- ב"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןסינב ג"כ * ינימש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תובא יקרפ יבר יצוצינ ןסינב ח"כ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"ישפנ ךל האמצ"


,"םלוע לש וכלמ" תא אוצמל ,ידוהימ עובתל רשפא דציכ
םיארנ םניא ךלנ םרואלש לארשי יאישנ רשאכ ,םותי רודב
םשכ - "םארובל םימוד םיקידצ" * ?רשב יניעל יולגב
םידמול רשאכו ,קידצה םג ךכ ,ותרותב ומצע סינכה ה"בקהש
אישנש ךכמ חורב לופיל ןיא * !"ומצעב ותוא שי" - ותרותמ
אוה התע םגש ןוויכ ,"םיחפט הרשעמ הלעמל" הלעתנ לארשי
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םיניינעה לכל גואדל ךישממ
ונרוד


[:ר"ומדא ק"כ רמא ךכ-רחאו ,"ישפנ ךל האמצ" ונגינ]

ריעמ קוחירב ,2"הדוהי רבדמב" היה ךלמה דוד רשאכש ,אוה ,1הז קוספב טושפה שוריפה
- 3"'ה תלחנב חפתסהמ . . ינושרג"ש ירחאל ,'וכ ןוראהו ןכשמה היה ובש םוקמה ,הכולמה
ותויהב םימל אמצה םדא ומכ ("ךיתיזח שדוקב" היהיש) שדוקה םוקמל קקותשמו הוואתמש ,רמא
;היצ ץראב

ךרבתמש ונייה "ךיתיזח שדוקב ןכ"ש ,4ט"שעבה םשב ןקזה ר"ומדא שוריפ ונשי הזל ףסונו
ותויהב ומכ ןואמיצהו הקושתה ולצא ויהי שדוקב ותויהבש ,"ךיתיזח שדוקב יאוולה"ש ךכב
.הדוהי רבדמב

דחאו דחא לכל הנתינו ,5תיחצנ איהש ,הרותהמ קלח אוהש ,םיליהת רפסב קוספ והזש ןוויכו
ירה - ויסכנ ומכ תישענש ןפואב (6דיחי ןושלב ורמאנ תורבדה-תרשעש ךכב שגדומכ) לארשימ
ןמזב קר אל ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשימ דחאו דחא לכל תיחצנ הארוה הווהמ הז ןיינע
.'וכ ץראל ץוחבו תולגה ןמזב םג אלא ,דוד ןמזב היהש בצמו דמעמה ךרד-לע והזש תיבה

:המדקהבו

םלועה תומואש ,ונייה ,7"ינובבס םייוג לכ"ש בצמו דמעמב תולגה ןמזב אצמנ ידוהי רשאכ
היהתש ןכתיי ךיא ,8"םכיקולא 'הל םתא םינב"ש ןוויכ :הלאשה תלאשנ - וילע הטילש םהל שי
!?ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש וינב לע הטילש והשימל

חינהש הז ידי-לע תאז םרג ומצע ידוהיהש ללגב קרו ךא איה ךכל תורשפאהש - הזל הנעמהו
םייוג לכ" בותכה שוריפב 10הרות-יטוקלב ראובמכ ,9"ךברקב רשא רז לא"ל הטילש היהתש
תא םישיבלמו םיבבוסה םה םהו . . תימהבה-שפנו ףוגה םה םייוג תניחב שיש" ,"ינובבס
ךחוכ ,"ךיקולא 'יוה יכונא"ש בצמו דמעמב ראשנ ותוימינפבש תויה םעש ,ךכ ,"'וכ שפנה
םלעהבו יוסיכב איה תוימינפה ,םוקמ -לכמ ,ו"ח יוניש הזב ךייש אלו ,ךתויחו
."ינובבס םייוג לכ"ד בצמו דמעמה והזש ,תוינוציחהב

'ר דיסחה - ןקזה ר"ומדא לש םידיסחה יריעצמ דחא תודוא רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ר"ומדאל ותוברקתה תליחת התיה דציכ - ...תוחצ לש ןיינע בהא ועבטמש ,11סעקנומ לאומש
:ןקזה

,הלילה עצמאב הז היה ,ענזאילב ןקזה ר"ומדא לא הנושארה םעפב עיגה לאומש 'רה רשאכ
.םינשי ויה הרייעה ינב לכו ,הכשחב היורש התיה הלוכ הרייעה

יברה לש ותיבבש ומצעל רעיש לבא ,ןקזה ר"ומדא לש ותיב אצמנ ןכיה עדי אל לאומש 'ר
,רוא ונממ עקובש תיב שפחיש ,טילחהו ,הלילה לכ דמולו בשוי יברה ירהש ,ראומ יאדווב
.יברה לש ותיב והזש ורובע ןמיס היהי הזו

שגינו ,םיתבה דחאמ עקובש רואב ןיחבהש דע הרייעה תובוחרב בבותסה לאומש 'ר .הווה ךכו
חתפו ומצעב ןקזה ר"ומדא שגינ ,םינשי ויה תיבה ינב לכש ןוויכ - .תלדה לע קפדו ,םשל
ותוא לאש .תיבב ןולל ונוצרש ,לאומש 'ר בישהו .ונוצר המ לאומש 'ר תא לאשו ,תלדה תא
...ידוהי תיב ןכ-םג והז :לאומש 'ר ול רמא ?ןולל רחא תיב תאצמ אל יכו :ןקזה ר"ומדא
לאומש 'ר ץרפתה ,תאז ועמשב .ךתוא שרגיש יוגל אורקל ינלוכי :ןקזה ר"ומדא ול רמאו
יוגהמ רתוי קזח ילש יוגה) "יוג רעייא ןופ רעקראטש זיא יוג ןיימ !יבר" :רמאו יכבב
ר"ומדאל לאומש 'ר לש ותורשקתה תלחת התיה וזו .ותיבל ןקזה ר"ומדא וסינכה זאו .(םכלש
.ןקזה

ירה - הז ירחאל םסרפתיש ןפואב תאז רפסמ רשאכ טרפבו ,לארשי אישנ רפסמש רופיס ,הנהו
:הדובעב הארוה הווהמ הז

וילע - טלקמ םוקמ ,(החונמ) הניל םוקמ שפחמו ,הלילה תכשחב ,םלועב ךלהתמ ידוהי רשאכ
!רוא ונממ עקובש ,אוה ידוהי תיבל ןמיסהו ,"ידוהי תיב" שפחל ךירצש תעדל

-לע-ףא לבא ,רתוי םיפיו םילודג םה םתוינוציחבש ,םיתב דוע םנשי ביבסמש םנמא ןכתיי -
יפל ,ונייהו ,ורובע טלקמו הניל םוקמ שמשל םילוכי םניא ,םיראומ םניאש ןוויכ ,ןכ-יפ
ירה ,אלימבו ,הנווכה יפכ אלש הז ירה ,םיראומ םניאש ןוויכו ,רוא ריאהל איה הנווכהש
.וניינע ךפיה הז

ומכ םשל סנכיהל רבכ לוכיש בושחי אל ,רוא ונממ עקובש ידוהי תיבל רבכ עיגמ רשאכ םגו
שארל לכל ;ואוב לע "הדות" ול ונתיו ,תימהבה-שפנו ףוגה דצמ ותוסגו ותוירמוחב אוהש
.שקבמ המו ,ואוב תרטמ יהמ ,ותוא םילאוש

שקבלו שפחל ךירצש עדוי וניאש םימעפל תויהל לוכי ,'וכ תוירמוחהו ךשוחה דצמש ,ונייהו
הז ידי-לע - ותוא ררועל םיכירצ ןכלו ,שקבלו שפחל ךירצ המ עדוי אלש יאדוובו ,והשמ
"ול חתפ תא לואשל עדוי וניאשו" :"הדגה"ב וניצמש ךרד-לעו .שקבמ ךנה המ :ותוא םילאושש
עדייש ותוא ררועלו ול חותפל םיכירצ ,םוקמ-לכמ ,לואשל עדוי וניא ומצע דצמש ףאש ,12
.לואשל המ

היצ ץראב" ,ץוחב אצמנש שיגרמש ןוויכש - הנעמה תא ולצא תררועמ (ונוצר המ) וז הלאשו
!םש ןולל ידוהי תיבל סנכיהל ונוצר ,"ףייעו

,"תומלוע י"ש" ,"ןדע-ןג" ,"אבה םלוע" ךירצ ינניא - אוה רמוא - רבד ךירצ ינניא
אוהש תיבל יתוא וסינכיש ,"'ה תיבב יתבש . . 'ה תאמ יתלאש תחא" ,םא יכ ,הזב אצויכו
.ךרבתי ול הריד ,"ידוהי תיב"

קורזל לוכיש "יוג"ה ונשיש ןוויכ ...רהמ ךכ-לכ סנכהל לוכי ךניא :ול םירמוא הז לעו
...ךתוא

