- ה"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רייאב ד"י * רומא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םניא םידיסחהו דדוב אל יברה
םידדוב


לארשי אישנ" - יברהו תולגה ךשוח דצמ ,גורטק הזיא היה
דמלמ ינש חספ * גורטקה תא ריסה - "תולגה ןמז ףוסב
תורשקתהל רושקש המ לכב אל םג ,"דובא אל םלועל"ש ונתוא
הברקהל תונוכנ השורד ,יברה ןוצר תא םייקל ידכ * יברל
ק"כ תחישמ * םידיספמ אל רבד-לש-ופוסבש תורמל ,תימצע
ונרוד אישנ ר"ומדא


ינש-חספל ןיידע תכייש ,ו"ט לילד תיברע תליפת ירחאל תמייקתמש ,וז תודעוותה
םויב איה הברקההש ,ןושאר-חספ תליכאו תברקה ומכ םה ינש-חספ תליכאו תברקה ,יכ ,(ד"י)
.1ו"ט לילב איה הליכאהו ,ד"י

הררחה התלכ (רייאב ו"טב) םויב וב"ש - רייא ו"טל (ינש) חספד תוכיישהב ףיסוהל שיו
.3"ןמל וכרצוהו (2'וג תוצמ תוגע םירצממ ואיצוה רשא קצבה תא ופאיו") םירצממ ואיצוהש

וא ,רייאב ו"ט םויב לעופב דריל ליחתה םא 4אירטו אלקש וניצמ ןמה תדיריל עגונב]
ריטממ יננה" םהל חטבוה קר רייאב ו"ט םויבו) רייאב ז"ט םויב הליחתה לעופב ותדיריש
םהל הקיפסה תועדה לכל - םירצממ ואיצוהש הררחל עגונב לבא .(5"'וג םימשה ןמ םחל םכל
.[רייא ו"ט דע

."דוהבש דסח" אוה רמועה תריפסב ינש-חספ לש וניינע

ק"כו ,"דסחבש דוה" תועטב ספדנ ,תונורחאה םינשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ללפתה ובש רודיסהב
."דוהבש דסח" בתכו ורודיסב ןקית ר"ומדא ח"ומ

- הליל לכד הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ םג היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ]
םישנא לצא ךיישה רבד ,החכיש לש ששח לולשל ידכ תוצע שפחל ךרצוה אל יאדוובש ףא
.[6יברה לצא אל לבא ,םיטושפ

'ה תדובעב הארוהו דומיל וב שיו תיטרפ החגשהב אוה רבד לכש 7ט"שעבה תרות יפ-לעו
ר"ומדא ח"ומ ק"כ בישה אל ,ןכלש ,'ה תדובעל עגונ תויהל ךירצ רבד לכש 8ליעל רבודמכו]
ןיינעה ןכות ראבל שי - [הדובעל תכייש הניאש ינפמ םיכאלמה תדובעל עגונב הלאש לע
.9"דוהבש דסח"ל ןקית ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,"דסחבש דוה" רודיסהב ספדנ תיטרפ החגשהבש

"דוהבש דסח"ש ,הריפסה ימיב "דסחבש דוה"ל "דוהבש דסח" ןיבש קוליחה רואיב םדקהבו
אל) אוה "דסחבש דוה"ו ,("ןטק חספ" :10הנשמה ןושלבו) בוט-םוי ארקנש ינש-חספב אוה
:ןבומ וניא הרואכלד - דעומה-לוחב (אלא בוט-םויב

סחיב) וקה תלחתהב - אפוג ןימיה וקבו ,ןימיה וקב אוהש ,דסח ורקיע - "דסחבש דוה"
דעו ,יוליגו העפשה וניינעש ,(ןיחוממ ליחתמש יפכ וקה תוללכל סחיב ,ועצמאב וא ,תודימל
."דסחבש דוה"ד ןיינע והזש ,(דוסי ,דוה ,חצנ) לעופב יוליגו העפשהל

,וקה ףוסב - אפוג לאמשה וקבו ,לאמשה וקב אוהש ,דוה ורקיע - "דוהבש דסח" וליאו
.םלעהו הרובג וניינעש

ורקיעש "דסחבש דוה" וליאו ,בוט-םוי אוה ,לאמשה וק ףוסבש "דוהבש דסח"ש ןכתיי ךיאו
!?דעומה לוח אלא וניא ,ןימיה וק תלחתהבש דסח

:הזב רואיבהו

יזא - הלגנ דסח ,דסחד יוליגה ריאמ זאש ,םירצמ תאיציד בוט-םויל תוכימסב םיאצמנשכ
אלא בוט-םוי הז ןיא ןכלו ,(לעופל עגונב) דסחד הנותחתה אגרד ,"דסחבש דוה"ה םג קיפסמ
:דעומה-לוח

ןיינע והזש ,םלעה לש בצמו דמעמל םיאבו בוט-םויהד יוליגהמ םיקחרתמו םיכלוהש לכו
דסחהש ןוויכ) "דסחבש דוה"ב קפתסהל םילוכי אל - הרובגה ףנע אוהש דוה םג ללוכ ,הרובגה
םלעהה לש תימינפה הנווכהש ,ונייה ,"דוהבש דסח"ה תא תולגל ךרוצ שי אלא ,(הלגנ וניא
ותלעמ לדוג דצמש ,רתוי הלענ יוליג - הברדאו ,(דסח) יוליג איה (הרובגה ףנע אוהש דוה)
.(דעומה-לוח אלא וניאש "דסחבש דוה"מ הלעמל) בוט-םוי אוה ירה

:"דוהבש דסח"ל "דסחבש דוה"מ ר"ומדא ח"ומ ק"כד ןוקיתה ןכות ראבל שי הז יפ-לע

- גורטק הזיא היהש ,החיכומ ,"דוהבש דסח"ה תיטרפ החגשהב רסחנ רודיסה תספדהבש הדבועה
.תורובגה ןיינעבש דסחה תולגתה לע - תולגה ךשוח תורבגתה ללגב

- תולגה ןמז ףוסב לארשיד אישנה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע השענ הז לע ןוקיתהו
הלגתתש ,תורובגה ןיינעבש דסחה תולגתה היהתש לעפ ,"דוהבש דסח" ורודיסב ובתוכבש
.רתוי הלענ יוליגל םיאב ודי-לעש ,םלעהה לש תימינפה הנווכה

:התעד בצמו דמעמל עגונב חוכ-תניתנו הארוהו דומיל םג הווהמ הז ןיינע

דע התיהש תוקיבדהו תורשקתההש תעדל םיכירצ ,הלעמל היילעהו תוקלתסההבש םלעהה תורמל
ןהו ,תובר םימעפ יברה תא וארש הלא ןה ,יברה תא תוארל תוכזה םהל התיהש הלא לצא - התע
ועמש וא ,בתכמ לבקל קר וכזש הלא לצא וליפאו ,תחא םעפ וא תודחא םימעפ והוארש הלא
הב ךייש אלו .ףקותה לכב תורשקתהה םלצא תראשנ - ויתוחישו וירמאמ דומיל ידי-לע יברהמ
...תושילח

:(ךישמה ךכ-רחאו ,הכב ר"ומדא ק"כ)

םידדובמ םניא םידיסחו ,דדובמ וניא יברהש הלעפ תודיסחה תרות :11רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
עגונו חיגשמ יברהש ,ונייה ,("טנעלע טינ ןענייז םידיסח ןוא ,טנעלע טינ זיא יבר רעד")
עגונו אוה חיגשמ ,רתוי הלענ אגרדב אצמנשכ ,התע םגו ,םידיסחה ייחבש טרפו טרפ לכ ול
לכב ךישמהל חוכ-תניתנה הנשי ,אלימבו ,(12ליעל רבודמכ) םידיסחה ייחבש טרפו טרפ לכ ול
.ונתאמ שרודו עבות יברהש םיניינעה

םיניינעה לכב קסעתהל התע םיכירצ ,יוליגה ליבשב איה םלעהה תנווכש ןוויכ :הברדאו
.13חוכ תפסותב עבות יברהש

("ןדיא עדמערפ") םינוש םיגוחמ םידוהי הברה יברה לא םיסנכנ ויה המחלמה תפוקתב
םע דבב דב - םיכירצ אקירמא ידוהיש ךכ לע ררועמ היה יברהו ,אפוריאב בצמהל רשקב
םתלכיבש המ לכ תושעל - אכבה קמעב םיאצמנ םניא םהש ךכ לע םלוע-לש-ונובירהל הידוהה
ןכא םא :לאשו ,לודג רקוח היהש ידוהי יברה לא סנכנ תחא םעפ .אפוריא ידוהיל רוזעל
לע תולעהל ומש חמיי עשר ותואל חינמ ה"בקהש ןכתייה ,לארשי ליבשב איה האירבה תנווכ
םדא תוכהל םיצורשכ :יברה ול בישה !?אקווד םהיניבש םירחבומהו ,םיבר םידוהי דקומה
ול םירטוס יזא ,ןויזיבה תא םג אלא באכה תא קר אל ,שיגרי ףוגה לכש הזכ םוקמב
..."םינפ"ב

