- ז"טת - "תורשקתה" ןועובש

ב"סשת'ה בא-םחנמב 'ג * ןוזח / םירבד תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל

ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הדי-לע אקוודש הלודג הדירי
תיתימא היילע תלעפנ


ארהיס אמייק" זאש ,המלש ןמזב היה ןושארה שדקמה-תיב
-תיב * הלואג לש ןמז - הטמל הלעמלמ יוליג ,"אתומלשאב
ךרדב ,"ןנא שורוושחא ידבע יתכא"ש ןמזב היה ינשה שדקמה
אוה ,ישילשה שדקמה-תיב * תולג לש ןמז - הטמל הלעמלמ
ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלואגו תולגד םיווקה ינשמ הלעמל
ונרוד אישנאקתפ"ה תודוא ,ןקזה ר"ומדא םשב 1ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד לע תדסוימ וז תודעוותה
ךאלמה לש ותלועפמ רתוי לועפל תידיסח תודעוותה לש החוכבש ,"אתיחנ אימש ימשמ רשא
.("ןאטפיוא טינ לאכימ ךאלמ ןאק ,ןאטפיוא ןאק ןעגניירבראפ עשי'דיסח א סאוו") לאכימ

םא ירה - 2לארשי ינב לש לודג רוביצל עגונה ןיינע תויהל ךירצ הז עובשבש ןוויכמו
היהיש םעט הזיאמ ,םאו ;תפסות תניחבב תודעוותהה היהת ,תאז לועפל לאכימ ךאלמה חילצי
.הלגנהו הארנה בוטב לכה היהיו ,תודעוותהה תאז לעפת - לאכימ ךאלמ תאז לעפי אל

.4"הדפת טפשמב ןויצ" ה"ד רמאמה ונשי 3ונתשרפ הרות-יטוקלב

,ב"עקת (תליחת)ו א"עקת םינשהמ םירמאמ םיאצמנ ובש ,"ךאלכיב"ה 'אב םג ונשי הז רמאמ
.5"קסבעטיוו באב 'ט ברע 'ב םויל רוא" רמאנש םשרנ ויתודוא ,הז רמאמ םג םהיניבו

תוהגה ןנשי :םינמז ינשמ ןה ולא תוהגה ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כמ תוהגה ופסונ הז רמאמל
תנשב ירהש) ח"רת תנש ינפלמ ןה ולא תוהגהש ,הרות-יטוקלב תוספדנה רמאמה לע קדצ-חמצה
זאמ הנש םישמח - א"כרת תנשמ תוהגה ןנשיו ,(הרות-יטוקלה תספדה התיה ח"רת
.6רמאמה תרימא

- "השרפ עשי'דיסח"ה ,הז עובשד הרות-יטוקלה תא עובש לכב ודמליש 7רבוד רבכש ןוויכמו
,ןכלו .הרצק איה הז עובשד "השרפ עשי'דיסח"הש טרפבו ,רמאמה תא םלוכ ודמל רבכ אמתסמ
.רוציקב רמאמה תא התע רמוא

* * *

,ע"נ בושטידראבמ קחצי-יול 'ר שודקה ברהמ 9םגתפ ונשי (ןוזח תבש) וז תבש 8תודוא
איה וז הייארש אלא - הייאר ןושלמ "ןוזח" - ישילשה שדקמה-תיב תא םיארמ ןוזח תבשבש
."ןוזח תבש"ד ןיינעה והזו ,קוחרמ

תשרפב דימת איה ןוזח תבשד תועיבקהש ,םירבד תשרפל ןוזח תבשד תוכיישה ןבות הז יפ-לע
:םירבד

10הנתשנ ,םוקמ-לכמ ,"תחא הרות" איה הרותהש ףאו ."הרות הנשמ" ליחתמ םירבד תשרפב
היה ןכלו ,לארשי-ץראל סנכנש רודל רמאנ הרות-הנשמש ךכב ,םישמוחה ראשמ הרות-הנשמ
.םחיטבהל ךרוצ היה אל ןכל םדוקש ,'וכ םימיוסמ םיניינע ("ןענעראוואב") חיטבהל ךרוצ

ויהו 11"העד רוד" היה רבדמה רודש ,אוה ץראל וסנכנש רודל רבדמה רוד ןיב קוליחה
םהל התיהש ,ץראל וסנכנש רודה לבא .תוקולאב הייאר ול התיהש ,ונבר השמ לש ותגירדמב
אלא התיה אל םלצאו ,תוקולאב הייארה ןיינעב םלצא רסח היה אלימב - תוימשגל תוכייש רבכ
רודב ונבר השמ לעפש הייארה תגירדמש) 12"'וגו עמש לארשי התעו" בותכש ומכ ,העימש
.('וכו קוחרמ הייאר אלא היה אל ץראל וסנכנש

םוש הזב ןיא ,לובג ילב הז ירה רבד םיאור רשאכש ,13אוה העימשל הייאר ןיב קוליחה
,רבדב תוקיפס ולצא וררועתיש ומוקממ ותוא זיזי אל ןיינע םושש ונייהד ,תולבגהו םירצמ
השעמ תעשבש ףא ירה ,רבד םיעמוש רשאכ ,העימש ןכ-ןיאש-המ .תאז האר ומצע אוהש ןוויכ
ןכתיי אישוק ידי-לע ,םוקמ-לכמ ,עמושש רבדה ("םיא ייב טגיילעגפא טרעוו") ולצא לבקתמ
ולצא ןיינעה היה ,ולצא חנומ היה רבדהש העשב םגש ,הרומ הז ירהו ,ולצא רתסיי ןיינעהש
.14לבגומ ןפואב

- תוקולאב העימשה תגירדמ קר התיה םלצאש ,ץראל וסנכנש רודל רמאנש ,הרות-הנשמב ןכלו
תווצל ךרוצ היה אל רבדמה רודלש ,המודהו שפנ-תוריסמה ןיינע תודוא םתווצל ךרוצ היה
.15ךכ לע ריהזהלו

התיה - רבדמה רודמ רתוי הנותחת הגירדמב ויה ץראל וסנכנש רודהש ףא ,ןכ-יפ-לע-ףאו
לא התע דע םתאב אל יכ" 16רבדמה רודב רמאנ ןכלו .רבדמה רודב התיה אלש הלעמ םהב
לארשי-ץראל וסנכנ רבכש ירחאל ,17םילשוריו הליש לע יאקד ,"'וגו הלחנה לאו החונמה
.אקווד

תדיריב םיימשג םירבד םע קסעתהל וליחתהש ,אפוג הדיריה ידי-לעש ןוויכ ,אוה םעטהו
.הלחנהו החונמה ןיינב ,הנווכה תיתימא תאלמתמ הז ידי-לע אקווד - תוגירדמה

םיניינע ינש תוללכתה לע הרומ ,הרות-הנשמ תלחתה ,םירבד תשרפ תבשד ןיינעהש ,אצמנו
תיתימא תישענ הדי לע אקווד - וז הדירי ידי-לע (ב ,הלודג הדירי יהוז (א :םייכפה
.הילעה

תעשת"ב אוה ירה דחא דצמ :םיכפהה ינש םנשי וב םגש ,ןוזח תבשד ןיינעה ןכ םג והזו
-לע ירה ,ינש דצמ לבא .ןברוחה ןמז ,באב העשת ינפלש תבשה אוה ,וזמ הריתיו ,18"םימיה
קחצי יול 'ר ברה שודקה ברה םשב רומאכ ,הילעה תילכת היהת אקווד וז הדירי ידי
,וינפלש ולאמ הלעמל אוהש ,ישילשה שדקמה-תיב תא םיארמ ןוזח תבשבש ,ע"נ בושטידראבמ
.ונקדצ חישמ ידי-לע ונימיב הרהמב הנבי

וק ידי-לע השענ הז ירה - םיכפה ינש רוביח אוה וז תבש לש הניינעש ןוויכמ ,הנהו
.(19רמאמב ליעל רבודמכ) םיווקה ינש תא וכותב ללוכ ןכלש ,םיווקה ינשמ הלעמלש ,ישילשה

אמייק" זאש ,המלש ןמזב היה - ןושארה שדקמה-תיב :שדקמה-יתב 'ג לש םניינע םג והזו
ןמזב היה - ינשה שדקמה-תיב ;הלואג לש ןמז ,הטמל הלעמלמ יוליג ,20"אתומלשאב ארהיס
תושדקמ יתב ינש לעו ,תולג לש ןמז ,הטמל הלעמלמ ךרדב ,21"ןנא שורושחא ידבע יתכא"ש
(בותכה ךשמהב) רמאנ וילע - ישילשה שדקמה-תיב וליאו ."םיימוימ ונייחי" 22רמאנ ולא
םיווקה 'במ הלעמל אוה ,דיתעלד שדקמה-תיב לע יאקד ,"וינפל היחנו ונמיקי ישילשה םויב"
.הלואגו תולגד

איה וז הלואגש ןוויכמד - 23תולג הירחא ןיאש ,המילש הלואג דיתעלד הלואגה היהת ןכלו
,ונימיב הרהמב ,תיתימאו המילש הלואג איה ןכל ,הלואגו תולגד םיווקה 'במ ירמגל הלעמל
.חישמ ידי-לע

טושפה שוריפה דצמ וליפא - ןבומ הזמו ."הזב הז םיברע לארשי לכ" :24ל"זר ורמא
,"הזב הז םיברועמ" לארשי ינב לכש ,25תודיסחב ראובמה ימינפה שוריפה דצמ טרפבו ,הזבש
תוקזחתה תפסותב ררועתמ ידוהי רשאכש - 26"המילש תחא המוק" םה לארשי ינב לכש ןוויכ
.לבת יווצק לכב לארשי ינב לכ לע לעופ הז ירה ,תווצמו הרותב

,רחא רבאב םד םיזיקמש הז ידי-לע הנה ,הלוח םייוסמ רבא רשאכש ,הזב לשמה 26עודיכו
.הז רבא םג אפרתמ

לש החמש ךותמ תידיסח תודעוותהב טרפבו ,תוררועתהב דחי םידוהי םיבשויש העשב ,ןכלו
.לבת יווצק לכב לארשי ינב לכב לעופו ,27םירדגה לכ תא ץרופ הז ירה - הווצמ

ל"נה הלועפה ,יכ - בוטב ומצעב רוחבל ךירצ דחא לכש ,הריחבה ןיינעל הריתסב הז ןיאו
רחוב יזא ,בוטה דצה תא םיריבגמ רשאכו ,הז-תמועלד דצה לע בוטה דצה תרבגה אלא הניא
.28"םייחב תרחבו" ץעיימ ה"בקהש יפכ ,בוטב ,תישפחה ותריחבב ,ומצעב הלה

הצר אלו ותשא תא שרגל וילע ןיפוכש ןתונ ןידהש ימ" ןיינעב 29ם"במרב וניצמש ךרד-לעו
הצור ,לארשימ תויהל הצור אוהש רחאמ"ש - "ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיכמ(ש) .. שרגל
הצור וניא ידוהיש 30ןקזה ר"ומדא םגתפכו) תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל אוה
ורצי שתש דע הכוהש ןוויכו ,ופקתש אוה ורציו ,(תוקולאמ ו"ח דרפנ תויהל לוכי וניא םגו
דצמ ידוהיש ,ולש ותריחבו ונוצר ולגתנ זאש ןוויכ ,"ונוצרל שרג רבכ ,ינא הצור רמאו
.בוטב רחוב ומצע

