- ח"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוויסב 'ה * תועובשה גח ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ

תוכלמ רבד


םימכח ידימלת לש םנורג אלמי"
"ןיי


בירקמ וליאכ םכח-דימלתל ןורוד איבמה לכ" ,תרמוא ארמגה
-ידימלת לש םנורג אלמי" ,תרמוא רחא םוקמבו "םירוכיב
,"םירוכיב" אקווד המל ,"םכח-דימלת" והימ * "ןיי םימכח
* "ןיי"ב ואלמל שי המלו ,םימכח-ידימלת לש "םנורג" והמ
* האילפ-שרדמכ ןיארנה ארמגה ירמאמ ינש לע אלפנ רואיב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


שי אפוג הזבו ,"םירוכיב בירקמ וליאכ םכח-דימלתל ןורוד איבמה לכ" 1ארמגב אתיא
.3"ןיי םימכח-ידימלת לש םנורג אלמי" 2ארמגה ןושלכ ,ןיי תאבהב תדחוימ הלעמ

לשמ רותב הרותב ואבוהש םיניינע וליפא ,קוידב םה הרותה יניינע לכש עודיה יפ-לעו
יטרפב קוידה ראבל שי - (לשמ רותב אל) םמצעלשכ הרותה יניינע המכו-המכ-תחא-לעו ,דבלב
.ל"נה רמאמב םיניינעה

:המדקהבו

המ יפ -לע תנבומ - הנוהכ תונתמד ןיינעה תוללכל םכח דימלתל ןורוד תניתנ לש תוכיישה
וניבהו ותוא וחור הבדנ רשא . . שיאו שיא לכ אלא ,דבלב יול טבש אל" :*3ם"במרה בתכש
,"םכח דימלת"ל םג ךייש הנוהכה ןיינעש ,ונייה ,"'וכ ותרשל 'ה ינפל דומעל לדבהל ועדמ
ןכלו ,"םיברל םיקידצה ויטפשמו םירשיה ויכרד תורוהלו ותרשל 'ה תא דובעל לדבוהש"
;הנוהכ תונתמ ול םינתונ

טקנ הנוהכ תונתמ ד"כ לכמש םעטה והמו ,הנוהכ תונתמ ד"כ םנשי ירה - איה הלאשה לבא
?אקווד "םירוכיב"

ןוויכו ,םידחוימ םירדגו םיאנת המכו המכ םע הרושק םירוכיב תברקה :הברדא - הרואכלו
?ולא םירדגו םיאנת ןהב ןיאש הנוהכ תונתממ תחא ריכזהל רתוי םיאתמ היה ,ןכש

. . םנורג אלמי"ד ןפואב - אפוג הזבו ,אקווד ןיי תאבהד קוידה והמ ןיבהל ךירצ םג
.אקווד "ןיי

םעטה רואיבב (5תודיסחה תרותב אבוהו)4תעד-תווחה תמדקהב בותכש המ םדקהב ןבויו
.םכחהמ לבקמש דימלת אוהש ןוויכ ,"םכח -דימלת םשב םכחה תורקל ןנברד והיימופב אלגרמ"ש

:הזב ןיינעהו

."דלונה תא האורה םכח והזיא" 6ל"זח ורמא - םכח ראותהל עגונב

בשחמ אצמנ ךכ ךותמו ,תויהל דיתעש המב טיבמו הפוצ" םכחהש - אוה הזב טושפה שוריפה
.7"הדספה דגנכ הריבע רכשו הרכש דגנכ הווצמ דספה

ךכל הביסהש ,ונייהו ,"הנעלכ הרמ התירחאו 'וג הרז יתפש הנפוטת תפונ" 8ביתכ :אמגודלו
ולא םיעשפ") דיזמב אוהש עשפב םג אלא ,גגושב אוהש אטחב קר אל לשכיהל לוכי םדאהש
יתפש הנפוטת תפונ"ש ,ותישארב אוהש יפכ קר רבדה תא האורש יפל הז ירה - (9"םידרמה
אוה ירה ,"דלונה תא האור"ש ןוויכ - םכחה וליאו ;ותירחאב היהי המ האור וניאו ,"הרז
."'וג הנפוטת תפונ"ד יותיפה דצמ לשכיי אל אלימבו ,"הנעלכ הרמ התירחא"ש האור

רבד לכ האורש שוריפ ,דלונה תא האורה םכח והזיא" - תודיסחה שוריפ םג ונשי הזל ףסונו
:10"ךרבתי ויפ חורו 'ה רבדב שיל ןיאמ הווהתנו דלונ ךיא

,"םימשב בצינ ךרבד 'יוה םלועל"12בותכה שוריפב 11הנומאהו דוחיה רעשב הכוראב ראובמ
.ומייקלו ותויחהל ארבנ לכב םלועל דמועו בצינ 'יוה רבדש

םהש םיינוציח םיניינע םנשיש ,ונייהו ,רשב יניעל הארנה ןפואב וניא הז ןיינע ,םנמא
אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ"ש - תואיצמה תיתימא לע הסכמש הפילק ומכ
.13"ואצמיה תתימאמ

ךיא ,רבד לכ לש תיתימאה תואיצמה תא לכשה יניעב האורש - םכחה לש ותלעמ איה הזבו
אוהש רבד השעי אלש טושפ םגו ןבומ ירה ,ןכש ןוויכו ,'ה רבדב שיל ןיאמ הווהתנו דלונש
.'ה רבד ךפיה

גהנתמ ןכלש ,"דלונה תא האורה" "םכח"המ לבקמש דימלת - "םכח דימלת" ראותה שוריפ והזו
ןיינעב לשכנ וניא אלימבו ,14"ברכ אתכלה ברד ארתאב" ךרד-לע ,"ובר" תארוה יפכ אוה םג
.'וכ אטח לש

:הרותה דומילל עגונב םג ללוכ - רתוי תויטרפבו

ותוא תנווכמו לכשה לע תלשומש - איה ("דלונה תא האורה םכח והזיא") הייארה תלועפ
עמורק") ןותלקע ךרדב ךליל לוכי המצעלשכ הגשההו הנבהה דצמ ירהש ,יוצרה ןוויכב
תיתימאה ותלעמ איה הזבו ,15"ערהל המה םימכח"ד בצמו דמעמ תויהל לוכיש דעו ,("ןגעוו
.ה"בקה לש ותמכחל םיאתמה ןפואב איה ותמכחש - "דלונה תא האור"ש םכחה לש

עמשנל השענ תמדקה אלל ,ןכש ,הרות-ןתמבש עמשנל השענ תמדקהד ןיינעה תוללכ םג והזו
אמע" אברל רמא "יקודצ אוהה" רשאכש 16ארמגב אתיאדכו ,יעבדכ אלש דומילה תויהל לוכי
ומע ונכלהתה) אתומילשב ןניגסד ןנא" אבר ול בישה ,"וכיינדואל וכיימופ ותימדקד אזיזפ
ףלסו 17והב ביתכ אתולילעב ןגסד ישניא ךנה ,םחנת םירשי תמות 17ןב ביתכ (בל םותב
."םדשי םידגוב

,םוקמ -לכמ ,הגשהו הנבה לש ןיינע אוה ורקיע הרותה דומילש ףאש - הזב ןיינעה תוללכו
ולצא שגרנ היהיש ,ונייה ,"הרותה ןתונ" - "הליחת הרותב וכרב"ד ןיינעה םג תויהל ךירצ
הרותה תא לבקמ אוהו ,תעדו םעטמ הלעמל ןיינע והזש ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח איה הרותהש
החכשמו הרות דמל השמ היה הליחתב"ש וניבר השמב וניצמש ךרד-לע ,הנתמ לש ןפואב ה"בקהמ
השמ"ש הז ידי-לע הרות דמולש דחאו דחא לכל עגונב הז ךרד-לעו ,18"הנתמב ול הנתינש דע
זאו ,"הרותה ןתונ" הכרבה תמדקה ירחאל אוה דומילהש ,19"'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק
."םחנת םירשי תמות"ד ןפואב דומילה השענ

:20"עשרה םעלב לש וידימלת"ל "וניבא םהרבא לש וידימלת" ןיב קוליחה רכינ הז ןיינעבו

םק תומואב לבא" ,"השמכ לארשיב איבנ םק אלו" 21קוספה לע ירפסב בותכש המ םדקהבו
המכח אוה השמ לש וניינעש ןוויכו ,השמד הז-תמועלה אוה םעלבש ,ונייה ,"םעלב הז הזיאו
."םידימלת" םג ול שי אלימבו ,המכחה ןיינע ונשי םעלב לצא םגש ןבומ ירה ,השודקד

אל - "עשרה םעלב לש וידימלת"ל "וניבא םהרבא לש וידימלת" ןיב קוליחה רכינ ןכיהו
שפנו הכומנ חורו הבוט ןיע" :הנשמב ונמינש םיניינעהב םא יכ ,הגשהו הנבה ,לכשה ןיינעב
זאו ,ה"בקה לש ותמכחל םיאתמה ןפואב הגשההו הנבהה ןיינע םג השענ הז ידי-לעש ,"הלפש
."םכח דימלת" םשב ארקנ

םייקלו תושעלו רומשל" תנמ לע אוה ודומילש - "םכח דימלת"ב ירקיע ןיינע דועו
,בלה שגרב אובל הכירצ (עמשנל השענ תמדקה ירחאל) לכשבש הגשההו הנבההש ,ונייה ,22"'וכ
ידיל - לכשבש הגשההו הנבהה האב םדי -לעש ,ףוגה ירבא לכל ,23ןיפייש לכל גילפ אבילו
.לעופב השעמ

:םוצמצ לש ןיינע תויהל ךירצ ,לעופב השעמל דע לכשהמ ךשמויש ידכ ,םנמא

השעמ לש םיניינעל ךייש וניא יזא ,ילכש ןיינעב עוקשו חנומ םדאש העשבש שחומב םיאור
דעו ,בער אוהש ללכ שיגרי אל לכשהב הקמעהה לדוג דצמש תויהל לוכיש ,הזמ הריתיו ,לעופב
.ףוגב המשנ ותויה תורמל ,םלועהמ ירמגל טשפומ היהי ןמז ךשמלש ןכתייש ,ךכ ידכ