רובע לובסל ךירצ היה ,ןושמש 'ר דמלמה לצא "רדח"ב ודמולבש ומצע יברה לע םירפסמ -
וילע םייאמו ,יברל ארוק דמלמה היה ,יעבדכ אלש גהנתה םידימלתה דחאשכ .םידימלתה ראש
םידימלתה ראש וארישכ ,םוקמ-לכמ ,המואמ השע אל (יברה) אוהש ףאש ,ורמואב .שנועב
- .םתגהנה וביטיו ,םהילע דחפו המיא ליטי הז ירה ,ומע הגהנהה

,הזמ האצותכו ,ףוגה לכב שיגרהל ונא םיכירצ "םינפ"ב הריטסה תא (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
.עבות יברהש םיניינעה לכב ץמואו חוכ ףיסוהל

* * *

אטינ זיא סע") דובא אל םעפ ףאש וניינע ינש-חספש 14ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
וליפאו ,הקוחר ךרדב היהש ימ ,אמט היהש ימ וליפא ,ןקתל דימת םילוכי ,("ןלאפראפ ןייק
.ןקתל םילוכי ןכ-יפ-לע-ףא ,ונוצרב היהש ,"םכל"

:יברל תורשקתהל עגונב הארוהו דומיל םג הווהמ הז םגתפ

קר אלו ,יברה תא ואר שממ לעופבש הלאכ םג םנשי .יברה לצא ויה אל םעפ ףאש הלאכ םנשי
יברה לצא ויה אל רבד לש ותימאלש ,ךכ ,רבד םלצא לעפנ אל לבא ,תובר םימעפ אלא תחא םעפ
.יברה תא וארש םהל המדנ קרו ,"טרעהרעד טינ ןבאה ייז" ,םעפ ףא

.דובא רבכ וישכעש בושחל םילוכי ,ןכש ןוויכו

ךכל הביסה םא וליפאו ,ןושאר חספ ובירקה אלש הלא םגש - ינש-חספמ הארוהה האב הז לע
ןודינב הז ךרד-לעו ,ינש-חספ תברקה ידי-לע רבעה תא ןקתל םילוכי ,("םכל") םתמשאב איה
ריכהל אבהלו ןאכמ םילוכי 'וכ השגרהו הרכה םלצא התיה אל התע דעש הלא םגש ,ןדיד
.רבעה תא םג ןקתל הז ידי-לעו ,("ןרעהרעד") שיגרהלו

יברה לש חוכה דצמו ,םידדובמ םניא םידיסחו דדובמ וניא יברהש - רומאכ - רבדה םעטו
וריכה אל התע דע םא וליפאו ,שיגרהלו ריכהל התע םג םילוכי ,םידיסחה לצא אצמנש
.ושיגרהו

:יברה לש וינפ רויצ - הזל תוצעהמו

.תודיחיב וילא סנכנש יפכ יברה ינפ תא ומצעל רייצי - תודיחיב יברה לצא היהש ימ לכ
.הנומת תועצמאב יברה ינפ תא םמצעל ורייצי ,יברה תא ואר אלש הלאו

,ותרות דומיל יבגל יוליע הזב שיש ,וינפ תייאר תמגודבו ךרד-לע אוה יברה ינפ 15רויצ
.16העימש יבגל הייארה תלעמ תמגודב

דע םא םג ,("ןרעהרעד") השגרהו הרכהל אובל םתוא ררועת יברה ינפ רויצב תוננובתההו
.השגרהו הרכה םלצא התיה אל התע

הרכה התיה אל ,'וכו תודיחיב היהשכ ,רבעבש ןכתיי ךיא :ההימתל םוקמ שי הרואכל
!?השגרהו הרכה היהת התע אקוודו ,השגרהו

ןיעברא דע היברד היתעדא שיניא יאק אל" 17ל"זראמב ותמגוד וניצמש - הזל הנעמהו
:"היברד היתעדא יאק" הנש םיעברא ירחאלש ,ןבומ הזמש ,"ןינש

,הרות ירבד ונממ עומשלו ובר תא תוארל ךירצ ,הנש םיעברא ירחאל ,וישכעש הנווכה ןיא
עגונב "היברד היתעדא יאק" הנש םיעברא ירחאלש ,אלא ,ובר לש ותעד לע דומעי זאו
דרי אל ,ונממ דמלו ובר תא הארשכ ,ותעשבש ףאש ,הנש םיעברא ינפל וברמ דמלש םיניינעל
.ותעד ףוס לע דומעל הכוז הנש םיעברא ירחאל ,םוקמ-לכמ ,ותעד ףוסל

הלוכי ,םוקמ-לכמ ,השגרהו הרכה ולצא התיה אל ותעשב םא םג :ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו
.השגרהו הרכה - יברה ינפ רויצ ידי-לע - התע תויהל

ונא םיכירצו ,ונלש קסעה הז ןיא ,ואל םא ןיבו השגרהו הרכה הנשי םא ןיב ,ןפוא לכבו
.ונילע לטומה תא תושעל

טעוו הנווכ סנ'יבר םעד") ןפוא לכב לעופ ידיל אובת יברה לש הנווכהש אוה רורב רבד
לדתשהל ונא םיכירצ ,םימחרבו דסחב היהי הז ןיינעש ידכ אלא ,("ןריפסיוא יוו-ייס ךיז
- הלומעתל התורכ תירבו ,ןנובתהלו רוזחלו ןנובתהל ,ונתאמ עבותו שרוד יברהש המ תושעלו
ןפואב התלועפ תוננובתהה לעפת ףוס-ףוסו ,18םקיר תרזוח הניאש - ומצעל עגונב םג הלומעת
.("ןרעהרעד") השגרהו הרכה לש

* * *

הארוהו דומיל םג שי ,דובא אל םעפ ףאש ינש-חספ לש וניינעמ תיללכה הארוהה לע ףסונ
םיאמט ויה רשא םישנא יהיו") ןושאר חספ בירקהל םילוכי ויה אל הללגבש האמוטה תביסמ
,20תועד המכ הזב וניצמש - (19"'וג אוהה םויב חספה תא תושעל ולכי אלו םדא שפנל
.ןמקלדכ

:20"ויה הווצמ תמב ןיקסוע . . םישנא םתוא"ש העדהמ הארוההו דומילה ראבל שיו

ךרדב וב עגפש ןהכ" - "ןירבוק ול ןיאו (ללח) ךרדב ךלשומ היהש לארשימ דחא" ,הווצמ תמ
טוחשל ךלוה ןהכה רשאכ םג "21"ורבוקלו ול אמטהל בייח לודג ןהכ וליפא ,ול אמטמ הז ירה
םישנא םתוא"ש ,ןדיד ןודינבכ ,חספה בירקהל לכוי אל ול אמטמש הז ללגבו ,חספה בירקהלו
."ויה הווצמ תמב ןיקסוע . . (םדא שפנל םיאמט ויה רשא)

אנמחר תוינחורב "ללח" אוהש לארשימ דחא בוחרב םישגופ רשאכש ,תוינחורב הז ךרד-לעו
וילע לועפל ,הז בצמו דמעממ ואיצוהל ידכ (ול אמטיהל) ומע קסעתהל ךירצ - ןלציל
אלש ,ותדובעב רסחי הז ללגבש יפ-לע-ףא ,תבש תרימשו ןיליפת תחנה ומכ םיטושפ םיניינעב
אל הווצמ תמב ןיקסועהש םשכ ,הזב אצויכו ,תוכיראב ללפתי אל ,יוארה ןויעב תודיסח דמלי
.חספ ןברק בירקהל םילוכי ויה

הפורע הלגע ןידמ - תוינחורב "ללח"ה םע תוקסעתהל עגונב הארוהו דומיל ףיסוהל שיו]
ריעה היהו" 23בותכש ומכ) בורקה רחא (םג) םיכלוה הבש ("'וג ללח אצמי יכ" 22רמאנ הבש)
אלא ,ער ולוככ ובורש ,"ללח"ד בצמו דמעמב אצמנש הזמ לעפתהל ןיאש - ("'וג הבורקה
,24"ךב הקובדו הקובח" ,תוקולאל הבורק איהש ,ותמשנ דצמ אוהש יפכ וילע לכסתהל םיכירצ
.[25תוקולאל וברקל םיכירצו םילוכי ןכלו

והזש - הווצמ תמב תוקסעתהה ללגב ותדובעמ המואמ ערגיי אל רבד לש ופוסבש איה תמאהו
ןברק בירקהל ולכוי הווצמ תמב ותוקסעתה ללגב ואמטנש ולא םגש ,ינש-חספד ןיינעה תוללכ
.חספ

,"לזמ'ילש" םג היה ךכל ףסונו ,חקיפ היה אלש ,ברה תיב תחפשממ דחא ידוהי לע םירפסמ -
,והשלכ רחסמב קוסעל לכויש ידכ ףסכ םוכס ורובע ופסא םעפ .חילצה אל ודי חלשש רבד לכב
אינודנה קלסל ףסכ םוכסל תופיחדב קוקזש ול רפיסש הכומסה הרייעהמ ידוהי שגפ ,םייתניבו
רבד לש ופוסב ...הלכ-תסנכה רובע םוכסה לכ תא ןתנו ךלהו ,ותב תא אישהל לכויש ידכ
.היסור יבחר לכב םילודג יכה םירישעהמ ,לודג רישע השענו ,הז לע ה"בקה ול םליש

