- א"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןסינב ז"ט * דעומה לוח תבש ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא

תוכלמ רבד


ןיעמ איה החמשה חספ-לש-ןורחאב
אובל-דיתעל


רמגה איה אלא ,ומצע ינפב ןיינע הניא הדיתעה הלואגה
יוליג היה ףוס-םי תעירקב * םירצמ תאיציד תומילשהו
אובל-דיתעל וליאו ,עבטה תוכרעמ דודיש בייחמה תוקולא
איה הז יוליגל הנכהה * ומצע עבטה ךותבש תוקולאה הלגתת
ק"כ תחישמ * "והעד ךיכרד לכב"ד ןפואב ונתדובע ידי-לע
ונרוד אישנ ר"ומדא


לכ לש םויסהו רמגהש ,ונייהו ,1"םותיחה רחא ךלוה לכה"ש הרותה יניד לכב ללכ ונשי
.ולוכ ןיינעה לש תומילשהו רקיעה אוה ןיינע

םויסו רמגב אקוודש - "רזוח רוא"ד ןיינעה 2תודיסחבו הלבקב ראובמה םע םג םיאתמו
,יעצמאה ריווא יבגל ןותחתה ריוואב הלעמ שי הז דצמו ,רזוח רואד יוליעה ונשי הכשמהה
.ןוילעה ריווא יבגל וליפאו

םימיה לע חספד םינורחאה םימיה תלעמ הלדגש - חספה גחל עגונב םג ןבומ הז יפ-לעו
,(חספה גחד הכשמהה תליחת אוהש חספד ןושארה םוי םג ללוכ) חספד םינושארה

.חספ -לש-יעיבש תלעמ לע חספ-לש-ןורחא תלעמ הלדג - אפוג חספד םינורחאה םימיהבו

,םיניינע 'ב םנשי אפוג דחא םויבש ןפואב הז ירה ,דחא םוי קר אוה םשש ק"האב םגו]
אפוג הזב הנה ,דחא םויב םה םהינשש אלא ,חספ-לש-ןורחאד ןיינעהו חספ-לש-יעיבשד ןיינעה
.[חספ -לש-יעיבשד ןיינעה לע חספ-לש-ןורחאד ןיינעה תלעמ הלדג

ןיינע תוללכש ,ריעהלו .םויה תרטפהב תשגדומ חספה ימי ראש יבגל חספ-לש-ןורחא תלעמ
תשגדומ חספ לש (םויסו רמג) ןורחא תלעמ ,ןכלו ,םויסו רמג לש ןיינע םג אוה הרטפהה
.םויה תרטפהב רקיעב

:םירבדה רואיב

איה חספד ןושאר םויד הרטפההש ךכב תשגדומ - חספד ןושאר םוי יבגל חספ-לש-ןורחא תלעמ
תאיב תודוא איה חספ -לש-ןורחאד הרטפהה וליאו ,3לארשי-ץראל הסינכה תלחתה תודוא
.4"'וגו ישי עזגמ רטוח אציו" :חישמה

ומכ - ץראל הסינכה תלחתה רשאמ רתוי הברה הלענ ןיינע אוה חישמה תאיבש ןבומ ירהו
לש ןפואב איה הדיתעה הלואגהש ,ונייה ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,5בותכש
,םירצמ תאיציד רמגה איהש ץראל הסינכה םג תללכנ הבש ,6םירצמ תלואג יבגל "תואלפנ"
.7"הבחרו הבוט ץרא"ל הסינכה היהתש תנמ לע התיה םירצממ האיציה ירהש

ודי ףינהו" ,םויה תרטפהב בותכש המב תשגדומ - חספ-לש-יעיבש יבגל חספ-לש-ןורחא תלעמו
תאיבב אובל-דיתעל היהתש רהנה תעיקב תודוא רבודמ הרטפהבש ונייה ,8"'וגו רהנה לע
תאיצי תעשב התיהש םיה תעיקב לע אובל דיתעלד רהנה תעיקב תלעמ הלדג ירהו ,חישמה
.(ד"ס ןמקלדכ) חספ-לש-יעיבשב ,םירצמ

:ריעהלו

רתוי הברה תילענ איהש הדיתעה הלואגה תודוא רבודמ חספ-לש-ןורחא תרטפהבש יפ-לע-ףא
והזש ,חספה גח ימימ דחא אוה חספ-לש-ןורחא םג ירה ,םוקמ-לכמ ,(ל"נכ) םירצמ תלואגמ
.םירצמ תלואגל תכייש הדיתעה הלואגה םגש ןבומ הזמו ,םירצמ תאיציד ןמזה

,םירצמ תאיציד תומילשהו רמג איה אלא ,ומצע ינפב ןיינע הניא הדיתעה הלואגה :רמולכ
.ונקדצ חישמ ידי -לע אובל הדיתעה הלואגה איה םירצמ תאיציד תומילשה תיתימאש ,ונייהו

לאוג" ארקנש ,וניבר השמ ידי-לע היהת הדיתעה הלואגה םגש וניצמש המ ןבוי הז יפ-לעו
,9"ןורחא לאוג"ו "ןושאר

,היל יעבמ ךארא ,ונארא" ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" קוספב םג זמורמכו -
השמל רמאנ הז קוספש ,ונייה ,10"תוניינת היל ימחי אתימדקב ימחד ןאמל שממ ונארא אלא
ונארא" ןכ ומכ ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ש ,םירצממ לארשי ינב תא איצוהש וניבר
- ודי-לע ויהי הדיתעה הלואגה לש תואלפנה םגש ,"תואלפנ

,בותכש ומכ) הדוהי טבשמ אוה חישמו ,יול טבשמ אוה וניבר השמ ירה :11הישוקה העודיו
?"ןורחא לאוג"ו "ןושאר לאוג" אוה השמש ןכתיי ךיא ,ןכ םאו ,("ישי עזגמ רטוח אציו"

,ונייהו ,"אתמשנל אתמשנ" איה חישמ תגירדמו ,"המשנ" איה השמ תגירדמש ,12הזב ראובמו
םירצמ תאיצי תעשבש ,אלא ,השמד "אתמשנל אתמשנ"ה אוהש ,חישמ םג םלעהב לולכ השמבש
,השמד "אתמשנל אתמשנ" תגירדמ םג הלגתת הדיתעה הלואגבו ,השמד המשנה תגירדמ קר התלגתנ
.חישמה תגירדמ יהוזש

.םירצמ תלואג תומילשו רמג איה הדיתעה הלואגהש ליעל רומאה םע םיאתמ הז ןיינעו

:םיבר ןושל ,אקייד "ימיכ" ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,בותכש המ םג והזו

ץראמ ךתאצ ימיכ" בותכה ןושלב 14רהוזה קויד 13חספה גח ירמאמב איבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ןעמל" ,בותכש ומכו ,"וקפנ אנמז דחב אהד ,היל יעבמ םויכ ,(םיבר ןושל) ימיכ" ,"םירצמ
"םוי" ,16"םירצממ םתאצי רשא הזה םויה תא רוכז" ,15"םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת
?םיבר ןושל "ימיכ" רמאנ המל ,ןכ םאו ,דיחי ןושל

הרהמב אובל הדיתעה הלואגה דע םירצמ תאיצי ןמזמ הנהד ,אוה ןיינעה ךא" :רמאמהב ראבמו
,"םיבר ןושל ימיכ רמא ןכלו ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימי םה ןמא ונימיב

דע םירצממ לארשי ינב ואציש זאמ ןמזה ךשמ לכ ךשמנ םירצמ תאיציד ןיינעהש ,ונייהו
םילובגו םירציממ ("ןייגסיורא ןייא ןיא טלאה'מ") תאצל דימת םיכישממש ,הדיתעה הלואגה
הבוט ץרא לא ואבו םירצממ ואצי רבכש ירחאל םג ,יכ ,הבחרו הבוט ץרא לא ("םירצמ")
ןכלו ,"םירצמ"ל "הבחרו הבוט ץרא" םג תבשחנ ,רתוי תילענ הגירדמ יבגל ירה ,הבחרו
.הבחרו הבוט ץרא לא "םירצמ" לש וז אגרדמ םג האיציה תויהל הכירצ

לא ליחמ וכליי 18רמאנש 'וכ החונמ םהל ןיא םימכח-ידימלת" 17ל"זח ורמאש ךרד-לעו
,יוליע רחא יוליעב ךלילו ףיסוהל ךירצ םשה תדובעב ותלעמ לדגתש לככש ,ונייהו ,"ליח
.ףוס-ןיא אוהש ה"בקה םע רשקתהל איה הדובעה תילכתש ןוויכ

:19ףוס-םי תעירקד םייוליגה יבגל אובל-דיתעלד םייוליגה תלעמ ראבלו ףיסוהל שיו

תייאר אוה "הז" ןיינעש עודיו .20"והוונאו יל-א הז" לארשי ורמא ףוס-םי תעירק תעשב
ראובמכ ,שחומב תוקולא תייאר םא יכ דבלב הגשהו העידי קר אל ,ונייה ,שחומב תוקולא
.21תומוקמ המכב

רתוי הלענ יוליג היהי דיתעל וליאו .דבלב תחא םעפ קר "הז" ורמא ףוס-םי תעירקב ,םנמא
'יוה הז 'וג הז וניקולא הנה אוהה םויב רמאו" 23בותכש ומכ ,22הז םימעפ 'ב ורמאי ןכלש
."ול וניוויק

:ןיינעה רואיבו

אגרד דח לכו לארשיו אתיירוא ,ה"בוק - אדב אד ןרשקתמ ןוניא ןיגרד תלת" 24רהוזב אתיא
."אילגו םיתס אגרד לע

שבלתמה תוקולאה תניחב אוה ה"בוקד אילג :ה"בוקד םיתסו ה"בוקד אילג ונשיש ,רמולכ
.תומלועהמ הלעמלש תוקולאה תניחב אוה ה"בוקד םיתסו ,תומלועב

