- י"ת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוויסב 'כ * חלש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ

תוכלמ רבד


"וברכ תויהל דבעל ויד"


ךירצ ךכ ,'םינותחתב הריד' ול תויהל הוואתנ ה"בקהש םשכ
םיניינעב םג קוסעלו 'דריל' דחא לכל 'םיאתמ' תויהל
,יברה לש ותגהנהמ דומלל ךירצ * םיירמוחו םיימשג
ידוהיל רוסא ,ינש דצמ * ושפנב עגנ תלוזה לש וניינעש
ר"ומדא ק"כ תחישמ * "םלעתת אל ךרשבמ" ,ומצע תא 'חוכשל'
ונרוד אישנ


ןיינע רבד -לע ("םכיתובשומ ץרא לא ואובת יכ" ה"ד רמאמהב) ליעל ראובמהל ךשמהב
:ףיסוהל שי - הטמל הכשמהה ןיינע והזש םדאה תדובעב םיכסנה

וברכ תויהל דבעל יד ,רמולו ומצע ליפשהל םדאה ךירצ"ש אתיא 1ונתשרפ הרות -יטוקילב
."םינותחתב הריד ול תויהל ותבשל ןוכמ תושעלו

םיימשג םיניינעב קוסעל ידכ ותגירדממ דריל ונוצר ןיאש םדאה רמאי לא :רמולכ
הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנש םשכו ,2"וברכ תויהל דבעל ויד" ,ןכש ,םיירמוחו
םיניינעב קוסעלו דריל ("ןייטשנא םיא לאז סע") ול םיאתמ תויהל ךירצ ךכ ,3םינותחתב
.ךרבתי ול הריד םתושעל םיירמוחו םיימשג

תויהל דבעל ויד" רמול ךירצ םהילא סחיב םג ,ירה ,4ןארובל ןימוד םיקידצש ןוויכו
.ןמקלדכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,יברה לש ותגהנהמ דומלל שיש ,ןדיד ןודינבו ,"וברכ

םויה ונשי וב ,רשא ,זומת שדוח םיכרבמ תבש אוה הז שדוק-תבשה םויש - המדקהבו
ןמזה הז ירה ,ןכלו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הלואגה םויו תדלוהה םוי ,זומת ב"יד דחוימה
:הלואגהו רסאמה תעב יברה לש ותגהנהב ןנובתהל םיאתמה

וטלקמ ריעב ותויהב - זומת ב"יב הלואגהל םירוסאה-תיבמ האיציה ןיבש ןמזה ךשמב םג
דוסיי ומכ ,תודהיה תצפהו הרותה תצברהב קוסעל יברה ךישמה - תחדינ הניפ ,(אמארטסאק)
.5הזב-אצויכו הווקמ ,רדח

:לודג אלפו בר םשור ררועש רבד - תסנכה-תיבב ותליפתב יברה ךיראה שדוק-תבשה םויב
ודעס ,הליפתה תא ןמזמ ומייס רבכ םלוכ ...!םירהצה רחא עברא-שולש העשה דע ללפתמ ידוהי
ךיז ןוא ןסעגעגפא ,טנוואדעגפא ןיוש טאה'מ") ןושיל וקיפסה םגו תבש תדועס
השענ ךכ ידכ דעו ...!ןיידע ללפתמו (בר) "ןיבאר" ול דמוע ןאכו ,(..."ןפאלשעגסיוא
...!לודגה אלפה תא תוארל תסנכה-תיבל ומצעב אב הרייעה לש רמוכה וליפאש ,הרייעב שער

עגונב ידוהיל בתכמ בותכל לוכי יברה היה אל הלא םימיבש הדבועה ירה ,הז לכ תורמלו
םידיסחהמ דחא ינפב אטבתהש ,ךכ ידכ דע ,ותוא הרעיצו ול הביאכה ,םיטושפ םיניינעל
אוה ןכ םאש ,[7ןיקראווד לאכימ 'ר דיסחה וא 6םייח-והילא 'ר דיסחה] ומע והשש םיברוקמה
ןייז טלאוו סע") תקמוצמו הזר תישענ דיה התיהש בטומ - !?דיה תא םיכירצ המ םשל ,בצמה
...!("ןראדפא םולשו סח לאז טנאה יד רעסעב

:ךמצע עגהו

המכו המכ הב השעו ,ןיליפת חינה הילעש ,יברה לש השודקה ודי תודוא רבודמש תורמל
הלוכי התייה אל םהבש םירופס םימי ורבעש ןוויכש ,יברה רמוא - 'וכו השודק לש םיניינע
הרותה תצפהב םג תולועפ המכו המכ השע םמצע םימי םתואבש ףא] ידוהיל בתכמ בותכל וז די
תצפהב ותדובע ליבשב רסאמה תוללכמ קלח התייה וטלקמ ריעב ותוהשש ךכל ףסונ ,תודהיהו
...("ןראדפא לאז יז") תקמוצמו הזר השעיתש הל בטומ ,[תודהיהו הרותה

:תלוזה םע תוקסעתהל עגונב דחאו דחא לכל הארוהו דומיל הווהמ וז הגהנה

דמעמב אצמנש תלוז םע קסעתהל ידכ םתגירדממ דריל םה םיכירצ עודמ םינעוטה הלאכ םנשי
םילענ םיניינעב תוקסעתהה ליבשב הז ןמז םילצנמ ויה םא רתוי בטומ ירה ,דורי בצמו
.("ךיז טימ ןאט") םמצע םע הדובעב

רשפא יא" 8ל"זח ןושלבו ,םינותחת םירבד םע תוקסעתהב םלועל ךרוצ שיש םנמא םיעדוי םה
...!"יקסרוב"ה תויהל אוה ךירצ עודמ ןעוט םהמ דחא לכ ,לבא ,"יקסרוב אלב ...םלועל

םניא םה ירהש ,םינותחתה םירבדהב המואמ םילעופ םניא םהש - ןועטל םיפיסומ - םג המו
העירפמ םינותחת םיניינעב קוסעל הדיריהש בטיה םה םיאור ,ךדיאלו ...והשמ ולעפש םיאור
ליוו סאוו") םהמ ה"בקה הצור המ ,םה םינעוט ,ןכ םאו ,םה םתדובעב םתוא תלבלבמו םהל
ךאנ") םינותחת םיניינעב קוסעל דריל םהל המל ,(..."ןבאה ייז ןופ רעטשרעביוא רעד
בצמל ו"ח אובל םילולעש ךכב ןכתסהלו ,("םיניינע עקירעדינ ןיא ןכירק ןעמ ףראד סאוו
ךרד-לע ,תוקדד תוקדב םינפ-לכ-לע - 9"'וג םתדבעו םתרסו" ךשמההל דעו ,"םכבבל התפי"ד
."ןה הרהטב הרז-הדובע ידבוע ל"וחבש לארשי" 10ל"זר רמאמ

:"וברכ תויהל דבעל ויד" - הז לכל הנעמהו

םיניינעב קסעתהל ("ןענאטשעגנא זיא םיא") םיאתמ ול היה ,יברה לש ותלעמ תאלפה תורמל
היהת ודיש בטומ תאז ילולש רמאש ךכ ידכ דע וז תוקסעתהל רסמתהש אלא דוע אלו ,םיטושפ
יאדווב ירה ,םיטושפ םיניינעב קסעתהל םיאתמ היה יברל םא ,ןכ םאו ...תקמוצמו הזר
לכ ירחאל ,רשא ,ונכרעכ םישנאל המיאתמ תויהל הלוכי םיטושפ םיניינעב תוקסעתההש
ןופ ןטלאה טינ לאז רע לפיוו" ,תומודמה תולעמה וליפאו תויתימאה תולעמה ןה ...תולעמה
!יברה לא ללכ ךרע ול ןיאש אוה ןיבמ ,"ךיז

לועפי - תרחא תוננובתה ידי-לע תלוזה םע קסעתהל ומצע לע לועפל לוכי וניא םא ,ןכ םאו
."וברכ תויהל דבעל ויד"ש ןנובתיש הז ידי-לע ומצעב הז

אפוג הזבו ,"וברכ היהי" יזא - "וברכ תויהל" ומצע לע לעפיש הז ידי-לעש אלא דוע אלו
ותואיצמ לכש ןוויכ ,ןוימדה ף"כ אלל םג הז ירחאלו ,ןוימדה ף"כב ,"וברכ" הליחת -
.11חלשמה תואיצמ תישענ ותואיצמ לכש חילש תמגודב ,ובר לש ותואיצמ תישענ

* * *

שי - תלוזה םע תוקסעתההבש הטמל הכשמהה ,םיכסנה ןיינע רבד-לע רומאהל ךשמהב
הז ןיינעב ,רשא ,ומצע םע הדובעב חרכההו ךרוצה רבד-לע אסיג ךדיאל םג ריהבהלו ףיסוהל
ןבומכ ,םיכסנו חבז תמגודב םהש ,ןיליפתו עמש-תאירקל עגונב הגהנההמ הארוהו דומיל שי
"םיכסנ אלב חבז ...בירקה וליאכ ...ןיליפת אלב עמש-תאירק ארוקה לכ" 12ל"זר רמאממ
.(רמאמהב ל"נכ)

עמש -תאירק תורקל השעמ ישנאו םידיסח לצא וניצמש הגהנהה הליחת ראבלו םידקהל שיו
.ןיליפת אלל הנטק

תא ארוק היה ,ע"נדא ק"כ ויבאש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמשש המ יתנייצ 13יתומישרב -
םיגהונ םידיסחהד רבד -אמעש לעופב םיאור ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא .ןיליפתב הנטק עמש-תאירק
- ןיליפת אלב הנטק עמש-תאירק תורקל

,ונייה ,עמש-תאירק ןמז ורחאי אמש םיששוחש ינפמ איה הנטק עמש-תאירקש ןוויכ ,הרואכלד
- אתיירואדמ עמש-תאירק תווצמ תבוח ידי תאצל ידכ אלא ,14"הרותב ארוקה םדאכ" הז ןיאש
ןיליפת אלב עמש-תאירק ארוקה לכ" 12ל"זר רמאמ ךפיה ,ןיליפת אלב עמש-תאירק ןירוק דציכ
?"ומצעב רקש תודע דיעמ וליאכ

אלב עמש-תאירק ארוקה"ד שוריפהש םהירבד תנקסמו ,15המכו המכ הזב ורטו ולקש רבכו
חינמ וניאש אה לבא ,ללכ ןיליפת חינמ וניאש ימל אוה (רקש תודעכ בישחש) "ןיליפת
.ו"ח רקש תודע בישח אל יאדו (הז ירחאל אלא) עמש-תאירק תעשב ןיליפת

