- ו"טת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה זומתב ה"כ * יעסמ-תוטמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תובא יקרפ תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ הלואגו חישמ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


,קוליסו םלעה - תוינוציחב
יוליגה תילכת - תוימינפב


םגש ,תעדו םעטמ הלעמלש הבהא אוה תירב תתירכ לש הניינע
ראשית - ךפהל ףאו ,הבהאל םוקמ ןיא תעדו םעט יפ-לע םא
לע הנושארה הרושבהש אופא ןכתיי ךיא * הפקות לכב הבהאה
המלו * ?םירתבה ןיב תירבב אקווד התייה תויולגה 'ד
ינפ ויה ,םישדוקה-שדוקל םירכנ וסנכנש העשב אקווד
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?"ויחא לא שיא" םיבורכה


הלודג הכשח המיא הנהו" 2בותכש ומכ ,םירתבה ןיב תירבב התיה תולגה תרושב 1תלחתה
.תויולגה 'ד לע זמר והזש ,"'וג

,הבהאל םעטו דוסי ןיא רשאכ וליפא ,היהיש בצמ הזיאבש ,3אוה תירב תתירכ לש הניינע
תתירכ לש שודיחה והז .הפקותב הבהאה היהת םוקמ-לכמ ,הבהאה ךפיה לע םימעט םנשי ,הברדא
.תירב

אוה תירב תתירכ לש שודיחה .תירב תתירכב ךרוצ ןיא ,הבהאה לע םימעט םנשיש ןמזל עגונב
אלימבו ,רבדב היולתה הבהא) תעדו םעט יפ-לעש הבהא וז ןיאש ןוויכ ,דימת היהת הבהאהש
.לובג ילב תימצע הבהא אלא ,(4הבהא הלטב יזא ,הבהאל םעט ןיאש ,ונייה ,רבד לטב רשאכ

תתירכ םישוע זאו .יוליגב ,רבדב היולת הניאש תימצע הבהאה הריאמ תירב תתירכ לש ןמזב
.בצמו דמעמ יונישב בשחתהל ילבמ ,דימת הבהאה היהתש ,תירב

ירה ?תולגה ןיינע תודוא רמאנ םירתבה ןיב תירב תעשבש ןכתיי ךיא :ןבומ וניא הז יפ-לע
,ןכ-םאו ,תימצע הבהא ןכש-לכמו ,תעדו םעט יפ-לעש הבהא וליפא ,הבהא לש ךפיה אוה תולג
?תולג תודוא זא רבדל ןכתיי דציכ ,תימצע הבהא הריאמש העשב

דגנכ תויוכלמ דובעיש וניבא םהרבא רחבש 5ל"זר רמאמ יפ-לע ץרתל רשפא היה הרואכל
.הבהאה יוליג תעשב הז לע רבוד ןכלו ,הבוט אוה תולגה ירה הז יפ-לעש ,םונהיג

אל - תימצע הבהא יוליג טרפבו ,הבהאה יוליג ונשי רשאכ ,יכ ,קיפסמ וניא הז ץורית לבא
.תויוכלמ דובעיש תודוא אלו םונהיג תודוא אל ללכ רבדל ךירצ

השקומ ןיינע ץרותי הז יפ-לעש ,תולגה ןיינע תוימינפ ,תודיסחב ראובמה יפ-לע ןבויו
.6ל"זח ישרדמו ארמגב הלגנ יפ-לע

לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזבו ,ןוצר תע לש ןמזבש ,םיבורכה דמעמ תודוא 7ארמגב אתיא
ןמזבו ,9"תויולו שיא רעמכ" ,8"ויחא לא שיא םהינפ"ש ןפואב םיבורכה דמעמ יזא ,םוקמ
.ךפיהל םיבורכה דמעמ יזא ,ןוצר תע הז ןיא זאש ,םוקמ לש ונוצר ןישוע ןיאש

לא שיא םהינפש יפכ םיבורכה תא ואר ,םישדוקה-ישדוקל םייוג וסנכנש העשבש 10אתיא ןכו
.תדבוע וז המוא המל ואר - תומואה לכ ןיב תאז וחלשו ,תויולו שיא רעמכ ויחא

םהינפ םיבורכה דמעמ זא היהש ןכתיי ךיאו ,ןוצר תע ךפיה אוה ןברוחה ןמז ירה :11השקו
?ויחא לא שיא

:דימלתל ברה תעפשהמ לשמ יפ-לע תולגה ןיינע תוימינפ ראובמ 12תודיסחב

תעב רשאכ ךא .דימלתה לא בל-תמיש ךותמ אוה סחייתמ ,ודימלתל לכש עיפשמ ברה רשאכ
תא תונפהל חרכהב לכשה תקרבה לש עבטו רדסה דצמ ירה ,שדח ןיינע ברה לכשב לפונ העפשהה
אל ךכ-רחאו ,תמלעתמ איה ירה הקרבהה לא דימ םיסחייתמ אל םאו ,הקרבהה לא ובל תמושת
תמיש תא תונפהל ונוצר ,דימלתהל ברה לש ותבהא תוימינפ םצוע דצמו .תועיגי םוש וליעוי
.ודימלתל םג הרסומל ןמז ךשמ ירחאלו ,הלבקל לכויש ידכ ,הקרבהה לא וביל

תשלחנ ,שדחה לכשל וביל תמיש לדגתש לככ הנה ,שדחה לכשה תקרבהל בל םישמ ברהש העשב
.העפשהה תשלחנו דימלתהל בל-תמישה

רבגתמ אלימבו ,וילא בלה תמיש רתוי לדגת - רתוי קומעו הלענ היהי שדחה לכשהש לככ
.ןברוחו תולג לש ןיינע השענ דימלתה לצאש דעו ,וז העשב דימלתהמ בלה תמיש קוליס רתוי

אפוג אה ,הברדאו ,יוליגה תילכת הז ירה ןיינעה תוימינפב לבא ,תוינוציחב קר והזש אלא
,שדחה לכשה תא לבקל ידכ דימלתהמ ובל תמיש תא קלסל ברהל יאדכ דימלתה תבוט ליבשבש
תולג לש ןיינע דימלתה לצא היהי עגרלש יאדכש דע ,שדחה לכשה רקויו לדוג לע הרומ
.שדחה לכשה תא דימלתל תולגל ןתינ היהי ףוס-לכ-ףוסש דבלבו ,ןברוחו

אוה שדחה לכשהש - יוליגה לדוג לע הרומ אפוג הז ירה ,רתוי לודג םלעההש לככש ,אצמנו
היהי העשלש יאדכ ,שדחה לכשה תא ול תולגל הצורש דימלתהל ותבהא לדוג דצמו ,רתויב רקי
.שדחה לכשה וילא עיגי ףוס-לכ-ףוסש דבלבו ,קוליסו םלעה

-לכמ ,ןברוחו תולג הז ירה תוינוציחבש םגהש ,תולגה ןיינע תוימינפ ןבוי הז יפ-לעו
יוליגה דצמו ,הדיתעה הלואגה לש יוליגה - רתויב יוליגה תילכת הז ירה תוימינפב ,םוקמ
אובי ףוס-לכ-ףוסש דבלבו ,תוינוציחב ןברוחו תולג היהי העשלש יאדכ הדיתעה הלואגה לש
.הדיתעה הלואגה לש יוליגה

:תולגה רדסמ םג שי - רוא יוליג הז ירה תוימינפבש ךכל חרכה

,םיעשפו תונוע ,םיאטח לע הרפכ לש ןיינע קר הז ןיאש ,םיאור ,תולגה רדס לע םיטיבמשכ
.ימינפ ןיינע םג הזב שי אלא

רדסה תויהל ךירצ היה - םיעשפו תונוע םיאטח לע הרפכ קר תולגה ןיינע לכ היה וליא
םיאטחהמ קלח רפכתנ תולגב ףסונ ןמז רבועש לככ ירהש ,רתוי ןטק תולגה היהי ןמזל ןמזמש
.רתוי ןטק תולגה תויהל ךירצ אלימבו ,םיעשפו תונוע

ןהו םירצמ תולגב ןה ונא םיאור תאזו .רתוי לודג תולגה השענ ךשמנש לככש םיאור לעופלו
.הזה תולגב

היה םינושארה הנש הרשע-עבשב .13םינש רשעו םייתאמ םירצמב ויה לארשי-ינב :םירצמ תולג
םג ;15דובעיש היה אל םיטבשה ויחש ןמז לכ הנה ,בקעי תריטפ ירחאל םג ;14רתויב בוט
םינש ששו םינומשב ,16םירמ הדלונשכ רמה תולגה רקיע ליחתה ,םיטבשה תתימ ירחאל
ןתינ ןיא ןבת"ד הריזגה התיה אפוג ולא םינש ו"פבו ,17םיקלא אירטמיגב ו"פ ,םינורחאה
ערה 'וגו הערפ לא יתאב זאמו" - הלואגל רתויב בורק השענ רשאכ ,ןפוסב קר 18"ךידבעל
.19"הזה םעל

תלחתהב .תוקולא יוליג טעמתמו ,תולגה רבגתמו ךלוה ,ךשמנש לככש םיאור הזה תולגב ןכו
םלעהה השענ ןמזה ךשמנש לככו ,םיארומאה ךכ-רחאו ,םיאנתה ידי-לע יוליגה היה תולגה
ארקנ ןכלש ,ללכ יוליג ןיאו טעמכ ירה אחישמד אתבקעד םינורחאה תורודבש דעו ,רתוי לודג
20ןתנ 'רד תובאב אתיאדכ ,(יוליגב) תויח וב ןיאש רבא אוה בקעש ןוויכ ,םייבקע םשב
.םדאבש תוומה-ךאלמ אוה בקעהש

תוימינפ .ימינפ ןיינע םג וב שי אלא ,תוריבע לע הרפכ קר וניא תולגהש ןבומ הז רדסמ
השענ שדחה רוא יוליגל ("גארטוצ רעד") היינפה דצמו ,שדח רוא יוליג - אוה תולגה ןיינע
לככ ,הדיתעה הלואגל היינפה רתוי תישענש ,ןמזה ךשמנש לככ ,ןכלו ,העפשההמ קוליסה
.רבגתמו תולגה ךלוה ,חישמ תאיבל םיברקתמש