תכשמנ תומלועב שבלתמה תוקולאה תניחבמש - תוללכב - ולא תוגרד 'ב ןיבש קוליחה ,הנהו
.עבטהמ הלעמלש תיסינ הגהנה תכשמנ תומלועהמ הלעמלש תוקולאה תניחבמו ,עבטה תגהנה

,ונייה ,םייולג םיסינ (א) :םיגוס 'ב םנשי אפוג םיסינב הנה - רתוי תויטרפב םנמא
ולא םיסינו .ףוס-םי תעירקד סנה ומכו ,עבטה תוכרעמ דודיש ידי-לע אוה סנה ןפואש
תניחבמ םיכשמנש ,עבטה ישובלב םישבלתמה םירתסנ םיסינ (ב) .ה"בוקד אילג תניחבמ םיכשמנ
,"ודבל תולודג תואלפנ השועל" ,25רמאנ הז לעו ,םירתסנ םיסינ םה ןכלו ,ה"בוקד םיתס
.26תואלפנה תא עדוי ךרבתי ודבל אוה קרש

דודיש וניינעש ףוס-םי תעירקבש - דיתעלד םייוליגהל ףוס-םי תעירק ןיב שרפהה והזו
עבטב שבלתמה תוקולאה וליאו ,ה"בוקד אילג תניחב יוליג היה ,יולג סנ ,עבטה תוכרעמ
הלגנו" 27ביתכ אובל -דיתעל םנמא .יוליגב ךשמנ אל ,ה"בוקד םיתס תניחבמ אוהש ,אפוג
ישובלב שבלתמה תוקולאה םג הלגתיש ,"רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'יוה דובכ
.ה"בוקד םיתס תניחב אוהו ,עבטה

:הדובעב ןיינעהו

אתיאדכ ,ארוב םע ארבנד רוביחה השענ זאש ,הרות-ןתמל הנכה התיה ףוס-םי תעירקש עודי
אל םינותחתו םינותחתל ודריי אל םינוילע"ש הריזגה תא ה"בקה לטיב הרות-ןתמבש 28שרדמב
."םינוילעל ולעי

(ףוס-םי תעירקד הנכהה ידי-לע) הרות-ןתמב השדחתנש ארובו ארבנ רוביחד תושדחתהה ,םנמא
רשאכ םג ,תושרה יניינע םהש םיימשג םיניינע ראשב אל לבא ,תווצמו הרות יניינעב קר איה
.30"והעד ךיכרד לכב" םדי-לע םייקמו 29"םימש םשל" םהב קסוע

ןכושה 'ה ינפמ" והזש ,הווצמב קסוע לכ ינפמ דומעלו םוקל 31ל"זר ובייחש וניצמש והזו
"הווצמב קסוע" ינפמ איה םוקל הווצמה ירהו - (32אינתב ראובמכ) "וז העשב ושפנב שבלתמו
ןפואבו "םימש םשל" תאז השוע רשאכ וליפא ,תושרה ירבדב קסוע ינפמ אל לבא ,אקווד
."והעד"ד

דודיש לש ןפואב םייולג םיסינ קר ויה ,הרות-ןתמל הנכה התיהש ףוס-םי תעירקב ,ןכלו
.םמצע עבטה ישובלב םירתסנה םיסינ אל לבא ,עבטה

תווצמו הרות לש םיניינעב קר אל ארובו ארבנד רוביחה היהי זאש אובל-דיתעל ןכ-ןיאש-המ
והזש) םהב הווצמה תיישע םדוק םג ,םיימשגה םיניינעה לכב תוקולא יוליג היהי אלא ,דבלב
.םמצע עבטה ישובלב םישבולמה םירתסנה םיסינה םג ולגתי זא הנה - (33הז םימעפ 'ב ןיינע

:הרותד םיתסו הרותד אילג - הרותה תולגתה ןפואבש קוליחה דצמ אוה הז לכו

קוליחהו .הרותה תוימינפ הלגתת אובל-דיתעלו ,הרותד אילג התלגתנ הרות-ןתמ תעשבש עודי
-המ ,דבלב תווצמו הרות יניינע םע תוקולאד רוביחה ונשי ,הרותד אילג דצמש - םהיניבש
.םלועה יניינע לכ םע םג תוקולאד רוביחה היהי ,הרותה תוימינפ דצמ ןכ-ןיאש

ןוויכ ,עבטה יכרדמ םיאצויה םיסינ ידי-לע קר אוה התע תוקולא יוליגד ןיינעה ,ןכלו
םג םיסינה יוליג היהי דיתעל ןכ-ןיאש-המ ;עבטה יניינע םע תוקולא ןיב רוביח ןיאש
,םלועה יניינע םע תוקולאד רוביחה השענ הרותה תוימינפ דצמש ןוויכ ,עבטה יניינעב
.ל"נכ

ןמז לכ ונתדובעו ונישעמב" םייולת אובל-דיתעלד םייוליגה לכש 34אינתב אתיא ,הנהו
."תולגה ךשמ

-לע - איה ,אובל-דיתעל היהיש ,םיימשגה םירבדהב םג תוקולא יוליגל הנכההש ,ןבומ הזמו
ךיכרד לכב"ש ןפואב םג אלא ,תווצמו הרות יניינעב קר אל איה וישכע הדובעהש הז ידי
."והעד" היהי תושרה יניינעב םגש ,ונייה ,"והעד

-לע ,םוקמ-לכמ ,םלעהב איה תוקולאהש ןפואב םה םלועה יניינע וישכעש יפ-לע-ףא :רמולכ
יונפ רתא תיל"ש (אובל -דיתעלד יוליגה תלחתה) הרותה תוימינפב ראובמהב תוננובתהה ידי
לכו ,תוקולא תלוז רבד םוש ןיאש 37תודיסחה שוריפכ ,36"ודבלמ דוע ןיא"ו ,35"הינימ
ךיכרד לכב"ש ןפואב הדובעה תיתימא תויהל הלוכי יזא - תוקולא אלא םניא םלועה יניינע
לכב") םמצע םהבש אלא ,"םימש םשל" ויהי ויתוישע לכש דבלב וז אלש ,ונייה ,"והעד
רקיע אוהש ,יקולאה תויחה ("ןא טרעה רע") ולצא שגרנש ןוויכ ,38"והעד" היהי ("ךיכרד
.ארבנה לש ותואיצמ

.ונימיב הרהמב ,דיתעל הלגתיש "הז" םימעפ 'בד יוליגהל הנכהה יהוזו

-המ ,הלואגה לש ןושארה עגרב קר - הרואכל - תכייש הדיתעה הלואגה לש החמשה ,הנהו
.39גונעת וניא ידימת גונעת תניחבב הז ירה זאש ,הז ירחאלש ןמזה ךשמב ןכ-ןיאש

תולגהמ האיציה עגרב ,ונייה ,ןושארה עגרב קר אל היהת הלואגה תחמשש ,איה תמאה לבא
הנווכהש ,"'וגו ואצת החמשב יכ" 40רמאנ הז לעו הז ירחאלש ןמזה ךשמב םג אלא ,הלואגהל
.הלואגה ןמז ךשמ לכ לע אלא ,תולגהמ האיציה לע קר אל איה הזב

דיתעל םילטב םידעומה לכ 41ל"זר רמאמ םדקהב - דיתעלד החמשה ןיינע תוללכ ראבל שיו
,אובל-דיתעל תבשחנ אהת אל ,הלבגהב איהש םידעומה תחמשש ,42הזב ראובמו ,םירופמ ץוח
-המ ,43"ארהיטב אגרש"כ ,תובישחה רדעה דצמ לוטיב - םילטב םידעומה לכש שוריפה והזו
.אובל-דיתעל םג תבשחנ אהת ,לובג ילב ,44"עדי אלד דע" איה החמשהש ,םירופ ןכ-ןיאש

דעו ,הלבגהב םה םיניינעה לכ וישכעש - אובל-דיתעלד שודיחה תוללכ אוה הז ןיינעבו
-ילבד ןיינעה וליאו ,הלבגהב איה םג ,םוקמ-לכמ ,45רדג תצירפ הניינעש ,החמש וליפאש
,"הזה-םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא" ,46ל"זח ורמא ןכלו .אובל-דיתעל הלגתי לובג
.הזה ןמזב ךייש וניא הז ןיינעו ,לובג ילב החמש ונייה "ויפ קוחש אלמ"ל ,יכ

"אלפ"ש ,אקייד "תואלפנ" ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" בותכש המ והזו
.לובג-ילבה רוא והזש ,תולשלתשהמ הלעמלש המ וניינע

.חוכב הרעשהה תניחבב םהש יפכ תומלועב הלגתי אובל-דיתעלש 47םירמאמה דחאב ראובמכו
ירה ,לעופב תויהל דיתעש המ חוכב רעישש ןוויכד ,המצע הרעשהה תניחבל אל - הזב הנווכהו
הרעשהה דצמ אל) הרעשהה ןיינעל איה הנווכה אלא ,הלבגה לש ןיינע ונשי חוכב םגש חרכהב
.רעשמה דצמ אוהש יפכ (אלא ,המצע

-ילב ןכ םג ויהי דיתעלד תוילעהש ,ןבומ ירה ,לובג-ילב אוה דיתעלד יוליגהש ןוויכו
.לובג-ילב ,יוליע רחא יוליעב תוילע דימת ויהי דיתעלש והזש ,לובג