:רתוי תויטרפבו

אלב עמש -תאירקש ורמאש ןוויכש - 16ןילבולמ הזוחה םשב - הזב םיעודיה םירואיבהמ
ןל אמייקד ,חבזה ירחאל םיכסנה איבהל םילוכיש םשכ ירה ,םיכסנ אלב חבזכ יווה ןיליפת
ירחאל ןיליפת חינהל םילוכי ךכ ,17(םימי הרשע דע) רחמל ויכסנו םויה וחבז איבמ םדאש
.רקש תודע יווה אלו ,עמש-תאירק

חבזל ירמגל םימוד םניא ןיליפתו עמש-תאירק ,יכ ,ירמגל רווחמ וניא הז רואיב ,םנמא
עמש-תאירקב ןכ-ןיאש-המ ,רחמל םג םיכסנה איבהל לוכי םיכסנו חבזב ירהש ,םיכסנו
יאדווב םויב וב ןיליפת חיני אל םאו ,רחמל ןיליפת תחנה תוחדל לוכי וניא ןיליפתו
?רקש תודעל בשחיי

םויד עמש-תאירקל רחמד ןיליפת תחנה ףוריצ תענומש תידדצ הביס שי ןיליפתבש ץרתל ןיאו
:יכ ,18אוה ןיליפת ןמז ואלש הלילה קספה ללגב ,(רקש תודעל בשחת אלש) וינפלש

,םויב אלא םתוא םיבירקמ ןיאש תונברוק ומכ ,19הלילב אלו אקווד םויב םנמז םיכסנ םג
םויד חבזל םיכסנה ףוריצ קיספמ הלילה ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,20"ותווצ םויב" רמאנש
.ןיליפת אנש יאמו ,וינפלש

ןיא ןכ -יפ-לע-ףאו ,אתיירואדמ אוה הלילב אלו םויב םתאבה בויח ,םיכסנב :הזמ הריתיו
םג םנמז אתיירואדמש ,ןיליפתב המכו-המכ-תחא-לעו ,חבזל םיכסנה ףוריצל קספה בישח הלילה
הלילה ןיאש יאדו ,21(םהב ןשיי אמש) הלילב ןיליפת חינהל אלש ורזג םימכחש אלא ,הלילב
.עמש-תאירקל ןיליפתה ףוריצל קספה בישח

:הזב רואיבה רמול שיו

םחינמ וניאש) ןיליפת תווצמ לטבמשכ אלא וניא ןיליפת אלב עמש-תאירקב רקש תודעד רדגה
אל ,(ןמז רחאל םחינמ אלא) ןיליפת תווצמ םייקמ וניא עמש-תאירק תעשבש הז לבא ,(ללכ
.22ןמז רחאל המייקמ ירהש ,ןיליפתד הווצמה לטבמ וניאש ןוויכ ,רקש תודע בישח

בשחת אלש וינפלש םויד עמש-תאירקל ינהמ אל רחמד ןיליפת תחנהש ריפש יתא הז יפ-לעו
אטישפו] ןיליפתד הווצמה לטיב ירה ןיליפת חינה אלו םויה לכ רבעש ןוויכד - רקש תודעל
חינהל לוכי וניא לעופל עגונבש ןוויכד ,ןיליפת ןמז הליל יווה אתיירואדמש אה ינהמ אלש
איה הלילב םחינה אלש הביסה םא םג ,אתיירואדמ ןיליפת תווצמ לטיב ירה ,הלילב ןיליפת
.רקש תודע עמש-תאירקה יווה אלימבו ,[23םימכח תריזג

רשפאש רומאה לע ףסונ) אקווד ןיליפת אלב הנטק עמש-תאירקד גהנמה םעטב ףסונ ןיינעו
שיש 24שטאקנוממ צ"הרה ראבמש יפכ - (רקש תודע בישח אלד ןיליפת אלב עמש-תאירק תורקל
רכזומכ) רובידב(ו הבשחמב) איהש עמש-תאירק יבגל היישעב םהש ןיליפתל שדוקב הלעמ
ןילעמ" םושמ ,ןיליפת חינהל הז ירחאלו הליחת עמש -תאירק תורקל ךירצ ןכלו ,(רמאמהב
.25"שדוקב

תשודקמ הלודג ןיליפתה תשודקש ןוויכש ,ןיליפתו תיציצ ןיינעל ןכ וניצמש - םדקהבו
ישימשת" אלא םניאש תיציצ ןכ-ןיאש-המ ,26"השודק ישימשת" םה ןיליפת ירהש] תיציצה
,27"התוא השעיש דע ףודרלו לדתשהל בייח םדא"ש הווצמ איה ןיליפת :םגו ,דבלב 26"הווצמ
ידכ הב ףטעתהלו (תיציצב תבייחש) תילט ול תונקל בייוחמ םדא ןיא" ,תיציצ ןכ-ןיאש-המ
רחא"ש אוה רדסה ןכל ,[תיציצב בייח וניאש דגבב ךליל לוכי אלא ,28"תיציצ הב השעיש
.29"שדוקב ןילעמש ,ןיליפת חיני ץייוצמ תילט שבלש

,הכונח רנב ומכ] תחא הווצמב קר אוה "שדוקב ןילעמ"ד ללכהש 30םינורחאה ושקהד אהו
,31"ןידירומ ןיאו שדוקב ןילעמד ...ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ ,תחא קילדמ ןושאר םויב"ש
,ותאיציב בהז לש לעו ,ותסינכב םינפה-םחל ןתונ ףסכ לש לע"ש ,םינפה-םחלב הז ךרד-לעו
ןנירמא אל ,תווצמ 'ב ןנשיש אד-ןוגכב ןכ-ןיאש-המ ,[32"ןידירומ אלו שדוקב ןילעמש
וצרית רבכ - 33"וריבח תא םדוק וריבחמ שדוקמה לכ"ש ,ךפיהל אלא ,"שדוקב ןילעמ"
,םהב שדקתמש םדאה לש ופוג לע (ןיליפתהו תילטה) םהינשש ןוויכש 34הז לע
לע חינמו ףיסומ ךכ-רחאו ,תילטה ופוג לע שבול הליחתש ,שדוקב ןילעמ ריפש הזב ךייש
.םדאה תשודקב ףסותינ הז ידי-לעש ,ןיליפתה ופוג

ריפש םהב ךייש ,תווצמ 'ב םתויה םעש ,ןיליפתו עמש-תאירקל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
עמש-תאירקד רדסה תויהל ךירצ ןכלו ,םדאה לע השודק תכשמנ םדי-לעש ןוויכ ,שדוקב ןילעמ
תילענ רתויה השודקהב ףיסומ ךכ-רחאו ,עמש-תאירקד השודקהב ליחתמש ,ןיליפת ךכ-רחאו
.ןיליפתד

ירחאל לבא ,ןיליפת תחנה םדוק עמש-תאירקל עגונב איה ל"נה אירטו אלקשה לכ ,הנהו
ןיאו ,ןיליפת אלב םג םויה לכ ךשמב עמש-תאירק תורקל לכוי יאדווב ,ןיליפת חינה רבכש
.רקש תודע דיעמד ששח הזב

השרפ םויסבו ,ןיליפתב תיברעד עמש-תאירק םג ןירוק ויהש םינואגה גהנמב 35וניצמ ,םנמא
ללפתהל היה םגהנמש ףא ,רמולכ] ןיליפתה ןיצלוח ויה ("'וג םתרשקו" קוספה ירחאל) היינש
לכ ךשמב םהילע ןיליפתה ויהיש וצר אל ,םוקמ-לכמ ,(36תופסותב אתיאדכ) םוי דועבמ תיברע
-תאירקב םגש רמול ךירצ ךחרכ לעו ,[ןיליפת ןמז וניאש הלילל תכיישש ןוויכ תיברע תליפת
-תאירקב רקש תודעד ןיינעהל ןיששוח ויה (ןיליפת תווצמ ומייק רבכש ירחאל) תיברעד עמש
ךרוצל (קרפל קרפ ןיב) עמש-תאירק עצמאב קיספהל ופידעהש ,ךכ-ידכ דע ,ןיליפת אלל עמש
!ןיליפת אלל עמש-תאירק תורקל רשאמ ןיליפתה תצילח

םושמ ,םת ונברד ןיליפתב עמש-תאירק תורקל אלש גהנ רפוס-םתחהש 37וניצמ הז ךרד-לעו
,38ןיליפת םיבושח םת ונברד ןיליפת ןיא אנידלש אצמנ (םלועה גהנמכ) י"שרכ הכלהה םאש
עמש-תאירקב רקש תודעד ששחהש חכומ הזמו .ןיליפת אלב עמש-תאירק יווה עמש םהב רמאי םאו
.ןיליפת תווצמ םויק ירחאל םג אוה ןיליפת אלב

העדהל אלא וניא ןיליפת תחנה ירחאל םג ןיליפת אלל רקש תודעד ששחהש - 39הזב הרבסההו
(אלא ,הווצמה םייק רבכ ,םחינהש עגרבו ,ןיליפתה חינהל קר אל) איה ןיליפת תווצמש
תווצמ םייקמ אוה ירה וילע ןיליפתהש עגרו עגר לכבו ,40"שארה לע ןיליפת תויהל"
אלב עמש-תאירק ארקי םא רקש תודעד ששח שי ,ןיליפת חינה רבכש ירחאל םג ,ןכלו ,ןיליפת
.הז עגרב הווצמה לוטיב דצמ ,ןיליפת

-המ ,םויה לכ ןיליפתב בשיל םיגהונ ויהשכ ונינפלש תורודב אלא וניא הז לכש ןבומ הזמו
לוכי םדא לכ ןיאו יקנ ףוג םיכירצש ינפמ) םויה לכ םחינהל אלש וגהנש ונימיב ןכ-ןיאש
-תאירקב רקש תודעד ששח ןיא בוש ,ןיליפת תחנה רחאל הנה ,41('וכ םהב חיפי אלש רהזיהל
לש עמש-תאירק ןירוק ונא ןיא ,םוי דועבמ תיברע ןיללפתמשכ םג ,ןכלו ,ןיליפת אלב עמש
ןיליפתב םג עמש-תאירק תורקל ונא םיגהונ ןכו ,(םינואגה ןמזבכ אלד) ןיליפתב תיברע
תארוהכ ,(םחינהל םיגהונש הלא - הבר-אשומישו ד"בארד ןיליפתב הז ךרד-לעו) םת וניברד
.(רפוס-םתחהכ אלד) 42הזב וניאישנ וניתובר

:םיניינעה תוימינפ יפ-לע - הזב ףיסוהל שיו

"ירד רושכא" - תורודה תדירי דצמ ,אוה ,םויה לכ ןיליפת םיחינמ ןיא ונימיבש םעטה
הלועפה ידי-לע הלעפנ רבכש הכשמהה לע הריתי הכשמה לועפל ונחוכב ןיאש - 43(הימתב)
.השדח הכשמה םילעופ ויה עגרו עגר לכבש םינואגה ןמזבכ אלד ,ןיליפת תחנהד