םתויהבש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא תודוא 24ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכו
וכלהמבש לויטהמ םבוש ירחאל הנה ,םהיניב החותפ תלדו הזל הז םיכומס םירדחב ,הניווב
,ודי לע ןעשנ ושאר ,הפסה לע ע"נ ר"ומדא בשייתה ,תודיסח יניינעב ע"נ ר"ומדא רביד
ח"ומ ק"כ אצי ,וזכ העונתב ע"נ ר"ומדא בשיש ןמז ךשמ רובעכ .עונ ילב ,ויתובשחמב עוקש
-רבד ע"נ ר"ומדא ךרטצישכ ירה ,החותפ תלדהש ןוויכש ךכ לע וכמוסב ,ורדחל סנכנו ר"ומדא
ר"ומדא ח"ומ ק"כ סנכנ ,רקובה רוא עיגהש דע ,תועש המכו המכ ורבעש ירחאל .ונארקי ,המ
א ךיז") ע"נ ר"ומדא רענתה זאו ...העונת התואב בשויש הארו ,ע"נ ר"ומדא לש ורדחל
הזיאב עדוי וניאש רכינ היה ןהמש תולאש לואשל ליחתהו ,ומוקממ דמעו ,("ןאטעג לסיירט
...םידמוע עובשב םוי

:דועו תאז

קסועש ןמז לכ הנה ,ןיינעה תנקסמ לא אובל ידכ איה לכשהב הקמעההו תוננובתהה רשאכ םג
לכל עגונבש ,ךכ ,תושדח תורבס ולצא וררועתי ,תופירחו לופלפ לש ןפואב אירטו-אלקשב
עגונב םירבדה תנקסמל אובי לכוי אלו ,תיכפה הרבס דימ ררועתת ,וחומב לופיתש הרבס
יוביר וב שיש ילבב-דומלת דומיל יבגל ימלשורי-דומלת דומילב הלעמ שי ןכלש) לעופל
.(25'וכ אירטו-אלקש

דומעל וירבח ולכי אלש" יפמ "ותומכ הכלה ועבק אלש" ,ריאמ 'ר תודוא וניצמש ךרד-לעו
.26"ותעד ףוס לע

תרות תרימא התיה ולצאש - יעצמאה ר"ומדא תודוא 27ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיסמ םג ריעהלו
תעבש ףא ,"אש אש" םימעפל רמוא היה רמאמה עצמאבש - הבחרהו תוטשפתה לש ןפואב תודיסחה
,טלחומ טקש ררוש היה רמאמה תרימא

יעצמאה ר"ומדא לש וריצחל ךומס ורבועבו ,םיאפורה ילודגמ דחא שטיוואבוילב רקיב םעפ -
אלל םיבישקמו םידמוע םישנא תואמ ותוארב רתויב לעפתה ,תודיסח רמאמ רמאש העשב
- ...העונת

תא טיקשהל ידכ התיה ,רמאמה עצמאב "אש אש" תרימאל הביסהש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ריבסהו
.ןיחומה תעיבנ

לוכי היה אלש המ דחא עגרב גישהש ,ל"זיראה תודוא 28ךלמה-קמעב בותכש הממ םג ריעהלו
!םינש המכו המכ ךשמב רובידב תולגל

,ונייה ,לכשה תא םצמצל ךירצ ,לעופב השעמל דע לכשהמ ךשמויש ידכש ןבומ הז לכמו
עגונב לכשה תנקסמ קר ראשיתש דע ,אירטו-אלקשהו לופלפה תופירחו קמוע לכ תא םילעהל
.לעופב השעמל

בלה ,(ןיחומ) חומה םהש ובש "ןיטילש תלת"הב - ףוגה ירבא רויצב םג אטבתמ הז ןיינעו
.ןורגה רצימ ארקנה רצ םוקמ ונשי דבכו בלל חומה ןיבש - 29(לעופב השעמ) דבכהו (תודימ)

חומבש לכשה תא םצמצל וניינעש ןורגה רצימ - "םימכח ידימלת לש םנורג" ןיינע והזו
.לעופב השעמל אוביש דע בלה שגרהב ךשמנ תויהל לכויש

,היוצר איה הזב הנווכהש ףא ירה ,ןורגה רצימ ידי-לע לכשה םוצמצ השענ רשאכ ,םנמא
לכשה םלעתמ ףוס-לכ-ףוסש ןוויכ ,םוקמ-לכמ ,לעופב השעמ ידיל לכשה אובי הז ידי-לעש
ודמעמב הדירי היהת אלש תדחוימ הרימשו תוריהזב ךרוצ שי ,לעופל עגונה קלחה קר ראשנו
.שארבש לכשה ךפיה איהש תתוועמ אנקסמ ידיל אוביש ,ךכ ידכ דע ,ובצמו

והזו ,םינוציחל הקיני תויהל הלוכי ןורגה רצימ דצמש - 30תודיסחהו הלבקה ןושלבו
השענ הז ידי-לעש ,(ףרעה תויתוא) הערפ ירש 'ג םהש ,ןידירוו טשו ,הנק םנשי ןורגבש
.השודקה ךפיה אוהש םירצמ תולגד ןיינעה תוללכ

:"ןיי םימכח ידימלת לש םנורג אלמי"ש - איה הזל הצעהו

ורמאו וחתפ םוסביאד ןוויכ . . יקדרדא ארמח ורבגא"ש 31ארמגב וניצמ - ןייל עגונב
ןיינע אוהש ,"יקדרד" לצא וליפא הגשההו הנבהה ןיינעב הפסוה לעופ ןייהש ,ונייהו ,"'וכ
.לכשה םוצמצ

,םיבנעב ןומט הליחת היה ןייה ירהש ,םלעהה יוליג איה ןייה תנוכתש - 32הזב ןיינעהו
אצי ןיי סנכנ"ש ךכל םעטה והזו .יוליגה לא םלעהה ןמ ןייה אב םיבנעה תטיחס ידי-לעו
איה םדאה לע ןייה תלועפ םג ןכל ,םלעהה יוליג וניינע ומצע ןייהש ןוויכד ,31"דוס
."דוס אצי" ,םלעהה יוליג

ונייה ,"םימכח ידימלת לש םנורג"ש - "ןיי םימכח ידימלת לש םנורג אלמי"ש הצעה יהוזו
יוליג וניינעש ,ןיי אלמ היהי ,לעופב השעמל דע אובל ידכ שארבש לכשה רבוע וכרדש םוקמה
יפכ לכשה קמועמ ריאיו ךשמוי לעופה לא עגונה םצמוצמה לכשהב םג הנה הז ידי-לעש ,םלעהה
.יוצרה ןפואב לעופב השעמה לא לכשה תכשמה היהת אלימבו ,שארבש חומב אוהש

ילבמ ,ןיי אלמ תויהל ךירצ ולוכ ןורגהש ,ונייה ,"ןיי . . םנורג אלמי" קוידה םג והזו
ןפואב היהת לעופב השעמה לא לכשה תכשמהש חיטבהל ידכ ,יכ - ןיי אלל םייוסמ קלח ראשיש
.ובש טרפו טרפ לכב םג אלא לכשה תוללכב קר אל ריאיו ךשמוי לכשה קמועש ךרוצ שי ,יוצרה

תכשמה היהת הז ידי-לעש ,"ןיי םימכח ידימלת לש םנורג אלמי"ד ןיינעה ונשי רשאכו
:"םירוכיב בירקמ וליאכ" הז ירה - יוצרה ןפואב לעופב השעמה לא לכשה

איבהל םיכירצש ,תאז דועו ,33אקווד "רחבומה ןמ" תויהל םיכירצש - םירוכיב לש הלעמה
ומכ) םירוכיבה רחא רזחל ךירצ וניא ןהכהש ךכל ףסונ ,ןכש ,רודיהו דובכ לש ןפואב םתוא
הנה ,וילא םירוכיבה תא איבהל םיכירצ אלא ,(34תונרגה לע רזחל ךירצש תורשעמו תומורתב
ףסכ לש תותלקב םירוכיב םיאיבמ םירישעה"ו ,35םירוכיבה תא ןירטעמ ויהש ,תאז דוע
הרומ הז לכש - (37"וילעבל ילכה רזוח" הז ירחאלש ףא) 36"בהזו
החמש ןמזב אלא ןירוק ןיאש ,םירוכיב ארקמב םג שגדומכ) םירוכיבה תאבהבש החמשה לדוג לע
.רתויב בוטה ןפואב םירוכיבה ויהיש םילדתשמ ןכלש ,(38

שיש ימשג ףוגב תשבולמו ימשגה הזה-םלועב תאצמנ ותמשנ רשאכש - הדובעה תוללכב וניינעו
ןפואבש ,ףוגב המשנה רוביח יולת הזבש ,הייתשו הליכאמ לחה) םיימשג תוואתו םיכרצ ול
תוקסעתהה יזא ,("םהב יחו" 39בותכש ומכ ,תווצמו הרותה םויק תויהל לוכי אקווד הזכ
ומכ ,'הל חבושמהו בוטה תא ןתיל ךירצ שארל לכלש ןפואב תויהל הכירצ םיימשגה םיניינעב
ןכו . . בוטהו האנה ןמ היהיש בוטה ל-אה םשל אוהש רבד לכב ןידה אוהו" :40ם"במרה בתכש
םיימשגה םיניינעב ותוקסעתהש אוה חטבומ הז ידי-לעו ,"'וגו 'הל בלח לכ 41רמוא אוה
.יוצרה ןפואב היהת

- "םירוכיב בירקמ וליאכ"ו "ןיי םימכח ידימלת לש םנורג אלמי"ד םיניינעה רשק והזו
לכ האורש" ,"דלונה תא האורה םכח והזיא" ,"םימכח ידימלת" לש בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכש
השעמל דע בלבש תודימל רבדה ךשמנ לכשה תייארמו ,"'וכ שיל ןיאמ הווהתנו דלונ ךיא רבד
חומב אוהש ומכ לכשה קמוע לכ הזב ריאמש ןפואב לבא ,ןורגה רצימד םוצמצה ידי-לע ,לעופב
ןתיל ורצי לע טלושש ,ונייה ,"םירוכיב" לש ןפואב לעופב הגהנהה תישענ יזא - שארבש
רחבומהו בוטה םע שמתשהל אוה םג לוכי זאו ,"'הל בלח לכ" ,רחבומהו בוטה תא ןהכל
.םלועה יניינעבש תינונמשהו

םניא" ירהש) םירוכיב תווצמ תגהונ אל םייק שדקמה-תיב ןיאש ןמזבש ןוויכ ,םנמא
:"םירוכיב בירקמ וליאכ" קר הז ירה ןכל ,(42"תיבה ינפב אלא םיגהונ