ריאי דיתעלד ןושארה עגרבש ןוויכו ,לובג-ילבב תוגירדמ יקוליח ךייש אל הרואכלש ףאו
48ח"אדב ראובמכ ,אוה ןיינעה ךא - ?הזב תוילע ויהיש ךייש ךיא ,ןכ םא ,לובג ילבה רוא
לבא ,49"החונמו תבש ולוכש םוי" ןיינע והזש ,תוילע ךייש אל תומצעה תולגתהב אקוודש
םג ירה לובג-ילבה רואב ,הברדאו ,יוליע רחא יוליעב תוילע לש ןיינע שי לובג-ילבה רואב
.לובג-ילב לש ןפואב אוה היילע לכ ידי-לע השענש ךרעה קוחיר

םייולת דיתעלד םייוליגה לכו ,דיתעלד יוליגה אוה חספ-לש-ןורחאבש רומאה יפ-לעו .אי
תחמשכ קר אל ,החמש לש ןיינע התע תויהל ךירצ - תולגה ןמז ךשמב וניתדובעו ונישעמב
.דיתעלד ןיעמ איהש החמש אלא ,הלבגהב איהש םידעומה
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ,הגומ יתלב - ז"ישת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ םיעטק).א,בי תוכרב (1

-רפס .ב,בצ חלש יעצמאה ר"ומדאל רהוזה ירואיב .ג,ה ןנחתאו ת"וקלב ואבוה - םייח-ץעו סדרפ האר (2
.נ"שו .(ךליאו בסרת 'מע) ותלחתב רזוח רוא ,רשי רוא ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה

.(ךליאו ה,ג) ותלחתב עשוהי (3

.ךליאו א,אי היעשי (4

.וט,ז הכימ (5

.נ"שו .(זפת 'מע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (6

.דועו .ח,ג תומש (7

.וט,אי היעשי (8

.י,טמ יחיו םיקוספה רעש .א,גנר א"חז .ו-ד"פ ר"ומש האר (9

.א"עס ,דנ ב"חז (10

.אי,טמ יחיו ח"הוא (11

.םש פ"העש האר (12

.(159 'מע ח"שת מ"הס) ח"שת פ"שחאד ךתאצ ימיכ ה"דר (13

.ב"ער ,אסר א"ח הארו .א"ער ,ועק ג"ח (14

.ג,זט האר 'פ (15

.ג,גי אוב (16

.ןפוסב ק"ומו תוכרב (17

.ח,דפ םיליהת (18

הז ןיינעב התיהש םירבדה תוכירא רסחש הארנכו ,דבלב םיקרפ-ישאר קר ונידיל עיגה ז"סוס דע ןאכמ (19
.(ל"ומה)

.ב,וט חלשב (20

.ב"פ צ"מאהדאל הנומאה רעש האר (21

.ג"כפס ר"ומש (22

.ט,הכ היעשי (23

.א,גע ג"ח (24

.ד,ולק םיליהת (25

.נ"שו .(ךליאו וש 'מע ה"ח םש) ח"לשת ,(ךליאו הכר 'מע ד"ח טקולמ מ"הס) ב"ישת ךתאצ ימיכ ה"ד האר (26

.ה,מ היעשי (27

.וט אראו אמוחנת .ג ,ב"יפ ר"ומש (28

.ב"ס ו"נקס םש ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (29

.ו,ג ילשמ (30

.(שד 'מע) ןמקלד אינתל "תורצק תורעהו תוהגה ,מ"מ"ב ןמסנהב האר (31

.(א,וס) ו"מפ (32

.דנק 'מע ד"נרת מ"הס םג האר (33

.ז"לפר (34

.(ב,בכק) ע"ת .(ב"עס ,אצ) ז"נת ז"וקת (35

.הל,ד ןנחתאו (36

.מ"כבו .(ב,דכק צ"מרד) ח"יפ הלפתה תווצמ שרוש צ"צהל צ"מהס האר (37

.נ"שו .104 'מע י"ח ש"וקל האר (38

.מ"כבו .ד"ער ,וצ .ד,דפ .ד"עס ,גנ .ב,זכ מ"ההל ת"וא .ב,אמ .ג"עס ,גכ מ"ההל א"וקל .א"כקס ט"שכ (39

.בי,הנ היעשי (40

.דמקתת זמר ילשמ ש"לי .ב ,ט"פ ילשמ שרדמ (41

118 'מע ז"טח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ז"טשת'ה םירופד 'וכ םידעומה לכ ל"זראמ ןיבהל ה"ד האר (42
.נ"שו .(ךליאו

.ב,ס ןילוח (43

.ב,ז הליגמ (44

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס האר (45

.א,אל תוכרב (46

(47

.דועו .ךליאו בי 'מע ו"סרת ךשמה האר (48

.הפוסב דימת (49


טבשמ אוה חישמו ,יול טבשמ אוה וניבר השמ ירה - הישוקה העודי
לאוג"ו "ןושאר לאוג" אוה השמש ןכתיי ךיא ,ןכ םאו ,הדוהי
?"ןורחא

תווצמו הרות יניינע םע תוקולאד רוביח ונשי ,הרותד אילג דצמ
םע םג תוקולאד רוביח היהי ,הרותה תוימינפ דצמ וליאו ,דבלב
םלועה יניינע

חישמ םע תויחל


!לוכה ןקתל רשפא חספ-לש-ןורחאב


!?אב אל ןיידע ונקדצ חישמו חספה ימי לכ ורבעש ןכתייה

ימיכ" בותכש ומכ - הדיתעה הלואגה םע םג רושק (םירצמ תאיצי) חספה גחד ןיינעה תוללכ
ץראמ ךתאצ ימיכ" היהת הדיתעה הלואגהש ,ונייה ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ
."םירצמ

ל"זח ישרדמב ראובמה יפ-לע ןבומכ - (חספה גח תלחתה) ןסינב ו"טב רבכ ךייש הז ןיינעו
הירחא ןיאש ,המילש הלואג (ןסינב ו"טב) םירצמ תאיציד הלואגה התיה לארשי וכז וליאש
.תולג

,ןכלו - חספ-לש-ןורחאב דחוימב שגדומ הדיתעה הלואגה ןיינע תוללכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
- ונקדצ חישמ תאיבב ויהיש םיניינעה יטרפ תודוא הכוראב רבודמ חספ-לש-ןורחא תרטפהב
.וניאישנ וניתובר ידי-לע הכוראב ראבתנש יפכ

,"חישמ לש ותדועס" - תישילש הדועס חספ-לש-ןורחאב לוכאל ט"שעבה תנקת ירחאל טרפבו
הייתשו הליכא) תימשג הדועס םע ונקדצ חישמ תאיבד ןיינעה תוללכ תא םירשקמש ,ונייה
.(וטושפכ

היהת אובל-דיתעלש ל"זר ישרדמב ראובמכ - אובל-דיתעלד הדועסה תמגודב איה וז הדועסו
ןה) "היוור יסוכ"ד ןפואב ,רמושמה ןיימ ותשייו ,רבה-רושו ןתיולה תא ולכאי הבש הדועס
.(הייתש ןהו הליכא

םויה םויסב התע ונא םיאצמנו ,חספה ימי לכ רבכ ורבעש לעופב םיאור - ל"נה לכ ירחאלו
!"ונעשונ אל ונחנאו" - אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,(םינורחאבש ןורחא) חספ-לש-ןורחאד

חספה ימיב םייוסמ עגר היהש ,ונייה ,חספה ימי תדובעב ןורסיח היהש םושמ - רבדה םעטו
"ודביא"ו תודהיל וברקל םיכירצ ויהש םייוסמ ידוהי היהש וא ,םיאתמה ןפואב לצונ אלש
.הזב אצויכו ,ותוא

לכ תא אלמלו םילשהל וחוכב ,חספ-לש-ןורחאב ודמועבש - ידוהיל םירמוא הז לע הנה
ףסאמ"ד ןיינעה תמגודב אוה חספ-לש-ןורחא יכ ,הז ינפל ותדובעב םירסח ויהש םיניינעה
הלואגה ןיינע תוללכ םע הרושקה - חספה ימיד הדובעה תוללכל סחיב) "תונחמה לכל
.(הדיתעה

"הבושתה ינפב דמועה רבד ךל ןיא" ל"זח ורמא הילעש - הבושתה תדובע תוללכ תמגודבו
תדובע הליעומ םג - "'וכ סנכנו קחד"ד ןפואב תדחוימ תולדתשהל םיקוקזש הרקמב וליפאו]
"תויכז"ל םייוצר יתלבה םיניינעה תא ךופהל וחוכב הבושתה תדובע ידי-לעש דעו ,[הבושתה
.(ןוימדה ף"כ אלל) שממ

,"אדח אעגרבו אדח אתעשב" לעפנ הז ןיינעש ,ןבומ - הבושתה תדובע תודוא רבודמש רחאמו
.חספ-לש-ןורחא ,דחוימה םוי - "אדח אמוי" תודוא רבודמ יכ

"הדיחי" תניחב אוהש ,ונקדצ חישמ לש וניינע םע רושק חספ-לש-ןורחאש ליעל רומאכו
,ןכלו ,םוקמו ןמזד הלבגהו הדידממ הלעמל איה "הדיחי"ה תניחב ירהו ,לארשי ינבד תוללכד
(חספ-לש-ןורחאבש "תונחמה לכל ףסאמ"ד הדובעה) "הדיחי" תניחב םע הרושקה הדובעה םג
.הלבגהו הדידממ הלעמל ,אדח אעגרבו אדח אתעשב תלעפנ
- 1284-1282 'מע ,'ג ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה חספ-לש-ןורחא תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


וניתוריח ןמז


יכ עבוקו שנועכ רסאמב שומישל תינורקע דגנתמ יברה
יברה * "'רסאמ' לש וניינעמ ךופה 'ידוהי' לש וניינע"
תוליעפ דדועמ * םינוש םיריסא ןוחל השקבב ר"זש רמל הנופ
ןמז" - חספה גח ימיב דחוימב ,אלכה-יתבב תידוהי
ד"בח ידיסחל ותרזע לע ןיבר קחציל הדומו ,"ונתוריח
אלכ-יתבב לועפל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רעבוד-םולש ברה ומע איבה הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב .א"שנת בא-םחנמב ד"כ ,ןושאר םוי
,ותוליעפ רוזאב רהוס -יתבמ םידוהי םיריסא תצובק ,ימאימ ,רובראה-לבב חילשה ,רקספיל
:(25 'מע 'תוקדצ ערוז') ול רמא יברה .םיקהש 'ף"לא' דסומ תרגסמב

