- א"ער - "תורשקתה" ןועובש

ס"שת'ה ירשתב א"כ * הרות תחמש ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אשונ ,הרותל תוכייש ול שיש ללגב
תוירחאב אוה


קרו "'ה תרות" - ה"בקה לש ומש-לע הרותה תארקנ הליחתב
"ותרות" - ומש-לע תארקנ איה ,יעבדכ הב דמול םדאהש רחאל
ירה םדאה לש "ותרות" התייהנ םרטש ןמז לכ ,םייתניבו *
ימשג ןודיקפבש םשכ * דבלב "ןודקיפ" רדגב ולצא איה
בייחתמ אוה ירה ,וב "די חלש" םאו הרתי תוריהז השורד
תחישמ * ה"בקה ול ןתנש "ןודקיפ"ב םג ךכ ,סנואב וליפא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


תארקנ ףוסבלו ,ה"בקה לש ומש לע תארקנ הליחתב" :1ארמגב אתיא הרותה דומילל עגונב
םדוק) הליחתבש ,ונייה ,"הלילו םמוי הגהי ותרותבו וצפח 'ה תרותב 2רמאנש ,ומש לע
הרות דמולש ירחאל) ףוסבלו ,'ה תרות" ,ה"בקה לש ומש לע תארקנ (דומילה תלחתהבו דומילה
לע לחמש בר"ש ,"ותרות" תישענ ךכ ידכ דעו ."ותרות" ,ומש לע תארקנ (יווהמל יעבדכ
.3"הלילו םמוי הגהי ותרותבו ביתכד ,איה היליד הרות"ש ןויכ ,"לוחמ ודובכ ודובכ

ול ורסמש רבזגל המוד םימש תארי וב ןיאו הרות וב שיש םדא לכ" 4ארמגה ירבדמ ריעהלו
תא חותפל סנכנ חתפ הזיאב) "לייע יהב ,ול ורסמ אל תונוציחה תוחתפמו תוימינפה תוחתפמ
חותפל סנכיהל לוכי הז ידי-לעש ,םימש-תארי ול שיש ירחאל קרש ןבומ הזמש - (5םיימינפה
."ותרות" ,ומש לע ארקהל הרותה הלוכי יזא ,םיימינפה תא

איה המ - "'ה תרות" אוה דמול זאש ,"ותרות" תישענש םדוק - םייתניבש ןמזה ךשמב ,םנמא
?םימיה ןתואב

תא דיקפה ה"בקהש אלא ,"'ה תרות" ,ה"בקהל ךיישה רבד :ןודקיפ לש רדגב איהש רמול שי
םהבש םינמזהבו ,הרות דומלל בייחש םינמזב - הנדמליש ידכ ולצא םוקמ הל דחייו הרותה
,6"ךרהציו ךשוריתו ךנגד תפסאו" ,ותסנרפב קוסעל חרכומש העשב - הרותה דומילמ רוטפ
ןודקיפה םע השענש המו ,דצה לע חנומ "ןודקיפ"ה ראשנ - 7"ץרא ךרד גהנמ ןהב גהנה"
םינמזבש (ה"בקה) דיקפמה םע הנתהו םכיס הליחתכלמש ןויכ ,וניינע הז ןיא העש התואב
ןורסיחה לע הרות יפ-לע םיצוריתה ראשב הזב-אצויכו) "ץרא ךרד גהנמ"ב קוסעי םימייוסמ
וא ,היונפ ותעד ןיא וישכעו ,8"אתוליצ אעב אתעמש"ש םושמ - יווהמל יעבדכ הרותה דומילב
.('וכו ("טגיילעגפיוא טינ זיא רע") חור-בצמ ול ןיאש

ומכ תדחוימ תוריהז הזב תויהל הכירצ - ןודקיפ תרותב ודיב תאצמנ הרותהש ןוויכו
.ןודקיפב

:המדקהבו

בייח םינפוא הזיאב ,ןודקיפה לעבל תובייחתהב םיניד יטרפ המכו המכ שי ןודקיפל עגונב
אל םא" ,ןודקיפב די חלש אלש ןמז לכ - םירומא םירבד המב ,םנמא .רוטפ םינפוא הזיאבו
לע וליפא ,םינפואה לכב בייח אוה ירה ,ןודקיפב די חלש םא לבא ,9"והער תכאלמב ודי חלש
.10סנוא

בשוחה" וליפא אלא ,די תוחילשד השעמה לע קר אל בייח יאמש תיב תעדלש אלא דוע אלו
,"רוביד יווה הבשחמ ךה" - 12"השעמכ הבשחמה לע בייחל" ,11"בייח ןודקיפב די חולשל
םא" - דבלב הבשחמ וליפא ,הזמ הריתיו ,13"ימצעל ינולפ לש ונודקפ לוטא םידע ינפב רמא"
ןיסנוא לכב בייחתהל ךליאו העש התואמ ותושרב אוה ירה ,ןודקיפב די חולשל בשח וא רמא
.14"העישפב אלא וישכע דע בייח היה אלש םניח רמוש יווה וליפא ,וב ולעיש

:הרותד ןודקיפהל עגונב הז ךרד-לעו

הב שמתשהל בשח קר םא וליפא תחא העדלו) וכרוצל הב שמתשמ לבא ,הרות דמול ידוהי רשאכ
הרותה דומיל ייב טלאה רע") הרות דמולש ללגבש בשוחו ,הרותה דומילב ראפתמש - (וכרוצל
היילעב והודבכיש ,דובכ ול עיגמ ,הקפסה ול עיגמ ("הרות ןענרעל ןביוהעגנא טאה רע רעדא
ותויהל דובכ ךותמ וילא וסחייתי ללכבו ,"חרזמ"ב והובישויש וא ,אקווד "ישילש" ,הבושח
וכרוצל הרותב שמתשמש ןוויכ - ("םירפס טימ רעמלא ןא אד טייג טא") 15"ירפיס ילמד אנצ"
!הרותד ןודקיפב ("והער תכאלמב ודי חלש") די חלוש אוה ירה

לע קר אל ,תורקל לולעש המ לכ לע תובייחתה ול שי - הרותד ןודקיפב די חלשש ןוויכו
סנוא"ש ןנירמא הלוכ הרותה לכבש ,סנואב םהש םינינע לע וליפא אלא ,ןוצרב םהש םיניינע
םיניינע םג - (סנוא הז ןיא םא םג רוטפש םינפוא שיש ןודקיפב טרפבו) 16"הירטפ אנמחר
.תורקל לולעש המ לכמ רתויב רהזיהל ךירצ ,אלימבו ,ותוירחא לע םה הלא

אצמיהל והכיז ה"בקהש הדבועהמ תוהבגו תואשנתה שיגרמש הישפנב שיניא עדיש ןוויכו
,די-תוחילשל בשחנ הז שגרש עדיל ךירצ - הרותל ךיישו רושק תויהלו הרות לש הלהאב
םוש ול וליעוי אלו ,ןודקיפה םע הרקיש המ לכ לע תוירחאה תא אוה אשונ ,אלימבו
!םיצורית

:רתוי תויטרפבו

לע יאקד ,"המלשכ רוא הטוע" 18בותכש ומכ ,ה"בקה לש ושובל תארקנ הרותהש 17עודי
.19הנבל שא יבג-לע הרוחש שאב הבתכנש ,הרותה

אל םגו) ותוא םישבול אלו ןוראב שובלה תא םיחינמשכ ,(םדאה שובל) לשמבש םשכו
יבג-לע ותויהב איה שובלה לש ותומילשש ,ונייה ,בקרתמו לקלקתמ יזא ,(20ותוא םיררוואמ
:הרותה איהש ה"בקה לש ושובלל עגונב ,לשמנב םג ךכ - ומצע ינפב ותויהב אלו ,שבולמה

שבולמה) ה"בקה םע דחי התוא םיחקול רשאכ - איה (ה"בקה לש ושובל) הרותה לש התומילש
ןתונ" תודוא םירכוזש ןפואב אוה דומילהש ,21"הליחת הרותב וכרב"ד ןיינע והזש ,(שובלהב
;"הרותה

שיגרמ וניאש ,ונייה ,הב שבולמה ה"בקה אלל המצע ינפב הרותה תא םיחקולשכ ןכ-ןיאש-המ
יפכ רתויה לכלו ,22"הדמולמ םישנא תווצמ" רותב הדמול אלא ,ה"בקה לש ותרות איה הרותהש
,ונממ גנעתמש רתויב קומע לכש םידמולש

