- ד"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רייא 'ז * םישודק-ירחא תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םיכוז השעמה שודיק ידי-לע
"ינא שודק"ל


הרות יפוג בור"ש ינפמ ,"להקה"ב הרמאנ םישודק תשרפ
םג ומכ ,םאו בא דוביכ לש יוויצה אולהו * "הב ןייולת
דוע ורמאנ ,םימלש ןברק תווצמ ןכו תבש תרימש לש יוויצה
יפוג בור" רשא השרפש בושח עודמ ,ללכבו * !?ןכל םדוק
ק"כ תחישמ * ?אקווד "להקה"ב רמאית ,"הב ןייולת הרות
ונרוד אישנ ר"ומדא


המכו המכב ומכ - המדקה האב ,ונתשרפ תלחתהבש "'וגו ויהת םישודק" יוויצה םדוק
תלדבנ הזבש - תפסונ המדקה האב ןכ ירחאלו ."רומאל השמ לא 'ה רבדיו" - הרותב תוישרפ
."לארשי ינב תדע לכ לא רבד" - הרותה תוישרפ ראשמ וז השרפ

,ונייה) דמלמ" - "לארשי ינב תדע לכ לא רבד" תוביתה תא וקיתעהב - י"שר שרפמ הז לעו
תואב המ שרפמו ,תוישרפ ראשב אלו וז השרפב קר ונשיש ןיינע דמלל תואב ולא תוביתש
תדע לכ לא רבד" רמאנ ןכלש ,לארשי ינב לכל ,"להקהב וז השרפ הרמאנש (דמלל ולא תובית
."לארשי ינב

ןורהאל םרמאש ירחאל לארשי ינב לכל וניבר השמ םרמא הרותה תוישרפ ראש לכ :רמולכ
לארשי ינב לכ ושגנ ןכ ירחאו" 1אשית תשרפב בותכש המ י"שר שריפש יפכ ,םינקזהו וינבו
השמ ?הנשמה רדס דציכ" ,"לארשי לכל . . דמלמו רזוח םינקזל דמלש רחא" ,"'וג םווציו
'וכ םינקז וסנכנ ,'וכ וינב וסנכנ ,וקרפ השמ ול הנש ןורהא סנכנ ,הרובגה יפמ דמול היה
,"להקהב" הליחתכלמ השמ הרמא וז השרפ ןכ-ןיאש-המ ;2"'וכ םעה לכ וסנכנ (ךכ-רחא קרו)
.3וידחי "לארשי ינב תדע לכ לא"

בורש ינפמ" - תוישרפה ראש לככ אלד ,"להקהב וז השרפ הרמאנ"ש םעטה ראבל י"שר ףיסומו
."הב ןייולת הרות יפוג

:ןבומ וניא הרואכלו

ןה - ?"להקהב" רמאהל וז השרפ ךרטצת "הב ןייולת הרות יפוג בור"ש ללגבש חרכהה והמ (א
לבא ,לארשי לכ לש םתעידיל אובל וז השרפ הכירצ "הרות יפוג בור" הב שיש ןוויכש תמא
לככ לארשי ינב לכל הדמלמ השמ היה ,"להקהב" תרמאנ התיה אל םא םג ,ןכ-יפ-לע-ףא
?תוישרפה

:"הרות יפוג בור" ושדחתנ וז השרפבש וניצמ ןכיה :"אישק-ץאלק" (ב

4"'וגו הלכת אל םכצרא ריצק תא םכרצוקבו" יוויצה ומכ ,וז השרפב ושדחתנש םייוויצה
;הרותב םירקיע םניא - הזב אצויכו ,(הקדצ תווצמב טרפ והזש)

,"הרות יפוג" םהש וז השרפבש םיוויצה וליאו

םה ולא םיניינעש ןוויכש ,5"ורומשת יתותבש תאו" "וארית ויבאו ומא שיא" יוויצה ומכ -
7ל"זח ורמא םאו בא ארומו דוביכל עגונבש טרפבו ,6תורבדה תרשעב ורמאנ ןכל "הרות יפוג"
,הרותב רקיע אוה םוקמה ארומו דוביכ ירהו ,םוקמה ארומו דוביכל בותכה םתוא הוושהש
,הלוכ הרותה לכ דגנכ הלוקש איהש 8ל"זח ורמא תבש תרימשל עגונב ןכו

ירהש ,הרותב רקיע םג אוהש ,9"'וגו םימלש חבז וחבזת יכו" יוויצה הז ךרד-לעו
,תונברוקב ירקיע ןיינע אוה ,10"םילעבלו םינהכלו חבזמל םולש םהב שיש" ,"םימלש"
תוכלהמ (ב) ,11דמוע םלועה םהילעש םירבדה תשולשמ (א) םתויהל ,הרותב רקיע םה תונברוקו
- 12הרותבש תורומח

"'וגו ויבאו ומא שיא" :הז ינפל רבכ ורמאנ אלא ,וז השרפב ושדחתנ אל ולא םיניינע ירה
.13ארקיו תשרפב - םימלש ןברוקו ,תורבדה תרשעב -

- "להקהב" רמאהל םיכירצ "הרות יפוג"ש ךכל רבסהו םעט אצמיי םא םג ירה ,ןכש ןוויכו
הרמאנ" המל ,ןכ םא ,וז השרפב ושדחתנ אל ולא "הרות יפוג"ש ןוויכ :ןבומ וניא ןיידע
?"להקהב וז השרפ

אוה (י"שר שוריפד רוקמה אוה םשש 15שרדמבו 14םינהוכ תרותב אוה ןכו) י"שר ןושל (ג
,הב ורמאנ הרות יפוג בורש רמימל היל יווה ,הרואכלו ."הב ןייולת הרות יפוג בור"
?"הב ןייולת" ןושלה קויד והמו ,הזב אצויכו ,הב וללכנ

:התרבחב תחא תוצרותמ ולא תוישוק ךא

אל וז השרפבש ןוויכ - (הזב אצויכו) "הב ורמאנ הרות יפוג בור"ש רמול לוכי וניא י"שר
ורמאנ אלש אלא ,הרות יפוג בור הב ורמאנ אלש דבלב וז אל :רמולכ) ללכ הרות יפוג ורמאנ
.הז ינפל תוישרפב רבכ ורמאנ ,וז השרפב ורכזנש הרות יפוג לכ ירהש ,(ללכ הרות יפוג הב

בור לש םויקה ןפואש ,ונייה ,"הב ןייולת הרות יפוג בור"ש - אוה וז השרפ לש שודיחה
לוכי היה וז השרפ ילול ,יכ ,וז השרפב יולת הז ינפלש תוישרפב ורמאנ רבכש הרות יפוג
ןוצר יפכ םמויק היהיש יולת וז השרפבו ,ןוילעה ןוצר ךפיה אוהש ןפואב םמויק תויהל
.ןוילעה

ירה - ל"נכ ("הרות יפוג") הרותב רקיע אוהש - םאו בא ארומ(ו דוביכ)ל עגונב :אמגודלו
ןכלו] ול עומשל ךירצ תבשה תא ללח ול רמאי ויבא רשאכ םגש רמול םוקמ היה וז השרפ ילול
יפ-לע-ףא רמול ,("ורמשת יתותבש תאו וארית ויבאו ומא שיא") בא ארומל תבש תרימש ךמס"
יוויצה םויקש ,אצמנו ,[16"ול עמשת לא תבשה תא ללח ךל רמאי םא ,בא ארומ לע ךיתרהזהש
,ןוילעה ןוצר יפכ הז יוויצ םייקתי הדי-לעש ,וז השרפב "יולת" םאו בא ארומו דוביכ לש
.ו"ח יכפה ןפואב אלו

השרפב "יולת"ש - ל"נכ הרותב רקיע אוה םגש - םימלש ןברקד יוויצהל עגונב הז ךרד-לעו
ןפואב אלו ,ןוילעה ןוצר יפכ היהיש יוויצה םויק ןפואב םיטרפ המכו המכ וראבתנ הבש ,וז
.ו"ח יכפה

