- א"ית - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה ןוויסב ז"כ * חרוק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


!םכלוכ ןכה ודמע


-יאצוימ תחנו הבוט הסנרפו םייח תעפשב 'ה תכרב לבקל"
לעב ררועי רשא ...םכל ךרבתי 'ה עיפשי רשא ,םכיצלח
ןבומ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ קספש ןידה יפ-לע" * "אלוליהה
* "ולש אלוליהה םויל עגונב םג אוה ןכש ומצעמ טושפ םגו
ןכה ודמע' - ובתכמב בתוכש הנכהה אוה ידיחיה יאנתה"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "'םכלוכתרות - אלוליהה לעב - 1ר"ומדא ח"ומ ק"כמ ונעמשש המ לע רוזחל םעפ ןמדזנ רבכ
."ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפל ...עד" 3הנשמה ןושל שרפל שי היפ לע רשא 2ט"שעבה

םהב שי ,רודל רודמ ורסמנש הלא דוחיבו ,ט"שעבה לש תורמיאהו תורותהש - המדקהבו]
ונשי הנשמ רבדל עגונב ,רשא ,הנשמ רבד שוריפב הרמאנש הרות המכו-המכ-תחא-לעו .הארוה
-ןשוח ךורע-ןחלושב ןיד-קספהכ) 4"רזוח (ןכלו ,תועטל בשחנ וניא) הנשמ רבדב העט"ש ללכ
.לכל עודיו טושפ תויהל ךירצש רבד והזש ןוויכ ,(5טפשמ

,הרותב תועד םתויהל ,רשא ,תועד יקוליח ,תקולחמ שי םהבש הרותב םיניינע םנשי ,הנהד
העד קר הליחתכלמ שי םהבש הרותב םיניינע םנשי לבא ;6"םייח םיקולא ירבד ולאו ולא" ירה
רבד השענ אלימבו ,הקוספ הכלה הקספנ לעופל עגונבש אלא ,תקולחמ התיה הליחתבש וא ,תחא
.לכל טרופמו עודי

סחיב םינואגה ןמזב אוה ןכ ,"רזוח הנשמ רבדב העוט"הש ורמא ארמגה ןמזבש םשכ ,ןכלו
תורודב לארשי ילודג לש םיניד-יקספל סחיב רודל רודמ הז ךרד-לעו ,ארמגבש תוארוהה לכל
םתעבש יפ-לע-ףא ,תועד יקוליח םהב ךייש אלש ,יטלחומו טושפ רבד םישענש ,םהינפלש
.7תוקולח תוטיש םהב ויה םנמזבו

-רבדש ,חכומ ,"רזוח הנשמ רבדב העט" ןושלהב איה הזב הארוהה תלחתהש אפוג הזמ ,םנמא
.[הרותב הז ירחאל םיאבה םיניינעה לכמ רתוי קפס לכמ הלענ אוה הנשמ

:אוה - רוחיאו המידק ,םיניינעה רדס םג ללוכ ,קוידב םה היניינע לכש - הנשמה ןושל
תויהל ךירצ היה הרואכלו .ןובשח ךכ-רחאו ןיד ,"ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפל"
עבקנ ןובשחה יפל ,רשא ,ןובשח םיכרועש ינפל ןודל רשפא-יא 8ירהש ,"ןידו ןובשח" רדסה
?ךפיהל ו"ח וא תוכזל ןידה

וניאש ךכ-ידכ דע קדצ ןיד אוה ה"בקה לש ונידש - ט"שעבה תרות יפ-לע - הזב רואיבהו
רבדהש ול םירפסמ אלש אלא) הזכש ןיינע לע ןידה והמ הליחת קסופ םדאהש דע םדאה תא טפוש
םיכרוע יזא ,"ןיד"ה תא קספש ירחאלו ,(היינפו הייטנ אלל קוספל לוכי ןכלו ,וילא ךייש
יפל םא ןוחבל - 9"חותפ סקנפ"הב ומשרנש - ויתובשחמו וירובידו וישעממ "ןובשח" ומע
.הזכש ןיינע לע הליחת קספש "ןיד"ה ול םג עיגמ הז ןובשח

:הברדאו - םג אלא ,ו"ח ,בוטה ךפיה לש םיניינעל עגונב קר אל םה הנשמה ירבדש ,ןבומו
הבורמו ,הכרבו הבוט לש םיניינעל עגונב - רקיעב הז ירה ,דסח תרות איה הרותהש ןוויכ
.10'וכ הבוט הדימ

יאדוובש - ןידה תא קספ אלוליהה לעבש הכרבו הבוט לש םיניינעהל עגונב ןבומ הזמו
.וילא עגונב םג אוה ןכ הרומגה תוטישפבו

:ונניינעל עגונבו

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ) ויבא לש אלוליהה םויל רשקב אלוליהה לעב בתכש 11בתכמ ונשי
,(ע"נ

המכ רבודמכו ,ומוקמ אלממ אוה ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,ורודב אישנה היהש -
תא ("סיוא טליפ רע") אלממ אוהש ,(12הרותב ןושל אוהש) "םוקמ אלממ" ןושלה קויד םימעפ
,םאולימב םתוא אלממ אוה ירה וינפל ויהש םיניינעה לכש ,ונייה ,ומדוק לש םוקמה לכ
- 13"שדוקב ןילעמ"ד ןיינעה דימת ונשי השודקב ירהש ,תפסות םג שי הז דבלמו

ודמע ...םימימתה ידימלתו ש"נא ...םייחה ץעב רשקתהל הזה םויה אוה לגוסמ" :ונושל הזו
הבוט הסנרפו םייח תעפשב 'ה תכרב לבקל ,םכיתונבו םכינב ,םכישנ ,םתא - םכלוכ ןכה
רוקממ םיבר םימחר תוררועתה ידי -לע ונלו םכל ת"ישה עיפשי רשא ,םכיצלח יאצוימ תחנו
ק"כ ררועי רשא [14"ןוידפ"ה ןושלכ] םימחר יסינכמ ךרד לע ,םייתימאה םידסחהו םימחרה
."אחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ויהת םיכורבו ,אלוליהה לעב ר"ומאא

"הנשמ רבד"ד קספהכ - ומצעמ טושפ םגו ןבומ ירה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ קספש "ןיד"ה יפ-לעו
םייחה ץעב רשקתהל הלוגס םוי אוה הז םוי ,רשא ,ולש אלוליהה םויל עגונב םג אוה ןכש -
ררועיש םיבר םימחר תוררועתה ידי -לע ת"ישה עיפשי רשא 'וכו םייח תעפשב 'ה תכרב לבקלו
.אלוליהה לעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ

ידי-לע אל המכו -המכ-תחא-לעו ,םידחוימ םיניינע ידי-לע הניא - הזל השורדה הנכההו
ןכה ודמע" - ובתכמב הבתוכש הנכהה אוה ידיחיה יאנתה ;אד ליבס אחומ לכ ואלש םיניינע
:"םכלוכ

הדימעה ךרד-לעו ,15ןמזה ילבה ,םלועה יניינעב הצורמהמ הבכעהו הדימע - "ודמע"
.16"הליפת אלא הדימע ןיא"ד ,הליפתד

םיבר םימחרה ררועמש ימ לא הביחו הבהא לש שגר ךותמ הכרבה תא לבקל ןנוכתהל - "ןכה"
19"וכרבת הכ" (18לעופב הכלהל אבוהו) 17ל"זח ושרדש ךרד-לע ,הטמ הטמל דע הכרבה ךישמהל
."םינפ דגנכ םינפ" ,

ירהו ,20םארובל םימוד םיקידצ ,ןכש ,וילא םיכיישה לכ לש תודחאהו תוללכתהה - "םכלוכ"
לארשי ינב לכ לש תוללכתהה ןיינע והזש ,21םולשה אוה ה"בקה לש ותכרב קיזחמש ילכה
"ךינפ רואב ...וניבא ונכרב"ד ןיינעה ןכומה ןמ ונשי הז ידי-לעש ,"דחאכ ונלוכ" ,וידחי
.22

הצורמהמ בוכיעה :רתויב לקנב תחאו דחא לכ לש וחוכב םהש - ולא םיניינע 'ג םנשי רשאכו
לעב לא תוכייש םהל התיהש הלא לכ םע ומצע תא לולכל ;הלק העשל תוחפה לכל ןמזה ילבהב
תא לבקל ןוצרה היהיש ,"םינפ דגנכ םינפ" דומעלו ;ויניינעמ דחאל םינפ-לכ-לע ,אלוליהה
תכשמנ (ומצעב אלוליהה לעב לש ןיד -קספה יפ-לע) יזא - הבהא ךותמו תוימינפב הכרבה
חורמ ,םיבוט םיניינע לכב ,םכיתונבו םכינב ,םכישנ ,םתא :םכלוכל ,הטמ הטמל דע הכרבה
.םיחפט הרשעמ הטמל ,םטושפכ יחיוורד ןפואב ינוזמו ייח ,ינבב ,רשב דעו

* * *
."ולוכב ספות התא םצעה ןמ תצקמב ספות התאשכ" :23תודיסחב אבוהש ט"שעבה רמאמ עודי
."קלחתמ וניא םצע" 24רמאמה םע ףתושמ ןיינע הזל שיו

:תוטושפ תויתואבו

םיטרפ המכ ףוריצב םייולתש וא ,תומכב םייולתה םיניינעו םיטרפ המכ םנשי ןיינע לכב
;הז ןיינע לטבתמ יזא ,ףוריצהב יוניש השענש וא ,תומכב יוניש השענ רשאכ ,ןכלש ,דחי

אל הז רבדו ,ולש תוימצעה אוהש רבדה (ובש ןטק יכה טרפ לכב) ןיינע לכב ונשי לבא
.'וכו םיטרפה ףוריצב וא תומכהב יונישה דצמ הנתשי
קלח ,25"שממ לעממ הקולא קלח" אוהש ,ילארשיה שיאל עגונב - לקנב ןבומו - אוה ןכו
:םצעהב םיספות ודי-לעש ,םצעה ןמ

