- ז"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה רייאב ח"כ * רבדמב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"תוימינפבו החמשב"


לצא קקחנו עבקנ ,יניס-רה דמעמב ה"בקה לש ורוביד ידי-לע
לכב * "יכונא" אוה ותויחו וחוכ לכש לארשימ דחאו דחא לכ
ףאו הז יוליג ררועתמו רזוח תועובשה גח אובב ,הנשו הנש
רושקה לכב ץמוא ףיסוהל דחא לכ לע * רתוי הלענ םוקממ
'ה תכרבל הכזי הז ידי-לעו תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ול ךרטצמה לכב


תלבקל" חסונהב ,הפ -לעבו םיבתכמב ,תועובשה גח ינפל ךרבמ היה ר"ומדא ח"ומ 1ק"כ
."תוימינפבו החמשב הרותה

:2אוה ןיינעה רואיבו

תאזל ,םירתסהו תומלעהבו תונויסנב רושק תווצמה םויקו הרותה דומיל רשא תויהל :החמש
ןיידע 'וכ החמשב םהילע ולביקש הווצמ לכ" 3ל"זר רמאמכ ,החמשב הרותה תלבק תויהל הכירצ
.רתוי תומייקתמ אלימבש ,"החמשב התוא ןישוע

- שפנה ישובלב קר אל .ושפנ םצע תוימינפ לכב תויהל ךירצ תווצמו הרותה םויק :תוימינפ
םה - תוחוכה םג - הז לכ .תודימו לכשד שפנה תוחוכב קר אל םגו ,השעמו רוביד ,הבשחמ
.ושפנ םצעב ,תוימינפב תויהל ךירצ תווצמו הרותה םויקו ,שפנה םצע יבגל תוינוציח

ליוו ךיא ,ןדע-ןג ןייד טינ ליוו ךיא" :ותוקיבדב ןקזה ר"ומדא ק"כ רמוא היהש ךרד-לעו
הצור יניא ,םולכ הצור יניא =] ,4"ןיילא ךיד זא טינ רעמ ליוו ךיא ,אבה-םלוע ןייד טינ
םושב הצור וניאש ,[דבלב ךתוא הצור ינא ;ךלש אבה-םלועה תא הצור יניא ,ךלש ןדעה-ןג תא
תוימינפו םצע דצמ אב הזש - תומצעהב קר םא יכ ,םינוילע רתויה םייוליג םג ,םייוליג
.המשנה

אלד ,יכונאש ימ יכונא ,5"ךיקולא 'יוה יכונא" - הלחתהה התיה הרות-ןתמ תעשב ,הנהד
הז רובידו .ךתויחו ךחוכ ,ךיקולא אוהו ,הווהמה 'יוה אוה ,6'וכ ץוק םושב אל זימרתא
דחאו דחא לכלש ,7(דיחי ןושל ,"ךיקולא" םא יכ ,"םכיקולא" ביתכ אלד) דיחי ןושלב רמאנ
."'יוה יכונא" קר אוה ותויחו וחוכ לכ רשא ה"בקה רמא לארשימ

דחא לכב קקחנו עבקנ הז רוביד ידי-לע ירה ,8השעמ דיבע ה"בקה לש ורוביד רשא תויהו
ןיינע םושב הצור וניא תאזלו ,"יכונא" קר אוה ותויחו וחוכ לכ רשא ,לארשימ דחאו
.ותויחו וחוכ לכ והזש תויהל ,דבלב תוהמו תומצעב םא יכ ,םלועב

-ןתמב היהש יוליגה ותוא ררועתמו רזוח תועובשה גחב הנה הנשו הנש לכב רשא תויהלו
הכרבה חסונ הנה תאזל ,9רתוי ףקותבו רתוי הלענ םוקממ איה הכשמהה הנשו הנש לכבו ,הרות
תוימינפב היהת הרותה תלבק רשא ,"תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל" אוה תועובשה גח ינפלש
.יוליג - תוא םושב זימרתא אלד "יכונא"ה היהי ותויחו וחוכ לכ .ושפנ

* * *

,תובאה ,םינוש םיברע וינפל ועיצה לארשי .םיברע לארשימ ה"בקה שקיב הרות-ןתמ תעשב
תא לארשיל ה"בקה ןתנ זאו .ונידעב םיברע ונינב ורמאש דע .םיכסה אלו ,םיאיבנה
.10הרותה

התיה םילודגהב םג הז ךרד-לע הנה ,םידליה תוברע ידי-לע התיה הרותה תניתנ רשא םשכ
-לעו ."והבהואו לארשי רענ יכ" 11בותכש ומכ ,םהבש תורענהו תונטקה רובע הרותה תניתנ
ךכ ,לודג ןבל רשאמ רתוי ןטק ןבל תילגתמ ונבל באה תבהאד הטמל םיאור ונאש ומכ לשמ ךרד
.12הלעמל ןבוי הז ךרד-לע

ןפוא ינפל ומצע תא םצמצמ באהש ףא ירה ,ןטקה ונבל באה תבהאב ל"נה לשמבש ומכ ,הנהו
םוצמצה ירהש ,לודג ונבל רשאמ רתוי דוע ,ותומצע לכ תא ול הלגמ ירה ,םוקמ-לכמ ,ןבה
אוה יוליגהש אלא ,באה לש ותומצע לכ הזב ונשיש ןבומ ןכ-םאו ,הביחה ףקות דצמ אוה
,םצמוצמ ןפואב

ןפואו ךרע יפל ומצע תא םצמצ ה"בקה רשא ףאד ,הרות-ןתמ ןיינעב םג ןבוי הז ךרד-לע
ורמאנ תורבדה תרשעבו ,אקווד הטמל דריש ,13"יניס רה לע 'יוה דריו" ,לארשי לש םבצמ
לכ ןתינ הרות-ןתמב לבא ,הכשמהה ןפואב קר אוה םוצמצה הנה הז לכב ,14םיטושפ םירבד
תוא םושב אל זימרתא אלד ,יכונאש ימ יכונא ,"ךיקולא 'יוה יכונא" בותכש ומכ ,תומצעה
.תונטק לש ןפוא ,םצמוצמ ןפואב ךשמנש אלא ,ץוק םושב אלו

:איה הדובעב הזמ הארוהה

תומלעה המכ םנשי ירה הזל ףסונו ,ותולפש תא האורו ינחורה ובצמב םדאה ןנובתמ רשאכ
אצמנה ינא רשא רשפא ךיא :ותבשחמב לפונו ,תווצמו הרותה םויק לע תונויסנו םירתסהו
?ארובה םע רשקתאו תווצמו הרות םייקאו תועינמה לכ לע רבגתא ,הזכ לפש בצמב

תניחבב לארשי זא םג ויה ,הרות-ןתמ תעשב ,םירבדה לכ תלחתהב :הארוהה האב הז לע
ירחא תועובש 'ז קר היה הרות-ןתמו ,15"הירעו םורע תאו" והב ביתכ םירצמב ויהשכ .תונטק
ה"בקה םתוא בביח ,אפוג הז דצמ ,הברדאו ,הז לכ לע טבה ילב ,םוקמ-לכמו ,םירצממ םתאצ
,ל"נכ ותוהמו ותומצע לכ הזב ןתינש הרותה תא םהל ןתנו רתויב

תולפש דצמ וילע םדאה בל לופי לא ,םוקמ לכבו ןמז לכב ,רודו רוד לכב ןכ ומכ הנה
תועינמה לכ לע רבגתמ םוקמ-לכמו תונויסנ המכ םנשיו בצמה לפשב אוה רשאכ ,הברדאד ,ובצמ
,לארשי ינבל ה"בקה לש תימצעה הבהאה תילגתנ זא ירה ,עמשנל השענ תמדקהב הרותה תא לבקל
'יוה יכונא" היהי רשא דע ,שממ תומצעה דע תוכשמהה לכו תוחוכה לכ הלעמלמ ול םינתונו
."ךיקולא

* * *

.16תועובשה גחב "תומדקא" טויפ םירמוא ןיא שטיוואבוילבש עודי

:רמול שי רבדה םעטבו

.17"'וכו הלעמ תואבצו םלועה תאירבב אמלע ןוביר חבש דיגהל ןטייפה תנווכ" - הז טויפב

יפכ - יעבדכ איה ותרימא רשאכ ירה ,הז טויפבש תוביבחהו חבשה לדוג דצמש ,ןבומו
.רתויב תולעפתהו גונעת לש שגר רבדה ררועמ - "שטיוואבויל" תשרודש

הרותה תלבק - םויה לש ירקיעה וניינעמ חוכשל םילולע ,רבדבש תולעפתהה לדוג דצמו
.ומצעב ה"בקהמ

'יוה ינפלו ףוטעי יכ ינעל הליפת" 19קוספה רואיבב 18ט"שעבה תרות יפ-לע ןבויו
ידכבש ןוויכ ירה ,ךלמה לא סנכיהל תושר ול הנתינש ינעל לשמ יפ-לע ,"וחיש ךופשי
המכו המכ ךרד הליחת רובעל ךירצ ,ךלמה ינפ תא תוארלו ךלמה אצמנ ובש ןוטיקהל סנכיהל
תולעפתההו גונעתה בורמש ןכתיי יזא ,'וכ רקי ןוה שי םהמ דחא לכבש תולכיהו םירדח
...!םש ראשיו בכעתי ,ןוציחה לכיהבש רקי ןוהה לדוגמ