וילע םילכתסמ רשאכש ,ךכ ידכ דע ,"ינובבס םייוג לכ"ש בצמו דמעמב אצמנש ןוויכ :רמולכ
,הזכ ןפואב ןכ-םג ומע םיגהנתמ יזא - יוגה ןיבל וניב לדבהה רכינ אל בוחרב ותכלב
,"'וג םכמע ינא ףא יתכלהו 'וג ירק ימע וכלת םא" 14בותכש ומכו ,13"םינפל םינפה םימכ"
לכוי ובצמו ודמעמב ותויהבש ותעד לע הלעי דציכ ,ןכש ,תיבהמ והושרגיש ול םירמואו
...!?'ה תלחנב חפתסהל

...יכבב ץרופ יזא - םלוע לש ודיחימ קותינ לש תורשפא שיש ,תאז ועמושבו

ושפנ רסומ יזא ,ה"בקהמ ותוא קתנל לוכיש רבד שיש עמוששכ ,םילקבש לק וליפא ירהש -
ןיינעש יפל ,ונייהו ,תיכפה הגהנה ולצא התיה וימי לכש יפ-לע-ףא ,םשה שודיק לע לעופב
- 15'וכ םיבוכיעו תועינמ ,תופילקה לכ םילטבתמ הדצמש ,שפנבש הדיחיה תניחבב עגונ הז

םיניינע םגש ,ונייהו ,ובש ערה ףקות תא שיגרמש ,"'וכ רעקראטש זיא יוג ןיימ" :קעוצו
רמוחה לדוג ול ררבתמ התע הנה ,לק רבדל ולצא םיבשחנ ויה תמדוקה ותגהנה ךרעבש ולאכ
."רהכ םהל המדנ םיקידצ" 16ל"זר רמאמ ךרד-לעו ,םהלש

תישענ זאו ,המינפ שדוקה לא סנכיהל ותוא םיחינמו תלדה תא ול םיחתופש לעופ הז ןיינעו
רשוקמ השענ תימהבה-שפנו ףוגה דצמ םג אלא ,הדיחיה תניחב דצמ קר אל ה"בקה םע ותורשקתה
.ה"בקהב

הקושתהו ןוצרה קזחתמו ררועתמ קוחירה שגרה דצמ אקוודש - הזב ןיינעה תוללכו
.שדוקה לא בוריקהב גונעתהו

עבטב שחומב םיאורש יפכ - "'וגו היצ ץראב 'וג ישפנ ךל האמצ"ד ןיינעה ןכות םג והזו
םעט ימשגה רשבה שיגרמ יזא ,לודג ןואמיצ לש בצמו דמעמב ותויהב אקוודש ,ןותחתה םדא
יפל אוה ףוגה עבטל הביסה :הברדאו ,המשנהל עגונב םג אוה ןכו .םימה תייתשב ירמגל רחא
.17המשנה עבט אוה ןכש

התיה הנה דע יכ תויהל" - םיקידצה תדובע יבגל הבושת-ילעבד הדובעה תלעמ םג יהוזו
ןעוו") תאז ספות רשאכ ןכלו ,"תילכתב 'ה ינפ רואמ הקוחרו . . תוומלצו היצ ץראב ושפנ
.18"'וכ םיקידצה תושפנ ןואמיצמ זוע רתיב ושפנ האמצ" יזא ,("ךיז טפאכ רע

םיכרבתמש ,ונייה ,"ךיתיזח שדוקב יאוולה" ,"ךיתיזח שדוקב ןכ" :םירמוא הז לעו
,"הדוהי רבדמב" ויהש העשב ומכ ןואמיצ ותוא היהי ,"שדוקב" םיאצמנ רשאכ םגש םישקבמו
."ףייעו היצ ץראב"

רשאכ טרפבו ,םלוע לש וכלמ ,ךלמה ויבאמ השקב שקבמ ,ךלמ ןב ,ידוהי רשאכש יאדוובו
הרות יניינעב הדובעה רדס םגש ,ותשקב תא ה"בקה אלממ יזא - ושפנ תוימינפמ איה השקבה
תוללכ והזש ,רבדמב םיאצמנש העשב ומכ ןואמיצו הקושת לש ןפואב ולצא היהי אפוג תווצמו
.19אתבויתב אייקידצ אבתאל אתא חישמש ןיינעה

:תולגה ןמזב וליפא ,בצמו דמעמ לכב לארשימ דחאו דחא לכל הארוהה יהוזו

הנה ,תולג לש בצמו דמעמב אלא ,20"הבחרו הבוט ץרא"ב םיאצמנ אלש ךכ לע טבה ילבמ
לידבאו" 21בותכש ומכ ,םימעה לכמ םלידבהו לארשיב ה"בקה רחב הרותה תלבק תעבש ןוויכ
םיסכנ ול שיש ןוויכ ,22"תוריח" לש בצמו דמעמב ידוהי לכ דמוע דימת ירה ,"'וג םכתא
תומוא לש הטילשהש 23ע"נ ר"ומדא ק"כ םגתפכ) םהילע טולשל לוכי וניא דחא ףאש םיינחור
.(ףוגהל םירושקה םיניינעב קר איה םלועה

ודמעמ ךרע יפל דחא לכ - םילובגו םירצימ ,"םירצמ"ב ןיידע אוה ירה ,אסיג ךדיאלו
."תצרפו" לש בצמו דמעמל סחיב לובגו רצימ - םינפ-לכ-לעו ,ובצמו

ררועל םיכירצש ימ שיו ,"ישפנ ךל האמצ" לש שגרה תא ולצא ררועל םיכירצש ימ שיש ,אלא
."ךיתיזח שדוקב ןכ" לש שגרה תא ולצא

שדוקב" היהי ובש ןמזה תא (24"הנשיחא"ד ןפואב) רהמלו זרזל םילעופ - םהינש ידי-לעו
אצמנ םשש דוד ריעל ואוביו ,"הדוהי רבדמ"מ ואציי לארשי-ינב לכ רשאכ ,תומילשב "ךיתיזח
'ה תיבב יתבש 'וג 'ה תאמ יתלאש תחא" :לארשי-ינב לש םתשקב תא ה"בקה אלממ םשו ,ןכשמה
."'ה םעונב תוזחל

* * *

רבדמב" םיאצמנ רשאכ "ישפנ ךל האמצ"ד בצמו דמעמה תודוא ליעל רבודמהל ךשמהב
:ףיסוהל שי - "הדוהי

והזש אוה עדוי - 25"'וג ברקעו ףרש שחנ" ,"רבדמב" אצמנ ידוהי רשאכ םגש איה תמאה
אלא ,םיקולא םש קר אל - אפוג הזבו ,26"ה"בקה לש ומש לע ולוכ ארקנ"ש ,"הדוהי רבדמ"
לכש איה תמאהש עדויש ,ונייהו ,עבטהמ הלעמלש תוקולאה תגרד לע הרומש ,אקווד 'יוה םש
ראבמש יפכו ,27"הינימ יונפ רתא תיל" ירהש ,("הדוהי") 'יוה םש םע רושק םלועבש םוקמ
."ה"בקה לע . . וטושפכ םוצמצה ןיינע רמול ללכ רשפא יאש" 28ןקזה ר"ומדא

ראובמכ ,29"'ה תא הדוא םעפה" םש-לע - "הדוהי" לש ןפואב ולצא אוה הז ןיינעש ,אלא
יהמ ןבומ וניא לכש יפ-לע ירהש ,תעדו םעט דצמ הניאש האדוה לש ןיינע והזש 30תודיסחב
.('יוה םש) "הדוהי"ל ("'וג ברקעו ףרש שחנ") "רבדמ"ד תוכיישה

- 31"ולכיהב ןידקרמ ם"וכע"ש בצמו דמעמ ןכתיי ךיא ןבומ וניא לכש יפ-לעש םשכו
לש "ולכיה" הז היהי אלש וא ,"ןידקרמ ם"וכע"ד תואיצמה לטבתתש וא :ךשפנ-הממ הרואכלד
לש וניינע והזש - ה"בקה לש "ולכיה" :דחיב םיניינעה ינש ויהיש רשפא ךיא לבא ;ה"בקה
-לע-ףאו ,םדאה רד ובש "לכיה" ומכ ,ךרבתי ול הריד ונממ תושעל ךירצש םלועבש םוקמ לכ
בצמו דמעמב אלא ,םידבע לש בצמו דמעמב םהש יפכ אל) ם"וכע" םש ויהי ,ןכ-יפ
...!?"ןידקרמ(ש

"הדוהי"ו "רבדמ" - "הדוהי רבדמ"ד בצמו דמעמ ןכתיי דציכ לכשב ןבומ וניא ןכ ומכו
!?דחיב

רבדמ"ד בצמו דמעמב ותויהב ותדובע דובעל וחוכב שי דציכ :ידוהי לאוש ,ןכש ןוויכו
!?"הדוהי

:ותלאש ראבל ףיסומו

הגהנהה תויהל הכירצ דציכ ורוהו וראיבו ושריפש לארשי יאישנ ויהשכ ,םהה םימיב אמלשב
רושק ותויהל ירה ,'וכ האור וניאו עדוי וניא ומצעב אוה םא םג הנה - ןיינעו ןיינע לכב
;וכרד חטבל ךליי יזא ,'וכ האורו עדויש והשימ םע

