- ו"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רייאב א"כ * יתוקוחב-רהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תוקולא תוארל תלוכיה דחא לכל
שחומב


עבוק דומילה ןפוא םגש ןבומ הזמו הרותב יולת םלועה םויק
םג יזא ,לוע-תלבקד ןפואב הרות דמול רשאכ * עיפשמו
בצמו דמעמה ולצא ךשמנ ,םלועה יניינעב קוסעל ותאצב
תוימינפ ידי-לע * הרותה דומיל תעב היהש "ומע 'יוה"ד
ק"כ תחישמ * "הייאר"ד ןפואב יקולא שגרל םיכוז הרותה
ונרוד אישנ ר"ומדא.תוכרבה ןיינעב איה - יתוקוחב תשרפ - עובשה תשרפ תלחתה

תלחתה לע דימת לכתסהל שי ןכלש) ולוכ רבדה לש ורקיע איה רבד לכ לש הלחתההש ןוויכו
.תוכרבה ןיינע אוה השרפה לש הרקיעש ,אצמנ ,(רבדה

ךפיה םה הרואכלש השרפה ךשמהבש םיניינעה םגש 1הרות-יטוקלב ראובמה יפ-לע רתוי קתמויו
.רקיעה איהש השרפה תלחתה ומכ - "תוכרב קר םניא תמאה יפל" ,ירה ,תוכרבה

םילמע ויהתש" י"שר שרפמו ,2"וכלת יתוקוחב םא" - תוכרבה תלבקל יאנתה בותכב םידקמו
,"הרותב

םויקל חוכ -תניתנ אפוג הז ירה ,"וכלת יתוקוחב םא" בותכב רמאנש המש ,רמול שיו -
- רבדה

המל דעו ,3"'וגו םתעב םכימשג יתתנו" ,השרפב תורומאה תוכרבה לכל םיכוז הז ידי-לעו
."תויממוק םכתא ךלואו 'וגו םככותב יתכלהתהו" 4ןיינעה םויסב רמאנש

ול ןיאש ,תומצעה תכשמה היהת (םיתמה תייחתב) אובל-דיתעלש (5רמאמהב) ליעל רבוד
ךוכיזד הדובעב ךרוצ היהי אל אלימבו ,הוושב לכה וילא סחיבו ,תומלועל ללכ תוכייש
אוה ירה ,תומלועל תוכיישו ךרע הל שיש תוקולאה תגרדמ איה הכשמההש ןמז לכ לבא ,לבקמה
.לבקמה ךוכיזד הדובעב ךרוצ שי אלימבו ,לבקמה ךוכיז ךרע יפל

.('ה ףיעס ןמקלדכ) קאדאראהמ יכדרמ 'ר דיסחה תודוא רופיס ונשי - הזל ךשמהבו

דע ,ןטב-ירפל וכז אל וירוהש םינש המכו המכ ירחאל דלונ קאדאראהמ יכדרמ 'ר 6דיסחה -
הוויצו ,רכז ןב ול דלוויש - םירתסנה םיקידצהמ - קידצה יכדרמ 'רמ הכרב לביק ויבאש
היה ל"נה יכדרמ 'ר .ןיד אמלעב ותויח םייחב ותויה םע ,ומש-לע ,יכדרמ םשב וארוקל וילע
.קאדאראה ריעב עיפשמ תויהל והנימ יעצמאה ר"ומדאו ,יעצמאה ר"ומדא לש םידיסחה ידבכנמ

:רגסומה רמאמ

המשנ :ט"שעבה םשב - קאדאראהמ יכדרמ 'ר ארקנ ומש לעש - קידצה יכדרמ 'ר לש וימגתפמ
תוימשגב הבוט ידוהיל תושעל ידכ ,ףוגב שבלתהלו הטמל דריל םינש יפלא הלעמל הניתממ
ידכ הנש םינומש-םיעבש ךשמב ףוגב ("פא ךיז טרעטאמ") תעגייתמ המשנ .תוינחורב טרפבו
.7תוינחורב טרפבו תוימשגב הבוט ידוהיל תושעל

טעז רע") והשמ לעופש האור וניאש הזמ חור-תליפנ ול שיש ןנואתמו ךרבא יילא סנכנ -
הז םויבו הז םויב לעפ רבכ המ טרופמ ןובשח ול השעאש ,ורמואב ,("ףיוא טוט רע סאוו טינ
.'וכ

וא תוימשגב ידוהיל הבוט תושעל ליבשב םלועל תדרוי המשנ םא :רמוחו-לק םירבדה ירהו
המכו המכ וב שיש םוקמב אצמנש ,אוה - דבלב דחא ידוהיל תחא הבוט וליפא ,תוינחורב
,ירה ,םידוהי וב ןיאש םוקמב אצמנ םא וליפאש אלא דוע אלו !המכו-המכ-תחא-לע ,םידוהי
לעפתמ וניאש ,הזב אצויכו ןיליפת תחנה ,תבש תרימשל עגונב) ותגהנה תא האור יוג רשאכ
!ידוהיל בוטה ךפיה תושעלמ םעפ ענמיי הז ללגבש וילע לעופ הז ירה ,('וכ רבד םושמ

:קאדאראהמ יכדרמ 'ר תודוא רופיסה - ונניינעל רוזחנו

.ליבונרשטמ יכדרמ 'ר צ"הרה קאדאראהל אב תחא םעפ

ותויהל ,לבא ,ונממ לעפתה אל ,יעצמאה ר"ומדא לש דיסח רותב ,קאדאראהמ יכדרמ 'ר
.וילא ךלהו ותעדב בשייתה ,הזכש ערואמ ("טאלג ןזאלכרוד") ץימחהל הצר אל ...קינד"בח

תלעמ תודוא צ"הרה רביד ,ליבונרשטמ יכדרמ 'ר צ"הרה לצא קאדאראהמ יכדרמ 'ר סנכנשכ
.הדובעב ךרוצ ןיא םיקידצלש רמאו ,םיקידצה

,הדובע .הדובעב ךרוצ שי םיקידצל םג :רמאו ריטפה ,קאדאראהמ יכדרמ 'ר תאז עמששכ
.םלוכ םיכירצ

8ביתכ :רמאו קאדאראהמ יכדרמ 'ר ףיסוה - וירבד לע דיפקמ ליבונרשטמ צ"הרהש ותוארבו
ארב") תומלועב שבלתמה תוקולא וליפאש ,ונייה ,9"ןקתל" ,"תושעל םיקולא ארב רשא"
ךירצ תוקולא וליפאש - ליבונרשטמ צ"הרה תאז עמששכו .(ןוקית) הדובע ךירצ ("םיקולא
.ותעד החנ - הדובע

:ונילא עגונבו

םידמועו ,הדובעה ןיינעב ךרוצ היהי אל (תומצעה תכשמה היהתשכ) אובל-דיתעלש יפ-לע-ףא
,הלואגהב היהיש בצמו דמעמה תודוא םירבדמו הלואגהל שממ תוכימסב רבכ

-לכמ ,ןברוחהל עגונב התיה ותאובנ רקיעש ףאש ,והימרי תאובנמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב -
,10"'וג לארשי הבושמ הבוש 'וג תארקו ךולה" ,םיטבשה תרשע תביש תודוא רבכ אבינ ,םוקמ
- תויולג ץוביקד תלחתהה יהוזש

.11םירתסההו תומלעהה לכ תא ריסהל ,הדובעה ןיינעב ןיידע ךרוצ שי התע ,םוקמ-לכמ

ידי -לע ,תושיה ןיינעבש רתסההו םלעהה תרסהד הדובעה - הזב םיירקיעה םיניינעהמו
.לוטיבה ןיינע

הארוהו דומיל שי - תושיה תלילשו לוטיבה ןיינע חרכומו עגונ המכ דע - הז ןיינעבו
:עובשה תשרפד הרטפההמ

רורא" בותכה םידקמ - 12"וחטבמ 'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב" רמאנש ינפל דוע
.13"ובל רוסי 'ה ןמו ועורז רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה

,שיא ,םדא - רבדמה ןימ ארקנ םהבש תומשה 'דל עגונב 14תודיסח ישורדב ראובמה םדקהבו
םא םדאה תוהמ תא םיראתמש םיימצע תומש םה - שיאו םדא :םיגוס 'בל םיקלחנש - שונא ,רבג
,לכש הרקיעש תיקולאה-שפנ לע יאקו ,ןיחומה ראות אוה םדא ;תודימ לעב וא ןיחומ לעב אוה
אלא וניא ולש לכשה םגו) תודימ הרקיעש תימהבה-שפנ לע יאקו ,תודימה ראות אוה שיאו
שיאו םדאד תומשה יתוהמ תא םיראתמש ראותה תומש םה - שונאו רבגו .(תודימה ליבשב
רבג ;תושילח לש ןפואב וא תורבגתהו ףקות לש ןפואב םה םא ,םתוכיא תומכ תא םידדומו
.תודימהו לכשה תושילח לע הרומ שונאו ,תודימהו לכשה ףקותו תורבגתה לע הרומ

ולש ףקותהש ול המדנש - "םדאב חטבי רשא רבגה רורא" קוספה ןכות ראבל שי הז יפ-לעו
רשב םשו" הז ירחאלו ,("םדא") לכש הרקיעש ,תיקולאה ושפנ ,ולש לכשה דצמ אוה ("רבגה")
ררובמ ףוג ול שיש ,"רשב"ה דצמ אוה (15"וקזח" ,"ועורז") ולש ףקותהש ול המדנש ,"ועורז
.("ףוג רעלעדייא ןא") ךכוזמו

יחדמ ךלוה ךכו ,16ההובג המשנ ול שיש בשוחש ,"םדאב חטבי"ד ןפואב איה הלחתהה :רמולכ
,הדובע לש ןיינעל קוקז וניא אלימבו ,ךכדזנו ררבתנ ופוג םגש ול המדנש דע יחד לא