גוסה וא ,םינוניב וא ,םיקידצ םשב םיארקנ הז דצמש לארשי ינב לצא םיניינע םנשי
דע ,םילארשיו םייוול ,םינהוכד םיקוליחה םה םדצמש םיניינע םנשי הז ךרד-לעו .ישילשה
28קוספב זמורמו) 27ותליחתב רהוז-ינוקיתב אתיא ןכו .26הנשמב ונמנש "ןיסחוי הרשע"ל
םיגוס הרשע םנשיש ("ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ 'וגו םכיטבש םכישאר 'וג םיבצינ םתא"
ןיעיבשמ"ד ןיינעה רואיבב ,ד"יפ אינתב (רוציקב) ןקזה ר"ומדא איבמש יפכ ,לארשי-ינבב
שיש" יפ-לע-ףא ,םיקוליח אלל לארשימ תחאו דחא לכ תא ןיעיבשמש העובשה ,29"'וכ ותוא
.השעמ ילעב דע "הרות יראמ"מ ,"תוניחבו תוגרדמ ינימ המכ לארשי תומשנב

הנתשמ יזא ,םדאהב יוניש השענ רשאכש ,ונייה ,יוניש תויהל לוכי הלא םיניינעב ,םנמא
:ולש ראותה םג

וירוביד וישעמב ,ותגהנהב יולת הז ירה - ישילשה גוסה וא ינוניב ,קידצל עגונב
ול ןתינו םדוקה ראותה ונממ לטינ יזא ,רחא ןפואבו רדסב םתוא הנשמ רשאכו ,ויתובשחמו
וניא יזא ותנוהכ ללחמשכ ןהכהש - לארשיו יול ןהכל עגונב הז ךרד-לעו .ומוקמב רחא ראות
.ןהכל וא לארשיל תאשינש הז ידי-לע יול תבב יוניש השענ הז ךרד-לעו ,30הנוהכ תשודקב

,יוניש םהב ךייש היה אל ,"םצע"ה ויה וליא יכ ,"םצע"ה םניא הלא םיניינעש חכומ הזמו
.םלועל ףלחתמ וניא ,הרקמה ךפיה אוה םצעהש יפל

ירהש ,"לארשי" אוהש המ - הוושב לארשי ינבמ דחאו דחא לכ לצא אוהש ןיינע ונשי ךא
אטחש יפ-לע-ףא" ירה ,תוחפ רתויה גוסב אוהש ימ :םיארקנ (31ימצעה) לארשי םשב םלוכ
,33דובכה אסכב הקוקח ותמשנש יפכ ,תונוילע יכה תוגרדהל עיגהש ימ םגו ;32"אוה לארשי
,םישעמה לש םיקוליחהב יולת וניאו ,קלחתמ וניאש ,המשנה םצע והזש - לארשי םשב ארקנ
דחא לכ לצא תומילשב אצמנש "םצע"ה והזש ןוויכ ,'וכו םיטבשה תוקלחתה ,תובשחמו םירוביד
.לארשי ינבמ תחאו

ףלחתמו הנתשמ הז ןיאו ,דחא ףא לש ותולעבב הז ןיא - לארשי-ינבד "םצע"ה והזש ןוויכו
ןיינע ףילחהלו תונשל תיבה-לעב וניא ,לוכיבכ ,ומצעב ה"בקה וליפאש ,ךכ-ידכ דעו ,םלועל
."לוכי יניא (ו"ח) תרחא המואב םפילחהלו ,םה ינב ךכ ןיבו ךכ ןיב" 34ל"זר רמאמכ ,הז

אוהש הזיאב ולש "םצע"ה יוטיב ידיל אוביש חרכהב ידוהי לש ןיינע לכבש ןבומ הזמו
:("תוימצע ןייז ןעמוקסיורא זומ ואוו-ץעגרע") םוקמ

וליפא ,ויניינע לכ ,ןכל - "םצע"ה ונשי ,היהיש ימ היהי ,לארשימ תחאו דחא לכבש ןוויכ
תומצע) אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעב דעו ,הלעמ הלעמל םילעופו םיכייש ,לעופב וישעמ
םא"ש ךכ לע טבה ילבמש ,ונייהו ,(הטושפה תודחא יהוזש ,קלחתמ וניאש םצע ןושלמ ,אקייד
ןיבו בוטל ןיב ,ידוהי לש ויתוישע ירה ,35"ול השעת המ ךיעשפ וברו ול ןתת המ תקדצ
.36הלעמל (ו"ח) ךפיהל וא חוכ תופיסומ ,ךפיהל

עגונ רבדה היהיו ,ו"ח דרומ תויהל לוכיש הז והימ - 'וכ הריבע לש ןיינע וליפא :רמולכ
וליפא ןכל ,םצעה ףקות וב שיש ןוויכד ,ידוהי ידי-לע השענ רבדה רשאכ קר הז ירה ,הלעמל
,הלעמל עגונ הז ןיא ,לידבהל ,יוג לצא ןכ-ןיאש-המ ,37הלעמל עגונ בוטה דצל אלש ותיישע
רחב םהבש ,38אקווד לארשי-ינב םא יכ ,ה"בקהל ללכו ללכ תוכיישו ךרע םוש ול ןיאש ןוויכ
ה"בקה שקבמ םהמו ,אקווד "בקעי ןואג תא ונתלחנ תא ונל רחבי" 39בותכש ומכ ,ה"בקה
.40"םכילע ינוכילמת"

,השודקו הכרב לש םיניינע ,תובוט תולועפ לכב ונשי "םצע"הש המכו-המכ-תחא-לעו

וליפא וא ,היינפ םשל וליפאו ,41"הדמולמ םישנא תווצמ"ד ןפואב תישענש הלועפב וליפא -
,ירמגל תואמטה תופילק 'גב חוכ ףיסומו ןיינעה תא דירומ הז ידי-לעש ףאד ,ו"ח רתנקל
חוכה תא תופילקהמ איצומש ,42"ונאיקיו עלב ליח" השענ ףוס ףוסו ,"העש יפל" קר הז ירה
- (43הרות-דומלת תוכלהב ןקזה ר"ומדא בתכש ומכ) השודקל רזוחו ,העש יפל םש היהש

ךיצע בטוח"ד גוסל ךיישש ידוהי וליפא - ידוהי ידי-לע השענש הטמל םלועב טושפ השעמבש
ינגל יתאב" רמאנ הז לעש ,םינותחתב ךרבתי ול הרידה תיישע היולת - "ךימימ באושו
.45םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנש ,45"'וכ ינונגל

עגונב ,"ןובשחו ןיד" ןיינעב ט"שעבה תרות תודוא תודעוותהה תליחתב רבודמהל ךשמהב
םג ונשי - ומוקמ אלממ אוהש ויבא לש אלוליהה םוי תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכש המל
.46ויבא לש ירישעה אלוליהה םויל רשקב ,קידצ ר"ת תנשב אלוליהה לעב בתכש דחוימ בתכמ
:ל"זו

,םייחה ייח תוצראב םימורמ יזנגל ...ק"כ דוה תולעל תירישעה הנשה איה תאזה הנשה"
םג המו ,שדוקמ רפסמ אוה רשעה רפסמ האתת אמלעב ...האתת אמלעד אנווגכ האליע אמלע
הלענ שדוקמ אוה רשעה רפסמ ,ימצע יוליע ויוליעו תימצע השודק ותשודקש ,האליע אמלעב
."םמורמ ףא בגשנו

ראובמכ ,'וכו הזכ ןפואבו ינולפ ןיינע תושעל םיכירצ ןכלש ,ןיינעה תנקסמ ראבל ךישממו
.הכוראב םש

:ומצעב וילא עגונב ןיד-קספ השענ הז ירה - ל"נה ט"שעבה תרות יפ-לעו

- תושילח לש ןיינע תויהל ךירצ תפסונ הנש תפלוחש לככ ,עבט יפ-לע ,הרואכלש יפ-לע-ףא
,יוליע תפסותבו ,ופקותב דמועש ,הברדא אלא ,ו"ח רבדב תושילח השענ אלש דבלב וז אל הנה
היהי" 48ארמגב קוידהכו ,47"שדוק היהי ירישעה" ,רשא ,ירישעה אלוליהה םוי אובב טרפבו
."ימצע יוליע ויוליעו תימצע השודק ותשודק"ש ןפואבו ,"םוקמ לכמ שדוק

יוליע לעופו ףקתשמ ,"םייחה ייח תוצראב םימורמ יזנג"ב ונשיש ימצע יוליעהש ,ונייהו
בתכמה תא בתכ םהילאש ,49"םייחב וערז" םיאצמנש ןכיה ,הטמל ןאכ - שממ הזכ ןפואב ימצע
.ומצעל עגונב םג ןידה תא קספ ובו ,קידצ ר"ת תנשב

טלוש וניא תומכה ןיינע ,'וכ הנתשמ יתלבו קלחתמ יתלב םצעהש (ה"ס) ליעל רומאה יפ-לעו
אצמנ - טרפו הדוקנ לכב אצמנ אוה ירה ,הז םע דחיבו ,וב לעופ וניא ןמזו םוקמו וילע
אלוליהה םויב השענש ימצע יוליע שגרנ תויהל ךירצ תיטרפ הדובע לכבש טרפו הדוקנ לכבש
.שדוק היהי ירישעה רשא ,ירישעה

:הזב ןיינעהו

51"םישורפו םישודק" ,"יל ןויהת שדוק ישנאו" 50בותכש ומכ - אוה שדוקד ןיינעה
."ינא שודק יכ ויהת םישודק 52בותכש ומכ - רבדה םעטו ,(םלועה יניינעמ)

?"ינא שודק"ש יפל "ויהת םישודק"ש םעטה והמ :ןבומ וניא הרואכלד - הזל הרבסההו
ךייש הז ןובשח ,אלא - !?ול הוושי ימו ול המדי ימ ירה ,"ינא שודק"ש ןוויכ ,הברדא
"שממ לעממ הקולא קלח" אוהש ,ידוהי תודוא רבודמ רשאכ לבא ,'וכו םינוילעה תומלועב
."ויהת םישודק" ךכ "ינא שודק"ש םשכש ןבומ ומצעמ ירה ,(ו"ס ל"נכ)