- "םימחר וילע שקביו םכח לצא ךלי ותיב ךותב הלוח ול שיש לכ" 31ל"זר רמאמ ןבוי הזבו
הז ירה ,32הרואכלד - תוינחורב הלוחל םג אלא ,אקווד תוימשגב הלוחל הניא הזב הנווכהש
ותלועפש ,ל"נכ אוה ןיינעה אלא ?"םימש-תארימ ץוח םימש ידיב לכה" 33ל"זר רמאמל הריתסב
בוטב אוה רחוב יזאו ,ערה-רציה סנוא תא ונממ ריסהלו םדאה תא תופכל איה "םכח"ה לש
.ומצעב

("פא ךיז טג רע") שרגתמ אוהש ונייהד ,34"רבד תוורע הב אצמ"ש ימל "טג" אוה ןתונ זאו
ותריחבב - ה"בקה םע רשקתמש ונייהד ,ךרבתי ול השא השענו ,הז-תמועלד םיניינעהמ
.תישפוחה

.35"טייקש'תיבה -לעב"ב ברעתהל םיכירצ ןיאש ,רמול גהנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ

,36'וכ ליח ישנא תחיקל ןיינע ןיבהל ה"ד יעצמאה ר"ומדאמ רמאמ ונשי ירה ,הזל ףסונו
אבצבש ןוויכמ ,הרואכלד - אבצל לארשי ינב תחיקל ןיינעבש תילכתה רואיבב אוה ונכותו
רשאכ אקוודש ,רמאמהב םש ראבמו ?הזב שי תילכת וזיא ,'וכ תווצמה םויק לע תוריזג ןנשי
תוטעומ תווצמ ןתוא ירה ,שפנ-תוריסמב תווצמ המכ םימייקמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,תוריזג ןנשי
יאדכו ,תוריזגה לכ יאדכ הז ליבשבש דעו ,הלעמל רתויב ןה תורקי שפנ-תוריסמב םימייקמש
םימייקמש ולא תווצמב חור-תחנה לדוג דצמ ,ללכ םימייקמ ןיאש תוברה תווצמה לכ
.שפנ-תוריסמב

ירהו ,הלגנהו הארנה בוט לש ןיינע וניא (א"ס) ליעל רכזומה ירה ,ןכ-יפ-לע-ףא םנמא
.הלגנהו הארנה בוטב ויהי םיניינעהש ונא םיצור

ןיא הזבש ,םייוג לש תוריזגל עגונב אוה ל"נה יעצמאה ר"ומדא רמאמב רבודמה :הזל ףסונו
לש תוריזגב רבודמשכ ןכ-ןיאש-המ ;37"בצוחה דיב ןזרגכ" םה םייוגהש ןוויכ ,םשה לוליח
.'וכ יאדכ רבדה ןיא - םשה לוליח ונשי הזבש ,לארשי ינב

ןמזה אוהש ,אחישמד אתבקעד אתבקעבש ,היהי ןכש םיחטבומו ,ונא םיצורש - אוה רקיעהו
ויהי אלש - ושוריפ הלגנהו הארנה בוטו ,הלגנהו הארנה בוט היהי ,התע םידמוע ונא ובש
.תעדה תבחרהו החונמ ךותמ תווצמ ומייקיו הרות ודמליו ,ללכ תוריזג םוש

הב ךליל לארשי לכ ףוכי" חישמהש 38ם"במרה בתוכ ,חישמה ךלמב תוקסועה תוכלהב
."הקדב קזחלו (הרותב)

:ןבומ וניא הרואכלו

ךשפנ-הממ ,ןכ םאו ,"בייח ולוכ וא ,יאכז ולוכש רודב אלא אב דוד ןב ןיא" 39ל"זר ורמא
היהי םאו ,הייפכב ךרוצ ןיא - "יאכז ולוכש רוד" הז היהי םא :הייפכה ןיינע ךייש וניא
הזיחאב ךרוצ שי תופכל ידכ ירהש ,הייפכה ןיינע םיאתמ וניא זא םג - "בייח ולוכ הז
ןיא ירה "בייח ולוכ" לש בצמבו ,("ךיז ןטלאהנא וצ סאוו אב ןבאה זומ ןעמ") והשלכ רבדב
?ךייש הז

:ןיינעה רואיבו

תוגירדמ 'ב םנשיש ,(40"ריפוק"ב רבכ םסרפתנש) בתכמב בתוכ ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ
לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" ,חישמד יוליגה וניינע - "דוד" :"דוד ןב"ו "דוד" - חישמב
היהי אל ןיידע זאש ,הזל םדוקש ןמז לע יאק "דוד ןב"ו ;41"רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב
.ערו בוט תובורעת היהי - םלעה ונשי ןיידעש ןוויכמו ,הז יוליג

:"'וכ לארשי לכ ףוכי" ם"במרה בתכש המ ןבוי הז יפ-לעו

הגירדמה לע יאק - "בייח ולוכ וא יאכז ולוכש רוד" היהי חישמ לש ורודש ל"זר ורמאש הז
בתכש המ ןכ-ןיאש -המ ;(ל"נכ) הייפכה ןיינע ךייש אל זאו ,רוריבה רחאל רבכ איהש ,'בה
,תובורעת ןיידע היהי זאש "דוד ןב"ד ןמזה לע יאק - "לארשי לכ ףוכי" חישמש ם"במרה
."לארשי לכ ףוכי"ש חישמ תלועפ היהת זאו

ןיידע היהיש ןוויכד ,ערה ןמ בוטה רוריבב חישמ לש ותדובע היהת שארל לכל :רמולכ
בצמבש ולא תא חקי זאו ,ערהמ בוטה תא ררביו הייפכה ןיינע חישמ לעפי ,ערו בוט תובורעת
;התע תעל הדצה חיני - "בייח ולוכ"ד בצמב םיאצמנה תא וליאו ,הלואגה לא "יאכז ולוכ"ד
לא ומע םתוא םג ףרצל - "בייח ולוכ"ד בצמב הזל םדוק ויהש ולא לע םג לעפי ךכ-רחאו
.המילשה הלואגה

הלוכי אלא ,אקווד "יטושב" הייפכ ושוריפ ןיא - חישמ ידי-לע היהיש הייפכה ןיינע
("ילימ") "םירבד"הש וליפא ןכתיי :וזמ הריתיו .42("ילימב") םירבדב הייפכ םג תויהל
,ולא "םירבד" ידי-לע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,עמוש וניא ללכ הלהשכ ,ירמגל רחא םוקמב םירמאנ
.(ל"נכ) ערה רציה סנוא תא ונממ םיקלסמו ,ותוא םיפוכ

וחומב הגשה הזיא ול הלפנשכ גהונ היה ה"הלז ירומ"ש ,43ןקזה ר"ומדא בתכש המ ךרד-לעו
הזב ול הלפנש הגשהה תא ךישמהל ידכב . . ךכ לכ םיעמושה וניבי אלש ףא הפב הרמוא היה
םלועה ףוסב אוהש ףא רחא לכוי יזאו . . ויפב הרבדמשכ רובידה תאיצי תניחבב םלועה
."הגישהל

םניאשכ וליפא" 44"אירש אתניכש" זאש ,לארשימ הרשע וידחי םיצבקתמש העשב ירה ,ןכ םאו
ךותמ השענ רבדהשכ טרפבו ,הרות ירבדב םיקסוע םגשכ טרפבו ,45"הרות ירבדב םירבדמ
יבר לש וניינעש ,וניאישנ וניתוברמ דחאמ םגתפ לע םירזוחשכ טרפבו ,תידיסח תודעוותה
שי יזא - תומצעה תא םג הזל םיפרצמש אצמנו ,46"םכיניבו 'יוה ןיב דמוע יכונא" אוה
םשכ - תודהי יניינעב ףקותב דומעיו שפנ-תוריסמב ררועתי ףסונ ידוהי םגש קוספל םחוכב
.םמצעל תאז םילחאמ םהש

לש ותוחילשב םיכלוה - ה"בקה לש ותווצמ איהש ,לארשי-תבהא ךרדב םיכלוה רשאכש ,ונייהו
יעבמ אל - לועפל םילוכי םניא םיכאלמ וליפאש םיניינע םג לועפל חוכב שי אליממו ,ה"בקה
אלא ,"'וכ ויתרשמ רשאו םיתרשמ רצוי" 47םירמוא םהילעש ,רצק ןמזל םיארבנש םיכאלמ
48בותכש ומכ ,תישארב ימי תששב רבכ ארבנש ,לאכימ ךאלמה ומכ ,םייחצנ םיכאלמ וליפא
ךאלמ םג ,51יכ ,50"לארשי לש ןתוכז דמלמ" אוהו ,49"לאכימ אד ףועו" "'וג ףפועי ףועו"
ןתוכז" תא לועפל הליחת ךרוצ שי ונניינעב לבא ,"לארשי לש ןתוכז" דמלל קר לוכי לאכימ
.אקווד תומשנה חכב אוה הז ןיינעו ,"לארשי לש

.הלגנהו הארנה בוטב ,םימחרבו דסחב הז היהיש ןוצר-יהיו :(ר"ומדא ק"כ 52םייסו)

.53"החמשלו ןוששל" וכפהייש רמאנ םתודוא םימיב התע ונא םידמוע

.הלעמל הטמלמו הטמל הלעמלמ :םיווק ינש םה "החמש"ו "ןושש"ש ,54תודיסחב ראובמ ,הנהו

ךשמהבו 55הרוא -ירעשב ראובמכו ,הלעמ הנשי ולא םיווק ינשמ דחאו דחא לכבש ןוויכו
- ותלוזב ןיאש הלעמ הנשי םהמ דחא לכבש ,ימלשורי-דומלתו ילבב-דומלת ןיינעב 56ו"סרת
השענ הז ןיינעש ,תולעמה 'ב ויהיש ונייהד ,"החמשלו ןוששל וכפהיי" אוה הכרבה חסונ ןכל
.(ד"ס) ל"נכ ,'גה וק ידי-לע

דסחב תיתימאהו המילשה הלואגה לא תולגהמ אצנש ןוצר-יהי (:ר"ומדא ק"כ רמא ותאצ םרט)
.םימחרבו
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע רואל-אצי - ו"טשת'ה ,ןוזח תבש ,םירבד תשרפ שדוק-תבש תודעוותהמ)

.נ"שו .גית 'ע ג"ח ולש שדוק-תורגא (1

ןיבש הנווכה הארנכו ,"תסנכ"ל תוריחבה ק"האב ומייקתה וז תבש ירחאלש (בא-םחנמ 'ז) ישילשה םויב (2
.(ל"ומה) ךליאו ז"ס ןמקל םג הארו .*היתווצמו ותרות םשה לע םידגנמה הלאכ ויה תודדומתמה תומישרה

