- א"סר - "תורשקתה" ןועובש

ט"נשת'ה בא-םחנמב 'י * ומחנ / ןנחתאו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה חישמו הלואג תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


לארשיל םיבוט םימי ויה אל"
"באב רשע-השימחכ


וליאו ,הנממ הטמלש וזמ דגב תחא לכ הלאש ילבבה תעדל
* הנממ הלעמלש וזמ דגב תחא לכ הלאש ימלשוריה תעדל
תלילשל ךא ,רתוי םיאנ םידגב לואשל ףידע ,ךודישה תלעותל
וקלחנ המב * רתוי ךומנה דמעמה תבמ לואשל ןוכנ השובה
* לעופב הדובעב םירבדה תועמשמ המו ימלשוריהו ילבבה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


,"ובל תחמש םויבו ותנותח םויב" 1קוספב אוה (תוינשמב) תינעת תכסמ לש םויסה
2תונורחאה תוחול וב ונתינש ,םירופיכה-םוי) הרות ןתמ הז ותנותח םויב" :הנשמה תשרפמו
."ונימיב הרהמב הנבייש שדקמה-תיב ןיינב הז ובל תחמש םויבו ,(

םהש (תועובשה תשולש) םיבוצעה םימיה ורבע רבכש ירחאל התע ונא םידמועש - המדקהבו
ךפיה - 3"תוחולה ורבתשנ" ובש ,זומתב רשע-העבש :"ובל תחמש םוי"ו "ותנותח םוי"מ ךפיהה
ךפיה - 3"היינשבו הנושארב תיבה ברח" ובש ,באב העשתו ,"הרות ןתמ הז ותנותח םוי"מ
."שדקמה-תיב ןיינב הז ובל תחמש םוי"מ

םימי ויה אל" :הנשמב שרופמכו ,רתויב הלודג איה החמשה יזא ,הלא םימי םירבועש ירחאלו
..."םירופיכה-םויכו באב רשע-השימחכ לארשיל םיבוט

אל" - ןיינעה תלחתהל ךשמהב אב "ובל תחמש םויבו ותנותח םויב" הנשמה םויס 4הנהו
(5לארשי) םילשורי תונב םהבש ,םירופיכה-םויכו באב רשע-השימחכ לארשיל םיבוט םימי ויה
ךל ררוב התא המ הארו ךיניע אנ אש רוחב ,תורמוא ויה המו ,םימרכב תולוחו . . תואצוי
.םיגוויזו םיכודיש לש ןיינע אוה רבדה תילכתש - "'וכו

."ןילואש ןבל ילכב תואצוי לארשי תונב" ויה ןיכודישה ךרוצלש ,הנשמב ראובמו [...]
[...]

:תכסמה םויסב ארמגב וראבתנ - ןבל ילכ תלאש רדסב םירבדה יטרפו

חושמ תבמ ןגס תב ,ןגס תבמ לודג ןהכ תב ,לודג ןהכ תבמ תלאוש ךלמ תב ןנבר ונת"
וזמ לואשל תחרכומש "ךלמ תב" יעבמ אל ,רמולכ ,"טוידה ןהכ תבמ המחלמ חושמ תבו ,המחלמ
ןהכ תב וליפא אלא ,(6"לודג ןהכל םדוק ךלמ" ירהש) הנממ הלעמל ןיאש ןוויכ הנממ הטמלש
("ךלמ תב") הנממ הלעמלש וזמ וא ("ןגס תב") הנממ הטמלש וזמ לואשל הרירב הל שיש ,לודג
חושמ תבמ ןגס תב" הז ךרד-לעו ,"ןגס תבמ לודג ןהכ תב" :אקווד הנממ הטמלש וזמ תלאוש -
.הנממ הטמלש וזמ תלאוש תחא לכש ,"טוידה ןהכ תבמ המחלמ חושמ תבו ,המחלמ

הלעמל ןיאש "ךלמ תב"ל עגונב :רחא ןפואב ונינש - ימלשוריב תינעת תכסמ םויסב לבא
שיש "לודג ןהכ תב"ל עגונב לבא ,(ילבבבכ) לודג ןהכ לש ותבמ תלאוש ךלמ לש ותב" - הנממ
וזמ תלאושש ימלשוריב אתיא - הנממ הלעמלש וזמ וא הנממ הטמלש וזמ לואשל הרירב הל
ןגס לש ותבל עגונב םג ןבומ הזמו ."ךלמ לש ותבמ תלאוש לודג ןהכ לש ותב" :הנממ הלעמלש
.7הנממ הלעמלש וזמ תלאוש תחא לכש ,האלה ןכו ,לודג ןהכ לש ותבמ תלאושש

תינעת תכסמב םיניינע יוביר ומכ) הרותבש הדגאה קלחב אוה הז ןיינעש ףאש ,המדקהבו
ןוויכ ,'וכ תורבסב לפלפל ןיא הרותבש הדגאה קלחבש בושחל םיליגר ללכבו ,(המויסב טרפבו
,"בקעי ןיע"בש הדגאה דומילל עגונב 8ןקזה וניבר בתכש ומכ ,הרותה תוימינפל רתוי ךיישש
יוביר םנשי הרותבש הדגאה קלחב םגש איה תמאה ,ירה - "הב ןיזונג הרותה תודוס בור"ש
דעו ,הרותד הלגנב םג (אלא ,הרותה תוימינפב קר אל) םהב שמתשהל םילוכיש תורבס
.9הרותבש הכלהה קלחל םיעגונה םיניינעל

הנממ הטמלש וזמ ,ןבל ידגב תלאש רדס] הז ןיינעב שי יאדוובש - ונניינעב םג ןבומ הזמו
איה ילבבה תטישש ךכל ארבסו םעט שיו ,ךפיהל ארבסו ןאכל ארבס [הנממ הלעמלש וזמ וא
.ןמקלדכ ,יכפוה ןפואב ימלשוריה תטישו ךכ ןפואב

:םירבדה רואיב

,ךודישה תלעות ליבשב ,םישובלב תואנתהל ידכ איה "ןבלה ילכ"ה תשיבל(ו תלאש)ש ןוויכ
רתוי רבתסמ - (ןיאושינה ידיל יפויה איבמ עבטה ךרדבש) "'וכ הארו ךיניע אנ אש רוחב"
,רתוי האנ אהת אלימבו ,רתוי םיאנ םידגב לבקת זאש ,10הנממ הלעמלש וזמ לאשת תחא לכש
.ךודישה תלעותל

ןיאש ימ תא שייבל אלש" ידכ איה "ןילואש ןבל ילכב תואצוי" ויהיש הנקתהש ןוויכ ,םנמא
הליאשמה ןמ תשייבתמ תלאושהש - המצעלשכ הלאשהבש השובה תא לולשל ידכ ,ירה ,3"ול
וזמ לאשת תחא לכש רתוי רבתסמ - המואמ הל תתל ילבמ הנממ לבקלו הלצא לואשל הקוקזש
.הנממ הטמלש

,תשדקתמה השאל ןתיל שדקמה שיאה ךירצ ללכ-ךרדבש ףאש ןישודיק ינידב וניצמש - המדקהבו
לבקמ אוהש הז ידי-לע השא שדקל לוכי (תונתמ לבקל ליגר וניאש) "בושח םדא" ,םוקמ-לכמ
היל אינקמו הרמג (הטורפ הווש הב שיש האנה) הנימ הנתמ לבקמ אקד האנה איההבד" ,הנממ
האנהה תניתנ - הניתנ הבושח (ונממ הטמלש יממ) הלבקה ,בושח םדא לצאש ,ונייה ,11"השפנ
.ונממ הטמלש יממ םייוסמ רבד לבקל ןכומו םיכסמ בושח םדאש

םצע - (הנממ הטמלש) לודג ןהכ תבמ תלאוש ךלמ תב רשאכ :ןודיד-ןודינב הז ךרד-לעו
האנה תמרוג ,לודג ןהכה תבמ הלביקש דגבה תא שובללו לבקל המיכסמ ךלמה תבש הדבועה
הניתנ םג הבושח (הנממ הטמלש וזמ) ךלמה תב לש הלבקהש ,ךכ ,לודג ןהכה תבל דובכו
לש הלבקהש - הנממ הטמלש וזמ תלאושש תחא לכ לצא הז ךרד לעו .(דובכו האנה תניתנ)
הנכומו המיכסמש דובכהו האנהה תא הל תנתונש ,הליאשמהל הניתנ םג איה הליאשמהמ תלאושה
.הנממ לבקל