השעמ לש םיניינעב תקסועו ,ףוגב תשבולמ ותמשנ רשאכ ידוהי לש ותגהנה איה הזכ ןפואבו
ותומצע תא תונכל םילוכי אקווד ובש - ונמיה הטמל ןיאש ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב לעופב
ותלוכיו וחוכב ודבל אוה"ש ,54שיל ןיאמ תווהתהה חוכ הלגתמ ובש יפל ,53ארוב םשב ךרבתי
אקוודו ,55"הזה שיל תמדוק תרחא הביסו הליע םוש ילב שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל
-לעו ,(56דקתשאד רמאמהב הכוראב ראובמכ) יתימאה שיה תא "תחקל" םילוכי הז "שי" ידי-לע
."ויהת םישודק" ,"יל ןויהת שדוק ישנא" - הז ידי

- ואל םא ןיבו ,ךכב ונוצר םא ןיב ,"ויהת םישודק"ד ןיינעה םייוקי יאדוובש ןוויכו
.בבל בוטו החמשבו ,םימחרבו דסחב ,םדקהב רבדה השעייש בטומ ירה
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי .הגומ יתלב - כ"שת'ה טבש ד"וי תחישמ).דק 'מע ז"ח "םימתה" .76 'מע שידיא מ"הס כ"ג האר (1

רפוסמה דודו ןתנ השעמ ד"ע אוהו ."ותעדמ אלשו ותעדמ םדאה ןמ ןיערפנו" (ז"טמ ג"פ תובא) הנשמה לע (2
.גס שורד םיתעל הניבב הז ןיינע יתאצמ בוש .(גיק 'יס ן"רהמ יטוקילב אבוה) בי 'ב לאומשב

.ג"פר תובא (3

.נ"שו .ב,דפ תובותכ (4

.הכ ס"ר (5

.נ"שו .ב,גי ןיבוריע (6

.נ"שו .א"ה ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה האר (7

.םש דסח רצונ .ג"פר תובא ט"ויות הזב האר (8

.ז"טמ ג"פ תובא (9

.נ"שו .א,וע אמוי האר (10

.ךליאו חער 'מע ד"ח .וסק 'מע ב"ח ולש שדוק תורגאב ז"חאלו .ול סרטנוק .ג סרטנוק (11

.דועו .ב,גק תובותכ (12

.נ"שו .א,חכ תוכרב (13

.נ"שו .ךליאו 39 'מע א"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (14

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר םג האר (15

.ב,ו תוכרב (16

.א"עס ,חל הטוס (17

.ךליאו ו"טס ח"כקס ח"וא ז"הדא ע"וש (18

.גכ,ו אשנ (19

.דועו .ח ,ז"ספ ר"ב הארו .ג ,ד"פ הבר תור (20

.הפוסב ןיצקוע האר (21

.ב"לפ אינת האר (22

.נ"שו .ז"כרס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ הארו .ופוסב ו"סרת ךשמה (23

.91 'מע שיר ד"ח תויודעוותה - םחנמ תרות םג הארו .330 הרעהב םש ןמסנהבו ,49 'מע ט"פרת מ"הס האר (24

.המדקהב לט עפש הארו ."שממ" ףיסומ ב"פר אינתבו .ב,אל בויא (25

.ד"פר ןישודיק (26

.ב,א (27

.םיבצנ פ"ר (28

.ב,ל הדינ (29

.ק"עצו ,ט-ח"ה ו"פ שדקמ תאיב 'לה ם"במר הארו .ןילוח אוה ירה :ד,אכ רומא כ"ותב (30

יכ" תגרדל ,ותדובע י"ע ,לעופב עיגהש הז לע קר חנוהו) הלעמה םש אוה םימעפל - "לארשי" םשה יכ (31
אינת האר ."'וג תירש" תגרדב תויהל א"ואכב שי חכבש יפל] א"ואכב ונשיש םצע םש אוה םימעפלו ,("'וג תירש
.ז"ה ב"פ ת"הוסי 'לה ם"במרל 'יפהב הארו .[ג"יפס ,ו"פ

.ש"ייע ,א,דמ ןירדהנס (32

.א ,גיק א"חזל ז"וצנב ןמסנה .ב"ער ,טכ ג"חז האר (33

.םשו א,זפ םיחספ .ג אתחיתפ הבר תור .(ד"צק 'יס א"בשרה ת"וש) א,ול ןישודיק (34

.ז-ו,הל בויא פ"ע (35

.לודגה רעש - המדקהב ה"לש הכוראב האר (36

.(ד"כפס אינת האר) אטחה םגפ ףקותו לדוג תעידי :ונוקל םדאה תדובעב תידוסי הארוה הווהמ הז ןיינעו (37

הניאש לארשי לש ז"ע ןידמ ריעהלו - .(זי,טמ 'יעשי) "ואצי ךממ (םאב רשפא) ךיבירחמו ךיסרהמ" ןכלו (38
.מ"כאו .(א,גנ ז"ע) ירכנ לש כ"אשמ ,תימלוע הלטב

.ה,זמ םיליהת (39

.נ"שו .א"עס ,זט ה"ר (40

.ט"לפ אינת הארו .גי,טכ 'יעשי (41

.מ"כבו .א,וכ חלשיו .ג,כ תודלות א"ות הארו .וט,כ בויא (42

.ג"ה ד"פ (43

.פ"הע ר"שהשבו .א,ה ש"הש (44

.(111 'מע י"שת מ"הס) ת"יש'ה ינגל יתאב ה"דר האר (45

.ךליאו אלר 'מע ב"ח ולש שדוק-תורגאב ז"חאלו .ח סרטנוק (46

.בל,זכ יתוקוחב (47

.בי,חנ תורוכב (48

.ב,ה תינעת (49

.ל,בכ םיטפשמ (50

.פ"הע י"שרפ (51

.ב,טי םישודק (52

.נ"שו .ז"ס רמאמהב ליעל האר (53

.אקווד רפעה דוסיב הלגתמ החימצה חכש - אפוג ז"הועב ז"דעו (54

.(ב"ער ,לק) כ"ס ק"הגא אינת (55

.(ךליאו וס 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ךליאו ג"פ ט"ישת'ה ינגל יתאב ה"ד (56

לש תוללכתהה ןיינע והזש ,םולשה אוה ה"בקה לש ותכרב קיזחמש ילכה
ןכומה ןמ ונשי הז ידי-לעש ,"דחאכ ונלוכ" ,וידחי לארשי ינב לכ
"וניבא ונכרב"ד ןיינעה

לש ןיינע תויהל ךירצ תפסונ הנש תפלוחש לככ ,הרואכלש יפ-לע-ףא
ופקותב דמוע ,הברדא ,ו"ח תושילח ןיאש דבלב וז אל הנה ,תושילח
יוליע תפסותבו

יבר יצוצינ


ונתיא יברה אצמנ וישכע םג"
"תוימשגב


תוקלתסהה ןיינע יכ ,יברה שיגדמ תורגיאו תוחיש יובירב
הרכהבו םידיסחה לש תורשקתהב יוניש םוש לועפל ךירצ אל
,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא" גיהנהל ךישממ יברהש
יברה * "התע דע היהש ומכ ,'וכו םיבר םימחר ררועמו
יכ לועפל ותרטמש ,אלוליהה םויל טרופמ רדס עבוק
םדמעממ" ,יברה לש היילעה םע ,םה-םג ולעתי םירשוקמה
םולשו-סח תושילח היהת אל ןעמל ,התע דע םבצמו
"תורשקתההב


לכ ךשמב ךכו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה רחאל דימ יברה לש ותלועפ ךרדב ןנובתמה לכ
תא םידיסחה רוביצ בלב רידחהל ידכ יברה השעש םיברה םיצמאמה תא האור ,ןכמ רחאלש םינשה
"םייחב אוה"ש השגדה ךות אלא ,רבעב יחש קידצ ןורכיז לש ןפואב אלו ,יברל תורשקתהה
םוש ילב ,םדוקמכ שממ ללכב לארשי -םע תאו טרפב םידיסחה תדע תא גיהנהל ךישממ אוהו
.יוניש

:(16 'מע ת"ישה םחנמ תרות) י"שת רוכז תשרפ תבשב ךכ .וז הדוקנ בושו בוש שיגדמ יברה

םלועה הזב םגש" ,יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ"ש ןוויכ
,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ יברהש יאדווב - "ריתי חכתשא השעמה
.זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ ,'וכו םיבר םימחר ררועמו

יברהש ונתיאמ דחאו דחא לכ לצא ("טגיילעגפא") חנומ 'יה התע דעש םשכו
.התע םג ןכ חנומ תויהל ךירצ - ונקדצ חישמ תארקל ונכילוי


"קוליח ןיא יברה לצא"

:(17 'מע םש) יברה רמוא ,י"שת רדאב 'יב ,'םישולש'ה םויס לגרל ,ש"נא תפיסאב

םיירשב םייח םניא קידצה ייח" - םיינחור םייח םה יברה לש וייחש איה תמאה
."םיינחור םייח םא יכ

בצמו דמעמל הז ינפל היהש בצמו דמעמה ןיב קוליח ןיא יברה לצאש ןבומ הזמ
.התע

.תוימשגב ונתיא יברה אצמנ וישכע םג

:(18 'מע םש) תוקלתסהה ןיינע תא ראבמ יברה ךכו

"םדא יארפ" םה - ונתיאמ קלתסה יברהש השוריפ "תוקלתסה"הש םירמואש הלא
...םירבדמ םה המ םיעדוי םניאש ("ןשטנעמ עדליוו")

יברה ראבמ - תוקלתסהה םוי תארקל ןתנש רמאמה - ינגל יתאב ה"ד ורמאמב
םאה ."ןימלע והלוכב ה"בוקד ארקי קלתסא ארחא-ארטס איפכתא דכ" רהוזה רמאמ
!?םולשו-סח וטושפכ "קלתסא" ןושלה והשימ שרפי ןאכ םג

תילענ אגרדב רואה תכשמה לע הרומ "ה"בוקד ארקי קלתסא"ש ראבמ יברה
התויהל ,תוקלתסה לש ןושלב תארקנ וז הכשמהש ,ןימלע לכ בבוס תניחב ,רתויב
.יברה לש "תוקלתסה"ל עגונב םג אוה ןכש ןבומ הזמו ."תוממור" תניחבב
[...]

