- ג"ית - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה זומתב א"י * קלב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ןעמל שפנ-תוריסמ םיעבות דיסחמ
תלוזה


ושארבש ךורא לקמ םע בוחרב תכלל אוה דיסח לש ודיקפת
אצמנ סנפה םא םג * םיסנפה לכ תא קילדהלו ,שא תקלוד
,םמוש רבדמ והזש ואריש - וקילדהל ךירצ ,'םמוש רבדמ'ב
אצמנ סנפה םאו * סנפה ינפמ 'שייבתי' םמושה רבדמהש ידכו
* וקילדהלו םימל ץופקל ,םישובלה טושפל ךירצ - 'םי'ב
יברה רמאש םירבד לע צ"יירוהמ יברה לש רופיסל רואיב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ב"שרה


ןאכ ,זומת שדוח םע הרושקה תודעוותהב ,החמשהו הלואגה לעב רפיסש רופיס ונשי
:ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא לצא הכרענש הביסמ תודוא ,1אקירמאב

אוה דיסח :ע"נ ר"ומדא בישהו ?דיסח והמ :ע"נ ר"ומדא תא לאש םידיסחה דחא
,ריעה יסנפ קילדהל תובוחרהב ךלוהש שיאה - "קיצשנרעטמאל"

שיא היהו ,("ןראנאפ" ,"סענרעטמאל") םיסנפ םיעובק ויה ריעה תובוחרבש רדסה היה םעפ -
םיעובק ויה םיסנפהש ןוויכ) ךורא לקמ םע ותכלב ,ברע תונפל םיסנפה תא קילדהל הנוממ
תכשח תא ריאהל ידכ ,םיסנפה תא קילדמ היה ודי-לעש ,שא תקלוד ושארבש (הובג םוקמב
- ("יאסנפ") "קיצשנרעטמאל" ארקנ היה הז שיאו .הלילה

עדויו ,שא תקלוד ושארבש ךורא לקמ םע ךלהתמש - ע"נ ר"ומדא ק"כ ךישמה - דיסח והזו
.םיסנפה לכ תא שאה ידי-לע קילדהל ודיקפתש אלא ,ולש הניא שאהש

זא םג :ע"נ ר"ומדא ק"כ בישהו ?םמוש רבדמ - "עפסיוו"ב אצמנ סנפה םאו :דיסחה לאשו
ינפמ שייבתי םמושה רבדמהש םגו (:ףיסוהו) ,םמוש רבדמ והזש ואריש ,סנפה קילדהל ךירצ
.סנפה

טישפהל םיכירצ :ע"נ ר"ומדא ק"כ בישהו ?"םי"ב אצמנ סנפה םא המו :לואשל דיסחה ךישמהו
.סנפה תא קילדהלו םימל ץופקל ,םישובלה תא

,("טכארטראפ ךיז") ע"נ ר"ומדא ק"כ רהרהו - ?דיסח והז ןכא םאה :לאשו דיסחה רזחו
.דיסח והז ,ןכ :בישה ,בשחש ירחאלו

.יאסנפ ךניאש יפל :ע"נ ר"ומדא ק"כ ול בישהו .םיסנפ האור ינניא :רמול דיסחה ףיסוהו

תאצל ,ומצעמ ליחתהל שי :ע"נ ר"ומדא ק"כ בישהו ?יאסנפ םישענ דציכ :דיסחה לאשו
.סנפה תא תלוזה לצא םיאור זאו ,ומצע תא ץוחרלו ,("טייקבארג ןופ ןייגסיורא") המשגההמ
יזא ,("לדייא טרעוו'מ זא") םינדעתמ רשאכו ,המשגה האור - םשוגמ ומצעב אוהש ימ -
.תונידע תלוזה לצא םג םיאור

ןראפ םענעי ןעמענ") ונורגב תלוזה תא סופתל םילוכי םאה :לואשל ףיסוהו הפרה אל דיסחה
םעד ראפ") ודגב לש ןוילעה ףנכב לבא ,אל - ונורגב :ע"נ ר"ומדא ק"כ בישהו ?("לגראג
.ןכ - ("ץאל

ותבושת ירבד תודוא אישנה ויבאמ עמשש המ ,אישנה יברה רפיסש רופיסה אוה ןאכ דע]
.[דיסחל

:המדקהבו

,םוקמ-לכמ ,םיטרפה לכב םינווכמ ויה וירבד םא תעדל רשפא-יא לאושה דיסחהל עגונבש ףא
ןה ,םירבדה תא רפיס ונרוד אישנ יברהו ,רודה אישנ אוהש יבר ידי-לע אב הנעמהש ןוויכ
דומלל ידכ םתוא ודמליו םירבדה תא ומסרפי ךכ-רחאש ועדיב ,תובושתה תא ןהו תולאשה תא
.ובש םיטרפהב םג אלא ,ןיינעה תוללכב קר אל אוה הז ןיינעמ דומילהש ,ןבומ ירה ,םהמ

אלו ,2"םימכח -ידימלת לש ןילוח תחיש"כ קר הארנש ףא ,ןיינע לכש ,םימעפ המכ רבודמכו
ןוויכ ירה ,דבלב שורד לש ןיינע וא אתיירואד ןיזר לש ןיינע והזש הארנש וא ,םתרות
עגונ הזש דעו ,הרותד הלגנב םג תופקתשה הזל שיש רבדה רורב ,אכמס-רב ידי-לע רמאנש
.3"אוה הרות לארשי גהנמ"ש ,גהנמל וא הכלהל

.ןמקלדכ ,ובש םיטרפה לכ םע ,ל"נה רופיסל עגונב םג אוה ןכו

,"םדא תמשנ 'יוה רנ" 5בותכש ומכ ,4לארשימ דחא לכ לש ותמשנ לע יאק - "סנפ"
,7"שממ (ןקזה וניבר ףיסומש יפכו) 6לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנ"ש ןוויכד
."'יוה רנ" תארקנ ןכלו ,8"'יוה"מ קלח איה "םדא תמשנ"ש ,אצמנ

םהינשש ,ריאמו קלוד וניאש רנ וא ,ריאמו קלודה רנ תויהל לוכי - הז (סנפ) רנ ,םנמא
תארבנ וליבשבש ודיקפת תא אלממ ,ריאמו קלודה רנ :םהיניב קוליחהו ,רנ םשב םיארקנ
לכ וב שי ,רנה תא םיקילדמש םדוק וליאו ;תלוזה לצא םג רוא השענש - םלועב רנה תואיצמ
תלעות תלוזהל ןיא - "חוכב" שיש המ ;רבד םוש הזמ ןיא - "לעופב" לבא ,"חוכב" םיניינעה
.הזמ

ומצעלש ,ונייהו .קלוד וניא ןיידעש אלא ,רנ לש תונוכתה לכ תא וב שיש רנ תויהל לוכי
.תלוזה לצא רוא השענ אל ודי-לע ,לבא ,רתויב הלודג המשנ ול שיש תויהל לוכי

ימ ונשי - ןיידע םיקלוד םניא היהתש הביס וזיאמש ולאכ (םיסנפ) תורנ םנשיש ןוויכו
.םיסנפה תא קילדהלו ךליל ודיקפתש

:"דיסח" לש וניינע והזו

עגונב וילע לטוהש המ לכ תא אלמיש יאוולה - !ימצע תא עיקפאש ייד :בושחל לוכי הרואכל
וילעש ול םירמוא ןכ-יפ-לע-ףאו .השעת-אל תווצמ ה"סשו השע תווצמ ח"מר םויקב ,ומצעל
טלמי לב ,הנושאר הפקשהבש הדבועה תורמל ,ותוא קילדהלו ,ראומ וניאש (רנ) סנפ שפחל
,ויתונורסח תא אלמלו ןקתל דציכ ,ומצע לע םג בושחל לכוי תלוזה תודוא בשוחש העש התואש
תבוט ליבשב ומצע תבוט לע רתוול ךירצש ,אצמנו ,תלוזה לע ותבשחמב אוה קוסעש ןוויכ
.תלוזה

:יאדו רדגב איה ומצע םע ותדובע וליאו ,קפסב תלטומ תלוזה לש ותבוטש - טרפבו

וילעש ,9"םייחב תרחבו" ול רמוא לוכיבכ ומצעב ה"בקהש דעו ,הריחב לעב אוה תלוזה
המכו-המכ-תחא-לעו .ודיב איה המצע הריחבה לבא ,10"ורזוע" קר ה"בקה - .ומצעב רוחבל
לעב ותויהל ירה - ותמשנ תא קילדהלו ("ןלענקנייא") וילע לועפל ידוהי וילא אב רשאכ
;ואל םא וירבדל עמשי םא רבדה קפס ,הריחב

,ונייה ,11"ותוא םיעייסמ רהטיל אב" החטבהה הנשי ירה - ומצע םע ותדובעל עגונב וליאו
ערה-רצי יתארב" ,ורמואב ,ערה -רציה תמחלמב חצנל ה"בקה ול רזוע ,ךכב הצור קר םאש
קר םא ,ערה-רציה תא חצנל תורשפאהו "ןילבת"ה ןתינ דחא לכלו ,10"ןילבת ...ול יתארבו
אלו יתעגי" ,הזמ הריתיו ,"יתאצמו (יזא) יתעגי" 12ל"זח ורמאש יפכו ,תמאב ךכב הצרי
.וכרצ יד עגייתה אלש היאר יהוז ;וזכ תואיצמ ללכ ןיאש ,ונייה ,"ןימאת לא יתאצמ

לוכיש העשב הב תלוזה לש רנה תא קילדהל שפחל ךליל ול ןיא הרואכלש ךכל ףסונ ,ןכ-םאו
טושק ךכ-רחאו ךמצע טושק"ו ,13"ומצע לצא בורק םדא"ש ללגב ,ומצע תדובעב קוסעל
,קפסב תלטומ - תלוזה םע הלועפה :יאדוול קפס ןיבש קוליחה םג ףסותינ - 14"םירחא
ןובשחה ללגב ומצע תבוט לע רתוול ןכתייה ,ןכ-םאו ,יאדווב חילצי - ומצעל עגונב וליאו
!?תלוזהל הבוט היהת ילואו ןפ

:"דיסח" לש ורדג והזש - הזל הנעמהו

רתוומש ימ אוה דיסחש ,בישהו ,דיסח והמ ןקזה וניבר לצא ולאשש םידיסחה רופיס 15עודי
.תלוזל הבוט תושעל ידכ ומצע תבוט לע

ןפרוש :םינרופיצב ורמאנ םירבד 'ג" 16ארמגב אתיאד - הרותד הלגנמ רבדל היאר איבהו
:"עשר ןקרוז ,קידצ ןרבוק ,דיסח

,עשר וניא - "ןרבוק" .ל"חר ,"תלפמו ןהילע תרבוע תרבועמ השאש ינפמ" - "עשר ןקרוז"
ארקנ ןכלש - תומילשה תילכת הז ןיא ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,רפעב םיינרופיצה תא הסיכש ןוויכ
,"ןפרוש" רשאכ קרו ,"ולגתי אמש" ששחל םוקמ שי ןיידעש ןוויכ - "דיסח" אלו ,"קידצ" קר
.17"ולגתי אמש שחימל אכיל"