הלאשהבש - הנממ הלעמלש וזמ הלאשה יבגל הנממ הטמלש וזמ הלאשהב הלעמ שיש ןבומ הזמו
,המואמ הל תנתונ הניאו ,הנממ הלעמלש וזמ תלבקמ קר איה תלאושה ,הנממ הלעמלש וזמ
קר אל איה תלאושה ,הנממ הטמלש וזמ הלאשהב ןכ -ןיאש-המ ;הלאשה ידי-לע תשייבתמ אלימבו
אלימבו ,הנממ הטמלש וזמ לבקל הנכומו המיכסמש דובכהו האנהה - 12תנתונ םג אלא ,תלבקמ
םידגב תלבקמ - תלאושה :תנתונ םגו תלבקמ םג איה ןהמ תחא לכש ןוויכ ,הלאשהב השוב ןיא
.םידגב תנתונו ,דובכו האנה תלבקמ - הליאשמהו ,דובכו האנה תנתונו

וזמ תלאוש תחא לכש ,ילבבה תרבס :ימלשוריהו ילבבה לש תורבסה ראבל רשפא הז יפ-לעו
הלעמלש וזמ תלאוש תחא לכש ,ימלשוריה תרבסו ;הלאשהב השוב היהת אלש ידכ - הנממ הטמלש
תלעותל ,רתוי םיאנ םידגב שבלתש ידכ - הלאשהב השוב היהת הזכ ןפואבש ףא - הנממ
.ךודישה

איה ימלשוריה תעדש םעטה והמ - ימלשוריהל ילבבה ןיב אתגולפה םעט ראבל שיו
השובה ןועריגש איה ילבבה תעדו ,הלאשהבש השובה ןועריג לע תרבוג ךודישהב תלעותהש
:ךודישהב תלעותה לע תרבוג הלאשהב

,רצק ןמזל אוה (תנתונ אלו תלבקמ קר איהש) השובה ןועריג - הנממ הלעמלש וזמ הלאשהב
איה (רתוי םיאנ םידגב תשבולו תלבקמש הז ידי-לע) ךודישהב תלעותה וליאו ,דבלב העש יפל
;"דע ידע ןיינב" ,יחצינ ןיינע םהש ןיאושינה םישענ ךודישה ידי-לעש ןוויכ ,ךורא ןמזל
הבורמה תלעותה וליאו ,(הלאשה תעב) דימ אוה (רצק ןמזל השוב) לקה ןועריגה ,ךדיאל לבא
ידיל איביש ךודישה רמגוישכ) ןמז רחאל איה (יחצינו ךורא ןמזל ןיאושינהו ךודישה)
.(ןיאושינ

ליבשב ,וישכע לק רבדב וליפא ומצע לע דיבכהל בויח שי םאה - הלאשה תלאשנ אד ןוגכבו
הלאשהב תומיענה -יאו השובה וישכע לובסל ךרטצתש ,ןדיד-ןדינבכ ,ןמז רחאל אובתש תלעות
.13ןמז רחאל ןיאושינהו ךודישה תלעות ליבשב ,הנממ הלעמלש וזמ

ןוויכש ,איה ילבבה תטישש - םיניד המכב ימלשוריהל ילבבה ןיב קוליח וניצמ הזבו
,איה ימלשוריה תטישו ,וישכע ומצע לע דיבכהל בויח ןיא ,ןמז רחאל אלא הניא תלעותהש
ומצע לע דיבכהל וישכעמ בויח רבכ שי ,ןמז רחאל התויה םע ,הבורמ איה תלעותהש ןוויכש
.לק רבדב

תוללכ 14תודיסחב ראובמה יפ-לע - ילבבהו ימלשוריה תתגולפב הרבסההו םעטה ראבל שיו
:ילבב דומלתל ימלשורי דומלת ןיבש קוליחה

עדיל םיכירצ - ךורא ןמזל ,הבורמ תלעות ליבשב ,טעומ ןמזל ,לק רבדב הדבכה בייחל ידכ
םנמא איה תלעותהו ,דבלב טעומ ןמזלו ,לק רבדב םנמא איה הדבכההש תואדוובו רוריבב
תא העירכמ ךורא ןמזל הבורמה תלעותהש לוקשל םילוכי זאו ,ךורא ןמזלו ,הבורמ תלעות
.טעומ ןמזל הלקה הדבכהה

םירתסהו תומלעה אלל ,(רשי) רוא ךרדב אוה דומילה ןפואש ,ימלשורי דומלתב :ןכלו
רוריבב עדיל םילוכי - 15"יתיאר רורב םלוע" תניחבב ,אירטו אלקשהו תוישוקה יובירבש
ןמז לש ןבומב קר אל] ךורא ןמזל אוה הז ןיינעו רצק ןמזל אוה הז ןיינעש תואדוובו
,[ןמזה תא "םיאלממ" םהבש םיניינעה ןכות דצמ רקיעבו םג אלא ,("רעגייז ןפיוא") וטושפכ
םיחוטב תויהל םילוכי אלימבו ,הבורמ תלעות וב שי הז ןיינעו לק רבד אוה הז ןיינע
ךורא ןמזל הבורמה תלעותה ליבשב (םידחא םיעגר) טעומ ןמזל לק רבדהב הדבכהה תיאדכש
;(תובוט םינשו םימי ךרואל)

אוה דומילה ןפואש ,16"לבב לש הדומלת הז ינבישוה םיכשחמב" ,ילבב דומלתב ןכ-ןיאש-המ
ךופה םלוע תניחבב ,(רזוח רוא) םיצוריתו תוישוקד םירתסההו תומלעהה רוריב לש ךרדב
ירהש) הזל הז םיניינעה סחיו ךרע תואדוובו רוריבב עובקלו עדיל רשפא-יא - 15"יתיאר
ןמזב אוהש רחא ןיינע לע ותובישחו וכרעב הלוע טעומ ןמזב אוהש ןיינע םגש ןכתיי
לוקישה ללגב ותוחדל רשפא-יא טעומ ןמזל לק רבד וישכע קרפה לע דמועשכ ,אלימבו ,(הבורמ
.ןמז רחאל אובתש ךורא ןמזל הבורמ תלעות לש

:לעופב הדובעב עגונ הז ןיינעו

דימת אל - לפוכמו לופכ ךשוח לש בצמו דמעמב ,תולגה ןמזב התע-תעל םיאצמנש ןוויכ
איבי ןיינע הזיא לוקשלו תוושהל ,םיניינעה ךרע לדוג ןדמואו ןובשח לע ךמתסהל םילוכי
הזיא הז ךמס לע עובקלו ,(ךרע יפל) הנטק הבורמ תלעות איבי ןינע הזיאו הלודג תלעות
ןיינע הזיאו תושעל יאדכ ןיינע הזיא ,ךכ-רחא תושעל ןיינע הזיאו םדוק תושעל ןיינע
יאדכש ןובשח תושעל אלו ,ודיל אבה ןיינע לכב קוסעל אופיא ךירצ ;הזב אצויכו יאדכ וניא
הלק" הווצמכ ול הארנש הז רבדש ןכתיי ירהש ,רומח רבדב תלעות ליבשב לק רבדב רתוול
."תורומחבש הרומח" הווצמכ - םיניינע המכו המכ דצמ - תמאב אוה "תולקבש

17ןייעמו סרטנוקל אובמהב ספדנש) ויבתכממ דחאב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ בתוכש יפכו
הגרדהו רדס התע שי אל . . אחישמ אתבקעד םינורחא רתויה םירוריבה ןמז אוה התעש יפל" :
המ ררבל . . םיאשר ןיא םגו םילוכי ונא ןיא . . ןכלו . . םינוקיתהו םירוריבה ינפואב
ונחנא םיכירצ ןוקית ךירצש םיאצומ ונאש המ םא יכ . . ונלכש יפ לע קוחר וא בורקש
."'וכ תומוצע תוחוכב לדתשהל

