסה ימימ םוי לכש םשכש ,איה םירבדה תועמשמו
ןיינעה לעפנ ,הווחאו הבהא ךותמ דחי םלוכ ףרטצהב קר .םעה תומלשל עגונ לארשימ דחאו
."תומימת תותבש עבש"ד
(ו"משת יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)


(זט,גכ) םוי םישמח ורפסת

?םימי העשתו םיעברא אלא םירפוס ןיא אולהו

תא ,תאז תמועל .םויל רעש - הניב ירעש ט"מ תא הכישממ רמועה תריפס לש הדובעה אלא
רתויב תילענ הניחב יהוזש יפל ,םירפוס ונא ןיא ,םישימחה רעשה דגנכש ,םישימחה םויה
רחאל הלעמלמ ונל ןתינו ךשמנ הז הלענ רעש םלואו .םש דע 'עיגהל' ונתדובע חוכב ןיאו
.הדובע ידי-לע םכישמהל ןתינש םירעשה לכ תא ונתכשמה תוכזבו

ונתדובעמ האצותכ ,רבד לש ופוסב ,ךשמנ םישימחה רעשש ןוויכמ - "םוי םישימח ורפסת"
.הזה רעשה תא םג ונכשמה וליאכ בותכה ונילע הלעמ ,רמועה-תריפסב
(הל 'מע םירישה-ריש הרות-יטוקל)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

ולאכ םירעש ,רתוי םילענ םירעש ט"מ רופסל שי ,םירעש ט"מה תכשמהו תריפס םויס רחאל
.הסיפתו הגשהמ הלעמל ,רמולכ ,"םישימחה רעש" תניחבב ויה ןכל םדוקש
(996 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


םישבכ ינש לע . . םירכבה םחל לע םתא ןהכה ףינהו
(כ,גכ)

דירומו הלעמ איבמו ךילומ ,ןטמלמ וידי יתש חינמו ,םישבכ ינש יבג לע םחלה יתש ןתונ
(ו"מ ה"פ תוחנמ)

יבג-לע םחלה יתש ונתינ אופא עודמ .חמוצ אוהש םחלמ רתוי םילענ ,יחה גוסמ םהש ,םישבכ
?םישבכה

םחלה ,שרושב ,םשו םשרושל םתוא היבגהו הלעה ,םישבכה תאו םחלה תא ןהוכה ףינהשכ :אלא
הובג ושרושש החיכומ המצע וז הדבוע לבא ,יחהמ הגרד תוחפ םנמא אוה חמוצה .רתוי הלענ
יחהש הביסה םג וז) "רתוי הטמ-הטמל דרוי ,רתויב הובג-הובגה לכ"ש ללכה יפ-לע ,רתוי
.(רשבמ רתוי ןיזמ םחלהשו ,חמוצהמ ןוזינ
(טל 'מע ארקיו הרות-יטוקל)


(דכ,גכ) העורת ןורכז

:ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רמוא

הנשה-שארב רפושב עוקתל רוסאש ,(טכ הנשה-שאר) העודיה 'הברד הריזג'ה תזמרנ הז קוספב
."םיברה תושרב תומא עברא ונריבעיו דומלל יקבה לצא ךלייו ודיב ונלטי אמש" תבשב לחש
:רמול שי הז יפלו ,(םש הנשה -שאר) תבשב לחש הנשה-שארב רבדמ "העורת ןורכז" ןכש

.רפושה תרבעהב הנללחנ אלו םויה תבש יכ רוכזל ונילע - "העורת ןורכז"

.יקבה לצא תכלל ךרטצנ אל זאו ,תועיקתה רדס תא בטיה רוכזל ונילע - "העורת ןורכז"

ןכלו ,הזכ ששח םייקש ןמיס ,ךכ לע ריהזהל ץוחנל האצמ הרותהש ןוויכמ :םימכח ורמאו
.תבשב רפוש תעיקת לע ורזגו ודמע
(טפר 'מע תורגיא קחצי-יול יטוקל)


(במ,גכ) תוכוסב ובשי לארשיב חרזאה לכ

חישמה תאיב ירחא חורזלו ריאהל דיתעש הלענה יקולאה רואה - "חרזאה לכ"

,המשנו המשנ לכ לש התוימינפבו התויכותב - "לארשיב"

וניא הזה ןמזב ןכש ,'הכוס' - ףיקמ תניחבב אלא םויה הלגתמ וניא - "תוכוסב ובשי"
.תוימינפב תולגתהל לוכי
(חפ 'מע םירבד הרות-יטוקל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ישיש םוי
ינש-חספ ,רייאב ד"י

.1ןונחת םירמוא ןיא

.2ינש חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ

רומא תשרפ שדוק-תבש
רייאב ו"ט

,('הכרב ןתו'ו) 'לטה דירומ' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :תבש ליל - תיברע
.3רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליאו וז הליפתמ ,ןכלו

.ד קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
רייאב ז"י

.ארתב ינש תינעת

.4ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
5רמועב ג"ל ,רייאב י"ח

.4ןונחת םירמוא ןיא

.6םידליל הווצמ-תרופסת דבלמ ,רמועב ג"לב םג םירפתסמ ןיא

ברעב ותרופסת תא םיכרוע ,ללכב דעו תועובשה גח ברע דע רמועב ג"ל רחאל דלונש דלי)
.(גחה

ונצראבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
אוה ונוצר יכ ,8"שפנו בל לכב" החמש םישועו 7(תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ השודקה
.9הז םויב וחמשיש