(םדאה ןמ אבה רבד לכ ןכו) ןרופיצ תפירשש" - ןורסיח שי םיינרופיצה תפירשב ,םנמא
.18"םדאל תקזמ

רדעהבש ןורסיחה וליאו ,ול םרגנש קזנ אוה םיינרופיצה תפירשב ןורסיחהש - אוה קוליחהו
הז ןיא ,תאז דועו ,(תרבועמ השאל) תלוזהל םרגנש קזנ אוה (דבלב םתרובק אלא) םתפירש
."ולגתי אמש" ,קפס אלא

,17"ול קיזמש בג-לע-ףא ,ןפרושל רימחמש ,דיסח אוה ןכל" - "ןפרוש דיסח" ןכ-יפ-לע-ףאו
.דבלב קפס לש םוקמב וליפא ,תלוזה תבוט ליבשב ומצע תבוט לע רתוומש ,ונייה

ךלוהש - ("קיצשנרעטמאל") "יאסנפ" אוה "דיסח"ש ע"נ ר"ומדא ק"כ הנעמ ןכות םג והזו
,קלדיהל חיניו םיכסי תלוזה םא קפתסהל שיש תורמל ,תלוזה לש סנפה תא קילדהל לדתשמו
וליפא בושחל לוכי וניאש ,ולש םיניינעהמ ומצע תא קתנל ךירצ השעמ תעשבש יפ-לע-ףא
.ומצעל עגונב יוצר-יתלב רבד ןוקית תודוא

:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא

השודקו בוט תוברהל יוויצהב ללכנ הזש ,םיסנפה תא קילדהלו ךליל יוויצ ונשיש תמא ןה
הכירצ "סנפ"ה תקלדה ירה ,הריחב לעב אוהש "סנפ" תודוא רבודמש ןוויכ ,לבא ,םלועב
?ותוא ריאמו קילדמו "יאסנפ"ה אבש ןפואב אלו ,ותריחבב תויהל

:ולש הניא שאהש עדוי יאסנפהש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ךישממ הז לעו

,ךכ -רחא ריאמו קלוד סנפהש המ ,ירה ,םיסנפה לכ תא קילדהל ךלוה יאסנפהש יפ-לע-ףא
לכ וב שי ומצע דצמש ,סנפה לש םא-יכ ,יאסנפה לש הז ןיא ,'וכ הליתפהו ןמשה ידי-לע
אלא ,ונמיה ץוחבמש ןיינע ול איבמש ןפואב הניא יאסנפה לש ותלועפו ,ןכומה ןמ םיניינעה
.ןכל םדוקמ וב שיש ןיינע ולצא ררועמש

תיתימא והזש ,ותמשנ תא קילדהל תלוזהל הבוט תיישע לש הלועפ םנמא ןאכ שי :רמולכ
תדוקנ תא תולגלו ררועל קר םיכירצש ןפואב אוה הז ןיינע ,לבא ;לארשי תבהא לש ןיינעה
.ומצעמ ראומ הלה השענ ךכ-רחאו ,לעופה לא חוכה ןמ האיבהל ,םלעהב וב שיש תודהיה

ועדויב - תלוזה תא ריאהלו קילדהל ויתולועפמ תושי ידיל אובי אלש הרהבהה םג יהוזו
,ולש הניאש שא ואיבהב ,19"ףוק השעמ" קר איה ותלועפו ,אמלעב לקמ אלא וניא ודצמ אוהש
ארקייש תנמ-לע ,רהייתהל ידכ איה ותלועפ רשאכ ןכ-ןיאש-המ) 'וכ ה"בקה לש רזע ,םא-יכ
רשאכ קרו ,(ךוראה לקמה לש ושארב תויהל הכירצש שאה תא ול ןיא - דיסח ארקייש וא בר
לש וניינע והזש ,יתימאה יאסנפה אוה יזא ,תלוזה לש ותמשנ תא קילדהל הזכ ןפואב שגינ
.ל"נכ ,תלוזה תבוט ליבשב ומצע תבוט לע רתוומש ,(ע"נ ר"ומדא ק"כ ירבדכ) דיסח

:הלגנ יפ-לע םג הלאש איהש - תפסונ הלאש תלאשנ ןאכ ךא

בצמו דמעמל םאתהב ועבקנ הרותה ייוויצש ,ונייה ,20"רבדת בורה לע הרותה"ש ללכה עודי
.לארשי-ינב בור לש

- תודהי יניינע תודוא םהמע םירבדמו םהילא םיאב רשאכ ,לארשי-ינב בור :ןדיד ןודנבו
המשנהש העשב וליפאש ,"רע יבלו הנשי ינא" 22קוספה לע 21שרדמב אתיאדכו ,םה םיררועתמ
םיכירצש ,ונייהו ,ויתווצמלו ותרותל ,ה"בקהל ,"רע יבל" יזא ,הניש לש בצמו דמעמב איה
הרותה יוויצ ונשי םהילא עגונבו .ידוהיה בלה לועפל ליחתי זאו ,הנישהמ ותוא ריעהל קר
סחיב םג םאה - טועימהל עגונב איה הלאשה לבא ;םהבש "םדא תמשנ 'יוה רנ"ה תא ריאהל
.יאסנפה לש ותדובע תויהל הכירצ םהילא

רשועו שאר" םישקבמ םהילעש תונויסנה יגוס ינש ךרד-לע - םיגוס ינש םנשי הז טועימבו
- תורישעו ,ןותחת רתויה הצקה והזש ,24"תעדב אלא ינע ןיא" - תוינע :23"יל ןתת לא
.ןוילע רתויה הצקה והזש ,24"תעדב אלא רישע ןיא"

םיבצמה 'ב םהש - םיב אצמנש וא ,םמוש רבדמב אצמנ סנפה םא המו :הלאשה ןכות והזו
.םתוא ריאהלו קילדהלו ךליל בויחה ונשי זא םג םאה - (ח-ז"ס ןמקלדכ) תורישעו תוינעד

:"םמוש רבדמ"

ןימל ךיישש ימ לכש ,ונייה ,25"םש םדא בשי אלו שיא הב רבע אל ץרא" אוה - רבדמ
.םמוש רבדמב םייקתהלו תויחל לוכי וניא ,רתויב תוחפה וליפא ,ישונאה

,הלעמ לכמ קיר אוהש - תוינחורב ,םמוש רבדמב אצמנש ימ לש ובצמו ודמעמ ןבומ הזמו
-ךרד אלו תובוט תודימ אל ,המכח אלו הרות אל וב ןיאש ,ןותחת רתויה הצקב "תעדב ינע"
ר"ומדא ןושלבו .("םש םדא בשי אל") תוישונא לש ןיינע וב אוצמל רשפא-יאש דעו ,ץרא
וארבנש הדבועה דבלמ תרחא הלעמ םהב ןיאש ,ונייה ,"אמלעב תוירב" :בל קרפ אינתב ןקזה
וב אוצמל רשפא-יא הז דבלמו ,ה"בקה לש האירב אוה םגש ,םמוש רבדמ ומכ - ה"בקה ידי-לע
.הלעמ םוש וב ןיאש עדוי ומצעב אוה םגו ,הלעמ םוש

עדויש ,אוה ףוצח לש וניינע תיתימאש ,הפצוחה ןיינעל עגונב 26תודיסחב ראובמה ךרד-לעו
רמול וילע - והשיממ המ-רבד ועמושבש אלא הניא ותואיצמ לכו ,תולעמ םוש וב ןיאש ומצעב
,ולש תואיצמל תדגנמו העירפמ ינשה לש ותואיצמ םצעש ללגב אלא ,םעט ללגב אלו ,ךפיהל
.םעט םוש ילב הפצוח אלא הניאש

,הזכ םדא םישגופ רשאכ - םמוש רבדמב אצמנ "סנפ"ה רשאכ המו :הלאשה אופיא תלאשנ
תוירב" לש בצמו דמעמב אוהש םיאורו ,םימעפ המכו היינש םעפ ,תחא םעפ ומע םירבדמו
בויחה ונשי זא םג םאה - ומע םירבדמש המ עומשל הצור וניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"אמלעב
?"סנפ"ה תא קילדהל

,סנפה תא קילדהלו ךליל ךירצ םמוש רבדמב אצמנ סנפה רשאכ םגש - אוה הנעמהו

תא בהוא" יוויצה ונשי "אמלעב תוירב"ל עגונב םגש ,םש אינתב ןקזה וניבר איבמש יפכו -
האב ךכ-רחאו "הרותל ןברקמ" הליחתש ןפואב וניא םירבדה רדס :27"הרותל ןברקמו תוירבה
םג היהת ףוס-לכ-ףוסו ,"הבהא תותובע ילבחב ןכשמל ךירצ" הליחתש ,ךפיהל אלא ,הבהאה
- "הרותל ןברקמ"ד הדובעה

:הלופכ תלעות היהת זאו

גהנתהל ץופחי רחא והשימש ןכתיי ,תאז ילול ירהש ,םמוש רבדמ והזש וארי - שארל לכל
;םמוש רבדמל םא יכ ,םדא ינבל תכייש הניאש ,תללשומ הגהנה יהוזש עדי אלש ןוויכ ,והומכ

-לכ-ףוסש דע לדתשהל וליחתי רשאכ ,ןכש ,סנפה ינפמ שייבתי םמושה רבדמהש - תאז דועו
ול "קיצהל" ליחתת תיקולאה ושפנש ,ונייה ,םמוש רבדמב אצמנש סנפה תא וקילדי ףוס
אדח אעגרבו אדח אתעשב ךפהתי אל בור יפ-לעש ףא ,ירה ,("ןרעדאב" :הנידמה ןושלבו)
,תיקולאה ושפנ תא ריאהלו קילדהל וליחתיש הזמ האצותכ ,םוקמ-לכמ ,רומג קידצ תויהל
,םמוש רבדמ תניחבב איה ותגהנהש הרכה ידיל אוביו ומצע לע לכתסהלו ןנובתהל ליחתי
,ךכב שייבתהל ליחתיו

רשב ארומכ םינפ-לכ-לע" ,התוחפ יכה הארי ךרד-לע - ןיידע הכומנ אגרד יהוזש ףאו
רמוא הריבע רבוע םדאשכ 28ועדת ...ויניעב ןוגה וניאש רבד תושעלמ ורובעב ענמנש ...םדו
-וסש דע ,אגרדל אגרדמ הלעתמ הדי-לעש ,הדובעה תלחתה וז ירה - 29"'וכ םדא ינארי אלש
םשיו" 30בותכה ןושלכ ,("עפסיוו סיוא טרעוו עפסיוו יד") םמוש רבדמה לטבתמ ףוס-לכ
."ןדעכ הרבדמ

:"םי"