רקי ןוההמ ("ךיז ןרילראפ טינ") ויתונותשע תא דבאל אלש אוה רהזנ ,"םכח" אוהש ימ ךא
ינפ תא תוארל אוביש דע לכיהל לכיהמ ךלמה ןומראב ותכילהב ךישמהל אלא ,ןוציחה לכיהבש
םדוק ,הדימה לע רתי לעפתהלו שגרתהל אלש ותוריהז רתוי לדגת ,ותמכח לדגתש לככו .ךלמה
.ךלמה אצמנ ובש ןוטיקהל ותסינכ

:רמואו הפצרה לע לפונ היה הליפתה תעשב ותוקיבדבש ,4ןקזה וניבר לצא וניצמש והזו
ךיא ,אבה-םלוע ןייד טינ ליוו ךיא ,ןדע-ןג ןייד טינ ליוו ךיא ,טסינראג עז ליוו ךיא"
..."ןיילא ךיד זא טינ רעמ ליוו

:ךמצע עגהו

-ןגו ןותחתה ןדע-ןגד קוחירהש ןפואב איה "ןדע-ןג"ב ותגשהש ימ תודוא אל - אוה רבודמה
,ןדע-ןגד םיניינעה יטרפ גישהו עדיש ,ןקזה וניבר תודוא אלא ...הוושב אוה ןוילעה ןדע
ליחמ" הכילהה היהתש ידכש ,ךכ ידכ דע ,ןוילעה ןדע-ןגמ ןותחתה ןדע-ןגד קוחירה לדוגו
,"רוניד רהנ"ב הליבט תויהל הכירצ ,ןוילעה ןדע-ןגל ןותחתה ןדע-ןגמ תולעל ,20"ליח לא
.21ןותחתה ןדע-ןגד וזיח חכשיל ידכ

-ןג ןייד טינ ליוו ךיא" :ןקזה וניבר רמא - 'וכ ןדע-ןגד האלפהה לדוג תעידי תורמלו
."ןיילא ךיד זא טינ רעמ ליוו ךיא ,אבה-םלוע ןייד טינ ליוו ךיא ,ןדע

:המצע הרותל עגונב הז ךרד-לע וניצמו

,"יתרות תא םבזע לע 'וג ץראה הדבא המ לע" 23קוספה שוריפב 22םירדנ תכסמב ארמגב אתיא
."הליחת הרותב ןיכרבמ ןיאש" אלא ,הרות ודמל םנמאש

הרותב ןיכרבמ"ד ןיינעה ךכ-לכ עגונ המ ,הרות ודמלש ןוויכ :ןבומ וניא הרואכלו
?"הליחת

דומילבש הגשהו הנבהב הקמעהה לדוג דצמ הנה ,הרות ודמלש ללגב אקוודש - אוה ןיינעה ךא
ןתונ" ,ה"בקה םע רשקתהל - האלה ךליל אלו ,ומוקמב ראשיהל דמולה םדאה לולע ,הרותה
.24"םדאה לכ הז יכ 'וג ארי םיקולאה תא" ,'ה תארי ןיינע והזש ,"הרותה

-לעש רתויב הלענ ןפואב הרותה דומיל לע הרומ "הרותב וכרב"ד ןיינעהש - רתוי קמועבו
הרות רבחמ היהש דוד יבג וניצמש ךרד-לע ,תוקולאב רתוי תילענ אגרד הרותב םיכישממ ודי
.25ה"בקהב הלעמלש

:"תומדקא" טויפל עגונב ןבוי הזמו

םה "'וכ הלעמ תואבצו םלועה תאירב"ל עגונב "תומדקא" טויפב םירמואש םיניינעה יטרפ
ומכ ,תומלועה יוביר דצמ ןהו ,םלוע לכבש םיארבנה יוביר דצמ ןה ,הריתי האלפה לש ןפואב
.הזמ הלעמל הז םהש ,27"תומלוע אלא תומלע ירקת ןיא" ,"רפסמ ןיא תומלעו" 26בותכש

ןכו 'וכ עיקר לש ויבועו ,הנש ק"ת ךלהמ עיקרל ץראה ןמ" 28הגיגח תכסמב ארמגה ירבדכו
תויחה יכרי 'וכו ןלוכ דגנכ תויחה ילגר ,שדוקה תויח ןהמ הלעמל ,עיקרו עיקר לכ ןיב
דגנכ דובכה אסיכ" - ל"נה םייוליעה לכ ירחאלו ;"ןלוכ דגנכ תויחה ינרק 'וכו ןלוכ דגנכ
."םהילע ןכוש אשינו םר םייקו יח ל-א ךלמ ,ןלוכ

ןיא - "תומדקא" טויפב םירמואש םיניינעה יטרפ לכמ האלפההו תולדגה ,ירה ,ןכש ןוויכו
.ומצעב ה"בקהמ הרותה תלבקד ןיינעה יבגל ךרע הל

הלעמ תואבצו םלועה תאירב"ד ןיינעה תאלפה םיניבמו םיעדוי םניאש הלאל עגונב :ןכבו
לבא .ךלמה לכיהב סנכיהל םהל וחיניש ךכב ידו ,'וכ תוריהזב ךרוצ ןיא - "'וכ
ןיינעה תאלפה םיניבמו םיעדוי רשאכ ,םנמא ..."ןניקסע אל 29ינטפושב"
ירקיעה ןיינעה תא דבאל אלש תוריהז םיכירצ יזא - "'וכ הלעמ תואבצו םלועה תאירב"ד
."תומדקא"ה תרימאבש השודקהו רואה לדוגמ תולעפתהה דצמ ,ומצעב ה"בקהמ הרותה תלבקד

תומילשב היהיש יפכ - ךלמה לכיהל סנכיהל ידוהיל םיחינמ רשאכש ,איה ןיינעה תדוקנו
- 30דוגרפהמ םינפל ,תרשה יכאלמ לש ןתציחממ םינפל לארשי לש ןתציחמ היהתש ,אובל-דיתעל
ךישמהל אלא ,ךלמה לכיהבש םייוליעה לדוג דצמ ויתונותשע תא דבאל אלש תעד ףיסוהל וילע
.'תי ותוהמו ותומצע םע דחאתהל לכוי ובש םוקמהל אוביש דע ,יוליע רחא יוליעב ךלילו

* * *

םהב ויה אל הרותה תא לבקל יניס רה ינפל םלוכ ודמעשכ" 31שרדמב אתיא
אל . . םעה לכ ונעיו 33רמאנש ,םימליא םהב ויה אל . . םיאור םעה לכו 32רמאנש ,ןימוס
35רמאנש ,םירגיח םהב ויה אל . . עמשנו השענ 'ה רביד רשא לכ 34רמאנש ,ןישרח םהב ויה
ויה ףוגה יניינע לכש ןפואב םלוכ ואפרתנ הרות -ןתמבש ,ונייהו ,"רהה תיתחתב ובצייתיו
.תומילשב םלצא

:תוינחורב תומילשהמ האצותכ איה תוימשגב תומילשהש ,ןבומו

אתיאדכ - המילש הרות לארשי-ינבל ה"בקה ןתנ הרות-ןתמבו ,תומילשה תילכת אוה ה"בקה
,םתורוהל יתבתכ רשא הווצמהו הרותהו ןבאה תוחול תא ךל הנתאו 37ביתכד יאמ" 36ארמגב
ולא - יתבתכ רשא ,הנשמ וז - הווצמהו ,ארקמ וז - הרות ,תורבדה תרשע ולא - תוחול
תווצמ ח"מר לכ - "יניסמ השמל ונתינ םלוכש דמלמ ;ארמג הז - םתורוהל ,םיבותכו םיאיבנ
.השעת אל תווצמ ה"סשו השע

יאמ" 38ל"זח תשרדכ ,םלועה קוזיחו םויק השענ הדי-לעו ,םלועה לע תטלוש הרותהש ןוויכו
השעמ םע ה"בקה הנתהש דמלמ ?יל המל הריתי 'ה - ישישה םוי רקוב יהיו ברע יהיו 39ביתכד
רמג לש רקוב יהיו ברע יהיו) "'וכ ןימייקתמ םתא ,הרותה ןילבקמ לארשי םא :רמאו תישארב
ולביק רשאכש ןבומ ירה - (הרות וב הנתינש ןוויסב 'ו אוהו ישישה םויב יולת תישארב
ןהש ,השעת-אל תווצמ ה"סשו השע תווצמ ח"מר לכ ,התומילשב הלוכ הרותה תא לארשי-ינב
םהידיג ה"סשו םהירבא ח"מר לכ ושענ אליממ ךרדב יזא ,40םידיג ה"סשו םירבא ח"מר דגנכ
.תומילשב - הרותה ילבקמ לש

ובש ,"ונתרות ןתמ ןמז" ארקנש ,הנשו הנש לכב תועובשה גחל עגונב םג ןבומ הזמו
:(םוי לכבש הרות -ןתמד ןיינעה לע ףסונ) הלוכ הנשה לכ לע הרות-ןתמד ןיינעה השענ

ףא 'וכ ןלהל המ"ד ןפואב ,וז הנשבש הרות-ןתמ ןמזב שדחמ הרותה תא לבקמ ידוהי רשאכ
,םידיג ה"סשו םירבא ח"מר לכב קוזיחו תויח ,חוכ תפסות ולצא השענ יזא - 41"'וכ ןאכ
.42םלועל האופר האיבמ הרות ירהש ,תומילשב ףוגה תואירב ולצא היהתש