הז ששח ללגבש אפוג אה ,ירה ,(ל"נכ) יקנ ףוגד תוריהזה דצמ אוה הלגנ יפ-לע םעטהש ףאו
לועפלו ףיסוהל םילוכי ונא ןיא יכה ואלבש םושמ ,אוה ,םויה לכ ןיליפת תחנהמ םיענמנ
.םויה לכ ךשמב ונילע םיחנומ ןיליפתה ויהיש הז ידי-לע השדח הכשמה

תמגודב םהש - תלוזה םעו ומצע םע הדובעה רדסל עגונב הארוהו דומיל שי ל"נה לכמו
הדובע ,הכשמה ,םיכסנ) ןיליפתו (ומצע םע הדובע ,האלעה ,הלוע) עמש-תאירקד םיניינעה 'ב
.(תלוזה םע

:המדקהבו

שיגרהל וליחתה םתונקסע ךלהמבו ,תירוביצ תונקסע לש םיניינע לע ונמתנש הלאכ םנשי
ףיוא ךיז ןבאה ייז") הזב ועקתשנ ךכ לכו ,תונקסעב ("קאמשעג ןסיורג א") לודג גונעת
...םמצע לע ירמגל וחכשש דע ("םעד ןיא טזאלעגניירא ליפ יוזא

אוה רוטפ "ירוביצ ןקסע" ותויהבש אדבועה םצעב אוה תירוביצ תונקסעבש "קאמשעג"ה -
םגו) ומצע לוטיב תודוא בושחל ךירצ וניאש יאדוובו ,'וכ ובצמו ודמעמ ,ומצע לע בושחלמ
...(ורובע תאז ושעיש "םישמשמ ישמשמ"ו "םישמשמ" ול שיש ןוויכ ,ותלוז לוטיב תודוא אל

ןיליפתבש הלעמה לדוג תורמלש - ןיליפתו עמש-תאירקד הגהנהה רדסמ הארוהה האב הז לעו
אלא דוע אלו ,םויה לכ ןיליפת םיחינמ ןיא ,עמש-תאירק יבגל םג םתלעמ הלדגש דעו
:ןיליפתל עמש-תאירק םימידקמש

היהיש תונקסעל שדקומה ןמזה תא ליבגהל שי ,תירוביצ תונקסעבש הלעמה לדוג תורמל (א
הז ןמז ךשמב ,ןכש ,(הזב אצויכו ,תועש 'ד וא 'ג ,'ב ,תחא העש) הווטצנש המל םאתהב
ידי-לעש ןוויכ ,ףסונ ןמז הזב עיקשהל ול ןיא אלימבו ,לועפל ותלוכיבש המ לכ אוה לעופ
ףיסוהל רשפא-יאש ןוויכ ,לבגומ ןמזב ךשמב איה ןיליפת תחנהש םשכ) ותלועפב ףסותי אל הז
.(םויה לכ ךשמב םתחנה ידי-לע ןיליפתד הכשמהב

44בותכש ומכ ,ומצע תודוא םג בושחל ךירצ ,תירוביצ תונקסעב ותוליעפ םע דבב דב (ב
,("רעסאוו ןיא ןייג") הווקמב לובטל ,ומצע רוריבב קוסעל ,ונייה ,"םלעתת אל ךרשבמו"
"רחמ"הש בוד-ןושרג 'ר דיסחה םגתפכ ,תוללכבו ,'וכו תוכיראב ללפתהלו תודיסח דומלל
תמגודב) המדקהה איה ומצע תודוא הבשחמהש אלא דוע אלו .45ירמגל רחא ןפואב תויהל ךירצ
עקתשיש בצמל אובי אלש ,יעבדכ תונקסעה היהת הדי-לעש (ןיליפתל עמש-תאירקד המדקהה
.("ןבעל ןוא בייל ןייז ןופ ןסיוו טינ טעוו רע") ומצע לע ירמגל חכשיש דע תונקסעהב

קר אלו ,"וברכ היהי" ףוס ףוס הנה ,"וברכ תויהל" היהת ותדובעש הז ידי-לעו .אי
תרומתש ,ונייה ,ברה תואיצמ תישענ ותואיצמ לכש ,הזמ הריתי אלא ,ןוימדה ף"כב ,"וברכ"
דבע השענ ,(46ינענכ דבעד ןיינע והזש) "היל אחינ אריקפהב אדבע" תניחבב הליחת ותויה
ךרד-לע ,47"ןמאנ דבע"ד ןיינע והזש ,(ברה) ןודאה תואיצמ אלא הניא ותואיצמ לכש
."אוה ןמאנ יתיב לכב" 48רמאנ וילעו ,"ןמאנ דבע" ארקנש ברה תמגודבו

- םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,ןוויסב ח"כ ,חלש תשרפ תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 22-12 'מע (י) ישילש קלח ב"ישת 'תויודעוותה
.ד,מ (1

.דועו .ב,חנ תוכרב (2

.מ"כבו .ו"לפר אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב .זט אשנ אמוחנת האר (3

.דועו .ג ,ד"פ הבר תור .ח ,ז"ספ ר"ב (4

.1063 'מע ד"ח ש"וקל .139 'מע א"שת ש"הס האר (5

.נ"שו .17 הרעה 30 'ע ב"פרת ש"הס ויתודוא האר - .זיוהטלא (6

.נ"שו .302 'ע ט"צרת ש"הס - ותודוא האר (7

.נ"שו .א"ער ,הס םיחספ (8

.זט,אי בקע (9

.מ"כבו .ב,ב תישארב א"ות הארו .א,ח ז"ע (10

.א"יסוס ןמקל םג הארו .ותליחתב (לגנע י"רהל) בוט-חקל האר (11

.נ"שו .ב"עס ,די תוכרב (12

.11 'מע ונק תרבוח "תומישר"ב ספדנ (13

.(הנשמב) ב,ט תוכרב (14

.דועו .ו"קס ה"כס (א"חנמ לעבל) 'םולשו םייח תוא' .ז"יס ח"וא קחצי-תיב ת"וש האר (15

.םש םולשו םייח תואבו קחצי-תיבב אבוה (16

.ב"יה ב"פ תונברקה השעמ 'לה ם"במר .ב,וט תוחנמ (17

.נ"שו .א,טי םיחבז (18

.ה"ה ד"פ םש ם"במר .א"עס ,די הרומת (19

.א"ה םש ם"במר .ב,כ הליגמ .חל,ז וצ (20

.ל"סר ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (21

.ח"ס ןמקלדכ ,םויה לכ ךשמב הווצמ שיש רמאנ כ"אא (22

םירפס ;ג"ס ח"מתס ח"ואח צ"צהל ד"ספ :הזב תועדה האר) אתיירואדל ינהמ ןנברד ןינק :רבדל אמגוד (23
אתיירואד תודעה תעובשמ םירוטפ ןנברד תודע ילוספ .(דועו .י"ח ללכ ף"וקה תכרעמ םיללכ ח"דשב ונמסנש
.(ךליאו אק 'מע) ו"ס םירפוס ירבד ךרע תידומלת 'קיצנא .י"פר תועובש 'לה ם"במר .א,אל תועובש האר)
.(נ"שו

.םש קחצי-תיב הארו .םש םולשו םייח תוא (24

.נ"שו .א,חכ תוכרב (25

.ב,וכ הליגמ (26

.ב"ה א"יפ תוכרב 'לה ם"במר (27

.א"יה ג"פ תיציצ 'לה םש (28

.הכ ס"ר ח"וא ע"וש (29

.דועו .(םירפא-די .הבברמ לוגד) םש ע"ושה כ"ונ .ח"כס הירא-תגאש האר (30

.ב,אכ תבש (31

.א,טצ תוחנמ (32

.ב"ה ט"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .נ"שו .(הנשמב) א,טפ םיחבז (33

.םש םולשו םייח תוא .םש ח"וא דוד-יליבש .םש םירפא-די האר (34

י"בב אבוה - (ישישה קלח ןושאר רעש ןיליפת 'לה) רוטיעה-לעב םשב (ד"פס ןיליפת 'לה ם"במרהל) מ"הגה (35
.(ובתכ ה"ד) םש ח"ואוט

.תוכרב 'סמ שיר (36

.םש םולשו םייח תואב אבוה - ל"צז ס"תחה דימלת 'גהמ םייח ןב רבח יטוקיל 'סב (37

רעש ח"עפ האר) אובל -דיתעל וא ,הלעמל םיניינעה תוינחורל עגונב - תמא (ת"רד םג) םהינשש ףא (38
.(ט"פ ןיליפתה

.םש םולשו םייח תוא (39

.נ"שו .ג"ס א"שנת ןנחתאו ש"וקל האר (40

.ב"ס ז"לס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (41

.(נ"שו .ךליאו 7 'ע ט תרבוח 'תומישר'ב ספדנ - 'יתומישר טוקלי'מ) בא-םחנמ טי 'םוי םויה' (42

.נ"שו .(י"שרפבו) ב,טל תומבי (43

.ב"עס ,זש ב"ח םיסרטנוק מ"הס הארו .ז,חנ היעשי (44

.נ"שו .65 'ע שיר א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (45

.21 הרעה םש ןמסנהבו ,םש טקולמ מ"הס האר (46

.מ"כבו .חיש 'ע ו"סרת ךשמה האר (47

.ז,בי ךתולעהב (48


וקיפסה םגו תבש תדועס ודעס ,הליפתה תא ןמזמ ומייס רבכ םלוכ
רמוכה וליפא ...ןיידע ללפתמו (בר) "ןיבאר" ול דמוע ןאכו ,ןושיל
...!לודגה אלפה תא תוארל אב הרייעה לש

ךלהמבו ,תירוביצ תונקסע לש םיניינע לע ונמתנש הלאכ םנשי
הזב ועקתשנ ךכ לכו ,תונקסעב לודג גונעת שיגרהל וליחתה םתונקסע
םמצע לע ירמגל וחכשש דע

חישמו הלואג יניינעב םישרודו םילאוש


'תויחל' םגו תווקל ,ןימאהל
הלואג


?הלואגל הנכהכ ידוהימ שרדנ המ

-ץוצינה תא לואגל ,רמולכ ,הלואג לש ןיינע לועפל - איה םלועב ידוהי לש ותדובע תוללכ
הלואגל םיכוזש ינפל דוע ,ןכבו .ורוקמו ושרושל ובישהלו ,הז רבדב אצמנה יטרפה השודק
סחיב המילשו תיתימא הלואג לועפלו לדתשהל ידוהי ךירצ - םלועה תוללכב המילשהו תיתימאה
ותדובע יזא ,'וכ הרומח וא הלק ,תיטרפ הווצמ םייקמ רשאכש ,ונייה ,הז יטרפ ץוצינל
הלואג לש בצמ הז יטרפ ץוצינב לעופ הז ידי-לע ,רשא ,תומילשה תילכתב איה הז ןיינעב
."דעו םלועל יחצנ ...דוחיי" - המילשו תיתימא