----------

.(טער ע"ס א"יח שדוק תורגא) וז הנש זומת ד"כ בתכמ םג האר (*


.ותליחתב (3

.זכ ,א היעשי (4

.םש רבד-חתפב הארו .(ךליאו חנר 'ע א"עקת מ"הסב ז"חאלו) *ו"טשת - וז הנשב ע"פב סרטנוקב רואל-אצי (5

----------

.(בכש 'מע שיר א"יח שדוק-תורגא) וז הנש בא-םחנמ ב"י בתכמ םג האר (*


.ךליאו חכ ע"ס ונתשרפ ת"הואב ז"חאלו ,ל"נה סרטנוקב וספדנ (6

.נ"שו .(ךליאו 173 'מע ג"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות') ה"ס תבט ח"הבמ ,בשיו פ"ש תחיש (7

- ק"הלל תמגרותמ הרודהמ) ךליאו 357 'מע ב"ח ש"וקלב ספדנו ,(שידיאב) ר"ומדא ק"כ י"ע הגוה הז ףיעס (8
.ל"ומה י"ע מ"מ ינויצ המכ םגו ,הגומ יתלב החנהמ םיטרפ המכ ופסותינ וז ארודהמב .(61 'מע

.*(זצ'א 'ע ב"ח ך"נ ת"הוא) 45 'מע הכיאל צ"צה תומישר האר (9

----------

.נ"שו .ךליאו 8 'מע ט"לח ש"וקל הארו .(הגומ יתלב החנהמ) הז םגתפ לע לשמ םג ףסותינ םשו (*


.נ"שו .ג,זי רבדמב ת"וקל .ב,אל הליגמ האר (10

.ב,זל חלש ת"וקל םג הארו .נ"שו .ג ,ט"יפ ר"בדמב .א ,ט"פ ר"קיו האר (11

.ןנחתאו פ"ר ת"וקל הארו .א,ד ןנחתאו (12

.מ"כבו .ג"לפ ז"לרת הככו ךשמה (13

ףאש ,ונייהו .(םיניד המכב) "האמוטה ינפב ץצוח וניא"ש ,האמוט לבקמה רבדב (ב,טי ב"ב) וניצמש ד"עו (14
ב"וח פ"ש תחיש האר) האמוטה ינפב ץוצחלמ ותלסופ ,אמט תויהל ותורשפאבש הדבועה םצע ירה ,רוהט אוה התעש
.הגומ יתלב החנהמ - .(ו"ס

.ה"כפס אינת האר (15

.ט,בי האר 'פ (16

.א,במר .א,אמר ב"חז םג הארו .פ"הע י"שרפב אבוה .א"פס הליגמ ימלשורי .נ"שו .א,י הליגמ (17

.(הגומ יתלב החנהמ) "תועובשה תשולש"ב ותויה לע ףסונ (18

.334 'מע ו"טשת מ"הס (19

.וכ ,ו"טפ ר"ומש םג הארו .דועו .ב-א,גכר .א,נק א"חז (20

.נ"שו .א,די הליגמ (21

.י"שרפבו ב,ו עשוה (22

.ב,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה .א,וט חלשב אתליכמ האר (23

.א"עס ,טל תועובש (24

.ג,גל ךתולעהב ת"וקל (25

.םיבצנ פ"ר םש (26

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס האר (27

.טי,ל םיבצינ (28

.ב"פס ןישוריג 'לה (29

קתענ) זמקת 'מע םש .(זומת הכ "םוי םויה"ב קתענ) דפש 'ע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תורגא האר (30
.דועו .(ןויס אכ "םוי םויה"ב

.ו"סקס ח"ואח ס"תח ת"וש םג הארו .א,זטק ב"ב (31

.ךליאו 62 ע"ס א"יח 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' םג האר (32

.נ"שו .ב,גל תוכרב (33

.א,דכ אצת (34

.גר 'ע ז"ח ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא םג האר (35

.נ"שו .ךליאו גסר 'מע םיסרטנוק צ"מאהדא ירמאמב ספדנ (36

.וט,י היעשי - בותכה ןושל ד"ע (37

.א"יפס םיכלמ 'לה (38

.א,חצ ןירדהנס (39

.ךליאו איש 'מע א"ח ולש שדוק-תורגאב ז"חאלו .'ט בתכמ םיבתכמ ץבוק (40

.ה,מ היעשי (41

.א"עס ,זע תובותכ האר (42

.נ"שו .דסת 'מע םירצקה ז"הדא ירמאמ (43

.א,טל ןירדהנס (44

.(ב,ולק) ג"כס ק"הגא אינת (45

.158 'מע םולש-תרות ש"הס הארו .ה,ה ןנחתאו (46

.א,ול רומא ת"וקל הארו .ש"ק תוכרב חסונ (47

.כ,א תישארב (48

.ב,ומ א"חז (49

.א,בי לאינד ד"וצמ .ד"וי ,ה"מפ ר"ספ הארו .ה ,ח"יפ ר"ומש (50

.(ל"ומה) םידחא ןורכזב ה"כ (51

.(ל"ומה) הכרבה חסונ רסח (52

.ןפוסב תוינעת 'לה ם"במר הארו .טי,ח הירכז (53

.אכק 'ע ת"רזע .ךליאו טנר 'ע ג"נרת מ"הס .בנק 'ע (נ"שת תאצוה) א"גמ ת"הוא םג האר (54

.ךליאו ד"נפ ולסכב ה"כב ה"ד הכונחה-רעש (55

.ךליאו צ 'מע (56


תידיסח תודעוותהב טרפבו ,תוררועתהב דחי םידוהי םיבשויש העשב
לכב לעופו ,םירדגה לכ תא ץרופ הז ירה - הווצמ לש החמש ךותמ
לבת יווצק לכב לארשי-ינב


קזחלו (הרותב) הב ךליל לארשי לכ ףוכי" חישמהש ם"במרה בתכ
רודב אלא אב דוד ןב ןיא" ל"זר רמאמ םע םיאתמ הז ךיאו ,"הקדב
?"בייח ולוכ וא ,יאכז ולוכש


יבר יצוצינ


"םש שדקמה םוקמו םש תיבה-רה"


םקרתהל ליחתה הזל םדוק דועו 'רדח'ל יכלוה םוימ"
ותולגמ לארשי םע תלואג - הדיתעה הלואג רויצ ינוימדב
וירוענב הנב ,הייאר תודע יפל .יברה בתוכ ,"ןורחאה
'רדח' ידימלת חבשמ יברה * ןוטרקמ שדקמה-תיב לש םגד
םגד הנבש ןמא דדועמ ,שדקמה-תיב לש םגד םה ףא ונבש
* הדידמב תועט ףוטח טבמב ספותו שדקמה-תיב לש ללכושמ
הרות-ישודיח יבתוכלו םירפס ירבחמל תוינרות תורעה
דועו שדקמה-תיבב םיקסועה

רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,הרונמה .חישמה תאיבל הייפיצו הנומא ירבדב תופוצר יברה לש תושודקה ויתוחיש יפלא
ונבר תרותב וכז וילכו שדקמה ןכשמה יטרפמ םיבר םיברו תונברוקה ,וילכו ןחלושה
.לופלפלו תוינרות תוריקחל ,םיקימעמ םירואיבל

היה הז אל רשאכ םג ,תובר םימעפ יברה לצא ורזשנ המילש הלואגל הייפיצהו הנומאה
:תואמגוד יתש הנה .רבודמה ןיינעה

ח"וד רחאל .'םימימת יכמות' תבישי דוסייל םינש עבראו םיעשת ואלמ א"שנת לולא שדוחב
םע ד"צ רפסמה תא רשיק ובש הנעמ יברה בתכ הז עוריאל רשקב המייקתהש תדחוימ הביסמ לע
:שדקמה תדובע

םע דחיו ,הנשמבכ םוי לכב שדקמה-תיבב םיאצומ ויה םילכ ג"צ רמול שי ילוא
.ד"צ הז ירה ןהכה

(13 'מע 71 ןויליג 'ונייח תיב' - א"שנת תבטב 'כ) היסהרפב יברה ןתנש םיקומינה דחא
הז" - (לשמל 'ץרפמה תמחלמ' תפוקתב) השודקה ונצראל עוסנל םידוהי דדועמ אוהש ךכל
."םש שדקמה םוקמו םש תיבה רהש ןוויכ ,חוטב יכה םוקמה

הדיתעה הלואג רויצ

,בי ךרכ שדוק-תורגא) ןייצ ,ז"טשת ןסינב א"יב ,ד"נה ותדלוה םויב יברה בתכש תרגיאב
:(דית 'מע

הלואג רויצ ינוימדב םקרתהל ליחתה הזל םדוק דועו 'רדח'ל יכלה םוימ
הדי-לעש הזכ ןפואבו וזכ הלואג ,ןורחאה ותולגמ לארשי םע תלואג - הדיתעה
קלחכו הז ריהזמ דיתעמ קלחכו .תודמשהו תוריזגה תולגה ירוסי םינבומ ויהי
'ה אלא ויבג לע ןיאש אלא - טבש אישנ אל ,ךלמ הז אישנ' היהי וז הלואגמ
הנבהבו םלש בבלב רשא ןפואב היהי לכהו ,(א דומע ףוס ,אי תוירוה) 'ויקולא
."יב תפנא 'ה ךדוא אוהה םויב" רמאי - האלמ

:(אלת 'מע ,גכ ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתכ ה"כשת תנשבו

ןיינבה תא וויהש םה 'וכו םינבאהו םיצעהש ףא ,שדקמה-תיב ןיינבב ומכו
ינב תא הפפאש שפנ-תוריסמהו תובהלתהה היה רקיעה ירה ,שדוקמהו ראופמה
תדובעבש האריהו הבהאהו השודקה ךכ-רחאו ,וניינבל םבדנתהב לארשי תונבו
.שדקמה

לוכי 'ארקמל שמח ןב' םג

שדקמה-תיב לש םגד יברה הנב (149 'מע א ךרכ 'ךלמ ימי' האר ;הייאר דע יפל ךכ) וירוענב
תודעוותהב ןיתישה ןיב אוצמל רשפא ךכל זמר .יטרפה ורדחב רידת דמוע היה אוהו ,ןוטרקמ
יברה סחייתה זאש (599 'מע ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת המורת תשרפ שדוק-תבש
:רמא הכו ,'רוהט בהז' הלוכ היושע התיהש (ןוראה יוסיכ) 'תרופכ'ל

לש תועבטמ םירציימשכש ,ךכ-ידכ דע ,ביצי וניאש שלח רמוח אוה - רוהט בהז
ינימ ראש לש תמייוסמ תומכ ןהב םיברעמ ,הזב אצויכו בהז יטישכת ,בהז
.ןתוביצי לע רומשל ידכ ,תוכתמ

יצחו המאו וכרוא יצחו םייתמא ,לודג ףד 'רוהט בהז'מ ושעישכ ,ןכבו
לולח היה ןוראה ירהש) םילתכה יבוע לע יוסיככ וחינהל תנמ -לע ,ובחור
יוסיככ שמשל לכוי אל םירבדה עבטמ ירה - רתויבו רתויב ןטק יבוע ,(םינפבמ
!ןוראה ךותל לופייו (ולדוג ינפמ) ועצמאב ףפוכתי אלא ,ביצי