ךלנ םרואל רשא לארשי יאישנ רשאכ ,אחישמד אתבקעד ארד ,םותי רודב םיאצמנשכ לבא
- "םימותו םירוא"ב םילאוש ויהש ןמזב היהש ךרד-לע ,רשב יניעל יולג ןפואב אל םיאצמנ
!?םלוע לש וכלמ ,ךלמה ךרד תא אוצמל ונממ םיעבות דציכ

:"םארובל ןימוד םיקידצ" 32ל"זר רמאמ דוסי לע - הזל הנעמהו

דירוהו ,33"םדא ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש םימשה"ש ןפואב םלועה תא ארב ה"בקה רשאכ
הלאשה ןכ-םג תלאשנ - 34"אתקימע אריבל המר ארגיאמ" ,ףוגב שבלתהל המשנה תא םלועל
יניינעב לשכיהל ילבמ הדיקפת תא אלמל לכות המשנהש חיטבהלו שורדל םילוכי דציכ :ל"נה
?םלועה

-ינב םיאצמנש םוקמ לכב הנה הז ידי-לעש ,הרותה תא ה"בקה ןתנ הז ליבשבש - הזל הנעמהו
םכל יתרכמ לארשיל ה"בקה רמא" 35שרדמב אתיאדכ ,םהמע דחי ה"בקה אצמנ םלועב הטמל לארשי
,הלטנו םיכלמה ןמ דחא אב ,הדיחי תב ול התיהש ךלמל לשמ . . המע יתרכמנ לוכיבכ יתרות
ךלוה התאש םוקמ לכש ,יל השע הבוט וז . . ול רמא ,ותשאל לוטילו וצראל ול ךליל שקיב
,"'וכ לארשיל ה"בקה רמא ךכ ,יתב תא חינהל לוכי יניאש ,םכלצא רודאש יל השע דחא ןוטיק
,37הרותב ותומצע תא סינכה ה"בקהש ןוויכ ,36"םיחקול םתא יתוא" הרותה ידי-לעש ,ונייהו
."תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" תובית-ישאר "יכונא"ש 38ל"זר רמאמכ

רשא ךרדה תא לארשי ינבל תוארהל אוה םניינעש לארשי יאישנו םיקידצל עגונב הז ךרד-לעו
יאישנש 39ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתוכש יפכ ,םתוקלתסה רחאל םג ךשמנ הז ןיינעש - הב וכליי
םיקידצ ןכ ומכ ,הרותב ותומצע תא סינכה ה"בקהש םשכ ,יכ ,םתיערמ ןאצ ובזעי אל לארשי
,שפנ-תוריסמ ידכ דע םשפנ תוחוכ לכב הרותה דומילב םתעיגי ידי-לע הרותב םישדחמש
תעגי" יזא ,קידצה לש ותרותב םיעגייתמו םידמול רשאכ ,ןכלו ,הרותב םתומצע תא םיסינכמ
.ודי-לע םיכשמנש תוחוכה לכ תא םילבקמ אלימבו ,"ןיילא םיא טאה'מ" - 40"תאצמו

ךיא" ,ותוקלתסה םדוק רמאש ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ירבדב רואיבה ןכות םג והזו
יננה םיבתכה תאו המימשה ךלוה יננה") 41"ךייא ךיא זאל םיבתכ יד ןוא למיה ןיא ייג
:("םכל ריאשמ

-עמשמ -אק יאמו ,טושפה רבד אוה - הטמל םיראשנ םיבתכהש הז ןיינע :ןבומ וניא הרואכל
?"המימשה ךלוה יננה" רמאמה תלחתהל (הטמל םיראשנ םיבתכהש) הז ןיינע ךייש המ םגו !?ןל

,"אנמיהמ איער" ,וניבר השמ ,לארשי-ינב לש ןושארה אישנה לצא וניצמש המ םדקהב ןבויו
,42"'וגו הדעה לע שיא רשב לכל תוחורה יקולא 'ה דוקפי" ה"בקהל רמא ותוקלתסה םדוקש
.43"רובצ יכרוצב ןיקסועו ןכרוצ ןיחינמ םלועה ןמ ןירטפנשכש םיקידצ לש ןחבש עידוהל"

ןמ רטפנש העשבש ,44ארד לכבש השמד אתוטשפתא ,לארשיב אישנו גיהנמ לכל עגונב אוה ןכו
,םהמע היהי המ ,ותיערמ ןאצ תודוא בשוח שארל לכל אלא ,ומצע לע בשוח וניא ,םלועה
.םהל ךרטצמה לכ ךשמויש ("ןענעראוואב") חיטבהל לכוי דציכו

הרשעמ הלעמל הלעתנ לארשי אישנש הדבועהמ םחורב לופיל לארשי-ינבל ןיא ,ןכש ןוויכו
.םיניינעה לכב םהל גואדל ךישממ ותיילע ירחאל םגש ןוויכ - םיחפט

:ותוקלתסה םדוק ע"נדא ק"כ ירבד ןכות םג והזו

ותיילע םגש ,םהל ראבלו ותיערמ ןאצל ריהבהל ותנווכ ,"המימשה ךלוה יננה" ורמואב
המ" 45ל"זראמכ ,"שמשמו דמוע" אוה ירה םימשב ותויהב םגש ןוויכ - םהמע הרושק המימשה
עגונב קר אל ,ונייה ,םהיכרוצ לכ םהל ךישמהל ,"שמשמ דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל
השמב וניצמש יפכ ,םיימשג םיניינעל עגונב םג אלא ,היתווצמו הרות ,םיינחור םיניינעל
דעו ,46(השמ ליבשב ורזח דובכה יננעו ראבה םגו) "ןמ"ה לארשי-ינבל ךשמנ ותוכזבש וניבר
םגש ה"בקה הארה ,47"הזה םעה לכל תתל רשב יל ןיאמ" ןעט וניבר השמ רשאכש ,ךכ ידכ
.ותוקלתסה רחאל םג אוה ןכו ,48אקווד וניבר השמ ידי-לע תויהל הכירצ רשבה תעפשה

ןה ,םהיניינעב וחילציש ידכש ןוויכש ,ותיערמ ןאצל לארשי אישנ רמואש המ והזו
,המימשה אוה הלוע הז ליבשב הנה ,'וכ אליעלד אתורעתאב ךרוצ שי ,תוימשגב ןהו תוינחורב
הנשמש ןוויכש םג המו ,זוע רתיבו תאש רתיב אליעלד אתורעתאה היהתש לועפל לכויש ידכ
.רתוי םילודג תוחוכב ךרוצ שי ,תולגה ךשוח רבגתמו ךלוה הנשל

םיבתכה"ש רמואו ךישממ הז לע הנה - תוימשגב הזיחא םג היהתש ךרוצ שי רבד לכבש ןוויכו
-אמלעב ותויח םייחב ותויהב ותומצע תא סינכה ולא "םיבתכ"בש ןוויכד ,"םכל ריאשמ יננה
.49התע םג ותעפשה תכשמנ םדי-לע הנה ,ןיד
(הגומ יתלב - ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ז"ישת'ה ,חספ-לש-ןורחא תודעוותהמ םיעטק)

.ב,גס םיליהת (1

.א ,םש (2

.טי,וכ א-לאומש (3

.נ"שו .ד"סס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ האר (4

.מ"כבו .ז"יפר אינת (5

.דועו .ופר זמר ורתי ש"לי (6

.י,חיק םיליהת (7

.א,די האר 'פ (8

.ב,הק תבש האר (9

.ד,צ צ"עמש ישורד (10

.118 'מע י"ח .277 'מע ז"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (11

.אב פ"ס אתליכמ .ד"ה י"פ םיחספ ימלשורי פ"ע (12

.טי,זכ ילשמ (13

.ךליאו אכ,וכ יתוקוחב (14

.מ"כבו .ט"יפ .ד"יפ אינת האר (15

.א,בנ הכוס (16

.(ג,הכ) ד"צקס בוט-םש-רתכ האר (17

.ז"פ אינת (18

.מ"כבו .ב,בצ צ"עמש ישורד ת"וקל .ב,גנק ג"חז האר (19

.דועו .ח,ג תומש (20

.וכ,כ םישודק (21

.א,דנ ןיבוריע האר (22

.נ"שו .169 'מע ז"פרת ש"הס האר (23

.א,חצ ןירדהנס הארו .בכ,ס היעשי (24

.וט,ח בקע (25

.נ"שו .ב,י הטוס (26

.(ב,בכ) ע"ת .(ב"עס ,אצ) ז"נת ז"וקת (27

.(ב"ער ,גפ) ז"פ א"הויהעש אינת (28

.הל,טכ אציו (29

.מ"כבו .יחיו פ"ר א"ות האר (30

.(י"עה תסריגל) ב,טס אמוי (31

.דועו .ג ,ד"פ הבר תור .ח ,ז"ספ ר"ב (32

.זט,וטק םיליהת (33

.ב,ה הגיגח - ל"זח ןושל פ"ע (34

.א ,ג"לפ ר"ומש (35

.מ"כבו .ד"עס ,חמ חלש ת"וקל הארו .זי רומא אמוחנת .די ,ל"פ ר"קיו (36

.ז"מפ אינת האר (37

.(י"עה תסריגל) א,הק תבש (38

.אמק 'מע א"ח ולש שדוק-תורגא (39

.ב"ער ,ו הליגמ (40

.גיק 'מע םש שדוק-תורגא (41

.זט,זכ סחניפ (42

.וט,םש י"שרפ (43

.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (44

.ב"עס ,גי הטוס (45

.א,ט תינעת (46

.גי,אי ךתולעהב (47

.נ"שו .128 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (48

.נ"שו .(241 'מע ז"טח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"כס ז"טשת'ה פ"שחא תחיש םג האר (49