ךכ לודג יכה ףקותב דמענש ,ונייה ,הלואג לש ןפואב ותדובע דובעל וילע ,הזל ףסונו
,רשא ,חישמה תומיד בצמו דמעמה תמגודבו ךרד-לע - 'וכ בוכיעו העינמ םוש ןיא ויבגלש
."'וכ תורחתו האנק אלו ,המחלמ אלו בער אל םש היהי אל ןמזה ותואב"

םהיאיבנו לארשי לכ וואתנ" ,"ןמזה ותוא"ל תופצלו תווקלו ןימאהל - שארל לכל - אטישפו
תווצמבו הרותב קוסעל ןהל תוחינמ ןניאש תויוכלממ וחוניש ידכ ,חישמה תומיל םהימכחו
היהי אלו ,התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ" ,"המכחב ובריו עוגרמ םהל ואצמיו ,ןגוהכ
."לטבמו שגונ םהל

?םלועה תומוא לע םירבדה םיעיפשמ דציכ

:םלועה תומואל עגונב לארשי לש םתלועפ תוללכ םע םג רושק הז ןיינעש ףיסוהל שיו

'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתי" - חישמה ךלמש - "ןמזה ותואב" ויהיש םיניינעהמ
."דחא םכש ודבועלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימעה לא ךופהא זא יכ ,רמאנש ,דחיב

הז ידי-לע - "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע לעפנ הז ןיינע םגו
וניבר השמ הוויצ ןכו" :ם"במרה ןיד-קספכ ,חנ-ינב תווצמ םייקל םלועה תומוא לע םילעופש
."חנ-ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ ףוכל הרובגה יפמ

האנק אלו ,המחלמ אלו בער אל םש היהי אל ןמזה ותואב"ש םהל ריבסהלו דמלל - ללכנ הזבו
תילכתב "דחא םכש ודבועלו 'ה םשב םלוכ אורקל"ד ןיינעה תויהל לכויש ךכ ,"'וכ תורחתו
תמגודו ןיעמ ,הלואג לש ןפואב םתגהנה תויהל הכירצ התע םג ירה ,ךכל םאתהבו ,תומילשה
."ןמזה ותוא"ד תומילשה

,ינב ,בבל בוטו החמש ,החונמ ךותמ ,םולש יכרדו םעונ יכרדב - ולא םיניינע לכו [...]
םיימשגה םידועייה יוביר תודוא ם"במרה ירבדכ .יחיוור םלוכבו יחיוור ינוזמו ייח
תושעל ונידי תא תוקיזחמה תובוטה לכ ונל עיפשי"ש ,םא יכ ,רכש רדגב הז ןיאש - הרותבש
תושעלו המכחב דומלל םייונפ בשנ(ש) ...ידכ ,בהזו ףסכ יובירו םולשו עבוש ןוגכ ,הרותה
."הווצמה
- 185-183 'מע ג ךרכ ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ו"משת ירחא תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב

רקיעה אוה השעמה


תונובשח ילב לארשי-תבהאו הקדצ


ול ןידדומ ,דדומ םדאש הדימב

,תווצמה לכב ומכ ,הקדצה תווצמ םויק ינפל םיכרבמ ןיאש םעטה תוחצה ךרד-לע םירפסב אבומ
וא ,הווקמב לובטל הליחת וצריש הלאכ ויהי ,הקדצה תניתנ ינפל ךרבל בויח היה וליאש
היהת הווקמהש ןכתיי ...ינעה םע הרקי המ עדוי ימ ,םייתניבו ,"דוחיי םשל" הליחת רמול
"דוחיי םשל" תרימאו הווקמב הליבטה םדוקש ןוויכו ,ודי גשיהב היהי אל רודיסהו ,הרוגס
...ינעל הקדצ ןתיל לוכי וניא ,אלימב ,הכרבה תא רמול לוכי וניא

ןמזה לע לבחש םג המו ,תונובשח תושעל ןיא - לארשי-תבהאו הקדצ - הלא םיניינעב
.תונובשח תיישע לע םיזבזבמש

:ול ןידדומ דדומ םדאש הדימב [...]

הדידממ הלעמלש ןפואב איה לארשי-תבהאבו ("ינעה שפנ תא תייחה") הקדצב ותגהנה רשאכ
הלעמלש ןפואב ("הקדצה 'יוה ךל") ה"בקה לש ותקדצ ול ונתיש שורדל לוכי יזא ,הלבגהו
לש ןפואב אלא ,תורובג לש ןפואב היהת אל הלעמלמ העפשההש ,ונייה ,הלבגהו הדידממ
העפשהה ינפוא 'ב שדוקה-תרגיאב ראובמכ) הלבגהו הדידממ הלעמל ,תוטשפתהו תובחרתה
.(הלעמלמ

:רתוי קמועבו

הרותה תבהא ,'ה תבהא ,תובהאה 'גש ליעל רכזומכ) 'ה תבהא םע הרושק לארשי-תבהאש ןוויכ
תעונת) 'ה תבהא םג תישענ לובג ילב לארשי-תבהא ידי-לע ,ירה ,(דח אלוכ לארשי-תבהאו
ותוהמ םע שממ דח השענש דע ,לובג ילב (אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעל הכשמההו בוריקה
בוט הטמל םג ול ךשמוי אליממ ךרדב ירה ,בוטה תילכת ךרבתי אוהש ןוויכו ,ךרבתי ותומצעו
.לובג ילב
יתלב - 325-326 'מע ינש קלח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה לולאב י"ח תודעוותהמ)
(הגומ


...םיצורית ןיא ,תבשב

,םיקסע-ילעבל עגונב םיבוט-םימיו תותבשב הליפתב תוכיראה ןיינע שגדומ שדוקה תרגיאב
םוש ןיא - םיקסע ילעב לע רבודמ רשאכ ..."זוע רתיבו תאש רתיב (רבדה) לטומ םהילע"ש
תוכיראב קוסעל םה םיכירצ תבשה םויבש תדחוימ השגדהב רמאנ םתודואש רחאמ ,אלתמאו ץורית
!הליפתה

תועיבקהש םימעפ המכ רבודמכו ,הרותל םיתיע תועיבקב ףיסוהל םיכירצ שארל לכל [...]
,תוכיראב הליפתה תדובעב קוסעל םיכירצ תבשה םויבו ,שפנב תועיבקד ןפואב תויהל הכירצ
םויד תווצמה םויקב ןכו ,תבשה םויד הרותה ירועיש דומילב םג יוליע ףסונ הז ידי-לעו
.תבשה
ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"משת'ה ןסינב 'ג ,ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 1106 'מע ינש

יבר יצוצינ


"ץוצינה אל ,התבכ שאה"


דוע ליחתמ ,לארשי-ץראל עגונב תויוכז הברה שי רימשל"
רשה םע תבקונ החישב יברה רמוא ,"'ןוגראה' לש ןמזהמ
ינש ותריטפ רחאל םסרפל שקבמ רומ-ןילי ןתנ * בצק
* וילע "רשוי-ץילמ ושמשי" הלאש ידכ ,יברה לע םירמאמ
רמוא ,"אבהל םג םעה תא שמשל הכירצ םכלש שפנה-תוריסמ"
,רבדל ךירצ רעונה לא" * םקימע והילאל 'תודיחי'ב יברה
ימחולו יברה * ןהכ הלואגמ יברה עבות ,"בותכל אל
הנושאר המישר - תורתחמה

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.םנעמל םחליהל ףאו ,םילאדיא ןעמל םמצעמ בירקהל םינכומ ויהש םישנא דואמ ךירעה יברה
.הנידמה םוק ינפל יטירבה ןוטלשב וקבאנש תורתחמה ירבח ,הלא ןיב

אלו תופרהל אל םהמ עבת אוה .תולועפ םהמ עבת םג אלא ,םתוא ךירעה קר אל יברה ךא
שגפנ ףא םקלח םעו בתכתה םהמ קלח םע .תובכל ,הנידמה םוק ינפל ,םברקב הרעבש שאל חינהל
,רומ-ןילי ןתנ ,רימש קחצי :םהמ המכל יברה לש תויוסחייתה ונינפלש המישרב .'תודיחי'ב
.ןהכ הלואגו םקימע והילא

'ןוגראה' תפוקתמ רימש תויוכז

,זאש ,'וכו ןוגראה לש ןמזהמ דוע ליחתמ ,לארשי-ץראל עגונב תויוכז הברה שי רימשל"
וישכעו ,הז דגנ רימש םחל ,לארשי-ץרא לע םלועה תומואל הטילש (וניתרות יפ-לע) היהשכ
.(833 'מע ,ב ךרכ ב"נשת שדוק -תוחיש) "לארשי-ץראמ םיקלח תריסמ תודוא רבדמש הז אוה

לארשי תלשממב הרובחתה רש םימי םתואב שמישש ימ םע ותחישב יברה עימשה הלא םירבד
,הקדצל תורטש להקל קליח יברהש תעב עריא רבדה .בצק השמ רמ ,(הנידמה אישנ םויכו)
.ב"נשת טבשב 'י יעיבר םוי יאצומב

ינפל דועו לארשי תלשממ שארב דומעל רחבנש תעמ יברהמ רימש רמ לביק םיבר דודיע ירבד
ריכזה יברה .(דעק 'מע א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב וילא יברה בתכמ האר) ץוחה רש ותויהב ,ןכ
הדימע" - לארשי-ץרא רמשמ לע רימש לש הנתיאה ותדימע תא (תופסונ תויונמדזהבו) זא
."תובר םינש םחלנ םהילע תונורקעב הנתיא

."ןוגראה" יוניכה-םשב י"חלה תא יברה ריכזה ,בצק רמ םע ל"נה ותחישב

רומ-ןילי ןתנל 'רשוי-ץילמ'

'ר ח"הרה םסריפ (ב"משת ןושחרמב ב"כב עיפוהש ,13 'סמ ןויליג) 'ד"בח תשרב' ןותיעב
'רשוי ץילמ' שפיח רומ-ןילי ןתנ רשאכ" :התרתוכש ,האבה העידיה תא סוארק 'יש ילתפנ
."תמאה םלועל