תא ואר םישדוקה-ישדוקל וסנכנ םייוגה רשאכש שרדמב בותכש המ ןבוי הז יפ-לע
לבא ,תולשלתשה רדסב תוינוציחב קר אוה תולגה ןיינע לכ יכ - תויולו שיא רעמכ םיבורכה
לש םוקמ ,םישדוקה-ישדוקב ,ןכלו .יוליגה תילכת הז ירה ,תוימינפב אוה ןיינעהש יפכ
.ל"נכ ןוצר תע הז ירה תוימינפב ;ויחא לא שיא םהינפ םיבורכה דמעמ זא היה ,תוימינפ

הז ירה תוימינפבש ןוויכ - תולגה תודוא רבוד םירתבה ןיב תירב תעשבש םעטה םג והזו
לע הרושבה התיה ,תימצע הבהאה הריאהשכ ,םירתבה ןיב תירב תעשב .יוליגה תילכת לש ןיינע
.תולג לש ןיינע הז ירה ,תולשלתשה רדסב הלגתה רבדהש יפכ אלא ,הדיתעה הלואגד םייוליגה

:איה הדובעב הזמ הארוהה

ךפהת תוכלמ"הש דעו ,תולגה רבגתמו ךלוה ךשמנש לככש ,תולגה תכשח לע טבה ילבמ
תורבגתהש םיעדויש ןוויכ ,לעפתהל ןיא ,םוקמ-לכמ ,הזכ ךשוח היה אל םעפ ףאש ,21"תונימל
.הלואגה רואל םיברקתמש ינפמ איה ךשוחה

:םיניינע ינש דימלתהמ םישרדנ ,לבקמה לא הטמל לעופב הלואגה רוא תא ךישמהל ידכבו

תילכת הז ירה תוימינפב לבא ,תוינוציחב קר אוה קוליסו םלעההש עדייש ,העידיה (א
.יוליגה

לש העונתב ברה אצמנ תוינוציחבש ךכ לע טבה ילבמ ,רשא ,ברה לא ןואמיצהו תורשקתהה (ב
תעשב ומכ ,ברה לא ןואמיצו תורשקתה לש העונתב דומעל דימלתה ךירצ ,םוקמ-לכמ ,קוליס
,23'וג םימשב יל ימ" :22ותוקיבד תעשב רמוא ןקזה ר"ומדא היהש יפכ ,רתוי דועו ,העפשהה
ךיד זא טינ רעמ ליוו ךיא ,'וכ אבה-םלוע ןייד טינ ליוו ךיא ןדע-ןג ןייד טינ ליוו ךיא
;ךלש אבה-םלועה תא הצור יניא ,ךלש ןדעה-ןג תא הצור יניא ,םולכ הצור יניא =] "ןיילא
,[דבלב ךתוא הצור ינא

.ונימיב הרהמב הדיתעה הלואגב ,לבקמה לא שדחה רוא יוליג השענ ןואמיצה ידי-לעו

* * *

.תורבוחמ יעסמ תוטמ תוישרפה וז 24תבשב

םכח ידי-לע :םינפוא 'ג הזב שיש ,רדנ תריקע תודואו םירדנ תודוא רבודמ תוטמ תשרפב
אפוג לעבבו .26אבהלו ןאכמ רדנה תא םיריפמש לעבו בא ידי-לע ,25ערפמל רדנה תא רקועש
תרפה לש תוכז שי םהינשל .לעבו סורא :ןיאושינה ירחאלו ןיאושינה םדוק ,םינמז 'ב םנשי
.לעבל סורא ןיב םיניד יקוליח םנשיש אלא ,םירדנ

,םירדנ תרפה ןידב וניצמ םוקמ-לכמו ,סוראמ רתוי תוכזו חוכ ול שי לעבהש רבתסמ הרואכל
:לעב יבגל סוראב הלעמ שיש

םיכייש םניא ןיאושינה םדוק הרדנש םירדנה ,27"ןימדוקב רפימ לעבה ןיא"ש אוה ןידה
.28"ןימדוקב רפימ"ש אוה ןידה סוראב ,תאז תמועלו .לעבל

הרענ"ד ,באה םע דחי אלא ,ומצע ינפב רפימ וניא סוראש יפל - אוה הזב םירבסהה דחא
ירה ,ןימדוקד הלבגהה תכייש אל באה לצאש ןוויכו ,29"הירדנ ןיריפמ הלעבו היבא הסרואמה
רפימש לעבה ןכ-ןיאש-המ .ןימדוקב רפימו הלבגה ןיא ולצא םגש ,סוראה תא םג ררוג הז
תולבגהה םנשי אלימב ,ומצעל תואיצמ השענו ,30"היבא תושר ןקורתנ" ירהש ,ומצע ינפב
.ולש

:אוה הדובעב הזב ןיינעה

תוללכש םגה .ןיאושינד הדובעהו ןיסוריאד הדובעה :הדובע ינפוא ינש םנשי םשה תדובעב
שי תויטרפב הנה ,31ןיאושינה ןיינע היהי אובל-דיתעל אקוודו ןיסוריאל לשמנ תולגה ןמז
.ןיאושינד הגירדמהו ןיסוריאד הגירדמה אפוג תולגה ןמזב

אל ותדובע .םלועהמ קתונמ השענ םדאה .32"אמלע ילוכא הל רסאד" - איה ןיסוריאד הדובעה
,תוקולא םע דחוימ תויהל ,33"דחא רשבל ויהו 'וג קבדו"ד הגירדמב היהיש ךכ ידכ דע הלעפ
.רבכ אצי םלועה יניינעמ לבא ,תוקולא םע דחאתנ אל ןיידע אוה

דילומש דע ,תוקולא םע דחואמ השענ םדאה ."דחא רשבל ויהו" - איה ןיאושינד הדובעה
."םיבוט םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות" 34ל"זר רמאמכו ,ןיאושינה תילכת והזש ,ול המודב
.ילכה ךותבש ןיינעהל דחאתמו לטבש ילכ םה ויתוישע לכו אוהש ,ונייהו

-לכמ ,ןיסוריאד הדובעה רשאמ רתוי הברה תילענ איה ןיאושינד הדובעה תלעמש םגה
:ןיאושינד הדובעה לע ןיסוריאד הדובעב הלעמ שי ,םוקמ

קוקז וניאו ,רומג קידצ רבכ אוה ירה ,ןיאושינד הדובעל עיגהש ןוויכש ,בושחל םדא לוכי
.באהל קוקז וניאו ומצע ינפב רפימה לעב רבכ אוה ,35ה"בקה רזעל דוע

ךרד" ,"אבכוכ רב" וניאש דימ ועדי יזא ,36ןכ רמאש והשימ היה רשאכש ,איה תמאה לבא
עגונב ןכש-לכמו ,תוימשגב המחלמ תודוא רבוד םשו ."אביזוכ רב" אלא ,37"בקעימ בכוכ
.תוינחורב המחלמל

הטמל אוה ומצע דצמש םגה - ןיאושינד הדובע לע ,ןיסוריאד הדובע ,סוראד הלעמה יהוזו
רשאכו ,ה"בקה לש וחוכב ךלוה אוה .28"באד היתפתוש"ב רפימש ,איה הזב הלעמה לבא ,רתוי
ומצע דצמש הזכ םוקמל עיגהל ותלוכיבו ,תולבגהה לכ םירס יזא ,ה"בקה לש וחוכב םיכלוה
.וילא עיגהל לוכי היה אל

הנה .38אתינעט ימידקאש ערה-רציה םע םיימשגה םירבדה םיחקלנ והותמו ,ןוקיתל םדק והות
ררבל חוכה תא םג ול ןיא אלימבו ,והותב עיגמ אל אוה ;ןימדוקב רפימ וניא ומצע חוכ דצמ
.והותמ םיחקלנש םיניינעה תא

והות ,ןימדוקד הלבגהה תמייק אל ה"בקה לצאש ,"באד היתפתוש"ב רפימש הז ידי-לע לבא
ימידקאש ערה -רציה תא חצניו ,והותב עיגיש ,סוראהל םג חוכ אוה ןתונ - ןוקיתל םדקש
תוצוצינה תא ררבל חוכ תניתנ יהוז .39ול לוכי - ורזוע ה"בקהש הז ידי-לע ,אתינעט
תדובעב חוכ תניתנו רתיה - םירדנ תרפהד ןיינעה והזו .םיימשגה םירבדב םנשיש והותד
.40םיימשגה םירבדב םירוריבה

:ןיינעה תדוקנו

,תעדל םיכירצ - 41ןיאושינד הדובעב םיזחוא רשאכ וליפא ,תילענ הגירדמב םיאצמנש לככ
הלעמל םע רשקתהל דימת םיכירצ אלא ,("חוכ םענעגייא ןטימ") ומצע חוכב תכלל רשפא-יאש
עיגה אל ןיידעש ,יוליע רחא יוליעב ,רתוי םילענ םיניינע םנשיש העידי ךותמ ,ונממ
.הדובעה תלחתהב ןיידע אוה ירה ולא םיניינעבו ,םהילא

הרואכלד - הנומאה ןיינע לארשי-ינב לצא היהי זא םגש ,אובל-דיתעל היהיש 42ךרד-לעו]
,אוה ןיינעה ךא ?הנומאה ןיינעל וכרטצי המל ,תוקולאב היאר היהת זאש ןוויכ :ןבומ וניא
םיניינעל עגונבו ,היאר לש ןפואב ויהיש םיניינעהמ רתוי םילענ םיניינע ולגתי זא םגש
.43הנומאה ןיינע ךרוצ היהי ולא

'ב םה ךלמו בר ירה ,הרואכלו ,44"ךלמ והיאו בר והיא"ש חישמל עגונב וניצמש והזו
,אוה ןיינעה ךא ?קוחירו תוממור וניינע "ךלמ"ו ,בוריקב העפשה וניינע "בר"ש ,םיכפה
היהיו ,היארה ןיינע היהי הבש ,תימינפ העפשה היהתש ,ונייה ,םיניינעה 'ב ויהי חישמבש
.הנומאה ןיינע היהי הזבש ,תוממור לש ןיינע םג