:יברה ףיסומ ןאכו

ןוטרקב הסנישכ - ומצעב ןוחבל ,ארקמל שמח ןב םג ,דחא לכ לוכי הז רבד
.הזב אצויכו

רוא האר אלש רוביחה

לע רפס" אוה ותכירע תכאלמ המייתסה אל תונוש תוביסמש יברה לש םינושארה וירוביחמ דחא
םוימ תרגיאב יברה הלגמ תאז הדבוע ."הזב אצויכו הדובעה ,תיבה תינכת םע שדקמה-תיב רבד
'יש באז-םחנמ ברה לבוקמה ח"הרה לא (חעק 'מע ,א ךרכ שדוק-תורגא) ג"שת לולאב 'ט
.סאלגנירג

םג") תילגנאב עיפוהל היה רומא ,("סופדל התע ונא םיניכמ") סופדל ותנכהב ולחהש ,רפסה
סיפדהל ולכוי םיבדנמ ואצמי םא") ךכל םיכמות תגשהל ןויסינ השענ ףאו ("הנידמה תפשב ןכ
.("םמש

ינפ לע ה"נשת זומתב 'ג ןוילג 'ד"בח רפכ' יבג לעמ) םסריפ סופדל הנכהה תוריינ תא
רשא ,ןיול 'יחיש רעבוד-םולש 'ר ח"הרה ,ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס להנמ (םידומע השמח
:םיאבה םירבדה תא םהל םידקה

תודחוימ תוארוה וירזועמ דחאל הרוה הליחתב :הזב היהש הדובעה רדס הארנ םיבתכה ךותמ"
.שדקמה-תיב רויצ תא רייצל ךיא

תמישר ול ףיסוה ןכ-ומכ .תורעהו םינוקית הברה וב ריעהו רויצה לע יברה רבע ךכ רחא"
.רויצב וגצוהש םירפסמל םואיתב ,תיבה יקלח

.םירפסמ המכ ערגו ףיסוהו ,םירפסמה רדס תא יברה הניש ךכ-רחא"

.אתלימ אעייתסא אלש הארנכו ,שדחמ רייצל רייצה ךירצ היה לוכה תא"

ילושב ריעהו ,ערגו יברה ףיסוה הזב םגו ,תיבה רה לש יללכ רויצ רייצ תאז דבלמ"
.דרפנ ףדבו ןוילגה

תורעהה וקתעוה ,ויתורעהב יברה הוותהש רדסה יפל ,תרדוסמ המישר הפרוצ ,ולא לכ ךותמ"
."(תושגדומ תויתואב) ןויליגה ילושב וא םינפב ורדוסו

רפסל יברה תורעה

רפסל תורעה תרוש ושדוק די בתכב יברה בתכ (בלש 'מע בכ ךרכ שדוק-תורגא) ב"כשת תנשב
:הנש התואב עיפוהו ,רפש תכירעב ,'שדקמה-תיב'

יצחכ ויה - תולעמ ו"ט זט :לארשי-תראפתה תטישל ק"מהיב תרוצ :ותליחתב
.הז 'סב קתעוהו י"אפת שוריפב ריוצמכ אלו .(ה,ב תודימ) הלוגע ןרוג

.'וכ המא 500 וכרוא .ולוכ היה הרוקמו תיבה רה .13 'מע

.(המא ק"תד חטשהב ללכנ אוה םגש) שדקמה-תיבל עגונב רואיבו הרעה חרכומ
.ל"נה יוריקב ללכנ אל ולוכ שדקמה-תיבש םישרפמה ירבד םיארנש טרפבו
.ב"פ תודימל םישרפמ ןייע .םירוקמ ויה אל וב תומוקמ המכש אטישפו

!יוריקל (םימישרתב ליגרכ) ןמיסו רכז ןיא - רפסבש תיבה רה ימישרת לכב

.רעשה חתפו ללח לבוג והז - המא 20 םהבוג ...םירעש .םש

.60 אלו ,המא 61 ל"צ - הכרוא 'ילע .44 'מע

.ץוחבמ - םיולה םינפבמ - םינהכה .הרימשה םוקמ .51 'מע ופוסב

.חפש הווצמ ךוניח-תחנמ .התליחתב דימת ד"באר הארו .רואיבה רסח

םגש ןוויכ - ןהכ היהש טושפ הרואכל - 'וכ דחא םדא .תיבה רה שיא .52 'מע
ימד אלו .םתדובע ןיינעב םינהכה לע הנוממ אוהש דועו הרימשה ללכב הז
ורבדיש 'סב יתאצמ אל התע תעלו (ה"פר םילקש) ןינקה לעד יכדרמ הז 'יחתפל
.הזב

םגד םינוב םידימלת

'יחיש ןמלז -רואינש) ד"בח-רה-תלחנב ד"בח הרות-דומלתמ ,הרשע-םיתש ינב םידימלת ינש
דיל דמעוה אוהו ,שדקמה -תיב לש םגד ט"לשת תנשב ונב ,(יקסביינק ''יחיש באזו קילרוג
(הע 'מע ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ט"לשת ןסינב 'ה ינש םויב .םידחא םימי ךשמב יברה לש ורדח
:םגדה תאבהל הבוגתב תורעהו הנעמ יברה בתכ

םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכד הלואגו שדוח תליחתב - ותעב רבדו .ןח תאושתו 'תנ
.ןויצה לע ריכזא ,תואלפנ ונארא

םירעשה :תויהל םיכירצש םינוקיתהמ .'וכו קזח םשור השוע שדקמה-תיב םגד
.לוגיע יצחבש תולעמה ('וכו םמוקמ)

תוארלו (םישדוקה שדוקו) לכיההד ןוילעה קלח ריסהל ולכויש - יללכ ןוקית
.וכותבש םילכה

...ידמ ןטק שבכה

:שדקמה-תיב לש םימגד לע דועו

יברל ואיבה ,הקדצל 'הווצמ לש תוחילש'ה תקולח ךלהמב ,א"שנת לולאב ו"ט ,ןושאר םויב
ךרבתי םשה" ךריב יברהו ,דנלבילקב 'רדח'ה ידימלת ידי-לע השענש שדקמה-תיב לש םגד
."ישילשה שדקמה-תיב ןיינבב ופתתשיש חילצי

שדקמה-תיב לש לדומ הנבש ,ינונבל בוד-לארשי ברה עיגה ,ב"נשת א-רדאב ו"כ ,ןושאר םויב
םגדה לש תונומת םובלא יברל הארה ךכ-רחאו ,ריכזמה ידי-לע גצוה אוה .ם"במרה תטיש יפכ
."הבר החלצה ,החלצהו הכרב" וכריב יברה .םריהבמו םיטרפה לע עיבצהל שקבמ אוהשכ

הפיא" :לאשו "ןמא" הנע יברה תחנו תואירב ךותמ רפסה תא םייסל הכרב שקיב ינונבל ברה
"!?לודג רתוי תויהל ךירצ" רמא יברהו םורדבש שבכה לע עיבצה אוה ?"חבזמה שבכ ,שבכה
אמתסמ" - רמא יברהו תוחבזמה ינש ןיבש לדוגב לדבהה תא ריבסהל ליחתה ינונבל ברה
שדקמה-תיב תא בורקב תוארל חילצהל ,הבר החלצהו 'ןפוא ןטוג א ןיא' היהיש ,םתדדמ
."ישילשה

:תפסונ הכרב תשקבל הנעמב ."ךלעב רובע" - ינונבל תרמל ףסונ רלוד יברה קינעה ךכ-רחא
."ןוכנ לוכה םא לעבה תא ולאשתו ישילשה שדקמה-תיב תא בורקב וארתש"

:תולעפתהב ינונבל ברה רפיס רתוי רחואמ

.לודג רתוי טעמ תויהל ךירצ שבכהש רמא זאו תוינש המכ לוכה ךסב םגדב לכתסה יברה"
ךיאו ,הבשחמו ןונכת הברה וב יתעקשהו תובר םימעפ שבכה תא יתדדמ ירהש ,יתאלפתה הליחתב
שבכהש ררבתה ןכו ,ןיינעה תא בוש יתקדבו יתרזח ,רמא יברהש ןוויכמ לבא ?יתיעטש ןכתיי
...יתימאה יסחיה ולדוגמ טעמ ןטק תמאב

תולבגה ןיא דומילב

יברל בתכמ רגיש רשא 'וכו שדקמה-תיב יניינעב םיקסעתמה דחאל יברה בתכ א"שנת תנשב
תומוקמב תיבה -רהבו םישודקה תומוקמב רקיב תירבה-תוצראל ותעיסנ ינפלש בתכ םויסבו
:(12 'מע 99 ןויליג 'ונייח תיב') םירתומה

וילע הלעמ - שדקמה-תיב ןיינב תוכלהב דומילה - השודקה ונתרות יפ לע
-רהב היילעב לכ-ןיאש-המ ,תולבגה הזב ןיאו ,וניינבב ףתתשמ וליאכ בותכה
.ל"נהל ןויצה לע ריכזא .היילעל רתומה םוקמ רורב תויהל ךירצ - תיבה

ודיקפתו דחא לכ

שארב דמועה ,ןומולס ןושרג רמ עיפוה הקדצל 'הווצמ לש תוחילש'ה תקולח ךלהמב םימעפ המכ
.רישי ןפואב וישעמבו וב ךומתלמ ענמנ יכ םא ,ומע חחוש יברהו "תיבה רה ינמאנ" תעונת
:(90 -91 'מע 'תוקדצ ערוז') א"שנת בא-םחנמב ד"כב לשמל ךכ

שדקמה -תיב ןיינב בורקב היהיש ןוצר-יהיו ,תובוט תורושב :רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.תיבה-רה ליבשב הגאד לכ ךל היהת אל זאו :(ךויחבו) ישילשה

םנמאו החלצהו הכרב" ונתוא ךריב א"טילש יברהו ,יצחו הנש ינפל יברה לצא ונייה :ל"נה"
תנשבש יברהמ שקבל הצור יתייה .תיבה-רה לע המחלמב החלצהו הכרב לש הנש ונל התיה
יברעה בייואהמ תיבה-רה תא ואיצויש לארשי יגיהנממ 'ארוק לוק' אצי 'תואלפנ ונארא'
לש הרימש ביצהל לארשי םע לכלו םידיסחה לכל אורקל :תינשו .םידוהי םירמוש ודיקפיו
.שדקמה-םוקמ לע םידוהי

-ץראב םיאצמנה םידוהיה .ןכ-םג ונקדצ חישמל םיכחמ ונחנא לבא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
אקווד םדיקפתש הלאכ שי ,ל"וחב םיאצמנה לבא שדוקה-ץראב אקווד ךישמהל םהילע שדוקה
תומילש ,םיאצמנ םהש םוקמ לכב לארשי ינבמ דחאו דחא לכ תומילש לע רומשלו ל"וחב תויהל
."תוינחורב ןהו תוימשגב ןה

'ארוק לוק'ב קפתסהל ןיא

:(80-79 'מע 'תוקדצ ערוז') נ"שת ןושחרמ שדוחב

בצמה לע א"טילש ר"ומדא ק"כל רפיס ,'תיבה רה ינמאנ' תעונת ר"וי ,ןומולס ןושרג רמ"
.'וכו שדקמה -תיב ידירש תא םיסרוה ,ותוא םיללחמ םיברעהש :תיבה-רה אצמנ ובש רומחה