:רפוסמ העידיה ףוגב

ויתונשבו י"חלה דקפמ ותעשב היהש ימ ,רומ-ןילי ןתנ ומלועל ךלה המ ןמז ינפל"
םירותיוו םיברעה לא תוברקתהב לגדש ,ילארשיה לאמשב תרכומו תקהבומ תומד תונורחאה
רעניימעגלא' םסרפ ,ותריטפ ירחא .ןוכיתה-חרזמב םולשל עיגהל ידכ ,םהל תכל יקיחרמ
תא תובהלתהב שישקה גיהנמה ראית םהבו ,וטע ירפמ םירמאמ ינש יקרוי-וינה 'לאנרו'ז
.ז"לשת הנשה-שאר יאצומ לש תודעוותהב ףתתשה רשאכ ,שטיוואבוילמ יברה םע ותשיגפ

לבקל רותב דמע רשאכ ול רמא יברהש המ רזחשמו תודעוותהה תא ראתמ אוה הלא םירמאמב"
ןותיעב םיעיפומה וירמאמ תא ארוק אוה יכ ול רמא יברה ךכמ לעפתמ אוה .'הכרב לש סוכ'
ינפלמ אצי רומ-ןילי .'קיר ראשי ןותיעב ומוקמ' תרחא יכ ,בותכל ךישמהל ונממ שקיבו
.וילא יברה לש וסחיבו ובצמב רהרהמו שערנ יברה

ןושרג 'ר .ג.א ךרועל רומ-ןילי ףריצ ותוא ,בתכמה אוה השרפה לכב ןיינעמ יכה"
ינא' :ראשה ןיב בתוכ אוה .ותומ רחאל הלא וירמאמ תא םסרפל שקבמ אוה ובו ,ןוסבוקעי
,יילוח תטימ לע יבכושב .םירופס יימי יכ שיגרמו תיניצר םד תלערהמ לבוס ,השק הלוח
רחאלש םינשב ןהו י"חלב ןה ,יתוליעפו ייח לש שפנה ןובשח תא השוע ינא ,הלילה תועשב
םיאטחה לע םלועה ארובל ןתא ץורית הזיאו דובכה-אסיכ ינפב עיפוא דציכ בשוח ינאו ,ןכמ
ילוא ושמשי םה ,יתריטפ ירחא ועיפוי הלא םירמאמ םא יכ ,אופא הווקמ ינא ...יתאטחש
.'...יח ינאש ןמז לכ ,וישכע םירמאמה תא םסרפל אל שקבמ ינא ןכל ,יליבשב רשוי ץילמ

."...ותומ ירחא ועיפוה ןכא םירמאמהו רומ-ןילי תשקב תא םייק .ג.א ךרוע"

..."לכוא אל קפאתא"

יברה רגישש בתכמ םסרפתה (172-173 'מע ב"סשת ןסינב א"י ןוילג 'ד"בח רפכ'ב) הנורחאל
:רבעשל י"חלה ישנאל האירק-השירד ובו ז"לשת ירשת שדוח יהלשב רומ-ןילי רמל

ז"לשת'ה ,תישארב 'פ ק"שרע ,ה"ב

.י.נ ןילקורב

דובכל

רומ-ןילי 'יש ןתנ רמ

:הכרבו םולש

ימחול" ורפס תלבק בתכב םג רשאל גחה תחמש רחאל הנושאר תונמדזה איה וז
לע" ,עודיה ןושלב ,ףילחהל ונלוכיש םידחאה םירבדה לע ףסונב ,"לארשי תורח
,"תחא לגר לע הלוכ הרות" ל"ז ונימכח רמאמב ומכ ,הז םע דחיבו ,"תחא לגר
.המלש הרות שי ןכ-םג ונפלחהש םירבדב רשא ינבשוח

- לכוא אל קפאתא תאז לכב ,שורדה יפכ ורפסב ןייעל םיאתמ ןמזה ןיא ןיידע
םיאתמ ,תודחא םילימ םינפ-לכ-לע ףיסוהל - הדות תיוולב הלבקה רושיא םע
םג הזב אצמי םא החילסה ותאו ,היתונקסמו הרעהב אובל קיתע לארשי גהנמל
.הנעט ןיעמ

התודוא הפוקתה הרואכלש ףא רשא רואיבב ךרוצ ןיא רמד היתווכדל יאדווב
בוטל וקה עירכהל ידכ וב היה ללכבו ,רתוי םיזעונ םישעמ תשרוד התיה בתוכ
הלק וליפא תוננובתהב לבא ,םיברל עגונב ןהו דיחיל עגונב ןה ,וכפהל וא
םישדוחב םג ילואו תונורחאה םינשב בצמה תודוקנ המכב רשא רמול םוקמ
וניא ירהש .רתוי דוע ילואו ןהה םינשבמ התוחפ אל הדימב עבוק םינורחאה
יזא ,ינויח וליפאו ,יניצר ןיינעב םיליחתמשכש יתנווכ ,"חתפמל רגוח" המוד
ןיאש וא ,שורדה בצקב םיחילצמ ןיאש וא ,המלש החלצהה ןיא וליפא םא
םיסנמ םהלש לאידיאהב הנומא ילעבו ץרמ ילעב םדא-ינבב גוהנכ ,ללכ םיחילצמ
ףד לכב לארשי-ינב ונמע ימי ירבדב ונא םיאצומש יפכו .םעפה דועו םעפה דוע
-לכ-לע ,ולש לאידיאה תמשגהב םדא האורשכ ןכ-ןיאש-המ .ותוא תורוקהמ ףדו
תוצמאתה ילואו ,תוצמאתה ונממ שרודה בצמ אב הז ירחאלו ,הבושח הדימב םינפ
רדרדתי אלש אטישפו ,טעמתי אל םינפ-לכ-לעו ,הנבש ןיינבה לדגי רשא ,הלודג
הברהבו הברהב הרומח הלש תואצותה םע הבזכאה תנכס ירה ,ו"ח הזמ רתוי דועו
.לאידיאה תמשגהל הלועפה תלחתהב הבזכאה תנכס רשאמ

"העיבתו הרעה"

:רומ-ןילי רמל בתוכו יברה ךישממ

לש םילאידיאהש רמול בייחמ ליעל בותכה ןיאש תוגייתסהב ךרוצ לכ ןיא חטב
יתווקת ,ותטישל אוה רבודמה רשא ףסונ לבא ,זוחא האמב םיווש םה ונינש
םלוע תלחנ איה השודקה לארשי-ץראש תרמוא תאז ,תימינפה הדוקנב רשא הקזח
,וירבחו רמל עגונב יתעמשש המ יפ-לע ,תיטנדיא ונתעד ,שודק לארשי םע לש
.שורדה ןויעב אל יכ ףא ,ורפסב יארוקב רתוי דוע התע ילצא הז םשור קזחתנו

לכ סח אלו השעמה שיא רמ היה איהה הפוקתבו םהה םימיב םא :איה ילש הרעה
- והומכ ושעי םירחא םג ,אוה ותוליעפ לע ףסונש 'וכו תולדתשהו העיגי
רשא רבדה רזומו ?'וכו 'וכו הביתכב קפתסיש ןמזה התע אקווד ותעדל םנמאה
שארב ודמעש ולא בורב םג איה ,ייתועידי יפל םינפ-לכ -לע ,הרומאה העונת
.ורפסב בתוכ םתודוא תולועפה ינגראמו תולועפה

לכ םיקסוע םהב םיניינעהש רמול רומאהב יתנווכ ןיאש ףיסוהל רתומל יאדווב
םה םתטיש יפ לע אקווד לבא ,'וכו םייניצרו םיבושח םניא ל"נה םירכזומה
תוקסעתה קידצמ הז [?ןיא] ירה ,לעופב תושפנ תנכס ידכ דע היפ-לע וגהנתהש
.םירחא םיניינעב

לש תויורשפאה התע םדיב ןיא תוביס המכ ינפמש יל עודי רשא ןכ-םג ןבומ
ןיא םהה םישעממ המכ רשא דועו ,איהה הפוקתבש ולא תמגודב תוישעמ תולועפ
הפוקת לכ ירהש ,היוצרה הרטמל ןדי-לע עיגהל ללכו ללכ המיאתמ וז ונתפוקת
.'וכו רואהו בוטה הב תוברהל הל דחוימה הלועפה ןפואו הפוקתו

התיה םהה םימיב םיטירבה תלשממ לש עבטה ךרדב תודגנתההש יאדווב לבא
םגו ,תולועפה ןתוא לכ וללש השעמה ישנא לש םבורד-םבורש דעו רתויב הפיקת
תוחפ אל ילואו תודגנתהב היה ןכ-םג םימיב לארשי-ינב וניחא לש חורה-בצמ
.םיטירבה תודגנתהמ

ליגבו ,ץרמ תופיסומ ןיא םינשה רשא ,הז ןוגכב תונעל תוירבה יפב ליגר
,ונתרות חורל דגונ הז םג יתעדל לבא .'וכו הדובעמ החונמל ןמזה אב םייוסמ
המדקה רותבו ,הלש םויסה תאירקב אקווד רשא ,םייחב הארוה - םייח-תרות
וחיל סנ אל" לארשי העור השמ רשא הרותה תנייצמ ,תישארבד האירקה תלחתהל
.םירשעו האמה ותנש לש ןורחאה ומויב םג "וניע התהכ אלו

עגונ המ ,'וכו יניסמ הרות לבקש ונבר השמל עגונב ללכ ןבומ אל הרואכלש
דומילב תוטשפבו תוימשגב ,וניע התהכ אלו וחיל סנ אל רשא הזב הארוה המו
הרומאה הנעט לולשל אוה הזב םירואיבה דחאו ?היתווצמ םויקו הרותה
.שפנה תחונמו ףוגה תחונמל ןמז אב םייוסמ ליגל םיעיגמשכש

ובל ברע רשא אוה הזיאו הז אוה ימ יכ ףאו" :ןקזה ונבר ןושלב ,ףיסוהלו
הז םג רתפנ ירה "(ונבר השמ) תגרדממ ףלא ינמ דחא קלח וליפא גישהל תשגל
והנמ ץמשו והצק ספא" :םש ןקזה ונבר ןושל ךשמה יפ-לע - תורוהל ,הרותב
רתסה תניחבב איה וז הראהש קר 'וכ לארשי תוללכל ריאמ ורואו ובוט בורמ
לעופה לא חוכה ןמ האיצוהל ךירצו ,"לארשי תיב לכ תושפנב לודג םלעהו
.ומצע תולדתשהב

,הטושפכ ,תולגב אצמנ ,לארשי-ינבמ דחא וליפא ,לארשי-ינב םע רשא ןמז לכו
אל יאנפ ןיא ,םתבשחמ ךלהמו םלועה תוברתל דובעישו תולגב רתוי דועו
.ףוגה תחונמל אלו שפנה תחונמל