הגירדמב םיאצמנ רשאכ םגש - תולגה ןמז ךשמב וניתדובעו ונישעמב םג אוה הז ךרד-לעו
.[ןיסוריאד הגירדמב םיאצמנ םהיבגלש רתוי םילענ םיניינע םנשי ,ןיאושינד

ןוויכ ,ןכומ וניא ןיידעש העידי ךותמ ,ונממ הלעמלש אגרד םע םירשקתמש הז ידי-לעו
םילטבתמו ,"סורא"ה תא םג ומע "בא"ה ררוג יזא - יוליע רחא יוליעב םהש םיניינע םנשיש
."ןימדוקב רפימ"ו ,תולבגהה לכ ולצא

דע םירצמ תאיצימ ,וז הרדסב ונמינש ,תועסמה ןיינע תודוא 45הכוראב םעפ רבוד רבכ
.חישמה תאיב דע רובעל םיכירצ לארשי-ינבש םיניינעה לכ לע םירומ םהש - וחרי ןדרי

הזיאב אוה עדוי ,תועסמה ןיינע תא עדויש ימש ,46ט"שעבה רמאמכו הלבק ירפסב אתיאדכ
.חישמה תאיב דע ,תועסמ הזיאו המכ ,רובעל וילע המו ,אוה זחוא עסמ

47"םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי ינב יעסמ הלא" .תוילע לש רדס אוה תועסמה ןיינע תוללכ
לכש 48יפל - םירצממ ואצי ובש דחא עסמ קר היה הרואכלש ףא - םיבר ןושל "יעסמ" ,
.העש התואבש בחרמהל העש התואבש םירצממ האיצי אוה םניינע תועסמה

יבגל 49"הבחרו הבוט ץרא" בשחנש המו ,תוגירדמ המכו המכ םנשיש יפל - הזב הרבסההו
תועסמה ןיינע אטבתמ הזבו ."םירצמ"ל בשחנ רתוי תילענ הגירדמ יבגל הנה ,הנותחת הגירדמ
,ךרע יפל אלש ("ןייג ןוא ןייג ןייא ןיא ןטלאה") הכילה לש העונתב דימת תויהל -
אלש היילע יהוזש ,םינפ-לכ-לע הווהה ובצמל סחיב "הבחרו הבוט ץרא" לא "םירצמ"מ
.הגרדהב

תומשנ ןכ -ןיאש-המ ,הגרדהב איה םתיילעש יפל ,"םידמוע" םיארקנ םיכאלמש 50עודיכו
םילוכי דחא עסמבש ,ונייה ,ללכ הגרדהב אלש ךליל םילוכיש ,"םיכלהמ" םה הטמל םאובב
.לובג-ילבל לובגמ היילע ,הבחרו הבוט ץרא לא ,םילובגו םירצימ ,םירצממ דימ תאצל

רבד לש ותימאלש העידי ךותמ ,האלה ךליל םיכירצ אלא הזב קפתסהל ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףאו
הבוט ץרא לא אובלו וז הגירדממ תאצל םיכירצו ,הלבגה ,"םירצמ" אלא וניא הז םג ירה
,חישמה תאיבל ,וחרי ןדרי לא אובנש דע ךליל םיכישממ ךכו ,רתוי תילענ הגירדמב הבחרו
.ןמא ונימיב הרהמב ,51ןיאדו חרומד
םחנמ-תרות' ;הגומ יתלב - ז"טשת'ה בא-םחנמ ח"הבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ םיעטק)
(סופדב אצמנ , ז"י קלח 'תויודעוותה -

ק"הלל תמגרותמ ארודהמ) ךליאו 359 'מע ב"ח ש"וקלב הספדנו (שידייב) ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה וז החיש (1
.ל"ומה י"ע מ"מ ינויצ הזיא ופסותינ וז הרודהמב .(ךליאו 63 'מע -

.זי ,ד"מפ ר"בבו ,בי,וט ךל-ךל (2

.מ"כבו .ב,דמ םיבצינ ת"וקל האר (3

.ז"טמ ה"פ תובא (4

.אכ,םש ר"ב (5

.נ"שו .ךליאו הר ע"ס ה"ח טקולמ מ"הס םג האר (6

.א,טצ ב"ב .א,דנ אמוי (7

.כ,הכ המורת (8

.ךליאו א"עס ,םש אמוי הארו .ול,ז א-םיכלמ (9

.ט ר"כיאד אתחיתפ םג הארו .ב,דנ אמוי (10

.(א,דנ) םש אמויל א"שרהמ ג"אדחב השקהש ומכ (11

- ןומירה-חלפב ספדנ) ע"נ שטיר א.פמ יולה ללה ה"ומ דיסחה ק"הרהל אתקיספב אתיא ה"ד רמאמ האר (12
.(ךליאו טל ע"ס (ב"נשת םילשורי) תומישרו םירמאמ

.מ,בי אוב .ב,במ ץקמ .גי,וט ךל-ךל י"שרפ (13

.פ"הע ט"העבבו יחיו פ"ר (14

.זט,ו אראו י"שרפ .ח ,א"פ ר"ומש (15

.אי ,ו"טפ יתבר אתקיספ .(רבע ויתסה הנה יכ פ"הע) אי ,ב"פ ר"שהש (16

.ח ע"ס תומש ת"הוא האר (17

.זט,ה תומש (18

.גכ,םש (19

.א"לפס (20

.ב"ע שיר ,טמ הטוס (21

.ולסכ חי "םוי םויה"ב קתענ - .(א"עס ,חלק צ"מרד) מ"פ הליפתה תווצמ שרוש צ"צהל צ"מהס (22

.הכ,גע םיליהת (23

תמגרותמ ארודהמ) ךליאו 612 ע"ס ב"ח ש"וקלב הספדנו ,(תידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע ההגוה וז החיש (24
.הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכו ,מ"מ ינויצ הזיא דוע ופסותינ וז ארודהמב .(ךליאו 290 'מע - ק"הלל

.ב"ער ,דע תובותכ (25

.נ"שו .(ךליאו גיק 'מע ד"וי ךרכ) א"ס הרפה ךרע תידומלת 'קיצנא .ךליאו ב,אכ ריזנ האר (26

.ה"לס ד"לרס ד"וי ע"וש .א"עס ,זס םירדנ (27

.ה"ס םש ע"וש .ב"עס ,םש (28

.םש ע"וש .ב"עס ,וס םש (29

.(הנקורתנ ה"ד) י"שרפבו א ,חס םש האר (30

.ג,דפ (תוטמ) ונתשרפ ת"וקלב אבוה .ו"טפס ר"ומש האר (31

.ב"ער ,ב ןישודיק (32

.דכ,ב תישארב (33

.ו ,ל"פ ר"ב .חנ פ"ר י"שרפ (34

לש רזעה אלל םג רבכ חצני יזא ,ז"ועלל רוזעי אל ה"בקה קר םאו ,ז"ועלל רוזעי אל ה"בקהש אוה רקיעה (35
.(הגומ יתלב החנהמ) ...ה"בקה

.ב,גצ ןירדהנס .א,זנ ןיטיג - ילבבו .ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי האר (36

.זי,דכ קלב (37

.ב,טעק א"חז האר (38

.נ"שו .ב"ער ,בנ הכוס האר (39

.נ"שו .(ךליאו 133 'מע ב"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ו"פ ד"ישת תוטמ פ"שד םירדנה ע"הל ה"ד האר (40

םימייוסמ םיניינעבש תויהל לוכיש ,ךכ ,תועסמ כ"וכ ונרבע רבכו ,"יעסמ" תשרפב ונא םידמוע ירהו (41
.(הגומ יתלב החנהמ) ןיאושינ תגירדמב רבכ םידמוע

.הגומ יתלב החנהמ - עוביר יאצחב רגסומה (42

.מ"כבו .ךליאו א"עס ,ז ןנחתאו ת"וקל האר (43

.מ"כבו .(ךליאו ב,יק צ"מרד) ג"פ ךלמ יונימ תווצמ צ"צהל צ"מהס האר (44

ע"ס ד"יח תויודעוותה - םחנמ-תרות) ךליאו ג"ס דקתשאד בא-םחנמ ח"הבמ ,יעסמ-תוטמ פ"ש תחיש םג האר (48
.נ"שו .(ךליאו 224

.נ"שו .ל"ס תופסוהב (ט"נשת תאצוה) בוט-םש-רתכ םג הארו .(יעסמ) ונתשרפ םירפא-הנחמ-לגד האר (45

.(יעסמ) ונתשרפ שיר (46

.(יעסמ) ונתשרפ שיר ת"וקל האר (47

.דועו .ח,ג תומש (49

.מ"כבו .(ךליאו א,המ) יתוקוחב פ"ר ת"וקל .(ךליאו א"עס ,ל) בשיו פ"ס א"ות האר (50

.ד,צ .ב,טפ םש ונתשרפ ת"וקל הארו .ב,גצ ןירדהנס (51תויהל ךירצ היה - םיאטח לע הרפכ קר תולגה ןיינע לכ היה וליא
ךשמנש לככש םיאור לעופלו ,רתוי ןטק תולגה היהי ןמזל ןמזמש רדסה
...רתוי לודג תולגה השענ


-לכמ ,קוליס לש העונתב ברה אצמנ תוינוציחבש ךכ לע טבה ילבמ
,ברה לא ןואמיצו תורשקתה לש העונתב דומעל דימלתה ךירצ ,םוקמ
רתוי דועו ,העפשהה תעשב ומכ


הדובעב םיזחוא רשאכ וליפא ,תילענ הגירדמב םיאצמנש לככ
םיכירצ אלא ,ומצע חוכב תכלל רשפא-יאש ,תעדל םיכירצ - ןיאושינד
ונממ הלעמל םע רשקתהל דימת