בתכש ומכ ,תווצמה םויקו הרותה דומילב ותדובעל עגונ הז ןיינעש - רקיעו דועו
רשפא-יא ירהש ,אוה םשה (תדובע) יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויה"ש 43ם"במרה
תשדוחמ תובייחתה ומצע לע לבקמ ידוהי רשאכ ,ירה ,ןכש ןוויכו ,"הלוח אוהו 'וכ ןיביש
,ךכ ,םלשו אירב היהי ידוהי לש ופוגש חיטבמו ה"בקה בייחתמ יזא ,תווצמו הרות םייקל
ידי-לע ,'ה תדובעל עייסי ומצע ףוגהש ,הברדא אלא ,'ה תדובעל לבלבי אלש דבלב וז אלש
לע יאקד ,"'וג רומח הארת יכ" 45קוספה לע 44ט"שעבה תרותכ ,ףוגה םע היהת הדובעהש הז
."ומע בוזעת בוזע"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעהש ,ףוגה רמוח

- אחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ול ךרטצמה לכ תא דחאו דחא לכל ןתונ ה"בקהש םג ללכנ הזבו
47ל"זראמכ) יניס רה דמעמב םתוא שדיקש תעב לארשיל ה"בקה ןתנש ןישודיקה תעבטש 46עודיכ
וכלת יתוקוחב םא" 48בותכש ומכ ,םיימשגה םידועיה םה ("הרות-ןתמ הז ותנותח םויב"
.השרפב תורומאה תוכרבה לכ ,"'וגו םתעב םכימשג יתתנו 'וגו

עגונב םירבדה ולעפיש םא יכ ,השרד תרימאל הנווכה ןיא - הרותה יניינע לכבכו
:לעופל

הז ידי -לעו ,תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל רושקה לכב קוזיח ףיסוהל דחאו דחא לכ לע
.הבוטל ונילע האבה הנשה לכ לע ,ול ךרטצמה לכבו ףוגה תואירבב 'ה תכרב תכשמהב ףסותי
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי .הגומ יתלב - *ז"ישת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ םיעטק)
(ק"הלב
י"ע מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .ךליאו 1307 'מע ד"ח ש"וקלב ספדנ - ג"סוס דע ןאכמ (1
.ל"ומה

.נ"שו .(111 'ע ד"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') התלחתב ו"טשת ש"החד 'ב םוי תחיש םג האר (2

.א,לק תבש (3

.ולסכ חי "םוי םויה"ב קתענ - .(א"עס ,חלק צ"מרד) מ"פ 'הליפתה תוצמ שרוש' צ"צהל צ"מהס (4

.ב,כ ורתי (5

.ב,זנר .א,אי ג"חז הארו .ב,פ סחניפ ת"וקל (6

.(ופר זמר) פ"הע ש"לי האר (7

.בכ ,ד"מפ ר"ב .ב"ער ,טיק תבש האר (8

.ד"יס ק"הגא אינת האר (9

.ב שגיו אמוחנת .(א) ד ,א"פ ר"שהש (10

.א,אי עשוה (11

116 'מע ו"טח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ז"טשת לארשי רענ יכ ה"ד .ךליאו 20 'מע א"כח ש"וקל האר (12
.נ"שו .(ךליאו

.כ,טי ורתי (13

.מ"כבו .ג"עס ,וט .ג,בי רבדמב ת"וקל (14

.ו,בי אב י"שרפו אתליכמ הארו .ז,זט לאקזחי (15

םיגהנמה-רפס .ש"החד א ,ןוויס ו "םוי םויה" .14 'מע ח תרבוח "תומישר" .ז"יס מ"פ ללוכה-רעש האר (16
- םחנמ-תרות') ג"ס ג"ישת ש"החד 'א םוי ד"ר .זכת 'ע ח"יח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא .44 'מע ד"בח
.נ"שו .גש 'מע ןוויס "ד"בח יגהנמ רצוא" .(194 ע"ס ח"ח 'תויודעוותה

.ז"הדא רודיסב "תומדקא"ל "תרתוכ"ה ןושל (17

םחנמ-תרות' םג הארו .ז"צס 'בוט םש רתכ' .אשת 'פ םייניע-רואמ .ןנחתאו 'פ 'ףסוי בקעי תודלות' האר (18
.נ"שו .79 'מע ז"טח 'תויודעוותה -

.א,בק םיליהת (19

.ח,דפ םש (20

.נ"שו .ול 'מע ג"ח טקולמ מ"הס האר (21

.נ"שו .א,אפ (22

.בי-אי,ט הימרי (23

.גי,בי תלהוק (24

.(וצק) ח"נס ריהבה 'ס .ב,בכר ג"חז האר (25

.ח,ו ש"הש (26

.ב,הל ז"ע הארו .ב,אע ג"חז (27

.א,גי (28

.דועו .א,ז ב"ב .א,מ מ"ב .א,הפ ק"ב האר (29

.גכ,גכ קלב י"שרפ .ו"פס תבש ימלשורי האר (30

.וט,כ ורתי אתליכמ (31

.םש ורתי (32

.ח,טי םש (33

.ז,דכ םיטפשמ (34

.זי,םש ורתי (35

.א,טי הליגמ םג הארו .א,ה תוכרב (36

.בי,םש םיטפשמ (37

.(י"שרפבו) א,חפ תבש (38

.י"שרפבו אל,א תישארב (39

.ב,עק א"חז האר (40

.נ"שו .א,בכ תוכרב (41

.וכ,וט חלשב י"שרפ .א,דנ ןיבוריע האר (42

,ךליאו בס ע"ס ז"טח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא .12 הרעה 531 'מע ב"ח ש"וקל הארו) ד"פר תועד 'לה (43
.(םש ןמסנהבו

.(טבש חכ "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .א"כס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) 'בוט םש רתכ' האר (44

.ה,גכ םיטפשמ (45

'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא .(151 'מע ו"צרת ש"הס) הפוסב ו"צרת ש"החד 'ב םוי תחיש האר (46
םוי תחיש .(ופק 'מע ו"טח שדוק-תורגא) וז הנש ש"החרע בתכמ םג הארו .(ירשת חכ "םוי םויה"ב קתענ) זער
.נ"שו .(127 'מע ד"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ב"כס ו"טשת ש"החד 'ב

.(הנשמב) ב,וכ תינעת (47

.יתוקוחב פ"ר (48


םג ז"חאלו) ךליאו אכ 'מע ו"טח ד"בח-ןואטיבב ספדנו ,ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה תוחישהמ המכ ןכות (*
םשרש המישר יפ-לע ,הנושארל התע-הז וכרענ וז תודעוותהב ורמאנש תוחישהמ המכ .(תורעהב ןייוצמכ ,ש"וקלב
.(ומצעל הלדבה ךרעש ירחאל) תודעוותהה תעב םיעמושה דחא


- יעבדכ רמאיי םאש ששח שי יכ ,'תומדקא' טויפ םירמוא ןיא ד"בחב
לש ירקיעה ןיינעהמ ותוא טיסת תולעפתהה - תשרוד שטיוואבוילש יפכ
םויה

דריו" ,לארשי לש םבצמ ןפואו ךרע יפל ומצע תא םצמצ ה"בקהש ףא
ןתינ הרות-ןתמב םוקמ-לכמ ,אקווד הטמל דריש ,"יניס רה לע 'יוה
תומצעה לכ

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תטלחומ הלילשו החמש ךותמ הדובע
תובצע לש


?"ץרא הסכי ךשוחה"ש תעב חומשל רשפא דציכ

לע ודימעמ קנעהש רחאמ הנה ,סננ ותויה תורמלש ,קנעה יבג לע דמועה סננמ לשמה םג עודי
אוה הז ונרודש ,לשמנל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו - 'וכ קוחרמל תוארל אוה לגוסמ ,ופתכ
.[...] ונינפלש תורודב הדובעה תוללכ ירחאל - קנעה יפתכ לע דמועה סננה תמגודב

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו - הז ונרודד הלעמה תא םיעדויש רחאמ ,הנהו
םלצנל ידכ ,ומצע תולעמ עדיל ךירצ ןכ ומכ ,םנקתל ידכ ,ומצע תונורסח עדיל ךירצש םשכש
.בבל בוטו החמש ךותמ תישענ הדובעה תוללכש ,ןבומ - יעבדכ

:לעופל עגונבו [...]