:20"ףסוי לש ונורא יאשונ . . םישנא םתוא"ש העדהמ דומילה םג ראבל שיו .אי

ןושלה רתוי םיאתמו ,26ןוראב ןירבוק ןיא ירהש - "ףסוי לש ונורא" ןושלה קויד םדקהבו
אנוראב לעימל ךירטצא אל"ש 28רהוזב בותכש המ יפ-לע - (27בותכה ןושלכ) "ףסוי תומצע"
יל ריטנ אקו יומלועמ אשידק אמייק תא תירב אוההב אטח אלד . . הישפנב עדיד קידצ רב
ירקא השודקד ארטס" ,"אנוראב םגפמלו אנוראב לעימל היל ךירטצא אל ואל יאו ,תואי אקדכ
יזחתא . . אשידק תירב רטנד ןיגב . . ןוראב םשייו 29ביתכ המ ףסויב" ,"תירבה ןורא
."ןוראב אלעאל

:ונניינעל עגונבו

ףסוי ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םייוויצהו תוארוהה - "ףסוי לש ונורא" תודוא רבודמשכ
ןייק ראפ ךיז ןלעטשפא טינ") ףקותה לכב ףסוי לש ונורא תאישנב קוסעל םיכירצ - ונרודבש
,הזב אצויכו ,ךורע -ןחלושה םויק ,השודק יניינע דצמש המדנ םימעפל רשאכ םגו ,("ךאז
לש ונורא תאישנב קסעתהל ונא םיכירצו ,ונל עגונ הז ןיא ,רחא ןפואב גהנתהל םיכירצ
.ףסוי

והזש ,המורמ ןובשח אוה רחא ןפואב גהנתהל םיכירצש ולש ןובשחהש ןכתייש ,ריעהלו]
ןושלמ ,30"יתמת יתנוי" ןיינעב םישוריפה דחא והזש - 'ה תדובעב "האנוא"ה ןיינע
הז ןיאש ףא ,השודקה דצמ אוה הז ןיינעש ול המדנש - 31האנוא
.['וכ תמאה יפכ

השודק"ל וא "תודיסח רמאמ"ל רוחיאב אובל םימעפל םיכירצ ףסוי לש ונורא תאישנ ליבשב
ןוויכ ,("ןראה טינ ףראד סע") הזמ חור תליפנ תויהל הכירצ אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,"דאראפ
.השודקה ותדוקפו ותוחילש יולימב םיקסועש

םשכ - המואמ םידיספמ אל יברה לש ותוחילשו ונוצר תא םימייקמ רשאכש ,איה תמאה ,לבא
.ינש-חספד דחוימ יוויצ ןתינ "ףסוי לש ונורא יאשונ" ליבשבש

המכ םיחכונ ויה אל ,32ג"צרת תנש ירשת ג"יב וארו ומעט ה"ד רמאמה תא רמא יברהשכ -
רמאמה תא םהינפב יברה רזח ,םתוחילשמ ובש רשאכו ,םייוסמ םוקמל םתוא חלש יברהש םיחולש
.33המואמ םידיספמ אל יברה לש ותוחילש אלמל םיכלוה רשאכש םיאור ןאכמו .םעפה דוע

ןקית השמ" ,ומכ ,לארשיל השמ ןקיתש תונקתה ומכ םה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתוארוה .בי
.34"'וכ חספב חספ תוכלה ,םוי לש וניינעב ןישרודו ןילאוש ויהיש לארשיל םהל

,יכ - הזב אצויכו "הוויצ" אלו ,"לארשיל םהל ןקית השמ" ןושלה קוידב רואיבה םדקהבו
ירבדמ ןבויח ,תונקת ןכ-ןיאש-המ ,הלעמלמ םיאבו םייולתו ,הרותה ןמ ןבויח ,תווצמ
םשב םיארקנ ןכלש ,ושפנ ןקתל ,הטמה ןוקית ליבשב ,הטמלמ תואבו תויולתו ,םירפוס
.35ןוקית ןושלמ ,"תונקת"

ךרדב תויהל ךירצ ןמויק ,ןכלש ,הטמה רוריבל עגונב השגדה שי תווצמב םגש ,ריעהלו]
.אקווד עבטה

םוקממ והוריבעה רשאכש ,רסאמב ותויהב ןקזה ר"ומדא םע 36עודיה רופיסה ןבוי הז יפ-לעו
,הריסה תא רוצעיש - לודג עשר היהש - דיקפה תא שקיבשכו ,הנבלה שדקל הצר ,הריסב םוקמל
רוצעיש דיקפהמ םעפה דוע שקיב עוסנל הכישמהש ירחאלו ,הילאמ הריסה הרצענ ,םיכסה אלו
ר"ומדא שדיק זאו ,הריסה תא רצעו דיקפה רתענ ,םימעפ המכו המכ שקיבש ירחאלו ,הריסה תא
המל ,ודבל הריסה תא דימעהל ןקזה ר"ומדא תלוכיב היהש ןוויכ :הרואכלד - הנבלה תא ןקזה
יפכ - הזב הרבסההו ?הריסה תא דימעהל ונוצרמ םיכסיש דיקפה לש ותבוט שקבל ךרצוה
הדובעב ("ןיינע רעצנאג א") דחוימ ןיינע והזש - 37תודיסחה תרות דומיל ידי-לע םיניבמש
.הטמה רוריב ליבשב ,אקווד עבטה ךרדב תשבולמש יפכ תויהל ךירצ הווצמ םויקש

,הטמה ןוקית ליבשב ,הטמלמ אוה ןניינע לכש ,תונקתל עגונב רתוי שגדומ הז ןיינעו
.ל"נכ

ול ןתנ יברהש ירחאלו ,םייוסמ ןיינעב ןוקיתל הצע שקבל יברל םידיסחה דחא סנכנ םעפ -
ר"ומדאש 38רופיסה ךרד-לע ,הלק הצעב ונוצרו ,וז הצע םייקל ול השקויש דיסחה ןעט ,ותצע
תושעל המל :יברה ול הנע ...םימ סוכו הרומש הצמ תכיתח םע המילש הליהק אפיר ןקזה
הדובעה תויהל הכירצ תודיסח יפ-לע - הברדאו !?"םיצנוק" ילב רדתסהל רשפאשכ "םיצנוק"
.[אקווד עבט יפ-לע

,רוד לכבש לארשי יפלא ישאר לש תונקתה םג םנשי ,"לארשיל םהל ןקית השמ"ש םשכו
תונקתל עגונב הז ךרד-לעו .'וכ ושפנ ןקתל םניינעש ,39"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"
,שמוח) ת"תח ירועיש דומילד הנקתה ומכ ,ונרודבש השמד אתוטשפתא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
.40הזב אצויכו ,(אינת םיליהת
(55-47 'מע א קלח ת"יש'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ת"יש'ה ינש-חספ יאצומ תודעוותהמ םיעטק)
.ג"ה ח"פ פ"ק 'לה ם"במר (1

.טל,בי אב (2

.א,זט חלשב י"שרפו אתליכמ (3

.דועו .םש חלשב א"וגו ם"אר האר (4

.ד,זט חלשב (5

.(64 'מע א"ח םחנמ-תרות) ב"יס רמועב ג"ל תחיש האר - הזב רואיבה (6

.נ"שו .ךליאו ט"יקס תופסוה ט"שכ (7

.(30 'מע א"ח םחנמ-תרות) ד"ס ינימש פ"ש תחיש (8

.(39 'מע א"ח םחנמ-תרות) ג"ס רייא 'ב תחיש האר (9

.א"עס ,חי ,ה"ר .ופוסב הלח (10

.רייא ב"כ "םוי םויה" .ךליאו 111 ע"ס ת"ש'ה ש"הס (11

.(ךליאו 23 'מע א"ח םחנמ-תרות) ךליאו א"ס חספ-לש-ןורחא תחיש (12

.(16 'מע א"ח םחנמ-תרות) ה"ס המורת פ"ש תחיש םג האר (13

.ינש-חספ "םוי םויה" .(115 'מע ש"הס) ה"ס א"שת ינש-חספ תחיש (14

.הגומ יתלב תיטרפ המישרמ (15

.םש ןמסנהבו .121 'מע ו"ח ש"וקל האר (16

.ב"ער ,ה ז"ע (17

.מ"כבו .ירשת ב"י "םוי םויה" (18

.ו,ט ךתולעהב (19

.ךליאו א"עס ,הכ הכוס (20

.ח"ה ג"פ לבא 'לה ם"במר (21

.א,אכ םיטפוש (22

.ג,םש (23

.ס"הגחד 'ג םויד תונעשוה חסונ (24

.בורקו בור ןיינעב רואיבה רסח (25

.בסש ס"ר ד"וי ע"ושוט האר (26

.טי,גי חלשב (27

.ב,דיר ב"ח (28

.יחיו פ"ס (29

.ט,ו ש"הש (30

.ךליאו צק 'מע רהב ת"הוא האר (31

.ךליאו א,אנר א"ח םיסרטנוק מ"הס (32

םהילע רכש ןילטונו ןהב ןירוק ויהי" ,"יפ ירמא ןוצרל ויהי" פ"הע ל"זראמ ראבתנ ןיינעה ךשמהב (33
,רחא רכש אלו ,אקווד "תולהאו םיעגנ"ד רכשה שקיבש םעטה והמ - (ותליחתב םיליהת שרדמ) "תולהאו םיעגנכ
םע היהי המ ונעטיש הלאכ ויהי ,רחא רכש ולבקי םאש ,תוחצה ד"ע רמול שיו ?ב"ויכו "תומלוע י"ש" ומכ
.*"תודמול"ב םג רסחי אלש ,"תולהאו םיעגנ"ד רכשה שקיב ןכלו ,ב"ויכו ,לארשיב תונוגע ריתי ימ ,"תודמול"