הלואגו חישמ יניינעב םישרודו םילאוש


חוכ תפסות שי ,ןועריג לכ לומ


?"קימעמו ךלוה"ה תולגה ךשוח םע דדומתהל חוכה ןינמ

הזיאב וא םוקמ הזיאב ןועריג השענ היהתש הביס וזיאמ רשאכש םיאור ונא השודק יניינעב
תא - איהש הדימ וזיאב - אלמל ידכ ,םירחא םיניינעב תפסות השענ 'ה ידסחב הנה ,ןיינע
.הז ןיינעב השענש ןורסיחה

אלמלא" ארמגב אתיאדכ - לגעה אטח ,הרות-ןתמ ירחאלש ןושארה אטחהמ לחה וניצמש יפכו
אתיא הז ךרד-לעו ,"דבלב עשוהי רפסו הרות ישמוח השימח אלא םהל ןתינ אל ,לארשי ואטח
תרשע אלא םהב ויה אלש ,תונושארה תוחולב רעטצת לא (השמל) ה"בקה ול רמא"ש שרדמב
אוה אדה .תודגאו שרדמ ,תוכלה םהב אהיש ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו ,דבלב תורבידה
..."הישותל םיילפכ יכ המכח תומולעת ךל דגיו ,ביתכד

ידקפ םויבו" בותכש ומכ ,לגעה אטח ידי-לע אבש] שדקמה-תיב ןברוחל עגונב הז ךרד-לעו
ןיינע אוהש ,באב העשת לש הייכבה האב הזמש ,"אוהה הלילב םעה וכביו" ןכו ,"יתדקפו
לכ םייולת ובש ,תונברוקה ןיינעמ לחה ,םיניינע המכו המכ ולטב הז ידי-לעש ,[ןברוחה
ןיינע טשפתנ ,הז ןורסיח אלמל ידכ הנה - ...תומלועב תוכשמההו תומלועה תיילע יניינע
יפ-לע-ףא רשא ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב רשאמ רתוי ,"םונקת תונברוק םוקמב"ש ,הליפתה
,הליפתה תעשב ,םייתניב ירה ,םיעשפו תונווע לע הליחמו החילס תשקב לש ןיינע והזש
!ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ - "דמוע התא ימ ינפל עד" רמאנ וילעש הז םע אוה רשקתמו רבחתמ

- םייטרפ םיניינעל עגונב םג אוה ןכ ,םייללכ םיניינעל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
ןיינע לע תוחוכ הלעמלמ םינתונ יזא ,םייוסמ ןיינעב ("לאפכרוד א") ןולשיכ ונשי רשאכש
תווצמה םויקו הרותה דומילד הדובעה לע םינתונש תוחוכהמ רתוי םילענ תוחוכ םהש ,הבושתה
רה"ב תולעל לכויש רושימ םוקמב אצמנה םדאל עויסה ןיב קוליחה תמגודב ,ליגרה ךרד-לע
קומע רובמ ואיצוהל םיכירצש "אתקימע אריב"ל לפנש ימל עויסהמ רתוי לקנ אוהש ,"'יוה
."'ה רה" תגספל ותולעהלו

,הקימעמו תכלוה תולגהש הדבועה תורמל :ןכלו

םא" :ס"שה ןמזב דוע רמאנש יפכו ,תוקולא יוליג טעמתמו ךלוה רודל רודמ ירהש -
,"ריאי ןב סחניפ 'ר לש ורומחכ אלו ,םירומחכ ונא ...םדא ינבכ ונא םיכאלמכ םינושארה
רודל דע ,(ההימתב) "ארד רושכא" לש העונתב תורוד יוביר ורבעש ירחאל המכו-המכ-תחא-לעו
טעומ ובש תויחהש ,םדאה ףוגבש "בקע"ה תמגודב ,"אחישמד אתבקעד ארד" ארקנה ןורחאה
- שגרנ וניא טעמכש דע רתויב

,"תעדמ אלש שואי" לש העונתב לופיל םילוכי ויהש ךכ

ףסותינו ךלוה ןמזל ןמזמש - תיכפוה העונת הנשי 'ה תלמחב הנה ,הרותל עגונב ,םוקמ-לכמ
םאד) הכלהכ הרותב םישודיח שדחמש "קיתו דימלת" ידי-לע ,התע דע היהש המ יבגל הרותב
םוי לכבש רהוזב אתיאדכו ,יניסמ השמל רמאנש המ הלגמו ,("קיתו דימלת" וניא ,ןכ אל
."הל השפאל" ,הרותב הפסוה לש ןיינע תויהל ךירצ

דוע ופסותינש ,הברדא אלא ,הרותב טועימ השענ אל ןמזה ךשמבש דבלב וז אלש ,אצמנו
םא יכ ,"קנעה יבגל סננכ" ונא הזבש ,הגשהו הנבהב הניא הפסוההש ,אלא ;הרותב םיניינע
.הרותב םיניינע דוע ולגתנו ופסותינ הנשל הנשמו רודל רודמש ,םיניינעה תעידיל עגונב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ז"ישת זומתב ב"י תודעוותהמ)

יבר יצוצינ


תודהיה תורישב תונותיע


אורקל ךלי אלש ידכ - ןותיע םירצוי רבכ םאש ןבומ"
דעוייש הזכ ןותיע רוציל ךירצ - םייתד אל םינותיעב
אל" * "'ה תדובעלו תודהיה קוזיחל ילכ תויהל הליחתכלמ
זא קר - רוביצה תעידיל םאיבהל הבוח ,םירבד םישועש יד
,הייקנ ןושלב רבדל יאנותיעה לע" * "הרטמה תא םיגישמ
,רמול הבוח זא ;תוכלה יפוגב רבודמ םהבש םירקמל טרפ
םינותיעל יברה לש תויוסחייתה רורצ * "אמט וא רוהט
הנושאר המישר - םיאנותיעלו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הצמ ןתנ ןכמ רחאל .הצמ ותיבב שדוקב םישמשמל קלחמ יברה .ט"לשת חספה גח לש 'א ליל
וניינע" :ול רמאו ,'לאנרו'ז רעניימגלא' ןותיעה ךרוע ,ןוסבוקעי רעב-ןושרג 'ר ח"הרהל
סיפדמש שדוקה תוחיש לע ול הדוה יברה ."ןותיע ןכש-לכו ,'חס הפ' אוה חספה גח לש
.החלצהב וכריבו ונותיעב

יאנותיעה תדובעב םיללכ

.ןושיא השמ רמ ,'הפוצה' ךרוע ותעשב שמישש ימ רפיס יברה םע 'תודיחי'ב ויתושיגפ לע
יאנותיעכ ודיקפת - היה ,הלא תושיגפב ,יברה ומע חחוש םהילעש םייזכרמה םיניינעה דחא
.ידוהי

םידמל ונא ..."הינב לע הכבמ לחר עמשנ המרב לוק :םיארוק ונא והימרי רפסב" :יברה
בייח לוקה - ישירח יכבב יד אל .המרב לוקה תעמשהל תעדונש תובייחתה לע הז בותכמ
ףא יאנותיע לש ולוקש תעדונה תובישחה לע ,רתיה ןיב ,דומלל ןתינ ןאכמ .המרב עמשיהל
."המרב עמשיי אוה

םאיבהל הבוח .םירבד םישועש יד אל" :םוסרפ לש ותובישח לע םירבד יברה ביחרה ךשמהב
דחאו דחא לכ לע תלטומה תוחילשה תא םיאלממו הרטמה תא םיגישמ זא קר .רוביצה תעידיל
."ונתיאמ

ידי -לע 'תודיחי' דועל ונלבקתנ רשאכ ,תרחא תונמדזהב" :ןושיא רמ רפיס הזל רשקב
רפסה .יתכירעב עיפוהש םיאנותיעה לש 'הנשה רפס'ל ונביל תמושת תא הנפה אוה ,ר"ומדאה
ינאש ךכ ,יילע תבתכ רפסב ...ומצע לצא בורק םדא' :ר"ומדאה רמא .ונחלוש לע חנומ היה
ילכב םוסרפל תעדונה תובישחל בטיה םיעדומ םתא םגש יתאצמ ...םירבדב ןייעמ
.'...תרושקתה

לק אל יכ יתרעה ךכ בגא .יאנותיעו ןותיע לש ותוחילש לע םירבד ונבחרה החישה ךשמהב"
.'ךמעב ליכר ךלת אל' לש הריבעב הלילח לשכיהל אלב ,ודיקפת תא אלמל יתד יאנותיעל
תשרפב .י"שרו שמוחב יוצמ אוה יאדו' :וינפ לע קוחש-תבב ריעהו םירבדה תא עמש ר"ומדאה
ןאכמ יכ ל"זח םיריבסמ .הרוהט הנניא רשא המהבה ןמו הרוהטה המהבה ןמ :םיארוק ונא חנ
דיגהל אלש ידכ תויתוא הנומש המקיע הרותה .הייקנ ןושלב רבדל תובישחה לע םידמל ונא
רשאכ ,הרותב םירחא תומוקמב ,אסיג ךדיאל .הרוהט הנניא - שיגדהל הרחב איהו האמט המהב
.אוה אמט :תיעמשמ-דח ןושלב תעבוק איה .םילמב הברמ הניא איה הרותה תוכלה יפוגב רבודמ
תורדגהמ ענמיהלו האנו הייקנ ןושלב רבדל ףידעהל וילע - גוהנל יאנותיעה לע םג ךכ
וא ,רוהט - תחא הלימב ,רמול הבוח זא .תוכלה יפוגב םהב רבודמש םירקמל טרפ ,תויטלחה
."'תיאנותיעה םכתדובעב םכתא החניש יוארה ןמ הז ללכ .אמט - ןיפוליחל

בוט ילב ער ןיא

:יברה רמא (71 'מע א ךרכ ה"כשת שדוק-תוחיש) ה"כשת חנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב

רבדהש הדבועה לע טבה ילבמ ,םינותיע םיארוק םבורש הנידמב ונא םיאצמנ התע
.'וכו ןמז לוטיבב ךורכ