םייסמו ףיסומ אקווד ילבבבש - תכסמה םויסב םירבדה ךשמה םג ראבל שי הז יפ לע
ירחאל :"'וכ ועבצאב הארמ דחאו דחא לכו 'וכ םיקידצל לוחמ תושעל אוה-ךורב-שודקה דיתע"
תבמ לודג ןהכ תב ,לודג ןהכ תבמ תלאוש ךלמ תב"ש ,ןבל ילכ תלאש ןפוא (ילבבב) ראבתנש
,המצע הלאשהבש השובה תא לולשל ידכ ,הנממ הטמלש וזמ תלאוש תחא לכש ,ונייה ,"'וכ ןגס
בצמו דמעמבש ןוויכ ,ךורא ןמזל ךודישהב תלעות אובת הדי -לעו רצק ןמזל איה השובהש ףא
הזל הז םיניינעה סחיו ךרע תואדוובו רוריבב עובקלו עדיל רשפא-יא "ינבישוה םיכשחמב"ד
תכשחב ,"ךופה םלוע"ב םיאצמנשכ אלא וניא הז לכש ףיסוהלו ריהבהל ךירצ - (הכוראב ל"נכ)
'וג םמוי רואל שמשה דוע ךל היהי אל" דועיה םייוקיש ,הלואגה ןמזב ןכ-ןיאש-המ ;תולגה
ולכוי אלימבו) םירורבו םייולג םיניינעה לכ ויהי יזא ,18"םלוע רואל 'ה ךל היהו
.(ותתימאל ןיינעו רבד לכ לוקשלו תוושהל

לכו 'וכ םיקידצל לוחמ תושעל אוה-ךורב-שודקה דיתע" - אקווד ילבבב - םויסה ןכות הזו
:"'וג 'ה הז 'וג הז וניקולא הנה אוהה םויב רמאו 19רמאנש ,ועבצאב הארמ דחאו דחא

ןפואב םיניינעה לכ ויהי ,אוה ובצמו ודמעמב ,דחאו דחא לכ לצאש - אובל-דיתעלד שודיחה
רמואו "ועבצאב הארמ"ש ,תוהמה תייאר היהת תוקולא יניינעב וליפאש ,ךכ ידכ דע ,רורב
אלש ןפואב תותמאתההו רוריבה תילכתב תוקולא תייאר ,20"'יוה הז 'וג הז וניקולא הנה"
[...] .רבדב קפס םוש ךייש

21תודיסחב ראובמכ ,"ול וניוויק 'ה הז" בותכה ךשמהב זמורמכ - הטמל םג ךשמוי הזמו
םיניינעה לכש - םיחפט הרשעמ הטמל דעו ,הטמל ךשמנו דרויש ,וק ןושלמ אוה "וניוויק"ש
."רורב םלוע" ,רוריב לש ןפואב ויהי ,םיימשג םיניינע םג ,םלוכ

הלואגב ,"ותעושיב החמשנו הליגנ" :בותכה םתוחו םויסכ - רתויב הלודג החמש היהת זאו
.ונימיב הרהמב ,תיתימאהו המילשה
-242 'מע ,ינש קלח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה בא-םחנמב 'כ תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 352
.אי,ג ש"הש (1

.ב,ל םש ארמג (2

.םש הנשמ (3

.ךליאו 1336 ע"ס ד"ח ש"וקלל תופסוהב ספדנו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה - ןמקל אבהד רוציקו ןכות (4

.2 הרעה 80 דומע ט"יח ש"וקל הארו .נ"שו .תוינשמל תואחסונ ייוניש האר (5

.א,גי תוירוה (6

.םש ימלשוריל םינפה-הארמו השמ-ינפ םג האר (7

.ב"ה ב"פ ת"ת תוכלה ,(א,זלק) ג"כס ק"הגא אינת (8

.10 הרעה 172 דומע א"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (9

הלעמלש הניחב איהש ,הדיחיה תניחבמ אוה "ןבל ילכ"ה תכשמהש - םיניינעה תוינחורב רתוי שגדומו (10
.ףוגבש המשנה תוחכמ

.א,ז ןישודיק (11

המשנה ,ףוגבש המשנהל (הדיחי) המשנה םצע תניחבמ ןבל ילכה תלאשבש - םיניינעה תוינחורב אוה ןכו (12
ט"שת םויה הז ה"ד) המשנה םצעב היילע תישענ אקווד הדי-לעש ןוויכ ,הלעמלש המשנהל תעפשמ םג איה ףוגבש
.(846 דומע ג"ח ש"וקל םג הארו .(ךליאו 'ד דומע ט"שת מ"הס) ג"פו ב"פ

.קפסב איה ךכ רחא אובתש תלעותה וליאו ,תיאדו איה הלאשה תעב השובהש ךכל ףסונ (13

צ 'מע ו"סרת ךשמה .ךליאו ד"נפ ולסכב ה"כב ה"ד הכונחה רעש הרוא-ירעש .ד,דיק א"גמ א"ות האר (14
.דועו .ךליאו 121 ע"ס ח"שת מ"הס .ךליאו

.נ"שו .א,נ םיחספ - ל"זח ןושל (15

.א,דכ ןירדהנס .ו,ג הכיא (16

.וסר דומע א קלח ולש שדוק-תורגאב ז"חאלו .22 דומע (17

.טי,ס היעשי (18

.ט,הכ םש (19

גנק דומע ד"נרת מ"הס) ד"פ ד"נרת השמ אוביו ליחתמה רובידב ראבתנ - ג"כפס ר"ומש) הז םימעפ יתש (20
.(ג,הס ש"ש ישורד ת"וקל ןייע) פ"ב ,"יכונא יכונא"ד יוליגה י"ע אב הז ןיינעו .((ךליאו

.מ"כבו .ב,נ ש"הש .א,הנ חרוק ת"וקל (21


וליאו ,רצק ןמזל איה השובה ןורסיח - הנממ הלעמלש וזמ הלאשב
וליאו ידיימ לקה ןורסיחה - ךדיאמ ,ךורא ןמזל איה ךודישל תלעותה
ןמז רחאל איה תלעותה

לוקשלו תוושהל רשפא דימת אל ,לפוכמו לופכ ךשוח ,תולגה ןמזב
ןיינע לכב קוסעל ךירצ ןכלו רתוי הלודג תלעות איבי ןיינע הזיא
ודיל אבה ןיינעו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלעמלש תורואה ,הרותה חוכב
,םילכב םיכשמנ םילכמ


?חישמה תאיבו תולגתה לועפל "הרשי ךרד"ה יהמ

הלקה) "הרשי ךרד"ה יהמ - "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ומייתסנ רבכש ןוויכ
יניינע רמגש (לארשי ינב תוללכ) םדאה ול רוביש (הרותה יכרד לכ ןיבמ רתויב הריהמהו
?חישמה תאיבו תולגתה לועפל ידכ הדובעה

:"םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ" - הזל הנעמהו

'ב רבחל החוכב התלעמ לדוג דצמש ,("הרות ןתמ וז תראפת") הרותה לע יאק - "תראפת"
ול תראפת" ,הטמל הכשמה) בושו ("הישועל תראפת" ,ה"בקהל תוקיבדו בוריק) אוצרד תועונתה
יתימאה הניינע הלגתמ הז ידי-לעש ,םילכב ולגתיו וכשמוי םינוילעה תורואהש ,("םדאה ןמ
הירחא ןיאש הלואג ,וטושפכ תולגה ןיינע ללשומש ןפואב ,(םינוילע תורוא) תולגה לש
.תולג

-לע - חישמה תאבהו תולגתהל "הרשי ךרד" איה (תראפת) הרותהש םעטה רואיבב ףיסוהל שיו
לכ תא הרות דמליש) ברו (חישמה ךלמה) ךלמ :םיניינע 'ב םנשי ונקדצ חישמבש עודיה יפ
-לע תישענש ףיקמ ןפואב העפשהה לע הרומ חישמבש "ךלמ"ה ןיינעש ,םהיניבש קוליחהו ,(םעה
ימינפ ןפואב העפשהה לע הרומ חישמבש "בר"ה ןיינעו ,ותוכלמ לוע תלבקד לוטיבה ידי
..."ודלי וליאכ" בישחש דע הרותה דומיל ידי-לע תישענש