.וז השרפב ורכזנש הרות יפוג המכו המכל עגונב אוה ןכו

:"להקהב וז השרפ הרמאנ" ןכל - "הב ןייולת הרות יפוג בור"ש ןוויכו

ועמשי לארשי ינב לכש תפכיא היה אל - םישדח הרות יפוג וז השרפב םירמאנ ויה וליא
םרמאי הז ירחאל קרו ,לארשי ינקזלו וינבל ,ןרהאל הליחת םרמאי השמש ירחאל ולא םייוויצ
;לארשי ינב לכל

ריהבהלו ראבל האב וז השרפש ,ונייה ,הרות יפוג בור ןייולת וז השרפבש ןוויכ לבא
םילולע וז השרפ ילולו ,יעבדכ היהי םמויק ןפואש הז ינפל ורמאנ רבכש םייוויצל עגונב
םירקיע םהש םייוויצ תודוא רבודמהש טרפבו ,ןוילעה ןוצר ךפיה אוהש ןפואב םמייקל
יזא - "הרות יפוג בור" (אלא ,םידחא םיניינע קר אל) אפוג הזבו ,"הרות יפוג" ,הרותב
:עגר לכ לע לבח

םינקזהל ךכ-רחאו ,ןורהא ינבל ךכ-רחאו ,ןורהאל וז השרפ דמלי השמש דע ןיתמהל רשפא-יא
ןוצר ךפיה אוהש ןפואב "הרות יפוג בור" תושעל לארשי ינב םילולע םייתניב ירהש -
,ו"ח ןוילעה

םינקזה וא וינב וא ןורהאמ לארשי ינב לכ ועמשי םייתניבש ךכב תאז ריהבהל רשפא-יאו]
יוויצה תא םעמשבש ןוויכד - ינולפ יוויצ םויק ןפואב יתימאה שוריפה תא השממ ועמש רבכש
,השמ לש ומשב וליפא ,ינולפמ ועמשיש המ ליעוי אל ,םייוסמ ןפואב םלצא חנוה השממ
.[ומצע השממ תאז ועמשיש חרכהב אלא ,רחא ןפואב אוה יתימאה שוריפהש

,"להקהב" דימו ףכית הרמאל השמ ךרצוה - ה"בקה ידי-לע וז השרפ הרמאנ רשאכ ,ןכלו
ידכ ,יכ ,הרותה תוישרפ ראש לכב גוהנ היהש "הנשמה רדס"כ אלד ,לארשי ינב לכ דמעמב
וניצמש ךרד-לעו) ליגרה רדסהמ תונשל יאדכ ,"הרות יפוג"ב טרפבו ,לוקלק לש ןיינע לולשל
ריכזהל רוסא םהבש תומוקמב םג הכלה לש ןיינע ריכזהל ךירצו רתומ ארוסיאמ ישורפאלש
.(17הרות ירבד

:י"שר שוריפל עגונב - וז השרפב ףסונ ןיינע ראבל שי הז יפ-לע

ןוויכ ,הרואכלו .םיניינע המכו המכ לש הכלה רוריב וניצמ וז השרפב י"שר שוריפב
הכלה רוריב לש ןיינעל םוקמ המ - ארקמ לש וטושפ שרפל י"שר אב הרותה לע ושוריפבש
?ארקמ לש וטושפל עגונ וניאש

לש וטושפל עגונ וניא ינולפ קוספב רבודמה ןיינעב הכלהה רוריבש ףאש - הזב הרבסההו
רבד" - השרפה תלחתהד ארקמ לש וטושפל עגונ הז ירה ,םוקמ-לכמ ,ומצע הז קוספ לש ארקמ
- "הב ןייולת הרות יפוג בורש ינפמ להקהב וז השרפ הרמאנש דמלמ" ,"לארשי ינב לא
תוכלה יטרפ המכו המכ וראבתנ הבש ןוויכ ,הרות יפוג בור וז השרפב ןייולת דציכ ריהבהל
.ל"נכ ,ןוילעה ןוצר יפכ תווצמה םויק היהי םדי-לעש

:תידדצ אישוק םג ץרתל שי הז יפ-לעו

ןייולת הרות יפוג בורש ינפמ להקהב הרמאנ וז השרפ"ש ראבמש ירחאלש ,15שרדמב וניצמ
םישיש םישישמ הב שי ןהמ תחא לכו הרותב וניבר השמ ונל ביתכה תוישרפ 'ג" :ףיסומ ,"הב
."םישודק תשרפו 'וכ ןה ולאו ,תווצמ (םיעבש םיעבשמ :העד שיו)

?"להקהב" רמאהל תוכירצ ל"נה תוישרפ יתש םג ויה - ןכ םא :השק הרואכלו

םישיש תחא לכב שי תוישרפה יתשבש - תוישרפה 'ג ןיב קוליחה ןבומ ליעל רומאה יפ-לעו
שי ןפוא הזיאבו דציכ רהבוהו ראבתנ םישודק תשרפב ןכ-ןיאש-המ ,תושדח תווצמ (םיעבש וא)
ךרוצ שי הז ןיינעב קרו ,(הז ינפלש תוישרפב רמאנ םהילע יוויצהש) תווצמה תא םייקל
.(ד"ס ל"נכ) "להקהב" היהת הרימאהש חרכהו

:ונתדובעב הארוה הווהמ - הרותה יניינע לככ - ל"נה ןיינע

תודיסחה תרות תצפה ,תודהיה תצפה לש הדובעל רסמתהל שרודו םיחולש חלוש יברה רשאכ
יהמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,תוחילשה תא םייקל םיכירצ יאדובש תמא ןה :םיבשוחה םנשי - 'וכו
...הז ירחאלש עגרב תאז תושעל רשפא ?תוריהמה

וילאש םוקמהב םיאצמנה םידוהי םתוא לש "הרות יפוג בור" לש םויקהש תעדל םיכירצ ,ןכבו
!ולש תוחילשהב יולת ,חלשנ

םניאש אלא ,תווצמו הרות ,הנומא רחא שופיח לש העונתב םידוהי התע םידמוע ,ללכב
לולע תוחילשה םויקב רוחיאה ירה ,ןכש ןוויכו .תאז תושעל שי ןפוא הזיאבו דציכ םיעדוי
!ל"חר יכפה ןפואב 'וכו הנומאה ןיינע תא ושרפיש ךכ ידיל םורגל

לכוי הנש םירשעו האמ ירחאלש ידכ ,(חילשה רובע) ורובע קר תוחילשה ןיינע היה וליא
םויק תא תוחדל םוקמ -תניתנ היה ילוא - "ךתוחילש יתישע" ול רמולו יברה לא אובל
;תוחילשה

ןתוא תא ליצהל ידכ ,תלוזה ליבשב - איה יברה חלושש תוחילשה תנווכש ,איה תמאה לבא
,תוחילשה םויק תא תוחדל רשפא-יא ,ןכלו ,ותוחילש םוקמב םיאצמנש לארשי ינב לש תומשנ
היהת אל בושו ,יכפה ןפואב 'וכו הנומאה ןיינע תא שרפל ידוהי לולע הז עגרב ירהש
!ותוא ליצהל ו"ח תורשפא

אמש ,קפסה ללגב ,תלוזה לע לועפלו ץורלו רהמל יננה בייוחמ יכו :ןועטל לוכי ןיידע ךא
!?רחואמ היהי ךכ-רחא

ןיינע והז אלא ,תלוזה רובע הבוט קר אל איה תלוזה לע הלועפהש ,ול םירמוא הז לעו
ןייולת "הרות יפוג בור"ש םיניינעהש ונתשרפב בותכש הממ םידמלש יפכ - וילא םג עגונש
ךרצוה ןורהא םגש ,ונייה ,וידחי םלוכ ,"לארשי ינב תדע לכ לא" ,"להקה"ב ורמאנ םהב
לביק זא קרו ...ירבד תב תימולש לש הנב םג ללוכ ,לארשי-ינב לכ ופסאתיש דע ןיתמהל
םיניינעה תא לבקל לוכי וניא אוה םגש ,ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו ,ולא תוארוה ןורהא
.םיפסונ םידוהיל הרותה תוארוה תריסמב קוסעיש דע וילא םיכיישה