-----

.(ל"ומה) הלגנה דומילב םג ,המואמ םידיספמ אלש - ףסוי לש ונורא יאשונ ןיינעל ךייש הארנכ (*


.הפוסב הליגמ (34

שורושחא ידבע יתכא" ,הליגמ תכסמל תוכיישהו ,םש י"שר שוריפ בטיה ןבוי ז"פעש רמא ןיינעה ךשמהב (35
.*"ןנא

-----

תשגדה - "אבבו הזב םהינב לעו םהילע תווצמה רכש ומייקו ולבקו" :הליגמב י"שרפב םויסהל הנווכה ילוא (*
(הטמה ןוקית) "תונקת"ב ךרוצה ,יכ - הליגמ תכסמל תוכיישהו ."תונקת"ד ןכותהל םאתהב ,הטמה דצמ הדובעה
.(ל"ומה) "ןנא שורושחא ידבע יתכא"ש בצמו דמעמב ,תולגה ןמזב רתוי שגדומ.ךליאו ב,בנשת ד"ח ד"וקל (36

.א"ער ,גנרת םש ד"וקל האר (37

.285 'מע ו"טח ש"וקל .91 'מע ב"שת .102 'מע א"שת ש"הס םג האר (38

.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת (39

ןבומ ,מ"מ .ןיד פ"ע רתומש םירבוס שיש ףאש - ב"ויכו םס י"ע ןקזה םיחלגמש הלא תודוא םג רביד (40
.יברה לש תונקתה פ"ע הגהנהל םיאתמ הז ןיאש טושפו,התע םגו ,םידיסחה ייחבש טרפו טרפ לכ ול עגונו חיגשמ יברה
ייחבש טרפו טרפ לכ ול עגונו אוה חיגשמ ,רתוי הלענ אגרדב אצמנשכ
םידיסחה

הז ןיינעש ידכ אלא ,לעופ ידיל אובת יברה תנווכש אוה רורב רבד
שרוד יברהש המ תושעלו לדתשהל ונא םיכירצ ,םימחרבו דסחב היהי
ונתאמ עבותו

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


ונקדצ חישמ תאיבל לגוסמ ןמז


!?ןכתייה - תונברק בירקהל םילוכי אלש םינש תואמ-עשתו ףלאמ רתוי

תוטשפכ) "עיקרה רהוזכ וריהזי םיליכשמהו" דועייה םויקל לגוסמ ןמז אוה "ויז" שדוח
רהוז"ד יוליגה השענש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל עגונב רמאנש (בותכה
בותכה ךשמהכ ,שדקמה-תיב ןיינבל םיכוזו ,תומוקמה לכבו םינמזה לכב ("ויז") "עיקרה
."'הל תיבה ןבייו . . ויז שדוחב"

ובש ,ויז שדוחד רשע-השימח םוי - הז םויב הריתי השגדה ףסותינ ומצע ויז שדוחבו
.תומילשה תילכתב אוה (שדוחה לש וניינע) "ויז"הש ,ונייה ,"אתומלשאב ארהיס אמייק"

,ויז שדוחב ד"י םוי) ךומסה םויהל תוכיישה דצמ םג שגדומ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו
:ינש חספ - (ו"ט םויב ותומילשש

דובאה רבד ןיאש - ינש חספמ הארוההו דומילה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
ןושאר חספד תומילשהו ןוקיתהב שגדומכ ,ןקתל דימת םילוכי אלא ,("ןלאפראפ ןייק אטינ")
.ינש חספ ידי-לע

םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" בותכש ומכ ,המילשהו תיתימאה הלואגל ךיישו רושק חספש ןוויכו
הלואגל עגונב אוה ינש חספב ןושאר חספד תומילשהו ןוקיתה רקיעש ,ןבומ ."תואלפנ ונארא
.המילשהו תיתימאה

ידי -לעו ירחאל אב (ןושאר חספד תומילשהו ןוקיתה השענ ודי-לעש) ינש חספד יוויצה
םניאש םעטהו הביסה ועדיש ףאד ,"'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" הנעטה תדמקה
-לכמ ,"םדא שפנל םיאמט ונחנא" :םהירבד תלחתהב םמצעב תאז ורמאו ,ןברק בירקהל םילוכי
לכונ אלש - היהתש וזיא הביסה היהת - ןכתייה ,"ערגינ המל" ףקותה לכב ונעט ,םוקמ
!ןברק בירקהל

ןמזל עגונב (רקיעבו) םג איה - "'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" - וז הנעט
:(תולגה

םתא"ש ףאד ,"םדא שפנל םיאמט" לש ןפואב אוה תולגה ןמזב לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמ
-לכמ ,םייתניב קספה ילב םייחצנ םייחל דעו ,"םויה םכלוכ םייח םכיקולא 'הב םיקבדה
ותמגודו ,םייחה ןיב םניא רבכש וינפלש תורודהל תוכיישה דצמ ,"םיתמ יאמט ונלוכ" ,םוקמ
דצמ תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנ ,םוקמ-לכמ ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ףאש - תוינחורב
רודהו ,ןושאר תיב ןברוחד רודהמ לחה ,ונינפלש תורודב ויהש םייוצר -יתלבה םיניינעה
.ינש תיב ןברוחד

םיאצמנש ןכתייה ,"'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגינ המל" :לארשי ינב םיקעוצ הז לעו
...!?תונברק בירקהל רשפא-יאו ,ברח שדקמה-תיבש ,תולגה ןמזב ןיידע

:רמוחו-לקו ןכש-לכמבו

(ב) ,דבלב םישנא המכ לש הנעט (א) התיה ,בותכב רבודמ התודואש "ערגנ המל" הנעטה
חספל ותוכייש דצמ תונברקה ראשד תומילשב וניאש ןברקו (ג) ,דבלב דחא ןברקל עגונבו
.[...] םירצמ

(ב) ,לארשי-ינב לכל עגונב (א) איה ,תולגה ןמזל עגונב "ערגינ המל" הנעטה וליאו
-תיבב חבזמה יבג-לע בירקהל םיכירצ ויהש םתומילשב תונברקו (ג) ,תונברקה לכל עגונב
לארשי ינב לכ םילוכי אל םינש תואמ-עשתו ףלאמ רתוי ךשמבש ןכתייה - לארשי-ץראבש שדקמה
...!?שדקמה-תיבב תונברק בירקהל
יתלב - 193-191 'מע ג ךרכ ,א"שנת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייאב ו"ט תחישמ)
(הגומ

רקיעה אוה השעמה


ותמכח איה הרותהש הרכה השורד
ה"בקה לש ונוצרו


הזב הז דובכ רדעה לש בצמ ענמי

ןכלו ,הזב הז דובכ וגהנ אלש (י"בשר לש ובר) אביקע 'ר ידימלת תומל וקספ רמועב ג"לב
רוכזלו עדיל ,הרות ידמול ,הרות ינב ,םידימלתה לכל ןורכיזלו החמשל הז םוי עבקנ
'ר ידימלת לע גורטקה קספנ הדי-לעש המיאתמה הגהנהה) הזב הז דובכ גוהנל םיכירצש
.(אביקע

'במ האצותכ םיאב (וכפה וא הזב הז דובכ וגהנ) ל"נה הגהנהה ינפוא 'בש - הזב ןיינעהו
שיו ,הזב הזב דובכ םיגהונ ויהיש ךכל איבמש דומיל ןפוא שיש ,הרותה דומילב םינפוא
:הזב הז דובכ וגהני אלש ךכל איבמש דומיל ןפוא

,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח איה הרותהש הרכהו העידי ךותמ איה הרותה דומילל השיגה רשאכ
הוואגו תושי ,ומצע שגרה דצמ אל) איה דומילהב ("ךאק רעד") תובהלתההו תויחה ,אלימבו
וריבחש ךכ לע םערתי אל יאדווב - ה"בקה לש ותמכחב שדחמו ןיבמו דמולש הזמ (אלא ,ו"ח
םא וליפאש אלא דוע אלו ,ונממ בוט רתוי וליפא ילואו תוחפ אל הרותה דומילב חילצמ
סעכיו דיפקי אלש דבלב וז אל ,ירה ,וירבדב העטש ול חיכויו וירבד תא וריבח ךירפי
והעטה ערה-רציהש ללגב) בזכו רקש ,תועטמ וליצהש ךכ לע הדות ול ןתי ,הברדא אלא ,וילע
;'ה תרותב תמאה לע ודימעהו ,(רשיה ךרדל וריזחמ וריבחו ,המוקע ךרדל

דבלב וז אלש) ןפואב איה םידימלתה ןיב הגהנהה יזא - הזכ ןפואב אוה הרותה דומילשכו
.הזב הז דובכ ןיגהונו ,הז תא הז ןיסכרפמש (הברדא אלא ,האנשו האנקל םוקמ-תניתנ ןיאש

תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ש הבשחמ ךותמ איה הרותה דומילל השיגה רשאכ ןכ-ןיאש-המ
ירבד לע השקמו ,ץורית ץרתמ ,אישוק לאוש אוה ,("ףיוא טוט רע") ,ומצע שגרה ,"הזה ליחה
וריבח אובישכ יזא - הוואג םג םימעפלו ,תושי לש שגר ולצא השענ הזמ האצותכו ,ינולפ
הז ידי-לעש ,רתוי בוט ץורית רמול ותלכיבש חיכוי קר וליפא וא ,ותועט לע ונדימעיו
לעפ ודי םצועו וחוכבש רובס היה התע דע ,ןכש ,וילע סעכיו דיפקי יאדווב ,ותומדב טעממ
הארמו ינולפ אבש ןוויכו ,"ייעמ ינב ושיש" זירכמו ךלוה היהו ,הרותב ליח השעו תולודג
,המודמ הרבס ,המודמה תורישע אלא הניא הרותב ולש תורישעהש ,ורקיעמ תועט ול התיהש
;וילע סעוכו דיפקמ אוה ירה ,רקש תרבס

תניתנ רדעה לש ןפואב איה םידימלתה ןיב הגהנהה יזא - הזכ ןפואב אוה הרותה דומילשכו
[...] .הזל הז (דובכ וגהנ אל) דובכ

ךירצש אביקע יבר ידימלת תודוא ןורכיזה - רמועב ג"למ דומילהל עגונב םג ןבומ הזמו
:הזב הז דובכ גוהנל םידימלתה ררועל

- הזב הז דובכ םיגהונש ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומילש הרותב ללכ ונשיש םירמואשכ
טרפהב קר היהי יונישהו םדוקמכ ןפוא ותואב ראשיהל לוכי הרותה דומילש הזב שוריפה ןיא
דומילב יוצר-יתלב ןפואמ בבוסמ אוה הזב הז דובכ גהנמ רדעה ,יכ ,הזב הז דובכ גהנמ לש
אל הליחתכלמש הזכ ןפואב הרותה דומיל תא ("ןלעטשקעווא") עובקל חרכהב ,אלא ;הרותה
דומילל השיגהש הז ידי-לע ,רומאכ ,הזב הז דובכ גהנמ רדעה לש בצמו דמעמל תורשפא היהת
.ה"בקה לש ונוצרו ותמכח איה הרותהש הרכהו העידי ךותמ איה הרותה
- 79-78 'מע ,(ג) ינש קלח ,'א"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,א"ישת'ה רמועב ג"ל תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


רמועב ג"לב 'ןגמ תמוח'


תנשב יברה רצחב המייקתהש ('דאראפ') רמועב ג"ל תכולהתב
תמוח" איהש הרות דומילב תוקזחתה לע יברה ררוע ו"כשת
ךותמ תווצמו הרות ץיפהלו תורסמתהב דומלל" * ונמעל "ןגמ
םיפתתשמה םידליל יברה בתוכ ,"םיידדה הכרעהו הבהא
ל"הצ ילייח ןיב תצפומה יברה תכרב לע * ןודנולב הכולהתב
תוליעפ לעו ,'םימיה תשש תמחלמ' ברע - ז"כשת רמועב ג"לב
רתוי תורחואמ םינשב םילייח םע


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'ד"בח םרכב' ןולעב 'דאראפ'ה לע רפוס ךכ .'דאראפ' יברה רצחב םייקתה ו"כשת תנשב
:(ו"כשת זומת)

:(י"כ) םידלי םיפלא תרשע ינפל החישב א"טילש ר"ומדא ק"כ"

- הרותה דומיל - ןגמה תמוח"

'ךוניח יניינעל זכרמה' לש) ,'תבש תוביסמ' יכינח ,(י"כ) לארשי ידלי תבברכ"
'קה ותכרב תא הללכש ,םהל תדחוימ החיש א"טילש ר"ומדא ק"כ יפמ עומשל וכז (שטיוואבויל
.הרעמב יאחוי רב ןועמש יבר ייח לש חקלה תקפה תאו

המייקתהש ,יתבר קרוי-וינב 'תבש תוביסמ' תשר לש תיתרוסמה הכולהתה תרגסמב היה רבדה"
לש ימלועה זכרמה אצמנ וב לודגה בוחרה אוה ,'יווקראפ ןרעטסיא'ב וז הנש רמועב ג"לב
.שטיוואבויל

א"טילש ר"ומדא ק"כ רקס 'יווקראפ-ןרעטסיא 770' תיזחב הנקתוהש תדחוימ המב יבג-לעמ"
הבישקה הלוכ םידליה תייסולכוא .םהיכירדמ לע םידימלתה יפלא לש תרדהנה הכולהתה תא
תילגנאל ןכמ רחאל ומגרותו ,שידייב ורמאנש א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבדל בר בשקבו תכירדב
.טכעה .י ברה ידי-לע

תוזרכ ואשנ םידליה תוצובק .תוזילע ,תוידיסח תוניגנמב הכולהתה תא התוויל תרומזת"
.םלש ידוהי ךוניח ןתמלו תבש תרימשל תואירק ןנכותש

יברל עדונשכ :(ישפוח םוגרת) ראשה ןיב א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא םידליה ינפל ותחישב"
,ונב רזעלא יבר תא לטנ ,תיאמורה הלשממה וילע הרזגש תוומה ןיד-קספ לע יאחוי רב ןועמש
,ןכמ רחאל .םהיכרוצ תא םהל קפיס ה"בקהו הרות ודמל םש ,םינש רפסמ הרעמב ורתתסה דחיו
תוימשגב לארשי םע לש ויגיהנמל ושענו הרעמה תא ונבו י"בשר ובזע ,הריזגה הלטב רשאכ
.תוינחורבו

,תורחא תוריזג תומייק ןיאשכ םג :ונלוכל חקל שמשמ י"בשר ייחב ךרע-בר ערואמ ותוא"
רוקממ םידוהי קתנל םמוזה ,ערה רציה לש ומויק תרזג תמייק ,תוומ ןיד רזג דוחיבו
.תווצמהו הרותה ,םהייח

ןמז עובקל ,לודגכ ןטק ,ידוהי לכ לע :הריזגה לומ דומעל ךרד ונל הרומ י"בשר לש ודעצ"
אוה חטבומ זא קר .הרותה דומילב קוסעלו תוירמוחה ןמ דרפיהלו 'רתתסהל' ,םוי לכ ךשמב
אל ותביבס לע עיפשהל םגו ומצע תא רומשל לכויו ,הערה הריזגה לומ החלצהב דומעיש
.לשכיהל

י"בשרב רבדה היהש םשכ - ה"בקה ידי-לע םיימשגה ויכרצ יולימל דחא לכ הכזי םג ךכ"
שוריפ האר) '. . יתתנו - וכלת יתוקוחב. . ' (יתוקוחב) עובשה תשרפב בותככ - ונבו
.(י"שר

הביסמה המייוק םש ,ינוריעה קראפה רבעל דועצל הכולהתה הכישמה החישה םויס םע"
."עבטה קיחב רמועב ג"ל לש תיתרוסמה

ןורימב תודהי

:םיפסונ תומוקמב רמועב ג"ל תוליעפל 'ד"בח םרכב' סחייתמ וחוויד ךשמהב

ןורימב ח"אצ עצבמ"

.תווצמב םינומה יוכיזו תודהיה תרבסה יעצבמ ,הנש לכבכ ,ומייקתה ד"בח-יריעצ ידי-לע"
חרכהה לעו םויה ךרע לע םירבד םיברה םינומהה ינפל ועמשוה ד"בח-תדוגא-יריעצ םעטמ
רמוח ץפוה ןכ .ד"בח ינוגינב וולו תופש רפסמב ועמשוה םימואנה .תווצמו הרות םויקב
םהל םינתינ :לארשי גהנמכ הנושארה תרופסתל םיאבומה םידליה ןיב ךרענ דחוימ עצבמ .בתכב
.ת"יב-ף"לא דומיל תואלבטו םיקתממ

."דולב ד"בח-יריעצ ףינס ידי-לע ךרענ ,םידלי תכולהת םג ללכש האנ רמועב ג"ל עצבמ"

םילשוריב סנכ

:חווידה ךשמהב דוע

ד"בח תונב לש יצרא סנכ"

תופתתשהב ,שדוקה-ץראב 'ד"בח תונב' יפינס לש יצרא סנכ םילשוריב ךרענ רמועב ג"לב
.י"כ תורבח ףלאכ

ח"הרה ג"הרה :ועימשה תוכרב .םילשורי ףינס תזכרמ ,ןייטשנצילג 'בגה התחנה סנכה תא
םינולס .פ 'בגה :ועימשה תואצרה .םילשורי ריעה שאר ןגס ,ןהכה .י.ש ברהו ןיווז י"שר
'הקבר תיב' תרומזתו ,תונוש תוינכתב ועיפוה םינושה םיפינסה .ץיבוניבר .ח 'בגהו
הצפוהו סנכה תארקל רואל-האצי 'ד"בח יצוצינ' םשב תדחוימ תרבוח .ד"בח ינוגינב המיענה
.תופתתשמה ןיב