אלא ,ןיינעה ךרעב ללכ קיפסמ הז ןיא לבא ,תורושה תומכב יתכראה ילוא
יתאבש הנושארה םעפה איה וזש טרפבו ,בותכה קיפסיש יתווקת רמד היתווכדלש
.העיבתבו הרעהב ידו ,וילא הביתכב

"תודהיל ריזחהל - הנווכה ,'תושעל'"

בתכה לע הלעה ןכמ רחאל .'תודיחי'ב השיגפל יברה םע דעונ םקימע והילא רמ תרתחמה םחול
:יברה םע השיגפהמ וימשר תא

.יקרוי-וינה ףרוחה תולילמ הלילב ר"ומדאה םע םינפ יתשגפנ"

ירבוע םע דימ םלענ אוה .ץרמ עפוש ריעצ ,רנורג ברה ,םיריכזמה דחא ינסינכה ורדח לא"
.ףסה תא

תא ץחל ,םק יברה .םירפס וקלחב הסוכמ יקנע ןחלוש דמע ,ןטק םלואל המדש ,רדחה יתכריב"
ךכ .הצק ותואב יתבשי ינא .והצקב םא יכ ,ןחלושה זכרמב בשי אל אוה .ולומ ינבישוהו ידי
תא דוע ןיטקמו ילא ןחוג היה ורבדב .ןחלושה בחור לכ אלו תיווזה קר וניניב הצצחש
.וניניב קחרמה

,הלוליהה תעשב ,ןכמ רחאל ויתיארש יפכ ,הטמלמ אבה רוא ותוא וינפב יתיאר וז הברקמ"
יתיסנ .תונחובה ,תורדוחה הדלפה יניע ,ויניע תא םג תוארל יתלוכי ןאכמ םלוא .קחרממ
ותוא ךכיר ןקזה .וליגמ ריעצ ,ירבג חוכ יפי לעב רתסלק הז היה .ןקזה ילב ימצעל וראתל
.דחוימ ידוהי ףונב

תולאש לאש .תרתחמה ותוא הניינע .בר בשקב תובושתל ןיזאה .רקח .עומשל הצר הליחתב"
תומשב בקנ .םימחולה לע לאש .ונניאש ךשמה .ךשמהה תא תעדל באת לבא ,לכה תא עדויש ימכ
'?תינומלא תינולפ השוע המ ?ינומלא ינולפ וישכע השוע המ' -

התע וכפה םינומלאה םילייחה ?השוע המ ,שוריפ המ - הבושתב יתישקתה - ?השוע המ - "
.םייחב וכרדל הנפ דחא לכ .םינומלא םיחרזאל

םינשה הרשע-עבראב איה התשע המ' - תמחול לש המשב בקנ יברה - ?'תינולפ השוע המ'"
חינה ,הארנכו ,ול רורב היה הז ,לאש אל אוה ,הנידמה םוק ינפל התשע המ - '?תונורחאה
.ותעד תא

תבהלש הכותבו תלחג הב שיגרמ ינא' ?תושעל איה הלוכי דוע המ .הייח תא היח איה"
הז חוכב התשע המ .םישנא ביהלהל חוכ הל ןתנ ה"בקה' .ר"ומדא רמא ,'תבהלש הילעמו
'?תונורחאה םינשה הרשע-עבראב

?קוידב ןווכתמ אוה המל ,'תושעל' רמוא ודובכ םא לבא .יבר ,המשב בישהל לכוא אל -"

.תודהיל םידוהי תרזחהל ינא ןווכתמ ,'תושעל' רמוא ינא םא' - ומצע ךותב סנכתנ יברה"
.'...הזב ךישמהל םיבייח םתא .םידוהי ןעמל שפנ-תוריסמ רבעב םתיליג ,תרתחמה ישנא ,םתא

ןיאש וישכע .רתוי לק היה ,הארנכ ,הז .ועמשמכ וטושפ ונשפנ תא ונרסמ יבר ,תרתחמב -"
.שפנה-תוריסמ םג המלענ ,תרתחמ

,שפנ -תוריסמב םידוהיה ויח תורוד תורשע .ידוהי לכב שי' ,יברה רמא ,'שפנ-תוריסמ'"
-תוריסמ שי 'םיקסבי'ב וליפא .םידוהי םיטסינומוקב וליפא תמייק איה .םמדב תראשנ איהו
תשמשמ המל איה הלאשה .םידוהיה דגנ תלעופ איהשכ םג ,תידוהי שפנ-תוריסמ יהוז .שפנ
.'...שפנה-תוריסמ

.חוכ ןיידע םכל שי .אבהל םג םעה תא שמשל הכירצ' ,יברה ךישמה ,'םכלש ,שפנה תוריסמ'"
הז חוכב .ותוא ךירעהל םיעדוי םתא ןיא .םכל שי חוכ המכ םיעדוי םכניא םכמצעב םתא
םויה דע םכב האורה דואמ לודג רוביצ שי .םידוהיה ןעמל תולודג דוע תושעל םתא םילוכי
ןיא יל ...םכל תייצי ,םכל עמשי אוה .וילע תווצל ףאו וילא אובל םילוכי םתא .םירוביג
.'...עמשי םכל .יל עמשי אל אוה .רוביצ ותואל אובל לוכי ינניא ינא .הזכ חוכ

םג הנממ ואצי .םיעות הברה הנממ ואצי .חור לכל ורזפתנ הישנא ,יבר ,הררופתנ תרתחמה"
דחא לכ ךלוה םויכ .םלוכל תחא ךרד התיה םינפל .םיאצומ םניאו ךרד םישפחמ םיבר .םיעתמ
תווצמ הברה לע םירבדמ םויה .תחא הווצמ ונלוכ ונמייק םעפ .ךרדה יהוזש ,ןעוטו וכרדב
.תחא וליפא םימייקמ ןיאו

"תדחוימ הווצמ םכל שי"

רשאמ רתוי רסמתהל אוה בייח הלש ,תדחוימ תחא הווצמ שי' ,יברה רמא ,'ידוהי לכל'"
תחא הווצמ לבא ,תווצמה ב"ירת רתי תא חינזהל אוה ךירצש ,תרמוא תאז ןיא .תורחא תווצמל
.דחוימה וקסע איה ולש תישיא איה

הווצמה יהוז .תרחא הווצמ לכמ רתוי םילוח-אפור תווצמ תא םייקל בייח אפור ,לשמל'"
לוכי אוה .םיריסא -רוקיב התיה ותווצמ - םכלש ןיול הירא ברה .וקסע אוה המויקו ולש
םג ךכ .ול הדעונ איה .ולש הווצמה איה םיריסא-רוקיב לבא ,תווצמה ג"ירת לכ תא םייקל
'...םכל תדחוימ הווצמ שי םכל

?יבר ,םויכ יהמ -"

.'תודהיל םידוהי ריזחהל :יתרמא רבכ'"

?יבר ,ךיא -"

קחרתמ היה תיטרקנוק הלאשב יתעגנש תמיא לכ טעמכ .ומצע ךותב סנכתנו רזח ר"ומדאה"
שיגמ אוה ןיא ךא ,ןוויכ לע עיבצמ אוה .שרפלו טרפל וניינעמ הז ןיא יכ ,יתשגרה .הנממ
.עסמ תינכות

?תוישעמ תווצמ םויקל ארקנ םאה -"

יכ ,ליחתהל רקיעה .ומצעמ אובי ךשמהה' ,יברה בישה ,'דבכה לא לקה ןמ רובעל ךירצ'"
הרשע-עברא .רתוי רהמ ןמזה ץר וישכע .רבד השענ אלו ורבע םינש הרשע-עברא .הרשכ העשה
ותוא םכל היהי אל םינש רשע דועב .רבעב םינש תורשע ויהש הממ רתוי ןה ונתפוקתב םינש
'...ותוא ודבאת .םויה םכדיב שיש ,חוכ

םיבייח ונחנא .ןיידע הנכומ הניא ןושלה לבא ,תובושק םיינזאה .יבר ,הרשכ העשה -"
םולכ ונרצי אל .ךכל םילכ ונל ןיאו ,תימוטאה היגרנאה ןושלב ונרודל תודהיה תא ריבסהל
קר ונל שי תודהיהמ .חורב םג םא יכ ,ףסכ קר אל תובדנ םיצבקמ ונא .חורה חטשב לארשיב
.תירבעה הפשה

.'תודהי השורד .הקיפסמ הניא הפש .ושפנ תא רסמ אל דוע שיא הפש לע לבא'"

.רבד םוש לע דוע םיגרהנ ןיא ונלצא לבא .וטנארפסא לע גרהנ אל דוע שיא .ןוכנ -"
םושמ ,אב הז לכו ...תירקת :שדח םש ול ונאצמהש ,הרקמב וא הרקמ לע וישכע םיגרהנ ונלצא
תא ונבנגו וניתורצואמ ונקרפתה ונחנא .ונלש הנניא בגאש לגרה תטישפ דעב ונא םימלשמש
לע לכה תא וססיב םה .לכ רסוחב םיראשנ ונאו לגרה תא וטשפ םה .םירז לש םהיתונוערג
...לגרה תא טשפ לכשהו ,ויצארה לע ,לכשה

ונממ ושרד אלא ,לגרה תא טשפ אל אוה .אל' ,ףקותב יברה רמא ,'לגרה תא טשפ אל לכשה'"
.הנומא ול ןיא ,שגר ול ןיא ,ולשמ ןוצר ןיא לכשל .תתל לוכי אוה ןיאש תא ,ול ןיאש תא
.לגרה תא טשפ אוהש תרמוא תאז ןיא לבא

אוה ןיא לבא ,םתלעותל וב ושמתשי ןעמל ,םדא ינבל ותוא ןתנ םיקולאה .הכרב אוה לכשה'"
הלבקתנ םאה .הירטמואגב סדילקוא תטיש תא ,לשמל ,לוט .םירחא םירבד םוקמב אובל לוכי
תידילקוא-אלה הירטמואיגה האב ,תורחא תוירטמואיג ,תורחא תוטיש ואב ?תיפוס הטישכ
.תרחא םירבדה תא החיכוהו

לוכי אוה .ישפוח וניא אוה ,יאמצע וניא אוה ...וכופיהו רבד חיכוהל לוכי לכשה'"
.'םדאב יולת אוה לבא .אלפנ ילכ תויהל

"לק רבד הניא תודהי"

.הנומאבו שגרב ול רסחה תא לכשב אלממה ,רוד ותוא לש ותעדותל רודחל ,יבר ,השק לבא -"
עמשיש ידכ .ילוק תא עומשל לוכי אוה ןיא ,ןילקורבב ןכוש ודובכו ביבא-לתב ינא בשוי םא
...השק הזו םיקוחרל עיגהל ידכ הזכ רשק יעצמא איצמהל שי .ןופלט שורד

תורצ רורצ ובג לע אשנ דימת ידוהיה' ,הגונ ךויחב יברה רמא ,'לק רבד הניא תודהי'"
.'...לרוגה הז .םירוסיו