בערה תא שיגרמ וניא אוה לבא ,הרותה דומילל האמצו הבער תיקולאה ושפנש איה תמאה]
הברדאו ,ותדלותכ . . ותרובגבו ופקותב אוה"ש ובש ערה ינפמ ,תיקולאה ושפנ לש אמצהו
ומכ) "הזה-םלוע יניינע ראשו הייתשו הליכאב הברה וב שמתשנש ןמזה ךשמהב רתוי קזחתנ
,[רבדבש ילכשה גונעתה דצמ אלא וניא ודומיל ,אלימבו ,(23אינתב בותכש

,די-תוחילש לש רדגב אוה ולש ("קאמשעג") גונעתה דצמ הרותה דומילש ךכל ףסונ ,ירה
המצע ינפב איהש יפכ הרות םידמולש דומילה םצע םג הנה ,וכרוצל ה"בקה לש ותרותב שמתשמש
שובלה לשמכ ,יוצר-יתלב ןיינע אוה ,םימש-תארי אלל הרות ,ונייה ,הב שבולמה ה"בקה אלל
.בקרתמו לקלקתמ אוה ירה שבולמה אלל ומצע ינפב ותויהבש

:4ארמגב שרופמ הז ןיינעו

םיערז רדס הז תנומא ,'וגו תעדו תמכח תועושי ןסוח ךיתע תנומא היהו 24ביתכד יאמ"
ורצוא איה 'ה תארי יא . . 24ורצוא איה 'ה תארי יכה וליפאו ,תורהט רדס הז תעדו 'וכו
.יוצר-יתלב ןיינע אוה 'ה תארי אלל הרותה דומילש ,ונייה ,"אל אל יא ,ןיא

,("אל אל יא") 'ה תארי אלל הרותה דומילד הלילשה תרמוחב תועטל םוקמ ןתיל אלש ידכו
ןיטיח רוכ יל הלעה וחולשל רמאש םדאל לשמ" - ימשג לשמ יפ-לע ראבל ארמגה הפיסומ
םא בטומ ול רמא ,ואל ול רמא ,ןיטמוח בק ןהב יל תבריע ול רמא ,ול הלעהו ךלה ,היילעל
:"התילעה אל

.25הרותה לע זמור - "ןיטיח"

יבג לע איה "היילע"ש - אקייד "היילעל" ,"היילעל ןיטיח רוכ יל הלעה וחולשל רמא"ו
תיב ואל הרשעמ תוחפ לכד" ,םיחפט הרשע תוחפה-לכל תויהל ךירצ תיבה הבוגש ןויכו ,תיבה
תוחפה-לכל תויהל ךירצ ההבוגש - יארע תריד - הכוסל עגונב וליפא וניצמש יפכ] 26"אוה
ובש םוקמ והזש ,םיחפט הרשעמ הלעמל איה היילעהש רמול ךירצ ךחרכ-לע ,[27םיחפט הרשע
הרשעמ הטמל ,ונייה ,"הטמל הניכש הדרי אל םלועמ" 28ארמגב אתיאדכ ,הניכש דריל הלוכי
םוקמ אוה ("היילע") םיחפט הרשעמ הלעמלש ןבומ הזמש ,(ארמגה ירבד ךשמהב ראובמכ) םיחפט
.הניכש דריל הלוכי ובש

הלוכי ובש םוקמ ,םיחפט הרשעמ הלעמל) היילעל (הרות) ןיטיחה תא "ול הלעהו ךלה"ש ףאו
5עילתהמ תוריפה תא תרמשמו החלמ ץרא) ןיטמוח בק ןהב יל תבריע ול רמא" - (הניכש דריל
(ןיעילתמ םיטיחה "ןיטמוח בק" אללש ןוויכ) "התילעה אל םא בטומ ול רמא ,ואל ול רמא ,(
,ירה ,25(ןיטמוח בק) םימש-תארי טעמ (םיטיח) הרותב ןיברעמ אל םאש שגדומ הזבש -
!הרותב ןובקיר השענ ,"היילע"ב תאצמנ הרותה םא וליפא

רמול ,םינוש םיצוריתב ומצע תא רוטפל לוכי וניאו ,וילע תלטומ תוירחאה ,רומאכו
- הירטפ אנמחר סנואו ,אוה סונא אלימבו ,הביבסהו םוקמה יאנת ,ןמזה יאנתב איה המשאהש
לש ןיינע הזיא םעפ היה םא לבא ;די-תוחילש התיה אל וליא םיליעומ ויה הלא םיצורית
וא רובידב וליפא תחא העדלו ,11"תיבחה תא הטיה" ומכ ,היהתש הרוצ וזיאב די-תוחילש
- הרותל תוכייש ול שיש ללגב 29"יעמ ינב ושיש" ומצעל בשחש ,ונייה ,דבלב הבשחמב וליפא
.הרותה םע תורקל םילולעש םיניינעה לכ לע תוירחאב אוה אשונ אבהלו ןאכמ ירה

:"ורצוא איה 'ה תארי" - איה הזל ("שינעראוואב עקיצנייא יד") הדיחיה הצעה

,םירדס השישה לכ וליפאו ,רדס דועו רדס דוע ,םלש רדס דמלי םא ול ליעוי אל

רדס ודמלש שיו ,30("העבראב") םירדס העברא דומילב וקפתסהש םיבר ויה ס"שה ןמזב -
תודוא וליפא רבודמ ןאכ וליאו ,(31"הווה ןיקיזנב ייונת ילוכ הדוהי בר") דבלב ןיקיזנ
- םירדס השישה לכ דומיל

ןסוח ךיתע תנומא היהו" קוספב םיזמורמש םירדס השישה לכ ודיב שי םא םגש ארמגב שרופמכ
איה 'ה תארי" :קוספה םויסו ךשמהכ - םימש-תארי ול היהיש חרכומ ,"תעדו תמכח תועושי
אל ,םימש-תארי ול ןיא םאש ,ונייה ,("אל אל יא ,ןיא ורצוא איה 'ה תארי יא") "ורצוא
בק") טעמ וליפא ,םימש-תארי ול שישכו ,(םיטיחה ןובקיר תמגודב) ותרות תמייקתמ
ןיטיח רוכה לכ תא רמשמש "ןיטמוח בק"ה תמגודב) ותרות לכ תמייקתמ יזא ,("ןיטמוח
.(היילעל הלעהש

ץרא"ש - (י"שר שוריפכ) "החלמ ץרא" ,"ןיטמוח בק"מ לשמהב זמרה ראבלו ףיסוהל שיו
טינ ןופרעד ןעק רע") הזמ גשגשלו חומצל לוכי וניאש ,ונייה ,חימצהל הלוכי הניא "החלמ
32"ירקתא בר אלו ירקתא יבר אל ,ירקתא םכח אל" ,("ןגייטש טינ ןופרעד ןעק ןוא ןסקאוו
.לוטיבה תעונת -

םעפ היהש ימ לצא טרפבו ,דחאו דחא לכ לצא הרותה דומילב ירקיע יאנת אוה הז ןיינעו
,"ןיטמוח בק"ד בוריעה רתוי עגונ ולצאש ,וכרוצל הרותב שמתשהש ,די-תוחילש לש ןיינע
.'וכ החימצמ הניאש ,החלמ ץרא

?הרות-ןבל םימש-תארי תעגמ דציכ

םע םירושקה "םילכ"ב םימש-תארי לש ןיינעה תא השיבלהש - ד"בח תודיסח לש שודיחה ונשי
םנשיש תעדה חוכו הניבה חוכ ,המכחה חוכ תא םג קיסעהל לוכיש ןפואב ,הגשהו הנבה ,לכש
םילכב שבלתמו ךשמנ הז ירה ,ולש םילכה יפל דחא לכל ןתונ ה"בקהש ןוויכו .ידוהי לצא
.ד"בחד

ףוגב ו"ס) ליעל רכזומכ ,לוע-תלבקה ןיינע אוה םירבדה תלחתהו םירבדה תילכת ,לבא
. . םכילע ינוכילמת"ד ןיינעהב איה הלוכ הנשה לכ תלחתהש ךכב שגדומ הז ןיינעש (החישה
:"רפושב המבו

עגר וליפא לטבל אלש בויחה רקיע תויהל ךירצ הרואכל היה - הנשה לכ תלחתה ,הנשה-שארב
!?הרותה דומילמ דחא