חתפתהש רבד אלא ,שדח הז ןיא םיברה וניתונוועבו לודגה ירעצל :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
.שאר-תולקב ךכ לע םיטיבמ םהש איה םידוהיה לש המשאהו ,תונורחאה םינשה םיעברא לכ ךשמב

.לארשי םע לש השלוח וז :ל"נה"

םיקוסע יאדווב לבא ,תעדה חסיה וא השלוח וז םא עדוי ינניא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
אל הז ,ןפוא לכב .לארשי-ץראו לארשי-םע לש םתודהי ןעמל םיירקיע אל לבא םיבושח םירבדב
רקיעו ,תוכז םהילע דמלל שי ,הברדא .לארשי-ינבל עגונב יוצר יתלב והשמ רבדל ןמזה
.תווצמה םויקבו הרותה דומילב רתוי דוע ופיסויש איה תוכזה

תא תושעל םיברעל ןתיי אל לארשי םעש 'ארוק לוק' איצוהל םיכירצ ינש דצמ :ל"נה"
.הזה ארונה לוליחה

אוה רעצמהו ,'ארוק-לוק' הברה םנשי .'ארוק-לוק'ב ךרוצ לכ ןיא :א"טילש ר"ומדא ק"כ"
."רחא בושח רבדב קסעתהל םוקמב םיבהלנ םימואנו 'ארוק-לוק' תביתכב םיקפתסמש םישנא שיש

תרוטקה ינממס

- 'הווצמ לש תוחילש'ה תקולח ךלהמב - גיצה (23-22 'מע 'תוקדצ ערוז') ב"נשת תבטב ו"טב
תומוקממ ףסאש ,תרוטקה לש םינוש םינממס הליכמה הספוק יברה ינפל ןייטשרוב םחנמ ברה
ראשו תלכתה אשונב תונושה תוטישה תא עיצמה רפס ףוריצב הנתמב הנתנו ,םלועב םינוש
.שדקמה-תיבב ויהש םיעבצה

.ןירדהנסב רומאה יפ-לע ,רפסה רובע :ורמואב ףסונ רלוד ול ןתנ א"טילש ר"ומדא ק"כ"
שי תרוטקה תא :ורמואב (וידיל םינממסהו רפסה תא לביקש) ג"לירה ריכזמה לא הנפ ךכ-רחא
,םירחאל התוארהל ךירצ התאש ןוויכמ ךלצא ראשיהל הכירצ תרוטקה :ל"נהל רמאו ,ול ריזחהל
,ךלצא היהי הזשכ וליאו .דוביאל ךלי הז ,ןאכ ראשי הז םא .הזב שמתשהל לכוי רחא והשימש
."שדקמהו ןכשמה ןיינע םוסרפל הזב שמתשת ןמזל ןמזמ

"בשחל וכרטצי הרהמב"

הריחבה תיב תוכלה" רפסה ,רעלעק 'יחיש קחצי-ףסוי ('תה זא) ת"הרה ידי-לע יברל רסמנשכ
-םחנמב ז"יב) יברה ול לחיא - יברה תארוה יפל דרפנ רפסב ספדנש "די בתכ יפ לע ם"במרהל
:ףסונ רלוד ול ןתנו .הבר החלצה - (63 'מע 'תוקדצ ערוז' - א"שנת בא

-יא תאז .הייארה יפ לע שדוחה שודיק יניד בשחל וכרטצי הרהמב .םלשל ךירצ רפס רובע
זא לכותש ידכ ,ןנוכתהל לדתשת ךא ,ךומס ןיד-תיבב תאז תושעל שי - התע תושעל רשפא
.דימ תולאשה תא קוספל

רבחמל בתכמ

'יחיש קחצי 'ר ברה ח"הגה לש ורפס תעפוה תארקל דחוימ בתכמ יברה בתכ ד"כשת תנשב
.(יברה לש ותמזויבו ודודיעב ספדנש רפס) 'א קלח ם"במרה לע 'ךלמ רבדב' ,טראפטייר
שדקמה-תיב יניינעב תוקסוע (אר-הצק 'מע גכ ךרכ שדוק-תורגאב וספדנ) יברה לש ויתורעה
ןיינב תילכתב (1 ן"במרהו ם"במרה תוטיש רואיבב תקסוע תורעהב הכוראה .'וכו םילשוריו
.ןוראה ןיינעב (2 ,שדקמה-תיב

רבד -לע שיפסייו ןהכה 'יש מ"ארהל יברה בישהש המ 'ונייח תיב'ב םסרופ ב"נשת תנשב
לזרב לש ןידופיש" - (ב,חכ) תוחנמד ארמגהמ חיכוהל רשפא ילואש ר"ומדא ק"כל םעפ ובתוכ
םידופישהש תויה ,(ןוסכלאב הינקש) הרונמה רויצב ל"ז ם"במרה תטישכ - "ץעב םיפוצמ 'יה
.ןוסכלאב ויה םינקה ןכ-םאו ,םירשי םה

:יברה ול בתכ ךכ-לע

םש ןייע ,(כ"רד אתקיספב) הכונחב רומאה לזרב לש ןידופישל עגונב בתכש המל
ג"פ) הליגמ ם"במרל חנעפ-תנפצב הזב בתכש המ הארו .(העבש אל) הנומש היהש
.םוי לכב דחא דופישד (ב"ה

.'וכו םיעיבג ןיא לזרבב ךכ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"לשדוק-תבש ברע
בא-םחנמב 'ג


.2תבש ידגב םישבול 1'ןוזח תבש'ב

םירבד תשרפ שדוק-תבש
'ןוזח תבש' ,בא-םחנמב 'ד

ספדנכ ,"ידבל אשא הכיא" יולל םיליחתמו "םכל רביד רשאכ" ןהוכל םימייסמ הרותה תאירקב
.3םישמוחב

.*3'ג קרפ תובא יקרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
בא-םחנמב 'ה

:תבש יאצומ

וניא ןיידע ךא ,תוכרב יניינעב ךוניחל עיגהש קוניתל תותשל םינתונו ןייה לע םילידבמ
.4ומצעב לידבמה התוש - קונית ןיא םאו ,םילשורי לע לבאתהל עדוי

םהש ,ללכב 'הקדצ'ו 'טפשמ'ב הפסוההל ףסונש - תוטשפב ררועמ - ל"זיראה לש אלוליהה םוי
,"המכחה תאז" הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ופיסויש - ל"זיראה לצא תדחוימ השגדהב
.5ד"בח תודיסח תרותב רבסומכ טרפבו

,יעיבר םוי
באב העשת ברע ,בא-םחנמב 'ח

םירבדבו ,בויא ומכ ,באב העשתב םירתומה םירבד םידמול (הלפשה רוזאב 12:47) תוצח רחא
.6הכיא שרדמו ,הימריבש םיערה

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

:6תקספמה הדועס

ינש לוכאל רוסאו .םיילענה םיצלוח ןיאו (7רבד הזיא קספהב) ץראה לע תבשל גוהנ
תותשל רוסאו .רתומ ,םינימ המכ וליפא ,םייח הניבגו האמח וא םייח תוריפ לבא ,םילישבת
.ונמזי אל - ולכא םאו ,דחיב השולש לוכאל ובשי אל .רתומ הת וא הפקו ,םיפירח תואקשמ
הלובט הרקו השק הציב לוכאל םיגהונ .(7:46 :הלפשה רוזאב) העיקשה דע לוכאל רתומו
הדועסב לישבת םילכוא םאו ."רפאב ינשיפכה יניש ץצחב סרגיו" בותכה םש-לע ,רפאב
לקהל ש"נא ןיב ץופנ אל הארנכו] 8ןוזמה תכרב ירחא הציבה תא לוכאל םיגהונ שי ,תקספמה
.[הזב

ישימח םוי
9באב העשת םוצ

.[ץ"שה-דומעו המיבה ייוסיכו] 6תכורפה םיריסמו םיילענה םיצלוח

.10הזב ןירימחמהכ אלדו .רוע לש וניאש לדנס וא דבו ימוג ילענ םילעונ באב העשתב

.11רתוי אלו ,תוניקה תאירקלו הליפתל ץוחנה יפכ קר רוא םיקילדמ

קרפ לכב .'הכיא' םיארוקו (ל"נכ) ץראה לע 12םיבשוי .לבקתת שידק - הרשע-הנומש רחא
םר לוקב להקה רמוא ,ןורחאה 'ונבישה' קוספ .6רתוי *12לוקה תא םיהיבגמ 'הכיא' ליחתמה
.*12ןזחה םע דחי

ישעמו 'ךאלערעב' תקירזל רשקב ,וידיסחו ןי'זורמ צ"הרה לע רופיס אבומ םיגהנמה רפסב
.13ידמ רתוי תולבאב וברי אלש ידכ םירבדה ואבוה הארנכ .באב העשתב תובבוש

.6םותי שידק ,ונילע .לבקתת אלל םלש שידק ,'שודק התאו' - תוניקה רחא

.14תוניקה רמג דע םויבו הלילב תסנכה-תיבל תכלל יאשר 'העבש'ה ךותב לבא

:הרות דומלת

- "'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' רמאנש םושמ ...הרותב תורקל רוסא"ש ,באב העשתב וליפא
16הז םויל םימיאתמה הרותה יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל 15םיבייח
.

תייגוסו ,'הבר הכיא' שרדמ באב העשתב הנשו הנש לכב דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.17(א"עס חנ - ב"עס הנ ןיטיג) ןיקזינה קרפד 'ןנחוי יבר'

םיניינעהמ אוהש ,ןטק-דעומ תכסמ לע) 'םויס' ךורעל שי באב העשתד תעל-תעמה ךשמב םג
.18(הז םויב דומלל םירתומה

אוה הליפתה ירחאד תוינשמ דומיל ,םויה תוצח דע :באב העשתב טייצראי ידומילל עגונב
ראשב ומכ הזב םיגהונ ,םויה תוצח רחאלו ,םיעודיה (ג קרפ) ןטק-דעומו 19תינעתד יקרפב
.20באב העשתב םג םהילע רמוש הנשה תומי לכב הזב קסועהש ונייה ,םירועישה

.21רתומש עמשמ ,תודיסח דומיל ןיינעל

.17שארה תחת ןבא םישל וא ץראה לע ןושיל םיגהונ ןיא

:תירחש

יבג-לע ךולכל שי םא .22תועבצאה ירשק דע קר - באב העשתב תירחש םיידי-תליטנ רועיש
.23רתומ - םימב הז ךולכל ףוטשל איה תוליגרהו םייניעה

.25ותרחמל דע 24"יכרוצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.26ןיליפתו תילט םיחינמ ןיא תירחשב

ללפתמו ןיליפתה שבול ךכ-רחאו ,וטשופו רקובב תילטה שבול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.27ב"ויכו םיליהת רמא - וללפתהש תעבו .רבדב ושיגרי אלש ,ורדחב הז לכ - םהב