ןכו ,43"'וכו םיעשרה תוולשמ אל ונידיב ןיא" ל"זח ורמא - תולגהו ןברוחה ןמזל עגונב
.44"תוריפה םעט לטינ . . שדקמה-תיב ברחש םוימ" ורמא

ומכ םלועה יניינעבש רחבומהו בוטה םע שמתשהל רשפא-יא תולגה ןמזבש - 45הזב ןיינעהו
הרסאש המ ךייד" 46ימלשוריה ירבד יפ-לע הגהנהה התיה תיבה ןמזבש ,ונייהו ,תיבה ןמזב
,םלועבש רחבומהו בוטה לכב שמתשהל ידוהיל שי םירתומה םירבדל עגונב וליאו ,"הרותה ךל
ךרוצ שיש ןוויכ ,47"ךל רתומב ךמצע שדק"ד ןפואב הגהנהה תויהל הכירצ תולגה ןמזב לבא
תא םתרמשו" 49בותכש ומכ ,48םיגייסו םירדג זא ופסותינ ןכלש ,הריתי הרימשו תוריהזב
.םירוסאה םיניינע ינפמ הרימשה תישענ הז ידי-לעש ,50"יתרמשמל תרמשמ ושע" ,"יתרמשמ

םירוכיב תווצמ םייקל רשפא-יא הזה ןמזב ירהש - "םירוכיב בירקמ וליאכ" ורמאש והזו
יניינעבש רחבומהו בוטהב תושמתשהה םג הנה ךכל םאתהבו ,תינחורה הדובעב םא יכ ,תוימשגב
הלבגהה תויהל הכירצ םיימשג םיניינעל עגונב לבא ,םיינחור םיניינעל עגונב איה םלועה
."ךל רתומב ךמצע שדק"ד

רחבומהו בוטהב ושמתשי זאש ,אובל-דיתעלד בצמו דמעמל ילכו הנכה השענ הז ןיינעו
איצותש לארשי-ץרא הדיתע" 51ל"זראמכ ,םיימשג םיניינעב םג ("םירוכיב") םלועבש
םחל" אל) היהי ימשגה םחלהש ,ונייה ,תוימשגב םג אלא תוינחורב קר אל - "'וכ תואקסולג
םא יכ ,תוכאלמה ט"לב העיגיו הדובעב ךרוצ אללו ,גונעתו הבחרה לש םחל (אלא ,"ינוע
.גונעתו החונמ לש ןפואב

."רפעכ ןייוצמ םינדעמה לכו ,הברה תעפשומ היהת הבוטהש" :52ם"במרה ןושלבו

אוה הז אלש ןוויכ ,"חישמה תומי . . וואתנ" תימשגה הבוטה ללגב אל - אסיג ךדיאל לבא
המכחהו העדה הברת םימיה ןתואבש יפל" - ם"במרה ךישממש יפכ - אלא ,גונעתה תילכתו רקיע
ודמלי אלו 43רמאנש" ,"םארוב תעד וגישיו . . םילודג םימכח לארשי לכ ויהי" ,"תמאהו
.54"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" ,"והער תא שיאו ויחא תא שיא
תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצוי .הגומ יתלב - ז"ישת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהמ םיעטק)
דחא םשרש המישר יפ-לע ,הנושארל התע-הז וכרענ ,וז תודעוותהב ורמאנש תוחישהמ המכ .ק"הלב
.((ומצעל הלדבה ךרעש ירחאל) תודעוותהה תעב םיעמושה

.ב,הק תובותכ (1

.א,אע אמוי (2

.(ךליאו 213 'מע ח"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ךליאו ב"יס ג"ישת ש"החד 'ב םוי תחיש םג האר (3

.לבויו הטימש תוכלה ףוס (*3

.ד"ויל םירואיבו םישודיחב (4

.מ"כבו .ג,טיק (תופסוהב) א"גמ א"ות (5

.א,בל דימת (6

.י"מ ב"פ תובא ב"ערה שוריפ (7

.ד-ג,ה ילשמ (8

.נ"שו .ב,ול אמוי (9

.ג"מפ אינת (10

.ותלחתב (11

.טפ,טיק םיליהת (12

.ת"הוסי 'לה שיר ם"במר (13

.ב,טי תבש האר (14

.בכ,ד הימרי (15

.(י"שרפבו) ךליאו א"עס ,חפ תבש (16

.ג,אי ילשמ (17

.נ"שו .282 ע"ס א"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו .א"עס ,חל םירדנ (18

.א"פר תובא (19

.ט"ימ ה"פ םש (20

.י,דל הכרב (21

.ש"ק תוכרב חסונ (22

.א,בלר .ב,אכר .ב"ער ,אסק ג"ח .א,גנק ב"ח רהוז האר (23

.נ"שו .ךליאו 19 ע"ס ח תרבוח "תומישר" האר (24

.דועו .ךליאו צ 'מע ו"סרת ךשמה .ךליאו ד"נפ ולסכב ה"כב ה"ד הכונחה רעש הרוא-ירעש האר (25

.ב,גי ןיבוריע (26

ב"ח 'תויודעוותה - םחנמ -תרות' םג הארו .(ב רדא ד "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .163 'מע ז"צרת ש"הס (27
.178 'ע

.(ג,וכק) ט"פס ןיפנא ריעזד אשיר (זט) רעש (28

.םש ב"חז האר (29

.מ"כבו .ג,בק (תופסוהב) יחיו .ד,אע ורתי .ב,חנ אראו א"ות .בשיו 'פ ל"זיראהל ת"ל האר (30

.א,חל ןירדהנס (31

.מ"כבו .ךליאו א"עס ,ב ש"הש ת"וקל האר (32

.ג"מ א"פ םירוכיב האר (33

ואשע יול לש וטבש" ,"לארשיב םציפא" (י"שרפבו ז,טמ יחיו) ש"מכ - דובכ לש ןיינע וניצמ הזב םגש ףא (34
."דובכ ךרד ותצופת ול ןתנ ,תורשעמו תומורתל תונרגה לע רזחמ

.ט"מ ג"פ םש האר (35

.ח"מ םש (36

.ח"ה ג"פ םירוכב 'לה ם"במר (37

.ב,ול םיחספ האר (38

.ה,חי ירחא (39

.ןפוסב חבזמ-ירוסיא 'לה (40

.זט,ג ארקיו (41

.ח"מ ח"פ םילקש (42

.ו"טמ ד"פ תובא (43

.(הנשמב) א ,חמ הטוס (44

.ךליאו 28 'מע חל תרבוח "תומישר" םג האר (45

.א"ה ט"פ םירדנ (46

.אכ,די האר י"שרפו ירפס .א,כ תומבי (47

.נ"שו .31 ע"ס ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (48

.ירחא פ"ס (49

.נ"שו .א"עס ,ה ןטק-דעומ (50

.נ"שו .ב"עס ,ל תבש (51

.ןפוסב םיכלמ 'לה .ט"פס הבושת 'לה (52

.גל,אל הימרי (53

.ט,אי היעשי (54


רמאשכ ,יעצמאה ר"ומדא לש ורצח דיל רבע ,םיאפורה ילודגמ דחא
העונת אלל םיבישקמו םידמועה םישנאה תואממ רתויב לעפתהו ,תודיסח

,ומוקממ דמעו ע"נ ר"ומדא רענתה ,זוכיר לש תועש המכ רובעכ
עובשב םוי הזיאב עדוי וניאש רכינ היה ןהמש תולאש לואשל ליחתהו
םידמוע

יבר יצוצינ


ןמיתמ םילועה ידלי


הלגתמ הנהו ,ולוכ םלועה תא ושיערה רכאמכוש ה'לסוי לע"
וניא שיאו 'ךא'לסוי' םישימחו תואמ שולש ומלענש
תא "שודק בוח" רידגמ יברה * יברה קעוז ,"!עזעדזמ
םידליה תליזג" תבשהלו רבעה תולווע ןוקיתל הלועפה
לש תרעצמה השרפל יברה לש תויוסחייתה ןווגמ * "םהירוהמ
ץראב וז היילע ידלי לש תינחורה םתטילקלו 'ןמית ידלי'
שדוקה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לא האב אל הזה םויה םצע דעש המולעת - תורבעמהו הנידמה םוק ימיב 'ןמית ידלי' תמולעת
תוניצרב סחייתה יברה יכ הלוע ןהמ .יברה לש תויוסחייתה המכו המכל התכז - הנורתיפ
.לעמב תונוטלשה לש םדי יכ ,םילועה תוחפשמ ינב לש םהיתונעטל

"ך'לסוי" תואמ

החיש יברה ותא םייק ,יברה לצא ןהכה רודיבא לאומש רמ יאנותיעה לש וירוקיבמ דחאב
ירבדכ") תויגוס המכל וסחייתהב החכות ןושל טקנ וז החיש ךלהמב .ץראב השענה לע הפיקמ
ספדנ) ןהכה רודיבא לאומש רמ ןכמ רחאל בתכ ךכו .("וילע בוהאה םדאל ףיטמ םדאש רסומ
:(94 'מע א ךרכ 'יברה'ב

:םירבדה תרימא ידכ ךות ןחלושה לע ודי ףכב חפוט אוה םיתיעלו בר טהלב התע רבדמ יברה"
תא דיערהל היה בייח הזכ רבד ירה .ומלענש ןמית ילוע ידלי לש הלאשה הררועתה הנה'
.הלא םידלי לש םלרוגב הלע המ ררבתיש דע ,רבדה ררבויש דע עוגרמ הל תתל אלו הנידמה
רכאמכוש ה'לסוי דליה ןיינע לע ?וז הארונ השרפל םיסחייתמ שפנ-ןויווש הזיאב לבא
ועדי לכה .הרותל ךנחתי ודכנש הצר אבס ?םש הרק םצעב המו ...ולוכ םלועה תא ושיערה
ךיא ?לארשיב זא השענ המ התא רכוז .תובוט םיידיב אצמנו אירב אוהש ,םייקו יח דליהש
?תוחורה ורעס ךיא ?םינותיעב ךכ לע ורביד

,קעזנ וניאו עזעדזמ וניא שיאו 'ךא'לסוי' םישימחו תואמ שולש ומלענש הלגתמ הנהו"
."?ךכ לע םיבתוכ ןיאו טעמכ תונותיעבו

"םינענכ םידבע"מ םיעורג

(502-505 'מע א ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת אריו תשרפ תבש תודעוותהב ,םימיל
לכ תושעל םילדתשמ המכ דע דגנכש דצה לש םהישעממ דומלל שי"ש הדבועל יברה סחייתה
ךפהו ,רשויהו קדצה ךפה םהש םיכרדל דע ,הרותה ךפהל רעונה תא ךנחל ידכ םתלוכיבש
."ןלציל אנמחר ,הרותה ךפיה םכנחל ידכ םהירוהמ םידלי בונגל - ירמגל תוישונאה