לפרעו ץרא הסכי ךשוחה"ד ןיינעה תוללכ לע ףסונ ,"םירקבל םישדח"ש םיאור רשאכ םג
וז אלו ,ןל-עמשמ -אק יאמ יכ ,ו"ח שואי ידיל איבמ הז ןיאש דבלב וז אל הנה - "םימואל
רואיבה תוכירא ירחאל טרפבו ,ןל-עמשמ-אק יאמ יכ ,ו"ח תובצע ידיל איבמ הז ןיאש דבלב
לעופ וניא הז לכ אלא - לכו לכמ תובצעה ןיינע תלילש תודוא (ךליאו ו"כ קרפ) אינתב
.בבל בוטו החמש ךותמ הדובעה תוללכב ירמגל תושילחו ןועריג

םויקו הרותה דומיל תודוא רבודמ רשאכ קר אל השגדהב תויהל ךירצ החמשה ןיינע תוללכו
םיסואמ םירבד אלו) םירתומה םירבד - תושרה ירבד תודוא רבודמ רשאכ םג אלא ,תווצמה
.החמש לש בצמו דמעמב תויהל םיכירצ ןמזה לכ ךשמבש ,ונייה ,('וכ

םימיאתמ םניאש םינמזב "קדצ ןובשח" תכירע) תובצע לש ןיינעב ףיסומ ידוהי רשאכ [...]
;ןה תויוצר יתלב היתואצות םגו ,היוצר יתלב איה הלועפה םצע ירה - (הזב אצויכו ,הזל
-לעש םעטה אלל םג הנה ,תושרה יניינעב םג ,החמשה ןיינעב ףיסומ ידוהי רשאכ ןכ-ןיאש-המ
- אינתב רומאה ךרד-לע) יוצרו בוט רבדב ףיסוה אוה ירה ,הווצמ לש החמשל אובי הז ידי
יניינעד החמשהש ליעל רומאה יפ-לע טרפבו .("םיער תבהא תווצמ רכש דיספה אל ,אל ןהו"
.הווצמ לש החמשל האיבמ תושרה

ולכויש ןפואב ,םהיניינע לכב םהל ךרטצמה לכ תא לארשי-ינב לכל ןתי ה"בקהש ןוצר-יהיו
החמשד ןיינעה תוללכב הפסוה היהת הז ידי-לעו ,תושרה יניינעב םג החמש לש העונתב תויהל
."בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ" ,הווצמ לש

המילשהו תיתימאה הלואגב - ונקדצ חישמ ינפ לבקל דוקרל שממ בורקב הכזנ וז החמשמו
.שממ ונימיב הרהמב
- םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה ןוויס שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,רבדמב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1523-1521 'מע ג ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


'ד"בח - םיכרעה רפס'


ימינפ - רודיהב רבדה אצי רשא הזב יל לופכ גונעת"
תרדסמ ןושארה ךרכה תעפוה םע יברה בתוכ ,"ינוציחו
ינפל יתלחתה" :הלגמ יברה * 'ד"בח - םיכרעה-רפס'
-רפס תכירעל תחרכומה הדובע תמדקהב םינשב תוירישע
ירפס לש םיניינע תוחתפמ תכירע ידי-לע ,הזכ םיכרע
םיכרעה-רפס" :דיעמ יברהו * "תודיסחה תרותב דוסיה
"חילצה

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ישארה רזוחה לש ותכירעב ,'ד"בח - םיכרעה רפס' תרדסב ןושארה ךרכה עיפוה א"לשת תנשב
השעמל אוהש ,םיכרעה רפס לש רואל-האצוהל המזויה .ןהכ לאוי ברה ח"הגה עדונה עיפשמהו
ףחודה היה םג יברה .יברה לש התיה ,ד"בח תודיסח תרות יכרע לש תרדוסמ הידפולקיצנא
-עבש יברה היה ןושארה ךרכה רואל-אצישכ .תואבה םינשה ךרוא לכל ,הדובעה ךשמהל עינמהו
.הדובעה לש קמועהו העיריה בחורמ תולעפתה עיבה יברה יכ םג עודי .האצותהמ ןוצר

ינוציחו ימינפ רודיה

:רזש ןמלז רמל יברה בתכ א"לשת תבט שדוח-שארב

ד"בח םיכרעה רפס תא תישיא רמל רוסמל ןאכ ורקבש ש"נא חוכ יאב תא יתשקיב
ולסכ ט"יל עיפוהל ךירצ היה אוה םגש ,הכירכה תיבמ והואיבה התע הזש
.הבוטל וז םג יאדובו .רבעה

:רפסב יברה חבתשמ ובתכמ ךשמהב

(ןכותה) ימינפה רודיה לע ףסונ ,רודיהב רבדה אצי רשא הזב יל לופכ גונעתו
.ינוציח רודיהב םג

:רואל-האצוהל רזש רמ תרזע תא ריכזמ אוה םויסל

,הז לעפמ ןעמל ץנרפנוק סמיילקהמ קנעמה תגשהב רמל קלח היהש יל המודמכ
.ולמע ירפ ותוארב רמ גונעתב םג ףסותי ןכ םאו

תויולדתשהו םיילכלכ םיבוכיע

רפס םהל חלשי יברהש וכז - רואל-האצוהב קלח ולטנש ימ דחוימב - םישיא המכו המכ דוע
בתוכ דחאב .א"לשת תבטב 'ז ךיראתה תא םיאשונ הלא םיבתכממ השולש .הדות בתכמ ףוריצב
:יברה

איצוהל ותרות דובכ תרזעו עויס לע יתדות םעפה דוע עיבהל תונמדזהה ןאכו
ואצוהש [ןקזה ר"ומדא ירמאמ =] םירפסה ראש ןכו ,הז בושח יכה רפס רואל
םשה תרזעב רואל-האצוהל םידמועהו ,םייוציפה דעוומ קנעמ תרזעב רואל
.ךרבתי

רמגומה לע ךרבל

ןיווז ףסוי -המלש ברה דיסחה ןואגה היה 'םיכרעה רפס' תא יברהמ לבקל הכזש םישנאה דחא
זריז ,ךמתו דדוע יברהש לעפמ - 'תידומלת הידפולקיצנא' - הידפולקיצנא ךרוע ומצעב ,ל"ז
תרוצ לע תורעה םע בתכמ ןיווז ברה רגיש רפסה תלבק םע .חורבו םשגב תובר ונעמל לעפו
.'םיכרעה רפס' לש ותכירע

רפס' ןהו תידומלתה הידפולקיצנאה ןהש לחיאו הוויק דבב דב ךא ,תורעהה תא לביק יברה
.רמגומה לע ךרבל וכזי 'ד"בח-םיכרעה

הזחא ירשבמ

,ל"ז לדנימ ברה ריכזמה ןויכראמ] א"לשת ןסינב א"ימ ,ןיווז ברה לא יברה לש תרגיאמ
לש ותשיג לע תובר דומלל םילוכי ונא - [34-32 'מע 910 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב המסרפתה
וכרענש 'תוחתפמ'ה ויפל ,ןיינעמו בושח טרפ הב הלגתמ ןכ ומכ .םיכרעה-רפס ןיינעל יברה
הדובעל סיסב שמשל ודעונ (ןכ ינפל תובר םינש) םינושה תודיסחה ירפסל ומצע יברה ידי-לע
:'םיכרעה רפס' לע

אמרג ןמזה ןיאש ףא הנה ,תודיסחב םיכרעה-רפסל עגונב ר"תכ בתכש המל הנעמב
,תוכיראב ךרוצ ןיא םג היתווכדל ירהו ,רוציקב אובא םינפ-לכ-לע ,ךיראהל
:אוהו

ליגרכ ,יראלופופ ןפואב תודיסחה תרות שיגהל הז רפס תרטמ התיה אלש טושפ
-לע ,תירקיע הדוקנב תודיסחה תרות דומיל לע לקהל םא יכ ,התע הזב ןונגסה
םגו דועו .דחיב ,םירמאמו םירפס המכו המכב םירזופמה םיניינעה זוכיר ידי
דע יתיאר הזחא ירשבמד ןונגסבש ,תומוקמ-הארמו םינויצה תפסוהב ,רקיע הז
הדימב םינפ-לכ-לע ,וירוב לע תודיסחב ןיינע ןיבהל ידכ ןיינעה עגונ המכ
.תודיסחה תרות דומילל ותוא םישידקמש ןמזה ךות תירשפאה

ןה ,הלגנה תרותב הז ןיעמ םירפסה יובירמ ןכ םג ןבומ הזב חרכהה לדוג
וא 'וכו ב"אה רדס לע הלגנה תרותב םיכרע ירפס ךרד-לע רמוחה זוכירל עגונב
ירפסב םיניד-יקספה םוכיסל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ,'וכו םיניינעה רדס לע
תרותב אקוודו ,ל"נכ םתרטמש םירפס המכ ,הלבקה תרותב וליפאו ,םיקסופה
תודוקנה תחאש ד"בח תודיסח תטישל םיאתמו .והומכ אצמנ אל תודיסחה
םג ןבומ היהיש עודיה ןונגסבו ,םיירוב לע םיניינעה ןיבהל הזב תוירקיעה
ר"ומדאל דוחיה רעש דבלמ ,הזב הלחתה ףא יתיאר אל הנה ,תימהבה-שפנ לכשב
.ץרמנ רוציקב לבא ,תולשלתשהה רדס לע אוהש יעצמאה

בכעתנ תוביס המכו המכ ינפמ אלא ,םינשב תוירישע רומאה חרכהב יתשגרה
רפס תכירעל תחרכומה הדובע תמדקהב םינשב תוירישע ינפל יתלחתהו ,רבדה
.תודיסחה תרותב דוסיה ירפס לש םיניינע תוחתפמ תכירע ידי -לע הזכ םיכרע

