- נ"ר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה רייאב א"כ * יתוקוחב-רהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול העשה יניינע תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


הדומ ,תיביר תווצמב הדומה לכ"
"םירצמ תאיציב


ומע םיגהנתמ קוידב ךכ ,ינש ידוהי םע גהנתמ ידוהיש ךרדכ
,'הקסיע רתיה' לע דיפקמו תיבירמ רהזנ אוה םא * הלעמלמ
* "ודגנכ הנושו ארוק" - ותדובעב ףתוש השענ ה"בקה םג
,לארשי-ינבל ה"בקה ןיב רבחמה עצוממ םהש ,לארשי יאישנ
קלח םילטונ םג אלא ,םהיחולשל חוכ תניתנב םיקפתסמ םניא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * המצע הדובעב


םכיקולא 'ה ינא" ,3םייסמו ,תיביר 2(תחיקלו) תניתנד רוסיאה רמאנ 1עובשה תשרפב
לכ ורמא ןאכמ" :ארפיסב אתיאו ."םיקולאל םכל תויהל 'וג םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא
לוע ונממ קרופ תיביר לוע ונממ קרופה לכו ,םימש לוע וילע לבקמ תיביר לוע וילע לבקמה
וליאכ תיביר תווצמב רפוכה לכו םירצמ תאיציב הדומ תיביר תווצמב הדומה לכש . . םימש
."םירצמ תאיציב רפוכ

תלבקו םירצמ תאיציל (תווצמה ראש לע רתי) תיביר תווצמד דחוימה רשקה והמ ןיבהל ךירצו
:םימש לוע

רשא םכיקולא 'ה ינא" :(4ארמגה יפ-לע) י"שר ראבמ - םירצמ תאיציל תיביר לש תוכיישה
ןמ ערפנו עדוי ינא ךכ ,רוכב וניאשל רוכב ןיב יתנחבהו" ,"םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה
."םה ירכנ לש רמואו תיבירב לארשיל תועמ הוולמה

הוולמש דחוימ הרקמב קר םירצמ תאיציל תיביר לש תוכיישה תא ריבסמ הז רואיב ,לבא
עדיי םאש םושמ איה תאז ותרימא תביסש הרקמב אל - זא םגו ,"םה ירכנ לש" רמואו תיבירב
קר .האוולהה תא ןידה תיב השרי אל זאש וא ,2תוולל הצרי אל לארשי לש תועמהש הוולה
הב םירצמ תאיציב הריפכ רבדה הווהמ - ולש תועמהש ו"ח ןיחבמ ה"בקה ןיאש בשוח אוהשכ
תאיציל תיביר תווצמ תוללכ לש רשקה לע רואיב ןאכ ןיא ןיידעו .'וכו ה"בקה ןיחבה
.םירצמ

.םימש לועל תיביר לש תוכיישה ןיבהל ךירצ םגו

,חוור תודוא בשוח וניאש ,תיביר אלל רחא ידוהיל ףסכ הוולמ דחאש העשבש ,5םישרפמ םנשי
תליטנ אלל ידוהיל עייסל יוויצה - םימש לוע ותלבקו 'הב ונוחטב תא ךכב הלגמ אוה ירה
.םימש לוע ונממ קרופ אוה יכו ,'הב חטוב וניאש הלגמ ,תיבירב הוולמה וליאו ;חוור

:ןבומ וניא הז רואיב לבא

.ןוחטיבה תדימב םא יכ "םימש לוע"ב רושק רבדה ןיא (א

יקוספ ינפל :6םידסח תולימג םע אלא ,תיבירה ןיינע םע רושק וניא ןוחטיבה רדעה (ב
תליטנ אלל ול תוולהל שיש ,7"וב תקזחהו . . ךיחא ךומי יכו" :השרפב רמאנ תיביר תווצמ
ףידעמו ,ותסנרפל ששח ךותמ ,חוור תליטנ אלל ןוממ תוולהל הצור וניא והשימשכ .חוור
תדימ ול הרסחש ךכב הלגמ אוה ירה - ונומממ הטורפ לכב ,ופסכ לכב (רכתשהלו) רוחסל
.(ללכ הוולה אל ןכש) תיביר רוסיא לע הזב רבוע וניא ךא ,ןוחטיבה

תדובעב הלעמלמ תופתתשהה - תווצמה םויק איה התואטבתהש - םימש לוע תלבק לש הנכות
.לארשי ינב

- "ויתווצמב ונשדיק רשא" :(9ןתיישעל רבוע ןיכרבמש) תווצמה תכרבב שוריפה 8עודי
תווצמה םויק (א) :11הזב םיניינע ינשו .10תווצמה תא םייקמ ה"בקה ףא יכ ,'ה תווצמב
רמוא אוה השוע אוהש המ" 12ל"זר רמאמכו ,לארשי ינב לש תווצמה םויקל םדוקש הלעמל
,לארשי ינב לש תווצמה םויק ידי-לע השענש הלעמל תווצמה םויק (ב) ,"תושעל לארשיל
.תווצמב ךכ הרותבכו ,"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הרותב ארוקה לכ" 13ל"זר רמאמכ

הזיא שיש ללגב וניא ,הלעמלש תווצמה םויק השענ לארשי ינב תווצמ ידי-לעש הזש ,ןבומ
תווצמהש ךרבתי ונוצרב הלע ךכ אלא ;ארובה יבגל ךרע לכ ארבנל ןיא ירהש ,םהיניב ךרע
.הלעמל לוכיבכ ולעפי לארשי ינב ידי-לע תומייקתמה

,הלעמל ,לוכיבכ ,עיפשת הטמל לארשי ינב תדובעש ,הז ןוצרל םעטה והמ :ןיבהל ךירצו
.ךורע-ןיאב אוה קחרמהש תורמל

אוה"ש הז ידי -לעש ,ןבומ - הטמל לארשי ינב תדובעל םדוקש הלעמל תווצמה םויק ןיינע
.14לארשי ינב ידי-לע תווצמה םויקל חוכ תניתנ ,"תושעל לארשיל" חוכ ןתונ אוה ,"השוע
?הלעמל םג רבדה השעייש לעפת לארשי ינב תיישעש ךכל רבסהה המ לבא

:הדובעה ןיינע תוללכ רואיב הליחת םידקהל שי הז ןיבהלו

לוכי ה"בקה ירה ,לארשי לש םתדובע תויהל תחרכומש רדסה תויהל ךירצ המ םשל :הרואכל
התיה האירבה תנווכש עודיה יפל טרפבו .אליעלד אתורעתא ךרדב ,הלעמלמ תועפשהה לכ ןתיל
דצמו - 16"ביטיהל בוטה עבט"ו בוטה תילכת אוה ה"בקה יכ ,15"ויאורבל ביטיהל ידכ"
,האירבה תילכתו רקיע םהש לארשי ינב המכו -המכ-תחא-לעו) םיאורבה לכ ויה "ביטיהל"
?הדובע אלל םג תועפשהה לכ לבקל םיכירצ (17תישאר וארקנש הרותהו לארשי ליבשב

ורכשב לבקמהל תנתינשכ - בוטה תיתימא העפשהה הווהמ יתמ :הזב ראובמו
אמהנ" תארקנ ,ותעיגי אלל םניח תנתמ םדאל תנתינשכ .םניחב אלו ,("טייהרעטנידראפ")
,יתימאה בוטה תא לארשי ינבל תתל ה"בקה ץפח ,"ביטיהל בוטה עבט"ש ןוויכו .18"אפוסיכד
.הדובע ידי-לע קר תועפשהה תא ולבקיש עבק ןכלו

:הלעמל לוכיבכ תלעופ לארשי ינב תדובעש םעטה ןבוי הז יפ-לע

הניא וז הדובע לבא ,(םניח תנתמכ אל) תמייוסמ הדובע רובע (העפשה) רכש לבקמ םדאשכ
ןוויכ ,"אפוסיכד אמהנ" רדגב הז רכש ןיידע ללכנ - תלעות לכ (עיפשמה) םלשמל האיבמ
רכש לכ ול עיגמ ןיא ,אליממו ,תלעות לכ ןיא עפשה ול ןתינ הרובעש הדובעבש עדוי לבקמהש
.הרובע

(הטמל תושענה תווצמה ןתוא) הלעמל לעפת לארשי ינב תדובעש רדסה הלעמלמ עבקנ ךכיפל
לבקל םה םיאכז - הלעמל הליעומ םתדובע :ללכ "אפוסיכד אמהנ" רדגב אהי אל רכשהש ידכ
.19הדובעה ףלח רכש

:םעט דועו

לכ הב ןיא - רכש הרובע םילבקמשכ וליפא - תלעות לכ האיבמ הניא המצע איהש ,הדובע
:20ךרפ תדובע ,דואמ תפייעמ איהו הדובעה תא עצבל דאמ השק ןכלו ,תובירעו תויח

"דובעל" וילע הוויצו ,רכיא ןימזה דחא ץירפ :לשמ יפ-לע הז ראיב 21ר"ומדא ח"ומ ק"כ]
חיטבהו ,הדשב ותדובעב תאז השוע אוהש יפכ ץירפה לש ורדחב הנהו הנה ותוא עינהל ,לגמב
:הנעטב טרחתה - רצק ןמז דבעש רחאל ךא ,רכיאה הצרתנ הלחתמ ."הדובע"ה רובע רכש ול
.[תרכינ הדובעה ןיא - "טאדיוו עינ וטאבאר"

"תויח" תנתונ רבדה תעידיו ,הלעמל הליעומ ידוהי לש ותדובעש הלעמלמ עבקנ ןכלו
תפכיא המ ןעוטה 23ערה -רציה דגנ דומעל 22חוכ תנתונ וז העידי ,םגו .הדובעב תובירעו
ןוויכ - הזב אצויכו תוכיראב ללפתמ התא םא ,ו"ח ואל םא ןיליפת חינמ התא םא ה"בקהל ול
.לוכיבכ ךרבתי ותוהמו ותומצעל תעגונ הדובעהש השגרהה תא ול שיש