:הבחרהב יברה טריפ ןאכו

ןמית ידלי תיילעב הנש םיעברא-םישולש ינפל עריאש המ לוכל םסרופמו עודי
:שדוקה-ץראל ןרהט ידליו

ךות ,םהירוהמ םתוא ומילעה - שדוקה-ץראל םהירוה םע ולעש ,םינטק םידלי
,יאופר לופיטל םיקוקז םידליהש ,רחש ירסח םינושמו םינוש םיצורית ידכ
ןוויכמ - המל הז לכו ...ורטפנ םידליהש םהל ועידוהש דע ,'וכ השק םבצמו
ולכויש םא יכ ,תווצמו הרות ירמוש ויהש םהירוה לצא וכנחתיש וצר אלש
- וז הרטמ ךרוצל !תודהיה תשרוממ טלחומ קותינ ידכ ךות ,םנוצרכ םכנחל
...!!םהירוהמ םידלי םילזוג

ךפיה ,רשויהו קדצה ךפיה השעמ הז ירה ,ןכתייה ,הקעצ לוק ומיקה רשאכו
הלא םידלי ןכלו ,םייחל תוממ םתוא ונלצה ונא :ובישה - ירמגל תוישונאה
ומכ - רתוי עורג אלא "ינענכ דבע" אוהש םדא ומכ קר אלו ...ונל םיכייש
ןודינבו ,ץפחה תא ףורשל לוכי ,הצור קר םא רשא ,יטרפה ושוכרל ךיישה ץפח
,המשנה תפירש אלא ,ףוגה תפירש אל ,ןלציל אנמחר ,םידליה תפירש ,ןדיד
!ןלציל אנמחר ,ךלומל םריבעהל

םיעדוי אל הזה םויה דעו ,איהה הפוקתב םהיתובקע ומלענ םינטק םידלי תואמ
!םויה םיאצמנ ןכיה ,םהידלי לש םלרוגב הלע המ םירוהה

!ליצהל תוסנל

:רמואו םיבקונה וירבד תא ךישממ יברה

לש םהיתובקע לע תולעל תורשפא שי ,הנש םיעברא-םישולש ירחאל ,םויכ םג
ןהבש תוקייודמ תומישר שי םידליב ולפיטש םידרשמ םתואב ןכש ,םידלי םתוא
םיצור אלש ,איה הרצה לבא ,'וכ וחלשנ ןאל ,םידליה לכ לש םהיתומש םיעיפומ
!םידליה תומש לש תומישרה תא תתל

!ףצפצמו הפ הצופ ןיאש - הלודג יכה הרצהו

םידליה לש תומישרה תא ונתייש שורדל םידחא םנמא וררועתנ הנורחאה הפוקתב
!המואמ ליעוה אלו ,"השולח תונע לוק" אלא הז היה אל לבא -

ןקתל רבדה ליעוי אל ,םידליה לש תומישרה תא ונתיי םא םגש ,םינעוטה םנשי
הרות ירמוש םירוהל ודלונש םידלי םתויהב ,םתבצחמ רוכל םריזחהל ,בצמה תא
.הרותה ךפיהד הריוואב ולדגש הנש םיעברא-םישולש ורבע רבכ ירהש - תווצמו

-לע-ףא לבא ,רתויב השק הדובע םנמא יהוז .םוקמ הל ןיא וז הנעט םג ןכבו
תא ומצע לע תחקל לוכי אל דחא ףא .ידוהימ שאייתהל רוסא בצמ לכב ,ןכ-יפ
ידכ המואמ תושעל רשפא-יא ינולפו ינולפל עגונבש רמולו אובל תוירחאה
.תודהיו הרותל וברקל

ומכ הז ירה - בצמה ןוקיתל ירשפאה לככ םישוע אלש ןמז לכ ,אלימבו
תושעל ליעוי אל הז ןיינעבש ,ןבומו טושפו .לווע ותוא תושעל םיכישממש
תא ןקתל שי שארל לכל לבא ,ונוק ןיבו וניב אוה הבושתה ןיינע ןכש - הבושת
!םהירוהו םידליל השענש עשפהו לוועה

,רבעב ושענש םישעמה לע וטרחתהש ותעד לע הלעמ והשימ םא ,הז לכ ירחאלו
:הרמ תועט ול שי - "הרצ םימעפ םוקת אל" ,ו"ח םהילע ורזחי אלש יאדוובו

הברדא אלא ,'וכ בצמה תא ןקתל םיסנמ אלו ,הז לע םיטרחתמ אלש דבלב וז אל
הפירח הרוצבו ,ןרהט ידליל רשקב םירבדה םינשנו םירזוח הזה םויה םצעב -
תא ,לוכיבכ ,גצייל םירומאש ולא דחוימבו ,ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ,רתוי
!המואמ םישוע םניאו ,דגנמ םיבשוי םה םג - תידרחה תודהיה לש היתושירד

תא רוצעלו עונמל וב יולתה לכ תושעל ותלוכיב שיש ימ לכ לע שודק בוח
.רבעב השענש המ םג ןקתל לדתשהל ,הזל ףסונו ,הווהב תשחרתמה םידליה תליזג

ןיינעב תוליעפה תא וריבגי - הז ןיינעב לועפל םתלוכיב ןיאש ולאו
אלו ,הרותה חורב ידוהי ךוניח ולבקי לארשי ידליש לדתשהל ,רומאכ .ךוניחה
ירהש (...דגנכש דצהמ דומלל ןתינש יפכ) 'וכ תולדתשהו ץמאמ לכ ךוסחל
!תושפנ חוקיפ תודוא רבודמ

ךוסחי אל יאדווב רשא ,שאב רעוב תיב האורה םדאל - המוד רבדה המל לשמ
רשאכ םגש אלא ,דוע אלו ,תיבב םיאצמנה םישנאה תא ליצהל תוסנל ץמאמ םוש
ילואש אדוול ידכ ,'וכ ןולחהו סירתה לע קופדי ,תיבב והשימ שי םא קפוסמ
.תוינחורב שפנ חוקיפל עגונב - לשמנב םתמגודו .וליצהל םילוכיש והשימ שי

תד לע םיריבעמ

יברה ארוק (ךליאו 86 'מע ג ךרכ א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') א"ישת רמועב ג"לב
."!לארשי ידלי וליצהו וכל :איכורככ םיקעוצש הקעצה תעמשנ הניפו ןרק לכ לע" :ותחישב
יבגל םג םינוכנ םה יכ הארנו ,אקווד ןמית ידלי תא תושרופמ ריכזמ יברה ןיא וירבדב
םתוא חירכהל םיצורש ...םיפלאו תואמ ,תורשע" :קעוזו יברה ףיסומו .םילועה ידלי ראש
."היהת אל ויה ,םולשו סח ,תודהימ םתוא קתנלו

השמ ג"הרה ,'אביקע ינב' תובישי דסיימ ,'תודיחי'ל יברה לא סנכנ ז"ישת רייא שדוחב
יברה ללש החישה ךלהמב .(346 'מע 'המכחה לצב') הבחרהב ומע חחוש יברהו ,ל"ז הירנ יבצ
ןיינע םע תאז רשקל רשפא ךיא" :באכב רמא ראשה ןיבו 'הלואגד אתלחתא' לע םירובידה תא
."'ןמית ידלי' - לארשי ידלימ הברה ךכ לכ םתד לע םש םיריבעמ רשאכ - הלואג לש

"םמותשנו להבנ"

ילהא תשר' לש רפסה-יתב ידימלת .תיבויח היישעב ,וכרדכ ,התייה יברה לש ותוקסעתה רקיע
הטלק דולב ד"בח תבישי .ןמיתו הקירפא ןופצ ילועמ ,תורבעמ ידלי יפלא וטלק 'קחצי ףסוי
ילועל הבישי' ימשר ןפואב הארקנ ףא הכרד תישארבו ןמית יאצוימ םיבר םידימלת איה ףא
.'ןמיתו היסור

:דולב ד"בח תבישי תלהנהל יברה בתוכ (יש 'מע ב ךרכ שדוק-תורגא) י"שת ןוויסב 'אב

,ןמית ידליל רשכה ךוניחה תבוטל תוישממ תולועפ םישועש ,דואמ אוה בוט רבד
ר"ומדא ח"ומ ק"כ תשירדל םיאתמ .רתוי דוע הזב וצמאתיו וקזחתי יאדוובו
הנוש תויהל ךירצ רחמה=] שרעדנא ראג ןייז ןפראד ןעגראמ :דימת מ"כה
."[ירמגל

א"יב .ד"בח תודסומב ןמית ידלי תטילקב העקשההמ ןוצר-עבש יברה היה דימת אל יכ הארנ ךא
:יברה בתוכ ב"ישת רייאב

רתוי טולקל םימעפ המכ הז םביל לע יתקפדש תורמל רשא םמותשנו להבנ יננה
ףכית וטקני חטב השעמלו . . רבדמב לוק הז היה הארנכ ,ןמית ידלימ רתויו
תונלטב ילבו םיאתמה ץרמב הז ושעיו רבדה ןקתל םישורדה םיעצמאה לכב
.תונלשרו

רתויב םירשכומ

לולא 'ט) ןמית ידליל הנוכנה השיגה רבדב ד"בח ינקסע תא יברה ךירדמ ובש ,ףסונ בתכמ
:ד"בח-תדוגא-יריעצל חלשנ - (דסת 'מע ד ךרכ שדוק-תורגא - א"ישת

רשא 'וכו . . ןמית ינב וניחא םישרוד ליעל רכזנה לכב הדחוימ בל תמושת
,היכרדו התרות ,תודיסחה תעונתמ העידי םוש התע התעל םהל ןיא דחא דצמ
הלבקה תרותב םתורשקתהו םהבש םימש-תאריה דצמ ,רתויב םה םירשכומ ינש דצמו
דובכ ונל ולחנש ח"אד תרותב םתוא ורויש תמא רבד לכ לבקל ,םיקידצ תנומאו
.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז םישודקה וניתובר וניאישנ ק"כ

םהיחאל םיכירדמ

ויתופיאש תא יברה רידגמ (גפת 'מע ד ךרכ שדוק-תורגא - א"ישת לולאב ז"ט) הפוקת התואב
:ד"בח לש ךוניחה תודסומב וטלקנש םידלי םתואמ