ןופ רעקראטש זיא יוג ןיימ !יבר" :רמאו יכבב לאומש 'ר ץרפתה
...("םכלש יוגהמ רתוי קזח ילש יוגה") "יוג רעייא

וילע - טלקמ םוקמ שפחמו ,הלילה תכשחב ,םלועב ךלהתמ ידוהישכ
!רוא ונממ עקובש ,אוה ידוהי תיבל ןמיסהו ,"ידוהי תיב" שפחל

ןסינ ח"כ


"!םכתלוכיב רשא לכ ושע"


וקעציו ושיערי לארשי ינב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
האב םירצמ תאיצי * לעופב חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב
. . וקעזיו" - לאגיהל ושקיבו וקעז לארשי-ינבש רחאל
דומילב הפסוה לע ,הנורחאב רבודמה * "םיקולא עמשיו
אלא ,"הלוגס" רותב קר הז ןיא ,חישמו הלואג יניינע
* הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ רקיעב
אל ןיידעו ,השיערמה החישל םינש הרשע-תחא תואלמב
!ונעשונ!שממ לעופב ונקדצ חישמ

תאיב ולעפ אל ןיידע - םיניינעה לכ לע טבה ילבמש ןכתייה :הלודג יכה ההימת תררועתמ
!ללכו ללכ ןבומ וניאש רבד ...!?שממ לעופב ונקדצ חישמ

עגונב יאכז ןמזבו ,דחיב לארשימ (תוירישע המכו המכו) הרשע םיפסאתמש - תפסונ ההימתו
,םלצא ךרפומ אלו ,דימו ףכת חישמה תאיב לועפל םישיערמ םניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הלואגהל
אל םייתרחמ םגו ,ונקדצ חישמ אובי אל רחמ םגו ,הז הלילב אובי אל חישמש ,ןלציל-אנמחר
!!ןלציל-אנמחר ,ונקדצ חישמ אובי

םישקבמו םינווכתמ ויה וליאו ,'וכ יוויצה ינפמ הז ירה - "יתמ דע" םיקעוצשכ םג
!!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב ,תמאב םיקעוצו

חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי לארשי ינב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
דועו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ,היארהו ,ליעוה אל התע דע השענש המ לכש ירחאל ,לעופב
.'ה תדובע יניינעב ימינפ תולגב - רקיעו

םיניינע - םכתלכיב רשא לכ ושע :םכילא ןיינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
!שממ דימו ףכת ונקדצ חישמ תא איבהל - ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש

,ה"בקה לצא לועפל םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ הרשע ואצמיי ףוס-לכ-ףוסש ןוצר-יהיו
תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה ףרוע השק םע יכ" בותכש ומכ - ה"בקה לצא ולעפי יאדוובו
.שממ דימו ףכת המלשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו וננוועל
(א"נשת ןסינב ח"כ ליל תחישמ)


תולגה תוכירא לע קועזל

-גכ,ב תומש) הרותה תרפסמש יפכ ,לאגיהל ושקיבו וקעז לארשי-ינבש רחאל האב םירצמ תאיצי
עמשיו . . וקעזיו הדובעה ןמ לארשי-ינב וחנאייו . . םהה םיברה םימיב יהיו" :(הכ
תא םיקולא אריו ,בקעי תאו קחצי תא םהרבא תא ותירב תא םיקולא רוכזיו םתקאנ תא םיקולא
."םיקולא עדייו לארשי-ינב

וינפל ןנחתהלו ,תולגה תוכירא לע ה"בקה לא קועצל םיכירצ לארשי-ינב :רמוא יווה
עודמ - ןכש ןוויכמו ,("הדובעה ןמ") םתדובע תא ומייס רבכש םרמואב ,תולגה ןמ םאיצויש
לאוג ונל חלשי ןכא ה"בקהו ,"םיקולא עדייו"ל איבת וז הקעזו הקעצו ?תולגב םתוא םיבכעמ
.בורקב קדצ
(ג"משת תומש תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


!תיב ןיא ה"בקה לש ודיחי ונבל

תוכרב) "םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" לש בצמב ,תולגב ןיידע םיאצמנ לארשי-ינבש ןמז לכ
.!"יתמ דע" :םיקעוז םה ,(א,ג

."הל ןק רורדו תיב האצמ רופיצ םג" :(ד,דפ םיליהת) לארשי תורימז םיענ ןנוקמש יפכו
הכרדש ,רורד רופיצ םגו ,תיב אצמתש תיטרפ החגשהב ה"בקה חיגשמ ,הנטק היירב ,רופיצ
לש ודיחי ונב וליאו ."ןק" תוחפל הל שי ,עובק תיב הל ןיאו םוקמל םוקממ דימת ףועל
אלא ,יארע תריד אל ףאו עבק תריד אל ,ןק אלו תיב אל ול ןיא ,ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ
.תולגב לטלטימו דנו ענ אוה

."?יתמ דע" :הקעזהו הלאשה אופא תצרופו
(ז"משת אשת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


שטיוואבויל לש שודיח אל

הנומאה ןכש ,"שטיוואבויל לש שודיח" הניא - הלואגה לא תולגהמ האיציה לע הקעזהו השקבה
דוד חמצ תא" שקבמ ידוהי לכ ,ןכ ומכ .ןה הנומאה ירקיעמ - ואובל היפיצהו חישמה תאיבב
ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע
."םימחרב

לארשי לש םרעצ לדוג תא שיגדמו אטבמ ,לארשימ דחאו דחא לכ םשב ,לארשי תורימז םיענ םג
יקיפא לע גורעת לייאכ" :(םיליהתב במ רומזמב) הלואגל םיעוגעגהו הייפיצהו תולגה לע
ול ןיאש ימ תמגודב ,"ישפנ האמצ" אלא ,םתס ןוצר ,"וישכע חישמ" םיצורש קר אל - "םימ
.(קוספה לע םישרפמ האר) ושפנ תא בישהל ידכ םימל רתויב קקותשמו אמצש ,ןמז ךשמ םימ
.שממ וייחל עגונה רבד אוה הלואגל ןואמיצהו ףסוכהש ונייה
(ה"משת'ה תועובשה גח תודעוותהמ)


"!בירקה יתלבל ערגינ המל"

לע ךומסל שי ?חישמה תאיב לע ףרה אלל רבדלו "תומלוע שיערהל" ונילע עודמ :םילאושה שי
.ןוכנל אצמיש יתמ לאוגה תא איביש ה"בקה

תווצמ ראש לככ ,ה"בקהמ הליחתכלמ הנתינ אל וז הווצמ .ינש-חספב תוארל שי ךכ לע הבושת
- הווצמה תא םייקל םהל םג ןתנייש ה"בקהמ ושרדו ועבתו ושקעתהש םידוהי ויה אלא ;הרותה
.ינש חספ תווצמ השדחתנ וז םתעיבתמ האצותכו - "!ערגנ המל"

:רמאנ ונא ףא

שורדלו עובתל םהילע ,"שפנל אמט" רדגבו "הקוחר ךרדב" םה לארשי-ינב רשאכ ,תולגה ןמזב
ישילשה שדקמה-תיב תא רבכ לבקל וננוצר - "?'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל" :ה"בקהמ
תדובע תא ונל ריזחי ה"בקהו וז הנעט לבקתת יאדווב זאו !תונברקה לכ תא וב בירקהלו
.הלס ןמא ,ונימיב הרהמב שדקמה-תיב
(215 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


הלואגה יניינע דומיל

:לעופב השעמל עגונב - "תראפתבש תוכלמ" ידי-לע חישמה תאיבו תולגתהל "הרשיה ךרד"ה

ןכלש ,לעופב אב אל ןיידע לבא ,דימו ףכית אובל דמוע ונקדצ חישמש ןוויכש - המדקהבו
,חישמה תא איבהל לארשימ דחאו דחא לכ לש ("וישובל ףוס") הנורחאה תולדתשהה השורד
-לע (אלא ,ומצע חישמה ךלמ לש וניינע ,התרהטב תוכלמ ידי-לע אל) הלועפה תויהל הכירצ
,(תראפת) הרותב אוהש יפכ (תוכלמ) חישמה לש וניינע ,רמולכ ,"תראפתבש תוכלמ" ידי
תורואה םילגתמו םיכשמנ ("בר" רותב חישמ לש וניינע) הרותה ידי-לעש ליעל רומאכ
.ימינפ ןפואב ("ךלמ" רותב חישמ לש וניינע) הלואגהד םינוילעה

הרותה דומיל אוה - "תראפתבש תוכלמו" ,הרותה דומיל ןיינע אוה - "תראפת" :תוטשפבו
,תומוקמ יובירב וראבתנש הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב

-לעבש הרותבו ("הז רבדב םיאלמ םירפסה לכש . . םיאיבנה ירבדב" טרפבו) בתכבש הרותב -
- דחוימבו - םגו ,םישרדמבו (הטוס תכסמ ףוסבו ןירדהנס תכסמב טרפבו) ארמגב ,הפ
היב ןוקפי 'וכ רהוזה רפס והיאד ךליד ארוביח יאהב"ש) רהוזה רפסמ לחה ,הרותה תוימינפב
אד רמ יתא הצוח תונייעמה תצפה ידי-לעש) תודיסחה תרותב טרפבו ,("םימחרב אתולג ןמ
אישנ לש (תוחיש-יטוקלו םירמאמ) ותרותב טרפבו ,וניאישנ וניתובר תרותב ,(אחישמ אכלמ
לכל דמליש ,"אצת יתיאמ השדח הרות" ,חישמ לש ותרות דומילל הנכהו אמגודו ןיעמ - ונרוד
ןיד-קספכ ,("ךיבא יקולא תא עד") תוקולא תעידי ,(הרות ימעט) הרותה תוימינפ םעה
תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח לארשי ויהי . . ןמזה ותואב"ש ם"במרה
- "'וכ םארוב

"הרשיה ךרד"ה איה ("תראפתבש תוכלמ") הלואגהו חישמ יניינעב הרותה דומילב הפסוההו
.שממ לעופב הלואגהו חישמה תאיבו תולגתה לועפל

םיבשויש הרשע"בש הלעמה לע ףסונ יכ ,הרשעב ,(םיברב) היהי דומילהש בוט המו [...]
תולעפתהל עגונב םיברב הלואגהו חישמ יניינע םידמולשכ תדחוימ הלעמ שי ,"הרותב םיקסועו
.חישמה תאיבל היפיצהו תוקקותשהה הלדגו תכלוה הז ידי-לעש ,בלה שגרב החמשהו
(א"שנת ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


חישמה תומי תא תויחל

,חישמו הלואג יניינעב הרותה דומילב תדחוימה הפסוהל עגונב ,הנורחאה הפוקתב רבודמה
ידכ רקיעבו םג אלא ,הלואגהו חישמה תאיב תא ברקלו רהמל "הלוגס" רותב קר הז ןיא
הגהנהל דעו . . חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל" ,הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל
,הלואגה ףס לע םידמועש ,הז דחוימ ןמזל םיאתמה ןפואב ,השעמו רוביד ,הבשחמב ,לעופב
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש עבצאב םיארמו
(א"שנת קלב תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


הלועפ לכב הלואגה תרדחה

רקיע התיה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואישנ תלחתהב םגו ,ד"בח יאישנ לש תורודה לכ ךשמב
וז תוליעפש עודי היה תוללכבש ףא) חישמה תאבה לע ךכ-לכ אלו ,תונייעמה תצפה לע השגדהה
הזרכהה זאמ ןכ-ןיאש-המ ;(ט"שעבל חישמה ךלמ לש עודיה הנעמכ ,הלואגה תא האיבמ
הלועפ לכש דעו .הלואגה תאבה לע איה השגדהה - "הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" תמסרופמה
.הז ונרוד לש דחוימה ודיקפת והזש העידי ךותמ ,הלואגה תא איבהל - הנווכב הרודח
(628 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס)


ףכה תא עירכיש דחא השעמ רסח

,הלילח ,הניא אב אל ןיידעש הדבועהו ,חישמה תאיב ינפל םינורחאה םיעגרב ונא םיאצמנ
תוכז ףכל םלועה לכ תא עירכיש דחא השעמ רסח ןיידעש ינפמ אלא ,ןמז רסוחמ אוהש םושמ
.הלואגה תא איביו

תיתימאה הלואגה תודוא "בושחי" ,לודג דעו ןטקמ ,ידוהי לכש ,אופא בייחמ העשה חרכה
.ותלוז לע עיפשיש ןהו ומצעב ןה ,הלואגה תא איבהל לעפיו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו
(ז"משת רדאב ו"ט תחישמ)

יבר יצוצינ


"םלוכ ועסי בורקב"


* "לארשי ץראב המכו-המכ-תחא-לע ,דחפל ךירצ אל ידוהי"
,תווצמו הרות רומשיש הצור וניאש ערה-רציה דצמ הז"
"שממ השדח" תינוכמ תונקל חרכומ אל * "חילצהש ליהבמו
םינוש םיניינעב הפ-לעבו בתכב תובושת רורצ * אקווד


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ףידע אריתהד אחוכ

:ןיילק 'יחיש ןימינב ברה ריכזמה רפיס

יכ ,רואל ןאיצוהלמ ולדחיש - ימצע תעד לע - 'ונייח תיב' תושדח יבתוכל יתרמא םעפ
בתכמ ול וסינכהו ,יברהמ הארוה וזש םיחוטב ויה םה .םינוכנ-יתלב םירבד םש יתיאר
ןויליג יתלטנ ?םסרפל םהילע תרסא עודמ :יתוא לאש ,יברה לא יתסנכנשכ .הז ןיינעב
יברה ךייח הבוגתב .תואיצמהו תמאה ךפיה םהש ,םש וספדנש םינוכנ אל םירבד יברל יתיארהו
.הרתי הרמוחב םירבדה תא האור אוה ןיא יכ הארנו תולק

תבה ןוצרכ

:ןיילק ברה רפסמ דועו

,זא וריבסה םיאפורה .יברל תונוש תולאש ריבעהל םיריכזמה וכישמה ב"נשת רדאב ז"כ ירחא
הידיצ ינשמ הלאשה תא גיצהל ונילע ,יברה תנווכ תא ןוכנ ונבהש םיחוטב היהנש ידכ יכ
.(תרחא תושעל אלו ךכ תושעל ןכ םאה)

ותגוז יניעבו ויניעב .אשונב ברועמ יתייה ינאו ךודישל רשקב טבלתה ש"נא יבושחמ דחא
עיבה אל רוחבהש ינפמ ךודישל הדגנתה המצע תבה וליאו ,ותבל ועיצהש העצהה ןח האצמ
הרוה 'קה ושאר תועונתבו ,יברה תא ךכ לע יתלאש .תוחילשל הנותחה רחאל תאצל תונוכנ
.תבה ןוצרכ גוהנל

וינפל ארקאש שקיב ,םייוסמ הנעמ יל רסמשכ ,יברהש םימעפ ויה :ןיילק ב"רה רפסמ דועו
.ןוכנ הנעמה תא יתנבה ןכאש חוטב תויהל ידכ ,ותוא יתנבה דציכ ול ריבסאו הנעמה תא

ץוביקב םירבחל בתכמ

תינברה ,ומא תיבמ בש יברהש העשב ,ד"כשת ולסכב ו"טל רוא ,חלשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומב
ךרדבו 770-ל וכרדב יברה לא הוולתהו ןושחנ 'יחיש ךורב 'ר רייצה וב שגפ ,ה"ע הנח
.וחחוש

ילוליח תעינמל םיירוביצ םיקבאמ ץראב ולהנתה ד"כשת ףרוחב :םירבדל עקר טעמ הליחת
הרצונ ךכ בקע .תושק וכוה ,תבשה ןעמל וניגפהש ,תווצמ ירמוש םידוהיש םימעפ ויה .תבש
.הווצמ ירמוש םניאשל תווצמ ירמוש ןיב הבר תוחיתמ

קלח הנה .ףלוו ה"ע רעבוד-םולש 'ר ח"הרה (זא) 'תה לש ונמויב םשרנ םירבדה ןכות
:החישהמ

?לארשי -ץראב הווהתהש בצמה לכ ירחא ,רימש ץוביקב יירבחל בותכא המ :הלאש

ןיינעב אלו תווצמ םויקו ןיליפת תחנה ןיינעב םהל בותכל ךילע :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.תבש (עגונב 'וכו םיקבאמ)

.םנקתיו ,יתבתכ ןוכנ םא האריש יברה לא םסינכא םיבתכמ םהל רגשאש םדוק :הלאש

...ךלש אלו ילש םיבתכמ הלא ויהי - ןכ-םא :א"טילש ר"ומדא ק"כ

םסרפתהש המ םהל בישת - תבש ןיינעב םדיצמ ובתכיו ךילא ונפי םא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.'וכו תווצמו הרות ירמוש םידוהי דגנכ שממ לש םימורגופ ויהש ,ןאכ תונותיעב

המכ ר"ומדא ק"כ שיגדהו רזח "םורגופ א ןעוועג זיא'ס" 'קה ונושלבו ולא וירבד לע)
.(םימעפ

ללכ דחפל אל

ונב יכ יברל רפיס הכלהמב .ותחפשמ ינב לכ םע 'תודיחי'ל םעפ סנכנ הניטנגראב ש"נאמ דחא
חולשל םא ,יברהמ הצע שקיב אוה .לארשי-ץראב דומלל הצור ותבו ,קרוי-וינב דומלל הצור
.הנש דוע םידליה רוגיש םע תוכחל יברה ול הרוה הבושתב .תיבהמ קחרה דומלל םידליה תא