סחיב רבדהש םשכ ,ירה ,לארשי ינב תדובע ידי-לע תואב הלעמלמ תוכשמהה לכש תויה
םימייקמש הווצמ התוא ידי-לע תישענ הלעמלש הווצמהש ,דוחל הווצמ לכ לש תיטרפ הכשמהל
- הלעמל עיפשת לארשי ינב תדובעש ידכ :ןיינעה םצע ללכל סחיב םג אוה ןכ - לארשי ינב
.תיביר תווצמ - איה וז הדובעו .תמייוסמ הדובע תויהל תבייח

הדבועה לע רכש תלבק ,רמולכ ,האוולהב ןתינש ןוממ רובע חוור תלבק :השוריפ - תיביר
ךכבו ,(הוולה תושרל סנכנו ותושרמ ףסכה אצי רבכ התעש תורמל) ולש ןוממה היה רבעבש
.וב רוחסל הוולל תורשפא זא (הוולמה) ןתנ ,רבעב ותוא הוולהש

:"אקסיע רתיה"ד ןכותה והזש) התע ול ךיישהמ קר חוור תלבק :השוריפ - תיבירמ תוריהזו
אוה חוורה תאו ,הוולל דבלב ןודקיפב ונתונ אוהש אלא ,הוולמה לש ראשנ ףסכה ןמ קלח
.(םילכו המהב תריכש - הז ךרד-לעו .התע םג ול ךיישה קלחהמ קר לבקמ

רוסיא לע רבוע אוה םא :הלעמלמ ומע םיגהנתמ ךכ - ינש ידוהי םע גהנתמ ידוהיש ךרדכ
:הזכ ןפואב הלעמלמ ומע םיגהנתמ ,ףסכ רבעב ול ןתנש םושמ חוור התע לטונ אוה ,תיביר
םויק - חוכ - "ףסכ"ה תניתנ קר הנשי ;24הלעמלמ תופתתשה אלל לוכיבכ איה התע ותדובע
עוציבל חוכה והזש ,ותדובעב תוקסעתהה ,"רחסמ"הב ליחתמ אוהש ינפל - הלעמלש תווצמה
דבלב וז אל :הלעמלמ םג ךכ ומע םיגהנתמ ,תיביר תווצמ םייקמ אוהשכ וליאו .ותדובע
ארוק ה"בקה" - המצע הדובעב הלעמלמ ומע םיפתתשמש אלא ,ותדובעל חוכה הליחת ול םינתונש
."ודגנכ הנושו

הווהמ תיביר תווצמ :םירצמ תאיציו םימש לוע תלבק לא תיביר תווצמ לש תוכיישה יהוזו
לוע תלבק - ותדובעב ידוהיל ףתוש ה"בקה ,לוכיבכ ,השענ התועצמאבש ,25יללכ (רדסו) ןכות
תאיצי - תולבגההו םירצימה לכמ אוה אצוי ,ה"בקה םע רושק ותויהלו ,(תווצמה םויק) םימש
.םירצמ

:26"םארובל םימוד םיקידצ"

ירחאל םג אלא ,תווצמהו הרותה תדובעל חוכה הליחת תתל קר אל איה ה"בקה לש וכרדש םשכ
,לוכיבכ ,איה ךכ ,תווצמה ןתוא םייקמ אוה ירה לעופב תווצמ םימייקמ לארשי ינבשכ ,הז
םע לארשי ינב רבחמה עצוממה םיווהמ םהש - לארשי יאישנ לש דחוימבו ,םיקידצ לש םתגהנה
םה םג םא יכ ,םתוחילש עצבל םהלש םיחולשהל חוכ םינתונ םהש דבלב וז אלש - 27ה"בקה
.םהלש םיחולשה לע וליטהש הדובעה התוא תא םישוע םמצע

ןתנו םיחולש חלשש דבלב וז אל :ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא דחוימב יולגב התארנ וזכ הגהנה
םינשב קר אל) דימת םגש אלא ,טרפב תונייעמה תצפהו ללכב תודהיה תקזחהב לועפל חוכ םהל
ויה םהש ,םידימלת ידימלתו םידימלת דימעהש רחאל ,תורחואמה םינשב םג םא יכ ,תונושארה
.וז הדובעל רסמתה (הדובעה תא עצבל םילגוסמ

ודימעהש ךכב קפתסהל ןיא :ויתובקעב םיכלוהו וילא םירשוקמה לכל הארוה שמשמ הז רבד
תדובעש רחאמש בושיח ךותמ ,תונייעמה תצפהו הרותה תצברהב רבכ םיקסועה םידימלת
ידי-לע ךשמנש רואה תפסות תא ,םיעיפשמה ,םה םג ולבקי ,םה םתעפשהמ תעבונ םהידימלת
.םמצעל הרותב קוסעל אלא תלוזה םע התע קוסעל םהילע ןיא ךכ םושמו ,םידימלתה תדובע
לש ןיינע (תוקדב) איה - רבעה לש הדובע דעב (רוא תפסות) "חוור" תלבק - וזכ הגהנה
הדובע התוא תושעל :תלוזה םע םג םא יכ ,םמצע םע קר אל קוסעל םהילע דימת .תיביר
.םהידימלתמ תשרדנה

ח"ומ ק"כ תופתתשהל וכזי תימצעה םתדובעב םגש ,אוה ,תיבירמ תוריהז לש תוגהנתהה רכשו
,ה"בקה תופתתשהל - םכיניבו 'ה ןיב דמוע אוהש ןוויכ - ותועצמאבו ,ונרוד אישנ ר"ומדא
םירצימה לכמ ואצייש ,םירצמ תאיציד ןיינעה םלצא היהי הז ידי-לעש ,םימש לוע תלבק
.םהלש תולבגההו
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' - ת"יש'ה ןוויס שדוחה-םיכרבמ ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(76-71 'מע ,א קלח ,ת"יש'ה

.ול,הכ רהב (1

.תיביר 'לה שיר ז"הדא ע"וש - (כ,גכ אצת פ"ע) רבוע הוולה םג יכ (2

.חל,םש (3

.ב,אס מ"ב (4

.ןאכ רקי-ילכ םג האר (5

.(ז"ה י"פ םיינע תונתמ 'לה ם"במר) הקדצב הלודג רתויה הלעמ (6

.הל,םש (7

.א,בי ש"הש .ד,ט ןנחתאו ת"וקל (8

.נ"שו .ב,ז םיחספ (9

.(ךליאו 209 'מע י"שת מ"הס) רמועב ג"לד רמאמהב םג ראובמכ (10

.םש ןייוצמהבו 11 הרעה 958 'מע ג"ח ש"וקל האר (11

.ט,ל"פ ר"ומש (12

.דלרתת זמר הכיא ש"לי .ח"יפר ר"אבדת (13

.(םש) רמועב ג"לד רמאמה ףוסב ראובמכ ,הדובעב וטושפכ םג (14

.ותליחתב םיללכה רעש ח"ע (15

.ד"פ א"הויהעש אינת (16

רעד ןופ תראפת תרטע יד ןענייז לארשי" :141 'מע י"שת מ"הס םג הארו .דועו .תישארב פ"ר י"שרפ (17
."'וכ טלעוו

.ד"ער ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (18

,ל"נכ 'תי ונוצרב הלע ןכש יפל קרו (ארובל ארבנ ןיב ךורע ןיא ירהש) המצע הדובעה דצמ ז"יאש ףאו (19
תמאב ןכ השענ - הז ןוצר יוליג ירחאל ירה 'וכו םוקמ סופתת םיארבנה תדובעש הלעמלש ןוצרה דצמ ,כ"פעא
.(ב,דנ ךיתווצמ ךרדב ראובמה ד"ע)

.(ב,הק א"ח םיסרטנוק מ"הס) ב"ס ץ"רת 'ה בורק ה"ד כ"ג האר .(י"שרפב אבוה) גמ,הכ רהב כ"ות (20

.ךליאו 114 'מע ש"ת-ו"צרת .27 'מע ז"פ-פ"רת ש"הס האר (21

וניא ול רזועש ה"בקה אלמלא" ל"זראמכ ,רציה דגנכ דומעל לוכי וניא הלעמלמ חוכ-תניתנ ילול ירהש (22
.(נ"שו .ב"ער ,בנ הכוס) "ול לוכי

.א"ותל תופסוהב ןמה חקיו ה"דמ כ"ג ריעהל (23

הארו .ב"ס תיביר 'לה ז"הדא ע"וש) םיתמה תייחתב םק וניא תיבירב הוולמהש המ םעטה םג ןבוי ז"פע (24
םישועש אוה תווצמה ןיינע יכ .(ג"לפס א"רדפ .תוכרב ףוס (אנליו) ימלשוריל תופסוה .וט ,א"לפ ר"ומש
ה"צרת לארשי הבוש ה"דס האר - .(תויחצנו תויח) השודקל הרידו ילכ ,(התימ - דספנו הווה) םלועה תוימשגמ
המצע דצמ םיארבנה תדובע הנהו .םיתמה תייחת םרוג ,וז ותדובע י"ע - (ךליאו ב ,טכש ב"ח םיסרטנוק מ"הס)
םכיקולא 'הב (אתווצ 'ל -) רבחתמש י"ע איה (ה"כפ אינת האר) תווצמה י"ע תכשמנש תויחצנהו ,איה תלבגומ
הוולמה ,ןכלו .אקווד ה"בקה לש ויתווצמ ,'וכו ארוק ה"בקה היהיש םרוג ,ט"מלעמלמ תויחצנה ךישממו ,םייח
(התימ - הפילק) - רוצ האלמתנ םילשורי לש הנברוחמו ,"ךשנ" - (תויח) השודקמ רסחמו ךשונ ,הברדא -
המ ןבוי הזבו .םיתמה תייחתב םק וניא - הדימ דגנכ הדימ ושנוע - ('מ 'ע - (ד) א,וט רוא להי) "תיברת"
ךפיה השועו) רפוכ ללכב ללכנ הז יכ - ב"הועל קלח םהל ןיאש ולא ןיב תיבירב הוולמ הנומ וניא קלח 'פבש
.(ג"כשת םיטפשמ פ"ש תחישמ) םיתמה תייחת (ןיינע

