- ד"ית - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה זומתב ח"י * סחניפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ רקיעה אוה השעמה הלואגו חישמ תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"ץראה תא קלחי לרוגב ךא"


- לארשי-ץרא תקולח התשענ ויפ-לעש - תוימשגב "לרוג"ה
רבד ונשי דחא לכל * תוינחורב "לרוג"ה ןיינעמ לשלתשנ
תניחב ,םידחוימ רודיהבו תוזירזב ומייקל וילעש דחוימ
והמ ררבל ךרדה * ותדובע רקיע והזש םושמ ,"יפט ריהז"
ול שיש שיגרמ רשאכ - ותמשנל ךיישה דחוימ קלח ותוא
ק"כ תחישמ * םידחוימ םיבוכיעו תועינמ ןיינע ותואב
ונרוד אישנ ר"ומדא


-ץרא תקולחש ,ונייה ."ץראה תא קלחי לרוגב ךא" 1ביתכ (סחניפ תשרפ) עובשה תשרפב
ודיב הלעו םיטבש לש יפלקב ףרט" 3םישרדמו 2ארמגב אתיאדכ ,לרוגה יפ-לע התיה לארשי
קלחה ,טבש לכל עגונב הז ךרד-לעו ,"וכע םוחת ודיב הלעו ןימוחת לש יפלקב ףרט ,ןולובז
.וילא ךיישה

ןיינעה תוללכ והזש - םיינחורה םיניינעהמ םיחקלנ םיימשגה םיניינעה לכש עודי ,הנהו
,ךכ ,ימשגה םלועה לשלתשנ םהמו ,םיינחורה תומלועה םנשי הליחתש ,תולשלתשהה רדסד
,ינחורה םלועב םתמגודכ שיש ללגב איה ימשגה הזה-םלועבש םיניינעה לכ לש תואיצמהש
שי דבלמ) הטמל אצמנש ןיינעה לש תואיצמה תיתימא איה ינחורה םלועב אקווד ,הברדאו
.(4ליעל רבודמכ ,יתימאה שי ונשי ובש ,לעופב ארבנה

תשוריל עגונב תוימשגב לרוגה ןיינע ונשיש ךכל הביסהש - לרוגה ןיינעל עגונב ןכ ומכו
.5תוינחורב לארשי-ץרא תשוריב ,םדאה תדובעב ונשיש ינפמ ,איה ,לארשי-ץרא

:הזב ןיינעהו

המשנ לכש ,"יפט ריהז יווה יאמב ךובא" 7ל"זר רמאמ 6שדוקה-תרגיאב ראבמ ןקזה ר"ומדא
רתיו תאש רתיב ,רתוי רודיהו תוזירזו תוריהזב ומייקל הכירצש דחוימ ןיינע הל שי המשנו
איה הרותהש הז דצמ אלא םניא םיניינעה ראש לכו ,ותדובע רקיע אוה הז ןיינעש יפל ,זוע
אוהו ,תווצמה ראש לכ םג ול ונתינ ,תירקיעה הווצמה םע דחיב ,ןכלש ,המילשו המימת הרות
.הנלוכל תחא הרות ירהש ,לארשי-ינב לכ ומכ םהב בייוחמ

תניחבמ הלעמל אלא ,גשומ תעדו םעט תניחבב וניא" הז ןיינעש ,ןקזה ר"ומדא םייסמו
םיענ המו ונקלח בוט המ" 8רמאנ הז לעו ,"שממ לרוגה תניחב אוה הטמל ותמגודו ...תעדה
."ונלרוג

אל עגונ ,יפט ריהז תויהל ךירצ הז ןיינעבש ,ותמשנל ינולפ ןיינע לש תוכיישהש ,ונייהו
,ותמשנ תוימינפל םג עגונ הז אלא ,תעדו םעט יפ-לעש הדובעהו םייולגה ויתוחוכל קר
.תעדו םעטמ הלעמלש ,לרוגה תניחב

תונויסנו תועינמ המכ ול שיש שיגרמ םדאה רשאכש - הז לע הניחבה 9רחא םוקמב ראובמו
אוה אוה הז ןיינעש הארוה וז ירה ,תווצמה ראש םויקמ רתוי ול השק המויקש ,הווצמ וזיאב
ןיינע אוה יכ ,ףקות לכב ערה-רציה הז לע דגנמ ןכלו ,לרוגה יפ לע ותמשנל ךיישה ןיינעה
.רתויב עגונה

- ןמזל עגונבו םוקמל עגונב םג אוה ןכ ,טרפב דחא לכל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
אל הגשהו הנבהבש תורמל ,תאזו ,דוחייב ןקתל ךירצש ןיינע שי ןמז לכבו םוקמ לכבש
,רומאכו .לרוגה ןיינע ,תעדה תניחבמ הלעמלש ןיינע והזש ןוויכ ,הז לע רואיב םיאצומ
הז ןיינעב אקוודש ןמיסה והזש ,ףקותב הז לע דגנמ ר"הציה רשאכ - איה הז לע הניחבה
."יפט ריהז" תויהל ךירצ

העשב הב ,ינולפ ןיינעב םירודיה םיעבות עודמ :תוישוק םילאושש ולאל הנעמה והזו
ומחל אל תרחא הנידמבש ,יטרפ ןיינעב המחלמ םישרוד עודמו ?תאז ועבת אל תרחא הנידמבש
אקוודש ןוויכ הנה - תואלתמא ינימ המכ םיאצומ הז ןיינעב ןולשכה לע אקוודו ?ודגנ
דוע אלו ,הנקתל ךירצש הווצמה יהוזש היאר וז ירה ,רשיה ךרדמ רוסל םיצור הז ןיינעב
,הברדא אלא ,רתוול הביס וז ןיא - רבדב ישוק שיש המו .תאש רתיבו רודיה רתיב אלא
הרותב ותדובעב םיניינעה ראש לכמ רתוי עגונש ,ירקיע ןיינע והזש היארה יהוזש ןוויכ
.תווצמו

:תועד 'ב שי לרוגה ןיינעב ,הנהו

היה לרוגה לש וניינעש ,םיטבשל ץראה תקולחב ומכו ,רוריב - אוה לרוגה לש וניינע (א
.םיטבשה ראשב הז ךרד-לעו ,ןועמשל ךייש קלח הזיאו ןבוארל ךייש קלח הזיא ררבל ידכ

םהל הנקמ םג לרוגהש ,ונייה ,ןיינק םג אלא ,רוריב קר אל - אוה לרוגה לש וניינע (ב
םיכירצ ןיאו ,(ןילטלטמ וליפא וא תועקרק םינוק םדי-לעש םיניינקה ראש ומכ) םקלח תא
.רחא ןיינק תושעל

ונק ןהמ דחאל לרוג הלעש ןוויכ ,וקלחש ןיחאה" :10ארתב-אבב תכסמב ארמגה ירבד תוטשפכו
ךרוצ ןיאש - ןושלה תוטשפו ,("ידדהא ונקמו ורמג ידדהל יתייצ אקד האנה אוההב") "םלוכ
11ד"בארהו ם"במרה תועד ראובמכו .לרוגה ידי-לע רבכ השענ ןיינקהש ןוויכ ,ףסונ ןיינקב
.הזב 12דועו

:הדובעב ןיינעה רואיבו

- ינולפ לש וקלחל ןתינ ,תדחוימ הדובע וא הווצמ ,הז ןיינעש לרוגה יפ-לע עבקנ רשאכ
ודבל תוחשל ותוא םיחינמ ךכ-רחאו ,וקלחל ךייש הז ןיינעש ררבמ קר לרוגהש ןפואב הז ןיא
אלא ,רתויב הקזח המחלמ יהוזש יפ-לע-ףא ,ערה-רציה םע םחליהלו ("ןעמיווש ןיילא")
לכ תא אוה הנוק ,וקלחל לפנ הז ןיינעש הלעמל לרוגה ידי-לעש ,ונייהו ,הנקמ םג לרוגה
.וז הדובעו הווצמ םע םירושקה םיניינעה

יוליגה לא םלעהה ןמ תאז איבהל קר ךירצו ,םיניינעה לכ םלעהב ולצא םנשי רבכש ועדויבו
,ואל םא ןיינעה תא הנקי םא קפס ןאכ ןיא ירהש ,תויחבו רתוי החמשב ותדובע תישענ יזא -
תורמה תא תוארהל קר ךירצ אוהו ,לרוגה ידי-לע הלעמלמ ןיינעה תא ול ונקה רבכ ירהש
.לרוגה תלטה ידי -לע םלעהב לעפנ רבכש המ יולגב אלממ אוהש ,ולש תולעבהו

:הזמ הארוההו

הרותה תניתנ ידי-לע קר אל הנכהה הליחת תויהל הכרצוה ,לארשי-ץראל סנכיהל ידכש םשכ
תא שובכלו ךליל םילוכי ויה הז ירחאל קרו ,םילבקמה ידי-לע הרותה תלבק םג אלא ,הלעמלמ
,13"הבחרו הבוט ץרא" ,לארשי-ץרא