ןמית ילוע ןיבמ םתבישי ידימלתמ הזב םייוארה תא ךנחל םבבל תמושת ררועא
.ןמית ילוע םהיחא ןיב םיכירדמו םיכנחמל רצק ןמזב תויהל ולכויש ןפואב
תווקל שיש תלעותה לדוגו הזב תוציחנה לדוג רבד לע תוכיראה רשא ןבומו
.רתומל ךא אוה ,םהמ

:(זכ 'מע ה ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת ןוושחרמב ב"כב ךכ לע ררועמ בושו

ןמית ידלי ןיבמ םיכירדמו םיכנחמ םיקהל תוציחנה רבד-לע םעפה דוע שיגדא
.אפוג

לש םירדס ןיב ןוכנה ןוזיאה רבדב דולב הבישיה תלהנה תא ךירדמו יברה ףיסומ הז בתכמב
.ןמיתמ םילועה לש הטילקה יישקב תובשחתה ןיבל 'םימימת יכמות'

'םימימת יכמות'ב זאמ גוהנ היהש רדסל הבישיב רדסה תא םיאתהל שי יכ עבוק יברה ,רומאכ
דבל" :יברה שיגדמ תאז םע .("התע םמוקמב םיאנתה ינפמ םיחרכומה םייונישב ןבומכ")
תדחוימ השיג ןכו ,םישדחה םירדסהל ולגרתיש דע הלועמ החגשהל םה םיקוקזש ןמית ידליב
."םליבשב םג אוה חרכומ ןבומכ רשא ,תודיסחה דומיל ןיינעב

םידימלתה תונוילג"=] תונוילגה" תא ול חולשל הבישיה תלהנהמ יברה שקבמ ףא וז תרגיאב
."ןמית ידלימ ["םהיתונומת םע

"דואמב יתינהנ"

.םיכירדמלו םירומל ןמית ילועמ םידימלת םיכפהנ ןמזה תצורמבו ,תשממתמ יברה לש ותפיאש
:יברה בתוכ (דלק 'מע ח ךרכ שדוק-תורגא) ד"ישת תבטב ט"כב

םאתהבו םירומ םגו םיכירדמ םינמיתה םיקיתווה םהידימלתמ רבכ םנשיש הממ דואמב יתינהנ"
וידומילב םלתשי תאז לכבש ,הרומ רבכ אוהש ףא יאדכ רשפא םהמ דחא לכ לש םהיתונורשיכל
.". . תוהובגה תותיכה תחאב לבקמ ןכ םג היהיש ידי-לע ומצע ינפב

:(ולק 'מע םש) תרגיא התואב ריהבמו ךישממ יברה

-יכמות ליבשב םיכירדמ קר אל - יתנווכ התיה םינמיתה ןיבמ םיכירדמ ךוניח
.'וכו רפכה ,תשרה ליבשב םג אלא ,דולד םימימת

תעמשמו לוע-תלבק

'מע זי ךרכ שדוק-תורגא) רעונה תיילע ישארמ דחאל ,י"חשת תנשמ יברה לש תרגיאב םותחנ
:ןמית יאצויו חרזמה תודע ינב ברקב תיכוניחה תרוסמה תא יברה ןייפאמ הבו - (זטר

םהלש םלוע תפקשה לכ המכ דע האור חרזמה תודעמ וניחא ייחב ןנובתמה
דעו אנד תמדקמ םיימוי-םויה םייחב םג הבשחמהו רובידהו השעמה תא הרידחמה
הנומאה ןכו ,היתווצמו הרוסמו הרותב תטלחומה הנומאה איה - שממ הלא ונימי
םדא ןיבש םיניינעב םג . . םירומו םירוהל סחיב הרומגה תעמשמהו הטלחומה
המילש לוע-תלבק ,ל"ז ונימכח ןושלבו ,וז הקזח תעמשמ ידי-לע קרו .וריבחל
תועינצ ,תובוט תודימ יניינעב ןיב ,יתדה ןבומב ןיב דמעמ םה וקיזחה ,וז
,תונויסנ האלמ הביבסבו םישק םיאנתב .התע דע ואצמנ רשא תונידמב ,'וכו
םירושקה תונויסנה םירציה לכ םע . . אובל םימידקמ תורגבה ימי רשא םילקאב
.םהב

הלולעש ,"הרומאה לוע-תלבקב ןוערגו תושילח ,העיגנ לכ" עונמל יברה שקבמ וז ותרגיאב
.ןמיתמו וקורממ "הלועה לש ומלוע תפקשה לכ תא" עזעזל
תודיסחה ינייעממ


תועובשה גח


הרחס בוט יכ

אוה - קסע ."הרותב קוסעל ונוויצו" םוי לכב םיכרבמ ונא :רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
ורבדי תוחפל ,וב דומלל רפס םהל ןיא םא ,םישגפנ םידוהי ינש רשאכ .ןתמו אשמ ןושלמ
רבדל ואובי אלש וחיוורי ןכש ,םרובע בוט קסע היהי הזו ,ושדיחש וא ועמשש הרות ירבדב
.םילטב םירבד וא ערה-ןושל
(גכר 'מע ד"ח םירבד תומישר)


הרותה תא תופאל

לכ בלב תמלענהו תרתסומה שאה איה - הרוחש שא .הנבל שא יבג-לע הרוחש שאב הנתינ הרותה
תבהלש שא יפשר היפשר רשא ,וז הבהאב .ךרבתי וב הקבדל הקושתבו הבהאב ,לארשימ דחאו דחא
.הרותד 'םחל'ה תא 'תופאל' םדאה לכוי - ךרבתי ותבהאב דימת תרעובו תבהלתמש ,ה-י
.ומע םידחאל ויהיו ויעמב הרותה ירבד ועלבוי - וז תבהלשב הרותה תא הפאישכו
(ג,חמ יתוקוחב הרות-יטוקל)


?השמ דחפ הממ

,הבר החמשב ויה ,הרותה תא םהל ןתיי ה"בקהש לארשיל ונבר השמ רמאש העשבש ,שרדמב רמאנ
לוע-תלבק ול היהת אל אמש ששח אוה - ?ונבר השמ דחפ הממ .דחפ אלמ היה ומצע אוה וליאו
.טושפ שיאל שיש יפכ הרותה-תלבקל
(119 'מע ב"שת תוחישה-רפס)


ףוס-ןיא רוא תכשמה

רה דמעמב ויה ןלוכ - תורודה לכ ףוס דע ,ףוגב שבלתהל תודיתע ויהש תומשנה לכש עודי
אלש רבד הנקמ םדא ןיא אולהו ,וז הלבק ליעות המ ,ןיבהל שיו .הרותה תא לבקל יניס
?בכעמו ענומ ףוגה היהי אמשו ,ותושרב

,הרותה תא םילבקמ תויהל ,לארשיב הנכההו חוכה ונתינ הרות-ןתמ תעשבש ,אוה ןיינעה אלא
הרותב קסועש יוג ירהש) הווצמהו הרותה קסעב אוה-ךורב ףוס-ןיא רוא יוליג ךישמהל ונייה
יפכ ,תומשנה םגש ,אצמנ .(יניס רהב הזל וכז לארשי קרו ,םולכ ךישממ וניא תילט שבול וא
.וז הנכהלו הז חוכל תוקוקז ויה ,םיפוגב ושבלתנ אל ןיידעש
(ד,ע ורתי רוא-הרות)


ירא לע עיגפמ תמיא

הלודג הירב אהתש אריו עמושו ,לודג הלוקו הנטק היח) עיגפמ תמיא . . ןה תומיא שמח"
.(ב,זע תבש) "ירא לע (י"שר ,חרובו

ןיא" ןכו ,"הרובחבש ירא" ןכו ,"לבבמ הלע ירא" ל"ז םרמאמכ ,הרותה דומילל זמור - ירא
."התימ רחאל יראה תא םיבישמ

,הנטק היחל הלשמנ הליפתה .הליפת אלא העיגפ ןיאש ,הליפתה תדובע ונייה - עיגפמ
(הליפתה לש) הלוק ךא ."םלוע ייח" איה הרותה וליאו ,דבלב "העש ייח" איהש ןוויכמ
הליפתה ידי-לעש ,"ןוצר יהי" ןיינעב עודיכ ,רתויב תילענ הדי-לעש הכשמהה יכ - לודג
.שדח ןוצר םיכישממו םיררועמ

םיחרכומו ,ול ןיא הרות וליפא ,הרות אלא יל ןיא רמואה לכ ןכש - ירא לע עיגפמ תמיא
.הליפת ןהו הרות ןה ויהיש
(65 'מע תיעיבש תרבוח 'תומישר')

תובא יקרפ


"יל ימ ,יל ינא ןיא םא"

א קרפ) יתמיא וישכע אל םאו ,ינא המ ימצעל ינאשכו ,יל ימ יל ינא ןיא םא רמוא היה אוה
(די הנשמ

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

וליפאו - ימצעל ינאשכו .יליבשב הכזי ימ ימצעל הכוז ינא ןיא םא - יל ינא ןיא םא
אל םאו .תושעל בייח ינאש המ דגנכ ,אוה בשחנ המבו ,הזה תוכזה אוה המ ,ימצעל יתיכז
אל םא ,רחא שוריפ .דוע תוכזל רשפא-יא תוומה רחא יכ - יתמיא .הזה-םלועב - וישכע
.ידיל הלעי אל הנקזה ימיב אמש - יתמיא .תורחבה ימיב - וישכע

:ר"ומדא ק"כ שריפ

:תוארוה שולש תואב הזל ךשמהבו ,הרותל "תוירב"ה תא םג ברקל לליה ונריהזה ב"י הנשמב

םגש יאדו .ומצעב ל"נה הדובעב קוסעל דחא לכ לע הבוחה - "יל ימ ,יל ינא ןיא םא"
תא דבאי ,הזב קלח לוטיי אל אוה םא לבא ,תושעיהל םיכירצה םיניינעה ושעיי ודעלב
.תוכזה

,ותעד לע לוכה דימעי אל ,הזב קוסעל בייח ומצעב אוה יכ ףא - "ינא המ ,ימצעל ינאשכו"
.םירחא םע ץעייתי אלא

ןכתיי ירהש ,ןמז רחאל ויקסעמ הנפתישכל וז הדובע החדי אל - "יתמיא ,וישכע אל םאו"
.ותלוזל רוזעל ידמ רחואמ היהי רבכ ןמז רחאלש