-לעש - "ןלוכ תווצמה םייק וליאכ" תיבירב הוולמ וניאש ימש (ד ,א"לפ ר"ומש) ל"זר ורמאש המ והזו (25
.ויתווצמ לכב ה"בקה תופתתשה - יללכ רדס השענ תיביר תווצמ םויק ידי

.ה ,י"פ ר"בדמב (26

.158 'מע םולש-תרות ש"הס האר (27


קיזחהל - ץירפה וילע ליטהש הדובעה תא עצבל רכיאה תואינ הליחתב
הנעטב טרחתה רצק ןמז רחאל ךא - הריצק לש תועונת תושעלו לגמב
..."תרכינ הניא הדובעה"ש

אבש ערה-רציה לומ דומעל חוכ ול תנתונ הלעמל וישעמ תעפשה
םא ,ו"ח ואל םא ןיליפת חינמ התא םא ה"בקהל ול תפכא המ ,ןעוטו
...הזב אצויכו תוכיראב ללפתמ התא

הרותה תצברהב רבכ םיקסועה םידימלת ודימעהש ךכב קפתסהל ןיא
םהילע אלא ,תיביר לש ןיינע והז (תוקדב) יכ ,תונייעמה תצפהו
םהידימלתמ תשרדנה הדובע התוא תושעל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלחה "אבס" ותוא לש ותצירב
הלואגה


?הלואגה ינפל עגר ,וישכע ,ונתיאמ שרדנ המ

"יערזו יבר אקד ישניא וזח" ,הרעמה ןמ ואצי ונב רזעלא יברו י"בשר רשאכש ,ארמגב רפוסמ
אינפ ידהב"ש דע ,"'וכו העש ייחב םיקסועו םלוע ייח םיחינמ ,רמא .(םיערוזו םישרוח)
לש תוליבח) אסא ינאדמ ירת טיקנ הווהד אבס אוהה וזח (ברע תונפל תבש ברעב) אתבש ילעמד
יגסתו (היל ורמא) .תבש דובכל והל רמא ,ךל המל ינה היל ורמא .תושמשה ןיב טיהרו (סדה
יזח ,הירבל (ןועמש יבר) היל רמא .רומש דגנכ דחו רוכז דגנכ דח (םהל רמא) ,דחב דחל
."(םתעד הבשייתנ) והייתעד ביתי .לארשי לע תווצמ ןיביבח המכ

ודיב םיסדה זחואו תבש ברעב ץר ידוהי ואר ונב רזעלא יברו ןועמש יבר רשאכ :רמולכ
הרשפאתנ הז ידי-לעו ,םהלש אדיפקה הלטב - רומש דגנכ דחאו רוכז דגנכ דחא ,תבש דובכל
.םלועב לועפל ולכויש ןפואב םלועל םתסינכו הרעמה ןמ םתאיצי

רחאל קר תכייש םלועב התולגתהש] הרותה תוימינפ יוליג איה םלועב םתלועפש ןוויכו
,אנמיהמ-איערב בותכש ומכ ,תיתימאו המילש הלואג האב הז ידי-לעש ,[הרעמה ןמ םתאיצי
הז ערואמבש ,אצמנ - "אתולג ןמ היב ןוקפי 'וכ רהוזה רפס והיאד ךליד ארוביח יאהב"
.תיתימאהו המילשה הלואגה הליחתה ("'וכ אסא ינאדמ ירת טיקנ הווהד אבס יאה וזח")

תאבה םייסלו רומגל ונא םיכירצ וישכעש - הלא ונימיב ונתדובעל עגונב םג ןבומ הזמו
םע תבש ברעב הצירה ךרד-לע ,ל"נה רופיסמ הארוהו דומיל שיש - תיתימאהו המילשה הלואגה
.ןמקלדכ ,םיסדה ינש

:הזב ןיינעהו

תוכימסב ,("טכאנ ראפ") ברע תונפל תבש ברעב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - ונא םיאצמנ
ינפ תלבקל יואר תויהלו ןנוכתהל ,"תבש"ל םינכומ תויהל םיכירצ ,אלימבו ,הלואגהל שממ
אתבר אתכלה"ד םיניינעה יוביר לכב ןכומ תויהל ,יתבר הנכה ךירצ הזלש - ונקדצ חישמ
."רומש"ל עגונב ןהו "רוכז"ל עגונב ןה ,"אתבשל

ןיאו ,"אתבש ילעמד אינפ ידהב" םידמועש ןוויכש - ל"נה רופיסמ הארוהה האב הז לעו
ידוהימ שורדל רשפא-יאש םג המו ,"אתבשל אתבר אתכלה"ד םיניינעה לכ םילשהלו ןקתל יאנפ
יטרפ לכ ולצא ויהיש םלועה יניינעב ("טעוועראהראפ ןוא טגאיראפ") עגוימו דורטש
טילחהל ,רמולכ ,'וכ םיסדה ינש םע ץורל קיפסמ ןכל - "אתבשל אתבר אתכלה"ד םיניינעה
ינש תחיקלכ) הזב הלק הלועפ תיישעב ליחתהלו ,"רומש"ה ןהו "רוכז"ה ןה םייקל םיצורש
הלואגה םלועב ךשמותש םילעופ הז ידי-לעו ,(רומש דגנכ דחאו רוכז דגנכ דחא ,םיסדה
.(י"בשר לש ונמזב ל"נה רופיסב הלועפה תלחתה התייהש ומכ) תיתימאהו המילשה
יתלב - 97-98 'מע ינש קלח ,א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה רמועב ג"ל תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


תורתומ יניינעל םוקמ תסיפת רדעה


םימימת-יכמותב דמל םא טרפב

המ) "טינ ןעמ ףראד געמ'מ סאוו ןוא ,טינ ןעמ ראט טינ ראט'מ סאוו" - םידיסח לצא עודי
יאדווב ירה - "םימימת יכמות"ב דמל םא טרפבו .(ךירצ אל רתומש המו ,רוסא רוסאש
טינ סע ףראד - רע" ,םוקמ-תסיפת רדעה לש ןפואב תויהל םיכירצ תורתומ יניינעש יאדוובו
."ןבאה

תדובע תא םילשהל לכויש ידכ "תורתומ" יניינעב םג ךרוצ שי :ןועטל לוכי ןיידע ,םנמא
רתומש רבד ,אלימבו ,"הרות ךל הרסאש המ ךייד" ימלשוריב אתיא ,הזל ףסונו ...םירוריבה
!ונממ רזניהל ןיא הרות יפ-לע

אלש איה הצועיה הצעה ירה - "הרות ךל הרסאש המ ךייד" רבד-לע הנעטל עגונב ,ןכבו
:"רדנ ילב"ד ןפואב ,םא יכ ,'וכ ומצע לע רוסאי

וררבתי זאש ,הרותב קוסעיש איה הצועיה הצעה - םירוריבה תדובע ךרד לע הנעטל עגונבו
.אליממ ךרדב םיניינעה לכ
'מע ,ג ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה רייאב ב"כ ,יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 400


האירבה תואיצמב תוקולא תולגל תוכז

דמעמב םה םיאצמנ - םתריחבב אלש - הנוילעה החגשהה יפ-לעש םידוהי םנשיש שחומב םיאור
.הרותה דומיל םע הרושק תימשגה םתסנרפ םגש ,ונייה ,"להוא יבשוי" לש בצמו

לש בצמו דמעמב - םתריחבב אלש - הנוילעה החגשהה הדימעה םתואש םידוהי םנשי ,ךדיאלו
.'וכ רחסמ ,הסנרפ יניינע רובע םויה בור תא שידקהל םיכירצש ,"קסע-ילעב"

ךרד-לעו) 'וכו שדוק ירפס ,ןיליפת תריכמ ..."השודק ישימשת"ב רחסמ קר אל - אפוג הזבו
קסע" ,וטושפכ רחסמ םא יכ ,(הזב אצויכו הרות ינבל עויסו רזע םע רושקה דיקפת הז
."איטמקרפ םש תואיבמ תוינואש למנה םוקמב" ,"ןוכשי םימי ףוחל ןולובז" - "קסעבש

- איה םתסנרפש בצמו דמעמב םתוא הדימעה הנוילעה החגשההש ולאכ םנשיש ךכ ידכ דעו
ןהכ אלו ךלמ אל ןהמ ןידימעמ ןיא"ש ,ךכ ידכ דע ,היוזב הכאלמ ,"יקסרוב" ,תורוע רוביע
."לודג

אובל םילוכי - "קסע-ילעב"ד בצמו דמעמב םתוא הדימעה הנוילעה החגשההש ולא ,ןכבו
..."ערגנ המל" :ןועטלו

דמעמב םתוא הדימעה הנוילעה החגשההש םידוהי םתואמ - םה םינעוט - ונקלח ערגי עודמ
...!?הרותב אלא וניא םקסע לכש בצמו

לש םקלחמ ערגנ אל "קסע-ילעב" לש םקלחש דבלב וז אלש - "ערגנ המל" הנעטל הנעמה
תולגל (בויחהו) תוכזה תא םהל שיש - הריתי הלעמ םלצא שיש ,תאז דוע אלא ,"להוא-יבשוי"
תואיצממ תולעתה לש בצמו דמעמ יבגל יוליע הזב שיש ,אפוג האירבה תואיצמבש תוקולאה תא
.םלועה
-293 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה רייאב ו"ט ,רהב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 294

יבר יצוצינ


ונייח תיבב 'דאראפ'ה


הפיקמ רמועב ג"לב םידלי תוכולהת תכירעל יברה לש ותמזוי
יעטק לא םירזוח ונא וז המישרב * ולוכ םלועה תא םויכ
רמועב ג"ל יעוריא לע םירפסמה םיבתכמו תומישר ,םינמוי
רצחב רמועב ג"ל תוערואמ ירואית ןלהל * ורבע םינשב
ל"שתו ט"כשת ,ו"כשת םינשב ,יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

קחצי -םהרבא ת"הרה ראתמ שדוקה-ץראב וירבחל חלשש (ו"כשת רייאב 'כ ,ג םוימ) בתכמב
:ןלהלדכ יקצילרעג 'יש