תארוה - רמולכ ,(דסומה לש ומש=) 'ף"לא' היהיש הכזתש .הצובקה לכ רובע
םג ךכ השעיש ;ת"יב-ף"לאה תויתוא לכל ךרדה תא הארמ ףלא תואה .ךרד
.ךלש 'ף"לא'ה

ריסאל בתכמ

:בותכל יברה גהנ הכרב תשקבב וילא ונפש ימל ויבתכממ םיברב
תוארוהל המיאתמ אהתש םיימוי-םויה ייחב הגהנה חרכה לע שיגדהל רתומל חטב
לע ףסונש ,"םהב יחו" רמאנ םהילע ,היתווצמ םויקו םייח תרות וניתרות
.םדאהל ךרטצמהב הכרבה תלבקל ךרדה םג הז ירה ,ה"בקה יוויצ אוה ןכש רקיעה

(6 'מע 'רוא יצוצינ' רפסב ומוליצ) הזכש בתכמ ספדוה ז"משת זומת ו"טב
תשקב ובו ובתכמ תלבק יננה רשאמ" :רמאנ ותליחתבו דוד ומשו ידוהי ריסאל
לש ומש דיל ןייצ ,יברל בתכמה סנכוהשכ ."7/9 םוימ שפנ -ןוידפ הכרב
."תילגנאב תויהל ךירצ - ןכלו םירוסאה תיבב אצמנ" :ןעמנה

:בתכמה תליחתב ףיסוה ,ומצע חסונה יבג-לע

,ךשמהב ."וימדוקהו 7/22 םוימ נ"פ הכרב תושקב םהבו 'כמ תלבק יננה רשאמ
לככש" ,בתכ ,"אהתש" תבית םוקמב .(הקחמו) "חרכה" הלימה לע וק ריבעה
ךרטצמהב" םילימה רחאל ,בתכמה ףוסב ."היהת ,אצמנ וב םוקמב ירשפאה
הבוט ותגהנה הארתשכ ,דסומה תלהנה - ללוכ" :בתכו יברה ףיסוה ,"םדאהל
."רתוי תובישחב וילא וסחייתי - םימש-תאריבו

ףיסוהו תילגנאב םוגרתו הספדהל לדנימ ןסינ 'ר ח"הרה ריכזמל בתכמה תא רוסמל שקיב יברה
."ריהמ" - םיילושב בתכו

ידוהיה ייח רקוי

תנשמ תרגיאב בתכ ךכו .שנוע רותב רהוס-תיבב שומישה דגנכ יברה לש ותעד העודי ,ללכב
:(דצק 'מע 'ט ךרכ שדוק-תורגא) לארשי-ץראב ריכב טפוש שמישש ,ןיקמורפ דג רמל ד"ישת

קוליח שי השודקה ונתרות לש ןישנועהו םיטפשמה תרותב רשא ,רבדה אלפנ
שנוע ירמגל ןיא וניתרותבש אוהו ,םימעה ראש לש םיטפשמה ירפס יבגל ירקיע
ךרע לדוג לע הרותה תפקשה לילעב םיאור ןכ םג הזבו . . םירוסאה תיב
רשא ,"םהב דחא אלו ורצוי םימי" בותכה רמאמכו ,םייחה רקויו לעופב השעמה
ןיינע הז ןיא הרותה יפ-לע שנוע רשא ןוויכו ,םה םירופס םדאה ייח יעגר לכ
וליפא השעמה תוירשפא םדאה ןמ לולשל םוקמ ןיא ירה ,ןוקית לש אלא המקנ לש
יולימל יואר וניאש ימל טרפ ,םירוסאה תיב ןיינע והזש םיברה ןוקית ליבשב
.התימ ושנועש ללכ ודיקפת

עגרו עגר לכ ךרע לדוג ליעל רכזנכ .א :תוירקיע תודוקנ 'ג הזמ םידמלו
דחוימ דיקפתו ,אוה םדא אטחש יפ-לע-ףא .ג .דיחיה ךרע לדוג .ב .םדאה ייחמ
.םלוע ארוב לש ותוחילשב וילע

"וניתורח ןמז"

.אלכה-יתבב םיריסא ברקב תודהי תצפהו תובבל בוריק לש תוליעפב הבר תובישח האר יברה
,ו"לשת לודגה תבש ברעמ תרגיא ןלהל .ו"לשת-ה"לשת םינשהמ לחה דואמ החתפתה וז תוליעפ
:רהוסה-יתבב םיעצבמב םיקסועה דחא לא

ינב וניחא ןעמל ויתולועפמ הבוטה הרושבה לע ןח תאושתו ובתכמ יתלבק םעונב
תונתמו תונמ חולשמ עצבמ םע רשקב ,םירוסאה יתבב םיאצמנה ויחיש לארשי
.ללכב תודהיה קוזיחבו ,םינויבאל

יתווקת עיבאו .רואיב ךירצ ןיא היתווכדל יאדווב - הזבש תוכזה לדוגו
.ואובי םימיב םהב אצויכ תולועפב תוברהל ותוא דדועת רבעב ותחלצהש הקזח

םצעה איה תודהיהו ,םוקמ לכבו םוי לכב םה םידוהי לארשי ינב וניחא ירהו
יחו םדאה םתוא השעי רשא היתווצמ םויקו הרותה דומיל ,םהלש תויחהו םהלש
.םוי םויה ייחב הארוה ,םייח תרות ,ותרותו 'ה תארוהל םיאתמ ,םהב

ךותב תולגב םיאצמנה ולאל םג ,םוקמ לכבו ןמז לכב ןה ןפקותב ולא תוארוהו
.םירוסאה תיבב םיאצמנה - תולג

ןמז" אוהש תוצמה גחל םיכומסה ולא םימיל - רומאהל תדחוימ תוכיישו
.הז דעומב תוכרבבו תוליפתב שדוקמה חסונ יפ-לע - "ונתורח

,"וניתורח ןמז השגדהה איה תוצמה גח םע רשקב תורומאה תוארוההמו
אלא דוע אלו .חספה ימימ םוי לכב םימעפ המכ הז חסונ לע םירזוחו םיריכזמש
תולגב ונא םיאצמנש ףא - "ןוששל םינמזו םיגח החמשל םידעומ" הזל םימידקמש
ונילג וניאטח ינפמ" הליפתה חסונב ,איה וז תואיצמ תביס רשא ,רמה
ידוהיל רשפא ,אטחה הצרמש תע ,תולגה ךותב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"ונצראמ
.תיתימא תוריח ,"ונתורח ןמז" תויתימאב גוחל

המדא" ןושלמ - םדאה תוהמו תואיצמ רקיע אוהש ,ינחורה חטשב טרפב
.ליעל רומאכ ןוששו החמש ךותמ ותוא אוה גגוחש אלא דוע אלו ,"ןוילעל

לע יטרפ שנוע רותב םירוסאה תיבב אצמנה יטרפ םדא :טרפה לא ללכה ןמו
לוכי רשא ,רמולכ ,םעמשמכו םטושפכ םירומא םירבדה לכ וב םג - יטרפה ואטח
,היתווצמו וניתרות םע רשקתיש ידי-לע תינחור תוריח לש בצמב תויהל אוה
תיבב אוה אולכ ופוגבש העשב וליפא - תיתימא תוריח םדאל םינתונה םהש
םייקל ,תיתימא החמש ררועל הב שי הזב תוננובתההש אלא דוע אלו .םירוסאה
."החמשב 'ה תא ודביע" רמאנש המ

יעצבמ - הז יבתכמ תנווכ רקיעה אוה השעמה רשא ל"ז וניתובר רמאמ יפ-לע
לש םיבחר יכה םיגוחל ,זוע רתיבו תאש רתיבו ,לעופב השעמל םאיבהל ,חספ
רשא ,םירוסאה תיבב ,התע תעל ,םיאצמנה ולאל טרפבו ,ללכב לארשי תונבו ינב
םייקל םהל רשפאל .ץוחבמ םיאצמנה תרזעב םה םייולת הבושחו הלודג הדימב
.החמש ךותמו ןאולימב - דעומה-לוח ימי ללוכ - חספה גח תווצמ

ותדימבש אלא דוע אלו ,תאצמו תעגי החטבהה הנשי הז ןוגכ לכב רשא יאדוובו
םיאצמנה ולאל דחוימב שגומה רזעה ידי-לע ירה ,הדימ דגנכ הדימ ,ה"בקה לש
םג ,תירשפאה הדמב תוריח לש בצמב ודימעהל םירוסאה תיבב תולג ךותב תולגב
הלואגב - הככ םימעפ המכו 'ה תוברב םיכישממ ,םרסאמ תיב ילתוכ ךותב
תדמב ,הז עצבמב םישעמהו םישועה לארשי ינב וניחאמ תחאו דחא לכ לש תיטרפה
.תולגה ךותב תירשפאה תוריח

לכ לש המילשהו תיתימאה הלואגה ברקל תיללכה הלואגל תיטרפה הלואגמו
.שממ בורקב ונקדצ חישמ ידי-לע ,םהש םוקמ לכב לארשי ינב םע וניחא

וכופיהו רבד - אלכו ידוהי

ונא ,תוברועמ יברל התייה ובש ,לארשי תנידמ אישנ ידי-לע םיריסא תנינח לש הרקמ לע
:(אמ 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגא) ד"כשת ףרוחב ר"זש ןמלז רמ לא יברה לש בתכממ םידמל