,םייונישהו ןמזה יקחרמ תא רובעל ךיא הלאשה .רוזעל אל תולולע תורצה םג ןאכ לבא -"
.םינמזה תא ףילחמו םיתיע הנשמה .ה"בקה לש ונוצרמ םיאב םייונישה ירהו .ללוחמ אוהש
תדמוע איה וישכע .הפ-לעבש הרותהו בתכבש הרותה :םיבלש ינשב ןמזה דמימב החתפתה תודהיה
שאר תבכרהו ףוגמ שאר תזתהכ הומכ המרופר .המרופרל ןווכתמ ינניא .ישילשה בלשה ףס לע
ןמ הפ-לעבש הרותה החמצ הבש ,ךרדל - תינגרוא החימצל ןווכתמ ינא .תוומ והז .ומוקמב רז
.הנשב הנש ידמ רמותה שאר לע שדח בלול חמוצש ךרדב ,בתכבש הרותה ןמ הפ-לעבש הרותה

.'...ישילשה בלשה ןמ ליחתהל לוכי ךניא לבא"

.שרושה ןמ ליחתמה עזגה ןמ םיבייח ליחתהל ,יבר ,ןוכנ -"

הכשמנ העשה תיצחמו תועש שולשמ הלעמל .תוצח ירחא םייתש העשל וברקתה ןועשה יגוחמ"
.תירבעב רמא - 'תוארתהל' .םימח ךויחו די תציחל .דרפיהל ונדמע .החישה

'?יברה ךל רמא המ' .םיכרבאו םירוחב יניינמ ינשכ רבע לכמ יתוא ופיקה ורדח תלד ינפל"
.הלמ לכ םושרל םינכומ .םיסקנפ ופלש םידחא .טהלב ולאש -

:אוה ,רמא אלש ,םירבדב יתעמשש המו .דבלב זמרש המ ,רמא אלש המ רתוי בושח ?רמא המ"
ןותנה םעה םויק לע םשפנ תא רוסמל התע םיבייח הנידמה תמקה לע םשפנ תא ורסמש הלא
.הנכסב

ןכ -יפ-לע-ףא .גלשה קרח יילגר תחת .יפרוחה הלילה לש זעה ורופכ יתוא ףפא ץוחב"
."תעדו הניב ,המכח רוא םיקמעממ הלעש ,רואה ןמ ,הארנכ ,אב אוה .םוח יתשגרה

תוצח לש החיש

ףרוחב יברה לצא הרקיב ,הנידמה םוק ינפל תרתחמה תומחולמ איה ףא ,ןהכ הלואג 'בגה
םע השיגפה תא הראית הב ,'בירעמ' ןותיעב הכורא המישר המסרפ ןכמ רחאל רצק ןמז .ה"כשת
:התמישרמ קלח ןלהל .יברה

-םיתש ,תוצח ,רומאכ ,התיה העשה ,יברה םע תודיחיב יתראשנ ינאו תלדה ירחא הרגסנשכ"
-םיתש העש לש ךויחב הביתכ ןחלוש ירוחאמ ינפ תא לבקל םמורתה יברה לבא .הלילב הרשע
.םירהצב הרשע

דרוי רופאב ןקזו ןהילע הטומש רוחשב תעבגמ ,ראות-תופי םינפ ךינפל - הצור התא םא"
םייניע גוז קר ךלומ תובצינ - הצור התא םא לבא .דסחו ןח לש העבה ךילא תואשונ ןהו ןהמ
-לכ אל .ריתסהל והשמ ךל שי םא םיענ ךכ-לכ אל ,זאו .תולגל אלא תוארל אל ,ךב תולכתסמה
ךל המדנ המ םושמ - ןורחאה דע םירותפכה תא רתפכל הסנמ התא .רקשל תנווכתה םא םיענ ךכ
הז אוה התא וא הלאכש תויגאמ םייניע תמאב שי יברלש םושמ ךכ הז םאה .שדחמ וחתפנ םהש
ןיב ךל התשענש 'בלה תפיטש'ו תוילילה תוביסנה ירפ ,ץוחבמ היגאמה תא ךתא תאבהש
תאב המ םשל רוכזל בושח .תובישח לכ 'המל םרג המ' הלאשל ןיא וישכעש אלא ?םידימלתה
.ימצע תא גיצהל אופא הליחתמ ינא .ללכב ןאכל

ינא המ םג אלא ,יתישעש המ קר אל יל רפסמ אוה .רתוי יילע עדוי אוה .ךרוצ ןיאש אלא"
רבכ םנמא .השוע יניא ותעדל המ אלא ,הווהב ינא השוע המ קר אל .תושעל ותעדל הכירצ
תצק הז תאז לכבו ,לארשיב ןיינעתמו םוי-םוי םינותיע ארוק אוהש וידימלת יל ורפס
.דיחפמ

בוט ןכ םג הז הביתכ .בוט ןכ םג הז ,ונ ,םינותיעב וישכע תבתוכ יתרבגש עמוש ינא'"
לא תרבדמ אל יתרבג עודמ .בותכל אל ,רבדל ךירצ רעונה לא .רעונה רקיעה .רקיעה אל לבא
,וילא םירבדמ אל לבא - וילא םימאונ .ימ ןיאו וילא ורבדיש הכחמ רעונה ?רעונה
.'קלדנ אל אוהש םיאלפתמו

ירמגל לבא ,ךכ לכ הרוהט תידרפס הרבהב אל ,תירבעב קר ,שידיאב ילא רבדמ אל אוה ,אל"
.ןותמ ןותמ עמשנ ולוק םיבהלנ וירבדשכ םג .שדוקה ןושלב

...תסנכהמ אובת אל העושיה

לוק ותואב ול ןתניהל הכירצ איהו ,הדוקפ הז - יברה ךישממ - ול הכחמ רעונהש רובידה'"
לבא ,אל וא הל עמשיי רעונה .לארשי םע לש תולודגה תודוקפה לכ ונתינ וב ,ןוט ותואבו
תסנכהמ אל לבא ,תסנכ הז תסנכה !תסנכב ?םידקפמה לכ הפיא .דקפמ ןיאו .הכחמ אוה הל
הז תסנכה .ךרד םיצרופש הלאמ אלא םלתב םיכלוהה הלאמ אובת אל העושי םוש .העושיה אובת
,תונטקב וישכע םיקסעתמ םהש ,שדוק תמחלמ לש שדוק שא םהב הרעבש הלאל הרק המ לבא ,תסנכ
תסנכ לש םירעובה םיניינעה לע ובשחיש םוקמב ,תוחפ וא רתוי הסנכה-סמ לע םיחוכיווב
תכלל לוכי וניא חוכ הקיזיפב ?הדוקפה תא תתל םעפ ועדיש תוחוכה םתוא הפיא ?הלוכ לארשי
-םע לש וחוכב ןימאמ ינא ןכ-לע .םלועל םייק - םייק םעפ היהש המ .םלעיהל ,דוביאל
חוכ היה .ררועיש ימ ךירצ קר ,ובושי םה ,וב םימייק םה - רעונב תוחוכ וב ויה .לארשי
?םלענ אוה ןכיהל - ררועל עדיש

ומכ ארונ רבד ןיא ,תעדוי יתרבג .תוירורפאב םיכלוה םלוכ ,םרזה םע םיכלוה םלוכ'"
והשימ ךירצ ,םרזה דגנ הליחתמ הריציה ,התימ תניחבב הז םרזה םע ףחסיהל .תוירורפאה
תרגסמה םא .תרגסמה דגנ תודרמתהל קר ,םולשו סח דרמל ףיטמ ינניא ,אל .םרזה דגנ ךלייש
ךירצ לבא ,קוחה תא רפהל הז ליבשב ךירצ אל .ונממ תאצל םיכרד שפחל ךירצ - אלכ איה
.'הנחמה ינפל ךליש ץולח ןיאו ,תרגסמב ךלוה ,לארשי םע לכ ,םלוכ לבא .קוחה דגנ םחליהל

הדוקפל הכחמ רעונה

תועש יפלאו תואמ המכ הבשיח תרבגה' .סותאפ םוש לבא ,יברה לש ולוקב עמשנ קומע שואיי
רשפאש העש איה םירוענ לש העש אולה ?דוביאל םוי-םוי תוכלוה 'רעונ תועש' המכ ,תורקי
רעונה זא ,םימאונ - תווצל םוקמב ,םיגיהנמה .תועשה לכ דגנכ הלוקש ,תואלפנ הב ללוחל
םק ךיא ,יניס-עצבמב רעונה תא תרכוז יתרבג .ומלועו ויתועש תא דבאמו הפק-יתבל ךלוה
םא םג ,הכיח אוה הלש וזכ התיה ול הנתינש הדוקפהש ינפמו דקפמ ול היהש ינפמ דחא שיאכ
בושח ,םיטרפה בושח אל ,אל - יניס-עצבמב ומכ הדוקפ ול ינת ?םשב הל אורקל םדוק עדי אל
לכ ולעי םיעגר השימחב ךיא הארת יתרבגו - יניס עצבמב הקילדהש ומכ והשמ ולצא קילדתש
...וב םייובכו םייובח ויהש תוחוכה

לכ .םינקותמ אל םירבדה אלה לבא .אחינ - תויולגבו לארשי-ץראב ןקותמ לכה היה םאו'"
םעש הנשה 3500 ךשמב ,םלועמ .דואמ ןטק ,םשגתנ ןטק והשמ קר .וביזכה םילאהו םילאידיאה
םעפש אלא ,תויורשפא ילב היהש עגר היה אל .תוירורפא הלוכש הפוקת התיה אל ,יח לארשי
הב ויהש ,ונתפוקתכ לארשי םע ייחב הפוקת התיה אל דוע לבא .אל םעפו ולצונ תויורשפאה
.'ןטק ךכ-לכ תויורשפא לוצינו תולודג ךכ לכ תויורשפא

"דקפמ שורד יניס תרותל םג"

הלודגה היימודה תא יתעמש אל ,רדחב הלוע ןומעפ לש דח לוצלצ לוק םואתפ יתעמש אלש דע"
לע הלע אלש ,ינא לבא .רמגנ ינמז :יתוניבה .דרשמהמ הארנכ ,ץוחבמ אב לוצלצה .הפ הדמעש
,קיספהל שרד הלעו רזחש לוצלצה .םינומעפה ולצלצ ול אלש ימכ תבשל יתכשמה ,םוקל יתעד
:ךשמה חיטבה רבדל בוש ליחתהש יברה לש ולוק לילצ לבא