אלא ,הגשהו הנבה לש ןיינע ,הרותה דומילב אל איה "םויה תווצמ" - לעופל עגונבו
םדא"ד ןפואב לוטיבה ןיינע שגדומ הזבש ,המהב לש ןרק םיחקולש ,ונייה ,אקוד "רפושב"
34(חור יאכד) "המהבכ ןמצע ןימישמו תעדב ןימורע ןהש םדא ינב ולא" ,33"'ה עישות המהבו
ןטימ רע") המהבה לש ןרקה םע הוותשמ (רפושב עקותה) םדאהש ,ןדיד -ןודינב הז ךרד-לעו ,
,וב עוקתל ליבשב ,(ךפיהל אלו) רפושהל קוקז םדאה :הברדאו ,("ךאז ןייא ןרעוו רפוש

("המהב רעד-טא ןיא ןזאלבכרוד רע ףראד סאוו") המהב(ה לש ןרק)הב עוקתל אוה ךירצ המו
אבא אבא" אוה טושפ לוקב הקעצה לש הנכותש ט"שעבה ראבמש יפכו ,אקווד טושפ לוק -
,35"ינליצה אבא אבא ,ינמחר

חינג יחונג"ש - העורת םירבש לש ןפואב ("םיא טמענרעד סע") ותוא רדוח הז ןיינעו
,ה"בקה םע תומא 'ד םתואב אוה אצמנ ודלווה םוימש ףאש ,ובצמו ודמעמ לע 36"לילי ילוליו
ןאמ" וליפא ירהש ,ה"בקהב םולשו-סח דרומ אוה ירה ,אלימבו ,וב שגרנ הז ןיא ,םוקמ-לכמ
בצמב אוה םא המכו-המכ-תחא-לעו ,ןלציל אנמחר התימ בייח 37"אכלמ ימק גוחמב יווחמד
תוננובתה אלל - תאז ועדויבו ..."תיבב ימע הכלמה תא 38שובכל" תניחבב ,רתוי עורג
בתוכש ומכ) "ףכית ושפנ רמב הכבי . . וקחוד בור לע . . רכזנשכ"ש ינעה לשמכ ,תדחוימ
,"לילי ילוליו חינג יחונג" - (39יעצמאה ר"ומדא

,המצעלשכ הקעצה הרקיעש ,טושפ לוקב - "הלודג העיקת" ,הנורחא העיקת האב הז ירחאלו
עגונב - רמאו ש"רהמ ר"ומדא אצי תועיקתה םדוק םעפש 40ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ
ךכ-לכ עגונ אלש _ "ינליצה אבא אבא" הקעצה איה רפוש תעיקת לש הנכותש ט"שעבה תרותל
ינליצה אבא אבאד טושפ לוקה וליפא ,רמולכ ,הקעצה רקיעב עגונ אלא ,"ינליצה אבא אבא"ה
("יירשעג א טיג רע") הקעצב ץרפתמו ותוא רדוח הז ןיינעש אוה רקיעה אלא ,רקיעה וניא
!טושפ לוקב

ה"בקהש ,"םכילע ינוכילמת"ד ןיינעה תא םילעופ - "רפושב המב" - אקווד הז ידי-לעו
.לארשי ומע לע ךלמ השענ

הנשה לכ לע םימש-תאריו לוע-תלבקה םיחקול (םתוללכב םיארונ-םימיו) הנשה-שארמו
.הלוכ

ןיא" 41ל"זר רמאמכ ,הליפתה םדוק תוננובתהה ידי-לע - םויו םוי לכב שדחתמ הז ןיינעו
הקיתממ תודיסחה תרותו ,"הענכה" י"שר שרפמו ,"שאר דבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע
.םויו םוי לכב ונשיו תויהל ךירצ הז ןיינעש - 42"תולפשו הענכה" הפיסומו

רמאנ הילעש אגרדהל עיגמש דעו ,יווהמל יעבדכ היהי הרותה דומילש לועפל ךרדה יהוזו
."איה היליד הרות" ,"הגהי ותרותבו"

תישענ הרותב ולש ןיד-קספה יפ-לעש ,םלועה תואיצמו עבט לע תיבה-לעב אוה השענ זאו
."ילע רמוג ל-אל" 44קוספה לע 43ימלשוריב אתיאדכ ,םלועב תואיצמה

ולצא ןה ,הרותה דומיל לע םנשיש תועינמהו םירתסההו תומלעהה לכ םילטבתמש - שארל לכלו
.לארשי תוללכב ןהו טרפב

,"וכלת יתוקוחב םא" :45הרותה תחטבה תמייקתמ ,יווהמל יעבדכ אוה הרותה דומיל רשאכו
46תודיסחה שוריפכו ,"םתעב םכימשג יתתנו" יזא ,"הרותב םילמע ויהתש" י"שר שוריפכ
.םנמזבו םתעב וכשמויו ,(תוימשג ןושלמ "םכימשג") םיימשגה םיניינעה לכ וכשמויש
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה הבאושה-תיב-תחמש ,תוכוס דעומה-לוחד 'א םוי יאצומ תחישמ םיעטק)
.א,טי ז"ע (1

.ב,א םילהת (2

.ךליאו א"עס ,בל ןישודיק (3

.ךליאו א"עס ,אל תבש (4

.םש י"שרפ (5

.די,אי בקע (6

.ב,הל תוכרב (7

.נ"שו .ב,חכ הליגמ (8

.ז,בכ םיטפשמ (9

.ב"ה ד"פ ןודקיפו הלאש 'לה .א"יה ג"פ הדיבאו הליזג 'לה ם"במר (10

.(הנשמב) ב"עס ,גמ מ"ב (11

.ב,במ ןישודיק (12

.םש מ"ב 'סותו י"שרפ (13

- םחנמ תרותב הספדנש א"טילש ר"ומדא ק"כ תמישרב הארו .םש מ"ב ק"מטש .םש ןישודיק י"שרפ (14
.(ד"וי 'מע) ותלחתב א"ח תויודעוותה

.םש הליגמ - ל"זח ןושל (15

.נ"שו .ב"עס ,חכ ק"ב (16

.ךליאו דצש 'מע רוא-להי .ד,ג תיציצה רעש (ח"אד םע) רודיס האר (17

.ב,דק םיליהת (18

.ב,גל הכרב י"שרפ (19

.(הנשמב) ב,טכ מ"ב האר (20

.נ"שו .3 'מע ו"טח ש"וקל הארו .א,אפ םירדנ (21

.מ"כבו .(ב,גנ) ט"לפ אינת הארו .גי,טכ היעשי (22

.(ב"ער ,חי) ג"יפ (23

.ו,גל היעשי (24

.א,ו ארקיו ת"וקל האר (25

.א,אנ ק"ב (26

.הכוס שיר (27

.א"ער ,ה םש (28

.ב"עס ,גפ מ"ב - ל"זח ןושל (29

.ב"ער ,דיק מ"ב האר (30

.נ"שו .א"ער ,כ תוכרב (31

.א"ער ,ופ מ"ב - ל"זח ןושל פ"ע (32

.ז,ול םיליהת (33

.ב,טנ ה"ר ישורד ת"וקל הארו .(י"שרפבו) ב,ה ןילוח (34

.נ"שו .5 'מע ב"ח תויודעוותה - םחנמ-תרות .ע"פ ז"לרת הככו ךשמה האר (35

.ב,גל ה"ר (36

.ב,ה הגיגח האר (37

.ח,ז רתסא - בותכה ןושל (38

.(ד,ה) ב"פ םייח-ךרד (39

.ךליאו 4 ע"ס ד"שת ש"הס (40

.(הנשמב) ב,ל תוכרב (41

.זט 'מע א"לרת םירחהו ךשמה .(ב,גכ) ב"פ הליפתה-רעש צ"מאהדאל הבושת-ירעש .ג,אע קלב ת"וקל האר (42
.נ"שו .18 הרעה 69 'מע ד"לח ש"וקל הארו .(ב,מת .א,זלת) ב"ח םיסרטנוק מ"הס .דצק ע"ס ה"סרת מ"הס

.(ג"כקס) ג"יקס ט"פקס ד"וי (ז"הדא ע"ושו) ך"שב הכלהל אבוהו .נ"שו .ב"ה א"פ תובותכ (43

.ג,זנ םיליהת (44

.יתוקוחב פ"ר (45

.ג"הושבו 3 הרעה 19 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס םג הארו .זר ס"וס ט"שכ האר (46


ה"בקה אלל ,המצע ינפב איהש יפכ הרות םידמולש - דומילה םצע םג
יוצר-יתלב ןיינע אוה ,םימש-תארי אלל - הב שבולמה