תואלמל ,עיפוהש הרוצב םיכרעה רפס חילצה ,הזחא ירשבמ הזב םגו ,יתעדלו
המכ םילשהלו תואלמל שי ןיידע ףאו .רומאה ןורסיח הלודגו הבושח הדימב
העודי ירה ,'וכו םירמאמו םירפס דועב ראובמה יפ-לע וב םיראומה םיניינע
חרכומש ,תידומלתה הידפולקיצנאל עגונב ר"תכל יתבתכש המ ךרד-לע יתטיש
ןורחאה ךרע םלשנ אלש ןמז לכ ירהש ,לודג יכה םדקהב םיכרעה לכ ועיפויש
רפסל עגונב ןכ םג אוה הז ךרד-לעו ,ןושארה ךרעב םג תומלש רסח ויתויתואב
םירפסה לכ דומיל ירחא אלו םדקהב עיפויש ינא ררועמש ,ןדיד םיכרעה
.ל"קו ריפוקבשו סופדבש םירמאמהו

רפס רואל-איצוהל רבדה חרכומש זמרו תוא יתיאר הזב םגו ,ל"נהל עויס ןיעמ
-לעש ,ך"נהו הרותה רדס לע צ"צה ר"ומדא ירמאמד רואל-האצוהה איה ,םיכרעה
אקוודו ,םתוא אוצמל ליקמש ,םיקוספה רדס לע םיניינע םיזכורמ םינפ -לכ
המב ףוס םהל ןיאש םימ םה ירה הזב םגו רואל-םאיצוהל תלוכיה התיה התע
,ךעלכיב דועמ התע םיטקלנה תופסוהה לע ףסונ (םיכרכ ו"כ) עיפוה רבכש
רפסב םיקסעתמה תא ינא םחנמו .םיכרכ המכו המכל רמוח שי םהב םג הארנכשו
לכ יוצימב רסח אלימבו הכירעהב רהמל םתוא ינא זרזמש תורמלש םיכרעה
הרהמב היהיש יאוולהו) ו"ית תואה רמגל ףכתש ,וליפא םיעודיה תורוקמה
.[אניינת הרודהמו=] ת"דהמו תופסוה תכירעב וליחתי (שממ ונימיב

םידקהל יירבד וליעוי ילואש ןכ םג איה ליעל בותכהב יתנווכ רשא דחכא אל
יפכו .'וכו ו"טה וירחאלו תידומלת הידפולקיצנאה לש ד"יה ךרכ תעפוה
.םירבדה רסמ יאדווב רשא ,ןאכ ורוקיבב רנטוה 'וכו 'וכו ג"הרה םע יתרבידש

...טהל ןתמל השק

בתכמב .ז-ו"לשתב - 'ד ךרכו ה"לשתב - 'ג ךרכ ,ג"לשת תנשב עיפוה םיכרעה-רפס לש 'ב ךרכ
דועב ,ידמ בר טוריפב ובתכנ רפסב םיכרעה יכ לע ריעמ אוה יברה לא ןיווז ברה לש
.תוצמתה רתוי םיאתמ הידפולקיצנאב ,ותעדלש

בישמ הכותבו (אוה חלשש תרגיאל ךשמהב) הכרב תרגיא יברה ול רגיש םיעשתה ותדלוה םויל
'מע א"סשת ןוויסב ח"כ םוימ רבה תחפשמ לש 'הרושת'ב תרגיאה םוליצ) ןלהלדכ יברה ול
:(55

.ב.נ

המכו ,ד"בחד םיכרעה 'סבש 'וכו תויטרפה רבד-לע ותרעהב קדוצ ,ןבומכ
התע תעלו - (היוטנ ידי דועו) 'יש םיכרועה תא הז רבד-לע יתררוע םימעפ
תא ליבגהלו ןתמל=] תודיסח ןיא ךיז ןכאק ןופ ןטלאהפא השקו .תצקמב הלעפ
.[ומצע יברל=] ליבגמהל "םג" השק ,[תודיסחב טהולה קוסיעה

תצפה לידגהל ידכב אוה םיכרעה 'ס תנווכ רקיעש - ל"נה יתרעה םעט רקיע
ןדיעל הז ידי-לע רואל-האצוהה בוכיע - רקיע הז םגו דועו ,הצוח תונייעמה
.ל"קו .םינדיעו

'ןלנמ ףסכ'

גישהל יברה יצמאמ םדוק ורכזוה רבכו ,השודק לש לעפמ לכ טעמכ הקיסעמ 'ןלנמ ףסכ'ה תלאש
רישי - ףוצר רשק להינ ךכ םשל .םיכרעה רפס לש רואל-ותאצוהל 'םימולישה דעו'מ ביצקת
'ךלמל ק"ידצ') ול בתוכ אוה ךכו .ןיינעל רזש רמ תא םתר יברה .הז ףוג םע - ףיקעו
:(21 'מע 'ו תרבוח

. . הזב םיחמומה תבישי התיה ןמזמ רבכ ,ץנרפנוק סמיילקהל עגונהבו
ליבשב קר וביצקיש תרמוא תאז ,דקתשא םיחמומה תטלחהל םיאתמ וטילחהו
תושרה שיש ,ןשיה חסונה תייוולבו ,תרחא תינכות ליבשב אלו הידפולקיצנאה
.רוערע שיגהל דחא לכל

:ךישממ יברה

עויסהש ,הטלחה ןיעמו ,םתווקתש ,םירפסמ רשא ,אתוילעמל הדוקנ ףיסוהל דוע
,ביצקתב םתופתתשהל םיאתמה םוכסב םינש שולש דוע ךשמוי הידפולקיצנאהל
.הזב םבתכממ וטופ הזב רגסומו

:(128-127 'מע םש) רזש רמל תפסונ תרגיאבו

קר ורשיאו . . ונלש םיטקיורפה לכ וחד וז הנשב יכ ודובכל עידוהל ינוצר
תאז ,הנשל 15,375 ,םינש שולש ךשמב המייסל תיד"בחה הידפולקיצנאה ךשמה תא
.([הס]פדהה תואצוהל אל לבא) רואל-האצוהל הנכההל שורדהמ 75% תרמוא

םיבכעמ םידומע הנומש

ףסונ בתכמ רזש רמל יברה בתוכ (זצק-וצק 'מע הכ ךרכ שדוק-תורגא) ח"כשת זומתב ט"יב
יברה לש תוברועמה לע דומלל םג ןתינ בתכמהמ .תואצוהב 'םימולישה דעו' תופתתשה תייגוסב
:הידפולקיצנאה ינכתב

דמועש המו .'יש ['ןימולישה דעו'מ=] רילבוי .מ רמ םע רבדל העצהה לע ןכ םג ןח תאושת"
טרפ תידיסחה הידפולקיצנאה הספדנ רבכש ףאש יתנווכ ,ויתודימ לע ריבעיש אוה קרפה לע
הלאה םידומעה תהגהל םיכחמש ןוויכ ןיינעה בכעתנ ,םינורחאה םידומעה ,ךרעל ,הנומשל
יאדכו ,ןמזל ןמזמ החדנ ןכלש ,הזל קרו ךא תוזכרתה ינממ תשרודו ידי-לע תויהל הכירצש
ל"נה לש דעווה ידי-לע ועבקוהש םינמזה לכ רבכ ורבעש לע רתוויש ל"נה לצא לועפל
הלוכ הידפולקיצנאה הספדנש - ל"נהל םג עודי יאדוובו .הידפולקיצנאהד א"ח לש ותעפוהל
ןכלו . . ולש דעווהל ךרוכמ יתלב יכ ףא ספדומ ספוט חלשנש ןוויכ ,הרומאה הפסוהל טרפ
תונעל שי ירהו . . הידפולקיצנאה לש םיאבה םיכרכל תתל םיכירצ ויהש םימוכסה לכ ועבקי
היהיש הווקתו תולדתשה םא יכ ,הזב-אצויכו םולשו סח תונלשר יאל ותביס בוכיעהש - הזב
.'וכו רתוי ללכושמו רפושמ רתוי ןקותמ ןיינעה

ט"ימ השודקה ותחיש תמישר - הארנה לככ - םה ,רפסה תעפוה תא ובכיעש םידומעה תנומש
הפסוה רותב הסיפדהל תנמ-לע יברה ןתנש "תודיסחה תרות לש הניינע" תודוא ו"כשת ולסכב
.םיכרעה רפסל םתוחו

תומלעהה ורסוה

(11 'מע דלש ןויליגב הז רודמב םסרפתהש ןמוי עטקב וטטוצ) ח"כשתב ולסכ ט"י תודעוותהב
לע ותדובעל רשקב ,(וקלחל ידכ הארנכ) הקשמ קובקב ןהכ לאוי 'ר ח"הרהל ןתנ ר"ומדא ק"כ"
."'ד"בח-םיכרעה רפס'

יברה אטבתמ (299 'מע ,'א ךרכ ח"כשת 'שדוק תוחיש') ח"כשת בשיו תשרפ תבש תודעוותהב
:תיעיבשה החישב

ךלוה התעש ךכל עגונב - ויתודוא ריכזהל םוקמה ןאכש ,ונשי ןיינע דוע
תודיסחה תרותמ םיניינע אוצמל ולכוי ובש ,'ד"בח יכרע-םיכרעה רפס' ספדנו
.ב-אה רדס יפ-לע

רתוי=] רתוי םיקזח םירתסהו תומלעה דועו ,םירתסהו תומלעה ויה ךכב םגו
ולא ןכש [ןכ םדוק רבוד הילע ,תיקלטיאה הפשב אינתה תספדה יבגל ויהש יפכמ
התיהש ולסכ ט"יב (הריסמ) הנשלהה ןיינעב עודיכו - םידוהיב םירושק ויה
ידי-לע אלו) והל תיא האובבד האובבש ,ידוהי ידי-לע אקווד תויהל הלוכי
,ורסוה התע הנהו - ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו (והל תיל האובבד האובבש הלא
...ולא םירתסהו תומלעה םג ,אופא