-ץרא תא שובכל ,תיתימאה הלואגה לא ךליל םיכירצו ,ןורחאה תולגב םיאצמנשכ ןכ ומכ
ןפואל דע ,14"ינומדקו יזינק ינק" תומואה 'ג ץרא ןכו ,האולימב תומוא העבש ץרא ,לארשי
לרוגה יפ-לע קלחתת איה םגש ,16"םירצמ ילב הלחנ" ,15"הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו"ד
לארשי-ץרא תשורי ידי-לע ,ילכו המדקהו הנכה תויהל הכירצ הז ליבשב םג ירה -
.17תוינחורב

לארשי-ץרא לכל תוכייש ול שיש ףאש ,ונייהו ,ולש קלחה דחא לכל שי הז ןיינעב ירהו
תווצמה לכב םש בייוחמו ,ולש ץראל אב אוה ירה לארשי-ץראב םוקמ לכל ואובב ,ןכש ,הלוכ
הבש תדחוימ הדובע ול שי ץראב וקלחב ,םוקמ -לכמ ,ץראב וקלח הז ןיאש ףא ,ץראב תויולתה
תדחוימ הדובעל שורדה לכ ול ונקה רבכש ,רומאכו ,רתוי רודיהב ,"יפט ריהז" תויהל ךירצ
.יוליגה לא םלעהה ןמ תאז איבהל קר וילעו ,וז

הרשעמ הלעמלמ - וכישמי דחי םלוכ ףוריצב הנה ,ישילשו ינש ,דחא ידוהי תאז השעי רשאכו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא - םיחפט הרשעמ הטמל םיחפט

* * *

אוה עגונ ,הרותה יניינע לככ ,רשא ,ףסונ דומיל ונשי ,ץראה תקולח ןיינעל עגונב
.תומוקמה לכלו םינמזה לכל

:םוקמ לכבו ןמז לכב ונשי תוינחורב לארשי-ץרא לש ןיינעהש (א"ס) ליעל רכזומה םדקהבו

.18"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" איה לארשי-ץרא
ויתומא 'דבש בצמו דמעמב ומצע תא דימעמש ןפואב איה םדאה תדובעש - תוינחורב הניינעו
דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת"ש ךרד-לע ,ידימת ןפואב השודקה תארשה היהת
תויהל לכוי דחא ףאש ילבמ ,דחא לכ לש וחוכבו ותושרב ןתינ הז ןיינע ירהו ,"הנש תירחא
.דחאו דחא לכ לש תישפחה ותריחבב ירמגל יולתו ,וילע תיבה-לעב

ןפואב הדובעה תוללכ לע ףסונש ,ונייה ,"ץראה תא קלחי לרוגב ךא"ד ןיינעה הזב שיו
.ל"נכ ,תדחוימ הדובע דחא לכל שי אפוג הזב הנה ,רומאה

21ל"זח ישרדמב ראובמכ ,20דחפלצ תונבד רופיסה - 19רופיס דוע ףסותינ הז ןיינעבו
.םישנאה לצא רשאמ רתוי םישנה לצא התיה ץראה תביחש

בקעי תיבל רמאת הכ" 22בותכש ומכ - הרות-ןתמב םישנאל םישנה תמידק וניצמ ןכ ומכו
,"לארשי ינבל דיגתו (ךכ-רחאו ,םישנה ולא)

תוחולה ידי-לע ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 23רמאנ וילע - ןכשמה תיישעב ןכו
ואוביו" 25בותכש ומכ - ןכשמה תיישע איה הרותה תניתנד תילכתהש ןבומ הזמש ,24ןוראבש
,"םישנה לע םישנאה

היהש יפכ תינחור הדובע קר אל - איה ("םכותב יתנכשו") ןכשמה תיישעד תילכתה ירהו
הז ןיינעב םגו ;לארשי-ץראל הסינכהב ,תבשונ ץרא לא םאובב הדובעה ןפוא םג אלא ,רבדמב
.םישנאה לצא רשאמ רתוי ץראה תביח התיה ןלצאש ,םישנה תלעמ וניצמ

ןעלטייק") םירושק - לארשי-ץראל הסינכו ,ןכשמה תיישע ,הרות-ןתמ - ולא םיניינע 'ג
:דחא ךשמה םהו ,הזב הז ("ךיז

תלחתהש ירה ,"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" 26רמאמכ ,הרות-ןתמ - אוה םירבדה לכ תלחתה
.עבטלו םלועל המדקש הרותה תלבק אוה םירבדה לכ

רשא ץרא"ל הסינכה ןיינע אוהו ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - אוה םירבדה לכ תילכת
שרוחה) תוכאלמה ט"ל ,עבטה רדס ליחתה לארשי-ץראבש תויה םעד ,"הב ךיקולא 'ה יניע 'וג
דימת" ,תוקולא שגרנ תויהל ךירצ םיניינעה לכב ירה ,םוקמ-לכמ ,לוחד ןידבוע ,('וכו
םדוק ,רשא ,הנותחתה וזלה תימשגה ץראב השודקה תכשמה ןיינע אוהש ,"הב ךיקולא 'ה יניע
רמאמכ ,תוצראה לכב ןכ היהי אובל-דיתעלו ,לארשי-ץרא לש הניינע הז ירה הדיתעה הלואג
."תוצראה לכב טשפתתש לארשי-ץרא הדיתע" 27ל"זר

ןיינב אוה (םלועה יניינעב הרותה תכשמנ ודי-לעש) לארשי-ץראו הרותה ןיב עצוממהו
ילבו םוקמ ,28הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ ןכשמבש ןוויכ ,'וכ תשוחנו ףסכ ,בהזמ ןכשמה
.דחאכ םוקמ

,ךכ ידכ דע ,םידחוימ תוחוכו תדחוימ תוכז םישנהל התיהש וניצמ ולא םירבד 'ג לכבו
לכ תלחתה) הרות-ןתמ יבג בותכש ומכ ,םישנאל םג םיניינעה לכ םויק אוה אקווד ןדי-לעש
.29"לארשי ינב"ב םג םויקה השענ ,"בקעי תיב" תא הלחת םידקהש ידי-לעש (םמויקו םירבדה

:לארשי-ץראל הסינכהל עגונב הריתי השגדה שי הז ןיינעבו

ןתויה יבגל ךרעב אלש ,דחוימב םישנה לצא הריתי אחריט הליחתה לארשי-ץראל הסינכהב
תויולתה תוכאלמה דבלמ הנה ,הלעבל תושעל תבייוחמ השאהש תוכאלמל עגונב ,יכ - רבדמב
הכירצ תוחפש המכ הל שי וליפאש ,הטימה תעצהו סוכה תגיזמ ומכ ,תוביבחב
;רבדמב ויה אל ןלוככ ןבור ,תוכאלמה ראש לכ ירה ,30המצעב ןתושעל

.ןכומה ןמ היה ןוזמהש ,ךכ ,םירמ לש הראבמ םימו ,"ןמ"ה דרי רבדמב ירה - ןוזמה תנכה
31םתוא םיצהגמ ויה דובכה יננעו ,םהמע םילדג םישובלה ויה רבדמב ירה - םישובלל עגונבו
ךוניחב היה ןקוסיע לכו ,ולא תוכאלמב אחריט םישנל התיה אל ,רבדמב ןתויהבש ,אצמנו .
.תונבהו םינבה

.לארשי -ץראל סנכיהל תוצרל תוכירצ םישנה ויה אל ,לכש יפ-לע ,ירה ,ןכש ןוויכו

-ץראל סנכיהל וצר אלש םילגרמה תגהנה ךפיה - ץראה תביח ןלצא התיה ,ןכ-יפ-לע-ףאו
תוכאלמה לכ תא ןמצע לע לבקל ומיכסהש - 32"היבשוי תלכוא ץרא" איהש םרמאב ,לארשי
,תופסונה

,ונייהד ,השודק ץרא ,"לארשי-ץרא" "ןענכ ץרא"מ ושעי ,םשל ןתסינכב ,רשא ,הווקת ךותמ
ץראב תויהל הלוכיש השודקה תילכתל דע ,33ןענכ ץרא השעמד תובעותהמ :הצקה לא הצקה ןמ
תופקומה תורייע - שדוקמ רתויה םוקמה המצע לארשי-ץראבו ,לארשי-ץרא יהוזש ,תימשגה
.34הנשמב ונשינש "תושודק רשע"ה לככ ,'וכו המוח

ישנל ךרד-תארוה רותב ,בתכבש הרותב בתכנ ,ץראה תא ובביח דחפלצ תונבש ,הז ןיינעו
:השודקה ץראל ךליל םיכירצ דציכ ,םיאבה תורודה לכב לארשי תונבו

םיניינעב קר אל ,תוחוכהו תוכזה ןהל הנתינו ,תוירחא תלטומ לארשי תונבו ישנ לע
םג אלא ,תונבהו םינבה ךוניח םע םירושקה םיניינעב קר אלו ,'וכ תוביבח םע םירושקה
,תיבה תגהנה תוללכל עגונב