"םילכ"ב םימש-תאריה תא השיבלהש - ד"בח תודיסח לש שודיחה ונשי
ןיינע אוה םירבדה תלחתהו םירבדה תילכת לבא ,לכש םע םירושקה
...לוע-תלבקה

יבר יצוצינ


תוצעומה-תירבב תודהי


רושקה לכ יבגל יברה לש ותושיגר איה תומסרופמה ןמ
תישממה הגאדה דצל * רבעשל תוצעומה-תירב ידוהיב
הנוילע תובישח יברה האר ,תוינחורבו תוימשגב ,םתחוורל
* שפנ-תוריסמ יפוצר ויהש ,םש תודהיה ייח תא דעתל
רקי ידוהי םע ןיינעב יברה םייקש רשק ונינפלש המישרב
שדוקה-ץראל היסורמ הלעש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךותמ עטק אבומ ,'תויודיחי' רודמב (ד"נשת ןוויס ,ת"הק) 'א ךרכ םחנמ-לכיה רפסב
אוה ןילכימ לאונמע 'ר .ה"לשת זומתב ב"יב ,יברה לצא ןילכימ לאונמע 'ר לש 'תודיחי'
,תוצעומה-תירב לש ישארה הבר היהש ימ ,רפיילש המלש ברה לש (ישיאה וריכזמו) ונתח
:רבעשל תוצעומה-תירב ידוהי ןעמל ליעפ ומצעבו

- םכתושרב ונשיש רמוחה לכ תאו םכל עודיה לכ תא םסרפל הבוחה תלטומ םכילע
תודהיה ייח וקספ אל דחא םויל ףאש הדעו םע לבק תוארהלו םסרפלו ףושחל ידכ
.םינכוסמהו םישקה םיאנתה לכ תורמל - תוצעומה-תירב יבחרב תווצמה םויקו

'יש ךורב 'ר ח"הרהל תודות ןאכ םימסרפתמה) םיכמסמ רפסמ ולגתנ הנורחאל
יברה םע הז ןילכימ לאונמע 'ר לש וירשק לע רוא םיכפושה (הירהנ ,םלהליו
.'תודיחי' התואב ורמאנש םירבדל המלשה תניחבב םהו

יברה תא תוארל זע ןוצר

אוה ובש אבה בתכמה תא יברל רגיש זאו ,ב"לשת תנשב שדוקה-ץראל הלע ןילכימ לאונמע 'ר
:יברה תא שוגפל הזעה ותוקקותשה לע ןכו צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע וירשק לע רפסמ

ב"לשת לולא ד"כ ה"ב"

א"טילש ר"ומדא תשודק דובכל"

ינאיבהלו אכבה קמעמ יתיב תאו יתוא ינצלחל ידמע השע רשא ויתואלפנו ודסח 'הל הדוא"
לכב ץראב יתורדתסה לע ירובע ללפתהל א"טילש ר"ומדא ק"כ תא שקבא .השודקה ונצראל
ילא אובתש היסורב הראשנש הדומלגה יתוחא לע ,'יחת יתשא תואירב לע ,ר"וגב םיניינעה
.ץראל

יתחלצה םש יתבשל הנושארה תבשבו הנש 'נ ינפל יתחפשמו ירוה םע הבקסומל יתאב ינא"
לצא ותריד זא עבקש ,ה"הלצז ע"יז צ"יירה ר"ומדא ק"כ יפמ רמאמ עומשלו הנושארב תוארל
'מע ,'א ךרכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא :הוושה=] ל"ז גרובזניג הימחנ 'ר
התיה התרטמ רשא "םירוחב תראפת" תדוגא ונדסי ירבח םע דחי ינא ,הנש התואב .[זירת
ר"רה לש ותלהנה תחת התיה ונתדוגא .םימשבש וניבאל לארשי יריעצ ברקלו ונתודהיב קזחתהל
ק"כ לש הנוילעה ותעפשה תחתו (הלא ונימיב קרב-ינבל ישארה ברה) א"טילש אדנל בקעי
יתייה םיימעפו הבקסומב ולצא 'תודיחי'ל יתסנכנ םימעפ 'ד .ל"צז צ"יירה ר"ומדא
.ןורחאה הרות-תחמשבו םירופב - דרגנינלב

ונחנא ךא ,המויק תא ונתדוגא הלדח ,תויונערופהו תופידרה די תחת ,םינש רובע ירחא"
יד אב ךיז ןטלאה' ונלצא םירמואש ומכו 'הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג'ש םכסהב הנממ ונאצי
.[תידיב זוחאל=] 'עקמאילק

המחלמה ףוסבש ,ל"ז רפילש המלש 'ר ברה לש ותב םע ןיאושינה תירבב יתאב ה"צרת תנשב"
ודי לע יתרזע ותונבר תונש ד"י ךשמב .תוצעומה ץרא ידוהי לכל ישארה ברל הנמתנ תימלועה
רחאלש םינשה ו"טב הרתי הדימבו ,ולא םינשבו .ודי תחתמ ואציש םיינחור םיניינע המכב
היה - ירמגל םיאלפ דרי ןורחאה ןמזבש דע ותוכיאו וכרעב ללצו ךלה רודהשכ ,ותוקלתסה
.וב שגרנ היה תודהיה חורש תיבכ טלוב יתיב

הצרא יתאבו "שפנ רפוכ" לש הריזגה האצי םרט ,עובש ינפל םשמ יתאציו סנ יל עריאש רחא"
,הפ םג רשא תחת ,ץראב הפ תודהיה תקזחה םשל יתלוכי יפכ לועפלו תושעל ישפנ תא שי -
.איה אתולגב אתניכש ,עודיכ

בצייתהל זע ןוצרו העושיו הלואג תנשלו הקותמו הבוט הנשל תלחותו 'הל הווקת ךותמ"
,א"טילש ר"ומדא ק"כ ינפל

.רפילש ש"ר תוצעומה ץראל ישארה ברה ,חונמה לש ונתח ,ןילכימ קחצי יול ר"ב לאונמע"

התבכ אל תלחגה

ותייער םע הכז ףא ,רומאכו .שממתה ןכא ,יברה ינפל בצייתהל זעה ונוצרו לאונמע 'ר הכז
.ה"לשת זומתב ב"יב 'תודיחי'ל

:תוקד םיעבראכ הכשמנש 'תודיחי' התואב וילא יברה ירבד ךותמ םיפסונ םיטרפ רפסמ ןלהל

- רמולכ) "םה" ,רפיילש ברה לש םיבתכהו רמוחה תא רואל איצוהל ךירצ (א
םש היה אל םדוקש ,רמול םירמייתמ (תונורחאה םינשה לש היילעל םיליעפה
,םייתרוסמהו םייתדה יגוח לצא אלמ שואיי היהו לסוח לכהש ,תודהיה ןמ םולכ
לכש ,תמאה תא תוארהלו חיכוהל ךירצ .שדחמ תודהיה תא ורציש טעמכ םה וליאו
איצוהל הז םשלו ,שממ שפנ-תוריסמו קבאמ ךות ,הלודג תודהי םש התיה םינשה
.ל"ז רפיילש ברה לש רמוחה תא רואל

רב השמ 'ר ןוגכ "םירוחב תראפת" תרגסמב ולעפש םישיא םע שגפיהל יאדכ
-תירב תודהי אשונב רקחמב קסעש) ינושרג והילא-ןורהא 'ר רפוסה ,עלס
יוארה ,םתעד תווח ועיביו רמוחה לע ורבעיש ,ץישפיל םייח 'ר םעו (תוצעומה
.'וכו הספדהל אוה

...םירחא תומוקמב וא ,םכריעב תודהיה תבוטל לועפל שי (ב

םירופיכה-םוי תרחמל לאונמע 'ר בתכש םירבד ךותמ) 'תודיחי' התואמ דועו
:(ג"משת

םוקמב לועפלו רוגל ,הירהנ ,וריעל םיכרבא רפסמ וא ךרבא רגשל יברהמ שקיב לאונמע 'ר
אל ךכ לע ."הפ תררושה ,האיפקמהו הרקה הריוואה תא וממחיו ונריעל רוא וסינכי םהו"]
.[וילא יברה תבושת התייה המ ונל עודי