,םימ אלמ אוה םיה חטש לכש - "םיב שי השביב שיש לכ"ש 31רמאנ וילע - םי לש וניינע
,32"םיסכמ םיל םימכ ...האלמ" :איה אלמ רבד לע ך"נתב האבוהש אמגודהש ,ךכ ידכ דעו
,יונפ םוקמו ללח םוקמ הזיא םיב שי רשאכש ,ונייהו ,םיה חטש לכ תא םיסכמ םימהש ןוויכ
ראשנ רוח שיש םוקמבש ,השביב ןכ-ןיאש-המ) ןורסיחה תא םיאלממו רחא םוקממ םימה םיאב
.(רוחה תא םותסל הליעומ הניא ,הובג רה ונשי רחא םוקמבש הדבועהו ,רוחה

םימ אלמ אוהש "םי"ה ןיינעו ,"הרות אלא םימ ןיא" 33ל"זראמכ - םדאה תדובעב וניינעו
תא תאלממ (אלא ...ףדמה יבג-לע תראשנ אל) דמולש הרותהש ןפואב אוה הרותה דומילש ונייה
דמעמ והזש ,("הרות טימ לופ ןצאגניא זיא רע") הרות האלמ ותואיצמ לכש ,ותואיצמ לכ
.הלענ רתויה ןפואב תעדב תורישע לש בצמו

-תארי וב היהת אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,הרות אלמ היהי םדאהש בצמו דמעמ תויהל לוכי ,םנמא
.34ןתנ יברד תובאב אתיאדכ ,םימש

תועושי ןסוח ךיתע תנומא היהו 36ביתכד יאמ" 35תבש תכסמב ארמגב וניצמש המ םג והזו
תועושי ,םישנ רדס הז ןסוח ,דעומ רדס הז ךיתע ,םיערז רדס הז תנומא ,'וגו תעדו תמכח
איה 'ה תארי יכה וליפאו ,תורהט רדס הז תעדו םישדק רדס הז תמכח ,ןיקיזנ רדס הז
הרותמ םג הלולב איהש) הפ-לעבש הרות לכב אלמ אוה דמולה םדאה רשאכ םגש ,ונייה ,"ורצוא
."ורצוא איה 'ה תארי" היהת אלש בצמו דמעמ תויהל לוכי ,(37ארמגב אתיאדכ ,בתכבש

רוא אלל ...("הרות ערעטצניפ א") הכושח הרות יהוז לבא ,הרותב שודגו אלמ םנמא אוה
!("טינ טכייל סע")

האמוט לבקמ וניא שא המ" ,"שאכ ירבד הכ אלה" 38בותכש ומכ ,תקזינ הניא המצע הרותה -
,הכז אל" רשאכ ,ירה ,דמולה םדאהל עגונב לבא ,39"האמוט ןילבקמ ןניא הרות ירבד ףא
לש ןפוא ותואב ראשנ ,הרות דמלש ירחאל םגש ,ךכ ,40"םייח םס"מ ךפיה ,"'וכ ול תישענ
.הרות דמלש םדוק ומכ ,ויניינע לכב ךוכיזה רדעהו תוסג

ןיב"ש ,41יאנושב הארא ינאו ירזועב יל 'יוה ה"ד רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ איבמש יפכו
יפ-לע לכה ושע םתוינוציחב רשא לפותיחאו גאוד ...ויה - "יאנוש" - (דוד לש) םידגנמה
התיה אל ,םוקמ-לכמ ,הלודג האלפהב םלצא היה הרותה דומילש ףאש ,ונייהו ,"הרותה יטפשמ
םהל הליעוה אל ןכלו ,םימש-תארי םהל התיה אלש ןוויכ ,42"ץוחלו הפשמ" אלא םתרות
.'וכ הברדאו ,43םתרות

- "ורצוא איה 'יוה תארי" היהיש ,םיב אצמנש סנפה תא קילדהל רשפא דציכ :הלאשה יהוזו
!?הליעוה אל ("תורהט רדס הז תעדו 'וכ םיערז רדס הז תנומא") ודיבש הרותהש העשב הב

:םימל ץופקלו םישובלה תא טישפהל ךירצש - הז לע הנעמהו

- הבשחמה שובלו רובידה שובל ,השעמה שובל ,"םישובל"ה תועצמאב ול ריבסיו וילא שגי םא
ץופקיו ,ומצע תא טישפי רשאכ לבא ;("ןעמענרעד טינ םיא טעוו רע") וילע לועפל חילצי אל
םצע ידי-לע ("ןעמענ םיא טעוו רע") וילע לועפי יזא - שפנ-תריסמה ןיינע והזש ,םיל
םצע ,ןכש ,(הגשהו הנבהמ םג אלא ,השעמו רוביד ,הבשחממ קר אל הלעמלש) המשנה תוימינפו
.ינשה םצעה תא חקולו עיגמ דחא

יפ-לע ומע חכוותהל ליחתיו וילא שגי םא - "'וכ הכז אל"ש הרות-ןב :תוטושפ תויתואבו
הביס וזיאמ ,ןכ -יפ-לע-ףאו ,דמלש הרותב םג ול היה ,"לכש" ירהש ,המואמ לעפי אל ,לכש
ידוהי לכל שיש תימינפ הבהאה דצמ ותוא "חקי"ו וילא שגי רשאכ לבא ;וילע לעפ אל ,היהתש
םתא םינב" 44בותכש ומכ) "הנלוכל 'א בא"ש יפל והזש ב"ל קרפ אינתב ראובמכ ,וריבחל
- וריבח תמשנבו ותמשנב שיש תוקולאה ידי-לע ותוא "חקול"ש ,ונייה ,("םכיקולא 'יוהל
."םי"ב אצמנה "סנפ"ה תא קילדהל חילצי יזא

תקלדהבש תלעותהש ע"נ ר"ומדא ק"כ ףיסוה אל םיב אצמנש סנפל עגונבש ןבוי הז יפ-לעו
רבדמב אצמנש סנפל עגונב רמאש יפכ) סנפה ינפב שייבתי םיהו ,םי הזש ואריש איה סנפה
'יוה תארי" היהתש ,הרות אלמ ,"םי" לש בצמו דמעמב אצמנה לע םילעופ רשאכ ,יכ - (םמוש
,('וכ שייבתהל ךירצ וניא אלימבו) וילא עגונב םג השודקד םי "םי"ה השענ יזא ,"ורצוא
תוצמו הרותה לכש" ,46הרות-דומלת תוכלהב ןקזה וניבר בתכש המ 45ליעל רבודמה ךרד-לעו
ךכ-רחא רוזחישכ ,םוקמ-לכמ ,העש יפל תופילקב חוכ ףיסומש ףא ,עשר ודועב השוע םדאש
."ותרזחב השודקל םירזוחו תווצמהו הרותה לכ הפילקהמ איצומ יזא ...הבושתב

:'וכ ונורגב תלוזה תא סופתל םילוכי םאה - ןיינעה םויסבש הלאשה האב ןאכו

לא סחיב םגש בושחל לוכי - םיל ץופקל ,שפנ-תוריסמ לש ןיינע ונממ םישרודש ןוויכ
לש ושפנ םע שפנ-תוריסמ לועפל ,ונייה ,"ונורגב וספותל"ו וז ךרדב ךליל לוכי תלוזה
.םולש יכרדו םעונ יכרדב אלש ,ותוא חירכהלו ,תלוזה

.תלוזה לא עגונב אל לבא ,ומצעל עגונב קר - שפנ-תוריסמ !אל תאז - הנעמה אב הז לעו
ןיינע הז ירה םישובלה ןיינעב וליפאש ,ונייה ,ודגב לש ןוילעה ףנכב וספותל םילוכי
אל המכו-המכ-תחא-לעו ,תלוזה לש ופוגב ("ןרירנא טינ") תעגל אל לבא ,ירמגל ינוציח
.ותמשנב תעגל

ל"נה תודעוותהב םירבדה ןכותמ והערל רוסמל דחא לכ ךירצש הארוהה תוללכ יהוזו
:ושפנ תא החמשהו הלואגה לעב רסמ הז לעש - (הלואגה ןיינע םע הרושק התיהש)

,דיסח לש וניינע אטבתמ המב רוכזל שי

-לכ-ףוס אלא ,לארשי-ינבמ קלח רובע קר וניא תודיסחה ןיינעש 47ןקזה וניבר ירבדכו -
דחא לכ לש ודיקפת אוה דיסח לש ודיקפתש ,ךכ ,לארשי לכ לש םתלחנו םקלח הז היהי ףוס
- לארשי-ינבמ תחאו

ולא וליפא ,ותביבסב םיאצמנה לארשי-ינב לש "םיסנפ"ה תא קילדמש "יאסנפ"ה תויהל ךירצש
םעונ יכרדב תאז תושעלו ,"םי" לש ןפואב םהש ולא וליפאו ,"םמוש רבדמ" לש ןפואב םהש
.םולש יכרדבו

וא ,"יאסנפ" תויהל - 48"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - ודיקפת תא אלממ הזכ ןפואבו
היהי ירמוחהו ימשגה הזה -םלועש ,ךכ ,םלועה ךשוח תא ריאהל ,49"ריאהל תורנ" ןושלהכ
.'תי ול הריד
(ק"הלב תוחנה דעו ידי -לע רואל-אצוי ;הגומ יתלב - ב"כשת'ה זומתב ג"י הלואגה גח תחישמ םיעטק)
.(ךליאו 136 'מע א"שת ש"הס) ו"ס א"שת זומת 'ג ,חרוק פ"ש תחיש (1

.נ"שו .ב,אכ הכוס (2

.דועו .ז"טס ד"צתס .א"יס ב"לתס .פ"קסוס ח"וא ז"הדא ע"וש .ב,כ תוחנמ - לספנ ה"דות האר (3

.ב,ל תבש האר (4

.ט"יפ אינת הארו .זכ,כ ילשמ (5

.ב,אל בויא (6

.ב"פר אינת (7

.ד"פ ת"הגא אינת הארו .ט,בל וניזאה (8

.טי,ל םיבצנ (9

.נ"שו .ב,ל ןישודיק (10

.נ"שו .א,דק תבש (11

.ב"ער ,ו הליגמ (12

.נ"שו .ב"ער ,הכ תומבי (13

.נ"שו .ב"עס ,זק מ"ב (14

.א,חס א"ח ד"וקל האר (15

.נ"שו .א ,זי הדנ (16

.םש הדינ - דיסח ןפרוש ה"דות (17

.םש 'סותב אבוה - (שלש ךרע) ךורע (18

.דועו .ה"לס א"מקס ע"הא ע"וש האר (19

.ד"לפ ג"ח נ"ומ האר (20

.דועו .(חפקתת זמר) םש ש"לי .((א) ב ,ה"פ) פ"הע ר"שהש האר (21

.ב,ה ש"הש (22

.ח,ל ילשמ (23

.ב"ער ,גער ג"חז .א"עס ,חס תובותכ .א"ער ,אמ םירדנ האר (24

.ו,ב הימרי (25

גצ 'מע ת"רפ .ךליאו גי 'מע ה"סרת מ"הס .ז"צפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא-ירעש האר (26
.דועו .ךליאו