לש םמויק לכו ,בוט אלב ער ןיאש ןכש לכו ,ער אלב בוט ןיאש עודי
תבש-יאצומבש םהב םסרפתנש המ והזו - הזבש בוטה קלח םושמ אוה םינותיעה
.וידרב - רתאה ילג לעמ אינתה רועיש לחי

אוהו - אינתה תודוא התע דע ול עדונ אלש ימ םג ולכוי וידרה תועצמאב
ןיזאהל - לכוי התע ,םייוצר יתלב םיניינע תעימשל וידרה תא הכ דע לצינ
.אינתה רועישל

..."שרופמ ןותיע"

םוליצ האר) תובישיה ידימלתל תודעוימ ויה תונושארה םינשב הבאושה-תיב-תחמש תויודעוותה
הנוממ היה ןמוסרפ לע םג ומכ תויודעוותהה ןוגרא לע .(19 'מע 'תישארב ימי' רפסב העדומ
יברה חתפ ךכו .תונותיעב תויודעוותהה לע תועדומ םסרפל גהנש ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ה
:(17 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת הבאושה-תיב-תחמשב ותחיש תא

שרופמבש היאר אופא םיאיבמ - 'אסומינב דבע אתרקל תלזא' אוה רדסהש ןוויכ
,('רעפייפ ןיא טקורדעג יוזא ןעוועג שוריפב זיא סע') ןותיעב ךכ ספדנ
.הרות אלא םמלועב םהל ןיאש תובישיה ידימלתל תדעוימ תודעוותההש

ןותיעל דיחיה רתיהה

םע תושיגפ' רפסב המסרופ) י"חשת תנשב יברה לצא רנלו רתלא רמ יאנותיעה לש 'תודיחי'ב
:יברה רמא (97-96 'מע 'יברה

- תורודה וטעמתנש - הז ונרודבש אלא ,הרות לוטיב איה םינותיע תאירק םג
אלש ידכ - ןותיע םירצוי רבכ םאש ןבומו ,בצמה םע דדומתהל דציכ תעדל ךירצ
הליחתכלמ דעוייש הזכ ןותיע רוציל ךירצ - םייתד אל םינותיעב אורקל ךלי
ןותיע איצוהל רתיה םוש ןיא תרחא - 'ה תדובעלו תודהיה קוזיחל ילכ תויהל
.ןותיעה תא אורקלו

...'חלושמ'המ תושדח

ראית (א"שנת רייא ג"י םישודק-ירחא תשרפ תבש תוחישמ םירבד ישאר) תויונמדזהה תחאב
:רמא הכו ,'לטעטש'ה ,הנשיה תידוהיה הרייעב ייווהה תא יברה

םא ללכ םילאוש אל ,וננובאדלו ונרעצל ירה ,םינותיעב האירקה תלילשל עגונב
ומצעב בשוח דחא לכ ,הברדאו !םינותע תאירק לע םייוסמ ןמז לטבל רתיה ונשי
םישודיחה לכמ תעדל וילע - םדא-ןבכ גהנתהל ונוצרבו םדא-ןב ותויהלש
.םלועב םישדחתמש םישודיחל ותגהנה תא םיאתהל אליממו ,םוי לכב םישדחתמש

,םינותיע לש תואיצמ ללכ התיה אל - תונטק תורייעב טרפבו ,םימדוק תורודב
-ץראמ הקדצל 'חלושמ' עיגמ היהשכ קרו .םלועב השענהמ ללכ ועדי אל אליממו
?טרפב םילשוריבו ללכב לארשי-ץראב שדח המ :ותוא םילאוש ויה ,לארשי
המכ ךרד ,הכורא ךרד תכלל וילע היה ולא תורייעל עיגהל ידכבש ןוויכמו
הארש םישודיחה םה המ ,ןכ-םג ותוא םילאוש ויה - תורייעו תונידמ המכו
השענהמ ללכ םיעדוי ויה אל הזמ ץוח לבא ?ולא תורייעו תונידמב ורבועב
הרטמ הזב התיה ,הז לכ תא רפסמ היה 'חלושמ'הש המ םג ,הזמ הרתיו .םלועב
דע רובעל וילע היהש ,הכוראה ךרדה תא םעמושב - הז ידי-לעש םושמ ,השודקל
-ץראבש תודסומה תקזחהל ,הקדצל הניתנב רתוי דוע םיפיסומ ויה - 'וכ םהילא
.שדוקה ריע םילשוריבשו ,שדוקה

"!אוצמל רשפא-יא"

ןבומ דחא דצמ .יוצח היה םינותיעה לא יברה לש וסחי ,םירומאה םירבדהמ ןיבהל ןתינש יפכ
יברמ ןפואב םלצנל הבוח ,םימייק רבכ םהש ןוויכמ ,ינש דצמ ךא ,םהינכתמ תחנ-עבש אלש
.השודק יניינעל

:יברה ןנואתמ זיראפ םהרבא 'ר ח"הרהל (282 'מע 'םהרבא היה דחא') ה"כשת ףרוחמ בתכמב

יכ) בותכל וקיספה ןכ םג - םינותיעב - טבש 'ילו ולסכ ט"יל םירמאמ וליפא
.(הברדאו ,םינותיעהמ העינמה ןיא

:ןיינעל םירושק ויהש ד"בח ינקסע לע יברה לבוק ,ג"לשת ןושאר רדא תישארמ ,רחא בתכמבו

:ןפוא םושב "אוצמל רשפא-יא" תונורחאה םינשה רשע ךשמב - ד"בחב

ירפס שיש תע-יבתכמב תחא העדומ הנשב תחא םעפ םינפ-לכ-לע סיפדיש ימ...
...םתונקל רשפאו וספדנש ד"בח

"םייניעה לומ"

תא םסרפל ארק הכלהמבו עתפ תודעוותה יברה םייק ,ט"לשת ןוויסב 'ג ,ישילש םויל רוא
ב"יו ןוויס שדוח -שאר ןיבש הפוקתה ךשמב ,הקדצ תניתנבו הרותה דומילב הפסוהה ןיינע
:לוחיאב םייסו םינותיעב ךכ לע תועדומ םסרפל ארק יברה .ןוויסב

ספדומ היהיש תורשפא קר הנשי םהבש [םינותיע=] 'סרעפייפ'ה לכבש ןוצר יהיו
ןפואב ,העדומ םש תספדומש וניחבי 'רעפייפ'ב וציציש האבה םעפב יזא - םש
.םייניעה דגנל רקדזמ הזש הזכ

תרושקתה םע םירשק

"יברה םע ןויאר" ול רדסל וליאויש שדוקה-ץראב ד"בח דידי יאנותיע שקיב כ"שת תנשב
ד"כמ בתכמב יברה םהל בישה .יברל ךכ לע הבתכ דולב םימימת-יכמות תבישי תלהנה .ןופלטב
תונותיעה לומ תולהנתהבו היטמולפידב ףלאמ קרפ דומלל רשפא ונממש ,כ"שת ןוושחרמב
:(63 'מע ב"סשת זומתב ד"י - ףלאוו-ןירפלה הרושתב הנושארל םסרופ)

.ףוס רבדל ןיא ןכ םאש ,ןאכמ [ןויאר=] ויורעטניא תניתנ גהונ ןיא ללכבו

,ןכש ,וקייד אל - יברה םע תונויאר לוכיבכ ומסריפש םינותיעה םגש בתוכו ףיסומ יברהו
:ףקותב אוה ל"נה ללכ ,רומאכ

וניא ,ל"נה םשב ספדנהל ארק אוהש ימש רשפאו ,וספדנש םימעפה ולא םגו
.םימעט דועו רומאה םעטמ ,החיש יהוזש רבדנ שוריפב יכ ,םיאתמ

תודהיה תצפהל ,יאנותיע ותוא םע רשקה תא לצנל תאז-לכב ןיינועמ יברה ,תאז םע
:בתוכו יברה ףיסומ ,ןכל .תונייעמהו

יכרדו תודיסחה תרותל הנשה שאר ,ולסכ ט"יל םיכומסה םימיבש ירשפא
םיבתוכש [יאנותיעה=] הזש םוקמ שי ילוא ...יללכ בתכמ עיפוי ,תודיסחה
הארנכש ןוויכו .בתכמה חסונ קר ןופלטב ול ורסמי ,ןפלטל הצורש ,ותודוא
יפ-לע ושקובמ אלומי ירה ,'וכ םסרפל ןושארה היהי אוהש ,ולצא רקיעה
.רומאה

:תאז ךא

תרמוא תאז ,םירחא תע-יבתכמב םג בתכמה םסרפתי הז ירחאל ףכיתש יאנתב
.ל"נהב םסרפתנ רבכש ןוויכ ,םוסרפה וללשי אל תונותעה ראשש חיטבהל ךירצש

:בתוכו יברה ךישממו

ןותעב הנושארל םסרפתי ל"נהש םאב ,ו"ת שדוקה-ץראב םשורה - ררבל שי דוע
...רתא לע ררבל םהילע הז ,רומאהכ

,םהמע ל"נה תחיש ומסרפי בתכמה םע דחיבש ידי-לע ,ןוקית שי הזל הרואכלו
לקות הז ידי-לע ילואש ,דוחיב ל"נה ןותעל ךיישש אוהש המ בלושי הבש
.ןיבהל לקו ,אישוקה

יפסכ יוציפ עובתל

הארנכו ,ד"בח יריעצ םשב רתסלפ בתכמ םינותע ינשב וסיפדהש המ רבד לע עדוויהל יתלהבנ"
.קזיהה ןקתל ידכ הזב ןיא ,השחכה וסיפדה הז ירחאלש המש ןבומו .ולסכ ט"י םויב אקווד