אל לעופל הנה ,םוקמ לכמ ,תודעוותה םייקתתש ונבשחש ףא (רמועב ג"ל ינפלש) שדוק תבשב"
תא להנמש) טכעה הדוהי-בקעי ברה תא יברה לאש 'יש בוקודוח ברה תועצמאב .היה ךכ
םינפ-לכ-לע .םידליה ינפב רבדל אציי יברהש םסרפל רשפאש ןורחאה ןמזה יתמ ("דאראפ"ה
.שדוק תבש-יאצומב ולש וידרה תינכתב הנושארל תאז םסריפ גרבנייו 'יש יולה ףסוי ברה
לע תושקב הברה ול ויה יכ" ותאיצי תא קמינ יברה ,עדונש יפכ .יברה אצי 10:40 העשב
."ךכ

"הרעמ"ב תורתתסה

:בתכמה ךשמהב

אוהו הנשו הנש לכל עגונ אלא ,ןורכיז לש ןיינע קר וניא רמועב ג"ל :יברה ירבד ןכות"
םע) ותואבחתה ידי-לע ימור תוריזגמ לצינ י"בשרש םשכ .דחאו דחא לכל ךיישה ,יחצנ ןיינע
לדתשמה ערה-רציה לש ("הריזג טפיוה") הריזג הנשי ונימיב םג ירה ,הרעמב (ונב רזעלא 'ר
'הרעמ' ידי-לע לצניהל וילעש ידוהיל םירמוא ןכ לעו .היתווצמו הרותל ידוהי ןיב דירפהל
ומכ ,'תוריח'ל םיאב הז ידי-לעו - הרותב קר חנומ תויהלו םלועה יניינעמ תוקתניה -
."הרותב םילמע ויהתש 'וגו יתתנו וכלת יתוקוחב :וז השרפב בותכש

תופש שולשב "הרעמ"

ושדוק ינפו ךכמ ןוצר עבש היה יברה .תילגנאל יברה ירבד תא םגרית טכעה הדוהי-בקעי ברה
.םיחמש וארנ

:םהו ךכ-רחא יברה ריעה תורעה יתש תוחפל ךא

תא ריכזהש יפ-לע-ףא - "םתעב םכימשג יתתנו" החישב ריכזה אלש המב (יברה=) קיידש (א
.םשגה םיצור ונייה אלש ןמזב היה הז יכ - "יתתנו" קוספה תליחת

תא יתטמשה הנווכב" - "יתוקוחב םא" רמא טכעה ברהו "וכלת יתוקוחב" רמא יברה (ב
.("וכלת יתוקוחב" רשא יאדווש ,רמולכ) "'םא'ה

:רפוסמ םימיה םתואמ תפסונ המישרב ,בגא

שדוקה-ןושלב תאז ריכזה י"בשרד "הרעמ"ה תא ריכזה ,ושדק-תחיש ךלהמב ,יברהשכ"
.(KAVE 'וייעק') תילגנאבו ('לייה') שידיאב ,('הרעמ')

...ריוואה גזמ תיזחת

דחוימבו ש"נא לצא החמש ילג וצרפ ,'דאראפ'ל יברה לש ותאצ לע עדונשכ ,תבש-יאצומ ותואב
.םירוחבה

-תיבל (4,000-כ) םידימלתה תא סינכהל וצלאנ .םושג דואמ היה רמועב ג"ל לש ורקובב
.ועיגה םהב םיסובוטואב ןיתמהל ושקיב ראשה תאו ,תסנכה

ןיא ולש תינכתבש ול רמאו טכעה ברה וילא שגינ ,הווקמהמ יברה רזחשכ ,ןכ ינפל דוע
...אצמנ וניא - םשגה - ילש תינכותב םג :ךכ לע ביגה יברה ...םשג םויה

.הפי םוי היה ךכ-רחאו .םשגה קספ 'דאראפ'ל יברה אצישכ ,לעופל

עימשה ןכמ רחאל .ןייטשדלוג ברה רביד וירחא .חתופ טכעה ברהשכ הלחה 'דאראפ'ה תינכת
.וירבד תא טכעה ברה םגרית הירחאש ,תוקד רשעכ ךשמב ושדוק תחיש תא יברה

.'קה ודיב םהל ריזחה יברהו םולשל םהידיב ופנפנ םהמ םיבר .יברה ינפ-לע ופלח םידליה
.ךייח םיברל

.(ברעב 7.00 העשב בשו 'להוא'ל יברה עסנ הכולהתה םויסב)

העתפהב רמאמ

לש ןושארה קלחה .תודיסח רמאמ רמאו שרדמה-תיבל םואתפ יברה סנכנ ט"כשת רמועב ג"לב
הברמלש אלא ,הטלקה רישכמ איבהו םידיסחה דחא ץר ,ךכב וניחבהשכ זאו ,טלקוה אל רמאמה
.ישילשה עיגהש דע ...לעפ אל הז םג ףאו ,ףסונ רישכמ איבהו ץר בוש .לעפ אל אוה אלפה
'יש לאוי ת"הרה רזוחה ידי-לע ןכמ רחאל רזחוש רמאמה לש ןושארה וקלחש רבד לש ופוס
.דמעמב וחכנש םירוחבה עויסב ,ןהכ

תוכבלמ קפאתה

:שדוקה -ץראב ותחפשמ ינבל 770-ב םימימתה דחא בתכ ,ט"כשת רייאב 'כ 'ה םוי יאצומב

ןכו ,רמועב ג"לד רמאמה לש הטלקההמ 'פייט'ל עגונב יתרגישש קרבמה תא םתלביק אתמסמ"
רמאמה לע םויה רזח גרבנייו יולה 'יש ףסוי 'ר םימתה ברה .ותוא םתמסריפו 'פייט'ה תא
ןגראמ גאט" ןותיעב רחמ רמאמה םסרפתי הארנכ ,אד ןוגכב גוהנה יפכ .ולש וידרה תינכתב
לופכשב קר םסרופ אוה ןכלו רמאמה תא היגה אל יברהש ןייצל בושח ךא ,"לאנרושז
.השודקה ונצראב םכלצא םג םסרפתי יאדוובו ,('ליסנעטס')

תא ריכזה יברהש ןמזב .טרפ ןאכ ןייצא ,ושדק הפמ רמאמה תא עומשל יתיכז ינאש ןוויכ"
קפאתה ךא ,תועמד 'קה ויניע וגלז "ףלא ךדיצמ לופי 'וגו ךנימי די לע ךליצ 'יוה" קוספה
."יכבמ

ל"שתב 'דאראפ'ל תונכהה

:שדוקה-ץראב וירבחל םירוחבה דחא בתוכ ,ל"שת רייאב 'ה 'ב םויב

-תבשב וזירכה םה] תוניצרב דואמ ןיינעה תא וחקל .ןמוציעב רמועב ג"לל תונכהה ןאכ"
לכלשכ תרדוסמ הדובע תינכת הכרענ ןכו $7,000 דימ ופסאנ ,המייקתה וזשכו הפיסא לע שדוק
.הזב םידבוע םלוכו [םינוממ שי אשונ

אל אוהש יברל רמאו] יברה לצא 'תודיחי'מ אצי טכעה 'יש הדוהי-בקעי ת"הרהש ירחא"
זא - ףסכ איה העינמה םא יכ רמאו ביגה יברה .ףסכ ןיאש םושמ 'דאראפ'ה תא ןגראל לגוסמ
תא םמצע לע םילבקמ םהש יברל קתפב ובתכו םיכרבא רפסמ ופסאתה ,[...'דאראפ' היהי אלש
- רדסב הזה ןיינעה םאו ,'זכרמ'ב והשמ ררבל ,העומשה יפל ,יברה תבושת .הדובעה לכ
החלצהב' רמא יברהש ומכ היהי םתסה ןמו .'ןויצה לע ריכזא'ו הלודג החלצהב היהיש
לע תועידומו תובבותסמ םילוקמר םע תוינוכמ רפסמו םיקתפ יפלא וסיפדה .'הלודג
."'דאראפ'ה

:ל"נה ךישממו בתוכ ,רייאב 'זב ,ןכמ רחאל םיימוי

הלגע תררוג הנטק תיאשמ תעסונ ךכל ףסונבו ,'דאראפ'ה לע תוזירכמ . . תוינוכמ שולש"
."רמועב ג"ל תא םימסרפמ וידרה תנחתב ןכו םינותיעה לכב .םיטלש תסומע

:בתכנ תונכהה לע ףסונ רוחב לש וחווידבו

העשב-הבש תומוקמבו .דועו הדירולפ הילגנא ,הדנקל 'דאראפ'ה ךלהמ תא ריבעהל םיננכתמ"
יקסנירק 'יש לדוי ת"הרה .יברה תחיש עמשית הכולהתה לש המוציעבש םיצור ,הכולהת היהת
."שדוקה ץראל םג רודיש ריבעהל ןנוכתהל ןיינעהב םילפטמהמ שקיב

..."םשגה תא החדנ"

:ךוראה םויה תוערואמ תא םירוחבה דחא םכיס (הלילב 12.30 העשב) ל"שת רמועב ג"ל יאצומב

עיגה 9:00 העשב ךרעב .ןילקורב בוחר דע ןוטסגניקמ םילוקמר ובכרוה הלילה לכ ךשמב"
ןמיס םוש היה אל זא דעש ינפמ ,הכולהתב ףתתשהל אציי אל יברהש ובשח םיבר .770-ל יברה
.הכולהתב ףתתשהל אציי ןכא יברהש םסרפתנ 10:00 העשה תוביבסב קר .תאצל ותנווכבש יברהמ
יברה תא לאשו (ןקז תמיתח אלל) והשימ וילא שגינ המבל וכרדבו יברה אצי 11:00 העשב
םא) ורזפתה םיננעה - היה ןכו ..."רחמל םשגה תא החדנ" :ול הנע יברה ,םשג דרוי עודמ
.(החרז אל שמשה םג יכ