.ב"ימ א"פ תובא (27

.ב,חכ תוכרב (28

.(א"עס ,זנ) א"מפ אינת (29

.ג,אנ היעשי (30

.א,זכק ןילוח (31

.ט,אי היעשי (32

.נ"שו .א,זי ק"ב (33

.ב"כפר .ב,ב"פ (34

.א"עס ,אל (35

.ו,גל היעשי (36

.ארקמב הלולב ה"דותבו א,דכ ןירדהנס (37

.טכ,גכ הימרי (38

.א,בכ תוכרב (39

.ב,בע אמוי (40

.בר מע ז"פרת .ב,טעק א"ח םיסרטנוק מ"הס (41

.ב,וק ןירדהנס (42

.ב"עס ,וט הגיגח 'סות האר (43

.א,די האר 'פ (44

.חרוק פ"ש תחיש (45

.ג"ה ד"פ (46

ש"וקל .שד 'מע י"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .163 'מע .93 'מע ד"שת .72 'מע ט"פרת ש"הס האר (47
.דועו .344 'מע ט"ח

.הפוסב ןישודיק אתיירבו הנשמ (48

.נ"שו .228 'מע שיר ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' האר (49


םגש בושחל לוכי - םיל ץופקל ,שפנ-תוריסמ ונממ םישרודש ןוויכ
,ונייה ,"ונורגב וספותל"ו וז ךרדב ךליל לוכי תלוזה לא סחיב
...תלוזה לש ושפנ םע שפנ-תוריסמ לועפל


,תולעמ םוש וב ןיאש ומצעב עדויש ,אוה ףוצח לש וניינע תיתימא
ךפיהל רמול וילע - והשיממ המ-רבד ועמושבש אלא הניא ותואיצמ לכו
ול העירפמ ינשה לש ותואיצמ םצעש ללגב

יבר יצוצינ


ל"צאה ידקפממ עבות יברה


יאצוי וירבחו ןיגב רמ םע יברה להינש םימח םירשק
םיכרע תשרשהל לועפל םהמ עבות יברה * תורתחמה
תווצמו הרות תרימשל תוברקתהל רשג ויהיש ,םיידוהי
* ארויג-רב בשומב בוריעה ןיינעב תוברועמ * ךשמהב
המישר * דדלא ר"דה ,'י"חלה גולואידיא' םע תבותכת
היינש

רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

ר"ומדא ק"כ אטבתמ (162 'מע ת"יש'ה-ו"שת תוחישה רפס) ח"שת הנשה-שארד 'ב םוי תדועסב
:(ישפוח םוגרת) צ"יירהומ

הדובע םישוע םה .םידוהי רובע םשפנ םירסומה םיריעצ שי ו"ת שדוקה ץראב
םויקב ןוקיתל םיקוקז םה .החלצהב םהידי קיזחי ךרבתי םשה ,דואמ הבוט
תורשכ [לע רומשל] ןיליפת חינהל ,תבש רומשל םיכירצ םה .תוישעמ תווצמ
םילודג תוחוכ עיקשהל שי .תונורסח םהל שיש אלא ,םישנא הלא ךא ,'וכו
תובהלתהב םישענש ,םיבוטה םהישעמ לע ךא ,תוישעמ תווצמה םויקל םברקל
רמול - הגלפמ לדבה ילב - םידוהיה לכ םיכירצ ,שפנ-תוריסמ תרודח תידוהי
.םהידי הנקזחת :ךרבלו

:(216 'מע םש) הנש התואב חספ לש יעיבש לילב צ"יירה יברה אטבתמ ןיינע ותואב בושו

ןיינעב לבא ,םירסח םה םירחא םיניינעבש ףא ,הלעמ לש ןוצרה תא םישוע םה
.םיקדוצ םה ירה םילעופ םה ובש

הנושארה תודיחיה תובקעב

.א"כשת-כ"שת תנשל ךומס יברה םע הנושארל שגפנ ,ל"צאה דקפמ היהש ימ ,ןיגב םחנמ רמ
ךרכ שדוק-תורגא) א"כשת טבש ב"כ ךיראתה תא תאשונ שדוק תורגא תרדסב וילא הנושאר תרגיא
ןיגב רמ לש הנושארה תודיחיה תעב ןודינש תא ראשה ןיב יברה ריכזמ הבו ,(נק-טמק 'מע 'כ
:יברה לצא

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי םע רשקב דעותהל ונגהנממ עדוי חטב
אלוליהה לעב תולועפ רואל תוררועתה ירבד םיעמשנ וז תונמדזהב רשא ,ונאישנ
,טבש ד"ויד אלוליהה םויל וז הנשד תודעוותהב ורמאנש החיתפה ירבדמו ,ע"יז
יל שיש שובא אלו הדוא ,ןינע םהב אצמיש יתווקת .הזב ףרוצמה עטק ספדוה
לע ,ונתוארתה תעב ונתחיש ךשמה רותב 'כל הז עטק חולשמב הנווכ דוע
יננהו .םיריעצהו רעונה ןיב תוליעפב שיש ונתפוקתב תדחוימ יכה תובישחה
לדוג םושמ םג אלא ,הזב חרכהה לדוג םושמ קר אל ,דוחיב ונתפוקת שיגדמ
םילודג םיצמאמ שרוד היהש המ הז ונרודב תחא העשב לועפל תוירשפאו רשוכה
תורסמתהו ץרמ תשרוד וז תוליעפ םנמוא ,הז ינפלש רודב םינש המכו המכ לש
ולא תולוגס יתש ירהו ,רקה לכשה יבושיחו םירחא תונובשח םע בשחתה ילבמ
הרשיה ךרדב רעונה תא םינווכמשכ ,תאז דועו ,ןה םיריעצהו רעונה תנוכתמ
לש םרזהו ץרמה ידי-לע םיפחסנו םיאשינ םיליעפמה םג ירה ,הרשי הרטמ תגשהל
אל הז ירחאל וא הדימעה ליגב םתויה ינפמש הזכ אישל דעו ,םיריעצהו רעונה
ועיבה ל"ז ונימכחש ךיא רבדה אלפנו .םמצע תולועפב הילא עיגהל םילוכי ויה
ידי לע ןושארה תולגה ןמ הלואגה ,םירצמ תאיצי תודוא םרפסב ,רצק םגתפב הז
סנה ונייה הלואגה תפוקתב ןושארה סנל וחרכוהשכש ,לארשי ינקזו וניבר השמ
םרט הליחת והוריכה םה םירצמב ולדגש רעונהו םידליה ירה ,ףוס-םי תעירקד
יבא יקלא והוונאו יל -א הז בותכש ומכו ,לארשי ינקזבו םהיתובאב לעפש
.והנממוראו

השיגפל ןימזמ יברה

תיילע שיא ,ןמרלק ףסוי רמ היה יברה םע ןיגב םחנמ רמ לש רשקה תא םזיש םישנאה דחא
-35 'מע 'ב ךרכ "תואישנ תונש םישולש יברה") רשקה תליחת לע םימיל רפיס רשא ,רעונה
:(37

-וינב יתיהש ןמז ותואב .1957 ראוני שדוחב המייקתה א"טילש יברה םע הנושארה יתשיגפ"
השקב העיגה דרשמ ותואל .יקסניטוב'ז תעונת לש יאקירמאה דרשמה תא יתלהינ םש ,קרוי
יברה :ינזא עמשמל יתממותשה .ימע שגפיהל הצור היה שטיוואבוילמ יברהש תינופלט
?הזל יתיכז המב !?שטיוואבוילמ

(יברה לש וריכזמ) בוקדח ברה יתוא הוויל ,הלילב 12 העשב :קויד רתיל , ברע ותואב"
תויבבלבו ,א"טילש יברה ידיל דמע רבכו - חתפיהל תלדה הלחה קר .יברה לש ורדח חתפל
,הבגשנ םינפ תרדה םע ,תיבבל ,המישרמ תומד יתיאר ייניע דגנל .'אבה ךורב'ב ינכריב הבר
הז רבדו ,הבהא ילצא אוה ררוע עונצהו ינניחה וכויחב יכ ,דובכה תבהא - הילא תררועמה
...תובבלה בוריק ידיל םוקמב וב איבה

ץראב רעונה-ינבמ קלח לש םתוגהנתהמ יכנא גאדומ דואמ :ךכב אוה ןינעה [יברה ירבדמ]"
ןפואב םא-יכ ,הרותה לועל אקווד ,עגרכ ,ןאכ ןווכתמ ינניא .לוע -וקרפ הנורחאלש ,לארשי
.'םזיטוירטפ' הנוכמש המ ,לארשי -ץרא תבהאו תובוט תודימ םמצעמ ודירוהו וקרז - יללכ
,הז לכ עבונ ןכיהמ .'הנידמ תכמ' תויהל םיליחתמ ולא םיעוריאש ,תועידי ועיגה יינזואל
?בטומל םריזחהל ידכ תושעל ןתינ המו

?הנפמ -תדוקנ התואל רעונ ותואמ קלח איבה המ רכזיהל ירה ךירצ :הדוקנל עיגה יברה"
דוד זאד הלשממה שאר עידוהו ריהצה ,ררחוש יניס רבדמ ,1956-ב המחלמה ,יניס עצבמ רחאל
וישכע רשפא יכו .דימתל ונלצא תאז קיזחנו ...'ישילש תיב תוכלמ'ל ונעגהש ,ןוירוג-ןב
המכו המכ תחא לעו ,רעונה ינב רקיעב ,ויה ,הרידא הכ הלומעת לש המושיר תחתש אלפתהל
ןוויכמו ?בלהו חומה תולובג לכ תא הרבעש הליגר-יתלב תובהלתהב םירודח ,אבצה-ישנא
רתוי החמצו - הצרפ המוקמבו תובהלתה התוא ןיטולחל המלענו האפקוה ,יניס תא וריזחהש
אל) םייניצ תויהל וכפהנו ,ןואכידל ,תוימיספל ולפנ םה .הרמ תונקיר ןימ - רתויו
יכ התשו לוכא' לש םייח חרוא להנל ולחהו ,תובר תומכסומ םהיפ לבהב ולטיב םה .(!םינויצ
יתבב וליב תולילו םימיש ןוויכמ ,'וסרפסאה רעונ' םשב זא ונוכ םה וז הביסמו ,'...רחמ
.הפק

?יקסניטוב'ז-תעונת ,הזכ ןמזב השירחמ עודמ :הלאש יל גיצהו ךישמה יברה"

:הזב ותנווכ המ יל ריבסה יברהו"