:עבותו יברה ךשמהב .ו"ת ק"האב ד"בח תדוגא תלהנהל ז"טשת ולסכב ו"כב יברה בתכ ךכ

שיגיש ,הז עוצקמב החמומ ןיד ךרוע רוכשל ךירצ ,ספדנה רתסלפ בתכמל עגונהב
םעו=] לעמוט ןעצנאג ן'טימ ןוא ,רתסלפ בתכמה וסיפדהש םינותיעה לע אנלבוק
עמשנ אל םלועמ יכ ,ילמס םוכסב תוחפה לכל ,סנק םג שקבלו ירשפאה [שערה לכ
חוכ-יאב תא שארמ לואשל ילבמ - היהיש ימשר ןוגרא הזיא םשב בתכמ םיסיפדמש
תכרעמ חירכהל יזא ,רשפא םאו .אוה יתימא בתכמה םא ,ןוגראה לש םיימשרה
ידי-לע אל הזל הצעהו .בתכמה חלשנ יממ השירדו הריקח ושעי םהש םינותיעה
םוכס תכרעמהמ עובתל ונייה ,ימשג ןיינע הזב יולת היהישכ ...תוינפו תושקב
.קזיהה לע םייוציפ רותב ןוכנ
תודיסחה ינייעממ


יעסמ-תוטמ תוישרפ


תוטמ תשרפ

ימיו םיבוט םימי"ל ךפהיל ולא םימי לש םפוס .םירצמה ןיב ימיב םלועל תארקנ תוטמ תשרפ
םיניינעה תשולשב יוטיב ידיל אב הז ןיינעו ;(תוינעת תוכלה ףוס ם"במר) "החמשו ןושש
:ונתשרפבש

יניינעמ קתנתהל םיחרכומ אלש ונייהד ,רדנ תרפה לש תורשפאה לע הב רבודמ - םירדנ תשרפ
.השודקל םכפהלו םתולעהל ונחוכב שי אלא ,(רדנ ידי-לע) םלועה

תרהט ,רמולכ ,ןיידמ ילכ לש םתרשכהו ןיידמ לש ללשה תקולח לע רפוסמ - ןיידמ תמחלמ
.השודקל ותאלעהו ללשה

,הנקמ ץרא ותויה ללגב ןדריה רבע תא ופידעה ולא םיטבש - ןבואר ינבו דג ינב תלחנ
הדובעה רקיעש םהל ריהבה השמ ךא ;םלועהו ריעה לש הנואשמ קחרה ,ןאצ יעור תויהל וצרו
."הפ ובשת םתאו המחלמל ואובי םכיחאה" - הככזלו הררבל ידכ םלועה תוירמוחב המחלמה איה
(197 'מע גל ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


יעסמ תשרפ

.םירצמה-ןיב ימיב םלועל תארקנ יעסמ תשרפ ףא

ינב תועסמ לש תימינפה תועמשמה םגו ,הלואגה רואל המדקהו הנכה אלא וניא תולגה ךשוח
זמר ,"וחירי ןדרי"ל ,תולגה למס אוהש רבדמהמ ;הלואגל תולגמ תורודה עסמ - איה לארשי
."'ה תאריב וחירהו" ,(אי היעשי) רמאנ וילעש חישמל
(מ"דשת יעסמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


יעסמ-תוטמ תוישרפ

,ידימת "עסמ"ד ןפואב תויהל הכירצש ,וייח ימי ךשמב םדאה תדובע תוללכל זמור - יעסמ
.קזחו השק אוהש הטמכ ,תושיחנלו תופיקתל זמור - תוטמ .ליח לא ליחמ

היילע תרשפאמ ,םהינימל םיגיעלמה ינפמ שייבתהל אל ,העיתר-יאו תופיקת קר - יעסמ-תוטמ
.וז תידימת
(ב"משת מ"וטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


(ב,ל) תוטמה ישאר לא השמ רבדיו

רדונה ןכש ."תוטמה ישאר" - אישנמ אקווד אובל תבייח רודנל אלש המבו רודנל המב הערכהה
הלולע רבד ותואב תוקסעתההש וששח ללגב ןכ השוע םייוסמ רבדמ ומצע תא שירפמו רדנ
קיודמה ישיאה ובצמב יולת אלא ,שפנ לכל הווש וניא הז ןיינעש ןוויכמו .ותגרדמ ודירוהל
עובקל וחוכב אוה קר ;אישנמ אובל הכירצ תיפוסה הטלחההש ןבומ ,דיחיו דיחי לכ לש
.ואל םא ,הז םייוסמ םדאל המיאתמ וז הדובע םא רוריבב
(693 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,ל) 'ה הוצ רשא רבדה הז

.יניסב השמל 'ה הוויצש ומצע רבדה ותוא שממ הז ירה הרותב קסוע ידוהישכ
(בפ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


(ג,ל) 'הל רדנ רדי יכ שיא

ןברוק םדא רודיש רשפאש ינפמ ,וילע ןירוסא ולא ירה ...ןברק ילע ולא תוריפ רמואה
(א"פ םירדנ תוכלה ם"במר) רסאיתו ןברק לוח התיהש המהב השעיו
תשודק ליחהל - שדוקל לוח ךופהל לגוסמ אוהש ,רובידה לש וחוכ עיגמ ןכיה דע הארו אוב
ךא וב שמתשהל דיפקהל שיו הז חוכב לזלזל רוסאש ,אופא ןבומ .ןילוח לש המהב לע ןברק
.םייוצר םירבדל קרו
(ח"משת מ"וטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)


םהיעסמ הלאו . . םהיעסמל םהיאצומ תא השמ בתכיו
(ב,גל) םהיאצומל

םייוסמ ןיינע םידירומ המ-רבד תביתכב ןכש ,'הדירי'ו 'הכשמה'ל זמור - "בותכיו"
.הביתכה תויתואב

המשנה רוקמו שרושמ הראה לארשי תומשנב ךישמה ונבר השמ - "םהיאצומ תא השמ בותכיו"
,("םימ אצומכו" ןושלמ "םהיאצומ")

.'ה לא ברקתהלו תולעתהל ולכויש ידכ - "םהיעסמל"

.הרוקמלו השרושל המשנה תיילע ונייה - "םהיאצומל םהיעסמ"
(אצ 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

ידכ ל"ז ןמרתסא םנורג יבר עיפשמה לא םעפ סנכנ 'םימימת יכמות' תבישי ידימלתמ דחא
:רמאו עיפשמה חתפ .חספה גחל התיבה ותעיסנ םדוק הדירפה תכרב תא ונממ לבקל

םירשע שטיוואבוילמ עסונ אוהשכ הנה ,הרוחס תונקל קסבטיוול עסונש שטיוואבוילמ ינוונח
תרטמ - "םהיאצומל םהיעסמ" והז .מ"ק םירשעב שטיוואבוילל ברקתה םצעב ירה ,לשמל ,מ"ק
שטיוואבוילמ עסונה קסבטיו שיא ,אסיג ךדיאל .ואצומ םוקמל רוזחל ידכ איה העיסנה
- "םהיעסמל םהיאצומ" והז .מ"ק םירשעב שטיוואבוילמ קחרתה מ"ק םירשע רחאל הנה ,ותיבל
.עסונ אוה םשל רשא םוקמל עיגהל איה האיציה תנווכ

..."םהיאצומל םהיעסמ" תניחבב עוסנל ךילע
(העומשה יפמ)


שדחב . . םש תמיו 'ה יפ לע רהה רה לא ןהכה ןרהא לעיו
הנש תאמו םירשעו שלש ןב ןרהאו .שדוחל דחאב ישימחה
(טל-חל,גל) ותמב

םיטרפ הרותה הפיסומ ןאכ וליאו ,ןרהא לש ותריטפ לע הרצקב רפוסמ (כ) תקוח תשרפב
,(הקישנ תתימ ,"'ה יפ-לע") תוקלתסהה ןפוא ,(בא-םחנמ שדוח-שאר) תוקלתסהה םוי :םיפסונ
.(ג"כק) וייח ימיו

ןכש .התוא םיארוק ובש הנשב ןמזל תכייש עובשה תשרפש עודיה ללכל תטלוב המגוד ונינפל
.ןהכה ןורהא לש ותוקלתסה םוי ,בא-םחנמ שדוח-שארל תוכימסב דימת תארקנ ונתשרפ
(198 'מע ,ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)
תובא יקרפ


"תושרב םיריהז ווה"

ןתאנה תעשב ןיבהואכ ןיארנ ;ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש תושרב ןיריהז ווה
(ג הנשמ ,ב קרפ) וקחוד תעשב םדאל ול ןידמוע ןיאו

:ארונטרבמ הידבוע ונבר שוריפ

עדוותהל םיכירצ םתאש יפ-לע-ףא ,רוביצ יכרוצב םיקסעתמה םתא - תושרב ןיריהז ווה
.'וכו םיריהז ווה ,םיבר יקסע לע חקפל ידכ תושרל

:ר"ומדא ק"כ שוריפ

םדאה יכ ,"תושרב ןיריהז ווה" רמאו .ויתודימו ולכש - םדאבש "םיטילש"ה איה "תושר"
רבדל בלהו חומה םיוואתמ םימעפל יכ .וב ריהז תויהל וילע ךא ,הז "ןוטלש"ל קוקזו חרכומ
הז ירה ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל ול ןיברקמ" ןהש ףאש תעדל םדאה לע זאו ,יוצר-יתלב
.דבלב "ןתאנהל"ו "ןמצע ךרוצל"

ןיברקמ"ב שוריפהו ,ערה-רצי לש ןוטלשל איה "תושר"ב הנווכהד רמול שי תצק רחא ןפואבו
עיפוהל איה רציה תולובחתמ תחאש עודיה יפ-לע ראובמ ,"ןיבהואכ ןיארנ"ו "םדאל ול
עיפשמ אוהש אלא ,הבוט הגהנהב םג ,השעי רשא לכב ול "םיכסמ"ש ימכו םדא לש "ובהוא"כ
ידי-לעו ,"הדמולמ םישנא תווצמ" ךרדב ,תורירקב וא ,היינפ ךותמ וז הגהנה תושעל וילע
.ןלציל-אנמחר םירוסא םירבדל םג ותיסמש דע ותשרב םדאה תא דכול אוה הז

"תושר"ה םע ללכ קוסעל אל םדאה יאשר ןידה תדיממ יכ ,אתודיסחד ילימב איה וז הדובעו
ערה-רצי םע קסעתהל בייח תודיסח תדימב ךא ;(לעופב השעמב םלש היהיש דבלבו) ערה-רציהד
תאז תושעל וילעש אלא ."ךירצי ינשב - ךבבל לכב" ל"זר רמאמכו ,בוטל וכפוהל תנמ-לע
."תושרב ןיריהז ווה" - הריתי תוריהז ךותמ