ןודנולב הכולהת

ישפוח םוגרת ןלהל .םיפתתשמ ףלאכ הבו הלודג םידלי תכולהת ןודנולב המייקתה הנש התואב
:וז הכולהתל יברה רגישש קרבמה לש

םולשב דוחיבו רתאו רתא לכב יד לארשי ידלי לש םמולשב שרוד יננה רמועב ג"ל לגרל"
.תוגיגחהו רמועב ג"ל תכולהתב םיפתתשמה

רחואמ ליגב ליחתה אביקע יברש תורמל .וידימלתו אביקע יבר תא ונל ריכזמ רמועב ג"ל"
תטלוב הרוצב וב האטבתהש ךכב ואולמב ורכש תא לביק - הדיקשב הרותה דומילל רסמתהל
תגרדל עיגהש דע ורודב רתויב לודגה םכחל היה אוה - ןימאת תאצמו תעגי :ל"זח תחטבה
.תווצמהו הרותה ןעמל שפנ-תוריסמ

ויה אל םה - 'הרותב לודג ללכ - ךומכ ךערל תבהאו' ,ותרמא םויקב ולשכנ וידימלתמ קלח"
הבוט העשב עיגהש רתויב רומח ןוסא ,ןוסא-תורה ויה תואצותהו והער דובכב שיא םיריהז
.רמועב ג"לב וציקל

תוקבדבו תויבקעב תכלל - לארשי ידליל רתויב תינויח הארוה אופא הנומט רמועב ג"לב"
הבהא ךותמ תווצמו הרות ץיפהלו תורסמתהב דומלל - י"בשר ודימלתו אביקע יבר לש וכרדב
.םיידדה הכרעהו

."תיתימא תודהיב ץמוא ףיסוהלו ליח לא ליחמ תכלל םככרבי 'ה"

הלעמל םע רטס'צנמב תפסונ הכולהת לע רפסמ ,וז הכולהת לע חוודמה ,'ד"בח םרכב'
.םיפתתשמ םייתאממ

"חוכ ךל ןתונה אוה"

ויה שדוקה ץרא יבשות רשאכ ,םימיה תשש תמחלמ ץורפ ינפל םידחא םימי ,ז"כשת רמועב ג"לב
דודיעו קוזיח תרגיא ד"בח תמסרפמ ,ותמישנ תא רצע ולוכ ידוהיה םלועהו הלודג הדרחב
:ץראה יבשותל יברה לש תדחוימ הכרב תללוכה ,ל"הצ ילייחל

תספדומה הרודהמב עיפומ


תוחמש תוניגנמ

ףינס ,ד"בח -תדוגא-יריעצ לש ח"ודב ינללוכ םוכיס עיפומ - (ט"כשת) ןכמ רחאל םייתנש
:םילשורי

20 לש תווצ הנשה םג עסנ ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תואירק רואל ,תונורחאה םינשב גוהנכ"
ועסנש םיתווצה .ןדריה תעקבבש םיבצומהו אבצה תונחמל םיתב-ילעבו םירוחב םילשורי ש"נאמ
םיבכרה דחא לע .םוחמישו תונוזמו הקשמ וקלח ,םילייחה םע ןיליפת וחינה ,םייאבצ םיבכרב
הלאשהב ד"בח-יריעצל ןתינ ויקלח לכ לע לוקמרה .תוחמש תוניגנמ עימשהש לוקמר ןקתה
תונעיה לע וחוויד םיתווצה .הרומת לכ אלל ג"בלר ףסוהי ברה ידי-לע ,עצבמה ךרוצל
."דרפנב ונמזב חלשנ טרופמ חו"ד - ןיליפת תחנהל הלודג

םיתב-ילעבו םירוחב

:רמאנ טרופמ ח"וד ותואב

2-ו םירוחב 18 הללכש הצובק האצי רקובב 8.30 העשב - רמועב ג"ל ,רייא ח"י ,'א םויב"
םמע חינהל תנמ-לע ,ןדריה תודג לעו ןדריה תעקבבש םיבצומהו אבצה תונחמל ,םיתב-ילעב
.םחמשלו ןיליפת

תונחמל ורזפתה םשו הירא הנחמל ,אבצה ידי-לע דמעהש ,יאבצ בכרב העסנ הצובקה"
.םתושרל ודמעהש בכר ילכ 2 תרזעב םיבצומלו

.םהל םיכיישו םיכומסה רשקהו הסדנהה תונחמו דג ,הירא תונחמב רקיב דחא תווצ"

סלפ הנחמו םיינופצה םיבצומל דרי ישילשה תווצה ;םיימורדה םיבצומל אצי ינש תווצ"
.תימורדה הרזיגהו ןזח הנחמל יעיברהו

וחחוש ,תונוזמו הקשמ םהל וקליח ,םילייחה םע ןיליפת םיתווצה וחינה תומוקמה לכב"
תונעיה התיה םיתווצה יחוויד יפל .ח"אצ םעטמ רשנימ וקליח ןכ ומכו .וחמשו ורש םתיא
.םילייח 700-כ ונישנא ושגפ דחי תומוקמה לכב. . ןיליפת תחנהל (90%=כ) רתויב הבורמ

.מ.ח ,גרבנירג ,ןרטש .ש ,קורד .ק 'תה ,ןילבה .י.י 'ר ,ןמדירפ .ב.ש 'ר :םיפתתשמה"
.צ ,יולב .צ ,סייו .א ,גיניק .י.ש ,ץריווג .מ ,ץיבוניבר .א ,דלפנוז .י ,ןייטשפא
דליהו ,פוקשרה .ל ,ןיילק .מ ,ינימינב ,ןיטשנטכיל .א ,לצרה .ז ,ןמרביל ,ךבנזייא
.(רוניכ יווילב) בוראניו

.". . ןרטש .ש .קורד .ק :ליעפ ןפואב ןוגראב ורזע"

חטשהמ חוויד

:רמאנ ,ל"שת רייא תפוקתמ םילשורי ד"בח-תדוגא-יריעצב עמשנהו השענה לע ימינפ ח"ודב

רדוס - םילייחה ןיב א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבדו בתכמ תצפהל רמועב ג"ל עצבמ תרגסמב"
:אופא ועסנ העקבל .םילשורי ח"אצ ידיב היהת תימורדה ןדריה תעקבש יצראה הטמה ידי-לע
ורזחו רקובב ואצי םה .ןמרפ 'תהו ,ןמגרב בקעי 'ר ,רלגיו יבצ 'ר ,ץיבזוי עשוהי 'ר
:תויוזחאיהו תודוקנ 11-ב רקבל וקיפסה - הקספה אלל טעמכ - הזה ןמזה ךשמב .ברע תונפל
,לגלג לחנ תוזחאיה ,קילטפי'ג ,וחיריב יאבצה לשממה ,חלמה-םי תדקפמ ,הילק לחנ - הילק
,םינחתות תדקפמ ,העקבב רויס תדיחי ,העקבב םיאולימ דודג תדקפמ ,האושמ לחנ תוזחאיה
.(הימד) םדא רשג ,ןמגרא לחנ תוזחאיה

500-כ .ץיבזוי עשוהי 'ר היה םירבדמה שאר .הרישבו םירבדב וביהלה םוקמו םוקמ לכב"
ירבד תא ועמש (םייתד םילייח םגו ,תונב םג) הזמ רתויו .םדי-לע ןיליפת וחינה םילייח
.א"טילש ר"ומדא ק"כ

."םישורדה םיניינעה לכו תונוזמו הקשמ ונידי-לע םהל ןכוהש ןבומ"

לתוכב 'ןיליפת עצבמ'

:"םילשוריב - רמועב ג"ל" לע חוויד ונשי הז ףיעס דצל

ןועמש רבק די-לע ,יברעמה לתוכה די-לע ,םילשוריב ץפוה רמועב ג"לל יללכה-בתכמה"
-ף"לא תואלבט ונתינ םג הלא תומוקמב .תורופסתה ידלי זוכיר לש םינוש תומוקמבו ,קידצה
.תרופסתה ידליל ת"יב

תרגסמבו ,םילשורי תוצוחב רבגומ 'ןיליפת עצבמ' ונגרא (ה"תא) תמא תרות תבישי ידימלת"
.יללכה בתכמה ץפוה םג וז

-לתוכה די-לעש 'ןיליפת עצבמ'ב םתופתתשה ריבגהל ש"נא וארקנ רמועב ג"ל תארקל"
."הז םויב םש היופצ התיהש תרבגומה העונתה לגרל ,יברעמה

תישפנ השקב

ג"ל תוכולהת םייקל - "תישפנ השקב" - יברה תאירק המסרפתה ,ח"משת תנש רמועב ג"ל תארקל
םירסמה ןכותו תוכולהתה יפוא יבגל תוארוה לש הרדס תללוכ האירקה .םוקמ לכב רמועב
:םוסריפה ינפל ,ושדוק די-בתכב יברה תוהגה תפסותב האירקה חסונ ןלהל .ןהב ורבעויש

תספדומה הרודהמב עיפומתודיסחה ינייעממ


רומא


(בי,אכ) אצי אל שדקמה ןמו

ילימב קסוע אוהשכ םגש ,ןוילעה םלועב ,'שדקמ'ב דימת הקובד תויהל הכירצ םדא לש ותבשחמ
.ותיבל רוזחי יתמ דימת בשוח אוהו ותיבמ אציש םדאכ היהי אמלעד
(די 'מע ש"בירה תאווצ)