"'ה" רמאש םדוק רכזנו הרמואל חכש .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה
תכרבב 'וננע' רמוא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח - ונאפר תמיתחמ
הרמוא - םש םג חכש ."הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,'ה התא ךורב" :םתוחו 'ונלוק עמש'
.28'םולש םיש' רחא המצע ינפב הכרבכ

ןיא ."...ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא" :רמוא ץ"שה ןיאו ,םייפכ תאישנ ןיא תירחשב
דילות יכ" ןנחתאו תשרפב םישנא השולשל םיארוק .שידק יצח רמוא ץ"שה .ןונחת םירמוא
.6"םפיסא ףוסא" (גכ,ט - גי,ח) והימריב הרטפה .שידק יצח .ריטפמה אוה ישילשהו ,"םינב

.17החנמב םגו תירחשב םימעפלו .ריטפמל הלוע היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

שידק ."יתירב תאז ינאו" קוספ םיגלדמו ,לאוג ןויצל אבו .ירשא .*28תוניקה לכ תרימא
ןיא'ו 'םוי לש ריש' םירמוא ןיא תירחש תליפת םויסב .םותי שידק .ונילע .לבקתת אלב םלש
.29'הכיא' ומצעל דחאו דחא לכ ארוק ןכמ רחאל .'וניקולאכ

ידגב שובלל םירתומ קדנסהו להומה ,םאהו באה .30תוניקה רחא םילמ ,הלימ-תירב שי םא
.6תוקוניתל םינתונו סוכה לע םיכרבמ .הלימה רחא דע (םיילענ אל ךא) תבש

.ורבחל יש חולשל וא ,המודכו 'בוט רקוב' רמול ןיא ןכו .באב העשתב 'םולש תלאש' ןיא
העשתש ונעידויש בוטו ,שאר דבוכבו הפר הפשב ול םיבישמ ,םולש ןתונו ךכמ עדוי וניאש ימ
.31םויה באב

ןיאו .תצק יוהיש הב שיש הכאלמ תושעל רוסא ,(הלפשה רוזאב 12:46) 32םויה תוצח דע
.34לספסה לע ןיבשוי ןיאו .33הדועס יכרוצ םיניכמ

.35"באב העשתב םייחה-תיבל ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל" :ונרוד אישנ יברה בתכ

:החנמ

.36תיסחי תרחואמ העשב - החנמ תליפת

החנמ תליפת ינפל הקדצל םינתונ - (תינעתה ללגב וכסחנש תודועסה ימד=) 'אתינעתד ארגא'
.37

,ןיליפתב עמש-תאירק רמול ידכ) עמש-תאירק .הכרבב ןיליפת םיחינמו תילטב םיפטעתמ
ת"תח :ללוכ) םירועישה לכו ,וניקולאכ ןיא .םוי-לש-ריש .(38תוישרפה שולש לכ תא םירמוא
.רבדיו :החנמ תליפת רדס 17ךכ-רחאו41 .תירחשל םיכיישה (40הריחבה תיב יניינעו .39
'ה ושרד"ב ריטפמ ישילשהו ,םישנא השולשל 'לחיו' םיארוק .שידק יצח .ירשא .תרוטק
'וננע'ו ,םילשורי הנובב 'םחנ' םירמוא .הרשע-הנומש .שידק יצח .וללהי ."ואצמיהב
וא ,'וננע' רחא 'ונלוק עמש' תכרבב הרמוא - 'םחנ' חכש .'הליפת עמוש'ב (שחל תליפתב)
חכש .6רזוח וניא - חכש םאו ,'םלוכ לעו' םדוק 'םידומ'ב וא ,'הניזחתו' םדוק 'הצר'ב
.28'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' רחא (המיתח אלל) הנרמאי - 'וננע'

יקולאו וניקולא" ,םילשורי הנובב 'םחנ' ,אפורל לאוג ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה תרזחב
דע םהידי הליחת םילטונו .םוי לכב התוא םיגהונל - םיפכ תאישנ וא) "ונכרב וניתובא
.6םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .(42קרפה

,שדק ,עמש-תאירק םירמואו 45םת-ונברד ןיליפת םיחינמ (44העיקשה םדוק) ,43החנמ רחאל
.46תוריכז ששו ,ךאיבי יכ היהו

.ברעב 8:13 העשב הלפשה רוזאב םוצה םויס

ישיש םוי
בא-םחנמב 'י

תליטנ ומכ ןיגוריסל םימעפ 'ג םיידיה תא ןילטונ באב העשת יאצומ לילבש ,המודמכ"
םיילענה םילעונ ןכו .48הנבל שודיק ינפל - הליטנה .47"הכרב אלב לבא ,תירחש םיידי
.6הליחת םינפה םיצחורו

.49ןיי םיתוש ןיאו רשב םילכוא ןיא הלילב

םידגב שובללו סבכלו רפתסהל ריתהל שי ךרוצה םוקמב ,תבש-ברע אוה באב ירישעש ןוויכמ
םועטל רתומ ןכ-ומכ .51תבש דובכל חוורב הז לכ רתומ רחשה תולעמו ,50הלילב דימ םיסבוכמ
.52תוצח םדוק םג תבש דובכל לושיבב רשב

,הירחאל קר 'רדח'ל וסינכהל םיגהונש םוקמב ,שולש ליגל םויה עיגהש דליל הווצמ-תרופסת
וב רדחל והוסינכי ,הזב םידיפקמ ןיא םא לבא .53םויה תוצח ינפל התושעל םיריתמ שי
.תבש יאצומב תרופסתה תא ושעיו ,םויב

.50םויה 'ונייחהש' תכרבמ ענמיהל שי ונגהנמל םא ןויע ךירצ

.54ךליאו באב העשתמ רבכ םיליחתמ (באב ו"טד) דומילב הפסוהבש רמול שי ילוא

.55באב העשת יאצומב םג 'םויס' ךורעל שי

...באב העשת יאצומב אקווד הנבלה שדקל ,איה הרות רשא ,לארשי גהנמ יפ-לע" :יברה בתכ
ןהש ,היתווצמו הרותהו הבושת יניינע לכב תובוט תוטלחהל תוררועתהה שדחל אמרג ןמזה ירה
םיבר ףסאתהב ןלבקל - רוביצב תושענה תוטלחה חוכ לודגש ןוויכו ...תולגה תביס תולטבמה
החמשו ,הריאמ םיניעו בל תחמשמה איהש ,הרות ירבד תרימאב החמש ,החמש תודעוותהב דחי
ןיאכז ןימויב טרפב תויודעוותה ,היתווצמ םויקב רודיהו הרותה דומילב הלבגהו רדג תצרופ
תבשבו ,וירחאלש "ולש" תבשבו ,באב רשע-השמחב :םינפ לכ -לעו ,באב 'טל ןיכומסה
שולשבו .וז הנש תומיד (ןימולשתהו) ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םיכרבמ תבש ,הירחאלש
.56"םימיה לכ דימת בבל בוטו החמש ךותמו היתווצמו הרות תקזח - הקזח יווה םימעפ

,הז-ירחאלש םימיב םג 'םימויס' תכירעב וכישמי ,םיאבה םימיב חישמ םולשו-סח בכעתי םא"
.הקדצל הניתנ םע םג (הכלה - 'טפשמ'ב) 'םויס'ה רשקלו .ללכב דעו ,באב רשע-השימח דע
.תודעוותהו הדועס םע םג - "ןנברל אבט אמוי" - 'םויס'ה תא רשקל - םיאתמה םוקמבו

- ןכ-ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב תאז םסרפל שיו"
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
57"ללכב 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב ףיסוהלו ,םש םג 'םימויס' תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
.

תודואו ללכב תודהי תודוא םידוהי םע רבדל ידכב באב העשת רחאל םינוש תומוקמל םיעסונה
(הקדצה תניתנ לע ררועל םירובידב ךיראהל םוקמב) הקדצ תפוק םהמע וחקי - טרפב באב העשת
אמויד אניינעמ הרות-ירבד םהמע 'וחקי' ןכו .לעופב הקדצה תניתנ תודוא תררועמו הריכזמש
רבד םהל רפסל םיאבש םשור תריצי אלל) םיעמושל תומיאתמה תויתואב הפ-לעב רמול ןתינש
יכרדבו םעונ יכרדב ,(םתגהנה ןקתל םררועל םיאב ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו ,םיעדוי םניאש
.58םולש

שי - תועובשה תשולשב ושענש ('וכו תווצמו הרותד) םיבוטה םיניינע" :יברה רמא םעפ
,בא-םחנמ שדוח לש ותוכז לודגו .'וכ הלואגה זרזל ידכ ,באב העשת רחא םג םהב ךישמהל
.59"'ה תדובעב תפסותל (הירא לזמ) לגוסמ ןמזכ
ןושלמ 'ןוזח'ש 'ןוזח תבש' ןיינעב בו'צידרבמ צ"הרה תרות תודוא ("ורמוא םשב"ו) םסרפל הווצמ" (1
ךירצ הזו" .132 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' - "קוחרמ דיתעלד שדקמה תא תחאו דחא לכל םיארמ ובש ,הייאר
'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' - "(תבשב רתומה ןפואב - תבשבו) 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב הפסוה א"ואכ לצא ררועל
.108

ז"הדא ע"ושל תופסוהב םג הארו ,הז ןיינעב םינדה םיקסופל נ"שו ,ז"הדא גהנ ןכש ,46 'מע םיגהנמה-רפס (2
.ןויליגה-ילושב 1846 'מע ו-ה קלח

ה"כפ לאירבג-יעטנ - םידיסחה ללכו) ש"נא ןיב גוהנהמ ריעהלו .תבשב איסהרפד תוליבא עונמל ידכ - םעטה
ןוגינב ןיארוק ןיא [תירחש ב"ת תרטפה תא םג - לבא] 'ןוזח' תרטפהמ החכותה יקוספ תא ףאש ,(וט הרעה
הארו .(ז"כס ט רעש םירפא-ירעש ,די ק"ס בפר 'יס א"גמ ,ביק 'יס ש"בירה ת"וש) םלועה גהנמכ אלש ,הכיא
.ג ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ'

ליחתהל אלש ידכ ,ינש ינפל דחא קוספ םייסל ונייח-תיבב וגיהנהו וניש רשאכ .שטיוואבוילב וגהנ ךכ (3
ןכ ןיגהונש בתכ א,בנ ג"ח ח"ירהמ יטוקילבו .חלק 'יס שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא לשאב ש"מכ) 'הכיא' קוספב
קוספ ,א"פר ר"כיא - שרדמה פ"ע ןכו ,טשפה פ"ע ,הרואכל ךא .הכיא ןוגינב קוספה ןינגנמ ןיאש תומוקמב ףא
הארו .הזמ ןוצר-עבש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה אל ,31 ע"ס םיגהנמה-רפסב רומאכ ,(החכות וניא הז
אוהש רפסמה ,("ודלווי םינב ...ועדיי ןעמל"( ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרה ,ונייח-תיבב ארוק-לעבה תונורכזב
.ךכ גוהנל קיספה דציכו תאז גיהנהש