ךלמ תב הדובכ לכ" - איה וליאו) ותיבל ץוחמ אצוי רשאכ םג לעבה תגהנהל עגונב וליפאו
רשאכו ,ץוחב ויניינעב גהנתה דציכ והולאשי ותיבל ובושבש ועדויב ,ןכש ,(35"המינפ
"םיטפשמ"ד ןיינעהש (36רמאמהב) ליעל רבודמכ] הרותה תמכח יפ-לע התיה ותגהנהש ררבתי
יזא ,[הרותה תמכחו לכש יפ-לע םיאתמ הז םא ,תושרה יניינע םג ,רבד לכ טופשל אוה
לשכנש ררבתי םאו ,("דיא הרות א") ינרות-ידוהיל יוארכ גהנתהש,"הפי ןיעב" וילע ולכתסי
הז ירה - ןוצר-תועיבש-יא םורגי הז ירה ,רחא ןפואב גהנתהל ךירצ היהש םייוסמ ןיינעב
.ותכאלמבו ותדובעב וא ודרשמב ותויהב םג יעבדכ גהנתהל וילע עיפשמ

:הנמזבו המוקמב לעופה לא איבהל הכירצ השא לכש הארוהה תדוקנו

ןפואבו ,"הב ךיקולא 'ה יניע"ד הגהנהל הביחה תשגרנ תויהל הכירצ היניינע לכב
ןאכש שגרוי לוח יניינעבו לוחה תומיב םג אלא ,בוט-םויו תבשב קר אל ,ונייה ,"דימת"ד
'ה הנהו" :א"מ קרפ אינתב בותכש ומכ ,("רעטשרעביוא רעד טייטש אד-טא") ה"בקה בצינ
."יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו וילע טיבמו ...וילע בצינ

לכב ,"הב ךיקולא 'ה יניע דימת"ש ןפואב הגהנהל היולג הביח השאה לצא היהת רשאכו
תיבה תא דימעמ הז ירה - תושרה יניינעבו לוחה תומיב וליפא ,תיטרפ הלועפו יטרפ ןיינע
תכשמה ,ךרבתי ול הריד םש היהתש ןפואב ,ותיבל ץוחמ ותויהב םג ,לעבה םע דחי ,ולוכ
.תוקולא

,38"ידמע התא יכ ער אריא אל" ,37"אריא אל יל 'ה" יזא - ה"בקה םע דחי םיאצמנ רשאכו
ןפואב ךרטצמה לכ תא ןתונ ה"בקהש ,הזמ הריתיו ,םיבוכיעהו תועינמה לכ םילטבתמש ,ונייה
,תורשכ לש ןפואב קר אל ,39"היור יסוכ 'וג ינלהני תוחונמ ימ לע ינציברי אשד תואנב"ש
,דובכו החונמ לש ןפואב םג אלא

לכב הבחרהו בוט ךשמנ הז ידי-לעש ,תינחורה הדובעב "הבחרו הבוט ץרא" - תוטשפבו
.אחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ,םיימשגה םיניינעה
ז"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ז"ישת'ה זומתב ב"י ,סחניפ 'פ 'ה םוי תודעוותהמ םיעטק)
(הגומ יתלב - (סופדב אצמנ)

.הנ,וכ (1

.דנ,םש י"שרפב אבוה .א,בכק ב"ב (2

.םש י"שרפ .ט ,א"כפ ר"בדמב .ו סחניפ אמוחנת האר (3

הנ 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ספדנה ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוהש קלחב ללכנ אל - .הגומ יתלב החנה רמאמהב (4
.ךליאו

.נ"שו .ךליאו 79 ע"ס ו"ח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (5

.ז"סוס (6

.ד"פ םילוגלגה רפס .זט המדקה םילוגלגה רעש הארו .ב"עס ,חיק תבש (7

.רחשה תליפת ינפל - הלפתה חסונ (8

.(ךליאו 43 ע"ס) ו"פס הדובעה סרטנוק כ"גייע (9

.ב,וק (10

.א"יה ב"פ םינכש 'לה (11

.נ"שו .(ךליאו זית 'מע 'ה ךרכ) לרוג ךרע תידומלת 'קיצנא האר (12

.דועו .ח,ג תומש (13

.י"שרפבו טי,וט ךל-ךל האר (14

.די,חכ אציו (15

.א"עס ,חיק תבש (16

.ב"לס התומילשב החישהב האר (17

.בי,אי בקע (18

.(ךליאו 208 'מע ד"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ךליאו א"לס ו"טשת זומת ג"י תחיש םג האר (19

.ךליאו א,זכ (סחניפ) ונתשרפ (20

.א,זכ .דס,וכ םש י"שרפ .ד"וי ,א"כפ ר"בדמב .ז םש אמוחנת האר (21

.(י"שרפו אתליכמבו) ג,טי ורתי (22

.ח,הכ המורת (23

.המורת פ"ר ן"במר האר (24

.ן"במרו י"שרפבו בכ,הל להקיו (25

.ב"ער ,אסק ב"חז (26

.גקת זמר היעשי ש"לי .ח"רו תבש 'פ ר"ספ .ותלחתב םירבד ירפס האר (27

.נ"שו .א"עס ,אכ אמוי (28

.ב ,ח"כפ ,ומוקמב ר"ומש (29

.ד-ג"ה א"כפ תושיא 'לה ם"במר האר (30

.ד,ח בקע י"שרפ (31

.בל,גי חלש (32

.י"שרפו כ"ותבו ג,חי ירחא האר (33

.ךליאו ו"מ א"פ םילכ (34

.די,המ םילהת (35

.נ"שו .(זנ 'מע ב"ח טקולמ םירמאמה רפס) ה"פ (36

.ו,חיק םילהת (37

.ד,גכ םש (38

.ה-ב,םש (39


הנווכה ןיא ,ינולפ לש וקלחל ןתינ םייוסמ ןיינעש עבקנ רשאכ
ותוא םיחינמ ךכ רחאו וקלחל ךייש הז ןיינעש ררבמ קר לרוגהש
...ומצע תוחוכב ערה-רציה םע םחליהלו "ודבל תוחשל"


םע םירושקה םיניינעב קר אל ,תוירחאה לארשי תונבו ישנ לע
,תונבהו םינבה ךוניח םע םירושקה םיניינעב קר אלו ,'וכ תוביבח
ץוחמ לעבה תגהנהל עגונב וליפאו תיבה תגהנה תוללכל עגונב םג אלא
ותיבל

הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


תומצע'ל 'ילכ' םלועהמ תושעל
'תוהמו


-דיתעלד בצמו דמעמה תא םילעופ הדי-לעש הדובעה יהמ
?אובל

לבקל לגוסמ ןיידע היה אל םלועה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,ןושאר שדקמ-תיב ונבו וסינ לארשי-ינב
.ברח ךכ -רחאו ,הנש רשעו תואמ-עברא - הלבגהב ומויק היה ןכלו ,תאז טולקלו

םעפה דוע לארשי ינב ושגינ - לבב תולג ,הנש םיעבש לש הנטק תולג ירחאל - ןכ ירחאלו
,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל תנמ-לע ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,שדקמ ונבו
דמעש ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ ...לודג"ש ןפואב ינשה שדקמה-תיב היה ןכאו
הנש םירשעו תואמ-עברא ירחאלו ,הלבגהב היה אוה םג לבא ,ןושאר תיבמ רתוי םינש רשע
.ברחנ

יוליגה תא לבקל לוכי םלועה היה אל ןיידע ינשו ןושאר תיב ןמזבש ינפמ אוה הז לכו
ודמעמב ראשנ הטמהש ,הרות-ןתמב היהש יפכ אל - אובל-דיתעל היהיש יפכ תוהמו תומצעד
דחואמ השענ ילכהש ןפואב תוקולאל ילכ היהי הטמהש - אובל-דיתעל היהיש יפכ אלא ,ובצמו
תבש תרמואו תחווצ איה ,תבשב הנאת טוקלל ךלוה םדא םא אובל-דיתעל" ,ןכלש ,רואה םע
."םויה

,הנכהה תא לועפל - תולגה ןמזב לארשי ינב לש העיגיהו הדובע תילכת איה הז ןיינעבו
אלש ינש תיבו ןושאר תיבמ הליבומה ךרדב הכילהה םג אלא ,דבלב הנכה קר אל ,הזמ הריתיו
תיבש ן"במרה בתכש ומכ - םימלוע ימלועלו דעל ןיינב היהיש ,ישילשה תיבל ,םויק םהל היה
אוה יחצנ ןיינב היהיש ישילש תיבו ,"הנטש"ו "קשע" תוראבה 'ב דגנכ םה ינש תיבו ןושאר
ונישעמ ידי-לעו ,"ונל 'ה ביחרה יכ" םש לע ,"תובוחר" תארקנש תישילשה ראבה דגנכ
.ךכל םיברקתמו םיכלוה העשל העשמו םויל םוימ הנה תולגה ןמזב וניתדובעו

ןוויכ ירה - ?אובל-דיתעלד בצמו דמעמה תא םילעופ הדי-לעש הדובעה ךרד איה וזיאו
,קחצי לש וכרדב הדובעה תויהל הכירצ ,"וניבא התא יכ" אקווד קחציל ורמאי אובל-דיתעלש
לאוש וניא ןכלש ,תעדו םעט ,לכש לש הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע ,שא-יפשרכ הבהא
,"הנטש המש ארקיו" היינש םעפ הסינו ,"קשע ראבה םש ארקיו" תחא םעפ הסינ רבכש תוישוק
םימ ןייעמ שי יאדוובש ידוהי םע קסע ול שיש ועדויב - תוראב תריפחב ותדובעב ךישממ אלא
וז ראבש הדוי ררג ךלמ וליפאש דע ,תאז הלגיו רופחי ףוס -ףוסו ,המינפ ושפנב םייח
.("'וג 'ה לודג יכ יתעדי התע" ורתי תאדוה ךרד-לע) קחציל תכייש