:"הב ןייולת הרות יפוג בורש . . וז השרפ" ןושלה קוידב זמרה ראבלו ףיסוהל שיו

,הבשחמה חוכ םע הרושק הרותד המשנש - הרותד המשנל "הרות יפוג" ןיבש םיקוליחהמ
.השעמה חוכ םע םירושק "הרות יפוג"ו

וז השרפב הרותה הווצמ התודואש השודקהש - וז השרפב ןייולת "הרות יפוג בור"ש והזו
.("הרות יפוג") השעמה חוכל עגונב השודקה איה ("ויהת םישודק")

:"ינא שודק יכ ויהת םישודק" רמאנ הז לעו

שודק יכ רמול דומלת ,ינומכ לוכי ,ויהת םישודק" :הז קוספ לע 18ל"זח רמאמ םדקהבו
."םכתשודקמ הלעמל יתשודק ,ינא

לש ןיינע אוה הרותב אנימא-הווהו אישוק םגש 19ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיה יפ-לעו
,"ינומכ" היהת ,"ויהת םישודק" ,ידוהי לש ותשודקש ךכל םוקמ-תניתנ שיש ,אצמנ ,הרות
.20תומצעה תשודק ,"ינא שודק"ד השודקה ומכ

אקווד השעמה חוכל עגונבש השודקה איה ,"ינא שודק"ד השודקהל םיאב הדי-לעש ,וז השודקו
.("הרות יפוג")

ןכלש ,רתוי קמועב שפנב עיגמו ,רתוי ינחורו קד אוה הבשחמה חוכש יפ-לע-ףאש ,ונייהו
השעמה חוכד השודקה ידי-לע אקווד ,םוקמ-לכמ ,"הריבעמ ושק הריבע ירוהרה" 21ל"זח ורמא
."ינא שודק"ד השודקהל םיעיגמ

.רתויב הטמ הטמה ידי-לע אקווד ךשמנ רתויב הובג הובגהש יפל - רבדה םעטו

:"תוירעה ןמ םישורפ ווה ,ויהת םישודק" י"שר שריפש המ םג והזו

לע יאקש (23תודיסחב תומוקמ המכב אבוה ןכו) 22ן"במרה בתכ "ויהת םישודק" שוריפב
םירבדמ וליפא ומצע שרופש ,הדובעב תילענ אגרד יהוזש ,24"ךל רתומב ךמצע שדק"ד יוויצה
."תוירעה ןמ םישורפ ווה" :אוה - ארקמ לש וטושפ - י"שר שוריפ לבא .םירתומה

הנה ,("הרות יפוג") השעמה חוכ םע הרושק םישודק תשרפד השודקהש ךכל ףסונש ,ונייהו
םשרושש ,(ן"במרה שוריפכ) םירתומה םירבדב השודק תודוא אל רבודמ אפוג השעמה חוכב
תופילק 'גמ םשרושש םירוסאה םירבד םהש ,תוירעה ןמ תושירפ תודוא אלא ,25הגונ תפילקמ
.27"ץראה תוורע" ,הפילקה ישוקו ףקות הז ירה אפוג תואמטה תופילק 'גבו ,26תואמטה

דעו ,28ןתדמחמ םדא לש ושפנש ןפואב הז ירה תוירעבש הפילקה ףקות דצמש וניצמש יפכו
תשרפ הרותב ןירוק ,הליענל בורק ,םירופיכה-םויד החנמבש ,הוואתה ףקות אוה ךכ ידכ
.29הז ןיינע לולשלו ריהבהל ידכ ,תוירע

הנשמה ןושלב 30קדצ-חמצה ראבמש יפכו ,רתויב רומח ןווע אוה תוירעד רוסיאהש םג והזו
.ה"י םשב םגופ תוירעד אטחהש יפל ,ה"י אירטמיגב הרשע-שמחש ,"'וכ םישנ הרשע-שמח"
שנועה לדוגמ ירה ,31םגפה ךרע יפל אוה שנועהש ןוויכד ,תוירעבש שנועה לדוגמ םג ןבומכו
.םגפה לדוג םג ןבומ

םיאב הז ידי-לע אקוודו ,"ויהת םישודק"ד ןיינעה אטבתמ תוירעה ןמ תושירפהב אקווד ךא
ידי-לע אקווד ךשמנ רתויב הובג הובגהש ,רומאכ ,32תומצעה תשודק ,"ינא שודק"ד השודקהל
.33רתויב הטמ הטמה

'יוה ינא םהב ואמטת אלו" - הז ינפלש השרפה ףוסב י"שר שוריפ םע הז רשקל שיו
,םכב יל שי האנה המו ,ירחאמ םילספנ םתאו ,םכיקולא יניא ,ואמטת םא אה" ,"םכיקולא
:"הילכ םיבייחתמ םתאו

"'יוה" ,"ינא"ד םיניינעה 'ג דגנכ םה י"שר שוריפבש תונושלה 'גש 34ליעל ראבתנ
ןוויכ - "םכיקולא יניא" ןיינעה תליחתב י"שר בתוכ ןכ-יפ-לע-ףאו ."םכיקולא"ו
."ינא" תא םגו ,"'יוה" תא םג םיחקול ודי-לעש יללכ ןיינע אוה "םכיקולא"ש

:הזב ןיינעהו

םילספנ םתא" ןושלה רמאנ הזל ליבקמב ןכלו ,תוקולאב הנותחת אגרד לע הרומ - "םכיקולא"
דבלב (םיירוחא) תוינוציח םה ותוללכב םיקולא םשש יפל ,ונייהו ,םיירוחא תניחב "ירחאמ
חוכ תויהל םיארבנב ךשמנ םיקולא םשש יפכ ,ונייה ,"םכיקולא" ןכש-לכמו ,35'יוה םש םגל
.אפוג םיקולא םשב םיירוחאו תוינוציח והזש ,לעפנב לעופה

תא םג וליפאו ,"'יוה"ד ןיינעה תא םיחקול "םכיקולא" ידי-לע אקווד ,ןכ-יפ-לע-ףאו
."ינא"ד ןיינעה

תושירפה ידי-לע אקווד תכשמנ ("ינא שודק יכ") תומצעה תשודקש - ונניינעב הז ךרד-לעו
:("תוירעה ןמ םישורפ ווה" ,"ויהת םישודק") תוירעה ןמ

ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש אלא ,ירמגל תומלועמ לדבומו שודק אוה ומצע דצמ ה"בקה
תונהיל ונוצרש ,ונייה ,37םעט אלל הוואת לש ןיינע ,אקייד הוואתנ ,36םינותחתב הריד
.לארשי-ינב לש םתדובעמ

יהוזש ,אקווד רתויב םינותחתה םירבדב הדובעה איה - האנה ה"בקהל שי הנממש הדובעהו
.תוירע יניינעב השודקה

'ג) תופילקל הקיניהש 38עודיכ - םיקולא םשד תונותחתה תוגירדמה םע רושק הז ןיינעו
,םיקולא לש םיפוריצהמ איה (תוירעה ןיינע אוה םשמש ,"ץראה תוורע"ל דע ,תואמטה תופילק
תונורחאה תויתואה לש םיפוריצהמ אלא ,תונושארה תויתואה לש םיפוריצהמ אל - אפוג הזבו
.אקווד

."ינא שודק"ד ןיינעה תא םיחקול - םינותחתה םיניינעב השודקד הדובעה ידי-לע אקוודו
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי ;הגומ יתלב - ה"כשת'ה רייאב 'ו ,םישודק תשרפ תבש תודעוותהמ)
(ק"הלב
.בל,דל (1