.םיחפט הרשעמ הטמל וטושפכ יברה תא םיכירצו ונא םיצור ןכ-יפ-לע-ףאש אלא

:(בפר 'מע ,ג ךרכ שדוק תורגא) י"שת רייא 'דמ ותרגיאבו

רירג אשיר רתב אפוגו ינחור רתוי בצמל דחא בצממ היילע השוריפ תוקלתסה
ח"ומ ק"כל םירשוקמה ונתיאמ תחאו דחא לכ חרכומו .דחי םה םירשוקמש ןוויכ
ינחור רתוי בצמו דמעמל איהו אוה םג תולעתהל לארשי יפלא שאר מ"כה ר"ומדא
...ןתוא השעיש ךייש היה אל ילוא התע דעש ,ולאכ תולועפ תיישעל אלימבו

"ותיערמ ןאצ תא העורה בזע אל"

:(19 'מע ת"ישה םחנמ תרות) יברה בתוכ י"שת רדאב ה"כב

,וילע תורשקתהה קזחל מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כל םיכיישהמ דחאו דחא לכ לע
,זע רתיו תאש רתיב ,ויתורמאו ויתוחיש ,ויבתכמב ונרוה רשא םיכרדה יפ -לע

ק"כ ונאישנ אוה ,העורה ו"ח בזע אל רשא ובילו וחומב עובקלו ןנובתהלו
ןגהל שדוקב שמשמו אוה דמוע התע םגו ,ותיערמ ןאצ תא מ"כה ר"ומדא ח"ומ
.תוינחורבו תוימשגב םהל ךרצנה לכ תא םהל עיפשהלו םהילע

בתכמ ונממ ולביק לבא ,יברה תא ואר אלש הלא לצא םג תויהל הלוכי תורשקתההש ןייצמ יברה
:(49 'מע ת"ישה םחנמ תרות) וילע ועמש קר וא

תוקבדהו תורשקתההש תעדל םיכירצ ,הלעמל היילעהו תוקלתסההבש םלעהה תורמל
תא וארש הלא ןה ,יברה תא תוארל תוכזה םהל התיהש הלא לצא - התע דע התיהש
לצא וליפאו ,תחא םעפ וא תודחא םימעפ והוארש הלא ןהו ,תובר םימעפ יברה
- ויתוחישו וירמאמ דומיל ידי-לע יברהמ ועמש וא ,בתכמ לבקל קר וכזש הלא
...תושילח הב ךייש אלו ,ףקותה לכב תורשקתהה םלצא תראשנ

תולעתה םוי - אלוליהה םוי

לש ותלעמ תא שיגדהל יברה לחה צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ןושארה אלוליהה םויל תוברקתהה םע
לכ תא ויתוילעב ומע חקולו ,רתוי הנוילע הגרדל אלוליהה לעב הלעתמ ובש ,הז םוי
:(160 'מע ,א ךרכ א"ישת םחנמ תרות) וירשוקמ

וליפאו ,םירשוקמה ,םידיסחה תא םג םהמע םיחקול לארשי יעור לש תוילעה לכב
[...] םהלש תוילעה לכב םילעתמ םה םגש ,יהשלכ תוכייש םהל התיהש הלא

ץמוא ףיסוהל םירשוקמהו םידיסחהמ דחאו דחא לכ ךירצ הז ליבשבש ,אלא
לש ותיילעב תולעתהל אוה םג לכוי הז ידי-לעו ,יברה לא תורשקתהה קוזיחב
.יברה

,רתוי ההובג הגרדל תולעתהלו תורשקתהה תא קזחל םידיסחה תא יברה ררועמ ויתורגיאב םג
:(גפר 'מע ,י ךרכ שדוק תורגא) ו"טשת תבט ט"כמ תרגיאב ךכ .אלוליהה םויל הנכהכ

הבוטל ונילע אבה טבש ד"ויד אלוליהה םויד תונמדזהה תא לצנלו וררועל יאדכ
לעב אלוליהה םויבש (םוקמה יאנתל םיאתמה יפכ 'וכ וירחאו וינפלש םויה וא)
ךרדב ויתובקעב םיכלוההו םירשוקמה לכו רתוי ןוילע םלועל הלעתמ אלוליהה
לכ לעו בלה שגרהבו יולגב םג הז היהיש ןוצר יהיו ,ןכ-םג םילעתמ אליממ
.חומה תנבהב םינפ

דחא לכש תטרופמ הפסוה יברה עיצמ ,ןושארה אלוליהה םוי ינפל שדוחכ ,א"ישת תבטב 'טב
ןיינעש ,שיגדמ יברה ."םידסח -תולימגו ,הדובע ,הרותד ןיווקה תשולשב" ,וילע לבקי דחאו
:(חק 'מע ,ד ךרכ םש) תורשקתהב תושילח הלילח היהת אלש ידכ ץוחנ הז

ןעמל התע דע םדמעמו םבצממ םה םג תולעתהל תוכזהו הבוחה םירשוקמה לכ לע
.הברדאו ,תורשקתההב םולשו-סח תושילח היהת אל

אלוליהה םוי רדס

וא םירשוקמה וא ,םימימתה ידימלת ,ש"נא לא" בתכמ יברה רגשמ א"ישת טבש שדוח-שארב
םויב טרופמ רדס" הרומו ,"מ"כה ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לא םיכיישה
ספדנ) םויה דעו זאמ ד"בח ידיסח םיגהונ ובש עודיה רדסה אוה אולה ,"טבשב ירישעה
.(95-96 'מע ד"בח םיגהנמה רפסב ןכו ,ךליאו במק 'מע ,ד ךרכ שדוק תורגאב

לש אלוליהה םויל רשקב צ"יירה ר"ומדא ק"כ עבקש רדסה אוה הלא םיגהנמל סיסבהש הארנ
ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא) א"פרת ןסינ 'ב תארקל ותרגיאב ,ב"שרה ר"ומדא ק"כ ,ויבא
:(אמק 'מע ,א ךרכ צ"יירהומ

,וירשוקמ ,מ"כה ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה ידימלת
- הבוטל ונילע אבה ןסינב ינשב טייצ-ראיה םויב ופסאתי ,ורכזו ומש יבבחמ
ורחבי ברעבו ,הרותל תולעל ולדתשי וינפלש שדוק-תבשב .עובק ןיינמב ללפתהל
,בירעמ ,תוליפת 'גה לכ דחא ללפתיש יוארהמ ,הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו
דחא לכ ,השולש וא םיינש וללפתי ,םקלחל ןוכנל ואצמי םא ךא ,החנמו תירחש
,הפ-לעב ח"אד ורזחי ,תיברע תליפת ירחא .םתליפתב ורהמי אלו ,המילש הליפת
םדוק רקובב ,רתויו העשכ ,םינפב רפסב ודמלי הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו
,המשנו םשה תויתוא ,תוינשמ ודמלי הליפתה רחא ,אינת קרפ ודמלי הליפתה
תבטה ןפואב ץעייתהלו קזחל ,ויחיש ש"נא תודעוותה היהי הזה םויבש יוארהמ
וניבר ,תופוקה תחאב ,המורת םירי דחא לכ ,המודהו םדומילב ,יינחורה בצמ
החנמ תליפת ,הזלה דחוימה םויה רכזל ,וניבר תפוק ,םימימת יכמות ,ריאמ
.אינת קרפ דומיל וירחאו

ק"כ לש ונושלב וליפא שמתשמ ותרגיאב יברה יכ לקנב ןיחבי תורגיאה יתשב ןייעמה לכ
םיטרפ המכו המכ שי תאז םע .םיבר םיטרפב המודה רדסה םצע לע ףסונ ,צ"יירה ר"ומדא
ראבל" עובקל שיש העשב הלכו ,הליפתה רחא נ"פה תביתכ רדסמ לחה ,שדחמו ףיסומ יברהש
הזו ידרחה רעונה יזוכיר תומוקמבו תסנכה-יתבב תוליעפהו ,ותדובעו יברה לע "ותיב ינבל
."ידרח וניא ןיידע התע תעל"ש

ב"ישת טבשב 'אב בתוכ אוה ךכ .הזה רדסה יפ-לע הנש לכב גוהנל יברה ארוק תואבה םינשב
:(ועק 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגא)

ק"כ לש 'ינשה אלוליהה םוי אוה ל"עבה טבש ד"וי םויב רשא ול עדונ חטב
גהנתי תירשפאה הדימב רשא יוארהמו ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ
.הפ רגסומ הזמ קתעה רשא דקתשאד יבתכמב ראובמה יפכ

:(זעק 'מע םש) יברה הרומ ,םוי ותואמ ,"ו"ת ק"האב ד"בח תדוגא תלהנה"ל בתכמבו

הזב ולדתשי חטב הנה ,אבו שמשממה - טבש ד"וי - ינשה אלוליהה םוי רשקב (א
הנה ,םיבר תלאש לע הנעמב רשא ןכ-םג ןכו ,םיאתמה ןפואב םיברל תודעוותהב
.דקתשאד בתכמב תויטרפב יתבתכש ומכ היהי רדסהש ,אוה יתעד

ךכ .עבקש רדסה יפ-לע גוהנל שקבמו יברה ףיסומ ,ג"ישת תנשב ,ישילשה אלוליהה-םוי תארקל
:(מק 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגא) ג"ישת טבשב 'ומ תרגיאב

ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םויב תוגהנהל (דקתשאד יהוזש) יתעצה הפ רגסומ (ד...
...ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא

'י תארקל היוארה הנכההמ קלחכ וללה םיגהנמה תא ןייצל יברה גהנ רתוי תורחואמה םינשב
רפס) ט"משת ,טבש שדוח-שאר ,אראו תשרפ תבש תודעוותהב ,לשמל ,ךכ .םמייקל ררועו ,טבש
:(197 'מע ,א ךרכ ט"משת תוחישה

:לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

יניינע לכב ליחתהלו ררועל שי ,טבש שדוח-שאר שדוק-תבשה םויב ונדמעב
יטרפ ומסרפתנ רבכש יפכ) טבשב ירישעד אלוליהה םוי םע םירושקה הדובעה
.(הז ינפלש תבשהמ לחה ,אלוליהה םויד תוגהנהה

תוחישה רפס) טבש 'י תארקל היוארה הנכהה לע יברה ררועמ א"שנת אב תשרפ תבש תחישב םג
:(284 'מע ,א ךרכ א"שנת

לעב לש ויתומא 'דב תולועפה לע ףסונ) םוקמו םוקמ לכב םסרפלו ררועל שי
לע המכו-המכ-תחא-לעו ,אלוליהה םויל תומיאתמה תונכהה רבד לע (אלוליהה
.ומצע אלוליהה םויב המיאתמה הגהנהה רבד

םוי יגהנמ וספדנ םש - "דועו .ךליאו 95 'ע ד"בח םיגהנמה רפס האר" :יברה ןייצמ הרעהב
.דסייש אלוליהה

ומצע לע קספ

,תיתימא תורשקתהל סיסבה תא יברה ביצמ ויתוארוהו ויתורגיא ,ויתוחיש לש הז עפשב
ונבצמל םג ךרדה תא ונל ללס ךכבו ,תוקלתסהה לש רתסההו םלעהה לע וליפא רבגתהל הלוכיש
:כ"שת טבש 'י תחישב רמוא יברהש יפכ ,הזה ןמזב

קספהכ - ומצעמ טושפ םגו ןבומ ירה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ קספש "ןיד"ה יפ-לעו
םוי אוה הז םוי ,רשא ,ולש אלוליהה םויל עגונב םג אוה ןכש - "הנשמ רבד"ד
ת"ישה עיפשי רשא 'וכו םייח תעפשב 'ה תכרב לבקלו םייחה ץעב רשקתהל הלוגס
.אלוליהה לעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ררועיש םיבר םימחר תוררועתה ידי -לעתודיסחה ינייעממ


חרוק תשרפ


(ו,זט) תותחמ םכל וחק ,ושע תאז

(י"שר) ךכב הצור ינא ףא ,הלודג הנוהכ םישקבמ שיא נ"ר םתא

רמא הז לע .רבדבש יוליעה לדוג ללגב הלודג הנוהכ ושקיב שיא (םישימחו םייתאמ=) נ"רה
,הז ןוצרב םהל ףתוש אוה םגש אלא דוע אלו ,ןה תויוצר ןכא םתפיאשו םתנווכש ,השמ םהל
.וילע קולחל הלילחו ,"דחא לודג ןהוכ אלא ונל ןיא" - לעופב ךא
(188 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(אי,זט) 'ה לע םידענה ךתדע לכו התא

-לעו תיעבט-לע הגהנה לע הרומה ,'יוה םשל ודגנתהש ךכב היה ותדעו חרוק לש ואטח רקיע
,רמולכ ;"האר המודא הרפ ,השמ לע קולחל חרוק האר המ" ,שרדמב ל"זר ורמאש והז .תילכש
.ונתשרפל תקוח תשרפ הכמסנ ןכל .תוילכש -לע תווצמ םהש ,הרותבש םיקוחה לע קלח חרוק
(137 'מע א"שת תוחישה-רפס)


(הכ,זט) םריבאו ןתד לא ךליו השמ םקיו

(י"שר) ושע אלו םינפ ול ואשייש רובסכ

:לארשי-תבהא תוכלהב אלפנ דומיל ונינפל

ונייה ,"םריבאו ןתד חרוק ןכשמל ביבסמ ולעה" ,השמל רמא ה"בקהש רמאנ םדוקה קוספב
ןתד תא ליצהל ךיא הצעו ךרד ונבר השמ שפיח םוקמ-לכמו ,וללה םיעשרה לש םניד רזגנ רבכש
.הלואש םייח תדרלמ םריבאו

יאדווב ,"ם"וכעה ןיבל הבשנש קונית" רדגב אוהש ידוהי לע רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לע
וניבאל וברקלו וליצהל ידכ וב יולתה לכ תושעל דחאו דחא לכ לע שודק בוחש יאדוובו
.םימשבש
(ה"משת חרוק - תוחיש יטוקל)


(ל,זט) היפ תא ץראה התצפו 'ה ארבי האירב םאו

.ומירחהל ריעה ימכח וצר ךכמ האצותכו ,דורב ריעב תפומ םעפ הארה בוט-םש-לעבה

תובית -ישארב זמרנ ומשש ,ייבא םע דחי יתישעש המ יתישעש ועד :בוט-םש-לעבה םהל רמא
."'ה ארבי האירב םא" םילימה לש

?"'וגו האירב םאו" רמאנ אולהו :ולצא ולאש

ירדס השישל תזמורה ,'ו תואה ילב המואמ לועפל לגוסמ היה אל ייבא :בוט-םש-לעבה הנע
.םונהיג יפ תא םגו ןדע-ןג יפ תא ךישמהל רשפא הרותה ידי-לע .הנשמ
(בכ ןמיס (תופסוה) בוט-םש-רתכ)


(ל,זט) הלאש םייח ודריו

.יח אוהש בשוח "לואש"ב יוצמש ימ םג

ירהש) הבושת תושעל ולכויו ,"םייח" ויהי "לואש"ב םגש ,איהו ,רבדב שי הכרב םג ךא
,"ותמ אל חרוק ינבו" (אי,וכ סחניפ) רמאנש והז .(יח םדאה דוע לכ קר הליעומ הבושת
.הבושת ושעו ,(י"שר) "םש ובשיו םונהיגב הובג םוקמ םהל רצבתנ"
(הס 'מע םוי-םויה)


ךותרשיו ךילע ווליו ךתא ברקה ...יול הטמ ךיחא תא םגו
(ב,חי)

תדובע ,ינש דצמ .("ילא ישיא הווליי םעפה" ומכ) ה"בקב תוקבדו תורשקתה לע הרומ "יול"
ינש ובשייתי ךיא ;שדוקב םיתרשמ םניא םמצע םה וליאו ,םינהוכל עייסל קר איה םייוולה
?םירבדה

:תנתונה איה אלא

םמצע תא ושיגרה אל - ןוילע יתרשמ תויהל ולכוי םהש ,םינהוכל ורזע קר םייוולהש ןוויכ
וז תטלחומ תולטבתה אקווד ;(שדוקב םיתרשמ) השודקד תואיצמ אל וליפא ,ללכ 'תואיצמ'
.ה"בקב תיתימא תוקבדל האיבמ
(ה"משת חלש - תוחיש-יטוקל)


(ז,חי) םכתנהכ תא ןתא הנתמ תדבע

-םלוע ןיעמ ,אלפנ יקולא גונעת תשגרה איהש ,"םיגונעתב הבהא" ונייה - "הנתמ תדובע"
ידי-לע וז הבהאל עיגהל םדאל ול רשפא-יא ןכש ,"הנתמ תדובע" היורק וז הדובע .אבה
.םימשה ןמ הנתמכ תנתינ איה אלא ,העיגיו תולדתשה
(די קרפ אינת)


(ח,חי) 'וגו ךל יתתנ הנה ינאו

(י"שר) הנוהכ תונתמ ד"כ ול ןתנו בותכה אב ,הנוהכה לע ןורהא דגנכ רערעו חרוק אבש יפל

םניא ןכ לעו ,"םישודק םלוכ הדעה לכ"ש ןעט חרוק - "הנוהכה לע רערעו חרוק אבש יפל"
.םינהוכה תכרדהו תעפשהל םיקוקז

םהש ,םינהוכב םעה לש םתולת תא שיגדהל ידכ - "הנוהכ תונתמ ד"כ ול ןתנו בותכה אב"
.השודקל םיימשגה םהיניינע תא תולעהל ידכ םינהוכל םיקוקז
(219 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקל)


(בי,חי) 'הל ונתי רשא ...רהצי בלח לכ

בלח לכ רמוא אוה ןכו ...בוטהו האנה ןמ היהיש ,בוטה ל-אה םשל אוהש רבד לכב ןידה אוהו
(חבזמ-ירוסיא תוכלה ףוס ם"במר) 'הל

ר"ומדא דמע ,תירבה-תוצראב םייתדה רפסה-יתבו תובישיב םידומילה רדס תלאש הררועתהשכ
לוחה ידומיל וליאו ,לולצ שארה זאש ,רקובב ומייקתי שדוקה ידומילש ךכ לע צ"יירה
.םירהצה רחא ומייקתי

.הובגל שידקהל שי ,"בלח" תניחב אוהש ,חבושמהו רחבומה ןמזה תא :ומע וקומינו ומעטו
(326 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל)


(בל,חי) ונממ ובלח תא םכמירהב אטח וילע ואשת אלו

אלו ,רמול דומלת ?ןווע תואישנב םתאש רחבומה ןמ אלש ותוא תשרפה םאש רמוא התא ןינמ
(ירפס) אטח וילע ואשת

,הווצמ רודיה לש ןפואב הווצמ לכ םייקל םדא בייח המכ דע םידמל ונאצמנ ירפסה ירבדמ
םיאישנהמ רתוי צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ עבתש םירבדה דחא היה םג הז .ןידה-תרושמ םינפל
.תונורחאה ויתונשב דחוימ ןפואבו ,וינפלש
(ד"כשת חרוק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


חרוק תשרפ שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ןוויסב ח"כ

םעיגהב ,יפוריאה אכבה קמעמ ה"ע תינברה ותייערו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תלצה םוי
.1(א"שת) ב"הראל םולשל

:םייזכרמה תודסומה תשולש דוסייב ,תונייעמהו תודהיה תצפהב השדח הפונת הלחה הז םויב
ר"ומדא ק"כ ,םדסיימ ידי-לע ורסמנש ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ו 'ת"הק' ,'לארשי הנחמ'
לכ לש "לעופה דעו שאר בשוי"כ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,ונתח לוהינל ,ע"נ צ"יירוהמ
.2םהמ דחא