הנומא םע ,םייח ךרד םע ,הלענ לאידיא םע ,ארוק-לוק םע קר שובכלו ךושמל רשפא רעונ"
רעונ ינב ךשמ הילא העונת יקסניטוב'ז באז םיקה ולא םיביכרמ ידי-לע ירה ,לאידיאב
,ולש ךרדב (תורח) לארשי-ץראב יקסניטוב'ז תעונת תכלוה אל עודמ ,הלאשה תלאשנ .םיבר
דימ יאדוב התא !ץורל ךכ הז רבדל תתל רוסא ,אל ?שאוימ רעונ ותוא ביהלהלו ררועל
תעונתל התא עדומ יאדווב :ךל ריבסהל האלה ינא בייח ?יל םימודהו ינא ןכיה :ינלאשת
לבא ,תולועפ ןתואמ האצותכ הבושתב םירזוח הברה ה"ב שי .לארשי ץראב היתולועפו ד"בח
רבדה שוריפ ,הרותה תווצמ תרימשל ,שממ בטומל םתרזחב ,רעונ ינב םתוא רובעש ,תעדל ךירצ
םיילאיר תויהל ךירצ לבא :הרקי הזש הצור דואמ יתייה יאדווב .שממ רהה שארל הציפק אוה
,רעונ ינב םתוא 'ההובג הציפק' וזכל :ונייהד .תוחוקפ םייניעב תואיצמה תא תוארלו
םריזחתש ,הרצקה ךרדה תא םייתניב לצנל הז הרקמב ךירצ ןכלו .םינכומ אל ןיידע ,ונרעצל
הכרעהו הבהאב םירודח םהש ,יקסניטוב'ז לש םיימואלה םילאדיאה .רשיה ךרדל םייתניב
,יתעד תוינע יפל ,לגוסמ הז - ולש םיסרגנוקה דחאב ריהבה אוהש יפכ - הרותה ישדוקל
םעהו ץראה תשודקל םברקל ךכ-רחא רתוי לק היהי ,וז ךרד לע ולעי םה םאבו ,םליצהל
.הרותה תרימשלו

הקירמאל הכורא העיסנ זא יתננכתש תורמלש קזח הכ םשור ילע ושע יברה לש וירבד"
תא ןיגב םחנמ לש ותעידיל איבהלו לארשי-ץראל דימ רוזחל םוקמב-וב יתטלחה ,תיניטלה
לש ויתונויער-ויתועצה שומימל תינכתב ליחתהל דימו יברה לש תינויערה וכרד לש ןכותה
.הנושארה תירשפאה תונמדזהב דימ יברה םע שגפיהל יניבו ןיגב ןיב םכסוה תמאבו .יברה

םיכירצ ויה תשגרמ הכ השיגפ .תונומתב החצנוה אל ןיגב םחנמ םע יברה לש ותשיגפש לבח"
םחנמ לש רוקיב תעב ,הז ינפל םינש ךא ינשה תא דחא וריכה אל םה ישיא ןפואב !תוארל
.קרוי-וינ לש רתויב תוקחורמה םירעה תחאב ,ומע ינופלט רשק יברל היה ,הקירמאב ןיגב
ךירצ ,יברה לצאו - דיחי לש ישיאה ובצמ תודוא םא-יכ יללכ ןיינע תודוא זא רבוד אל
יאבצה ןוגראב רבח היה רבוד ויתודוא דיחי ותוא .אלמ םלוע ונה דיחי ידוהי לכ ,תעדל
רשי תכרב עיבהו הרקמ ותוא תרכזהב ןיגב םחנמ םע ותחיש תא ליחתה ןכא יברה ,ימואלה
.הלודג הווצמ ךכב האר יברה .ןיגב לש - זא - ותוברועמ לע ,חוכ

-תולאש -שיגדה יברהש יפכו ,תוילאוטקא תויעב תודוא תניינעמו תיניצר החיש זא הלהנתה"
רעונ ינב םתוא לש םתייעבל החישה רבכ השלג אליממ .לארשי ץראב ךוניח ומכ ,תויחצנ דוסי
.היעבה לש שרושה תדוקנ תא ותייאר תדוקנמ חתינ הריהבה ותרבסהב ןיגב םחנמ .לארשי ץראב
לע ,(תורח) יקסניטוב'ז-תעונת לש התעפשה הרבג ןורחאה ןמזב אקוודש ,יברל הארה םג אוה
תולוקה רפסמ תא תונורחאה תוריחבב הלביק תורח תמישר :היארהו ,לארשי תנידמב רעונה ינב
יקסניטוב'ז תעונתלש ,היאר אקווד וז ,תנתונה איה - :יברה ריעה ךכ לע .אבצב רתויב ברה
.האלה תושעל המ בושחל ןכל ךירצ ,רעונה ינב לע העפשה תויהל ןכ הלוכי

,הכרעה אלמ יברה םע ותשיגפמ ןיגב םחנמ אצי ,הלועפ תינכת תודוא םהיניב ורבידש רחאל"
ויתולועפבו ותמחלמב האלה ךישמהל תקזוחמו השוחנ הטלחה ךותו ,ויפלכ דובכה תאריו הצרעה
."לארשי םעו לארשי ץרא תומלש ןעמל

בשומב בוריע

:ןלהלד םיעטקב תחתופ ליעל הטטוצש ןיגב רמ לא הנושארה תרגיאה

א"כשת טבש ב"כ ,ה"ב

ןילקורב

ןיגעב 'יש םחנמ רמ דובכל

!הכרבו םולש

ךלוה ארויג-רב בשומב בוריעה ןינעש העידיהל בוט יביל שחר .בוטב ליחתא
ונימכח רמאמ לע ףסונש ,םיברד תבש תרימשמ לודג ןינע ךל ןיא ירהו .רדתסמו
לפוכמו לופכ תולגה ןמזב ונימיב טרפב הנה ,תווצמה לכ דגנכ תבש הלוקש ל"ז
םה דימ התכלהכ תחא תבש םירמוש לארשי ל"ז ונימכח תחטבהל דחוימ ךרע
ינוצר ל"נה ןינעב קלח תחקל הנוילעה החגשהה ינתכיזש ןוויכו .םילאגנ
תופתתשה רותב תיטרפה יתאחמה הזב ףרצל ימצעל השראו ידואמב םג ףתתשהל
,הז תא חולשל ימל עדוי יניאש ןויכו ,בוריעה רודיס תואצוהב תילמס
.םיאתמה םוקמל רוסמל ותחרט דעב ןח-תואושת

בכעתנו ,יתיירפסל ולבקתנש וירפס ינש דעב ןכ-םג ןח-תואושת ,הדותל הדותמ
ןפוא לכב .ינשה ורוקיבב םעפה דוע שגפינש יתיוקש ןוויכ התע דע רושיאה
.וליחו וחכ רשיי

,ןוסרואינש מ"מ לאומש 'ר ח"הרה ותעשב רפיס ארויג-רב בושייב בוריעה ןיינעל עקרה לע
:(100-101 'מע ,ו"נשת זומתב 'ג) ד"בח רפכ ןותיעל ןויארב

ירירגשכ ונשמישו ,םילשוריל ביבסמ םיבושייה תא דוקפל םיגהונ ונייה ןהה םינשב"
.םינושה ןוטלשה יגרדל תד יניינעב תויעבה תא ריבעהל וניסינו ,הלשממה ידרשמב םיבושייה
-רב בשומה היה ונצמיאש םיבושייה דחא .םלוה לופיטל וכז ונלש תושקבה דימת אלש אלא
החנזהה לבא ,תווצמו הרות ירמוש ויה םמצע דצמ םילועה .תוריח תגלפמל ךייתשמה ,ארויג
תא ונמצע לע ונחקל ,םילשוריב ד"בח יריעצ ,ונחנאו ,היירורעשב שממ הלבג תדה יניינעב
.'דכו בוריעה ןוקיתמ לחה ,ונתלוכי יפכ םוקמב לועפל המישמה

ונל ןיאש הפסוהב ,תאזה תרעצמה הדבועה תא ונייצ ,יברל ונחלש ירבחו ינאש תוח"ודב"
תורורב ונל הרומ אוה ובו ,יברהמ בתכמ ונלביק רצק ןמז ךות .היעבה ןורתפל רזעיהל ימב
:בתכו 'תורח' תגלפמ לש עצמה ךותמ טטיצ תרגיאב .תושעל המ

הז דסומל ךיישה הגלפמה דרשמל ףכית תונפל םיכירצ יכ הזב הלאשה אלפלו
תונורקע תודוא םהלש תוינכותהבש שיגדהל לוכיו ,םתרזעו םהלש עויס שקבלו
תשרשהל תפאוש תורחה תעונת" 'ב ףיעסב בותכ ,רבח תדועתב תספדנה ,העונתה
,םימעפ המכ וזירכהש יפכו ,"המואה ייחב לארשי תרות לש םייחצנה היכרע
ףיסוהל לוכי - הזב תלעות שי םאש ןבומ .ל"נהכד םיניינעל םה םיעייסמ
.יתצע יפ -לע תאז השועש ל"נהב

ןיגב רמ .ןיגב םחנמ ר"ויה םע שגפיהל ונשקבו הגלפמה ידרשמל ונכלה יברה תארוה יפכ"
תמאב אוהו יברה םע םעפ שגפנ רבכש רחאל היה הזש ינמודמכ .לודג דובכב ונתוא לביק ל"ז
התיה ולש תיפסכה תלוכיהו היציזופואב זא היה ןיגב רמ עודיכ לבא ,רוזעל ןיינועמ היה
200 ונל קינעה ףוסבל םלוא .'תינצבק העונת ירה ונחנא' ,זא אטבתה אוהש יפכו .ידמל הלד
.בר ןמז לע השרפתהש הלועפל ,הבוט הלחתה היה הז ה"בו ,בוריעה רובע תוריל

לע דמוע בוריעהש ול רשבל ולכוי רבכ יתמ תעדל שקיבו הפרה אל יברה םיאבה םימיב"
ןומימה לע יברה םשב ןיגבל תישיא תודוהל תוריכזמהמ הארוה יתלבק םירקבה דחאב .ולית
תבשה תרימש תלעמ תא יברה אילפמ ובו ישיא בתכמ םג יברה ול רגיש הזל ליבקמבו יתלחתהה
לע תלטומ בוריעה רודיס לע תוירחאהש ,רורב זמר םע תיפסכ האחמה םג ףריצו ,םיבר לש
.'תורח' ישאר

תא הלעמו יברה רזוח (רש 'מע 'כ ךרכ שדוק-תורגא - א"כשת בא-םחנמ ב"ימ) תורגיאה תחאב
:ןיינעה

'יש םחנמ רמ דובכ

יאדווב רשא יתווקתו ,ותעב ובתכמ תלבק ,ןמז רוחיאב יכ ףא ,יננה רשאמ
.ובתכ ןונגסל םיאתמ ,ארויג-רב בשומב בוריעה ןינע רדתסנ רבכ

ןכ יאדוובש תורמלו ,"חור-תחנ יל םימרוגש" הזב קופיסש ,ןושלה ןבומכש ףא
תרימש ןינע ל"זח וגילפה המכ דע עודיכו ,ןינעה םצעל ךרעב הז ןיא ,אוה
.םילאגנ םה דימ ,התכלהכ תחא תבש לארשי ורמש ילמלאש ,ורמאש דעו ,תבשה

לכשב ןנובתמה יכ ,וניתובר ליגרה ןושלב אלו ,ונמכח ,רומאהב יננה שיגדמו
לדוג תעדל חכונ ,בר יכהו ןווגמ יכה ותולג ךשמב לארשי ימי ירבדב אירבה
,ינחורה ןבומב לארשי ינב םויק לע הרמש ותרימשש ךיא יתנווכ ,תבשה תרימש
םג הזבו ,רומאהב הדוקנ דוע ףיסוהל שיו .ימשגה ןבומב םג רמול םוקמו
הדחיאו הבריקו תוציחמ המכ הריסה תבשה םוי תחונמש ,הלא םימי ןינעמ
,תוינחורב םתמר דצמ ןהו םתסנרפ קסע דצמ ןה ,םיקוחר יכה םיגוחמ םידוהי
החונמה תועשב ןכו ,םע בורב התיה תבשב אקוודש ,הליפתה תעב דחי םשגפיהב
.'וכו תעל-תעמה ךשמב