.ב,דנ ןיבוריעמ - פ"הע י"שרפ (2

.ונתשרפ שיר ח"הוא האר (3

.ט,טי (4

.ג,םש (5

.ה ,ד"כפ ר"קיו םג הארו .ח ,םש .בי,כ ורתי (6

.ונתשרפ שיר כ"ות .ב,ל ןישודיק (7

א"עס ,ה ןילוח הארו .א,טפ .א,זמ ב"חז .בי ,ה"כפ ר"ומש .ג"פס םירדנ .ח"ה א"פ תוכרב ימלשורי (8
.(ןשרדה השמ יבר לש ומשב) חלש פ"ס ת"הע י"שרפב אבוה .י"שרפבו

.ה,םש ונתשרפ (9

.א,ג ארקיו י"שרפ (10

.ב"מ א"פ תובא (11

.ב,חי תוכרב - ארפס ה"דות (12

.ךליאו א,ג (13

.ונתשרפ שיר (14

.םש ר"קיו (15

.פ"הע י"שרפ (16

.ה"פסוס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט .ה"ה ג"פ ש"ק 'לה ם"במר .ב,מ תבש (17

.ט ,םש ר"קיו (18

.125 'מע שיר ב"שת ש"הס םג הארו .גלק 'מע שיר ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא האר (19

.ונתשרפ שיר ת"הע םייניע-רואמ םג האר (20

.ג"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר הארו .א"ער ,טכ אמוי (21

.ונתשרפ שיר (22

.(א,טל) ל"פ אינת האר (23

.א,כ תומבי (24

.ז"פ אינת (25

.ו"פ םש (26

.טי,בי ךל-ךל י"שרפ הארו .בי ,םש .א,במ ץקמ (27

.ט"יה ב"כפ ב"וסיא 'לה ם"במר .נ"שו .ב,אי הגיגח (28

.ד"ס םש ז"הדא ע"וש .ד"קס ב"כרתס ח"וא ז"ט .א,אל הליגמ - ןירוק ה"ד י"שרפ האר (29

.תומבי שיר ס"שה לע וישודיחב (30

.ה"הגהב ד"כפ אינת (31

שודק"ד ןיינעהש (ךליאו גנק 'מע ס"רת מ"הס) תועובשה גח ירמאמב ראובמהל הריתסב הז ןיאש םג ראבתנ (32
רואיבה רסח - (ךליאו 257 'מע א"ח ש"וקל םג האר) "ךל רתומב ךמצע שדק"ד הדובעה ידי-לע אקווד ךשמנ "ינא
.(ל"ומה)

.ךליאו 91 'מע ב"יח ש"וקל םג האר (33

.ךליאו 96 'מע ב"כח ש"וקלב (ז"חאל) הספדנ - ה"כשת רומא פ"ש תחיש (34

.מ"כבו .(א"עס ,דצ) ד"פ ת"הגא אינת (35

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג"פס ר"ב .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת (36

.ותליחתב ו"סרת ךשמה (37

ורתי א"ות .'א שורד חספה ןיינע תונווכה רעש .ו"פ תווצמה רעש ח"עפ .אב פ"ר םיטוקילה-רפס האר (38
.מ"כבו .ד,טק (תופסוהב)


םיאצמנה םידוהי םתוא לש "הרות יפוג בור" לש םויקהש תעדל ךירצ
!יברה וילע ליטהש תוחילשהב יולת ,חלשנ וילאש םוקמהב

םינותחתה םירבדב הדובעה איה ,האנה ה"בקהל שי הנממש הדובעה
תוירע יניינעב השודקה יהוזש ,אקווד רתויב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


הלואגה ינפמ שושחל המ ןיא


?הלואגה ןמזב (הרות יפ-לעש) םלועה יניינע לש םניד המ

ידוהי לכש םישיערמש ךכמ םילהבנו םיאלפתמש ולא לכל הנעמ ונשי [...] ליעל רומאה יפ-לע
םה םיאטבמ ,"םיחותפ" םישנא םתויהבו) שממ דימו ףכית אובת הלואגהש לועפלו תושעל ךירצ
:(םתגאדו םתאילפ תא רובידב

ךשמב ולעפש םיניינעהו תולועפה לכ םע - םה םילאוש - היהי המ ,דימ אובי חישמ רשאכ
,םירשקהו םירבחה ,ורבצ םהש םיסכנהו שוכרה ,ומיקה םהש םיקסעה :תולגב םינש המכו המכ
אצויכ דועו ,(רוביצ ינקסע טרפבו) ורשקש ,םלועה תומוא ןיב ןהו לארשי ינב ןיב ןה
!?הזב

לש וגהנמ" לכ לטבש שוריפה ןיא הלואגש ןוויכ ,דחפל המ ןיאש ,אוה הז לע הנעמהו
לכ תא הכותב תללוכ הלואג :הברדא ;תולגב (הרות יפ-לע) ולעפנש םיבוטה םירבדה ,"םלוע
תיתימאה םתומילשו םתלעמל ,הלואגד בצמל םילעתמ םהש ןפואב ,"הלוג"ד (םיבוט) םיניינעה
לכב תיתימאה תילכתו הנווכה ,םלוע לש ופולא (ף"לאה) תא םהב םילגמש הז ידי-לע -
.ה"בקה לש "ודובכ" תא הלגמ הז לכש יפכ - (תולגה ןמזבש) תולועפה

וניתדובעו ונישעמב היולת הלואגה

ילב אוה הלואגד הדובעה ןכותש םיבשוחש ולאל - אסיג ךדיאל הארוהה םג ןבומ הזמו [...]
"וניתדובעו ונישעמ"ב אקווד היולת הלואגה :הברדא - "םלוע לש וגהנמ" תלילשו תוכייש
ללוכ ,םיימשג םירבדב ,תווצמה םויקב הפסוה ידי-לע ,םלועב וקלחמ לחה [...] תולגה ןמזב
ולש תורישעהמו ולש תוימשגהמ חקולש ,("תוישעמ תווצמה רקיע") הקדצה תווצמ - דחוימבו
דובכל"ד ןפואב ,םישובלו ןוזמ היהי תלוזה לצא םגש ,רחאל עייסמו (ה"בקה וכריבש)
אצויכו הקדצו הרות תודסומל אוה עייסמ הז ךרד-לעו ,"םינהוכ תכלממ"ל םאתהב ,"תראפתלו
.הזב

"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ד ןפואב תאז השוע - ולש תושר יניינעב ותדובעב םג אוה ןכו
."והעד ךיכרד לכב"ו

דחוימבו ללוכ .הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע - רקיע הז םגו דועו
.תווצמה םויקו הרותה דומילב רתוי דוע ופיסויש ,ולוכ םלועה לכב םידוהי ררועל -

לע העפשה ידי-לע - ללוכ ,"םלוע לש ופולא" ולוכ םלועה לכב תולגלו םסרפל םג ןכו
."הכולמה 'הל התיהו"ל םתנכהו ,חנ ינב תווצמ עבש םויקל עגונב םלועה תומוא

הלואג יניינעב הרות דומיל

ללכב "וניתדובעו ונישעמ"ב ףיסוהל ךירצ ידוהי לכש - ל"נכ - אוה רבדה שוריפ תוטשפבו
הרותה דומילב - הז ינפלש תודעוותהב רבודמכ - דחוימבו ללוכ ,הלואגה תא םיאיבמש
הנשמ ,הפ-לעבש הרותו ,("הז רבדב םיאלמ םירפסה לכ"ש) בתכבש הרותב ,הלואג יניינעב
.'וכו םישרדמו ארמגו

ןיא) "ןלאפראפ ןייק אטינ זיא'ס" ,ינש חספד הארוהה יפ-לע ףיסוהל םיכירצ - אפוג הזבו
וא ,יעבדכ רבעב הדובעה תא ומילשהו ונקת םא קדצ-ןובשח תושעל - (דובא הרקמ םעפ ףא
ףא ירה והשמ רסח םא וליפאש ,חוכ -תניתנו הארוהה תא הזב שיו ;הזב ףיסוהל דוע םילוכיש
.ןקתל דימת םילוכיו דובא הרקמ ןיא םעפ
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ,א"שנת'ה רייאב ג"י ,םישודק-תומ-ירחא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(189-186 'מע ,ג ךרכ ,א"שנת'ה