ול המדנ םיימשגה ויניינעל עגונב םגש - "ובל רוסי 'ה ןמ"ש בצמו דמעמל עיגמש דעו
.17"הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ"ש

חטבי אל ,ךכוזמו ררובמ ףוגו ,ההובג המשנ ,תילענ אגרדב ותויהב םגש - הזל הצעהו
.ותדובעב ול רוזעיש ה"בקהמ שקביו ,("'הב חטבי רשא רבגה ךורב") ה"בקהב אלא ,ומצעב

,"'וג העשוויאו ונעישוה אפראו 'ה ינאפר" :18הרטפהה םתוחו םויסב בותכה ןושלבו
תקעוצ - םייוג ןיב תולגב אצמנשכ טרפבו ,ףוגב שבלתהל הטמל תדרוי המשנה רשאכש ,ונייה
.19.."ינעישוה" ה"בקהל המשנה

* * *

.י"בשר לש אלוליהה םוי אוה רמועב ג"ל

לחה ,רמועב ג"לד ןיינעה תוללכל עגונב םינורחאבו םינושארב אירטו אלקש םנמא וניצמ -
שיש ,אביקע 'ר ידימלת תתימ לע תוליבא םיגהונ םהבש םימיה ג"ל ןובשחל עגונב אתגולפהמ
םויל עגונב אירטו אלקש שי הז יפ-לעו) רמועב ג"ל דע הריפסה ימי תלחתהמ םהש םירמוא
דע רייא שדוח-שאר ירחאל םתלחתהש םירמוא שיו ,(רמועב ג"ל לילל עגונב טרפבו ,ומצע ג"ל
יקוליחה יוביר 21העודיה ותבושתב אנווארבודמ הימחנ 'ר איבמש יפכו ,20הריפסה ימי ףוס
:םיקסופה ירבדבש תועדה

קחדה הז ץחלה לכ"ש - 22אנווארבודמ הימחנ 'ר ה"ומ בתכש ומכ - םירבדה תנקסמ לבא
ןיינעל שרושו םעט ואצמ אלש ינפמ קר אוה אלה ל"נה םיקסופה לכ הזב וכבתסנו וקחדנש
י"בשר תמ םויב ובש . . ל"זיראה 'ה שודק יפ-לע עדונ רבכ לבא . . רמועב ג"לד הלעמה
אלוליה ןיינע תורוד המכמ םלועה לכב םסרפתנ רבכש ,היאר ךירצ ןיא תומסרופמה . . ה"ע
."רמועב ג"לב י"בשרד

תלעמ רואיב םדקהב - (רמועב ג"לד אלוליהה לעב) י"בשר לש תדחוימה ותלעמ ראבל שיו
23"הרות ודימעה םה םה"ש (י"בשר אוה םהמ דחאש) אביקע 'ר לש םילודגה וידימלת תשמח
:24"םלועה םייקתנ" םדי-לעו

םיקה"ש (דודל עגונב) 25ל"זר רמאמ תמגודבו ךרד-לע ראבל שי "הרות ודימעה" ןושלה קויד
,ןכש ,27הרותה דומילבש לוע-תלבקד ןיינעה לע הרומש ,אקייד "הלוע" ,26"הרות לש הלוע
ךירצ ,םוקמ-לכמ ,ישונא לכשב םג ,28"םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח" איה הרותהש תויה םע
.29אקווד לוע-תלבק דצמ אלא ,לכשה דצמ אל הרותה דומיל תויהל

הכלה" היהתש ידכש ,ונייה ,"ותומכ הכלהש ומע 'יוהו" (דודל עגונב) 3017ל"זר רמאמכו
הווה ,היה - 'יוה םש ,תוהמו תומצע םע רושק תויהל ,"ומע 'יוה" תויהל ךירצ "ותומכ
,םימש-תאריו לוע-תלבק ךותמ אלא ,לכשה דצמ אל הרותה דומיל השענ זאו ,31דחאכ היהיו
.32ה"בקה לש ונוצרו ותמכח איה הרותהש ועדויב

- (לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל ,"הרות לש הלוע") "הרות ודימעה םה"ש הז ידי-לעו
:םדי-לע "םלועה םייקתנ"

םייקמו אתיירואב הב לכתסא שנ רב ,אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בוק" 33ל"זח ורמא
ןפואש ,הרותה ידמולל עגונב םג ןבומ הזמו .הרותב יולת םלועה םויקש ,ונייה ,"אמלע
.םלועב םתגהנה ןפוא לע עיפשמו לעופ (הרותב םהלש שגרהה) הרותב םדומיל

הגהנהה לע םג לעופ הז ירה ,"ומע 'יוה" ,לוע-תלבק ךותמ אוה הרותה דומיל רשאכ ,ןכלו
המר ארגיאמ ,(הרותה דומילו הליפתה ירחאל) םלועה יניינעב קוסעל ותאצב םגש - םלועב
,34(הליפתה תעבש) "דמוע התא ימ ינפל עד"ד בצמו דמעמה ולצא ךשמנ ,אתקימע אריבל
.(הרותה דומיל תעבש) "ומע 'יוה"ו

:הרותה תוימינפ דומיל םע דחוימב רושק הז ןיינעו

,הרותד הלגנ דומילבש - הרותה תוימינפ דומילל הרותד הלגנ דומיל ןיבש ירקיעה קוליחה
םימעה לכמ ונב רחב רשא" :הרותה תכרב חסונב שגדומכ) ה"בקה לש ותרות יהוזש עדויש ףא
("קידנענרעל") ומצע דומילהב ,םוקמ-לכמ ,ךרבתי ונוצרו ותמכח ,("ותרות תא ונל ןתנו
םירבדב השבלתנש דע 'וכ הדריו העסנ" הרותה יכ) םיימשג םירבד תודוא דמול אוה ירה
םינש" ומכ ,(35"ןהיתוכלהו ןלוככ הרותה תווצמ בור ןהש הזה-םלוע יניינעו םיימשג
הבר העיגיב ךרוצ שי ,אלימבו ,הזב אצויכו ,"רומחב הרפ ףילחמה" ,"תילטב ןיזחוא
-המ ;ךרבתי ונוצרו ותמכח יהוזש דומילהב שגרויש ("ךיז טימ ןלענקניירא ןוא ןעוועראה")
.תוקולא יניינעל עגונב אוה ומצע דומילהש ,הרותה תוימינפב ןכ-ןיאש

קוליחב םג זמורמ הרותה תוימינפ דומילל הרותד הלגנ דומיל ןיב קוליחהש ,ףיסוהל שיו
את" אוה ס"שב ליגרה ןושלהש ,(הרותה תוימינפ) רהוזהל (הרותד הלגנ) ס"שה ןיב תונושלה
הייארל (עמש את) העימש ןיבש קוליחה ךרד-לע - "יזח את" אוה רהוזב ליגרה ןושלהו ,"עמש
שגרה הרותד הלגנ דומילבש זמורמ הזבש - 36הייארל העימש המוד הניא"ש ,(יזח את)
שגרה הרותה תוימינפ דומילבו ,דבלב (הנבהו העידי) העימש לש ןפואב אוה תוקולאה
.37הייאר לש ןפואב אוה תוקולאה

םייקמו אתיירואב הב לכתסא") םלועה יניינעב תוקולאה שגרהב םג קוליחה אוה ךכל םאתהבו
יניינעב תוקולאה שגרה השענ הרותה תוימינפ אלל הרותד הלגנ דומיל ידי-לעש - ("אמלע
םירודח םלועה יניינע םגש ןיבמו עדויו עמושש ,ונייה ,העימש לש ןפואב קר םלועה
שגרה השענ הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע קרו ;רבדה תייארב ולצא רסח לבא ,תוקולאב
תוקולא האור םלועה יניינעב םגש ,("יזח את") הייאר לש ןפואב םלועה יניינעב תוקולאה
רע ואוו ןוא טייטש רע ואוו") לעשו דעצ לכ לע תיטרפ -החגשה האורש הז ידי-לע ,שחומב
ומע ה"בקה לש ותגהנה ןפוא רשב יניעב האורש ,טרפב םלועב וקלחבו ללכב םלועב ,("טייג
.יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ,הבוטל

("םלועה םייקתנ" םדי-לעו "הרות ודימעה"ש) םידימלתה תשמח ןיבש ןבומ הז יפ-לע
:י"בשר לש ותלעמ רתויב הלדג - םמצע

דמל יאדווב - 38"ייחד אנליא" ,הרותה תוימינפ דומילב אוה י"בשר לש ושודיח רקיע
ש"ר םתס) 40"ש"ר רכזנ ס"שבש תותכסמה יקרפמ קרפ לכב"ש דעו ,39הרותד הלגנ םג י"בשר
הרותד הלגנב ודומיל םגש דעו ,הרותה תוימינפב היה ודומיל רקיע ,לבא ,(41י"בשר אוה
וא ,הרותד הלגנבש םיניינעה לכב תוימינפה אצומ היהש - 42הרותה תוימינפ םע רושק היה
43שדוקה -תרגאב ראובמה ךרד-לע) הרותה תוימינפ דצמ הליחתכלמ היה הרותד הלגנב ודומילש
.("תילגנה הרותה יפוג לכ הרותה תוימינפמ ועדיש" ,אובל-דיתעל הרותד דומילל עגונב

רושקש) "םלועה םייקתנ" הז ידי-לעש ,"הרות ודימעה"ד ןיינעה תומילשו רקיעש ןבומ הזמו
.י"בשר ידי-לע השענ ,(ט"ס ל"נכ ,הרותה תוימינפ םע

:י"בשרד אלוליהה םוי - רמועב ג"לב הריתי השגדה ףסותינ הזבו .אי

םויב הלעתמ ןיד אמלעב ותויח םייחב דבעש ותדובע לכש - אלוליהה םוי לש וניינע
לכ שארו תליחתל" היילעה תישענ רמועב ג"לבש ןבומ הזמו ,44ורוקמו ושרושל דע אלוליהה
הגירדמב תולעמה םורב ושרוש שרוש . . (אתיירואד ןיזרב תוגשה תניחבב) ולש תוגרדמה
.45"הלעמ הלעמל הנוילע רתויה