,ידוהי םע קסעתהל ליחתיש ירחאל םגש תויהל לוכיש ןכתייש ךכמ ארייתהל ול ןיא ןכלו
,ילאמשה דצב התוא לצניו תויחה תא הלה חקי ךכ-רחאו ,ותויח תא הלגיש דע רופחל עגייתיו
ףוס-לכ-ףוס יכ - ל"נכ הרקי זא םגו ,ידוהי דוע לצא רופחל ותדובעב ךישמי הז ירחאלו
,"תובוחר"ד בצמו דמעמל עיגי יאדווב

,"בחרמ"ל ףוס-לכ-ףוס אובי ,תורירמו רצימ ךותמ ,"רצימה ןמ" הדובעה ידי-לעש ,ונייהו
םימ ראב ולצא הליגו רפח ,התע דע היהש יפכ הז ידוהי לש ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ןכש
ביחרה"ש םש לע ,םיבר ןושל ,"תובוחר" ראבה םש תא - הז ידוהי םע דחי - ארוק זאו ,םייח
בצמו דמעמה תא ברקל הז ידי-לעו ,ימשגה הזה-םלועהמ קלח דוע ריאהל וניכזש ,"ונל
ףרהכ 'ה תעושת תא תוארלו ,הקוצמו הרצהמ תאצל - "יננעו ךנימי העישוה ךדידי ןוצלחי"ד
.ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ תאיבב ,ןיע
קלח ,ד"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ד"ישת'ה זומתב ב"י ,סחנפ תשרפ 'ג םוי תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 83-85 'מע (בי) ישילש

רקיעה אוה השעמה


"ומצעל הלוחה תליפת הפי"


לעופב שקבל ךירצ ,יד ןיא "תואקתפ"ב

טינ ןופ טכאמעג טאה יבר רעד") םידיסחל םידיסח-אל השע ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר ללכב
םיכיישל םאשע - 'וכ תוכייש םהל התייה אלו םיקוחר ויהש הלאכו ,("םידיסח - םידיסח
.םירשוקמו

ךשמנ רבכש יפכו ,רבוג ולזמ ובש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תדלוה םוי ,זומת ב"יב ונדמועבו
רתויב לגוסמ םוי הז ירה - "ואצי ךממ ךיבירחמו ךיסרהמ"ד רתסהו םלעהה תצירפב תולגתהב
םלוכ תא השעישו ,תימהבה-שפנד רתסהו םלעהה תא ("ןכערבכרוד לאז יבר רעד") ץורפי יברהש
!םידיסחל

שקבל דחאו דחא לכ ךירצ - "לכמ רתוי ומצעל הלוחה תליפת הפי" ל"זח רמאמ יפ-לעש אלא
לעופב שקבל ,םא יכ ,("ךאלטעצ ןייק ןביירש טינ") "תואקתיפ" בותכל אלו ."האופר"
םימחר ר"ומדא ח"ומ ק"כ ררועי יזאו .האופר שקבלו הלוח אוהש דיגהל :("ןטעב עקאט")
א ראפ ןכאמ םיא טעוו יבר רעד") דיסחל והשעי יברהש ,לעופ ידיל אובי רבדהו ,וילע
.("דיסח
קלח ב"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה זומתב ג"י ,סחנפ תשרפ 'א םוי תודעוותהמ)
(הגומ יתלב - 67 'מע (ו) ישילש


שדוקב תולעלו עגייתהל םיחרכומ

אלימבו ,עבט השענ לגרהו ,תוליגר לש ןפואב תישענ ותדובעש ךכל תמרוג דחא םוקמב הדימע
.גונעת וניא ידימת גונעתש עודיכ ,גונעתה ןיינע ותדובעב רסח

ןיבש קוליחה אינתב ראובמכ - הדובעה ןיינע תוללכ ולצא רסח תוליגרה דצמש ,הזמ הריתיו
,דחאו םימעפ האמ וקרפ הנושש ימ ונייה םיקולא דבוע"ש ,"ודבע אל רשא"ל "םיקולא דבוע"
לכ תונשל תוליגרה התיה םהימיבש םושמ" ,"דבל םימעפ האמ וקרפ הנוש ימ ונייה ודבע אלו
,רתויב הבוט איה תוליגרה רשאכ םג) תוליגרה יפכ אוה דומילהש ןוויכו ,"םימעפ האמ קרפ
- המחלמ לש ןפואב - עגייתמ רשאכ קרו ,"ודבע אל" ארקנ יזא ,העיגיו למע אלל (לבא
."םיקולא דבוע" ארקנ יזא ,ותוליגר עבט תונשל

"'וכ ערה םע המחלמה תדובע ירמגל רמגו דבע רבכ"ש "'ה דבע" אוהש ימ םג אלא דוע אלו]
ארקנ וניא ,םירתסהו תומלעה אללו העיגיו למע אלל ותדובע תישענ אבהלו ןאכמש ןוויכ -
."ודבע אל רשא" ,םא יכ ,הווה ןושל "םיקולא דבוע"

ךרבא וילא סנכנש ,קדצ-חמצה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש רופיסה ןכות םג והז -
?דומלל קשח יל ןיאש השעא המ ,ורמואב ,דומלל קשח ול ןיאש ךכ לע ןנואתהו תודיחיל
שיש (ומצע קדצ-חמצה) ינא השעא המ ,[הטוש ,הטוש=] חאטעפ ,חאטעפ :קדצ-חמצה ול בישהו
לש ךרדב ('ה תדובע יניינע לככ) תויהל ךירצ הרותה דומילש ןוויכ ...!דומלל קשח יל
.[אקווד לוע הלבקו העיגי ,המחלמ

:דועו תאז

הלעמו ףיסומו ךלוה וניא םא ירה ,שדוקב תולעהלו ףיסוהלו ךליל יוויצ ונשיש ןוויכ
ה"בקה לש ונוצר םויק לע ו"ח רבועש ימ ומכ ,ה"בקה לש ונוצר םויק לע אוה רבוע ,שדוקב
!הרותה ןמ הווצמל עגונב
196-197 'מע ,(ג) ינש קלח א"ישת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת'ה זומתב ב"י תודעוותהמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


"ילש תוריכזמב םידבוע"

בתוכ "אמזוגו רקש רבדל ךייש וניאש ולצא קפס ללכ היה אל בוקודוח ברה תא ריכמ היה םא"
:לשמל .תובר תופשב ,ארוקו חתופ ומצעב ,םיבתכמ לבקמ יברה" * ישיאה וריכזמ לע יברה
תיניארקוא ,תינלופ ,תיסור ,תיגלב ,תיתפרצ ,תינמרג ,תיקלטיא ,תיזגוטרופ ,תידרפס
הירבחו 'תוריכזמה' תדובע לע * לדנימ ר"ד ברה ריכזמה רפיס ,"דועו
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רשקתהל" .דובכ-תאריב ד"בח ידיסח יפב האשינ םינש תורשע ךשמבש הלימ .'תוריכזמה'
תוריכזמל - ןבומכ הנווכה .'וכו 'וכו ,"תוריכזמה ירבח" ,"ורסמ תוריכזמהמ" ,"תוריכזמל
תוצק לכל יברה לש תושודקה ויתוארוה וצפוה ונממש םוקמה ;ד"בח לש םיבצעה זכרמ ;יברה
.יברה םע ,םלועב םידוהי ינוילימ לש רשקה להנתה וכרדשו ,לבת

םש וארש תא ןכמ רחאל ראית ,תוריכזמה רדחב תובר םינש ינפל רקיבש םייוסמ יאנותיע
:בתכ ,ראשה ןיב .(97 'מע 'יברה' םובלא) ויניע

ינש הביתכ תונוכמ דיל םיבשוי הז רדחב .'ד לע 'דמ הברהב לודג וניאש רדח והז"
איבמ הזה רדחל .תילגנא הביתכ תנוכמ דיל ,ינשה .תירבע הביתכ תנוכמ דיל ,דחאה .םיכרבא
.ולוכ םלועה לכמ םיבתכמ םיאלמ םילודג םיקש ינשמ תוחפ אל ,יאקירמאה ראודה ,רקוב ידמ
יברה לש ישיאה וריכזמ ,בוקודוח קיזייא-יכרדמ-םייח ברה לש וחוקיפב השענ םיבתכמה ןוימ
."'ךוניח ינינעל זכרמה' לש להנמהו

'תוריכזמ'ה ירבח

ברהו טניווק והילא-םהרבא ברה ,לדנימ ןסינ ר"ד ברה ,בוקודוח קיזייא-יכדרמ-םייח ברה
ברה ,רנורג בייל-הדוהי ברה - םיכוראו םיבוט םייחל ולדביו - ל"ז ,ןייטשדאר בייל-השמ
יפל) ןוספמיס לדנעמ-םולש ברהו יקסנירק הדוהי-םייח ברה ,ןיילק יולה ןימינב-לאימחרי
.ר"ומדא ק"כ תוריכזמב שדוקב שמשל וכז (ב-אה רדס