בתכב םג אובל יננה ,הלואגה גח תכרב ,המויסו תינופלטה ונתחישל ךשמהב
הנשל ,בוט-םוי טוג :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי לע םסרפתנש ןונגסבו ,וז יתכרבב
.ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט

הווקתהו ,םולשבו רדסב התיה ו"ת ק"האל הרזח ותעיסנש העידיה יתלבק םעונב
- טושפ םגו ןבומכ הזבו ,יוצרכ ורדתסי ונרביד םתודוא םיניינעה םגש
ט"י תמסיסכ אלא ,דוע אלו ,םתודוא ונרבידש ולא לכ לש תוריחהו היידפה
:ידמיע ויה םיברב יכ יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ רשא ,הז הלוגס םוי ,ולסכ
ינא הלעמ ,רוביצה םע ללפתמו םידסח-תולימגבו הרותב קסועה לכ ה"בקה רמא
ןוצר-יהיו .(א,ח תוכרב) םלועה תומוא ןיבמ ינבלו יל ינאדפ וליאכ וילע
לארשי םע תלואגו לארשי ינבמ תחאו דחא לכ תלואגל הבורק הלחתה וז היהתש
ידי-לע ,םלועה תומוא ןיבמ וינבו ה"בקה תודפ ,המילשהו תיתימאה הלואגב
.הלואגה גח תכרבבו דובכב הרקוהב .ונקדצ חישמ

- "תורחהו היידפה" םילימה שוריפ ודיצלו הז בתכמ אבומ (475 'מע) 'דיסחו אישנ' רפסב
ןמוי לע םינעשנ םירבדה .םתוא ןוחל היה ר"זש לש ותוכמסבש םיידוהי םיריסא לש םה ולא
םיריסאה לע [תינופלט החישב=] רבוד" :יברל םיברוקמה דחא לש (215 'מעב רפסב טטוצמ)
וניינעמ ךופה 'ידוהי' לש וניינעש רמא יברה .הנינח םהל תתל ר"זש לש ותוכמסבש םידוהיה
."ולסכ ט"י הלואגה גח דע םררחשל תוארל שישו 'רסאמ' לש

"םישקבמה לכ ךותב"

הפוקתב .םביטו םירבודמה םיריסאה תוהז יבגל םיקייודמ םיטרפ ונידיב ןיא ל"נה הרקמב
ריסא ןוחל ידכ וחוכ לצנל ,ר"זש לא יברה לש הרישי השקב םיאצומ ונא רתוי תרחואמ
לטנ םשאנה הבש ,'םירוביג לת' תשרפל רשקב ,ר"זשל יברה בתוכ ה"כשת לולא י"חב .םייוסמ
:(489 'מע 'דיסחו אישנ') רחא והשימ לש המשא ומצע לע

תודימ לעב ומעל בוט שרודו םעמ םרומו םעמ רוחב מ"ונ א"יא ח"ווה דובכל
א"טילש ןמלז רואינש ה"ומ תובא ץע ףנע תוימורת

:הכרבו םולש

איבהל יילע וריתעהש ,לגיפש 'יש אדוהי רמ תחפשמ ינב בצמ יילא עיגה
.רסאנל הנינח תתל 'כ ינפל םתריתע

לבא .יניינעמ הז ןיא םגו ,טפשמה תדוקנמ ןיינעה ףוגל סנכנ יניאש ןבומו
,ןודינה לש רסאמה ןמז ךרא רבכו ,םימשא אל יאדווב החפשמה ינבש ןוויכ
תנש סורפבו ,םימחרה שדוח ,לולא שדוח לש ולא רשוכ ימי לצני 'כש יתווקת
רסאנל הנינח תתל ,הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה ,הטימשה תנש עבשה
םאבו .הז רבד-לע וררועיש ילבמ םגו ותחפשמ קיחל ובישהלו רורד ול אורקלו
ללכ ךותב ,הזב הפרצמ יננה - ומידקהל וא רבדב עייסל הזב ילש יתשקב הלוכי
.ןוחא רשא תא יתונחו ,רמאי רשא ,םישקבמה

םדוק תחא העש הפי

השקבב ר"זש רמל יברה הנופ ז"כשת ןוושחרמב ז"טב .תופסונ םימעפ ומצע לע בש הז ןיינע
רושקה בושח טרפ דצל ,ריסאה לש ותוישיא לע םיטרפ ןייצמו ףיסומ אוה םעפה רשאכ ,המוד
:(499 'מע 'דיסחו אישנ') ותואירב בצמב

הקדצב שעמה ילודגמ דחא תודוא םיטרפ התע הז יתעדונש ,יתאב התע לש לעו
םילעפ ברו תודימ לעב ,טרפב היתווצמו הרותה תצפהב הרושקה הקדצבו ללכב
ךיראהל ךרוצ ןיא יאדוובש ,א"ת ,22 הזוניפש 'חר ,קלופ 'יש קחצי 'וכו
המכ ודובכל ונפ רבכ - יל וחלשנש םימוליצה יפ-לעש ןוויכ ,ןיינעה םצעב
,ןיבט ןידבוע יראמ גוסמ ןהו הרותה יראמ גוסמ ןה לארשי ינב וניחאמ המכו
.תילמיסקאמ הדימבו ירשפאה םדקהב הנינח ול איצמהל תישפנו תיבבל השקבב
דיתעה דוסי לע םג - ףקותב ינחוטב - םא יכ ,ולש רבעה דוסי לע קר אלו
עגונהב םא יכ ,תורומאה תובוטה ויתולועפב ךישמיש קר אלש יתנווכ ,ולש
ןיבש םיניינעה לע ףסונ ורבחל םדא ןיבש םיניינעב הבוטה ותגהנהו ותקדצל
.םוקמל םדא

דוע ,הזה ןיינעה לכל ףסונ ירה ,רדסב וניא ןכ םג ותואירב בצמש ןוויכו
.םילודגו םיבר םימחרל ,םימחרלו דסחל דצ

םיברש טרפבו ,ילוכו ילוכו ותלהנהו טפשמה ןיינע םצעב סנכנ יניאש ןבומ
תודיסחה ןושלבו ,לעופל עגונב ינא יכ ;תויטרפבו הזב ובתכ 'כל ונפש םירחא
ותיבל ותרזחו םירוסאה-תיבמ ל"נה לש ורורחש ,"ןכב" םעד וצ עגונהב
.תחלצומו הבוט העש ,םדוק תחא העשב ותחפשמלו

:תניינעמ הרעהב םתוח יברה

רשא יתטיש ודובכ רכוז יאדווב לבא ,לכיטרפל םיאתמ בותכ ל"נה ןיא ילוא
ולא רשאמ רתוי םיחילצמ תופוכת יכה םימעפל לכיטרפל ץוחבמש םיניינעה
.ויניינעלו ודובכל עגונב דחוימבו ,לכיטרפבש

יאכז םויל תוכז

לכש ר"זשל דחוימ בתכמב יברה הנופ בוש (516-517 'מע 'דיסחו אישנ') ל"שת רמועב ג"לב
:ריסאל הנינח תשקבב קסוע ולוכ

ילבמ ידיל אב ןיינעהש ןוויכ לבא ,ןמקל אבהב רמ תא חירטהל יל םיענ אל
היה םא וליפאו ,ונממ םלעתהל תושר יל ןיאש ינבשוח ,תיטרפ החגשהב ,םישמ
ןדיד ןודינב המכו-המכ-תחא-לע ,אלמ םלוע לארשיב תחא שפנ ירה דיחיל עגונ
.'וכו וידלילו ותשאל עגונ ולרוגש החפשמ לעב אוהש

,הנינח תשקבב 3.5.70 ךיראתב רמל הנפ בתוכש יפכש . . ב אוה רבודמה
ךומתל יילא םג ונפ וישכעו ,ק"הראב םיבושח םישנא המכ וילע וצילמהשו
.ותשקבב

אלא 'וכו שיאה יבורק םניא ,הז ןיינעב יילא ןכ םג ונפש הלאש ריעהלו
ילעב םניא ללכבו תויטרפ תויטנ םושל תוכייש םהל ןיאש הנומא ילעב םישנא
.'וכו תורשפ

הכוראב רמל ונפ רבכ יתלבקש הקתעה יפ-לע הנה ,אפוג ןיינעל רשא
רבודמהש טרפבו .םעפה דוע םיניינעה לע רוזחל ונמזמ חקא אלו ,תויטרפבו
'וכו הרבסהמ הלעמל אוה ןח ירהו ,ןח שרושמ ,הנינח רבד-לע הז ירה ןאכ
תוכז ןילגלגמ .הנינחל דוסיו הרבסה םג שי יל וחלשש תוקתעהה יפ-לעש טרפבו
יבתכמ יתמייסש יפכו ,רמועב ג"ל ,הלוגס םויב הז בתכמ בותכל ,יאכז םויל
לכל עגונב ולש תרתוכה תלוגש ,י"בשרה לש ותחמש םוי אוהש ,הז םויל יללכה
לכ רוטפל לוכיש ,תמא םיקולא ינפל תמא תרותב ותרהצה איה ולוכ םלועה
.ןידה ןמ ולוכ םלועה

.הכרבבו דובכב הרקוהב

ןיבוד ןעמל תולדתשה

ר"ומדא ק"כ ידי-לע ,ט"שת תנשב - שקבתנ ר"זש רמש ,תרחא ץראבו רחא גוסמ ,רחא ריסא
אלכהמ ,ד"יה ןיבוד יכדרמ יבר עדונה ידוהיה ןקסעה ח"הרה אוה ,ורורחשב עייסל - ץ"יירה
.יסורה