השעמל עגונב - "תראפתבש תוכלמ" ידי-לע חישמה תאיבו תולגתהל "הרשי ךרד"ה רואיב
:לעופב

ןכלש ,לעופב אב אל ןיידע לבא ,דימו ףכת אובל דמוע ונקדצ חישמש ןוויכש - המדקהבו
,חישמה תא איבהל לארשימ דחאו דחא לכ לש ("וישובל ףוס") הנורחאה תולדתשהה השורד
-לע (אלא ,ומצע חישמה ךלמ לש וניינע ,התרהטב תוכלמ ידי-לע אל) הלועפה תויהל הכירצ
,(תראפת) הרותב אוהש יפכ (תוכלמ) חישמה לש וניינע ,רמולכ ,"תראפתבש תוכלמ" ידי
תורואה םילגתמו םיכשמנ ("בר" רותב חישמ לש וניינע) הרותה ןיינע ידי-לעש ,ליעל רומאכ
.ימינפ ןפואב ("ךלמ" רותב חישמ לש וניינע) הלואגהד םינוילע

הרותה דומיל אוה - "תראפתבש תוכלמ"ו ,הרותה דומיל ןיינע אוה - "תראפת" :תוטשפבו
.תומוקמ יובירב וראבתנש הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב

-לעבש הרותבו ("הז רבדב םיאלמ םירפסה לכש . . םיאיבנה ירבדב" טרפבו) בתכבש הרותב -
- דחוימבו - םגו ,םישרדמבו (הטוס תכסמ ףוסבו ןירדהנס תכסמב טרפבו) ארמגב ,הפ
היב ןוקפי 'וכ רהוזה רפס והיאד ךליד ארוביח יאהב"ש) רהוזה רפסמ לחה ,הרותה תוימינפב
אד רמ יתא הצוח תונייעמה תצפה ידי-לעש) תודיסחה תרותב טרפבו ,("םימחרב אתולג ןמ
אישנ לש (תוחיש יטוקלו םירמאמ) ותרותב טרפבו ,וניאישנ וניתובר תרותב ,(אחישמ אכלמ
."אצת יתאמ השדח הרות" ,חישמ לש ותרות דומילל הנכהו המגודו ןיעמ - ונרוד
-497 'מע 'ב ךרכ ,א"שנת'ה תוחישה רפס - א"שנת'ה רייאב 'ו ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תודעוותהמ)
(501

רקיעה אוה השעמה


תוכז דמלל ולדתשה לארשי ילודג
לארשי לע


ול םיקוקזה לע םג הבוטל עיפשמ תוכז-דומילה

תודימ ג"י תולגתהו הבושתה תדובע ינפל) לגעה אטחד הלודג יכה הדירי לש בצמו דמעמב םג
םאו" ורמואב) ותואיצמ לכ תא ריקפהש דע ,וב יולתה לכ השעו וניבר השמ לדתשה - (םימחרה
לע אירוגינס דמילש הז ידי-לע (םג) ,הליחמו החילס לועפל חילצהו ,("'וג אנ ינחמ ןיא
.לארשי ינב

'ר צ"הרה ומכ ,לארשי ינב לע תוכז דמלל תורודה לכב לארשי ילודג ולדתשה הז ךרד-לעו
תלעמ לדוג ללגב ,"רשוי ץילמ"ו "לארשי בהוא" ראותב םסרופמה ,בושטידרבמ קחצי-יול
.לארשי ינב לע תוכז דומילו לארשי תבהאב ותדובע

,הזב אצויכו גורטיקה לטבל ,הלעמל קר אל) ותלועפ לעופ "תוכז דומיל"הש ,רמול שיו
.שממ לעופב הלגתתו אובת "תוכז"הש - תוכז דומילה רמאנ םהילעש הלא לע םג (אלא
'מע ,ב ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רדאב ז"ט ,אשת תשרפ תבש תודעוותהמ)
(356


בלה תענכה ךותמ רמאהל החכוהה ירבד לע

אלא ,םעה לכמ לודג ומצע תוארל רוביצה לע ררתשי אל חיכומהש החכוה ירבדב ירקיע יאנת
רכינש ,םחיכומש להקה לש דוריה םבצמ ול באוכו רעטצמש ,רמולכ ,להקל ומצע תוושהל ךירצ
ירבדב להקה םע ומצע תא תמאב ללוכו ,בל תעינכ ךותמ קרו ךא םירמאנש וירבדב שגדומו
...םתמגוד םיניינעב ומצע תא ןקתל החכוהה

ותוא תמגודש החכוה הז ירה ,ותלוזב ער האור םדא רשאכש םירפסב ראובמה יפ-לע טרפבו
םוש הארמב האור וניא םייקנ וינפ םא"ש ,יארב טיבמה םדא תמגודב ,ומצע וב אצמנ ערה
יאדווב ירה - "ןיפנוטמ וינפ"ש םושמ אלא הז ןיא ,יארב םתכו ךולכל האור םאו ,"יפוד
טושק ךכ רחאו ךמצע טושק" ל"זח יוויצכו ,ומצע תא ןקתל ךירצ ותלוז תא חיכומש ינפלש
."םירחא
'מע ,ב ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה תבטב ט"י ,תומש תשרפ תבש תודעותהמ)
(145


תובבלה תא ררועל קר ,גרטקל רוסא הז ונרודב

םוקי םשה םידוהי ןוילמ השיש םשה שודיק לע וגרהנ הבש האושהמ הטילפה תיראש ,הז ונרוד
-לעו ,םהילע גרטקל סחו הלילחו "הפירשמ לצינש דואכ" ,"שאמ לצומ דוא" תניחבב אוה ,םמד
-אל-ויה ןלציל-אנמחר ,תפסונ האוש איבהל הלולע םתגהנהש ,רומח גורטקב המכו-המכ-תחא
..."הרצ םיימעפ םוקת אל" ,היהת

- "הבושתה יכרד חותפלו תובבלה ררועל" ...השגדהה רקיע תויהל הכירצ ...הז ונרודב
לש ותלעמ תשגדה ידי-לע לארשי ינב לש םחור תא דדועלו קזחל ,"םילפונ ךמוס"ד ןיינעהב
.לארשימ דחאו דחא לכ
'מע ,ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנתה תבטב 'י ,יחיו תשרפ תבש תודעוותהמ)
(122 ,119

יבר יצוצינ


תועסמו תועיסנ


,יברה תטישל ,ןה והשלכ םוקמל תועלקיה לכו העיסנ לכ
* תווצמו הרות יניינעל ןלצנל שיו ,תנווכמ תיטרפ-החגשהב
ברה 'ןויצל ןושאר'הו ץראב ראשיהל יברה ץעיימ ןיווז ברל
יחולש םע ויתושיגפו ויתועסמ ימשר לע יברל בתוכ םיסינ
ץיקה תנוע סורפב - תועסמו תועיסנ לע * ד"בח


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

עיבצה (149 'מע ,ד ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תודעוותהב
בצמב םדאה תויהב םגש - 'יעסמ'ו 'תוטמ' תושרפה יתש רוביחמ דמלנה חקלה לע יברה
השודקה יניינע לע ,'תוטמ'ד ףקותה לכב דומעל וילע ,עובקה ומוקמל ץוחמ ,'יעסמ'ד
.עובקה ומוקמב גהונש יפכ קוידב ,ונממ םיעבתנה

:לעופב השעמ לש ןיינע ,יברה איבה ,המגודל

,הרואכל ,לוכי וניא - רחא ידוהי לש ותיבב חראתמו ותיבמ עסונ ידוהי רשאכ
רמול לכוי דציכ ןכש ,'וכו תורמוחהו םירודיהה לכ םע ,ותיבב ומכ גהנתהל
עוגפל ןכתייה - רשב אל לבא ,דבלב םיגד ולצא לוכאל אוה לוכיש 'חראמ'ל
...!?םיחרוא תסנכה תווצמ םייקמש ידוהי םג המו ,ידוהי לש ודובכב