תודהי יניינעמ תוגוצת ןבג לעש תויאשמ ורבע ךשמהבו ,תוקד 45-כ ךשמב רביד יברה"
.תבשה תרימש תשחמה - הבורמ האנה יברל בסה יכ היה רכינש ,םיפיה םיגצומה דחא .םינוש
דלי חחוש תחא הגרדמב .םידלי המכ ובשי הגרדמ לכב .תוגרדמ 7 ונבנ הילעש תיאשמ וז התיה
יברה תנומת ,תבש תורנ םע ןחלוש דמע תיעיבשבו .'וכו רפחו והשימ דמע היינשב .ןופלטב
םא ,יתנחבה .םיתבוש תבשב ךא ,םידבוע עובשה ךשמבש ןיבה טיבהש ימ לכ .שודיק השוע דליו
.םהילא דואמ ךייח יברה ,יברה ינפל הפלח וז תיאשמשכש ,הגוש ינניא

היהת אל ,ריוואה גזמ לשב ,םעפהש השוחת התיה רקובב 8:30 העשה תוביבסבש תורמל"
םג םעפה התיה ךכ לע ףסונב .םידלי 7,000-כ וחכנ לעופב ירה ,םידלי לש תקפסמ תופתתשה
רקוס ןכמ רחאלו רבדמ יברה תא תוארל ןיע ביהרמ הזחמ היה הז .םירגובמ לש הבר תופתתשה
עיגה אצי יברהש ינפל העשה יעבר תשולשכ .יח רודיש רבעוה הילרטסואל םג .םידליה תא
.לעופל אצי ה"ב ןיינעהו ,וק םהל רדסל ולכוי םא ןופלט

'קראפ'ב ךלמ

הרטמב םילוקמרה תא קרפל ולחה זאו 'דאראפ'ה לש ןושארה קלחה םייתסה 12:30 העשב"
תננכותמה העשבו תוריהמב העצבתה הכאלמה .תולבל םידליה וכישמה ובש קראפב שדחמ םביכרהל
עסנו ותינוכמב עיגה יברה .העתפה :םואתפו .תינכתה הלחהו םש ןכומ לכה היה רבכ 1:00 -
דוקרל ולחה םירוחבה לכ .(אשד עצמאבו ןוידטצא וזכרמבש ךכ יונב קראפה) קראפה ביבס
םוקמה תא יברה לש ותינוכמ הבזע תוקד רפסמ רובעכ .'קה ויפכ אחמ יברהו תינוכמה ביבס
.דוקרל וכישמה םירוחבהו

שיש ועידוה 8:00 העשבו חונל יתכלה ינא .4:00 העשב המייתסה 'קראפ'ב תינכותה"
'דאראפ'ה לע יברה רביד הליחתב .יצחו םייתעשכ הכשמנ וז תודעוותה .יברה םע תודעוותה
רמא ןכמ רחאל .וראפ 'יש םייח ת"הרהלו ןמטוב 'יש מ"מ לאומש ת"הרהל הקשמ קינעה ןכו
.'םייחל' ורמאי (ול תונכהבו) 'דאראפ'ב ודבעש הלא לכש הרוה החישל רמאמה ןיבו רמאמ
."'ידוהי והימ'ל עגונב (התופירחב התומכ הרוכז ןיאש) החיש רמאו יברה ךישמה ךכ-רחאתודיסחה ינייעממ


יתוקוחב-רהב תשרפ


יתוקוחב-רהב

,םיקוחה לש םמויק ןכש) לוטיבל זמור - "יתוקוחב" .תואשנתהו ההבגהל זמור - "רהב"
.(ישונאה לכשה לש ותולטבתה תא שרוד ,תוילכש-לעה תווצמה

דע ,ךרבתי 'הל טלחומ לוטיבל עיגהל םדאה לעש ,ונדמלמ "יתוקוחב"ו "רהב" לש רוביחה
ומכו .ןוילעה ןוצר אוה ונוצרו ונוצר אוה ןוילעה ןוצר - ללכ ומצעל תואיצמ וניאש
.ללכ ןמצעל תואיצמ ןניא תויתואהש ,(הקיקח ןושלמ "יתוקוחב") ןבאב תוקוקחה תויתוא

תואשנתה ןיבל ("יתוקוחב") תולטבתה ןיב דוגינ ולצא ןיא - וז הגרדל עיגהו הלעש ימ
אלא תישיא הנניא ולצא תואשנתהה ףאו ,'ה-תדובעל ולוכ דבעושמ אוה ןכש ,("רהב")
.(זי,ב םימיה ירבד) "'ה יכרדב ובל הבגיו" תניחבב ,תיקולא
(164 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(זמ,הכ) רג החפשמ רקעל . . רכמנו

םימ בואשלו םיצע בוטחל אלא ,תוהולאל אלו .שמש הל תויהל . . םילילא תדובעל רכמנה הז
(י"שר)

?תוהולאל רכמנ אלש י"שרל ול ןינמ

לע םשפנ םירסומ לארשי יעשופו םילקבש לק וליפא" :(חי קרפ) אינתה רפסב בותכ אלא
."דחא 'הב רופכל ללכ ול רשפא-יאש רבד אוה וליאכ . . 'ה שודיק

לק' ךל ןיאש ,הרז-הדובעל שמשל ומצע תא רכמש ידוהי וליפא :ןאכ י"שר רביד רשא אוה
ללכ ול רשפא -יא" ןכש ,תוהולאל ומצע תא רכמ אלש וב ונא םיחטבומ ,הזמ לודג 'םילקבש
."דחא 'הב רופכל
(300 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(טמ,הכ) ונלאגי ודד ןב וא ודד וא

?"ויבא" רמאנ אל עודמ ,הרואכל

וזכ המוצע הדירי .הרז-הדובעל שמש תויהל ומצע תא רכמש ידוהיב ןאכ קסוע בותכה אלא
.םימשבש ויבאמ ומצע תא דירפהש ,רמולכ - "ויבא" ול רסח רשאכ קרו ךא תירשפא

"םאו בא" ןה הניבו המכחש עודיכ) שפנבש המכחה תניחבל זמור "בא" :רתוי קמועבו
רסח הז ידוהיבו .הרז-הדובע לש ןויסינ לכב דומעל חוכה אב הנממש ,(תודימה תא םידילומה
.וז הניחב יוליג
(297 'מע ,זי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(הנ,הכ) םידבע לארשי-ינב יל יכ

.םשו ראות לכמ הלעמלש ,ךרבתי ותומצעו ותוהמל זמור - "יל"

.תילכש-לעו תטלחומ תולטבתהל זמור - "דבע"

,תוקולאל הרומג תולטבתה ,'דבע תדובע' תועצמאב אקווד - "םידבע לארשי-ינב יל יכ"
.ךרבתי ותומצעו ותוהמל םיעיגמ
(אס רבדמב הרות-יטוקל)


(זל,וכ) ויחאב שיא ולשכו

(י"שר) הזל הז ןיברע לארשי לכש ,הז לש ונוועב לשכנ הז

לודגל ברע לארשיב ןטקהש ונייה ,"הזל הז ןיברע לארשי לכ"ש ןיבהל רשפא דציכ
אלו ,(הזב אצויכו ינעל ברע השענ רישעה) ןטקל ברע השענ לודגהש לבוקמ ירהו ?םילודגבש
?ךפיהל

תוליבומו שארה תא תודימעמ םיילגרה) שארה תמועל םיילגרב םייוסמ ןורתי שיש םשכ :אלא
לארשי-םע לש 'לגר'ל ןורתי שי ךכ ,ןהידעלב םלשומ וניא שארהש דע ,(וצפח זוחמ לא ותוא
,אופא אצוי .וידעלב םימלשומ םניאו ול םיקוקז םה ןכלו ,םעה ישאר לע - טושפה ידוהיה -
,םייוסמ טרפב ,'שאר' אוה ידוהי לכש ןוויכמו .'שאר' השעמל איה 'לגר'ה םייוסמ טרפבש
.ולש תוברעל םיקוקז לוכה הז טרפבש ירה ,םעה ראש יבגל
(1140 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


םתלכל . . םיתסאמ אל םהיביא ץראב םתויהב תאז םג ףאו
(דמ,וכ)

לשמב תאז וריבסהו ,(ביתכ "םתלכל" ןכש) הלכ ןושלמ "םתולכל" ,ושרד ונתשרפ ףוס רהוזב
.םימשב לש קוש אלא קושה ןיא הזה שיאל ךא ,ער וחירש ,יקסרוב לש קושב הרג ותלכש םדאמ
םייוצמ ,לארשי-ינב ,ה"בקה לש "ותלכ" ךא ,יקסרוב לש קושכ אוה "םהיביוא ץרא" :לשמנבו
.לוכיבכ ,םימשב לש קוש הז ךרבתי ויניעב ןכש ,"םיתסאמ אל" ןכלו ,םש

:יברה ךכ לע רמוא

דוגינב ,תושיו דוריפ לע הרומה ,םיברה-תושר אוהש ןוויכמ ,תולגה ןמז תא למסמ "קוש"
חירל דוגינב ,ער וחירש ,אקווד יקסרוב לש אוה קושהו ."םלוע לש ודיחי" ,דיחיה-תושרל
וניא תולגב לארשיב קבדנש ערה :דועו תאז .שדקמה-תיבבש תרוטקהו תונברוקה לש חוחינה
.םתוימינפל רדוח אוה ןיא לבא ,"חיר" ,דבלב ףיקמ תניחבב אלא

ימינפה שוריפהו .םימשב לש קושכ ה"בקה ינפל יקסרוב לש קושה המוד רהוזה יפל ,הנהו
:רבדבש

אלא דוע אלו ,תווצמבו הרותב םיקסועו תולגה לש "ערה חיר"ב םיבשחתמ לארשי ןיא רשאכ
לש קושה ךפהנ יזא - ערהו ךשוחהמ עתריהל אל םימלענ תוחוכ םהב ררועמ ומצע הז "חיר"ש
.םימשב לש קושל ומצע יקסרוב

,תויכזכ ול ושענ תונודז - הבהאמ הבושת ידי-לעש ,(ופ אמוי) ל"זר רמאמ תמגודבו
.(ז"פ אינת) וז הבהאל והואיבה תונודזהש ןוויכמ
(מ"דשת רמועב ג"ל תחישמ)