יבר יצוצינ


"םקנתמו בייוא תיבשהל"


לע ררועל יברה הברה םירופיכה-םוי תמחלמל ומדקש םימיב
דחוימב הרותה דומיל תרבגה לעו לארשי ידלי לש םכוניח
'םיללוכ'ה יכרבאל ארוק יברה * "םיקנויו םיללוע"ה ברקב
* הרות-ישודיח לש םיצבק רואל-איצוהל תובישיה ינבלו
לע * תפצ ק"היעב ד"בח-תיירק תא םיקמ ףא הפוקת התואב
בצמה לגרל - ביואב תינחור המחלמל יברה ןנוכתהש ךרדה
ו"ת השודקה ונצראב ררושה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה אצי ,םירופיכה-םוי תמחלמ ץורפ ינפל םישדוח העבראכ ,ג"לשת תועובשה גח ברעמ לחה
לבקי ץיקה תשפוחבש ךכל גואדל ,דחוימב ד"בח ידיסחלו ללכב רשכה ךוניחה ינקסעל האירקב
וז האירקל םעטכ ."םינטק -ינטקו םינטק" לע התיה השגדהה .ינרות ךוניח ידוהי דלי לכ
ךיררוצ ןעמל זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" קוספה ןושל תא םימעפה ןמ המכב יברה טטיצ
."םקנתמו בייוא תיבשהל

יאצויל תודסומ לש) תויפסכה תואצוהה ןמ םיזוחא םירשע לש תופתתשה זא חיטבה ףא יברה
זא היה הז רשקהב .ץיקה תשפוח ךלהמב דומיל תוינכות תלעפהב תוכורכה (תוצעומה-תירב
הז םא - תואחסונ המכו םיטבש ב"י שי ירה ;רחא וא הזכ ,חסונ הזיאב הנשמ ןיא" :יוטיב
שדוק-תוחיש) "יאשטיוואבויל וליפא וא ינלופ ,יאצילג ,יאטיל - הווצמהו הרותה יפ-לע קר
.(172 'מע ,ב ךרכ ,ג"לשת

בתכבו הפ-לעב

בתכמ .בתכש םיבר םיבתכמב םג הז אשונל יברה סחייתה ,תוברה שדוקה תוחישב וירבדמ דבל
ךשמה היה הז בתכמל .(168-166 'מע גי ךרכ תוחיש-יטוקיל) ןוויסב ב"יב םסרפתה ךורא
םש) ג"לשת זומתב ו"ט שדוק-תבש יאצוממ אוה ישילש בתכמ .(169-168 'מע םש) ףסונ בתכמב
ברעב ,םידליל בתכמ בושו .(269-268 מע םש) לארשי ידליל בתכנ רחא בתכמ .(268-266 'מע
.(270 'מע םש) בא-םחנמ םיכרבמ שדוק-תבש

- ןכ ומכ .הקדצה תווצמב דחוימבו ,ללכב תווצמבו הרותב הפסוה - ל"נה לכב םירבדה ןכות
.הרומאה חורב תונטייקו תודסומ תפסוה

:ןופלטב םג ועיגה תופסונ תוארוה

לארשי 'ר ח"הרה לא - א"טחלדבי - ףלוו םירפא 'ר ח"הרה חלוש (ג"לשת) בא-םחנמב ג"כב
:אבה בתכמה תא ,ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"וי ,ל"ז בובייל

'וכו שעמו םילעפ בר נ"ונ א"יא דבכנה ידידי דובכל"

בובייל 'יש לארשי 'ר ח"הרה"

!הכרבו םולש"

ךוניחו תונטייקה םע םיקסועה ולא לכל רוסמל ונשקבתנ א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ"
ךכ לע ר"תכ ררועי יאדוובו ,תדמוע הפקותב - הקדצ ונתי םידליהש הארוההש ,ללכב םידליה
.תעגמ ודיש המכ דע

הנשה-שאר דע ךישמהל

ץראב ד"בח-תדוגא-יריעצ יפינסל בתכמ בובייל לארשי 'ר ח"הרה בתוכ בא-םחנמב א"כב
:(131 'מע 'יבר יחבשמ')

ח"אצ ףינס דובכל"

!הכרבו םולש"

ראשה ןיב ,בקע 'פ ק"שב ותחישב א"טילש ר"ומדא ק"כש ונל ועידוה תינופלט החישב"
דומיל ירועיש תא ךישמהל שי ,םינטקה-ינטק םה םילגרו ,םילגר ןיינע והז בקע" :שיגדה
.הנשה-שאר דע םוי 40 ,םהב ונלחתהש ,(ה"לש) הרותה

."הרותה דומיל תואצוהמ 50% יוסיכ א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע חטבוה"

'להקה' - הדמעש איהו

םוקמ לכב לארשי תונבו ינב לכ לא" 'יללכ בתכמ'ב יברה הנופ ד"לשת ןוושחרמ שדוח תליחתב
ןוויכב לועפל שי הבש 'להקה' תנשכ הנשה לש הדוחיי לע עיבצמ אוה ראשה ןיב ."םהש
,'להקה'ד ןפואב (םג) אלא" םידיחיכ קר אל - "תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו"ד
."תונטק-ינטקו םינטק-ינטק ללוכ ,ףטה תא םג ליהקהל תדחוימ השגדהבו בר ןומה תופתתשהב

ךישממ - תאזה (4 ,לכ (3 ,תושעל (2 ,ורמשו (1 :קוספה ןושל יטרפב קוידה רבסה רחאל
:הצרפש המחלמה רואל אקווד 'להקה' תנש לש התובישחל סחייתמו יברה

םויב ליחתהש ערואמב ףטהו םישנהו םישנאה להקה ןיינעב השגדה הפסותנו
להק רותב ףטו םישנה םישנא דגנכ ןכ םג ןווכמ היהש ,וז להקה תנשד שודקה
.לארשי ינב

תחטבהכ רשא לארשי ינב לכל דומעתש איהו הדמעש איה דחי םלוכ תלהקהו
.םהילע ןגי תואבצ 'יוה :איבנה

ליחה דקפמל תרגיא

.הכרב תשקבבו תולאשב ל"הצב םיבר םיניצקו םילייח יברה לא ונפ המחלמה תפוקת ךלהמב
,םיה ליח דקפממ (ד"לשת) ןוושחרמב 'אב לביקש בתכמל יברה תבושת ןלהל .םהל בישה יברה
:םלת ןימינב ףולאה

תספדומה הרודהמב עיפומ

"שדוקה םע לע ןגה"

:ל"הצ יעוצפמ דחא לא (ד"לשת טבשב ט"י) יברה רגישש תרגיא הנה

הנא 'יש לאומש רמ

!הכרבו םולש

,ולופיטו ותואירב בצמ רבד לע ןופלטה ידי-לע ולבקתנש תועידיה ורסמ
בצמו ,יעבדכ היהי לופיטהש ,תושעל אילפמו רשב לכ אפור ,'ה תאמ ןוצר-יהיו
.בוט רשביו בוטו ךלי ותואירב

.ךרטצמה לכב ול דומעת ,שדוקה-ץראב שדוקה םע לע ןיגהש הלודגה ותוכזו

דחאו דחא לכל לזמ רבו ,חלצומה שדוח ,רדא שדוחל ונא םיברקתמש טרפבו
.הכרבל םנורכז ונימכח ירבדמ עודיכ ,םהש םוקמ לכב ,לארשימ

תובוט תורושבל הכרבב

ןהאסרואינש .מ

םלועה לכב םיריעצה שוביכ

יברה ול רסמ ותאצ םדוק .ץראל ןיקסר 'יחיש דוד ברה ח"הרה עיגה ג"לשת בא-םחנמ שדוחב
שובכל ךיאו ,םלועה לכב תולועפה" לע - ץראב ותוהש ךלהמב - רבדל ול הרומ אוה ובו קתפ
."הזל םיפצמ תוריעצהו םיריעצהשו ,ו"ת ק"הראד ליחתמ ,'וכו םלועה לכד םיריעצה