,ותיבב אלש ותויהב םגש - 'יעסמ'ל 'תוטמ'ד רוביחהמ הארוהה האב ךכ לע
לכב 'וכו תורמוחהו םירודיהה לכ לע דיפקהל וילע ,חרוא רותב ,'יעסמ'
.ותיבב אצמנש תעב ומכ ,('תוטמ') ףקותה

תאז השוע וניאש ריבסישכ ירה - חראמה לש ודובכב העיגפד ששחל עגונבו
דצמ ,םא-יכ ,(תומיענ-יא לש שגר ול םרוג הז רבד :הברדאו) ונוצר ינפמ
העיגפכ רבדה שרפתי אל יזא ,'יעסמ'-'תוטמ'ד רוביחה ,הרותה תארוהו יוויצ
ןיינע ונממ ענמש ךכ לע הבוט ול ריכי חראמה - הברדאו ,חראמה לש ודובכב
...'לושכמ ןתית אל רוויע ינפל' רדגב אוהש

הדימעהש - 'תוטמ'ל 'יעסמ'ד רוביחהמ הארוהה ,יברה ףיסוה ,אסיג ךדיאל
הילע אלא ,םוקמה לע הדימעל םורגל הכירצ הנניא תודהי יניינע לכב ףקותב
."ליח לא ליחמ" - 'יעסמ' - העיסנו הכילה ידכ ךות תויהל

'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקלב ךכ רחא הספדנ) ההגהל יברה לא (שידיאב) וז החיש הסנכוהשכ
םילימה תשגדה ךות ,םוגרתב) םירבדה ואבוי ןלהל .תובושח םילימ המכ יברה ףיסוה (582
:(יברה ןייצש

עסונ אוה רשאכ וליפאש ,תיטרפ הדובעב םג תחרכומ הארוהב ףקתשמ רבדהו
לצא חרוא אוה רשאכ וא ,(הנידמה ןושלב) ירטנאקל ץיקב ,ימשגה ומוקממ
-תחא -לעו) םימייוסמ םיניינע לע רתוול לוכי אוהש רובסל אוה לולע ,תלוזה
...(םירודיה - המכו-המכ

...'תוטמ' תשרפו 'יעסמ' תשרפ רוביחב תאצמנה הנשה לכ ךשמל הארוהה הנשי

אל ויתודוא תורשכב ןיינעל וא רודיהל וררוע אוהש ךכ לע ול הדוי דוע אוה
...ןכ ינפל (חראמה) עדי

תוינחהו העיסנה לוצינ

'ר ח"הרה ,יברה רצחב ןמז ךשמ והשש ,םידימלת השולש שדוקה-ץראל ורזח א"כשת ףרוחב
תא יברל ןורחאה סינכה םתעיסנ ינפל .ןמכייט רעבוד 'רו ןיקנושש םהרבא 'ר ,ןינוד םהרבא
:אבה קתפה

.א"כשת תבט 'ז 'ב םוי .ה"ב"

.א"טילש ר"ומדא ק"כ"

:אוה ו"ת ק"האל העיסנה ןמזו רדס"

תפרצב תרצענ הינאה .טבזילא ןיווק הינאה םע םיאצוי רקובב 10.30-ב תבט ז"ט 'ד םויב"
םירבוע ךכ-רחאו רקובב תבט ב"כ 'ב םויב 'ה תרזעב עיגנ תפרצל .הילגנאל ךכ-רחא הכישממו
.ו"ת ק"האל ילופאנמ תבט ד"כ 'ה םויב תאצויה ,'הירטונע' ,הינש הינאל

:הלאה תויורשפאה תא ונל שי 'רסירת' תועיסנה ןכוס ירבד יפלו"

.ילופאנל רשי עוסנל םשמו ,ךרעב תעל-תעמכ הילגנאב קר תויהל (א"

.ילופאנל עוסנל םשמו ,ךרעב תעמל-תעמ ינשכ תפרצב קר תויהל (ב"

.ילופאנל עוסנל םשמו ,תעל-תעמ ינשכ ונאלימב קר תויהל (ג"

.ילופאנל ךישמהל םשמו ,תעל-תעמ ונאלימבו תעל-תעמ תפרצב תויהל (ד"

.יתעיסנ רדסל ךיא א"טילש ר"ומדא ק"כמ יננה לאושו"

."ןמכייט בד"

:יברה תבושת

ןמז לכ לצני [דחא=] 'א - (יוצירב וא לרוגה [יפ לע=] פ"ע) םהיניב וקלחתי
.הילטיאב - 'גה ,תפרצב - 'בה ,הילגנאב יונפה

[היהיש ןוצר-יהיו=] 'יהיש ר"היו .'וכו ןאכ רבודמהמ ורסמי םש ודעוותי
,הז ךרד-לע=] .ו"תקהאב כ"וכאעו ,ז"דע תוינאהב םג - ןבומכו .הבר החלצהב
.[ןנוכתו הנבית שדוקה-ץראב המכו-המכ -תחא-לעו

'םירזוח'ה תשיגפ

ךכ .םינוש םישיאלו ש"נאל םולש-תושירד לש תויוחילש רגשל עובק ןפואב טעמכ גהנ יברה
ש"נא תא תונימזמה ,ו"ת םילשוריב ח"וגאצ ףינס לש תוימינפ תועדומ ונידיב תויוצמ לשמל
:םיאבה םיעוריאל

ל"שת ינימש ק"שע ה"ב"

ירבד תריסמו םידיסח תודעוותה ה"יא םייקתת ,ברעב 8 העשב 'ב רדא ח"כ ,'א םויב"
תסנכה-תיבב ,'יש בוטמש ןויצ-ןב ברה 'וכו ח"הרה ידי-לע א"טילש ר"ומדא ק"כמ תוחילש
.ד"בח ןוכישב

"הלהנהה ,הכרבב"

:תפסונ העדוה הנה

ה"כשת ינש רדא ה"ב"

הכלמ-הוולמ תביסמ-ב ףתתשהל הזב םינמזומ ויחי םימימתהו ש"נא"

"שטיוואבויל -ד"בח" תסנכה תיבב 8.30 העשב ינימש 'פ שדוק-תבש יאצומב ה"יא ךרעיתש"
ק"כמ םולש תשירפ רוסמיש ב"הראמ רזחש ןהכ בושי-ראש ברה לש ותופתתשהב ם-י ד"בח ןוכשב
."ש"דא

-תדוגא -יריעצ ףינס תלהנהל ד"כשת ולסכ ב"י םויב ל"ז בובייל לארשי ח"הרה בתוכ ךכו
:םילשוריב ד"בח

רוסמיש ראשה ןיב ול רמא ש"דא .'תודיחי' לע היה ותעיסנ ינפל .רזח רודיבא לאומש רמ"
."...םילשוריב ש"ד

...תואירבו ןמז ,ץרמ זובזב

:ש"נאמ דחא לא יברה בתוכ ח"ישת ףרוחב

ןיא - ל"וחל ותעיסנ רשא הדומעא יתעדבו . . ךרבאה ןיינע תודוא בתוכ
אצמיש ןוצר יהיו . . ירשפאב הז היה םא וליפא - םימעט המכמו ללכ תיאדכ
ונמז לצנל ךירצש ובצמ תתימא תא . . ריכיש תוריאמו תוריבסמ תויתוא יד
...הרותה תעידיב הפסוהל התע

(ל"ז) ןיווז ףסוי-המלש יבר ח"הגה תעיסנל רשקב תונויער רפסמ ולעוה ד"י-ג"ישת םינשב
הלועש יפכ תילילש התיה ךכ לע יברה לש ותעד .'וכו םיפסכ ףוסיא תרטמל תירבה-תוצראל
:(ןושאר םוסריפ) ד"ישת בא-םחנמב ח"כ םוימ יברה תרגאמ

ד"ישת א"נמ ח"כ .ה"ב

.ןילקורב

'יש י"שרהומ 'וכו ס"מצ צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרהו ג"הרה