העשה יניינע


תוריחבב תופתתשהה תבוח


,"תוריחבב ףתתשהל ךירצ"ש ,איה יברה לש הרורבה ותעד
וליפא דוביאל ךליי אלש" גואדלו "הזב םתלוז לע עיפשהל"
אלש םיארוקש הלא לע הרמוחב ביגה יברה * "דחא לוק
תואמ רשפאו תוירישע ענמש ימ לכ" :תוריחבב ףתתשהל
תאז םע * "תוירחאה ומכש לע ,תוריחבב עיבצהלמ לארשימ
* תיתגלפמ-לע ד"בח לש התויה לע רמשמ לכמ יברה רמוש
(תובר תופסות םע ,הצ ןויליגמ 'יבר יצוצינ' לע ססובמ)ידרחה רוביצה שרדנ ןהבש תונושארה םינשה םג ןהש ,יברה לש ותואישנל תונושארה םינשב
תופתתשהה תבוח רבדב ,'קה ותעד תא בטיה ריהבהלו םסרפל יברה שקיב ,תוריחבה תלאשל
.תוריחבב

תוריחבב תופתתשהה תבוח רבדב תיבקעהו הרורבה ותעד תא ריהבהו רזח וללה םינשה לכ ךשמב
.הרותה ךרדל תונמאנ רתויה תומישרל העבצההו

ופתתשיש לדתשהו הוויצ רשא ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ תארוה לע וז ותדמעב ךמתסמ יברה
ךרכ) צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגיאב הנושארל העיפומ הארוהה .הנושארה תסנכל תוריחבב
:ט"שת ףרוחב ומייקתהש תוריחבה םע רשקב (בל דומע ד"וי

ןיינעב תופתתשהה תודוא לע לאושש ,ןוושחרמ שדוחל ז"ימ ובתכ לע הנעמב
רוחבל יוארש דחאו דחא לכ לע הבוח יאדווב ,לארשי-ץראב הלשממהל תוריחבה
.הז ותוכז לע רתווי אלש

:(זסק 'מע ,אי ךרכ שדוק תורגא) היינשה תסנכל תוריחבה תארקל יברה בתוכ הזל ךשמהב

דמוע התע םג רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונייה ,ונאישנ ירבד אלא ונל ןיא ונא
ופתתשיש לדתשהו הוויצ הנושארה תסנכל תוריחבהלו ,ןאכ םגו שמשמו םורמב
.הזב םיבייוחמש אלא רבדה רתומש קר אלש ןבומ הזמש ,םהב

"דחא לוק וליפא דוביאל ךליי אלש"

,ק"האב ד"בח ידיסח תדוגא לש לעופה דעו ירבחל תינפומה ,א"ישת ןוויסב ד"כמ ותרגיאב
:(המש דומע ,ד ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ

דיתעבו תוריחב ויהיש וננובאדל הארנש ןוויכ) שיגדהל יתאב התע לש לע
ךירצ 'ה רבדל םיאריו םידרחהמ דחא לכ רשא ,שודק תוכזהו בוחה לע (בורקה
תומישרה דעב עיבצהל ,ותלוז לע העפשהב ןהו ומצעב ןה ,תוריחבב ףתתשהל
.דחא לוק וליפא דוביאל ךלי אלש ,רתויב תוידרחה

,רתויב תוידרחה תומישרה דעב עיבצהלו תוריחבב ףתתשהל הארוהה םצעב קפתסמ וניא יברה
םיעיבצמה רפסמ תלדגהל לועפל 'ה יארי לכל האירק םג איהש ,וז ותעד תא םסרפל ארוק אלא
:וללה תומישרל

,קזוחה לכבו ףקותה לכב יתעד תא םסרפל חוכ-יופיו תושר הזב רסומ יננהו
רפסמ תוברהל ותלוכי לככ תושעל ומש יבשוחו 'ה יארימ תחאו דחא לכ לע רשא
.רתויב תוידרחה תומישרה דעב םיעיבצמה

הקלחמ" ןכ-ומכו ,"םישנ לש תדחוימ הקלחמ" דסייל ח"וגא ירבחל יברה הרומ תרגיאה ךשמהב
:תוריחבה ןיינעל בוש שרדנ אוה זאו ,"םיריעצה ןיב תדחוימ

ןיבו םישנה ןיב םג הלומעתה תויהל הכירצ ,תוריחבל עגונב רשא ,ומצעמ ןבומ
חטבו ,רצק ןמזה יכ ,ל"נה תוקלחמ ןוגריא לע תוכחל ןיא לבא ,םיריעצה
.םנוגריאל עגונב תועצהה תנכהב רוזעי תוריחבה תלומעתבש ןויסינה

"םתלוז לע םג הזב עיפשהלו"

:(בצש 'מע םש) ץנימ ןימינב ברל יברה בתוכ ןכמ רחאל שדוח

,םיבר תלאש לע הנעמב ,יתעד םסרפל ו"ת ק"האב ש"נא ילהנמל יתינפ רבכמ הז
תוידרחה תומישרה דעב עיבצהלו תוריחבב ףתתשהל תחאו דחא לכ םיבייוחמ יכ
.םתלוז לע םג הזב עיפשהלו ,רתויב

.םיאתמה ןפואב הז ומסריפ חטבו

"םיברה תא םיקיזמ"

תא םיללושה .תוריחבב תופתתשהה רבדב רעוס חוכיו תידרחה תודהיב להנתה ןהה םינשב
ןוטלשב הכימת השוריפ וז תופתתשהש ,רקיעבו ,תונעט לש הרוש ונעט תוריחבב תופתתשהה
.הרותה ךפה םהש םיניינעל די תניתנו

שמתשמ ,הפירחו תיסומלופ ןושלב ובתכנ ןתצקמש ,ויתורגיאב .לוכו לכמ וז העד ללש יברה
"םיברה תלקת"ש ,עבוק יברה .תוריחבב העבצהמ תוענמיהה תרמוח לע םישק םייוטיבב יברה
."םיברה תא םיקיזמ" ףא םהו םהב היולת

יבושחמ דחא םע ןיינעב תובתכתה להינ רשא ,סלגנירג ברה לא ובתכנ וללה תורגיאהמ המכ
,אי ךרכ שדוק תורגא) יברה ול בתוכ ךכו .תוריחבב תופתתשהל דגנתהש ,םילשוריב םינברה
:(חסק 'מע

ותחיקל םצעבו) הריחבה תושר ודיב שי אלימבו ,חרזא תדועת ודיב שיש ימ לכ
ףתתשמ וניא הז ירחאל םאו ,(םשד הגהנההב ,סנואב אלו ,הדומ ירה הדועתה תא
היהת הז ידי לעש רמול םוקמ שיו ,םירחא םישוע ןכו םיאור ונממו ,תוריחבב
ירה ,יעבדכ אלש קוחה לע ועיבציש תעב - ןטק וליפא וא "לודג" קוחב הערכה
ןבאה לאז רעכלעוו שיאה יתאצמ אל ןיידעו ,וב םג היולת ,ו"ח ,םיברה תלקת
.וילע וז הלקת תאשל לוכיש [תובחרה םייפתכה לעב=] סעציילפ עטיירב

םניאש וא הגהנההב ללכ םיריכמ ןיא רשא ולאל םיכייש ל"נה םירבדה ןיא
םיפתתשמו םש םיאצמנה לבא ,'וכו הז םעטמ ו"ת השודקה ונצראל עוסנל םיצור
ירה ,םתואנק םיטילבמ תוריחבב תופתתשהד טרפבש קרו ,םש היהיש ןינע הזיאב
רחאל טרפבו .ל"נכו ,םיברה תא םיקיזמש אלא דוע אלו .ארבתסמ אכפיא הז
התיה הלוכי דחא (טאטופעד) חוכ-אב תערכהש - ורבעש םינשה ךשמב שחומב וארש
,אתיירואד רוסיאב וליפאו ןנברד רוסיאב םיברה לושכמב םיניינע עונמל
.ל"דו

:ןיינעה תא הצממ הניא תופירחהש ,םייסמ יברה

,תוריחבה תודוא ןאכ יתבתכש המ לכ תא ל"נהל בותכל ותושרבש ומצעמ ןבומ
לכ תא הצממ הז ןיא - ףיסויש המכ יכ - הזב תופירח ףיסוהל ןכ-םג לוכיו
אלו ,ומצע תא ליצהש חנ תגהנהל םוקמ היה הרות ןתמ ינפל אקוודו .ןיינעה
ןתמ רחאל ןכ ןיאש המ ,'קה רהוזב אתיאדכו ,יעבדכ ורוד ינב תא חיכוה
.המילש תחא המוק םה לארשי לכ רשא ,הרות

"הזמ לודג םשה לוליח ךל ןיא"

,(העבצהה תא םיללושה תנעטכ) םימש םש לוליח םושמ הב שי תוריחבב תופתתשההש הנעטה לע
:(זנש דומע םש) ןוכנה אוה רומגה ךפההש יברה בתוכ

םיגיצנ המכ דוע םיפיסומ אלימבו ,תוריחבל םיכלוה ןיאש ידי-לע
שדוקה ץראב םגו ץראל ץוחב הז לע םיזירכמ םהו ,םירפוכהמ (ןעטאטופעד)
לודג םשה לוליח ךל ןיאו ,ו"ת ק"האב תועיד בור לע תחכומ היאר והזש ,ו"ת
.הזמ

םישענ תודהיה יניינע לע הנגהל רושקה לכבש ,וללה תונעטבש תועיבצה תא ףשוח םג יברה
'מע םש) היתודסומבו הנידמב םיריכמ םיישיאה םיניינעל עגונב וליאו ,'םיאנק' םואתפ
:(זסק