שדוקה-ץראב תודהי תצפה

:(הכז הל 'תודיחי'המ תוארוהה טוריפ דצל) יברל לאונמע 'ר בתוכ ט"לשת רדאב 'זב

םיחמומהש ירחא - תרחא הצע ןיאב ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תנווכו תארוה תא אלמל ידכב"
לכ תא תחקל יתטלחה - רואל ותאצוהלו לוצינל לגוסמ אל וז ותרוצב רמוחהש םתעד ועיבה
ןיריהנו הליהקל רושק יתייה ,הבקסומב יתרג הנש םישימח .רמוחה תא ריכמ ינא .ידיל רבדה
,המגודל רפסהמ םיקרפ ינש וא קרפ א"טילש ר"ומדא ק"כל חולשל הצור ינא . . הייח לכ יל
ותעד תווחל ומע רושקה לכו הזה רפסה ןיינע לכ תא רסומ ינא . . והשלכ גשומ לבקל ידכ
."א"טילש ר"ומדא ק"כ לש

[יברה תציחמב=] זומתב ב"י תגיגחמ ירזוח ירחא" יכ יברל לאונמע 'ר חוודמ ןכ-ומכ
,העובק תינכות ילבמ ,יתיבב עובש לכ םמע דמולו היסורמ םילועה ידלימ הצובק יתנגרא
עובשב םעפ . . וכעב םג ףוסבלו . . אתא-תירקב תוצובק יתש דוע . . טייקשידיא - טושפ
."םי-תירקב םילועל תסנכה-תיבב הרות ירועיש

:ובתכמ תא םתוח אוהו

החלצהו יתחפשמ ינבלו יל ר"וגב הכרב ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תאמ הכרב תשקבב םייסמ ינא"
."ילעופב

רואל-האצוהב עייסמ יברה

יברה ול עיצמ וז תרגיאב .ר"ומדא ק"כמ תרגיאה תא לאונמע 'ר לביק ב"משת בא-םחנמב ו"כב
.רבודמה רפסה לש רואל-האצוהל רלוד םיפלא-תעברא ךסב עויס

יברה ילגר תחת רפע

:יברה בתכמל לאונמע 'ר ביגה ג"משת םירופיכה םוי תרחמל

א"טילש ר"ומדא ק"כל"

רחא וא יפסכ עויס ונשקיב םב ק"כל ונתיינפו ונבתכמ לע הריהמ הבושת לבקל וניכז"
"ל"ז רפילש המלש 'ר ברהו הבקסומ תודהיב הנש םישימח" ונרפס תא רואל האצוהל והשלכ
.['תלחגה' ףוסבל ארקנ רפסה=]

רובעב קרו ,תרחא הצע יל ןיאב ,ןכל .םהמ ימצעל םייוכיס םוש האור ינא ןיא - השעמל
ר"ומדא ק"כ לא תונפל ישפנב זוע יתבהרה - םישק םיסוסיהו םירוהרה ירחאו הברה ןמז
,א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא תודיחיה ןמזב ונל ורמאנש םירבדהשכ ,טרפבו ,וז השקבב א"טילש
.וז הלודג הדובעל ונידי תא ואלמ וליאכ - ףיקמ ךרדב ורמאנ יכ ףא

ול ריזחנש תנמ לע ,$4000 וישכע ונל חלשיש ,"טנארעמונערפ"ה ןיינעב ק"כ תעצהל עגונב"
הז ןיא יכ ףא .לודג ןוצרב תאז םילבקמ ונחנא - רואל ואציישכ םירפס יספוט תרוצב םתוא
תא דדועמ םגו ,המידק דעצ תאז לכב תאז הווהמ - השקה היעבהל אלמ ןורתיפ הווהמ ןיידע
םירחא תורוקמ שופחל השדח תובהלתהב בוש ליחתנ ונחנאו ,ונבלב ררשש שואיה ירחא ונחור
וב שי - א"טילש ר"ומדא ק"כ ידימ ונל אבש רבדהש ,ךכב ונחנא םיחוטבש ,תאז םגו .םיפסונ
שממי וב ,םויל םיניע ןוילכב הכחנ ונחנא .ערפמל הבר החלצהו הכרב םושמ רבכ
.א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ותוחילש תא "טנארעמונערפ"ה

השקבב א"טילש ר"ומדא ק"כל יתינפ ,הלעמל יתרכזהש תודיחיה ןמזב םינש עבשמ רתוי ינפל"
ונריעל רוא וסינכי םהו ,הפ לועפלו רוגל םיכרבא רפסמ וא ךרבא הירהנ ונריעל חולשל
ד"בח יריעצ וליחתה םישדוח המכ ינפל .הפ תררושה ,האיפקמהו הרקה הריוואה תא וממחיו
רבכש ,ריעצה ליעפהשכ ,תוליעפב ליחתהו ותלד תא חתפ רבכ אוהו "ד"בח תיב" הפ דסיל
שי הפ םינושארה וידעצמ .'יחיש ןמטוב לארשי 'ר ריעצה ברה אוה הבוט הרוצב הפ רדתסה
םא יכ ,ולש שדוקה תדובעב הבר החלצהל הכזיו ,ךכל תמלוה תוישיא הווהמ אוה יכ ,תוארל
.ושפנ לכב רבדל תוריסמו בר ץרמ םגו ,ןאכ שי לארשי תמכח - ןאכ ןיא הנקז

.ולאה םינשה לכ ילש םיעוגעגה יפל איה יתחמשו ,ירכש לע יתאב בר ןמז רוחיאב"

.א"טילש ר"ומדא ק"כ ילגר תחת ינא רפע"

.רומג לוטיבו יאליע דובכו דובכה תארי ךותמ"

ןילכימ לאונמע"

."רפילש-ןילכימ הדלוג"
תודיסחה ינייעממ


הרות-תחמש


ןדע-ןגב תועורק םיילענ

:רמאו וידימלת ברקב םעפ בשי בוט-םש-לעבה

,הלעמ יכאלמ לבא .גחה תדועסו תופקהה ללגב ,םתליפת ןמזב לארשי טעמ ורחיא הרות-תחמשב
אלב תאז תושעל ולכי אל ךא .םתריש תא רישל םלגרהכ וננוכתה ,וז הדובעב םיקוסע ויה אלש
?ושע המ ."הטמל לארשי ורמאיש דע הלעמל הריש םירמוא םיכאלמה ןיא" ירהש ,לארשי תומשנ
...ןדעה-ןג תא תוקנל םייתניב וכלה

,תיציצ םש אוצמל םיליגר ויה יכ ,רתויב םאילפה רבדה .םיילענ ינימ לכ םש ואצמ עתפל
!םיילענ אל ךא ,המודכו ןיליפת

ולש ותרוחס םה ולא םיילענש לאכימ ךאלמ םהל הנע .ויפ תא לואשל לאכימ ךאלמ לא וכלה
,הקנימקמ הלא :רמאו םילענה תא הנומ היהו .הרותה-ירפס םע לארשי םע ידוקירב םרוקמו
...שטירזממ הלאו

ןהיתוליפתמ ונוקל םירתכ רשוקה ,ט"טמ ךאלמ לע לאכימ ךאלמ האגתה :םייס בוט-םש-לעבהו
...ולא תועורק םיילענמ ,ךלשמ הלועמ רתכ רופתא ינא :ול רמאו ,לארשי לש
(דיק ןמיס - תופסוה בוט-םש-רתכ)


בוט-םש-רתכ

- הנוהכ-רתכ ,הנשה-שארב ךשמנ תוכלמ-רתכש רמא םירבדה ןיבו ,שורד ןקזה ר"ומדא רמא םעפ
.הרות-תחמשב - הרות-רתכו ,םירופיכה-םויב

?בוט-םש-רתכ תא םג הנומ וניא עודמ ,וינב והולאש

.הרות-תחמש לש םידוקירה ידי לע ךשמנ בוט-םש-רתכ :יברה םהל בישה
(308 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


רשואמ היחמושו

הנש האמ בוט-םש-לעבה רמאש הרות לע קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ רזח ז"רת תנש הרות-תחמשב
:ז"קת תנשב ,ןכ ינפל

אלא "היכמות" ירקת לא ;(חי,ג ילשמ) "רשואמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח ץע"
םינב ינבו םינבב ,רשואמ - הרותה תא חמשמו הרותה םע חמשש ימ .החמש ןושלמ ,"היחמוש"
.הרותב םיקסועה

רמוא אוה וישכע םגו ,וז הרות בוט-םש-לעבה רמא זאמ הנש האמ אוה םויה :םייס יברהו
.דוקרל וליחתיש םידיסחל ותחפטמב ןמיס יברהו .ןדע-ןגב התוא
(306 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