.התוללכב תוריכזמה תדובעבו ,ונמע םניאש ל"ז םיריכזמב רקיעב תקסוע וז ונתמישר

..."ריכמ היה םא"

סחניפ תשרפ שדוק-תבשב :תודעוותה ךלהמב בוקודוח ברה תא יברה ריכזה תויונמדזה המכב
םילימב םכיס וירבד תא .'ח"למה תוחילש'ב ץיקה תפוקתב עוסנל ךרוצה לע רביד א"ישת
:(241 'מע ב קלח א"ישת 'תויודעוותה')

ךיז") ןעטתהל דחא ףאל ליעוי אלו ,שממ לעופב תוחילשה תא אלמלו ,אופיא ,עוסנל םיכירצ
... £חודוח ברה םע ("ן'הנעט'סיוא

ריכזה ףא תויונמדזה המכב .'תודיחי'ל הסינכה ירדס לע ימשרה הנוממה היה בוקודוח ברה
:(147 'מע א ךרכ א"ישת 'תויודעוותה' האר) תושרופמ יברה תאז

...לואשלו רוזחל ידכ סנכיהל ול ןתיי בוקודוח ברהש דע ןיתמיו

:ןכו

םירשע' זבזבמ והשימ רשאכ םגו ...ירדחב בשוי יננהש ןוויכ ,רבדל יל לק
ול רשפאמ וניא בוקודוח ברה ירה - סנכיהל שקבמו ,ןאכל עיגמו 'טנעס
."...'םיישדוח דועב' אובל ול הרומו ,סופת רבכ רותהש ורמואב ,סנכיהל

ןייצ (107 'מע א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש - א"לשת תישארב תשרפ שדוק-תבש) תרחא תונמדזהב
תרחא תרגיאב יברה בתוכ ךכו .שדוק-תבשב םייפכ תאיחמב בוקודוח ברה לש וגהונ תא יברה
:(גית 'מע אי ךרכ שדוק-תורגא)

א"יא ח"הרה ותעב יתעד רסמ חטב הנה ,םהלש הרידה תלאש תודוא בתוכש המבו
יכרוצב קסוע ,הלענו דבכנ םיקולא ארי שיא דיסחה ברה=] צ"צב קסוע נ"ונ
השולש םע ץעייתי רשא ,בוקודוח 'יש א"מחרה תודמ לעבו םילעפ בר [רוביצ
...םמוקמב םיאנתה םיעדויה ש"נאמ וידידימ

יברה לע יברה לש הרידנ 'יפוא תודע' םושמ הב שיש תואטבתה ןייצל יאדכ ןלוכ לעו
:(416 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - ט"שת זומתב ה"כמ בתכמב) בוקודוח

רקש רבדל ךייש וניאש ולצא קפס ללכ היה אל בוקודוח ברה תא ריכמ היה םאו
.אמזוגו

תוחילשב ריכזמ

וילע ליטה יברה .שדוקה-ץראב רוקיב לדנימ ןסינ ר"ד ברה ריכזמה ךרע ג"כשת תנשב
לולא שדוח-שארמ 'ד"בח תושדח' ףסומב .תע-יבתכ רפסמל ןייארתה ראשה ןיבו תובר תויוחילש
ברה - ד"בח םרכב םיחרוא" תרתוכב ,ומע ןויאר עיפומ (4 'סמ 'ד"בח ןואטב'ל חפסנ) ג"כשת
."תילגנאל 'אינת'ה םגרתמו ש"דא יריכזממ ,לדנימ ןסינ ר"ד

חסונ תיטמולפידו הכורא הבושת לדנימ ר"דה רסומ ץראב ותוחילש לע" :בתכנ ןויארה ילושב
ףוסבל ...ד"בח תודסומב רקיב אוה .םיחפט השולש... תוסכמו חפט תולגמה תוימשרה תועדוהה
תואיקב הלגמו תובר תולאש םהילע ריטממ לדנימ ר"ד רשאכ םינייאורמל םינייארמה םיכפוה
."ילארשיה יווהב האילפמ

םוי לכבש םישעמ

ןלהל םינותיע רפסמל תונויאר קינעה ו"משת ףרוחב לדנימ ר"ד ברה ךרעש ףסונ רוקיבב
-14 'מע 10.1.186 ,ו"משת תבטב ט"כ) 'תבש ברע' ןותיעל קינעהש ןויארמ םידחא םיטוטיצ
:(15

?יברה לש ומוי רדס המ -

לכ ,ישימחו ינש לכב ,עובשב םיימעפ יברה לא אב ינא ידיקפתב .ךל רמול לוכי אל ינא
.'ץיבגנול ,תרחא ריעבש תיבב השוע ינא יתדובע תא .והזו רתויו העשל םעפ

?יברה דיל רג אל התא המל -

...הלודגה המוהמה ךותב דבוע יתייה םא רבד קיפסהל לוכי לוכי יתייה אלש םושמ

?השק דיבעמ ,בוט דיבעמ יברה -

םעפ ףא חקול אל לשמל יברה ...ומצעמ שרוד אוה רשאמ רתוי םירחאמ שרוד אל יברה (קחוצ)
תויעבב לפטמ אוהשכ םג ,הרות לוכה יברה לצא ?הרותהמ שפוח תחקל ןתינ ךיא ...שפוח
...הרות לוכה ...טרפה תויעבב לפטמ אוהשכ םג ,ללכה

?ןתונ יברה "תיב ירועיש" הזיא -

.הלא תויעובש םייתעש ךשמב יברה ןתונ תושעל ךירצ ינאש הדובעה לכ תא

?יברה לש םיבתכמה תא בתוכ ימ -

הלא תא "ןויצה לע ריכזא" וא בתכמ תלבק רושיא ומכ םייתרגש םיבתכמ שי :הזיא יולת
,שידיא ,תירבע ,תונושל עבראב םידחוימ םיבתכמ :ילש דיקפתה ,םירחא םיריכזמ םיבתוכ
.תיסורו תילגנא

?םיבתכמ לבקמ יברה ןהב תופשה הלא -

.תונושלה לכב שממ ,תונושלה לכב םיבתכמ לבקמ יברה

?ארוק יברהו -

.ארוק

?עדוי יברה תופש המכ -

התאשכו היינשל תחא תובורקש תופש שי ...ןלוכ תא טעמכ עדוי התא תופש 10 עדוי התא םא
.תיקלטיא עדוי התא תידרפס עדוי התא םא ,תרחאה תא רבכ עדוי התא ,תחא עדוי

?תופש 10 עדוי יברה -

,תידרפס :לשמל .תובר תופשב ,ארוקו חתופ ומצעב ,םיבתכמ לבקמ יברה ךא ,יתלאש אל
.דועו תיניארקוא ,תינלופ ,תיסור ,תיגלב ,תיתפרצ ,תינמרג ,תיקלטיא ,תיזגוטרופ

?הריהמ הסיפת לעב -

רהמ רתוי תילגנא ארוק יברהש רמול לוכי ינא .הבר תוריהמב ארוק ,םירבד דואמ רהמ ספות
עדמב םג ,רתויב םיליעי תונורשיכ שי יברל .םיניינעה תא לקנב ספותו ,ארוק ינאש הממ
םינוש םיניינע םהבש םיבר םיבתכמ ארוק יברה ,ילש םוחתב עדוי ינא .םימוחתה לכב ומכ
.ןורחא ןורחאל ,ןושאר ןושארל ,םירבדל סחייתמ ךכ רחאו

?תינמז וב םינוש םירבד השוע יברה -

אל הרואכל ,רחא ןיינעב קסוע אוהו והשמ וינפל ארוק ינא רשאכ .האור ינאש המ עדוי ינא
.םוי לכבש םישעמ הלא ...הבר תוריהבב ביגמ ןכמ רחאל ךא ,יירבדל עמוש

...םיזרה לכ תא עדוי ...םינינעה דוסב יוצמ התאו -

.יתדובע ךרוצל תעדל ךירצ ינאש תא עדוי ינא

תיתודידי םולש-תסירפ

ר"ד" ראותה תא םג ףיסומ אוה םיתיעלשכ ,תובר םימעפ יברה בתכ - "'יש ןסינ רמ יריכזמ"
רמל יברה בתכ םעפ .(זלר 'מע ,גכ ךרכ ;חפת-זפת םידומע בכ ךרכ שדוק תורגא) "לדנימ
:(חפת 'מע םש) ל"ז ר"זש

ותשיגפ רבד-לע יל רסמו לדנימ ר"ד 'יש ןסינ רמ ותעיסנמ רזח התע הז
,תיתודידיה םולש תסירפה דעב בל ברקמ ודובכל הדומ הנהו .ודובכ םע ותחישו
תופי םינפ רבסב יריכזמ תא ולבק דעב ןח תאושת םג הזבו ,ובבל ישחרו
.תובורמה ויתודרט תורמל החמשבו

"ותרות דובכ"

יאגרש בדנ יאנותיעל ןויאר לדנימ ר"ד ברה קינעה ,ונצראב ו"משת תנשב (ל"נה) ורוקיבב
בתוכ ךכו ."שטיוואבוילמ יברה לש לצה" :תרתוכב 8.11.95-ב םסרפתה ןויארה .'ץראה'מ
:ןויארל חיתפב יאנותיעה