םה ןיאש ןוויכ ,םיקוספ-יקלחב ךא ,םהש םוקמ לכב תומשה םע םרמואל תוגייתסה ןיא םימלש םיקוספב הנה (*3
"'ה התא ךורב" רמואו העוטה ךרד-לעו ,"ןניקספ אל ןנא - השמ היקספ אלד אקוספ לכ"ד] ךכ רמאיהל םירשכ
'ה םש םע םתוא םירמוא ןיאש יברה הרוה ,[םלש ןיינע אוה "'ה התא ךורב" םגש ףא "ךיקוח ינדמל" םייסמש
.(חער ןויליג 'תורשקתה' פ"ע) אוהש-תומכ

:םימלש םניא תובא-יקרפבש ןלהלד םיקוספהש תעדל שי ,ןכ-לעו

הנשמ ."ורבדנ זא" ; "טופשי םיקולא ברקב" ;"בצינ םיקולא" :'ו הנשמ ;"ילא רבדיו" :ג הנשמ ףוס ג"פ
."ךתבשל ןוכמ"; "רובעי דע" :י"מ ו"פ ;"השע 'ה תקדצ" :ח"י הנשמ ה"פ ;"םתא םינב" ; "םלצב יכ" :ד"י

הדוצמו" ז"ט הנשמ ג"פבו ;"םימכח לש (םפואלמב) ןרוא דגנכ םמחתמ יווהו" ל"צ הרואכל י"מ ב"פב ,בגא
ת"הרהל הדות) א"כס ז"יפ ללוכה רעש האר - "ילע יביבח שורפו" ל"צ שפנ דידיב ןכו ,תילאמש ן"ישב "השורפ
.(הילרטסואמ באוודעי ןהכה 'יש יבצ קחצי 'ר

ןחלושה-ךורע) 'הריב' ןוגכ ,'הנידמ רמח' לע םילידבמ שי .י"ס א"נקת 'יס א"מרה פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (4
דימת לידבמ היה יברהש ,רוריבב ונעמש תוריכזמה ירבחמ 'אמ םלוא .(200 'מע 'תישארב ימי' הארו ,ו"כס םש
אצמנשכ םג ןטקל םינתונ ןיאש םיגהונ םיבר ,םידיסחה ןיבו .(ןטק ןיאש ןוויכ) ומצעב התושו ןיי לע קר
הצר 'יס ז"הדא ע"ושב רגסומה האר ,אקווד ומצעב תותשל ךירצש העדה תא תרתוס וז ארמוחש טרפבו) םש ןכומ
ח"לשת שדוק תוחיש האר ךדיאמ .(נ"שו ,הז 'יס 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' 'סל םיאולימב הכוראבו ,ד"ס
ןייה תא תותשל לחהו לידבמה חכש ,א"נמ 'ב ,מ"וטמ ק"שצומבש ,(388 'מע ד"ח השדח האצוה) 496 'מע ג"ח
עוריא ותואב וחכנש שי ךא) .ש"ייע ,תותשל דליל ונתיש רמאו ההימת תעונת ודיב הרוה יברהו ,סוכהמ
.(ןטק ירחא שופיחה תא לטיב יברהש - ךפיהה תא םירפסמו

.109 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה' (5

.ד"בח-ללוכ חול (6

-רעש ש"רהמ םשב ח ק"ס םש י"כרבמ ג ק"ס ב"נקת 'יס ת"עשב אבומ ,שממ עקרקה לע תבשלמ ענמיהל רוקמה (7
-ןוכמ תאצוהב) ל"ירהמ גהנמ הזב ראבמו ,תפצורמ עקרק ג"ע תבשל לקהל ןד טל ק"ס םש םייחה-ףכה םנמא .הירא
.שממ עקרקה לע ב"תב בשיש (ג"ס ט"נקת 'יס ריאי-תווח ח"מהעבל םייח-רוקמב כ"כו .ונר .דנר 'מע םילשורי
הארו ,(ו"טס 582 'מע ה"ח ש"ייעו) שממ עקרקה לע םילבא םיבשוי םגהנמלש ,בתכ טכק 'מע ז"ח ףסוי-טוקליבו
.ו ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הכוראב

אלא ,ןכ ונגהנמ ןיאש ינמודמכו ,'לבב תורהנ לע' ז"מהרב ינפל םירמואש 'כ ט"יס א"נפ לאירבג-יעטנב (8
.(חרכומהמ רתוי תולבאה לע םיפיסומ ןיאו) ןונחת א"אש ןמז לכבכ 'תולעמה ריש' םירמוא

וס קרפ ב"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ הארו) ליגרכ לכאיש קוספל גוהנ אמלעב ,באב העשתב הלוח ןיינעב (9
ףאו .פ"כהויל המודב ןירועישב לכאיש וזכ הקיספ ללכ םיריכמ םניאש ש"נא ינברמ המכמ יתעמש ןכו ,(ח הרעה
םש ירה ,םירועישב לוכאל ,רימחהל הצורש ימל עיצמ (יק-חק 'יס :ד"נשת תרודהמב) ח"וא קדצ-חמצה ת"ושבש
סרפ-תליכא-ידכ ןיינע יברה איבהש המ םג .(לוכאל םה םג םיבייח ויה ל"ר הפגמה ללגבש) םיאירבל רבודמ
-רפסל םשמו ,61 'מע ,א"ישת ת"הק ,קדצ-חמצהל 'הכיא תליגמ לע תומישר' ףוסב) 'םירצמה ןיב יגהנמ'ב אקווד
םא ב"צו .ןכ גוהנל שי הלוחב םגש רמוא ז"יא ,צ"צה לש רומאה ושודיחל הארנכ הנווכהשכ ,(45 'מע םיגהנמה
'מע ,3 ןויליג 'םש ילהא' ץבוק הארו .הרורב תרוסמ וא הארוה וזיא ןירועישב לוכאל םיקסופה הלא ידיב שי
.חק

הכרבב ורמואל םא אתגולפ שיש ןוויכ ,'ןמחרה' רחאל קר ז"מהרבב 'םחנ' םירמוא ,הדועס םילכואה ןטקו הלוח
.(נ"שו אי ףיעס וס קרפ לאירבג יעטנ ,ט"ס ד"לפ ללוכה-רעש האר) תישילש

.46 'מע םיגהנמה-רפס - ג"ערת ק"ס םולשו-םייח-יכרד .ד"ירת ןמיסב םינורחאו הבושת-ירעש ןייע (10

.ז ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' הארו ,ג"ס ט"נקת 'יס ע"וש (11

.ליגרכ םויה םיקילדמ ץ"שה דומעב םיגוהנה תורנ 'ה

תעגל יוצרו .ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש) הליפתל ויתועבצא ירשק דע וידי לוטיל רתומ ,ויכרצל אציש ימ
הנשה לכב לטונהש 'כ םש םירפא-הטמב .(םש ,תויקנ םיידיב רצי רשא ךרבלו לוטיל ידכ ,הסוכמה םוקמב דימת
לוטיל ,םידגבה תשיבל רחאל ,תירחשב ןתינ ז"פלו .קלוח אלל םירפס המכב אבוהו ,ךכ לוטיל התע םג לוכי פ"ג
.רחשה-תוכרב ךרבל ידכ (ויתועבצא ירשק דע קרש אלא) הנשה לכ גוהנכ תבגמ םע בוש וידי

א"ס ו"טרת 'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ) ה"צק 'יסבש תוקחרהה לכ םויה תוגהונ ותשאל שיא ןיבש םירבדב
מ"ירב לחשכ ,וז הביסמש הארנכו .(ב ק"ס שיר ד"פק 'יס ד"וי א"וקב וירבדכ כ"ויל ההז ב"ט ןידו ,פ"כהויב
.(כ הרעהו ז"יס אפ קרפ ב"ח לאירבג-יעטנב םג האר) 'רטאווק'ל גוז םיחקול ןיא ,םויה

לע הבישיב אקווד אלא הדימעב אל תוניקו הכיא אורקל שיש אלא ,לספסה לע בשיי אלש קר אל ונייה (12
וב לכ ,ל"ירהמ ,חקורה תועמשמו ,ףסוי ןאצכ גהונ 'סמ ה ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב איבה ןכ .עקרקה
.ש"ייע ,םויה רדסו

א"מרבו (אנר 'מע 'םילשורי ןוכמ' תאצוה) ל"ירהמ יגהנמבש םיטרפה לככ הזב ונלצא גוהנ אל הארנכו (*12
.א"ס ט"נקת 'יס

םע באב העשתב םיקחשמ ויה שטיוואבוילב" :262 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' הארו (13
."...'םימכח ןוצרב אלש' הז היה אלו ...'ךאלערעב'

.ו"ס ט"נקת 'יס כ"ונו ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (14

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"וש (15

תמידק תמגודבו ךרד-לע ,ב"יס ב"ס םירצמה-ןיב תכרעמ ,םיניד-תפיסא ,דמח-ידש הארו .ב"ס םש ע"וש האר (16
,טכת ס"ר ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר .הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה
ב"ח ב"ודהמ לאירבג-יעטנבו ,580 'מע ה"ח ףסוי-טוקליב כ"כו) 574 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס - םש ז"טבו
ץילמה ל"שת תנשבש ,250 'מע 'ט קלח תוחיש-יטוקל הארו .(זי 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב ש"עו .זי הרעה הע קרפ
םיאתמהש ,באב העשתד הממיה לכ ךשמב דומילל תורמשמ תכירע לע הנש התואב הרוהשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.הכיא תליגמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ תומישר אוה אמויד אניינע דומילב רתויב

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" אבומ 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפסב
ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' ד"ע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
.זכ-בי,בנ .י-ב,טל והימרי .אכ-א,הכ ב-םיכלמ :םויה תשרפ ."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש
.כ-זי,ול ב-םימיה ירבד

.םיגהנמה-רפס (17

.55 'מע א"ח נ"שת 'תויודעוותה' (18

.ג"פס דע ד"מ א"פמ ,תוינעתה יניינעב תוקסועה וז תכסממ תוינשמל הנווכה ילוא (19

ומכ םניד טייצראי ידומילש רמול הנווכהו ,הז םויב םוי-םויה חולל םש ןייצמו .וש 'מע אי קלח ק"גא (20
.ת"תח ירועיש

.ק"ומד תוינשמה תא ב"תד החנמב יברה םייס ח"משת תנשבש ק"עצו

דמול העבשה ימיב ל"ר לבאש ,ל"ז שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב אבומ 77 'מע םיגהנמה-רפסב (21
תרבוח 'תומישר' הארו .דפש ס"וס ד"וי רוטב ראובמכ ,באב העשתמ הז ןיינעב רומח לבא ירהו .הרותה תוימינפ
הרעה ןלהלדמ ק"עצו] "אמלעב סרגימל הארנכו" ,באב העשתב ח"אד םעפ דמל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ,6 'מע ד
אניינעמ דומלל יוצר מ"מו .וטר ע"ס 'ןזא עמשל' ע"עו .11 הרעהו 46 'מע םיגהנמה-רפס םג הארו .[39
.16 הרעה ליעל אבומה האר ,אמויד

העשתב רשא רמול שיו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכ-םג הרוה ןכ" :םש ןייוצמה בתכמבו .47 'מע םיגהנמה-רפס (22
ארתב ארודהמ וניבר ע"ושב בותכש המ ךרד-לעו ,תורשל ךכ-לכ הוואתמ האמוטה ןיא השודקבש תושילחה ינפמ באב
.11 הרעה ליעל הארו .ש"ייע ,זמק 'מע ג"ח ק"גא - "ויתועבצא ירשק דע קר תטשפתמו ,ד ס"וס