* * *

ול ויה םידימלת םינומש" ל"זר רמאממ חכומדכ ,ךוניחה ןיינעל תדחוימ תוכייש שי לליהל
הז יפ-לעו .(יאכז ןב ןנחוי ןבר) "ןלוכבש ןטק"ה לש וחבשב וגילפה ל"זרו ,"ןקזה לליהל
.םידימלתה ךוניחל תוסחייתמ ונתנשמבש תוארוהה שולשש ,רמול שי

לע ךמתסהל יאשר וניאו ,וידימלת םע ומצעב דומלל ךירצ ברה - "יל ימ ,יל ינא ןיא םא"
לש ןבר ,השמ לצא וניצמדכו .וחקל יעמושל וירבד ריבסיו רוסמיש הזב אצויכו "ןמגרותמ"
ודמלי םינקזה וא וינב וא ןורהאש הז לע ךמתסה אלו ,לארשי לכ םע ומצעב דמלש ,לארשי לכ
.םהמע

,וידימלת םע דמול ומצעב אוהש הזב יד רמול יאשר ברה ןיא - "ינא המ ,ימצעל ינאשכו"
רחאלש ,השמב ןכ םג וניצמדכו .ותומכ וגהנתי םה םגש הזכ ןפואב וידימלת ךנחל וילע אלא
.לארשי לכ םע םה ודמל ,םינקזהו וינבו ןורהא םע דמלש

תורענה ימיב ,"וישכע" וידימלת תא ךנחמה ךנחי אל םא - "יתמיא ,וישכע אל םאו"
.רתויב השק רבדה היהי ולדגיש רחאל יכ - "יתמיא" ,תורחבהו
- 74-72 'מע ,(ה -א) א ךרכ תובא יקרפל םירואיב ;ז"לשת'ה ינימש תשרפ שדוק תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב
עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


ישימח םוי
תועובש ברע - ןוויסב 'ה

בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי :ןילישבת בוריע
ןויליג 'תורשקתה'ב וספדנ םיפסונ םיטרפ) 'ה תליהת רודיסב ספדנ בוריעה רדס ."ןילישבת
.(זת

בוט-םוימ תרחא החרט אלו ,שפנ-לכוא תוכאלמ אלא ריתמ וניא ןילישבת בוריעש ,תעדל שי
.1הכאלמ הב ןיא םא וליפא ,תבשל

ישיש םוי
תועובשה-גח ,ןוויסב 'ו

רמועה-תריפס ימי ט"מ ומלשויש ידכ ,םיבכוכה תאצ רחאל דע גח לש תיברע ללפתהל םיניתממ
.2בוט-םוי סנכנש ינפל ,"הנייהת תומימת"

הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה-גח" :תובוט תוטלחה
ןמז תמגודכ ,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב הרותל עגונהב הבושתב קסעתהל ןכו ,םימש-תאריב
.3"םירופיכה םוצד שודקה םויו הנשה-שארב תועיקתה

:תועובש ליל ןוקית

'ןוקית' רמול ,ונגהנמ ןכו ,וגהנ םבור .תועובש לילב םירע ראשיהל לארשי לכ וגהנ
ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימ .4(וב וספדנש םישידקה תא םירמוא ןיא ךא) ספדנכ
.5םויב

אוהש םש בותכו ,יעצמאה ר"ומדא די-בתכ ידי-תחת שי" :6ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תזרכה
.7"'הרות רתכ'ל הכזיש ,הלילה לכ תועובש לילב רועינ היהיש ימל חיטבמ

בתכבש הרות תוצח דע םידמול תועובשבש ראבתנ 8'תועובש - יעצמאה ר"ומדא ירמאמ' רפסב
וז םא ןויע ךירצו .ש"ייע ,הנשה לכב הזב גוהנה רדסהמ ךפיהל ,הפ-לעבש הרות תוצח ירחאו
.השעמל הארוה

,הבר אנעשוה ,חספ-לש-יעיבש :הטימה-לעש עמש-תאירק שטיוואבוילב וארק אלש תוליל ויה"
.חספ לש ןושאר לילו ,תועובש ליל

עיגהב (9הנושאר השרפ) עמש-תאירק אורקל [ב"שרוהמ ר"ומדא] ק"כ גהנ הליל לכב ,ללכב"
.ךכב וניחבה אלש אלא ,(9הלילה לכ וליפא) ןכמ רחאל רע ראשנ םא וליפא ,הליל תוצח
ןיינעב םימעפל רבדמ היה - ל"נכ - הטימה -לעש עמש-תאירק ארוק היה אל ןהב תולילב
.10"עמש-תאירקד תולימה שוריפב םימעפלו ,עמש-תאירק

:11'תועובש ליל ןוקית' חסונל םינוקית

הפב דחא . . םינפב תנמאנ. . ' :אוה הריצי רפסד םויסה ,12יתיארש םיסופדה לכב (א)"
.'בלב דחאו

ךירצו .ללכ ןבומ וניא הז חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש הזל ףסונ) יכ .ןוכנ וניאו"
.תנמאנ. . '" :ומצע -ינפב רפסכ ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל
:ןושלל תובוט 'ג .בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ,ןישלמהו ,ער רוביד :ןושלל תוער 'ג
.'תמא רובידו ,ןושלה תרימשו ,הקיתש

:י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש 'ןוקית'ב :ןיינעל ןיינעמו (ב)"
.םיקוספ ינש קר ואבוה ,'. . ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא'

,'ךיקולא 'ה תא תבהאו' :ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא :רהוזבכ תויהל ךירצו"
."'ה רמא םכתא יתבהא' ביתכו ,'םכתא 'ה תבהאמ' :ביתכו

ספדנכ 'תונווכ'ה ןווכל אלשו 'ןוצר יהי'ה תואחסונ רמול אלש ש"נא ןיב ץופנ גהונ
.13'ןוקית'ב

,ןכמ רחאל .14תוליבט עברא הווקמב לובטל םיגהונ ,רחשה-תולע ינפל טעמ ,רקובה תרומשאב
שש וידי לוטייו ויכרצל אציי .הרותה תכרב םיכרבמש דע דומלל רוסא ,תואדווב רחשה הלעשכ
לע" :תוכרבה לכ ךרביו ,15הדועסל םידי-תליטנ ןידכ תודפקהה לכ םע ,ןיגוריסל םימעפ
תכרב"ו "הניש ריבעמה" ,תורצקה תוכרבה ;16"המשנ יקולא" ;17"רצי רשא" ;16"םידי תליטנ
.18"הרותה

.19הנווכב ללפתהל לכויש ידכ ,טעמ ןשייש בוט

-םויו תבש לכב הליגרה העשב הליפתה הליחתה וניאישנ וניתובר לש שרדמה-תיבב :תירחש
.20בוט

.םותי שידק .ונעישוה .ישיש םויל םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .םלש ללה

,הלעמו שדוח ןבמ) תו/םינטק-ינטקה םג ,לארשי ינב לכ :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
.22תורבידה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב ויהי (21ןכ ינפל ףאו

.23"םלוע לש ונוביר" .תחא םעפ - תודימ ג"י .הרות ירפס ינש םיאיצומ

.25'תומדקא' םירמוא ןיאו ,24תור תליגמ םיארוק ןיא

תורבידה -תרשע תא .השרפה ףוס דע "ישילשה שדוחב"מ ורתי תשרפב םיארוק ןושארה רפסב
וינפו ,להקה דמוע - תורבידה תרשע-תאירק תעשב .26'ןוילעה םעט'ב םיארוק
.27הרותה-רפס לא

םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק-יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
םגש םיגהונ שיו .ריטפמל םכחו לודג םילעמ .28לאקזחיד הבכרמב םיריטפמו ,"םירוכיבה
.29הדובכ ינפמ ,הדימעב התוא ארוק ריטפמה םע שחלב וז הרטפה ארוקה

.תומשנ תרכזה - הרטפהה תוכרב רחאל

תומל הנושארה הנשב (ל"חר) לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ
.30תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא

תרכזהב .31"רוכזי" תרימא תעב הרות-רפסה לש םייחה ץעב זוחאל וקייד וניאישנ וניתובר
.32"תינולפ תב/ןב" :םירמוא תומשנ

.33'םימחרה בא' רמוא ,תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא

.שידק-יצח .וללהי .ירשא

:ףסומ תליפת

.34"רפכל םיריעש ינשו" ("רפכל ריעשו" םוקמב) םירמוא "םהיכסנו םתחנמו" הקסיפב *

תלהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקתנש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב *
יפכו ,םירודיסה בורבכ אלו) (ץמקב 'נ אבשב 'ל) םהיונל :םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה
.35((קיריחב 'ל) "םהיונל" :''ה תליהת' רודיסב םג רבעב היהש

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.36תילטב תוסוכמ םינהוכה

,"ךכרבי" :תוביתהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.37"םולש" ,"ךל" ,"ךילא" ,"ךנוחיו" ,"ךילא" ,"ךרמשיו"

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.38עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - ". . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ .קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הלימה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תלימ ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תלימ
'םורמב רידא' ."ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תלימ םירמוא םינהוכהשכו
.38וינפ לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא

םוקמב .יברה לצא וגהנ ךכ .'לבקתת שידק' םויס רחא דע ןכודה לע םיראשנ םינהוכה
.39'חוכ -רשיי' זא םהל רמולמ ענמיהל שי ,ןכ-ינפל םינהכה םידרויש

[םלחש ימ ידי -לע קר - בוט-םויב דבלמ - רמאנה 'ע"שבר' רשאמ ץוח] 40ולא םיגהנמ לכ *
וא םוי לכב םא ,ק"הראב גוהנכ) לעופב םייפכ םיאשונש םעפ לכב םהב קיידל שיו םיפקת
.(רוביצ-תינעת תחנמב ,ןיפסומב ,תבשב

דובכ ותחונמו ,(כ"קת) א"עיז מ"גבנ ט"שעב לארשי יבר ונרומ תוקלתסהל הנשה םוי םויה
.41'זובי'זמב

הנורחא הכרב םיכרבמ ךכ-רחא .43שודיק רחא תירחשב םלכואל םיגהונ :42בלח ילכאמ
םויה םיתוש ןכ-ומכ .45רשב תללוכה ,בוט-םוי תדועס םילכואו ,44תחא העש םיניתממו
.46בוט םוי תחמשל ןיי תיעיבר

םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהל ידכ - תועובשה-גחב תדחוימה התבוח :בוט-םוי תדועס
."48. . ימוסבל" ןיא יאדו ךא .47הרותה וב הנתינש