לכ" ,יכ - הנותחת רתויה אגרדה איהש ,דוהבש דוה תריפס ,רמועב ג"לב השענ הז ןיינעו
יכ . . אקווד הנותחת רתויה הגרדמב םא יכ הטמל יוליגב אובל לכוי אל ןוילע רתויה רוא
.46"םור קמוע ךרע יפל אוה תחת קמוע ךרע

ותדובע לכב היילעה תילכת) םור קמוע רבחלו רשקל י"בשר לש וניינעש ןבומ הזמו
תוהמו תומצע םע ותורשקתה םצועו לדוג דצמ - (דוהבש דוה) תחת קמוע םע (הרותה תוימינפב
אוהש ,(47"'וכ ה"בוקב היב אנרטקתא אריטק דחב" ומצע לע רמאש ומכ) אוה-ךורב ףוס-ןיא
רשקל ותלכיבו וחוכב ןכלש ,48תילכת ןיא דע הטמ הטמלו ץק ןיא דע הלעמ הלעמל ךרבתי
.49תחת קמוע םע םור קמוע רבחלו

השענ ,הרותה תוימינפ דומיל ,לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל ידי-לעש - ליעלד ןונגסבו
,םלועה יניינעד תחת קמועל דעו ,לכשד תחת קמועמ לחה ,תחת קמוע םע םור קמועד רוביחה
.תוקולאד שגרהה היהי םלועה יניינעב םגש

,50הרותה תוימינפ יוליגל רוניצה תחיתפב י"בשר לש ותלועפ ירחאלש ,ףיסוהל שיו .בי
:לארשימ דחאו דחא לכ תדובעל ליעל רומאה ךייש

תכל-ענצהב קרו ,דבלב הלוגס ידיחיל הרותה תוימינפ דומיל ךייש היה י"בשר לש ונמזב
םינורחאה ולא תורודב"ש ל"זיראה בתוכ ,"אחישמד אתבקע" ,הלא ונימיב לבא ,םיברב אלו
.51"המכחה תאז (םיברב) תולגל הווצמו רתומ

תרות רואב הרותה תוימינפ השבלתנ ודי-לעש ,ט"שעבה לש ונמזב רתוי דוע ףסותינ הז לכבו
ךרד תישענש דעו ,ד"בח תודיסח תרות רואב ,ןקזה וניבר לש ונמזבו ,תיללכה תודיסחה
תרות תא תושעל הצר אל ןקזה וניברש 52ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,לארשי ינב לכל הלולס
.לארשי ינב לכ תלחנל םא יכ ,הגלפמל תודיסחה

תרותב השבלתנש יפכ הרותה תוימינפ תולגתהב ךרדה תלילסו רוניצה תחיתפ ירחאלו
את"ד בצמו דמעמל עיגהל תלוכיהו חוכה לארשימ דחאו דחא לכל ןתינ יאדווב ,תודיסחה
'יוה"ש ("ןרעהרעד") הרכהל דעו ,שחומב תוקולא תוארל לכוי םלועה יניינעב םגש ,"יזח
.54"ודבלמ דוע ןיא"ו ,53"דחא

םדא" 55ל"זר רמאמכ ,("ןעוועראה-וצ לסיב א") טעמ עגייתהל םדאה ךירצ הז ליבשבש ,אלא
ןפואב םדאה תדובע ידי-לעש ,ונייה ,"הלעמלמ הברה ותוא ןישדקמ הטמל טעמ ומצע שדקמ
אליעלד אתורעתא תכשמנ יזא ,דבלב "טעמ" וליפא ומצע שדקל (הטמל) אתתתלד אתורעתאד
."הברה" ותוא שדקל (הלעמלמ)

הלעמלמ הברה ותוא ןישדקמ ,הזה-םלועב הטמלמ ומצע שדקמ םדא" - הזמ הריתיו
לופכ ךשוחב וליפאו) הזה-םלועב וישכע םגש ,הזב שוריפה רמול שיד - 56"אבה-םלועל
עגונב ל"זר רמאמ ךרד-לע ,57אבה-םלועד השודקה תגרד ול תכשמנ (תולגה ןמזד לפוכמו
םיארומא המכב וניצמ הז ךרד-לעו ,"אבה-םלועה ןיעמ הזה-םלועב ה"בקה ןמיעטה"ש 58תובאל
דחא לכב םג ךייש הז ןיעמש ןבומ הזמו ,59"ךייחב הארת ךמלוע" תכרבב םהמ םירטפנ ויהש
.לארשימ דחאו
רמועב ג"ל תחישמ - ךליאו 'ז ףיעס .א"ישת'ה יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ - ז-א םיפיעס)
יתלב - 77-72 'מעו ,119-116 'מע ,(ג) ינש קלח 'א"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' - א"ישת'ה
(הגומ
.ךליאו א"עס ,חמ ונתשרפ (1

.(יתוקוחב) ונתשרפ שיר (2

.ד,וכ (3

.גי-בי ,םש (4

.ךליאו 112 'מע ג"ח םחנמ תרות (5

.268 'מע ץ"חרת .123 'מע ו"צרת ש"הס האר (6

.(רייאב ה 'םוי םויה'ב קתענ) הצר 'מע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא (7

.ג,ב תישארב (8

.י"שרפבו ו ,א"יפ ר"ב האר (9

הימרי י"שרפ) ריזחה םתצקמ ,"ןריזחה" :ב,די הליגמ הארו) ב,יק ןירדהנס .(י"שרפבו) בי,ג והימרי (10
.((םש ןירדהנסו

.(115 'מע ג"ח םחנמ תרות) רמאמה םויסב ת"נשמכ (11

.ז,זי הימרי (12

.ה,םש (13

.96 'מע ת"ש'ה מ"הס (14

.פ"הע צ"וצמ (15

.(ל"ומה) תצק רסח (16

.זי,ח בקע (17

.די,זי הימרי (18

.(ל"ומה) ןיינעה םויסו ךשמה רסח (19

.ג"צתס ח"וא ז"הדאו ע"ושוטה כ"ונ האר (20

.ד"לס ח"ואח הימחנ-ירבד ת"וש (21

.ז"ס םש (22

.ב,בס תומבי (23

.ו"מ א"פ ןוויסו רייא 'סמ ח"מ (24

.ט"כפ לאומש-שרדמ .אכ ,ח"יפ ר"בדמב האר (25

."הרות לש הלוע" אוה ןושלה ל"נה םישרדמב לבא ,"הבושת לש הלוע" אתיא (נ"שו .ב,זט ק"ומ) ארמגב (26

."'וכ הרות לוע וילע לביקש" :(ב"פר ר"אבדתמ) הסק זמר ב"ש ש"לי האר (27

.ד,ו ןנחתאו (28

.חק 'מע ו"ח .חצ 'מע ה"ח טקולמ מ"הס םג האר (29

אלת 'מע ו"סרת ךשמה .ךליאו טער 'מע ז"כרת מ"הס .ךליאו גצתת 'מע ורתי ת"הוא הארו .ב,גצ ןירדהנס (30
.דועו .ךליאו

.ז"פ א"הויהעש אינת .ט"ש א"ש סדרפ .ב"עס ,זנר ג"חז (31

.(ל"ומה) הזב הז דובכ וגהנש ןפואב הרותה דומילל עגונב - י"ס ןמקל האר (32

.ב"ער ,אסק א"חז (33

.ב,חכ תוכרב האר (34

.(ב,ח) ד"פ אינת (35

.ט,טי ורתי אתליכמ (36

ע"ס י"ח .רדע 'מע ז"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא .ךליאו פש ע"ס ג"חזל תורעה צ"יול יטוקל האר (37
.דועו .403 'מע שיר ד"יח ש"וקל .טפ

.ו"כס ק"הגא אינתב 'תנו אבוה .(מ"ערב) ב,דכק ג"חז (38

.(א,גמק) םש ק"הגא םג האר (39

ב"יח ש"וקל .םש ת"וקלל א"טילש ר"ומדא ק"כמ "םינויצו תורעה" הארו .א,חכ ירחא ת"וקלב ןושלה ה"כ (40
.זנש ע"ס א"כח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא .ךליאו 194 'מע

.דועו .(ישישה קרפה ה"ד) ש"מהיפל ותמדקהב ם"במר .(ומשמ ה"ד) ב,ב תועובש י"שרפ (41

.גש 'מע שיר ב"ח טקולמ מ"הס םג האר (42

.(ב,המק) םש (43

.ח"כסו ורואיבו ך"זס ק"הגא אינת האר (44

.ךליאו ב"עס ,שד רמועב ג"לה רעש (ח"אד םע) רודיס (45

.ךליאו ג"עס ,םש (46

.א,חפר (ז"רדא) ג"חז (47

.ג"עס ,דל ורתי ח"וז .(ב,מ - טי ןוקית םש הארו) זנ ןוקית ףוס ז"וקת האר (48

.(69 'מע ג"ח םחנמ תרות) תודעוותהב רמאנש םכל םתרפסו ה"ד םג האר (49

.מ"כבו .בק 'מע ח"פרת .גפר 'מע ח"ערת מ"הס (50

.(ב,במק) םש ק"הגא (51

.דועו .344 'מע ט"ח ש"וקל .136 'מע א"ישת מ"הס .93 'מע ד"שת ש"הס האר (52

.ד,ו ןנחתאו (53

.הל,ד םש (54

.ז"כפס אינת .א"ער ,טל אמוי האר (55

-םלועב ,הלעמלמ ותוא ןישדקמ - הטמלמ ,הברה ותוא ןישדקמ - טעמ ומצע שדקמ םדא" (םש) ארמגה ןושלכ (56
."אבה-םלועל ותוא ןישדקמ - הזה