.ג"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (23

,הדשה-תאפ ,דמח-ידשב ואבוהש םירפסב הזב אירטו-אלקשה הארו .ל"זיראה יבתכב אוה ןכו ,ז"הדא רודיס (24
הארו .םש םיגהנמה-רפס - [ה"סשת'א 'מע 'ח ךרכ :ת"הק תאצוהב] ט ק"ס ב"ס םירצמה-ןיב ,םיניד-תפיסא
.(האבה הרעהל רשקב םג) ךליאו הפק 'מע םיגהנמ-ירקח 'סב הכוראב

.םש םיגהנמה-רפס - לדנסה לעונשכ הלילב ךרבל םיגהונ שיכ אלדו .ןקזה ונבר םשב קדצ-חמצה תארוה (25

57 הרעה ב"יפ (ה"נשת) 'השעמל הכלה תיציצ' 'סבו .א"ס ה"נקת ןמיס ךורע-ןחלושמ ,ד"בח-ללוכ חול (26
קרש ףא הנה ,םוי לכב ליגרכ באב העשתב ןהיתוכרבו ןיליפתו תילט תשיבל ל"צ הלבק פ"עש ןוויכש ,ריעה
שי ילוא ,ותוא ןישבול לכהו אעניצב אוהש ןטק-תילט ירה ,םיגהנמה-רפסב ראובמכ הזב וגהנ םמצע םיר"ומדאה
אל לעופבו .םלוע יחתפ 'סמ ב ק"ס ה"נקת ב"נשמ האר - הלגנ פ"ע וליפאו .תירחשב ןדידל וילע ךרבל םוקמ
.ע"עו .ךרבל ץופנ

אל כ"דב לבא (ותעב רבד חולב האר) הצוחה תויציצה איצוהלמ - םויה תוצח דע - וענמנ תפרצב ת"ות תבישיב
.הזב רהזיהל ש"נא ןיב ץופנ

.6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .הרעהב ש"ייעו ,םיגהנמה-רפס - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ (27

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (28

.(נ"שו ,בי ףיעס אס קרפ לאירבג יעטנ האר) הדימעב רמול ץופנ - 'ןויצ ילא' טויפ (*28

תמדקומ העשב וליחתה םאו] ךרעל 12:30 העשב הליפתה תא םימייסמ ויה תירחשב ב"שרוהמ ר"ומדא לצא (29
אלש בוט ,תוניקב ןיכיראמ ןיאש םוקמבש ,ט"נקת ס"ר הבושת-ירעשב הארו .תוניקב הברה וכיראהש ירה ,תיסחי
הכיא [רוביצב אל ,ומצעל] רמוא היה ךכ רחאו ,[םויה תוצחל ךומס דע תוניקה תרימאב והשיש ןיינעב ,םיכשהל
.48 'מע םיגהנמה-רפס - ליגרכ אסכ לע בשי ןכ ירחא קרו ,ךרעל יצחו העש ךשמב

תאז ינאו' םירמוא ,'ןויצל אבו'ב ,זאש ,אתיא (הנר ע"ס םילשורי-ןוכמ תאצוה) םיגהנמ - ל"ירהמ רפסב (30
.הזב ונגהנמ ב"צו .'יתירב

.םש הרורב-הנשמו כ"ס ד"נקת 'יס ע"וש (31

תוצח רחאל באב העשתב הנה - יברה לע יתיארש יפכ" :12 הרעהבש א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות'ב (32
."תובצעו תוחיתמ וילע תרכינ התיה אל םויה

רוט) המודכו םילטב םירבד רבדל רשאמ ,תוצח םדוק וליפא הדועס יכרוצב קוסעל בוט רתויש ,ובתכ רבכו (33
.(י ק"ס ט"נקת 'יס תקרב

.(ט"ס חע קרפ ב"ח לאירבג-יעטנ) תבשה ךרוצל םג תוצח רחא םויה לשבל רתומ ,וז הנשבכ תועיבקב

.כ"ונו ב"כס םש ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (34

.זש 'מע אי קלח ק"גאב ז"ע רבסה הארו .47 'מע םיגהנמה-רפס (35

שיש ,ב ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .טכק ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,םש םיגהנמה-רפס (36
היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו .תאז החדו ,ןיליפת תחנהל ןימידקמ ןיזירזכ ב"תב הלודג החנמ םיללפתמה
.(15:15) םוי לכב החנמ תליפתל הליגרה העשב ,באב העשת ללוכ ,תוינעתה לכב תועיבקב ללפתמ

תכורפה תא ןילות החנמבש ,(ד"בח ידיסחמ היה ורבחמש) םלוע-יחתפ 'סמ איבה טי ק"ס ט"נקת 'יס םייחה-ףכב
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) יברה לצא וגהנ ךכו ,ונגהנמ ןכו .תילטה תא םישבולש ומכ המוקמב

םוכס ןתיל שי תינעתה םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר-הילא ,ו"נשת 'יס השמ-הטמ) םירפסב אתיאדכ (37
'תויודעוותה' - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ ,הקדצל תודועסה
.460 'מע ב"ח ט"משת

יעטנ' רפסבו ,ג ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .ה ק"ס ה"נקת 'יס הרורב-הנשמכ אלדו (38
.הז ןינעב (טי ןמיס - ב"ודהמב) רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה-ןיב 'לה 'לאירבג

רמול קר אלא (הטמה לעש ש"קו ,ח"י תאצל הנטק ש"קבכ) םירבא ח"מר תמלשהד ןיינע ןאכ ןיאש ןוויכ ךא
ז"טח ק"גא האר) "תמא םכיקולא 'ה" תובית רוזחל ןיא ,(םוי לכב ת"רד ןיליפת תחנהב ומכ) ןיליפתב השרפה
,תירחשב םיבוט-םימיו תותבשב הליפתה רדסבש ש"קב 'תמא א"ה' ץ"שה ונלצא רזוח ט"מ רואיב ךירצו .(דצר 'מע
.םויה לכ הנמז אתיירואדמד ,ש"ק 'להמ א"פס הנשמ-ףסכה פ"ע אוה ילואו .הנמז רחאל אוהש ףא

.'םירועישה לכ' ןושלה ק"עצו ,21 הרעהבו ליעל האר ,רקובב רמול ןתינ אינתה רועיש תא ,הרואכל (39

,ימויה ם"במרה רועישב ךא .(םויה יאצומב המלשה הזל שיש ,םשו) 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס האר (40
,16 'מע חכ ןויליג 'תורשקתה' האר) .באב העשת יאצומב (קר) ודמלל איה ,הגומה ,רועיש-הרומב הארוהה
.(16 'מע בנ ןויליגו 15 'מע ול ןויליג

,א"ס הנק 'יס ז"הדא ע"ושבו .תירחשל ךומסב ת"תח ירועיש דומלל בוטש ,ומק 'מע זי קלח ק"גא םג האר (41
.םויב םידמלנה הרות ירועיש לכ יבגל ףידע ןכש

םהידי לוטיל םיכירצ םה םגש ,םשו .זיר 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,כ"ויב יברה תארוה (42
.קרפה דע ןיגוריסל פ"ג םויה יאצומב

ןיליפת בוש חינה החנמל .י"שרד ןיליפת קר (27 ןויצ י"ע ליעל האר) רקובב חינהל דימת גהנ יברה (43
.ד"בארו אבר-אשומישד ןיליפת םהירחאו ,ת"רד ןיליפת חינהו ורדחב םתוא ץלח הירחאלו ,י"שרד

- ןיידע חינה אלש ימש ,רבתסמ ךא .חלר 'מע ,ז ןויליג 'םש ילהוא' ץבוק .גנ תוא רודיסה יקספ האר (44
.העיקשה ירחא םג חיני

אלד אוהו .ב"שרהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תוגהנה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיסמ" - ב"תב החנהה םצעל (45
ל"ר לבא תודוא 77 'מע ןלהל םש הארו] םש םיגהנמה-רפס - "ונאפמ ע"מרה ת"ושמ מ"ס םולש-תרמשמב בתכש ומכ
.[יבערש םולש ר"רהמ םשב אבומ ןכשו ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב ,ת"רד ןיליפת חיניש העבש ךותב

.םויה רדס ללכמ ה"ה - תורימאהו ,םיגהנמה-רפס (46

.םיגהנמה -רפס - "םירופיכה-םוי יאצומ תגהנהמ היתדמל לבא ,שוריפב הז יתעמש אל" (47

.דפר 'מע כ קלח ק"גא - םירופיכה-םוי יאצומב ומכ (48

.ח"נקת 'יס א"מרה יפ-לע (49

ףזנ יברהו ,"ןויצ עישוי םיקולא יכ" יברה תוחכונב רמזל 'תה ולחה ,ל"שת ב"ת יאצומב הנבל שודיק רחאל
.םירהצב רחמ דע ןיתמהל ךירצ ע"וש פ"ע לבא ,בוט רבד הזש ורמואב ,"?עיפשמה ןכיה" לאשו תידיימ םהב

.'ותעב רבד' חול) ב"ת יאצומב םג ,הנבל שודיק ףוסב "תורואמ םיבוט" דקרלו רמזל םיגהונ םלועהש ריעהלו
.(ז"פפ ףוסו ז הרעה ט"מפ לאירבג יעטנ

התכלהכ ש"ש .תוצח דע ה"ד ח"נקת ל"היב הארו .ז"ס טפ קרפ .טפ קרפ ב"ח םירצמה-ןיב לאירבג-יעטנ האר (50
.זכ 'יס ז"ח לארשי ןבא .מ 'יס ח"ח ורבדנ זא .וצ 'יס א"ח ץ"בעי תליאש :ת"וש .זט-וט 'עה ב"מפ ב"ח
.אמ 'יס ה"ח תעד הוחי

.םש לאירבג-יעטנ ,ג ק"ס ח"נקת 'יס הרורב-הנשמ (51

.ע"נ בושטידרבמ ק"הרה םשב ח"ס םש לאירבג-יעטנ (52

.ע"נ גרובנזיולקמ ר"ומדאה םשב ט"ס םש (53

,206 'מע די קלח תוחיש -יטוקל - חלר ח"וא א"גמה תועמשמ ,הזב תינעת ףוס ס"שב רומאה לע הפסוהכ (54
.ש"ייע ,'ןמיס םנתנב' ה"ד הרעה

- "הלואגה םע רושק 'לופכ'ש ...ב"ת יאצומבו ומצע ב"תב) םימויס ינש - תפסונ הלעמ היהת ז"יעו" (55
.94 'מע ד"ח ט"משת 'תויודעוותה'

.מ"דשת'ה ב"ת יאצומ (יטרפ-יללכ) בתכממ (56

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה-רפס (57

.121, 123 'מע ד"ח ח"משת 'תויודעוותה' (58

.408 -409 'מע ד"ח א"משת שדוק-תוחיש ,הגומ יתלב ,א"משת ןנחתאו פ"ש תחישמ (59


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il