!ודקיר ,םידוהי ודקיר

קיבדהל ולכי אל םיאירבו םיריעצ םיכרבא .תואיל אלל תופקהה תעב קדצ-חמצה דקר תחא הנש
,םידוהי ודקיר :זירכה ודוקיר ידכ ךות .ץמאמ בורמ ולפנ םהמ םידחאו ודוקיר בצק תא
.אחיוור ינוזמו ייח ,ינבל וכזתו הרותה-תחמשב וחמש !ודקיר

ףייעמ אוה יכ הלעב לע הננואתהו ,יעצמאה ר"ומדאה ,היבא רדח לא הסנכנ תינברה ותגוז
.וידוקירב םידיסחה תא

אוה .שדקמה -תיבב ריאהש יפכ ,הרות-תחמש לש רואה יוליג תעכ ריאמ ולצא :יברה הל בישה
!הזמ הלעמל ףאו תוליצאה םלועב איהש יפכ ,ותמשנ םצע יוליגל ותחמש ידי-לע הכוז
(11 'מע ג"שת תוחישה-רפס)


רשבב קרי םיברעמ

.הטימה לעש עמש-תאירק םש ארקו הכוסל יעצמאה ר"ומדא סנכנ תרצע-ינימש לילב ,תחא םעפ
.רקובה רוא דע ךכ רתונו ויתובשחמ יפערסב זחאנ ,תונושארה תוישרפה שולש תא ארקש רחאל
:רמא ,תועמד תוגלוז ויניע רשאכו ,וידי תא יברה לטנ ,רחשה ריאה רבכש ןיחבה רשאכ

אובי רשאכ ,אובל-דיתעל .אד ליבס אחומ לכ ואל - תוילג לש ינש בוט-םויו הרות-תחמש
.םהילא ועגעגתי זאו ,םתלעמ תא ועדייו וריכי ,חישמה

ןימ=) ענעוושטאב םיברעמ םה ,םחרל שי ןכא לארשי-ץרא ינב לעו :הרימאב םייס יברהו
...רשב םע (קרי
(302 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


!םיניתממ םימשב

ךא .תיברע תליפתב ליחתהל םידמועש ןקזה ר"ומדא לצא וזירכה ,הרות-תחמש יאצומב ,םעפ
קחצי-יול יבר שודקה ברה) ןתוחמה לצא" :וריבסהב ,ליחתהל אלו ןיתמהל הרוה יברה
ןיא םנמא .ולש 'םוחר אוהו'ל םיכחמ" ,םיעטה ,"םימשבו .החנמ ןיידע םיללפתמ (בושטידרבמ
."ןתוחמה לש 'םוחר אוהו'ל תוכחל שי לבא ,ונלש רדסה הז
(63 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


הדובעל הלוגס

היה הרות-תחמשב שבלש ליעמה יכ ,וליעמ תא ףילחהל קדצ-חמצה היה גהונ הרות-תחמש יאצומב
םשל דגבהמ דב תסיפ םילטונ ויה יעצמאה ר"ומדא לש םידיסחה ילודג .העיזמ בוטרו עורק
.הדובעו הרותב הלוגסו החלצה
(11 'מע ג"שת תוחישה-רפס)


ןוצר-תע

םיסנכנ ויה ,תופקהה ינפל הלילב ,הרות-תחמשבו תרצע-ינימשבש ,גהונ היה ב"שרה יברה לצא
.הכרב ונממ שקבל ידכ ,היסור אבצל סייגתהל ודמעש םירוחב וילא
(58 'מע ה"שת תוחישה-רפס)


הריתי תוניצר

יברה ול ריעה .הריתי תוניצר ךותמ "תארה התא"ה יקוספמ קוספ םידיסחה דחא רמא םעפ
...?ךכ-לכ יניצר עודמ :ב"שרה
(30 'מע ד"שת תוחישה-רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

שדוק-תבש
הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,ירשתב ב"כ

.1תומשנ וב ןיריכזמש םויב רנ קילדהל גהנ אל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

םויב הרות-רפסה לע ןבל ליעמו הנבל תכורפ שורפל םיגהונש ,רמאנ ד"בח ללוכ חולב
הנבלה תכורפה התיה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ושרדמ תיבב ךא ,'לט' וא 'םשג' םיכרבמש
.2הרות-תחמש רחא דעו הנשה-שארמ השורפ

,הבאושה -תיב תחמשמ רתוי וז החמשב חומשל ("איה הרות" רשא) לארשי גהנמ ,הרות-תחמשב
.3םתס בוט-םוי תחמשמ רתויו

:ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ריהזה

רקייל םיכירצ הרות -תחמשו תרצע-ינימש לש [תועש 24 קר - ק"האב ;ל"וחב] תועש 48-ה
-לע הז לכו ,תוינחורבו תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא בואשל רשפא עגר לכב .דואמב
.4םידוקירה ידי

תונוכשבש הלאל םגו ,תויסנכ-יתבל תוכולהתב תכלל ,גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.5גחה תחמשב םידוהי חמשל ידכ ,תוקחורמ

.6םיארונה םימיה תמיענל םולכ םינשמ ןיא הז םויב הליפתה תמיענב .תיברע תליפת

.וכרב ,ק"ח ,דודל רומזמ .לבקתת שידק - הרשע-הנומש תליפת רחאל

תופקהה רחא קר אלא ,התע] ונילע םירמוא ןיא ךא ,ןנברד שידקו תוינשמ םירמוא םילבאה
.7[ןלהלדכ

.8תודעוותהו שודיק - ןכמ רחאל

םירמוא - שודיקה רדס ["ליח תשא"ו "םכילע םולש" :שחלב הליחת רמוא ,ותיבב שדקמה]
חסונו ,"ולוכיו" ,10בוט -םויד "וניקתא" ,9"אתדועס איה אד" ,"דודל רומזמ" :שחלב
אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש" וכרבש םישנ) ."ונייחהש" םיכרבמו ,בוט-םויד שודיקה
.(שודיקה תעשב הוכרבי

,רחא והשיממ הבוח-ידי תאצל אלו ומצעל דחא לכ שודיק תושעל דחוימב םירדהמ הרות-תחמשב
.11ומצע תא עיקפיש יאוולהו ,הרותה לע םג איה ונייחהש תכרב ןכש

הלבגהה תא [!דבלב העש-תארוהכו ,םימעפל] ריסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה הרות-תחמשב
.12'הקשמ' תייתש לע ליטהש

בא" ןכמ רחאלו ,(12םינוש םישנא םתאירקב םידבכמו) קוספב קוספ "תארה התא" :תופקה רדס
.13"םימחרה

,ןיינעהו העשה ךרוצ יפל םינוש םיקוספ ףיסוהל ונרוד אישנ ק"כ הרומ היה ןכמ רחאל
העישוה" ;"ךערזבו . . תצרפו . . ךערז היהו" :(םינשה ךשמב עבק ךרד השענש קוספ) ןוגכ
.14"ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה" :םימעפלו ,"ךמע תא

'םימחרה בא' רחאל קרו ,םימעפ שולש - ל"נה םיקוספהו 'םימחרה בא' ,'תארה התא' תרימא
.13שדוקה-ןורא תא םיחתופ

םיפיקמו ,[15שדוקה ןוראב קולד רנ םיחינמ ןיא :לוחב לחשכ] הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ
דע" ,"'א הפקה ןאכ דע" :(רודיסב ןושלהכ) הפקה לכ רחאל זירכמ ץ"שה .גוהנכ המיבה תא
.וז הזרכה םיזירכמ ןיאו ,ףצרב תופקהה לכ תושענ ,הרות-תחמש םויב .'וכו ,"'ב הפקה ןאכ
.13שדוקה-ןוראל הרותה -ירפס לכ תא םיריזחמ ,הפקה לכ רחאל

תארקל הרותה-ירפסמ םירתכה תא ריסהל םידיפקמה תגהנה תא ללש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.16ולפי אמש םששחב ,םידוקירה

"רזוע" תבית ןיב תצק קיספהל ךירצש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא "םילד רזוע" הקסיפב
.17"םילד" תביתל

.18יווילב אלא ,דבל תופקהל םיכלוה ןיא תולבאה תנשב

אבסה לש 'קאזאק פאה' ןוגינ תא ןגנל םיגהונ .19'תובב עברא' ןוגינ הז םויב םינגנמ
.20הלופשמ