!הכרבו םולש

רשכ ברה םע ורובד ןכותמ יתינהנ הנה ול םדוקהו ק"שצוממ ובתכמ לע הנעמב
.ןאכל העיסנ תושעל העצהל ילילש סחיב ונייה ,אוה ןכ יתעד םג יכ ,'יש
לודגה ונרעצל רשא ,[וז] הנידמב הגוהנה הלוזה תמוסרפה ול העודי יאדוובו
,'וכ םג אלא ,אתיירואד ןיכמתב קר אלו ,'וכו הרות לש הלהאל םג הרדח הנה
-לעו ,השעת לאו בש היהי םא וליפא הזמ טמתשהל ותלוכיב רשא שיאה ירשאו
לש םיניינעל ל"נה לע ןתיש ןמזהו ץרמה ףילחהל לוכיש הזל המכו-המכ-תחא
רשא ,ותרות דובכ לש הפיה וקלחכו ,הרות לש הלהאב טרפבו ,םיברה תלעות
לש הזרפומ הרוצמ ורמשייש םיחיטבמ םא םג ףא .םימשה ןמ הזב והוכיז
תלזא אתרקל תיתא יכ ,הזב החטבה םייקל רשפא יא אבורד אבורב הנה תמוסרפה
ינב המכו-המכ-תחא-לע ירה - הז םעטמ שממ ולכא שממ םיכאלמ םאו ,אסומנב
- םיבצעהו תואירבהו ןמזה ץרמה זובזב לע ףסונ םעט והזו .'וכו םדא
,תוחילשב ןאכ םירקבמה ולאב שוחב םיאורש ומכו .הלודג הדמב - ןיוורעינ
.היהתש הזיא

ליבשב תימשגה תלעותהו .העצהה תודוא ל"נה יתעד תווחל םימעט המכ דועו
םיאצמנ רבכש ולא ידי-לע אובתש רשפא-יאש ,ב"ויכו תידומלתה אידפלקיצנאה
...רתויבו רתויב תקפוסמ יתעדל - םיברה םידרשמהו ,ןאכ

.'יש דלאג ברה ילצא רקיב שמאו ,הז בתכמ חוליש בכעתנ הביסמ .ב.נ
תלאש רבד-לע רביד ןבומכ .'יש ותרות דובכ רבד-לע ורוביד ןפואמ יתינהנו
ליבשב םא-יכ הגלפמ ןיינע הז ןיאשו ,בגא ךרדבכ ןאכל ותרות דובכ תעיסנ
תבישיש ,רתויו הנש ינפל היהש השעמ רופיסב ול יתינע .'וכו הרותה דובכ
,םישדוח הזיא רוקיבל ןאכל ותרות דובכ תא ןימזהל התצר ןאכד םימימת-יכמות
תעד-תווח ולאשי ןכ-םאש הנע .תואירבהל םיאתמ וניא יכ ,הלילשב התיה יתעדו
.יתעדו ירבד לע ינא יתרזחו אפור

"םי לא םימ ויתוראפ חלשי"

תורוזפב ויתועסמ ימושיר לע יברל בתכ ,ל"ז םיסינ קחצי ג"הרה ,זאד לארשיל ישארה ברה
:לארשי

ו"כשתה באב ב"כ ,םילשורי .ה"ב"

.'ץיבבול - א"טילש ןוסרואינש לדנעמ-םחנמ ר"ומדאה ןואגה ברה דובכ תלעמ לא"

,בר עשיו םולש"

.וניחא םולש המ תוארל ,היכרותו ,הילטיא ,סרפב לארשי תוליהקב רויסמ יתבש"

תובישיו תוליהק ויה היכרותב לבא ,סרפב התיה אל הרות .הדירי תגרדב אוה ינחורה םבצמ"
-יתב ןהב ןיאש םויה ולא תוליהק תוארל רעצמ המו ,ולוכ םלועל הרואו הרות האצי ןהמש
החפטל ךירצש המימת הנומא ילעב םה ןומהה ןמ םיבר .אלדלדתמו אלזא הרותה תעידיו ,שרדמ
.תובר השעיש הקזח ,תושעל הצורה לכו ,ץוצינה תא ריעבהלו

םג ומיקי .הלא תומוקמב םג השעי תורחא תוליהקב 'בכ השעש המ ןוגהו יואר אמש יתרמא"
יעובמ לע םועריש םירוסמ םיכירדמו םירומ םהילא וחלשי ,הרות-ידומלת היכרותבו סרפב
.םתבצחמ רוצ לא םיעות םינב ובישיו האריהו הרותה

,םדיקפתל ויחולש לש תוריסמה לעו הרוזפב םישוע ויתודסומש השעמה לדוג לע הכרבה םע"
תא רישכהלו ררועלו הרידאהלו הרות לידגהל םי לא םימ ויתוראפ חלשיש הליפת םג אובת
.ונשפנ תודפלו ונתלואגל חתפ איהש ,ןויצל היילעל תובבלה

."םיסנ קחצי ,רקיו דובכ בורבו בוטה ומולש תשירדב םתוח יננהו

.[ומוקמבו ונמזב ה"יא אבוי םרופיסו ,סרפלו היכרותל םיחילש רגיש יברה יכ ,ןיוצי]

יברה תוחילשב םימוחנת עסמ

:תוחפ תומיענ תועיסנ ויה

,םידימלת העשת .םיביבא בשוממ םידימלת לש סובוטוא םילבחמ ופקת (יאמב 22) ל"שת ץיקב
םדדועל ידכ םילבאה לא עוסנל הרוה יברה .(ל"חר) וגרהנ ,ד"יה סובוטואה גהנו םירומ ינש
:ותעשב בתכנש יפכ יברה תארוהמ עוציבה ח"וד ןלהל .םוקמה יבשוי תא קזחל ןכו ,םמחנלו

םיביבא בשומב ש"דא תשקב עוציב ח"וד"

ל"שת'ה בא-םחנמ"

שולש םוקמב ש"נא יליעפ ורקיב םיביבא בשומל רשקב א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוהל םאתהב"
.םימעפ

השמ 'ר ,בא 'ה ישימח םויב הנושארל ועסנ הטלחה רחאלו תוצעייתה ומייק בתכמה תלבק םע"
לבקל תנמ-לע םיביבא בשומל ,רגדי קחצי 'רו רחש-ןב ירוא 'ר ,גרבנטור יבצ 'ר ,םינולס
.'וכו ףסכה תקולחו רוקמה תא ןנכתל 'וכו םוקמה לע םיקייודמ םיטרפ

ואוביש ועבקו םיבשותה לעו םיעוצפה לע םיאלמ םיטרפ ולבק ,םחנמ רמ םע וחחוש םש"
.בא-םחנמ 'ז ןושאר םויב תינש םהילא

תויהל םנימזיו רוקיבה לע ימוקמה רוביצל תבשב עידוי אוהש םג םכוס םחנמ רמ םע"
.םיחכונ

,קיסרק בד 'ר ,םינולס מ"ר ופתתשה הבש תדחוימ הפיסא ומייק רפכל ל"נה תשולש בוש םע"
רוקיבה ךלהמ תא וננכת הפיסאב .קטסרפנ לאיחי 'רו שילזיימ םהרבא 'ר ,ןמדירפ ריאמ 'ר
.(שרדנה רמוחה תנכה ללוכ) תונכההו

ריאמ 'ר ,רחש-ןב ירוא 'רו ץישפיל המלש 'ר םיביבאל ואצי בא-םחנמ 'ז ןושאר םויב"
.פוקשרה ריאמ 'רו ןמדירפ

רחש-ןב ,םיריעצו םירגובמ האמכ דחא םוקמל וזכור ,םירהצה-רחא תועשב ,םוקמל םעיגהב"
םג ריכזה םירבדה ןיב ,םאוב תרטמ תא םיחכונל ריבסה אוה ,העש יצחכ ךשמב םהינפל חחוש
.'וכו הרישב ורזע ראשה ,םיביבאב הרקמה םע הז תא רשקו "השימחה די" תא

תנתמ ףסכהש רמאנ ובש ח"וגאצמ בתכמ ףורצב עוצפ לכל י"ל 30 לש ךס וריבעה םוקמב
.(ב"ר בתכמהמ קתעה) .יופירב תופתתשהל א"טילש ר"ומדא