-יכמות תבישי) לארשי-ץראב דומלל עסי ןבה יכ יברה הרוה ,ןכמ רחאלש הנשב יברל סנכנשכ
.("רעי") תפרצב "הקבר תיב"ב דומלל עסית תבהו (דולב םימימת

:ביגה יברהו (המחלמה ןמז זא היה) לארשי-ץראל דלי חולשל תדחופ ותשא יכ יברל רמא הלה

-המכ-תחא-לע .לארשי-ץראל עסונ אוה םא דחוימב .דחפל ךירצ אל ללכ ידוהי
.(הרות) דומיל איה םשל ותכילה תרטמ םא המכו

'תמא תפשה' לש וכרדב

לש אצאצכ גצוהש ידוהי הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב רבע ט"משת זומתב 'ד ,ןושאר םויב
...!תמאבו 'תמא תפש'ה לש וכרדב ךלייש וכריב יברה .'תמא תפש'ה

הלהנהה תמכסה

:הנענ ,יברה תמכסה תא ךכל שקיבו םייוסמ ןיינעב יברל בתכש רוחב

.הז לע ץילמת - הז רבד-לע התיא רבדיש - םימימת-יכמות תלהנה םאב

לודג יכה ןוסא

:ודיצמ תבש תרימש רדעה לעו ובצמ לע יברל חווידש ידוהיל תישיא תוסחייתה הנה

יכה הריבעה לע ףסונ ,לודג יכה ןוסא והז ןלציל-אנמחר שדוק-תבש לוליח
.הזב תוגהנתהה תויהל הכירצ ךיא טושפו ,הרומח

!ליהבמ

:ידוהיל יברה בתוכ בושו

אלו חילצהש ליהבמו ,תווצמו הרות רומשיש הצור וניאש ערה-רציה דצמ הז
רומשלו ערה-רציה שרגל יולת רבדה וב קרש טושפו !ןמזה לכ ןיליפת חינה
.ןיבהל לקו 'ה תוכרב ךישממה והזו היתווצמו הרותה

תולימה שוריפ

:(תורורב אל תוביסנה) ינולפל הנתינש הארוה הנה

- (םטושפכ) תולימה שוריפ תעידי ,ישדוח םיליהת ,תוזוזמהו ןיליפתה תקידב
.ןויצה לע ריכזא .ןהב רזועש תוליפתהד (םינפ-לכ-לע)

םייתנש תוחפל

:יברה תבושת .הבישיב דומלל ונוצר תא יברה ינפל עיבה תודהיל ברקתנש רוחב

ךרעל הבישיל ותסינכל ומיכסיש 'יש וירוה לע ועיפשיש םידידי אצמי םאב
.בוטה והז תוחפל םייתנשל

.הארוה הרומ בר לאשי - ואל םאב

.ןויצה לע ריכזא

הלהנהה תצעכ

תנשב ףתתשהל תורשפא הל שי םירידס םידומילל התסינכ ינפלש ,יברל הבתכ תפרצמ הריעצ
:התנענ איה .'אביקע ינב' תעונת םעטמ 'הרשכה'

םויסל ףכית בוט המו ,אוה ןוכנ - ןנוכתו הנבת ,שדוקה-ץראל התיילע
םידחא תועובש ד"בח-רפכב היהת רשפא םאב - םשל התיילעבו ,תפרצב הידומיל
.'וכו הידומילו התורדתסה רבד לע םש רנימסה תלהנהב ץעייתתו

תודהיה תצפה תוכזב

:יברה הנע ,התואירב יניינעב יברל הבתכש תוחולשה תחאל

תודהיה תצפהב - 'יש הלעבדו - היתולועפ תוכזו ,ןויצה לע םעפה דוע ריכזא
.םלוכלו הל דומעת

770-ל הצובק תאבהל םיאנת

770-ל ירשת שדוחל רעונ ינב תצובק תאבהל רשקב יברה תא לאש הפוריאב םיחולשה דחא
:הנענו

:םאב

.םהילע יעבדכ החגשה ןאכ היהתש חוטב (1

.ןהידומיל ירדסב הז ידי-לע תוערפה הנייהת אל (2

.תובוחל וסנכי אל (3

.אל ,ולאמ דחאב קפס םאב

אקווד ואל

."...תונקל ךכ-רחאו תינוכמ גוהנל דומלל ליחתהל" ונוצרש יברל םעפ בתכ ש"נאמ דחא
:(תינוכמה תיינק יבגל) יברה ףיסוה

.תחלצומו הבוט העשב ,שממ השדח אקווד ואלו

תודהי רוריב

:םיחולשה דחאל יברה בתכ םעפ

תב התייה ומא םא םאה - ובתכממ רורב ןיא . . מ (ודי-לע) בתכמ לבקתנ
עידוהל (הז רבד לע וררוע ןאכמש ל"נה עדיש ילבמ) תאז ררבל יאדכו לארשי
.ןח תאושתו ןאכל םדקהב
:יברה ףיסוה ,םיעבורמ םיירגוסב

.[וילע ךומסל שי ןיד יפ-לעש ןפואב תויהל ךירצ רוריבהש ןבומ]

תיאדכ תוריהזה

:יברה ול הנע הבושתב ."םיישפוחה םינובה" תצובקל תופרטצה יבגל יברה תא לאש ינולפ

- םתגהנהבש תוידוסה ינפמו ,לארשי תד ךפיה םיניינע םהלש תוכשלהמ המכב
ללכ ךייתשהל ילבו ,'וכו בוט השעיו !?הז לכל סנכיהל המלו ,שארמ ררבל השק
.םהל

"םלוכ ועסי בורקב"

תלבק תעב יכ התאצב הרפיס 'תודיחי'ל הסנכנש םישנה תחא .מ"שת ןוושחרמב 'ט ,ישילש םוי
.שדוקה-ץראב הקדצל ותיתל דעוימ רלודהש יברה הל רמא רלודה

."שדוקה-ץראל תעסונ ינניא" :הביגה השאה

..."ןתא ינא םגו ,ינא םג ,חישמ תאיבב םלוכ ועסי בורקב" :ריטפה יברה
תובא יקרפ


"דמוע םלועה םירבד השולש לע"

- דמוע םלועה םירבד השולש לע :רמוא היה אוה ;הלודגה תסנכ יריישמ היה קידצה ןועמש
םידסח-תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

הדובעה לעו .יתמש אל ץראו םימש תוקוח ,הרותה תא לארשי ולביק אל ילמלאש - הרותה לע
םימש ומייקתנ אל ,תודמעמ אלמלא - [ב,זכ] תינעת תכסמב ונינש ךכש .תונברוקה תדובע -
ירה ,םלועל לובמ איבי אלש [ה"בקה] עבשנ ,חנ בירקהש תונברוקה ליבשבש וניצמו .ץראו
.הנביי דסח םלוע ,(טפ םיליהת) ביתכד - םידסח-תולימג לעו .תונברוקה לע דמוע םלועהש
.הזב אצויכו ,םיתמ רובקלו ,םילוח רקבלו ,םילבא םחנלו ,םינתח חמשל אוה םידסח-תולימגו

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

-תסנכהו םידסח-תולימג - םהרבא :תובאה תשולש דגנכ םה ולא םידומע השולשש עודי
- בקעיו ;םונקת תונברוק דגנכ הליפת ,הדובע וניינע ,המימת הלוע היהש - קחצי ;םיחרוא
."לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" ,רמאנש ומכ ,הרות וניינע

הדובע ,(םהרבא) םידסח-תולימג - ךופה רדסה תויהל ךירצ היה הז יפל :הלאשה תלאשנו
הקדצ תניתנ) םידסח-תולימג :םויה תדובע רדס אוה ןכש ,דוע המו ?(בקעי) הרות ,(קחצי)
!(שרדמה-תיבל תסנכה-תיבמ - הרותה דומיל) הרות ,(הליפתה תדובע) הדובע ,(הליפתה םדוק

.םידסח -תולימגו הדובע לע םיעדוי הרותה ןמש איה תואיצמה ירהש ,רמול שיו

ידי-לע איה םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל םלועב הלועפה רקיע הנהד ,רמול שי דועו
הדימ ץראמ הכורא התויה םע רשא ,אקווד הטמל הלעמלמ הכשמה הניינע הרות ,ןכש .הרותה
ולכשב תשבלתמ איה - ה"בקה לש ונוצרו ותמכח התויהל ,לובג ילב דע ,םי ינמ הבחרו
ידי-לעש ,(םלועב הגהנה יבגל םיניד יקספ) םלועה יניינעב תשבלתמש דעו ,םדאה לש לבגומה
םידקמ - דמוע םלועה םהילעש םירבד השולשב רבודמשכ ןכלו .הרותל םאתהב םלועה הנתשמ הז
.הרותה דומע אנתה
(653 'מע ,ב ךרכ נ"שת תוחישה-רפס)