תוריש דעב (הז ידי לע םעייסמו) םלשמו אוה הנהנ םא ל"נה תא לואשל יאדכ
דרשמ תקזחהל ןכ םג ןתינ הזמש) םיסימה םלשמ םא .הזב אצויכו למשחה ,םימה
אלו ,שממ עויס הז ירהו .דועו דועו ;(ויניינעו - םיבר ןושל - תותדה
?םיסמ םולשת יא לע ולש אתורבחהמ וא אוה רסאנ םימעפ המכו .אדירג תופתתשה
- בתוכ התודוא (הגרדב תמאב דמוע אוה םא=) אגרד רעד אב רע טלאה תמאב םאו
.ו"פר תועד תוכלה ם"במרה ןיד קספ םייקמ וניא המ ינפמ

."םינושה םיתורישה דעב" קר םה 'וכו םיסימה ימולשתש ,ל"נה בישה יברה לש הלא וירבד לע
:(זנש 'מע םש) לוכו לכמ הז ץורית החוד יברה

החרטה דעב קר םימלשמ ןיא 'וכו םימה דעב םימולישהבש עודי ול םג יאדווב
- בתוכש יפכ - קר אלו ,תואצוה יניינע ללכב םיקיפסמ ולא תועממש אלא ,דבל
הווצמה ו"ח םייקל ולכוי אלש הרימשה םג אלא ,'וכו תובוחרה ןויקינ
הלפת יתב תקזחהל םינתונ םגש אלא דוע אלו ,'וכ ןודבאת דבא הרותב תשרופמה
רבדב ךיראהל ןיאו .םתרימשו ןויסימה - רתוי דוע עורגש המו ,םהלש
...ליהבמה

יניינעל עגונהבש חיכוהל אלא ,ותוא רעצל ולא תורושב הנווכה ןיאש ןבומו
םג וא םיפלא תוירישעל עגונש המבו ,םהיתודימ לע ןיריבעמ ומצע לש ףוגה
ייחב וניקולא תווצמ רתוי לקנב םייקל ולכויש ,לארשי-ינב לש םיפלא תואמ
.ללכ המוקמב הניאש תואנקב םישמתשמ הזב אקווד ירה - םימוי-םוי

:יברה בישמ ,"םינפבמ האחמ אלו 'וכו ץוחבמ האחמ תחרכומ"ש הנעטה לע

שיו ץוחבמ תוחמל שיש ןוויכ ,םירבדה ינש ןיבש הריתסה והמ ללכ ןבומ וניא
.םינפב תוחמל

"תוירחאה ומכש לע ...ענמש ימ לכ"

לארשימ תואמ רשפאו תוירישע ענמש ימ לכ" יפלכ תושק םילימב הז ןיינע םייסמ יברה
:(חנש 'מע םש) "תוריחבב עיבצהלמ

םאש ,רורב ןובשחה . . התע לבא ,תוריחבה םדוק הרעשה רדגב היה ל"נה לכ
שיש ימ לכ עיבצהל םיכלוה ויה םאו ,יחרזמו הדוגא לש תדחואמ תיזח התיה
םיסנכנ ויהש םידיעמ הזב םיניבמה לכ ירה ,תידרחה המישרה דעב עיבצהל ודיב
ויה אלימבו ,יחרזמהו הדוגא תגלפמ חוכ-יאב רותב םידחא םישנא דוע תסנכל
אל הזש בבסל לוכי ירה לוכי-לכהו .תוילאמשה תוגלפמב הז רפסמב םירסח
רמאמ ןובשחב םיאיבמ םא לבא ,ו"ת ק"האב תוריזגה תקיקח לע הערל עיפשי
לארשימ תואמ רשפאו תוירישע ענמש ימ לכ ירה ,סנה לע ןיכמוס ןיאד ל"זר
רתוי וא העברא םיאצמנ תסנכבש המל תוירחאה ומכש לע ,תוריחבב עיבצהלמ
הדוגאהב תוגלפמה חוכ-יאבמ הזה רפסמכ תחפנו ,'הב םידרומה תוגלפמ חוכ-יאב
לעב והימ=] סעציילפ עטיירב יד טאה רעוו ,לודג ןויע ךירצו .יחרזמו
ןיינעה ךופהלש - אלא דוע אלו ,תוירחאה וז ומצע לע לבקל [תובחרה םייפתכה
.'וכו הרוהט םימש-תארי יהוז אקוודש רמולו

"הלאשה תצק אלפל"

הזב הרורבה ותדמע העודי רבכש רחאל ,הלאשה םצע לע ההימת יברה עיבמ ויתורגיאמ תחאב
.(גנר 'מע םש)

אלפלו .תסנכהל תוריחבה ןיינעב גהנתהל ךיא לאוש וב . . ובתכמ לע הנעמב
,ןהל עגונהב הדמעה העודיו ,תישילשה םעפב תוריחב והז ירה יכ ,הלאשה תצק
םעפב תוריחבב ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ותעד םסרפש ומכו
תושר ול שי אלימבו ,תוהז תדועת חקולש דחאו דחא לכש ,תסנכל הנושארה
.תוידרח רתויה תוגלפמה דעב עיבצי רשא ןבומו ,תוריחבב ףתתשי ,רוחבל

םלועה לכו 'וכו לוקש ומצע הארי םלועל ,השודקה ונתרות קספ עודי רבכו
הלוכי רפסמ-יתמ םירחוב תולוק ידי-לע םימעפל ירה ,תוריחבה ןיינעבו ,לוקש
תומייקה תוריזגהמ לטבל םג וא הריזג הזיא לבקתת אלש ןמזה ךשמב עיפשהל
רוביצהו ,יתלצה ישפנ תא ינא רמול לוכיה הלא ונימיב הז אוה ימו ,רבכ
טרפבו .הז ןיינעלו ול המ ,הריזג ורזגי םאו ,ול רשא ול יהי ו"ת ק"האב
רשי ןפואבו עויס והזש ,םידרשמה לכל םיסימ אוה םלשמ ירה הז םע תחא תבבשכ
יאדווב םיבתכמ בתוכשכ ירה ומצע אוה םגו םהלש הדועת חקל ,םיניינעהל
ןכ-םג םיחקלנ ויתועממו םיסימה דרשמל סנכנ םילובה דעב םלשמש המש עדוי
.םינושמו םינושה םיניינעל

"םידגנמה תומישר ריבגמ ...דחא לוק טועימ"

לא ןכמ רחאל הנפ ,תוריחבב ףתתשהלמ ענמנש (העודי תינרות תוישיא הארנה לככ) ינולפ
:(הפש 'מע םש) ול בישה יברה .ותופתתשה יא לע הליחמ שקיבו יברה

הז ןיאש אטישפ הנה .תוריחבב ףתתשה אלש המ לע לוחמא ינאש בתוכש המב
יתמסרפ םגו יתבתכש ומכ אלא ,ילש אדיפק המכו-המכ-תחא-לע ילש יטרפ ןיינע
חקלש ונייה) תוריחבב ףתתשהל תושרה ול שיש ימ לכש רבדה רורבש םיברב יתעד
אוה ארי יכ ,הלש םיניינעה ראשב רזועו ,הנידמהב םיסימ םלשמו תוהז תדועת
םימה תוריש ומכו לגרוה אלש תויחונה [ול=] היהת אלש וא ותוא ורסאי אמש
ףתתשהל המכו-המכ-תחא-לע אוה בייוחמ ירה ,(הזב אצויכו ראבה ימיממ אלו
המישרב דחא לוק טועימו ,אוהש דרשמ הזיאל עויס לכ הזב ןיאש ,תוריחבב
.ותרותו 'ה לע םידגנמה תומישר לש תיכרעה תובישחה ריבגמ ,תידרח רתויה

םידגנמה חוכ הלידגמ תוענמיה

הבוחה רזח ובו יברה רגישש קרבמב האב ,תישילשה תסנכל תוריחבה תארקל ,לעופל הארוהה
:(טער דומע םש) תופתתשהמ תוענמיהה תרמוח לעו תוריחבב ףתתשהל

םידרחהמ תחאו דחא לכ רשא הרורב יתעד םסרפל םשקבא ,םיבר תלאשל הנעמב
המישרה דעב עיבצהלו ,תוימוקמה תויושרלו תסנכל תוריחבב ףתתשהל בייוחמ
אליממ ךרדב הלידגמ הזב העינמהו ,הזב ותלוז לע םג עיפשהלו ,תידרח רתויה
.היתווצמו ותרות םשה לע םידגנמה תומישר חוכ

"ארייתהל המ ןיא"

תארקל םיליהת תרימא לע הזרכה רבדב העצהל יברה לש ותוסחייתה תא תוארל ןיינעמ
הרוה רשא יפכ תושעלו לועפל םוקמבש ךכמ החונ התיה אל יברה לש ותעדש הארנ .תוריחבה
םיכרבמ ,סחניפ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב רמא ךכו .םיינחור םיניינעב םיזכרתמ (ל"נכ)
:(241 דומע ,ב ךרכ א"ישת םחנמ תרות) א"ישת שדוחה

דעומ ברקתמו ךלוהש ןויכ :העצה ולעהו םידוהי ינש עובשה ילצא ורקיב
תוריחבה ויהיש ידכ םיליהת תרימא לע זירכהל שי ,לארשי-ץראב תוריחבה
.("טוג ןייז לאז סע") בוט ןפואב

תוריחבה) הזכ ןיינעב טרפבו ,תע לכב בוט רבד יאדווב אוה םיליהת תרימא
ינפמ ("ךיז ןקערש וצ סאוו אטינ") ארייתהל המ ןיא לבא ,(לארשי -ץראב
!ונב אלא יולת רבדה ןיאו ,םיניינעה לכמ לעפתהל המ ןיא . . תוריחבה

תיתגלפמ הנניא שטיוואבויל

,'ה רבדל םידרחה דעב העבצההו תוריחבב תופתתשהה תבוח רבדב יברה לש הרורבה ותעד דצל
הנופ איהו ,הגלפמ םוש םע הרושק הניא ד"בח .תיתגלפמ הקיז לכ תעינמ לע רמשמ לכמ רמש
ינקסע ידבכנמ דחא לא יברה בתכ ךכו .ךייש אוה הגלפמ וזיאל לדבה ילב ,ידוהי לכ לא
:ד"ישת תבטב ו"טב ,תידרחה תודהיה