תוגוז רתוי םהל היה אלש ןוויכ ,גוזל י"ל 25 לש ריחמב ןיליפת תוגוז 10 םג ורכמ םה"
ולבקיש םינימזמה םישולשל חטבוהו ,ןיליפת תלבקל תונמזה לש המישר וכרע םוקמב - ןיליפת
.ןיליפתה תא םדקהב

,םלוכל וקיפסה אל תוזוזמה םג ,םוקמב וקלוח ןלוכו תוזוזמ 100-ב דיוצמ היה תווצה"
.תוזוזמ 60 דוע ונימזה ךכ םושמו

.וקורמב ד"בח תודסומב הרומ היהש (חאה) םחנמ רמ םע רשק םג ורצי ל"נה"

רזעלא 'תהו יקסנימ בקעי 'ר ןמדירפ ריאמ 'ר םיביבאל ועסנ בא-םחנמ ז"י יעיבר םויב"
.ןייטשבלג יכדרמ

הרבסה רמוח ול ונתנ ןכ .תוזוזמ 60 ןכו ןיליפת תוגוז 30 ימוקמה ברה ידיל ורסמ םה"
.ונימזהש הלאל תוזוזמהו ןיליפתה תא ריבעהל היה רומא ברהו ,ותשקב יפכ ,ד"בח לע

לביקש ש"דאמ בתכמ םהינפל גיצה ןכו ,םוקמב שיש תויעבה תא ל"נה ינפל שריפ םוקמה בר"
.תוזוזמו ןיליפת ,הרהט הווקמ תודוא (ל"וחב) ותעשב

."םחנמ רמ םע םג וחחוש םה"תודיסחה ינייעממ


ןנחתאו תשרפ


(טי,ה) ףסי אלו לודג לוק

(ח"כפס ר"ומש) לוק תב ול היה אלש

רשאכ רצונ דה ןכש ,דה לוקל היה אל ןכל .וכותב טלקנו גפסנ ,ימשגה םלועל רדח לוקה
לוקה רדח ןאכ וליאו ;דהכ עמשנו רזוח אוה זאו ,ותוא םלובו רצועה המ-רבדב עגופ לוק
.םלועה תואיצמ ךותב גפסנו

קר אל רדוח הרותה רוא - הרות דמולו בשוי ידוהיש תמיא לכ תינשנו תרזוח וז העפות
.דמול אוה ובש ימשגה םוקמל םג אלא ,דמולה םדאה ךותל
(1092 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ה,ו) ךבבל לכב

(ט"פ תוכרב) ער רציבו בוט רציב

יפכו .'ה תבהאל םלועה יגונעתמ תימהבה ושפנ תאו ערה ורצי תא םג ךופהל םדא לש ודיב
,שממ בוט-רצי ומכ ,רומג בוט תויהל ךפהנ ערה" :(רהוזה םשב) ל"זיראה יבתכב ראובמש
."םהב שבולמ אוהש הזה-םלוע יגונעת םהש ,ונממ םיאוצה םידגבה ריסהב
(ט קרפ אינת)


(ה,ו) ךשפנ לכבו

(י"שר) ךשפנ תא לטונ אוה וליפא

איה ,ה"בקהמ דרפיהל אלש ידכ 'ה שודיק לע ושפנ תא רוסמל לגוסמ ידוהי לכש הדבועה
ה"בקהמ םדאה תא הדירפמ הריבע לכ ירהש .רציה תמחלמב עויסו דודיע לש רוקמ הווהמ אפוג
ירוסי לובסל ןכומ ינא םא :ומצעל רמול םדאה לע ןכ-םאו ,(ךכב שיגרמ אוה ןיאש אלא)
,ייתוואת לע רבגתהל יחוכבש יאדוובו יאדו ,'המ דרפיהל אלש דבלבו ןלציל אנמחר התימ
.ה"בקהמ יתוא תודירפמ ןה םגש
(הכ קרפ אינת)


(ה,ו) ךדאמ לכבו

םדאמ הנתשמ 'לובג ילב'ה תרדגה ןכש ,(ךלש דואמה) דואמ" רמאנו .תלבגומ יתלב הבהא וז
.והער לצא 'לובג' בשחנ ,דחאה לצא 'לובג ילב' בשחנש המ - םדאל
(274 'מע י"שת םירמאמה רפס)


(ו,ו) םויה ךוצמ יכנא רשא

;רוביחו אתווצ ןושל - "ךווצמ" ;ךרבתי ותומצעו ותוהמ ,"יכונאש ימ יכונא" - "יכונא"
,רמולכ - "םויה" קרו ךא םייקל רשפא ןתואש תווצמ ידי-לע ,ה"בקה םע םירבחתמ המ ידי-לע
.הזה-םלועב
(אפ 'מע רוא-הרות)


(ז,ו) ךינבל םתננשו

."םכינב תא םתוא םתדמלו" רמאנ (אי) בקע תשרפבו

"םתננישו"ל (שדח דומיל) "םתדמלו" םידקהל ךירצ בותכה היה הרואכל :הזב קדקדל שי
?(הרזחו ןוניש)

תא ,הנומאה ףקות תא ןבה לש ובילב רידחהלו 'ןנשל' םיבייח הנושארבו שארב :אלא
אצויכו תוכרב תרימאב ותוא םיליגרמש ידי-לע ,"םכיניע םורמ ואש" תובית-ישאר ,'עמש'ה
."םתדמלו"ל תשגל שי ןכמ רחאל קר .הזב
(46 'מע ג"שת תוחישה-רפס)


ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב ,םב תרבדו ךינבל םתננשו
(ז,ו) ךמוקבו ךבכשבו

דציכ :ולאשו ,ש"רהמה ר"ומדא ק"כ ,ויבא לא סנכנ ,הנש ג"י ןב ב"שרה ר"ומדא ק"כ היהשכ
?דומיל היהי דומילהש ןפואב םידמול

:בותכה רביד אלמ ארקמ ירה :ויבא ול בישה

.רורבו ןבל היהיש דע - "ךינבל" ,םידמולש ןיינעה תא דדחלו ןנשל שי - "םתננשו"
םימע רבדי" ןושלמ תרבידו) םוי-םויה ייחב דומילה תא ךישמהל שי - "םב תרבידו"
ךבכשבו ךרדב ךתכלבו"
,ףוגב המשנה תדירי ןמז לכ ךשמב - "ךתיבב ךתבשב" ,("ונתחת
.םיתמה תייחתב רקיעב שגרוי רבדה - "ךמוקבו
(64 'מע ש"רהמ ר"ומדא ק"כ תודלותה רפס)


(ז,ז) םימעה לכמ טעמה םתא יכ

(טפ ןילוח) יינפל םכמצע ןיטעממ םתא ,הלודג םכל עיפשמ ינאש העשב וליפא

םיטעממ םהש ךכב איה לארשי לש םתלודג - "לודג יוג ימ יכ" (ד קוספ) ליעל רמאנש והז
."בר והיא - ריעז והיאד ןאמ" :(בכק א"ח) רהוזב אבומכו .םוקמה ינפל םמצע תא
(ונק 'מע םירבד הרותה-רוא)


(אי,ז) םתושעל םויה ךוצמ יכנא רשא

(בכ ןיבוריע) םתושעל רחמל אלו

עשפו אטחש ימ םג ,הזב הז םיבברועמ ערהו בוטהו רוריבה ינפל ןיידע אוהש ,הזה-םלועב
םלוע" אוהש ,אבה-םלוע םלוא .הבושת ידי-לע בוטל ערה תא ךופהל לגוסמ ךרדה תא רבעו
ןיב טלחומ קותינ שי וב - ומוקמ לע אב רבד לכו ,רוריבה רחאל רבכ אוה ,(י ב"ב) "רורב
.בוטל ערה תא ךופהל רשפא-יא רבכ םשו ,ערה ןיבל בוטה
(בל 'מע ח"אד םע רודיס)

תורעהו תובוגתיברעמה לתוכל םיקתפ תסנכה

ק"כשו ,יברעמה לתוכב םיקתפ תסנכהל עגונב אבוה ,'יבר יצוצינ' רודמב טנר ןויליגב
.'וכו המכו המכ לצא הזב ןיינעתה ר"ומדא