דרשמב סניכש ןיינעב הפיסא תארקל ,םינושה םינקסעל ןיקסר ברה חלשש הנמזהה ונינפל
:ד"בח-רפכב ד"בח-תדוגא-יריעצ

תספדומה הרודהמב עיפומ

ל"הצ ילייחל תוחילשה

םעטמ תיזחב ל"הצ ילייחל תדחוימה תוחילשה לע [א"סשת מ"וזת - זנש ןוילגב] ונמסרפ רבכ
:םיטרפ ולא-יא דוע ףיסונ התעו .יברה

:(ל"ז) בוקדוח א"מח ברה ריכזמה לא ףלוו 'יחיש םירפא ברה בתוכ ד"לשת ןוושחרמב ז"יב

ש"דא ק"כ תוחילשב עוסנל ולחה לומתאש א"טילש ר"ומדא ק"כל רוסמל ליאויש ושקבל וננה"
תליא דע הירבטמ ונייהד) זכרמ דוקיפב עוסנל וליחתה םייתניבו ,תועבטמהו םיבתכמה םע
םיחילש לש תוילוח רשע ומיקה םה .םילשוריב ש"נא לע תלטומ וז תוחילשו (ןדרי םע לובגב
םורד דוקיפל רשאב .הבר תויבבלבו תומימחב ולבקתהו ועיגהש ,םה םינושארה םיש"דהו
,ד"בח-רה-תלחנמ ועסי םורד דוקיפל .עובשה ליחתהל םג 'ה הצרי םא םיווקמ ,ןופצהו
."ד"בח-רפכמ - ןופצ דוקיפלו

םילייחל יברה תרגיא

םיפסונ םיטרפ יברה ףיסוה ,'תודיחי'ל וסנכנש ימל (ןיינע ותואב) יברה תארוה םע דימ
םירבדה תא בותכל גהנ ףלוו ברה) בוקדוח ברה ידי-לע ןופלטב ףלוו םירפא ברהל ורסמנש
.(בטיה ונבוה םיטרפה לכ ןכאש אדוול ידכ ,בוקודוח ברהל םחלושלו ןופלטב עמשש

:בוקודוח ברהל פ"ארה בתוכ ךכו

יברה רמולכ=] אצויש ,אבצל םיחולשה רבד-לע םתרסמ :רקובהמ תינופלטה החישל ךשמהב"
[יבמופב=] םתארקה רחאל םיבתכמה תא קלחל םא רתא לע טילחהלו ,סרפסקא יבתכמ 2 [איצומ
.םתוא אורקל [ולכוי םמצע םהש םילייחל ורסמיש=] קר וא

.ןכ ירחאל קר ,הלועפה ינפל םוסרפ ושעי אל ןכ-לע ,םילושכמ ואצייש לולעו תויה"

.הלועפה םצעל עירפי אלש יאנתב םערוטש תושעל ירשפא יזא - עירפי אל הז םא"

עבטמ הזיא טילחהל רתא לעו הקדצ עבטמ תוטורפו הקשמ א"טילש ר"ומדא ק"כ חלש ןכ ומכ"
.ונלצאמ 1%-ו [יברה תוריכזמ=] םכתופתתשהב תואצוההמ 99% .קלחל

ירש םע רשקה . . השענה שדח ןאכ ןיאו אבצה םע םירושק דימתש ולא לע ןיינעה עוציב"
םכילא רשקתישו זוע רתיבו תאש רתיב וקזחלו מ"שר םשארבו םיידימתה םיקסעתמה לע אבצה
ונדידי רובע דחוימ והשמ ול רוסמל ['תוריכזמ'ה=] םיצור ןכו ,םכמ עמשיש [תוריכזמל=]
."[ר"זש רמ=]

ש"נאל 'ארוק לוק'

ינקזמ השולש ידיב םותחה ,ש"נאל 'ארוק לוק' םסרפתה אבצל םיחולשה תאצ ינפל םיימוי
,ןהכה ןמחנ-לאפר ברה דיסחה ,קילרג ןמלז-רואינש ברה ח"הגה ,ד"בח-רפכ לש ובר :ש"נא
:ספרטופ לדנעמ-םחנמ 'ר ברה דיסחה עיפשמהו

תספדומה הרודהמב עיפומ

ץראה ןופצל תוחילש

רבח ,ריעצ ךרבא זא - ל"ז ןלפק בייל-הירא ברה ארקנ החנמ תליפת רחא ג"לשת זומת ז"טב
-10 'מע 95 ןויליג 'ד"בח רפכ' הז לכ האר) 'תודיחי'ל יברה לש ורדחל סנכיהל - 'ללוכ'ה
ד"בח-תיירק תא םיקהל תוחילשה תא יברה וילע ליטה הבו ,(49-50 'מע 258 ןויליג םש .11
:'תודיחי' התואב יברה ול רמא ךכו .תפצב

םיקהל ךרוצ שי .רתויב חנזומ ינרות-ינחורה בצמהו הרותה יזכרממ קחורמ ץראה ןופצ רוזא
לכ לע תודהיה רוא תא ץיפיש ינרות-ינחור זכרמ ,תפצ :רתויב יעבטה םוקמב ,ןופצה רוזאב
.תפצב ד"בח-תיירק תמקה תרטמ יהוז - ןופצה רוזא

הירקה תמקה תלחתה ןכל ,הרות לש ןיינעב ליחתהל ךירצ - יברה ךישמה - רבד לכש ןוויכמ
.םיכרבא 'ללוכ' תמקהב היהת

"חילש יתחלש רבכ"

א"טחלבת - ותייער) תפצב היה רבכ תרחמלו שדוקה-ץראל ןלפק ברה עיגה בא-םחנמ שדוח שארב
.(םימי הרשע רובעכ וילא הפרטצה -

יברה תארוה .ברחה 'קדצ חמצ' תסנכה-תיב תא ץפשל התיה וילע הלטוהש הנושארה המישמה
המישמה עוציב .'ללוכ' וב חתפיי ןכמ רחאל דימו וב וללפתי 'םיארונ םימי'ב רבכ יכ התיה
דעומב ומייסל תורשפא ןיאו בר ןמז ךראי ץופישהש ורמא עוצקמה ישנא .םיבר םיישקב לקתנ
-תבשב רבכ םוקמב ללפתהל שי היפלו יברהמ תפסונ הרהבה העיגה םייתניב .יברה שקיבש
.דעומבו יוארכ המישמה תא עציבש ןלבק אצמנ - לעופל היה םנמא ךכ .תוחילס

ד"בח יזוכירמ ,םיכרבא הרשע .תפצב יד"בחה 'ללוכ'ה לולא שדוח שארב חתפנ ,ליבקמב
.תפצב דומללו ררוגתהל ורבעו ובדנתה ,ץראה זכרמב

אטבתה ,ןופצה לובגב בצמה לע יברה םע רביד והשימו המחלמה הצרפשכ - העומשה יפ-לע
."ןלפק ברה תא - חילש יתחלש רבכ תפצל" :רמאו יברה

.תפצב שחרתמה לע םימעפ רפסמ יברה ןיינעתה המחלמה ךלהמב םג יכ ןייוצי דוע

םיינרות םיצבק

- ג"לשת יעסמ-תוטמ תשרפ ק"ש) םיברב ררוע יברה רשאכ היה הפוקת התואב רחא שודיח
ואל) 'ללוכ' שי ובש םוקמ לכבש ("אוה בוטו ןוכנ רבד" - 273 'מע גי ךרכ תוחיש-יטוקיל
שקיב ,תאז לכ .תודיסחבו הלגנב ,הרות-ישודיח לש ץבוק רואל-אציי ,(ד"בח לש אקווד
הרות דומלת הז ידי-לע השענו ,םהב דומלל דימ ולכויש ידכב ,ירשפא יכה םדקהב ,יברה
איצוהל םיכייש יאדווב תוהובגה תותיכד םיכרבאהש - תובישיל עגונב הז ךרד-לעו .םיברד
לואשלו תושקהל םינפ-לכ-לע םתלוכיב תונטקה תותיכ וליפאו ,הרות-ישודיח יצבוק רואל
-ואציי םיצבקהש אוה בוטו ןוכנ רבדו . . הלא םיניינע רואל-איצוהלו אתיירואד אלופלפב
תנש הזב םייסל ידכב (לולא שדוח עצמאל - םינפ-לכ-לעו) לולא שדוח-שאר םדוק רואל
"...הטימשה