.4הרות-תחמש לילב הרותה תאירק אורקל ונגהנמ ןיא

:(21תרחמל ןכו ,תורימא לכ אלל שדוקה-ןוראל הרותה ירפס תא םיריזחמ) תופקהה רחא
.'םיקידצ ךא' ,'ארית לא' ,םותי שידק ,'ונילע'

-ינימשב .[9"ליח תשא"ו "םכילע םולש" :הדועסה םדוק שחלב רמאי ,וישכע קר ותיבל אבה]
.4שבדב איצומה תסורפ םילבוט ןיא הרות-תחמשו תרצע

לע לבקל ךירצ ,הרות-תחמשב ותטימ לע עמש-תאירקב 'לארשי עמש' תרימאבש ,לכל עודי"
תויהל הכירצ וזו ,ותמשנו וחור ,ופוגב שפנ-תריסמב הרות תצברהל הניתנו הריסמה תא ומצע
.22"ותוהמ לכ

.4בוט -םוי לכ לש ףסומ תליפתבכ 23םייפכ תאישנ :תירחש תליפת

'ה דודל' םירמוא ןיא) ונעישוה ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה - ץ"שה תרזח רחאל
.םותי שידק ,('ירוא

,"אד" ,"בישת םא" ,"ורמשו" ,"וניקתא" ,"דודל רומזמ" :שחלב הליחת םירמוא :שודיק
ירפ ארוב" ,"ידעומ הלא" ,[25"וניקתא"] :ליגר לוקב ךכ-רחאו .24"ןכ-לע" ,"רוכז"
.תודעוותה ךכ-רחאו ."ןפגה

שולש םישוע ןכ ."םימחרה בא" ןכמ רחאלו קוספב קוספ "תארה התא" ,לומתאדכ :תופקה רדס
.13םימעפ

'ז המיבה תא םיפיקמו הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ ,שדוקה ןורא תא ןיחתופ ,ןכמ-רחאל
.תופקהה רדס לכ תא םירמוא לבא .יצחו תופקה שולש לוכה-ךסב ,(דחא ךשמהב) הפקה יאצח
.26ותוא םירגוסו שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמו

-לש-ונוביר"ו תודימ ג"י םירמוא ןיא תבשב לחש ןוויכ .ןוראה תחיתפ לש) "תארה התא"
ןושארב ,הרות-ירפס השולש םיאיצומ .הרות-רפס תאצוה רדס לכו ,"הימש ךירב" ,("םלוע
הלעי רוביצה לכש דע םימעפ המכ םירזוח ,ךרוצ שי םאו ,הכרבה תאזו תשרפב 27םיארוק
.28הרותה תכרב םתיא ךרבמו םירענה לכ םע דחא הלוע םויסב .הרותל

םיכרבמו וידחי םיאורק המכ הרות-תחמשב םילוע ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש תסנכה-תיבב
ללכב םידליה םג] םילארשי - תוילעה ראשלו ,םייוול - יולל םינהוכ - ןהוכל .דחאכ םלוכ
.29[םהיתובא םע םילועו הז

28"לאוגה ךאלמה" רמולו המיבה לצא םידמועה ראש לעו םירענה לע תילט שורפל ונגהנמ ןיא
.

.םייוול וא םינהוכ תויהל םילוכי 'תישארב ןתח'הו 'הרות-ןתח'ה

לכ יניעל" דע "םדק יקולא הנועמ" םיארוקו ,'הרות ןתח'ל "תושרמ" םירמוא ךכ-רחא
רמוא השרפה תאירק רמג רחאל .הרות ןתחל הלועה שאר לע תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"לארשי
.28הנורחאה הכרבה ינפל ןכ רמוא ומצעב הלועה םגו ,"קזחתנו קזח קזח" להקה לכ

הרותה-רפס תא וריסי אלו ,ןושארה הרותה-רפס דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
הרותה-רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .30ינשה הרותה-רפס תא המיבה לע וחיניש דע ןושארה
הנשה לכ לש ההבגהה רדסמ המואמב םינשמ ןיאו ,םעה לא וינפו ותוא םיכפהמ ןיאו ,ןושארה
.31

ןושלב םיארוק ר"ומדאל קר) רודיסב בותככ דיחי ןושלב ,'תישארב ןתח'ל "תושרמ" רמוא
תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" דע "ארב תישארב"מ םיארוקו .(32םיבר
ארוקה עיגמשכו ,"ברע יהיו" יקוספב םר לוקב םינוע להקה .תישארב ןתחל הלועה שאר לע
.28םהירחא רזוח ץ"שהו ,"ולוכיו" 33םלוכ םירמוא "ולוכיו"ל

תבוחב ישילשה רפסב ריטפמ .שידק-יצח םירמואו ,ינשה לצא ישילשה הרותה-רפס תא ןיחינמ
.(א עשוהי) "ץמאו קזח קר . . השמ תומ ירחא יהיו" :הרטפה .סחניפ תשרפב םויה

,"34חמשאו ליגא" ,"וצבקתה" ,"וחמשו ושיש" :םיטויפה תא םירמוא הרותה תאירק ירחא
.רודיסב ספדנכ ,"לארשי םכירשא"

.35הלודג תובהלתהב ,הרות-תחמש ןוגינב ףסונ דוקיר םידקור ויה ךכ-רחא

.'ךרבש ימ'ו ,ינשהו ןושארה 'ןקרופ םוקי' םירמוא

ךותב םילבא .תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ ."תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב
וניאש ימ םגו ."םימחרה בא" םירמוא ."רוכזי" םירמוא ןיא לבא ,תסנכה-תיבב םיראשנ םתנש
.36"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ

רמול םיליחתמ ףסומ תליפתמ ."םשגה דירומו חורה בישמ" שמשה זירכמ ףסומ תליפת םדוק
."םשגה דירומו חורה בישמ"

חורה בישמ" רמול לכויש ידכ רוביצה וללפתיש דע ףסומה תליפת םע ןיתמי - דיחיב ללפתמה
םא - תירחש תליפת ללפתהש םדוק "םשגה דירומו חורה בישמ" תזרכה עמשש ימ ."םשגה דירומו
רמאו העט ."םשגה דירומו חורה בישמ" תירחש תליפתב םג רמוא ,רחא ןיינמב ללפתמ וניא
.4רזוח וניא - "לטה דירומ"

.םייפכ םיאשונ ןיא .םשג תליפת - ץ"שה תרזחב

.תישארב תשרפב םיארוק החנמב

ריכזהל ,(תישארב תבש וא) הרות-תחמש לש תודעוותהה תעב ,גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.(ה"פש :וז הנש ימי ןינמ) 4'הנשה ןרק' תיבגמב תחאו דחא לכ תופתתשה רבד-לע

:בוט-םויו תבש יאצומ

.ליגרכ - ךל ןתיו ,הלדבה ,שודק התאו ,םעונ יהיו

ר"ומדא ק"כ .הז הלילב םג 'קה ונצראב תופקה ךורעל (ל"זיראה גהנמ יפ-לע) םיגהונ םיבר
-רה-תלחנ ,ד"בח-רפכ) םייזכרמה תומוקמל םיקרבמ חלושו ,החמשה תא דדועמ היה ונרוד אישנ
.הנשב הנש ידמ (ו"ת םילשוריו 37ד"בח

.38"וכרדל ךלה בקעיו" :םיזירכמ הרות-תחמש יאצומב

.39הלילה דוע םוגרת דחאו ארקמ םיינש הכרב תשרפ תא םילשי ,קיפסה אלש ימ

ןושאר םוי
תוכוס גח-ורסא ,ירשתב ג"כ

.39הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיא

גחה ירייש

.41גחה ירחא ('ץחרמב') ךכסה תא ףורשל ,ברה-תיב-גהנמ

הארוה התיה ךדיאל .41ץמחה תפירשב אלו ,ליגר םויב תונעשוהו בלול ףורשל ,םגהנמ ןכ
תעב ףורשל - בלולה ,הלדבהל םימשבכ םהב שמתשהל (יברהמ הנתמב ולביקש) םיסדה יבגל
.42תחקרמ תושעל - גורתאהמו ,ץמח רועיב

ינש םוי
ירשת ד"כ

תרמ תינברה טייצראי אוהש ןוויכ ,תוליפתה שולשב םישידקה תא רמול יברה גהנ הז םויב
רעבוד 'ר ח"הרה לש טייצראי ןכו ,יברה לש ומיא ה"ע הנח תרמ תינברה לש המיא ,ד"יה לחר
.43יברה לש ויחא ד"יהםאו ,בוט-םויב 'רוכזי' תרימא ינפל קילדהל ,ורוקמב ,היה ללשנש גהנמה .אכש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (1
.דכר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - [גחה תסינכ ינפל דימת וקילדהל םלועה ןיגהונ םויכו] תבש ברעב - תבשב לח