,ל"נכ ,"תושר"ה םע קסעתהל םיכירצ :"תושרל עדוותת לאו" שוריפב רמול שי הז ךרד לעו)
.(תורבחתהו תורשקתה ןושלמ - "תעד" לש ןפואב אל ךא

םירקמב .השודקד תודימהו לכשה - בוטה-רציל איה "תושר"ב הנווכהש ,דוע רמול שיו
שפנ-תוריסמ לש הדובע ידוהימ תשרדנשכ ונייה - הז "תושר"ל וליפא תייצל ןיא םימייוסמ
.תעדו םעטמ הלעמלש

דצמ :"ןתאנה תעשב ןיבהואכ ןיארנ"ו "ןמצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש" והזו
לכשד תומילשה) התומילשל האיבמה הדובעב הנוצר (תודימו לכש) המשנה לש םייולגה היתוחוכ
ןיארנ" קר הז ירה םוקמ-לכמו .התואיצמ תלילשו לוטיב - שפנ-תוריסמב אלו ;(תודימו
.האנההו בוטה תיתימאל םדאה עיגמ שפנ -תוריסמ לש הדובעה ידי-לע יכ ,"ןיבהואכ
(םיעמושה תמישר יפ-לע - ט"לשת ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש יאצומ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ליעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ - זומתב ו"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה - ךכ רחאו ,םלוכל

.1"קזחתנו קזח ,קזח" רמוא הרותל הלועה םג

.2(ב-א,ד ;חכ-ד,ב הימרי) "וללהתי ובו . . בושת םא .הדוהי ךיקולא . . ועמש" :הרטפה


.םיקלח 8-ו 5:26 העש יעיבר םוי :דלומה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .יעיברה םויב בא-םחנמ שדוח שאר :שדוחה םיכרבמ

.3'קזח תבש' איהש טרפבו ;גוהנכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ב קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
זומתב ז"כ

.4(אי,א) "םכל רביד רשאכ" :ספדנכ םימייסמ ,ת"תח ירועישד ימויה שמוח רועישב

ישילש םוי
שדוח-שאר ברע ,זומתב ט"כ

המו ,תודועס יתש תאצוה - הקדצהו ,5הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל שי הז םויב
יניינע דומיל לשו וז הארוה םויק רבד-לע טילחהל קיפסה אלש ימ .תודועס שולש - בוט
ןבומו .6םדוק תחא העש הפיו ,םדקהב תאז טילחהל וילע ,םירצמה-ןיב ינפל 'הריחבה תיב'
.7ןכמ רחאל םג ןמילשהל יאדכ - ןנמזב ליעלד תולועפה לככ לעופב ושע אלש הלא רשא

יעיבר םוי
שדוח-שאר ,בא-םחנמב 'א

.שדוח-שאר יגהנמ

.'אוביו הלעי' רמול להקל ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיחפוט תיברע תליפת ינפל

,ונעישוה ,םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .פ"ג ןקז םהרבאו .ללה יצח .אוביו הלעי :תירחש
תצילח .וללהי .ןויצל אבו ,ירשא .שידק יצח .ח"רד הרותה תאירק .םותי שידק ,ישפנ יכרב
,תוריכז שש ,ךאיבי יכ היהו ,שדק ,ש"קד תוישרפ 'ג ,ת"רד ןיליפת תחנה .י"שרד ןיליפת
.ףסומ .שידק יצח ,רומזמ הזיא לוקב רמוא ץ"שה .ת"רד ןיליפת תצילח

:"הריחבה תיב"
השעמל הכלהב - שארל לכל ,הרותה דומיל) 'טפשמ'ב ףיסוהל שי ,אפוג 'םירצמה ןיב' ימיב
9'האופר תמדקה' ןניינעש ,תותבשב המכו-המכ-תחא-לעו ,םוי לכב] ןכו ,8ולא םימי ינידמ
םיקרפה - שארל לכלו ,שדקמה-תיב ןיינבבו 10הלואגב םיקסועה הרותה יניינעב דחוימב
11דימתו תודימ תותכסמ - הנשמ ,ישילשה שדקמה-תיב ןיינעב םירבדמה גמ-מ לאקזחי רפסב
13הליפתה ינפל הליגרה הניתנהמ רתוי 'הקדצ'ו ([ם"במרהל 12הריחבה -תיב תוכלהו
,בא -םחנמ שדוח-שאר דע :אפוג ולא םימיב הפוקתל הפוקתמ רבעמ לכב תדחוימ תפסותו]
תותבשב םגו .14[באב העשתו ,באב העשת ברע ,באב העשת וב לחש עובשה ,בא-םחנמ שדוח-שארמ
שדוק תבש ברעב הקדצה תניתנ לע ףסונב ,ב"ויכו הייתשו הליכא ידי-לע רתומה ןפואב -
.*14תבשה רובע הפסוהב גוהנכ

תונחמב םיאצמנה םידליה לצא םג תויהל הכירצ ,אמרג-ןמזהש ןיינעב הרותב הפסוההש ,ןבומ
.15ץייקה

:16"םימיה תעשת"

וא םישדח םילענמו םידגב תונקל רוסאו .החמש לש ןתמו אשמבו החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ
םידגב סבכל רוסאו .באב העשת רחאל דע םהב םישמתשמ ןיא וליפאו ,ול תושעל ןמואל תתל
ידי-לע קר סבכל רתומ תבשל תנותכו .באב העשת רחאל םחינהל וליפא (םינטק ידגבמ ץוח)
םיגהונ ןכלו] .(שדוק-תבש דובכל אלא) ןיידע םשבל אלש םיסבוכמ םידגב שובלל רוסאו ,יוג
םימיה תעשת ךשמב שובלל םידמועש םיסבוכמה םידגבה לכ תא המ-ןמזל שדוח-שאר ינפל שובלל
.תבש ידגבו םינבל שובלל םירתומ ,ןבה-ירוהו ,קדנסה ,להומה :תירבה ילעב .[17

ינפמ רעטצמה ןכו] הווצמ ךרוצלו האופרלו ,ןנוצב וליפא גונעתל ופוג לכ ץוחרל רוסאו
לבוטה .(הווצמ תדועסו תבשמ ץוח) ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא .רתומ - [18העיזהו םוחה
.תבשל 20וילגרו וידי ,וינפ ,ושאר ץוחרלו לובטל רתומ 19תבש ברע לכב

,21"באב ו"ט רחאל תוחדל בוט :יברה הנע םעפ .םימיה תעשתב השדח הרידל םיסנכנ ןיא
.22"םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב ...רשפא םאב" :הרוה תרחא םעפו

הבכע לכו .באב יעישתה םוי ירחאל ותוחדל שי - רשפא םאב :יאופר לופיט רבדב יברה תצע
.23ןוזח תבש םדוק תאז תושעל שי ,העשה תא אקוודב קחדי אפורה םאבו .הבוטל

:24םימויס

המו] שדוח-שארמ ,26'םימיה -תעשת'מ םוי לכב ס"שה תותכסמל 25'םימויס' ךורעל גהנמה"
יפ-לע רתומה ןפואב - באב העשתבו באב העשת ברעב םגו ,באב העשת דע [27הז ינפל םג בוט
.[28תודעוותהו הדועס םע םג - םיאתמה םוקמבו] ךורע-ןחלוש

ףיסוהל דציכ םירתומה םינפואה לכ תא םישפחמ ולא םימיבש ןוויכ - רבדב םימעטהמו"
םימי םע הרושקה הדיריבש ימינפה-בוטה תא תולגל הז-ידי-לעו ,םיחמשו םיבוט םיניינעב
.הרות לש הרמגל החמש ןישוע - "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"מ לחה ,29ולא

.'םימיה-תעשת'בש תבשה םויב םג םויס ךורעל יאדכ 30הז םעט ינפמו"

-תודחאו לארשי-תבהא דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,'ךלמ תרדה םע בורב' - בוט המו"
ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו .תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,החמשב (לארשי
דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו םרמואל לקש םיניינעב ןמויסש הלאכ תותכסמ לע 'םימויס'
םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא 'םימויס'בש ,31םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ
םויסד רמאמה ול םירמואש ףא וא ,םויסה לע וינפל םירזוחשכ - ויקסע עצמאבו ,בוחרב
.'וינפב אלש םדאל ןיכז' ירהש ,'םויס' והזש ול רפסל ילבמ תכסמה

בוט המו ;םירחא לש 'םויס' דמעמב תוחפל ףתתשי - ואל םא ;ומצעב םייסי - לוכיש ימ]
,והשלכ םויס דמעמב ףתתשה אל המ-םושמש ימ תא םג תוכזל ידכו ;לארשימ הרשע דמעמב היהיש
וידרב םויסה תא ורובע עימשהל שי - הווצמ תדועסב קר םירתומה םילכאמ לכוא יכה-ואלבו
ידוהי הזב ףתשל שי ןכ-ומכ .32הווצמ -לש-החמשל תאזכ הרוצב תוחפל ותוא רשקלו ,'וכו
.[33'םויס' והזש ול רפסל ילבמ ףא ,םויסד רמאמה ול ורמאיש ידי לע ,בוחרב םישגופש

תרדה םע בורב" [תותבשב םג - רומאכ] םתכירעב דחוימב לדתשהל שי ,'םימויס'ל רשקב"
,34"ףטו (ןבומכ דרפנב) םישנו םישנא" ,הרות לש הרמגל החמשהב לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ
םיכייש םניא ןיידעש (םינשב םינטק םג אלא ,תועידיב םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ
35םינטקה םירוכב םג איבהל לארשי גהנמש ,חספ-ברעד םויסה תמגודבו ךרד-לע ,הגשהו הנבהל
.

הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע [ו 36לארשי תבהא לע ,םימויסב דחוימב] ררועל שי ןכו"
.37"'הקדצב היבשו ,הדפית (הרות=) טפשמב ןויצ' :רמאנש המ יפ-לע ,הקדצה תניתנבו ללכב
םינתונ דימו ףכית זאש ,הקדצ תפוק לעופב איבהל שי - הקדצ תניתנ לע ררועל םיאבשכו
.38לעופב הקדצ

.39"לבת יווצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב הלא תוארוה םויק רבד-לע וזרזיו ומסרפי יאדוובו"

ליחתהל וכזיו ,'םימויס'ה תא ושעי ,םימיה תעשת םדוק ונקדצ חישמ אובי רשאכ םגו"
.40"חישמ לש ותרותב םירחא םירפס םייסלו

הטימה לעש עמש-תאירקב ןונחת רמול שיש עירכהל יברה הטונ המודכו שדוח-שאר-יאצומב *
.(תוצח ינפל םג)

:יברה בישה ,בא-םחנמב 'ח םויב תווצמה לועל סנכנש רענ לש הווצמ-רב תדועס ןיינעב *
'ח ליל תרמוא תאז ,הנמזב התושעל שי - ואל םאבו ,אד-ןוגכב םוקמב גהנמ שי םא ררבל שי"
.41"וירחאלש תבשב - היהיש םעט הזיאמ רשפא-יא םאבו ,בא-םחנמםויה' חול .די 'מע ד"ח ק"גא - להקה תא ךרבמ הלועה םג אלא ,הלועה תא ךרבמ להקה קר אלש ונייה (1
ןויליג 'תורשקתה'ו ,ופר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .31 'מע םיגהנמה רפס .תבט י"ח ,'םוי
.נ"שו ,ופוסב חפש

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה-רפס (2

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (3

.אבה ןויליגב ה"זעב האר - ט"לעבה ק"שד ת"הרקב ומכ (4

.(593 ע"ס ג"ח ו"משת 'תויודעוותה'ב ,גהנמה) שדוח שאר-ברע לכב גוהנה לע רתי (5

."ג"ס א"עקת 'יס ח"וא ע"וש ןיד-קספ יפ-לע" (6

ק"שצומ ,ת"הק תאצוה) יברה לש 'םירואיבו םישודיח םע ם"במרהל הריחבה תיב תוכלה'ל רבד-חתפ :ךותמ (7
.(.י.נ ןילקורב ,ו"משת ,א"נמ םיכרבמ

'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה י"פע - "אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןמז לכ ,ןושעי רשא השעמה תא תעדל" (8
.108,(הגומ) 91,78

םש ריכזמ ןכ .תודיסחה תרותב ותרבסהו ,רהוזה רפס דומיל תא םג ריכזמ 265 'מע ד"כח תוחיש-יטוקילב
.םוי לכב ףסונ דחא רומזמ פ"כע םיליהת תרימאב ןכו ,תוכיאב התדובעב - הליפתה וקב םג הפסוה תודוא
.נ"שו ,60 'עה 286 'מע חכ ךרכב םג ז"ע ררועמו

.578 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (9

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (10

תכסמב תצקמו" ןושלה 38 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה'בו .186 הרעהו 579 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (11
."דימת

,ט"לשת םירבד 'פ ק"שצומ תחיש) "תונברוקה תוכלה" םג ךכל ףסונב דומלל יברה הרוהש ונאצמ תחא םעפו (12
.(א"ססו ו"כס הגומ יתלב 'תה תחנה

חכ ש"וקל ,('וכו תובישי) שרדמ יתבו נ"כיתב - טעמ שדקמ תקדצב טרפבו .265 ע"ס ג"כח תוחיש-יטוקיל (13
.733 'מע ב"ח א"שנת ש"הס הארו .287 'מע

.102 'מע ד"ח נ"שת 'תויודעוותה' (14

.127 הרעה 96 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' (14*

.כ"חא םיאבומה 'םימויס'ל ה"ה הארנכו .50 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' (15

.ד"בח-ללוכ חול (16

םינבלב אל ךא ,תויאצחו תולמש ,םייסנכמו תוצלוחב הזב םירהזנ השעמלו .אצ ק"ס אנקת 'יס םייחה-ףכ (17
ןתינ ןכ .םשבלל יאשר כ"חאו ,ונויקנמ דגבה דירוהל הפצרה לע המ-ןמזל םחיני :קיפסה אלש ימ] .םייברגו
.[המודכו םירהצב דחאו רקובב דחאו הלילב דחא ,המצע ק"שב הזמ הנהייש יאנתב ק"שב שובלל

םש א"יו) ד"ס ב"מפ א"ח םירצמה-ןיב 'לה לאירבג-יעטנ ,ד תוא דפ 'יס ד"ח ע"הא השמ-תורגא ת"וש (18
,כר ע"ס א"ח םייחה-רשג הארו .(העיזהמ םילבוס לכהש םוקמב םג ךייש םא ע"צו .ותיבב אעניצב תאז תושעל
.(ג"יס הק קרפ א"ח תוליבא 'לה לאירבג-יעטנ 'עו) םימח םימבו ןובסב וליפא דיחיד תוליבאב הזב ריתמה
.ןימחב ץחרי אל ןנוצב תאז ריבעהל לוכי םאש ,וננינעב בתכ ומ ק"ס ףוס ד"נקת 'יס םייחה-ףכב ךדיאמ

.'ותעב-רבד' חול האר .דבלב הליבטה ןיינעל ,םוי לכב לבוטה ןכו (19

.ה"ע קורב לואש-םייח 'ר עיפשמהו ג"הרה הרוה ןכו .ןובסבו םימח םימב ,ףוגה לכ םיצחור השעמלו (20
לארשי גהנמ' 'סב ז"כב הארו .(בכק 'מע הנושאר הרודהמ ה"ע בולרפ ברהל םירופיס-יטוקילב אבומהמ ע"צו)
.אי ק"ס א"נקת 'יס 'הרות

.חכר 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא (21

.צש 'מע טי ךרכ םש (22

.ועש 'מע םש (23

מ"שת שדוק תוחישמו ,564 'מע ב"ח ח"משת ש"הסמו ,708 'מע ב"ח ח"משת ש"הסמ ,הגומ - םירבדה רקיע (24
.תורעהב ןייוצמכ מ"כמ תוארוה ובלושו .הגומ יתלב ,מ"שת יעסמו תוטמ פ"ש תחיש - 672 'מע

תכסמ לע םויס ךורעל בטומ ,תוינשמב המלש תכסמ לע וא ,קרפ לע םויס תושעל ןתינש תועד שיש ףא (25
םג הארו .86 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה') דימת תכסמ ומכ ,תועדה לכל ,םיטרפה לכ םע 'םויס' ,ארמגב
.(97 'מע א"ח נ"שת 'תויודעוותה'

'ךלע ןרדה' ורמאו ,םייס ...םירוחבה דחא .חכונ היה ב"שרה ר"ומדא ק"כו ,לודגה םלואב ס"שה םויס היה"
,[זכ ק"ס ו"מר ד"וי ך"ש האר :ה"א] רודיסב אוהש ומכ ןנברד שידק ורמאו .רתוי אלו ,אפפ בר ינב תומשו
ה"ערת תבט ד"כמ ,טיר 'מע ד"ח קירטיח 'יש י"רה ח"הרהל םירבד תומישר) "תותכסמהב אוהש ומכ אלו
.(שטיוואבוילב

-תעשתב םימויס תושעל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תגהנהמ ריעהל .ךכ-רחא רשב תדועס םילכוא ןיאשכ וליפא" (26
.(מ"כבו ,223 'מע ג"כח ש"וקל) "46 'מע םיגהנמה -רפס - ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה אלש ףא םימיה

.74 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' (27

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (28

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :ל"זח ירבד שוריפב [שטאקנוממ צ"הרה םשב] עודיה םגתפהמ םג ריעהל" (29
יפ-לע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה ידי-לע ,'החמשב' םימיה-תעשתד םייוצר-יתלבה םיניינעה 'ןיטעממ'ש
."ןבומכ ,ךורע-ןחלוש

גהנמש ןוויכ ,'םויס' תכירע יברה ללש (872 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה) תבשב לחש טייצראיבש פ"עא (30
.תינעת לש ןיינעל םוקמ תניתנכ שרפתהל לולע הז

(רצק ןמז ךשמב המייסלו הדמלל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :אמגודלו" (31
,תוכרב :תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" המויסש
."ךינב" תובית-ישאר - תותירכ ,תומבי ,ריזנ

.672 'מע ג"ח מ"שת שדוק-תוחיש (32

.96 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' (33

.108 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' (34

,העש תארוה וזש הארנ ןיא "וז הנשב דחוימב" םש רומאה תורמלו .719 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (35
.ש"ייע

.1849 'מע ד"ח ג"משת 'תויודעוותה' (36

.564 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס .708 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (37

.123 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' (38

.580 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס (39

.הפוסב ,א"משת א"נמ ח"הבמ ,תוטמ פ"ש תחישמ (40

'מע ז"יח ק"גאב ,םויה יאצומב הדועס תושעל ןתינ אלש ףסונ הרקמב ןכו .זנר 'מע וט קלח שדוק-תורגא (41
מש 'מע א"יחב ךדיאמ .תווצמל סנכנש ןושארה עגרב דיימ ל"צ הדועסהש ראבמ ,ה"רע ליל ק"שצומב לחשכ ,זפ
םשש ןכתיי ךא ,פ"כהוי יאצומב ךישמהלו (םויב הארנכ הנווכהו) ןושארה םוי יצחב ליחתהל עיצמ כ"ויעב לחשכ
םירוביד-יטוקילמ 75 'מע םיגהנמה-רפסב אבומ ונגהנמ ,ללכ ךרדב לבא .כ"ויע לילב הדועסה םייקל רשפאתה אל
תא םישוע (םויה יאצומ) ברעבו ,הקשמו 'חקל'ב םידבכמו רמאמ הוצמ-רבה רזוח תירחש ירחאש ,(א,חסר ףד ב"ח)
.(ןקזה ר"ומדא גהנש יפכ) הדועסה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il