ראשב ומכ ו"ת ק"האב ,תיתגלפמ הקיז לכמ רתויב שטיוואבויל תרהזנ עודיכ
.זאמ ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא - ויבאו ח"ומ ק"כ תארוהבו ,תוצרא
אוה יכ ,קוזיח ךירצ רבדה ןיאש ףא ,וז הארוה יתקזיח ינא םג רשא ןבומו
.ללכה תדובעב שטיוואבויל תטיש תודוסימ

:(טנ 'מע ,ח ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ 'תשר'ה תלהנהל

,הגלפמ לש ןיינעב ללכ תסנכנ איה ןיאש שטיוואבויל תטיש רבכמ עודי
אל ןפוא לכב לבא . . םולש לש ןפואבו תומיענב הז תא ריבסהל שי יאדוובו
.תיתגלפמ הקיז הזיא שיש ןיינע לכ םמצע לע לבקל

"םהיתולועפ תחלצהל םיבושח יכה םימרוגהמ"

ופרטצי ד"בח רפס-יתב ירומ יכ שקיב רשא ,םירומה תורדתסה ר"וי ,ןיול םולש רמל תרגיאב
:(ג-ב 'מע ,גכ ךרכ שדוק תורגיא) יברה בישמ ,םירומה תורדתסהל

קרו ךא אוה םהיתולועפ עגונב [םירומה=] ינממ ולביקש הדיחיה הארוהה
.םהל יתגלפמ יפוא רשא םינוגראל סנכיהל אלו ,יתגלפמ ןיינע לכמ רהזיהל

אל ל"נה ששח םאב לבא ,בתוכ התודוא תורדתסהה יפואב ךכ-לכ יקב ינניא
הל שי ןכ םאב ,אסיג ךדיאל .הילע הלח הניא הרומאה הארוה םג ירה ,הל ךייש
הצור וניא ,רבדב עגונ ותויה תורמל ,ודובכ םג רשא יתווקת ,יתגלפמ יפוא
,הנש םייתאמ הז םיכלוה הב ךרדהמ ד"בח ישנא רותב ד"בח ישנא תגהנה תוטהל
דוחייבו םיחטש המכו המכב םהיתולועפ תחלצהל םיבושח יכה םימרוגהמ איה רשא
.ךוניחה חטשב

ארמוחל - תוקפס

ךרכ שדוק -תורגיא) יברה בתוכ ,םילשוריב ד"בח-יריעצ םע םירבדו ןיד ול היהש ,ינולפל
:(אנר 'מע ,טי

ןיינעב םיתע-בתכמב תועידיה יפ-לע םגו ,ובתכ יפ-לע רעשמ יננהש יפכ
ידיסח תוללכ יככותב ,םהילע קזחה יוויצה ינפמ אוה םמעטש הארנכ ,רומאה
,תויתגלפמ לש ןיינע לכמ רשפאה לככ קחרתהל וניאישנ וניתובר יוויצ ,ד"בח
בתכב ראבתנ אוה םג יוויצה םעטו .הבוט רתויה וליפא ,היהתש הגלפמ וזיא
ץיפהל לארשי-ינב תוללכ יככותב אוה ונדיקפת יכ ,הפ-לעב רתוי דועו
ונילע המוש ןכלו ,הצוח םג ,תודיסחה תרות ץיפהל תימינפה הדוקנבו ,תודהיה
דעו ,וז הצפה לש תוירשפאה טעמל לולעה ןיינע לכמ רתויבו רתויב קחרתהל
.הזב ארמוחל אקיפס-קפסו קפס וליפאש ךכ ידכ

א"מח ברה ריכזמה בתכ ךכ .םינוש םימוחתו םיטרפ יבגל םינשה ךשמב התנשנו הרזח וז הארוה
:ה"כשת רייאב 'זב ,ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"וי ,ל"ז בובייל לארשי ברהל ל"ז בוקודוח

רתויו ,תיתגלפמ יתלב איה רשא ,שטיוואבויל תטישל םיאתמ רשא רבדה עודי
רפסה-יתבב תוגלפמה לש רעונ ינוגרא תולועפל םוקמ ןיא ,תיתגלפמ-לע ,ןוכנ
.המודכו [קחצי-ףסוי-ילהא=] תשרה לש

:תוצרחנ יברה עידוה ד"ישת ןוושח-רמב 'וב

ומכ חטבו .יתגלפמ לע - אוהש 'קה וניאישנ ונל וללסש ךרדהב תכלל ד"בח לע
ךרדה אצמת אבהלו ןאכמ םג ירה ,םייתגלפמ תורוניצל וקקדזנ אל התע דעש
.הזכ ןפואב ךישמהל

יברה .ןדיצל תופיקעו תורישי םיכרדב ד"בח תא תוטהל תוגלפמ רפסמ ושקיב םינשה תצורמב
:(ד"ישת תבטב ו"ט) תרגיאב הזל רשקב בתוכ

הנה . . ילהנמל םתונפב רשא ,ו"ת ק"האב ונינקסעמ העידי לבקל יתרעטצנ
.[תויתגלפמ-לע לש=] הז וקמ תוטנל הייפכל בצמה לצנל ל"נה וסינ

'יש לדנעמ -קחצי 'ר ח"הרהל הרתי תוביבחב יברה בתכ רתוי תטרופמ הרוצבו תרחא ןושלב
:ז"טשת תנשב ד"בח-רפכב ד"בח ינקסע יבושחמ ,סיל

דוע אלו) היהתש ןימ הזיאמ הקיטילופב ףתתשהל ןמז יל ןיאש רורב יתדגה רבכ
אתבקעד ארדב ונא םיאצמנ יכ .הז לע ןמז ןיא ש"נאל םג יתעד יפלש אלא
.(רקי עגר לכו ,אחישמד

יוניש הזב היהיש ןכתיי אל

שדוקה ץראב תיתגלפמ יתלב הגלפמ דוסי תודוא" תושקבו תועצה יברה לא ונפוה תובר םימעפ
.(מת דומע ,יח ךרכ 'שדוק תורגא' האר) "ו"ת

ןיינעב יברה לא הנפש ,ביבא-לתמ "טנמאיד יאמש רמ" לא ןודינב יברה לש תחא הבושת הנה
:(גפק-בפק םידומע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') ז"לשת תנשב הז

םינבומ םימעטמ ,הזב אצויכו תסנכל תיתגלפמ יתלב המישר ןוגרא תודוא ובתכל
ןכתי אלו םייתגלפמ וא םייטילופ םיניינעב ד"בח תעונת הדסי-הקסע אל םלועמ
.וישכע יוניש הזב היהיש

ךרכ) הז ןיינעב יברה בתכ ,םילשורימ ץרובד לסיז-לארשי ברה ,"הנובתה" תעה-בתכ ךרועל
:(םש יח

לע םיניינעב לכה תושעל ודיב תלוכיהש דחאו דחא לכ תא ללכ רטופ ןיא
תודהיה תצפה יניינע - יתנווכ ,(םייתגלפמ יתלב ויוטיבכ אלו) םייתגלפמ
.תיתרוסמה

תוציחמה תוהיבגמ תוגלפמה

א"כשת בא-םחנמב ב"ימ ,ל"ז ןיגב םחנמ רמ לא יברה לש ובתכממ עטקב וז המישר םייסנ
:(וש 'מע ,כ ךרכ שדוק-תורגיא)

אלו ,תומייקה תוציחמה םיהיבגמ זא אקוודש ,תוריחבה תלומעתו תחלקל רשקב
דצה הארנכ לבא ,הנונגסו הגלפמו הגלפמ ,תושדח תוציחמ םינובש אלא דוע
- ןטקו דחא דעצ הזמ ירהו ,לוציפו גוליפ ןושלמ הגלפמ ,ןלוכב הוושה
.תקולחמלו דוריפל

םינפ-לכ-לעש ילוחיא עיבהל םתרטמש ןוויכ ,הלא ירבד לע יל חלסיש יתווקתו
.ירשפאה םומינימב הטועמ יכה הדימב ל"נה תועפותה הנייהת
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ב"כ

ןכמ רחאל .1('וכו 'דומעי' ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישימח' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ

ץוח) האירקה תא בטיה להקה עמשיש ןפואב ךא ,ךומנ לוקב החכותה יקוספ תא םיארוק
(דמ,וכ) "תאז םג ףאו" קוספבו ,(ליגר לוקב ארקנה - במ,וכ - "יתירב תא יתרכזו" קוספהמ
.2ליגר לוקב אורקל םירזוח

קיספי ארוקהש יוצר .דומעל גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
לכ רמוא רפסה םויסב .קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק
.4(יריצב 'זה) "קזחתנו קזח קזח" :3הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה

.5(די,זי - טי,זט הימרי) "יזועמו יזוע 'ה" - הרטפה

לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב"
תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ ,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה
לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב
דומילב ףיסוהל ,תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה
,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו ,(רודיהב תווצמה םויקו הרותה
.6"...(הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד-לע

.ה קרפ - תובא יקרפ
.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

חספ ןיב 'סב ואבוה ,דועו ד"ס חע 'יס ע"וש רוציק ,ז"ס חכת 'יס ח"רפה תעדכ ,גוהנל םיליגר ןכ (2
םר לוקב ןארק ל"זיראהש תונווכה רעשו ח"עפמ םש אבומכ אלו ,םיזנכשאה גהנמכ ,ךליאו ד"נס ד"פ תועובשל
.םידרפסה גהנמכ

ששחמ ,'קזח' רמאי אל הלועהש א"כפ האירקה ןחלש 'סב ש"מכ אלדו .ד"בח-ללוכ חול .םש םיגהנמה רפס (3
םג [אלא ,וכרבמ להקה קר אל]ו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ" :םעטהו .קספה
רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה ונלש אחסונ יכ ,[להקל תאז] רמוא [הלועה] אוה
.בלר ןויליג 'תורשקתה'ב הז רודמבו ,הפר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ

צ"הרהל םייח תוחראו טלק ס"וס ח"וא א"מרב ,תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (4
.דועו ,םש אקניפסמ

.ד"בח-ללוכ חול .גי,דפר ז"הדא ע"וש .יתוקוחב תרטפה (5

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (6


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il