שודקה ודי-בתכ הארנה יפכ אוה ,ץ"יירה יברה לש ומשב ,ולא םיבתכמ ובתכנ ובש דיה בתכ
:(381,90 'מע 'דיסחו אישנ'ב ומוליצ - האישנ יבד אנתח זא) ונרוד אישנ יברה לש

ט"שת ולסכ א"י ה"ב

ןילקורב

וכוניחו ועזג תלעמב תובוט תולעמב רתכומה ,םסרופמה ןקסעה דבכנה ידידי
וואשאבור 'יש ןמלז-רואינש רמ ד"בח ידיסח ישנאמ

!הכרבו םולש

,ידידיל קרבמ יתחלש התע הז

ףקות לכב לדתשי איסורב חוכ אב רשא ותעפשה לכב ףכית שמתשהל תישפנ השקבב
.לארשי-ץראל קיתעהל איסורב ול ושרי ,םש רסאנה ןיבוד יכדרמ ונידידיש
יד ןיאו ידמל םיעודי ירשפאה םדקהב ותלצה ךרע לדוגו ןיבוד לש ותוישיא
.יתמיתח :החלצה תכרבב .הזב תואצותהמ ותעדוה דעב שארמ הדות .םראבל ןילמ

'יש ןיבוד יכדרמ ר"הומ הבברמ לוגדה ונידידי הנה איסורמ תועידיה יפ-לע
ימי אוב םעו ,שפנ-חוקיפ לש ןיינע אוה ותלואגו ,םינש רשע רסאמל ןודנ
.ירשפאה םדקהב הצוחנ םשמ ותאיצי הנה ,ףרוחה

ימ 'יש ןיבוד יכדרמ 'רה םישנאב רקיה ונידידי רשא ,שיגדהל רתומל בושחא
תושפנ יפלא תורשעו ,אפוריאב לארשי יגיהנממו איבטלב טנמלרפה רבח היהש
ואיצוהל ונעמל לדתשהל הווצמהו הבוחה רשא ,ןוממבו ףוגב ודי לע הרזע ולבק
.ירשפאה םדקהב רסאממ

'רה ונידידי תא איצוהל וחילצי 'יש ידידי דיב 'ה ץפח יכ הליפת ינאו
רקיה שיאה ,םייובש ןוידפ תווצמ תוכזו .הלואגל דובעישמ 'יש ןיבוד יכדרמ
.דעל ול דומעת 'יש ןיבוד יכדרמ 'רה

.תוינחורבו תוימשגב וכרבמו ומולש שרודה ודידי

"לודג םירוסא תיב"

םירוסא תיב"ב םיאצמנה היסור ידוהי תא תונוש תויונמדזהב יברה ריכזמ םינשה לכ ךשמב
םש) ב"כשת תנשב יברה בתוכ ךכו .םש שממ אלכ-יתבב ורסאנש םידוהי םיריסא םג ךא ,"לודג
:ר"זש רמל (466 'מע

,וירבחו 'פ הילדג=] יקסרעשטעפ ןקסעה וררחשש העומש ינתעיגה ולא םימי
רסאמה ןמ 'יש וירבחו [לארשי תבוטל לוגירב ומשאוה ,תוצעומה-תירב יבשות
.וז העומשל ףסונ רושיא התע דע יתלביק אל ינובאדלש אלא ,םמוקמל םוריזחהו
.בורקב תמאתתש יאוולהו

האיצי ירתיה גישהל תוחפשמ יצמאמב עייסל (486,483 'מע םש) ר"זשמ דוע שקבמ יברה
:תוצעומה-תירבמ

הבוט תיישעו לארשי תבהא לש ןיינעב זוריזל ודובכ ךרצנ אל יאדוובש ףאו
הנידמה לכש תורשוכב םיריסא איצוהל ,הזכ ןיינעב המכו-המכ-תחא-לעו ,ללכב
הזב עיבא החפשמה ינב תא יריכהב לבא ,(םחרי 'ה) לודג םירוסא תיב איה ירה
םגש ןוצר-יהיו הרומאה םייובש ןוידפ לש הלועפב ףתתשמש יחור תרוק לדוג
.השעת רשא לכב ךיקולא 'ה ךכרבו רמאנש המ םייוקי וז הלועפב

,ודובכ תא יעדויבו . . תישממ תלעות איבת 'וכו רירגשה לצא ודובכ תיינפ
םע זוחא האמ לע תמאות הניא ודצמ תישיא היינפ וליפא םאש ינחוטב
.וב יולתה לכ השעיו הז םע בשחתי אלש יאדווב ,לוקוטורפה

עיבא לבא ,הווצמ הווצמ רכש ירהש ןיינעה םצע לע ודובכל יתדות עיבא אל
.בל לכבו הפי ןיעב היישעהו תוזירזה לע יתדות

ריהז יווה

ז"לשת תבט ג"יל רוא ,סמלק (רטיפ) סחניפ 'ר ,שטיוואבויל ידידימ דחא לש 'תודיחי'ב
:יברה ול רפיס (76 'מע 'ינחנת יברה תצע')

ותוא יתענכש ךא ,םשל רוזחל טילחה רשא [תוצעומה-תירבב רבעשל=] םיליעפה דחא ילא הנפ"
,רשק ךתא רוצייש ימ לכו היוצר יתלב תוישיא וישכע ירה התא ,ול יתרמא .תאז השעי אלש
...וישכע ךכב תלעות לכ ןיא ,הדמתהב ךירחא ובקעי ;ריביסל חלשיהל דעוימ

ןיברל הרות

שאר תולדתשהב .רהוס יתבב םיריסא םע הלועפב ליחתהל יולגב יברה ארק ו"לשת תנשב ,רומאכ
ךכל הבוגתב .רהוסה-יתבב לועפלו סנכיהל תושרה הנתינ (ל"ז) ןיבר קחצי רמ זאד הלשממה
'מע לדנימ ןסינ 'ר ח"הרה ריכזמל 'רוא יצוצינ') אבה הדותה בתכמה תא יברה ול רגיש
:(73

תספדומה הרודהמב בתכמה םוליצ


הזב אל ויריסא תאו

(36 'מע א ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת ,הבושת תבש ,ךליו תשרפ תבש יאצומ תודעוותהב
.םירוסא יתבב ירשת שדוח יעצבמל עגונב לדתשהל יברה ארק

תוחורא ולבקי םיידוהי םיריסאש ךכל גואדל תדחוימ בל תמיש השורד יכ שיגדה יברה
.הכלהה יפ-לע םימיאתמה םינמזב - םירופיכה-םוי יאצומבו םירופיכה-םוי ברעב תודחוימ
.םינימ 'ד אלכ לכב ויהיש גואדלו אלכה-יתבב תוכוס תמקהל לועפל ארק ןכ ומכ
רודו רוד תורצוא


חספ-לש-יעיבש


החמשה וק

שולש העשב חספ-לש-יעיבש לילב ,צ"יירה יברה ,ונב רדחל ב"שרה ר"ומדא ק"כ סנכנ םעפ
?חספ-לש-יעיבשב ידיסח ךרבא דמול המ :לאשו בשייתה אוה .רקוב תונפל

תא לאש יברהו ,יעצמאה ר"ומדא ק"כל 'םייח ךרד' רפסה חנומ היה ץ"יירה לש ונחלוש לע
עמש-תאירק ינפל הליל לכב יכ ויבאל ץ"יירה רפיס הבושתב .הז רפסב וישכע דמל םא ונב
.'םייח ךרד'ב דמול אוה הטימה לעש

-תרגא - םשארבו ,בלבש הדובע יניינעב קסועה תודיסח רמאמ לכ םנמא :ב"שרה יברה ול רמא
םימייוסמ םינמזב ,תאז תורמלו .ידיסח "בוט המ ותעב רבד" אוה ,'םייח ךרד'ו הבושתה
.החמשה רוקמ אוהש ,חספ-לש-יעיבשב דחוימב ...החמשה וק תא ררועל םיכירצ

רוריבב קסועה נ קרפב - יעצמאה ר"ומדאל 'הנומאה רעש' רפסמ ץ"יירה דמל העש התואב
קר אל .אצמתש המב התאו ינא לגלגנו אב" :ב"שרה ול רמא .תימהבה-שפנה תא תיקולאה-שפנה
ינא לגלגנו אוב .התאו ינא לגלגנש הז ידי-לע אצמיהל דמועש המב אלא ,אצמנ רבכש המב
יברה ריבסה תועש שולשכ ךשמב ."אנ-נ םיקרפב םיראובמה הדובעה יטרפ לכב אצמתש המב התאו
.בלבש הדובע יניינעב םינוש םינפואו םיטרפ ונבל ב"שרה
(53 'מע ש"ת תוחישה-רפס)


היישעו רוביד

םהיניב וחחושו חספ-לש-יעיבש לילב םידיסחה דחא םע צ"יירה ר"ומדא בשי תרחא םעפ
.הדובע יניינעב

םהל רמא .ונע אל דיסחהו צ"יירה ?םיקסוע םתא המב :םתוא לאשו ,ב"שרה יברה סנכנ עתפל
המב - תאז לכב לבא ,ןיינע איה םג המצעל איהשכ חספ-לש-יעיבש לילב הבישיה :ב"שרה
?םתקסע

וז ,"ול המכחתנ הבה" :רמאו ב"שרה הנענ .ןכל םדוק ורביד וילעש ןיינעה לע יברל ורפיס
,היישע תודוא רוביד קר אל תויהל ךירצ .הדובעל תונכהב "ול המכחתנ הבה" .הערפ לש ותצע
,תישוח הייארב אל םא ;"וארו ומעט" תויהל ךירצ חספ-לש-יעיבשב .לעופב היישע םג אלא
.תילכש הייארב תוחפה לכל
(234 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


שחומב ףוס םי תעירק תייאר

לכתסה יברה .ףוס םי תעירק לש רויצ םג םש היהו ,םירויצ תכורעתב ב"שרה יברה רקיב םעפ
.ויניעמ וגלז תועמדו ,םייתעשכ ,בר ןמז הז רויצב