םגו בוט-םוי תדועס תעב תועובשה-גחב 'הרות' רמול וניאישנ וניתובר לצא אוה גהנמ"
.50ךכ גוהנל ןוכנו .49"ט"שעבה ונרוממ רופיס רפסל

.51ךלמה דודו וניבר השמ תא םג ריכזהל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.םויה תוצח רחא שדוק-תבש-ברע לכבכ ,ת"ומש םויה אורקל רוכזל שי

רבדה ןיא המ ינפמ רוריב ךירצו ,52שדוק-תבשל הנכהכ ,תוצח רחא םויה לובטל שי ,הרואכל
.ש"נא ןיב ךכ-לכ ץופנ

אישנ יברה גהנ [53העיקשה ינפל ינש בוט-םויב ומייקתהש] תועובשה-גח תויודעוותהב
.ת"תח ירועיש רבד-לעו ,ךוניח רבד-לע ררועל ונרוד

תויודעוותהב יברה הרוהש רדסה פ"עו וניאישנ וניתובר ינוגינ וז הדועסב םינגנמ שי
מ"הה ,ט"שעבהל) תועונת 'ג ןוגינ .ןוגינה לעב םש םיזירכמ ןוגינ לכ ינפל .דועו ,ה"רד
צ"מאהדא תלהקמ ןוגינ ,(ז"הדא) תבש תארקל / ונכלמ וניבא / התא יל-א ,(ז"הדאו
ינוניבה ,(ב"שר) הנכה ןוגינ ,(ש"רהמ) רעבירא הליחתכל ,(צ"צה) התא יל-א ,(צ"מאהדא)
היהש יפכ םינגנמ הז ירחאל .(יברה) העישוה / ונתרחב התא / וניקולא אוה ,(צ"יירה)
עינ ,תובב 'ד ,הנכה ןוגינ :(ךליאו ו"משת םינש טעמל) תולודגה תויודעוותהה ףוסב רדסה
.54יצירושז

55תועובשה-גחל דחוימב תכייש ,'וכו בוט םוי תחמשב םידוהי חמשל תסנכה-יתבל 'הכולהת'ה
.

.56'והילא חתפ' :םיליחתמ .החנמ

שדוק-תבש
.57גח-ורסא - ןוויסב 'ז

.59'הלהצבו החמשב םג' :םירמוא 'ידוד הכל'ב .58'דודל רומזמ' :םיליחתמ - תבש תלבק

.60'א קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

ןפואב - ףיסוהלו ךישמהל . . םיאתמה ןפוא ואצמי יאדווב" :יברה רמא וז הנשבכ תועיבקב
ומכ שממ הדועס ,החנמה תליפת רחאל ךורעל הנווכה .61"תבשה םויב 'היישותל םיילפכ'ד
לש תפה לע התע עוצבל יוצר ,ךכש ןוויכו .62םש םישועש ןמזה ותואבו ל"וחב םישועש
.ל"נכ ,'ןילישבת בוריע'

ןושאר םוי
ןוויסב 'ח

.63'ןונחת' םירמוא ןיא ,ללכב דעו ןויס ב"י דע

םימיב וא] גח-ורסא לכב םיכרוע ,(הרות-ןתמ ןמזב רמוחו-לקו) םילגרה תשולש לכב גוהנכ
הזב ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רשפאש םוקמ לכב 'הרות סוניכ' [ול םיכומסה
.64סוניכה דובכל תועובשה-גחד תודעוותהב רמאש תדחוימ החישב

םג 'הרות סוניכ' - דרפנ םויב - ךורעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,65ט"לשת תנשב
הליכאה תורשכ ,החפשמה-תרהט טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םיעגונה םיניינעל רשקב ,םישנל
ורמאנש הרות-ישודיח יצבק תספדה תודוא ררוע ןכ .בוט-םויו שדוק-תבש תורנו הייתשו
.ללכבו ,ולא תויונמדזהב

:ןימולשתה ימי

.66ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה-גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.67ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומילשב

תועובשה-גחב םתאבהו ,תועובשה-גח ינפלש םימיב םידלי יסוניכ תודוא 68רבודמל ךשמהב
:המסרפל תנמ -לעו ,הארוה ונרוד אישנ יברה עיצה ,תורבידה תרשע תאירקל ומצע

בוט המו ,תועובשה-גחל ןימולשתה ימיב םג ,תונב ןהו םינב ןה לארשי ידלי סנכלו ףוסאל
-יתבב םסנכל תחא םעפ :םיימעפ - בוט המו ,תחא םעפ םסנכל ,ללכב דעו ןוויסב ב"י דע -
,תסנכה-תיבב םסנכל םעפ דועו ,ליגרה םדומיל רדס לע הפסוהב ,הרות םה םידמול םש רפסה
."הליפת וב ןילדגמש םוקמ"

הזל ףסונב שדוקה-ץראבו .שדוקה-ץראבש תסנכה-יתבו רפסה-יתבב גוהנל שי הז-ךרד-לע
תרעמבו ,ונממ הזז הניכשה ןיאש יברעמה לתוכב דחוימבו ,םישודקה תומוקמב םג םתוא וסנכי
.69ונמיא לחר רבקב םגו ,(ךכל ןוישר ולבקי יאדוובו) הלפכמה

ישימח םוי
ןוויסב ב"י

תבהאב ,התצפהו הרות ירועישב ,ןעוציבו תובוט תוטלחהל םיאתמ ןמז .ןימולשתה ימי םויס
.70הקדצה תניתנבו ,לארשי תודחאו

.ל"וחב תויולג לש ינש-בוט-םוי יגהנמו יניד ןאכ ורכזנ אל (*.ג"ס גקת 'יס ז"הדא ע"וש (1

.ב"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (2

ק"כ הרוהו .וע 'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גאמ ,תובישיה ינבל בתכמ ךותמ ,ןוויס ד ,םוי-םויה (3
םחנמ-תרות') "ויתודוא םיעדוי םניאש הלא ןיב ומסרפל םגו ,ודמלל םיכירצ ,הז בתכמ" :ונרוד אישנ ר"ומדא
.119 'מע ב"שת תוחישה-רפס הארו .(92 'מע ,י"שת 'תויודעוותה -

,ומצע 'ןוקית'ב םג רמאנה ,(א,חצ) רומא 'פ רהוזמ ורוקמו ,םש א"מה פ"ע ,ג"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (4
.133 'מע ג"ח נ"שת 'תויודעוותה' הארו ."הרותב םילמע ויהו ,הז הלילב םינשי ויה אל םינושארה םידיסח"ש

דומלל שיש 'וכו א"דיחהמ איבמ סש 'מע ב"ח 'הרות לארשי גהנמ' 'סב) אקווד 'ןוקית'ה תרימא תודוא הארוה
תויתוא אוה 'ןוקית'הש ,ה"ע ןמלסק ח"שר עיפשמה ח"הרהמו .ש"ייע ,םש בקעי קחכ אלד ,הז רדסב אקווד
.וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב האר ,(יעצמאה ר"ומדאמ ליעל האר ,הרות רתכ - הז הלילל ךייש ןכלו ,הרותה
.םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימש ,םשו

תונשב 'ןוקית'בש םישידקה תרימאל אצי אל ףאו ,רוביצה םע אלו ,ורדחב 'ןוקית'ה תא רמוא היה יברה
.(וצר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ח"משתו ה"כשת תולבאה

.35 'מע 3 ןויליג 'שטיוואבויל ץבוק' ,ד"שת תועובשה גח םדוק הבישיה ילהנמל צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (5

.3 'מע 'םולש תרות - תוחישה רפס'מ ,44 'מע םיגהנמה-רפס (6

(ו"חרהמ דימלת) תקרב-רוט 'סב םרוקמו .ז"הדא ירמאמב תומוקמ המכל ןמסנ רפסה ףוסבש מ"מבו .וכש 'מע (7
פ"ע ,ג,דצת) ז"הדא ע"וש 'למ וריעה רבכו .םש רהוזה לע שדוק-ירדהו מ"קמ 'יפבו ,בצת 'יס י"הח ,דצת 'יס
."פ"עבש הרותב היהי קסעה רקיעו" (םש רהוזה

רתכה ןיינעש תודיסחב ראובמה פ"ע ,ןמלסק ח"שר ח"הרה ריבסהו .אפש 'מע ו"סקת םירמאמה-רפסל םינייצמו (8
.הרותה דומילב גונעתו ןוצרל הכזיש איה הזב הנווכהש - גונעתו ןוצר אוה

.נ"שו ,1 'מע ו"צרת תוחישה-רפס (9

.100 'מע ב"שת תוחישה-רפס (10

.םילק םייונישב ,315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (11

תויועט יתש ונקתנ (158 'מע ה"לשת םילשורי ,'לוכשא' תאצוהב הלש םוליצ-סופדו) 'םייהלדר' תאצוהב (12
.םינפבכ ולא

א"י םוי-םויה .חי 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא :ב"ויכב 'עו .חיר 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' האר (13
.דועו .א-רדא

רחשה-תולע םדוק לובטל ףידע הרואכלו .'ןוקית'בו ,ז ק"ס דצת 'יס םייחה-ףכב אבומ ,תונווכה-רעש (14
.םויכ 3:17 העשב אוהש ,ל"ז האנ ח"ארגה תעדל

('לארשיו ןורהא תיב' רודיסמ םג ,גיק 'מע גפ ןויליג 'לארשיו ןורהא תיב' ץבוק) ןילראק-ןילוטס יגהנמב
ןויליג 'תורשקתה'ב אבומה הארו .ש"נאמ םיבר וגהנ ןכו ,םייתניב ןשישכ הארנכ - "תינש לבט הליפתה םדוק"ש
רחאל"ש ,דוס פ"עש םיניינעב גהנש ,י'גאלאפ ח"רגהל (ב,חצ) םייחב-םקלח 'סמ אבומהמ ריעהלו .18 'מע וער
."'וכ תדחוימ הליפת רמא ותנשמ ומוקבו ,ףייע אוהשכ תבשל סנכיהל אלש ידכ חונל בכש ,הרהט הווקממ רזחש
.ב"ויכב רורב גהנמ וא הארוה שי ןדידל םא ב"צו

.נ"שו 1 'מע םיגהנמה-רפס הארו ,(305 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב ספדנ) ז"הדא רודיס (15

הארוה תאבומ גיר 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה'בו .ד ס"ר א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' - "יאשחב הארוה" (16
.לעופב ונגהנמ ןכש 'תודיחי'ב