ינפמ אל אבה-םלועה םימכח ותוא וארקש הז" - אבה-םלוע שוריפב (ח"פס הבושת 'לה) ם"במרה ש"ממ ריעהל (57
ןתואש ינפמ אלא אבה-םלוע והוארק אלו . . דמועו יוצמ אוה ירה אלא ,ןכ רבדה ןיא . . התע יוצמ וניאש
פ"ע לבא ,הנש כ"ק ירחאל קר ז"ה ם"במרה שוריפל םגש ,אלא - ."הזה-םלועה ייח רחא םדאל ול ןיאב םייחה
.םינפבכ ,ב"הועד םיניינעה םדאל םיכשמנ ז"הועב ותויהב םגש שרפל שי תודיסח

.ךליאו ב"עס ,זט ב"ב (58

.(א,כ) ד"יפ אינת םג הארו .א"עס ,זי תוכרב (59


ריטפה ךכ לע .הדובעב ךרוצ ןיא םיקידצלש רמא ליבונרשטמ יכדרמ 'ר
םיכירצ הדובע - יעצמאה ר"ומדא לש ודיסח ,קאדאראהמ יכדרמ 'ר
םלוכ

הארת ךמלוע" תכרבב םהמ םירטפנ ויהש םיארומא המכב וניצמ
לארשימ דחאו דחא לכב םג ךייש הז ןיעמש ןבומ הזמו ,"ךייחב

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


חישמ יוליג היהי הז ונרודב
שממ לעופב ונקדצ


?חישמה אוה אבכוכ-רבש אביקע יבר רבס המל

.הרותה תוימינפ יוליגל רוניצה תא חתפ - אביקע יבר ידימלתמ היהש - י"בשר

בוטד אנליא תארקנ הרותד הלגנש - הרותד הלגנל הרותה תוימינפ ןיבש םיקוליחהמ ,הנהו
,"ייחד אנליא" תארקנ הרותה תוימינפ ןכ-ןיאש-המ ,'וכ תקולחמו תוישוק הב שיו ,ערו
ךייש אל הזבו ,וברמ לביקש המ אלא ןאכ ןיא ירהש) "תקולחמ אלו 'וכ אישוק אל ןמת תיל"
.(תקולחמ היהתש

אנליא ,הרותד אילגב ,ייחד אנליא ,הרותה תוימינפמ הכשמהה היהתש - י"בשר לש ושודיחו
.ערו בוטד

תוישוק הב שיש הרותד אילג םידמולש העשב םגש ,הרותה ידמול לצא םג אטבתמ הז ןיינעו
תבהא לש ןפואב אוה דומילה אלא ,ו"ח דוריפ לש ןיינע םהיניב השענ אל ,'וכ תקולחמו
.םהמ דח אוה י"בשרש ,רמועב ג"ל ירחאלש אביקע 'ר ידימלת לצא היהש יפכ - םיעיר

אנליא ,הרותה תוימינפ םע םירשקתמ רודה אישנ ידי-לעש - הז ירחאלש תורודב אוה ןכו
.ייחד

-לעש אלא ,"וברקב גאוד ובלש ימל אלא הרות ירתס ןירסומ ןיא"ש אוה ליגרה רדסה ירהש -
- 'וכ ייחד אנליאב אוה םג רשקתמ רודה אישנ םע תורשקתהה ידי

לש ןפואב היהי אל דומילהש םג ללוכ ,הרותד אילגב םג הרותה תוימינפ תכשמנ ודי-לעו
.ל"נכ ,לארשי תבהא ךותמ אלא ,דוריפ

ומכ ,לארשי תבהאד ןיינעה רתויב שגדומ - הרותה תוימינפ - תודיסחה תרותבש םג והזו
לש השע תווצמ יילע לבקמ ינירה הליפתה םדוק רמול ןוכנ" :ורודיסב ןקזה ר"ומדא בתכש
יווצקב אצמנש ידוהי םגש ,ט"שעבה םשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו ,"ךומכ ךערל תבהאו
ותויה ללגב ובהאל םיכירצ ,'וכ הבוט םוש ונממ לביק אלו ,והואר אל םלועמש ,לבת
.לארשימ

הנכהה יהוזש - י"בשר ידי-לע התלגתנש ,ייחד אנליא ,הרותה תוימינפל עגונב ןיינע דועו
.חישמה יוליגל

ךרד" קוספה שרוד היהו ,ורודב היהי חישמה יוליגש רובס היה אביקע יברש וניצמש והזו
אביקע יברל עגונב יכ - "אחישמ אכלמ אוה ןיד" ורמואב ,אבכוכ רב ןועמש לע "בקעימ בכוכ
אד ,(שש הרפסמש) ו"או תוא ןיינע אוהש עודיו ,"אביקע יבר רתעיא ילימ תיש ןמ"ש וניצמ
בוטד אנליא תארקנש ,תוכלמה תריפסמ הלעמל) ייחד אנליא תארקנש ,תראפתה תריפס ,תמא תוא
היהו הדובעה יניינע לכ תא רמג ומצע דצמש ,אביקע יבר דצמ היה הז לכש אלא - .(ערו
וניא אבכוכ רבש ררבתנ ןכאו .ךכל יואר היה אל ולוכ רודה לבא ,חישמה יוליגל ןכומ
.אביזוכ רב ול וארק ןכלו ,חישמ

לחה - הרותה תוימינפ יוליג רבכ היהש ירחאל ,אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרודב ,םנמא
היהי - רודל רודמ וניאישנ וניתובר ידי-לע ךכ-רחאו ,י"בשר ידי-לע רוניצה תחיתפמ
.םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,"בקעימ בכוכ ךרד" ,חישמה יוליג
'מע (ח) ינש קלח ,ג"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ג"ישת'ה ,החנמ תליפת רחאל ,רמועב ג"ל)
(הגומ יתלב - 158-156

רקיעה אוה השעמה


דחוימב לדתשהל שי תועובש דע
לארשי-תבהאב


הרותה תלבקל הנכההו ילכה

:י"שריפב אבוה ,אתליכמב ל"זח תשרדכו .תודחאהו םולשה םה - הרות-ןתמל ילכהו הנכהה
העשב לארשיל הרות ןתיל ה"בקה שקיב" :טוקליבו ."דחא בלב דחא שיאכ ,לארשי םש ןחיו"
,'וכ תחא הדוגא םלוכ וושה יניסל ואבשכ ,'וכ ולא לע ולא םיקולח ויהו ,םירצממ ואציש
."םולש תבהוא איהש המואל ,הנתונ ינא ימלו ,םולש הלוכ הרותה ה"בקה רמא

:בותכה ןושלכו ,תווצמו הרות ינינעב תויהל םיכירצ - הרות ןתמל הנכהד תודחאהו םולשה
הרותה ,וניינעו) "רהה דגנ ( - המ ליבשבו המבו .תודחאב ,דיחי ןושל) לארשי םש ןחיו"
.(היתווצמו

חנה םירפא םיבצע רובח" רמאנש ומכו ,םיצורש המ לכ לועפל םילוכי םולשה ידי-לעש ףאו
אל" ירה "םידחא םירבדו תחא הפש" היהש ידי-לעש ומכו ,הז קוספ לע ל"זר תשרדכו ,"ול
ךרדה וז אל ירה ,םויק ול ןיא םולשה זאש דבלמ הנה - "תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצבי
ישפנ אנא" ,לוכיבכ ה"בקהו הרותה ןתמ אוה שקובמהש טרפבו ,הלעמלמ תועפשהה חירכהל
תושרשומ תומשנהש הז ידי-לע םא-יכ רשפא-יא הז רשא ,ףיקמ אלו תוימינפ ,"תיבהי תיבתכ
תודחא תויהל ךירצ ירה - םיקידצ לש ןהיתומשנב ךלמנ ימב ןיינעב ראובמכו ,תומצעב
ותולדתשהב דוחייב אטבתת לארשי-תבהאב ולש העונתהש ,ונייה ,תווצמו הרות לש ןיינעב
.הרותל םברקל

:יתאב לעופ לש לעו

ןיינע לע ףסונ) הנשה תוללכד הרות-ןתמ ןמז - רקובב תועובשה גח דעו התעמ רשא םימיהב
ןמזב טרפבו ,(הווה ןושל ,"הרותה ןתונ" הכרבה ןושלכו ,טרפב םוי לכבש הרותה ןתמ
,תבשה ימיב - תוליהק םיליהקמש

דוחייב הז ןמזב רשא ,םהילע ותעפשהש םילארשיה השיאו שיאל ריבסהלו ראבל ,עידוהל ךירצ
הזבש תוכזהו בויחה לע ףסונ) לארשי-תבהאד ןיינעהב זוע רתיו תאש רתיב לדתשהל םתבוח
ןוכנ" :שפנ לכל אוה הוושו ,לכל ונקיתש ,ורודיסב וניבר בתכש המ עודיו .טרפב םוי לכב
.("ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה הליפתה םדוק רמול

.התלבקו הרות-ןתמל הנכה איה לארשי-תבהאש ךיא ל"נה תא ריבסהל

'יוה תא תבהאול ילכ אוה ךומכ ךערל תבהאו" ןקזה וניבר לש ורמאמ תא ריבסהלו עידוהלו
- "ךיקולא

.דח אלוכ - לארשי תבהאו הרותה תבהא ,םשה תבהא ואצמנו

אוה לכה ,הלעמלש המ לכ ,עד שוריפ ,"ךממ הלעמל המ עד" דיגמה ברה רמאמ םסרפל ךירצ
הלועפבו ,לוקש םלועה תא םדאה הארי רשא ל"זר רמאמכו ,רבדה יולת דחאו דחא לכב ."ךממ
לוכי תחא הלועפב הנה ,ןדיד ןודינב ןכו - 'וכ וא תוכז-ףכל םא ועירכהל לוכי ולש תחא
.הרות-ןתמ לועפלו עירכהל