(חי,אכ) ברקי אל םומ וב רשא שיא לכ

םשל םניאש תובשחמה וא םירובידה ,םישעמה תא ונייהד ,ותמשנ 'ימומ' תא ןקית אלש ימ
,(ל"חר ותוא םידירומ הלע םאו) הליפתה תעב תמאב 'ה לא ברקתהלו תולעל לוכי וניא ,םימש
.והמחריו 'ה לא בושיש דע
(ול 'מע רוא-הרות)


(כ,אכ) ךשא חורמ

(ה"מ ז"פ תורוכב) (י"שר ,ישוככ רוחש אוהש) ןיכושח ויארמש

תריפס דגנכ אוהש ,ןושארה םויב ארבנ רואה) רוא תניחב אוהש ,דסחה שיא אוה ןהוכ
דסח לש ךפהה ,ןיכושח ויארמש ןהכ ,ןכל .'הארנ' תויתוא ,'ןרהא' ערזמ אוהו ,(דסחה
.הנוהכה תדובעל יואר וניא ,רואו
(טמר 'מע קחצי-יול תרות)


(זכ,בכ) זע וא בשכ וא רוש

.תימהב-שפנ לש םייללכ םיגוס השולש ונינפל

עיקשהל שיו ,חוגנלו טועבל ומע וחוכש רוש תמגודכ ,הבר המצוע תלעב תימהב שפנ - רוש
.התוימהב תאו התושי תא לטבל ידכ םיבר תוחוכ

.הככזלו הררבל ידכ הבר העיגיב ךרוצ ןיאש ,הכרו השלח תימהב שפנ - שבכ

הררבל ידכו ,(הכ הציב) "הקד המהבב זע" רמאנ הילעש זעכ ,רתויב הפיקת תימהב שפנ - זע
וז ,'תולעפתה' תניחבב איה 'רוש'ה לש ותושי ןכש .'רוש'ה לצא רשאמ העיגי רתוי השורד
ףסונ רבד אלא ותוהמ םצעמ קלח ןניא ולש תוערה תודימהש דיעמה רבד ,תשגורו 'המח' תושי
'תושי'ה ,תאז תמועל .(אל םימעפלו הלגתמ איה םימעפל ,םייוניש הב שיש הביסה וזו) וילע
(והשלכ ןיינעב הילע עיפשהל םיסנמשכ אלא תילגתמ הניא איה) תימינפ איה 'זע'ה לש
.לטבל רתויב השק הזה גוסה ןמ תושי .םצעה ןמ קלח איהש דיעמה רבד ,'הרק'ו
(20 'מע הליפתה סרטנוק)


(זכ,בכ) זע וא בשכ וא רוש

אלו םירבדב ה"בקה קדבו ,לגעה תא םתישע :םהל םירמואו לארשיל םהל ןינומ םלועה תומוא
(ז"כפ ר"קיו) תונברקה לכל שאר רוש השענ ךכיפל ,(כ"מ ,והואשע בר-ברעהש) שממ םהב אצמ

:"תונברקה לכל שאר" אוה רושה אקוודש ימינפה םעטה

הבכרמבש "רוש ינפ" אוהש ,השרושל המהבה שפנ תא תולעהל איה תונברקה תדובע לש הרטמה
רתוי הבכרמבש "רוש ינפ"ל הבורק רושה שפנש ןוויכמ .(תומהבה לכ תושפנ תוכשמנ הנממש)
.המהבה ןימ לש הרתי האלעה התברקהב שיש ןבומ ,זעהו שבכה שפנ רשאמ
(דכש 'מע ארקיו הרותה-רוא)

תובא יקרפ


"הרותה תא דבכמה לכ"

ופוג הרותה תא ללחמה לכו תוירבה לע דבוכמ ופוג הרותה תא דבכמה לכ רמוא יסוי יבר
(ו הנשמ ,ד קרפ) תוירבה לע ללוחמ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

רמול ץוקו ץוק לכ לע םעט הארמו הרותבש תורתיהו תורסחה שרודה - הרותה תא דבכמה לכ
ידמול דבכמו הרות רפס דבכמה ,ימנ יא ;הזמ לודג הרות דובכ ךל ןיא ,הלטבל רבד הב ןיאש
.ןה הרותה תא דבכמ ללכב ולא לכ ,הב םיקסועהו הרות

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

תוקוספ תוכלה םה הללחל רוסיאהו הידמולו הרותה תא דבכל בויחה (א :ונתנשמב תולאשה
דבוכמ ופוג" קוידה (ב .אקווד תודיסח תדימל ןיינע םניאו ,(ךורע-ןחלושב הכלהל וקספנו)
רשקה (ד .(הזב אצויכו "םדא ינב לע" אלו) "תוירבה לע" קוידה (ג ."ללוחמ ופוג . .
.יסוי יבר - רמאמה לעבל

:רואיבהו

,תונוש תולאש וינפל העיצמ התיה (תירכנ תירש) אתינורטמש שרדמב רפוסמ יסוי יבר לע
תונעל ךירצ היה אלש רמול םוקמ שי יכ םאו .םיילכש םירבסהב הל הנוע היה יסוי יברו
בייח היה זאש) חנ ינב תווצמ עבש םויקל תועגונ ויה אל היתולאשו רחאמ) תירכנל
הבושתה התיה אל ,ילכש רבסה התלאשל ןיאש רמוא היה םאב יכ .הל הנע תאז לכב ,((הבישהל
היהת הרותהש הצר יסוי יברש רחאמו .הרותל דובכה ךפיה לע סחי הלצא תרצוי התיהו תלבקתמ
.תילכש הבושת דימת הל בישה ןכל ,םלועה תומוא יניעב םג תדבוכמ

:ורמוא והזו

.םלועה תומוא לצא םג תדבוכמ היהת הרותהש לדתשמש ונייה - הרותה תא דבכמה לכ

,ידוהי לש ותמשנל רשק לכ ןהל ןיאש ,םלועה תומואב םג רבודמש ןוויכמ - דבוכמ ופוג
.ןהילע דבוכמה אוה ,"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה" ,ופוג קרש אנתה קיידמ

םתויהל טרפ הלעמ לכ םהל ןיאש הלא ונייה ,"אמלעב תוירב"ל הנווכה - תוירבה לע
.םלועה תומוא םג ללוכ הזו ,ה"בקה לש ויתוירב

אלו הב לדגתהל הרטע הישעת לא" תמדוקה הנשמב ונינשש המל הז רמאמ לש ךשמהה והזו
אנתהש אלא ,ןיד יפ-לע םירתומה "םודרק"ו "הרטע" לע רבודמ הז רמאמב :"הב ךותחל םודרק
יבר ונדמלמ הזל ךשמהבו ;הרותה דובכ ךפיה םתויה םושמ (תודיסח תדימב) םהילע ריהזמ
.םימעה יניעב םג תדבוכמ היהתש לדתשהל - הרותה דובכב רתוי תילענ הגרד לע יסוי

-לקו ןכש-לכמב ןבומ ,םלועה תומוא לע םג הרותה תא דבכל יסוי יבר לדתשהש הזמ ,הנהו
לש וחבשב ל"זר ורמאש המ אוהש רמול שיו .וידימלת - לארשי ינב יבגל הזב לדתשהש רמוחו
לכ לש וקומינו ומעט וידימלתל רוסמל דיפקמ היהש ונייה ,"ומע וקומינ"ש ,יסוי יבר
ילב םג ירהש) םלצא לבקתי ןיינעהש ידכב אל ןכ השע אוהו .םתיא דמלש ןיינעו ןיינע
םלצא לידגהו ףיסוה הז ידי-לעש םושמ אלא ,(ןיינעה תא םילבקמ ויה רבדה םעט תעידי
.הגשהו הנבה הניינעש ,הרות לש הדובכ
-197 'מע א ךרכ תובא -יקרפל םירואיב ;הגומ יתלב - ח"לשת'ה חרוק תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישמ)
(199

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


רומא תשרפ שדוק-תבש
רייאב ו"ט

,ןכלו ,('הכרב ןתו'ו) 'לטה דירומ' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :תיברע
.1רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליאו ןאכמו וז הליפתב

.ד קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
רייאב ז"י

.2ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
3רמועב ג"ל - רייאב י"ח

.2ןונחת םירמוא ןיא

.4םידליל הווצמ-תרופסת דבלמ ,רמועב ג"לב םג םירפתסמ ןיא

ברעב ותרופסת תא םיכרוע ,ללכב דעו תועובשה גח ברע דע רמועב ג"ל רחאל דלונש דלי)
.(גחה

ק"האבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
וחמשיש אוה ונוצר יכ ,6"שפנו בל לכב" החמש םישועו 5(תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ
.7הז םויב

.8תדחוימ הפסוהב הקדצל תתל שי הז םויב

םיבורחה רכזל ,םיבורח לוכאל וגהנ יברה לש ויבא תיבב .9רמועב ג"לב םיציב לוכאל וגהנ
.10הרעמב םתויה ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
.11"התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ

.12הז םויב 'לארשי-תבהא' לע תדחוימ השגדה

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה"
.13"םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו . . הבישיה

.14"בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב דעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"

.15תויודעוותה םויה וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג

.8הקדצ לש תיבגמ םיכרוע וז תודעוותהב

וילע י"בשר ירהו ,דמוע םלועה םהילע - ח"מגו הדובע הרותב ףיסוהל" 16ררוע יברה *
רייאב י"ח אוה רמועב ג"ל ירהו - י"ח רפסמב הקדצל הניתנ . . 'םלוע דוסי קידצו' רמאנ
ג"ל רומזמ - הדובעב .(תוהמאה 'ד לכ תללוכש ,לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא תובית-ישאר)
,עובשה תשרפב - הרותב .לארשי ינב לכ תורימז םיענ רותב ישי ןב דוד רפס ,םיליהתב
.". . [ת"תחב רועישה] הז םויל דחוימה וקלחב טרפבו

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ *
גהנמהו] הדשה לא לויטל םהמע םיאצוי ךכ-רחא .17'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
וחמשיש הקיתמ ינימ םהל םינתונו ,[19רמועב ג"לב תשקב םירוי - 18תונבה םג - תוקוניתהש
ידי-לעש ,". . 'הל תושעל תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא
.20זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז

רתא לכב ,לודג םוסרפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכבו תוכולהתב תאז םישוע ונימיב
תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב םימעפל ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .21רתאו
ההושו ,םידליה וסנכתה ובש 'הדש'ל עסונ היה 'קה ןויצהל וכרדב .רתויב םדדועו ,םדובכל
.22ןויצה לא ךישממ ךכ-רחאו טעמ םש

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט-םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
.23הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

ישיש םוי
רייאב א"כ

.24יתוקוחב 'פ לשו רהב 'פ לש - תורטפהה יתש תא אורקל שי ת"ומש השרפה תאירקב

.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (1

'הימחנ ירבד'ה תומלשה .ה ס"וס גצת 'יס ז"הדא ע"וש הארו ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיס (2
.[357 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב וספדנ] ח"ס אלק 'יס ע"ושל

םיבתכמ יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמוע" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (3
ג"ל'ש אבומ ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו
לבקל הלעשכ השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' אירטמיגב 'רמועב
.337 'מע ז"ח תוחיש -יטוקיל - (תומוקמ המכב הז ךרד-לעו ,'ד ב"ס ךלמה-קמע) "תוינש תוחול

םינשבו .ןיאושינ תודוא דפר 'מע םש הארו .ד-גפר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גצת ס"וס ת"עש האר (4
.תודחוימ תוביס אלל םג ,הז םויב ןיאושינ םיכרוע יברה תוארוה פ"ע תונורחאה

,די 'מע ג"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא - הזב ופתתשה וניתוברו ,ןורבחבו םילשוריב םג תוקלדהב וגהנ רבעב (5
'מע ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ 'תועובשל חספ ןיב' 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל .330 'מע ט"צרת ש"הס
.וסר

.זיק 'מע ,(מ"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוה) ז"הדא ק"גא (6

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (7
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה'
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

.319 'מע ג"ח ח"משת 'תויודעוותה' םג הארו .2017 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' (8

'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - םוח עבצב לושיבה תעשב העבצנ ןתפילקש םיציב לוכאל גהנש ,רפוסמ יברה לעו (9
תעשבו ,ןחלושה לע השק הציב תחנומ התיה ל"שת רמועב ג"ל תודעוותהב ךא .ורדחב יברה תאז השע כ"דב] .פר
'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .40 'מע 84 ןויליג מ"יב - הקלח לכאו ,םיקלח העבראל יברה התוא ךתח תודעוותהה
.[רעה ע"ס

.1395 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה' (10

.גכר 'מע כ קלח ק"גא (11

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת 'תויודעוותה' (12

,ד"יס ח"לשת ינש-חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה תריפס - םידעומה ירעש' (13
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
זאש ינפמ ,םעטה ראבמו .(הרע 'מע םיגהנמה-ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,". . אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב םייקתה

,שטיראפמ ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןיינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה-רפסמ ,םש םיגהנמה-רפס (14
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו

רמועב ג"לל רוא תיברע ינפל רשבו םיגדב הלודג הדועס םיחרואלו 'םיבשוי'ל םיכרוע ויה קדצ-חמצה ןמזב
.(פר-טער 'מע ש"ייעו .עדר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (בלח ילכאמ - הלילב - לכא ומצע צ"צה קר)

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (15

תוחיש-יטוקיל ,"לעופב השעמב ןכ תושעל םתטלחהו םיבר תעצה ד"ע" ט"משת יתוקוחב 'פ 'א םוימ ובתכמב (16
,ל"נה לכ םילשהלו תושעל שי רמועב ג"ל ירחאל םגש טושפו ןבומ :.ב.נ" :בתכמה ילושבו .254 'מע בל ךרכ
."הישותל םיילפכבו ,[דובא רבד ןיא=] 'ןלאפראפ ןייק אטינ' :ןנילזא הינימד ינש חספ דומילכ

בורק ,וניאישנ וניתובר לצא ורמאיש וניאר אלש ('יאחוי רב' טויפ ומכ) י"בשר לש וחבשב םיטויפה םגו (17
.271 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה' - הבשחמב םלצא היהש רמול

וקחשיו ,רמועב ג"לב הדשל תואצוי 'ית תודימלתהש העידוהש ,יברה תנוכשב 'הקבר תיב' תלהנמל הנעמב (18
ירמאמ 'ךשמה'] םירחהו .ב,בע א"חז) חישמ תאיבל ןמיס אוהש תשקל כ"ג זמורה" יברה הנע ,גוהנכ תשק םע
ןויליגב ק"יתכ םוליצ) ."'וכו תוכזה לודגו ט"ושבה לע ח"תו ,(טס 'מע [א"לרת תנשמ ש"רהמ ר"ומדאל תודיסח
.(44 'מע ב"סשת ה"רע מ"יב

חספ ןיב' 'סב ואבוהש םירפסבו ,ד"פ ג"מ רייא שדוח ירמאמ רכששי-ינב 'סב ראבתנו אבוה הז גהנמ (19
5 הרעה 121 'מע זל ךרכ תוחיש יטוקל .77 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה' הארו .ו"לס ח"יפ 'תועובשל
.תוכיראב

.268 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה' ,1727 'מע ג"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (20

שבל - תוזרכו םיטלשב הוולמ הדעצ - 'דאראפ'ה תרוצ תא .ג"שת תנשב רבכ היה ונייח-תיבב 'סוניכ' (21
ףיסומו ,ק"הראב םג תוכולהת ךורעל הארוה התיה מ"שת תנשב .(הכולהתה ינפל םש םייקתה סוניכה) ז"טשת תנשב
.זער 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינשה טוריפ האר - הנשב הנש ידימ ךלוהו

ל"צ ב"ויכ לכבש םימעפ המכ
יתוריעה" יברה תארוה תא אלמל דיפקהל שי ,זא ךורעל םיגהונש םיסרפה תלרגהב
לבקמה דלי ח"אצ םעטמ םוסריפב עיפוה ג"לשת תנשב .11 'מע 201 ןויליג מ"יב) "ל"קו שדוק ירפס תלרגה
יברהש ה"ע בובייל י"ר ח"הרה ח"אצ ר"ויל ה"ע בוקדוח א"מח 'ר ח"הרה רסמ הבוגתבו ,ירקיעה סרפכ 'לגרודכ'
'מע אנ ןויליג 'תורשקתה'ב הנעמה ןושל האר - וספדנש תועדומה תא דימשהל שישו ,הז סרפ ללכ סרוג וניא
.(14

תואצוה הרואכל" :ךרע -ירקי םיסרפ לע הלרגה ךרעש דסומל [רמועב ג"לל רשק אלל] יברה בישה םעפ ,בגא
(קורושב הנושארה ו"אוה) "הווקמה [תא] וגישי הזמ תוחפ הברהב םג ארבס יפ-לעו - רתויבו הלודג םיסרפה
.(11 'מע 209 מ"יב)

ןויצל הילעה םוקמב אוה ללכב םיקידצ ירבקש ןוויכ ,םויה ןויצה לע תכלל םידיסחל יברה עיצה ןכו (22
.67 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - י"בשרה

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי-םויה'ו א,טיקת ףד ג ךרכ םירוביד-יטוקלמ ,43 'מע םיגהנמה-רפס (23
.60 'מע םש י"שת 'תויודעוותה'ב

וניתובר גהנמ אבומ תבטב 'ד םוי-םויהב ,ךדיאמ .ןוויסב 'ל םוי-םויה פ"ע 25 'מע םיגהנמה-רפס (24
הז עטק םא ב"צו ,אתשה ץקמ פ"של ד"בח-ללוכ חולב תורשפאכ אבוה לבא ,םיגהנמה-רפסב אבוה אלש] וניאישנ
תבש לש) תרחאה הרטפהה תאו ,ישיש םויב הרדסה תרטפה תא םירמוא ויה ,תורטפה יתש ויה רשאכש ,['הגומ'
.תבשב ,'יעיבש'מ הרדסה םויס םע ('וכו שדוח רחמ ,ח"ר


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il