רשפא לארשי-ץראב - םינש רשעב תושעל רשפא תולגבש המ .לודג דספה הז רבועש םוי לכ'"
ץוצינ לבא ,תובכל הלוכי שא .ץוצינה לא ועיגי םא קר .םימי הרשעב רעונה םע תושעל
םימואנ וילא םימאונש הלאו ,ןשי אוהש עדוי אלו ןשי רעונה .תובכל לוכי אל םלועל
.תורחאה םילימה לכל ןשי אוה ,ולש םילימה תא עמוש אל רעונה םא .עמוש אל אוהש םיאלפתמ

לש ימינפה חוכה םע דחי ואובי םילימה ,עדוי אל ינא ?ולש םילימה קוידב ןה המ'"
תויצולח שי םא .תויצולח ,תוררועתה היהתש רקיעה .םינפבמ אובל תוכירצ םילימה .הדוקפה
םתוא הנה ?תויצולח ילב םילגד םיווש המ - םילגד הברה שי וישכע .לגדה אובל הירחא לוכי
רעוב והשמ ,תויצולח םהב שיש ןימאמ ינא - תבשה ירמושב םינבא םיקרוזש לארשי ירוחב
םאו ,םהב רעובש שיגרמ ינא לבא ,האבה תבשב םינבא קורזל הלילח םתוא ןימזמ ינניא .םהב
הסנא ךכ רחא ,תונוכנ אל םהלש םילימהש םתוא ענכשל הסנא ךכ רחא .רקיעה הז - םהל תפכיא
...שדוק שאל הרז שאמ שאה תא ךופהל

.תויצולח אל וז - תואטיסרבינואב דומלל ,ץראל הצוחל לארשי-ץראמ םיאבש םירוחבה לבא'"
ומוקממ עסונ םדא םא ?שדוקה-ץראב דומלל םילוכי אלש ,ץראל-ץוחב דומלל םילוכי םה המ
.תויצולח וז - תעדלו רוקחל ןעמל הנכסב וייח תא דימעמו םירהה לע ספטמ ,ינופצה בטוקל
וז - לובגה לע הנכסב וייח תא דימעמו ,לארשיב בגנל ,ןילקורבמ הפמ עסונ רוחב םא
אל וז ,תויחונ וז - ןילקורב תואטיסרבינואב דומלל ידכ לארשי תא בוזעל לבא .תויצולח
...תויצולח

םידוהי שיש םוקמ לכל םיכלוה םה .דמלל ידכ לבא - םידמול ונלש תובישיה ידימלת ,הנה"
םיעיגמ ,תלד לכ לע םיקפוד .תובישי םיקהל ידכ אלא תובישיב םקמתהל ידכ אל ,םלועב
אלש דחאה לאידיאה הז תודהיה חור .הלוגב םיללובתמ םיתבלו לארשיב םיינוליח םיצובקל
םוש .םייקו דמועש ידיחיה רבדה הז - תדה יכרע .וביזכה םירחאה םילאידיאה לכ .ביזכה
תדה תיינקה ךרדב .תורשפ םהב תושעל רוסא ןכ לע אקווד לבא .םמוקמב רצונ אל ןיידע רבד
רעונה תא וקיחרי ,תורשפ תושעל וליחתי םא .אל - המצע תדב לבא ,לקיש המ לכ תושעל רשפא
אצמנ אל ,יניס תרותל םג ,הזה רבדל םג לבא .תורשפ בהוא אל לארשיב רעונה .ברקל םוקמב
."הדוקפה תא ןתייש ,יניס-עצבמל ומכ דקפמתודיסחה ינייעממ


חלש תשרפ


חלש תשרפ

:'ה-תדובעב - "חלש" - ונתשרפ םשמ הארוהה

'דמ ץוח ,ונממ ץוחש םוקמל ויתומא 'דמ ותוא םיחלוש ,רמולכ .תוחילש ןושלמ אוה "חלש"
השע" :'קדצ-חמצ'ה יברה לש עודיה ומגתפכ ,"לארשי-ץרא" םש תושעל ידכ ,תוינחורה ויתומא
רנ םשל איבהלו ,הרותהמו תודהימ 'קוחר םוקמ'ל תאצל שי :רמוא יווה ."לארשי-ץרא ןאכ
.רוא הרותו הווצמ
(ו"משת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ל,גי) םעה תא בלכ סהיו

ירבדב יפוד לכ היה אל הרואכל אולהו ,הז בלשב רבכ םילגרמה תא קיתשהש בלכ האר המ
ותו היבשויו ץראה לע ררבל םשקיב ונבר השמש תולאשה לע ובישה קר ןכש ,ןאכ דע םילגרמה
.אל

םעה קזוח לע הליחת לאש השמ :םירבדה רדס תא וכפהש הארש םושמ םתוסהל רהימ בלכ אלא
הנמשה") ץראה ביט לע ןכמ רחאל קרו ,המחלמה רדסל בושח היהש רבד ,("הפרה אוה קזחה")
הליחת ובישהו רדסה תא וניש םילגרמה םלוא .המחלמה לש רכשהו חוורה והזש ,("הזר םא איה
בשויה םעה זע") ץראה יבשוי לש םתרובג לע ךכ-רחאו ,("איה שבדו בלח תבז") ץראה לע
דימ - סרפ לבקל תנמ לע הדובע ,רכשה תא ושיגדהו ומידקהש בלכ עמש רשאכ .("ץראב
.םקיתשה
(1313 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקל)

* * *

.עשוהי אלו ,םילגרמה תא ללוכ ,םעה לכ תא קיתשהל חילצה בלכ אקווד

ךרדב ונייה ,(בכ קוספ י"שר) ולש ותליפת ידי-לע םילגרמה תצעמ לצינ בלכ :רבדה םעט
ךרדב ,(ונתשרפ שיר י"שר) השמ תליפת ידי-לע לצינ עשוהי וליאו ,"הלעמל הטמלמ האלעה"
רתויב הטמה לש תולעתההו תולטבתהה תא בלכ אקווד לעפ ךכ םושמ ."הטמל הלעמלמ הכשמה"
.רתויב הטמ-הטמה לא םג רודחל רשפא 'האלעה' ידי-לע אקווד ןכש ,(םילגרמה)
(90 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקל)


(גל,גי) קנע ינב םיליפנה תא וניאר םשו

(י"שר) שונא רודב םימשה ןמ ולפנש לאזעו יאזחמש ינבמ

ףוסב רפוסמכ ,המוצע הליפנ םהל התיהו ומשגתנ םתדירי תעבו םלועל ודרי ולא םיכאלמ
רחאל לארשי -ינבל היופצ המוד הדיריש זמרל ידכ םתוא וריכזה םילגרמה .תישארב תשרפ
וכרטצי ,לארשי-ץראל םתסינכ ידי-לעו ,םלועהמ םיקתונמ םה רבדמב ירהש .רבדמהמ ואצייש
.םלועה יניינעב קוסעל

.םיכאלמל ךרעב אלש ,םילענ תוחוכ ונתינ ידוהיל ירהש .היארל המוד ןודינה ןיא תמאב ךא
קסעהש דבלב וז אל ןכלו ,"דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ו ,"שממ לעממ הקולא קלח" איה המשנה
יניינע תא ךופהל החוכב - הברדא אלא ,התגרדמ המשנה תא דירומ וניא םלועה יניינעב
.ךרבתי ול 'הריד' םהמ תושעלו םלועה
(ו"משת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


ויהי ונפטו ונישנ ...תאזה ץראה לא ונתא איבמ 'ה המלו
(ג,די) זבל

ויתוחוכמ בושח קלח עקשומ הזכ םדא לצא .הרותה תעידיב לדו 'ןטק' אוהש םדאל זמר - ונפט
תוינפ םימעפל הזב םיברועמ ,הדובעבו הרותב קסוע אוהשכ םגש אלא ,דוע אלו ,אמלעד ילימב
תישארב הרות-יטוקיל) ורמאש והז .השורדה העיגיו בל תמיש אלל אוה דומילהו ,תוישיא
'לכאנ'ש הממ רתוי תחכשנו 'תררפתמ' ותרות :רמולכ ,לכואש הממ רתוי ררפמ קוניתהש (ב,זמ
.טלקנו

עבק םתכאלמ היהת ,ץראל לארשי-ינב וסנכיי םאש וששח םילגרמה :"זבל ויהי ונפט" והז
.זבל היהת םתרותו ,'ףט' תניחב ,יארע םתרותו

תא ועדיו םתוא יתאבהו היהי זבל םתרמא רשא םכפטו" :(אל קוספ) ה"בקה םהל בישה הז לע
םיתיע עבוק אוה תאז -לכבו ,םויה לש בושח קלח ךשמב םלועה יניינעב קוסע םדאשכ - "ץראה
תונויסינו תועינמ ול ןיאש םדא לש הרותה קסע רשאמ רתוי 'ה יניעב רקי רבדה - הרותל
.ללכ
(196 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקל)


לא ונתא איבהו 'ה ונב ץפח םא .דאמ דאמ ץראה הבוט
(ח -ז,די) תאזה ץראה

םילוכי ויהו םלועה תודרטמ םיררחושמ ויה םשש םושמ רבדמה תא בוזעל וצר אל םילגרמה
י"בשר רמאמכו .העירזו השירחב קוסעל וכרטצי לארשי-ץראב וליאו ,הרותה דומילל רסמתהל
."הילע אהת המ הרות 'וכ ערוזו 'וכ שרוח םדא רשפא" :(הל תוכרב)

:בלכו עשוהי ונע הז לע
םירוריבה תדובעב תוקסעתההו ץראל הסינכה ידי-לע אקווד - "דואמ דואמ ץראה הבוט"
."דואמ" םיימעפ לש ןפואב ,הלענ רוא יוליגל םיכוז ,תוישעמ תווצמ םויקב
,לארשי-ץראל וסנכיי לארשי-ינבש ,ה"בקה לש ונוצרו וצפח אוה ךכ - "'ה ונב ץפח םא"
.הנעמו הנעט םוש ילב ,הטושפ לוע-תלבקב הז יוויצ םייקל שיו
(ו"משת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ט,די) םה ונמחל יכ ץראה םע תא וארית לא

ץרא" ,םלועה לש תוירמוחהמו תויצראהמ דחפל המ ןיא ידוהיל - "ץראה םע תא וארית לא"
לכאמל דעונ םחלש םשכ - "םה ונמחל" ןכש
,'לארשי-ץרא' הנממ תושעלו השבכל וילעו ,"ןענכ
ידוהיש ידכ ,(תישארב שיר י"שר) "לארשי ליבשב" אלא הניא םלועה תאירב תרטמ ןכ ,םדא
.ךרבתי ול 'הריד' ונממ השעיו םלועה תא שובכי
(ה"משת ןוויסב ב"כ תחישמ)


ןאכ שקה םדוקה ןויליגמ "ד"בח יגהנמו תוכלה - עובשה חול"ל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il