תויודעוותהו הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהל ,3הלוגס םויכ ונבר ק"כ ידי-לע עבקנ
4תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי-לע עבקנ רבכ" :ונושלבו .תוידיסח
תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב
.5"הקזח ינש שולשמ רתוי ךשמב לעופב השעמב הלא

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .6רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

רפסמ ןיא םא .הרותל תולעל ולדתשי ,זומת 'ג אלוליהה םוי םדוקש ,7וז שדוק-תבשב
.םיאורקה רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,8םינוש םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי 9ריטפמש ולדתשי *

.םיקלח 7-ו 4:42 העש םירהצה-רחא ינש םוי :דלומה

.9*"ישילשה םויבו ינשה םויב זומת שדוח-שאר" :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה

:םיבוסמה תאמ םיעבות םירבדמה ישאר ירה תודעוותה לכב הנה ,אבורד אבור"

;םהיכרדו םהיתוגהנה וביטייש *

;תויועיבקה ורמשיישו ,ח"אד דומלל םיתיע ועבקיש *

.םייקלו 10תושעל תנמ לע היהי דומילה רשאו *

-רוביד [רמאמ]ב בטיה ראובמ [םיישיא םיניינעב=] החכותה ןפואו ןיינע תוללכ הנהו
.13הישפנד אבילא ודמלל ש"נאמ דחאו דחא לכל יואר רשא ,"12לשומה חור 11םא" :ליחתמה

םינפ-תנבלה םושמ םהב ןיאש םיניינעו םירבד לע קר איה תודעוותהה תעב וז החכוה םנמא"
.14"הלודג הביחבו הבהאב וחיכוה והער תא שיאש ,םדקמו זאמ היהש ומכ ,םולכ אלו

וז תודעוותהמ רואה אוביש הזכ ןפואב םיכרבמ תבשד תודעוותהה ורדסי - ועמשי יתעדל םא"
...ומצע תבשה םויב אקווד היהת האבהה תלחתהו ,םידעוותמהמ דחאו דחא לכ לש םתיבב םג
תיבב םג רפסלו ,םתיבב תבש תדועס דועסל ולכויש - הזכ ןפואב [תודעוותהה תא=] הרדסל
.15טרפב הז דחוימ םיכרבמ תבש רבד-לעו ,ללכב םיכרבמ תבש רבד-לע

.ד קרפ - תובא-יקרפ :החנמ

ןושאר םוי
ןוויסב ט"כ

."ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םיווקה תשולשב ףיסוהל שי הז םויב
.16הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברוק

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ינש םוי
שדוח-שארד 'א ,ןוויסב 'ל

.[דת ,דצש ,צש ,אפש ,זעש תונויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא (ףסומ וב שיש םוי לכבו) שדוח-שארב :ינש םויל רוא ,תיברע
.החנמו תיברע תליפתב אל וליפאו

תאז םיזירכמ ןיא לבא ,'אוביו הלעי' ריכזהל ןחלושה לע םיחפוט הרשע-הנומש םדוק
.רובידב

.םותי שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק .ללה יצח .אוביו הלעי :תירחש

י"שרד ןיליפת םיצלוח .וללהי .ןויצל אבו ירשא .שידק יצח .שדוח-שארד הרותה תאירק
םיצלוח .תוריכז שש .ךאיבי-יכ-היהו ,שדק ,עמש-תאירק םיארוק ,םת-ונברד ןיליפת םיחינמו
.ףסומ ,שידק יצח ,רומזמ הזיא רמוא ץ"שה .ת"רד ןיליפת

ישילש םוי
שדוח-שארד 'ב ,זומתב 'א

.לומתאדכ םיגהונ

,הרשע -הנומש םיימעפ ללפתמ - שדוח-שאר-יאצומ תיברעב רכזנו ,החנמב אוביו הלעי חכש
.17אקווד 'הבדנ' תרותב היינשהו

ישימח םוי
זומתב 'ג

םירוסאה-תיבב רסאמהמ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ררחתשנ ,ז"פרת תנשב ,הז םויב
וטלקמ ריעב ,תולגל דימ עסיש יאנתב ,('דרגנינל' זא הארקנש ,גרוברטפ ריעב ,'הינרלפש')
.18םינש שולש ךשמל 'המורטסוק'

ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לדנעמ-םחנמ אנברו אנרמ ר"ומדא ק"כ דוה לש ינימשה אלוליהה םוי
ןויצ די-לע ,תירבה-תוצרא ,קרוי-וינב דובכ ותחונמו ,ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,(ד"נשת)
.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא וימח ק"כ

אלוליהה םוי רדס

- לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ (תיב לכב) םיקילדמ ,העיקשה ינפל ,יעיבר םויב
.19הוועש לש רנ

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,אלוליהה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.תורנ השימח וקלדי תוליפתה תעשב

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובבו) הליפתה רחא
- שחלב ."רידאיו . . אישקע ןב איננח 'ר" הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,20אינתב תורוש הזיא

א"משת הווצת התאו ה"ד ,ול וניכזש הגומה ןורחאה רמאמהמ קלח ורזחי - תיברע תליפת רחא
דחאו דחא לכל השודקה ודיב םויב וב ר"ומדא ק"כ וקליחש ,ב"נשת ןטק-םירופ סרטנוק)
תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי - הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב ,(21םיפסאנהמ
.החנמ תליפת רחא ומייסלו .תירחש

.23החנמ תליפת רחאל ןכו .22אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 24דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

.(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) 25נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
- ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא
,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע רייצי
ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ר"ומדא ק"כ לש 'וכו סרטנוק
.(7234444-718-1 :ןויצה דילש סקפה 'סמ) ולש

.26םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל-תעמה ךשמב

לכב קזחתהלו ,27"לארשי-תבהא ךותמו תוליעפ תויודעוותה" תושעל - תעל-תעמה ךשמב
דחוימבו ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה קוזיח ,תודיסחו הלגנ הרותה דומיל יניינע
,28תואישנה תלבקד הנושארה תודעוותההמ לחה ,ונרוהש יפכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב
האירבהב תיללכה תודחאה יוליג" - ב"נשת להקיו פ"שב התע-תעל הנורחאה תודעוותהה דעו
.29"לארשי-ינבבו

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל-תעמה ךשמב העש עובקל
חכתשא השעמה םלועה הזב םגש" ןוויכ ,התע םג רשאו ,וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו
,'וכו םיבר םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ אוהש יאדווב - 30"ריתי
םיכיישה לכל ויתועפשה םג ,ןכלו .31זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ
וילא םיכיישה לש 'םילכ'ה םג םיכירצ ,תוימינפב ולבקתיש ידכו .רתויו רתוי תולעתמ וילא
.32רתוי םיככוזמ תויהל

רוזחל ,ריעב רשא שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
עידוהל ,ולש לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש
םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש) תחאו דחא לכל ם"במרה דומיל רבד-לע 33ותנקת ריבסהלו
,הרות ,ךוניח ,לארשי-תבהא עצבמ :ולש םייללכה תווצמה יעצבמ רבד-לעו ,(תווצמה רפס וא
תורשכ ,בוט-םויו שדוק תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת
;34םייללכה הרותה-ירפס תביתכב לארשי-ינב לכ תודחאו ,החפשמה-תרהטו הייתשו הליכאה
ןכה ודמע' - ירקיעהו ןורחאה עצבמה דעו ;35םהלש תווצמ עבש םויק רבדב חנ-ינב תא ררועל
הז הנה' שממ דימו ףכית"שו "הלואגל רתלאל"ש האובנה תא םוקמ לכב םסרפל ,36'םכלוכ
ידי-לע חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש הנורחאה תולדתשההו ,37"'אב (חישמ)
חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ ,38הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומיל
.40"הלואגה תחמשב וחמשו ושיש" ףאו ;39הלואגו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא התע-תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
הווקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש
לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס-ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו
.רעונה תולוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה

םוי ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,רתאו רתא לכב ,םוקמה יאנתל םאתהב ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו ,אלוליהה

הרהמ ,ונלאוג תאיב 'יוה שיחי ,זומתב 'ג ינפל דוע ,שממ 41דימו ףכיתש ,ןוצר יהיו
םכותב ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ק"כ אוה ,ונאישנו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו ,42הלגי
.ל-א תיב הלועה ךרדב ונלהניו תואלפנ ונעימשי ,םשארבו

הפ יברה םע תוארתהל הכזנו" :43ולש ןושארה תודיסחה-רמאמ תא ר"ומדא ק"כ םייסש יפכו
."ונלאגי אוהו ,44םיחפט הרשעמ הטמלו ףוגב המשנ ,הטמל

'להוא'ב רוקיב

,םילכוא ןיאש םיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.45"םיתוש לבא

:46'להוא'ב יברה תוגהנהמ

.(םירופיכה-םויו באב-העשתד) דב ילענב להואל עסונ

,הסינכהמ היינשה תלדה ,תותלדה יתש לע (תלד לכב תוקיפד יתש) שיקמ ,להואל סנכנש ינפל
.47הסינכה תושר לטונכ - [םויכ םייק וניאש ,םינ"פה רדח] להואה רדחבש תלדהו

קילדמ ,48"ףפמאלה קילדמ ינירה"ל עיגמשכ .'ןושל הנעמ'ה תרימאב ליחתמ ,סנכנשכ דימ
.רנ

אורקל בתכנ םשש ,"ךילא דודל" רומזמ ינפל דע ,'ןושל הנעמ'ב ךישממ ,רנה תקלדה ירחא
היה םהבש הלאמ רקיעב) םידדוב םיקתפ .'וכו םינ"פה תא אורקל ליחתמ ןכ-ירחאו ,נ"פה תא
,'קה ןויצה לע חינמו ערוק (ולכיהל ריזחה הלאמ םידחא קר .והשימ לש ורדעה לע בותכ
םיפרושו םירמוש ויה םיערקה תא .תיקשל הרזחב סינכמ םלוככ םבורו ,רתא לע םפרושל הרוהו
.הז ןיינעב םייוניש ולח ח"לשת רחאל .חספ-ברעב