ר"ד ברה ,ישיאה וריכזמ .ינוליח ןותיעל ןויאר שטיוואבוילמ יברה קינעה אל הכ דע"
הדיפקב ררוב ,ריהז ,לוקש אוה .לק ןייאורמ וניא לדנימ .ץראב עובשה רקיב ,לדנימ ןסינ
ומצע ןייאורמה ונניא ןויארה קסוע ובש שיאה רשאכ .םילושכמ תונמוימב ףקועו וירבד תא
לפכ תוריהזה הלודג ,לדנימ תרשמ ותואש ,"שטיוואבוילמ ר"ומדאה ותרות דובכ" אלא
יברה םע ההוש וניא לדנימ .תועטהל יושע שטיוואבוילמ יברל ישיא ריכזמ ראותה ...םיילפכ
,עובשב םיימעפ ר"ומדאה לצא אצמנ לדנימ .עובשב םוי לכ אל וליפאו הממיה תועש לכ ךשמב
םיבתכמה אל" .םיבתכמה לע תובושתה תא ובר םע דחיב חסנל ודיקפתו ,ישימחו ינש םימיב
םיבתכמל ."םיינחורו םיינויער םיינכות םיבתכמ" רקיעב אלא ,ותרדגהכ ,"םייתרגשה
.םיפסונ םיריכזמ - םירחא םינינעלו דרפנ ריכזמ יברל שי םיליגרה

אתרק-ירוטנ גיהנמל בתכמ

םינשב יברה לא ברקתהל וכזש םתואמ ,תדחוימ תוישיאו תועד הגוה ,םירשכומה םישנאה דחא
םירואית טעמ-אל שי 770-מ בתכש םיבתכמב .ל"ז רעמיצ לאירוא 'ר ח"הרה היה תונושארה
.'תוריכזמ'ה תדובעב םיקסועה

הכשלב יתויהב ךליו-םיבצינ שדוק-תבש ברעב" :ז"טשת תוחילסד 'אמ תרגיאב רפסמ אוה ךכו
ברה=] י"שרב םרמע 'רל בותכל הצורש יל רמאו א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכנ ['תוריכזמ'ה=]
תא יל תוארהל ןייטשטאר ברה ריכזמהל הוויצ ךכ-רחאו .[אתרק-ירוטנ גיהנמ יולב םרמע
רשק הזל ןיאש ול שיש תונעטהל בל םישל ילבמ תודיסח דומלל השקב :ןכותה .ויתיארו בתכמה
.'וכו תודיסחה דומיל םע

רתוי תורחואמ םינשבש ל"ז ןהכ שרעה םהרבא ברה=] ןהכ צ"ארהל בתכנש בתכמ יל וארה ןכ"
תסנכ-תיב הזיאב אתרק -ירוטנ ישנא םע רועיש עבקיש ,[ד"בח-רפכב םיכרבאה ללוכ שאר היה
...היהיש

ותמוערת ינפמ ששחהו הל הכזש 'תודיחי' לע רעמיצ לאירוא ברה חוודמ ז"לשת רייאב ז"כב
:תוכיראה לע בוקודוח ברה לש

ינימ לכ ילצא ורבטצהש רחאל א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא 'תודיחי' לע יתסנכנ הלא םימיב"
רמוא ינא ןכלו "םיסינ" רבד לע רבדל דואמ ינרדומ םויכ .םייטרפ רקיעב - םיניינע
ןמ יתאצ רחאל ,קשנ ומע אשונ וניא בוקודוח [ברה] יכ - לודג סנ שיחרתא יל עגונהבש
."רקובב 5:00 העשב (תוצח רחא 2:30-ב הלחהש) 'תודיחי'ה

"םיבוט םיניינעב םיקוסע"

:תויודעוותהבו םיבתכמב ,םינוש םירשקהב ,'תוריכזמ'ה תא ריכזמ יברה

"...רואל האצוההד תואצוהה תיצחמב ףתתשת ןאכ תוריכזמהו ...תרבוח רואל איצוהל יאדכ"
ךלמ שדקמ') סוניכ לע חוויד ליכתש תרבוח םוסרפל רשקב ד"בח ישנ ןוגראל יברה בתכ -
.(268 'מע 'ב ךרכ 'יבר תורצוא

יבר דיסחה ןואגל יברה בתכ - "(דיחי אלו רובצ) ל"נהב - תוריכזמה לע ותחרט רכשו"
'מע םש 'ךלמל שדקמ') רבדל החמומ ידי לע תודיסח ירמאמ תאוושהל רשקב ל"צז אדנל בקעי
.(260

(379 'מע ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' - ז"משת רבדמב תשרפ שדוק-תבש) תרחא תונמדזהבו
:יברה אטבתה

,להקה דעו ,הנוכשה ינבר ,םהינימל תודעווהו םינוגראה לכש ןוויכמ
אל ,'וכו 'וכו 'ד"בח תדוגא יריעצ' ,'ךוניח ינינעל זכרמ' ,'תוריכזמ'
- םירחא םינינעב חנומ םהלש שארהש ןוויכמ ,הז ןינעב קוסעל ןוכנל ואצמ
הווקתה ,ןכ-יפ-לע-ףא ...םידסח-תולימגו הדובע הרות ,השודקו בוט יניינע
.הז ןיינעל םג תדחוימ בל תמיש ...ידי-לע - בצמה ןקתתי ךליאו ןאכמש הקזח

"!םדיקפתמ הז ןיא"

- תוכזה לש הדיצב ךא ,יברה לש תוריכזמה ירבח םע תונמיהל בר דובכו הלודג תוכז ,ןבומכ
ק"ידצ') ו"משת תנשב .'שארה לע' תוריכזמה ירבח ולביק םעפ אל .םידבכו םיבר תובוח
םסרופש ,םייוסמ ןיינע ללש הבש תבקונ החיש יברה עימשה (45-44 'מע 'ד תרבוח 'ךלמל
:רמא הכו ,ומשב

םתעדב התלע - 'וכ לקנב םדיב הלוע אל רבדהש םתוארבש ,ךכ ידכ דעו
!ימשב רבדל :'האצמה'

יכ ,"םימש יניד"מ םיששוחש ינפמ אל ,תאזו ,רבדל םילוכי םניא שממ ימשב
"ןבאה ייז ןלעוו םינפ א ראפ סאוו ,ןכש ,"םדא יניד"מ ששחה ינפמ ,םא
םירבדמ ,ןכלו :םהיפב רקשש םיברב םנולק הלגתישכ [םהל ויהי םינפ ולא=]
ועמשש ןוויכמ רשא ,תוריכזמה ירבח ,רמולכ ,יתציחמב םיאצמנה ולא םשב
!ךכו ךכ תושעל שי ,אלימבו ,יתעד יהוזש יאדווב ,ךכו ךכ םהיפמ

!םלועמ םירבד ויה אל - לכו לכמ תאז שיחכהל ינחרכומ שארל לכל ,ןכבו

השגדהו ,ימשב םירבד רמאי אל דחא ףאש ,אבהל עגונב ריהזהל - רקיעו דועו
,'וכ ברעתהל אלש רתויב רהזיהל םיכירצש - תוריכזמה ירבחל עגונב תדחוימ
םירבדש העשב הב ,ינממ תאז ועמש וליאכ שרפתהל הלוכי םתוברעתהש ןוויכמ
!תישיאה םתעד לע םירמאנ ולא

ירחאל אל) 'תוריכזמ'המ הליחת שורפל םהילע - 'וכ ברעתהל םנוצר םא
'תוריכזמ'ב דובעל דחא ףא לע הפוכ ינניא .(ןבומכ ,הינפל אלא ,תוברעתהה
םידיקפת תא אלמל םהילע - ילש 'תוריכזמ'ב םידבוע םהש ןמז לכ לבא ,ילש
.'תוריכזמ'ל םיכייש אלש םיניינעב ברעתהל אלו .'םיריכזמ'כ

!םיניד קוספל תוריכזמה ירבח לש םדיקפתמ הז ןיא

רתוי הברה - ("סעציילפ עטיירב") "תובחר םייפתכ" ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כל
אל - וז הדבועו ,םיניד-יקספ הרוה אל ,ןכ-יפ-לע-ףא ...םירעשמש יפכמ
-יקספב וברעתה אל ולש םיריכזמהש המכו-המכ-תחא-לעו !ותולדגמ המואמ הטעימ
.םיניד

לבא ,'וכ תסנכ-תיבב ברכ םג ןהיכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םיריכזמה דחא
ירחאל םג ,אלימבו ,ןאכל ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוב ינפל התיה ברכ ותנוהכ
לבא ,תסנכה-תיבב ברכ ותנוהכב ךישמה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וריכזמל הנמתנש
.ריכזמכ ודיקפת ףקותב אל

ינניא !אל תאז - תוריכזמה רבח ותויה ללגב קרו ךא םיניד קוספל ,םנמא
ירבח לש םתעד לע הלעיש המ לכ לע תוירחאה תא ימצע לע תחקל ןכומ
לע תוירחא ימצע לע תחקל ןכומ ינניאו ,ילש תוירחאה יל הקיפסמ !תוריכזמה
אשונה לכ ,אלימבו ,היהתש הביס וזיאמ - "הכימס" ןתונ ינניאש םשכ ,םירחא
.ילש תוריכזמל םג ךייש וניא םיניד-יקספ תארוה לש