תיללכ הארוה

ןלהלד בתכמה תא (ג"לשת לולאב ו"טב) 'תוריכזמ'ה החלש ןכמ רחאלו וז החיש היגה יברה
:(בלש 'מע 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ')

ד"בח יללוכו ד"בח תובישי תולהנהל"

ויחי םהילע 'ה"

!הכרבו םולש"

בא -םחנמ םיכרבמ יעסמ-תוטמ שדוק-תבשמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תחיש םכתעיגה יאדווב"
תובישיהמ תוהובגה תותיכה ידימלת ,ללוכה ירבחמ הרות-ישודיח רואל תאצוה רבד-לע ,ג"לשת
.אתיירואד אלופלפב םה םילאושו םישקמש המ רואל-ואיצוי תוריעצה תותיכה ידימלת םג רשאו

.ערפמל ןח תאושתו ,ל"נהב השענהמ עידוהלו ונבתכמ תלבק דימו ףכית רשאל השקבבו"

הבוט המיתחו הביתכ תכרבב"

"ריכזמ"

.[תיללכ הארוה רותבו םיברב ךכ לע ררוע יברהש הנושארה םעפה וז יכ ןייוצי]

םוסרפל הרעה

ןיב רמאנ (זק 'מע 'א ךרכ 'ךלמ תורגא') ד"לשת ירשתב 'ו םוימ יברה לש 'יללכ'ה בתכמב
:ראשה

םיסחיב רתויב ירוקמ ןפואב האטבתה . . ךלמה המלש לש ותפוקתב ,וז תומילשו
.םירחאה לבת ימע םע לארשי םע לש

רחאל הבתכנש הרעהה לש הנכות תא םסרפל יברהמ תפסונ הארוה העיגה ,בתכמה םסרופש ירחא
:ןכמ

ץרא יקוצמ 'יוהל יכ ידי-לע) לארשי םע ימי ירבדב םימעפ המכו המכ היה הז ךרד-לעו"
תסנכ לעו םלועה תומוא יכלמ לע וז הריש" - (ה"רד 'א םוי תרטפה) הנח תאובנכו .('וג
לאומש ימיב" :(םש ק"דרב רוציקב אבוה) הכוראב םוגרתה שוריפכו 'יוהב יבל ץלע :"לארשי
."חישמה ךלמ - "וחישמ ןרק םריו" דעו "'וכ

:בוקודוח ברהל (ירשת ב"יב) חוודמ ףלוו 'יחיש םירפא ברה

'ר םע דחי ,העידי ונדביע ,ירשת 'ו םוימ ש"קכ בתכמב הרעהה רבד-לע ןופלטה תלבק ירחא"
.וידרלו 'תועידי' ,'בירעמ'ל ונרסמו ,סוארק ילתפנ 'רו רנזופ איסוז

."...רקובב 11.00 העשב רופיכ-םוי ברעבו הלילב 10.00 העשב רבדה םסריפ וידרה"
תודיסחה ינייעממ


םישודק - תומ-ירחא


ירחא תשרפ

:'ה תדובעב בושח חקל זומר - תומ-ירחא - ונתשרפ םשב

קפתסהל יאשר וניא ,שפנה-תולכ - ונייהד ,"תומ" לש תילענה הגרדל עיגהו הכזש ימ םג
םהל ןיאש םירבדהמ איה 'ה-תדובעב תולעתהה ."ירחא" - תולעתהלו ףיסוהל וילע אלא ,ךכב
.דועו דוע תולעתהל ךירצו לוכי אוה ,רתויב הנוילעה הגרדל עיגמ םדאשכ םגו ,רועיש
(92 'מע ,בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,זט) ןרהא ינב ינש

.הרובג תניחבל םיכייש אוהיבאו בדנש ל"זיראה יבתכב רמאנ

ינב ינש (ב .הרובגב איה אבש תדוקנו ,אבש תובית-ישאר - ןורהא ינב ינש (א :ךנמיסו
הלוע (25) א"והיבא (56) ב"דנ (ג .הרובגל ךייש ןכ-םג ןייו ,ןיי תובית-יפוס - ןורהא
.הרובגל זמר בוש - (81) ף"א

ונב היה ,הרובג וניינעש ,קחציש ומכ אוה - דסחה שיא היהש ןורהא לש וינב ויהש המו)
.(דסח תדימ - וניבא םהרבא לש
(טנ 'מע ך"נ לע םיטוקיל - קחצי-יול יטוקיל)


םישודק תשרפ

:'ה-תדובעב - םישודק - השרפה םשמ הארוהה

הנווכה ןיא ,םנמא .י"שר שוריפכ ,הלדבהו השירפ - איה ןאכ "השודק" לש תועמשמה
לש ןפואב תושירפל אלא ,םלועהמ ןיטולחל לדבומו שורפ תויהל םדאה לעש ,הטושפכ תושירפל
שדקמ ףא אוהש דעו ,"וילעמ" ראשנ אוה ,םלועה יניינעב קסוע םדאה דועב ,רמולכ .השודק
.םלועה תא

םמורמו שורפ תויהל וילע ,אמלעד ילימב קוסע םדא רשאכ םגש ,איה ונתשרפ םשמ הארוהה
.םשדקל ותבוחמו ,םהמ
(מ"דשת םישודק תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישדק

תשודקו המשנה תשודק - השודק יגוס ינש ידוהימ תשרוד הרותה .םיבר ןושל - "םישודק"
."אשידק ןוהלד אשפנ ,אשידק ןוהלד אפוג" :(ע 'מע ג"ח) רהוזה ןושלבו .ףוגה

,ידוהי לכ ךותב תנכושה ה"בקה לש ותשודקמ םיעבונ השודקה יגוס ינש - "ינא שודק יכ"
."שממ לעממ הקולא קלח" איהש ,תיקולאה-שפנה וזש
(ו"משת ןסינב ו"כ תחישמ)
תובא יקרפ


"תוכלה יפוג ןה ןה"

תואירטמיגו תופוקת .תוכלה יפוג ןה ןה הדינ יחתפו ןיניק :רמוא אמסח (ןב) רזעילא יבר
(חי הנשמ ,ג קרפ) המכחל תוארפרפ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

םא ןוגכ תורומח תוכלה ןהב שיו .רופצ ןק ןושל ,ןיניק ןייורק ףועה תונברוק - ןינק
תוכלה ,הדינ יחתפו .הטמל הישעמש תאטחב ,הלעמל הישעמש הלוע וא ,הבדנב הבוח וברעתנ
תוליבט ה"צ לובטל הכירצ איהש םימעפו ,החתפל רוזחתש דע רומשל הכירצו התסו הדבאש הדינ
םילבקמש ,הפ-לעבש הרות רקיע - תוכלה יפוג ןה ןה .הווצמ הנמזב הליבט רמואה ירבדל
המכחל תוארפרפ .תויתואה ןובשח - תואירטמיגו .תולזמה ךוליה ןיינע - תופוקת .רכש הילע
תודבכמ וללה תומכחה ךכ ,גונעת ךרד תונקל הדועסה ףוסב לוכאל ןיליגרש תוארפרפה ומכ -
.תוירבה יניעב םהילעב תא

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

יפוג" קוידה והמ (ב .הדינ יחתפו ןיניק ןיב הוושה דצהו רשקה (א :ונתנשמב תולאשה
לעבל רשקה (ד .תואירטמיגו תופוקת ןיב הוושה דצהו רשקה (ג ."הרות יפוג" אלו ,"תוכלה
.אמסח (ןב) רזעילא יבר - רמאמה