,ןברוחל רכזה שגדומ םהב םימיהמ ונאב התע הז ירהש ,ולא םימיל תוכיישהו
.הלואגה תא תברקמ תבשה תרימש ,ל"זח רמאמ ליעל אבומכש

רעונהמ עובתל

לע המגודל האר) יברה םע ושגפיי וירבחמ דועש גאד ,ודיצמ ,הזו ,ןיגב רממ הפרה אל יברה
אורקל ןיגב רממ עבת יברה .(בר 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא ,רודירמ בקעי רמ לש ורוקיב
בכ ךרכ שדוק תורגא) ג"כשת תבט י"חבו יברה תשקבל הנענ ןיגב רמ .םישרושל רוזחל רעונל
:יברה ול בתכ (גצש 'מע

דחוימב יל םענ המכ שיגדהל רתומלו ,תבטב 'ו םוימ ובתכמ תלבק רשאמ יננה
,םידיתעה םיסוניכה ,תודיעווב םג לארשי הבושד האירקב ךישמיש וב אורקל
.רעונה ברקב דוחיבו ,ןמרלק 'יש ףסוי רמ יל רסמש יפכ

תונמדזה לע ילוא) תטרופמ תרגיא (ןיגב רמל הארנכ) יברה בתכ ןכל םדוק שדוחמ הלעמל
:240-239 'מע ג"ל ךרכ תוחיש יטוקלב הספדנש ,(םירבדה חורב רביד הבש תמדוק

וביל תמיש דעב דוחיבו ...ידי-לע יתלבקש םולש תסירפה רובע ןח תואושת
םייסש ,רעונה ינב תופתתשהב יתבר הפיסאב ומואנ לש םויסהו ןכותה יל רוסמל
.תואבצ 'ה רמא םכילא הבושאו...לארשי הבוש :איבנה תאירקב

ונימיבו .הווצמ הווצמ רכש ירהש ,הדות רמול םוקמ ןיא אד ןוגכ לעש ןבומ
אוה רעונה ירה יכ ,ןכ רמול רשפא םא ,הווצממ רתוי ןאכ שי וז הפוקתבו הלא
חרכומ ךשמה היהיש ידכו ו,נומדקש תורודה לכ ךשמהו הווהבש ונרוד ךשמה
םעל ותויה םוימ ונמע לש םייחצנה םיכרעה ךישמהל יללכה ךשמהב רושק היהיש
היה דוסיהו הלחתההש ,םעל ונתויה תישארב זא היהש ומכו ,יניס רה דמעמב
יאש תרמוא תאז ,םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכנא -
'יוה םע איה הרושק ןכ-םא אלא םידבע תיבמ תיתימא הלואג היהתש רשפא
,ורבחל םדא ןיב ןהו םוקמל םדא ןיב ןה ,הז רחאלש תורבדה ראשו ךיקולא
אלו יכנא לע םידסוימו םיליחתמ ןכ-םא אלא םויק היהיש רשפא יא םהל םגש
וליעוה אל הז דוסי רסח היהשכש ,ונרודב טרפב לילעב ונחכונש ומכ ,ךל היהי
.התע םג אוה ןכו ;'וכו איפוסוליפבו רסומב תוטישה לכ

קר ראשי אל רעונל רמאש המש ינחטבומ ,אוה השעמ שיא רשאו 'כ תא יעדיבו
ותעפשהש ולא לכ תא ליעפיו הזב ךישמי אלא ,ןוויכהו ךרדה לע הארוה תניחבב
ינב וניחא רשא טרפבו םשל עיגמ ורבד רשא םוקמ לכבו ולוקל םיעמשנהו םהילע
ראשת אל םכילא הבושאו לארשי הבוש האירקה רשא ,השעמה םע אוה ללכב לארשי
םויה ייחל דעו לעופב השעמב ןוכנה היוטב אצמת אלא יעב אביל אנמחר תניחבב
...שממ םוי

תיתד-יטנאה הפקתמה תא רוצעל

ינפב רוצעל תוריסמבו ץרמב וכרדכו האולימב ותעפשה לכ לצני ודובכ רשא ,הקזח יתווקתו"
'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) ב"כשת תועובשה גח ברעב ןיגב רמל יברה בתכ ,"םירומאה םילגה
לש םייטילופה וירבסה תא לביק אל יברה .םייתדהו תדה דגנ תלהנתמה המולעתה ןיינעב (טלר
-בר 'מע םש) ב"כשת ןסינ א"יב ול בתכש םירבדל ךשמהב היה הז .("לאמשה דצמ") ןיגב רמ
:(גר

הרוצבו ,םייתדהו תדה דגנ הנורחאל תלהנתמה הלומעתה ילגרל באוכ יבל
ןבומב עמשמ יתרת ,לארשיב תאזכ היהתש רעיש אל שיא רשא (יתווקתש) םידממבו
םינינע לכל תלגוסמ ונתפוקתש הארנכו .ו"ת 'קה ונצרא ןבומבו לארשי ינב םע
הדימ הבורמ רשא ל"ז ונימכח תעדוה יפ-לעו ,העתפהל דעו תוילגתו שודיח לש
ינינעב תועיתפמ תושדחל הכזנ שממ בורקבש ןוצר יהי ,תוינערופ תדיממ הבוט
תמסיס יפ לעו .םדקמו זאמ לארשי ינב ונמע לש םייחצנה םיכרע ,השודקו בוט
לכ שפנב םיסומכה תורצואה רעשל ןיא ,ט"שעבה הדסייממ ליחתמ ,תודיסחה תרות
.םליעפמו םתוא הלגמה דחא לכ לש וקלח ירשאו ,לארשי ינבמ תחאו דחא

לכב תוריחה היהתש ןוצר יהי ,ונתוריח ןמז ,תוצמה גח ינפל ונדמעבו
רשפא-יא רבד לש ותימאל ירהו ,דחי םג שפנהו ףוגה תוריח ,םינינעהו םיחטשה
וקלח םורתל חילצמו הכוזש דחא לכ לש וקלח ירשא ,ליעל רומאכו ,וז אלב וזל
םאו ,ללכה תוריחל םג אלא טרפה תוריחל קר אל ,תיתמא תוריחל ול יוארה
.וז אלב וזל רשפא-יא תמאב הזב םג ירה ,רמול אצמת

"ץמוא וב שי"

:(127 'מע יבר יחבשמ) רפסמ אוה א"לשת ןסינ 'ב םוימ ןאמדייז ללה ר"דה לש ותרגיאב

ןיגב ,אוה ...ןיגב רמל רמא אוה .ץיבאבולמ ר"ומדאה לצא ןיגב רמ םע יתייה עובשה"
תודוסי ןעמל םוחלל ץמוא וב שי ןכל ,אסיכה דוביאמ ששוח וניאש ,םירחאל דוגינב חיכוה
."ידוהיה ונמויק

י"חלה גולואידיא םע תובתכתה

לחה רשקה .(בייש) דדלא לארשי ר"דה היה יברה םע רשק ול היהש י"חלה ןוגראמ םישיאה דחא
ר"דהו יברה לש ובתכמ ףרוצ הליבח התואל .םילשוריב ח"אצ ירבחמ לביקש הרומש הצמ תליבחב
.ךכ-לע ביגהל רהימ דדלא

ותונתוונע תורמל ךא ,"ךילגרל ינא רפע" ,הרוגש םימכח ןושלב גהנ ובתכמ תליחתב
תאו םירצמ תאיצי תא האורה ,יברה לש ותעד לע קולחל "הוונעה" אולמב הסינ ,תרהצומה
"הסיעבש רואשה" םילימה לע וכמתסהב ,"תישפנ תולגל ילמס גשומכ" קר חספה גח לש ותיצמת
רציה לע תורבגתה לש טקאכ קר םירצמ תאיצי לע הז שוריפ .ערה רציכ שרדמה יפל ההוזמה
לש הז ןיינעל 'הדגה' לש הטושפ ףאו ארקמ לש וטושפש" ,יברל בותכל ותוא עינה ,ערה
איה םירצמו תוצעומה-תירב איה םירצמו ,שממ תויולגה תאיצי איה תורחה גח לשו םירצמ
ןמזב המדק וזש ,שממ םירצמ תאיצי חספה גח לש ורקיע ...םירצמ איה תולג לכו ב"הרא
וניא וירבדל ,יברה לע ותהימת תא דדלא עיבמ ךכל ףסונב ."יניס רה דמעמל יאנתכ המדקו
.הלואגהו לארשי ץרא ןינעל ויתורגיאב ללכ סחייתמ

הנשיש םיכסה םנמא אוה .הלוגב ותבישי רבדב זמרה תא החד ובש ,רצק בתכמב בישה יברה
ב"הראב לבא ,שפנ יפוסיכ ררועמה ףוגה דובעיש" םש שי יכ ,תוצעומה-תירבב תוללובתה הנכס
:בתוכ אוה ןכ-ומכ . "רציהו ףוגה תורח שי

לש םיניינע ואיצמה םשש ןויכ ,רתוי הלודג דוע לארשי ץראבש הנכסה הנה
םהש העשב הב ,המשנה תורח םה םהש םשרפלו תועטל םוקמ שיש הרומתו ףילחת
ייוג לככ תויהל הפידרהו יוקיחל יתנווכ :ימינפ תולגב הנותחת רתויה הגרד
.תוצראה

ונימכח ונועידוהו" יברה ול בתוכ ,תויולגה לכל למס איה םירצמש ,דדלא לש ותעדל רשאב
םירצמש םש לע ,םירצמ םשב וארקנ - םלועה תומוא לכ ,תורחא תויתואבו - תויולגה לכש ל"ז
."לארשיל

- יניס -רה ךרד" קרו ךא היהת הלואגה ןכש ,דדלא לש ושוריפ תא לוכו לוכמ החד ךכב
םיכרעהו היגולואידיאה לכ וניה ,םירצמ יקולאב םיטפש ושענש דע אלא לארשי ולאגנ אלו
."םלועה תומוא םיווחתשמ םהל רשא
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


קלב תשרפ שדוק-תבש
הלואגה גח ,1זומת ב"י

רשבתנ וב םוי .3ם"רת תנשב ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי .2"םידעומה דעומ"
ותדובע לע - רסאמב סופת היהש ירחא - הלגה רשא ותולגמ ישפוח אוהש - ז"פרת תנשב -
.4תודהיהו הרותה קוזיחב

:הז םויל ויבתכממ

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
.5"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ

.6"...ש"נא ודעוותי הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימי ינשב"

תועיבקב תודיסחה יכרד קוזיח רבדב" :ןכו] הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םוי"
יפל רתאו רתא לכב [7"דומילה יניינע םויקב ררועתהלו ,ח"אד ידומיל ינמז תרימשו
.5"וניינע