וז הכרב יכ ,הנכרבי אל ויכרצל אצי אל םאש ,בתכ ג ק"ס םש ןחלושה-ידבבו ב"ס ה 'יס ןחלושה-תוצקב (17
הארו .ש"ייע ,ל"זיראה םשב ג ק"ס ו 'יס ףסוי-יכרבה כ"כ רבכו ,דימת ונקתנש רחשה-תוכרבמ קלח הניא
.תמדוקה הרעהבש 'תודיחי'ב

.(347 'מע א"ח ע"ושל תופסוה) ז"הדא רודיס (18

ידכ לוכאל בטומ" :קדצ -חמצה ר"ומדא םשב ,טבשב 'י םוי-םויה הארו .225 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל (19
."לוכאל ידכ ללפתהל רשאמ ללפתהל

.ש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

.256 'מעו ,251 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקל (21

.315 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל (22

ןכלו ,הרות-ןתמ םוי תמגודב איה תורבדה-תרשע תאירקש ,כ"רד אתקיספמ (254 'מע ,גכ) ש"וקלב אבומכ םעטה
.ל"זח תנקתכ רוביצב התאירקל אקווד הנווכהש רורב ירהו .זא התעימשל לארשי ידלי תא סנכל שי

אלש םישנא השיש ובו ,םידליל החונה העשב הרותה תאירקל דחוימ ןיינמ םינגראמ םיבר ד"בח יתב ,ןכ-לע
,תולרגה תכירע רבדב .'וכו םיסרפ םיקלחמו ,תוררועתה ירבד ,םיקוספה תרימא כ"חאו ,האירקה תא ןיידע ועמש
הנה - גחב תאז תושעל םיבייח םאב .םיכוזל םיסרפה תא לעופב קינעהל םג זאו גח -ורסיאב תאז ןגראל ףידע
.הזב לקהל ןודל שי (נק 'מע) בל ס"וס ומק 'יס ןחלושה-תוצקו בכש ס"וס הרורב-הנשמה פ"ע

.ז"הדא רודיס (23

'יס) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא ,ד"בח ידיסח לצא ללכ גוהנ וניא הז גהנמ ןכאו .וסק תוא רודיסה יקספ (24
.הש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .וצר .ב-אעק 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' - (ג"יס דצת ,ז"יס צת

-יטוקל .ז"יס מ"פ ללוכה -רעש הארו .ורודיסבו (ז"ס דצת) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא .םש םיגהנמה-רפס (25
וביסמב ךלמה) ע"נ ויבא גהנמכ ,ומצע ינפב תאז רמול גהנ ונרוד אישנ יברה ק"כ ךא .231 'מע גל ךרכ תוחיש
.(גש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') ארבגל ארבג ןיב ךשמהבו ,האירקה תלחתה ינפל ,(אעק 'מע א"ח

.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (26

.שד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .44 'מע םיגהנמה-רפס (27

.ה"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (28

.ו"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (29

.נ"שו ,אכר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (30

.טש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .233 'מע די ךרכ תוחיש-יטוקל (31

םידרפסה גהנמש ריעהל .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,יברה גהנ ןכו ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (32
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפל םירטפנ וריכזהשכ ףאו ,באה םשב - םיזנכשאה גהנמו ,םאה םשב תומשנ ריכזהל
ב"ח 'ךלמ ימי' ,ומא םשב וריכזה ,ויבא לע תוינשמ דומללו שידק רמול שקיבשכ ךא) אקווד באה םש תעדל שקיב
.(833 'מע

'וביסמב ךלמה' - גוהנל ןוכנ ןכש יברה תארוהו .כר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (33
.טנ-חנ 'מע ב"ח

ןויליג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .ו"טס מ"פ ללוכה-רעש .םויה תבוחל ריעשו םחלה-יתש םע ריעש (34
.בי

.םיקדקדמה די םהב הטלש אלש םינשיה זנכשא ירודיס לכב אוה ןכו (35

.נ"שו חכ-ז"כס ב"יפ 'השעמל הכלה תיציצ' .58 'מע א"ח םירוביד-יטוקל .ירשתב וט ,םוי-םויה (36

.ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (37

.11 'מע זמק ןויליג 'תורשקתה' האר ,הזב יברה תגהנה תודוא .42 'מע םיגהנמה-רפס (38

ונאש המ ד"עו) םינהוכה תכרב םויס ינפל ע"שברה רמאי כ"פעא ,םייפכ-תאישנב םינגנמ ןיאש םוקמב ללפתמה
.(חנ,חכק ז"הדא ע"וש האר ,'םולש' תבית םרמואב '. . ינרמשתו' םירמוא

.ס ק"ס חכק 'יס הרורב-הנשמ האר (39

98 'מע 936 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) 'םורמב רידא' תרימא םג - ש"נא ןיב םג ,ק"הראב ץופנה יפכו (40
- ותעדכ אלש חכומ םוי-םויהבו - ירמגל וז הרימא טימשהש די,גכ ןחלושה-תוצק הארו .94 'מע 943 ןויליגו
א"ח םהרבאד -אתולצ רודיס האר ,ךדיאמו .752 'מע ז"משת רוא-הרות רודיסב ספדנ ,רודיסה סרטנוקב וירבדו
.(כש 'מע

יגהנמ רצוא'בו ,נ"שו ,333 'מע ט"צרת תוחישה-רפסב האר ,תוקלתסהה םויל רשקב אנקסמהו ןוידה לע (41
.דכ קרפ ב"ח ,ו"משת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'ט"שעב לארשי יבר' האר ,תוקלתסהה תודוא .יש 'מע 'ד"בח
.הז םויב 'ד"בח ימי'ב ,הבצמה םוליצ

ךלמה דודש יפל ;תבשב םילכה רישכהלו טוחשל ולכי אלש) גהנמה ימעטב .ז"טס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (42
האר - (בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו םויב וב ןיננוא לארשי לכ ויהו תרצעב קלתסנ
.נ"שו ,ךליאו אר 'מע 'ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הכוראב

-ללוכ חול .זש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - יברה גהנמ .14 'מע ,ח 'תומישר' - צ"יירוהמ ר"ומדא גהנמ (43
.ד"בח

'יס ד"ויח 'גהנמו הכלה ירעש' .זט ק"ס טפ 'יס ד"וי ך"של םינייצמו ,הרטפהה ה"ד תועובש תכסמ ה"לש (44
הירחא םיניתממש השק הניבג דבלמ ,ןבומכ ךא ,האמחו בלחב םג ,תאז .חש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,אי
השיש תדמועה 'הערמ' תניבג איצוהל ,"תושק" ןניא ,םויכ ק"הראב ןירדהמל תורשכה תוניבגה בור) תועש שש
.('םעט תכשומ'ש ,תירגלוב הניבגל סחיב ןודל שיו ,םישדוח

.ז"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש - הווצמ (45

םש 'ותכלהכ דעומה-לוח' הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' ,תיעיבר ל"צו .םש ז"הדא ע"וש - הבוח (46
שרופמ הרואכלו .87 'מע ב"ח א"לשת שדוק-תוחיש) המצע שודיקה סוכב םג החמש תבוח ידי תאצל ןתינ .בי-י"ס
.(אצי ןיי ידי ה"דותב ש"ייע ב,חק םיחספב ןכ

.בלש 'מע א"ח (קירטיח) םירבד-תומישר הארו .יח ףיעס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (47

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה-רפס ,ר"ומדא ק"כ תמישר (48

.140 'מע ד"שת תוחישה-רפס (49

.389 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש (50

.איש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (51

האר ,ט"ויו ק"ש תירחשמ ו"ק השודק תפסותל לובטל ןיינע שי ךא ,לוחה תומיבכ תופילקה ריסהל צ"אש ףא (52
.הזב םיגהנמ יקוליח שיש םשו ,ותעב רבד חול

'מעו 25 'מע א"ח מ"דשת 'תויודעוותה' ,הרעהבו 39 'מע ד"שת ש"הס האר ,'שדקמו הפמ סרופ' ןיינעל (53
.דועו ,319 'מע א"ח ח"משת ,323

ט"משת'ה פ"שחא תודעוותה הארו .גיש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .גמ 'מע א"ח םינוגינה-רפס האר (54
.נ"שת'הו

ו"טשת תנשב התיה הנושארה הכולהתה .ביש 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .252 'מע ח ךרכ תוחיש-יטוקל (55
.(נ"שו ,7 'עה 17 'מע טפ ןויליג .9 'מע המ ןויליג 'תורשקתה')

.25 'מע םיגהנמה-רפס (56

,24 'מע חכ ךרכ תוחיש -יטוקלב ראבתנ .ט"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הז םויב תדחוימה החמשה לע (57
.אמק 'מע ב"ח 'ךלמה ןחלוש' 'סב ק"הלבו

םהש םוקמה גהנמכ לכב וגהניש השעמל םיקסופ ש"נא ינברמ םיבר - אכפיאו ק"הראב םיאצמנה ל"וח ינב רבדב
ךלמה'ו ,ב"ס א"פ ללוכה-רעשבו ,םתסב א"יס וצת 'יס ק"ודהמו ח"ס א 'יס ת"ודהמ ז"הדא ע"ושב ש"מכ ,וב
ןודנול 'םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי' סרטנוקב ואבוהש הזל םירתוסה תורוקמב ע"צו) הר 'מע ב"ח 'וביסמב
.(ה"נשת

.26 'מע םיגהנמה-רפס (58

.('ו םויב ת"חמש לחשכ) ר"ומדא ק"כ ד"מהיבב וגהנ ןכ (59

.ד"בח-ללוכ חול .1633 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה' (60

.76 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (61

.24 'מע המ ןוילג 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (62

.ד"בח-ללוכ חול .ז"הדא רודיס (63

ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' .1581 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה' הארו .ט"יס ח"לשת ש"החד 'ב םוי תחיש (64
.294 'מע

.ו"נס 'תה תחנה ,תועובשה-גחד 'ב םוי תחיש (65

.285 'מע ץ"חרת תוחישה-רפס - ז"הדא ירבדמ (66

.ט"יס 'תה תחנה ,ט"לשת רבדמב ק"שצומ תחיש (67

.249 'מע ג"כ ךרכ תוחיש-יטוקל ,מ"שת ןויס ח"רעב (68

.259 'מע םש תוחיש-יטוקל ,מ"שת אשנ פ"ש תחישמ (69

.323 'מע ג"ח ט"משת 'תויודעוותה' פ"ע (70


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il