,תודיסחה תרות תודוסימ דחאל הז עבק ט"שעבה רשא ,לארשי-תבהאו םולש לש הלועפב טרפבו
.דיחי רדגמ אצויו תלוזה םע ומצע תא אוה ללוכ הז ידי-לעש

ןטק םלועבו לודג םלועב ,םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכש ,הרותה תלבקל הנכה אוהו
.ארובהו ארבנה ןיב םולש תושעל ,םדאה הז -

םימי ךשמב םיברב םימאונו םישרודה ולא - טרפבו ,ל"נה לכ תא םסרפלו רבדל ךירצ דחא לכ
.ולאה

ח"ומ ק"כ תכרב ןושלכ - ונלוכ הכזנ ,לארשי ללכ ךותב ,רשא ,םיחוטב תויהל שי זאו
.תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל - ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא
- םחנמ-תרות' - ג"ישת'ה ןוויס שדוחה םיכרבמ יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 171-169 'מע (ח) ינש קלח ,ג"ישת'ה 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


חילש (קר) אוה אפור


ותוכמסב ןיא ןכלו ,"איבנ ןב וא איבנ וניא אפורה"
יברה * ותואפרל קר אלא ,הלוחה לש ודיתע תא עובקל
אירב" יכ םידיסחה ינקזמ דחאל חיטבמ ,גאדומ בא עיגרמ
תואירב ןיב רשקה לע * םי-תולוצמל תולחמ "קרוז"ו "אוה
הממ ןכו ,אפורל תויצה תבוח לע ,ףוגה תואירבל שפנה
לש תויוסחייתה רורצ * אובל-דיתעל םיאפורה וסנרפתי
האופרו תואירב יניינעל הפ-לעבו בתכב יברה

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

שידקה ,(172 'מע א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת וניזאה תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
,וחוכ תולבגמלו ,אסיג דחמ ,אפור לש וחוכל םירבד - ירמגל רחא ןיינע רואיב בגא - יברה
:אסיג ךדיאמ

תושר הנתינש ןאכמ - אפרי אפרו" :(דועו א,ס תוכרב תכסמ) םירמוא ל"זח
ילול יכ) רתיה קר אל - אוה ןאכ "תושר"ד שוריפה ירהו "תואפרל אפורל
םג אלא ,(!?ה"בקה לש ותגהנה יכרדב ברעתיו אפור אוביש ךייש דציכ ,רתיהה
.תואפרל תלוכי

אפורל תושר הנתינ"ש ד"בח יאישנ וניתובר לש םמגתפ ,הז אשונב ,םסרופמ
סח יוצר יתלב ןפואב הלוחה לש ודיתע תא עובקל אל לבא ,אקווד "תואפרל
הנתינש ("תושר") תלוכיה ידי-לע אלא וניא אפורה לש וחוכ ,רמולכ ,םולשו
תואפרל - איה ול הנתינש תלוכיה ירה ,ןכש ןוויכמו .ה"בקה ידי-לע ול
.תלוכי ול הנתינ אל - 'וכו הלוחה לש ודיתע תעיבקל עגונב וליאו ,אקווד

:יברה ראבמו ךישממ

הניא ותעידי לכו ,איבנ ןב וא איבנ וניא ,אפורה ןכש ,תוטשפב םג ןבומו
םילגתמ האופרה תמכחבש ןוויכמו ,האופרה תמכחב דמלש המ ךמס לע אלא
םינשב שחומב םיאורש יפכו ..."םירקבל םישדח" ,ןמזל ןמזמ םישודיח
ךרוצ היה הז ינפלש םינשב רשא ,תושדח תוילגת שי ומויב םוי ידמש תונורחאה
הלוחה לש ודיתע תא עובקל אפורה לוכי דציכ - 'וכו םתולגל ידכ בר ןמזב
םישדח םירבד תולגתהל םילוכי תרחמלש עדויש העשב הב ,הזכו הזכ ןפואב
!תילכתב בצמה תא ונשיש

לארשי-ץראד אריווא

תא ףילחי ןבהש יאדכ םא יברה תצעב לאש הלה .תרצקמ לבס ונבש לארשי-ץראמ ידוהיב השעמ
'ד"בח רפכ' - ל"שת טבשב ו"כ) יברה תבושת ןלהל .קרוי-וינל רוגל רובעיו ץראב וירוגמ
:(38 'מע 910 ןויליג

'יש . . ר"דה דובכל

:הכרבו םולש

לאושו ,תרצקמ לבוסש 'יש . . ונב עגונב בתוכ וב ,בר רוחיאב לבקתנ ובתכמ
.הקינורטקלא ,ולש עוצקמב טרפב ,'וכו ןילקורבב רדתסהל לכוי םא

,םימוד םירקבמ המכמ יתעמשש ומכ לבא ,ילש עוצקמ אל ירמגל הזש יפ-לע-ףא
ססקטל םיעסונו ,תרצקמ םילבוסש ולאל םיאתמ אל ןילקורבב ריוואה גזמ ירה
.תודהי דצמ השק םש ,בגא .המודכו

:ובתכמ תא יברה ךישממ

םייחב הארוהה איהש ,םייח תרות ,הרותה יפ-לעש ,ריעהל הבוחה יילע לבא
שי ןכ םא אלא ,אוה טושפ רבד אל ,לארשי-ץראמ האיציה ירה ,םייח רוקמו
דצמ אלו תוינחור דצמ אל - יאדכ אל ,ואל םאו ,רתויב תובושח תוביס
.החילסה ותאו .תוימשג

אפורל םיאנת השולש

'תויודעוותה') מ"דשת םישודק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה עימשהש םירבד תיצמת ןלהל
:(1590 'מע ג ךרכ מ"דשת

(ב ,תוישיא תוינפמ ומצע תא קלסל (א :תוחפל םיאנת השולשב דומעל םדו רשב אפור לע
.ה"בקה תוחילש אלממ אוהש תעדל (ג ,שפנה תאופרב םג ןיינעתהלו רשקל

:יברה ריבסמ ,ל"נה ינשה יאנתה יבגל

שי שארל לכל הנה ,'וכ םימייוסמ םילכאמ לוכאל אלש הווצמ אפורה רשאכ
ירהש ,אפורה וילע רסאש םיעט לכאמ לוכאל ותוואת לע רבגתיש םדאה לע לועפל
לכוא ךיח"ד הוואתה לע רבגתהל לכוי אלש ,שפנה תואירבב ולצא רסחי םא
תוללכל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו .אפורה תארוה המואמ ליעות אל יזא - "םעטי
.ףוגה תאופר םע שפנה תאופר ןיבש רשקה

תיאופר היגולוכיספ


הפורת הווהמ םייוסמ רבדש הלוחל רמול ךרוצ שי םימעפל - האופרה יקוחב
.דבלב 'העגרה' לש ןממס אלא הז ןיאש ףא ותלחמל

רקש רבדמ" הרמא הרותהש ףא ירהש - הרותה יפ-לע םוקמ הל שי וז הגהנה
,הלוכ הרותה לכ תא החודה שפנ-חוקיפ לש ןיינע תודוא רבודמ ירה - "קחרת
."קחרת רקש רבדמ" יוויצה - ללוכ

.(1779 'מע ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה' .מ"דשת רבדמב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

הבוטל םוקמ הנשמ

ןודנולב ד"בח ידידימ ,סמלק (רטיפ) ריאמ-סחניפ 'ר 'תודיחי'ל סנכנ ט"כשת טבשב א"יב
הלה .(ה"ע) ויבאב לופיטה ךשמה לע יברה תא לאש אוה .(15-14 'מע 'ינחנת יברה תצע')
.דומצ לופיטל קקזנו םיקרועה תודייתסהמ תושק לבס

אוה .םכלצא ררוגתיש רבדה בוט אל" :הרוה ןכל םדוק .וירוה תומשלו באה םשל לאש יברה
."וילע חיגשהל ולכוי ובש םוקמל וריבעהל שי .יוארה לופיטה תא לבקי אל

."יופצ יתלב ןפואב ,ןיטולחל (ה"ע) יבא אפרנ ןכמ רחאל טעמ" :ורפסב סמלק רפסמ

אייקשל אתוביט

ןויצ-ןב ברה ,ודודב לפיטש יאופרה תווצל (ז"לשת תבט ד"כ) יברה לש הדות תרגיא ןלהל
:ל"ז ןוסרואינש

דובכל

קי'צייבולוס 'יש השמ רוספורפה

3 םטשנהכ 'חר

ביבא-לת

:הכרבו םולש

לופיטל עגונב ובבל תמיש דעב ,רמל הרות תרכה םעפה דוע הזב עיבהל ינוצרב
תופי םינפ רבסב היהש טרפבו ,ןוסרואינש ל"ז ןויצ-ןב ברה ידוד לש יאופרה
אפורה דצמ תופי םינפ רבסש שיגדהל ךרוצ ןיאש יאדווב רמד היתווכדלו .'וכו
.ינפוגה םג אליממו הלוחה לש ישפנה בצמל עגונב רתויב בושח םרוג אוה

תויחאהו םיאפורה לכל תיבבלה יתדות ,ודובכ ידי-לע רוסמל ימצעל השרא
.ל"ז ידוד לש ולופיטב קלח וחקלש

וירבחו אוה וחילציש טרפבו ,ללכב הבוטל ובבל תולאשמ אלמי ךרבתי םשהו
."אפרי אפרו" ונתרות ןושלבו ,םלופיטל םיכרצנה לכל האופרו הכורא איבהל

הכרבבו דובכב

עמשנו השענ

דחאל יברה קינעה (109 'מע ,'ה ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"ישת חספה גח ברעב
אלכימ" םג היהי ,"אתונמיהמד אלכימ" היהישכ :ורמואב ,הצמ תוכיתח יתש םיחכונה
.תומילשב תואירבה היהת אליממו "אתווסאד