לחה) וצר םייברהש יפכ ,יעבדכ תודיסח דומלל ולחי לכהש ןוצר יהיו
םעה לכ תא הרות דמלי אוה רשא חישמ תא ואיבי הז ידי-לעו (ןקזה ר"ומדאמ
.ולוכ

הווצמב ליחתמה

,770-ב תויודעוותהה יפתתשמל .יברה לצא 'רעב' שממ םיכרעה-רפס לש רואל-ותאצוה ןיינע
.םיפסונ םיכרכ תעפוהב בוכיעה לע תובקונה תוחישה תורוכז ,ןהה םינשב

:(תיטרפ המישר יפ-לע) יברה רמא מ"דשת ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהב

םייסל ךרוצ היה עבט יפ-לעש תודיסחב םירואיב םייסל שיש ןמז ךשמ רבכ
הביס םוש אלל ,ןכ-יפ-לע-ףאו - תועובשו םימי ,תועש רפסממ רתי אל םתנכה
!םויס אלל םינש המכו המכ הז ךשמנו רבדה בחסנ ,םייניצר הרבסהו

לעפמ רשאכ ;תאז םייסלו ךכב קוסעל תוירשפאהו תוכזה [ךרועל=] ול הנתינ
םלש רבד אלא ,אבהלו ןאכמ קר אל םלש .םלש רבד אופא הז היהי םייתסי הז
הווצמב ליחתמה לש תוירחאה העודי ירהו .םימדוקה [םיכרכ]ב םג תומלש לעפיש
לע ל"זרדמב רפוסמהמ (םיטרפ המכב) תוכז דמלל שיו ...(רומג ול םירמואש)
.'וכו (ה"בקה לש ויפכ ריצי) ןושארה םדא

השודק תוחילש

:ורמואב ךכל יברה סחייתה בוש ,ה"משת ךל-ךל תשרפ תבש תודעוותהב ,ןכמ רחאל הנש

.הרותה תויתואב רושקה תודיסחב ןיינע בותכל השודק תוחילש דחא לע וליטה
ןיינעהש םינש המכו המכ הז ןכ-יפ-לע-ףאו - ךכב חילצהו ךכב ליחתה אוה
...םייתסמ וניא

הז ירה ,ןיינעהל תורסמתה היהת םאב ירה ,השדח הנש תליחתב התע ונדמועבו
,ורזוע ה"בקהו ,הזב חילצי יאדוובו - הנוכנ השיגב בצייתהל לגוסמ ןמז
!רעשמש יפכמ לקנב רתוי הברה ודיב חלצי רבדהו

ךרוע א"טילש ןהכ לאוי 'ר ח"הרה ג"הרה תא יברה חביש ז"משת הוצת 'א םוימ דחוימ קתפב
:ראשה ןיב ןייצו םיכרעה רפס

.םינשב תוירישעו םירבד המכו המכב קסוע ידודיעבש םסרופמ
תודיסחה ינייעממ


רבדמב תשרפ

(חכת ןמיס ח"וא רוט) תרצע םדוק יניס רבדמב תשרפ ןירוק םלועל

ןיינמ (ג ,יול ינב ןיינמ (ב ,לארשי ינב ןיינמ (א :ונתשרפב רפוסמ םיניינמ השולש לע
(א :(טי ורתי) הרות ןתמ ינפל וחטבוהש תוחטבהה שולשל םיליבקמ הלא השולש .תהק ינב
:"שודק יוגו" (ג ,"םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו" (ב ,"םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו"

יוטיב ידיל האב הז ןיינמב יכ ."םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" דגנכ - לארשי ינב ןיינמ
."לטב אל ןינמבש רבד" ,(ג הציב) רמאמכ ,םלועה תומוא לע לארשי לש תדחוימה םתובישח

דרפנב ונמנ יול ינב ירהש ."םירש" ושוריפש ,"םינהוכ תכלממ" דגנכ - יול ינב ןיינמ
."שדקה תרמשמ ירמוש" ,םידחוימו םינוש םתויהב

תהק ינב תדובע תאז" (ד ןמקל) רמאנ תהק ינבב ןכש ."שודק יוגו" דגנכ - תהק ינב ןיינמ
.(י"שר ,ןלוכבש שדוקמה) "םישדקה שדוק . .
(24 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקל)

(חכת ןמיס ח"וא רוט) תרצע םדוק יניס רבדמב תשרפ ןירוק םלועל

ומצע תא םישל בייח הרות דמולה (א :רבדמב הנתינ הרותהש הזל םימעט ינש םינתונ ל"זח
םיווש לוכהו םלועה יאב לכל םניח הנתינ הרותהש ונדמלל (ב ,וב ןישד לוכהש הזה רבדמכ
.(ט"יפ ר"בדמב) הב

רשאכ אקווד .הרות דמולה םדאה ,'ארבג'ה דצמ ונייה - "וב ןישד לכהש הזה רבדמכ"
."ךתרותב יבל חתפ"ל עיגהל רשפא "היהת לכל רפעכ ישפנו"

יעבדכ הב קסועהו 'רקפה' איה הרותה .הרותד 'אצפח'ה דצמ ונייה - "הב םיווש לוכה"
.(טי ז"ע האר) ומש לע ארקיתשו 'ולש' היהתש הכוז

ינש תעדל בייח הרותה תא לבקל שקבמש ימ ןכש .הרותה תלבקל הנכה םה םירבדה ינשו
ידי-לע אקווד ךכל עיגהל רשפאש (ב ,"ותרות" דמולש הרותה תא תושעל וחוכבש (א :םירבד
.טלחומ לוטיב
(ה"משת ןוויסב 'ד תחישמ)


(א,א) יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו

(י"שר) העש לכ םתוא הנומ

,איהש ,שפנה םצע תא הלגמו ררועמ ,םיווש םייונמה לכ ובש ,ןיינמה - "םתוא הנומ"
.לארשי-ינב לכ לצא התלעמב הווש ,עודיכ

ידוהי לכ ;הלק העשל וליפא ה"בקהמ דרפיהל לוכי ידוהי ןיא שפנה םצע דצמ - "העש לכ"
תושעל ךכ-רחאו ו"ח 'הב רופכל ותלוכיבש יפ-לע-ףא ,'ה שודיק לע ושפנ תא רוסמל ןכומ
ראובמ - הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא "בושאו אטחא" רמואהש ףאו) ואטח לע הבושת
ירה .("הבושתה ינפל דמועה רבד ךל ןיא הבושת השעו העשה קחד םא"ש (הכ קרפ) אינתב
.רצק ןמזל ולו ךרבתי 'המ דרפיהל לגוסמ וניאש
(4 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ב,א) לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

.הרוקמו השרוש - המשנה "שאר"ל לארשי תומשנ תא היבגהלו םירהל םכילע - "שאר תא ואש"

,םיאישנה רשע -םינש ,הדעה ישאר תא הליחת םירהל םכילע תאז תושעל ידכ - "שאר תא ואש"
."הטמל שיא-שיא ויהי םכתאו" ,(ד קוספ) ביתכדכ ,וז הדובעב ףתתשהל םה םג ולכויש ךכ
אלא לארשי-ינב לע תורישי עיפשהל םילוכי ויה אל ,ןורהאו השמ לש םתלעמ לדוג דצמ ןכש
.םיאישנה םה - םיעצוממל םיקוקז ויה
(זיש 'מע ח"ערת םירמאמה-רפס)


(ג-ב,א) לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

?הזב אצויכו "שאר תא ונמ" אלו ,אקווד "ואש" ןושלב וז ןיינמ תלועפ בותכה ראתמ עודמ
,"לארשיב אבצ אצוי" השענ אוהו "םשה תואבצ"מ קלח תויהל ידוהי לכ ךפהנ הז ןיינמב ןכש
.וזמ הלודג תולעתהו תואשנתה ךל ןיאו ;ארובה תדובעל וצרמו וחוכ לכ תא שידקמה
(425 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,א) אבצ אצי לכ

יואר היה אלש רפסמה ללכל םיאבה לכמ דחא היה אלש רמול ,רפסמה יטרפ לכב ןכ בותכה רמא
(םייחה רוא) סנ הזו . . חוכ ירוביג ןלוכ אלא ,אבצב תאצל

אוה הז קוספ .עבטה יקוח לעמ םילעתמ םה ,הרותה תרימש ידי-לע ה"בקהב םיקבד לארשישכ
םירוסמ ויהו יניס רה דמעמ לש זעה םשורה תחת ודמע ןיידע לארשי-ינב :ךכל תטלוב המגוד
.הז אלפומ סנל וכז ןכל - הרותה ינידל םינותנו
(220 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ג,א) ןרהאו התא םתאבצל םתא ודקפת

ןיא הרואכל ירהש ,הרושה ןמ םידיקפ ידי לע תישענ הנידמה יחרזא תריפס ,םלועבש גהונב
ןורהאו ונבר השמ ידי -לע השענ לארשי-ינב לש םניינמ םלוא .הרתי המכח תשרוד וז הכאלמ
!תוטמה יאישנ םתיאו ,םמצעבו םדובכב ןהכה