.8'ךתקדצ'ו 'םימחרה-בא' םירמוא ןיא

.ו קרפ - תובא-יקרפ

ןושאר םוי
הלואגה גח ,זומתב ג"י

.תוריחל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ אצי וב םוי

.8ןונחת םירמוא ןיא

םשב םיעודיה תודסומה רובע - תודעוותהה תעב תיבגמ תושעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמ
.9"קחצי ףסוי ילהא"

ישימח םוי
זומתב רשע העבש םוצ

:10םירצמה-ןיב

באב העשתב וליפא ךורעל רתומ םיכודיש לבא ,םישנ םיאשונ ןיא באב העשת רחא דע הז םוימ
תושעל רוסא ןכמ רחאלו) בא-םחנמ שדוח-שאר דע תרתומ םידוקיר אלב םיכודיש תדועסו ,ומצע
.12רוסיא ןיא םיינרופיצ לוטיל .םירפתסמ ןיאו ,(11לק דוביכ אלא ,תבשב וליפא הדועס
ואצומ וניא ןכ-םא אלא) .13תבשב אל םגו ,שדח דגב וא ירפ לע 'ונייחהש' ןיכרבמ ןיא
ריתה ,שממ החמש םשל אלש ,הב-אצויכו תטלק תעימש .רוסיא ןיא הפב הרישב .14(ךכ-רחא
.בא-םחנמ שדוח-שאר דע ה"ע קילרג ז"שרגה

.15רתוי םיאתמ ןמזב אלא ,'םירצמה-ןיב'ב תושעל אלש יוצר - הרות-רפס תסנכהו םויס

וא םתוחדל םילדתשמ ,תונטייקב םג .16םילויטו תועיסנל יואר ןמז וניא 'םירצמה-ןיב'
העיסנל תויתועמשמ תונכהש ןוכנו יאדכ ,ולא םימיב עוסנל ךירצש ימ .רשפאה לככ םהב טעמל
.17זומתב רשע-העבש ינפל הלחה העיסנהש שגדויש ידכ ,ןכ-ינפל וליחתי

.18הלא םימיל םייאופר םילופיט עובקל יוצר ןיא

םיניינעה ראש לבא .'םירצמה-ןיב' רחאל התוחדל שי - [םינש שולש ןבל] תורעשה תזיזג
ןוזמה-תכרבו רחשה-תוכרב ,ןטק-תילט תאישנ - קוניתה תא םהב ליגרהלו רדהל גוהנש
שולש ןבל תואלמ םוימ ,ליגרכ םיגהונ אלא ,םיחוד ןיא תאז - הטימה-לעש עמש-תאירקו
.19םינש

:20ולא םימיב תודחוימ תוגהנה

ןיינעה לע הפסוהב ,םירצמה-ןיבש תותבשב יאדוובו] הקדצ תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל
הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע ,[21תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל "השמ להקיו"ד
.22"הקדצב היבשו

לכלו ,םיניד-יקספו הכלהב דומיל ירועיש (ףיסוהל - םנשי רבכש םוקמבו) 23עובקל :הרות
-תיב ,הריחבה-תיב תרותב(ו 25הלואג ינינעב) םגו ,24ולא םימי ינידמ השעמל הכלה - שארל
ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" הז דומיל ידי -לעש ל"זר ורמאש המ יפ-לע ,ונשדקמ
- ארמגבו הנשמב ,האלהו 'מ קרפמ לאקזחי רפסב - 27ך"נתב :ונייה .26"תיבה ןיינבב
ינינעב םירואיבה דומללו ףיסוהלו .הריחבה-תיב תוכלה - ם"במרבו ,28דימתו תודימ תותכסמ
המכ וב ולגתנו ונרוד הכזש ,קדצ-חמצה לש ותרותב טרפבו ,תודיסחה תרותב שדקמה-תיב
תודימ תכסמד תוינשמה לע םג טעמו ,(ך"נ לע הרותה-רוא) לאקזחיב קוספה לע םישורד
.29ב"ויכו (ומוקמב ,ס"שה לע םישודיח)

,שרדמ -יתבו תסנכ-יתב) טעמ שדקמ-תיב תקדצל שירפהל - רשפא םאב - הקדצב הפסוה :הקדצ
.30(הזב אצויכו תובישי

:רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה-דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל וא
.31רחשה תולע דע הליכאב

.2:58 :המידקמה העדל הלפשה רוזאב רחשה-תולע

.32רוביצ-תינעתב הפה תא ףוטשל ןיא :תירחש

.33םינדעמ ולכאי אלו ,םיטושפ םילכאמ םתוא םיליכאמ לבאתהל תעד םהב שיש םינטק

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
ןיא םאו .34םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.35'הליפת עמוש'ב ורמוא -

:36תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,הדימעב ןתוא םירמוא

:ןלהלד רדסב ,37'לארשי רמוש'ו 'םוחר אוהו' ,ןונחת תרימא ירחא ןרמואל ונגהנמ

/ רובעיו ,38ךלמ ל-א / ךל ונאתא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ימד ונתת לא
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / יכבב ררמא ,וניתובא יקולאו וניקולא / בא םחרכ / ימד לא םיקולא
תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 40ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א/ 39רסאנ העש
וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / ונעשפו ונעשרה / 41ונלוק עמש / םינושאר
;הבוט הנש ונילע ךרב :ובו 43ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 42ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ /
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['רפסב ונרכז' אלו] ...ל ונרכז

:הרותה תאירק

אל ,הנעתמ וניאש ימ .םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי
.הלעי -

רמוא - "...תחלסו" ;"הקנו ...םוחר ל-א 'ה 'ה" ;"...ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו ,םר לוקב רוביצה
.ארוק לעבה םע םמייסו רוביצה םע םרמואל לחה

םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" 44איבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ :אמויד אניינע
רבד-לע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב םה םיטעמש ףא)
.46"(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש ךרד-לע) 45'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ'

:הקדצ

יפל םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב
.םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע

:החנמ

.47תיסחי תרחואמ העשב - הליפתה

אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו
- ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" םיריטפמ .האירקה רחאל שידק יצח םירמוא ןיאו ,ריטפמה
.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ

חכש םאו ,"...עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויס לש 'ה רמא רבכו)
'לארשי לאוג' ןיב המצע ינפב הכרבב ,(ליעל האר) תירחשבכ 'וננע' רמוא ץ"שה .ןורחאה
םיאשונ ןיאשכו ,48וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ

.תירחשבכ ,ךוראה 'ונכלמ וניבא'ו ,ליגרכ ןונחת

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ ירבד' רמול

.20:18 :הלפשה רוזאב םיבכוכה תאצלש ןיינע אוה יעיברה םוצ תוימינפש ןוויכ ,אובל-דיתעלד יוליגה תלחתה איה יעיברה שדוחב ותעיבק (1
.מ"כבו 531 ,507 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס - החמשו ןושש

.5 הרעה 17 'מע אמש ןויליג 'תורשקתה'ב הזב ויהש תונושה תוארוהה ד"ע האר - תבש לילב תודעוותה יבגל

וב השענש - וניינע דעומ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראיבו .כת 'מע ב"ח ולש ק"גאב הלואגה לעב ןושל (2
- "םייטרפ םיסינו םידעומה לכ םיכשמנ ונממש ,לארשי שאר לש וסינ ,יללכה סנו דעומ אוה זומת ב"יו ,סנ
.1322 'מע ד"ח תוחיש-יטוקיל

החמשב" (ןכ-ינפל תודיחיב יברה תארוה פ"ע) תבש תלבקב ץ"שה רמא ,ב"ישת זומת ב"י ,קלב-תקוח פ"שב
.7 הרעה 38 'מע 'ו ךרכ ''תויודעוותה' - םחנמ תרות' - תבשב לחש ט"ויבכ "הלהצבו

- ל"שת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה ,םיכרכ העברא) 'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח ימי תודלות (3
.(ו"לשת

-פ"רת תוחישה-רפסבו ,ךליאו אכ קרפמ טרפבו ג"ח ל"נה תודלותה-רפסב ולא םימי תשרפ .םש םיגהנמה-רפס (4
ריעב היהש ינומה גח לשב זומתב ב"יב רוגס דרשמה היהש ןוויכש ,אבוה םשו .ךליאו 171 'מעו אי 'מע ז"פ
.זומתב ג"יב קר לעופב רורחשה היה ,הז םויב

.פ 'מע ב"ח ולש ק"גאמ ,םש םיגהנמה-רפס (5

.בפק 'מע םש ק"גאמ ,זומת בי 'םוי םויה' (6

.כת 'מע םש ק"גאמ ,100 'מע םש םיגהנמה-רפסו זומת גי 'םוי םויה' (7

.ד"בח-ללוכ חול .םיגהנמה-רפס .'םוי םויה' חול (8

הלואגה לעב עיגה וב םוי ,הלואגה תומילש) זומת ו"ט םויב םג דעוותהל ומכ ,תוארוה ופסונ םינשה ךשמב
ט"יב ףאו ,(זא תועיבקה יפל) זומתב ז"י ק"ש ללוכ דע דעוותהל ;(44 'מע ד"ח ז"משת 'תויודעוותה' - ותיבל
,ב"ויכו ןבה-ןוידפ וא הלימ-תירב תחמש אוצמל - רתומה ןפואב (הלואגה לעב לש הלימ-תירבה םוי)וב
'מע ד"ח ה"משת 'תויודעוותה') תירבה לעבמ תודיסח ורזחיו ,תירבה תא םג ושיגדי וז החמשב םיפתתשמשכו
.(2515

שרופמב וריכזהל ךירצ ןיאש טושפה רבד והזש ,270 'מע גכ קלח תוחיש-יטוקיל הארו .םש םיגהנמה-רפס (9
מ"שת מ"וטמ פ"ש תחיש - דועו ,"אוואקינ טעינ טעינ" ומכ ,תודעוותהב םינוגינל רשקב ז"דעו] הנש לכב
.ש"ייע ,הז ירחאלש םימיב הנמילשי - ןתנ אלש ימו ,[ש"ייע ,ז"מס

לילב רבכ תוליחתמ ןהש א"נקת 'יס ח"וא שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשאב - םירצמה-ןיב תוגהנה יבגל (10
ת"ושבו טר ק"ס זנקת םייחה-ףכב ,ךדיאמ .וכ 'יס י"ח רזעילא-ץיצ ת"ושב פ"כו ,(!תושמשה ןיב וליפא) םוצה
.הזב ןיליקמ חסק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגא

תבטב הרשעו זומתב ז"יב רימחהל (ג"מרפו ר"אמ) א"נקת ס"ר הכלה רואיבב עצומה יפכ ןיגהונ ןיא ,הארנכ
םא לבא ,הזל םינווכמ אל ןבומכ) דועו וע ,הע ,גע 'מע א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ 'עו .בא ח"רמ ומכ
.('וכו םיסבכמ ךירצ

.י ק"ס א"נקת 'יס א"מ (11

ה"אלב וליאכ העטמ לבא ,רבדה ןוכנו "ןוזח תבש ברעב וליפא רתומ תבש דובכל" ובתכ ד"בח-ללוכ חולב (12
,בכ פ"ר א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר) ב"ת וב לחש עובשב אלא ורסא אל םירסואה םג רשאכ ,רוסא
.הזב ונגהנמ המ ב"צ זא םגו ,(נ"שו