?הזב ןיינעה והמ יברה תא לאש ועוצקמב אפור ,םיחכונה דחא

:ריהבה יברהו

ימס תא חקול אוה אלא ,תולאש לאוש הלוחה ןיא - הלוחל האופר ימס ןתונ אפור רשאכ
...םתלועפ ןפוא ןיבמ וניא רשאכ םג ,האופרה

ןוושחרמב ז"כ ,תבש-יאצומב םדוקה יברה ונתוחמ יברה עמשש המב םיאצומ ונא םימוד םירבד
:(10 'מע הס תרבוח 'תומישר') אגירב ב"צרת

ךייש וניאש ףא ,תולימה שוריפב ללפתהל - (תוננובתהה ירחאל) ךכ-רחאו
הז ןיינעל תוכייש תולימה שוריפב שפחל ןיא םגו ,ןנובתה ובש ןיינעהל
ןפוא לכבו .'וכו 'גה וא 'בה םעפב סחיה אצמי ומצעמ ,לבא ,וב ןנובתהש
,הזב אצויכו תוכיישהו סחיה אצמיש דע תוננובתהה םע ןיתמהל ןיא יאדווב
הליחתמ והוננוביש דע האופרה ימס תותשל ץופחי אל הלוחהש ןכתייה ,ירהש
.התלועפ ןפוא

"רתוי םיבוט םיקוסיע"

תורטשה תקולח ךלהמב ,יברה דיל ידוהי רבע (119 'מע 'תוקדצ ערוז') א"שנת זומתב י"חב
עיינ א") ?שדחה 'עוצעצ'ה רשפ המ :ולאש יברהו סבגב הנותנ התייה שיאה לש ודי .הקדצל
.("?עקצאצ

.יתלפנ :בישה הלה

.רתוי םיבוט םיקוסיע ךל ויהיש ה"בקה רוזעי !?תושעל המ ךל היה אל :יברה

.ידמ הובג םד ץחל ילצא ואצמ :יברל ידוהיה רפסמ בושו

.םיבוט אלה םירבדה לכ תא טוחסי הזה ץחלהש :ול לחיא יברה

אווש דחפ

ונחבא םיאפורה יכ רפיס אוה .(120 'מע םש) א"שנת'ה רדאב ד"כב יברה דיל רבע רחא ידוהי
.התמלחהל יברה תכרב תא שקיבו ,השק הלחמ ותב לצא

:יברה תבושת

לואשל שי .דחפל הביס םוש ןיא יכ ,יחרכה אל ירמגל הז .ךתב תא תדחפה התא
םשהו ,בר לואשל שי םהיניב תועד יקוליח שי םאו ,םידידי םג םהש םיאפור
.תובוט תורושב םכל ויהיש םכתא ךרבי ךרבתי

:רמא יברהו .אפור ומצע אבאהש ריעה םיחכונה דחא

םוש ול ןיאו ילרטיינ אוהש אפור אקווד לואשל ךירצ .'רבדב עגונ' אוה לבא
ותויה דצמ קרו ךא איה ןיינעב ולש תוברעתה לכו ,ןיינעב תישגר תוברעתה
.אפור

"ךילשת"

הלחמהש הכרב שקיבו ,התלח ותוחאש (117 'מע םש - נ"שת ןוויסב ד"כב) יברל רפיס ינולפ
.היוג...ל רובעת

:יברה ביגה ךכ לע

לכ םי תולוצמב" - םיה ךותב קומע סנכיי הזש ?םירחא לצא סנכיהל ךירצ הז עודמ
..."םתאטח

תכרב שקיב אוהד ןאמ רשאכ (119 'מע םש - א"שנת בא-םחנמב ג) תפסונ תונמדזהב םג ךכ
:יברה אטבתה ,"איהה הלחמה" יוניכב הילע אטבתהו ,העודיה הלחמב הלחש םדאל האופר

לכ ול ןיאש רבד הז היהיש ,קוחר םש-יא הזש הנווכה 'איהה' םירמואשכ
.הבורק האופר .וילא תוכייש

םידקש תרסהל חותינ

תרסהל חותינ ןיינעב הלאשל יברה בישמ (98 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') ג"ישת רייאב ח"כב
:םידקשה

םא אפורה תא לאשיש דבלבו .רבדה ןוכנ ,ללכב הנה ,'יש . . ל ןעלדנאמה חותנל עגונב"
."ינולפ םסו ינולפ שיא ידי-לע אפריו ורבד חלשי ךרבתי םשהו .התע הזל םיאתמ ןמזה

-םחנמב ח"כ) תרחא תרגיא יפ-לע ןיבהל ןתינ "התע הזל םיאתמ ןמזה םא" םילימל רבסהה תא
רמול ךירצ ןיאו" :הז רשקהב יברה שיגדמ הב (זסר 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגא - ד"ישת בא
."םוחה ימיב אטייק יהלשב הז תושעל ןיאש

- (2 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא - ד"ישת רייאב 'ד םוימ בתכמ) יברה לש תפסונ תואטבתה ןכו
בצמב הז יולתש ןוויכ םעפה דוע [אפורה לש=] ותעד תא ולאשי [חותינה=] ושעיש םדוק חטב"
."םידקשה ריסהל ךירצש םירמואש םויו תעב ריוואה

לכ אל םויכ ירה ,"ורבע םינשב היהש" הממ הנושב יכ הדבועה תא יברה ריכזמ וז תרגיאב
,ןובאיתל קרו ךא םיעירפמ םידקשה רשאכ םלואו .םידקשה תרסהל חותינב םיכמות םיאפורה
רהמל יאדכ ןיא - אוה ןכ םא" יכ (ד"ישת בא-םחנמב ח"כ םוימ ,ל"נה תרגיא) יברה רובס
."הזב

ז"טשת ןוויסב ו"ט םוימ תרגיא) יברה עבוק ,תורחא תויאופר תולאשב םג ומכ ,הז ןיינעב
:(גפק 'מע גי ךרכ שדוק-תורגא -

זאו הז עוצקמב םיחמומ םיאפור ינש תוארוה לע ךומסל ולאכ םיניינעב םיגהונ
,םייח תרות איהש - תואפרל אפורל תושר הנתינ הרותה ל"זר תעדוה תמייקתמ
.הזה-םלועב םייח ,וטושפכ םג

"םימיכסמ םיאפורה לכ"


תואירבו תוימשגב תואירב הפיסומ לעופב םדאה תחמשש םימיכסמ םיאפורה לכ
,בותכש ומכו ,ללכב הרותה דומילב תועיבקב ףיסוי רשא ןוצר-יהיו .תוינחורב
לע העפשהבו ,דוחיב תודיסחה תרותב דומילבו ,"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"
ךכ ידכ דע ,ונועמב החמשה תכשמהב הבריו לקי הז לכש ,אד ןוגכב תלוזה
.ןיד יפ-לע ונועמב החמשהש ךרבל לכויש

.(בפק-אפק 'מע גי ךרכ שדוק-תורגא - ז"טשת ןוויסב ו"ט) םידיסחה דחאל יברה בתכ ךכ

"םיטושפ םיניינע"

:(223 'מע 'םהרבא היה דחא') זיראפ םהרבא 'ר ח"הרהל יברה בתוכ ב"ישת לולא שדוח יהלשב

.וחילצי ךרבתי םשהו םייניעל החמומ אפור לצא היהי חטב

:(221 'מע םש) ג"ישת טבשב ה"כב

תואירבל ,ןכש-לכ-אל - ומצעמו ,ויצלח יאצוי לכמ יתודיסח תחנל הכרבב
.םימיה לכ דימת בוט ךא רשבל לודג רתויה תוכזהלו הנוכנה

:(225 'מע םש) ג"ישת רייא ב"י םוימ תרגיא םויס

עגונב . . רדסב לכה חטב הנה ,ותואירב רבד לע המואמ ריכזמ ןיאש ןוויכ
תובוט תורושב רשבל וכזי ךרבתי םשהו .ולש הייארה חכ תודוא זאמ בתכש המל
.םייטרפה ויניינעבו םייללכה םיניינעב

:יברה ול בתוכ (251 'מע םש) ט"ישת ירשת 'דב

.ותואירב לע רמוש וניאש יתעדונ לודג יכה ינוהמתלו

העשב הב ,םיל רבעמ ולאכ םיטושפ םיניינע רבד-לע בותכל ךירצש אלפלו
בוזע" ט"שעבה תרות יפ-לעו .ףוגה תרימשב וניאישנ וניתובר תשירד העודיש
וניתובר יוויצ והמ הנימ-אקפנ ןיא םידיסח לצא ירהו .אקווד "ומע בזעת
תוטישפ בורלו .ואולימב ומייקל םיכירצש טושפ רבד םא יכ 'וכו וניאישנ
.ךיראא אל רבדה

יוויצכ גהנתי אבהלו ןאכמ הנה ,רבעב בצמה היה אלש ךיאש ינעידוי יאדוובו
."אוה םשה יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויה" ירהו ,ףוגה תרימשב רומאה

בושחל אל ,תושעל

'מע 'ויתוחרואב הכלנ') ג"ישת א רדאב ב"יב ,בוטמש ןויצ-ןב 'ר ח"הרהל יברה בתכ ךכו
:(110

הממ יתינהנו ,תינמיה ולגרד עבצאהל עגונהב אפורה תוארוה אלממ יאדווב
רבד-לע עידויו הז ליעוי רשא ךרבתי םשהמ ןוצר-יהיו .םימיאתמ םיילענ השעש
.תואירבה בצמ תבטה

תפסונ תרגיא (133 'מע 'ויתוחרואב הכלנ' - ו"טשת זומתב ח"י) יברה בתוכ רתוי רחואמ
:ןויצ-ןב 'רל