רבדה בייח םתונמל םיכירצ רשאכש ,םוקמה ינפל לארשי לש םתלעמ הלודג המכ ,ךדמלל
!םעבש םיבושח יכה םישנאה ידיב תושעיהל
(ה"משת רייאב ח"כ תחישמ)


(זי,ג) יררמו תהקו ןושרג

ןושלמ תהק) םרוקמל םתאלעהו םלועה תוימשגב םינומטה השודקה יצוצינ תפיסאל זמור "תהק"
.("םימע תהקי ולו" ומכ ,הפיסא

םהילעש ,תוחבזמה לע םידקפומ ויה תהק ינב ןכש ,אקווד תהק לש ומשב תזמרנ וז הדובעו
.תונברקה תדובע ידי לע השענ השודקה תוצוצינ לש םרוריב רקיעו ,תונברק םיבירקמ
(בכ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)
תובא-יקרפ


"ודובכל אלא וארב אל"

ידובכלו ימשב ארקנה לכ :רמאנש ,ודובכל אלא וארב אל ,ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ
(אי הנשמ ,ו קרפ) דעו םלועל ךולמי 'ה :רמואו .ויתישע ףא ויתרצי ,ויתארב

:י"שר שוריפ

.וחבשל - ודובכל אלא

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

הזמ דומלל ךירצ ,עמוש וא האור ידוהיש המ לכש בוט-םש-לעבה םגתפ עודי - ודובכל אלא
,ןבומ םהמש ,ונתנשמב אנתה ירבדמ םיחרכומ םירבדה ,הרואכלו .ונוקל ותדובעב הארוה
ודובכל איה וז הייאר וא העימשש רמול ךירצ ךחרכ-לע ,רבד הזיא עמוש וא האור םדאשכד
ותדובעל וז הייאר וא העימש לצנל ךירצ םדאהש ,בוט-םש-לעבה ירבד ןכות והזו .ךרבתי
.ךרבתי
(125 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקל ;373 'מע ב ךרכ תובא-יקרפל םירואיב)

רבדמ קרפה לכש רחאל :הזב קדקדל שי - ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ
- "ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ב קרפה םייתסמ עודמ ,("הרות ןיינק") הרותה תלעמ תודוא
?דח אלוכ ה"בוקו אתיירואו ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,הרותה יבגל םלועב השענה בשחנ המב

:הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו

לש םילובגו םירצימב םג הארנו שגרנשכ אקווד איה לארשי תדובע תומילשו הרותה תומילש
אלא וארב אלש - ונממ הטמל ןיאש ןותחתה הזה םלועל דעו ,רתסהו םלעה ןושל םלוע ,םלועה
אתיירוא ,לארשי לש תיתימאה תודחאה תישענ זא קר .("הרות אלא דובכ ןיא") ודובכל
וליפא הכשמנ יכ ,תודחאה תשגרנ ובש הז אלא ןפואו בצמ ראשנ אלש ךכ ,דח אלוכ ה"בוקו
.ונממ הטמל ןיאש ןותחתב דע ,ךשוחבו םלועב
(586 'מע ב ךרכ ט"משת תוחישה-רפס ;373 'מע ב ךרכ תובא-יקרפל םירואיב)

תלעמ תשגדומ אופא עודמ ,"דחא"מ הטמל אוה "דעו"ש ,הזב קדקדל שי - דעו םלועל ךולמי 'ה
?אקווד "דעו" תלימב תויחצנה

תכשמהו יוליג ועמשמ ,"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" :רמול שיו
ךרבתי ול הריד ,ה"בקה לש ודובכל אלא םניאש םהב רכינש ,האירבה יטרפ לכב תוקולא
"דעו" תניחבב שגדומ תויחצנה ןיינעש - ןמזב אוה ןכ ,םוקמב אוהש םשכו .םינותחתב
אקווד ,ןכלו ."דחא" - "האליע אדוחי"מ הטמלש ,"האתת אדוחי" תניחב אוה "דעו" .אקווד
."דעו םלועל ךולמי 'ה" - תויחצנה ןיינע הלגתמ "דעו"ב
(הגומ יתלב - ג"משת ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תודעוותהמ ;379 'מע ב ךרכ תובא-יקרפל םירואיב)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


רבדמב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ט"כ

:הרות ןתמל תונכה
תירקיעה הנכההש ןבומכ - הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכהה איה וז תבשב הדובעה רקיע"
יקלח דומיל - דחוימבו ללוכ ,גחה תוכלה טרפבו] הרותה דומיל ידי-לע איה הרותה תלבקל
אייגוסה :המגודל ,הרותד הלגנב ןה) הרות-ןתמד ןיינעה תאלפהו לדוג םיראבמה הרותה
הקושתהב ףסותינ הז-ידי-לעש 2תודיסחה תרותב הרות ןתמ ישורד ןהו 1תבש תכסמב הרות-ןתמד
תוטלחה תלבק ;לארשי תודחאו לארשי תבהאב הפסוהה ידי-לע ןכו ,3[הרותה תלבקל םיעוגעגהו
ד"יה רפס דומילב טרפבו ,תוקוספ תוכלה ,הרותה תוימינפו הלגנ דומילב ףיסוהל תובוט
.4ם"במרהל

רשקב ,''ה תואבצ' ,לארשי ידלי [טרפבו ,5םישנ לש ,םישנא] לש 'םיסוניכ' ןגראל םיכירצ
ומצע "ונתרות ןתמ ןמז"ב ,הרות ןתמל הנכה תרותב - הרות-ןתמ ינפל :'ונתרות ןתמ ןמז'ל
.6ןימולשתה ימיב - הרות-ןתמ ירחאל ןכו . .

:תבשה יגהנמ
ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .'שדוח רחמ' :הרטפה
.7הכרב אלב התוא ארוק -

.ןושאר םוי :ןוויס שדוח-שאר .םיקלח 6-ו 3:58 ,שדוק-תבש יאצומ :דלומה .שדוחה םיכרבמ

.9תסנכה-תיבב הלימ-תירב שי םא םג ,8'םימחרה בא' םירמוא

.תודעוותה םוי

תאירק תא םימייסמו ,אשנ תשרפב םיארוק ,םיאבה ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב
.10(גל,ד) "ןהכה ןורהא . . יררמ ינב . . תדובע תאז" :ישילשה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא

.ו קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
שדוח-שאר - ןוויסב 'א

.11'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :שדוק-תבש-יאצומ

.ללה יצח ,ץ"שה תרזח ירחא :תירחש

,"ודסח םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא ''הל ודוה' 12םילפוכ
:לוקב םינוע ,[13ץ"שה אלל] רוביצהו ". . ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .(דיחיב םגו)
,". . לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . לארשי אנ רמאי" תחנב םירמואו ,"ודוה"
תיב אנ ורמאי"
תחנב םירמואו ,". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו
םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,". . ןורהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . ןורהא
אנ ורמאי"
:אירקמ ץ"שה ;". . 'ה יארי אנ ורמאי" תחנב םירמואו ,". . ודוה" :(תחנב
.". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב םינוע רוביצהו ,". . 'ה יארי

ינש םוי
ןוויסב 'ב

.14"סחוימה םוי"

,תועובשה גח ירחא דע םינעתמ ןיא .15ןונחת םירמוא ןיא - ללכב דעו - שדוחב ב"י דע
.16ותפוח םויב ןתח אלא

ישילש םוי
ןוויסב 'ג

.הלבגה ימי תשולש תליחת

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ חור התיה אל ,תועובשה גח ברע םדוק ,הלבגה ימיב ורפתסהשכ
.17הזמ החונ

ישימח םוי
ןוויסב 'ה

ברעל רוא ,הלילב הטוס תכסמ לע 'םויס' יברה ךרע ןהבש םינש ויה .18תועובשה גח ברע
.(תודעוותהה תרגסמב - ה"לשת תנשב ,תיברע תליפת ירחאל - ט"ישת תנשב ומכ) ט"וי

:גחל תונכה

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןיינעב ןנובתהל שי הז םויב
-לעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרות העודי ירה ,בוט-םוי ברע אוה הז םויש ףאו
ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ-לכ) הטילש ןיא ,תועובשה גח (ןיעמו) ברעב הז ךרד
.19'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה

.20םויה רפתסהל הווצמ

- הקדצב טרפבו ,םידסח-תולימגו ,הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
.21"השדח החיתפ" לש ןפואב תדחוימ הפסוה

-לעו .תועובשה גח דעב םג ונתיי הז תועובשה גח ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
.22בוט-םוי ברעו שדוק-תבש ברע לכב הז ךרד

,תועובשה גחל עגונב הריתי השגדהבו ,םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנ תודוא ריכזהל שי
.23לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה

הנוכמ ברה] םינבר םיאב ויה וב יכ ,'תוצ"מה גח' שטיוואבוילב ארקנ היה תועובשה גח
.24יברל םידיסח [קדצ-הרומ :'ץ"ומ'

החמשב הרותה תלבקל" :תועובשה גחל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הגוהנה ותכרב
.25"תוימינפבו