* * *

:םידסח-תולימגל ,קידצה ןועמש ,רמאמה לעב ןיב דחוימ רשק שי

,"ןימיב הלוע ('םשהל') לרוג היה ,קידצה ןועמש שמישש הנש םיעברא" :רפוסמ ארמגב
קידצה ןועמש לש ותדובעש ונייהו ."תברקמ ןימי" ,רמאמכ ,בוריקו דסח לע הרומ ןימיו
ןייטצמה םדא לע (תוטשפב) הרומ "קידצ" ראותה ןכש ,ומשב םג זמרנ רבדה .דסחה וקב התיה
."תוקדצ בהוא ,'ה קידצ יכ" בותככ ,(םידסח-תולימג) דסחו הקדצב

העפשה לש ןיינע ,"הברה םידימלת ודימעהו" :תמדוקה הנשמל ךשמהב האב וז הארוהו
.בוריקו
(הגומ יתלב - ב"משת'ה אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
תודיסחה ינייעממ


ינימש תשרפ


ינימש תשרפ תבש

:ארובה תדובעב הארוה שי - 'ינימש תשרפ תבש' - תבשה םשב

ימי תעבש'מ דחא אוה ינש דצמו ,האירבה תומילש אוה דחא דצמש ,תבשה םוי אוה - יעיבש
.האירבהמ קלח ונייהד ,'ףקיהה

.םלועה תואיצממ הלעמלש הגרדל זמור - ינימש

ףיסוהל וילע ,'יעיבש' לש תומלשל עיגהל הכזש ימ םג יכ ונל תרמוא ינימש תשרפ תבש
.'ינימש' - ירמגל םלועה תולבגהמ הלעמלש הגרדל תולעתהלו
(ג"משת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


ינקזלו וינבלו ןורהאל השמ ארק ינימשה םויב יהיו
(א,ט) לארשי

דעומ להא חתפמו" תמדוקה השרפה ףוסב רמאנכ ,דעומ-להואב ויה רבכ וינבו ןורהא ,הרואכל
ארק המ-םשל ,ןיבהל ךירצ דועו ?םהל אורקל השמ ךרצוה אופא עודמו ,"םימי תעבש ואצת אל
?םהילא רבידש םיקוספב ונאצמ אל ירהו ,לארשי ינקזל השמ

:רבסהה

."םוי רואל םיקולא ארקיו" ,(א תישארב) ביתכדכ ,יוליגו רואל זמור - "םוי"

.(הלעמ יפלכ דוסיה תריפסמ ,תינימשה הריפסה) הניבה תריפסל זמור - "ינימש"

,םגרתו ,"הז לא הז ארקו" ,(ו והיעשי) בותככ ,העפשהו הכשמה םג ושוריפ - "ארק"
."ןיד ןמ ןיד ןילבקמו"

,הניבה תריפס יוליג תא ךישמה השמ - "השמ ארק ינימשה םויב"

.לארשי לכל הז יוליג עיגה םדי-לעו - "לארשי ינקזלו וינבלו ןורהאל"
(167 'מע ה"שת םירמאמה-רפס)


(ב,ט) תאטחל רקב ןב לגע

(י"שר) השעש לגעה השעמ לע הז לגע ידי-לע ה"בקה ול רפכמש עידוהל

טכ הווצת) לגעה אטח לע רפכל ידכ ןברק ןורהא בירקה רבכ םיאולימה ימיב ,הלאשה תלאשנ
?ףסונ ןברקל ךרצוה אופא עודמ ,(םש י"שרבו

(ב ,ןוועה תרפכ (א .םיניינע ינש שי הרפכבש ,רבסומ (ד"פ הבושתה-תרגיא) אינתה רפסב
סייפש רחאל םגש ,ךלמל אטחש םדא ומכ) אטחה םדוקכ ה"בקה ינפל ביבחו הצורמ אטוחה היהיש
.(אטחה ינפלכ וינפל ביבחו הצורמ תויהל ידכ ןורוד ךלמל חלוש ,ול לחמ ךלמהו ךלמה תא

וליאו ;(םדאה שפנל הרפכו) החילסב והכיז םיאולימה ימיב ןורהא בירקהש ןברקה ,ןכ-םא
.(ךרבתי 'הל חור-תחנ) 'ןורוד' רדגב היה ינימשה םויב בירקהש ןברקה

,ןורהא לש ותביח תא העידומ הרותה :"ה"בקה ול רפכמש עידוהל" ,ןושלב קוידה םג הז
."אטחה םדוקכ ךרבתי וינפל ביבחו הצורמ" תויהל רזחש
(19 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ו,ט) 'ה דובכ םכילא אריו ושעת 'ה הוויצ רשא רבדה הז

תחא הצעבו תחא האריב םכלוכ ויהתו ,םכבילמ וריבעת ערה-רצי ותוא :לארשיל השמ םהל רמא
ןכ םתישע . . וינפל תדחוימ םכתדובע אהת ךכ ,םלועב ידיחי אוהש םשכ .םוקמה ינפל תרשל
(םינהוכ תרות) 'ה דובכ םכילא אריו -

םושמ ,'םירפסבש רומחה' ארקנ ארפסה ןכש .רתסנו הלגנ לש ןיינעמ בוליש הפ םיאצומ ונא
.קהבומ 'ידיסח' עטק ונינפל הנהו ,(חי תוכרב תופסות) תוכלהב הבורמ ותויה
(304 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


תאטחה תושעמ דריו םכרביו םעה לא ודי תא ןורהא אשיו
(בכ,ט) םימלשהו הלעהו

'הדובע' רחא ץ"שה תרזחב םינהוכ-תכרב עובקל שיש ,ןאכמ ודמל (חי הליגמ) ארמגב
רחאל קרו ויתונברוק תא בירקה ןורהאש עמשמ הז קוספמ ןכש .('םידומ'ו 'הצר') 'האדוה'ו
אדח האדוהו הדובע"ש רחאמו ;םינהוכ-תכרבל 'הצר' םידקהל שי ןכלו ;םעה תא ךריב ןכמ
רחאל םינהוכ תכרב ועבק ,(י"שר ירבדכ ,"אוה םוקמ לש הדובע האדוה ףא") "איה אתלימ
.'םידומ'

תכרב - תאטח :הרשע-הנומש תליפתב םיזמרנ (םימלשו הלוע ,תאטח) בותכבש תונברוקה תשולש
יכ) 'םידומ' תכרב - םימלש ;('הדובע') 'הצר' תליפת - הלוע ;'ונל חלס' תכרבו 'ונבישה'
.(םימלש ןברק איה הדותה

.ץ"שה תרזחבש םינהוכ-תכרב - "םכרביו 'וג ןורהא אשיו"
(וכ 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(גכ,ט) דעומ להוא לא ןורהאו השמ אוביו

(י"שר) תרוטקה השעמ לע ודמלל ?ןורהא םע השמ סנכנ המל

.דוחייו רושיק ונייה ,"אנרטקתא אריטק דחב" ןושלמ - "תרוטק"

תוקבדה תילכתב ה"בקה םע רשקתהל דציכ ןורהא תא דמיל השמ - "תרוטקה השעמ לע ודמלל"
ןברק) םיקולא תברקל הכז םתועצמאבש ,םויה תונברק תא בירקה רבכ ןורהאש ףא .דוחייהו
.'תרוטק' תניחב לש הנוילעה תוקבדלו תורשקתהל ושפנ האמצ ,(בוריק ןושלמ
(מ"שת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(גכ,ט) םעה תא וכרביו ואציו

(י"שר) םכב הניכש הרשת ותדובעו ויתונברוק ידי-לעש ,ינממ בושחו יאדכ יחא ןורהא

לביק השמ" ןכש ,('רוא תכשמה') לארשי-ינבל תוקולא עיפשהלו ךישמהל היה השמ לש ודיקפת
לארשי-ינב תא ןקתלו תולעהל היה ןורהא לש ודיקפת .לארשיל התוא ןתנו "יניסמ הרות
."הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא" - ותדובע התייה ןכא וזו ,('ילכה תרשכה')

תוכזל םדא לש ונוצרב םאש ,ונתוא תדמלמ הניכשה תארשהל םרג ןורהא אקוודש הדבועה
תוירבה תא בוהאל ,ןורהא לש וידימלתמ תויהל וילע - וידי השעמבו וב הניכשה הרשתש
.הרותל ןברקלו
(298 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב

ךירצ םאה * ךרדה-תליפת רמול ידכ ריעהמ קחרתהל ךירצ המכ
וא הבישיב דימלת םאה * תרחא הכרבל ךרדה-תליפת ךומסל
ךרדה-תליפת רמול ךירצ היימינפב


ךרדה-תליפת


?ךרדה-תליפת םירמוא יתמ

.1375 'מע - א"ע ח"פרת ףד ד"ח ,זל טוקיל) 'םירוביד יטוקל' רפסבש רסאמה תמישרב
רכזנ 34 'מע 'ןיעמו' סרטנוקל אובמבו .928 'מע ד-ג קלחב אוה ק"הלל םוגרתה תרודהמב
:ותודליב ויתונורכזמ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפסמ ,(העובק הגהנהכ רבדה