םיאבה תונובשח"ל תורושק ולא תוכלה - תוכלה יפוג ןה ןה הדינ יחתפו ןיניק :רואיבהו
המ עודי ןיאו ןהכל םתנתנ" םיניק תכסמ ףוסב ונינשש יפכ ןיניק ."םהב עריאש קפס תמחמ
יחתפ ."'וכ תודירפ עברא דוע איבהל הכירצ ,השע המ עודי ןיאו השעו ןהכה ךלה ,הנתנ
איה םוי הזיאב השאה החכשש הז תמחמ אב (ה"צ ,ה"ל) הדינ לש תוליבטה יוביר - הדינ
.תדמוע

ראש יבגל ולא םיניד לש םתובישחו םכרעב ו"ח טעמל ןיא ןכ-יפ-לע-ףאש ,ונעימשמ אנתהו
."תוכלה יפוג ןה ןה" - הרותבש תוכלהה

יניינע םהש אטישפ ?ןל עמשמ אק יאמ - "הרות יפוג" םהש הז :"תוכלה יפוג" אוה קוידהו
ראש םידמלש הקמעההו ןויעה ותואב םתוא דומלל שי - "תוכלה יפוג" םהש אוה שודיחה .הרות
.הרותבש תוכלהה

- תואירטמיגו ,תולזמה ךוליה ןובשח אוה תופוקת - המכחל תואפרפ תואירטמיגו תופוקת
אבצ ךוליה ןובשח - םירבדה ינש ןיב רשקה והז .("הירטמואיג") תרובשת ,ץראה תדידמ תמכח
.ץראה תדידמ ןובשח תמכחו םימשה

יבר לע דיעה עשוהי יבר :אמסח (ןב) רזעילא יבר - רמאמה לעבל דחוימב ךייש ןיינעהו
רפסמ תעידימ שי תלעות הזיא :הזב קדקדל שיו .םיב שי תופיט המכ רעשל עדויש רזעילא
ארב ה"בקה אלא ,ו"ח הרקמב הניא םיב םימ תופיט ךכו ךכ שיש הדבועה אלא ?םיבש תופיטה
הרטמ ןיבהו עדי ,הלודגה ותמכחב ,רזעילא יברו .תמייוסמ הנווכו תילכת םשל הז רפסמ
.וז הנווכו

דציכ ןיבה רזעילא יבר :רזעילא יברל "תוכלה יפוג ןה ןה הדנ יחתפו ינק" ןיב רשקה הז
תחא הפיט ףא הרסח התיה םא ;םיבש םימה תופיט לכ לש תומילשל תמרות םיב םימ תפיט לכ
דחא וליפא רסח םא הכרבל רשפא-יאש ,"םיזרה םכח" תכרב תמגודבו .וז תומילשב רסח היה
,הבש ןיינעו טרפ לכ :הרותב אוה ןכש ,רזעילא יבר ונדמלמ ןכלו .לארשימ אובר םישישמ
טעמל ןיאו ,הלוכ הרותה לכ לש התומילשל םימרות ,החכשו קפס יניינעב תונדה תוכלה תוברל
.םתובישחו םכרעב ו"ח
(181 'מע ,א ךרכ תובא-יקרפל םירואיב ;הגומ יתלב - א"משת'ה חרוק פ"ש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש
רייאב 'ח

1(וט-ז,ט סומע) "םיישוכ ינבכ אלה" :הרטפה

דחא םש ללפתמש וא ,הלימ-תירב וב תכרענש וא ,התשמה ימי תעבשב ןתח תסנכה-תיבב שי םא
.3'םימחרה בא' םירמוא ןיא - 2הריפסבש תותבשב (להומהו קדנסה ,ןבה-יבא) תירבה-ילעבמ

.ג קרפ - תובא-יקרפ

ינש םוי
רייאב 'י

.4אמק ינש תינעת

ישימח םוי
רייאב ג"י

.ישימח תינעת

ה"ע ןהאסרואינש בייל-הירא-לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
.5ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,(ב"ישת-ט"סרת)

.6ןונחת םירמוא החנמב

ישיש םוי
ינש-חספ - רייאב ד"י

.7ןונחת םירמוא ןיא

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
.8"ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

.9ינש-חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ

םיריטפמ ןהב תורבוחמה תוישרפה בורכ אלש ,םיזנכשאה גהנמכ (גי,דפר) ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (1
,םישודק תרטפהב ריטפהל אלש םיפידעמש םושמ עמשמ םש .אלתת 'יס הליגמד ד"פ יכדרממ ורוקמו ,קילסד יאמב
שובלב אבוה) תוישרפה יתש ןיעמ שי ירחא תרטפהבש ינפמ 'כ זמ תוא םש הדוגאבו ,םילשורי תובעותמ הב שיש
.זמ 'עה ד"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'סב הכוראב הארו .(םש ש"החמו גצת 'יס

שיש םוקמ לכב ונגהנמכ) "יתוא שורדלה" תא םג א"ז ,תורטפהה יתש תא ת"ומש תאירקב אורקל ץופנ השעמל
ל"נה הדוגאה ד"פלש ףא ,(ול,ופר ח"הכ ע"עו ,(תבט 'ד ש"ייעו) ןוויס 'ל םוי םויה - תורבוחמ תוישרפ
.ע"עו .ןהיתשל המיאתמ ירחא תרטפה

םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק האר) וב ורבגש תורצה ינפמ ,ןוויס שדוחה-םיכרבמ תבש איצוהל (2
.(נ"שו ,דפר 'יסל

.י הרעה ג"פ 'תועובשל חספ ןיב' 'סב הארו .ד"בח-ללוכ חול (3

התשמ ךותמ אמש ןיששוחש יפל תוכוסו חספ ירחאש ינשו ישימחו ינש ימיב תונעתהל וגהנ זנכשא תונידמב (4
.(בצת 'יס ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט) ירשתו ןסינ ישדוח ואצייש דע םיניתממו ,הריבע ידיל ואב דעומה תחמשו
וז הנש ומכ תועיבקב ןכלו ,ןוושחו רייא ח"ר תבשב אלו ,שדוחה-ןיכרבמ-תבשב םינעתמה תא ןיכרבמ ןיאו
.(ד"ס םש ז"הדא ע"וש) רייאב 'גב אלו רייאב 'יב תונעתהל ןיליחתמ

ומצעב ר"ומדא ק"כש תורמל] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב
,ןבומכ .[וללה םירבדה וחקלנ םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב הנעתמ היה
ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - [רומאכ ,םהילע הנמנ יברהש-] תונעתהל םיגהונה
םהש ןוויכ ,תווצמו הרות יניינע לכב] ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה לכה תבוח ךא ,ףוגה תואירב תשלוח לשב
.258 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' - "בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ['ןוצר ימי'

האר .הז םויב 'ד"בח ימי'ב ותבצמ םוליצ .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח-ללוכ חול (5
רטפנ .(וט קרפ ,ה"נשת ,תיעיבר הרודהמ .ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה) 'קחצי-יול תודלות' 'סב ויתודוא
ימי - תפצ ק"היעב ד"בח תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב
.ד"בח

."ךנעי . . חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (6

תויהל ךירצ ינש-חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו" :יברה בתכו .םש ז"הדא רודיס (7
(שדחמ=) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד-לע ,הרואכל)
.1056 'מע ב"ח מ"דשת 'תויודעוותה' - ""רייאב ד"י אוהש" םש (יריצב 'דו חתפב 'ח)

.גיר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' ,ה"לשת רייא ג"ימ בתכמ (8

לימ ו"ט ךותב רייאב ד"י םויב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל ךומס
(ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע םג חספד בויחה ונשי סירפמ [לאיחי ונבר וא] ח"רה
תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו 'ומצע ינפב לגר' אוה ינש-חספ
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה אלל םירזחמ םימיה

א"ח 'ס"שב םירואיבו םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
.מ"כבו ,ביר 'יס 'גהנמו הכלה ירעש' 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע

םויב התיה הברקהה םוקמ-לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש-חספ תליכאש ףאש ,'םולשו םייח יכרד' 'סמ איבה יברה (9
םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע .בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il