.10הקדצל תדחוימ הפסוה תתל שי הז םויב

רכזל ,םיבורח לוכאל וגהנ יברה לש ויבא תיבב .11רמועב ג"לב םיציב לוכאל וגהנ
.12הרעמב םתויה ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש םיבורחה

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
.13"התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ

.14הז םויב 'לארשי-תבהא' לע תדחוימ השגדה

.16הקדצל תדחוימ הפסוה הז םויב םינתונו ,15הקדצ לש תיבגמ תודעוותהב וב םיכרוע

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ
םינתונו ,18הדשה לא לויטל םהמע םיאצוי ךכ-רחא .17'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא וחמשיש הקיתמ ינימ םהל
.19זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז ידי-לעש ,". . 'הל תושעל

רתא לכב ,לודג םוסרפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכבו תוכולהתב תאז םישוע ונימיב
תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב םימעפל ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .20רתאו
ההושו ,םידליה וסנכתה ובש 'הדש'ל עסונ היה 'קה ןויצל וכרדב .רתויב םדדועו ,םדובכל
.21ןויצה לא ךישממ ךכ-רחאו טעמ םש

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
.22הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

.23"בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב דעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה"
.24"םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו . . הבישיה

.25תויודעוותה םויה וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג
-לע ,הרואכל) תויהל ךירצ ינש חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו .םש ז"הדא רודיס (1
ד"י אוהש" םש (שדחמ) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד
.1056 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה - "רייאב

םויב התיה הברקהה םוקמ-לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש חספ תליכאש ףאש ,'םולשו םייח יכרד' 'סמ איבה יברה (2
םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע .בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב

.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (3

'הימחנ ירבד'ה תומלשה .ה ס"וס גצת 'יס ז"הדא ע"וש הארו ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס (4
.[357 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב וספדנ] ח"ס אלק 'יס ע"ושל

יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמועל" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (5
ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו םיבתכמ
השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' אירטמיגב 'רמועב ג"ל'ש אבומ
.337 'מע ז"ח תוחיש-יטוקל - (תומוקמ המכב הז ךרד לעו ,'ד ב"ס ךלמה קמע) "תוינש תוחול לבקל הלעשכ

תונורחאה םינשבו .ןיאושינ תודוא דפר 'מע םש הארו .ד-גפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .גצת ס"וס ת"עש האר (6
.תודחוימ תוביס אלל םג ,הז םויב ןיאושינ םיכרוע יברה תוארוה פ"ע

,די 'מע ג"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא - הזב ופתתשה וניתוברו ,ןורבחבו םילשוריב םג תוקלדהב וגהנ רבעב (7
'מע ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ תועובשל חספ ןיב 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל .330 'מע ט"צרת ש"הס
.וסר

.זיק 'מע ,(מ"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוה) ז"הדא ק"גא (8

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד קלח תוחיש-יטוקל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (9
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

.2017 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (10

'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םוח עבצב לושיבה תעשב העבצנ ןתפילקש םיציב לוכאל גהנש ,רפוסמ יברה לעו (11
תעשבו ,ןחלושה לע השק הציב תחנומ התיה ל"שת רמועב ג"ל תודעוותהב ךא .ורדחב יברה תאז השע כ"דב] .פר
.[40 'מע 84 ןויליג מ"יב - הקלח לכאו ,םיקלח העבראל יברה התוא ךתח תודעוותהה

.1395 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה (12

.גכר 'מע כ קלח ק"גא (13

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה (14

.2017 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (15

.319 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה םג האר (16

בורק ,וניאישנ וניתובר לצא ורמאיש וניאר אלש ('יאחוי רב' טויפ ומכ) י"בשר לש וחבשב םיטויפה םגו (17
.271 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה - הבשחמב םלצא היהש רמול

'סב ואבוהש םירפס ,ד"פ ג"מ רייא שדוח ירמאמ רכששי ינב ,רמועב ג"לב תשקב םירוי תוקוניתהש גהנמה (18
רייא ו"ט ,רהב פ"ש תוחישמ" סרטנוק .77 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה הארו .ו"לס ח"יפ תועובשל חספ ןיב
.תוכיראב 5 הרעה ,(ה"נשת ל"י) הגומ ,"ו"משת'ה רמועב ג"לו

.268 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה ,1727 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה (19

תנשב שבל - תוזרכו םיטלשב הוולמ הדעצ - 'דאראפ'ה תרוצ תא .ג"שת תנשב רבכ היה ונייח תיבב סוניכ (20
טוריפ האר - הנשב הנש ידימ ךלוהו ףיסומו ,ק"הראב םג תוכולהת ךורעל הארוה התיה מ"שת תנשב .ז"טשת
.זער 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינשה

ןויצל הילעה םוקמב אוה ללכב םיקידצ ירבקש ןוויכ ,םויה ןויצה לע תכלל םידיסחל יברה עיצה ןכו (21
.67 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - י"בשרה

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי-םויה'ו ,טיקת 'מע ג ךרכ םירוביד יטוקלמ ,43 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (22
.60 'מע םש י"שת תויודעוותהב

ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה רפסמ ,םש ד"בח-םיגהנמה רפס (23
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו ,שטיראפמ

,ד"יס ח"לשת ינש חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה תריפס - םידעומה ירעש' (24
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
זאש ינפמ ,םעטה ראבמו .(הרע 'מע םיגהנמה ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,". . אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב םייקתה

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (25


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il