תוקולא האור איהש ףא ,הלעמל התויהב ,המשנה :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ תאז ריבסה םימיל
.הזה םלועב שחומב היארה דצמ רתויב הב ףסותינ ,הטמל תדרוי איהשכ ,תאז לכב ,שחומב

העיפשה ןכלו ,ףוס םי תעירקב תישחומ הייאר תניחבב התיה רויצה תייאר :הז ךרד-לעו
.םיעוגעגו הקושת לש תועמד ויה דירוה יבאש תועמדה .יבא לע וז הייאר
(270 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


דבלב דחא חפט קר

לש קחרמב ונייה וליא :ץ"יירה ר"ומדא ונב תא ב"שרה יברה לאש ,חספ לש יעיבשב ,םעפ
?םשל םיכשמנ ונייה המכ דע - ףוס-םי תעירקמ טסראיוו השמח

וליא .ונתיאמ הלעמל דחא חפט קר איה ףוס-םי תעירק רשאכ ןכש-לכ :רמאו ךישמה דימו
ונאש אלא ,ונשי לוכה ירה ,תמאב .תאז םיאור ונייה ,הלעמל דחא חפט קר םיממורתמ ונייה
!?ןכ ןיינעה ןיא הז ליבשב םאה לבא ,םירוויעו םישריח
(270 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


ןטק ראשיהל 'תילכת' אל

:ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפיס

לש רויצ - םהיניבו ,םירויצ םע ,יזנכשא םוגרתב שמוח יתיאר ,עבש ליגב ,דלי יתייהשכ
לש םהידגב תופנכב םיזחואה םינטק םידליו םירגובמ םישנא וארנ רויצב .ףוס-םי תעירק
.םילודגה

ודחפ הז דציכ ,לודג הכ סנ היה ףוס-םי תעירקב םא :ב"שרה יברה ק"כ ,יבא תא יתלאש
?םידליה

םא ;לודג תויהל תוצרל וילעו ,לודגב זחאיהל ךירצ ןטקהש ,הארוה וז :יבא בישה ךכ לע
.'תילכת' אל הז ירה - ןטק ראשיהלו .ןטק ראשנ אוה - ואל
(273 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)


םיחתפנ םיעיקרה לכ

:ב"שרה ר"ומדא ק"כ רפיס

,אבס לש ורדחל ינסינכהו ,חספ-לש-יעיבשב - ש"רהמה יברה - יבא ינחקל ,ןטק יתייהשכ
תמחמ ןכרומ ושאר ,הפס לע בשי קדצ-חמצה .א"זרה יחא םע דחיב ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ
.הלגתמ ומצעבו ודובכב ה"בקה ,םיעיקרה לכ םיחתפנ םויה !ךעלרעדניק :ונל רמאו ,ותושילח

.קרבו םער עמשנ רבדל םייסשכ

שטיוואבוילב) עיקרה תחיתפ יהוזש יתבשח יכ ,זא יילע לעפ רבדהש םשורה תא רכוז ינא
אוהו ,םלועל חכשא אל םשור ותוא .(חיכש רבד ויה אל ,םיקרבו םימער ,חספה גח תפוקתב
."תימצע הקיקח" תניחבב ילצא ראשנ
(273 'מע ו"צרת תוחישה-רפס)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

,שדוק תבש
מ"הוחד 'ב ,ןסינב ז"י

תקולחמ שי .ןסינב ז"י ליל תליחת דע הזה ןמזב ףא 'שדח' לוכאל רוסא :'שדח' רוסיא
ד"בח ידיסח ןיב קיתעה גהנמה .(ק"האל העיגהשכ טרפבו) ל"וח תאובת תודוא םיקסופב הלודג
וירצומו חמקה ,ונתעידי בטימל .םיגוחה לכמ הזב םירהזנ םיבר םויכו ,'שדח'מ רהזיהל היה
םינשב םייקנ ,םילשוריב 'תידרחה הדעה'ו קרב-ינב ד"בא א"טילש אדנל ברה תחגשהבש
.ירמגל הז ששחמ תונורחאה

.'תבש לש רנ קילדהל' תוכרבמ :רנה תקלדה

.'והילא חתפ' םיליחתמ אלא ,'ודוה' םירמוא ןיא :החנמ

ןיאו "הלהצבו החמשב םג" םירמוא 'םולשב יאוב'ב .'דודל רומזמ' םיליחתמ :תבש תלבק
.'אוביו הלעי' םירמואו ,תבש לש תיברע .ליגרכ םיכישממו ."הנירב" םירמוא

.שחלב - 'אתדועס איה אד' 'דודל רומזמ' ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' תרימא

דעומה-לוח תבשבו ,(תוכאלמ המכב רתומה) דעומה-לוחבמ הלודג גחה תחמש בוט-םויב :החמש
תוחיש-יטוקל) ןהילע לטומ שפנ-לכוא תנכה לועש ,םישנל טרפבו ,רתוי דוע החמשה הלודג
.(420 'מע די ךרכ

תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ .ללה יצח :תירחש
;שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ ."יילא רמוא התא האר" אשית
הרטפה .הלילגו ההבגה ;לומתאד יעיברל ומכ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב ;הלילגו ההבגה
שדקמ'ב םתוחו ,בוט-םוי ריכזמ וניא הרטפהה תוכרבב ."'ה די ילע התיה" :זל לאקזחיב
.תבש תונברק םע ,דעומה-לוחד ףסומ ,שידק יצח ,וללהי ,ירשא ,ןקרופ םוקי .דבלב 'תבשה

.'תלוס תחקלו' םירמוא

,"ןפגה ירפ ארוב"מ ץוח ,שחלב - 'ןכ לע' םג - ולוכ ,'דודל רומזמ'מ :םויה שודיק
.ןבומכ

.'ינימש' תשרפב הרותב םיארוק :החנמ

ןושאר םוי
2מ"הוחד 'ג ,ןסינב י"ח

ההבגה ,השרפה ףוס דע ,"יל שדק" ,אוב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.שידק יצח ,לומתאדכ "םתברקהו" סחניפ תשרפב יעיברה הלוע ינשה רפסבו ,הלילגו

ינש םוי
מ"הוחד 'ד ,ןסינב ט"י

-רפסבו ,הלילגו ההבגה ,"ףסכ םא" םיטפשמ תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרות-רפסב
.שידק יצח ,לומתאדכ יעיברל ינשה הרות

ישילש םוי
ןסינב 'כ

. . רבדיו" (ינש חספ תשרפ) ךתולעהב תשרפב םילוע 'גל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.שידק יצח ,לומתאדכ יעיברל ינשה הרות-רפסבו ,הלילגו ההבגה ,"יניס רבדמב

יעיבר םוי
חספ-לש-יעיבש ,ןסינב א"כ

.תבש ברעב ומכ בוט-םוי ברעב הקלדהה הליחתכל םידקהל ונגהנמ :בוט-םוי רנ

.גחה ינפל הקלדוהש שאמ קילדת ,העיקשה םדוק הקילדה אל םא

.שודיקב אלו תורנה תקלדהב אל "ונייחהש" םיכרבמ ןיא

התיה ובש ןוויכ ,חספה ימי ראש לש וזמ הלודג (חספ-לש-ןורחאו) חספ-לש-יעיבש תחמש
קדצ-חמצה םשב ורסמש שי .לארשי תומשנ תדיל התיה אקווד זאו ,םירצמ תאיצי ןיינע תומילש
.'ןיביבח ןיעיבשה לכ'ד הגרדה אוה חספ-לש-יעיבשש

תועובשה גחב ןכו) חספ-לש-יעיבשב תכלל ,םינש המכו המכ הז גיהנה ר"ומדא ק"כ :הכולהת
המכו המכב תושרדמ-יתבבו תויסנכ-יתבבש לארשי-ינב תא רקבל 'הכולהת'ב (תרצע-ינימשבו
,(תונוכש ראשבש לארשי-ינבמ םיבר םע תודחאתהה ידי-לע) גחה תחמשב ףיסוהל ידכ ,תונוכש
תוימינפו הרותד הלגנ ,("בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ") הרות ירבד תרימא ידי-לע טרפבו
.הרותה

.םידעוותמו הרות דומילב םיקסוע ,הלילה לכ םירועינ שטיוואבוילב

תא הז לילב דומלל צ"יירוהמ ר"ומדא הרוה םעפ .רתסנו הלגנ ,םירועיש המכ םידמול ויה
רמאמה תא דומלל ,הרוה תרחא םעפו .(ב,זט) הרות-יטוקלבש 'סוניו האר םיה' ה"ד רמאמה
.(ד,זט) 'ףינהו' ה"ד וירחאלש

ףסונ ,רע ראשיהל=) המצעלשכ הבישיה" חספ-לש-יעיבשבש ,רסמנ ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא םשב
."ןיינע ןכ-םג איה (דומילה לע

תודימ הרשע-שולש ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .םוי לש ריש .לבקתת שידק .ללה יצח :תירחש
םיארוק ןושארה רפסב .'וכו הימש ךירב ,יתליפת ינאו ,םלוע-לש-ונוביר ,(תחא םעפ)
."ךאפור 'ה . . חלשב יהיו" חלשב תשרפב םילוע השימחל

יגהנמ רצוא'ב איבהש תואחסונה יתש יפל ,גוהנכ תדחוימ הניגנב תורמאנה םילימה ןלהל
:םיעבורמ םיירגוסב ןאכ וסנכנ ןהיניב םיקוליחהו ,'ה םש םהב שיש םיקוספב ןבור ,'ד"בח
יל-א הז] ,םיב המר ובכורו סוס ,ודבע השמבו 'הב ונימאיו ,(ינשה) םלאמשמו םנימימ
,אלפ השוע תוליהת ארונ ,בייוא ץערת 'ה ךנימי ,ומש 'ה ,והנממוראו יבא יקולא [והוונאו
השביב וכלה] ,דעו םלועל ךולמי 'ה ,תינק וז םע רובעי דע ,[ךשדק הוונ לא ךזעב תלהנ]
.[םיב המר ובכורו סוס (. . םירמ םהל ןעתו) ,םיה ךותב

.שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ .םידמוע - םיה תריש תאירק תעב
תולעהל ןיא ,קחדה תעשב םג) דעומה-לוח ימי לכבכ ,"םתברקהו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
."דוד רבדיו" הרטפה .(ריטפמל ןטק

.רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה-ץעב זוחאל וגהנ וניאישנ וניתובר :תומשנ תרכזה
תתימל הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ
ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב .תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומא וא ויבא
."תינולפ

.ףסומ תליפת .וללהי .ירשא .תאז רמוא תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

אבסה ק"הרה לש 'קאזאק פוה' ןוגינה תא םינגנמ ויה חספ-לש-ןורחאבו הרות-תחמשב
.וללה םידעומה תודוקנ ,ןוחצינו החמש לש ןוגינ והזש ןוויכ ,הלופשמ

"חישמ לש דוקיר" ודקריש תורוהל חספ-לש-ןורחאב גהונ היה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
.ןכ הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םגש םימעפ ויהו ,("ץנאט ס'חישמ")

תארקנ התיהו (ל"וחב) חספ-לש-ןורחא םויב תישילש הדועס לכוא היה בוט-םש-לעבה ונבר
.חישמה תראה יוליג ריאמ הז םויבש םושמ ."חישמ תדועס" ולצא

תוסוכ עברא .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גיהנה ,וז הדועסב תוסוכ 'ד תותשל עובק גהנמ
טעמ התשי ,ול השקש ימ .לארשי תא תוקשהל ה"בקה דיתעש המחנה תוסוכ עברא דגנכ ,ןיי
.תפסונ סוככ ול בשחייו םעפ לכב תצק ףיסויו

תוריהז לש ןפואב [היהי הז לכש] - אטישפו ,'םייחל' רמול רשפא תוסוכה עברא רחאל םג
וא ,וכרע-יפלש תוסוכ חקיש הז ידי-לע ,יוצרה ךפיהו יוויצה ךפיה ,םולשו-סח ,תורכישמ
.הזב אצויכו סוכ בור התשיש

."חספ-לש-יעיבשב (תוסוכ עברא םיתושו) חישמ תדועס םילכוא לארשי-ץראב"

.(הירחאל - ףידעו) החנמ תליפתל ךומס - רחואמ הדועסה תא ללכ-ךרדב םיכרוע ,השעמל

הרוהש רדסה פ"עו וניאישנ וניתובר ינוגינ םינגנמו ,םע בורב וז הדועס ךורעל םיגהונ
תועונת 'ג ןוגינ .ןוגינה לעב םש םיזירכמ ןוגינ לכ ינפל .ה"רד תויודעוותהב יברה
צ"מאהדא תלהקמ ןוגינ ,(ז"הדא) תבש תארקל / ונכלמ וניבא ,(ז"הדאו מ"הה ,ט"שעבהל)
ינוניבה ,(ב"שר) הנכה ןוגינ ,(ש"רהמ) רעבירא הליחתכל ,(צ"צה) התא יל-א ,(צ"מאהדא)
.(יברה) העישוה / ונתרחב התא / וניקולא אוה ,(צ"יירה)

:(ךליאו ו"משת םינש טעמל) תולודגה תויודעוותהה ףוסב רדסה היהש יפכ םינגנמ הז ירחאל
.יצירושז עינ ,תובב 'ד ,הנכה ןוגינ

םמצעל םינב) תווצמ ליג ינפלש לארשי ידליל תוביסמו םיסוניכ ךורעל שי :'ה תואבצ
-תריסמו םירצמ תאיצי תועמשמ תא םהל ריבסהל ,חספ-לש-יעיבשב שדוקה-ץראבו (ןמצעל תונבו
-ןתמל דעו םיה תעיקב תא איבהש המ ,הרות-ןתמל עיגהל ידכ םיב רובעל זא לארשי לש םשפנ
תא םירהממו םלועה םויק םיקזחמ הז ידי -לעו ,חישמ תדועס םע םרשקל ןוכנו יאדכו ,הרות
.תולגה ץק

ישימח םוי
גח-ורסיא - ןסינב ב"כ

.הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,םינעתמ ןיא

.'ךנעי . . חצנמל'ו ןונחת םירמוא ןיא ,רייא שדוח-שאר ירחא דע

ונגראי חספה גחל תוכימסבו ךשמהבש ,םינש המכ הז ,גיהנה" ר"ומדא ק"כ :הרות סוניכ
אלקש המכו המכ ובש ,קוחרמ םג וילא עיגהל ולכויש ןפואבו גחה רחאל דימ ,'הרות סוניכ'
הרות לביק השמ'ד ןיינעה שדחמ ליחתמ חספה גחל ךשמהב יכ ,הרות ירבדב םילפלפמו אירטו
ןמזה והז אליממו ,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות 'יניסמ
...הרותה דומילב ףיסוהל םיאתמה

דואמ בוטו ןוכנ רבדש ,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב םידוהי ררועל יאדכ ,הזב ףיסוהל ידכו"
ירחאלש םימיב וא ,האבה תבשב םינפ-לכ-לע וא ,הז עובשב ולא םימיב 'הרות סוניכ' וכרעיש
ופיסוי - הרות סוניכ רבכ םיכרועש תומוקמבו .(ןמזהו םוקמה יאנת יפל - םוקמ לכב) הז
...תוכיאבו תומכב ,הזב

-לע אוה תאז חיטבהל םיעצמאה דחאו ,'הברה םידימלת ודימעהו' םג איה םיסוניכה תילכת"
."('האנ וידו האנ ףלקב') םיסוניכב רמאנה תספדה ידי

הריפסה ימי יגהנמ

םירשע לע םהב םילבאתמו ןיד ימי םהש יפל ,תרצעל חספ ןיב םישנ םיאשונ ןיא :ןיאושינ
.ולא םימיב ותמש אביקע יבר ידימלת ףלא העבראו

."רמועב ג"לל רוא ,הלילב אלו רמועב ג"ל םויב םתושעל שי" - רמועב ג"לב ןיאושינ רבדב

יברה ףידעה (חיש 'מע ,ח ק"גא) ורבע םינשב - ךליאו ןוויס שדוח-שארמ ןיאושינ רבדב
םיכסהו ריתה ,עודיכ םיכיראתבש תולבגהה תא לטיבשכ תונורחאה םינשב ךא ,גח-ורסאל תוחדל
.לעופל ה"ע ןיקרובד ש"זר ג"הרה הרוה ןכו ,זא ןיאושינ ךורעל

.רמז-ילכו תולוחמ ,םידוקיר אלב םיכודיש-תדועסו םיכודיש תושעל רתומ

."תורתי תוחמשו תולוחמ ,םידוקיר" ילב לבא ,תושר-תודועס ךורעל רתומ

.עובשה ימי ראשבמ רתוי שדוק-תבש יאצומבו שדוק-תבש ברעב הזב לקהל ןיא

תולוחמה ףאו ,לוקמשרב ףאו הפב םיידיסח םינוגינ רמזלו דעוותהל וגהנ תאז םע
.םירסוא ןיא תודעוותהבש

.גוהנכ ,תולוחמבו םיפותב םג םיריתמ הרות-רפס תסנכה

ברע דע ,רמועב ג"לב וליפאו ,תירב ילעב םג ,םירפתסמ ןיא ,ל"זיראה יפ-לע :תרופסת
.םינטקה תא םג הז ןיינעב ךנחל גוהנ .תועובש

םאו) רמועב ג"לב הושעי - רמועב ג"ל דע לח םתדלוה-םויש הלא :שולש ינבל הווצמ תרופסת
ג"לל תרופסתה םידקהל ןיא לבא ,תועובשה גח ברעב - וירחא ודלונש הלאו ,(ןורימב - רשפא
.םינש שולש תואלמ ינפל רמועב

,רמועב ג"ל דע (ךוניחה תלחתהו) תרופסתה תוחדל ןיא ,חספה ינפל הז ליגל דליה עיגה םא
.רמועב ג"לב תרופסתה םייסל לוכי רתויה לכלו

ןוזמה -תכרב ,רחשה-תוכרב ,ןטק-תילט תאישנב וליגרהל) דליה ךוניח יניינע ראש ,ןבומכ
.שולש ליגל ועיגהב ושעי (['רדח'ל ותסנכהו] הטימה לעש עמש-תאירקו

הניאו שארה -יוסיכל ץוחמ תואצויה תורעשה תא הריפסה ימיב רפסל השאל רתומ :םישנ
.תרופסת תבשחנ הניא םיילגרהו םיסירה ,תובגה רעש תטירמ .ןתוסכל הלוכי

םילולעש רבד לכבו ןבה-ןוידפ לע דבלמ) "ונייחהש" םיכרבמ ןיאש םיגהונ :"ונייחהש"
.םיכרבמ - רמועב ג"לבו תבשב ךא .הריפסה ימיב (ץימחהל

דע ,ךליאו המחה תעיקשמ הריפסה ימי לכ הכאלמ תושעל אלש םישנו םישנא םיגהונ :הכאלמ
.(רמועה תריפס ורפסי םישנה םגש תפסונ הביס וזו) ,הריפסה רחאל

ףוגה תאופרל םילגוסמ הריפסה ימיש ,םירפסב ראובמכ ,הלוגס ימי םימיה ירהו" :האופר
."ל"ז וניתובר תארוהכ ,עבטה ךרדב וב יולתה תושעל םדאה לעש אלא ,שפנה תאופרו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il