ושע המ םש ריכזה אל ןכו ,ןודנב יהשלכ הארוה התיה םא רורב אל ךא ,גסש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (2
.ת"סב

צ"עמש ימיב החמשה תלוגס תודוא .םש תורעהבו 166-7 'מע ד"יח ש"וקל הארו ,68 'מע םיגהנמה-רפס (3
.ךליאו 134 'מע 'שטיוואבויל ילהא'ב וניאישנ וניתובר ירבדמ טקולמה האר ,ת"חמשו

.146 'מע 'שטיוואבויל ילהא' .בסש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ע"עו .םיגהנמה-רפס (4

ינפל ('ה תליהת רודיסב םג ספדנ) ז"הדא רודיס ןושל הארו .נ"שו ,טנש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר (5
.'תיארה התא'

.156 'מע 'שטיוואבויל ילהא' (6

.רבדה םעטב ש"ייעו ,139 'מע 'שטיוואבויל ילהא' (7

.אעש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .החמשב תופקהה תכירעל הבר הנכהכ םידעוותמו ,םימעוטו םישדקמ (8
תודוא 151 'מע ןלהלו ,בירעמ ינפל ףא ל"וחב צ"עמשב שודיק תודוא 141 'מע ןלהלו) םש 'שטיוואבויל ילהא'
.(ש"ייע ,ןמצע תופקההמ רתוי ףא תודעוותהה תובישח

הרימאה .ח-ז ק"ס בסר 'יס םייחה-ףכב אבומה האר ,התיבה הסינכל םיכייש "ליח תשא"ו "םכילע םולש" (9
.28 'מע םיגהנמה-רפס - שחלב

,ה"רב ותוא םירמוא תירחשבש ע"צו .56 'מעו 28 'מע) םיגהנמה-רפסבש הארוההמ טמשנ ,תבשד 'וניקתא' (10
'עה 1319 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב הנווכה וז הארנכ - ט"ויב םג דמלנ םשמו ,8 'עה 57 'מע םש
שגדומו לוקב רמאנש אלא ,קוספה םויס אוהש - "ןכ לע" לשמל יכ ,"אתדועס איה אד"ב ללכנש רמול קחודו .28
ינפל פ"שגהב עיפומ ט"ויד 'וניקתא' ,ךדיאמ .("רוכז"ב ללכנ אלו ,תירחש שודיקב שרופמב רכזנ - רודיסב
ז"דעו ."'ישישה םוי' הליחת םירמוא תבשב ט"וי לחשכ" :ז"חאל םש ףסונ קרו ,תבשב הלילש לכ אלל שודיקה
.ע"עו .250 'מע 'ה תלהת רודיסב אוה

.152 'מע 'שטיוואבויל ילהא' הזב הארו .6 הרעהב נ"שו ,371 'מע טי קלח תוחיש-יטוקיל (11

.עש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - (12 'מע בי ןויליג 'תורשקתה') תויסוכ עברא-שולש ללכ-ךרדב איהש (12

תא ,םיפסונ םיקוספ םימעפלו ,ןורחאו ןושאר קוספב דבכלו ,'תיארה התא' יקוספ רוכמל ברה-תיבב גהנמה (13
זכרמ' תודסומה תבוטל הסנכהה ת"חמש םויבו ,ת"ות תבישי תבוטל איה הסנכהה ,הרות-תחמש לילב .ר"ומדאה ק"כ
.םיגהנמה-רפס - 'לארשי -הנחמ'ו 'ךוניח ינינעל

.ונש-דנש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

'מע ל"נה 'שטיוואבויל ילהא' האר ,ונממ ענמיהל ונגהנמו הז גהנמ םעטל .זנש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (15
.144

-תחמשמו ,אקווד הרות-תחמשב ךייש 'הרות רתכ'ד ןינעה רקיעש (ב,ונר ג"ח) רהוזב שרופמה יפ-לע טרפבו (16
.308 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הנשה לכ לע הז ןינע ךשמנ הרות

.ראבתנ םשו ,31 'מע ד"שת תוחישה-רפס (17

.227 'מע א"ח 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' .חנש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .78 'מע םיגהנמה-רפס (18

ש"הס ,נ"שו 12 'מע ח"רפת ש"הס הארו .86 'מע א"שת ש"הסמ - ל 'מע (א ןוגינ) א"ח םינוגינה-רפס (19
.13 'מע ב"שת

.236 'מע םולש-תרות ש"הס הארו ,116 'מע ד"שת ש"הס - טמ 'מע (דכ ןוגינ) א"ח םינוגינה-רפס (20

.טנש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (21

.39 'מע ד"שת תוחישה-רפס (22

.'תורשקתה' לש בנר ןויליגב הז רודמב ואבוה םיפכ תאישנ יגהנממ המכ (23

.8 'עה 57 'מע םיגהנמה-רפס פ"ע (24

.10 הרעה ליעל האר (25

.חעש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .ד"בח-ללוכ חול (26

.(טעש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') םיארונה םימיה תמיענב אלו ,הליגרה םימעטה תמיענב - האירקה (27

הלק 'יס ע"ושב 'עו ,ו"נס ח"ש םירפא-ירעשב מ"כ) םילארשיו יול ,ןהכ (םנשי םא) רוזחמ לכב הרותל םילעמ
.(כ"ונו י"ס

.ב"צו ,ותיא םינטקה וינב ןילעמ ,הרותל הלועה יולו ןהכש וגהנש ש"נאמ שי

.ד"בח-ללוכ חול (28

.בלר ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהב האר :"קזח" תרימא רבדב

.157 'מע 'שטיוואבויל ילהא' ,הזב הכלהב תועדהו תואיצמה יטרפ הארו .טעש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (29

.כ"ונו זמק ס"וס ח"וא ע"וש (30

.אפש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (31

.דפש 'מע םש (32

.רוביצה םע (םרמואל ליחתהש יל רורב - פ"כע) םרמא ,'תישארב ןתח'ל הלעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (33

.ופש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,"חמצ אובי (ף"לאב אלו ו"אוב) וב" :ל"צו (34

.64 'מע ,(ז"טשת) 13 ןויליג ,שטיוואבויל-ץבוק (35

.וז הרימא ינפל ,המינפ רוזחל 'רוכזי'ל נ"כהיבמ םיאצויל אורקל יוצר (36

.בנר ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ תומשנ תרכזה יגהנמל תורוקמ

,ק"הראב םישדחה םיבושייב ינש בוט-םוי ןיינעב ב"יה ה"פ שדוחה-שודיק 'להב ם"במרה תעדמ ריעהלו (37
.נ"שו ,סר 'מע ב"חו בסר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' 'סב הזל יברה תוסחייתהו

.נ"שו ,גצש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .192 'מע י קלח תוחיש-יטוקיל (38

םימייסמ ת"חמשבש ןוויכ ,'ג םוי דע המילשהל ןתינש (ה"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש) א"יש השרפ לכבכ אלו (39
.350 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה - (דימת ליעומ 'סנכנו קחד' יכ םא) שדחמ התוא םיליחתמו הרותה לכ תא
.396 'מע א"ח ו"משת תויודעוותה הארו

.81 'עה ו"פ םתכלהכ ןיאושנה 'סב תונוש תועד הארו .ז"יס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (40

תאז םישועש ,קייד 166 'מע 'שטיוואבויל ילהא'בו .23 'מע די תרבוח 'תומישר' ,ג"צרת ירשת ןמוי (41
אלא תישענ אלש עידוהל ידכ ,ט"וי יאצומב הכוסה תא רותסל שיש 'כש םויה רדס פ"ע םעטהו ,גחל ךומס
.התווצמל

ז"הדא ע"ושב אתיא ןכ - םיסדהה יבגל .11 'מע גס ןויליג 'תורשקתה' .569 'מע ט"יח תוחיש-יטוקיל (42
.הווצמד םיסדהה לכב ז"ה כ"או ,ו"ס זצר 'יס

םוי והז הארנכש ,441 'מע ב"ח ,ה"נשת תרודהמ ,קחצי-יול תודלות 'סבו .זצש ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (43
.שממ טייצראיה םוי אלו יברה י"ע עבקנש


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il