.27גחה דובכל לובטלו 26רפתסהל הווצמ

.28"ןילישבת בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי

גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב 30המלש תפ לטונ :29ןילישבת בוריע
וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא דיב ןתיו ,תיזכ רועישב
:רמואו ,להקה לכל ודי-לע (חתפב 'ז) תוכזל (31ולשמ םילכוא םה םא ,םילודג וליפא ,תב
תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו (קיריחב 'ל) תוכזל הצורש ימ לכל הכזמ ינא"
,31ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ היהש םוקמה ןמ חפט בוריעה
"בוריע תווצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבמו ,הכוזה דימ בוריעה לטונו רזוחו
ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא ןיבמ וניאש ימ ."24 . . ןידב" רמואו
ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ היהי הזה בוריעב" :ןיינעה
."תאזה ריעב םירדה לארשי לכלו ונל ,תבשל בוט-םוימ וניכרצ לכ תושעלו

:תסנכה-תיב טושיק

תחיטשב וגהנ אל ,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב
.33גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע

תבשה-ןועש תא ןווכל רוכזל שי .גחב שא תקלדהו לושיב ךרוצל 34הקולד שא ריאשהל יוצר
.35תועובש לילב שרדנכ הרואתל

:תורנה תקלדה

ינפל הלילב קילדת ,זא הקילדה אלש ימ .תוחולב בוקנה ןמזב (תבש ברעב ומכ) םיקילדמ
37תבשב ומכ ,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .36(גחה ינפל תקלודה שאמ) הדועסה
תשדקמה השא ןכו ,קילדמה שיאש םירמוא שי .'ונייחהש'ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" :(
.38שודיקב קר אלא הקלדהב 'ונייחהש' וכרבי אל ,המצעל

וכרבי זאש ,תועובשה גחב ףכית הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו . . בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.39"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה

.ךליאו א,ופ (1

.'תועובש - םידעומה ירעש'ב םג האר (2

.462 'מע ב"ח ח"משת'ה תוחישה-רפס (3

גח ינפלש) "תבשה ךשמב - בוט המו" :םשו) 410 'מע ג"ח ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (4
.((תועובשה

.229 'מע ש"ייעו ,(הגומ) 221 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (5

-תרות' ,תורבידה תרשע תעימשל לארשי ידלי איבהל עצבמה לע יברה זירכהש הנושארה הנשב הנתינ הארוהה (6
םגו ,חכ קלח תוחיש-יטוקלב ספדנש הגומה עטקב הללכנ אלש אלא ,1593 ע"ס ג"ח ג"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ
.העש תארוה קר התיה ילואו .ןכ-ירחאלש םינשב התע-תעל הונאצמ אל

.ד"בח-ללוכ חול (7

.ז"הדא רודיס (8

'לה 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק'ב ז"הדא ןושלב קוידה הכוראב האר - ןמז ותואב ועריאש תורצה ינפמ (9
.גי ק"ס ןחלושה-ידבב גפ 'יס ןחלושה-תוצקכ אלד ,דפר 'יסל םיאולימ ,תבש

.14 'מע םיגהנמה-רפס (10

.ד"בח-ללוכ חול .ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש (11

'יס י"בו רוט האר ,'אנא'ב םג הזמ רהזיהל שי הרואכל ,כ"או] 'ודוה'ב ונגני אלש דיפקה יברהש א"י (12
היינע [העידי רסוחמ ,ש"נאמ םג ,תסנכ-יתב המכב ז"יע הרוקש יפכ] לטבל אלש תנמ-לע ,םינזחה גהנמכ [בכת
.בכת 'יס ע"ושוט .ב,חל הכוס ן"ר) "םיקרפ ישאר תונעל הווצמ"ש תירוקמה ללהה תנקת הרמתשנ הבש ,וז
-ךורעכ אלד ,ולא תוינע רמוא דיחיה םג ונגהנמלש אלא .נ"שו בית 'מע 'ללה' ךרע תידומלת-הידפולקיצנא
'תויודעוותה' - "'םערוטש'ו 'שער' לש ןפואב 'אנא'ו 'ודוה' םינועש לארשי גהנמ"ש טרפבו .(ט"ס םש ןחלושה
.םסרפל הווצמו .146 'מע ב"ח ו"משת

םשמו 41 'מע םיגהנמה -רפסב תועטב ספדנכ אלדו ,ירשת 'ל םוי םויהב מ"כו יברה לש פ"שגהב ש"מכ (13
תורעה' ץבוק ,ןיישדנומ 'יש י"רו רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - 'וכו רבעב 'תורשקתה' תונויליגב ,'רצוא'ב
.73 'מע ט"יתת ןויליג 'הרות ילהא - םירואיבו

תלעמ ירואיב .(ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לארשי ינבל רמאנ םויב ובש (14
.די ס"ר - ומש תודואו ,זט-בי םינמיס 'תועובש - םידעומה ירעש' 'סב ואבוה יברה יבתכב םויה

.ד"בח -ללוכ חול ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיסמ ,44 'מע םיגהנמה-רפס (15

.ד"בח-ללוכ חול .א ק"ס געקת 'יס א"גמ ,כ"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (16

.נ"שו ,םש םיגהנמה-רפס (17

,בוט-םוי-ברע םושב םד זיקהל אלש לארשי לכ וגהנ"ש םושמ הזב ונדש שי ,םויה םד תקידב/תמורת ןיינעב (18
הרותה תא לארשי ולבקי אל םאש ,'חובט' ומשש חור אצי ,הרות-ןתמ םדוק ,תועובש םויבש יפל ,תונשל ןיאו
לע םימכח ורזגו ,תועובש-ברעב ונייהד ,םוי ותואב םד זיקהל תורודל הנכס שי ךכיפל .םרשבו םמדל חבוט היה
,ומ 'יס ב"יח רזעילא-ץיצ ת"וש האר - (ב"כס חסת 'יס ז"הדא ע"וש) ". . תועובש-ברע םושמ בוט-םוי-ברע לכ
.נ"שו ב ק"ס חסת 'יס םהרבא-תמשנ

ןהבש ןוויכ ,ונלש םד-תוקידבב ששח ןיאש ,מש 'יס א"ח םירפא-תובבר ת"וש תעד תא ריכזהל ןוכנהמ ,השעמלו
רשקבו .הז-ךרד-לע אוה םד-תמורתב םג ילואו .כ"ע ,ןהידי-לע שלחנ םדאה ןיאו ,םד טעמ קר םיאיצומ
,תועובשה גח ברעב םג םיבר םיריתמ ,םיכוביסל ששח וב ןיא ללכ-ךרדבש לק חותינ ,ךשפנ-הממ ירה ,םיחותינל
ועבוקל רוסאש (טכק 'יס ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש') יברה הרוה רבכ ירה - יניצר חותינ וא לופיטב וליאו
,ןבומכו .(ח ק"ס םש םייחה-ףכו ב ק"ס חמר 'יס הרורב -הנשמ האר ,בוט-םויל ה"הו) תבשה ינפלש םימיה 'גב
.אמלע-ילוכל ירש - הייחדב הנכס ששח שי םאש

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה-רפס (19

םש הרורב-הנשמ הארו .א"ס א"לקת 'יס ע"וש) בוט-םוי דובכל רפתסהל הווצמ ,תולודג ושאר תורעש םא (20
.(תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה-רעשב

.טעק 'מע םש (21

.ג"ס 315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (22

.390 'מע ג"ח ח"משת ,1536 'מע ג"ח ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (23

תוחישה-רפסב ,תוכיראב ןיינעה רואיב .(קדצ-חמצה ןמזמ לחה ,םש הארנכ) 137 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (24
.ךליאו 487 'מע ב"ח נ"שת

'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,ב"שרוהמ ר"ומדאמ דוע - חטבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ורוקמ חסונהש ריכזהו (25
.נ"שו טפר 'מע

.20 הרעה האר (26

חומצל ןירזוחש ןוויכ ,ישימח םוי לכב ץצקל אלש ןירהזנל ףא ,ט"וי דובכל םויה םיינרפצ תליטנ ןיינעל
'כ סק הרעה ףוס ב"מפ התכלהכ ש"שב - (ב"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש) תבשב הז אהיש םיצור ןיאו ישילשה םויב
.תאז תוריהז ןילטבמ לק רבדבש א"יש ,אי ק"סוס םש ףסוי -טוקליב הארו .רתיהל

.אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא -הטמל ןגמה-ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד-יטוקל ,הלעמו םויה תוצחמ (27
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ-יטוקיל

.ד"יס ז"כקת ןחלושה-ךורע (28

.ד"בח-ללוכ חולו ,ז"הדא רודיס (29

.ה"כס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש האר (30

.גי-ב"יס וסש 'יסו ז"יס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (31

.249 'מע 'ה-תליהת רודיסב ספדנכ (32

תוריפ לע ןינודינ תרצעבש ריכזהל - תונליאו ,יניס-רה ביבס ולדגש - םיבשע) ולא םיגהנמ יכ םא (33
'ד"בח יגהנמ רצוא' - ד"בח-ללוכ חולב ףאו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה (םהילע וללפתיו ןליאה
.ש"עו ,גצר 'מע

רצוא' ,אכש 'מע א"ח וביסמב -ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (34
.דכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ

ה"כס ג"יפ 'התכלהכ תבש תרימש' האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (35
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח-השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא-עיבי ת"וש .ךליאו

חכומ ןכו ,'דסח-תרות'ה לעב ןואגה קספ .ג"לס ה"כרת םירפא-הטמ .א"ח ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (36
.ול 'מע 'ק"שנ יניד רוציק' - 69 הרעה 297 'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקלב

.גולפ אל םושמ ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (37

.ז"יס ב"כפ תבשב לחש פ"ע (38

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (39זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il