השעמב רשא ,אד ןוגכב ש"נאמ המכל זאמ יתרמא רבכ ,אוה ותואירבל עגונהב
ודי-לע [תרוקיב רובעל=] רקבתהל ךירצ אלימבו אפורה תוארוה תואלמל ךירצ
רבד-לע ללכ תויהל ךירצ ןיא הבשחמה וליפאו ןויעה חוכ לבא ,והרוי זאש
.[בושו בוש בושחל=] ןטכארטרעביא המ ןיאש - וילא עגונהב טרפבו .ותואירב
תואירבה בצמ והמ" תובשחמ עיקשמו קמעתמ :הזמ ךפיהה השוע ובתכממ הארנכו
לצא רקבמ וניאו ,אקווד תונושמ תורעשהבו ,"?םייתרחמו רחמ ?לומתא ?םויה
המכ ולש ןפואב גהנ רבכש ןוויכו .ויתוארוה אלמל ול רשפא-יא אלימבו ,אפור
םג םיטרפה ינשבו ל"נה יתעצהכ גוהנל אבהלו ןאכמ הסני רשפא ,םישדוח המכו
.דחי

"!אוה אירב"

בצמל יברה סחייתמ (140 'מע םש) בוש ז"טשת תבט ג"יב ול בותכל יברה לחהש בתכמב
:ותואירב

הלהבה םעפה דוע יהמ ןיבמ יניאו . . קרבמה ןכו . . ויבתכמ ועיגה םייתניב
,הזב הרורב יתעד םימעפ המכ ול יתבתכ םגו יתרמא רבכו .ותואירב רבד-לע
אירב יכ ,ותואירב רבד-לע הבשחממ ירמגל ותעד חיסי יתעדלש - יתשגדה םגו
האורשו ,השעמל עגונהב םיאפורה תוארוה לכ אלמי לבא .ךרבתי םשה רזעב אוה
ןיאש הרוחש הרמב קמעתה :םיניינעה ינשב ךפיהל השע ןאכ ותויהב וליפאש ינא
הליכא ירדס רומשל הצר אל ןפוא םושבו ,(הז לע םעט ילבמ) דוסי לכ הל
קיזחמ התע םג הארנכו .(הזב ילכש םעט םוש ילבמ ןכ םג) 'וכו הייתשו
טרעקראפ אקווד ןאט ליוו רע זא םעפה דוע יתביתכ ליעות המו .וז ותגהנהב
.בוטה ונוצרב קר יולת רבדהו [ךפהל אקווד תושעל הצורשכ=]

אפורל תייצל

:(142 'מע םש - ז"טשת טבשב א"י) ול בתוכו יברה ףיסומ ,הזל ךשמהב

םימעפ המכ יתבתכ םגו ,יתרמא רבכ - ותואירב רבד-לע םעפה דוע בתוכש המבו
תוארוה - השעמל עגונהב - תואלמל ךירצש אלא ,אוה אירב רשא ,יתעד
םג עייסי הזו .הזב אצויכו הייתשו הליכאב םירדוסמ םייח תויחלו ,םיאפורה
תובוט םינשו םימי ךרואלו ,הצוח תונייעמה תצפהב ,שדוקב ותדובעב ןכ
.אקווד

:(143 'מע םש) הנש התוא לש טבשב ז"כמ איה הז ןיינעב הנורחאה תוסחייתה

תשקב ירחאל ,הנה - םירחא םיאפורמ רבדתהל רבד-לע ובתכמב בתוכש המו
[ץורל=] ןפיול ךרוצ ןיאו בתכמב - 'יש הפי אפורה תא שקביו . . ותחילס
בצמב רתוי םיבוטה ןיקשמו ןילכוא תמישר ול רדסל - רטסשנמל הז ליבשב
אלמי ךכ-רחאו .הזב אצויכו ,םויב םימעפ המכו ,ךרעב הליכאה ינמז ,ותואירב
םירחא תומוקמל ותיבמ ויתועיסנ קיספי תועובש הזיאלו .לעופב ויתוארוה
.החלצהב היהיו .רתוי לקנב ליעל רכזנה לכ תואלמל ,הצרי םא ,לכוי אלימבו

םילוח ילב הסנרפ

אבא -םהרבא ר"דה ח"הרה - ברה תיב אפור לא תודעוותה ךלהמב יברה הנפ תחא םעפ
:ול רמאו (הנש םיעבראכ הז דיקפתב שמיש) ןהאסגילעז

."?םיאפורב ךרוצ היהי אל רשאכ ,אובל-דיתעל םכתסנרפ היהת הממ"

:בישה ומצעב יברהו

םכל היהת הזמו םיאירב םהש וקספת םתא ,םכלצא ורקבי םישנא אובל-דיתעל
...הסנרפ

-יטוקלב ספדנ תואירב יניינעב יברה לש תובושתו םיבתכמ לש לודג רורצ יכ ןייוצי ,םויסל
.םיטפשמ תוישרפ לע תוחיש-יטוקלל תופסוהב ןכ ינפל םגו .337-269 'מע ול ךרכ תוחישתודיסחה ינייעממ


יתוקוחב-רהב


רהב

:םדאה תדובעב - רהב - השרפה םשמ הארוהה

ןתינ אלש ,רהה ומכ ,ישוק םושמ עתריהל אלו ןתיא דומעל ידוהי בייח תודהי יניינע לכב
הכלה אל םלועמ המשנה" - ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש עודיה ומגתפכו .המינה אולמכ וזיזהל
."תולגל

אוהש ,ידוהילש ,ןבומ ןכ-םאו ,"ךלמ - ךלמ דבע" (זמ תועובש) ורמא ל"זר :ןכ לע רתי
לש ודובכ אלא ישיאה ודובכ הז ןיא ןכש ,ודובכ לע לוחמל רוסא ,אוה-ךירב-אשדוקד אדבע
.ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ
(163 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


יתוקוחב-רהב

,הקיקח ןושלמ - 'יתוקוחב' .'םמודבש חמוצ' אוה רה ןכש ,הפסוהלו החימצל זמור 'רהב'
.יונישה רדעהלו תועיבקל זמור

:לופכ אוה 'יתוקוחב'ל 'רהב' ףוריצמ חקלה

.יוליע רחא יוליעב ,םיידימת החימצו לודיג תויהל בייח םיעובק םירבדב םג (א

החימצה (א :םיטרפ ינשבו .תונתשמ יתלבו תועובק תויהל תובייח הפסוההו החימצה (ב
תשדחתהו הפסוה לכש ךכ ,העובק תויהל הכירצ איה (ב ,תקסופ יתלבו תידימת תויהל הכירצ
.דבלב תיערא היהת הפסוההש אלו ,אמייק לש רבדל ךופהת
(ג"משת יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש תחישמ)

* * *
.בוטל ערמ ידימת יוניש איהש ,'איפכתא' תדובעל זמור - רהב

.בוטה לש יפוסה ונוחצינ ,'אכפהתא'ל זמור - יתוקוחב

ךות ,ליח לא ליחמ עוסנו ךולה תכלל בייח 'אכפהתא' תגרדל עיגהש ימ םג - יתוקוחב-רהב
בוטל בוטמ ,ומצע בוטב אלא בוטל ערמ אל ויהי תוילעהש אלא .םיידימת היילעו יוניש
.רתוי
(ז"משת יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(א,הכ) יניס רהב

ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ ףא ,יניסמ היקודקדו (היתוטרפו) היתוללכ ורמאנ הטימש המ
(י"שר) יניסמ ןהיקודקדו

איהו תיללכ איה וז הווצמש הדיעמ ,אקווד הטימש תווצממ דמלנ הז יללכ ןיינעש הדבועה
.תווצמה לכ לש ןנכות תא תפקשמ

תויצראב לוטיבו "התיבש" תרדחה ונייהד ,"ץראה התבשו" איה הטימש תווצמ ,ןכאו
הווצמ לכ לש הניינע םג הז .("הער היח יתבשהו" ןושלמ "התבשו") םלועה לש תוירמוחבו
שפנ-תריסמ" :(אמ קרפ) אינתה רפס ןושלבו) תטלחומ תולטבתה אוה הנכות דחא דצמ :הווצמו
תשבולמו תדחוימ התבשחמ אלא ,ףוגה יכרוצב תרהרהמ הניאש . . ףוגה ןמ התאצב ומכ ,שממ
היטרפ לכב ,התכלהכו הנוקיתכ המייקל שי הז םע דחיבו ;("הליפתהו הרותה תויתואב
.םוקמו ןמז לש תונוש תולבגה ךות ,היקודקדו
(273 'מע א ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

."תיללכ הווצמ"ל הטימש תווצמ תבשחנ םירבד ינש ללגב

תווצמ לש ןתויחצנ תטלבומ ךכב .הנשה תופוקת לכ ךרד ,המלש הנש תכשמנ וז הווצמ (א
.םוקמ לכבו ןמז לכב גפ וניא יקולאה ןפקותש הדבועהו הרותה

ןתרטמש ,ןלוכ תווצמה לכ לע דמלל האב איהו .םמודה גוסב ,המדאב תעצבתמ וז הווצמ (ב
.ךרבתי ול הרידל ירמוחהו ימשגה הזה םלועה תכיפה איה
(ד"לשת יתוקוחב-רהב תחישמ)


יתוקוחב

לע הרומ "יתוקוחב" :ירקיעה הנכותל הריתסב הרואכל דמוע - יתוקוחב - השרפה לש המש
ללגב קרו ךא םתוא םימייקמ ונאו ,םהבש תלעותה תא םישיגרמ ונא ןיאש ,םיילכש-לע םיקוח
רבד ,ןמויק יא לע שנועהו תווצמה רכש לע רבודמ המצע השרפב וליאו .'ה ייוויצ םתויה
?תווצמה םויקבש תלעותה תא שיגדמה

רבד םוש םייק אלש ךכ ,םיקולאל טלחומ לוטיבל זמור ,הקיקח ןושלמ ,"יתוקוחב" :רבסההו
הגרדל עיגהו הכזש ימ .המצע ןבאהמ קלח ןהש ןבאב תוקוקחה תויתוא תמגודב ,תוקולאמ ץוח
אלא (ללכ ומצעל תואיצמ םדאה ןיא ןכש) םיישיא בוטו תלעות הווצמ רכשב האור וניא ,וז
,בוט לכ תואיבמ ןה אלימוו ,בוטה תילכת אוהש ,ה"בקה ןוצר ןה תווצמה - דבלב יקולא בוט
.ימשגו ינחור
(165 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,וכ) וכלת יתקחב םא