ול ךלוה ,הבכרמה ןמ דרוי אבא .דומעל ןולגעהל הוויצ אבאו ,תואסרפ שמחכ ונרבע. . "
רמול ףיסומו ,['רצי רשא' - הארנכ] ךרבמ ,וידי לטונו הרזח אבו ,רעיה ינליא ןיב הדיצה
."הפ-לעב וירחא רמול לכוא יכונא םגש ידכב ,הלימ רחא הלימ ךרדה [תליפת=] תכרב

"םיירישו המא םיעבש" ריעל ץוחמ אצישכ ךרדה-תליפת רמול ךירצש קספנ ךורע-ןחלושב הנהו
.(ח ףיעס םש) ךרדה לש "הנושאר הסרפב" ורמואל שי הליחתכלו ,(ו"ס יק 'יס ז"הדא ע"וש)
ןאכ ןכ-םאו ,מ"קמ רתוי אוהש יסור "טסראיו" איה ןאכ רבודמ הילעש "הסרפ"ה ירה הרואכלו
960 אוה 'לימ' לכ 'הרות ירועיש'ל) ןילימ 4 איהש ,ךורע-ןחלושה לש 'אסרפ'מ רתוי ורבע
?זא דע ב"שרוהמ ק"כ ר"ומדא ןיתמה המלו ('מ

ךרדה-תליפתל הכרב תכמסה

רצי -רשא תכרב תא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ךימסהש המ תא םג ןאכ ריכזהל םוקמ שי ןכ
הכימסהל בוט"ש (ז"ס יק 'יס) ולש ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא ןיד-קספכ ,ךרדה-תליפתל
'מע ג ךרכ ק"גאמ ,105 ע"ס) םיגהנמה-רפס ףוסב ספדנש בתכמב םג אבוה - "הכרב וזיאל
.(אמק

,(זכק 'מע ק"הלב םוגרתב .148 'מע א"שת תוחישה-רפס) א"שת בא-םחנמב ב"י תחישב ,ךדיאל
היה ,ךרדב ותוא ווילו קסניממ ןקזה ר"ומדא ק"כ עסנ רשאכ" ,קסנימ חוכיו רחאלש ,רפוסמ
תודוא הכלהב החיש החתפתה .לימוהמ קיזייא-קחצי 'ר ג"הרהו ח"הרה םג םיוולמה ןיב
טלחוהו .'התרבחל הכומסה הכרב' תויהל הילעש וא ,המצע ינפב הכרב איה םא ךרדה-תליפת
-תליפתש ,ןקזה ר"ומדא רמא זא .המצעל הכרב תעבוקש ונייהד ,המצע ינפב הכרב איהש םלצא
.ךרדה ןמ קלח אוה םויו םוי לכש ,המדאה ינפ לע םדאה ייח ךשמ לכ לע הליפת איה ךרדה
עגונב ל"כע ."ןקזה ר"ומדא ק"כל רשוקמו דיסחל קסבטיוומ קיזייא 'ר ח"הרה השענ הזמו
.ונניינעל

התוא םייסו ,הנממ קלח היה תוחפל וא ,החישב ףתתשה ןקזה ר"ומדאש ,עמשמ ןושלה תוטשפמ
ןמ תוגייתסה (רפסמה - צ"יירהומ ר"ומדאל וא) ול התיה וליא ,ןכ-לעו .תודיסח ירבדב
.לק זמרב ולו ,התוא עומשל םיכוז ונייה ,הנקסמה

,הנורחאה וז העדכ התיה ('אשד תואנב') ויתועיסנב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנה ,ןכאו
.תרחא הכרבל הכמוסל ךירצ ןיאש

אוצמל לוכי היה אל ללכבש וא ,ןאכ דחוימב ומצע לע רימחה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ילואו
.זא דע ךרדה תליפת תרימא תא בכיע םג ןכלו ,ןאכ םא-יכ תונפתהל םוקמ

'ןולמב' ךרדה-תליפת

התוא רמאי ,ותיבל ובוש דע ךרדב בכעתמש םימיה ראשבו" :רודיסב בותכ ,ונגהנמל :הלאש
."ןולמב וליפא רקוב לכב

!?"ןולמ" והמו "תיב" םהיבגל והמ - היימינפב הרגה הדימלת וא ,הבישי דימלת

- 'תיב'ה אוה דסומה םאו .ךרדה תליפת רמול םהילע רקוב לכש עמשמ 'ןולמ' אוה דסומה םא
םתוהש ימי רתיב וא רקובב תבשב רמול םהילע ,םתיבל 'השפוח תבש'ל םיאב םה רשאכש עמשמ
.(הז ןודינב 'ןולמ'ה אוהש) ךרדה-תליפת תיבב

.תורורבו תורדגומ תונקסמ םכסלו ,הז אשונ ררבל אנא

ד"בח-רפכ ,לאינרק סומע

."השעמל-הכלה"כ בפ 'מע כ קלח שדוק-תורגאמ ,23 'מע) םיגהנמה-רפסב הארוהה הנה :הבושת
יבגל איה ,םוי לכב הרמואל (.ל"נה תורוקמה ינשב 'רודיס'ה רכזנ אל עודמ ןויע ךירצו
,(שפונל האיציה תנוע - זומת ט"י 'םוי םויה'ב הספדנ ןכלו .'אשד-תואנ'=) 'עשטאד'
,שודיח הז םגו) "תיבל ץוחמ"כ תואדווב םירדגומש תומוקמ ,ונייהד ;ב"ויכו ל"וחב רוקיב
,ב"הראב 'פמעק' ץיקה-תונחמ יבגל .(ךכ לע המתש ז ק"ס ש"הדבב זס 'יס ןחלושה-תוצק האר
.תעכ הרוקמ אצומ יניא ךא ,םש םג תאז רמול יברהמ הארוה התיהש יל רוכז

תע לכב ,תיבב ןהו הימינפ/הבישיב ןהש ,הטושפ תישילש תורשפא ןכתית הרואכל ,ותלאשל
רנו הכונח-רנ תקלדהל רשקב קספנש ןידה ךרד-לע ,העש התואל םתיב אוה הז - םש םתויה
.(יברל םיעסונשכ הז-ךרד-לע אמתסמו) בוט-םויו שדוק-תבש

גרובזניג החמש-ףסוי ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ינימש תשרפ שדוק-תבש

ןסינב ד"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה -ךכ רחאו ,םלוכל

.2(טי -א,ו ב-לאומש) "ותיבל שיא םעה לכ ךליו . . דוד דוע ףסויו" :הרטפה

.םיקלח 5-ו 3:14 העשב ,םיירהצה-רחא ישיש םוי :דלומה

.שדוק-תבשה םויבו ישישה םויב שדוח-שאר :3רייא שדוח םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.4תסנכה-תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.5תובא תכסממ 'א קרפ םיארוק

וניא הניינעש ,החנמ תליפתל ךשמהב האב (ורודיסב ז"הדא ןושלכ) תובא-יקרפ תרימא
-לכ דומיל רדגב הניא איה םג ןכלו ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכו ,דומיל
לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ ךא .ךכ
ישרפמד םישוריפה םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש
.6וכרע יפל דחא לכ ,הנשמה

ישיש םוי

שדוח-שארד 'א ,ןסינב 'ל

.7םויה הכרבל זרדזי ,'תונליאה תכרב' תא ךריב םרטש ימ.30 'מע םיגהנמה-רפס (1

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םש (2

וב ודלונש שדוח" אוה רייאש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .אקווד ,רייא - ן"ידוי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש (3
-ירואמ .ז"ס העבש-תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - המילש הבכרמה דוס תובית ישאר אוה ,"םלוע ינתוויז
.ולק 'מע וט ךרכ ק"גא - (וכרעב רוא

.ןסינ 'ל ,םוי-םויה (4

אלש יברה הרוהש ,תובא -יקרפבש םיקוספ-יקלחו םיקוספ תודוא 17 'מע חער ןויליג 'תורשקתה'ב האר (5
.םהש-תומכ 'ה תומש םע (לודגה תבשב פ"שגה תרימאב םג ל"צ ןכ הרואכלו) םרמואל

רחא םותי-שידקו ,לודגה -תבשב פ"שגה תרימא רחא ז"דעו) כ"חא ןנברד שידק א"אש ונלצא םיליגר ט"מ ע"צ
רמול םיכירצ םלועל רשא ,ב"לק 'יס שובלה כ"שמכו" :םיליהתה ףוסב ספדנה יברה בתכמב האר] םיאישנה יקוספ
שידקב ונגהנמכ ,םיליהתה ירחאש שידקה תא םהירחאל תוחדל היה ךירצ פ"כע - ["םיקוספ ורמאש ירחאל שידק
ןאכ הפסונ היננח 'רד אתיירבש קספנ דנ ס"וס ז"הדא ע"ושבש טרפבו ,('וכו ירוא דודלו םוי לש ריש ירחאש
.שידקה תא רמול ידכ

-תרות' םג הארו .זל 'יס ,רמועה-תריפס 'םידעומה ירעש'ב אבוה .664 ,596 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (6
.62 ע"ס ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ

ג"יפ) ז"הדאל 'ןינהנה תכרב רדס' ןושלמ קיידמ (דיק 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש') יברהש ןוויכ (7
.ךרבל םילוכי ןסינ ימיב קרש (ד"יס

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il