:םינמאנ תורוקממ יתעמשש תויודיחי יתש הזב ןייצל יננה

ךלוה אוהשכש וגהנמ לע ר"ומדא ק"כל רפיס ,תודיחיב היה ל"ז בולרח ריאמ 'ר ח"הרהשכ (א
ךישמהל םא לאש תודיחיה ףוס ינפל .ר"ומדא ק"כ ליבשב הכרב שקבמו קתפ חינמ ,לתוכל
.[לקמ תועצמאב לבא ,ןכ=] "ןקעטש א טימ רעבא ,עי" ,ר"ומדא ק"כ הנעו .הז וגהנמב

,ר"ומדא ק"כ לצא תודיחיב היה (םלוע-ייח תבישי שאר) ןייטשנרב ןורהא ברה ח"הגהשכ (ב
.לתוכב םיקתפ תחנהל עגונב שטקנוממ 'רזעלא תחנמ'ה גהנ ךיא ר"ומדא ק"כ ולצא ןיינעתה
.['בר השעמ' ירובעב היהי הזו=] "בר השעמ רימ ייב ןייז טעוו סע ןוא" ,םייסו

םנשיש דעו ,'ויגהנמו רזעלא תחנמ'ה לעב תא ר"ומדא ק"כ לש ותבשחה העודי ,בגא-ךרד]
רדסה ירוביד המגודל הארו ,'רזעלא תחנמ'ה גהנ ןכש ללגב ונבר םהב גהנש םיגהנמ המכ
.[ומצעל רודמ עבוק הז ןיינעו ,ל"שת חספה גחד ןושארה

תעב ,רפוסמכ רשא ,ט"פרת תנשב שדוקה-ץראב םדוקה ר"ומדא ק"כ רוקיבמ ריעהל שי דוע
שגינ ,בויחב הנענשכו .לתוכה ינבא תקישנל עגונב גהנמה ךיא ןיינעתה לתוכב ורוקיב
.(הכ 'מע ,ח"פרת תוחישה-רפס האר .לתוכב קתפ םש אלש הארנכו) קשינו לתוכל

ד"בח-רפכ ,םלהליו אמיל


"הלצה" למס

תא 'ה הוויצ ןאכ" תנוכשב 'הלצה' תרבח למס לע ,סחניפ תשרפ ןויליג ,'תורשקתה'ב יתארק
:היה ךכ היהש השעמו ,אדבוע הווה ידידב ,ןכא ."הכרבה

:הרוהו התוא ריזחה יברהו ,'הלצה' תרבח ןעמל 'הכלמ הוולמ' תדועסל הנמזה יברל יתסנכה
רמאו ,הזל רוקמה המ יתלאש המ-ןמז רחאל ."ןווי לש הרז-הדובע אוהש ,שחנה תא קוחמל"
.ןווי לש הרז הדובע יהוזש בותכ ,האופרה לש הירוטסיהב ,האופר ירפסבש ,יברה

ו"ת םילשורי ,יקצירטסיב בייל-הדוהי ברה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ומחנ תבש - ןנחתאו תשרפ שדוק תבש
בא-םחנמב א"י

.1'ןותחתה םעט'ב תורבדה תרשע םיארוק םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירקב

תווצמה תוללכו הקדצה תניתנ ,הרותה דומילל רשקב תושעל דחאו דחא לכ לעש קדצ-ןובשחה
.2ומחנ תבשמ ליחתמ ,הנשה לכ ךשמב

.3הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע תורבדה תרשע תאירק תעב

.4'ןוילעה םעט'ב תורבדה תרשע תא םיארוק

.ד קרפ - תובא יקרפ

יעיבר םוי
באב רשע-השימח

.5ותפוח םויב ןתח וליפא ,םינעתמ ןיאו ,וינפלש החנמב אל םג ,ןונחת םירמוא ןיא

. . באב העשת יאצומב אקווד הנבלה שדקל ,אוה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ
ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה
םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו . . תולגה תביס תולטבמה
החמשו ,הריאמ םייניעו בל תחמשמה איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי
ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ
תבשבו ,6וירחאלש "ולש" תבשבו ,באב רשע-השמחב :םינפ לכ -לעו ,באב 'טל ןיכומסה
שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו) ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש
.7"םימיה לכ דימת בבל בוטו החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ


(ולוכ םויה לכו) םויה תישארבו תליחתב דימש וב יולתה לכ תושעל ךירצ לארשימ דחא לכ
,הכלהב םג וניינע ראובמכ ,"באב רשע-השימחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש רכינ היהי
.8'וכו הרותה דומילב הפסוה תויהל הכירצ ךליאו הז םוימש

- ךליאו באב רשע-השימחמ"ש 9ל"זח תארוה תא םוקמ לכב זירכהלו םסרפל ןוכנו יאדכ
.10"וייח לע םייח ףיסוי ,הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד

םישנא ,םידוהי ץבקל :11הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ"
תוטלחה לבקלו ,הקדצל תתלו ,תכסמ 'םויס' תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו םישנ
.םיבוט םיניינע לכבו תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל תובוט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל'ש ךכל םאתהב ,בבל בוטו החמש ךותמ תודעוותה - השגדהבו"
גהנמ יפ-לע טרפבו . . ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,'באב רשע-השימחכ
אב הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
.12"('תועובשה תשולש'ב ולא םיניינעב קספהה ירחאל

הביתכ' תכרבב והער תא שיא םיכרבמ ,ךליאו באב רשע-השימחמש לארשי גהנמ עודי. . "
ישאר - . . הירא לזמ ,בא-םחנמ שדוח לש ולזמב זמורמכו ,'הבוט (המיתח רמגו) המיתחו
זמרנ בא-םחנמ שדוחבש ,ונייה ,'הבר-אנעשוה ,םירופיכה -םוי ,הנשה-שאר ,לולא' תובית
.13"הבר-אנעשוהד 'אבט אקתפ'הב הבוט המיתחה תומילשו רמג.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (1

.582 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (2

.31 'מע םיגהנמה רפס (3

.םש ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ורתי 'פ ד"בח-ללוכ חול (4

ףאו הנשה לכב האירקה לש הזמ הנוש ,דחוימ םימעט-חסונב ןנחתאו 'פד תורבידה תרשע תא ארוק היה ז"הדא
תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ורתי 'פד ד"השע לש הזמ
'מע ד"ח ז"הדא תודלות הארו .459 'מע ב"ח םירוביד-יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל
.(1070

.א ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,"ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס פ"ע ,ד"בח ללוכ חול (5

.(413 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) "'תבשה ינפל םימי השולש'הב באב ו"ט לח וז הנש תועיבקבש טרפבו" (6

ירשת יגח לכ ל"וחבו - ןהלש ה"ר לחש םינש דועבו ,הנש התואב) מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (7
.('הקזח'ה תלעמ תא תובר םימעפ יברה שיגדה ,ו-ה ימיב -

.415,412,157 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה (8

.א ק"ס חלר ח"וא א"גמ ,ג"כ ףיעס ומר ד"וי א"מר .י"שריפבו א,אל תינעת (9

- םימייקה םירועישה תא ביחרהלו קזחלו םישדח דסייל ,םיברב הרות ירועישב ףיסוהל דחוימבו (10
.124 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה

.(ש"ייע ,157 'מע ד"ח ט"משת תויודעוותה) שממ הדועסל דעו ,הייתשו הליכא ,'החמשו התשמ' לש ןפואב (11

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (12

א"נמ ג"י תחישב ןוגכ ,ךרבמו םידקמ יברה היה הפ-לעב .63 הרעה 725 'מעב םג הארו ,770 'מע םש (13
תוחיש-יטוקלל םש ןייוצמו ,ומש 'מע ה"ח טקולמ - םירמאמה רפס) ח"כשת א"נמ ג"כד רמאמה םויסב ןכו .ט"לשת
היה ללכ-ךרדב - בתכב .(הנשה-שארל הנכהה - םיניינע המכל עגונב - תלחתמ א"נמ 'כבש ,הרעהב 1163 'מע ד"ח
.גי-בי 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח-יגהנמ-רצוא) ללכה-ןמ-םיאצוי ויה ךא ,לולא שדוח-שארד 'א םוימ קר לחאמ
.(14 'מע 99 ןויליג 'ונייח תיב' הארו

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il