םג ךא ערוג אל םנמא אוה ונממש ,ותדובעב עובק קוחל עיגהש םדאב רבדמ - "יתוקוחב םא"
:הרותה הווצמ וילע .ףיסומ וניא

היילעו הכילה ךותמ הדובעב ףיסוהלו שדחל הבוח אלא ,הז בצמב ראשיהל ןיא - "וכלת"
.תידימת

לארשיל קוח יכ" :"בקעי יקולאל טפשמ ,אוה לארשיל קוח יכ" (אפ םיליהת) בותכש והז
תתל ךרטצי - "בקעי יקולאל טפשמ" ,תפסות אלל ,עובק קוח תניחבב איה ותדובעש ימ - "אוה
.טפשמו ןיד ךכ לע
(הל 'מע בוט-םש-רתכ)


(ד-ג,וכ) םתעב םכימשג יתתנו . . וכלת יתקחב םא

ללפתה .םשג תדרל ליחתהו ,ךרדב םעפ ךלה אסוד ןב אנינח יברש (דכ תינעת) ארמגב רפוסמ
.םשגה קספ דימו ,"?רעצב אנינחו תחנב ולוכ םלועה לכ" :רמאו אנתה

:בותכה זמרש והז

יזא ,םיקידצ םכלוכ ויהת םא - "וכלת ייתוקוחב םא"

.םיברה דגנכ - קידצ אוהש - דיחיה תליפת ליעות אל - "םתיעב םכימשג יתתנו"
(גמ 'מע הרות-רוא)


(במ,וכ) םהרבא . . קחצי . . בוקעי יתירב תא יתרכזו

:ילופינאמ אשוז יבר שודקה ברה לש ודכנ היהש ידוהיל םעפ רמא ןוסרואינש קחצי-יול יבר

תרכזה םצעב אלא ?ונלש תובאה תוכזו סוחייה תא החכותב ריכזהל ןוכנל הרותה תאצומ עודמ
החכות ךל ןיא - ונבצמבו ונדמעמב בשחתהב - בקעיו קחצי ,םהרבא יאצאצ ונתויה תדבוע
.וזמ הלודג

-חמצ'ה ר"ומדאל ןב רחא ןב היה קחצי-יול ר"רה) ימצעל ןווכתמו ,ךל תאז רמוא ינא
.('קדצ
(העומשה יפמ)

תובא יקרפ


"תושמשה-ןיב תבש ברע"

,ןותאה יפ ,ראבה יפ ,ץראה יפ - ןה ולאו ,תושמשה-ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע
,ונבר השמ לש ורבק ףא םירמוא שיו .תוחולהו בתכמהו ,בתכה ,רימשהו ,הטמהו ,ןמהו ,תשקה
(ו הנשמ ,ה קרפ) היושע תבצב תבצ ףאו ,ןיקיזמה ףא םירמוא שיו .וניבא םהרבא לש וליאו

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

.ותדעו חרוק עולבל - ץראה יפ .האירבה המלשנש םדוק תישארב תבש ברעב - תושמשה ןיב
החתפש םירמוא שיו ,תועסמה לכב רבדמב לארשי םע תכלוה התיהש םירמ לש הראב - ראבה יפו
רזגנ תושמשה-ןיב - ןותאה יפ ."הל ונע ראב ילע" (א"כ רבדמב) רמאנש הריש הרמאו היפ
לארשיל דריש - ןמהו .לובמ דוע היהי אלש תירב תואל - תשקהו .םעלב םע רבדתש הילע
תעלות ןימכ - רימשהו .היה ןונירפנס לשו תותואה וב ושענש - הטמהו .רבדמב הנש םיעברא
ובו ,ןהילאמ תועקבנ ןה וידב תומושרה םינבאה לע ותוא םיארמ ויהשכ ,הרועשכ ותיירב
םיקוקח ויהש תויתואה תרוצ - בתכה .םתואולמב והב ביתכד ןשוחהו דופאה ינבא וחתפ
ןכרא ,ויה ןונירפנס לש - תוחולהו .םידדצ העבראה לכמ םיארקנ ויהש - בתכמהו .תוחולב
הקלחנו ,ןיווש הייבועו הבחרו הכרואש תחא ןבאכ ,השולש ןייבועו ,השיש ןבחרו ,השיש
.המח לגלגמ םיבוצחו ויה םיללגנו םיינשל

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

אתודיסחד ילימב הארוהה יהמ :הזב קדקדל שי - תושמשה-ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע
?הז רמאממ

דחא עגר ראשנ רשאכ םג .עגרו עגר לכ רקייל םיכירצ המכ דע ונדמלמ אנתהש ,רמול שיו
תבשה םויל רבכ ךיישש ןכתייש ,"תושמשה-ןיב תבש ברע"ב אוה הז עגרש אלא דוע אלו ,דבלב
ןה ולא םירבד הרשע :ןכ לע רתי .םלועב לועפל ידכ הז עגר לצנל שי - (םלועהמ הלעמלש)
תא םילשהל רשפא דחא עגרב - רמולכ .תורמאמ הרשעב ארבנש ,ולוכ םלועה תמגודו ןיעמ
ןכש ,הרשעד תומילשהמ רתוי תילענ תומילש לועפל רשפאש אלא ,דבלב וז אלו !הלוכ האירבה
.םירבד הרשעמ רתוי זא וארבנ "םירמוא שי"ה יפל

תכיפה :אוהו ,אלפנ ןיינע זמרנ ,"ןיקיזמה ףא" - "םירמוא שי"ה ירבדבש ,ףיסוהל שיו
ןמ ןיקיזמ תיבשמל ,תבשה םויל ריש רומזמ" ל"זר רמאמכ ,תבשה תשודקל םתאלעהו ןיקיזמה
."וקיזי אלש ןתיבשמ ,םלועה

הרותה דומיל לע םירומ ,תורבדה-תרשע וקקחנ םהבש ,תוחולה - תוחולהו בתכמהו בתכה
תויתואהש ,ןבאב תוקוקחה תויתואכ ,הרותה םע (טלחומ ןפואב) ירמגל דחאתמ םדאהש ןפואב
ינש םיראשנ ףלקהו וידהש ,ףלקה לע תובותכה תויתואל דוגינב) תחא תואיצמ ןה ןבאהו
.(םינוש םירבד

,(ליעל האר) תמלשומ רבכ האירבה התיה זאש ,תושמשה-ןיב תבש ברעב וארבנ תוחולהש הזמ
ודי-לע םג יכ ,תומילשב אוה ודומיל ,"הביתכ" לש ןפואב דמול םדאה רשאכ םגש םידמל ונא
יוליעל עיגהל רותחל שי תאז לכבש אלא ,הרותה ןיבל דמולה ןיב "אלפנ דוחי" םייקתמ
,"הביתכ" לש ןפואב דומילל ךורע-ןיאב אוה הז יוליעש תויה ,אקווד "הקיקח" לש ןורתילו
תומילשה יכ םא האירבה רדגמ הלעמל אוהש ,תושמשה-ןיב ןמז יבגל ליעל ראבתנש יפכו
.םדוק םג הנשי האירבב
(270-266 'מע ,'א ךרכ תובא-יקרפל םירואיב ;הגומ יתלב - ב"משת'ה ךליו-םיבצנ תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ב"כ

ךרבמו ,('וכו 'דומעי' ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישימח' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ - ןכמ רחאל .1הירחאלו הינפל

ץוח) האירקה תא בטיה להקה עמשיש ןפואב ךא ,ךומנ לוקב החכותה יקוספ תא םיארוק
(דמ,וכ) "תאז םג ףאו" קוספב .(ליגר לוקב ארקנה - במ,וכ - "יתירב תא יתרכזו" קוספהמ
.2ליגר לוקב אורקל םירזוח

קיספי ארוקהש יוצר .דומעל גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
לכ רמוא רפסה םויסב .קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק
.4"קזחתנו קזח קזח" :3הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה

.תודעוותה םוי

לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב"
תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ ,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה
לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב
דומילב ףיסוהל ,תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה
,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו ,(רודיהב תווצמה םויקו הרותה
.". . 5(הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד-לע

.ה קרפ - תובא יקרפ

ישיש םוי
רייאב ח"כ

.6'שדוח רחמ' לשו רבדמב 'פ לש - תורטפהה יתש תא םיארוק ת"ומש השרפה תאירקב
.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה-רפס (1

חספ ןיב' 'סב ואבוה ,דועו ד"ס חע 'יס ע"וש רוציק ,ז"ס חכת 'יס ח"רפה תעדכ ,גוהנל םיליגר ןכ (2
םר לוקב ןארק ל"זיראהש תונווכה רעשו ח"עפמ םש אבומכ אלו ,םיזנכשאה גהנמכ ,ךליאו ד"נס ד"פ 'תועובשל
.םידרפסה גהנמכ

ששחמ ,'קזח' רמאי אל הלועהש א"כפ האירקה-ןחלוש 'סב ש"מכ אלדו .ד"בח-ללוכ חול .םש םיגהנמה-רפס (3
םג [אלא ,וכרבמ להקה קר אל]ו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ" :םעטהו .קספה
רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה ונלש אחסונ יכ ,[להקל תאז] רמוא [הלועה] אוה
.חצש-ו חפש תונויליג ,אתשה 'תורשקתה'ב הז רודמבו ,הפר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ

צ"הרהל םייח-תוחרואו טלק ס"וס ח"וא א"מרב ,תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (4
.דועו ,םש אקניפסמ

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (5

.םדוקה ןויליגב הז רודמ ףוסב אבומה הארו .25 'מע םיגהנמה-רפס (6


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il