רמול םהילע - תישיאה םתעד תא תווחל םיצורו קפאתהל םילוכי םניא םאו
ףקותב םירמאנ םניא ולא םירבדש - בתכב םג ,בוט המו - תושרופמ שיגדהלו
!דבלב תישיאה םתעד ,םא יכ .'תוריכזמ'ב םדיקפת

הפ-לעבשו בתכבש הרות

ידי-לע םסרפתה ז"לשת בא-םחנמ שדוחב .'תוריכזמ'ה ירדס לש 'םיימינפ'ה םיניינעב דועו
:ונצראב ח"וגא םעטמ אבה רזוחה ףלוו םירפא ברה

.ויחי תודסומה תלהנה לא"

!הכרבו םולש"

:םיאבה םירבדה תא םסרפל וננה ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזממ הלבקתנש הארוה יפ-לע"

ןירוטיפב רבודמהשכ טרפבו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזמ תא ברעל ןיא 'דסומה' יניינעב"
תוריכזמ םשב וא ש"דא ק"כ םשב תוצפומה תועומש לע ךמתסהל ןיא ןכ ומכ .דסומ דבוע לש
הפ-לעבש םירבד .בתכב קרו ךא תאז ןתית ,הארוה תתל ןוכנל הארת תוריכזמה םאב .ש"דא ק"כ
הז ןיא - דבלב העומש ךמס לע השוע דסומה תלהנהש הלועפ לכ אליממו .םויק לכ םהל ןיא
."ללכ םשור ושעי אל" - ינומלא ינולפ יפמ ועמשש םירבדו .דבלב הלהנהה לש הניינע אלא

ןיא ,הנעמ לכ לבקתנ אלו ,א"טילש ר"ומדא ק"כמ (דבוע ירוטיפ) ל"נה הלאש לש הרקמב"
ללכ לאש אל וליאכ הז ירה אלא ,תילילש וא תיבויח הבושתכ הנעמה תלבק-יא תא שרפל
."ש"דא ק"כ תוריכזמב םיפסונ םירוריבו םינופלט םושב ךרוצ ןיא אלימבו

ץראב טניווק ברה רוקיב

.םילשורי ףינס ,ד"בח-תדוגא-יריעצ לש ימינפ ןועידי םסרפתהל דמע ג"לשת ץיק תליחתב
לע םידמל ונא ףסאנש רמוחה ךותמ .תונוש תולועפ לע םיחוויד בתכה לע ולעה םיליעפה
.םילשוריב ד"בח תודסומב (הנש התוא לש רייא שדוחב) טניווק ברה לש דחוימ רוקיב

תסנכ -תיב שארב דמעש (ל"ז) לגס יולה םולש-םייח ברה בתוכ רייאב ז"כ 'ג םויל רוא
:השמ-תרכזמ תנוכשב 'הדוהי תיב' ד"בח

,הליפתה רחאל אבר אשודיקבו .'יש טניווק ברה לש ורוקיבב ונדבכתנ רייא ןיכרבמ תבשב"
ןכו ,הצרא ותעיסנ ינפל א"טילש ר"ומדא ק"כ לש וירבד תא רסמו ורבד תא טניווק ברה אשנ
."העיסנה ינפל ול התיהש 'תודיחי'ה תעב

המיס תינברה תלהנמה החוויד םילשוריב "הנח תיב" ידוסיה רפסה-תיבב ךרענש רוקיב לע
:(ג"לשת רייאב ה"כ) ג"בלר 'יחת

ברה .ותייער יווילב ,טניווק ברה רפסה-תיבב רקיב - א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה יפל"
."הבוטל םשרתהו ןחב ,תותיכב רקיב טניווק

:חוויד (ל"ז) לגס םהרבא ברה םילשוריב ד"בח הרות-דומלת להנמ

,א"טילש ר"ומדא ק"כ לש וריכזמ ,הרות-דומלתב רוקיב ךרע רייא שדוחל 'ד ןושאר םויב"
תוקומע םשרתהו ארמגב םידימלת ןחב ,הרות-דומלתה תותיכב רייס חרואה .טניווק ברה
ר"ומדא ק"כל ורוקיב ימשר תא ריבעיש ונעידוה דבכנה חרואה .הברה םתנבהו םתעידימ
."א"טילש

השענב קפתסהל ןיא

ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב המייקתה (ה"כשת תראפתבש תראפת) רייא 'ב 'ג םויל רוא
םאונה .תיזכרמה ד"בח-תדוגא-יריעצ תודסייתהל םינש רשע תואלמב ,תיללכ םירבח תודעוותה
לע ןכמ רחאל םסרפתהש ח"ודב .בוקודוח ברה ,'תוריכזמ'ה להנמ היה תודעוותהב יזכרמה
:ומואנב ,ראשה ןיב ,רמאש םירבד םיארוק ונא ,דמעמה

חומשל המב שי חטבו ,ד"בח-תדוגא-יריעצ תודסייתהל םינש רשע לש תומילשל עיגהל וניכז
ר"ומדא ק"כ ידי-לע ונילע הלטוהש תוחילשה תא תואלמל וניכזש לע 'הל תודוהל המ לעו
ודדומל רשפא-יאש הזכ אוה לכה-ךסהו ,התשענש הדובע לש לודג לכה-ךס ונשי .א"טילש
טרפב ,ח"וגאצ רבח לכש תולועפ לש םייוסמ םוכס רופסל היה ירשפאב םא ףאו .תימשג הדידמב
םניא הלועפ לכ ךרעו תוכיא לבא ,םינשה רשע ךשמב עצבל וחילצה ,ללכב ,ולוכ דסומהו
.עצבמו הלועפ לכ לש ןיפיקעב תואצותה המכו-המכ-תחא-לעו .רפסיהל םינתינ

רכזו ןמיס ונשי טרפב ד"בח-תדוגא-יריעצלו ,השענה לכב קפתסהל רוסא הז לכ ירחאל לבא
אלא ,רבכמ השענהב קפתסהל אלש דימת ריכזמ הזש ,תראפתה תריפסב הדסונש הז לע דחוימ
יכה הגירדמל עיגהלו ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,רתוי םילודג םיגשהל םוקמו תע לכב ףואשל
.הראופמו הפיתודיסחה ינייעממ


סחנפ תשרפ

,"הכמל האופר תמדקה" םושמ שי וז האירקב .םירצמה-ןיב ימי ינפל דימת תארקנ ונתשרפ
.הלואגה רשבמ - (ינועמש-טוקלי) "והילא הז סחניפ" ירהש
(ו"כשת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

* * *

אטבתה םעפו ,סחנפ תשרפב 'ב םויב וניבא םהרבא לש ותירבל סנכנ צ"יירה ר"ומדא ק"כ
.וז השרפב םיזמרנ וייח תוערואמ בורש ,יברה

(158 'מע ש"ת תוחישה-רפס)

* * *

ןיינעל תעגונ וז הכלה ."וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובה" - הכלהה יפ-לע לעפ סחניפ
יברה םג ;(דפ ןירדהנס - "ול ןירומ ןיא ךלמיל אבה" ירהש) הרות יפ-לע בויח וניאש
ושפנ תא רוסמל הווצמ םדא ןיאש םירבדב ללוכ ,תודהיה תקזחה לע ושפנ תא רסמ צ"יירה
.םהילע

ףסוי לש וערזמ היה סחניפ - ףסוי .סחניפל םיכייש יברה לש ויתומש ינש - דועו תאז
.קחצי ןיינמכ ,(208) ח"ר - היירטמיגב סחניפ - קחצי .(הכ,ו אראו י"שר)
(320 'מע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


רקבב השעת דחא שבכה תא ...'הל ובירקת רשא השאה הז
(ד-ג,חכ)

:ןקזה ונבר ק"כ ריבסמ .("השעת") דיחי ןושלב םייסו ("ובירקת") םיבר ןושלב בותכה חתפ

םימחר תוררועתה - איה םדאה תדובעב שבכה תברקה לש התועמשמו ,םימחר ררועמ שבכה לוק
לש ותבוח וז ןכש ,םיבר ןושלב חתופ קוספה .אתקימע אריבל אמר ארגיאמ הדריש ,המשנה לע
.ידוהיו ידוהי לכ

ןכל .הדיריה לדוגב הקימעמ תוננובתה ונייהד ,תעדה חומ ידי-לע האב וז תוררועתה םלואו
תומשנב תעדה תניחב תא ךישממ אוהש ,ונבר השמ יפלכ לעופב היישעה לע יוויצה הנפומ
.תודיסחב ראובמכ ,לארשי
(חע 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(ג,חכ) דימת הלע

."'הל לילכ" אוהש ,הלוע היה ,תונברוקה תוללכ תא למסמה ,דימתה ןברק

ךתדובע תא דובעל ךילע ,(בוריק ןושלמ ןברק) תיתימא תוקבדל עיגהל ךנוצר םא :ךל רמול
.סרפ לבקל תנמ-לע אלש - "'הל לילכ"
(מ"דשת זומתב ב"י תודעוותהמ)

* * *

לוטיבש הרומ "דימת הלוע"ו ;ה"בקהל טלחומ לוטיבל זמור ,"'הל לילכ" היהש ,הלוע ןברק
.םויה לכ ךשמב ,ידימת אוה הז