ךילשמ ךכ -רחא קרו ,19נ"פהמ ודירפמו וערוק ,נ"פה בתכל ביבסמ קלח ריינ ראשנ םאב
.להואב נ"פה

.50"םישודקה םהילגר םוקמ לצא ,שדוק ינויצה ינש ןיב" נ"פה תא םיארוק *

יהי'ה דע גלידו ,טיק רומזמ דע 'ןושל הנעמ' תרימאב ךישמה ,םינ"פה תאירק םויס רחאל
.'חוכב אנא' ירחא דע םייסו ,םש 'רהוז'ה ירחא ףכית ליחתמש 'ןוצר

.51להואה תא (תחא םעפ) ףיקמ ,ותאצ ינפל

תא ארוקו דמוע ובש ןטקה רדחה) להואה ךותבש ורדחל בוש סנכנ ,רצענ ותאצ ינפל
ותואמ אל - אצוי ןכ-ירחאו .ןורחאה 'ןוצר יהי'ה דע 'ןושל הנעמ' רמול ךישמהו ,(םינ"פה
.52הסינכה חתפ ךרד תאצל אלש דימת גהונ היה ןכ .ימינפה חתפהמ אלא ,סנכנ וכרדש חתפ

.'ןושל הנעמ'ה ףוסבש "ןוצר יהי"ה תא רמואו ,הצוחה האיציה חתפב דמענ ,האיציה ינפל

,ה"כשת תנשמ .ה"ע הרש-אנרעטש תינברה ןויצל שגינ ,בכרל ותסינכ ינפל ,ה"כשת תנש דע
לע םג טיבה ,א"לשת תנשמ .ה"ע הנח תינברה ומיא ןויצל ןכ-ינפל ךלה ,להואה ןמ אצישכ
- הז לכ .ה"ע אקשומ-היח תינברה ןויצ לע םג ח"משת זאמו ,ה"ע הניד-המחנ תינברה ןויצ
.תורופס תוקדל

.53וירוחאל םקרוזו ,םימעפ 'ג םיבשע שלות ,תינוכמל הסינכה ינפל

.54םירחא םירבק לע וא ,ןויצה לע ןבא חינמ יברה תא וניאר אל םלועמ

תא רמוא היה ,יאנפ היה םא .ארימג דע ,'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישממ ,הרזח ותעיסנב
לבא לש תוינשמה יקרפ תא םג רמא ט-ח"משת לבאה תנשב .החנמ תליפת ינפלש 'תונברק'ה
תא םג דמול היה ,יאנפ רתונ םא ,ט"משת טבשב ב"כ ירחא .(תואווקמד ז"פו םילכד ד"כפ)
.ימויה ם"במרה רועיש

:םינהוכל תויחנה

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןויצ ביבס םיחפט הרשע תב הציחמ תונבל הוויצ יברה

אלש םגו ,ןויצה לע די וחלשי אלש םינהכל הרוה םגו ,ןויצה לעמ גג תונבל השרה אל
.נ"פה תא םש םמצעב וחיני

םתסינכב דואמ רהזיהל םינהוכה לעש ,ררועל יברה גהנ 'להוא'ל םיכלוהש םעפ לכב
תא ףיקהל םימימתהו ש"נא וגהנ ןכלו .רבק לש תומא עברא ךותב ורבעי אלש ,םתאיציבו
.55םירבקהו םינהוכה ןיב הציחמ רותב ,םינהוכה


.וט קרפ א"ח 'ךלמ ימי' רפסב םירבדה תשרפ (1

.חי-זי םיקרפ ,ב"ח םש האר (2

תולעב לע םלועה תומוא ורערע ןוויס ה"כבש ,ג"פ תינעת תליגממ איבמ 274 'מע גל ךרכ תוחיש-יטוקלב (3
וכלה" רשאכו "םימי השולש ןמז ונל ונת" ושקיבו ,"תחצינ הבושת" אסיספ ןב ההיבג םהל בישהו ,לארשי-ץרא
וכלה ,תועוטנ ןהשכ םהימרכ ,תועורז ןהשכ םהיתודש ,םיאלמ ויהשכ םהיתב וחינה דיימ ,הבושת ואצמ אלו
ןוויס ח"כ םויבש אצמנ ,ןוויס ה"כב להנתה חוכיווהש ןוויכו "בוט-םוי םויה ותוא ושעו ...םהל וחרבו
השדח הפונת האיבהש ,הז םויב ותלצה םע תאז רשקמו .םלועה תומואמ לעופב הלצהה התיה (םימיה תשולש ףוסב)
דע ,ןותחתה רודכ יצחד ("לארשי ץרא ןאכ השע") 'ץראה שוביכ'ד הדובעהב - הרותה םע ףקותב הדימעה י"ע -
.ש"ייע ,יתימאה םמוקמל "וחרבו וכלה"ש ,ןמצע תומואה םג אלא ,םהיסכנבש השודק יצוצינה קר אל םיררבתמש

ט"משת ש"הס - "וחוכ יפכמ רתוי דועו ,[ןויס חכ=] וחוכ לכב תוקסעתה לש ןפואבו ...ףיסוהלו קזחתהל" (4
.546 'מע ב"ח

.545 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (5

'מע םש וירבדמ חכומ ןכו ,לת 'מע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא) םיכרבמ תבשד הנקתה רקיע התיה ךכ (6
רחאל צ"יירהומ ר"ומדא לש ונחלוש לע אצמנש קתפה עודיכ ,םוי לכב םיליהת תרימא תנקת יבגל ומכ ,(ח"עקת
םש הארו .ב"כקת 'מע ב"ח ולש ק"גאב רומאכ) הב בייח דיחיה םגש פ"עא ,(ט"צקת 'מע א"ח ולש ק"גא) ורסאמ
.("רוביצב םיליהת תרימא לש ןיינעה לדוגל" :ד"כקת 'מע ךשמהב

ןכו) 'קחצי ףסוי להוא' םיליהתה רפס שארב תספדנה "רוביצב םיליהת תרימא תנקת" תרתוכב םג ספדנ ךכ ,בגא
הנשי לבא ,'רוביצב' תבית הרסח ,ג"ישת תנשב קדצ-חמצה שוריפ םע הרודהמב .(םש ת"הק תאצוה לש המדקהב
.(ןכ ינפל דוע ילואו ,ךליאו ז"ישת תנשמ י"חת) ''ה תליהת' ירודיסבש םיליהתב (יברה תארוה פ"ע - אמתסמ)

א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה םוי יגהנמ (7
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה-רפס ,במק 'מע ד"ח ק"גא)

תאז תושעל רשפאו .(ד"יס הכ 'יס ןחלושה-תוצק) הרותה-תאירק תא ועמש אל םיפתתשמהמ השיש תוחפל רשאכ (8
ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל ףא
.(םש תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הליפתה' רפסב 'עו .הרותה תאירקל הליפתה

.(ב"סשת לולא-ןוויס ישדוחל) ק"הא ,ב"ס-ס"שת תורודהמ 'ה תלהת רודיסב תועטב ספדנכ אלדו (9*

.יר תוא 'םולשו םייח יכרד' .ב"מס ט רעש םירפא-ירעש .א ק"ס דפר 'יס ח"וא ףסוי יכרב (9

.("דומלל" :ספדנ 'םוי םויה'ב) 13 הרעהב ןלהל הנמסנ ,וז ק"גאב ה"כ (10

.("םאו" :'םוי םויה'ב) ק"גאבו ,רמאמב ,(ד,י תלהק) קוספב ה"כ (11

םירמאמה-רפסב הנורחאלו ,(716 'מע ב"ח 'םיסרטנוק - םירמאמה רפס') 'ד"מל סרטנוק'ב ותעשב ספדנ (12
-לעו ,םרוד אטח תא ,תוקדד תוקדב ,םמצעב םיאצומ רודה ילודגש המ תודוא רבודמ הז רמאמב .זטר 'מע ד"פרת
.רמאמה ינפל ספדנה בתכמבו ש"ייע ,רודה תא םיחיכומ הז-ידי

.ירשת דכ ,'םוי םויה' .בצר 'מע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (13

.םש 'םוי םויה' ,די 'מע ד"ח ל"נה ק"גא (14

.ג 'מע י ךרכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (15

.מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק-תוחיש (16

.ז"יס חק 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ןוושחרמ ח"רדב ד"בח-ללוכ חול (17

,ז"פרת תוחישה-רפס .אכ קרפ ג"ח ,ב"לשת ד"בח-רפכ ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב טוריפב האר (18
הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב ר"ומדא ק"כ הנעמ .649 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס .168 'מע .י 'מע אובמ
וזש ןוויכ ,לואשל ןיא שגרב םייולתה םיניינעב" :(תורעהב ש"ייע ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב ספדנ)
.הז םויב ןונחת ורמא יברה לש ןיינמב ."שגר ןיאש החכוה

םירובד-תוועש לש רנ ,השעמל .(7 הרעהב ןייוצש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית-ישאר" (19
תורנו ,(ריוואל החותפה הלדבה-תקובאב דבלמ ,הרהמ הבכו םיזאג הברה איצומ) הפי קלוד וניא הרוהט
.יוארכ גהנמה םויקל הוועש בורה היהיש יד הרואכלו .ןיראיטס הברהב םיברועמ קושב םייוצמה 'הוועש'ה

.32 ע"ס ךלמ-יגהנמ ,"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" תוביתה תא רמא יברהש א"י (20

.טכק 'מע ו קלח טקולמ - םירמאמה-רפס (21

.ך"ז ןמיס שדוקה-תרגא דומלל - צש 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא יפ-לע (22

.הרומאה ק"הגאל רואיבה תא דומלל - טבש ד"ויב ש"נא ןיב ץופנה יפ-לע (23

רבד ןהל (םימעט המכ דצמ) הברדאו ,םישנל םג ךייש אוה - (ב"ויכו טבש ד"וי םע רשקב) הקדצה תניתנ" (24
,תוגהנהה ראשב ןכו ,הזב (םפסכמו) ףטה תא םג ףתשל שיש ןבומ .(85 'מע םיגהנמה-רפס) "רתוי ךייש הקדצה
.ןמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש

םאב) הווקמב םויה ותואב ולבט םאב אקווד בותכל םידיפקמ .אקווד קלח ריינ לע נ"פה תא בותכל םיגהונ (25
,ומצע לע נ"פ םדא בתוכשכ .)ןכ-ינפל םיידי םילטונו) טנבא תריגחב םיבתוכ .(רחא י"ע בותכי - לבט אל
.)רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) "...רובע" אוה ןושלה םירחא רובע בתוכשכ ולאו ,"ונילע" ,"ילע" םיבתוכ

םידסחהו-] 'וכ םימחרה רוקממ" םיבתוכש חסונה לטבמ יתייה ,יליח רשיי וליא ...ןוידפה חסונל עגונב"
לע רתיהה רואיב אוה "ל"ז ...ד"ע" (א :יכ ,"ל"ז ב"ירהמ תבושתב ראובמכ םימחר יסינכמ ד"ע [םייתימאה
תשקב וניינעש ןוידפה חסונל ךיישו עגונ ז"יא אלימבו (עצוממ לש ןיינע ז"ה הרואכלש) יברל ןוידפ תניתנ
'תבותכ' יברל ןתיל ךרוצ ןיא - 'םימחרה רוקממ' חסונהל עגונבו (ב .הז לע רתיהה רואיב אלו ...םימחר
...רתוי תילענ הגירדממ םימחר ררועל ונוצר ילואו ...םימחר ררועל ןכיהמ

םנמא היה [מ"כבו ,דת -גת 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר - ומצע יברה ןכו] ר"ומדא ח"ומ ק"כ
רייא 'ב ליל תחישמ) "...ןכ בותכל םיכירצ ...ונא םגש היאר הז ןיאו ,ולש הגהנה יהוז לבא ,הז חסונ בתוכ
.(23 'מע 22 ןויליג מ"יב הארו .39 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ד"ס י"שת

םיינחור םיניינעב םיקידצה ירבק לע נ"פ רשא בושחא יתעדל" :דנק 'מע א"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גאב האר
,ךכו ךכ ןפואב אוהה טרפה ...ןקתתיש שקבל םא יכ ,ושפנב אצומש תונורסחה בותכל םיכירצ ונניא ,הדובעב
ותיב-ינבל םעפ תאז ראיב ,להואהמ ובושב ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ .ש"ייע "...ונורסחב התע אוהש ומכ בותכל אלו
.שממ יח אוה וליאכ ,ןורסחה םג ,רבד לכ הארנ תוינחורבש ךכב ,(55 'מע ןיעמו סרטנוקל אובמ)

הדובע-הנחמב ורסאמב ה"ע סאפרעטופ מ"מ 'ר ח"הרה עיפשמהמ השעמה עודי ,נ"פ בותכל ללכ רשפא-יאשכ
זא התיהש ותייערל ךכ לע בתכב הבושת הנעש ,(? צ"יירוהמ ר"ומדאל וא) יברל הבשחמב נ"פ 'חלש'ש ,איסורב
.ןודנולב

ע ;א"פ תובא - מ ;ח"פ הטוס - ם ;א"פ הלח - ח ;א"כפ תבש - נ ;א"פ תוכרב - מ :ןלהלד םיקרפה ןוגכ (26
.ד"פ הכוס - ל ;ג"פ ןירדהנס - ד ;ב"פ םידי - נ ;י"פ םיחספ -

.535 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס - ב"נשת טבש ד"ויל קרבמ (27

ק"כ תוקלתסהל םישולשה םוימ ונרוד אישנ יברה לש ובתכמ םג הארו .499 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל (28
הווקנ .הבר הבהא ידי-לע אלא הניא תוינחור לכ תכשמה יכ..." :דמר ע"ס ג"ח ק"גא - צ"יירוהמ ר"ומדא
םתוא לכ לעופל איצוהל חכ ונילא ךישמנ תיתימא הבר הבהאו תוברקתהב ונלוכ דומענש הז ידי לע יכ אופיא
."ונידי לע בוט לעופל ואצייש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר רשא םיניינעה

תובישח תודוא ,א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישב הארו .440 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה-רפס (29
םשב ונרוד אישנ יברה ק"כ רפיס (די-331 ע"ס ,שדק -תוחיש) ו"כשת ןסינ ג"י תחישבו .הלואגה תאבהב ןיינעה
דגנ ףקותב ודמועב תושפנ-תנכסל ומצע סינכהשכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לע בשח אל םא וליפאו ,הנכסב ומצע דימעמ ךיא ,ןכתייה םילודגה דחא ותוא לאשו ,העודיה הפיסאב הלשממה
ולעפי םידיסח רשאכ" :(םגרותמ ,הנעמה ןכות) הנעו ,לארשי ללכו םידיסחה תודוא בושחל וילע היה ,ומצע
...תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחה תא םירבוש ,תאז םירבוע םה ,םידחאתמ םידיסחשכ ...תאז ורבעי םה ,דחיב
ןאכ דע הדירומו ,םירדגה לכ תצרופו ,םיניינעה לכו תוריזגה לכ תא תלטבמש ...םידיסחה לש תודחאה ידי-לע
."'םלועל 'יוה תמאו' תא הטמל

.ך"ז 'יסל רואיב ,שדוקה-תרגא ,אינת (30

.ש"ייע ,16 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (31

.146 'מע בי ךרכ תוחיש-יטוקל (32

.מ"כבו ,1622 'מע ג"ח מ"דשת 'תויודעוותה' ,229 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקל (33

.םיבר תומוקמבו 579 ,428 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (34

.ח 'יס ב קלח ס"שב םירואיבו םישודיח ,132 'מע וכ ךרכ תוחיש-יטוקל (35

- םכתלוכיב רשא לכ ושע" :היינפה העודיו .257 'מע םש הארו .122 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס (36
אוהש ידי-לע" ;(474 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס) "ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע
יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ
.(112 'מע א"ח ב"נשת תוחישה -רפס) "הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש

.26 'מע א"ח ב"נשת תוחישה-רפס ,792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (37

.164 'מע ג"ח א"שנת 'תויודעוותה' (38

.691 ע"ס ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (39

.384 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל (40

.341, 376 'מע ב"נשת תוחישה-רפס האר (41

ךלמ רותב ,ותואיצמ תולגתה .ךליאו 131 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקל ,המודא הרפ 'להמ ג"פס ם"במר (42
.)131 'מע א"ח ב"נשת תוחישה -רפס) ויתולועפ יוליג - הנממ תופעתסהו האצותכו ,חישמה

.201 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו .י 'מע א"ח טקולמ - םירמאמה-רפס (43

.518 'מע ב"ח תוחיש-יטוקל האר (44

ןיאש קר אלו) תותשל םידיפקמש הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .96 'מע םיגהנמה-רפס (45
.(1354 'מע םירוביד-יטוקלמ וריעה רבכו .ךכמ םיענמנ

זאמ םימעפה בורב להואל יברה תא עיסהש) יקסנירק 'יש הדוהי 'ר ח"הרה :תוריכזמה ירבח י"ע ורסמנ (46
.16 'מע 648 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ךותמ (םימעפל יברה תא עיסהש) ןיילק 'יש ןימינב 'ר ח"הרהו ,(י"חשת
יברה תא הווילש) רנורג 'יש ל"יר ח"הרה לש ויתורעה בולישב ,35 'מע 'ךלמ יגהנמ' ךותמ םינוקיתו תופסוה
ךותמ (תומייוסמ םימעפב יארקאבו ,ה"ר ברע לכב ךליאו זאמו ,י"חשת דע י"שת תנשמ תודימתב להואל
.םיברל הארוה םושמ םג שי ילוא תוגהנהה ןמ המכב .18 'מע גיש ןויליג 'תורשקתה'

.סנכנה לא "יברה תא ךישמהל" ידכ ,ש"נא ינקז יפמ ,םעטה (47

.4 'מע (48

ינפמ ריבסמ רנורג 'יש ל"יר ח"הרה ךא ,להואב ריינה תויראש תא קורזל אלש ידכ והזש םיבשוח םיבר (49
.(?וקלחב וליפא) קיר ףד יברל רוסמל דובכל הז ןיאש

ר"ומדא ק"כ ויבא גהנמ לע (26 'מע 22 ןויליג מ"יב) ותמישרב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רפיס ךכ (50
.שיוואבוילב ש"רהמהו קדצ-חמצה להואב ע"נ ב"שרוהמ

.אפקת ס"וס םייחה-ףכו בטיה-ראב ,םהרבא-ןגמב םירבקה תפקה ןיינעב האר (51

.ש"ייע ,רשפא םא תרחא ךרדב רוזחל היוולהב ןיגהונ שיש אלק 'מע א"ח םייחה רשג האר (52

.הרובקה רחא תאז םישועש אתיא םש םלוא .כ"ונו ,ז"מקת ס"וס ח"ואו ,ד"ס ועש 'יס ד"וי ע"ושוט האר (53

[זנכשא יגהנמ יבא ,ל"ירהמ לש ובר ,טטשיונמ םולש ונבר] ש"רהמ תושרדב גהנמה רוקמ .גוהנכ אלדו (54
."ורבק לע היהש ותוארהל ,תמה דובכ םושמ" םש ומעטו ,דועו םש ת"עשב ,ז ק"ס דכר 'יס ר"אב אבוה

.תוינברה לש םירבקה ןמ המ-קחרמב יברה דמע ,תונורחאה םינשב

הזמ חור תרוק יל היה" :במש 'מע ג"ח ק"גאב ספדנש ,בתכמל םינייצמ םשו .235 'מע 'תישארב ימי' (55
ידי-לע רשא ,[םירבקה ןיבו םינהכה ןיב הציחמ םתושעב :ל"ומה תרעהבו] ןויצה לא םידיסח םינהכ להינש
תויהל רומאה דחוימ ןקתימ להואה י"ע גישהל ןתינ תונורחאה םינשב ."ותוכז לודגש יאדו םירחאה תא הכיזש
.דרפנב ןהכ לכל 'הציחמ'

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il