.ד"בח-ללוכ חול .'םוי םויה' חול (13

.ה"הגב ז"יס א"נקת 'יס (14

.גנר 'מע 'כ ךרכ ק"גא (15

.ג"ס ג"כפ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר (16

רפסמ וליפא וא הדווזמ זוראל" 230 'מע ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחישבו .דיר 'מע 'ב ךרכ םחנמ-לכיה (17
תא םיזרואשכ" ה"ע ןלפק בייל-הירא 'ר ח"הרה חילשהל תודיחיב יברה רמא ג"לשת תנשב ,בגא ."תוטחממ
תכאלמ תא חותפל שי ןהב ךא ,ןאיצוהל רשפא ןכמ רחאל .ןיליפתהו תילטה תא הליחת זוראל שי ,םיצפחה
.8 'מע בנ ןויליג ,'תורשקתה' - 'יבר יצוצינ' ךותמ הז אשונב םינויצה - "הזיראה

םושמ וב שיש לופיט לכו חותינב) ח"ס ג"כפ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ הארו .חפק 'מע א ךרכ םחנמ-לכיה (18
.םימיה תעשתב (תרתוכה יפל) רבודמ םש ךא ,וכר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'מ איבהש ,(הנכס

יברה הרוה רמועב ג"לב היוחד תרופסתבש ע"צו .['רדח'ל ותסנכה ןיינעב ב"צו] .הנש 'מע דכ ךרכ ק"גא (19
ןתינ 'וכו ןטק-תילט תשיבל תא ,ךדיאמו .(טפר 'מע ח ךרכ ק"גא) ךליאותרופסתה םוימ ל"נה לכ תא גוהנל
.(טכ 'מע ,ב םחנמ-לכיה האר) םינש 'ג ינפל םידקהל

,טרפב הרותבש ('טפשמ') תוכלה .336 'מע ד"כ קלחו 486 'מע י"ח קלח תוחיש-יטוקיל ['הקדצ'ו 'הרות'] (20
תכייש וז הפסוה - .54 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה') הלוכ הרותה לכד תוכלה ללוכש ,דחוימב ם"במרה דומילו
'אמעטב אתלימ' ןהש ,ןודנב תוארוהה .(50 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה') ץייקה-תונחמב םיאצמנה םידליל םג
.(א"יס הגומ יתלב 'תה תחנה ,ח"לשת סחניפ ק"שצומ תחיש) הנשו הנש לכל תוכייש

.םש נ"שת 'תויודעוותה' - םיבוט םימיל וכפהייש ידי-לע 'האופר תמדקה' ןניינעש (21

םגריתו ,"ןושארה טפשמכ" (גי ,מ ץקמ) בותככ ,הרות ונייה 'טפשמ'ש ,םירבד פ"ר הרות-יטוקילב ראובמכ (22
.(םש) "אתיימדק אתכלהכ" סולקנוא

.(1834 'מע ד"ח ג"משת 'תויודעוותה') תחאו דחא לכל ,שפנב תועיבקו ןמזב תועיבק (23

.108 ,(הגומ) 91 ,78 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' (24

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (25

ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) "לטב" וניא "יתיב ןיינב" הז-ידי-לעש ,וזמ הריתיו .די 'יס וצ 'פ אמוחנת (26
.(1945 ע"ס ד"ח ב"משת 'תויודעוותה') דיתעלד ק"מהיב ןיינב לעפנ [יבויח ןפואב - הארנכ] ףאו .(535 'מע
השדח האצוה'מ לחה ,'םינויצו מ"מ םע םוי םויה' 'ס שארב 'סחיה תלשלש') ו"לשת תנשב ז"ע ררועל לחה יברה
.(א"משת ,'תופסוה םע תנקותמו

.ק"מהיב יניינעל םידמל ןהמש ,הנוהכ-ידגבו וילכו ןכשמה יניינעב - אשת ,הוצת ,המורת 'פב לכ םדוקו (27
(הגומ-יתלב) הדיחיו תחא םעפ אלא ,תוהגומ ןהמ תוברש ,םינשה לכ ןודנב תוארוהב העיפוה אל וז תפסות
הארו .תורעהבו 252 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס ב"ויכב הארו ,2248 'מע ד"ח מ"דשת 'תויודעוותה'ב
.נ"שו ,25 הרעה 18 'מע ב"יש ןויליג 'תורשקתה'

ללכושמו יונב דיתעה שדקמ'ש ןוויכ" ,תודימ תכסמ לע דימת תכסמ תלעמ תא יברה ריכזה םימעפה תחאב (28
ןיינב תודוא דומילה רשאמ רתוי השעמל זא עגונ ק"מהיבב הדובעה תודוא דומילה ירה 'םימשה ןמ אוביו הלגי
תוכיישה תוכלהה לכ תא םג דומלל שי הרואכל כ"או ,(186 הרעה 55 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה') "ק"מהיב
השעמו ,ןיפסומו ןידימת ,שדקמה ילכ 'להב ,ולא תותכסמל תוכיישה תוכלהה לכ-םדוקו ,ק"מהיב תדובעל
.ם"במרבש תונברקה

,בכר 'מע ב תוא) ק"מהיב ךרע ,קדצ חמצ - םיטוקילה רפס הארו .38 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' (29
.(ופוסב ןמסנהבו

אל תאז דומלל שי ,הלואגה ףס לע רבכ םידמועש ןוויכ ,וז הנשבש ,ףסונ 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפסב
ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,ק"מהיב ןברוחד ןורסחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה שגרד תורבגתהה דצמ
.ש"ייע ,םלועמ התיה אלש תולדג ,ישילשה שדקמה-תיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו

לעופב הקדצ םינתונ דיימו ףכית זאש ,הקדצ תפוק לעופב איבהל שי ,הקדצ תניתנ ד"ע ררועל םיאבשכ (30
.(123 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה')

תומי לכ) רתומ תועדה לכלש ,הע 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל ק"גא הארו .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (31
הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל וא האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה תעדל םג ,(הנשה
יוארכ בוש וידי לוטיל חכשי לאו .הלילה תוצח ירחא אוה םא הרותה-תכרבו רחשה-תוכרב תרימא רחאל ,ןבומכ)
.(רחשה-תולע רחאל

לזונב ופטושל לקהל ןודל שי ,הפה תציחר-יאמ רעטצמה .1 'מע םיגהנמה-רפס' .ב"ס ז"סקת 'יס ע"וש (32
.הייתשל ללכ יואר וניאש

רמאי אלא ,ללכ םעטי אלש העדכ םיקסופש ינמודמכ - םויה תינעתש רכזנו הקשמ וא לכאמ לע ךריבו חכש
.(ח"ס ג"פ א"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר) ו"למכשב

.(ג"כס ב"רת םירפא-הטמ) ותינעתב ךישממ - לכא םא םגו ,טולפי - סעלו חכש

.נ"שו ,חס 'מע ו"פ םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנו ט ק"ס נ"קת 'יס םייחה-ףכ הז ןינעב האר (33

,'תורשקתה' האר) "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ק"גאבו ,ש"ייע ,45 'מע םיגהנמה-רפס (34
.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעתל ד"בח-ללוכ חולב ואיבה ןכו ,(18 'מע גל ןויליג

''ה' רמאשכו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח 'ונאפר' תמיתחמ ''ה' רמאש םדוק רכזנו וז הכרב חכשש ץ"ש
המצע ינפב הכרב הרמוא ,םש םג חכש .'הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,י"אב' םתוחו 'ונלוק עמש'ב וננע רמוא
.(הילדג םוצ ,ד"בח -ללוכ חול) 'םולש םיש' רחא

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (35

(הרותה תאירק ללוכ) ןלהלד םיגהנמל תורוקמה ראש .45 'מע םיגהנמה-רפס .362 'מע 'ה-תליהת רודיס (36
.18 'מע 'מ ןויליג הארו 20 'מע גל ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ

א"יו .םיפא תליפנ אלל ,ליגרכ יודיוו תוחילס םירמוא ,הז ןיינמב תירחשב הלימהשכ ,םויה לחש הלימ םוי
.(357 'מע א"ח ףוסב הספדנ ,ז"ס ףוס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל המלשה האר) תוחילס רמאי אל ומצע תירבה לעבש
ירשת 'ו תחישמ ,ל 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא') ןונחתב יולתש יברה שדיח ,ונכלמ וניבא ןיינעל
'תורשקתה'ב רפוסמה הארו .ט"ס סק 'מע םש 'רצוא' האר - ה"כשת תנשב ןודנב ויתוארוהל דוגינב תאז .ה"לשת
.(18 'מע אלש ןויליג

תודימ ג"י הנעי קרו ,(ןבומכ ,תודימ ג"י אלל) ןדיד רדסכ לכה ל"צ הרואכל ,רחא חסונב ןיינמב ללפתמה
.םהמע

.יברה לש ןיינמב דימת וגהנ ןכ (37

."תעדוהכ" וב ל"צו (38

זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו ,ספדנכ "...רבג םוי" םירמוא זורחל זורח ןיב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (39
.('ד"בח גהנמ - תוחילס' ס"וסב ספדנש יברה לש 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס'ב 4 הרעה פ"ע) ןושארה

- תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,("ונדקפו" אלו) "ךתעושיב ונדקפ" ל"צו .347 'מע 'ה-תליהת רודיס (40
.'ד"בח גהנמ

עטקה םויסב .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (41
.ןוראה םירגוס

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה-רפס) תוחילסה םויסב תאז הליפת ןגנל וגהנ יברה לש ןיינמב (42

"התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב .ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ (43
.(ו ןוגינ ,א"ח םינוגינה-רפס)

.63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (44

.טי-חי ,ח הירכז ;ז-ב,טל הימרי ;ח-ג,הכ ב-םיכלמ (45

;תומוצה רבד-לע םירבדמה םיאיבנב ולא םיקלח ללוכ ,אבל-דיתעל םג תיחצנ איה הרותה - הזמ הריתיו (46
םירומאה וישעו בקעי" ןינעב רחא םוקמב ראובמכ) רבד לכבש בוטה יולגב ריאמ רוא-הרותו תמא-תרותבש אלא
- הברדאו ,אובל-דיתעל םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל וכפהייש יפכ ,ולא תומוצבש בוטה ונייה ,("השרפב
547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס) בוט-םויהו החמשה לידגמ הז ירה .העש יפל הדיריהל עגונב דומילה ידי-לע
.(63 הרעה

לכב הליגרה העשב ללפתמ היה יברה יכ-םא .20 הרעה 48 'מע םיגהנמה-רפס .א"ס ט"כק 'יס ז"הדא ע"וש (47
.15:15 - םוי

-ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םהיפכ תאשל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו (48
550 'מע 'םידעומ - ףסוי טוקלי' ,הילדג םוצ - ותעב רבד חול הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס טכק 'יס םייחה
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנו ,נ"שו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il