,"ינא הדומ" תרימא ידי-לע ה"בקל טלחומ לוטיב םיאטבמ םויה תישארב דימ :םדאה תדובעבו
.םויה לכ לע ומתוח תא עיבטמ הז לוטיבו
(940 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחא שבכה תא
(ד,חכ) םייברעה

תופוקת ,"םייברעה ןיב" לש תופוקתב ןהו ,תורשואמ תופוקת ,םייחב "רקוב" לש תופוקתב ןה
.ךרבתי וב תוקיבדו 'הל בוריק ,תונברקה תדובעב דימתהל שי - תושק
(מ"דשת זומתב ב"י תודעוותהמ)


(ו,חכ) יניס רהב הישעה דימת תלע

הרוקמו השרושל רוזחלו ףוגה ןמ תאצל המשנה לש תידימתה הקושתה ונייהד - "דימת תלוע"
.("תרתוסמ הבהא" :תודיסחה ןושלב) יקולאה

לש תילענה תולגתהה תועצמאב תידוהי המשנ לכב העבקנ וז הבהא - "יניס רהב היושעה"
.יניס רה דמעמ
(ונק'א 'מע רבדמב הרותה-רוא)


(ו,חכ) יניס רהב היושעה דימת תלוע

(י"שר) םיאולימה ימיב ושענש ןתואכ

הז ידי -לע .תודובעה לכ תא השעו השמ שמיש זאש ,איה םיאולימה ימי לש תדחוימה םתלעמ
לכבש לוטיבה חוכ תא ררועו "רוניצה תא חתפ" םיאולימה ימי תלוע תא בירקהל ליחתה השמש
."'הל לילכ" - "הלוע" תדובעל עיגהל דימת לכויש ,ידוהי
(234 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ח,חכ) 'הל חוחינ חיר השא

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

."'הל חוחינ חיר" הז ירה ,תובהלתהבו תומימחב 'ה תא דבוע םדא רשאכ - "השא"
(נ 'מע רבדמב הרות-רוא)


(הל,טכ) םכל היהת תרצע ינימשה םויב

תימינפ הטילקב םיטלקנ - ףיקמ תניחבב תוכוסה גחב וכשמנש םייוליגהו תוכשמהה לכ
.(הטילקו הריצע ןושל "תרצע") תרצע-ינימשב
(וע 'מע םירבד הרות-יטוקיל)

תובא יקרפ


ןורהא לש וידימלתמ יווה

בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא ,ןורהא לש וידימלתמ יווה ,רמוא ללה .םהמ ולבק יאמשו ללה
(בי הנשמ ,א קרפ) הרותל ןברקמו תוירבה תא

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

היה דציכ - ןתנ 'רד תובאב ושריפ - םולש ףדורו םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ יווה
תעדמ אלש םהמ דחא לכ ךלוה היה ,םיטטוקתמ םדא ינב ינש האור היהשכ ?םולש בהוא ןורהא
יל רמוא אוהו ,ךל אטחש לע ומצע תא הכמו טרחתמ אוה ךיא ךרבח האר ,ול רמואו ,ורבח
דציכו .הז תא הז םיקשנמ ויה הזב הז םיעגופ ויהשכ ,ךכ ךותמו ,ול לוחמתש ךילא אובאש
םינפ ול הארמו ומע רבחתמ היה ,הריבע רבעש םדאב עדוי היהשכ ?הרותל תוירבה ברקמ היה
היה המכ םיערה יישעמ הז קידצ עדוי היה וליא ,רמואו שייבתמ םדא ותוא היהו ,תובוהצ
ךלה רושימבו ('ב יכאלמ) וילע דיעמ איבנהש אוה .בטומל רזוח היה ךכ ךותמו ,ינממ קחרתמ
.ןוועמ בישה םיברו יתיא

:ר"ומדא ק"כ שריפ

הרואכל :רואיב ךירצ - םולש ףדורו םולש בהוא ,ןורהא לש וידימלתמ יווה :רמוא לליה
?ןורהא השע ןכש הנימ-אקפנ יאמלו ,"םולש ףדורו םולש בהוא יווה" הרצקב רמימל היל יווה

:רמול שיו

לכבו ;"םישדוק שדוק ושידקהל ןורהא לדביו" רמאנ וילעש ,לודג ןהוכ היה ירה ןורהא (א
לש וידימלתמ תויהל דחא לכ ךירצ ךכו .הרותל תוירבה בוריקב קסעתהל ומצע תא ליפשה תאז
.ןורהא

תקולחמב קיזחמה לכ" ל"זר רמאמכו ,ןיד יפ-לע בויח אוה "םולש ףדורו םולש בהוא" (ב
ידי-לעו עשר םדאל וליפא םולש ןתונ היהש ,ןורהאכ גהנתהל שיש שדחמ אנתהו ."ואלב רבוע
.ןידה-תרושמ םינפל איה וז הגהנהו ,ןוועמ ובישה הז

יאמשש ,רייגתהל אבש ירכונה יבגל ארמגב ראובמה יפ-לע ,אקווד לליהל תכייש וז הארוהו
.ןידה -תרושמ םינפל לש הגהנה ,ובריק לליה ןכ-ןיאש-המ ,ןיינבה תמאב ופחד
(הגומ יתלב - ה"לשת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)

וליפא ,ידוהי לכל תלבגומ יתלב הבהא התיה ןהכה ןורהאל - ןורהא לש וידימלתמ יווה
םע רשקתהש ךכ ,הרותה רואל בריק הזכ ידוהי םגו ;"אמלעב תוירב" םשב ארקנש ידוהיל
.הרותה לש תלבגומ יתלבה תומלשה

תעדוי הניא תיתימא הבהא ,ןכש ,ידוהי לכל ןורהא לש הבהאה ישגר לש תמאה לע הארמ הז
הז ידוהי םגש תלעופ איהו ;"תוירב" רדגב אוהש ידוהי םג הפיקמ איה ןכלו ,הלבגהו הדידמ
.הרותל ברקתיו ותואיצמ לש תולבגמל לעמ הלעתי

,ויתולבגמל לעמ דמולה תא םמורל הנשמה לש החוכב ןכש ,הנשמ רבדב וז הארוה העבקנ ןכל
ידוהי רשאכ ,ןכל ."תוינשמה תוכזב אלא תוסנכתמ תויולגה לכ ןיא" ל"זר רמאממ ןבומכ
ירבד םע דמולה לכש ןיב אלפנ דוחיי היהנ הרותה דומיל ידי-לעש - הנשמב וז הארוה דמול
לבקמ אוה - הרותב ומצע תא ןתנו בתכש ,הרותה ןתונ םע אלפנ דוחייל דעו ,דמולש הרותה
.וז הארוה םייקל לבגומ יתלב חוכ
(890 'מע ב ךרכ א"שנת'ה תוחישה-רפס - א"שנת'ה חספה גחל יללכ-בתכממ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל


1סחניפ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ט"י

תותבש ראשב רשאמ רתוי ,תולבא ששח לש םיניינעמ רמשיהל שי 'םירצמה ןיב' לש תותבשב
.2תבשב תולבא ששחל םוקמ תתל אלש ידכ ,הנשה

.תוטמ תשרפ ףוסב םישמוחב תספדנה ,(ג,ב - א,א והימרי) "והימרי ירבד" :הרטפה

.א קרפ - תובא יקרפ

3םידומילה [תנש] םויס ןיינעב

ינפל - רקובב הטורפ ,הקדצל אוהה םויב שירפת - 'ית תומייסמהמ תחאו תחא לכש - ןוכנ
.וירחאל - הטורפו ,םויסה

...דיא א" :(ל"נה םויד - םוי םויה) רמאמה - ןכרע יפל - ןהל הנראבת 'ית תורומה
."תוקולאמ ['דרפנ' םולשו-סח תויהל הצור וניאו לוכי וניא ידוהי=]
נ"שו סחניפ פ"ר יש תחנמ הארו .(ןיטיג תומש ,לאומש-תיב) דחאמ ץוח םיאלמ םלוכ הרוסמב יכ ,ד"וי אלמ (1
ךרכב ,המ-םושמו) אלמ דימת ספדנ זאמו .93 'מע גי ךרכ תוחיש-יטוקילב יברה תרעה - .'וכו (?א,כר) רהוזל
.(אלמ - םיאבה םידומעה ישארבו ,רסח ספדנ החישה שארב 160 'מע 'ח

ויהו .הז ןיעכ םעטמ םש וריתה רוסיא םגש - (א"עס,חי) הגיגחל ןייצמו .1091 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל (2
.םירצמה ןיב תותבשמ תחא לכב דעוותהל ןהב דיפקה יברהש םינש

םויס גח לע יברל וחווידש ,ןילקורבב 'הקבר תיב' לש 'הבוח ןג'ב תורומ תצובקל (ד"מלה תונשמ) תוארוה (3
.נ"פה ןכותל ןויצה-לע ןריכזא" :םש םייסמו .(14 'מע ,ט"נשת זומת 'ד ,מ"יב) ןוויס א"כ םויב םידומילה
.'םוי םויה'ב ולש ימויה םגתפה תא דמלל ,ךיראת לכב ךכ גוהנל שי אמשו ."בוט הנרשבתו

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il